I. Základní údaje o škole, školském zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. Základní údaje o škole, školském zařízení"

Transkript

1 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název školy resp. školského zařízení Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. 2. Ředitel a statutární zástupce ředitele Ředitel: Mgr. Pavlína Ječmínková, Statutární zástupce ředitele: Ing. Hana Skallová, Webové stránky školy 4. Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává a jejich cílová kapacita Soukromá střední odborná (1.KŠPA) Praha s.r.o. Pernerova 383/29, Praha 8 Cílová kapacita: 620 žáků 5. Obory vzdělání (ZŠ, SŠ) a vzdělávací programy konzervatoří a VOŠ kód název oboru / vzdělávacího programu SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Ekonomika a podnikání 185 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Ekonomika a podnikání (dálk.) 150 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/51 Podnikání (nástavbové) 185 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o L/51 Podnikání (dálkové) 350 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Informační technologie 120 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/01 Informační technologie (dálk.) 150 cílová kapacita oboru / programu poznámka (uveďte, pokud obor nebyl vyučován, je dobíhající atd.) SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/02 Cestovní ruch 120 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/02 Cestovní ruch (dálk.) 150 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o M/05 Grafický design 120 obor je vyučován od šk.roku 2014/ Změny ve skladbě oborů vzdělání / vzdělávacích programů oproti školnímu roku 2012/2013: a. Nové obory: --- b. Zrušené obory: Podnikatelská administrativa obor doběhl ke konci školního roku 2012/ Místa poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb a. Pernerova 383/29, Praha 8 Karlín (vlastník Městská část Praha 8) b. jiná: Stručná charakteristika materiálně technického vybavení právnické osoby Budova školy a školní zahrada je majetkem Městské části Prahy 8. Výuka probíhá v 5 kmenových učebnách, ve 2 jazykových učebnách, ve 3 učebnách výní techniky a v 1 tělocvičně. 1 učebna je vybavena interaktivní tabulí, 2 učebny je multimediální. V učebnách výní techniky slouží k výuce 50 počítačů propojených sítí a připojených na internet, tiskárny,

2 dataprojektory a zpětné projektory. K výuce tělesné výchovy slouží 1 tělocvična. Škola vlastní poměrně slušné sportovní vybavení. K relaxaci a odpočinku využívají žáci za příznivého počasí školní zahradu, která je vybavena i stoly na stolní tenis. Pro pedagogické pracovníky jsou ve škole 2 kabinety a sborovna, ve kterých mohou vyučující využívat počítače připojené na internet, tiskárny a kopírku. 9. Školská rada Školská rada byla ustanovena dne Její složení má tři členy. Předsedou školské rady je RNDr. Aleš Zuzaňák, členem za zřizovatele je Bc. Jiřina Nováková. Dalším členem je Jakub Jenčík, kterého zvolili zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. 2

3 ředitel a zástupce ředitele fyzické osoby celkem ředitel a zástupce ředitele přepočtení na plně zaměstnané interní učitelé fyzické osoby celkem interní učitelé přepočtení na plně zaměstnané externí učitelé fyzické osoby celkem externí učitelé přepočtení na plně zaměstnané pedagogičtí pracovníci fyzické osoby celkem pedagogičtí pracovníci přepočtení na plně zaměstnané celkem 1. Pedagogičtí pracovníci a. počty osob II. Pracovníci školské právnické osoby SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o , , ,03 b. kvalifikovanost pedagogických pracovníků SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. pedagogických pracovníků celkem % z celkového počtu ped. pracovníků kvalifikovaných nekvalifikovaných c. další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře 1 kyberšikana 1 NIDV 1 pracovněprávní 1 PA Praha 1 sportovní management 1 FTVS UK kurzy doplňkové pedagogické studium školský management rozšiřování aprobace jiné (uvést jaké) d. jazykové vzdělávání a jeho podpora z toho učitelů cizích jazyků s odbornou kvalifikací 6 (dle zákona o ped. prac.) bez odborné kvalifikace 2 (dle zákona o ped. prac.) rodilý mluvčí 0 celkem (fyzické osoby) 8 3

4 2. Nepedagogičtí pracovníci školy (vyplňte údaje za celou právnickou osobu) a. počty osob fyzické osoby celkem přepočtení na plně zaměstnané 3 2,7 b. další vzdělávání nepedagogických pracovníků zaměření účastníků vzdělávací instituce semináře kurzy jiné (uvést jaké)

5 III. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání 1. Počty tříd/studijních skupin a počty žáků/studentů a. denní vzdělávání tříd / skupin žáků / studentů SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 2 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 1 - sami ukončili vzdělávání: 11 - vyloučeni ze školy: 5 - nepostoupili do vyššího ročníku: 2 z toho nebylo povoleno opakování: 0 - přestoupili z jiné školy: 11 - přestoupili na jinou školu: 2 - jiný důvod změny (uveďte jaký): b. vzdělávání při zaměstnání tříd / skupin žáků / studentů SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o Změny v počtech žáků/studentů v průběhu školního roku: - přerušili vzdělávání: 4 - nastoupili po přerušení vzdělávání: 2 - sami ukončili vzdělávání: 54 - vyloučeni ze školy: 0 - nepostoupili do vyššího ročníku: 16 z toho nebylo povoleno opakování: 12 - přestoupili z jiné školy: 3 - přestoupili na jinou školu: 0 - jiný důvod změny (uveďte jaký): 2. Průměrný žáků/studentů na třídu/studijní skupinu a učitele a. denní vzdělávání průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. 8,8 3,2 5

6 z celkového počtu žáků/studentů: 124 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. kraj Jihočeský Jihomoravský Karlovarský Vysočina Královéhradecký Liberecký Moravskoslezský Olomoucký Pardubický Plzeňský Středočeský Ústecký Zlínský CELKEM b. vzdělávání při zaměstnání průměrný žáků / studentů na třídu / skupinu průměrný žáků / studentů na učitele SSOŠ(1.KŠPA) Praha s.r.o. 13,4 5,2 3. Žáci/studenti s trvalým bydlištěm v jiném kraji SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. žáků/studentů celkem z toho nově přijatí Údaje o výsledcích vzdělávání žáků/studentů a. denní vzdělávání prospělo s vyznamenáním 8 Neprospělo 26 opakovalo ročník 2 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 79% průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta 135 z toho neomluvených 11 6

7 denní vzdělávání vzdělávání při zaměstnání z celkového počtu žáků/studentů: 201 SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. b. vzdělávání při zaměstnání prospělo s vyznamenáním 8 Neprospělo 63 opakovalo ročník 4 žáků/studentů s uzavřenou klasifikací do t.j % z celkového počtu žáků/studentů 68% průměrný zameškaných hodin na žáka/studenta 31 z toho neomluvených 0 5. Výsledky závěrečných, maturitních zkoušek a absolutorií SSOŠ (1.KŠPA) Praha s.r.o. maturitní zkoušky žáků, kteří konali zkoušku z toho konali zkoušku opakovaně 2 10 žáků závěrečných ročníků, kteří nebyli připuštěni ke zkoušce v řádném termínu 7 0 prospěl s vyznamenáním 8 3 žáků, kteří byli hodnoceni: prospěl neprospěl 4 6 7

8 přijímací řízení pro školní rok 2014/2015 (denní vzdělávání) Celkem skupina oborů vzdělání kód, název 65 Gastronomie, hotelnic., cest.ruch 63 Ekonomika a administrativa 82 Umění a užité umění 18 Informatické obory 6. Přijímací řízení do 1. ročníků školního roku 2014/2015 a. SŠ (mimo gymnázií), konzervatoře, VOŠ přihlášek celkem 71 kol přijímacího řízení celkem 3 přijatých celkem 71 z toho v 1. kole 39 z toho ve 2. kole 14 z toho v dalších kolech 18 z toho na odvolání 0 nepřijatých celkem 0 volných míst po přijímacím řízení (obor, míst) obor: Ekonomika a podnikání 15 obor: Cestovní ruch 15 obor: Informační technologie 9 obor: Grafický design: 12 obor: Podnikání (nástavba) přijatých ke vzdělávání při zaměstnání do 1. ročníků pro šk.rok 2014/ Vzdělávání cizinců a příslušníků národnostních menšin Stát: Ázerbájdžánská republika: 3 Gruzie: 1 Moldavská republika: 1 Republika Kazachstán: 3 Rusko: 3 Slovensko: 3 Ukrajina: 11 Vietnamská socialistická republika: 4 8

9 Ve škole studuje přibližně 10% cizinců a příslušníků národnostních menšin. Protože cizinci pobývali na území ČR delší dobu a řada z nich absolvovala českou ZŠ, nevyskytovali se jazykové ani jiné společenské závadné jevy. Začlenění cizinců včetně náboženských odlišností (2 žáci se hlásili k muslimské víře) probíhalo bez problémů. Připívali k tomu i různé akce školy v souladu s činností výchovného poradce a drogového preventisty. Osvědčují se přednášky žáků o své zemi a s využitím PC a dataprojektoru. Seznamují názorně a poutavě své spolužáky s životem v mateřské domovině. Škola také již tradičně nabízí výuku českého jazyka pro cizince, kteří cítí potřebu se více zdokonalovat, zejména pak s ohledem na maturitní zkoušku z českého jazyka. Dálkové Studium navštěvuje několik Romů a jejich soužití s ostatními žáky je bezproblémové. 8. Speciální výchova a vzdělávání, integrace žáků Naše přijímá žáky s různými poruchami učení. K těmto žákům přistupují vyučující individuálním způsobem v souladu s doporučeními pedagogicko-psychologických poraden, popř. Speciálně pedagogických center a též v souladu s individuálně vzdělávacími programy. Výchovná poradkyně vytváří podmínky pro integraci jednotlivých žáků a spolupracuje s PPP a dalšími organizacemi jako je např. Apla Praha. 9. Vzdělávání nadaných žáků a studentů Stejně tak i k nadaným studentům přistupují vyučující individuálním způsobem a v souladu s IVP pro nadané žáky. Vyučující podporují jejich nadání, talent, kreativitu, tvořivost a flexibilitu Ověřování výsledků vzdělávání Škola neprovádí. 11. Školní vzdělávací programy Škola již několik let vyučuje podle vypracovaných ŠVP. Tvůrci ŠVP a učitelé tak mají možnosti prakticky ověřovat vypracované dokumenty. Problematika ŠVP je sledována na předmětových komisích. K zásadním změnám nedošlo. Některé postřehy byly využity při tvorbě nových ŠVP pro zaměření Reklamní výtvarnictví, které se od školního roku 2012/2013 začalo v rámci oboru Ekonomika a podnikání M/01 ve škole vyučovat pro přípravu nového oboru Grafický design M/05 (výuka od ). 12. Jazykové vzdělávání a jeho podpora Ve škole se vyučují 3 jazyky angličtina, němčina a ruština. Prvním cizím jazykem je angličtina a žáci mají možnost si jako druhý jazyk zvolit němčinu nebo ruštinu. Z kterého jazyka chce žák maturovat závisí na jeho volbě. Počty hodin odpovídají rámcových vzdělávacím programům. Škola vedle jazykových seminářů, které jsou součástí ŠVP, pořádá navíc speciální kurzy pro přípravu k maturitě z anglického jazyka a ruského jazyka. Za zmínku stojí i možnost žáků komunikovat rusky se svými spolužáky, kteří pocházejí ze zemí bývalého Sovětského svazu. 9

10 IV. Aktivity právnické osoby Prezentace škol a školských zařízení na veřejnosti 1. Výchovné a kariérní poradenství Na škole působí výchovný poradce a školní metodik prevence v jedné osobě. V případě potřeby spolupracuje s psycholožkou a speciálními pedagogy s PPP Praha 8 nebo z dalších organizací např. APLA Praha, SPC Karlovy Vary či SPC Arkadi Teplice apod. Mezi nejčastější výchovné problémy, které řešila byly především neomluvené absence, špatný prospěch a nevhodné chování. Problémy byly řešeny svoláním výchovných komisí v některých závažnějších případech byli přizváni rodiče. V rámci kariérního poradenství výchovný poradce pravidelně informuje studenty o možnostech studia na vyšších odborných školách a vysokých školách. Studenti 4. a 3. ročníku se zúčastnili výstavy o možnostech studia v zahraničí. Výchovný poradce se zúčastnil semináře na téma Tvorba IVP pořádaného PPP Praha Prevence sociálně patologických jevů V rámci prevence patologických jevů se žáci zúčastnili následujících akcí: beseda na téma Prevence domácího násilí prezentace Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu beseda na téma všeobecné problematiky LGBT ( lesby, gayové, bisexuálové a trans osoby ) přednášky pořádané preventisty Policie ČR. Školní metodička prevence absolvovala konference MŠMT ČR na téma Šikana a kyberšikana a Domácí násilí. Dále semináře na téma Etika v adiktologii pořádaného Prevcentrem Praha, semináře na téma Sebepoškozování pořádaného Křesťanskou PPP Praha Ekologická výchova a environmentální výchova Ze základními principy ekologie a enviromentální výchovy se žáci seznamují v hodinách přírodovědných oborů tj. Biologie, fyziky, chemie, a zejména ekologie. Také ve výuce jiných předmětů zejména ekonomiky je zmiňována problematika udržitelného rozvoje. V jednotlivých patrech školy i ve třídách jsou umístěny kontejnery pro třídění odpadu. 4. Multikulturní výchova V rámci multikulturní výchovy byl uspořádán multikulturní seminář, na kterém žáci cizinci formou prezentace představovali své rodné země. Studenti měli možnost seznámit se s tradicemi Čečenska, Gruzie a Kazachstánu. Multikulturní výchovu zařazují vyučující do svých předmětů jako je např. český jazyk, dějepis, zeměpis, společenská výchova, občanská nauka apod. 5. Výchova k udržitelnému rozvoji Problematika udržitelného rozvoje je zakomponována do ŠVP zejména v předmětu ekologie. Ostatní přírodovědné předměty se o udržitelném rozvoji zmiňují v souladu s tématy ŠVP. O důležitosti udržitelného rozvoje se rovněž v příslušných tématech zmiňují předměty ekonomika, marketing a manažering. 6. Školy v přírodě, vzdělávací a poznávací zájezdy, sportovní kurzy Adaptační kurz pro žáky 1. ročníku Lanové centrum Praha 9. Beseda na téma Prevence domácího násilí 1. KŠPA Praha. Seminář všeobecné problematiky LBGT ( lesby, gayové, bisexuální a trans osoby ) - 1. KŠPA Praha. Prezentace Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu 1.KŠPA Praha. 10

11 Přednáška na téma Sociální a ekonomický rozvoj Centrum OSN Praha. Multikulturní seminář zahraniční studenti 1.KŠPA Praha. Prezentace VŠO Praha 1.KŠPA Praha. 7. Mimoškolní aktivity (aktivity nesouvisející s výukou) Tradiční maturitní ples s bohatým programem, na kterém se významně podíleli také žáci školy. Mezi významné akce patří výstava obrazů majitelky a zřizovatelky Ing. Hany Skallové v Galerii v Křižíkově ulici na Praze 7 a v Galerii OD Šestka Praha 6 a také výstava obrazů, fotografií a PC koláží žáků všech škol 1. KŠPA (Praha, Kladno, Litoměřice) pod záštitou zřizovatelky a majitelky škol 1. KŠPA v Galerii OD Šestka na Praze 6. Mezi další aktivity patří, například tradiční turnaj v počítačové hře Counter Strike pro žáky základních škol. 8. Soutěže Mezi naše studenty a absolventy se řadí úspěšní sportovci z oblasti juda, hokeje a umělci z oblasti zpěvu a muzikálu. 9. Mezinárodní spolupráce a zapojení právnické osoby do mezinárodních programů Škola neprovádí. 10. Spolupráce právnické osoby s partnery Hledání a navazování spolupráce není jednoduché. Přesto se škole i v této oblasti daří navazovat kontakty zejména s ohledem na odborné praxe studentů. Řada studentů sama také navazuje kontakty s nejrůznějšími firmami nebo pomáhá ve firmách svých rodičů. Přehled některých sociálních partnerů (firem), kteří v rámci odborné praxe se školou spolupracují: ČMSS, a.s. (obchodní zastoupení) Komerční banka, a.s., regionální pobočka Praha 8 OVB Allfinanz, a.s. Fincentrum Partners, a.s. Hotel Imperial Praha Hotel Palace Praha Velus Trade and Turist, a. s. 11. Další vzdělávání realizované právnickou osobou určeno pro akreditace MŠMT typ vzdělávání zaměření účastníků dospělé / žáky ano / ne odborný kurz pomaturitní specializační kurz rekvalifikace ECDL informačně dospělé a žáky jiné (uvést jaké) 3 ne technologické 12. Další aktivity, prezentace Škola se prezentuje prostřednictvím webových stránek na nejrůznějších serverech (například v tisku (PR články) a na výstavách (například rozdávání propagačních materiálů Schola Pragensis). V lednu 2014 se konal v Autoklubu tradiční maturitní ples s bohatým programem, na kterém se podíleli také žáci školy. 11

12 13. Využití školských zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává, v době školních prázdnin Škola nevyužívá. 12

13 V. Údaje o výsledcích inspekční činnosti ČŠI a výsledcích kontrol 1. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí ve školním roce 2013/ Výsledky jiných inspekcí a kontrol ve školním roce 2013/2014 Kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně provedené dne Cílem požární kontroly bylo prověřit dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně ve stanoveném rozsahu viz program komplexní požární kontroly. Předmětem komplexní požární kontroly byla činnost spojená s provozováním střední školy (činnost v oblasti výchovy a vzdělávání) v objektu Pernerova 29, Praha 8. Výsledky kontroly: zjištěné nedostatky byly odstraněny před ukončením kontroly, příp. do určeného termínu. VII. Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření školy přiložena. Příloha: učební plány oborů vzdělání / vzdělávacích programů 18 zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva (1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje: a) podaných žádostí o informace a vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádost: 0, b) podaných odvolání proti rozhodnutí: 0, c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0, d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0, 13

14 e) stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0, f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona. V Praze dne Mgr. Pavlína Ječmínková ředitelka školy 14

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva Soukromé střední odborné školy (1.KŠPA) Praha s.r.o. za školní rok 2012/2013 Zpracováno dle osnovy pro výroční zprávy základních škol, středních škol konzervatoří, vyšších odborných škol

Více

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014

Soukromé střední odborné učiliště. ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady. Výroční zpráva. za školní rok 2013/2014 Soukromé střední odborné učiliště ATHOZ, spol. s r.o. Mánesova 88, Praha 2 Vinohrady Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Předkladatel: Mgr. Pavla Šarapatková Zpracovatelé: Pavla Šarapatková, Dagmar

Více

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva

Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498. Výroční zpráva Střední odborná škola, Praha 5, Drtinova 3/498 Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

I. Základní údaje o škole, školském zařízení

I. Základní údaje o škole, školském zařízení Výroční zpráva za za školní rok 2009/2010 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31.8.2010, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní údaje o škole, školském

Více

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014

ŠKOLA UNESCO Výroční zpráva EKO GYMNÁZIA Praha o.p.s. za školní rok 2013/2014 EKO GYMNÁZIUM PRAHA o.p.s. FAKULTNÍ ŠKOLA PřF a PedF UK Praha Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 - Malešice tel.-fax: 274 783 072 e-mail: info@ekogymnazium.cz www.ekogymnazium.cz ŠKOLA UNESCO Výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Střední průmyslová škola dopravní, a.s. Plzeňská 298/217a, Praha 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Předkládá: Ing. František Novotný Praha, říjen 2014 ředitel školy I. Základní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3. Výroční zpráva Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Praha 5, Drtinova 3 Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 I. Základní údaje o škole 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném

Více

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Gymnázia Jana Keplera za školní rok 2013/2014 (veškeré údaje uvádějte podle stavu k 31. 8. 2014, případně po opravných zkouškách a doklasifikování, pokud není uvedeno jinak) I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013 2014 Výroční zpráva schválena radou školy

Více

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013:

1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 31. 8. 2013: Výroční zpráva Vyšší odborné školy ekonomických studií a Střední průmyslové školy potravinářských technologií, Praha 2, Podskalská 0 za školní rok 202/203 I. Základní údaje o škole, školském zařízení.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 202/203 Církevní střední zdravotnická škola Jana Pavla I. Základní údaje o škole. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny ve znění platném k 3.

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o.

Výroční zpráva. o činnosti školy. za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM. JANA PALACHA PRAHA 1, s. r. o. Magistrát hlavního města Prahy odbor školství MHMP oddělení speciálních a soukromých škol Škodův palác, Jungmannova 35/29 110 00 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012 GYMNÁZIUM

Více

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013

Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2012-2013 Gymnázium, Praha 5, Na Zatlance 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2012-2013 23. října 2013 I. Základní údaje o škole, školském zařízení 1. Přesný název právnické osoby dle zřizovací listiny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 Magistrát hlavního města Prahy odbor školství, mládeže a sportu MHMP odd. školství Jungmannova 35/29 111 21 Praha 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 2014 GYMNÁZIA JANA PALACHA PRAHA 1,

Více

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT

Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT Střední průmyslová škola elektrotechnická, Praha 10, V Úžlabině 320 100 00 Praha 10, V Úžlabině 320 Fakultní škola FEL a FBMI ČVUT VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Praha 20. října 2014

Více

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení.

Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Pojmy a jejich vysvětlení: Právnická osoba = příspěvková organizace, která může sdružovat více typů nebo druhů škol a školských zařízení. Škola = druh, poddruh nebo typ školy, jejichž činnost vykonává

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník

Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník Integrovaná střední škola technická, Mělník K učilišti 2566, 276 01 Mělník V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1. Základní údaje školy Integrovaná střední škola technická,

Více

školní rok 2012/2013

školní rok 2012/2013 Masarykova základní škola Lanžhot se sídlem Masarykova 22, Lanžhot Výroční zpráva školní rok 2012/2013 V Lanžhotě 30. 9. 2013 Zpracovala: Mgr. Helena Pláteníková ředitelka školy Výroční zpráva VÝROČNÍ

Více

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty

Výroční zpráva. Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola. Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty 1 Výroční zpráva Základní školy a Střední školy, Praha 4, Kupeckého 576 Modrá škola Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Pedagogické fakulty za školní rok 2010/2011 2 Výroční zpráva školy 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA 7, TUSAROVA 21 Vychází z 10 odst. 3 a 11 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném a jiném

Více

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o hospodaření školy Základní škola Emy Destinnové náměstí Svobody 3/930, Praha 6 školní rok 2010/2011 tel./fax: 224 311 370, 233 342 075 e-mail: Info@zsemydestinnove.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 STŘEDNÍ ŠKOLA OBCHODNÍ, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HUSOVA 9 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jarmila Benýšková ředitelka školy 1 OBSAH 1. Charakteristika školy základní údaje

Více

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví

Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch. Obor vzdělání. 65-42-M/01 Hotelnictví Obchodní akademie a Hotelová škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace tel. 481 350 011, fax 481 321 825, e-mail oahs@oahs.cz, www.oahs.cz Školní vzdělávací program Gastronomie a cestovní ruch

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Část I Základní údaje o škole Název školy: Střední škola designu a módy, Prostějov Sídlo školy: 796 01 Prostějov, Vápenice 2986/1 Právní forma: příspěvková organizace IČO:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace. Školní rok 2012/2013 Základní škola a Základní umělecká škola Ústí nad Labem, Husova 349/19, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/2013 ( zpracováno dle vyhlášky č. 225/2009 Sb. ) Září 2013 Obsah: 1. Základní

Více

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice

Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice Gymnázium a střední odborná škola Aš Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice pro obor 18-20-M/01 Informační technologie 1/159 STRUČNÝ OBSAH 1 Identifikační údaje... 5 2 Profil absolventa... 6

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více