dno, propad, nejnižší bod hospodářského cyklu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "dno, propad, nejnižší bod hospodářského cyklu"

Transkript

1 46 The business cycle business cycle assess jobs market be in employment be out of work disposable income retail sales consumer spending consumer borrowing consumer property / housing market mortgage interest rate stock market trade balance trade surplus trade gap exchange rate currency government spending budget surplus budget deficit trough recovery expansion peak decline shrink period of contraction slow down bottom out boom (v.) boom (n.) bust overheating soft landing signs of overheating sustainable level consecutive quarter severe slump boom and bust cycle unprecedented reversal hospodářský cyklus hodnotit pracovní trh / trh práce být zaměstnaný být nezaměstnaný disponibilní (čistý) příjem maloobchodní obrat spotřebitelské výdaje / výdaje domácností spotřebitelské úvěry trh s nemovitostmi hypotéka úroková míra burza obchodní bilance přebytek obchodní bilance deficit obchodní bilance směnný kurz měna vládní výdaje rozpočtový přebytek rozpočtový deficit dno, propad, nejnižší bod hospodářského cyklu oživení expanze, rozmach vrcholit klesat, být na sestupu slábnout, zmenšovat se období poklesu zpomalení dosáhnoiu dosáhnout nejnižšího bodu být na vzestupu, prudce růst konjunktura, rozmach, vzestup náhlý pokles, krach hladký přechod (v důsledku vládních zásahů do ekonomiky) známky přehřátí (ekonomiky) povzbudivá stabilní úroveň po sobě jdoucí kvartál vážný, hluboký, těžký ekonomická krize, deprese cyklus vzestupu a pádu (ekonomiky) bezprecedentní, nemající obdoby obrat, změna k horšímu

2 47 Bursting bubbles B bbb bubble burst (bubble) demand (for sth) economic bubble financial bubble speculative bubble real estate / housing / property bubble mortgage bubble crash buy at the top of the market credit crunch sub-prime mortgage repackage and sell on security repayment high-risk default on a loan default toxic assets light-touch regulation rating agency underestimate deleverage rescue full-blown deflation stimulus package interest rate cost free move galloping inflation stagflation striking no-proof loan to feed feed / fed / fed list tourist site revenue slash incur mortgage broker homeowner weather bublina splasknout, prasknout (bublina) poptávka po čem ekonomická bublina finanční bublina spekulativní bublina realitní bublina hypoteční bublina to zhroutit burts se, zkrachovat kupovat, když je trh nahoře, když jsou ceny nejvyšší zmrazení úvěrové aktivity bank riziková hypotéka zabalit a odprodat (hypotéku) cenný papír, obligace splátka vysoce rizikový nezaplatit včas zde: nesplnění, nedodržení závazku toxická aktiva, bezcenná mírné regulační zásahy, vnitřní kontrola finančních institucí ratingová agentura podcenit zbavit se dluhů, snížit dluhové zatížení zachránit totální, naprostý deflace stimulační balíček úroková míra zdarma,bezplatný zde: opatření pádivá inflace stagflace nápadný úvěr poskytnutý bez prokázání příjmu živit, zde: způsobit uvádět turistické středisko příjem zde: zredukovat, prudce snížit přivodit si, zapříčinit hypoteční makléř vlastník domu přežít, překonat

3 48 Corporate social responsibility corporate social responsibility ethics lapse stance issue accountability dealing hide / hid / hidden hidden explainable act with integrity probity Misconduct above board code of ethics code of conduct designate affect sth. well-being plant conduct (business) pollution endanger plant and animal life win business engage in sth bribe corporate citizen beneficial stakeholder committed tighten string disclose argue comply conceal fraud finding greenhouse gas emissions wreak havoc host intractable account for sth output address challenge notion gain practice pivotal společenská odpovědnost firem etika, morálka zde: selhání, pochybení postoj, přístup záležitost, otázka, problém zodpovědnost (vůči někomu), povinnost zodpovídat se obchod, obchodní transakce zde: tajit to utajovaný burts vysvětlitelný jednat čestně poctivost, čestnost, bezúhonnost nesprávné chování, pochybení legální a čestný, poctivý, korektní etický kodex kodex chování jmenovat, určit mít vliv na co pohoda, blahobyt výrobní závod provádět, vést znečištění ohrozit flóra a fauna získat zakázku zde: zaplést se do úplatek firemní občan prospěšný zainteresovaný subjekt oddaný zpřísnit řada, série prozradit, odhalit tvrdit splnit, vyhovět skrýt, utajit podvod zjištění, nález emise skleníkových plynů napáchat spoušť spousta těžko řešitelný tvořit co, podílet se na čem výkon čelit, postavit se čelem, vyrovnat se s čím zde : zpochybnit, napadnout názor zisk postup klíčový, stěžejní

4 49 Social reporting social reporting commission social performance social impact stakeholder affect public relations exercise social issues equitable social welfare exploit sweatshop labour underpaid trade unions worker representation ban labour standards have a good health and safety record companies with lower profile observe standards renowned highlight peer approach hence obtain underage plant sack grim reporting o společenské odpovědnosti firem, sociální reporting zadat, pověřit koho čím sociální chování sociální dopad zainteresovaný subjekt ovlivnit nácvik práce s veřejností sociální problematika spravedlivý sociální péče využívat, vykořisťovat výrobna, maximalizující zisk na základě exploatace pracovníků to práce, burts pracovní síla nedostatečně placený odbory zastoupení zaměstnanců zakázat pracovní normy osvědčit se z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti, které se drží zpátky neexponují se dodržovat standardy proslulý, známý zde: poukázat na co na stejné úrovni, rovný (komu) přístup, postoj a proto, a tedy, z toho důvodu získat nezletilý výrobní závod vyhodit z práce, dát padáka neutěšený, strašný

5 50 Green issues environment environmental damage stringent combat effluent discharge dispose of sth harm pollutant eco-friendly maintain fish stock overfishing logging deforestation incentive timber stocks reafforestation (BrE), reforestation (AmE) sustainability renewable resources tide tidal power run (a business) favourable justify greenwash reusable proportion content trace thin attempt eco-conscious životní prostředí poškozování životního prostředí přísný, tvrdý bojovat, zápasit s čím tekutý odpad vypouštět zbavit se čeho, zlikvidovat co poškodit škodlivina, látka znečišťující životní prostředí to ekologický, burts ekologicky nezávadný udržovat, zachovat mořský ekosystém nadměrný rybolov těžba dřeva odlesňování motivace, pobídka zásoby dřeva v lesích opětovné zalesnění udržitelnost obnovitelné zdroje příliv a odliv přílivová síla, energie přílivu řídit, spravovat (podnik) příznivý odůvodnit, ospravedlnit dezinformace šířená organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe znovu použitelný procento obsahu stopa, nepatrné množství chabý pokus ekologicky smýšlející

6 51 Climate change climate change global warming fossil fuels carbon dioxide greenhouse gas consequence flood drought severe carbon management carbon footprint treaty oblige sb. emit put into effect convention carbon trading cap carbon credit carbon offset plant carbon-neutral carbon capture carbon sequestration sewage international body face up to sth. reluctant fallback option allocate klimatické změny globální oteplování fosilní paliva oxid uhličitý skleníkový plyn následek, důsledek povodeň sucho, období sucha závažný uhlíkový management uhlíková stopa, suma vypuštěných skleníkových plynů mezinárodní smlouva, úmluva ukládat povinnost komu vydávat, vypouštět uvést v platnost dohoda, úmluva obchodování s emisními povolenkami omezit, určit maximální výši emisní povolenka kompenzace emisí zasadit emisně neutrální zachycování uhlíku zachycování uhlíku splašky mezinárodní orgán postavit se čelem k čemu neochotný, zdráhavý nouzové řešení přidělit

7 52 Corporate governance corporate governance řízení firmy performance výkon board of directors správní rada board member člen správní rady executive director výkonný ředitel non-executive directors ředitelé bez výkonné pravomoci, poradní ředitelé sit on the board zasedat ve správní radě seat on the board místo ve správní radě management board představenstvo supervisory board dozorčí rada governance body řídící orgán stewardship spravování, řízení complaint stížnost question vyslovit pochybnosti, zpochybnit split rozdělit chairman/chairwoman předseda/předsedkyně leadership vedení reward odměna executive pay / remuneration / compensation odměňování manažerů share options (BrE) / stock options (AmE) akciové opce, zaměstnanecké akcie incentive zde: motivační odměna appoint jmenovat remuneration package motivační balíček odměn payout / payoff odstupné poor performance špatný výkon bail out vyplatit z nesnází ninefold devítinásobně triple ztrojnásobit emphasis důraz evaluate vyhodnotit drive úsilí incentivize motivovat vast obrovský, ohromný huge obrovský fat cat pracháč

8 54 Globalization industrialized countries průmyslové země advanced economies of the West rozvinuté ekonomiky Západu developing countries rozvojové země less-developed countries (LCDs) méně rozvinuté země industrialization industrializace newly-industrialized countries (NICs) nově industrializované země middle-income countries středně-příjmové země Asian tigers asijští tygři income per head příjem na obyvatele/na hlavu rural economies ekonomiky založené na zemědělství Third World Třetí svět Gross Domestic Product (GDP) hrubý domácí produkt economic output výkon ekonomiky GDP per capita HDP na hlavu living standard životní standard, životní úroveň income distribution distribuce důchodu Gross National Income (GNI) hrubý národní důchod Gross National Product (GNP) hrubý národní produkt globalization globalizace global economy globální ekonomika interdependence vzájemná závislost affect ovlivňovat drive pohánět free movement of capital volný pohyb kapitálu trade liberalization, free trade volný obchod shipping costs náklady na dopravu containerization doprava v kontejnerech costs náklady credit crunch úvěrová krize tariffs cla protectionism protekcionismus, ochranářská politika

9 55 Investment and debt foreign direct investment (FDI) zahraniční přímé investice cross-border capital zahraniční kapitál repatriate profits navrátit zisky withdraw investment stáhnout investice capital flows toky kapitálu instability nestabilita foreign exchange crisis krize měnového kurzu devaluation devalvace convertible směnitelný convertibility směnitelnost lack of nedostatek (čeho), nemožnost prevent st. zabránit (něčemu) suffer from st. trpět (čím) International Monetary Fund (IMF) Mezinárodní měnový fond (MMF) the World Bank Světová banka obtain získat unsustainable neudržitelný debt dluh, zadlužení Heavily Indebted Poor Countries (HIPCs) iniciativa velmi zadlužených zemí owe dlužit Millenium Development Goals Rozvojové cíle tisíciletí (dokument) poverty reduction snížení chudoby debt load, burden dluhová zátěž debt service dluhová služba debt rescheduling změna splátkového kalendáře debt relief částečné odpuštění dluhu debt forgiveness odpuštění dluhu

10 56 Trade free trade area zóna volného obchodu European Economic Area (EEA) Evropský hospodářský prostor North American Free Trade Area (NAFTA) Severoamerická zóna volného obchodu Greater Arab Free Trade Area (GAFTA) Arabská zóna volného obchodu dismantle odstranit, demontovat, rozebrat trade barriers bariéry obchodu tariffs cla quotas kvóty World Trade Organization (WTO) Světová obchodní organizace trade disputes obchodní spory negotiations vyjednávání dumping prodej pod cenou engage in unfair trade practices provozovat nekalé obchodní praktiky fair trade čestné obchodní praktiky, férový/ slušný obchod growers pěstitelé smallholders drobní zemědělci co-operative družstvo middlemen prostředníci wholesalers velkoobchodníci overproduction nadvýroba glut nadbytek

11 58 International aid humanitarian aid humanitární pomoc aid agencies agentury poskytující pomoc Médecins sans Frontiéres Lékaři bez hranic natural disaster přírodní katastrofa earthquake zemětřesení flood záplava famine hladomor crop failure neúroda, slabá úroda emergency relief podpora v nouzi/v naléhavých případech non-government organizations (NGOs) nevládní organizace development aid rozvojová pomoc development projects rozvojové projekty contribute přispívat intermediate technology zprostředkovat technologie seed money peníze do začátku viable životaschopný official development assistance (ODA) oficiální rozvojová pomoc donor countries dárcovské země generous velkorysý wealth bohatství pressure groups nátlakové skupiny recipient příjemce tied aid vázaná pomoc economic development ekonomický rozvoj

12 59 Sustainable development sustainable development udržitelný rozvoj sustainability udržitelnost irreversible environmental damage nevratné poškození životního prostředí depletion of natural resources vyčerpání přírodních zdrojů short-term profit krátkodobý zisk long-term interests dlouhodobé zájmy climate change změna klimatu attain docílit living standards životní úroveň renewable obnovitelný non-polluting energy sources neznečišťující zdroje energie wind power síla větru solar power solární energie tidal power energie přílivu nuclear energy jaderná energie carbon footprint uhlíková stopa environmental impact dopad na životní prostředí waste odpad merits přínosy recycling recyklace incineration spalování incinerator spalovna triple bottom line (TBL) trojí zodpovědnost economic value ekonomická hodnota environmental and social value hodnota pro životní prostředí a pro společnost global ecosystem globální ekosystém ultimate bottom line rozhodující/ nejdůležitější zodpovědnost

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu

01 The marketing mix 1 proměnné marketingového mixu 01 The marketing mix 1 the Ps marketing mix market a brand product price place promotion range of products product quality branding reputation opinion of the product support for the client after the purchase

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 29.5.2006 KOM(2006) 248 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU A EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU VZTAHY EU S TICHOMOŘSKÝMI

Více

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ

ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ ŠKOLA INVESTORA ANEB AKADEMIE INVESTOVÁNÍ Jste začátečník nebo i pokročilý investor? Neznáte nějaký ekonomický termín, či si například potřebujete osvěžit technickou analýzu? Tato abeceda investora by

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ

FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ FINANČNÍ KRIZE PO PĚTI LETECH STIMULY VERSUS ÚSPORNÁ OPATŘENÍ Pražský institut pro globální politiku Glopolis Prosinec 2012 Finanční krize po pěti letech: Stimuly versus úsporná opatření Vydal: Glopolis,

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Výroční zpráva Annual Report

Výroční zpráva Annual Report Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: 120 84 Praha 2, Bělehradská 132 IČ:

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

Souhrnná teritoriální informace Švédsko

Souhrnná teritoriální informace Švédsko Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR ve Stockholmu () ke dni 01.06.2015 Seznam kapitol souhrnné teritoriální informace: 1. Základní charakteristika teritoria,

Více

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1

Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO. Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO. Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Vybrané pojmy pro ECOSOC a WTO Model OSN XV. ročník (2009/2010) 1 Slovník vybraných pojmů pro ECOSOC a WTO Absolutní výhoda - schopnost země A vyrábět komoditu efektivněji než země B. Administrativní stanovení

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Doktorská disertační práce

Doktorská disertační práce Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Doktorská disertační práce 2006 Ing. Aleš Kocourek Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: 6208 V Ekonomika a management

Více

Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU

Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU Protikrizová opatření ve vybraných zemích EU Zpracoval: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., oddělení knihovnickoinformačních služeb duben 2009 Německo Německá vláda přijala řadu opatření, která

Více

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda

Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda Velké plány, peníze a pády hledání hodnot a odpovědí ve finanční krizi Petr Lebeda České předsednictví Rady EU přichází

Více

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU

Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Současná podpora pro kombinaci grantů a půjček ve vnějších vztazích Evropské unie a možné formy jejího využití pro rozvoj podnikání v zemích mimo EU Zpracoval: Platforma podnikatelů pro zahraniční rozvojovou

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech

Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Success is in the details Úspěch spočívá v detailech Deloitte A Quality Brand Deloitte is the brand name that represents Deloitte Touche Tohmatsu, a global organisation of firms devoted to excellence in

Více

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 2 2012 3 Křehké a nerovnoměrné oživení světové ekonomiky po hluboké recesi 20 Změny mezinárodní ekonomické pozice ČR v období

Více

Aa (accepted) akceptováno

Aa (accepted) akceptováno abolition Aa (accepted) akceptováno a priori apriorní A1 v nejlepším stavu; vynikající kvality (nejvyšší třídní ohodnocení) ~ ship loď ve výborném stavu (podle Lloydova lodního rejstříku) (poj.) a.a. (always

Více

Přímé daně EU. Nina Sanandaji Listopad 2012. České vydání

Přímé daně EU. Nina Sanandaji Listopad 2012. České vydání Přímé daně EU Nina Sanandaji Listopad 2012 České vydání Přímé daně EU budou evropským ekonomikám brzdou, nikoliv pomocí Nima Sanandaji, Captus New Direction The Foundation for European Reform je eurorealistický

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members

OBSAH CONTENT. Úvod. Introduction. Pojistný trh. The Insurance Market. ČAP a její členové. Czech Insurance Association and its Members VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 OBSAH CONTENT Úvod Introduction 02 Úvodní slovo prezidenta 06 Vývoj národního hospodářství 02 Foreword from the President 06 Development of the National Economy Pojistný

Více

ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE. Úvod (1)

ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE. Úvod (1) ŽENY A ZEMĚDĚLSTVÍ V AFRICE Úvod Všeobecná deklarace lidských práv uznává přirozenou důstojnost a rovná nezcizitelná práva všech lidských bytostí. V mnoha případech jsou však stále práva žen oproti právům

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÉ BANKOVNÍ ASOCIACE ANNUAL REPORT OF THE CZECH BANKING ASSOCIATION 2006 2007 Obsah / Contents Úvodní slovo prezidenta 4 Makroekonomický vývoj v roce 2006 a v prvním pololetí 2007 6

Více

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Hospodářský vývoj Číny: Příležitost? Prof. Michal Mejstřík, PhDr. Tomáš Merkner a kol. EEIP, a.s. C Verze č. 3 z 24.února 2005 1 Upozornění Tato prezentace vznikla za použití výhradně veřejně dostupných

Více

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity

Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva Evropská komise Fotografie: Všechny snímky na obálce a titulní straně: UNEP/Topham. Ekonomie ekosystémů a biodiverzity Průběžná zpráva ISBN-13 978-92-79-09443-9

Více

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1

Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Abstract Hospodářský růst a nerovnováhy v České republice 1 Ota Melcher 2 Economic growth and imbalances in the Czech Republic Over the past two decades we have observed significant build-up of macroeconomic

Více

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF

Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Informace Odborné knihovny MF Finanční a ekonomické INFORMACE Dokumentační bulletin MF Přehled dokumentovaných článků, knih a dalších informačních zdrojů Vydavatel: Ministerstvo financí, Odbor Personální

Více