Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2005/2006 Ve Štramberku Hyklová Zpracovala: Mgr.Bronislava ředitelka ZŠ a MŠ Štramberk

2 Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon a vyhlášky č.15/2005 Sb. o náležitostech dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. Základní údaje: Název školy: Zřizovatel: Vedení školy: Základní škola a Mateřská škola Štramberku Zauličí 485, Štramberk IČO: příspěvková organizace Město Štramberk, okres Nový Jičín Náměstí 9, Štramberk IČO: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka školy statutární zástupce Ing:Jaroslav Pikulík zástupce ředitelky školy statutární zástupce Adresa dálkového přístupu: Součástí organizace: Základní škola Štramberk, Zauličí 485 Mateřská škola Štramberk, Zauličí 185 Mateřská škola Štramberk, Bařiny 700 Školní družina, Zauličí 485 Školní jídelna, Zauličí 485 Školní jídelna, Bařiny 700 Školní výdejna, Zauličí 185 Právní subjektivitu příspěvkové organizace od Do sítě škol byla zařazena dne s identifikačním číslem Rada školy zřízena městem Štramberk. Kapacita školy je 350 žáků, školní družiny 50 žáků, mateřských školek 100 žáků, školní jídelny ZŠ 300 strávníků a školní jídelny MŠ 70 strávníků.

3 Základní škola: Obsah: I. Charakteristika školy. II. Učební plány. III. Pracovníci školy. IV. Přijímací řízení. V. Výsledky výchovy a vzdělávání. VI. Mimoškolní aktivity. VII. Další vzdělávání pracovníků. VIII. Údaje o aktivitách a prezentace na veřejnosti.. IX. Hodnocení ČŠI. X. Hospodaření příspěvkové organizace.

4 I. Charakteristika školy: Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo ZŠ Štramberk 311 žáků, z toho 252 žáků s trvalým bydlištěm v místě školy, 18 žáků z Kopřivnice a 41 žáků z Ženklavy. Žáci byli vyučováni v 15 třídách, průměrný počet žáků ve třídě byl 20,7. Dvě oddělení školní družiny s odpoledním provozem navštěvovalo 50 žáků. Školní jídelna ZŠ vařila pro žáky a zaměstnance naší základní školy a také zároveň pro výdejnu stravy MŠ Zauličí. V tomto školním roce vyvařovala pro zapsaných 264 dětí a 48 dospělých strávníků zaměstnanců školy. Škola disponuje 21 učebnami, z toho 15 kmenovými. Odborné učebny slouží k výuce fyziky a chemie, přírodopisu a zeměpisu, pěstitelských prací, dále jsou to počítačová učebna, jazyková učebna a výuku základů domácnosti probíhá v kuchyňce. Hudební výchova a výtvarná výchova se vyučovaly v kmenových třídách, které byly zároveň i odbornými učebnami, což komplikovalo provoz těchto prostor. V letošním školním roce byly dovybaveny nábytkem učebny pro první třídy, dvě třídy druhého stupně a druhé oddělení školní družiny, kabinet Vv, budovaly se další odpočinkové zóny na chodbách. Do školní jídelny bylo zakoupeno další vybavení podle požadavků hygieny. Z technického zařízení pro bezproblémové zajištění přístupu do školy pro žáky navštěvující kroužky, Miss music a školní družinu byl instalován dvěřní vrátný, dále byla zakoupena nová telefonní ústředna, vybudovány nové rozvody PC sítě, nakoupeny 3 kusy nových PC, nové stojany na třídění odpadu, pevně instalován dataprojektor do učebny přírodopisu. Nadále je plně a celoročně využíván skleník a přilehlý školní pozemek průběžně doplňován plánovanou výsadbu naučné stezky okrasnými rostlinami. Pro výuku je škola vybavena běžnými učebními pomůckami, obnova a modernizace pomůcek a učebnic je hrazena ze sponzorských darů a rozpočtu školy. Sportovní činnosti se realizovaly v tělocvičně školy s judistickou žíněnkou a cvičnou horolezeckou stěnou, dále byla využívána Sokolovna a asfaltové hřiště na nádvoří školy. Nadále škola nemá vhodný sportovní areál pro atletiku a využívala sportovní areál ZŠ Alšova v Kopřivnici. Školní tělocvična byla pronajímaná kroužku judo a horolezeckému kroužku. V odpoledních hodinách probíhala ve vybraných učebnách výuka hry na hudební nástroje, které organizovala Mis music z Kopřivnice, jednou týdně probíhala výuka náboženství.

5 II. Učební plány. Ve školním roce 2005/2006 se vyučovalo ve všech ročnících podle vzdělávacího programu Základní škola, č.j /96-2. Základní škola Štramberk poskytuje základní vzdělání v rámci platných osnov a učebních plánů. Plnění těchto plánů se pravidelně hodnotilo na schůzkách čtyř předmětových týmů. Od září zahájili pedagogičtí pracovníci tvorbu Školního vzdělávacího programu, který vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu bude zahájena v prvním a šestém ročníku. Učební plán ZŠ Štramberk na školní rok 2005/2006: Čj Cj M Prv Př Vl F Př Z D Ov Rv Hv Vv Pč Tv Vol Vol Vol Nhd V šestém ročníku byl učební plán na pokyn MŠMT rozšířen o další disponibilní vyučovací hodinu. Po projednání v předmětových týmech rozhodlo ředitelství školy o posílení anglického jazyka. Nabídka volitelných předmětů: 7.roč.- Informatika a volitelná Tv (dotace 1 h týdně) 8.roč. - konverzace v Aj, informatika, základy administrativy, volitelná Tv (dotace 2 h týdně) 9.roč. základy administrativy, technické kreslení, seminář M, seminář z Čj, konverzace vaj volitelná Tv ( dotace 3 h týdně). Disponibilní hodiny: 6.roč. - anglický jazyk dotace 1 h týdně 7.roč. - kulturní seminář dotace 1 h týdně 8.roč. - rozšíření výuky matematiky o 1 h týdně 9.roč. - komunikace v českém jazyce dotace 1 h týdně.

6 Do učebního plánu byl zařazen nepovinný předmět Literární tvorba - zaměřen na tvorbu školního časopisu Škleb. Kroužky ve spolupráci s DDM v Kopřivnici na jejichž činnost přispívají rodiče: výtvarný kroužek kroužek německého jazyka sportovní hry 2.roč. sportovní hry 3.a 4.ročník dívky sportovní hry 3.a 4.ročník chlapci matematický kroužek. III. Pracovníci školy. Základní škola a Mateřská škola Štramberk zaměstnávala ve školním roce 2005/ zaměstnanců, z toho 4 muže a 29 žen. Pedagogický sbor tvořilo 22 zaměstnanců, z toho 3 muži a 19 žen, na zkrácený úvazek pracovala jedna učitelka a obě vychovatelky ve školní družině, 1 pracovnice čerpala mateřskou dovolenou. Provoz školy zajišťovalo 6 správních zaměstnanců. Ve školní jídelně ZŠ pracovaly 3 kuchařky a jedna pomocná síla na zkrácený úvazek pod vedením vedoucí školní jídelny. Chod školní družiny zajišťovaly dvě pracovnice s úvazkem 1,3. Pracoviště školní družiny a sekretariát školy umožnil konání praxe 2 studentkám středních škol. IV. Přijímací řízení: Zápis do 1.ročníku: V lednu 2006 proběhl zápis do prvního ročníku pro školní rok 2006/2007. K zápisu se dostavilo v doprovodu rodičů 36 dětí, z toho čtyři rodiče požádali o odklad školní docházky, dva žáci odešli do Kopřivnice a jedno dítě nastoupí znovu do mateřské školky. Do prvního ročníku nastoupí 29 žáků. Přijímací řízení na střední školy a střední odborná učiliště V dubna probíhalo rozmístění žáků devátého ročníku na střední školy. Ze 46 žáků bylo v dubnovém termínu přijato 33 žáků na střední školu s maturitou a 11 žáků na SOU. Dvě žákyně byly přijaty na SŠ v druhém termínu. Jeden žák pátého ročníků se ucházel o studium na osmiletém gymnáziu a byl přijat. Tři žáci ze sedmého ročníku byli přijati k šestiletému studiu gymnázia.

7 V. Výsledky výchovy a vzdělávání: Hodnocení výsledků vzdělávání bylo prováděno na pedagogických radách, v předmětových týmech a při hospitační činnosti. Mimoškolně formou testů SCIO pro 9.ročníky, KALIBRO pro 5.ročníky a úspěšnosti žáků při přijímacích zkouškách na střední školy. Přehled docházky za školní rok 2005/2006: Oml. hod. Neoml. hod. celkem: 0ml. hod./ž Neoml. hod./žáka celkem: 1.stupeň: , stupeň: ,34 1,08 Celkem: ,5 0,43 Hodnocení chování žáků ve školním roce 2005/2006: Napomenutí Důtky TU/ŘŠ 2.stupeň z chování 3.stupeň z chování pochvaly 1.pololetí n 25 19/ pololetí 27 10/ Celkem r zn n n r r r n z n 52 29/ Přehled prospěchu za I.pololetí školního roku 2005/2006: z n r zn n n r r r n z n z

8 n r zn n n r r r n z n Přehled prospěchu za II.pololetí školního roku 2005/2006: z n r zn n n r r r n z n z Integrovaní žáci - Do reedukační péče bylo zařazeno 16 žáků, pracovali podle individuálních plánů v sedmi skupinách týdně pod vedením 5 učitelek proškolených k práci s dětmi s VPU. Celkem 43 žáků bylo na doporučení PPP v Novém Jičíně zohledňováno ve výuce a při klasifikaci vzhledem k jejich výukovým potížím. Nadaní žáci naší školy zúčastnili různých soutěží a akcí, které jsou součástí výchovně vzdělávacího procesu základní školy. Největší zájem byl o výtvarné soutěže, tělovýchovné, výtvarné, ale i tradiční matematické, jazykové a všeobecně znalostní. Nejvýznamnější úspěchy: postup žákyně 8.třídy do celostátního kola soutěže Evropa ve škole, účast v celostátní soutěži Street hockey, kde z 1100 družstev získali 16. místo. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníků v lednu probíhal na chatě Tabačka ve Velkých Karlovicích, žáci 4.třídy absolvovali Kurz praktické výuky do Jablonné nad Orlicí. Povinný plavecký výcvik se uskutečnil v 1. až 5.ročníku, probíhal v plavecké škole Skokan v Kopřivnici. Pokračovala realizace projektu Trvalý rozvoj školy. Do pravidelných třídnických hodin od 4.ročníku byly zařazovány prvky osobnostní a sociální výchovy. V hodinách rodinné výchovy, občanské výchovy probíhaly projekty Osobnost žáka, Domov a rodina, Kalendárium, Právo na život, Stolování a další. Pokračoval projekt Nanečisto, který je přípravou na vstup do školy budoucích prvňáčků a pomoc jejich rodičům. Nadále probíhal ekologický projekt Tulipán. V rámci tohoto projektu se konal jeden projektový den Den Země, bylo zahájeno třídění odpadu ve škole, uskutečnily se programy pro celou školu se specifickým zaměřením pro jednotlivé třídy a také návštěvou mateřských škol s výchovnými programy z oblasti ekologie. Proběhly sběrové akce papíru a lesních plodů. V rámci tříd, ale i celé školy proběhly doplňující akce výchovy na škole jako divadlo v cizím jazyce pro mladší žáky, dny otevřených dveří, návštěvy divadla, filmových představení, výchovných koncertů, návštěvy muzeí, knihovny, besídky, exkurze, setkání s bývalými žáky

9 školy, taneční ochutnávka v BaV klubu Příbor (základy společenských tanců a společenského chování), stolování v Gongu aj. Pravidelně se scházel žákovský parlament. Rada školy se scházela pravidelně. V září proběhly volby nových radních z řad pedagogů a rodičů. Činnost pro děti ve ŠD vycházela zcela z potřeb a požadavků dětí i jejich rodičů. Probíhaly besedy na různá témata, která je zajímala, děti věnovaly pohybu, relaxacím ve výchovách. V rámci prevence sociálně patologických jevů probíhaly ve škole sportovní kola soutěží a her pro žáky, ve všech třídách probíhaly besedy k prevenci sociálně nežádoucích jevů s Policií ČR nebo ve spolupráci se společností Renarkon Ostrava, druhý a šestý ročník navštívili také členové Hasičskéno sboru Nový Jičín, prostřednictvím metodika prevence škola spolupracovala s etopedem. Bylo provedeno šetření výskytu sociálně patologických jevů v rámci školy. VI. Mimoškolní aktivity: K mimoškolním aktivitám v letošním roce patřila organizace XVI. ročníku volejbalového turnaje učitelů a pracovníků školství, podíl na organizaci maškarního plesu jehož hlavním organizátorem byl DDM Kopřivnice, práce v oddíle Judo, Mis music a výuka náboženství. Oslavy Dne dětí netradiční formou. Pro děti na 1.stupni proběhla dopravní výchova zábavnou formou, žáci druhého stupně se seznamovali se základy první pomoci, základy sebeobrany a prevencí proti sociálním patologiím. Celá akce proběhla pod odborným vedením pracovníků ČČK. Na závěr školního roku proběhlo slavnostní vyřazení žáků 9.ročníku v Kulturním domě ve Štramberku. VII. Další vzdělávání pracovníků: Ve školním roce 2005/2006 probíhalo v návaznosti na celoroční plán školy a v rámci personálního rozvoje pedagogických pracovníků jejich další vzdělávání. Stanovené priority pro tento školní rok: 1. Kvalifikační, rozšiřující a doplňující studium. 2.. Tvorba ŠVP 3. Informační gramotnost. 4. Vzdělávání vedení školy. 5. Prohloubení odbornosti učitelů. V rámci přípravy Školního vzdělávacího programu se pedagogové vzdělávali formou Sborovny, která byla určena pro všechny pedagogy.

10 Obsahové zaměření dalšího vzdělávání: Zaměření Počet kurzů, školení Poznámky Vzdělávání vedoucích pracovníků 3 Nový zákoník,vnitřní kontrolní systém, studium pro ředitele Vzdělávání v oblasti cizích jazyků 1 Vyučování cizích jazyků 1 pedagog Vzdělávání v oblasti informační politiky 6 1x ICT multimédia 2 pedagog. 1x SIPVZ P, 2 pedagogové 1x SIPVZ Z,1 pedagog 1x SIPVZ PU, 2 pedagogové 1x Windows 2000, 1 pedagog 1x Publikování na internetu 1 pedagog Vzdělání k prohloubení odbornosti 4 1x Nakládání s chemikáliemi 1x Osnovy chemie ŠVP 1x Nové trendy ve fyzice 1x Náměty VV Pedagogické inovace 3 1x Tvořivá škola 2 pedagogové 1x BOZP v profesi 1 pedagog 1x Frenologie 1 pedagog Školení celého kolektivu 3 Od RVP k ŠVP, ŠVP, První pomoc Tvorba ŠVP 5 5x pedagogů Další vzdělávání magisterské, bakalářské, doplňující: Název studované školy: Zaměření: Ročník: Ostravská univerzita Učitelství 1.stupně I. Palackého univerzita Olomouc Učitelství 1.stupně I. DVPP navazovalo na koncepční záměry a plán činnosti školy, plány byly průběžně plněny. Vedení školy motivovalo pedagogy k průběžnému vzdělávání, zohledňovalo individuální zájmy a zdůrazňovalo potřebu osobnostního rozvoje. VIII. Spolupráce s organizacemi: Nadále úspěšně probíhala spolupráce s mateřskými školami. K tradičním akcím patřily návštěvy prvňáků ve školkách a návštěvy budoucích prvňáků v základní škole, vánoční besídky ve školkách, ekologické dny, které pořádali žáci školy pro malé děti. Samozřejmostí se stala účast učitelek MŠ při zápisu do první třídy, vzájemné konzultace a schůzky s rodiči budoucích prvňáků v MŠ. Spolupráce se spádovou školou byla zakotvena v celoročním plánu, zaměřena především na předávání informací o přecházejících žácích, sjednocování učebních plánů a návaznosti vzdělávání na druhém stupni. Pokračovala velmi dobrá spolupráce s MÚ v oblasti kultury a úspěšná a smysluplná spolupráce s odborem životního prostředí a sociálních věcí, SPOZ, v poslední době velmi častá spolupráce se stavebním odborem.

11 Tradiční byla velmi dobrá spolupráce s MO ČSOP, Hájenkou a sportovními oddíly města, DDM, ZUŠ, Vitou. Navázaná byla spolupráce s lékaři a ČČK Nový Jičín - vedení odborných besed s lékařskou tématikou (první pomoc, chování v krizových situacích, gynekologická témata) a s hasiči z Nového Jičína, spolupráci probíhala i s policií, která pravidelně pořádala besedy s žáky na různá témata. IX. Hodnocení ČŠI. V letošním roce ČŠI školu nenavštívila. X. Hospodaření příspěvkové organizace: K nahlédnutí v kanceláři školy. Rada školy projednala a schválila tuto výroční zprávu dne osmi hlasy bez připomínek ( jeden člen rady omluven).

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Cj - - - - - 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3. Ch - - - - - - - - - - - 2 2 2 2. Vol. - - - - - - - - - - - - - 1 1. Tv 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Výroční zpráva o činnosti Základní škola Štramberk okres Nový Jičín za školní rok 2004/2005 Ve Štramberku 24.8.2005 Zpracovala: Mgr.Bronislava Hyklová ředitelka ZŠ Štramberk Výroční zpráva je předkládána

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012

Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti Základní škola a Mateřská škola Štramberk za školní rok 2011/2012 Ve Štramberku 14. 9. 2012 Zpracoval: Mgr. Zdeňka Havlíková ředitelka školy Mgr. Ing. Jaroslav Pikulík zástupce

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení...

Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 2 Základní údaje... 2 Charakteristika školy:... 3 Specifické zvláštnosti školy... 3 Materiální vybavení... 3 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 4 Učební plán školy... 5

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti Základní školy, Ostrava-Poruba, Komenského 668, příspěvkové

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042. školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Dvorského 33 příspěvková organizace 77900 Olomouc - Svatý Kopeček IČ 70631042 V ý r o č n í z p r á v a školní rok 2013/2014 Olomouc Svatý Kopeček říjen 2014 1.

Více

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část

Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace. Výroční zpráva. o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007/2008 pedagogická část Schváleno školskou radou dne :. Ing. Ivo Sosýn, předseda ŠR.... Mgr. Vladimír Schreier,

Více

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva Základní školy Šenov za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040 Za školní rok 2009/2010 V Šenově 30..záříí 2010 Mgr.. Naděžda Pavlliisková řediitellka ZŠ - 1 - Ossnovaa 1 Charakteristika školy... 4 1.1 Obecná

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná, příspěvková organizace tř. Dr. E. Beneše 456, Bohumín 1, PSČ 735 81 Tel.: 596 013 104 E-mail: skola@zsbenese.eu Web: zsbenesovka.cz

Více

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny

Ředitelka školy. Zástupce ředitele. Učitelé I. a II. stupně. 1. Výchovný poradce. 2. Výchovný poradce. Vedoucí vychovatelka školní družiny I. Úvod OBSAH 1. Údaje o předkladateli Výroční zprávy za školní rok 2012/2013 3 2. Název a adresa zřizovatele školy 3 3. Organizační struktura školy 4 4. Charakteristika školy 5 4.1. Vybavení školy 5 4.2.

Více

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč

Výroční zpráva. ZŠ Dolní Dobrouč Výroční zpráva ZŠ Dolní Dobrouč školní rok 2011 2012 Název školy: Základní škola Dolní Dobrouč, okres Ústí nad Orlicí Adresa: 561 02 Dolní Dobrouč 423 Zřizovatel: Obec Dolní Dobrouč Telefon: 465 543 421

Více

Základní škola Loket, okres Sokolov

Základní škola Loket, okres Sokolov Základní škola, okres Sokolov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2013 / 2014 Zpracovala : Mgr. Gerta Míková ředitelka školy Předseda školské rady : Josef Novotný, 1.10. 2014 www.zsloket.cz, e-mail:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola Praha 10, Křimická 314, 109 00 Praha 10 fakultní škola Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy zaměřená na výuku cizích jazyků VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Projednáno

Více

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více