PLÁN PRÁCE 2014/2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1

2 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x Školská rada při ZŠ Klimkovice elektronicky 1x Plán práce 2014/2015 Stránka 2

3 Obsah: str. 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace 4 2. Organizace školy a personální obsazení 4 3. Dlouhodobý záměr Základní školy Klimkovice 5 4. Hlavní záměry pro tvorbu koncepce školy 6 5. Učební plán 9 6. Organizace výuky Výuka cizích jazyků Výuka volitelných předmětů (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice) Nepovinné předměty Kroužky Projektové vyučování Významné projekty Hlavní úkoly projektu Zdravá škola Zohlednění specifických potřeb a zájmů žáků Plán práce s žáky s VPU Poradní orgány Metodické orgány Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ, Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se ZUŠ Spolupráce s MŠ Spolupráce s Městem Klimkovice Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchovné poradenství Protidrogová prevence Školní program EVVO ICT plán Školní družina Termíny a náplně pedagogických rad Termínový plán akcí Časový plán vyučovacích hodin Počet žáků Závěr 25 Plán práce 2014/2015 Stránka 3

4 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace IZO: KÓD ŠKOLY: 2010 ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice TELEFON: ŘEDITELKA: ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Miroslava Hoňková Mgr. Hana Škutová Mgr. Hana Škutová Mgr. Petra Řeháčková Mgr. Jana Glombová POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 26,37 POČET VYCHOVATELEK VE ŠD: 2,91 POČET SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 6,16 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 5,5 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1,5 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ: 1 2. Organizace školy a personální obsazení I. stupeň 10 tříd 11,55 učitelů 226 žáků II. stupeň 9 tříd 14,82 učitelů 207 žáků Celkem 19 tříd 26,37 učitelů 433 žáků Aprobovanost: I. stupeň 11 s kvalifikací a aprobací pro I. stupeň 1 studuje učitelství I.st. II. stupeň 16 s kvalifikací a aprobací pro II. stupeň Školní družina: 4 oddělení 2,91 vychovatelek s kvalifikací Plán práce 2014/2015 Stránka 4

5 3. Dlouhodobý záměr ZŠ Klimkovice : Dlouhodobý záměr školy vychází z Dlouhodobého plánu Základní školy Klimkovice koncepčního záměru a úkolů v období V jednotlivých oblastech se řídí metodickými pokyny MŠMT a jinými legislativními normami: Oblast environmentální výchovy školní program EVVO je součástí školou vypracovaného ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. Plán ve školním roce 2014/2015 byl vytvořen dle metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ze dne č. j / (viz dokumentace školy). Oblast etické výchovy dle opatření MŠMT č.j /09 22 je tento vzdělávací obor zapracován do ŠVP ZŠ Klimkovice s účinností od 1. září Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí dle metodického pokynu MŠMT k začlenění ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č. j / je vzdělávání v této tematice rozpracováno v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku a je realizováno formou projektového dne Branný den. Výchova proti rasismu, xenofobii a intoleranci dle metodického pokynu MŠMT k výchově proti rasismu, xenofobii a intoleranci č. j /99-22 škola učí žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury (viz tematické plány učiva I. st, Rv, Ov). Oblast sexuální výchovy dle doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách č. j / je tato problematika zapracována do ŠVP ZŠ Klimkovice a realizována ve vzdělávacích oborech Př, Vz, Ov, Tv. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / je vypracován školním metodikem prevence a realizován na škole Dlouhodobý preventivní program a Minimální preventivní program (viz dokumentace školy). Prevence a řešení šikanování mezi žáky školy dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. MSMT-22294/ byl vypracován výchovným poradcem plán práce výchovného poradce, který tuto problematiku řeší (viz dokumentace školy). Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu škola je od roku 1993 zařazena do sítě projektu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví. Na období je vypracován projekt Zdravá škola (viz dokumentace školy). Nově vypracován projekt na období bude podán ke schválení SZÚ Praha. Projekt Zdravé zuby je realizován dle doporučení MŠMT ve vzdělávacím programu I. stupně. Plán práce 2014/2015 Stránka 5

6 Oblast osobnostní a sociální výchovy: škola má neustále na zřeteli výstupní kompetence žáka, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice (znalosti v souvislostech, práce s informacemi, umět pracovat spolu i sám, umět se hodnotit a umět hodnotit). Cílem výchovně vzdělávacího procesu ZŠ Klimkovice je: osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot a získání celoživotního pozitivního vztahu ke vzdělání. Vztahy mezi učitelem a žákem (U - Ž) vytvářet na: partnerských vztazích, každý Ž je osobnost - rovnocenný partner U - s vymezením mantinelů chování, nutno respektovat individuální tempo Ž. Prostředí ZŠ Klimkovice: bezpečné klima vedoucí k vnitřní motivaci, pohodové klima (výzdoba, upravenost, funkčnost, vybavenost tříd a sociální zařízení). Činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů: pro žáky smysluplné, vedoucí k osvojení praktických zkušeností pro život, soustavné vzdělávání učitelů v metodách osvojování sociálních dovedností a morálních hodnot žáků. 4. Hlavní záměry pro tvorbu koncepce školy ve školním roce 2014/2015: Do výchovně vzdělávacího procesu zařadit celoškolní projekty: Zdravá škola projekt podporující zdravé učení, pohodu prostředí a otevřené partnerství. Vánoční strom den otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti. Den Země environmentální projekt. Adopce dítěte z Afriky na dálku multikulturní výchova. Branný den - tematika ochrany člověka za mimořádných událostí. Den zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu. Dopravní výchova dopravní problematika, pravidla silničního provozu. Den prevence prevence pro každého, prevence pro život. Mezinárodní trojutkání rozvíjení tělesné zdatnosti a dovednosti. Klimkováček školní časopis I. stupně, mediální výchova. Klimix - školní časopis II. stupně, mediální výchova. Žákovský parlament osobnostní a sociální výchova. Finanční gramotnost finanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet. Ovoce a zelenina do škol celostátní projekt pro žáky I. stupně. Dotované mléko celostátní projekt pro žáky I. a II. stupně. T: průběžně dle termínového plánu akcí školního roku 2014/2015 Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 6

7 Průběžné úkoly: - úkolem všech metodických orgánů je vyhodnocování školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice. T: průběžně Zodp: vedoucí MS, PK - zaměřit se na zkvalitnění vzdělávacího procesu využíváním vhodných inovačních metod a forem práce, tyto volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zaměřit se na integrované vyučování T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zaměřit se na práci třídního učitele T: průběžně Zodp.: TU - rozšířit nabídku využití volného času žáků v době mimo vyučování T: průběžně Zodp: příslušní vyučující - prohloubit spolupráci mezi učiteli i mezi I. a II. stupněm, více týmově pracovat T: průběžně Zodp: vedoucí MS - dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, podněcovat jeho všestranné aktivity T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - usilovat o propojení školy se životem - poznání motivovat životem a užitečnosti pro život T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst T: průběžně Zodp.: Ř - dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - důsledně uplatňovat pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách T: průběžně Zodp.: protidrogový preventista - zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 7

8 - systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajištěna názornost výuky a efektivita výuky T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, správci kabinetů - dbát na to, aby se všichni - žáci i učitelé - prostřednictvím svých zástupců podíleli na řízení školy (schůzky vedení školy, porady, met. sdružení a schůzky žákovského parlamentu) T: průběžně Zodp.: Ř - v rámci evaluace vzdělávacího procesu ve škole zjistit úroveň vědomostí žáků v 5. a 9. ročníku pomocí srovnávacích testů (Scio, ) T: listopad 2014, duben 2015 Zodp.: Ř, Sý Plán práce 2014/2015 Stránka 8

9 5. Učební plán pro školní rok 2014/2015 Rámcový učební plán ŠVP Tvořivá škola Klimkovice Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura 1. roč. 2. roč. 1. stupeň 2. stupeň 3. roč. 4. roč. 5. roč. celke m 6. roč. Minimální časová dotace 7. roč. 8. roč. 9. roč. celke m Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunik. technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Průřezová témata 0 0 Cizí jazyk Disponibilní časová dotace volitelný předmět Celková povinná časová dotace Plán práce 2014/2015 Stránka 9

10 6. Organizace výuky Organizační zabezpečení - průběžně prostudovat ŠVP Základní školy Klimkovice Tvořivá škola Klimkovice T: přípravný týden Zodp.: všichni vyučující - zpracovat rámcové tematické plány učiva dle doporučení ředitelky školy z 1. PR dne včetně časové dotace a úpravy učebního plánu T: Zodp.: všichni vyučující 6.1. Výuka cizích jazyků Ve škole probíhá výuka anglického, německého a ruského jazyka v ročníku s následující hodinovou dotací na žáka: 1. ročník 1 hod/ týdně Aj 2. ročník 1 hod/ týdně Aj 3. ročník 3 hod/ týdně Aj 4. ročník 3 hod/ týdně Aj 5. ročník 3 hod/ týdně Aj 6. ročník 3 hod/ týdně Aj 1 hod/ týdně konverzace v Aj 7. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj 8. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj 9. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj Plán práce 2014/2015 Stránka 10

11 6.2. Výuka volitelných předmětů - disponibilní časová dotace a druhý cizí jazyk v rámci ŠVP Tvořivá škola Klimkovice Výuka je organizována dle Rámcového učebního plánu ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. V tomto školním roce se žáci budou vyučovat těmto volitelným předmětům v rámci disponibilní časové dotace. I. stupeň 1. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 2. roč. 4 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 3. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 4. roč. 2 h 1 h Vlastivěda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Život ve společnosti volitelný předmět 5. roč. 2 h 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Přírodověda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodověda) II. stupeň 6. roč 5 h 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Informatika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru informatika) 1 h Přírodopis (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodopis) 1 h Konverzace v Aj volitelný předmět 1 h Netradiční sporty volitelný předmět 7. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk (německý, ruský) 2 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Literární seminář volitelný předmět Plán práce 2014/2015 Stránka 11

12 8. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Matematická praktika volitelný předmět 1 h Chemicko biologická praktika / Literárně-dramatický seminář volitelný předmět / po pololetí výměna 9. roč. 7 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Pracovní výchova (posílení časové dotace vzdělávacího oboru pracovní výchova) 1 h Seminář z matematiky/ Pohybové aktivity volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Seminář z českého jazyka/ Provoz domácnosti volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Environmentální výchova/ Mediální výchova volitelné předměty 1 h Seminář ze zeměpisu volitelný předmět 6.3. Nepovinné předměty Výuka je organizována dle finančních a personálních možností školy a zájmů žáků. V tomto školním roce se vyučuje těmto nepovinným předmětům: zdravotní Tv 1h/týdně náboženství 1h/týdně pro žáky I. a II. stupně pro žáky I. a II. stupně 6.4. Kroužky Žákům je umožněno pod vedením pedagogů školy a jiných vedoucích v době po vyučování navštěvovat ve škole kroužky. Žáci kroužek navštěvují zpravidla 1x týdně v rozsahu 1 hodiny / týdně. I. stupeň novinářský keramika (2x) pohybový mažoretky pěvecký přírodovědný II. stupeň novinářský míčové hry (2x) Plán práce 2014/2015 Stránka 12

13 7. Projektové vyučování specifikum školy Ve školním roce 2014/2015 budou ve vzdělávacím procesu zařazeny celoškolní projekty, projektové dny a další akce (viz Termínový plán akcí Základní školy Klimkovice ve školním roce 2014/2015) Významné projekty: Zdravá škola Adaptační kurz žáků VI. tříd: T: průběžně Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci T: , VI. A , VI. B Z: TU VI. tříd Projektový den k vánočnímu stromu T: Z: všichni ped. pracovníci 21. setkání u vánočního stromu : T: Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci Finanční gramotnost T: Z: Ř, Glo, všichni ped. pracovníci Den zdraví (II. stupeň) T: Z: Pe, Ny, ped. pracovníci II. stupně Den Země T: Z: Chra, všichni ped. pracovníci Mezinárodní sport. trojutkání v Klimkovicích: T: květen 2015 Z: Ř, vyučující Tv Branný den T: I.st. v týdnu II. st Z: Ny, všichni ped. pracovníci Další celoškolní projekty: Adopce na dálku Klimkováček - školní časopis I. stupně Klimix školní časopis II. stupně Žákovský parlament Dopravní výchova Škola trvale udržitelného rozvoje Třídění odpadu Sběr víček z PET láhví Sběr papíru Dílčí, třídní, ročníkové projekty: Evropský den jazyků, Almanachy literárních prací, Kalendáře, Velikonoční kraslice, Voda, Technologie chemických výrob, Ekologické Plán práce 2014/2015 Stránka 13

14 problémy, Okrasné zahrady, Les, Herbář, Meteorologická měření, Akustika, Sběrný dvůr, Odpady, Státy Evropy, Atletická soutěž, Zdravé zuby, Co umíme naučíme jiné, Malování na chodníku, aj Hlavní úkoly projektu Zdravá škola: - rozvíjet zdravý životní styl u žáků i ostatních zaměstnanců T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - orientovat školu na ekologickou výchovu, ochranu životního prostředí T: průběžně Zodp.: vyučující přír. předmětů - vytváření příjemného a estetického pracovního prostředí pro Ž i pro U a ostatní zaměstnance. Zkulturnění školního stravování. T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí ŠJ - postupné vybavování učeben kmenových i odborných, kabinetů moderními pomůckami, vytvořit podnětné prostředí pro učení T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí MS, PK - vytvoření jednotné strategie pedagogického sboru, konkretizovat do jednotlivých ročníků. Koordinace práce v metodických sdruženích, týmová spolupráce učitelů při realizaci koncepce školy, spolupráce mezi U a rodiči a žáky. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - podporovat učitele v DVPP v oblasti nových metod a forem práce podporující aktivní a činnostní učení. T: průběžně Zodp.: Ř - rozvíjet činnost žákovského parlamentu, učit děti komunikaci a schopnosti řešit problémové situace T: průběžně Zodp.: VP, met. prevence, TU - realizovat vydávání školního časopisu, podporovat a rozvíjet práci dětské redakční rady (spolupráce s žákovským parlamentem) T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - nabídnout žákům zajímavé školní i volnočasové aktivity, umožnit jim seberealizaci T: průběžně Zodp.: Ř - prezentovat činnost školy žákovskými pracemi, projekty v rámci školy, obce i širší veřejnosti T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - sběr starého papíru T: 2x ročně Zodp.: příslušní vyučující - sběr léčivých bylin, kaštanů, žaludů T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 14

15 - informační systém vzhledem k rodičům bulletin T: 2x ročně (září, červen) Zodp.: Sý, Ri 8. Zohledňování specifických potřeb a zájmů žáků - koncepční tvorba učebního plánu (volitelné předměty, disponibilní hodiny, nepovinné předměty, kroužky) T: Zodp.: Ř - práce s talentovanými žáky příprava na olympiády, soutěže T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - práce s méně nadanými žáky doučování, individuální přístup, skupinová práce T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - možnost využívání žákovské knihovny, počítačových učeben, tělocvičen, školního areálu, odborných učeben v době vyučování, o přestávkách i mimo vyučování T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - hledání vedoucích zájmových kroužků, možnost provozování kroužků T: průběžně Zodp.: Ř - konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence T: průběžně Zodp.: Ř - zajišťování odborných přednášek T: průběžně Zodp.: Ř, VP, metodik prevence - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - zaměřit se na zkvalitnění práce třídního učitele T: průběžně Zodp.: TU Plán práce 2014/2015 Stránka 15

16 9. Plán práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě vyšetření Pedagogickopsychologické poradny integrováni v běžných třídách: - pro žáky s VPU je vytvořen individuální vzdělávací plán, - všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s problematikou jednotlivých žáků, prostudování všech materiálů je nezbytné ke správné práci s těmito žáky, - žákům s VPU je věnována zvýšená péče, v hodinách nápravy se jim věnuje proškolený pedagog, - v hodinách nápravy využívají žáci počítačové programy, speciální pracovní sešity a učebnice, čtenářské tabulky, bzučák a další pomůcky. Jsou jim zakoupeny školní potřeby v hodnotě asi 100 Kč, - žáci mohou být i hodnoceni ve výuce s přihlédnutím k VPU (jedná se o žáky, u kterých byly VPU již částečně kompenzovány nebo postižení nebylo takového rozsahu, aby je opravňovalo k zařazení do speciálního školství), - v průběhu školního roku budou zařazováni nově vyšetření žáci na základě doporučení specializovaného školského zařízení, - všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně v dané oblasti vzdělávají. 10. Poradní orgány ve škole: - pedagogické a provozní porady - porady vedení - třídní aktivy - žákovský parlament - výchovný poradce - školní metodik prevence - pedagogicko psychologická poradna - metodické orgány: metodické sdružení ročníku metodické sdružení ročníku předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizího jazyka (anglický, německý a ruský jazyk) předmětová komise matematiky a informatiky předmětová komise přírodních věd a pracovního vyučování V oblasti řízení školy se tyto poradní orgány podílejí na: - tvorbě koncepce školy T: dle potřeby schůzky vedení školy 1x za 14 dnů - schůzky žák. parlamentu (II. st.) 1x měsíčně schůzky žák. parlamentu (I. st.) 5x ročně pedagogické rady dle potřeby provozní porady 2x ročně - aktiv TU Zodp.: Ř - zkvalitnění vzdělávacího procesu, plánu práce školy, tematických plánů učiva T: Zodp.: vedoucí met. orgánů Plán práce 2014/2015 Stránka 16

17 - personální politika, aprobovanost T: průběžně Zodp.: Ř - vztahy na pracovišti T: průběžně Zodp.: Ř, VP, vedoucí met. orgánů - inovační proces na škole, realizace ŠVP T: průběžně Zodp.: Ř, koordinátor ŠVP,ved. met. org. - přidělování tematických úkolů, kontrola plnění T: a průběžně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů - odměny zaměstnanců, osobní ohodnocení T: 2x ročně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů 11. Metodické orgány ve škole Plány metodických orgánů jsou zpracovány na základě stanovených hlavních úkolů z 1. pedagogické rady ze dne Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2014/2015: - průběžně pracovat se Souborem pedagogicko-organizačních informací pro základní školy na školní rok 2014/2015 č. j. MŠMT 4551/2014 a využít je při zpracování tematických plánů učiva pro školní rok 2014/2015, - zpracování plánu práce metodických orgánů, projednání v komisi, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky 3x ročně (jinak podle potřeby řešení úkolů ihned), na schůzky zvát Ř, ZŘ, - do plánu zařadit úkoly z programu Zdravá škola, projekt Vánoční strom, Den zdraví a další školní projekty, - do plánu zařadit celoškolní environmentální projekt Den Země, - stěžejním úkolem všech metodických orgánů je vyhodnocování ŠVP ZŠ Klimkovice ve vzdělávacím procese, a to v ročníku, - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů, - zaměření se na integraci předmětů, - v průběhu školního roku každý pedagogický pracovník absolvuje 1 náslechovou hodinu. Před náslechovou hodinou bude o termínu informovat Ř školy pomocí zápisu do týdenního plánu práce. Vedoucí metod. orgánu se seznámí se stylem výuky u všech členů (náslech. hodiny, vstup do hodiny, pohovor, ukázková hodina atd.). Vzájemné hospitace naplánovat do konce května systematicky podporovat začínající PP do 3 let praxe, - spolupráce mezi I. a II. stupněm, spolupráce mezi I. st. a MŠ, - spolupráce se spádovými školami a ZUŠ, - metody a formy práce ve výchovně vzdělávacím procese nutno volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka, - neustále hledat nové možnosti, jak žáky vhodně motivovat a hodnotit, - činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů musí být pro žáky smysluplné, musí vést k osvojení praktických zkušeností pro život, Plán práce 2014/2015 Stránka 17

18 - zaměřit se na rozvíjení logiky a samostatnosti žáků (matematické předměty), rozvíjení čtenářské gramotnosti, využívat metody kritického myšlení, - ve všech prostorách školy vytvářet podnětné prostředí, výzdobu tříd směřovat k informacím, - soustavně zkvalitňovat tvorbu nástrojů (testů aj.) ověřujících výsledky učebního procesu, využívat systém pravidelné kontrolní činnosti zaměřené na výsledky učení na obou stupních, ve všech ročnících a ve všech třídách, - opakování učiva, ověřování, - příprava k přijímacímu řízení, - průběžně se zaměřovat na práci třídního učitele, na výchovu sociálních dovedností a morálních hodnot v kolektivu třídy, - provést rozbor třídního kolektivu z pohledu vztahů a vazeb žáků v třídním kolektivu využitím dotazníků B-3 (3. 9. roč.), - podporovat činnost žákovského parlamentu, rozvíjet demokratickou atmosféru ve třídě, - uskutečnit výjezdní seminář žáků 6. roč. s TU pod vedením odborných lektorů, - hledat možnosti vytváření vztahů mezi učitelem a žákem na partnerských vztazích, - dosažení stavu, kdy žák i zaměstnanec zná svá práva a povinnosti, - rozvíjet vzájemnou komunikaci s rodiči, pracovat na profesním postoji učitele, - hledat možnosti, jak více do školního dění zapojit rodičovskou veřejnost, - soustavně propracovávat mechanismus pro včasné rozpoznání a eliminování projevů šikany, zaměřovat se na protidrogovou prevenci, - zaměřit se na širší prezentaci práce a úspěchů školy noviny, lokální Tv, městský zpravodaj, vlastní prezentace, www stránky školy, - podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě svou účastí nebo aktivním zapojením, - pracovat s portfoliem žáka (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice), - průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (knižní fond, didaktická technika, výukový software, ), - výchovně působit na žáky nejen v samostatných vyučovacích hodinách, ale po celou dobu jejich pobytu ve škole, ve všech prostorách školy a sportovního areálu. 12. Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ a Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami V rámci zabezpečení návaznosti výuky žáků z neúplných základních škol Olbramice, Zbyslavice a Vřesina se ZŠ Klimkovice je uskutečňována za účasti ředitelů těchto škol spolupráce formou pracovních schůzek. Schůzky řeší tuto problematiku: - zajistit kompatibilitu vzdělávacích programů: - výuka v ZŠ Klimkovice v ročníku bude probíhat podle ŠVP Tvořivá škola Klimkovice - koordinovat výběr učebnic a učebních textů. T: průběžně Zodp.: ředitelka školy, vedoucí metod. orgánů - zajistit návaznost výuky cizích jazyků: - dohodnout se na výuce cizího jazyka: výuka Aj první cizí jazyk, - použité učebnice pro Aj (rozsah výuky v ročníku). T: září 2014 Zodp.: Ř, PK Cj Plán práce 2014/2015 Stránka 18

19 - vzájemné kontakty ředitelů škol: - pracovní schůzky dle potřeby, - vzájemná účast na významných akcích škol. T: průběžně Zodp.: ředitelka školy - vzájemné kontakty učitelů ZŠ: - předávat si informace o žácích. T: průběžně Zodp.: vedoucí MS - vzájemné kontakty žáků: - umožnit návštěvu žákům ze spádové školy v ZŠ Klimkovice, - organizace společných akcí. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Spolupráce se ZUŠ v Klimkovicích - společná výpomoc při organizování kulturních akcí školy, - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávacím procesu školy. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Spolupráce s MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu žáků do I. tříd T: Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - návštěva předškoláků v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy T: květen 2015 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - schůzka vedení školy, učitelek I. tříd, vedoucí vychovatelky ŠD, vedoucí ŠJ s rodiči předškoláků T: červen 2015 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - konzultace učitelek MŠ a učitelek I. tříd, sledování začlenění dětí z MŠ do I. tříd ZŠ, návštěva MŠ T: průběžně Zodp.: vyučující I. tříd - ZŠ umožní MŠ využívat keramickou pec, navštěvovat tělocvičnu ZŠ aj. T: průběžně Zodp: Ř Spolupráce s Městem Klimkovice - seznámení zástupců Města Klimkovice s hlavními úkoly školy v tomto školním roce, s provozem školy, s výsledky činností školy T: říjen 2014 Zodp.: Ř - podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě (min. 1x ročně) svou účastí nebo aktivním zapojením T: průběžně Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 19

20 13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015 (viz dokumentace školy). Priorita šk. roku 2014/2015: Oblast pedagogiky a didaktiky rozvíjení dovedností učitele, aktivní metody učení, Oblast čtenářské gramotnosti, Oblast matematické gramotnosti - rozvíjení logického myšlení žáků, informační technologie, jazykové vzdělávání - anglický jazyk, oborové vzdělávání. Dlouhodobé jazykové studium (Aj) : - prioritní úkol všech pedagogických pracovníků I. stupně doplnění jazykového vzdělání v oblasti anglického jazyka. Krátkodobé kurzy: - každý učitel absolvuje během školního roku minimálně 2 krátkodobé kurzy, popř. přednášky, metodické akce organizované KVIC Ostrava, NIDV Praha aj., - získané poznatky se budou přenášet prostřednictvím metodických aktivů ve škole na ostatní pedagogické pracovníky, - v průběhu školního roku budou v Základní škole Klimkovice uspořádány 2 vzdělávací akce pro všechny pedagogické pracovníky ( Sborovna ) zaměřené na ŠVP, hodnocení, metody práce, strategie učení, čtenářskou a matematickou gramotnost, finanční gramotnost, na prevenci a řešení násilného chování v třídním kolektivu. Další aktivity: - odborné přednášky v rámci metodických akcí ve škole, - vzájemné hospitace (1 x ročně), - forma samostudia v době studijního volna. 14. Výchovné poradenství Výchovnou poradkyní ve škole je Mgr. Hana Škutová a Mgr. Petra Řeháčková. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 (viz dokumentace školy). 15. Protidrogová prevence Školním metodikem prevence je Mgr. Jana Glombová. Dlouhodobý preventivní program školy je zpracován ve Školní preventivní strategii a pro školní rok 2014/2015 je vypracován Minimální preventivní program (viz dokumentace školy). Plán práce 2014/2015 Stránka 20

21 16. Školní program EVVO Koordinátorem EVVO je Mgr. Kateřina Chrapková. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu (viz dokumentace školy). 17. ICT plán Funkci koordinátora ICT vykonává Mgr. Renáta Nejezchlebová. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován ICT plán Základní školy Klimkovice (viz dokumentace školy). 18. Školní družina Vedoucí vychovatelkou školní družiny je Lenka Buroňová. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Plán práce školní družiny (viz dokumentace školy). 19. Termíny a náplň pedagogických rad I. pedagogická rada a Organizace školního roku, přidělení třídnictví, úvazků, ustanovení metodických sdružení a předmětových komisí. Zodp.: Ř 2. Projednání plánu práce školy, plánu práce v přípravném týdnu. Zodp.: Ř 3. Organizace slavnostního zahájení školního roku. Zodp.: Ř 4. Projednání organizačního řádu školy. Zodp.: ZŘ 5. Školení o bezpečnosti. Zodp.: ZŘ 6. Rozbor úrazovosti. Zodp.: ZŘ II. pedagogická rada Průběžné plnění plánu práce. 2. Prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí. 3. Činnost školní družiny. Zodp.: Ř Zodp.: ZŘ Zodp.: vedoucí ŠD Plán práce 2014/2015 Stránka 21

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4

Základní školy Klimkovice. za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní školy Klimkovice za školní rok 2 0 1 3 / 2 0 1 4 Zpracovala: Miroslava Hoňková, ředitelka školy Projednáno v pedagogické radě dne 17. 6. 2014 a 24. 6. 2014 Schváleno

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Základní myšlenka Rozvíjet osobnost žáka ta, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti za vlastní chování a jednání

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA,

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, Č.j.: ZŠ/164/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KARLA KLOSTERMANNA ŽELEZNÁ RUDA, p.o. Zahradní 403 340 04 Železná Ruda PLÁN PRÁCE ŠKOLY 1 ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 I.Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Místo 66; 431 58 Místo tel. č.: 474 658 216, fax. č.: 474 658 302, e-mail: reditel@vudds.cz Č.j.: VÚM 719/2013/MDv

Více

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN PRÁCE ZŠ A ZUŠ DOLNÍ NĚMČÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Ve školním roce 2014/2015 bude vyučováno podle učebního dokumentu Školní vzdělávací program ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí ze dne 1.9.2013 v platném znění.

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013. Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Plán práce na školní rok 2012/2013 strana 1 z 17 OBSAH Plán práce Závěry pro práci vyplývající z Výroční zprávy o činnosti školy 2011/2012 Porady, schůze, prázdniny, zvonění

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE

Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01. Školní vzdělávací program. pro základní vzdělávání KVĚTNICE Základní škola Tišnov, náměstí 28. října 1708, 666 01 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání KVĚTNICE Motto: Škola je čas a prostor určený k žití, nikoliv k přežití. Obsah Obsah... 2 1 Identifikační

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28

Plán práce školy. na školní rok 2014/2015. Schváleno dne: 31. 8. 2014. Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Základní škola, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská 26/28 Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Schváleno dne: 31. 8. 2014 Mgr. Anna Sedláčková ředitelka OBSAH: Charakteristika zařízení Organizace

Více

1. Charakteristika školy

1. Charakteristika školy 1 Obsah: 1. Charakteristika školy str. 3 1.1 Aktivity školního roku 2013-2014 str. 4 1.2 Spolupráce s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ str. 6 1.3 Materiální zabezpečení vzdělávacího procesu str. 7 2. Učební plán str.

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace. Roční plán práce Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Roční plán práce Školní rok 2014/2015 Vedení školy: ředitelka Mgr. Hana Koudelová Pedagogičtí pracovníci: Základní škola zástupce ŘŠ Ing.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Škola v pohybu Adresa školy: Sportovní soukromá základní škola s.r.o, Podkrušnohorská 1677, Litvínov Zřizovatelé školy: Veronika

Více

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013

Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická rada projednala dne: 30.8.2013 Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace 68707 Tupesy 112 PLÁN PRÁCE 2013/2014 Vypracoval: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Schválil: Mgr. Štěpán Kubiš, ředitel školy Pedagogická

Více

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014

Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou. Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Základní škola a mateřská škola Nová Ves nad Nisou Koncepce rozvoje školy - 2010/2014 Nová Ves nad Nisou listopad 2009 Koncepce rozvoje vychází z těchto dokumentů: Národní program rozvoje vzdělávání v

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY

CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY Základní škola a Mateřská škola Aloise Štěpánka, Dolany, příspěvková organizace 783 16 Dolany č. p. 174 IČ 70983259 CELOROČNÍ PLÁN ŠKOLY pro školní rok 2013 / 2014 Dolany, září 2013 SEZNAM PŘÍLOH 2013

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ÁKLADNÍ VDĚLÁVÁNÍ ákladní škola a mateřská škola Svitavy, Sokolovská 1 Svitavy 2013 Obsah: 1. Identifikační údaje 2 2. Charakteristika školy 4 3. Charakteristika ŠVP 13 4.

Více

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10

Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: A10 ZÁKLDNÍ ŠKOL MTEŘSKÁ ŠKOL STRÉ MĚSTO OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGNIZCE se sídlem Jamnická 270, Staré Město, PSČ 738 01 Č.j. ZSSM 62/2013 skartační znak: 10 PLÁN PRÁCE ZÁKLDNÍ ŠKOLY N ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY J. VOHRADSKÉHO ŠLUKNOV, OKRES DĚČÍN Čtvrtá verze, schválená školskou radou dne: 13. 6. 2013 razítko: Mgr. Eva Hertlová, ředitelka školy

Více

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Cesta objevů. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání č.j.: 455/07 A 45 Základní škola a Mateřská škola Janov nad Nisou, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Cesta objevů Tělo je nástroj, jehož lidé užívají, ať dělají cokoliv,

Více

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy

Mgr. Marcela Klatovská - ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Uherčice, 691 62 okres Břeclav Uherčice 24, 691 62 Uherčice, te.:519418112, fax:519417077, e-mail: zs.uhercice@cmail.cz Plán práce základní školy byl projednán a schválen

Více

Koncepce rozvoje školy

Koncepce rozvoje školy Základní škola, Strachotice, okres Znojmo, příspěvková organizace 671 29 Strachotice 71, tel.: 515235529, e-mail: zsstrachotice@gmail.com, IČ: 71000917 Koncepce rozvoje školy na školní roky 2015-2019 Č.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Tábor, Husova 1570 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TÁBOR, HUSOVA 1570 - 1 - Obsah 1 Identifikační údaje 3 1.1 Předkladatel 3 1.2 Zřizovatel školy 3 1.3 Platnost dokumentu

Více

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr

Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr pořádá pořádá Základní škola a Mateřská škola Krásný Dvůr Krásný Dvůr 24.08.2013 Zpracovala: Mgr. Ivana Bejčková ředitelka školy 1 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy Základní škola a Mateřská

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Damníkov Damníkov PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2014/2015-1 - I. Výchova a vzdělávání Rozvíjet osobnost žáka tak, aby mohl samostatně myslet a svobodně se rozhodovat, učit jej odpovědnosti

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 8, PALMOVKA 8 Plán na školní rok 2014/2015 ředitel školy 1. Úvod Škola má v letošním školním roce ke dni 22. 9. 2014 9 tříd se 185 žáky (I.stupeň 5 tříd žáků 99, II. stupeň 4 třídy

Více