PLÁN PRÁCE 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PLÁN PRÁCE 2014/2015"

Transkript

1 Základní škola Klimkovice ŠKOLA PODPORUJÍCÍ ZDRAVÍ PLÁN PRÁCE NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Plán práce 2014/2015 Stránka 1

2 Zpracovala: Mgr. Miroslava Hoňková, ředitelka školy Rozdělovník: Město Klimkovice..1x Základní škola Klimkovice.1x Školská rada při ZŠ Klimkovice elektronicky 1x Plán práce 2014/2015 Stránka 2

3 Obsah: str. 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace 4 2. Organizace školy a personální obsazení 4 3. Dlouhodobý záměr Základní školy Klimkovice 5 4. Hlavní záměry pro tvorbu koncepce školy 6 5. Učební plán 9 6. Organizace výuky Výuka cizích jazyků Výuka volitelných předmětů (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice) Nepovinné předměty Kroužky Projektové vyučování Významné projekty Hlavní úkoly projektu Zdravá škola Zohlednění specifických potřeb a zájmů žáků Plán práce s žáky s VPU Poradní orgány Metodické orgány Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ, Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami Spolupráce se ZUŠ Spolupráce s MŠ Spolupráce s Městem Klimkovice Další vzdělávání pedagogických pracovníků Výchovné poradenství Protidrogová prevence Školní program EVVO ICT plán Školní družina Termíny a náplně pedagogických rad Termínový plán akcí Časový plán vyučovacích hodin Počet žáků Závěr 25 Plán práce 2014/2015 Stránka 3

4 1. Základní škola Klimkovice, příspěvková organizace IZO: KÓD ŠKOLY: 2010 ZŘIZOVATEL: Město Klimkovice TELEFON: ŘEDITELKA: ZÁSTUPCE ŘEDITELKY: VÝCHOVNÁ PORADKYNĚ: ŠKOLNÍ METODIK PREVENCE: Mgr. Miroslava Hoňková Mgr. Hana Škutová Mgr. Hana Škutová Mgr. Petra Řeháčková Mgr. Jana Glombová POČET PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ: 26,37 POČET VYCHOVATELEK VE ŠD: 2,91 POČET SPRÁVNÍCH ZAMĚSTNANCŮ V ZŠ: 6,16 POČET ZAMĚSTNANCŮ VE ŠJ: 5,5 POČET ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ: 1,5 NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ: 1 2. Organizace školy a personální obsazení I. stupeň 10 tříd 11,55 učitelů 226 žáků II. stupeň 9 tříd 14,82 učitelů 207 žáků Celkem 19 tříd 26,37 učitelů 433 žáků Aprobovanost: I. stupeň 11 s kvalifikací a aprobací pro I. stupeň 1 studuje učitelství I.st. II. stupeň 16 s kvalifikací a aprobací pro II. stupeň Školní družina: 4 oddělení 2,91 vychovatelek s kvalifikací Plán práce 2014/2015 Stránka 4

5 3. Dlouhodobý záměr ZŠ Klimkovice : Dlouhodobý záměr školy vychází z Dlouhodobého plánu Základní školy Klimkovice koncepčního záměru a úkolů v období V jednotlivých oblastech se řídí metodickými pokyny MŠMT a jinými legislativními normami: Oblast environmentální výchovy školní program EVVO je součástí školou vypracovaného ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. Plán ve školním roce 2014/2015 byl vytvořen dle metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ze dne č. j / (viz dokumentace školy). Oblast etické výchovy dle opatření MŠMT č.j /09 22 je tento vzdělávací obor zapracován do ŠVP ZŠ Klimkovice s účinností od 1. září Oblast ochrany člověka za mimořádných událostí dle metodického pokynu MŠMT k začlenění ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů č. j / je vzdělávání v této tematice rozpracováno v rozsahu 6 vyučovacích hodin v každém ročníku a je realizováno formou projektového dne Branný den. Výchova proti rasismu, xenofobii a intoleranci dle metodického pokynu MŠMT k výchově proti rasismu, xenofobii a intoleranci č. j /99-22 škola učí žáky chápat a oceňovat rozdílnost jednotlivců a vážit si každého člověka, každé minority, každé kultury (viz tematické plány učiva I. st, Rv, Ov). Oblast sexuální výchovy dle doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách č. j / je tato problematika zapracována do ŠVP ZŠ Klimkovice a realizována ve vzdělávacích oborech Př, Vz, Ov, Tv. Prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže dle Metodického doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č.j / je vypracován školním metodikem prevence a realizován na škole Dlouhodobý preventivní program a Minimální preventivní program (viz dokumentace školy). Prevence a řešení šikanování mezi žáky školy dle metodického pokynu MŠMT k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení č. j. MSMT-22294/ byl vypracován výchovným poradcem plán práce výchovného poradce, který tuto problematiku řeší (viz dokumentace školy). Výchova ke zdraví zdravému životnímu stylu škola je od roku 1993 zařazena do sítě projektu Světové zdravotnické organizace Škola podporující zdraví. Na období je vypracován projekt Zdravá škola (viz dokumentace školy). Nově vypracován projekt na období bude podán ke schválení SZÚ Praha. Projekt Zdravé zuby je realizován dle doporučení MŠMT ve vzdělávacím programu I. stupně. Plán práce 2014/2015 Stránka 5

6 Oblast osobnostní a sociální výchovy: škola má neustále na zřeteli výstupní kompetence žáka, které vyplývají ze školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice (znalosti v souvislostech, práce s informacemi, umět pracovat spolu i sám, umět se hodnotit a umět hodnotit). Cílem výchovně vzdělávacího procesu ZŠ Klimkovice je: osvojení sociálních dovedností a morálních hodnot a získání celoživotního pozitivního vztahu ke vzdělání. Vztahy mezi učitelem a žákem (U - Ž) vytvářet na: partnerských vztazích, každý Ž je osobnost - rovnocenný partner U - s vymezením mantinelů chování, nutno respektovat individuální tempo Ž. Prostředí ZŠ Klimkovice: bezpečné klima vedoucí k vnitřní motivaci, pohodové klima (výzdoba, upravenost, funkčnost, vybavenost tříd a sociální zařízení). Činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů: pro žáky smysluplné, vedoucí k osvojení praktických zkušeností pro život, soustavné vzdělávání učitelů v metodách osvojování sociálních dovedností a morálních hodnot žáků. 4. Hlavní záměry pro tvorbu koncepce školy ve školním roce 2014/2015: Do výchovně vzdělávacího procesu zařadit celoškolní projekty: Zdravá škola projekt podporující zdravé učení, pohodu prostředí a otevřené partnerství. Vánoční strom den otevřených dveří, prezentace školy na veřejnosti. Den Země environmentální projekt. Adopce dítěte z Afriky na dálku multikulturní výchova. Branný den - tematika ochrany člověka za mimořádných událostí. Den zdraví výchova ke zdravému životnímu stylu. Dopravní výchova dopravní problematika, pravidla silničního provozu. Den prevence prevence pro každého, prevence pro život. Mezinárodní trojutkání rozvíjení tělesné zdatnosti a dovednosti. Klimkováček školní časopis I. stupně, mediální výchova. Klimix - školní časopis II. stupně, mediální výchova. Žákovský parlament osobnostní a sociální výchova. Finanční gramotnost finanční produkty a služby, osobní a rodinný rozpočet. Ovoce a zelenina do škol celostátní projekt pro žáky I. stupně. Dotované mléko celostátní projekt pro žáky I. a II. stupně. T: průběžně dle termínového plánu akcí školního roku 2014/2015 Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 6

7 Průběžné úkoly: - úkolem všech metodických orgánů je vyhodnocování školního vzdělávacího programu Tvořivá škola Klimkovice. T: průběžně Zodp: vedoucí MS, PK - zaměřit se na zkvalitnění vzdělávacího procesu využíváním vhodných inovačních metod a forem práce, tyto volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zaměřit se na integrované vyučování T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zaměřit se na práci třídního učitele T: průběžně Zodp.: TU - rozšířit nabídku využití volného času žáků v době mimo vyučování T: průběžně Zodp: příslušní vyučující - prohloubit spolupráci mezi učiteli i mezi I. a II. stupněm, více týmově pracovat T: průběžně Zodp: vedoucí MS - dosáhnout otevřené, klidné, sdílné atmosféry ve škole budované na partnerských vztazích mezi učiteli a žáky, na toleranci, vzájemné úctě a pocitu odpovědnosti T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - respektovat osobnost dítěte, posilovat jeho zdravé sebevědomí, podněcovat jeho všestranné aktivity T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - usilovat o propojení školy se životem - poznání motivovat životem a užitečnosti pro život T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - zajišťovat účinnou individuální péči o žáky s vývojovými poruchami učení T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - trvale sledovat kvalitu práce učitelů a ovlivňovat její růst T: průběžně Zodp.: Ř - dodržovat Úmluvu o právech dítěte v práci všech pracovníků školy T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - důsledně uplatňovat pokyn MŠMT k prevenci zneužívání návykových látek ve školách T: průběžně Zodp.: protidrogový preventista - zlepšovat estetický vzhled školy, jejích vnitřních prostorů a jejího okolí T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 7

8 - systematicky působit proti vandalismu, násilí a šikaně mezi žáky T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - doplňovat vybavení školy tak, aby byla dobře zajištěna názornost výuky a efektivita výuky T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, správci kabinetů - dbát na to, aby se všichni - žáci i učitelé - prostřednictvím svých zástupců podíleli na řízení školy (schůzky vedení školy, porady, met. sdružení a schůzky žákovského parlamentu) T: průběžně Zodp.: Ř - v rámci evaluace vzdělávacího procesu ve škole zjistit úroveň vědomostí žáků v 5. a 9. ročníku pomocí srovnávacích testů (Scio, ) T: listopad 2014, duben 2015 Zodp.: Ř, Sý Plán práce 2014/2015 Stránka 8

9 5. Učební plán pro školní rok 2014/2015 Rámcový učební plán ŠVP Tvořivá škola Klimkovice Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obory Český jazyk a literatura 1. roč. 2. roč. 1. stupeň 2. stupeň 3. roč. 4. roč. 5. roč. celke m 6. roč. Minimální časová dotace 7. roč. 8. roč. 9. roč. celke m Cizí jazyk Matematika a její aplikace Matematika Informační a komunik. technologie Informatika Člověk a jeho svět Prvouka Přírodověda Vlastivěda Člověk a společnost Člověk a příroda Umění a kultura Dějepis Občanská výchova Fyzika Chemie Přírodopis Zeměpis Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Člověk a svět práce Výchova ke zdraví Tělesná výchova Pracovní výchova Průřezová témata 0 0 Cizí jazyk Disponibilní časová dotace volitelný předmět Celková povinná časová dotace Plán práce 2014/2015 Stránka 9

10 6. Organizace výuky Organizační zabezpečení - průběžně prostudovat ŠVP Základní školy Klimkovice Tvořivá škola Klimkovice T: přípravný týden Zodp.: všichni vyučující - zpracovat rámcové tematické plány učiva dle doporučení ředitelky školy z 1. PR dne včetně časové dotace a úpravy učebního plánu T: Zodp.: všichni vyučující 6.1. Výuka cizích jazyků Ve škole probíhá výuka anglického, německého a ruského jazyka v ročníku s následující hodinovou dotací na žáka: 1. ročník 1 hod/ týdně Aj 2. ročník 1 hod/ týdně Aj 3. ročník 3 hod/ týdně Aj 4. ročník 3 hod/ týdně Aj 5. ročník 3 hod/ týdně Aj 6. ročník 3 hod/ týdně Aj 1 hod/ týdně konverzace v Aj 7. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj 8. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj 9. ročník 3 hod/ týdně Aj 2 hod/ týdně další cizí jazyk - Nj nebo Rj Plán práce 2014/2015 Stránka 10

11 6.2. Výuka volitelných předmětů - disponibilní časová dotace a druhý cizí jazyk v rámci ŠVP Tvořivá škola Klimkovice Výuka je organizována dle Rámcového učebního plánu ŠVP Tvořivá škola Klimkovice. V tomto školním roce se žáci budou vyučovat těmto volitelným předmětům v rámci disponibilní časové dotace. I. stupeň 1. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 2. roč. 4 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Anglický jazyk 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 3. roč. 3 h 2 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 4. roč. 2 h 1 h Vlastivěda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Život ve společnosti volitelný předmět 5. roč. 2 h 1 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru vlastivěda) 1 h Přírodověda (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodověda) II. stupeň 6. roč 5 h 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Informatika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru informatika) 1 h Přírodopis (posílení časové dotace vzdělávacího oboru přírodopis) 1 h Konverzace v Aj volitelný předmět 1 h Netradiční sporty volitelný předmět 7. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk (německý, ruský) 2 h Matematika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru matematika) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Literární seminář volitelný předmět Plán práce 2014/2015 Stránka 11

12 8. roč. 6 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Český jazyk a literatura (posílení časové dotace vzdělávacího oboru český jazyk a literatura) 1 h Fyzika (posílení časové dotace vzdělávacího oboru fyzika) 1 h Matematická praktika volitelný předmět 1 h Chemicko biologická praktika / Literárně-dramatický seminář volitelný předmět / po pololetí výměna 9. roč. 7 h 2 h Další cizí jazyk 1 h Pracovní výchova (posílení časové dotace vzdělávacího oboru pracovní výchova) 1 h Seminář z matematiky/ Pohybové aktivity volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Seminář z českého jazyka/ Provoz domácnosti volitelné předměty (žák si volí jeden předmět) 1 h Environmentální výchova/ Mediální výchova volitelné předměty 1 h Seminář ze zeměpisu volitelný předmět 6.3. Nepovinné předměty Výuka je organizována dle finančních a personálních možností školy a zájmů žáků. V tomto školním roce se vyučuje těmto nepovinným předmětům: zdravotní Tv 1h/týdně náboženství 1h/týdně pro žáky I. a II. stupně pro žáky I. a II. stupně 6.4. Kroužky Žákům je umožněno pod vedením pedagogů školy a jiných vedoucích v době po vyučování navštěvovat ve škole kroužky. Žáci kroužek navštěvují zpravidla 1x týdně v rozsahu 1 hodiny / týdně. I. stupeň novinářský keramika (2x) pohybový mažoretky pěvecký přírodovědný II. stupeň novinářský míčové hry (2x) Plán práce 2014/2015 Stránka 12

13 7. Projektové vyučování specifikum školy Ve školním roce 2014/2015 budou ve vzdělávacím procesu zařazeny celoškolní projekty, projektové dny a další akce (viz Termínový plán akcí Základní školy Klimkovice ve školním roce 2014/2015) Významné projekty: Zdravá škola Adaptační kurz žáků VI. tříd: T: průběžně Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci T: , VI. A , VI. B Z: TU VI. tříd Projektový den k vánočnímu stromu T: Z: všichni ped. pracovníci 21. setkání u vánočního stromu : T: Zodp.: Ř, všichni ped. pracovníci Finanční gramotnost T: Z: Ř, Glo, všichni ped. pracovníci Den zdraví (II. stupeň) T: Z: Pe, Ny, ped. pracovníci II. stupně Den Země T: Z: Chra, všichni ped. pracovníci Mezinárodní sport. trojutkání v Klimkovicích: T: květen 2015 Z: Ř, vyučující Tv Branný den T: I.st. v týdnu II. st Z: Ny, všichni ped. pracovníci Další celoškolní projekty: Adopce na dálku Klimkováček - školní časopis I. stupně Klimix školní časopis II. stupně Žákovský parlament Dopravní výchova Škola trvale udržitelného rozvoje Třídění odpadu Sběr víček z PET láhví Sběr papíru Dílčí, třídní, ročníkové projekty: Evropský den jazyků, Almanachy literárních prací, Kalendáře, Velikonoční kraslice, Voda, Technologie chemických výrob, Ekologické Plán práce 2014/2015 Stránka 13

14 problémy, Okrasné zahrady, Les, Herbář, Meteorologická měření, Akustika, Sběrný dvůr, Odpady, Státy Evropy, Atletická soutěž, Zdravé zuby, Co umíme naučíme jiné, Malování na chodníku, aj Hlavní úkoly projektu Zdravá škola: - rozvíjet zdravý životní styl u žáků i ostatních zaměstnanců T: průběžně Zodp.: všichni vyučující - orientovat školu na ekologickou výchovu, ochranu životního prostředí T: průběžně Zodp.: vyučující přír. předmětů - vytváření příjemného a estetického pracovního prostředí pro Ž i pro U a ostatní zaměstnance. Zkulturnění školního stravování. T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí ŠJ - postupné vybavování učeben kmenových i odborných, kabinetů moderními pomůckami, vytvořit podnětné prostředí pro učení T: průběžně Zodp.: Ř, ZŘ, vedoucí MS, PK - vytvoření jednotné strategie pedagogického sboru, konkretizovat do jednotlivých ročníků. Koordinace práce v metodických sdruženích, týmová spolupráce učitelů při realizaci koncepce školy, spolupráce mezi U a rodiči a žáky. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - podporovat učitele v DVPP v oblasti nových metod a forem práce podporující aktivní a činnostní učení. T: průběžně Zodp.: Ř - rozvíjet činnost žákovského parlamentu, učit děti komunikaci a schopnosti řešit problémové situace T: průběžně Zodp.: VP, met. prevence, TU - realizovat vydávání školního časopisu, podporovat a rozvíjet práci dětské redakční rady (spolupráce s žákovským parlamentem) T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - nabídnout žákům zajímavé školní i volnočasové aktivity, umožnit jim seberealizaci T: průběžně Zodp.: Ř - prezentovat činnost školy žákovskými pracemi, projekty v rámci školy, obce i širší veřejnosti T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS, PK - sběr starého papíru T: 2x ročně Zodp.: příslušní vyučující - sběr léčivých bylin, kaštanů, žaludů T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 14

15 - informační systém vzhledem k rodičům bulletin T: 2x ročně (září, červen) Zodp.: Sý, Ri 8. Zohledňování specifických potřeb a zájmů žáků - koncepční tvorba učebního plánu (volitelné předměty, disponibilní hodiny, nepovinné předměty, kroužky) T: Zodp.: Ř - práce s talentovanými žáky příprava na olympiády, soutěže T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - práce s méně nadanými žáky doučování, individuální přístup, skupinová práce T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - individuální péče o žáky s vývojovými poruchami učení T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - možnost využívání žákovské knihovny, počítačových učeben, tělocvičen, školního areálu, odborných učeben v době vyučování, o přestávkách i mimo vyučování T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - hledání vedoucích zájmových kroužků, možnost provozování kroužků T: průběžně Zodp.: Ř - konzultace s výchovným poradcem, metodikem prevence T: průběžně Zodp.: Ř - zajišťování odborných přednášek T: průběžně Zodp.: Ř, VP, metodik prevence - příprava vycházejících žáků na přijímací zkoušky T: průběžně Zodp.: příslušní vyučující - zaměřit se na zkvalitnění práce třídního učitele T: průběžně Zodp.: TU Plán práce 2014/2015 Stránka 15

16 9. Plán práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na základě vyšetření Pedagogickopsychologické poradny integrováni v běžných třídách: - pro žáky s VPU je vytvořen individuální vzdělávací plán, - všichni pedagogičtí pracovníci jsou seznámeni s problematikou jednotlivých žáků, prostudování všech materiálů je nezbytné ke správné práci s těmito žáky, - žákům s VPU je věnována zvýšená péče, v hodinách nápravy se jim věnuje proškolený pedagog, - v hodinách nápravy využívají žáci počítačové programy, speciální pracovní sešity a učebnice, čtenářské tabulky, bzučák a další pomůcky. Jsou jim zakoupeny školní potřeby v hodnotě asi 100 Kč, - žáci mohou být i hodnoceni ve výuce s přihlédnutím k VPU (jedná se o žáky, u kterých byly VPU již částečně kompenzovány nebo postižení nebylo takového rozsahu, aby je opravňovalo k zařazení do speciálního školství), - v průběhu školního roku budou zařazováni nově vyšetření žáci na základě doporučení specializovaného školského zařízení, - všichni pedagogičtí pracovníci se průběžně v dané oblasti vzdělávají. 10. Poradní orgány ve škole: - pedagogické a provozní porady - porady vedení - třídní aktivy - žákovský parlament - výchovný poradce - školní metodik prevence - pedagogicko psychologická poradna - metodické orgány: metodické sdružení ročníku metodické sdružení ročníku předmětová komise českého jazyka předmětová komise cizího jazyka (anglický, německý a ruský jazyk) předmětová komise matematiky a informatiky předmětová komise přírodních věd a pracovního vyučování V oblasti řízení školy se tyto poradní orgány podílejí na: - tvorbě koncepce školy T: dle potřeby schůzky vedení školy 1x za 14 dnů - schůzky žák. parlamentu (II. st.) 1x měsíčně schůzky žák. parlamentu (I. st.) 5x ročně pedagogické rady dle potřeby provozní porady 2x ročně - aktiv TU Zodp.: Ř - zkvalitnění vzdělávacího procesu, plánu práce školy, tematických plánů učiva T: Zodp.: vedoucí met. orgánů Plán práce 2014/2015 Stránka 16

17 - personální politika, aprobovanost T: průběžně Zodp.: Ř - vztahy na pracovišti T: průběžně Zodp.: Ř, VP, vedoucí met. orgánů - inovační proces na škole, realizace ŠVP T: průběžně Zodp.: Ř, koordinátor ŠVP,ved. met. org. - přidělování tematických úkolů, kontrola plnění T: a průběžně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů - odměny zaměstnanců, osobní ohodnocení T: 2x ročně Zodp.: Ř, vedoucí met. orgánů 11. Metodické orgány ve škole Plány metodických orgánů jsou zpracovány na základě stanovených hlavních úkolů z 1. pedagogické rady ze dne Hlavní úkoly metodických orgánů ve školním roce 2014/2015: - průběžně pracovat se Souborem pedagogicko-organizačních informací pro základní školy na školní rok 2014/2015 č. j. MŠMT 4551/2014 a využít je při zpracování tematických plánů učiva pro školní rok 2014/2015, - zpracování plánu práce metodických orgánů, projednání v komisi, vyčlenění konkrétních úkolů, pravidelné schůzky 3x ročně (jinak podle potřeby řešení úkolů ihned), na schůzky zvát Ř, ZŘ, - do plánu zařadit úkoly z programu Zdravá škola, projekt Vánoční strom, Den zdraví a další školní projekty, - do plánu zařadit celoškolní environmentální projekt Den Země, - stěžejním úkolem všech metodických orgánů je vyhodnocování ŠVP ZŠ Klimkovice ve vzdělávacím procese, a to v ročníku, - zaměření se na výchovnou stránku jednotlivých předmětů, - zaměření se na integraci předmětů, - v průběhu školního roku každý pedagogický pracovník absolvuje 1 náslechovou hodinu. Před náslechovou hodinou bude o termínu informovat Ř školy pomocí zápisu do týdenního plánu práce. Vedoucí metod. orgánu se seznámí se stylem výuky u všech členů (náslech. hodiny, vstup do hodiny, pohovor, ukázková hodina atd.). Vzájemné hospitace naplánovat do konce května systematicky podporovat začínající PP do 3 let praxe, - spolupráce mezi I. a II. stupněm, spolupráce mezi I. st. a MŠ, - spolupráce se spádovými školami a ZUŠ, - metody a formy práce ve výchovně vzdělávacím procese nutno volit s přihlédnutím k aktuálnímu stavu a sociálnímu složení třídy při respektování individuálního tempa žáka, - neustále hledat nové možnosti, jak žáky vhodně motivovat a hodnotit, - činnosti vedoucí ke splnění stanovených cílů musí být pro žáky smysluplné, musí vést k osvojení praktických zkušeností pro život, Plán práce 2014/2015 Stránka 17

18 - zaměřit se na rozvíjení logiky a samostatnosti žáků (matematické předměty), rozvíjení čtenářské gramotnosti, využívat metody kritického myšlení, - ve všech prostorách školy vytvářet podnětné prostředí, výzdobu tříd směřovat k informacím, - soustavně zkvalitňovat tvorbu nástrojů (testů aj.) ověřujících výsledky učebního procesu, využívat systém pravidelné kontrolní činnosti zaměřené na výsledky učení na obou stupních, ve všech ročnících a ve všech třídách, - opakování učiva, ověřování, - příprava k přijímacímu řízení, - průběžně se zaměřovat na práci třídního učitele, na výchovu sociálních dovedností a morálních hodnot v kolektivu třídy, - provést rozbor třídního kolektivu z pohledu vztahů a vazeb žáků v třídním kolektivu využitím dotazníků B-3 (3. 9. roč.), - podporovat činnost žákovského parlamentu, rozvíjet demokratickou atmosféru ve třídě, - uskutečnit výjezdní seminář žáků 6. roč. s TU pod vedením odborných lektorů, - hledat možnosti vytváření vztahů mezi učitelem a žákem na partnerských vztazích, - dosažení stavu, kdy žák i zaměstnanec zná svá práva a povinnosti, - rozvíjet vzájemnou komunikaci s rodiči, pracovat na profesním postoji učitele, - hledat možnosti, jak více do školního dění zapojit rodičovskou veřejnost, - soustavně propracovávat mechanismus pro včasné rozpoznání a eliminování projevů šikany, zaměřovat se na protidrogovou prevenci, - zaměřit se na širší prezentaci práce a úspěchů školy noviny, lokální Tv, městský zpravodaj, vlastní prezentace, www stránky školy, - podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě svou účastí nebo aktivním zapojením, - pracovat s portfoliem žáka (ŠVP Tvořivá škola Klimkovice), - průběžně doplňovat a obnovovat moderní pomůcky do výuky (knižní fond, didaktická technika, výukový software, ), - výchovně působit na žáky nejen v samostatných vyučovacích hodinách, ale po celou dobu jejich pobytu ve škole, ve všech prostorách školy a sportovního areálu. 12. Společné aktivity s jinými ZŠ, MŠ, ZUŠ a Městem Klimkovice Spolupráce se spádovými školami V rámci zabezpečení návaznosti výuky žáků z neúplných základních škol Olbramice, Zbyslavice a Vřesina se ZŠ Klimkovice je uskutečňována za účasti ředitelů těchto škol spolupráce formou pracovních schůzek. Schůzky řeší tuto problematiku: - zajistit kompatibilitu vzdělávacích programů: - výuka v ZŠ Klimkovice v ročníku bude probíhat podle ŠVP Tvořivá škola Klimkovice - koordinovat výběr učebnic a učebních textů. T: průběžně Zodp.: ředitelka školy, vedoucí metod. orgánů - zajistit návaznost výuky cizích jazyků: - dohodnout se na výuce cizího jazyka: výuka Aj první cizí jazyk, - použité učebnice pro Aj (rozsah výuky v ročníku). T: září 2014 Zodp.: Ř, PK Cj Plán práce 2014/2015 Stránka 18

19 - vzájemné kontakty ředitelů škol: - pracovní schůzky dle potřeby, - vzájemná účast na významných akcích škol. T: průběžně Zodp.: ředitelka školy - vzájemné kontakty učitelů ZŠ: - předávat si informace o žácích. T: průběžně Zodp.: vedoucí MS - vzájemné kontakty žáků: - umožnit návštěvu žákům ze spádové školy v ZŠ Klimkovice, - organizace společných akcí. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Spolupráce se ZUŠ v Klimkovicích - společná výpomoc při organizování kulturních akcí školy, - využití koncertů a vystoupení ZUŠ ve vzdělávacím procesu školy. T: průběžně Zodp.: Ř, vedoucí MS Spolupráce s MŠ - spolupráce učitelek ZŠ a MŠ při zápisu žáků do I. tříd T: Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - návštěva předškoláků v I. třídách ZŠ společná beseda s žáky I. tříd, prohlídka školy T: květen 2015 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - schůzka vedení školy, učitelek I. tříd, vedoucí vychovatelky ŠD, vedoucí ŠJ s rodiči předškoláků T: červen 2015 Zodp.: Ř, vyučující I. tříd - konzultace učitelek MŠ a učitelek I. tříd, sledování začlenění dětí z MŠ do I. tříd ZŠ, návštěva MŠ T: průběžně Zodp.: vyučující I. tříd - ZŠ umožní MŠ využívat keramickou pec, navštěvovat tělocvičnu ZŠ aj. T: průběžně Zodp: Ř Spolupráce s Městem Klimkovice - seznámení zástupců Města Klimkovice s hlavními úkoly školy v tomto školním roce, s provozem školy, s výsledky činností školy T: říjen 2014 Zodp.: Ř - podporovat spolupráci s městem, místními organizacemi a spolky, prezentovat školu na veřejných akcích v městě (min. 1x ročně) svou účastí nebo aktivním zapojením T: průběžně Zodp.: všichni vyučující Plán práce 2014/2015 Stránka 19

20 13. Další vzdělávání pedagogických pracovníků Další vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí dle Plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015 (viz dokumentace školy). Priorita šk. roku 2014/2015: Oblast pedagogiky a didaktiky rozvíjení dovedností učitele, aktivní metody učení, Oblast čtenářské gramotnosti, Oblast matematické gramotnosti - rozvíjení logického myšlení žáků, informační technologie, jazykové vzdělávání - anglický jazyk, oborové vzdělávání. Dlouhodobé jazykové studium (Aj) : - prioritní úkol všech pedagogických pracovníků I. stupně doplnění jazykového vzdělání v oblasti anglického jazyka. Krátkodobé kurzy: - každý učitel absolvuje během školního roku minimálně 2 krátkodobé kurzy, popř. přednášky, metodické akce organizované KVIC Ostrava, NIDV Praha aj., - získané poznatky se budou přenášet prostřednictvím metodických aktivů ve škole na ostatní pedagogické pracovníky, - v průběhu školního roku budou v Základní škole Klimkovice uspořádány 2 vzdělávací akce pro všechny pedagogické pracovníky ( Sborovna ) zaměřené na ŠVP, hodnocení, metody práce, strategie učení, čtenářskou a matematickou gramotnost, finanční gramotnost, na prevenci a řešení násilného chování v třídním kolektivu. Další aktivity: - odborné přednášky v rámci metodických akcí ve škole, - vzájemné hospitace (1 x ročně), - forma samostudia v době studijního volna. 14. Výchovné poradenství Výchovnou poradkyní ve škole je Mgr. Hana Škutová a Mgr. Petra Řeháčková. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Plán práce výchovného poradce pro školní rok 2014/2015 (viz dokumentace školy). 15. Protidrogová prevence Školním metodikem prevence je Mgr. Jana Glombová. Dlouhodobý preventivní program školy je zpracován ve Školní preventivní strategii a pro školní rok 2014/2015 je vypracován Minimální preventivní program (viz dokumentace školy). Plán práce 2014/2015 Stránka 20

21 16. Školní program EVVO Koordinátorem EVVO je Mgr. Kateřina Chrapková. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Školní program EVVO jako součást školního vzdělávacího programu (viz dokumentace školy). 17. ICT plán Funkci koordinátora ICT vykonává Mgr. Renáta Nejezchlebová. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován ICT plán Základní školy Klimkovice (viz dokumentace školy). 18. Školní družina Vedoucí vychovatelkou školní družiny je Lenka Buroňová. Pro školní rok 2014/2015 byl vypracován Plán práce školní družiny (viz dokumentace školy). 19. Termíny a náplň pedagogických rad I. pedagogická rada a Organizace školního roku, přidělení třídnictví, úvazků, ustanovení metodických sdružení a předmětových komisí. Zodp.: Ř 2. Projednání plánu práce školy, plánu práce v přípravném týdnu. Zodp.: Ř 3. Organizace slavnostního zahájení školního roku. Zodp.: Ř 4. Projednání organizačního řádu školy. Zodp.: ZŘ 5. Školení o bezpečnosti. Zodp.: ZŘ 6. Rozbor úrazovosti. Zodp.: ZŘ II. pedagogická rada Průběžné plnění plánu práce. 2. Prospěch a chování žáků za I. čtvrtletí. 3. Činnost školní družiny. Zodp.: Ř Zodp.: ZŘ Zodp.: vedoucí ŠD Plán práce 2014/2015 Stránka 21

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha

Koncepce. Základní školy Jana Wericha 2013 2017. Základní škola Jana Wericha Základní škola Jana Wericha 163 00 Praha Řepy, Španielova 19/1111, tel. 235 314 162, tel./fax. 235 314 362 Koncepce Základní školy Jana Wericha 2013 2017 Aby se holky smály a školy se nebály a kluci jakbysmet.

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Koncepční záměry školy na období

Koncepční záměry školy na období Základní škola Hýskov, okres Beroun Koncepční záměry školy na období 2014-2018 Škola pro děti, škola pro radost Vize školy: Vytvářet školu jako výchovně vzdělávací instituci s přátelskou a tvůrčí atmosférou.

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017

Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 ZŠ T. G. Masaryka Kutná Hora, Jiráskovy sady 387 Dlouhodobý plán školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015-2017 Mgr. Bc. Zdenka Mačinová, ředitelka školy Koncepční záměry a úkoly v období 2015 2017

Více

IV. Školní učební plán

IV. Školní učební plán IV. Školní učební plán a) Východiska: Rámcový učební plán, který stanoví vzdělávací oblasti, vzdělávací obory a jejich minimální časové dotace a zároveň stanoví povinnou časovou dotaci pro jednotlivé stupně

Více

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník

4. UČEBNÍ PLÁN. 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 I. stupeň 1. - 5. ročník Předmět I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník V. ročník Český jazyk 7 + 2 8 + 2 8 +1 6 + 1 6 + 1 35 7 Anglický jazyk - - 3 3 3 9 - Matematika 4 4 + 1 4

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014

ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola, Litoměřice, Šaldova 6, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2013/2014 1. Organizačně zabezpečit práci školy tak, aby

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU

STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU STRUKTURA ROČNÍHO PLÁNU Hlavní zásady práce školy Analýza současného stavu Prognóza a cíle Hlavní klíčové oblasti Organizace školy Plán výletů a exkurzí Plánované akce a aktivity Plán soutěží a olympiád

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY:

Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: Příloha 3 AUTOEVALUACE ŠKOLY: ZŠ Háj ve Slezsku,okres Opava,příspěvková organizace Zaměření autoevaluace CÍLE KRITÉRIA Podmínky ke vzdělávání Zlepšovat materiální podmínky ke vzdělávání škole, Zabezpečení

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2014/2015 a Dlouhodobý plán DVPP Plán a Dlouhodobý plán Č.j.: 2ZŠ 185/14 Spisový znak Skartační znak Vypracoval: Schválil: Mgr. Ilona Vránková Pedagogická rada projednala dne: 28. 8. 2014 Ředitelka školy vydává v souladu se statutem školy

Více

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009

Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE. šk. rok 2008 / 2009 Základní škola a mateřská škola Božičany, okres Karlovy Vary PLÁN PRÁCE šk. rok 2008 / 2009 1. Hlavní úkoly školního roku 1.1 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v souladu s dokumenty, zásadami

Více

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9

Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 Z á k l a d n í š k o l a, Z n o j m o, n á m ě s t í R e p u b l i k y 9 K o n c e p c e š k o l y n a o b d o b í 2 0 1 0-2 0 1 5 Projednáno na pedagogické radě dne 15. dubna 2010 Schváleno školskou

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016

Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Dlouhodobý plán Základní a mateřské školy Heřmánek Koncepční záměry a úkoly v období 2014 2016 Oblast řízení a správy - zlepšit a stále zlepšovat komunikaci v týmu a organizaci práce a vzájemnou vykazatelnost

Více

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze.

Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. Ukázka je převzata z pracovní verze ŠVP ZŠ pro tělesně postižené při Jedličkově ústavu v Praze. 5.2 Evaluační činnost Vlastní hodnocení školy (VHŠ) napomáhá ke zkvalitnění vzdělávání. Cílem je zhodnocení

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Plán rozvoje školy na období 2012-2017

Plán rozvoje školy na období 2012-2017 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠUMPERK, SLUNEČ NÍ 38 Sluneční 38 E-mail: skola@iv-zs-sumperk.cz 787 01 Šumperk WWW: http://www.iv-zs-sumperk.cz tel. 583250402 fax : 583250401 IČ O: 00852864 DIČ :CZ00852864 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018

Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Strategie rozvoje školy pro příštích 6 let do roku 2018 Motto: Otvíráme cestu k hodnotám života. Vize školy Chceme rozvíjet školu, která si drží pověst dobré základní i mateřské školy a z jejíhož působení

Více

1. část ŠVP VII. verze

1. část ŠVP VII. verze 1. část ŠVP VII. verze platná od 1. 9. 2013 Obsah Identifikační údaje...8 1název ŠVP...8 2údaje o škole...8 3zřizovatel...9 4platnost dokumentu od:...9 Charakteristika školy...10 Úplnost a velikost školy...11

Více

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min.

Organizace školního roku 2014 / 2015. Učební plán na školní rok ŠVP Cesty. 1. 2. 3. 4. 5. min. Organizace školního roku 2014 / 2015 Učební plán na školní rok ŠVP Cesty min. hodin disponibilní hod. Český jazyk 9 10 8 7 7 35 6 Angličtina -- -- 3 3 3 9 0 Matematika 4 5 5 5 5 20 4 Prvouka 2 2 3 -- --

Více

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie:

Charakteristika ŠVP. Zaměření školy: Výchovné a vzdělávací strategie: Charakteristika ŠVP Zaměření školy: poskytovat žákům základní vzdělání vytvářet u žáků klíčové kompetence environmentální výchova péče o žáky se specifickými vadami učení a jinak hendikepované žáky Výchovné

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍHO KLUBU PŘI ZŠ VYŠKOV, NÁDRAŽNÍ 5, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Vypracovaly: Mgr. Hana Hedbávná Mgr. Iva Vassová 1. Identifikační údaje a charakteristika zařízení 1.1. Identifikační

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 1.1 Učební plán 1.stupeň Vzdělávací oblast Vyučovací předmět min.čas. 1. 2. 3. 4. 5. dotace z toho DČD Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 7+2 9+1 7+2 6+1 6+1 35 +7 Anglický jazyk - -

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2013-2014 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice. Komenského 256, 38732 Sedlice Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola T. G. Masaryka Sedlice, okres Strakonice Komenského 256, 38732 Sedlice Identifikátor školy: 650 055 551 Termín

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 1 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 2 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2007-2008 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov 1) Počet pracovníků 30 stálých z toho : 19 pedagogických

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9

Škola na míru. Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Rozdělení disponibilní časové dotace Český jazyk a 35. 9 8 9 9 8 43 8 komunikace 9 Anglický jazyk 3 3 3 9 4. Učební plán 4.1 Učební plán pro 1. stupeň Časová v RVP ZV Vzdělávací oblast Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem Rozdělení disponibilní časové Český jazyk a 35 9 8 9 9 8 43 8 Jazyk a jazyková

Více

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí

OPERATIVNÍ PLÁN. výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15. Plán Plnění Zajistí OPERATIVNÍ PLÁN výchovně vzdělávací práce ZŠ Čechtice na školní rok 2014/15 Plán Plnění Zajistí I. Oblast vzdělávací: 1) Zajistit co nejvyšší aprobovanost, neaprobovaným pedagogům, zajistit metodickou

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy)

8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) 8. Autoevaluace školy (vlastní hodnocení školy) Autoevaluace školy je vlastní hodnocení školy podle vytvořených kritérií a stanovených oblastí. Poskytuje škole zpětnou vazbu o kvalitě a úrovni dosažených

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Křižanov, příspěvková organizace Minimální preventivní program ZŠ a MŠ Křižanov pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Kolářová Základní údaje Adresa:

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Plán práce pro školní rok 2014/15

Plán práce pro školní rok 2014/15 Základní škola V Zahrádkách 48 Praha 3 Plán práce pro školní rok 2014/15 Obsah : Pedagogická část Organizační část Organizační část Pedagogické rady: 1. 9.2014 - projednání plánu práce školy organizační

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Informatika v ekonomice Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty 1. ročník 2.

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice

Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice Plán práce Základní školy a mateřské školy Dobratice na školní rok 2015/2016 I. Život školy motto: Technika kolem nás Hlavní úkoly školního roku 2015/2016 Organizačně zabezpečit práci školy, aby byla v

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ

75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 75-31-M/02 PEDAGOGIKA PRO ASISTENTY VE ŠKOLSTVÍ dálková forma vzdělávání OBSAH ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 5 ZDRAVOTNÍ

Více

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání

Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání Dlouhodobý program environmentálního vzdělávání 1. Obsah EVVO EVVO se rozumí všestranné rozvíjení klíčových kompetencí definovaných v RVP pro základní vzdělávání a zároveň i neformální vzdělávání v rámci

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016

Koncepce školy. Dvě úrovně koncepce 1. základní vize 2. sledované oblasti. Období: 2012 2016 Základní škola a Praktická škola, Český Brod, Žitomířská 1359 www.zszitomirska.wz. cz zsaprsceskybrod@seznam.cz IČO : 70829489 REDIZO : 600021670 Ředitelka školy : Mgr. Marie Šnajdrová Zřizovatel : Středočeský

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Radvanice, okres Trutnov Adresa: 542 12 Radvanice v Čechách 171 Identifikátor školy: 650 060 831 Vedoucí týmu: Mgr. Pavel

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání na školní rok 2012/2013 vzdělávání na školní rok 2012/2013 Kritéria pro hodnocení 1) Znaky splnění kritéria 2) Základní právní východiska 1 Rovný přístup ke vzdělávání Škola/školské zařízení pravdivě informuje o vzdělávací nabídce

Více

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci

Po: 7:30-8:00 St: 7:30-8:00, 13:30-14:00 Čt: 9:30-10:00 Pá: 7:30-8:00 nebo dle dohody Po,St,Pá: 7:30-8:00 Út: 9:40-10:00. Žáci Vážení rodiče,předkládáme Vám informační materiál,který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2010/2011 Management školy ředitelka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Učební plán a koncepce školy

Učební plán a koncepce školy Učební plán a koncepce školy školní rok 2011 / 2012 Učební plán Ve všech ročnících se od letošního roku vyučuje podle ŠVP, jenž byl vytvořen v souladu s RVP ZV Školní vzdělávací program ZV, č.j. 111 2007

Více

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy

6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 6. Hodnocení žáků a autoevaluace školy Školní vzdělávací program obsahuje základní pravidla pro hodnocení žáků, podrobněji jsou rozpracovaná v klasifikačním řádu školy. Zde především vymezujeme způsoby

Více

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015

Návrh koncepce rozvoje ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská1206 na období 2012-2015 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a K l a d n o, V e l v a r s k á 1 2 0 6 Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7, IČ: 61894508, DIČ: CZ 618 94 508 Tel./fax: +420 312 273 353; tel.: +420 736

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017

Základní škola Žižkov. Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov Koncepce rozvoje školy pro období let 2013-2017 Základní škola Žižkov je největší úplná základní škola ve městě. Součástí školy je školní družina se sedmi odděleními. Škola vyučuje

Více

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání a školských služeb na školní rok 2010/2011 Kritéria pro hodnocení 1) 1 Rovný přístup ke vzdělávání 2 Školní vzdělávací programy (vzdělávací programy)

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015

ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 ŠKOLNÍ PLÁN EVVO 2014/2015 Školní plán EVVO je vydán na základě metodického pokynu MŠMT č. j. 16745/2008-22 k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a v návaznosti na školní vzdělávací

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY

KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Tvarožná Lhota, příspěvková organizace, Tvarožná Lhota 275, 696 62 Strážnice KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLY Obsah: Úvod- poslání školy 1. Oblast výchovně-vzdělávací 2. Oblast materiálně-technická

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje:

1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň. Nadstavbová část umožňuje: 1. Učební plán vzdělávacího programu NÁRODNÍ ŠKOLA, čj. 15724/97-20, s platností od 1.9.1997, 1. stupeň Rozvrh hodin v týdnu není chápán jako dogma. Je na učiteli, jak si rozvrhne denní program výuky,

Více