Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015"

Transkript

1 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta zahájil jednání, přivítal přítomné a konstatoval, že je přítomno 13 členů ZO, jednání je tedy usnášení schopné. Účast členů: viz příloha č. 1. Zapisovatelem byla starostou určena pí. V. Francová. 2) Schválení programu Poté starosta předložil program 7. jednání zastupitelstva obce tak, jak byl vyvěšen na úřední desce a rozeslán zastupitelům. Navržený program jednání: 1) Zahájení ) Schválení programu ) Určení ověřovatelů zápisu ) Kontrola plnění usnesení ) Zpráva starosty o činnosti rady obce ) Blok výborů ZO ) Nakládání s majetkem obce ) Hospodaření obce dle rozpočtu k ) Zadání pořízení nového územního plánu obce ) Diskuze... 6 Usnesení 74/7/15 program 7. jednání ZO Řehlovice. 3) Určení ověřovatelů zápisu V souladu s jednacím řádem starosta určil jako ověřovatele zápisu: p. V. Hejna a p. P. Skořepu. Připomínky - dotazy: žádné Usnesení nebylo přijímáno. 4) Kontrola plnění usnesení Starosta konstatoval, že žádný člen ZO neměl připomínky k zápisu z minulého jednání. Usneseni 24/2/14 - trvá Nakládání s majetkem obce prodej pozemku a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č 33/2 v k. ú. Radejčín a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu c) pí. Černé vyvést prodávané pozemky z majetku obce a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Termín:

2 Usnesení 30/3/15 plní se Blok výborů Starostovi zajistit nápravu zjištěných nedostatků v inventuře hasičárny. Termín: Usneseni 51/4/15 plní se Nakládání s majetkem obce prodej C) a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu c) pí. Černé vyvést prodávané pozemky z majetku obce a zaplatit daň z převodu nemovitých věcí. Termín: Usneseni 54/4/15 plní se Nakládání s majetkem obce koupě pozemku F) a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu c) pí. Černé zahrnout kupované pozemky do majetku obce a podat daňové přiznání z nemovitých věcí. Usneseni 57/4/15 plní se Podpora řešení likvidace odpadních vod radě obce učinit kroky k legalizaci stávající dešťové kanalizace, její kontrolu a podniknout kroky k vypracování studie na likvidaci odpadních vod v místní části Brozánky. Zabývat se přípravou Strategie obce Řehlovice a možnostmi dotačních programů na likvidaci odpadních vod. Usnesení 68/6/15 -trvá Záměr rozšíření MŠ Řehlovice Starostovi připravit anketu zájmu o umístění dětí z cizích obcí ve školních zařízeních obce Řehlovice. Usnesení 69/6/15 plní se Nakládání s majetkem obce a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu na prodej části pozemku p.p.č. 99/1, k.ú. Řehlovice a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu, c) pí. Černé vyvést prodávané pozemky z majetku obce a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Usnesení 71/6/15 - splněno Rozpočtové opatření č. 2/2015 Pí Černé zapracovat rozpočtové opatření č. 2/2015 do rozpočtu obce. Usnesení 72/6/15 - splněno Změna OZV č. 2/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství pí. Drbalové vyvěsit OZV č. 2/2015 na úřední desku po dobu 15 dnů pí. Francové zařazení OZV č. 2/2015 do evidence OZV obce. Usnesení nebylo přijímáno. 5) Zpráva starosty o činnosti rady obce Starosta seznámil ZO s činností rady obce od posledního jednání ZO příloha č. 2. Připomínky - dotazy: žádné Usnesení nebylo přijímáno. 2

3 6) Blok výborů ZO Starosta požádal předsedy výborů o zprávy z jednání kontrolního a finančního výboru. Příloha č. 3, a příloha č. 4. Z jednání kontrolního výboru vyplynul návrh ZO na provedení novelizace OZV č. 13/1997, o zimní údržbě místních komunikací. Starosta sdělil, že rada se touto věcí již zabývala, ale bez závěru. Usnesení 75/7/15 ZO bere na vědomí: Zprávu Mgr. J. Mikuly o činnosti finančního výboru. Zprávu JUDr. M. Cvrčka o činnosti kontrolního výboru. RO připravit návrh novely OZV č. 13/1997, o zimní údržbě místních komunikací. 7) Nakládání s majetkem obce 7.1 Změna systému prodeje pozemků určených ke stavbě RD Podle novely katastrálního zákona je stavba domu součástí pozemku a banky nedávají hypotéky na stavby RD na cizích (obecních) pozemcích. Je proto nutné prodej pozemků nyní uskutečňovat formou přímého prodeje a do kupní smlouvy naformulovat podmínku předkupního práva pro obec v případě odprodeje. ZO byl předložen návrh nové kupní smlouvy se zakomponovanou kaucí a předkupním právem vypracovaný JUDr. Třeštíkem. Změna spočívá v tom, že při prodeji obecních pozemků ke stavbě RD bude kupní cena navýšena o 25% ze základní ceny a v případě, že kupující ve stanoveném termínu stavbu RD zkolauduje, bude mu vráceno 20% z kupní ceny. Zároveň je v kupní smlouvě sjednáno předkupní právo pro obec pro případ, že by kupující chtěl pozemek prodat před zastavěním RD. Poslední pojistkou je smluvní pokuta, pokud kupující prodají do pěti let pozemky, aniž by na nich stála stavba rodinného domu. Navýšení kupní ceny o 25 % vyžaduje revokaci usnesení ZO o stanovení prodejních cen pozemků č. 16/2/10. Starosta seznámil ZO s návrhem nového ceníku a se zněním vzoru kupní smlouvy. Usnesení 76/7/15 a) nový systém prodeje obecních pozemků určených ke stavbě rodinného domu formou kupní smlouvy, kdy: v případě splnění všech podmínek v kupní smlouvě dojde k vrácení 20% z kupní ceny, je zahrnuto předkupní právo pro obec, je zahrnuta smluvní pokuta, v případě prodeje pozemku do pěti let, aniž by na něm stála stavba rodinného domu, použití výše uvedeného vzoru kupní smlouvy pro prodej pozemků na stavbu rodinných domů. b) nové prodejní ceny pozemků prodávaných obcí s účinností od dnešního dne: Stavební pozemek 250,- Kč/m 2 Zahrada 100,- Kč/m 2 Orná, louka, pastvina 75,- Kč/m 2 Ostatní 50,- Kč/m 2 3

4 Stavební pozemek je určen podle toho, že je v plánu obce vyznačen pro zastavění rodinným domem nebo se nachází v zastavitelném území. Ostatní druhy pozemků jsou určeny zatříděním dle katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce může v jednotlivých případech stanovit cenu odlišně. Důvodem mohou být např. následující skutečnosti: atraktivita místa, zájem obce o prodej pozemku, více zájemců o pozemek, stav pozemku apod. Starostovi realizovat systém prodeje obecních pozemků pro stavbu rodinných domů formou odsouhlasené kupní smlouvy. 7.2 Revokace usnesení 23/2/14 ze dne Pan Filip Ludvík a Markéta Hanzalová požádali o prodej pozemku p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín za účelem výstavby RD. ZO schválilo usnesením 23/2/14 prodej pozemku p.p.č 33/2 v k.ú. Radejčín o výměře 920 m 2 za cenu 200,- Kč za 1 m 2 panu Filipu Ludvíkovi, nar a pí. Markétě Hanzalové, nar , oba bytem Ústí nad Labem, Klíšská 418/114, formou smlouvy o smlouvě budoucí. S touto formou prodeje však neuspěli u žádného bankovního domu a žádali o možnost přímého prodeje. Po vyřešení systému prodeje formou kupní smlouvy však sdělili, že o tento pozemek již nemají zájem. Navrhuji proto revokaci Usnesení 23/2/14 z jednání ZO , aby pozemek p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín mohl být nabídnut dalším zájemcům k prodeji či pronájmu. Usnesení 77/7/15 a) revokaci usnesení 23/2/14 z jednání ZO o prodeji pozemku p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín panu Filipu Ludvíkovi, nar a pí. Markétě Hanzalové, nar , oba bytem Ústí nad Labem, Klíšská 418/114. b) opětovné nabídnutí prodeje p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín. 7.3 Prodej pozemku Pan Zdeněk Jokel požádal obec o prodej části pozemku p.p.č 885/4 v k.ú. Stadice, místní část Nové Stadice, na stavbu rodinného domu. Rada obce se záměrem souhlasila, proto se nechal zpracovat geometrický plán na oddělení části pozemku, po oddělení pozemek má označení p.p.č. 885/28, o výměře 1251 m 2. Pozemek je určen územním plánem na stavbu RD. Prodej bude uskutečněn za cenu 250,- Kč/1 m 2, k ceně budou připočteny další náklady: 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti ve výši ,- Kč a 5 203,- Kč za vypracování GP. Usnesení 78/7/15 Prodej pozemku p.p.č. 885/28, k.ú. Stadice o výměře 1251 m 2, vzniklého oddělením z p.p.č. 885/4, orná půda, panu Zdeňku Jokelovi, nar , bytem Ústí nad Labem, J. Plachty 183, za cenu 250,- Kč/ 1 m 2. K ceně budou připočteny další náklady 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti ve výši ,- Kč a 5 203,- Kč za vypracování GP. 4

5 a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 885/28, k.ú. Stadice, vzniklého oddělením z p.p.č. 885/4, c) pí. Černé vyvést prodávané pozemky z majetku obce a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. 8) Hospodaření obce dle rozpočtu k V dalším bodě bylo projednáno Hospodaření obce k dle rozpočtu. Bylo konstatováno, že celkové příjmy činily ,83 Kč, výdaje činily ,25 Kč a saldo příjmů a výdajů činilo ,58 Kč. Usnesení 79/7/15 Hospodaření obce dle rozpočtu k ) Zadání pořízení nového územního plánu obce 9.1. Novela stavebního zákona ukládá obcím, které mají schválený územní plán před rokem 2007, pořídit a vydat do konce roku 2020 nové územní plány. Zastupitelstvo musí v první fázi svým usnesením rozhodnout o pořízení nového ÚP, v dalších fázích pak musí schválit vymezení nových zastavitelných ploch podle katastrálních území a pozemkových parcel a funkčního využití. Dále rozhodne o dosud nevyužitých zastavitelných plochách podle dosud platného ÚPnSÚ Řehlovice, včetně jeho změn č. 1 až 4 a o začlenění vybraných ploch do nového ÚP nebo o jejich dalšího neakceptování. V případě schválení pořízení nového ÚP a výběru projektanta, lze žádat MMR do 15. ledna 2016 o dotaci na pořízení nové dokumentace až do výše 80% uznatelných nákladů, max. do Kč. Pokud tento termín nestihneme, budeme moci náklady uplatnit v roce Usnesení 80/7/15 a) Pořízení nového Územního plánu sídelního útvaru Řehlovice, b) podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Radě obce uspořádat výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na projektanta nového ÚP obce. 9.2 Dále musí zastupitelstvo určit člena zastupitelstva, který bude úzce spolupracovat s pořizovatelem v průběhu celého procesu tvorby územního plánu. Členové ZO byli vyzváni, aby navrhli osobu ze svého středu. P. MUDr. Plzák navrhl p. Josefa Macháčka Hlasování pro: 12 zdržel se: 1 Usnesení 81/7/15 jako určeného člena zastupitelstva obce pro pořízení nového ÚPO p. Josefa Macháčka. 5

6 10) Diskuze a) Starosta seznámil ZO s postupem OÚ v řešení stížností na přijímání dětí do MŠ Řehlovice. Obec požádal o konzultaci při řešení stížnosti ČŠI a ta stížnosti postoupila KÚ ÚK, zatím bez výsledku. b) Starosta vyzval ZO, aby si na příští jednání ZO připravili návrhy na plán akcí na rok c) Pí Říhová se dotázala na pozemky, které byly SPÚ před nemovitostmi ve Stadicích u cesty ke Královskému prameni, které měli vlastníci nemovitostí v pronájmu od SPÚ, zda když jsou nyní v majetku obce, je bude obec prodávat. Dále se dotázala na možnosti řešení neustále rozbité čekárny autobusové zastávky. Dle svědků prý čekárnu rozbili dva neznámí mladíci, kteří poté odjeli autobusem. Starosta odpověděl, že nemovitosti v majetku obce již jsou a zůstanou, obec je pronajímat ani prodávat nebude, budou sloužit jako krajnice. Co se týká rozbité čekárny řekl, že by bylo možné dát k zastávce upozornění, že je čekárna monitorována kamerou. d) JUDr. Cvrček upozornil na návrh nového loterijního zákona. Že v případě jeho přijetí bude zapotřebí podrobit revizi OZV zakazující loterijní hry. Dále vznesl dotaz na možnost zavedení protihlukové vyhlášky, zda jsou evidovány stížnosti na sekání, řezání či použití zábavné pyrotechniky ve dnech klidu. Starosta odpověděl, že občas nějaká je, což se řeší cestou domluvy. Zatím to není na zavedení vyhlášky, zároveň řekl, že je to na zvážení, protože než přijede městská policie tak již nemusí dotyčný sekat nebo řezat, případně je po ohňostroji. Ing. Dytrt doplnil, že v minulosti již obec o zavedené této vyhlášky uvažovala, ale nakonec zafungovala výzva občanům. P. Šafář doplnil, že by bylo dobré do výzvy přidat i výzvu k obtěžování občanů pachem z komínů. Pí Princová navrhla prozatím oslovit občany takovou výzvou a dle ohlasu a v případě stížností zavést vyhlášku. Hlasování pro: 10 proti: 3 Usnesení 82/7/15 RO zabývat se přípravou textu výzvy na omezení hlučných činností o víkendech a obec zajistí distribuci občanům. e) MUDr. Plzák upozornil na velmi znečištěné silnice v okolí stavby dálnice. f) P. Maněna taktéž upozornil na znečištěné silnice, opět nesvítí několik lamp VO v Nových Stadicích a nabídl se žárovky vyměňovat dle potřeby, dále tlumočil stížnosti několika občanů na služby dopravce Bus Line nezastavují lidem a jezdí pozdě. Starosta odpověděl, že silnice průběžně čistí, ale v tomto počasí jde těžko udržet silnice čisté. K lampám VO řekl, že byly opraveny, ale pokud neustále praskají žárovky tak budou nejspíš závadné celé lampy. Na spolupráci výměn žárovek se mohou dohodnout. K autobusové dopravě řekl, že občané si musí stěžovat na Krajském úřadě, který zajišťuje dopravní obslužnost nebo přímo u společnosti Bus Line. g) Pí Princová vznesla dotaz na možnost řešení neustále poškozeného domu čp. 12 Dubice, který stojí v zúženém místě a místo je nebezpečné. Starosta odpověděl, že jako majitelé domu, kterému je škoda způsobována mohou dát podnět na SÚS k řešení. h) Pí Říhová se dotázala v jaké fázi, je osazení značení Obytná zóna a snížená rychlost ve Stadicích. Starosta odpověděl, že řeší situaci dopravní projektant označení Obytná zóna není možná, neboť by nebylo možno parkovat v celé zóně mimo vyznačená parkoviště. Projektant pracuje na řešení, kdy bude snížená rychlost 30 km/hod, zákaz vjezdu nákladním autům a vyskytla se možnost retardéru. Momentálně to projednává dopravní policie. Zapsala V. Francová dne

7 Výpis usnesení ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice Usnesení 74/7/15 Schválení programu program 7. jednání ZO Řehlovice. ze dne Usnesení 75/7/15 Blok výborů ZO bere na vědomí: Zprávu Mgr. J. Mikuly o činnosti finančního výboru. Zprávu JUDr. M. Cvrčka o činnosti kontrolního výboru. RO připravit návrh novely OZV č. 13/1997 o údržbě místních komunikací. Usnesení 76/7/15 Nakládání s majetkem obce 7.1 a) nový systém prodeje obecních pozemků určených ke stavbě rodinného domu formou kupní smlouvy, kdy: v případě splnění všech podmínek v kupní smlouvě dojde k vrácení 20% z kupní ceny, je zahrnuto předkupní právo pro obec, je zahrnuta smluvní pokuta, v případě prodeje pozemku do pěti let, aniž by na něm stála stavba rodinného domu, použití výše uvedeného vzoru kupní smlouvy pro prodej pozemků na stavbu rodinných domů. b) nové prodejní ceny pozemků prodávaných obcí s účinností od dnešního dne: Stavební pozemek 250,- Kč/m 2 Zahrada 100,- Kč/m 2 Orná, louka, pastvina 75,- Kč/m 2 Ostatní 50,- Kč/m 2 Stavební pozemek je určen podle toho, že je v plánu obce vyznačen pro zastavění rodinným domem nebo se nachází v zastavitelném území. Ostatní druhy pozemků jsou určeny zatříděním dle katastru nemovitostí. Zastupitelstvo obce může v jednotlivých případech stanovit cenu odlišně. Důvodem mohou být např. následující skutečnosti: atraktivita místa, zájem obce o prodej pozemku, více zájemců o pozemek, stav pozemku apod. Starostovi realizovat systém prodeje obecních pozemků pro stavbu rodinných domů formou odsouhlasené kupní smlouvy. Usnesení 77/7/15 Nakládání s majetkem obce 7.2 a) revokaci usnesení 23/2/14 z jednání ZO o prodeji pozemku p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín panu Filipu Ludvíkovi, nar a pí. Markétě Hanzalové, nar , oba bytem Ústí nad Labem, Klíšská 418/114. b) opětovné nabídnutí prodeje p.p.č. 33/2 v k.ú. Radejčín. Usnesení 78/7/15 Nakládání s majetkem obce 7.3 Prodej pozemku p.p.č. 885/28, k.ú. Stadice o výměře 1251 m 2, vzniklého oddělením z p.p.č. 885/4, orná půda, panu Zdeňku Jokelovi, nar , bytem Ústí nad Labem, J. Plachty 183, za cenu 250,- Kč/ 1 m 2. K ceně budou připočteny další náklady 500,- Kč za vypracování kupní smlouvy, 1000,- Kč za vklad do KN, daň z nabytí nemovitosti ve výši ,- Kč a 5 203,- Kč za vypracování GP. 7

8 a) pí. Drbalové připravit kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí, b) starostovi uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p.p.č. 885/28, k.ú. Stadice, vzniklého oddělením z p.p.č. 885/4, c) pí. Černé vyvést prodávané pozemky z majetku obce a zaplatit daň z nabytí nemovitých věcí. Usnesení 79/7/15 Hospodaření obce dle rozpočtu k Hospodaření obce dle rozpočtu k Usnesení 80/7/15 Zadání pořízení nového územního plánu obce 9.1 a) Pořízení nového Územního plánu sídelního útvaru Řehlovice, b) podání žádosti o dotaci z podprogramu MMR ČR Podpora územně plánovacích dokumentací obcí. Radě obce uspořádat výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na projektanta nového ÚP obce. Usnesení 81/7/15 Zadání pořízení nového územního plánu obce 9.2 jako určeného člena zastupitelstva obce pro pořízení nového ÚPO p. Josefa Macháčka. Usnesení 82/7/15 Diskuze radě obce zabývat se přípravou textu výzvy na omezení hlučných činností o víkendech. Ověřovatelé zápisu: Starosta: p. Josef Macháček. p. Václav Hejna. p. Petr Skořepa. 8

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 8. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 18.12.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:00 hod., bylo ukončeno ve 20:00 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 24.8.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 9. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 30.3.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno ve 21:00 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 5. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 5. 10. 2011 Jednání zastupitelstva se konalo v zasedací místnosti obecního úřadu od 18:10 hod., ukončeno bylo ve 20:00 hod. Jednání řídil starosta

Více

Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 19. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 12.3.2018 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., ukončeno bylo ve 20:30 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala.

Ověřovatelé zápisu: Starosta navrhl ověřovatele zápisu Josefa Vodičku a Romana Drápala. Z Á P I S č. 1/2013 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 19. 2. 2013 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D.,

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 26.11.2018 Zasedání zastupitelstva se konalo od 18:05 hod., ukončeno bylo ve 20:30 hod. Jednání řídila starostka pí Bc. Jana Princová. 1) Zahájení

Více

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům

Město Sázava. Zápis. 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům 1 Město Sázava Zápis 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 21. 9. 2011 v 17:00 hod. Společenský dům Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Bohumila Boušková, Jaroslav

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nezbavětice 15/2012 konaného dne 27. 9. 2012 Místo konání : salónek místního pohostinství Přítomní zastupitelé: paní Andrlíková, Šlajerová, pánové Macourek, Sedlák

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012

ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 ZÁPIS A USNESENÍ Z XIII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 12. DUBNA 2012 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin.

Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Zápis 7/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Hradčany ze dne 18.5.2015 v 19:00 hodin. Přítomno: 7 zastupitelů Omluveni: 0 Hosté: Občanů: 6 Program : 1. Zahájení 2. Záměr o prodeji pozemku p.č. 251/2 3.

Více

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015

Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zápis ze 3. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 1. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015

Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Město Pohořelice Zápis z IX. zasedání zastupitelstva města, konaného dne 16.12.2015 Účast zastupitelů: 16 při zahájení, celkem 18 Počet přítomných občanů: viz prezenční listina Zahájení: 16:00 hodin ad

Více

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 13. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 27.6.2013 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.10 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 6/2008. Výsledek hlasování: pro 9 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 6/2008 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 30. června 2008 ve 20.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Petr Slezák, Ing. Aleš Hádlík, Ing.

Více

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice

ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva města Nová Včelnice, konaného dne 8. 6. 2011 v zasedací místnosti č. 2 Městského úřadu Nová Včelnice Tento zápis má pouze informativní charakter, některé údaje jsou v dokumentu vypuštěny nebo zaškrtnuty s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. ZÁPIS č. 7/2011 ze zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015 Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015

ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 ZÁPIS č. 2/2015 Zastupitelstva obce Šaratice dne 11.března 2015 Přítomní: Dostálová Ludmila, Drabálek Josef, Holoubek František., Horáček Jaroslav, Kalouda Karel, Kaloudová Lucie, Konečný Roman, Koutný

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis z 10. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 10. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 10. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 29.6.2016 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:00 hod., bylo ukončeno ve 21:00 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 19. 3. 2015 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: Ing. P. Bartoň, Mgr. D. Suržin Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání

Více

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení

Zápis č. 2/2016 Přítomni Omluveni Neomluveni Bod č. 1 Zahájení Zápis č. 2/2016 o průběhu zasedání zastupitelstva obce Dublovice, konaného dne 24.02. 2016 od 18.00 hodin v obřadní místnosti radnice v Dublovicích č.p. 33. Přítomni : Zdeněk Kopka, JUDr. Dušan Strýček,

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 04/2015 dne 27. 05. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 04/2015 dne 27. května 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012

Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Místo konání: Začátek: Zasedání řídil: Přítomni: Zápis z 25. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 12.12. 2012 Omluveni: - Neomluveni: - Hosté: - Občané obce: - Zapisovatel: Ověřovatelé

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 8. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 21. PROSINCE 2015 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 18:00 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 14 členů zastupitelstva,

Více

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání.

Zápis. 1) Zahájení, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání. -1-15. zasedání zastupitelstva města Zápis z 15.veřejného zasedání Zastupitelstva města Tachova, které se konalo dne 18. června 2012 od 18:00 hodin v kinosále areálu Mže v Tachově, Hornické ulici čp. 1695.

Více

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012

Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva obce Vráto konaného dne 7. března 2012 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu.

Zápis č. 2/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne 12.3. 2012 od 19.00 hod. ve vinárně kulturního domu. Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* 289 07 Libice nad Cidlinou* IČ 239 381; Tel. 325637141; 325637254; fax : 325637201 Číslo účtu : 0504253319/0800 E-mail: podatelna@libicenadcidlinou.cz -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu.

Bod č.1 Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu 1. Technický bod zahájení, přivítání přítomných, projednání programu. Zápis o průběhu dvacátého osmého veřejného zasedání zastupitelstva obce Stošíkovice na Louce konaného dne 06.01.2009 v 19.00hod. v zasedací místnosti obecního úřadu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis z 4/10 jednání zastupitelstva obce, které se konalo dne 17. května 2010 od 18,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva obce Tuřany

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin.

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29. března 2015, od 16 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Bergmann, Eichnerová, Jakob, Klimentová, Malá, Pokorný, Semanský, Šoupal,

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z III. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 19. ÚNORA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa,

Zápis z 3. jednání výboru pro pronájem a prodej nemovitostí Zastupitelstva města Česká Lípa, nemovitostí Zastupitelstva města, Strana č. 1 / 12 Přítomni: Ing. Jitka Volfová, Milan Lopušan, Jana Rychtaříková, Jaroslav Ulbrich, Lucie Trnečková, Stanislav Svatoš, Roman Mrkvička, Luboš Špindler, Ing.

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu

Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu Obec Klíny se sídlem Obecní úřad Klíny, Klíny č.p. 61, 436 01 autopošta Litvínov tel./fax 476 116 021 www: www.kliny.eu ZÁPIS ze 7. schůze Zastupitelstva obce Klíny, která se konala dne 28.08. 2015 od

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Krásněves Obec Krásněves Zastupitelstvo obce Krásněves Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Krásněves, č. 1/II/2014 Místo konání: Obecní úřad Krásněves zahájení zasedání dne 11.12.2014 v 18,30 hod. Počet

Více

Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014

Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014 Zápis č. 37 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Lužany dne 26. 2. 2014 dne: 26. 2. 2014 začátek: 19.00 hod místo konání: zasedací místnost OÚ Lužany omluveni: O. Jínová 1) Zahájení Starosta zahájil

Více

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.

Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17. Zápis ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce Janovice konaného dne 13.06.2014 v Hasičské zbrojnici Janovice-Bystré (zahájení zasedání v 17.00 hod., ukončení v 18.30 hod.) Přítomní: RSDr. Milan Beneš,

Více

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin.

Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z X. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 16. 12. 2015, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebusice ze dne 16. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebusice ze dne 16. 9. 2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebusice ze dne 16. 9. 2015 Zasedání zahájila starostka obce ing. Dita Losová Doubnerová v 18.00 hodin. Přítomní zastupitelé: Ing. Losová Doubnerová, Kubín, Hergesselová,

Více

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod

ZÁPIS. Bod č. 1. Technický bod ZÁPIS o průběhu 11. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 06. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) Lubomír Šebesta

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin r ~ I v. ()J'f.ca,4j (!}V) CJ. Zápis ze zasedání ZO č. 11 ze dne 24.10.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil Faina, Jaroslav Běhounek, Jan Buršík Pavel Sokol, Petr Buršík Nepřítomni

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 27.4.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Bc. Jakub Drmla,

Více

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice

Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Petrovice konaného dne 25. 02. 2016 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Petrovice Zasedání zastupitelstva obce Petrovice zahájil v 18.00 hodin starosta

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010

Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Zápis ze zasedání ZO Kobylnice dne 14.12. 2010 Přítomni: 14 členů ZO Kobylnice, (viz prezenční listina), pracovnice OÚ Jaroslava Urbánková Omluven: 1 člen Program: 1. Zahájení (určení zapisovatelky, schválení

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU:

ZÁZNAM O PROJEDNÁNÍ PROGRAMU: Obec Vysokov Zasedání ZO 07/2015 dne 14. 10. 2015 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VYSOKOV 07/2015 dne 14. října 2015 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu obce Vysokov Přítomni: Bc. R. Fiedlerová,

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti

Zápis č. 13. ze zasedání Zastupitelstva obce Starého Hradiště konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva obce Starého konaného dne 5. září 2012 v zasedací místnosti OÚ ve Starém Hradišti Přítomni: Ing. Miroslav Čepčář, Ing. Kamil Chlupáč, Václav Janovský, Jaroslav Kopal,

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 01. 06. 2011 od 17.15 hod. v Kulturním středisku č. 7/2011 Přítomni: Omluveni: Jitka Leflerová, Petr Sejkora, Miroslava Burešová,

Více

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech

Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Zákolany konaného dne 23. února 2015 od 17.15 hodin na OÚ v Zákolanech Zahájení Zasedání Zastupitelstva obce Zákolany (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 12. zasedání. Čj. 111007/191. Datum: 7. 10. 2011. Zastupitelstva Obce Kámen. ze dne 6. 10. 2011. Přítomno 6 členů zastupitelstva obce:

Zápis z 12. zasedání. Čj. 111007/191. Datum: 7. 10. 2011. Zastupitelstva Obce Kámen. ze dne 6. 10. 2011. Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: Čj. 111007/191 Datum: 7. 10. 2011 Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 10. 2011 Přítomno 6 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: Miloslav Daněk Hosté: Josef Roubík

Více

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné.

Z Á P I S. Zasedání ZM je usnášeníschopné. Z Á P I S ze 45. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 26.9.2014 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Miloš August,

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 25. 2. 2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin Přítomni: viz. prezenční listina

Více

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou.

Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Z á p i s ze 7. zasedání zastupitelstva města Vysoké nad Jizerou konaného dne 20.6. 2011 v sále hasičské zbrojnice ve Vysokém nad Jizerou. Přítomni: viz listina přítomných. Přítomno: 8 zastupitelů města

Více

Bod č. 1 programu - Zahájení

Bod č. 1 programu - Zahájení 1 Zápis ze 4. veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 4.6.2015 v 18.00 hod. v obřadní síni úřadu městyse v Moravské Nové Vsi. Přítomni: Omluveni: Antal Igor, Ing. Bezchleba

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Radějovice, okres Praha - východ dne 28.6.2010 Přítomni: PhDr. L. Ondráček F. Borovička Ing. H. Křížová F. Kubelka E. Risová M. Reitinger Omluven: Š. Kovaříková Přítomní

Více

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM

Z Á P I S. ad 1) Starosta městyse přivítal členy ZM a přítomné občany. ad 2) PROGRAM Z Á P I S z 18. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 27.4.2012 od 19.00 hodin do 20.15 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Pavel Bartuška,

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 4. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 22.6.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:00 hod., bylo ukončeno ve 21:45 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2015 5. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 17:30 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012

Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Zápis č. 20/2012 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 21. 9. 2012 Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 18. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 29.9.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.00 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště

OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště OBEC ČÁSTKOV okres Uherské Hradiště Zápis č.14 Ze zasedání zastupitelstva obce Částkov konaného dne 21.6.2012 v 18,30 hodin na obecním úřadě. Účast dle prezentační listiny PROGRAM 1) Zahájení, seznámení

Více

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne

Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne Zápis z 11. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 2.4.2013 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.00 hod., ukončeno bylo ve 20.45 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013

ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 ZÁPIS A USNESENÍ Z VIX. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. DUBNA 2013 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KRE- ML v 17.05 hod. - Jednání bylo řádně

Více

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16. 10. 2013

Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16. 10. 2013 Zápis ze 7. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 16. 10. 2013 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Přivítal zastupitele a konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.06.2010 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.06.2010 se konalo 23. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Stožec konaného dne 20.6.2012 ve Stožci Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn dosavadním starostou obce na úřední desce OÚ Stožec dne 13.6.2012. Jednání zastupitelstva

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015

ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 ZÁPIS A USNESENÍ Z VI. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 18. ČERVNA 2015 Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) Jednání zahájil starosta obce Jaroslav KREML v 17.00 hod. Jednání

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014

Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zápis z 6. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 29. 9. 2014 Zasedání zahájil v 19. 00 hodin a řídil starosta Bc. Václav Choutka. Starosta přivítal zastupitele a hosty z řad veřejnosti, konstatoval,

Více

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků.

Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Tento výpis usnesení byl upraven v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Libeř konaného dne 09. 03. 2015

Více