TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole"

Transkript

1 Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Příloha k ŠVP Ámos ve škole TĚŠÍME SE NA ŠKOLU Vypracovala: Bc. Marcela Jaklová

2 Cílem předškolní přípravy není dítě předem naučit číst a psát, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo až přijde čas při výuce čtení, psaní a počítání bez větší námahy úspěšné (Kutálková 2010, s. 11).

3 Obsah 1 Charakteristika, organizace vzdělávání Podmínky vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy klíčové kompetence Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Pravidla evaluace...24 Seznam použité literatury...25 Příloha

4 1 Charakteristika, organizace vzdělávání Přípravná třída je součástí ZŠ Komenského 555 v Nové Pace. Škola stojí téměř v centru města, ale od provozu je oddělena parkem. V blízkosti jsou lesy a příjemná příroda. Přípravná třída byla v ZŠ Komenského uvedena do provozu ve školním roce 2009/2010. Tato třída je zřízena pro děti sociálně znevýhodněné a pro děti s odkladem školní docházky. Vzhledem k nižšímu počtu dětí ve třídě se může učitelka všem dětem věnovat individuálně a připravit je tak k jejich bezproblémovému vstupu do vzdělávacího procesu v 1. ročníku ZŠ. Obsah vzdělávání se v přípravné třídě řídí dle RVP PV a je součástí ŠVP. Vzdělávání dětí je přizpůsobeno jejich fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám. Obsah učiva se rovněž řídí závěry a doporučeními z vyšetření PPP. Učivo je děleno na okruhy: rozumová výchova (oblast matematických představ a rozvoje poznání), jazyková výchova, výtvarná výchova, pracovní činnost, literární výchova, tělesná výchova, grafomotorika, hudební výchova. Jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Všechny činnosti se dle potřeby navzájem prolínají. Denní režim odpovídá počtem vyučovacích hodin rozvrhu 1. ročníku (20 hodin týdně). Přestávky jsou zařazovány vzhledem k charakteru činností a dle potřeb dětí. Výuka je vedena formou hry, jež prolíná všemi činnostmi. Snahou je u dětí rozvíjet rozumové schopnosti, jazykové dovednosti, samostatnost, fantazii, sebedůvěru, motorickou obratnost, fyzickou zdatnost, pozitivní myšlení k sobě samému i k ostatním atd. Po ukončení dopoledních činností mohou děti navštěvovat školní družinu, která je v provozu do hod. Současně mohou také docházet do zájmových kroužků, které škola nabízí. Děti z přípravné třídy se účastní veškerých akcí, které jsou školou pořádány. 4

5 DENNÍ REŽIM Jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Všechny činnosti se dle potřeby navzájem prolínají. 7:20 7:50 Volné hry dětí, nabídka činností. 7:50 8:15 Přivítání, komunikativní kruh. 8:15 9:00 Činnost dne (viz rozvrh). 9:00 9:15 Pohybová činnost. 9:15 9:40 Hygiena, svačina. 9:40 9:50 Relaxace (poslech hudby, dechová cvičení...). 9:50 10:20 Činnost dne 2 (viz rozvrh). 10:20 11:20 Pobyt venku. 11:20 12:00 Hygiena, oběd. Oblasti, kterým se věnujeme: PO RV Hygiena Svačina ÚT VV + PČ Hygiena Svačina ST TV Hygiena Svačina ČT Gra. Hygiena Svačina PÁ VV + PČ Hygiena Svačina JV LV RV HV JV Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Zkratky předmětů: RV = rozumová výchova (RV je rozdělena na oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání), JV = jazyková výchova, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, LV = literární výchova, TV = tělesná výchova, Gra. = grafomotorické dovednosti, HV = hudební výchova. 5

6 2 Podmínky vzdělávání Materiální a personální podmínky Přípravná třída je umístěna v přízemí budovy ZŠ v zadní klidné části, v jejíž blízkosti se nachází sociální zařízení, školní jídelna a sportovní hala. Třída je rozdělena na část pracovní, ve které jsou pracovní stolky, nástěnky a tabule. Další částí třídy je část odpočinková. Ta je vybavena velkým kobercem, skříňkami s hračkami, stavebnicemi, stolními hrami a didaktickými pomůckami. V této části se rovněž nachází hudební koutek s CD přehrávačem, elektronickými klávesy a hudebními nástroji. Děti mají volně k dispozici obrázkové knihy a časopisy, psací a kreslící potřeby, papíry, omalovánky aj. Děti z přípravné třídy se převlékají v šatně, kde mají koutek se svými skříňkami. Každá skříňka má svou značku. Dále se zde nachází nástěnka s informacemi pro rodiče. Děti využívají i ostatní prostory školy: jídelnu, sportovní halu, aulu, školní knihovnu, školní družinu aj. V dopoledních hodinách pracuje s dětmi třídní učitelka (vysokoškolské vzdělání speciální pedagog předškolního věku) a v odpoledních hodinách vychovatelka ŠD. Třídní dokumentace Pro přípravnou třídu je vedena třídní kniha. Každé dítě má svůj záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě, do kterého třídní učitelka každý měsíc zaznamenává rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech. K záznamovým archům je přiloženo vyšetření z pedagogickopsychologické poradny. V 1. a 2. pololetí dostávají děti přípravkové vysvědčení s krátkým slovním hodnocením. 6

7 Životospráva Děti se stravují ve školní jídelně, kam docházejí na dopolední svačinku (v tuto dobu je zde pouze přípravná třída) a na oběd, kde se již stravují spolu s ostatními žáky ZŠ. Na oběd má každé dítě svůj čip, který dostane vždy před obědem, po jídle třídní učitelka nebo vychovatelka čipy vybírá. Děti mají možnost výběru ze 2 jídel. Vždy koncem týdne na základě objednávky, kterou provedou rodiče spolu s dětmi dle jídelního lístku, učitelka dětem obědy na následující týden objedná. Z domova si děti nosí pití a svačinku na odpoledne. Během dne je dodržován pitný režim. Hygienické podmínky Pro přípravnou třídu je vytvořen denní režim, ve kterém se objevují pravidelné činnosti, které se navzájem prolínají. Denní režim je vytvořen tak, aby vyhovoval možnostem každého dítěte, jeho potřebám a přáním. Během dne je dětem zajištěn odpočinek, který se střídá s pracovními a aktivními chvilkami. Je dbáno na dostatek volného pohybu, každý den je zařazena vycházka do přírody. Učitelka dbá na tělesnou i psychickou pohodu dětí. Psychosociální podmínky V přípravné třídě převažuje kladné hodnocení a pochvala. Rovněž je zde podporována sebedůvěra dítěte. Děti zde mají stejná práva, povinnosti a možnosti. Učitelka se snaží o vytvoření příjemného prostředí, plného vzájemné důvěry, úcty, ohleduplnosti, empatie a spolupráce. Děti jsou vedeny k dodržování stanovených pravidel chování. Pedagogičtí pracovníci jsou svým jednáním a komunikací dětem kladným vzorem. Spolupráce s rodiči O dění v přípravné třídě jsou rodiče průběžně informováni informace na nástěnce, ústní podání třídní učitelky, vychovatelky... Pokud mají rodiče zájem, každý měsíc se v přípravné třídě konají Přípravkové konzultace, na které se rodiče vždy předem zapisují na konkrétní čas i datum. 7

8 Na těchto konzultacích mají možnost prohlédnout si práce svých dětí, jež má každé dítě zařazeno ve své složce, učitelka rodičům sdělí, jak si dítě vede v jednotlivých oblastech... Rodiče si samozřejmě mohou domluvit i individuální schůzku dle potřeby. Dále se v přípravné třídě konají besídky - vždy před Vánocemi a před koncem školního roku. Kulturní akce, sportovní akce, exkurze Divadelní a filmová představení (dle nabídky). Návštěvy školní knihovny. Plavecký výcvik. Akce konané školou Halloween, vánoční dílničky, karneval, Den dětí. Sportovní odpoledne pro předškoláky (pro rodiče s dětmi). Výtvarné dílničky pro předškoláky (pro rodiče s dětmi). Olympiáda MŠ. Jarní výprava Lázně Bělohrad (exkurze). Školní výlet (dle výběru). Zájmové kroužky Výtvarný kroužek. Kroužek anglického jazyka. Sboreček. Logopedie. 8

9 3 Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy klíčové kompetence Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, které jsou sice elementární, ale důležité a významné, nejen z hlediska přípravy dítěte pro zahájení systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělání dítěte. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. Kompetence k učení. 2. Kompetence k řešení problémů. 3. Kompetence komunikativní. 4. Kompetence sociální a personální. 5. Kompetence činnostní a občanské. Kompetence k učení Dítě ukončující předškolní vzdělávání: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, získává elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, klade otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo zvládlo, učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost, pamatuje si, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů Dítě ukončující předškolní vzdělávání: rozpoznává problém, dokáže jej pochopit, řešit a ten na který stačí i vyřešit, učí se postupovat od jednoduššímu ke složitějšímu, problémům se nevyhýbá, naopak se snaží nalézt řešení, nebojí se chybovat. 9

10 Kompetence komunikativní Dítě ukončující předškolní vzdělávání: dokáže vést dialog, mluví ve větách, zvládá vyjádřit své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, ovládá dovednosti, jež předcházejí čtení a psaní, dovede využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, počítač, telefon...), ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učiti. Kompetence sociální a personální Dítě ukončující předškolní vzdělávání: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, že za sebe i své jednání zodpovídá a nese důsledky, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování. Kompetence činnostní a občanské Dítě ukončující předškolní vzdělávání: svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky, má smysl pro povinnost ve hře, práci i v učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých, dbá na zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 10

11 4 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy a) OKRUHY UČIVA V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků. Rozumová výchova (oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání). Jazyková výchova. Literární výchova. Výtvarná výchova. Pracovní činnosti. Grafomotorické dovednosti. Tělesná výchova. Hudební výchova. Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno (např. výtvarná výchova a pracovní činnosti). Jazyková výchova, hudební výchova, pohybové činnosti a vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků prolíná celým vyučovacím procesem. Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků Kulturně sociální a hygienické návyky se u dětí rozvíjejí v průběhu celého výchovněvzdělávacího procesu v přípravné třídě. Hygienickým návykům je třeba věnovat nejvíce pozornosti zejména v prvních týdnech a upevňovat je neustálým opakováním. V průběhu přípravné třídy je třeba děti vést k tomu, aby se postupně učily: přizpůsobit se školnímu režimu dne, navazovat sociální vztahy, komunikovat přijatelnou formou, zapojovat se do činností ve třídě, zachovávat pravidla chování (poděkovat, poprosit, omluvit se, neskákat do hovoru...), porozumět běžným pokynům, přizpůsobit se jim, samostatně plnit úkol zadaný učitelem, soustředit se na hru nebo vykonávaný úkol, nezabývat se ničím jiným, mít povědomí o tom, co je dobré a špatné, 11

12 přijmout úkol, cítit zodpovědnost za jeho splnění, překonat pohodlnost, zvykat si na přiměřené ocenění výkonu, vážit si práce druhých, samostatně se oblékat, obouvat, vázat kličky, stolovat..., pomáhat dětem, které to potřebují, neubližovat si navzájem, dodržovat hygienické návyky, udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet hračky a pomůcky. Rozumová výchova Oblast matematických představ Cíl: Rozvíjení logického myšlení, úsudku a přesného vyjadřování, prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vytváření prvotních představ o čísle. Seznámení se se základními matematickými pojmy... Obsah učiva: třídění předmětů dle jejich vlastností, porovnávání, řazení, orientace v prostoru (před, za, nad, pod, vedle, blízko, daleko, nahoře, dole, vpravo, vlevo), rozvoj prostorového a zrakového vnímání, používání pojmů více, méně, stejně, přidej, uber, procvičovat a upevňovat číselnou řadu i více, rozvíjet a upevňovat představu o množství přiřazovat prvky k danému počtu, k číslici, všímání si tvarů čísel, používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední...), rozlišování základních geometrických tvarů, umět je pojmenovat, cvičení paměti, pozornosti a fantazie, využívání vhodných pracovních listů (samostatná práce), didaktických her a obrazového materiálu pro rozvoj matematických představ. 12

13 Oblast rozvoje poznání Cíl: Rozvoj poznání dítěte seznamování se základními poznatky o životě ve společnosti a přírodě v jeho nejbližším okolí. Obsah učiva: jméno, věk, adresa, rodina rodiče, sourozenci, zvyky, tradice, svátky, narozeniny, škola, chování ve škole, získávání kladného vztahu ke škole, osvojování základních společenských pravidel, orientace v okolí, chování na ulici, dopravní výchova, Česká republika, město, ulice, dům, cesta do školy, planeta Země, ochrana přírody, počasí, lidské tělo, jeho části, funkce, hygiena a péče o zdraví, roční období změny v přírodě, vytváření časových představ (dny v týdnu, včera, dnes, zítra, části dne, měsíce), pojmy nadřazené a podřazené (ovoce, zelenina, stromy, květiny, dopravní prostředky, nábytek, zvířata, sporty...), seznámení se životem zvířat, péče o ně, vytváření kladného vztahu ke všem živým tvorům, práce dospělých, druhy povolání, využívání vhodných pracovních listů (samostatná práce), didaktických her a obrazového materiálu pro rozvoj poznání. Jazyková výchova Cíl: Rozšiřování slovní zásoby a vytváření správné gramatické stavby jazyka. Rozvoj správné výslovnosti, komunikativních dovedností, plynulého vyjadřování, paměti a myšlení. Osvojování básní a říkadel, rytmizace, dramatizace. Obsah učiva: vedení dětí ke správné výslovnosti, hlasitosti i správnému tempu řeči, rozvíjet správné dýchání, procvičovat jazykovou obratnost, motoriku mluvidel, 13

14 rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby, rozvíjení komunikativních dovedností pomocí didaktických her, obrázků, hraček, rozhovorů, vést k odpovědím celou větou, tvorba otázek a odpovědí, vést děti k povědomí o gramatické správnosti prostřednictvím pohádek, povídek, zvládání běžné dorozumívací situace ptát se, odpovídat, vyřídit jednoduchý vzkaz, rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem jednoduché vyprávění, popis, vlastní prožitky a přání, soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu, postupně jednoduše reprodukovat obsah, pochopit souvislosti, probouzet zájem o básničky, říkanky, rozpočítadla, rozvíjet paměť, představivost, fantazii, rozvíjet sluchovou analýzu a syntézu, rytmizace slov, říkadel, vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, popis obrázků podle časové posloupnosti, vyprávění dle obrázků. Na jazykovou výchovu je třeba klást důraz v průběhu celého dne, při každé činnosti. Dětem s nesprávnou či vadnou výslovností je ve škole umožňována logopedická péče. Literární výchova Cíl: Vytváření základů pro práci s informacemi (knihy, časopisy, encyklopedie). Seznámení s dětskou literaturou. Vytváření pozitivního vztahu ke knize, výchova k čtenářství, správné zacházení s knihou. Obsah učiva: prohlížení dětských časopisů, encyklopedií, orientace v dětské obrázkové knize, rozhovory nad obrázky, tvoření vět k obrázkům, motivace ke čtení, vyprávět pohádku podle obrázkové osnovy, vést děti k soustředěnosti při poslechu pohádek, povídek, vnímat krásu a obsah čteného textu, dramatizace pohádek, využití maňásků, loutek, masek, návštěva kulturních pořadů, školní knihovny. 14

15 Výtvarná výchova Cíl: Rozvoj samostatnosti, smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a fantazie. Seznamování s novými výtvarnými technikami a kreslícími materiály. Udržování čistoty při práci. Vytváření kladného vztahu k výtvarné činnosti. Obsah učiva: vytváření základních dovedností při práci s psacím a kreslícím náčiním (tužka, štětce, špejle, křídy, voskovky...), využívání plochy papíru (nahoře, dole), cvičení v rozeznávání barev základních i doplňkových, naučit se vnímat barvy kolem sebe, kreslení a malování na velkou plochu papíru, kreslení křídou, mokrou houbou na tabuli, dokreslování obrázků, omalovánky, vystřihování, vytrhávání, nalepování, práce s temperou, vodovými barvami, tuší, suchými pastely, voskovkami, pastelkami, inkoustem, zmizíkem, klovatinou..., zapouštění barev, rozmývání barev, frotáže, koláže, muchláže, tiskání, otisk rukou, kresba prstem, rozvoj jemné motoriky rukou, práce s přírodními materiály, kreslení a malování na různé náměty a témata, dekorativní práce, pěstování citu pro úpravu a čistotu práce. Pracovní činnosti Cíl: Rozvoj jemné motoriky, získávání základů manuální zručnosti a pracovních návyků. Seznamování s technikou práce s jednoduchými pracovními nástroji, s přírodními, tradičními i netradičními materiály. Obsah učiva: vytváření hygienických návyků, sebeobsluha, stolování, skládání stavebnic (kostky, Lego, puzzle), 15

16 hry s korálky, mozaikami (koordinace rukou a zraku), tvoření z modelíny zvládání základních dovedností, jako je mačkání, hnětení, válení, prostorová představivost, používání jednoduchých pracovních nástrojů BEZPEČNOST!, práce s papírem stříhání, vystřihování, vytrhávání, nalepování, skládání, používání různých materiálů i technik, dodržování stanoveného postupu při práci pozorně sledovat zadání, dokončit započatý úkol, uklízet hračky a materiál, spolupracovat s druhými, nerušit ostatní při práci, udržování čistoty při práci, rozvíjení vůle, cílevědomosti, soustředěnosti prostřednictvím pracovní aktivity, upevňování kladného vztahu k práci (radost z vykonané práce), šetrné a opatrné zacházení s předměty, využívání všech vhodných příležitostí, které zlepšují manuální zručnost a jemnou motoriku, která je základem pro výuku psaní. Grafomotorické dovednosti Cíl: Vytváření základních dovedností při práci s tužkou. Rozvoj grafomotorických cviků a dovedností, jemné motoriky. Dbát na správný úchop tužky. Kontrola a upevňování správného sezení a držení těla při psaní. Obsah učiva: rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností potřebných k výuce psaní, postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, grafomotorické cviky procvičovat pomocí různého grafického materiálu - kresba prstem do mouky, krupice, prstové barvy, houba a voda na tabuli, štětec a barva na papír, křída, špejle, fix, pastelky, tužka, trénování správného úchopu psacího a kreslícího načiní, před psaním a kreslením zařazovat uvolňovací cviky paží, spojování pohybu s říkadly, rozlišování čar a vlnovek, barev, dlouhý, krátký podobnosti a odlišnosti (různé druhy čar svislé, šikmé, rovné, vlnovky, smyčky, psaní do linek...), pokusy o psaní hůlkovým písmem (např. vlastní jméno), opisování písmen. 16

17 Tělesná výchova Cíl: Umožnit dětem radost z pohybu, rozvíjet jejich základní pohybové dovednosti, posilování pohybové výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. Rozvíjet a podporovat přirozenou chuť k pohybu. Obsah učiva: nácvik správného držení těla, rozvíjet koordinaci pohybu, seznamování s prostředím tělocvičny, poučení o bezpečnosti (respektování pravidel), rozvíjení základních pohybových dovedností dětí, seznámení se základními tělovýchovnými povely, rozvoj hrubé motoriky, lokomočních pohybů lezení, skoky, poskoky, přeskoky, seskoky na měkkou podložku, skoky na trampolíně, běh..., orientace v prostoru, reakce na zvukový signál, cvičení na nářadí lavičky, žebřiny, klouzačka..., cvičení s náčiním míčky, švihadla, obruče, tyče, plyšáci..., zdravotní cvičení, pravidelné rozcvičky, cvičení s hudbou, chůze po schodech, lavičce..., rozvíjet manipulační schopnosti, překonávání překážek překážková dráha, probouzet zdravé soutěžení jednotlivců, družstev, hry s míčem házení, chytání, koulení, přehazování, hod na cíl, přetahování, rovnovážná cvičení, hry na sněhu, v dětském parku, v lese, pravidelné vycházky do přírody, plavecký výcvik, pohybové hry, honičky, tanečky... (prostupují celým vyučovacím procesem). 17

18 Hudební výchova Cíl: Povzbuzování muzikálnosti dětí a jejich pohybové kultury. Jednoduchá rytmizace, tanec. Nácvik písní pro předškolní věk. Seznamování se s hudebními nástroji. Obsah učiva: dechová a artikulační cvičení, rytmizace říkadel, rozlišování zvuků hudebních nástrojů, zpěv písniček s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpěv za doprovodu elektronických kláves i dle instrumentálního doprovodu na CD, vytleskávání rytmu, vyjadřování rytmu pohybem, zpěv potichu nahlas, reagování na pokyny kdy začít, sledování předehry, seznamování s technikou hry na jednoduché hudební nástroje (napodobování, rozlišování, reprodukování...), doprovod písní hrou na hudební nástroje, hrou na tělo (tleskání, pleskání, dupání...), vyjádření hudby přirozeným pohybem, reagovat na změnu rytmu, poslech hudby, písniček, poznávání známých písní podle úryvku z melodie hudební hádanky, nácvik jednoduchých tanečků. Děti mají rády hudbu, je proto vhodné jim poskytnout tyto aktivity při různých příležitostech v průběhu dne, jelikož přispívají k odreagování dětí, k překonání únavy a ke koncentraci jejich pozornosti. 18

19 b) INTEGROVANÉ BLOKY Integrované bloky zahrnují způsob uspořádání vzdělávacího obsahu, propojují vzdělávací obsahy z více okruhů učiva, vztahují se k určitému tématu, k životním situacím, mají podobu tematického celku. Vzdělávací obsah má motivační název Těšíme se na školu a je rozdělen do deseti bloků. Každý z těchto bloků má vždy tři podtémata: ZÁŘÍ KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY 1. Mám nové kamarády, 2. Seznamujeme se se školou, 3. Změny v přírodě začíná podzim Vybrané činnosti: RV - Seznamování se s novými kamarády, s prostory školy. Procvičování číselné řady 1 5, didaktické hry s kostkami, s víčky. Orientace v čase - osvojování si názvů dnů v týdnu. JV - Rozvoj kultivovaného mluvního projevu. VV + PČ - Malba temperovými barvami Přípravkový kamarád. Gra. Zobání, čmárání správný úchop tužky nácvik. TV - Rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti. Seznámení se základními tělovýchovnými povely. HV - Opakování známých písní z MŠ. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ŘÍJEN BAREVNÝ PODZIM 1. Babiččina zahrádka, 2. Sklízíme plody podzimu, 3. Pouštíme draka Vybrané činnosti: RV - Procvičování číselné řady 1 10, upevňování představy o množství. Orientace v prostoru první, poslední, před, za, nahoře, dole, vpravo, vlevo... Roční období podzim, jeho znaky, podzimní měsíce. Plody podzimu. Pozorování změn v přírodě. JV + LV Rytmizace slov, vytleskávání. Podzimní říkadla a pohádky. VV + PČ - Výtvarné práce s podzimními plody (jablka, kaštany, dýně, šípky...), listy... Výroba draků. Gra. kroužení klubíčka krouživé pohyby, využití velké plochy. TV - Nácvik správného postoje, přímé držení těla. Běh s vyhýbáním nápodoba letu vlaštovek. HV - Dechová cvičení. Nácvik písně Měla babka čtyři jabka + taneček. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 19

20 LISTOPAD KDYŽ PADÁ LISTÍ 1. Co umí vítr a déšť příroda se chystá ke spánku, 2. Moje tělo, 3. Zdraví a nemoc Vybrané činnosti: RV - Upevňování a rozvoj představy o množství číselná řada 1 10 přiřazování, počítání, didaktické hry, pracovní listy. Rozvoj postřehu a pozornosti. Změny počasí teplotní změny, vítr a déšť, pozorování přírody blíží se zima. Rozvoj poznatků o lidském těle jeho části, funkce. Smysly. Zdraví x nemoc - péče o zdraví, hygiena, vitamíny, ovoce a zelenina pojmenování, přiřazování... JV - Rozvoj slovní zásoby, rozhovory, popis obrázků, kamaráda... Upevňování výslovnosti a výrazného projevu. Básničky a říkadla. LV - Příběhy s ponaučením na téma zdravá strava, hygiena, péče o zdraví. Pohádka Otesánek, rozbor pohádky, dramatizace. Gra. - Kružnice, ovál, spirála. TV Cvičení na nářadí, rozvoj lokomočních pohybů. HV Nácvik písně Otesánek + pohybové ztvárnění, píseň Listopad... Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. PROSINEC TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 1. Mik Miku Mikuláš, 2. Vánoční zvyky a tradice, 3. Pohádkové snění Vybrané činnosti: RV Číselná řada 1 10, Počítání na adventním kalendáři všímání si tvarů čísel. Rozvoj zrakového vnímání - pracovní listy co nepatří do řady, rozdíly... Co je to Advent. Vánoce, Silvestr... Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi. JV Posilování smyslu pro rým a rytmus. Nácvik básní a říkadel s vánoční tematikou. Nácvik na vánoční besídku. LV Četba vánočních pohádek a příběhů, rozvoj soustředěného poslechu. VV + PČ rozvoj přesnosti, pečlivosti, jemné motoriky. Výroba vánočních přání, dárečků... Omalovánky, volná kresba... Gra. - Spodní oblouk. Pokusy o psaní hůlkovým písmem (např. vlastní jméno), opisování písmen. TV Hry se sněhem, cvičení s hudbou. HV Poslech a zpěv koled. Nácvik písní Když se čerti ženili + taneček. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 20

21 LEDEN ZIMA JE TU 1. Zimní sporty, 2. Zvířátka v zimě, 3. Půjdeme k zápisu Vybrané činnosti: RV - Třídění předmětů dle jejich vlastností, Opakování číselné řady seznamování s matemat. pojmy přidej, uber. Konstruktivní hry, puzzle... Roční období zima znaky, zimní měsíce. Zimní sporty. Zvířátka v zimě potrava, pomoc... Příprava na zápis... JV Procvičování jazykové obratnosti, motoriky mluvidel, rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby. Rozvoj souvislého mluvního projevu rozhovory o zimě. Rozvoj fonematického sluchu - které písmeno je na začátku slova. LV Obrázkové čtení rozvoj slovní zásoby. Pohádka O dvanácti měsíčkách. VV + PČ Stříhání, lepení, dekorativní práce čepice, rukavice, práce s inkoustem... Gra. - Horní oblouk. TV Cvičení s míčky. Nácvik správné techniky házení a chytání míče. Nácvik hodu na cíl. Hry se sněhem. HV Zpěv písní se zimní tematikou. Nácvik písně Dva mrazíci. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ÚNOR JSME LIDÉ 1. Co děláme celý den, měsíc, rok, 2. Hádej, čím chci být, 3. Čím cestujeme Vybrané činnosti: RV Seznamování se základními geometrickými tvary, pojmy větší x menší, před x za... Části dne, den x noc. Den, týden, měsíc, rok (školní, kalendářní). Svátky, narozeniny. Opakování lidské tělo. Lidská práce uvědomění si, proč lidé pracují. Dopravní výchova čím cestujeme, bezpečnost na silnici, pravidla silničního provozu... JV - Pojmy nadřazené a podřazené. Samostatné vymýšlení jednoduchých hádanek. Básničky o geom. tvarech. Rozvoj fonematického sluchu od daného písmene vymyslet slovo. LV Dramatizace a pantomima. Poslech CD Autopohádky (Jiří Marek). VV + PČ Kresba lidské postavy. Geometrické tvary skládanky. Výroba dopravních prostředků skládání z papíru. Gra. - Lineární čáry. TV Soutěživé hry v družstvech. Přetahování, rovnovážná cvičení. HV Doprovod písní na drobné hudební nástroje. Nácvik písní Strojvůdce. Kalamajka. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 21

22 BŘEZEN JARO SE PROBOUZÍ 1. Kniha je můj kamarád, 2. Když jaro zaťuká, 3. Těšíme se na Velikonoce Vybrané činnosti: RV Upevňování časoprostorové orientace. Všímání si tvarů čísel. Cvičení paměti a pozornosti. Zrakové rozlišování hledání rozdílů, co se změnilo atd. Roční období jaro znaky, jarní měsíce. Pozorování změn v přírodě. Velikonoce zvyky, tradice. Březen měsíc knihy. JV Péče o správnou výslovnost. Upevňování a procvičování fonematického sluchu. Básně a říkadla s jarní tematikou. LV Upevňování kladného vztahu ke knihám návštěva školní knihovny. Rozvíjet povědomí o tradičních českých pohádkách. VV + PČ Rozvoj jemné motoriky, přesnosti a zručnosti skládání papíru čepice pro Večerníčka. Zapouštění barev do klovatiny. Vysazování pšenice. Velikonoční vyrábění. Gra. - Šikmá čára, lomená čára. TV Zlepšování fyzické zdatnosti a zvyšování nároků kolébka, kotoul, váha. Zdolávání překážek překážková dráha. HV Hudebně pohybové hry. Melodizace slov. Nácvik a zpěv písní s jarní tematikou. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. DUBEN OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 1. Hrátky se zvířátky, 2. Planeta Země rozmary počasí, 3. Moje město Vybrané činnosti: RV Poznávání čísel, přiřazování správného počtu. Rozvoj zrakového vnímání. Prostorové orientace kresba dle diktátu. Seznámení se životem zvířat, kde žijí, čím se živí, pojmenovávání mláďat... Jak se správně chovat v přírodě Den Země. Aprílové počasí. Čarodějnice. Česká republika, město, ulice, dům, cesta do školy. JV Používání přídavných jmen taška malá, červená, lehká... Fonematická diferenciace určování také posledního písmene ve slově. Hra slovní kopaná. LV - Prohlížení dětských časopisů, encyklopedií, orientace v dětské obrázkové knize, rozhovory nad obrázky. Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. VV + PČ Omalovánky zvířátka, třídění, lepení. Jarní tvoření. Textilní koláž Čarodějnice. Gra. - Horní zátrh, dolní zátrh. TV Zdravotní cvičení. Rozcvičky s náčiním. Nácvik běžecké abecedy a závodivého běhu s vyhýbáním slalom. HV Hudební hádanky. Nácvik písně s využitím obrazového materiálu Když jsem já sloužil. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 22

23 KVĚTEN KDYŽ VŠECHNO KVETE 1. Máme se rádi, 2. Maminka má svátek, 3. Jak je barevná kvetoucí příroda Vybrané činnosti: RV Časová posloupnost řazení dle obrázků. Pojmy méně, více, stejně, o kolik více, méně... Řazení předmětů dle jejich počtu. Osvojování základních společenských pravidel, dodržování slušného chování. Pozorování kvetoucí přírody, pojmenovávání květin, stromů... JV Rozvoj sluchové syntézy skládání slabik (P-A = PA...), dále pak celých slov (O-K-O = OKO, P-E-S = PES...). Rozvoj verbální sluchové paměti zapamatovat si pojmy, vybavit si pojmy, udržet je v paměti didakt. hry Na ozvěnu, Prodlužovaná věta, Přijela babička z Číny... Básničky s pohybem. LV Četba příběhů se závěrečným ponaučením. VV + PČ Portrét maminky. Rozvoj estetických dovedností výroba přáníček ke Dni matek. Gra. - Vlnovka, dolní klička, horní klička. TV Pohybové hry rozvoj ohleduplnosti k druhým. Zdolávání překážek v přírodě. HV Nácvik písní s pohybem. Upevňování vztahu k lidovým písním. Doprovod písní hrou na tělo. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ČERVEN CO UŽ UMÍM 1. Děti na celém světě, 2. Čtyři roční období, 3. Hurá, prázdniny! Vybrané činnosti: RV Poznávání čísel, přiřazování, číselné spojovačky, geometrické tvary... Roční období léto znaky, letní měsíce. 4 roční období opakování, dělení, přiřazování měsíců... Mezinárodní den dětí děti na celém světě. JV Procvičování sluchové analýzy a syntézy. Upevňování výrazného mluvního projevu a přednesu. Nácvik básní na besídku. LV Četba pohádek dle výběru dětí. Samostatné vymýšlení pohádek, příběhů. VV + PČ Kresba na velkou plochu křídami na chodník. Malba na oblázky. Gra. - Shrnující obrázky. TV Pohybové hry v přírodě. Vycházky po okolí Nové Paky. Nácvik skoku do dálky. HV Opakování a zpěv již naučených písní. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 23

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy

Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy je rozpracován do následujících okruhů učiva: - vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků - rozumová výchova

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

II. BLOK Malíř podzim

II. BLOK Malíř podzim II. BLOK Malíř podzim Obsah: Rozvíjíme pocit sounáležitosti s živou a neživou přírodou Uvědomujeme si, že květiny okrašlují prostředí, ve kterém žijeme Dovedeme děti k poznatku, že je zelenina důležitou

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY. Září. Říjen PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY Září Seznámení s provozem, řádem ŠD a dodržováním bezpečnostních pravidel při všech činností v ŠD. Vzájemné poznávání s dětmi v kolektivu ŠD. kamarádi kolem nás poslech písní: na přání

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola praktická, Základní škola speciální a Základní umělecká škola Komenského 312, Habartov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Č.j.: 51-21/2014/OŘ 21 /2014 Vypracoval: Schválil: Pedagogická

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

III. BLOK Vánoce přicházejí

III. BLOK Vánoce přicházejí III. BLOK Vánoce přicházejí Obsah: Seznamujeme se s lidovými tradicemi a zvyky běžnými v našem kulturním prostředí Poznáváme tradice a zvyky jiných národů Dílčí vzdělávací cíle Dítě a jeho tělo oblast

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA

Příloha č. 4 ČESKÝ JAZYK KOMUNIKAČNÍ A SLOHOVÁ VÝCHOVA Respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru. Porozumí mluveným pokynům přiměřené složitosti. Na základě ch zážitků tvoří krátký mluvený. Zná některá rozpočitadla, říkanky, pohádky Žák se učí číst

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

S Frymbulínem za poznáním

S Frymbulínem za poznáním S Frymbulínem za poznáním Školní rok 2012-2013 Vydejte se s námi na cestu dobrodružnou, cestou za poznáním světa i sebe sama Celým rokem provází děti postava Frymbulína, který žije na hradě Frymburk, vstupuje

Více

Jeden za všechny, všichni za jednoho

Jeden za všechny, všichni za jednoho Školní vzdělávací program ŠD Základní škola Bystřice n.p., Nádražní 615 Jeden za všechny, všichni za jednoho Obsah školního vzdělávacího programu 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu - Název

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014

Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Čs. armády 210 Veselí nad Lužnicí Září, říjen, listopad Plán práce školní družiny školní rok 2013/2014 - seznámení se řádem ŠD a poučení o bezpečnosti v ŠD, s provozem a řádem na školním

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: Zápisní lístek (u zápisu) Pokyny pro zájemce ŠD Notýsek školní družiny,,vnitřní řád školní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE HROZNĚTÍN Školní vzdělávací program pro školní družinu Hroznětín, Školní 333, 362 33 Hroznětín 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Český jazyk a literatura 1. ročník Zpracovala: Mgr. Helena Ryčlová Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti čte

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní školy, Liberec Vratislavice nad Nisou, příspěvková organizace č.j. 2013/406 1 OSNOVA 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika 2.1. Podmínky přijetí

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima.

Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice. Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima. Školní vzdělávací program pro školní družinu ZŠ a MŠ Olešnice Celoroční hra: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima Školní rok 2009 / 2010 Celoroční hra Charakteristika školní družiny, vybavení Školní

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

český jazyk a literatura

český jazyk a literatura 1 český jazyk a literatura český jazyk a literatura Učivo Praktické čtení - pozorné, plynulé, přiměřeně rychlé, čtení hlasité i tiché, s porozuměním Zdokonalování techniky čtení Porozumění přiměřeným textům

Více

Plán práce školní družiny II

Plán práce školní družiny II Plán práce školní družiny II Pravidelné aktivity Barvy kolem nás celoročním projektu Hrátky s angličtinou s rodilým mluvčím září, říjen, listopad - tematické hry, soutěže, kvízy - kolektivní a tvořivé

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE.

Příloha č. 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY. při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY při ZÁKLADNÍ ŠKOLE KOBYLÍ, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Hrou za poznáním 1. Identifikační údaje Název dokumentu: Školní vzdělávací program školní družiny

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace

Z á k l a d n í š k o l a a m a t eřská škola Měčín příspěvková organizace Téma: Moje škola Seznámení s okolím Měčína Sběr plodin (kaštany, trnky) Výtvarné vyjádření skutečnosti Téma: Barvy podzimu Celoroční spolupráce s Městskou knihovnou Měčín výzdoba, nástěnky Polodenní výlet

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod.

ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) b) Pochopení a uplatňování zásad demokracie lidských práv a svobod. ŠKOLNÍ DRUŽINA (ŠD) Ve ŠD se dítě zdokonaluje v sociálních dovednostech důležitých pro život. Učí se zde žít a spolupracovat s ostatními, tolerovat odlišnosti. Tráví tu velkou část svého volného času a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost,

Více

3. Od Adventu do Vánoc

3. Od Adventu do Vánoc 3. Od Adventu do Vánoc Integrovaný blok je zaměřen na kvalitní prožití zimních svátků a zvyků vánočních a masopustních. Seznámení s ročním obdobím zima, jeho vlastnostmi a proměnami. Děti se seznámí s

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany

Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Školní vzdělávací program školní družiny při Základní škole a Mateřské škole Chrášťany Obsah dokumentů: 1. Konkrétní cíle vzdělávání 2. Formy vzdělávání 3. Obsah vzdělávacího programu 4. Časový plán 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

hygiena a bezpečnost pomůcky

hygiena a bezpečnost pomůcky Estetická výchova 1.- 3.ročník str. učivo - témata kompetence žák vytváří jednoduché výrobky z papíru a kartonu hygiena a bezpečnost pomůcky pracuje podle zadaného postupu a využívá pomoc učitele udržuje

Více

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU

RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU číslo jednací: ZŠ-263/2013 RÁMCOVÝ ŠKOLNÍ VÝCHOVNÝ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Obsah: I. Identifikační údaje II. Charakteristika ŠD III. Výchovný program IV. Vzdělávací část programu 1 I. Identifikační

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka

V. BLOK Jaro ťuká na vrátka V. BLOK Jaro ťuká na vrátka Obsah: Uvědomujeme si, že se každý den střídají stejná časová období. Vlastním používáním různých předmětů a náčiní docházíme k poznání, že nám ulehčují každodenní činnosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí

DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí DEN VE TŘÍDĚ KVĚTINEK Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6:00 8:00 Pozdravím paní učitelku, udělám si společně s maminkou nebo tatínkem ranní úkol,

Více

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou

Tematický plán. Putování s Machem a Šebestovou Dodatek k ŠVP Tematický plán Putování s Machem a Šebestovou ZÁŘÍ Naše družina Představujeme si Macha a Šebestovou Cíl: Děti zdokonalily vzájemnou komunikaci a vyjadřovací schopnosti. seznámení s řádem,

Více

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)

Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín, pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD) Obsah Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ a MŠ Maletín,... 2 pro školní rok 2012/2013 (ŠVP ŠD)... 2 Charakteristika ŠD... 2 Materiální podmínky... 2 Ekonomické podmínky... 3 Personální podmínky...

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní vzdělávací program pro školní družinu Charakteristika, umístění a vybavení ŠD Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015

Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Základní škola Švehlova Švehlova 12/2900 Praha 10 ROČNÍ TEMATICKÝ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2014 2015 Platnost od 1. září 2014 Obsah: ROČNÍ PLÁN: Roční plán je otevřený dokument, který lze během školního roku

Více

1. třída Pohádka o řepě

1. třída Pohádka o řepě 1. třída Pohádka o řepě Seznamovat děti s pohádkou udržet u dětí pozornost Pohádka o řepě Envir. Vývoj psyc sebep V září H2 sa.10 Seznamovat děti se zdrav. Cviky plnit úkol učitel Cvičení na poli psych

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘÍPRAVNOU TŘÍDU Obsah 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu... 3 1.1. Cíle školního vzdělávacího programu... 3 1.2. Klíčové kompetence... 3 1.2.1.Kompetence k

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr

Hlavní pedagogický záměr. Podtéma: Hlavní pedagogický záměr Třídní vzdělávací program třídy na měsíc: říjen 2007 Vezu pohádku O ČERVENÉ KARKULCE Jede, jede, čoudí vláček, nese téma na obláček. Vynese ho na měsíc, povíme si o něm víc Záměrem projektu je seznámení

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, České Budějovice, Štítného 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Příloha D: Škollníí vzděllávacíí prrogrram prro zájjmové vzdělláváníí KDO SI HRAJE - NEZLOBÍ Číslo

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ 1. Identifikační údaje Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ BOLEVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PLZEŇ zpracovaný podle RVP PV název školy: Bolevecká základní škola

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.2 ANGLICKÝ JAZYK 5.2.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah předmětu Anglický jazyk je dán obsahem vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace,

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 1 týdně, povinný V: Hlasová hygiena Žák: správně dýchá, dodržuje tón, nasazuje a vyslovuje - správné dýchání, dýchání v pauze - měkké nasazení, pauza - volný nástup - sjednocení hlasového rozsahu - pěvecké

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

Školní vzdělávací program pro Školní družinu

Školní vzdělávací program pro Školní družinu Školní vzdělávací program pro Školní družinu Motto: Hrou za poznáním. Celý rok s úsměvem Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školní družiny 3. Cíle zájmového vzdělávání 4. Formy vzdělávání

Více

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří

Školní vzdělávací program. školní družiny. při ZŠ Zubří Školní vzdělávací program školní družiny při ZŠ Zubří Platnost dokumentu: od 01. 09. 2013 OBSAH 1. Identifikační údaje. 2. Konkrétní cíle vzdělávání.. 3. Délka a časový plán vzdělávání. 4. Formy vzdělávání..

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazyková komunikace Cizí jazyk ANGLICKÝ JAZYK Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí 1. Kompetence k učení žák dlouhodobě

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu,

Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Prvouka - 1. ročník Školní výstupy Učivo Vztahy Místo, kde žijeme Čj správné tvoření vět, popis určité situace, nácvik souvislého projevu, Vv kresby k jednotlivým tématům zná svou adresu Bydliště - adresa

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Základní škola a Mateřská škola Cheznovice, okres Rokycany, příspěvková organizace Cheznovice 136, 338 06 Cheznovice 1. Identifikační údaje Školní družina při Základní

Více

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice

Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Roční plán školní družiny II.odd. při ZŠ a MŠ Rakvice Školní rok 2009 / 2010 Září 2009 Téma: Pojďte se seznámit Seznámení se školními budovami, režimem a bezpečností při všech akcích ŠD. Seznámení s okolím

Více

Člověk a zdraví Tělesná výchova

Člověk a zdraví Tělesná výchova Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 66 Člověk a zdraví Tělesná výchova 2. období 5. ročník Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v oblasti směřuje k: poznávání

Více

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím

Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období. Integrovaný blok I. Podzimní období. Charakteristika částí integrovaného bloku. Kdo jsem a kde bydlím Vzdělávací obsah: Čtvero ročních období Integrovaný blok I. Podzimní období Charakteristika částí integrovaného bloku Kdo jsem a kde bydlím tématický blok pro adaptační období v MŠ, poznávání nových kamarádů,

Více

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP

Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600. Příloha ŠVP Příloha ŠVP - 1 Obecná charakteristika ŠD Příloha ŠVP Výchovně vzdělávací program školní družiny při ZŠ Turnov, Skálova 600 Snahou školní družiny je hodnotně zaměstnat děti v době mimo vyučování, prohlubovat

Více

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš

Biol tělo. Nalepování draka. Inter. Kom. soc MŠ. biol tělo. envir. Souv. Jaké má drak mašličky. Psych poz. soc mš I. třída pouštíme draky Učit děti správně nalepovat lepidlo navzájem si pomoci požádat o pomoc Přiblížit význam větru učit děti foukat do papíru Nalepování draka Vítr a drak Biol tělo inter. Kom soc MŠ

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více