TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TĚŠÍME SE NA ŠKOLU. Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA. Základní škola Nová Paka, Komenského 555. Příloha k ŠVP Ámos ve škole"

Transkript

1 Základní škola Nová Paka, Komenského 555 Školní vzdělávací program PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Příloha k ŠVP Ámos ve škole TĚŠÍME SE NA ŠKOLU Vypracovala: Bc. Marcela Jaklová

2 Cílem předškolní přípravy není dítě předem naučit číst a psát, ale zajistit především maximální a harmonický rozvoj schopností, které umožní, aby dítě bylo až přijde čas při výuce čtení, psaní a počítání bez větší námahy úspěšné (Kutálková 2010, s. 11).

3 Obsah 1 Charakteristika, organizace vzdělávání Podmínky vzdělávání Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy klíčové kompetence Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy Pravidla evaluace...24 Seznam použité literatury...25 Příloha

4 1 Charakteristika, organizace vzdělávání Přípravná třída je součástí ZŠ Komenského 555 v Nové Pace. Škola stojí téměř v centru města, ale od provozu je oddělena parkem. V blízkosti jsou lesy a příjemná příroda. Přípravná třída byla v ZŠ Komenského uvedena do provozu ve školním roce 2009/2010. Tato třída je zřízena pro děti sociálně znevýhodněné a pro děti s odkladem školní docházky. Vzhledem k nižšímu počtu dětí ve třídě se může učitelka všem dětem věnovat individuálně a připravit je tak k jejich bezproblémovému vstupu do vzdělávacího procesu v 1. ročníku ZŠ. Obsah vzdělávání se v přípravné třídě řídí dle RVP PV a je součástí ŠVP. Vzdělávání dětí je přizpůsobeno jejich fyziologickým, sociálním a emocionálním potřebám. Obsah učiva se rovněž řídí závěry a doporučeními z vyšetření PPP. Učivo je děleno na okruhy: rozumová výchova (oblast matematických představ a rozvoje poznání), jazyková výchova, výtvarná výchova, pracovní činnost, literární výchova, tělesná výchova, grafomotorika, hudební výchova. Jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Všechny činnosti se dle potřeby navzájem prolínají. Denní režim odpovídá počtem vyučovacích hodin rozvrhu 1. ročníku (20 hodin týdně). Přestávky jsou zařazovány vzhledem k charakteru činností a dle potřeb dětí. Výuka je vedena formou hry, jež prolíná všemi činnostmi. Snahou je u dětí rozvíjet rozumové schopnosti, jazykové dovednosti, samostatnost, fantazii, sebedůvěru, motorickou obratnost, fyzickou zdatnost, pozitivní myšlení k sobě samému i k ostatním atd. Po ukončení dopoledních činností mohou děti navštěvovat školní družinu, která je v provozu do hod. Současně mohou také docházet do zájmových kroužků, které škola nabízí. Děti z přípravné třídy se účastní veškerých akcí, které jsou školou pořádány. 4

5 DENNÍ REŽIM Jednotlivé činnosti mohou být pozměněny vzhledem k pracovnímu tempu, uspokojení a zájmu dětí. Všechny činnosti se dle potřeby navzájem prolínají. 7:20 7:50 Volné hry dětí, nabídka činností. 7:50 8:15 Přivítání, komunikativní kruh. 8:15 9:00 Činnost dne (viz rozvrh). 9:00 9:15 Pohybová činnost. 9:15 9:40 Hygiena, svačina. 9:40 9:50 Relaxace (poslech hudby, dechová cvičení...). 9:50 10:20 Činnost dne 2 (viz rozvrh). 10:20 11:20 Pobyt venku. 11:20 12:00 Hygiena, oběd. Oblasti, kterým se věnujeme: PO RV Hygiena Svačina ÚT VV + PČ Hygiena Svačina ST TV Hygiena Svačina ČT Gra. Hygiena Svačina PÁ VV + PČ Hygiena Svačina JV LV RV HV JV Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Pobyt venku Zkratky předmětů: RV = rozumová výchova (RV je rozdělena na oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání), JV = jazyková výchova, VV = výtvarná výchova, PČ = pracovní činnosti, LV = literární výchova, TV = tělesná výchova, Gra. = grafomotorické dovednosti, HV = hudební výchova. 5

6 2 Podmínky vzdělávání Materiální a personální podmínky Přípravná třída je umístěna v přízemí budovy ZŠ v zadní klidné části, v jejíž blízkosti se nachází sociální zařízení, školní jídelna a sportovní hala. Třída je rozdělena na část pracovní, ve které jsou pracovní stolky, nástěnky a tabule. Další částí třídy je část odpočinková. Ta je vybavena velkým kobercem, skříňkami s hračkami, stavebnicemi, stolními hrami a didaktickými pomůckami. V této části se rovněž nachází hudební koutek s CD přehrávačem, elektronickými klávesy a hudebními nástroji. Děti mají volně k dispozici obrázkové knihy a časopisy, psací a kreslící potřeby, papíry, omalovánky aj. Děti z přípravné třídy se převlékají v šatně, kde mají koutek se svými skříňkami. Každá skříňka má svou značku. Dále se zde nachází nástěnka s informacemi pro rodiče. Děti využívají i ostatní prostory školy: jídelnu, sportovní halu, aulu, školní knihovnu, školní družinu aj. V dopoledních hodinách pracuje s dětmi třídní učitelka (vysokoškolské vzdělání speciální pedagog předškolního věku) a v odpoledních hodinách vychovatelka ŠD. Třídní dokumentace Pro přípravnou třídu je vedena třídní kniha. Každé dítě má svůj záznamový arch pro sledování a hodnocení rozvoje a učení dítěte v přípravné třídě, do kterého třídní učitelka každý měsíc zaznamenává rozvoj dítěte v jednotlivých oblastech. K záznamovým archům je přiloženo vyšetření z pedagogickopsychologické poradny. V 1. a 2. pololetí dostávají děti přípravkové vysvědčení s krátkým slovním hodnocením. 6

7 Životospráva Děti se stravují ve školní jídelně, kam docházejí na dopolední svačinku (v tuto dobu je zde pouze přípravná třída) a na oběd, kde se již stravují spolu s ostatními žáky ZŠ. Na oběd má každé dítě svůj čip, který dostane vždy před obědem, po jídle třídní učitelka nebo vychovatelka čipy vybírá. Děti mají možnost výběru ze 2 jídel. Vždy koncem týdne na základě objednávky, kterou provedou rodiče spolu s dětmi dle jídelního lístku, učitelka dětem obědy na následující týden objedná. Z domova si děti nosí pití a svačinku na odpoledne. Během dne je dodržován pitný režim. Hygienické podmínky Pro přípravnou třídu je vytvořen denní režim, ve kterém se objevují pravidelné činnosti, které se navzájem prolínají. Denní režim je vytvořen tak, aby vyhovoval možnostem každého dítěte, jeho potřebám a přáním. Během dne je dětem zajištěn odpočinek, který se střídá s pracovními a aktivními chvilkami. Je dbáno na dostatek volného pohybu, každý den je zařazena vycházka do přírody. Učitelka dbá na tělesnou i psychickou pohodu dětí. Psychosociální podmínky V přípravné třídě převažuje kladné hodnocení a pochvala. Rovněž je zde podporována sebedůvěra dítěte. Děti zde mají stejná práva, povinnosti a možnosti. Učitelka se snaží o vytvoření příjemného prostředí, plného vzájemné důvěry, úcty, ohleduplnosti, empatie a spolupráce. Děti jsou vedeny k dodržování stanovených pravidel chování. Pedagogičtí pracovníci jsou svým jednáním a komunikací dětem kladným vzorem. Spolupráce s rodiči O dění v přípravné třídě jsou rodiče průběžně informováni informace na nástěnce, ústní podání třídní učitelky, vychovatelky... Pokud mají rodiče zájem, každý měsíc se v přípravné třídě konají Přípravkové konzultace, na které se rodiče vždy předem zapisují na konkrétní čas i datum. 7

8 Na těchto konzultacích mají možnost prohlédnout si práce svých dětí, jež má každé dítě zařazeno ve své složce, učitelka rodičům sdělí, jak si dítě vede v jednotlivých oblastech... Rodiče si samozřejmě mohou domluvit i individuální schůzku dle potřeby. Dále se v přípravné třídě konají besídky - vždy před Vánocemi a před koncem školního roku. Kulturní akce, sportovní akce, exkurze Divadelní a filmová představení (dle nabídky). Návštěvy školní knihovny. Plavecký výcvik. Akce konané školou Halloween, vánoční dílničky, karneval, Den dětí. Sportovní odpoledne pro předškoláky (pro rodiče s dětmi). Výtvarné dílničky pro předškoláky (pro rodiče s dětmi). Olympiáda MŠ. Jarní výprava Lázně Bělohrad (exkurze). Školní výlet (dle výběru). Zájmové kroužky Výtvarný kroužek. Kroužek anglického jazyka. Sboreček. Logopedie. 8

9 3 Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy klíčové kompetence Již v předškolním věku dítěte mohou být vytvářeny základy klíčových kompetencí, které jsou sice elementární, ale důležité a významné, nejen z hlediska přípravy dítěte pro zahájení systematického vzdělávání, ale zároveň pro jeho další životní etapy i celoživotní učení. Dobré a dostatečné základy klíčových kompetencí, položené v předškolním věku, mohou být podstatným příslibem dalšího příznivého rozvoje a vzdělání dítěte. Pro etapu předškolního vzdělávání jsou za klíčové považovány tyto kompetence: 1. Kompetence k učení. 2. Kompetence k řešení problémů. 3. Kompetence komunikativní. 4. Kompetence sociální a personální. 5. Kompetence činnostní a občanské. Kompetence k učení Dítě ukončující předškolní vzdělávání: soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení, získává elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, klade otázky a hledá na ně odpovědi, všímá si co se kolem něho děje, chce porozumět věcem, dějům a jevům, které kolem sebe vidí, raduje se z toho co samo zvládlo, učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvíjí úsilí, soustředí se na činnost, pamatuje si, pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí. Kompetence k řešení problémů Dítě ukončující předškolní vzdělávání: rozpoznává problém, dokáže jej pochopit, řešit a ten na který stačí i vyřešit, učí se postupovat od jednoduššímu ke složitějšímu, problémům se nevyhýbá, naopak se snaží nalézt řešení, nebojí se chybovat. 9

10 Kompetence komunikativní Dítě ukončující předškolní vzdělávání: dokáže vést dialog, mluví ve větách, zvládá vyjádřit své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými, ovládá dovednosti, jež předcházejí čtení a psaní, dovede využít komunikativní a informativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, počítač, telefon...), ví, že se lidé dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učiti. Kompetence sociální a personální Dítě ukončující předškolní vzdělávání: samostatně rozhoduje o svých činnostech, umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej, uvědomuje si, že za sebe i své jednání zodpovídá a nese důsledky, ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje, je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy, dokáže se bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování, ubližování. Kompetence činnostní a občanské Dítě ukončující předškolní vzdělávání: svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat, dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky, má smysl pro povinnost ve hře, práci i v učení, k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně, váží si práce i úsilí druhých, dbá na zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí. 10

11 4 Výchovný a vzdělávací obsah přípravné třídy a) OKRUHY UČIVA V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků. Rozumová výchova (oblast matematických představ a oblast rozvoje poznání). Jazyková výchova. Literární výchova. Výtvarná výchova. Pracovní činnosti. Grafomotorické dovednosti. Tělesná výchova. Hudební výchova. Učivo jednotlivých okruhů je často propojeno (např. výtvarná výchova a pracovní činnosti). Jazyková výchova, hudební výchova, pohybové činnosti a vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků prolíná celým vyučovacím procesem. Vytváření kulturně sociálních a hygienických návyků Kulturně sociální a hygienické návyky se u dětí rozvíjejí v průběhu celého výchovněvzdělávacího procesu v přípravné třídě. Hygienickým návykům je třeba věnovat nejvíce pozornosti zejména v prvních týdnech a upevňovat je neustálým opakováním. V průběhu přípravné třídy je třeba děti vést k tomu, aby se postupně učily: přizpůsobit se školnímu režimu dne, navazovat sociální vztahy, komunikovat přijatelnou formou, zapojovat se do činností ve třídě, zachovávat pravidla chování (poděkovat, poprosit, omluvit se, neskákat do hovoru...), porozumět běžným pokynům, přizpůsobit se jim, samostatně plnit úkol zadaný učitelem, soustředit se na hru nebo vykonávaný úkol, nezabývat se ničím jiným, mít povědomí o tom, co je dobré a špatné, 11

12 přijmout úkol, cítit zodpovědnost za jeho splnění, překonat pohodlnost, zvykat si na přiměřené ocenění výkonu, vážit si práce druhých, samostatně se oblékat, obouvat, vázat kličky, stolovat..., pomáhat dětem, které to potřebují, neubližovat si navzájem, dodržovat hygienické návyky, udržovat pořádek ve svých věcech, uklízet hračky a pomůcky. Rozumová výchova Oblast matematických představ Cíl: Rozvíjení logického myšlení, úsudku a přesného vyjadřování, prostorové představivosti a orientace v prostoru. Vytváření prvotních představ o čísle. Seznámení se se základními matematickými pojmy... Obsah učiva: třídění předmětů dle jejich vlastností, porovnávání, řazení, orientace v prostoru (před, za, nad, pod, vedle, blízko, daleko, nahoře, dole, vpravo, vlevo), rozvoj prostorového a zrakového vnímání, používání pojmů více, méně, stejně, přidej, uber, procvičovat a upevňovat číselnou řadu i více, rozvíjet a upevňovat představu o množství přiřazovat prvky k danému počtu, k číslici, všímání si tvarů čísel, používání čísla k vyjádření počtu a pořadí (první, poslední...), rozlišování základních geometrických tvarů, umět je pojmenovat, cvičení paměti, pozornosti a fantazie, využívání vhodných pracovních listů (samostatná práce), didaktických her a obrazového materiálu pro rozvoj matematických představ. 12

13 Oblast rozvoje poznání Cíl: Rozvoj poznání dítěte seznamování se základními poznatky o životě ve společnosti a přírodě v jeho nejbližším okolí. Obsah učiva: jméno, věk, adresa, rodina rodiče, sourozenci, zvyky, tradice, svátky, narozeniny, škola, chování ve škole, získávání kladného vztahu ke škole, osvojování základních společenských pravidel, orientace v okolí, chování na ulici, dopravní výchova, Česká republika, město, ulice, dům, cesta do školy, planeta Země, ochrana přírody, počasí, lidské tělo, jeho části, funkce, hygiena a péče o zdraví, roční období změny v přírodě, vytváření časových představ (dny v týdnu, včera, dnes, zítra, části dne, měsíce), pojmy nadřazené a podřazené (ovoce, zelenina, stromy, květiny, dopravní prostředky, nábytek, zvířata, sporty...), seznámení se životem zvířat, péče o ně, vytváření kladného vztahu ke všem živým tvorům, práce dospělých, druhy povolání, využívání vhodných pracovních listů (samostatná práce), didaktických her a obrazového materiálu pro rozvoj poznání. Jazyková výchova Cíl: Rozšiřování slovní zásoby a vytváření správné gramatické stavby jazyka. Rozvoj správné výslovnosti, komunikativních dovedností, plynulého vyjadřování, paměti a myšlení. Osvojování básní a říkadel, rytmizace, dramatizace. Obsah učiva: vedení dětí ke správné výslovnosti, hlasitosti i správnému tempu řeči, rozvíjet správné dýchání, procvičovat jazykovou obratnost, motoriku mluvidel, 13

14 rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby, rozvíjení komunikativních dovedností pomocí didaktických her, obrázků, hraček, rozhovorů, vést k odpovědím celou větou, tvorba otázek a odpovědí, vést děti k povědomí o gramatické správnosti prostřednictvím pohádek, povídek, zvládání běžné dorozumívací situace ptát se, odpovídat, vyřídit jednoduchý vzkaz, rozvíjení dialogu mezi dětmi a učitelem jednoduché vyprávění, popis, vlastní prožitky a přání, soustředění pozornosti na poslech pohádky, pochopení textu, postupně jednoduše reprodukovat obsah, pochopit souvislosti, probouzet zájem o básničky, říkanky, rozpočítadla, rozvíjet paměť, představivost, fantazii, rozvíjet sluchovou analýzu a syntézu, rytmizace slov, říkadel, vytleskávání, sluchové rozlišování délky samohlásek, popis obrázků podle časové posloupnosti, vyprávění dle obrázků. Na jazykovou výchovu je třeba klást důraz v průběhu celého dne, při každé činnosti. Dětem s nesprávnou či vadnou výslovností je ve škole umožňována logopedická péče. Literární výchova Cíl: Vytváření základů pro práci s informacemi (knihy, časopisy, encyklopedie). Seznámení s dětskou literaturou. Vytváření pozitivního vztahu ke knize, výchova k čtenářství, správné zacházení s knihou. Obsah učiva: prohlížení dětských časopisů, encyklopedií, orientace v dětské obrázkové knize, rozhovory nad obrázky, tvoření vět k obrázkům, motivace ke čtení, vyprávět pohádku podle obrázkové osnovy, vést děti k soustředěnosti při poslechu pohádek, povídek, vnímat krásu a obsah čteného textu, dramatizace pohádek, využití maňásků, loutek, masek, návštěva kulturních pořadů, školní knihovny. 14

15 Výtvarná výchova Cíl: Rozvoj samostatnosti, smyslového vnímání, pozornosti, představivosti a fantazie. Seznamování s novými výtvarnými technikami a kreslícími materiály. Udržování čistoty při práci. Vytváření kladného vztahu k výtvarné činnosti. Obsah učiva: vytváření základních dovedností při práci s psacím a kreslícím náčiním (tužka, štětce, špejle, křídy, voskovky...), využívání plochy papíru (nahoře, dole), cvičení v rozeznávání barev základních i doplňkových, naučit se vnímat barvy kolem sebe, kreslení a malování na velkou plochu papíru, kreslení křídou, mokrou houbou na tabuli, dokreslování obrázků, omalovánky, vystřihování, vytrhávání, nalepování, práce s temperou, vodovými barvami, tuší, suchými pastely, voskovkami, pastelkami, inkoustem, zmizíkem, klovatinou..., zapouštění barev, rozmývání barev, frotáže, koláže, muchláže, tiskání, otisk rukou, kresba prstem, rozvoj jemné motoriky rukou, práce s přírodními materiály, kreslení a malování na různé náměty a témata, dekorativní práce, pěstování citu pro úpravu a čistotu práce. Pracovní činnosti Cíl: Rozvoj jemné motoriky, získávání základů manuální zručnosti a pracovních návyků. Seznamování s technikou práce s jednoduchými pracovními nástroji, s přírodními, tradičními i netradičními materiály. Obsah učiva: vytváření hygienických návyků, sebeobsluha, stolování, skládání stavebnic (kostky, Lego, puzzle), 15

16 hry s korálky, mozaikami (koordinace rukou a zraku), tvoření z modelíny zvládání základních dovedností, jako je mačkání, hnětení, válení, prostorová představivost, používání jednoduchých pracovních nástrojů BEZPEČNOST!, práce s papírem stříhání, vystřihování, vytrhávání, nalepování, skládání, používání různých materiálů i technik, dodržování stanoveného postupu při práci pozorně sledovat zadání, dokončit započatý úkol, uklízet hračky a materiál, spolupracovat s druhými, nerušit ostatní při práci, udržování čistoty při práci, rozvíjení vůle, cílevědomosti, soustředěnosti prostřednictvím pracovní aktivity, upevňování kladného vztahu k práci (radost z vykonané práce), šetrné a opatrné zacházení s předměty, využívání všech vhodných příležitostí, které zlepšují manuální zručnost a jemnou motoriku, která je základem pro výuku psaní. Grafomotorické dovednosti Cíl: Vytváření základních dovedností při práci s tužkou. Rozvoj grafomotorických cviků a dovedností, jemné motoriky. Dbát na správný úchop tužky. Kontrola a upevňování správného sezení a držení těla při psaní. Obsah učiva: rozvoj jemné motoriky a grafomotorických dovedností potřebných k výuce psaní, postupovat od jednoduššího ke složitějšímu, grafomotorické cviky procvičovat pomocí různého grafického materiálu - kresba prstem do mouky, krupice, prstové barvy, houba a voda na tabuli, štětec a barva na papír, křída, špejle, fix, pastelky, tužka, trénování správného úchopu psacího a kreslícího načiní, před psaním a kreslením zařazovat uvolňovací cviky paží, spojování pohybu s říkadly, rozlišování čar a vlnovek, barev, dlouhý, krátký podobnosti a odlišnosti (různé druhy čar svislé, šikmé, rovné, vlnovky, smyčky, psaní do linek...), pokusy o psaní hůlkovým písmem (např. vlastní jméno), opisování písmen. 16

17 Tělesná výchova Cíl: Umožnit dětem radost z pohybu, rozvíjet jejich základní pohybové dovednosti, posilování pohybové výkonnosti, zvyšování tělesné zdatnosti. Rozvíjet a podporovat přirozenou chuť k pohybu. Obsah učiva: nácvik správného držení těla, rozvíjet koordinaci pohybu, seznamování s prostředím tělocvičny, poučení o bezpečnosti (respektování pravidel), rozvíjení základních pohybových dovedností dětí, seznámení se základními tělovýchovnými povely, rozvoj hrubé motoriky, lokomočních pohybů lezení, skoky, poskoky, přeskoky, seskoky na měkkou podložku, skoky na trampolíně, běh..., orientace v prostoru, reakce na zvukový signál, cvičení na nářadí lavičky, žebřiny, klouzačka..., cvičení s náčiním míčky, švihadla, obruče, tyče, plyšáci..., zdravotní cvičení, pravidelné rozcvičky, cvičení s hudbou, chůze po schodech, lavičce..., rozvíjet manipulační schopnosti, překonávání překážek překážková dráha, probouzet zdravé soutěžení jednotlivců, družstev, hry s míčem házení, chytání, koulení, přehazování, hod na cíl, přetahování, rovnovážná cvičení, hry na sněhu, v dětském parku, v lese, pravidelné vycházky do přírody, plavecký výcvik, pohybové hry, honičky, tanečky... (prostupují celým vyučovacím procesem). 17

18 Hudební výchova Cíl: Povzbuzování muzikálnosti dětí a jejich pohybové kultury. Jednoduchá rytmizace, tanec. Nácvik písní pro předškolní věk. Seznamování se s hudebními nástroji. Obsah učiva: dechová a artikulační cvičení, rytmizace říkadel, rozlišování zvuků hudebních nástrojů, zpěv písniček s důrazem na správnou melodii a rytmus, zpěv za doprovodu elektronických kláves i dle instrumentálního doprovodu na CD, vytleskávání rytmu, vyjadřování rytmu pohybem, zpěv potichu nahlas, reagování na pokyny kdy začít, sledování předehry, seznamování s technikou hry na jednoduché hudební nástroje (napodobování, rozlišování, reprodukování...), doprovod písní hrou na hudební nástroje, hrou na tělo (tleskání, pleskání, dupání...), vyjádření hudby přirozeným pohybem, reagovat na změnu rytmu, poslech hudby, písniček, poznávání známých písní podle úryvku z melodie hudební hádanky, nácvik jednoduchých tanečků. Děti mají rády hudbu, je proto vhodné jim poskytnout tyto aktivity při různých příležitostech v průběhu dne, jelikož přispívají k odreagování dětí, k překonání únavy a ke koncentraci jejich pozornosti. 18

19 b) INTEGROVANÉ BLOKY Integrované bloky zahrnují způsob uspořádání vzdělávacího obsahu, propojují vzdělávací obsahy z více okruhů učiva, vztahují se k určitému tématu, k životním situacím, mají podobu tematického celku. Vzdělávací obsah má motivační název Těšíme se na školu a je rozdělen do deseti bloků. Každý z těchto bloků má vždy tři podtémata: ZÁŘÍ KDO VŠECHNO PŘIŠEL DO ŠKOLY 1. Mám nové kamarády, 2. Seznamujeme se se školou, 3. Změny v přírodě začíná podzim Vybrané činnosti: RV - Seznamování se s novými kamarády, s prostory školy. Procvičování číselné řady 1 5, didaktické hry s kostkami, s víčky. Orientace v čase - osvojování si názvů dnů v týdnu. JV - Rozvoj kultivovaného mluvního projevu. VV + PČ - Malba temperovými barvami Přípravkový kamarád. Gra. Zobání, čmárání správný úchop tužky nácvik. TV - Rozvoj sebeobsluhy a samostatnosti. Seznámení se základními tělovýchovnými povely. HV - Opakování známých písní z MŠ. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ŘÍJEN BAREVNÝ PODZIM 1. Babiččina zahrádka, 2. Sklízíme plody podzimu, 3. Pouštíme draka Vybrané činnosti: RV - Procvičování číselné řady 1 10, upevňování představy o množství. Orientace v prostoru první, poslední, před, za, nahoře, dole, vpravo, vlevo... Roční období podzim, jeho znaky, podzimní měsíce. Plody podzimu. Pozorování změn v přírodě. JV + LV Rytmizace slov, vytleskávání. Podzimní říkadla a pohádky. VV + PČ - Výtvarné práce s podzimními plody (jablka, kaštany, dýně, šípky...), listy... Výroba draků. Gra. kroužení klubíčka krouživé pohyby, využití velké plochy. TV - Nácvik správného postoje, přímé držení těla. Běh s vyhýbáním nápodoba letu vlaštovek. HV - Dechová cvičení. Nácvik písně Měla babka čtyři jabka + taneček. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 19

20 LISTOPAD KDYŽ PADÁ LISTÍ 1. Co umí vítr a déšť příroda se chystá ke spánku, 2. Moje tělo, 3. Zdraví a nemoc Vybrané činnosti: RV - Upevňování a rozvoj představy o množství číselná řada 1 10 přiřazování, počítání, didaktické hry, pracovní listy. Rozvoj postřehu a pozornosti. Změny počasí teplotní změny, vítr a déšť, pozorování přírody blíží se zima. Rozvoj poznatků o lidském těle jeho části, funkce. Smysly. Zdraví x nemoc - péče o zdraví, hygiena, vitamíny, ovoce a zelenina pojmenování, přiřazování... JV - Rozvoj slovní zásoby, rozhovory, popis obrázků, kamaráda... Upevňování výslovnosti a výrazného projevu. Básničky a říkadla. LV - Příběhy s ponaučením na téma zdravá strava, hygiena, péče o zdraví. Pohádka Otesánek, rozbor pohádky, dramatizace. Gra. - Kružnice, ovál, spirála. TV Cvičení na nářadí, rozvoj lokomočních pohybů. HV Nácvik písně Otesánek + pohybové ztvárnění, píseň Listopad... Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. PROSINEC TĚŠÍME SE NA JEŽÍŠKA 1. Mik Miku Mikuláš, 2. Vánoční zvyky a tradice, 3. Pohádkové snění Vybrané činnosti: RV Číselná řada 1 10, Počítání na adventním kalendáři všímání si tvarů čísel. Rozvoj zrakového vnímání - pracovní listy co nepatří do řady, rozdíly... Co je to Advent. Vánoce, Silvestr... Seznamování se s vánočními zvyky a tradicemi. JV Posilování smyslu pro rým a rytmus. Nácvik básní a říkadel s vánoční tematikou. Nácvik na vánoční besídku. LV Četba vánočních pohádek a příběhů, rozvoj soustředěného poslechu. VV + PČ rozvoj přesnosti, pečlivosti, jemné motoriky. Výroba vánočních přání, dárečků... Omalovánky, volná kresba... Gra. - Spodní oblouk. Pokusy o psaní hůlkovým písmem (např. vlastní jméno), opisování písmen. TV Hry se sněhem, cvičení s hudbou. HV Poslech a zpěv koled. Nácvik písní Když se čerti ženili + taneček. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 20

21 LEDEN ZIMA JE TU 1. Zimní sporty, 2. Zvířátka v zimě, 3. Půjdeme k zápisu Vybrané činnosti: RV - Třídění předmětů dle jejich vlastností, Opakování číselné řady seznamování s matemat. pojmy přidej, uber. Konstruktivní hry, puzzle... Roční období zima znaky, zimní měsíce. Zimní sporty. Zvířátka v zimě potrava, pomoc... Příprava na zápis... JV Procvičování jazykové obratnosti, motoriky mluvidel, rozšiřování aktivní i pasivní slovní zásoby. Rozvoj souvislého mluvního projevu rozhovory o zimě. Rozvoj fonematického sluchu - které písmeno je na začátku slova. LV Obrázkové čtení rozvoj slovní zásoby. Pohádka O dvanácti měsíčkách. VV + PČ Stříhání, lepení, dekorativní práce čepice, rukavice, práce s inkoustem... Gra. - Horní oblouk. TV Cvičení s míčky. Nácvik správné techniky házení a chytání míče. Nácvik hodu na cíl. Hry se sněhem. HV Zpěv písní se zimní tematikou. Nácvik písně Dva mrazíci. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ÚNOR JSME LIDÉ 1. Co děláme celý den, měsíc, rok, 2. Hádej, čím chci být, 3. Čím cestujeme Vybrané činnosti: RV Seznamování se základními geometrickými tvary, pojmy větší x menší, před x za... Části dne, den x noc. Den, týden, měsíc, rok (školní, kalendářní). Svátky, narozeniny. Opakování lidské tělo. Lidská práce uvědomění si, proč lidé pracují. Dopravní výchova čím cestujeme, bezpečnost na silnici, pravidla silničního provozu... JV - Pojmy nadřazené a podřazené. Samostatné vymýšlení jednoduchých hádanek. Básničky o geom. tvarech. Rozvoj fonematického sluchu od daného písmene vymyslet slovo. LV Dramatizace a pantomima. Poslech CD Autopohádky (Jiří Marek). VV + PČ Kresba lidské postavy. Geometrické tvary skládanky. Výroba dopravních prostředků skládání z papíru. Gra. - Lineární čáry. TV Soutěživé hry v družstvech. Přetahování, rovnovážná cvičení. HV Doprovod písní na drobné hudební nástroje. Nácvik písní Strojvůdce. Kalamajka. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 21

22 BŘEZEN JARO SE PROBOUZÍ 1. Kniha je můj kamarád, 2. Když jaro zaťuká, 3. Těšíme se na Velikonoce Vybrané činnosti: RV Upevňování časoprostorové orientace. Všímání si tvarů čísel. Cvičení paměti a pozornosti. Zrakové rozlišování hledání rozdílů, co se změnilo atd. Roční období jaro znaky, jarní měsíce. Pozorování změn v přírodě. Velikonoce zvyky, tradice. Březen měsíc knihy. JV Péče o správnou výslovnost. Upevňování a procvičování fonematického sluchu. Básně a říkadla s jarní tematikou. LV Upevňování kladného vztahu ke knihám návštěva školní knihovny. Rozvíjet povědomí o tradičních českých pohádkách. VV + PČ Rozvoj jemné motoriky, přesnosti a zručnosti skládání papíru čepice pro Večerníčka. Zapouštění barev do klovatiny. Vysazování pšenice. Velikonoční vyrábění. Gra. - Šikmá čára, lomená čára. TV Zlepšování fyzické zdatnosti a zvyšování nároků kolébka, kotoul, váha. Zdolávání překážek překážková dráha. HV Hudebně pohybové hry. Melodizace slov. Nácvik a zpěv písní s jarní tematikou. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. DUBEN OBJEVUJEME SVĚT KOLEM NÁS 1. Hrátky se zvířátky, 2. Planeta Země rozmary počasí, 3. Moje město Vybrané činnosti: RV Poznávání čísel, přiřazování správného počtu. Rozvoj zrakového vnímání. Prostorové orientace kresba dle diktátu. Seznámení se životem zvířat, kde žijí, čím se živí, pojmenovávání mláďat... Jak se správně chovat v přírodě Den Země. Aprílové počasí. Čarodějnice. Česká republika, město, ulice, dům, cesta do školy. JV Používání přídavných jmen taška malá, červená, lehká... Fonematická diferenciace určování také posledního písmene ve slově. Hra slovní kopaná. LV - Prohlížení dětských časopisů, encyklopedií, orientace v dětské obrázkové knize, rozhovory nad obrázky. Vyprávění pohádky dle obrázkové osnovy. VV + PČ Omalovánky zvířátka, třídění, lepení. Jarní tvoření. Textilní koláž Čarodějnice. Gra. - Horní zátrh, dolní zátrh. TV Zdravotní cvičení. Rozcvičky s náčiním. Nácvik běžecké abecedy a závodivého běhu s vyhýbáním slalom. HV Hudební hádanky. Nácvik písně s využitím obrazového materiálu Když jsem já sloužil. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 22

23 KVĚTEN KDYŽ VŠECHNO KVETE 1. Máme se rádi, 2. Maminka má svátek, 3. Jak je barevná kvetoucí příroda Vybrané činnosti: RV Časová posloupnost řazení dle obrázků. Pojmy méně, více, stejně, o kolik více, méně... Řazení předmětů dle jejich počtu. Osvojování základních společenských pravidel, dodržování slušného chování. Pozorování kvetoucí přírody, pojmenovávání květin, stromů... JV Rozvoj sluchové syntézy skládání slabik (P-A = PA...), dále pak celých slov (O-K-O = OKO, P-E-S = PES...). Rozvoj verbální sluchové paměti zapamatovat si pojmy, vybavit si pojmy, udržet je v paměti didakt. hry Na ozvěnu, Prodlužovaná věta, Přijela babička z Číny... Básničky s pohybem. LV Četba příběhů se závěrečným ponaučením. VV + PČ Portrét maminky. Rozvoj estetických dovedností výroba přáníček ke Dni matek. Gra. - Vlnovka, dolní klička, horní klička. TV Pohybové hry rozvoj ohleduplnosti k druhým. Zdolávání překážek v přírodě. HV Nácvik písní s pohybem. Upevňování vztahu k lidovým písním. Doprovod písní hrou na tělo. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. ČERVEN CO UŽ UMÍM 1. Děti na celém světě, 2. Čtyři roční období, 3. Hurá, prázdniny! Vybrané činnosti: RV Poznávání čísel, přiřazování, číselné spojovačky, geometrické tvary... Roční období léto znaky, letní měsíce. 4 roční období opakování, dělení, přiřazování měsíců... Mezinárodní den dětí děti na celém světě. JV Procvičování sluchové analýzy a syntézy. Upevňování výrazného mluvního projevu a přednesu. Nácvik básní na besídku. LV Četba pohádek dle výběru dětí. Samostatné vymýšlení pohádek, příběhů. VV + PČ Kresba na velkou plochu křídami na chodník. Malba na oblázky. Gra. - Shrnující obrázky. TV Pohybové hry v přírodě. Vycházky po okolí Nové Paky. Nácvik skoku do dálky. HV Opakování a zpěv již naučených písní. Více činností pro tento měsíc viz měsíční plán. 23

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA Platnost od 1. 9. 2007 Základní škola Trmice 1. POSLÁNÍ A CHARAKTERISTIKA PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Hlavním posláním přípravné třídy je příprava dětí

Více

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí

Přípravná třída. výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Přípravná třída výchovný a vzdělávací program pro děti ze znevýhodňujícího sociokulturního prostředí Cíle a prostředky Cílem přípravné třídy je systematicky připravovat děti ze sociokulturně znevýhodňujícího

Více

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín

Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín Školní vzdělávací program přípravné třídy v Základní škole Nová Paka, Husitská 1695, okres Jičín OBSAH strana 1. Identifikační údaje o škole 2 2. Obecná charakteristika školy 3 3. Podmínky vzdělávání 3

Více

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě

Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě Příloha k ŠVP Základní školy pro zrakově postižené Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání v přípravné třídě zpracovaný podle RVP PV Verze 1 platnost od 1.9.2014 Příloha k ŠVP verze 1 byla

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY Veselý a zdravý rok, do školy už jenom krok ŠVP PT byl projednán v pedagogické radě dne 19. 6. 2014. Dokument byl schválen ředitelem školy dne 19. 6. 2014. 1 OBSAH

Více

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída

SLUNÍČKO. školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Základní škola Rokycany, ulice Míru 64, příspěvková organizace 337 01 Rokycany SLUNÍČKO školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání přípravná třída Obsah ŠVP 1. Identifikační údaje. 2 2. Charakteristika

Více

K R O K Z A K R O K E M

K R O K Z A K R O K E M ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V PŘÍPRAVNÉ TŘÍDĚ PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE U ŘÍČANSKÉHO LESA, ŠKOLNÍ 2400/4, ŘÍČANY, OKRES PRAHA VÝCHOD, KTEROU ZŘIZUJE MĚSTO ŘÍČANY SE SÍDLEM MASARYKOVO NÁM.

Více

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK

SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK Přípravná třída zřízená při Základní škole praktické a Základní škole speciální Kraslice, okres Sokolov, příspěvková organizace Opletalova 1121, 358 01 Kraslice SPOLEČNÝ KROK, DO ŠKOLY SKOK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová

Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme. Přípravná třída. Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Příloha ke školnímu vzdělávacímu programu ZV - LMP Tvořením se učíme Přípravná třída Vypracovaly: Martina Smiljeková Alexandra Strádalová Vzdělávací program přípravné třídy Přípravná třída byla předána

Více

ŠVP PV. Mateřská škola

ŠVP PV. Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Chocerady 267 Č.j.1382/2005 ŠVP PV Mateřská škola Datum: 26.10.2005 Aktualizace: 3.1.2012 Platnost: do r. 2015 Hana Chlumská zástupkyně ředitelky školy pro MŠ Mgr. Romana

Více

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM

Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM okres Břeclav, příspěvková organizace, Za Kostelem 105, 691 26 Pouzdřany Školní vzdělávací program na školní rok 2014-2017 S NÁZVEM Zpracovala: Bc. Růžena Harmáčková ředitelka školy Datum: 6.10.2014 Č.j.

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Potštát, okres Přerov Školní 76, 753 62 Potštát Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání školní rok 2011/2012 OBJEVUJEME SVĚT Platnost od 1.9.2011 V Potštátě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání Spolu na jedné lodi Platnost od 1. září 2013 Školní vzdělávací program MŠ NOE Stránka 1 z 53 OBSAH DOKUMENTU: 1. Identifikační údaje a platnost dokumentu

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Motivační název: Je nám spolu dobře Základní škola a Mateřská škola, Lužany, okres Jičín Platný od 1.9.2010 Poslední aktualizace ke dni 1.1.2015 verze:

Více

PROGRAM pro předškolní vzdělávání

PROGRAM pro předškolní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání MATEŘSKÁ ŠKOLA TOMÁŠE JEŽKA KUŘÍVODY - RALSKO MOJE ŠKOLKA, MŮJ PRVNÍ KROK DO ŽIVOTA 1 OBECNÁ ČÁST IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Základní a mateřská škola Tomáše

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KANICE, OKR. BRNO VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřské školy Kanice Moje krůčky k poznávání světa 2. aktualizované

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ MŠ PROVODOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PROVODOV, okres Zlín PROVODOV 90, 763 45, okres Zlín Název: KOUZELNÝ ROK Aktualizace tohoto dokumentu je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Mateřská škola Chorušice p. o. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Schváleno na pedagogické radě dne V.. zpracovala: Bc. Petra Havlová ověřila: 1 Identifikační údaje Název: Mateřská škola

Více

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Střední škola, základní škola a mateřská škola JISTOTA, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ BAREVNÝ SVĚT V NAŠÍ ŠKOLCE 1 Obsah: 1. Identifikační údaje...........................................................

Více

Společně poznáváme svět

Společně poznáváme svět Mateřská škola Ruprechtov, okres Vyškov, příspěvková organizace, Ruprechtov 252, 683 04 Drnovice pro předškolní vzdělávání Společně poznáváme svět Obsah: 1. Identifikační údaje o škole str. 4 1 2. Charakteristika

Více

Mateřská škola Týnec nad Labem

Mateřská škola Týnec nad Labem Č.j.3/2013 Mateřská škola Týnec nad Labem Školní období : od září roku 2013 Motto naší MŠ -,,Školka plná pohody,se zaměřením na estetickou výchovu. Projekt školního roku :,,Naše městečko Projekt byl zpracován

Více

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti

Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Školní vzdělávací program zpracovaný podle RVP PV VšeVěd Všeobecné Vědomosti Obsah 1 Identifikační údaje... 3 2 Charakteristika školy a ŠVP... 4 2.1 Charakteristika školy... 4 2.1.1 Úplnost a velikost

Více

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta

ŠVP PV. Hrajeme si od podzimu do léta ŠVP PV Hrajeme si od podzimu do léta Č. j.: ZSMS/106/2014 ze dne 26. 8. 2014 Základní škola a mateřská škola Liběšice, okres Louny, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 2016/2017 1 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Objevujeme svět kolem nás Základní škola a Mateřská škola Brandýsek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Název vzdělávacího programu: Objevujeme svět kolem nás Naše motto: Podstata objevu je ve spatření něčeho, na

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro přípravnou třídu základní školy K dobrému startu Základní škola Litoměřice, Na Valech 53 1. Identifikační údaje 1.1. Název školního vzdělávacího programu ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ

Více

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE

Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Tematický plán pro předmět: ROZUMOVÁ VÝCHOVA JAZYK, KOMUNIKACE Poř. č.: Tematický celek téma: Počet vyučovacích hodin: 1 Rozšiřování slovní zásoby popis obrázků, vyprávění prožitků a přání. Výslovnost,

Více

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu:

Rok s Krtkem. Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Název vzdělávacího programu: Mateřská škola Cvrčovice, okres Kladno Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název vzdělávacího programu: Rok s Krtkem Příloha: Školní řád školy Provozní řád školy Zpracovala: Martina Stiborová,

Více

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ

STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Základní škola a Mateřská škola Ladná, příspěvková organizace Sportovní 13, 691 46 Ladná, IČO: 75092654 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY STROM ŽIVOT I POZNÁNÍ Motto: Existují pouze dva druhy odkazů,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA D O L N Í M Ě S T O Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání MY A NAŠI ZVÍŘECÍ KAMARÁDI Platnost dokumentu od 1. 9. 2011 Školní vzdělávací program pro předškolní

Více

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, příspěvková organizace, Svatoplukova 277/2, 691 83 Drnholec Mateřská škola Jevišovka a Nový Přerov Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Více