13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle"

Transkript

1 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná k nastudování 2-3 hodiny Průvodce studiem Při studiu tohoto bloku se předpokládá, že čtenář je obeznámen se strukturou XML dokumentů a DDL a DML příkazy jazyka SQL. 1. XML v databázi Oracle a XMLType V dnešní informační době, ve které existují požadavky na kvalitní výměnu informací, značně vzrostl tlak na jednotný komunikační prostředek. Tento prostředek by měl umožňovat komunikaci nezávislou na platformě, databázovém prostředí či operačním systému. V dnešní době se za číslo jedna mezi těmito nástroji považuje XML, a proto se Oracle rozhodl pro jeho komplexní implementaci v rámci svého databázového systému. Databáze společnosti Oracle nejenom že umí zpracovávat databázové dotazy, jejichž výsledkem jsou XML dokumenty, ale rovněž umožňuje celé XML dokumenty do databáze ukládat a to dokonce i v rámci jednotlivých sloupců. V této kapitole bude popsáno velmi stručně, co to je XML a jaká je jeho základní syntaxe. Dále zde bude probrána podpora XML v databázi Oracle a na konec zde bude trochu podrobněji popsán datový typ XMLType. 2. XML XML (z anglického Extensible Markup Languge) je tzv. značkovací jazyk, který vznikl pod hlavičkou konsorcia W3C zjednodušením staršího jazyka SGML. Standard v podstatě definuje obecnou syntaxi, ve kterou jsou námi zasílaná data označovaná pomoci srozumitelných značek. Jazyk XML je neskutečně flexibilní a lze ho využít v nejrůznějších oblastech. Od webových stránek přes elektronické obchodování, vektorovou grafiku či serializaci objektů. 1

2 Podstatné na jazyku XML je to, že se jedná o meta-značkovací jazyk. To znamená, že není definována žádná pevně daná množina značek. XML dává vývojářům volnou ruku v definici elementů a atributů jazyka, takže si lze jazyk libovolně rozšiřovat, tak aby plně vyhovoval mnoha různým potřebám. Na druhou stranu je důležité zmínit, že jak je jazyk volný k definování vlastních elementů, tak je na druhou stranu velmi striktní v jejich zápisu. XML definuje tzv. gramatiku jazyka, jenž přesně definuje umístění, kde se dané elementy a jejich atributy mohou objevit. Gramatika je důležitá vzhledem k vývoji analyzátorů XML dokumentů. Bez této gramatiky by byl vývoj analyzátorů velmi složitý. Každý XML dokument, jenž vyhoví gramatice jazyka, se považuje za správně formulovaný. Pokud je dokument správně formulovaný, znamená to, že projde analyzátorem bez problému. Ovšem správně formulovaný dokument nezaručuje platnost dokumentu, čili zda má dokument vhodnou strukturu pro naši aplikaci. Proto jazyk XML umožňuje vytvořit definici typu dokumentu (DTD), jenž určuje, kde a jak mohou být jednotlivé značky v rámci dokumentu použity. Dokument, jenž vyhoví DTD, je označen za platný. Platnost či neplatnost dokumentu vždy závisí na definici DTD, se kterým ho porovnáváme. DTD je však nepovinné. Nyní malá ukázka XML dokumentu: <?xml version="1.0"?> <catalog> <book id="bk101"> <author>gambardella, Matthew</author> <title>xml Developer's Guide</title> <genre>computer</genre> <price>44.95</price> <publish_date> </publish_date> <description>an in-depth look at creating applications with XML.</description> </book> <book id="bk102"> <author>ralls, Kim</author> <title>midnight Rain</title> <genre>fantasy</genre> <price>5.95</price> <publish_date> </publish_date> <description>a former architect battles corporate zombies, an evil sorceress, and her own childhood to become queen of the world.</description> </book> </catalog> 2

3 3. Oracle XML DB Oracle začal s podporou XML přímo v databázi již v roce 1998, a to konkrétně ve verzi 8i. Se zvyšujícím se číslem verze nejenom že rostly možnosti databáze pracovat s XML formátem, zároveň rostl i celkový výkon databáze při práci s XML formátem. Oracle souhrnně nazývá balík podpory pro práci s XML zjednodušeně XML DB [2]. Ve své podstatě se jedná o množinu technologií, zaměřených na vyhledávání a ukládání XML dokumentů v rámci databáze. Všechny tyto technologie jsou nativně implementovány přímo v databázi, proto můžeme využívat výhody provádění XML dotazů nad daty uloženými v rámci relační databáze, a zároveň můžeme provádět běžné SQL operace nad XML daty. Následující obrázek velmi stručně shrnuje výhody využití XML DB. Obr. 1 - Výhody využití Oracle XML DB. Zdroj: Oracle. 3

4 Základem architektury celé XML DB jsou: Tabulky a pohledy využívající XMLType o S XMLType získáváme možnost přirozeně uložit XML (například jako sloupec v tabulce) s možností nám běžně známého dotazování pomocí SQL. Oracle XML DB Repository o Repositář XML umožňuje jednotlivé XML dokumenty třídit do složek a řídit k nim přístup, využívat správu verzí, atd Následující obrázek obsahuje nákres architektury XML DB: Obr. 2 - Architektura XML DB. Zdroj: Oracle. 4

5 4. Oracle XML Repository Pokud to řekneme velmi jednoduše, XML je Repositář úložiště XML dokumentů, jejich sklad, který umožňuje přístup k těmto dokumentům. Pro přístup k dokumentům můžeme zvolit různé protokoly (HTTP, FTP, WebDAV). V tomto skladu můžeme spravovat různá přístupová práva, spravovat adresáře. XML Repositář se skládá z těchto základních komponent [4]: Seznam a správa přístupových oprávnění (ACL) Správa složek WebDAV a FTP protokol pro přístup ke složkám. SQL vyhledávání v XML Repositářích. API pro práci s XML Repositáři. Přístup pomocí Java servletu manipulace s objekty. Do Oracle XML repositáře v podstatě existují dvě přístupové cesty [3]: Přístup založený na cestě (navigační přístup). Při tomto přístupu se využívá hierarchického indexu ukazujícího na jednotlivé zdroje a objekty v repositáři. Každý zdroj v repositáři má jednu nebo více unikátních cest, jež odráží jeho umístění v hierarchii. Těmito přístupovými cestami můžeme referencovat libovolný XMLType objekt v databázi, bez ohledu na jeho umístění v tabulkových prostorách. Přístup do repositáře za využití SQL skrze speciální pohledy, které jsou schopné mapovat prostor repositáře do Oracle XML DB schématu. Pro přístup do repositáře slouží dva pohledy a to konkrétně PATH_VIEW a RESOURCE_VIEW. PATH_VIEW obsahuje jeden řádek pro každou unikátní cestu v repositáři. Naproti tomu RESOURCE_VIEW je vytvářen stylem co jeden zdroj, to jeden řádek. Řádky v těchto pohledech jsou datového typu XMLType. Nad těmito pohledy je možné provádět DML operace, které vkládají, přejmenovávají, mažou či aktualizují obsah zdroje. Pro ostatní operace (jako vytvoření zdroje) je nutné využít služeb API. 5

6 5. Datový typ XMLType V této podkapitole se dostaneme ke druhému způsobu ukládání XML dat do databáze. A to pomocí datového typu XMLType. Tento typ umožňuje uložit XML dokument do databázové tabulky. Pokud se podíváme trochu hlouběji do historie XML v databázi Oracle, zjistíme, že datový typ XMLType se poprvé objevil ve verzi 9 pro usnadnění práce s daty v XML uvnitř databáze. Abychom byli úplně přesní, tak XMLType je objektový datový typ, což znamená, že tento datový typ obsahuje i některé členské funkce. Příkladem takové členské funkce může být funkce, jež zkonvertuje textový řetězec obsahující XML dokument do datového typu XMLType. A co nám tedy použití XMLType umožňuje: XMLType může reprezentovat libovolný XML dokument uložený v databázi. Díky tomu, že je uložen v databázové tabulce, je přístupný přes SQL příkazy. Tím nám zůstávají zachovaný základní výhody relačního přístupu, a zároveň však zůstávají zachovány všechny výhody XML formátu. XMLType je využitelný v PL/SQL, a proto jej můžeme využít jako vstupní parametr, proměnnou či návratovou hodnotu uložené procedury. XMLType obsahuje členské funkce. Tyto funkce umožňují provádět různé operace nad dokumentem uloženým v databázi. Můžeme například z daného dokumentu extrahovat pouze některé části. (členská funkce extract()) Nyní když známe možnosti datového typu XMLType, můžeme se podívat na jednoduché ukázky toho, jak typem XMLType pracovat. Nejprve bude předvedeno založení tabulky obsahující XMLType a vkládání hodnot do této tabulky. Dále bude uveden příklad na využití některých členských funkcí typu XMLType v rámci SQL. V závěru bude uveden příklad na vytvoření typu XMLType nad obyčejnou relační tabulkou. Definovat tabulku, obsahující sloupec datového typu XMLType je velmi jednoduché. CREATE TABLE xml_tab ( id number(10), xml XMLType NOT NULL ); 6

7 Vložení nových řádků do tabulky obsahující XMLType je stejně jednoduché. INSERT INTO xml_tab(id,xml) VALUES ( 1, XMLType( '<zamestnanec id="1"> <jmeno>tomas</jmeno> <prijmeni>vana</prijmeni> <plat>100000</plat> </zamestnanec>' ) ); INSERT INTO xml_tab(id,xml) VALUES ( 2, XMLType( '<zamestnanec id="1"> <jmeno>petra</jmeno> <prijmeni>barakova</prijmeni> <plat>70000</plat> </zamestnanec>' ) ); Při dotazování nad sloupci s XMLType se nejčastěji využívá funkcí extract a existnode. Následující příklad demonstruje využití funkce existnode v klauzuli WHERE: SELECT x.xml.getclobval() AS poxml FROM xml_tab x WHERE x.xml.existsnode('/zamestnanec[plat > ]') = 1; Zápis '/zamestnanec[plat > ]' předávaný funkci existnode říká, že se hledají jen ty zaměstnanci, jejichž plat je vyšší než Funkce extract se využívá k extrakci určitých uzlů z XML Dokumentu. Viz následující příklad: SELECT EXTRACT(xml,'/zamestnanec/jmeno/text()').getStringVal() ' ' EXTRACT(xml,'/zamestnanec/prijmeni/text()').getStringVal () AS cele_jmeno, EXTRACT(xml,'/zamestnanec/plat/text()').getNumberVal() AS plat FROM xml_tab; 7

8 Dává následující výstup: Obr. 3 - Výstup funkce extract(). Jak je vidět, pomocí funkce extract() lze vytvořit z jednoho sloupce datového typu XMLType více sloupců odpovídajících jednotlivým uzlům XML dokumentu. Takto můžeme nad XMLType sloupci vytvářet pohledy, které budou vytvářet zdání klasické tabulky. Nyní bude představen opačný přístup, kdy z klasické tabulky čítající mnoho sloupců (bez XMLType) vytvoříme jeden XMLType sloupec, který bude mít v každém řádku XML dokument, jehož obsah bude korespondovat s odpovídajícím řádkem původní tabulky. Máme tedy tabulku: Obr. 4 - Zdrojová data pro XMLELEMNT. Nyní nad touto tabulkou spustíme následující dotaz: SELECT XMLELEMENT("KLIENT", XMLAttributes(cli_id AS id), XMLElement("JMENO",cli_name), XMLElement("PRIJMENI",cli_surname), XMLElement("DATUM_NAR",cli_birthday), XMLElement("NARODNOST",cli_nationality), XMLElement("MOBIL",cli_mobile), XMLElement(" ",cli_ ) )KLIENTI FROM clients; 8

9 Dotaz vygeneruje následující výstup: Obr. 1 - Výsledek volání funkce XMLELEMENT. Pojmy k zapamatování Příkazy a funkce: EXTRACT, XMLELEMENT, XMLType Problém: práce s XML dokumenty v prostředí databázového serveru, konverze dat mezi klasickými tabulky či výstupu běžných SQL dotazů a XML dokumenty Shrnutí Využití XML v rámci databáze Oracle je velice jednoduché a poskytuje velmi široké možnosti využití. Díky nativní podpoře XML přímo v databázi můžeme nad XML dokumenty provádět standardní XML dotazy a naopak můžeme nad běžnými tabulkami spouštět dotazy, jejichž výsledkem je XML dokument založený na datech obsažených v tabulce. Možnost vytvářet XML dokumenty přímo v databázi značně urychluje vývoj aplikací, neboť není nutné zavádět další vrstvu, která by obhospodařovala tvorbu XML dokumentů. Navíc je generování dokumentů v rámci databáze velmi rychlé a vytvoření samotného dokumentu je poměrně jednoduché. Otázky na procvičení 1. Popište architekturu XML DB. 2. Co je Oracle XML Repository? 3. Charakterizujte možnosti práce s datovým typem XMLType? 4. Jmenujte některé funkce pro práci s XML dokumenty? 5. Jakým způsobem lze vytvořit XML dokument z výstupu běžného SQL dotazu? 9

10 Odkazy a další studijní prameny [1] Wikipedia [online] [cit ]. XML. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/extensible_markup_language >. [2] DRAKE, Mark. Oracle [online] [cit ]. Oracle Database 11g XML DB. Dostupné z WWW: <http://www.oracle.com/technetwork/database/features/xmldb/11g.pdf> [3] Oracle [online] [cit ]. Introduction to Oracle XML DB. Dostupné z WWW: <http://download.oracle.com/docs/cd/b19306_01/appdev.102/b14259/xdb01int.htm> [4] KRYL, Milan. Milan Kryl web [online] [cit ]. XML a Oracle9i. Dostupné z WWW: <http://kryl.info/oracle/referat_xml.html>. [5] Oracle [online] [cit ]. XMLType Operations. Dostupné z WWW: <http://download.oracle.com/docs/cd/b28359_01/appdev.111/b28369/xdb04cre. htm>. Odkazy a další studijní prameny LACKO, L. Oracle, správa, programování a použití databázového systému. Praha: Computer Press, ISBN

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II

Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II Distanční, internetová výuka, Portály a systém Oracle ilearning pro výuku informačních systémů a technologie na univerzitě i v podniku II P. Burian, P. Dvořák Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká

Více

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy

2. blok část A Jazyk SQL, datové typy 2. blok část A Jazyk SQL, datové typy Studijní cíl Tento blok je věnován jazyku SQL, jeho vývoji, standardizaci a problémy s přenositelností. Dále je zde uveden přehled datových typů dle standardu SQL

Více

Zpracování XML v Oracle - případová studie

Zpracování XML v Oracle - případová studie Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Zpracování XML v Oracle - případová studie Diplomová práce Autor: Bc. Martin Kačer Informační technologie

Více

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu

Univerzita Karlova v Praze. Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. Václav Nádraský. Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE Václav Nádraský Redakční systém s podporou dynamicky generovaného obsahu Katedra softwarového inženýrství Vedoucí diplomové práce:

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA)

ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) UČEBNÍ TEXTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY Přírodovědecká fakulta ÚVOD DO DATABÁZÍ II (DISTANČNÍ VÝUKOVÁ OPORA) Zdeňka Telnarová Ostravská univerzita OBSAH 1 Databázové struktury v Oracle... 4 1.1 Tabulky... 4

Více

12. blok Fyzický návrh databáze

12. blok Fyzický návrh databáze 12. blok Fyzický návrh databáze Studijní cíl Tento studijní blok se zabývá metodologií fyzického návrhu databáze. Především se zabývá fází převodu logického modelu na model fyzický. Bude vysvětlen účel

Více

Implementace XML signatur

Implementace XML signatur MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA INFORMATIKY #ris m p Implementace XML signatur BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Petr Neděla Brno, podzim 2005 Prohlášení Prohlašuji, že tato bakalářská práce je mým původním autorským

Více

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann

Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE. Bc. Petr Altmann Srovnání implementační náročnosti a výkonu webových služeb v.net Framework a J2EE Bc. Petr Altmann Diplomová práce 2006 ABSTRAKT Tato diplomová práce zkoumá možnosti vývoje webových služeb a snaží se

Více

Webový archív vědeckých konferencí

Webový archív vědeckých konferencí Masarykova univerzita Fakulta informatiky Webový archív vědeckých konferencí bakalářská práce Martin Mayer Brno, 2007 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval

Více

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: Web: http://www.kosek.cz

Lehký úvod do XML. Vysoká škola ekonomická v Praze. E-mail: <jirka@kosek.cz> Web: http://www.kosek.cz Lehký úvod do XML Jiří Kosek Vysoká škola ekonomická v Praze E-mail: Web: http://www.kosek.cz Příspěvek posluchače seznámí s jazykem XML, který přináší mnoho revolučních změn do oblasti

Více

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství

Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Jakub Valčík. Editor XML dat. Katedra softwarového inženýrství Univerzita Karlova v Praze Matematicko-fyzikální fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Jakub Valčík Editor XML dat Katedra softwarového inženýrství Vedoucí bakalářské práce: RNDr. Irena Mlýnková Studijní program: Informatika,

Více

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0

Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR. verze 1.0 Metodika publikace otevřených dat veřejné správy ČR verze 1.0 Praha, listopad 2012 Zpracovali: Dušan Chlapek Jan Kučera Martin Nečaský Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA GEOINFORMATIKY Libor KIMPL PROSTOROVÉ NADSTAVBY NEKOMERČNÍCH DATABÁZÍ VSTUP A SPRÁVA GEOOBJEKTŮ Bakalářská práce Vedoucí práce: RNDr. Vilém

Více

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML

Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Vývoj a implementace webové aplikace s podporou notace IFML Diplomová práce Vedoucí práce: doc. Ing. Ivana Rábová, Ph.D. Bc. Jiří Syrový Brno 2015

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky. Bakalářská práce. NoSQL databáze Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Bakalářská práce NoSQL databáze Vypracoval: Tomáš Panyko, DiS. Vedoucí práce: RNDr. Hana Havelková České Budějovice 2013

Více

Webové služby v knihovnictví

Webové služby v knihovnictví Webové služby v knihovnictví Vilém Jirouš * jirousv@fel.cvut.cz 1 Úvod Abstrakt: O technologii Webové služby (Web Sevices) je stále více slyšet. Jde o standardizaci prostředků využívání služeb internetu,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky DIPLOMOVÁ PRÁCE Plzeň, 2006 Jan Jedlinský Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra matematiky Diplomová

Více

Informační systém pro základní školy

Informační systém pro základní školy Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Informační systém pro základní školy Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D. Lukáš Dubšík Brno 2015 Rád bych poděkoval Ing. Pavlu

Více

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan

Bakalářská práce. 2006 Jiří Suchan Bakalářská práce 2006 Jiří Suchan Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity Katedra informatiky Poštovní server v PHP bakalářská práce Jiří Suchan České Budějovice 2006 Poděkování Tímto děkuji PaeDr. Petru

Více

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent

Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Využití technologie Flex pro tvorbu webových aplikací a komponent Usage of the Flex technology to produce Web applications and components Lukáš Malý Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Práce přináší pohled

Více

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát

Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní - Ústav přístrojové a řídicí techniky Nová metoda převodu obecného XML na čitelný PDF formát DIPLOMOVÁ PRÁCE prosinec 2006 Kamil Mrázek Prohlášení Prohlašuji,

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Karolina Kadlecová Návrh architektury sdílení a ukládání informací v prostředí Microsoft

Více

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT

TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT J I H O Č E S K Á U N I V E R Z I T A PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA INFORMATIKY TRANSFORMACE XML DOKUMENTŮ POMOCÍ JAZYKA XSLT BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ONDŘEJ SVOBODA vedoucí diplomové práce PaedDr. Petr Pexa ČESKÉ

Více

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač

UNICORN COLLEGE. Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Selftest systém v ASP.NET. Autor BP: Milan Klapač UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor BP: Milan Klapač Vedoucí BP: Ing. David Hartman Ph.D. 2013 Praha Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou práci na

Více

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR

TVORBA INTERNETOVÝCH APLIKACÍ POMOCÍ RICH INTERNET APPLICATION ADOBE AIR VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMATION AND COMPUTER SCIENCE

Více

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví

Univerzita Hradec Králové. Filozofická fakulta. Katedra pomocných věd historických a archivnictví Univerzita Hradec Králové Filozofická fakulta Katedra pomocných věd historických a archivnictví Databáze soupisu duší s historicko-demografickými výstupy Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Kudr Studijní program:

Více

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

PRO SBOR FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ DAVID HELLEBRAND BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV INTELIGENTNÍCH SYSTÉMŮ FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY DEPARTMENT OF INTELLIGENT SYSTEMS INFORMAČNÍ

Více