Diplomová práce. Zpracování strukturovaných dokumentů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Diplomová práce. Zpracování strukturovaných dokumentů"

Transkript

1 České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra kybernetiky Diplomová práce Zpracování strukturovaných dokumentů květen 2006 Vít Tauchman

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem svou diplomovou práci vypracoval samostatně a použil jsem pouze podklady ( literaturu, projekty, SW atd.) uvedené v přiloženém seznamu. V Praze dne 17. května

3 Poděkování Chtěl bych poděkovat všem lidem, bez nichž by nemohla tato práce vzniknout, především svému vedoucímu diplomové práce ing. Petrovi Aubrechtovi, Ph.D. za vedení, připomínky a poznámky k práci. Dále bych rád poděkoval osobám blízkým, zejména za jejich morální podporu.

4 Abstrakt Cílem této práce bylo zmapovat metody efektivní práce se strukturovanými daty. Práce se zabývá problematikou XML, jazyka, který je určen pro práci s tímto typem dat. Hledá používaná a dobře použitelná persistentní úložiště pro XML dokumenty. Mezi možná řešení mimo jiné patří nativní XML databáze, které jsou pro většinu SW vývojářů stále cizí. Práce představuje jednu z databází tohoto typu a předkládá výsledky zátěžových testů ukládání a vyhledávání. Jelikož velké množství dat v elektronické podobě obsahuje textová data (byla analyzována především data elektronické pošty), je v druhé části práce věnována pozornost analýze textů, implementována jedna z metod Topic Identification a uvedeny výsledky a praktické ukázky analýzy. Některé algoritmy pro zpracování a vizualizaci dat použité v práci byly připraveny jako moduly pro začlenění do systému SumatraTT. Abstract The topic of this thesis was to map over methods for efficient work with structured data. The work deals with XML problems. XML is a language intended for managing data of this type. There are discussed well and frequently used persistent heap for XML documents in the thesis. One of the possible solution are native XML databases, which are still not well known for most of SW developers. One of native XML database is introduced and the results of data storing and searching are brought. A big amount of electronic data consists text data (it was especially analyzed data of electronic mail), so the second part of the thesis pays attention to text analysis. It is implemented one of the method of Topic Identification and the results and practical experiment of analysis are mentioned. Some algorithms of data processing and visualization were prepared as modules to integration to system SumatraTT. 4

5 Obsah 1 Úvod 1 2 XML jako strukturovaný dokument Úvod do XML Výhody využití XML dokumentů Aplikace XML Dva typy XML dokumentů Datově orientované XML dokumenty Dokumentově orientované XML dokumenty Kde je hranice mezi oběma typy dokumentů? XML databázové systémy Vztah XML a databáze Práce s XML Typy XML databázových systémů Relační versus XML databázový systém Nativní XML databáze Další typy XML databázových systémů Nativní XML databáze exist Principy indexování Ukládání dokumentů Ukázka dotazování nad databází Zhodnocení databáze exist Wordnet Princip a užití Dostupnost Wordnet databáze Možnost mapování Wordnet do SUMO Ontologie SUMO Princip mapování Vizualizace strukturovaných dat Potřeba vizualizovat strukturovaná data Příklady existujících vizualizačních nástrojů Wilmascope i

6 Obsah TouchGraph GraphViz Prefuse HyperGraph Metody Topic Identification Typy dat Principy a cíle Topic Identification Knowledge-based Automatic Topic Identification Vlastní metoda TID Expert-knowledged Tree Histogram Vlastní algoritmus a dosažené výsledky Popis hlavních částí algoritmu Množství vygenerovaných stromů Možnost mapování tree histogramu do SUMO Ukázka výsledků Pozorování interaktivního stromu D histogram Diference stromů Knihovna JBowl versus funkce Split Implementace modulů SumatraTT Seznámení s programem SumatraTT Jednotlivé moduly a jejich využití Modul Word Separator Modul mapování slov do Wordnetu Modul vizualizace stromové struktury Závěr Přílohy Příloha seznam použitého SW Příloha obsah přiloženého CD ii

7 Seznam obrázků 3.1 Přiřazení unikátních čísel uzlům level-order numbering scheme Přiřazení unikátních čísel uzlům exist numbering scheme Výsledky testu ukládání sekvence souborů do exist Rychlost odezvy dotazu v závislosti na počtu nalezených slov Srovnání stromového fulltext prohledávání Kombinace stromového a fulltextového prohledávání Ukázka 3D scény Wilmascope Struktura webových stránek Wordnetu podle TouchGraph Příklad grafu GraphViz Příklad Prefuse grafu HyperGraph strom Podíl konceptu a stupeň generalizace Wordnet hierarchický strom Schéma algoritmu Ukázka části interaktivního stromu jako výsledku analýzy úryvku textu z Bible (Janovo evangelium) Robinson 2D histogram Enron 2D histogram Diference pojmů příbuzných slovu artifact v knize Robinson Crusoe Diference pojmů popisujících cestování v knize Robinson Crusoe Diference pojmů popisujících organismy v ech Enron Dynamika pojmu artifact v ech Enron Zastoupení států v ech Enron v diferenčním tree histogramu Zastoupení jednotlivých států v ech Enron v diferenčním tree histogramu Chybná interpretace zkratek chemických prvků Screenshot z prostředí SumatraTT Schéma Sumatra modulů iii

8 Seznam tabulek 4.1 Zastoupení slovních druhů v lexikální databázi Wordnet Pojmy s největšími hodnotami zastoupení v tree histogramu rozdílu (diference 4. a 7. kapitoly pojmu artifact) Pojmy s největšími hodnotami zastoupení v tree histogramu rozdílu (diference 4. a 7. kapitoly pojmu travel) Pojmy s největšími hodnotami zastoupení v tree histogramu rozdílu dvou množin Enron dat(pojem artifact) Porovnání výstupů algoritmu pro různé metody separace slov z textu.. 50 iv

9 1 Úvod Efektivní zpracování informací hraje v dnešní době důležitou roli pro firmy i na akademické půdě. Veliký pokrok do této oblasti přinesl jazyk XML a technologie s ním spojené. Jazyk XML byl vytvořen pro flexibilní a jednoduchou práci se strukturovanými a semistrukturovanými daty. Z těchto důvodů se problematika XML objevuje v teoretické části, jsou v ní vysvětleny základní principy používání, typy dokumentů XML a příklady nasazení. S nástupem informačních technologií se logicky objevilo velké množství informací a tedy i strukturovaných dat v elektronické podobě. Pokud jsou tyto informace ukládány do XML dokumentů, je zcela logické disponovat nativním úložištěm pro tento typ dokumentů. Proto jeden z cílů této diplomové práce je zmapovat možnosti efektivního ukládání a vyhledávání v XML souborech. V praktické části je představena nativní XML databáze exist spolu s výsledky zátěžových testů. Jedním z původních záměrů diplomové práce byla snaha analyzovat velké množství dokumentů elektronické pošty firmy Enron. Struktura u obsahuje kromě údajů v hlavičce i tělo, které zpravidla obsahuje text. Analýza textu je další z oblastí vývoje a nachází uplatnění zejména v prostředí internetu (aplikace fulltextového vyhledávání, sémantického webu nebo automatických odpovědí elektronické pošty). V rámci práce byly představeny již existující metody a implementován algoritmus nové metody Topic Identification, pracovně nazvané Expert-knowledged Tree Histogram. Vlastní algoritmus se opírá o některé technologie, které v práci předcházejí popisu samotného algoritmu. Mezi tyto problematiky patří lexikální databáze Wordnet, vizualizační nástroje hierarchických struktur a již zmiňované metody Topic Identification. Úplné pochopení algoritmu si žádá alespoň minimální orientaci v těchto tématech. V závěru jsou uvedeny ukázky experimentů a praktických ukázek, stejně jako srovnání výsledků jednotlivých modifikací algoritmu. Samotný algoritmus je možno dále rozšiřovat i testovat na dalších typech dat. Je navržen tak, aby na jeho základě bylo možno lehce stavět další algoritmy. 1

10 2 XML jako strukturovaný dokument 2.1 Úvod do XML XML, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk (Extensible Markup Language), je určen pro práci se strukturovanými daty. Strukturu dat je možno tímto jazykem přímo definovat a následně vyplnit daty připravenou šablonu. XML se stal standardem pro značkování dokumentů a byl schválen konsorciem W3C[1]. Data jsou v XML dokumentu reprezentována jako textové řetězce, které jsou uzavřené do tagů (textových značek), tyto značky sémanticky popisují data. Značka spolu s textovým řetězcem tvoří element, ten představuje základní stavební prvek dokumentu. Elementy se do sebe mohou vnořovat, ne se však překrývat. Všechna pravidla pro vytváření XML dokumentu jsou přesně popsána ve specifikaci W3C [1]. Dodržování pravidel syntaxe, daných touto specifikací, zajišťuje validitu dokumentu (validní dokument správně formulovaný). Seznam značek, jejich hierarchické umístění vůči ostatním značkám a typ dat, který značky mohou obsahovat, je definován v definici typu dokumentu DTD [1]. Splňuje-li dokument všechny podmínky DTD, nazýváme ho platným, v opačném případě neplatným. Pro používání XML není nutné definovat DTD, nicméně pro používání v aplikacích a zejména jsou-li dokumenty používány více lidmi, se definice stává nutností. 2.2 Výhody využití XML dokumentů Téma Výhody využití XML dokumentů již bylo tématem mnohokrát diskutovaným a bylo o něm napsáno mnoho textu. Pokusím se zde uvést a vysvětlit, jaké možnosti a výhody XML nabízí a důvody, proč ho použít: univerzální datový formát XML je jazyk schopný popsat velice složité hierarchické struktury dat, které nelze uložit do tabulek v relační databázi nebo je při návrhu databáze nutné vynaložit značné úsilí strukturu tabulek navrhnout. flexibilita je to jazyk, který umožňuje provádět snadnou modifikaci struktury dokumentů, a proto je rozšířen v mnoha oblastech. Zpočátku byl používán zejména v technických oblastech, především ve webových aplikacích. Postupem času se rozšířil do průmyslových i akademických odvětví a využíváme ho takřka denně. Často si ani neuvědomujeme, kde všude se XML objevuje. Výčet XML aplikací bude uveden v následující podkapitole. 2

11 KAPITOLA 2. XML JAKO STRUKTUROVANÝ DOKUMENT přenositelnost XML nabízí možnost vytvářet formáty dat, které mezi sebou mohou sdílet různé aplikace či jednotlivé verze programů a to i v rámci různých platforem. Jinými slovy, jazyk XML může být využíván programy, které umí číst textové soubory. Organizace, instituce či firmy si definují svá DTD a tím vytvářejí svůj datový formát, který uživatelé musí respektovat. variabilita při publikování informací v případě, že je potřeba data prezentovat ve více formátech (na webových stránkách, v tištěné podobě, na zálohovací média), je nasazení XML výhodné. Konverze pomocí XSLT šablon [1] nebo zpravidla volně dostupných parserů, probíhá zcela automaticky. Cenou za tuto možnost je znalost jazyka XSLT, který není úplně jednoduchý. Existují však volně dostupné knihovny XSLT parserů, které často vyhovují našim potřebám. význam dat je úzce spojen se samotnými daty vhodným pojmenováním značek je možné určit sémantický význam dat. Člověk, který se poprvé setká s dokumentem XML, se rychle orientuje ve struktuře dat a dokumenty může bez problémů modifikovat nebo tvořit. XML nepotřebuje žádné externí soubory pro popis logiky dokumentu, vše si nese s sebou. internacionalizace XML podporuje standard Unicode a zaručuje tak rozšiřitelnost po celém světě. už je rozšířen XML používají velké nadnárodní firmy, což je důležité z hlediska vývoje nových aplikací. 2.3 Aplikace XML Jak již bylo řečeno, s jazykem XML se nejčastěji setkáváme v aplikacích internetových sítí a webových stránek, elektronické výměny dokumentů, serializace objektů, vzdáleného volání procedur, definicích grafiky a zvukových záznamů. Pro lepší představu, jak lze tento jazyk používat, zde uvedu již existující aplikace XML a nejběžněji používaná DTD. HTML (Hypertext Markup Language) rozšířený jazyk pro publikování na webu. V současné době DTD ve verzi 4.0. Snahou W3C [1] je rozložit toto DTD do několika skupin podle zaměření HTML (např. formátování, tabulky, formuláře... ). jako možný nástupce EDI (Electronic Data Interchange) nabízí podporu pro elektronické obchodování, tedy zprostředkování obchodního styku mezi dvěma obchodními partnery. Problémem samotného EDI je nekompatibilita a odlišné rozhraní. Použitím XML tento problém odpadá. 3

12 KAPITOLA 2. XML JAKO STRUKTUROVANÝ DOKUMENT MathML (Mathematical Markup Language) matematicky korektní a přesný zápis matematických vzorců. Slouží pro výměnu dat mezi matematickými programy (např. Maple) a okolními aplikacemi. SVG (Scalable Vector Graphics) tento jazyk pro popis 2D vektorové grafiky se více rozšiřuje až v poslední době. Nachází uplatnění hlavně na webových stránkách. I tento jazyk patří do rodiny jazyků vyvíjených W3C [1]. DocBook jazyk pro psaní technické dokumentace. RDF (Resource Description Framework) specifikace umožňující popsat metadata, např. obsah. SMIL (Synchronized Multimedia Integration Language) pomocí tohoto jazyka je možné vytvářet multimediální prezentace, které mohou obsahovat audio i video záznam. UXF (UML exchange Format) výměna dat v jazyce UML (Unified modeling Language). 2.4 Dva typy XML dokumentů Dokumenty XML lze rozdělit do dvou skupin, datově a dokumentově orientované (zaměřené) dokumenty. Oba typy popíšu v následujících podkapitolách a na příkladech uvedu rozdíly. Nicméně, ve specifikaci XML nejsou žádná kritéria pro dělení dokumentů do skupin, toto rozdělení vyplynulo z několikaletého používání XML Datově orientované XML dokumenty Mezinárodně uznávaný termín data centric documents. Tyto dokumenty jsou určeny pro zpracování strojem, ne člověkem a slouží pro přenos dat mezi aplikacemi s rozhraními, která si neodpovídají. Struktura takových dokumentů se vyznačuje dělením dat na malé logické jednotky, které tvoří stromovou hierarchii. Často nezáleží na pořadí elementů, je však nutné dodržovat validitu dokumentu. V opačném případě parser, který zpracovává dokument, ohlásí chybu. Příklady dokumentů zaměřených na data lze hledat například z prostředí B2B, tedy faktury, objednávky, ceny akcií a ceníky internetových obchodů. Do těchto typů souborů jsou ukládána technická nebo naměřená data (chemické pokusy, statistická data). V neposlední řadě se používají i pro exporty z relačních databází. Uvádím zde příklad objednávky zboží. Tento dokument může být v pozadí webové aplikace internetového obchodu. 4

13 KAPITOLA 2. XML JAKO STRUKTUROVANÝ DOKUMENT <?xml version="1.0"encoding="windows-1250"?> <objednavka id=" "> <zakaznik id="654"> <jmeno>ivan Smolka</jmeno> <adresa>jilemnice 65</adresa> <ico> </ico> </zakaznik> <datum_dodani> </datum_dodani> <zbozi> <polozka kod=" " pocet="2"> <cena mena="kc">999</cena> </polozka> <polozka kod=" " pocet="5"> <cena mena="kc">58</cena> </polozka> </zbozi> </objednavka> Dokumentově orientované XML dokumenty Odborně nazývané document-centric document. Jsou zpravidla tvořeny, zpracovávány a čteny lidmi. Jejich struktura je nepravidelná a značky (tagy) často obsahují větší úseky textu. Na rozdíl od datově orientovaných dokumentů je u těchto zásadním pravidlem dodržovat pořadí elementů, neboť sama povaha dat si to žádá. Dokumenty vytvářené podle DTD DocBooku jsou typickými příklady a jedná se zejména o knihy a časopisy. Na následujícím příkladě je možné pozorovat strukturu knihy právě v DTD DocBooku. Je vidět, že pro vyplnění této šablony nejsou vyžadovány nijak velké technické schopnosti. 5

14 KAPITOLA 2. XML JAKO STRUKTUROVANÝ DOKUMENT <?xml version="1.0" encoding="windows-1250"?> <!DOCTYPE book PUBLIC"-//OASIS//DTD DocBook XML V4.2//EN" "http://www.oasis-open.org/docbook/xml/4.2/docbookx.dtd"> <book lang="cs"> <bookinfo> <title>myslíme v jazyku Java</title> <author> <firstname>bruce</firstname> <surname>eckel</surname> </author> </bookinfo> <preface> <title>úvod</title> <para>odstavec textu.</para> </preface> <chapter> <title>první kapitola</title> <para>xml, tedy rozšiřitelný značkovací jazyk (<ulink url="http://www.w3.org/xml/">www.w3.org/xml/</ulink>), je určen pro práci se strukturovanými daty. Strukturu dat je možno tímto jazykem přímo definovat a následně vyplnit daty připravenou šablonu. </para> </chapter> </book> Kde je hranice mezi oběma typy dokumentů? Jak už bylo zmíněno na začátku této kapitoly, neexistují přesná pravidla pro klasifikaci dokumentů na oba zmíněné typy. Nelze tedy stanovit hranici mezi oběma typy a velká část dokumentů vykazuje rysy obou typů. Takovýmto příkladem může být struktura u, která mimo dokumentově zaměřeného těla u obsahuje několik jednoduchých elementů. Uveden je jeden firmy Enron. O typech dat bude více pojednáno v jedné z dalších kapitol. 6

15 KAPITOLA 2. XML JAKO STRUKTUROVANÝ DOKUMENT <mail> <user>williams-w3</user> <path>williams-w3/bill/12</path> <date> </date> <subject>re: Booty</subject> <xfolder>\exmerge - Williams III, Bill\Bill</xfolder> <xorigin>williams-w3</xorigin> <xfilename></xfilename> <m_id>11</m_id> <content>hey dude, How about Booty? He could be developed, he has the raw talent but needs to get consistent. Sounds like good news for your dogs. I hope my Tigers keep up the improvements. Smith </content> <to> </to> </mail> Mohlo by se zdát, že nás vlastně nemusí zajímat k jakému typu dokumentu patří ten, se kterým pracuje námi vyvíjená aplikace. Toto zařazení však má své opodstatnění. Je několik hledisek, která by měla být zohledněna při návrhu systému nebo aplikace pracující s XML soubory. Hlavní důvod je výběr úložiště pro dokumenty, každému typu vyhovují odlišné systémy pro ukládání dat. Toto téma bude diskutováno v následující kapitole. 7

16 3 XML databázové systémy V úvodní části této kapitoly popíšu význam XML databázových systémů, důvody nasazení těchto typů datových úložišť a možnosti využití. Dále uvedu jednotlivé typy XML databázových systémů s konkrétními příklady existujících implementací. Ve druhé části této sekce čtenáře podrobněji seznámím s nativní XML databází exist. Vysvětlím princip indexování vstupních dat a základní metody používání databáze. V závěru ukážu výsledky provedených testů na rychlost a efektivitu manipulace s daty. 3.1 Vztah XML a databáze XML databáze jsou navrženy pro ukládání XML souborů. Zaměřme se tedy nyní na povahu XML souboru, který je například uložen na datovém médiu CD a ne v databázi. Ronald Bourret [2], jeden z nejuznávanějších průkopníků XML technologií, si pokládá otázku: Je XML databáze?. 1 Pokud definici databáze chápeme pouze jako úložiště dat, pak za databázi můžeme považovat i obyčejný textový soubor, který obsahuje data. XML dokument je primárně určen k ukládání, vyhovuje tedy také definici. Oproti textovému souboru navíc nabízí řadu výhod, které jsem uvedl v předchozí kapitole. Smysluplnější definice databáze je: Databáze je Systém Řízení Báze Dat SŘDB (Data Base Management System DBMS). Systém, který řídí bázi dat, musí podporovat ukládání dat a možnost definice struktury dat, musí disponovat dotazovacími jazyky nad daty a rozhraními pro programovací jazyky. Tato kritéria XML dokument splňuje též. Je možno ukládat data, strukturu dat lze definovat způsoby popsanými výše (DTD, XML Schema, RELAX NG). Nad XML se můžeme dotazovat standardizovanými jazyky jako je XQuery, XPath. Podporuje i programovací rozhraní (SAX, DOM). Lze ale najít i další kritéria požadovaná komunitou softwarových vývojářů, která samotný XML dokument nenabízí. K těmto patří efektivní ukládání a indexování dat, podpora transakcí a kontroly datové integrity, víceuživatelský přístup a systém práv přístupu k dokumentu, možnost definování trigerů, dotazování nad více dokumenty. Díky těmto požadavkům vznikají XML databázové systémy. Řadu těchto požadavků více či méně úspěšně implementují a snaží se uživateli poskytnout komfort při práci s daty na stejné úrovni, jako když pracují s relačními databázemi. 1 Jde pouze o XML dokument, ne XML dokument uložený v XML databázi. 8

17 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Práce s XML V případě že jsme se rozhodli pro práci s XML dokumenty, nabízí se otázka, zda k souboru přistupovat pouze jako k textovému souboru nebo použít nějaký databázový systém určený pro práci s XML dokumenty. Pracujeme-li s dokumenty obsahující malé množství dat a není-li počet uživatelů přistupujících k dokumentu velký, není nutné využívat služby databázového systému. Vyhneme se další režii při práci s takovýmto systémem a samotné správě systému. Typickým příkladem jsou konfigurační soubory pro aplikace. Je zcela určitě výhodnější navrhnout jednoduchý XML dokument a ten následně parsovat třeba pomocí jednoduchého parseru, než procházet soubory obsahující data oddělená čárkami. Nasazení vhodného XML databázového systému se hodí pro dokumenty se složitější strukturou a větším objemem dat, která jsou využívána více uživateli a různými způsoby. Otázka, jaký typ systému na jaká data nasadit, bude diskutována v následující kapitole. Rovněž bude diskutován problém, kdy nasadit relační databázový systém a kdy XML databázový systém. 3.2 Typy XML databázových systémů Navrhujeme-li aplikaci, která bude využívat nějakou množinu dat, je nutné zvolit typ persistentního úložiště těchto dat, zejména, je-li objem dat velký. Nejprve zmíním důvody výběru mezi možnostmi relační a XML databáze. Poté uvedu typy systémů založených na technologii týkající se XML Relační versus XML databázový systém Toto téma bývá předmětem mnoha diskusí a většina aplikací může uspokojivě fungovat na obou typech úložišť. Výběr druhu databázového systému záleží na několika faktorech, některé jsem již zmínil v kapitole o výhodách XML. struktura dat je-li struktura dat pravidelná a jde lehce definovat tabulkami, je lepší použít relační model dat. V opačném případě je vhodné data uložit do XML. výkon v případech, kdy je nutno přistupovat k velkým objemům dat velice rychle popřípadě v nich rychle vyhledávat, je upřednostněno nasazení relačních databází. Problém výkonu, rychlosti a efektivity XML databází budu diskutovat v dalších odstavcích této práce. datový transport vyměňují-li si aplikace data, je nasazení XML technologie na místě. Pokud bychom využili relační databázi, ke které nemají přístup všechny aplikace, a s takovými situacemi se hojně setkáváme, bylo by nutné navíc psát konvertory těchto dat tak, aby si aplikace rozuměly. 9

18 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY tradice XML databázové systémy neprošly tak dlouhým vývojem jako relační databáze a jejich nasazení není časté. Navíc jistou podporu zpracování XML dokumentů nacházíme i v relačních databázích. Velkou roli hraje i ekonomické hledisko nákupu potřebného softwaru a vývoje samotné aplikace. Dalším faktorem je zkušenost vývojářů. Mnoho z nich zvolí klasický relační model dat, nicméně v poslední době přibývá aplikací, hlavně v prostředí internetu, které XML struktury a XML databázové systémy používají Nativní XML databáze Jedná se o nejrozšířenější typ XML databázového systému. Podrobnější informace o problémech týkajících se těchto databází a technologie XML může čtenář najít opět na webových stránkách Ronalda Bourreta [3]. Když se poprvé objevily nativní XML databáze, mnoho lidí nevědělo, jak je využívat. Měly být náhradou za relační databáze? Na tuto otázku prodejci a vývojáři odpovídali negativně a dodávali, že tento typ databází je určen pro správu velkého množství XML dokumentů. Situace, kdy nasadit tento typ databází nelze přesně zařadit do jedné kategorie. Typické příklady jejich používání neboli use-cases je ukládání a dotazování nad dokumentově orientovanými dokumenty, integrace dat a práce s polo-strukturovanými daty. Je to z důvodu, že struktura XML dat těžko vyhovuje relačnímu modelu dat. Existují dva způsoby využívání nativních XML databází. Prvním způsobem je potřeba mapování schématu dokumentu do schématu databáze a následných transformací (např. XSLT) dat. Druhý způsob je použití stálé množiny struktur, do které může být uložen XML soubor s libovolnou strukturou. Pro názornost rozdílnosti obou přístupů bude uveden příklad, jak by data byla uložena v relační databázi pro příklad objednávek zboží. První způsob návrhu by odpovídal tabulkám: Zákazník, Objednávka, Zboží atd. Druhý způsob tabulkám: Elementy, Atributy, Text. Nativní XML databáze podporují druhou metodu, používají přímo (nativně) XML model. Prvnímu způsobu odpovídají databáze, v anglickém jazyce nazývané XMLenabled databases, které mají svůj vlastní hierarchický model. Nativní XML databázové systémy jsou plnohodnotné databázové systémy, podporující indexování dat, transakce, souběžný přístup, víceuživatelské rozhraní, bezpečnost. Označení nativní lze chápat tak, že systém si ukládá XML dokument v nezměněné podobě, pracuje s ním jako celkem a je schopen ho na dotaz velice rychle načíst. Jak již bylo řečeno, nativní databáze mohou ukládat všechny XML dokumenty, jsou však převážně zaměřeny na dokumentově orientované dokumenty. Dokument je zde ekvivalentní k řádce v tabulce u relačních databází. Sada obsahově blízkých dokumentů se ukládá do kolekcí. Kolekce odpovídá tabulce v relační databázi nebo adresáři (složce) v souborovém systému. Příkladem může být členění knihy (kolekce) do kapitol (dokumentů) nebo popis jednotlivých mutací genu. V následující podkapitole bude podrobněji rozebrána nativní databáze exist [4] a práce s ní. 10

19 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Další příklady nativních XML databází: Berkeley DB XML NeoCore XML Management System (XMS) Sedna Tamino TEXTML Server Xindice Další typy XML databázových systémů Tato diplomová práce je zaměřena na technologie týkající se XML. Uvedu tedy další typy a konkrétní příklady XML databázových systémů [6], kterými jsem se podrobněji nezabýval. XML servery složité aplikační servery, které jsou mimo jiné, schopny klientům poskytnout data ve formě XML. Tyto systémy jsou opět zaměřeny na oba typy dokumentů. J2EE Cocoon WebObjects Wrappery s XML dokumentem nakládají jako s relačním modelem a tvoří nad ním vrstvu (přebal z anglického wrapper). Zaměřují se na datově orientované dokumenty, což vyplývá z povahy tabulek relačního modelu. Lze používat dotazovací jazyk SQL. MS SQL Server middleware aplikační vrstva mezi XML a relačním databázovým systémem. Jsou zaměřeny na datově orientované XML dokumenty. Microsoft ADO Altova XML Spy Stylus Studio Většina z těchto produktů jsou komerční a v mnoha případech nákladné investice. Je to z důvodu, že velké firmy investují nemalé částky do vývoje softwaru podporující XML technologie. 11

20 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 3.3 Nativní XML databáze exist exist [4, 5] je Open Source projekt, jehož cílem je vyvíjet nativní XML databázový systém. Tento systém, vyvíjený v jazyce Java, může být lehce integrován do aplikací využívající XML dokumenty. Nabízí širokou podporu aplikacím buď jako stand-alone server, může být součástí servlet enginu nebo přímo využíván aplikací. Přístup k databázi může být realizován pomocí HTTP, XML-RPC, SOAP nebo WEB-DAV. Pro Java aplikace je možno využít API XML:DB [7], standardní rozhraní pro přístup k nativním nebo XML-enabled databázím. Toto API je obdobou JDBC (rozhraní Java aplikací a relačních databází) včetně používání driverů pro konkrétní databáze. exist funguje na principu kolekcí a dokumentů a pro uložení není třeba definovat schéma dokumentu. Systém implementuje dotazovací jazyk XPath [1], uživatel se může dotazovat nad jedním dokumentem nebo i v rámci celé kolekce. Ukázka XPath dotazů a jejich rychlost bude diskutována v jedné z následujících podkapitol. Nebude chybět ani ukázka ukládání dokumentů a úryvky kódů API XML:DB základních operací s databází Principy indexování Vzhledem k tomu, že exist ukládá XML data a implementuje dotazovací jazyk XPath, je potřeba ukládaná data vhodně indexovat tak, aby hledání bylo rychlé a indexové soubory nebyly velké. Toto jsou dva hlavní protichůdné požadavky na algoritmus indexování. Návrhu algoritmu, který by vyhovoval uvedeným požadavkům byla již věnována velká pozornost odborníků. Některé algoritmy byly bezplatně zveřejněny [8, 9, 10, 11, 12]. Většina Open Source implementací stromového prohledávání se spoléhají na algoritmy průchodu stromu bottom-up nebo top-down. Často implementují přímo B+ stromy nebo tento algoritmus vylepšují pro své účely přidáváním indexů pro různé vztahy uzlů ve stromě, např. vztah předchůdců a následníků určitých úrovní nebo vztah uzlů na stejné úrovni sourozenců (uzly se stejným rodičovským uzlem). Tyto algoritmy se často nazývají číslovací schémata (numbering schemas). Mají za úkol každému uzlu přiřadit unikátní číslo. Tímto číslem je pak referencován uzel v indexovacích souborech. Nyní bude představen algoritmus, ze kterého vychází algoritmus používaný v systému exist, poté i tento algoritmus. Číslovací schéma, představené v [9], modeluje strom dokumentu jako kompletní K- ární strom, kde k je rovno maximálnímu počtu potomků elementů ve stromě. Strom je pak reprezentován tak, že každý uzel má k potomků. K jednoduchému XML dokumentu bude nyní uveden odpovídající strom. 12

21 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY <kontakt> <jméno>jan Hojka</jméno> <telefon> <mobil> </mobil> <kancelář>321456</kancelář> </telefon> </kontakt> 1 kontakt 2 jméno 3 telefon 4 Jan Hojka 5 6 mobil 7 kancelář Obr. 3.1: Přiřazení unikátních čísel uzlům level-order numbering scheme. Tento číslovací algoritmus, nazývaný level-order numbering, má výhodu v tom, že od daného uzlu dostaneme jednoduchými výpočty identifikační číslo rodiče, potomků, sourozenců. Například pro rodiče platí vztah: rodic i = (i 2) k + 1 (3.1) Jak je vidět z obr. 3.1, počet očíslovaných uzlů je pro tak malý dokument dosti velký a mnoho uzlů neobsahuje žádná data. Je to z toho důvodu, že dokument je nevyvážený. Aby byla splněna podmínka kompletnosti stromu, muselo být vloženo několik prázdných uzlů. Bohužel s takovými typy stromů se v praxi setkáváme ve většině případů. Tento nedostatek do jisté míry řeší algoritmus implementovaný v systému exist, který bude nyní představen. Algoritmus je pouze vylepšením algoritmu předchozího. Zamítá myšlenku kompletního stromu a stejné počty potomků dodržuje vždy v dané úrovni stromu. Matematicky zapsáno: pro každé dva uzly x, y stromu platí, size(x) = size(y), když level(x) = level(y), kde size(n) je počet přímých potomků uzlu n a level(n) je délka cesty od kořene stromu k uzlu n. Informace o identifikátorech jednotlivých potomků daného uzlu, může být uložena v jednoduchém poli. Výsledek je možné pozorovat na stromě pro stejný XML dokument na obr Díky dodatečné informaci o pořadí sourozenců je algoritmus stále schopen dopočítat identifikátory rodiče, potomků a sourozenců daného uzlu. 13

22 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY 1 kontakt 2 jméno 3 telefon 4 Jan Hojka 5 6 mobil 7 kancelář Obr. 3.2: Přiřazení unikátních čísel uzlům exist numbering scheme. V současné verzi exist ukládá data do čtyř indexových souborů: 1. collections.dbx obsahuje popis hierarchie kolekcí a jejich obsah. 2. dom.dbx shromažďuje informace o uzlech a mapuje na ně výše popsaným algoritmem vygenerované číselné identifikátory. Všechny uzly jsou uloženy v jednom W3C DOM [1] (Document Object Model). 3. elements.dbx indexuje elementy a atributy. 4. words.dbx mapuje jednotlivá slova. Jak bude vidět při fulltextovém vyhledávání, je velice platným Ukládání dokumentů Základní funkcí, která je požadována po datovém úložišti, je uložení dat, v tomto případě XML dokumentu. Jelikož není třeba definovat schéma dokumentu, pouze cílovou kolekci (adresář), je uložení dokumentu vůbec první operace s daty. Již bylo zmíněno, jak lze k databázi přistupovat. Program exist je implementován v jazyce Java, proto ukážu přístup z tohoto jazyka a to pomocí XML:DB API. Pokud se člověk obeznámí s filozofií XML a XML databází, pak používání tohoto API není nijak složité a může být přirovnano k práci s JDBC. Následuje ukázka kódu, který zajistí připojení k databázi a uložení XML souboru. 14

23 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY public class Storing { public final static String URI = "xmldb:exist://localhost:8080/exist/xmlrpc"; public final static String collection = "/db"; public final static String file = "mail.xml"; public static void main(string args[ ]) throws Exception { // inicializace driveru String driver = "org.exist.xmldb.databaseimpl"; Class cl = Class.forName(driver); // database session Database database = (Database)cl.newInstance(); DatabaseManager.registerDatabase(database); // cilova kolekce Collection col = DatabaseManager.getCollection(URI + collection); // vytvor XMLResource XMLResource document = (XMLResource)col.createResource(null, "XMLResource"); // nacti zdrojovy soubor File f = new File(file); if(!f.canread()) { System.out.println("cannot read file " + file); return; } // uloz dokument document.setcontent(f); col.storeresource(document); } } V rámci diplomové práce jsem provedl několik testů ukládání. Mým cílem bylo uložit a pracovat se sadou ů firmy Enron. Tato data budou podrobněji popsána v kapitole o typech dat. Nyní stačí uvést, že objem dat je značný (1,5 GB textových souborů). y byly převedeny do XML struktury, jež byla uvedena v kapitole o typech XML dokumentů. Jak se ukázalo, uložit tento objem dat do exist databáze není zcela jednoduché. První snaha byla uložit najednou všechny y do jednoho XML souboru. Dalo se očekávat, že výsledek nebude optimální. Tento balík dat, reprezentovaný jediným souborem byl ukládán bezmála 15 hodin. Bylo tedy třeba najít velikost ukládaného souboru tak, aby daný objem dat byl uložen v co nejkratším čase. Byl proveden test, který spočíval v uložení 200 MB dat (opět Enron y) po různě velkých dávkách (souborech). Velikosti souborů byly zvoleny od 200 KB až po 200 MB vždy v takovém počtu, aby byl uložen celý objem dat 200 MB. Pro zaručení identických počátečních podmínek byla vždy po uložení každé sekvence souborů databáze vymazána. Výsledek je uveden na obrázku

24 KAPITOLA 3. XML DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Obr. 3.3: Výsledky testu ukládání sekvence souborů do exist. Nejoptimálnější velikost ukládaného souboru, co se týče rychlosti ukládání, se tedy pohybuje okolo 10 MB. I tak je však uložení většího objemu dat slabinou databáze exist, což uznávají sami vývojáři a slibují, že rychlost indexování při ukládání dokumentů bude v dalších etapách vývoje vylepšena. Důvody právě této velikosti lze hledat v samotné architektuře aplikace a algoritmech ukládání Ukázka dotazování nad databází exist v současné době obsahuje procesor pro XPath dotazy a implementuje pouze hlavní části specifikace XPath 1.0 [1]. Velká práce čeká vývojáře při implementaci update mechanismu např. XUpdate [1], který je iniciativou XML:DB [7]. Ve stávající verzi je možné editovat pouze celé dokumenty, nikoliv však měnit přímo jednotlivé uzly. Opět bude uvedena část Java kódu pro provedení dotazu nad databází: public class QueryExample { public static void main(string args[ ]) throws Exception { // inicializace driveru String driver = "org.exist.xmldb.databaseimpl"; Class cl = Class.forName(driver); Database database = (Database)cl.newInstance(); // database session database.setproperty("create-database", "true"); DatabaseManager.registerDatabase(database); // prohledavana kolekce Collection col = 16

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz

Vývoj moderních technologií při vyhledávání. Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz Vývoj moderních technologií při vyhledávání Patrik Plachý SEFIRA spol. s.r.o. plachy@sefira.cz INFORUM 2007: 13. konference o profesionálních informačních zdrojích Praha, 22. - 24.5. 2007 Abstrakt Vzhledem

Více

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita

Kartografická webová aplikace. Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Kartografická webová aplikace Přednáška z předmětu Počítačová kartografie (KMA/POK) Otakar Čerba Západočeská univerzita Datum vzniku dokumentu: 3. 11. 2011 Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2011 Cíl

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek

rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek rychlý vývoj webových aplikací nezávislých na platformě Jiří Kosek Co je to webová aplikace? příklady virtuální obchodní dům intranetový IS podniku vyhledávací služby aplikace jako každá jiná přístupná

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum

Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Indexace pro souborová uložiště a Vyhledávací centrum Obsah I. Úvod... 2 II. Cíl dokumentu... 2 III. Fáze projektu... 2 IV. Popis jednotlivých fází projektu... 2 1. Fáze 1. - Analýza... 2 2. Fáze 2. -

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy!

Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky a spol. HTML/XHTML XML JSON YAML Markdown, Texy! Značkovací jazyky Angl. termín "MARKUP" ("vyznačování") Smyslem je přidat do textu metainformace: formátovací sémantické Výsledek je prostý

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz

IntraDoc. Řešení pro státní správu a samosprávu. http://www.inflex.cz Motivace IntraDoc Řešení pro státní správu a samosprávu http://www.inflex.cz Naším cílem je nabídnout pracovníkům úřadu efektivní a do detailu propracovanou podporu procesů a správu dokumentů spojených

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. Dokumentace k programu MMDoc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Dokumentace k programu MMDoc Vypracoval: Petr Dvořák Datum: 15.prosince 2005 1. Úvod 1.1. Účel tohoto dokumentu

Více

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender

VY_32_INOVACE_INF.19. Inkscape, GIMP, Blender VY_32_INOVACE_INF.19 Inkscape, GIMP, Blender Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 INKSCAPE Inkscape je open source

Více

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven

Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Systémy pro tvorbu digitálních knihoven Vlastimil Krejčíř, krejcir@ics.muni.cz Ústav výpočetní techniky, Masarykova univerzita, Brno INFORUM 2006, Praha Obsah přednášky Úvod Fedora DSpace EPrints CDSware

Více

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou.

OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat a distribuovat napříč firmou. Automatizujte zpracování a distribuci dokumentů do vašich firemních procesů! Nemáte kontrolu nad stovkami papírových dokumentů, které přichází do vaší firmy? OptimiDoc dokáže takové dokumenty zpracovat

Více

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011

Technologie Java Enterprise Edition. Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Technologie Java Enterprise Edition Přemek Brada, KIV ZČU 8.6.2011 Přehled tématu Motivace a úvod Infrastruktura pro velké Java aplikace (Java základní přehled) Části třívrstvé struktury servlety, JSP

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza

Tvorba webu. Úvod a základní principy. Martin Urza Tvorba webu Úvod a základní principy Martin Urza World Wide Web (WWW) World Wide Web (doslova celosvětová pavučina ) je označení pro mnoho dokumentů rozmístěných na různých serverech po celém světě. Tyto

Více

Základy WWW publikování

Základy WWW publikování Ing. Igor Kopetschke Oddělení aplikované informatiky Ústav nových technologií a aplikované informatiky Fakulta mechatroniky a mezioborových inženýrských studií Technická univerzita v Liberci Email : igor.kopetschke@tul.cz

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím)

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Object 12 3 Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEIV - 2.3.1.1 Windows server 2003 (seznámení s nasazením a použitím) Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 4. Zpracoval(a): Bc. Martin Fojtík Střední

Více

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída:

DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP. Maturitní projekt. Třída: DELTA - STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMATIKY A EKONOMIE, s.r.o. Obor informační technologie AJAX ESHOP Maturitní projekt Vypracoval: Denis Ptáček Třída: 4B Rok: 2014/2015 Obsah 1. Použité nástroje... 3 1.1 NetBeans

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita

Současný svět Projekt č. CZ.2.17/3.1.00/32038, podpořený Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Praha adaptabilita Aktivní webové stránky Úvod: - statické webové stránky: pevně vytvořený kód HTML uložený na serveru, ke kterému se přistupuje obvykle pomocí protokolu HTTP (HTTPS - zabezpečený). Je možno používat i různé

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Ontologie v e-commerce

Ontologie v e-commerce Diplomová práce Ontologie v e-commerce Pavel Jisl pavel@cetoraz.info ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA ELEKTROTECHNICKÁ Ontologie v e-commerce Pavel Jisl, jislp@fel.cvut.cz p. 1/13 Cíle práce

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů

Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů Systém pro evidenci a vyhodnocování hovorů ALL.COM software, s.r.o. AMI Praha a.s. 11. září 2007 Vypracovali: Tomáš Čihák, tomas.cihak@ami.cz Jiří Zíka, zika@allsoft.cz ALL.COM software, s.r.o. sídlo Zavadilova

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE

STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE STŘEDNÍ ŠKOLA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE WEBOWÉ STRÁNKY TŘÍD KAMIL POPELKA ZÁVĚREČNÁ MATURITNÍ PRÁCE BRNO 2011 Prohlášení Prohlašuji, že maturitní práce je mým původním autorským dílem, které

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

1. Programování proti rozhraní

1. Programování proti rozhraní 1. Programování proti rozhraní Cíl látky Cílem tohoto bloku je seznámení se s jednou z nejdůležitější programátorskou technikou v objektově orientovaném programování. Tou technikou je využívaní rozhraní

Více

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o.

Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů. Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Možnosti propojení Lotus Notes/Domino a jiných systémů Ondřej Fuxa Your System spol. s r.o. Lotus Symposium 2010 Agenda Integrace proč o ní uvažujeme? Možnosti integrace Lotus Notes/Domino a jiných systémů

Více

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK.

AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. AMPHORA - NÁSTROJ PRO INDEXOVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK. Václav Snášel, Jiří Dvorský, Petr Šaloun, Daniela Ďuráková VŠB Technická univerzita, 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava Abstract Textová databáze AmphorA

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

Databáze v MS ACCESS

Databáze v MS ACCESS 1 z 14 19.1.2014 18:43 Databáze v MS ACCESS Úvod do databází, návrh databáze, formuláře, dotazy, relace 1. Pojem databáze Informací se data a vztahy mezi nimi stávají vhodnou interpretací pro uživatele,

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Hierarchický databázový model

Hierarchický databázový model 12. Základy relačních databází Když před desítkami let doktor E. F. Codd zavedl pojem relační databáze, pohlíželo se na tabulky jako na relace, se kterými se daly provádět různé operace. Z matematického

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek)

Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Základy XML struktura dokumentu (včetně testových otázek) Otakar Čerba Oddělení geomatiky Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Přednáška z předmětu Počítačová kartografie

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Úvod do Web Services

Úvod do Web Services Úvod do Web Services Základy webových služeb a jejich implementace na platformě OS/2 Jarda Kačer jarda@kacer.biz Český Warpstock 2008 Brno, 20.-21.9.2008 Co je to webová služba? Část business logiky přístupná

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body

Bridge. Známý jako. Účel. Použitelnost. Handle/Body Bridge Bridge Známý jako Handle/Body Účel odděluje abstrakci (rozhraní a jeho sémantiku) od její konkrétní implementace předchází zbytečnému nárůstu počtu tříd při přidávání implementací používá se v době

Více

Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu

Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu Adobe Inteligentní elektronické dokumenty a jejich uplatnění v práci úřadu Vladimír Střálka Territory Account Manager 18.9.2006 1 Problém elektronického dokumentu Co je dokument? Soubor, jaký formát, co

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PODPORA TVORBY STUDIJNÍCH TEXTŮ PRO POTŘEBY DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Petr Korviny Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Ústav distančního vzdělávání Klíčová slova: elearning,

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1

Poznámky k verzi Remote support platform 3.1 What's New Verze dokumentu: 1.0 2014-05-09 Verze dokumentu Následující tabulka poskytuje přehled nejdůležitějších změn dokumentu. Verze Datum Popis 1.0 2014-05-09 První verze 2 All rights reserved. Verze

Více

Mapové služby podle OGC

Mapové služby podle OGC Mapové služby podle OGC OpenGIS Web Services Common Specification - OWS Web Map Service - WMS Web Feature Service - WFS Web Coverage Service - WCS Web Processing Service - WPS zhodnocení služeb Geography

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7.

TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE NOVÉ VLASTNOSTI. 7. TISKOVÁ ZPRÁVA ČESKÉHO LOKALIZAČNÍHO TÝMU OPENOFFICE.ORG 1.1.0 CZ 7. října 2003 ČESKÝ LOKALIZAČNÍ TÝM OZNAMUJE DOKONČENÍ ČESKÉ VERZE OPENOFFICE.ORG 1.1.0 Český lokalizační tým počešťující OpenOffice.org

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source

O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source O projektu OpenOffice.org a IBM OS/2 OS/2 a Open Source Filip Molčan molcanf@openoffice.org Konference Warpstock Czech Republic 2005 Liberec - 16. 7. 2005 Obsah prezentace Minulost a současnost OpenOffice.org

Více

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14

Obsah. Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 Úvod 11 Zpětná vazba od čtenářů 13 Errata 14 Poznámka ke kódům 14 KAPITOLA 1 Nové rysy Windows 8 a 8.1 15 Nové uživatelské rozhraní 15 Rychlý náběh po zapnutí 16 Informace v prvním sledu 16 Nové prezentační

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni

SCHÉMOVÉ JAZYKY. Přednáška z předmětu KMA/POK. Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni SCHÉMOVÉ JAZYKY Přednáška z předmětu KMA/POK Otakar ČERBA Západočeská univerzita v Plzni Poslední aktualizace: 16. 10. 2010 Schémové jazyky Jazyky pro popis dokumentu XML schémata XML Schema Languages

Více

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor

X L M L v v Of O f f i f ce 2 0 2 0 0 7 XML OBECNĚ VBA pro Excel Petr Blaha XML v MS Office Michal Theodor Osnova XML v Office 2007 Michal Theodor XML obecně Co to je XML Příklad XML dokumentu Využití Office Open XML Struktura dokumentu MS Office 2007 Úprava dokumentu MS Office 2007 pomocí XML Přizpůsobení

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více