Kolaborativní aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolaborativní aplikace"

Transkript

1 Kolaborativní aplikace Michal Máčel Vema, a. s. Okružní 3a, Brno - Lesná, Tomáš Hruška Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Ústav informačních systémů, Božetěchova 2, Brno Královo Pole Klíčová slova: univerzální model aplikačního prostředí, technologie IS, aplikační jazyk Abstrakt: V tomto článku je diskutován datový model pokrývající dostupnou škálu aplikačních prostředí. Je založen na grafovém modelu z využitím základních koncepcí kompozice a agregace. K tomuto modelu je navrženo aplikační rozhraní a navržen jazyk pro přímý vývoj kolaborativních aplikací nad navrženým modelem. 1. Koncepce technologické platformy pro kolaborativní aplikace V průběhu svého vývoje za posledních 15 let používala firma Vema, a.s. pro realizaci svých produktů v oblasti informačních systémů značnou škálu technologií. V databázové technologii prošla od síťového modelu přes relační až k nynějšímu objektově orientovanému přístupu. Současně s tím se měnilo okolí systémů od striktně souborového přístupu k současným webovým sémantickým sítím směřujícím většinou k technologii jazyka XML a jeho prostředí. Starší technologie u zákazníků dosud přežívají a jsou stále nezanedbatelným obchodním artiklem a novější jsou průběžně zařazovány do používaného prostředí. Pro všechny použité technologie jsou vyvíjeny aplikace, které psány v rozdílných vývojových systémech a používající různé modely svou různorodostí neúnosně rozšiřují množství prostředí, které je nutné zvládnout. Je proto jednou z hlavních snah sjednotit model dat tak, aby pokud možno pokryl uvažovaná datová prostředí a následně vyvinout či použít manipulační jazyk nad takovým modelem. Základní vlastnosti technologické platformy pro uvažované kolaborativní aplikace jsou tedy následující: jednotný model pokrývající používaná prostředí pro navigaci (Internet a jeho adresovací mechanizmus, souborové systémy, relační model, objektově orientovaný model, XML, paměť procesů, případně další), zobecněná reference používaná pro navigaci v tomto modelu, rozčlenění modelu na jmenné prostory, manipulační jazyk nad modelem Přínosem popisované aktivity není momentálně ani tak vývoj nového manipulačního jazyka, jehož širší použití může být otázkou diskuze, nýbrž návrh technologické platformy a modelu, jako základu pro možný jednotný vývoj spolupracujících aplikací. 2. Používané modely a jejich zhodnocení Předmětem modelů, jimiž se zabýváme, jsou různě strukturovaná data. V [1] jsou uvedeny dva základní principy vytváření strukturovaných dat: kompoziční (pevný počet obecně různých součástí), SYSTEMS INTEGRATION

2 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA agregační (předem neomezený počet vesměs stejných součástí). [1] (často též záznam, rekord, jmenný prostor) je obvyklá struktura v různých systémech a programovacích jazycích, protože modeluje běžné objekty denního života. Např. pes je kompozicí hlavy, těla, ocasu a noh nebo je kompozicí záhlaví a textu a záhlaví je kompozicí jména odesílatele, příjemce atd. Vzhledem k tomu, že počet součástí je předem omezen, mohou být snadno pojmenovány nejčastěji identifikátory. Agregace (kolekce, soubor, seznam, uspořádaná množina) je rovněž velmi frekventovanou strukturou. Město je agregací domů, les agregací stromů apod. Vzhledem k tomu, že agregace neurčuje předem budoucí počet součástí, nelze je předem pojmenovat. K adresování se používá mapování na množinu celých čísel, která je rovněž neomezená (indexování). Obvyklou otázkou je omezení či neomezení hloubky zanoření struktur a základní typy ukončující hierarchii struktur. Nejde samozřejmě o to, zda a jaký typ je povolen jako celočíselný, ale o to, je-li základním typem rovněž program, který může být v rámci aplikace vytvářen i spouštěn. Tato otázka vyvstává zejména v současnosti, kdy se stále více prosazují jazyky interpretované. Pokusme se nyní podívat na vybrané (a dle našeho názoru nejčastěji používané) datové modely z hlediska předchozího odstavce. 2.1 Relační databázový model Relační databázový model je složen z relací (tabulek). Každá z n-árních relací je vlastně agregátem kompozic, tj. každý řádek relační tabulky tvoří záznam a tabulka je kolekcí předem neomezeného počtu řádků. Mimochodem princip agregátu kompozic je jedním z nejčastěji užívaných v datovém modelování. V relačním modelu je obvykle omezena hloubka hierarchie a relace nelze do sebe zanořovat. Rovněž použití programu jako základního datového typu je řídké a aplikace stojí vesměs mimo datový model. V původním relačním modelu neexistovaly datově vyjádřené vztahy. Ty byly realizovány až v rámci dotazů. Neexistovala totiž standardní identifikace řádku relace. 2.2 Objektově orientovaný model Objektem v objektově orientovaném modelu bývá kompozice. V ní jsou jako datové typy povoleny jak typy základní, tak agregace. Tím je oddělen koncept agregace a kompozice do separátních typů. Hloubka zanoření struktur není omezena. Použití programu jako možného základního typu je v objektových modelech základním principem. Je ovšem otázkou, zda použitý manipulační jazyk umožňuje programy dosazovat a přímo provádět. U modernějších skriptovacích jazyků to možné je. Vzhledem k tomu, že každý objekt v tomto modelu unikátně identifikován, je možné datově vytvářet vztahy mezi objekty. Model je potom vlastně grafem, jehož uzly jsou objekty-kompozice a vztahy (reference) jsou orientované hrany tohoto grafu. Na rozdíl od relačního modelu, kde je základním přístupovým mechanizmem dotaz, dovoluje existence vztahů navigaci v objektovém modelu i tímto způsobem. 2.3 XML a Internet Internet a jeho webovské služby jsou v současnosti jedním z klíčových zdrojů dat. Vzhledem k jejich prvotnímu určení pro zveřejňování byť hypertextových dokumentů, je jejich použití jako primarního zdroje dat diskutabilní. Datový model tvoří orintovaný graf, kde na úrovni uzlů nelze hovořit ani o kompozici, ani agregaci, neboť jde o text proložený formátovacími značkami. Naopak mechanizmus univerzálního adresování URL tvoří velmi dobrý prostor pro realizaci vztahů. Nedostatek strukturovanosti dat v uzlech (semistrukturovaná data) je řešen dodatečnými prostředky, jako jsou různé analyzátory používající metod překladačů pro vydolování datových zdrojů z textu. Technologie XML [3] tento problém řeší. Její model umožňuje vytvářet kompozice pojmenovaných položek. Neomezená možnost opakování kompozic dovoluje vytvářet také agregáty. Vzhledem k historickému vývoji XML z původního SGML a tedy také HTML se v XML zachovaly některé rysy, které jeho čistotu mírně ruší. Jednak je to možnost, aby součástí kompozice byly úseky textu, které nejsou pojmenované a neomezená možnost opakování a stídání se různě pojmenovaných položek. Na 430 SYSTEMS INTEGRATION 2003

3 KOLABORATIVNÍ APLIKACE druhém místě bych jmenoval duální koncepci elementů a atributů, která umožňuje návrhářům používat pro modelování těchže objektů různé prvky modelu. <kompozice> Nepojmenovaný text <agregace1>alfa</agregace1> <agregace1>beta</agregace1> <agregace1>gama</agregace1> a další kousek nepojmenovaného textu <agragace2>zelená</agregace2> <agregace1>delta</agregace1> <prvek1>auto</prvek1> a ještě kousek textu <agregace2>modrá</agregace2> </kompozice> XML je tedy grafovým modelem s možností vytváření vztahů. Umožňuje modelovat jak čisté kompozice, tak agregace. Jeho značná liberálnost však dovoluje vytvářet i kombinované struktury s obtížnou adresací. To lze ostatně zjistit při podrobnějším studiu jak modelu XML struktur DOM, tak při popisu sémantiky dotazovacího jazyka XPATH 2.4 Souborové systémy Jako poslední prostředí, jež budeme při návrhu na šeho modelu využívat jsou souborové systémy. Zde je situace poměrně jednoduchá. Souborové systémy tvoří téměř výhradně hierarchicky neomezenou vnořenou strukturu kompozic, zde nazývané obvykle adresáře. 3. Model prostředí pro vytváření aplikací Navrhovaný model si klade za cíl sjednotit aplikačně prostředí uvedená v kapitole 2 a poskytnout technologii pro jednotný zápis aplikací pro všechna tato prostředí. Co se týká XML, byl model omezen tak, že: jméno položky je v rámci kompozice jedinečné,, vyskytuje-li se v kompozici více položek stejného jména, jde o agregaci. Za těchto omezení musí syntakticky model vyjádřit v XML a naopak takto omezeno XML hodnotu lze aplikačně pokrýt navrhovaným modelem. <kompozice> <agregace1>alfa</agregace1> <agregace1>beta</agregace1> <agregace1>gama</agregace1> <agregace1>delta</agregace1> <agregace2>zelená</agregace2> <agregace2>modrá</agregace2> <prvek1>auto</prvek1> </kompozice> Kromě těchto dvou základních uzlů obsahuje model zejména atomické datové typy, uzel referenční a uzel modelující program. SYSTEMS INTEGRATION

4 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Jmenný prostor Boolean Agregace Číselné typy Datum a čas String Prázdný Program Reference obr.1 Typy uzlů 3.1 Jmenné prostory Navrhovaný model je grafový. Uzly grafů jsou zobrazeny na obr. 1. Každý z uzlů je v grafu adresovatelný, což umožňuje realizovat vazby směřující k tomuto uzlu. Vazby tvoří hrany grafového modelu. Všechny typy uzlů modelu jsou odvozeny ze základního uzlu nazvaného jmenný prostor. Při navigaci v modelu je vždy jeden z uzlů aktivní. Jmenný prostor uzlu tvoří jména operací, které je možné v daném uzlu provést. Výsledkem operace je vždy uzel grafu jmenný prostor. Na obr. 1 vidíme typový strom možných uzlů modelu. Na levé straně jsou základní datové typy Boolean, časová značka, číselné typy a řetězce znaků. Operace u těchto uzlů jsou standardní (logické operace u Boolean, aritmetické u číselných typů apod.). Prázdný typ naopak nemá žádnou operaci a tudíž z něho nelze přejít na jiný jmenný prostor a průchod modelem zde vždy končí. Uzel typu Program představuje prvek modelu, v němž je uložen program, který má být vyhodnocen. Operací vyhodnocením programu vznikne opět hodnota typu jmenný prostor a v průchodu modelem je možné pokračovat. Uzel typu Reference obsahuje zobecněnou referenci určující průchod modelem. Operací uzlu je přechod přes příslušnou referenci. Vyhodnocování reference popisuje kapitola 3.2. Klíčovými typy uzlů grafu jsou uzly typu Agregace a. Uzel typu Agregace představuje předem neomezený seznam nepojmenovaných položek. Vzhledem k tomu, že agregaci chápeme jako uspořádaný seznam, jsou jeho základními operacemi přechod na n-tou položku, případně zjištění momentálního počtu položek. Uzel je následníkem uzlu agregace. Lze v něm tudíž 432 SYSTEMS INTEGRATION 2003

5 KOLABORATIVNÍ APLIKACE realizovat operace nad agregací a kromě toho základní operaci uzlu, tj. přechod na položku označenou jménem. Je jisté, že budou existovat různé systémy přístupu ke kompozicím a agregacím, vzhledem k různým pokrývaným modelů, případně i různým systémům přístupu k databázím. V tom případě bude nezbytné realizovat příslušné následníky uvedeným typů, kde budou operace implementovány podle příslušného systému. Příklad Uvažujme následující příklad. Na internetové adrese je souborový systém, kde v adresáři /databaze/relacni je v souboru zaměstnanci.db k dispozici relační databáze zaměstnanců. Zde je uživateli zpřístupněna relace obsahující jména příjmení a data narození zaměstnanců. Jeden z řádků relace obsahuje záznam o zaměstnanci Janu Novákovi narozeném na Silvestra roku 1970 v půl čtvrté odpoledne. Kromě toho existují v modelu další adresáře, databáze i řádky v tabulkách relací. Model pokrývající takto popsaný datový prostor je zobrazen na obr.2. V konkrétních uzlech je vždy uveden typ uzlu a jeho hodnota (u základních typů jde o jednoduchou hodnotu, u kompozicí a agregací jejich položky). U uzlů, které jsou součástí modelu, ale přímo nesouvisí s popsaným příkladem jsou uvedeny pouze typy uzlu bez hodnoty a kurzívou popsán komentář, co daný uzel modeluje. 3.2 Reference a navigace v modelu Referencí rozumíme posloupnost textových řetězců libovolného formátu. Interpretaci každého dílčího řetězce má na starosti správce příslušného jmenného prostoru. Ne náhodou si vybavíme velmi úspěšný model distribuované tvorby reference v Internetu a s tím spojené technologie DNS serverů. Důležitý je fakt, že obecně existuje více referencí k témuž objektu. Každá reference má podle svého charakteru různě dlouhou platnost. Kolekce referencí Svět» ČR» Firmy» IČO» , Tato-databáze» tabulka-firmy» číslo řádku XY a Proces» adresa může znamenat reference téhož objektu stejnou identitu. Liší se jen svou stabilitou. Námi navržený systém předpokládá postupný dynamický vznik alternativních referencí spolu se schopností systému vyhodnotit, která reference je nejefektivnější. Vzhledem k redundanci informací, vzniká vyšší robustnost systému. Kdykoliv není aplikovatelná určitá reference, použije se stabilnější (i když méně efektivní). Můžeme to chápat jako zobecnění principu virtuální paměti. Aplikační kód stavíme na stabilních referencích, méně stabilní reference vznikají interpretací kódu. Chceme-li vytvořit zastřešující model, musí se jednat o model jednoduchý. Proto také možnosti jeho navigace vycházejí z jednoduchých principů. Základními prostředky manipulace jsou dereference a enumerace. Dereference souvisí s referenci a jedná se o základní schopnost jmenného prostoru vyhledat prvek se zadanou identifikací. Tato vlastnost je základní a každý jmenný prostor ji musí podporovat. Druhou metodou je enumerace procházení všech prvků jmenného prostoru. Tato metoda není povinná. Např. enumerace jmenných prostorů na internetu je obtížně realizovatelná. Tím, že se musí vystačit s jednoduchými principy navigace, se může se zdát, že je to nutně musí být na úkor efektivity. V případech, kde to je odůvodněné, je možné tuto situaci vyřešit individuální implementací jmenného prostoru, která řeší implementaci základních funkcí efektivně. SYSTEMS INTEGRATION

6 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Reference databáze: programy: system: adresář adresář vyvoj: objektove: relacni: adresář adresář Jmenný prostor ucetnictvi.db: zaměstnanci.db:. jiná databáze záznam záznam 1: 2: 3: 4: 5: Agregace záznam záznam jmeno: prijmeni: narozeni: String Jan String Novák Datum a čas obr.2.: Příklad modelu v 15: SYSTEMS INTEGRATION 2003

7 KOLABORATIVNÍ APLIKACE Kromě manipulace na úrovni dat (DML), musí mít každý systém vztah i k manipulaci s metadaty (DDL). Naše pojetí vychází z přesvědčení, že mezi oběma světy nesmí být činěn rozdíl. Je přirozené, aby definice metadat byla nadřízena definici dat, tedy jmenný prostor metadat zahrnuje i data. Proto operace vytvoření nového objektu uvnitř jmenného prostoru nebo jeho registrace v existujícím jmenném prostoru může být spojena s modifikací obsahu objektu. Jde to zobecnění tzv. dědičnosti. V okamžiku registrace objektu ve jmenném prostoru může dojít k obohacení objektu o specifické vlastnosti. Obohacení je ve skutečnosti virtuální, tj. objekt má s ohledem na svou identitu vyjádřenou kolekcí referencí takové vlastnosti, jaké implementace jmenných prostorů nabídnou. Takto pojímaný systém je slabě typovaný. Za typovou shodu je možné požadovat pouze příslušnost ke stejnému jmennému prostoru. Na druhou stranu při kvalifikaci dílčích komponent vlastností - není nutné uvádět jejich zdroj. Proto se nevyžaduje exaktní definice dvojice rozhraní-vlastnost, jak je obvyklé. Např. stačí z objektu reprezentujícího osobu žádat jméno, bez ohledu na způsob získání. Tak se otevírá prostor pro využití nových technik jako je tzv. tlumočení, tj. implicitní dynamická konverze dat. Ta se opírá o jednorozměrný slovník pojmů s jejich kontextovými významy. 4. Aplikační jazyk Výše popsané principy jsou nezávislé na použitém implementačním prostředí. Naše základní implementace rozhraní jmenných prostorů je realizována v jazyce C++ a v tomto jazyce je možné také využívat všech možností popisovaného modelu. Významným zhodnocením a zvýšením produktivity je definice aplikačního jazyka, který zapouzdřuje výše uvedené principy a vytváří komfortní vývojové prostředí. Jde o obvyklý postup (např. Visual Basic a COM, C# a DOT.NET). I když se může zdát, že vytváření účelových aplikačních jazyků je problematické, opak je pravdou. Každá společnost, která buduje rozsáhlý aplikační systém, se opírá o svůj aplikační jazyk (např. SAP a ABAP). Pokud společnost disponuje dostatečně erudovanými kapacitami a návrh aplikačního jazyka je koncipován ve stylu univerzálních jazyků, tak je investice pro vytvoření i pro naučení aplikačního jazyka efektivní. Nevytvoříme-li si totiž svůj aplikační jazyk, budeme ho násilně vkládat do využití univerzálních programovacích jazyků. Tato cesta může být u rozsáhlejších systémů velmi strastiplná. Námi navrhovaný aplikační jazyk je koncipován jako interpretační (s přihlédnutím, aby optimalizace formou předkompilace byla možná). To zvyšuje jeho robustnost a odolnost proti změnám modelu. Jak vyplývá z předchozích úvah, nemůže se jednat o silně typovaný jazyk. Proto při jeho interpretaci dochází k dynamické volbě algoritmů. Vyplývá to ze skutečnosti, že nelze předpokládat, jaké vlastnosti bude zpracovávaný objekt v mít okamžiku interpretace. Tato skutečnost nás např. nutí začlenit do jazyka obecnější přístup k ošetření výjimečných situací (libovolná referovaná vlastnost komponenta nemusí v okamžiku interpretace existovat). Otevřenost systému si dále vyžaduje možnost pracovat nejen s daty, ale také s metadaty. Např. pokud má objekt jisté vlastnosti, lze provést určitý algoritmus, jinak se pokusíme o jiný. Renesanci také zažijí techniky typu move/copy corresponding (COBOL). Jde o případ, kdy se přiřazují navzájem dvě struktury na základě shody jmen svých vlastností. 5. Závěr Tento příspěvek popisuje základní kriteria a principy technologického prostředí pro vytváření kolaborativních aplikací vhodných pro oblast tvorby informačních systémů. Snaží se nabídnout odpověď na otázku, před kterou stojí většina tvůrců informačních systémů. Jak vyvíjet informační systémy, které musí využívat na jedné straně data ze starších i nových databázových technologií a současně být otevřené k světu internetu a jeho dynamickému vývoji. SYSTEMS INTEGRATION

8 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Použitá litertura [1] PAGE-JONES,M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001, 365 str. [2] MÁČEL,M.: Aplikační programování v heterogenním prostředí, In: Sborník konference DATAKON 2002, Masarykova universita Brno 2002, str [3] BRADLEY,N.: XML kompletní průvodce, Grada 2000, 536 str. Summary This paper deals with information system modeling. In the first part, the widely used models of data are discussed and classified. In the second part, the common model of data is introduced. This model is declared to be able to cover popular models and it is introduced as a possible base for collaborative manipulation with compound data structures. The model is declared as a graph model with unified node types namespaces. In the next part, a more complex example is shown and the graph model of a non trivial-data space is described. In the next part, the concept of reference and navigation in this model is described. In the last step, the model can be used as the base of new manipulation language development. 436 SYSTEMS INTEGRATION 2003

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 23. Otázka : Datový model XML, dotazovací jazyky nad XML daty Obsah : 1 Úvod o XML 2 Vztah XML a databáze 2.1 Databázové systémy s podporou XML 2.2

Více

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat;

vysvětlit základní pojmy z oblasti databázových systémů; objasnit charakteristické znaky jednotlivých architektur databází, uspořádání modelů dat; 8 Informační a rezervační systémy v letecké dopravě 1 2 Databázové systémy V této kapitole se dozvíte: Historii vývoje databázových systémů a jejich použití při zpracování údajů. Popisy struktur a charakteristiky

Více

Seznámení s prostředím dot.net Framework

Seznámení s prostředím dot.net Framework Základy programování v jazyce C# Seznámení s prostředím dot.net Framework PL-Prostředí dot.net - NET Framework Je základním stavebním prvkem, na kterém lze vytvářet software. Jeho součásti a jádro je založené

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat

Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat Význam datových standardů pro automatizované sdílení dat Data Standards eaning for the anagement of Shareable Data Jitka Štěpánová Katedra informačních technologií, PEF ČZU Praha 165 21 Praha 6 - Suchdol

Více

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1

Principy UML. Clear View Training 2005 v2.2 1 Principy UML Clear View Training 2005 v2.2 1 1.2 Co je touml? Unified Modelling Language (UML) je univerzálníjazyk pro vizuální modelování systémů Podporuje všechny životní cykly Mohou jej implementovat

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675

Tvorba WWW stránek. Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Tvorba WWW stránek Mojmír Volf mojmir.volf@tul.cz https://www.nti.tul.cz/wiki/wikiuser:mojmir.volf 485 353 675 Zdroje KRUG: Web design - nenuťte uživatele přemýšlet.. Computer Press, 2003. PROKOP M.: CSS

Více

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ

ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ ROZDÍLY V NÁVRZÍCH RELAČNÍCH A OBJEKTOVÝCH DATABÁZÍ A JEJICH DŮSLEDKY PRO TRANSFORMACI MODELŮ RELATIONAL AND OBJECT DATABASES DESIGN DIFFERENCES AND IT S IMPLICATIONS TO MODEL TRANSFORMATION Vít Holub

Více

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky

7.5 Diagram tříd pokročilé techniky 7.5 Diagram tříd pokročilé techniky Stereotypy - jeden ze základních prostředků rozšiřitelnosti UML - pro modelovací konstrukce neexistující v UML, ale podobné předdefinované v UML definované uživatelem

Více

WebML Objektově orientovaná metodika pro tvorbu webových sídel

WebML Objektově orientovaná metodika pro tvorbu webových sídel WebML Objektově orientovaná metodika pro tvorbu webových sídel Martin Molhanec Katedra elektrotechnologie, Fakulta elektrotechnická, České vysoké učení technické Technická 2, 166 27 PRAHA 6, Dejvice, Česká

Více

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken

Jazyk UML - přehled. diagram hierarchie procesů. IS firmy. podpora řízení. evidence zaměstnanců. pokladny. výroba. diagram procesních vláken Jazyk UML - přehled Unified Modeling Language jazyk pro popis objektově orientované analýzy a návrhu aplikací slouží k vzájemné komunikaci mezi zadavatelem a návrhářem systému má několik částí, není nutné

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes?

geotym.geogr.muni.cz K čemu jsou datové specifikace Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Co Vás čeká dnes? Co Vás čeká dnes? Možnosti elektronického vzdělávání v oblasti směrnice INSPIRE II. Lidský potenciál pro informační společnost využívající prostorová data (GEOTÝM) Průhonice, 30.11. 2011 Blok 1: Jak číst

Více

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová

Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Databázové a informační systémy Jana Šarmanová Obsah Úloha evidence údajů, způsoby evidování Databázové technologie datové modely, dotazovací jazyky. Informační systémy Datové sklady Metody analýzy dat

Více

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová

MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH. Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová MODELOVÁNÍ DAT V INFORMAČNÍCH SYSTÉMECH Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: prof. Ing. Milan Turčáni, CSc. prof. Ing. Ivan Vrana, DrSc. Tato kniha vznikla za finanční podpory Studentské grantové

Více

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Správa dat v podniku. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Správa dat v podniku MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Obsah o Důležité oblasti pro správu, uchovávání a využívání dat v podniku Něco z historie Řízení dat na úrovni podniku Data

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Results of innovation of the course Application software

Results of innovation of the course Application software Zkušenosti z inovace předmětu Aplikační programové vybavení Results of innovation of the course Application software Miroslav Cepl *, Ondřej Popelka Abstrakt Článek popisuje postup a průběžný výsledek

Více

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1

Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Nové vývojové nástroje i5/os Rational Developer for System i V7.1 Aleš Petr, IBM ČR Konference COMMON 18. 20. května 2008 ales_petr@cz.ibm.com Agenda Rational Application Developer for System i V7.1 Novinky

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence

Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Novinky SQL Serveru 2005 v oblasti Business Intelligence Seminární práce na předmět Business Intelligence (4IT435) Vypracoval Borek Bernard, leden 2006 1 Abstrakt Microsoft SQL Server 2005 je po mnoha

Více

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková

WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS. Milan Mišovič, Jana Andrýsková WEBOVÉ SYSTÉMY PORADENSKÝCH SLUŽEB WEB-BASED ADVISORY SERVICE SYSTEMS Milan Mišovič, Jana Andrýsková Anotace: Poradenská služba je zákaznicky orientovaný proces, pro který je na bázi současných webových

Více

Základní datové struktury

Základní datové struktury Základní datové struktury Martin Trnečka Katedra informatiky, Přírodovědecká fakulta Univerzita Palackého v Olomouci 4. listopadu 2013 Martin Trnečka (UPOL) Algoritmická matematika 1 4. listopadu 2013

Více

Kolekce, cyklus foreach

Kolekce, cyklus foreach Kolekce, cyklus foreach Jen informativně Kolekce = seskupení prvků (objektů) Jednu již známe pole (Array) Kolekce v C# = třída, která implementuje IEnumerable (ICollection) Cyklus foreach ArrayList pro

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

UML: Unified Modeling Language

UML: Unified Modeling Language UML 1 UML: Unified Modeling Language Systém kombinace softwaru, hardwaru, dat a uživatelů, která umožňuje řešení konkrétního problému Vývoj systémů vytváření systémů pro klienta Vývoj probíhá na základě

Více

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ

XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ XML A XWEB JAKO NÁSTROJE PRO TVORBU WEBOVÉHO SÍDLA S VELKÝM MNOŽSTVÍM KŘÍŽOVÝCH ODKAZŮ Vlastimil Čevela 664 42 Modřice, Benešova 279, tel. 547 216 183, http://www.volweb.cz/cevelavl/, e-mail: cevelavl@vol.cz

Více

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty

Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) Systém řízení báze dat SŘBD. Typy SŘBD podle způsobu práce s daty Systém řízení báze dat SŘBD programový systém umožňující vytvoření, údržbu a použití báze dat databáze program Database engine (databázový stroj, databázový motor, databázové jádro) funkce: přenos (načítání)

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML.

24. XML. Aby se dokument XML vůbec zobrazil musí být well-formed (správně strukturovaný). To znamená, že splňuje formální požadavky specifikace XML. 24. XML Úvod Značkovací jazyk XML (extensible Markup Language) vznikl ze staršího a obecnějšího jazyku SGML (Standard Generalized Markup Language). XML byl vyvinut konsorciem W3C, aby poskytl standardní

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití

Vrstvy programového vybavení Klasifikace Systémové prostředky, ostatní SW Pořizování Využití Programové prostředky PC - 5 Informatika 2 Přednáší: doc. Ing. Jan Skrbek, Dr. - KIN Přednášky: středa 14 20 15 55 Spojení: e-mail: jan.skrbek@tul.cz 16 10 17 45 tel.: 48 535 2442 Obsah: Vrstvy programového

Více

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14

ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ. Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 ZÁKLADY PROGRAMOVÁNÍ Mgr. Vladislav BEDNÁŘ 2014 5.3-5.8 9/14 Co je vhodné vědět, než si vybereme programovací jazyk a začneme programovat roboty. 1 / 12 0:40 UML unifikovaný modelovací jazyk Zkratka tohoto

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 03.220.01;35.240.60 Inteligentní dopravní systémy (ITS) Rozšíření specifikací mapové

Více

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování

Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování. Předmět: Programování Vzdělávací oblast: Informatika a informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Programování Vzdělávací oblast Informatika a informační a komunikační technologie pro vzdělávací obor Programování

Více

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda

3. Je defenzivní programování technikou skrývání implementace? Vyberte jednu z nabízených možností: Pravda Nepravda 1. Lze vždy z tzv. instanční třídy vytvořit objekt? 2. Co je nejčastější příčinou vzniku chyb? A. Specifikace B. Testování C. Návrh D. Analýza E. Kódování 3. Je defenzivní programování technikou skrývání

Více

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR

XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR XFORMS JAKO NÁHRADA WEBOVÝCH FORMULÁŘŮ XFORMS - WEB FORMS SUCCESSOR Martin Smítka Souhrn Současný svět Internetu se velmi rychle vyvýjí a tento vývoj mění zažité způsoby tvorby webových stránek. Posun

Více

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9.

Jazyk XSL XPath XPath XML. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů. PhDr. Milan Novák, Ph.D. KIN PF JU České Budějovice. 9. Jazyk XSL - rychlá transformace dokumentů 9. prosince 2010 Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí stylů Formátování dokumentu pomocí XSL FO Osnova 1 Jazyk XSL Úvod Princip zpracování pomocí

Více

DBS Konceptuální modelování

DBS Konceptuální modelování DBS Konceptuální modelování Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze Michal.Valenta@fit.cvut.cz c Michal Valenta, 2010 BIVŠ DBS I, ZS 2010/11 https://users.fit.cvut.cz/

Více

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc

Příloha č. 1. Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Příloha č. 1 Návrh aplikace pro správu a archivaci XML dokumentů Zpracoval: Ing. Jan Smolík, CSc Praha, listopad 2006 Obsah: I. Specifikace zadání II. Popis řešení II.1 Popis výchozího stavu II.2 Způsob

Více

Internetové publikování

Internetové publikování Internetové publikování Doc. Ing. Petr Zámostný, Z Ph.D. místnost: A-72aA tel.: 4222, 4167 (sekretari( sekretariát ústavu 111) e-mail: petr.zamostny@vscht vscht.czcz Osnova předmp» Úvod - principy fungování

Více

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 35.040 2008 Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 5: Principy identifikace a tvorby názvů dat ČSN ISO/IEC 11179-5 97 9736 Srpen Information technology - Metadata

Více

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření

10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření 10 Balíčky, grafické znázornění tříd, základy zapozdření Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost příkazům balíčkům, grafickému

Více

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1

Obsah ČÁST I JAK SE UCHÁZET O ZÁKAZNÍKY NA WEBU KAPITOLA 1 Obsah O autorech 11 Poděkování 13 Předmluva 15 Úvod 17 Proč byste se měli přečíst tuto knihu 17 Co tato kniha obsahuje 18 Jak používat tuto knihu 19 Zpětná vazba od čtenářů 20 Errata 20 ČÁST I JAK SE UCHÁZET

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager

Stěhování aplikací. Michal Tomek, Sales Manager Stěhování aplikací Michal Tomek, Sales Manager Agenda Co míníme stěhováním Typické situace Role InterSystems Příležitosti Migrace Stěhování informačního systému Nová budova. HW a OS Získáme nové vlastnosti

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016

Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Maturitní témata Školní rok: 2015/2016 Ředitel školy: Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Předmět: PhDr. Karel Goš Informatika a výpočetní technika Mgr. Ivan Studnička Informatika a výpočetní

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

XML. Aleš Keprt 29.11.2005

XML. Aleš Keprt 29.11.2005 XML Aleš Keprt 29.11.2005 značkovací jazyk pro obecné použití pro vytváření speciálních značkovacích jazyků Nejčastější použití: výměna dat (při komunikaci) na internetu (společně nebo místo HTML) Je to

Více

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle

13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle 13. blok Práce s XML dokumenty v databázi Oracle Studijní cíl Tento blok je věnován práci s XML dokumenty, možnostmi jejich uložení a práce s nimi v databázi Oracle a datovému typu XMLType. Doba nutná

Více

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky

WAK System. Ministerstvo dopravy ČR WAK System, spol. s r.o. Petržílkova 2564/21, 158 00 Praha 5 - Stodůlky WAK System Název projektu: Systém automatizované kontroly a detekce změn bezpečnostního nastavení informačních systémů založený na specifikaci bezpečnostní politiky podle standardu BS7799 Číslo projektu:

Více

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR):

Jaký je rozdíl v definicicíh VARCHAR2(20 BYTE) a VARCHAR2(20 CHAR): Mezi příkazy pro manipulaci s daty (DML) patří : 1. SELECT 2. ALTER 3. DELETE 4. REVOKE Jaké vlastnosti má identifikující relace: 1. Je relace, která se využívá pouze v případě modelovaní odvozených entit

Více

Technologický pasport Masarykovy univerzity

Technologický pasport Masarykovy univerzity Technologický pasport Masarykovy univerzity Mgr. Petr Kroutil Masarykova univerzita Ústav výpočetní techniky Agenda Stavební pasport MU Motivace technologického pasportu Co je to technologický pasport?

Více

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER

VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER VYUŽITÍ MDA PRO INTEGROVANÝ VÝVOJOVÝ NÁSTROJ QI BUILDER Cyril Klimeš Jaroslav Procházka Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz,

Více

Jazyky pro popis dat

Jazyky pro popis dat Realizováno za finanční podpory ESF a státního rozpočtu ČR v rámci v projektu Zkvalitnění a rozšíření možností studia na TUL pro studenty se SVP reg. č. CZ.1.07/2.2.00/29.0011 Jazyky pro popis dat Pavel

Více

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu

Srovnání SQL serverů. Škálovatelnost a výkon. Express Workgroup Standard Enterprise Poznámky. Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu Srovnání SQL serverů Škálovatelnost a výkon Počet CPU 1 2 4 bez limitu Obsahuje podporu RAM 1 GB 3 GB bez limitu bez limitu vícejádrových (multicore) procesorů 64-bit podpora Windows on Windows (WOW) WOW

Více

Použití inteligentních značek s informačními službami

Použití inteligentních značek s informačními službami Použití inteligentních značek s informačními službami Jan Fransen Podokno úloh Zdroje informací v aplikacích sady Microsoft Office 2003 umožňuje uživatelům snadno prohledávat množství integrovaných či

Více

Znalostní systém Environmentálního helpdesku

Znalostní systém Environmentálního helpdesku Martin Tax a Martin Bedroš Telefónica, Praha martin.bedros@o2.com Abstrakt: Projekt Environmentálního helpdesku je jedním z prvních projektů komplexních znalostních systémů nové generace ve veřejné správě

Více

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu

Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Optimalizace pro vyhledavače a přístupnost webu Autor Jan Rückl Vedoucí práce Paeddr. Petr Pexa Školní rok: 2008-09 Abstrakt Tato práce se zabývá tvorbou internetové prezentace a vhodným využitím některých

Více

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA

ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA ON-LINE SLEDOVÁNÍ POHYBUJÍCÍHO SE PŘEDMĚTU S VYUŽITÍM DIGITÁLNÍ KAMERY ON-LINE TRACKING OF MOVING OBJECT USING DIGITAL CAMERA Jan Mareš 1, Lucie Gráfová 2, Aleš Procházka 3 Anotace: Příspěvek popisuje

Více

EXTRAKT z mezinárodní technické normy

EXTRAKT z mezinárodní technické normy EXTRAKT z mezinárodní technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Rámec pro spolupracující telematické aplikace

Více

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury

Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury Petr Klučka Solution architect / ARKO 03/06 2 0 1 5 Řízení procesů ICT prostřednictvím Architektury prezentace pro Krajský úřad Plzeňského kraje Agenda souvislosti o nichž bude řeč Strategie Soubor souvisejících

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

APLIKACE XML PRO INTERNET

APLIKACE XML PRO INTERNET APLIKACE XML PRO INTERNET Jaroslav Ráček Fakulta Informatiky, Masarykova Universita Brno Abstrakt Text je věnován možnostem využití XML technologie pro prezentaci dokumentů pomocí Internetu. V úvodu je

Více

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy

Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit (entitní množiny) Atributy - 2.1 - Kapitola 2: Entitně-vztahový model (Entity-Relationship model) Množiny entit Množiny vztahů Otázky návrhu Plánování mezí Klíče E-R diagram Rozšířené E-R rysy Návrh E-R databázového schématu Redukce

Více

<xs:maxlength value="50"/> </xs:restriction> </xs:simpletype>

<xs:maxlength value=50/> </xs:restriction> </xs:simpletype> Příloha č. 2 národního standardu pro elektronické systémy spisové služby Schéma XML pro zaznamenání popisných metadat uvnitř datového balíčku SIP

Více

Analýza. Pracovní postup Analýza

Analýza. Pracovní postup Analýza Otázka 4 - Analýza - hledání analytických tříd, hledání atributů a stavů, analýza chování a odpovídající diagramy v UML. (A7B36SIN) Analýza Pracovní postup Analýza Analýza v metodice UP zahrnuje architektonickou

Více

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH

POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH POROVNÁNÍ NĚKTERÝCH SW PRO ZOBRAZENÍ GRAFU FUNKCE DVOU PROMĚNNÝCH Martin Fajkus Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, Ústav matematiky, Nad Stráněmi 4511, 760 05 Zlín, Česká

Více

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM)

Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Popis struktury XML rozhraní pro hromadné hlášení změn pojišťovnami, pojišťovacími agenty (PA) a pojišťovacími makléři (PM) Obsah Popis struktury XML rozhraní... 1 pro hromadné

Více

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního

Databázové systémy. Tomáš Skopal. - úvod do relačního modelu. - převod konceptuálního schématu do relačního Databázové systémy - úvod do relačního modelu Tomáš Skopal - převod konceptuálního schématu do relačního Osnova přednášky relační model převod ER diagramu do relačního modelu tvorba univerzálního relačního

Více

7. Geografické informační systémy.

7. Geografické informační systémy. 7. Geografické informační systémy. 154GEY2 Geodézie 2 7.1 Definice 7.2 Komponenty GIS 7.3 Možnosti GIS 7.4 Datové modely GIS 7.5 Přístup k prostorovým datům 7.6 Topologie 7.7 Vektorové datové modely 7.8

Více

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou:

Relační databáze. V dnešní době existuje řada komerčních DBMS, nejznámější jsou: Relační databáze Pojem databáze, druhy databází Databází se myslí uložiště dat. V době začátků využívání databází byly tyto členěny hlavně hierarchicky, případně síťově (rozšíření hierarchického modelu).

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Představuje. Technický Informační Systém nové generace

Představuje. Technický Informační Systém nové generace Představuje Technický Informační Systém nové generace Nový náhled na položky Sjednocení typů položek - položky nejsou striktně dělené na vyráběné a nakupované. Do tohoto typu je zahrnuté i nakupované a

Více

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství

Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Využití SysML pro tvorbu modelů v systémovém inženýrství Antonín Srna, Ústav informatiky, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova univerzita v Brně, xsrna2@mendelu.cz Abstrakt Článek se zaobírá univerzálním

Více

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY

ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Jurdič Radim ABSTRAKTNÍ DATOVÉ TYPY Veškeré hodnoty, s nimiž v programech pracujeme, můžeme rozdělit do několika skupin zvaných datové typy. Každý datový typ představuje množinu hodnot, nad kterými můžeme

Více

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod.

14.4.2010. Obsah přednášky 7. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7. Parametry metod. Parametry, argumenty. Parametry metod. Základy programování (IZAPR) Přednáška 7 Ing. Michael Bažant, Ph.D. Katedra softwarových technologií Kancelář č. 229, Náměstí Čs. legií Michael.Bazant@upce.cz Obsah přednášky 7 Parametry metod, předávání

Více

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová

INFORMATIKA. Jindřich Kaluža. Ludmila Kalužová INFORMATIKA Jindřich Kaluža Ludmila Kalužová Recenzenti: doc. RNDr. František Koliba, CSc. prof. RNDr. Peter Mikulecký, PhD. Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Všechna práva vyhrazena.

Více

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility

DAMAS. Flexibilní platforma pro energetiku a utility DAMAS Flexibilní platforma pro energetiku a utility > > Stavebnice pro tvorbu obchodních a technických informačních systémů > > Použití v energetice, utilitách a obecně pro data s časovým rozměrem > >

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2008-09 Studijní obor: Výpočetní technika a informatika Technologie SVG aktuální standard webové vektorové

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb:

Jádrem systému je modul GSFrameWork, který je poskytovatelem zejména těchto služeb: Technologie Marushka Základním konceptem technologie Marushka je použití jádra, které poskytuje přístup a jednotnou grafickou prezentaci geografických dat. Jádro je vyvíjeno na komponentním objektovém

Více

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo

XML terminologie a charakteristiky. Roman Malo XML terminologie a charakteristiky Roman Malo XML extensible Markup Language (rozšiřitelný značkovací jazyk) Verze 1.0, 1.1 http://www.w3.org/xml Rozdíly v podpoře různých znakových sad a práci s řídícími

Více

Mobilní trh vize Atos

Mobilní trh vize Atos 20-11-2014 Mobilní trh vize Atos Nabídka Smart Mobility: Dva způsoby reakce na požadavky na mobilitu Enterprise Mobilita pro zaměstnance Téma: Kvalitnější, rychlejší, levnější mobilní Ovlivňuje: Produktivitu

Více

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML

Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML geocaktualizace:22.11.2004 Vstupní data pro program Deformace ve formátu XML Pro formát vstupních dat je využit jazyk XML pro popis strukturovaných dat. Formát je definován v souladu s definicí jazyka

Více

Problémové domény a jejich charakteristiky

Problémové domény a jejich charakteristiky Milan Mišovič (ČVUT FIT) Pokročilé informační systémy MI-PIS, 2011, Přednáška 02 1/16 Problémové domény a jejich charakteristiky Prof. RNDr. Milan Mišovič, CSc. Katedra softwarového inženýrství Fakulta

Více

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely

2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely 2. přednáška z předmětu GIS1 Data a datové modely Vyučující: Ing. Jan Pacina, Ph.D. e-mail: jan.pacina@ujep.cz Pro přednášku byly použity texty a obrázky z www.gis.zcu.cz Předmět KMA/UGI, autor Ing. K.

Více