Kolaborativní aplikace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kolaborativní aplikace"

Transkript

1 Kolaborativní aplikace Michal Máčel Vema, a. s. Okružní 3a, Brno - Lesná, Tomáš Hruška Fakulta informačních technologií Vysokého učení technického v Brně, Ústav informačních systémů, Božetěchova 2, Brno Královo Pole Klíčová slova: univerzální model aplikačního prostředí, technologie IS, aplikační jazyk Abstrakt: V tomto článku je diskutován datový model pokrývající dostupnou škálu aplikačních prostředí. Je založen na grafovém modelu z využitím základních koncepcí kompozice a agregace. K tomuto modelu je navrženo aplikační rozhraní a navržen jazyk pro přímý vývoj kolaborativních aplikací nad navrženým modelem. 1. Koncepce technologické platformy pro kolaborativní aplikace V průběhu svého vývoje za posledních 15 let používala firma Vema, a.s. pro realizaci svých produktů v oblasti informačních systémů značnou škálu technologií. V databázové technologii prošla od síťového modelu přes relační až k nynějšímu objektově orientovanému přístupu. Současně s tím se měnilo okolí systémů od striktně souborového přístupu k současným webovým sémantickým sítím směřujícím většinou k technologii jazyka XML a jeho prostředí. Starší technologie u zákazníků dosud přežívají a jsou stále nezanedbatelným obchodním artiklem a novější jsou průběžně zařazovány do používaného prostředí. Pro všechny použité technologie jsou vyvíjeny aplikace, které psány v rozdílných vývojových systémech a používající různé modely svou různorodostí neúnosně rozšiřují množství prostředí, které je nutné zvládnout. Je proto jednou z hlavních snah sjednotit model dat tak, aby pokud možno pokryl uvažovaná datová prostředí a následně vyvinout či použít manipulační jazyk nad takovým modelem. Základní vlastnosti technologické platformy pro uvažované kolaborativní aplikace jsou tedy následující: jednotný model pokrývající používaná prostředí pro navigaci (Internet a jeho adresovací mechanizmus, souborové systémy, relační model, objektově orientovaný model, XML, paměť procesů, případně další), zobecněná reference používaná pro navigaci v tomto modelu, rozčlenění modelu na jmenné prostory, manipulační jazyk nad modelem Přínosem popisované aktivity není momentálně ani tak vývoj nového manipulačního jazyka, jehož širší použití může být otázkou diskuze, nýbrž návrh technologické platformy a modelu, jako základu pro možný jednotný vývoj spolupracujících aplikací. 2. Používané modely a jejich zhodnocení Předmětem modelů, jimiž se zabýváme, jsou různě strukturovaná data. V [1] jsou uvedeny dva základní principy vytváření strukturovaných dat: kompoziční (pevný počet obecně různých součástí), SYSTEMS INTEGRATION

2 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA agregační (předem neomezený počet vesměs stejných součástí). [1] (často též záznam, rekord, jmenný prostor) je obvyklá struktura v různých systémech a programovacích jazycích, protože modeluje běžné objekty denního života. Např. pes je kompozicí hlavy, těla, ocasu a noh nebo je kompozicí záhlaví a textu a záhlaví je kompozicí jména odesílatele, příjemce atd. Vzhledem k tomu, že počet součástí je předem omezen, mohou být snadno pojmenovány nejčastěji identifikátory. Agregace (kolekce, soubor, seznam, uspořádaná množina) je rovněž velmi frekventovanou strukturou. Město je agregací domů, les agregací stromů apod. Vzhledem k tomu, že agregace neurčuje předem budoucí počet součástí, nelze je předem pojmenovat. K adresování se používá mapování na množinu celých čísel, která je rovněž neomezená (indexování). Obvyklou otázkou je omezení či neomezení hloubky zanoření struktur a základní typy ukončující hierarchii struktur. Nejde samozřejmě o to, zda a jaký typ je povolen jako celočíselný, ale o to, je-li základním typem rovněž program, který může být v rámci aplikace vytvářen i spouštěn. Tato otázka vyvstává zejména v současnosti, kdy se stále více prosazují jazyky interpretované. Pokusme se nyní podívat na vybrané (a dle našeho názoru nejčastěji používané) datové modely z hlediska předchozího odstavce. 2.1 Relační databázový model Relační databázový model je složen z relací (tabulek). Každá z n-árních relací je vlastně agregátem kompozic, tj. každý řádek relační tabulky tvoří záznam a tabulka je kolekcí předem neomezeného počtu řádků. Mimochodem princip agregátu kompozic je jedním z nejčastěji užívaných v datovém modelování. V relačním modelu je obvykle omezena hloubka hierarchie a relace nelze do sebe zanořovat. Rovněž použití programu jako základního datového typu je řídké a aplikace stojí vesměs mimo datový model. V původním relačním modelu neexistovaly datově vyjádřené vztahy. Ty byly realizovány až v rámci dotazů. Neexistovala totiž standardní identifikace řádku relace. 2.2 Objektově orientovaný model Objektem v objektově orientovaném modelu bývá kompozice. V ní jsou jako datové typy povoleny jak typy základní, tak agregace. Tím je oddělen koncept agregace a kompozice do separátních typů. Hloubka zanoření struktur není omezena. Použití programu jako možného základního typu je v objektových modelech základním principem. Je ovšem otázkou, zda použitý manipulační jazyk umožňuje programy dosazovat a přímo provádět. U modernějších skriptovacích jazyků to možné je. Vzhledem k tomu, že každý objekt v tomto modelu unikátně identifikován, je možné datově vytvářet vztahy mezi objekty. Model je potom vlastně grafem, jehož uzly jsou objekty-kompozice a vztahy (reference) jsou orientované hrany tohoto grafu. Na rozdíl od relačního modelu, kde je základním přístupovým mechanizmem dotaz, dovoluje existence vztahů navigaci v objektovém modelu i tímto způsobem. 2.3 XML a Internet Internet a jeho webovské služby jsou v současnosti jedním z klíčových zdrojů dat. Vzhledem k jejich prvotnímu určení pro zveřejňování byť hypertextových dokumentů, je jejich použití jako primarního zdroje dat diskutabilní. Datový model tvoří orintovaný graf, kde na úrovni uzlů nelze hovořit ani o kompozici, ani agregaci, neboť jde o text proložený formátovacími značkami. Naopak mechanizmus univerzálního adresování URL tvoří velmi dobrý prostor pro realizaci vztahů. Nedostatek strukturovanosti dat v uzlech (semistrukturovaná data) je řešen dodatečnými prostředky, jako jsou různé analyzátory používající metod překladačů pro vydolování datových zdrojů z textu. Technologie XML [3] tento problém řeší. Její model umožňuje vytvářet kompozice pojmenovaných položek. Neomezená možnost opakování kompozic dovoluje vytvářet také agregáty. Vzhledem k historickému vývoji XML z původního SGML a tedy také HTML se v XML zachovaly některé rysy, které jeho čistotu mírně ruší. Jednak je to možnost, aby součástí kompozice byly úseky textu, které nejsou pojmenované a neomezená možnost opakování a stídání se různě pojmenovaných položek. Na 430 SYSTEMS INTEGRATION 2003

3 KOLABORATIVNÍ APLIKACE druhém místě bych jmenoval duální koncepci elementů a atributů, která umožňuje návrhářům používat pro modelování těchže objektů různé prvky modelu. <kompozice> Nepojmenovaný text <agregace1>alfa</agregace1> <agregace1>beta</agregace1> <agregace1>gama</agregace1> a další kousek nepojmenovaného textu <agragace2>zelená</agregace2> <agregace1>delta</agregace1> <prvek1>auto</prvek1> a ještě kousek textu <agregace2>modrá</agregace2> </kompozice> XML je tedy grafovým modelem s možností vytváření vztahů. Umožňuje modelovat jak čisté kompozice, tak agregace. Jeho značná liberálnost však dovoluje vytvářet i kombinované struktury s obtížnou adresací. To lze ostatně zjistit při podrobnějším studiu jak modelu XML struktur DOM, tak při popisu sémantiky dotazovacího jazyka XPATH 2.4 Souborové systémy Jako poslední prostředí, jež budeme při návrhu na šeho modelu využívat jsou souborové systémy. Zde je situace poměrně jednoduchá. Souborové systémy tvoří téměř výhradně hierarchicky neomezenou vnořenou strukturu kompozic, zde nazývané obvykle adresáře. 3. Model prostředí pro vytváření aplikací Navrhovaný model si klade za cíl sjednotit aplikačně prostředí uvedená v kapitole 2 a poskytnout technologii pro jednotný zápis aplikací pro všechna tato prostředí. Co se týká XML, byl model omezen tak, že: jméno položky je v rámci kompozice jedinečné,, vyskytuje-li se v kompozici více položek stejného jména, jde o agregaci. Za těchto omezení musí syntakticky model vyjádřit v XML a naopak takto omezeno XML hodnotu lze aplikačně pokrýt navrhovaným modelem. <kompozice> <agregace1>alfa</agregace1> <agregace1>beta</agregace1> <agregace1>gama</agregace1> <agregace1>delta</agregace1> <agregace2>zelená</agregace2> <agregace2>modrá</agregace2> <prvek1>auto</prvek1> </kompozice> Kromě těchto dvou základních uzlů obsahuje model zejména atomické datové typy, uzel referenční a uzel modelující program. SYSTEMS INTEGRATION

4 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Jmenný prostor Boolean Agregace Číselné typy Datum a čas String Prázdný Program Reference obr.1 Typy uzlů 3.1 Jmenné prostory Navrhovaný model je grafový. Uzly grafů jsou zobrazeny na obr. 1. Každý z uzlů je v grafu adresovatelný, což umožňuje realizovat vazby směřující k tomuto uzlu. Vazby tvoří hrany grafového modelu. Všechny typy uzlů modelu jsou odvozeny ze základního uzlu nazvaného jmenný prostor. Při navigaci v modelu je vždy jeden z uzlů aktivní. Jmenný prostor uzlu tvoří jména operací, které je možné v daném uzlu provést. Výsledkem operace je vždy uzel grafu jmenný prostor. Na obr. 1 vidíme typový strom možných uzlů modelu. Na levé straně jsou základní datové typy Boolean, časová značka, číselné typy a řetězce znaků. Operace u těchto uzlů jsou standardní (logické operace u Boolean, aritmetické u číselných typů apod.). Prázdný typ naopak nemá žádnou operaci a tudíž z něho nelze přejít na jiný jmenný prostor a průchod modelem zde vždy končí. Uzel typu Program představuje prvek modelu, v němž je uložen program, který má být vyhodnocen. Operací vyhodnocením programu vznikne opět hodnota typu jmenný prostor a v průchodu modelem je možné pokračovat. Uzel typu Reference obsahuje zobecněnou referenci určující průchod modelem. Operací uzlu je přechod přes příslušnou referenci. Vyhodnocování reference popisuje kapitola 3.2. Klíčovými typy uzlů grafu jsou uzly typu Agregace a. Uzel typu Agregace představuje předem neomezený seznam nepojmenovaných položek. Vzhledem k tomu, že agregaci chápeme jako uspořádaný seznam, jsou jeho základními operacemi přechod na n-tou položku, případně zjištění momentálního počtu položek. Uzel je následníkem uzlu agregace. Lze v něm tudíž 432 SYSTEMS INTEGRATION 2003

5 KOLABORATIVNÍ APLIKACE realizovat operace nad agregací a kromě toho základní operaci uzlu, tj. přechod na položku označenou jménem. Je jisté, že budou existovat různé systémy přístupu ke kompozicím a agregacím, vzhledem k různým pokrývaným modelů, případně i různým systémům přístupu k databázím. V tom případě bude nezbytné realizovat příslušné následníky uvedeným typů, kde budou operace implementovány podle příslušného systému. Příklad Uvažujme následující příklad. Na internetové adrese je souborový systém, kde v adresáři /databaze/relacni je v souboru zaměstnanci.db k dispozici relační databáze zaměstnanců. Zde je uživateli zpřístupněna relace obsahující jména příjmení a data narození zaměstnanců. Jeden z řádků relace obsahuje záznam o zaměstnanci Janu Novákovi narozeném na Silvestra roku 1970 v půl čtvrté odpoledne. Kromě toho existují v modelu další adresáře, databáze i řádky v tabulkách relací. Model pokrývající takto popsaný datový prostor je zobrazen na obr.2. V konkrétních uzlech je vždy uveden typ uzlu a jeho hodnota (u základních typů jde o jednoduchou hodnotu, u kompozicí a agregací jejich položky). U uzlů, které jsou součástí modelu, ale přímo nesouvisí s popsaným příkladem jsou uvedeny pouze typy uzlu bez hodnoty a kurzívou popsán komentář, co daný uzel modeluje. 3.2 Reference a navigace v modelu Referencí rozumíme posloupnost textových řetězců libovolného formátu. Interpretaci každého dílčího řetězce má na starosti správce příslušného jmenného prostoru. Ne náhodou si vybavíme velmi úspěšný model distribuované tvorby reference v Internetu a s tím spojené technologie DNS serverů. Důležitý je fakt, že obecně existuje více referencí k témuž objektu. Každá reference má podle svého charakteru různě dlouhou platnost. Kolekce referencí Svět» ČR» Firmy» IČO» , Tato-databáze» tabulka-firmy» číslo řádku XY a Proces» adresa může znamenat reference téhož objektu stejnou identitu. Liší se jen svou stabilitou. Námi navržený systém předpokládá postupný dynamický vznik alternativních referencí spolu se schopností systému vyhodnotit, která reference je nejefektivnější. Vzhledem k redundanci informací, vzniká vyšší robustnost systému. Kdykoliv není aplikovatelná určitá reference, použije se stabilnější (i když méně efektivní). Můžeme to chápat jako zobecnění principu virtuální paměti. Aplikační kód stavíme na stabilních referencích, méně stabilní reference vznikají interpretací kódu. Chceme-li vytvořit zastřešující model, musí se jednat o model jednoduchý. Proto také možnosti jeho navigace vycházejí z jednoduchých principů. Základními prostředky manipulace jsou dereference a enumerace. Dereference souvisí s referenci a jedná se o základní schopnost jmenného prostoru vyhledat prvek se zadanou identifikací. Tato vlastnost je základní a každý jmenný prostor ji musí podporovat. Druhou metodou je enumerace procházení všech prvků jmenného prostoru. Tato metoda není povinná. Např. enumerace jmenných prostorů na internetu je obtížně realizovatelná. Tím, že se musí vystačit s jednoduchými principy navigace, se může se zdát, že je to nutně musí být na úkor efektivity. V případech, kde to je odůvodněné, je možné tuto situaci vyřešit individuální implementací jmenného prostoru, která řeší implementaci základních funkcí efektivně. SYSTEMS INTEGRATION

6 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Reference databáze: programy: system: adresář adresář vyvoj: objektove: relacni: adresář adresář Jmenný prostor ucetnictvi.db: zaměstnanci.db:. jiná databáze záznam záznam 1: 2: 3: 4: 5: Agregace záznam záznam jmeno: prijmeni: narozeni: String Jan String Novák Datum a čas obr.2.: Příklad modelu v 15: SYSTEMS INTEGRATION 2003

7 KOLABORATIVNÍ APLIKACE Kromě manipulace na úrovni dat (DML), musí mít každý systém vztah i k manipulaci s metadaty (DDL). Naše pojetí vychází z přesvědčení, že mezi oběma světy nesmí být činěn rozdíl. Je přirozené, aby definice metadat byla nadřízena definici dat, tedy jmenný prostor metadat zahrnuje i data. Proto operace vytvoření nového objektu uvnitř jmenného prostoru nebo jeho registrace v existujícím jmenném prostoru může být spojena s modifikací obsahu objektu. Jde to zobecnění tzv. dědičnosti. V okamžiku registrace objektu ve jmenném prostoru může dojít k obohacení objektu o specifické vlastnosti. Obohacení je ve skutečnosti virtuální, tj. objekt má s ohledem na svou identitu vyjádřenou kolekcí referencí takové vlastnosti, jaké implementace jmenných prostorů nabídnou. Takto pojímaný systém je slabě typovaný. Za typovou shodu je možné požadovat pouze příslušnost ke stejnému jmennému prostoru. Na druhou stranu při kvalifikaci dílčích komponent vlastností - není nutné uvádět jejich zdroj. Proto se nevyžaduje exaktní definice dvojice rozhraní-vlastnost, jak je obvyklé. Např. stačí z objektu reprezentujícího osobu žádat jméno, bez ohledu na způsob získání. Tak se otevírá prostor pro využití nových technik jako je tzv. tlumočení, tj. implicitní dynamická konverze dat. Ta se opírá o jednorozměrný slovník pojmů s jejich kontextovými významy. 4. Aplikační jazyk Výše popsané principy jsou nezávislé na použitém implementačním prostředí. Naše základní implementace rozhraní jmenných prostorů je realizována v jazyce C++ a v tomto jazyce je možné také využívat všech možností popisovaného modelu. Významným zhodnocením a zvýšením produktivity je definice aplikačního jazyka, který zapouzdřuje výše uvedené principy a vytváří komfortní vývojové prostředí. Jde o obvyklý postup (např. Visual Basic a COM, C# a DOT.NET). I když se může zdát, že vytváření účelových aplikačních jazyků je problematické, opak je pravdou. Každá společnost, která buduje rozsáhlý aplikační systém, se opírá o svůj aplikační jazyk (např. SAP a ABAP). Pokud společnost disponuje dostatečně erudovanými kapacitami a návrh aplikačního jazyka je koncipován ve stylu univerzálních jazyků, tak je investice pro vytvoření i pro naučení aplikačního jazyka efektivní. Nevytvoříme-li si totiž svůj aplikační jazyk, budeme ho násilně vkládat do využití univerzálních programovacích jazyků. Tato cesta může být u rozsáhlejších systémů velmi strastiplná. Námi navrhovaný aplikační jazyk je koncipován jako interpretační (s přihlédnutím, aby optimalizace formou předkompilace byla možná). To zvyšuje jeho robustnost a odolnost proti změnám modelu. Jak vyplývá z předchozích úvah, nemůže se jednat o silně typovaný jazyk. Proto při jeho interpretaci dochází k dynamické volbě algoritmů. Vyplývá to ze skutečnosti, že nelze předpokládat, jaké vlastnosti bude zpracovávaný objekt v mít okamžiku interpretace. Tato skutečnost nás např. nutí začlenit do jazyka obecnější přístup k ošetření výjimečných situací (libovolná referovaná vlastnost komponenta nemusí v okamžiku interpretace existovat). Otevřenost systému si dále vyžaduje možnost pracovat nejen s daty, ale také s metadaty. Např. pokud má objekt jisté vlastnosti, lze provést určitý algoritmus, jinak se pokusíme o jiný. Renesanci také zažijí techniky typu move/copy corresponding (COBOL). Jde o případ, kdy se přiřazují navzájem dvě struktury na základě shody jmen svých vlastností. 5. Závěr Tento příspěvek popisuje základní kriteria a principy technologického prostředí pro vytváření kolaborativních aplikací vhodných pro oblast tvorby informačních systémů. Snaží se nabídnout odpověď na otázku, před kterou stojí většina tvůrců informačních systémů. Jak vyvíjet informační systémy, které musí využívat na jedné straně data ze starších i nových databázových technologií a současně být otevřené k světu internetu a jeho dynamickému vývoji. SYSTEMS INTEGRATION

8 MICHAL MÁČEL, TOMÁŠ HRUŠKA Použitá litertura [1] PAGE-JONES,M.: Základy objektově orientovaného návrhu v UML, Grada 2001, 365 str. [2] MÁČEL,M.: Aplikační programování v heterogenním prostředí, In: Sborník konference DATAKON 2002, Masarykova universita Brno 2002, str [3] BRADLEY,N.: XML kompletní průvodce, Grada 2000, 536 str. Summary This paper deals with information system modeling. In the first part, the widely used models of data are discussed and classified. In the second part, the common model of data is introduced. This model is declared to be able to cover popular models and it is introduced as a possible base for collaborative manipulation with compound data structures. The model is declared as a graph model with unified node types namespaces. In the next part, a more complex example is shown and the graph model of a non trivial-data space is described. In the next part, the concept of reference and navigation in this model is described. In the last step, the model can be used as the base of new manipulation language development. 436 SYSTEMS INTEGRATION 2003

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému

Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová 1 Uživatelem řízená navigace v univerzitním informačním systému Hana Netrefová Abstrakt S vývojem počítačově orientovaných informačních systémů je stále větší důraz kladen na jejich uživatelskou

Více

EXTRAKT z technické specifikace ISO

EXTRAKT z technické specifikace ISO EXTRAKT z technické specifikace ISO Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Dopravní a cestovní informace předávané prostřednictvím

Více

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ

MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ MATURITNÍ OTÁZKY ELEKTROTECHNIKA - POČÍTAČOVÉ SYSTÉMY 2003/2004 PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ POČÍTAČŮ 1) PROGRAM, ZDROJOVÝ KÓD, PŘEKLAD PROGRAMU 3 2) HISTORIE TVORBY PROGRAMŮ 3 3) SYNTAXE A SÉMANTIKA 3 4) SPECIFIKACE

Více

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS

XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS XML Š ABLONY A JEJICH INTEGRACE V LCMS XML TEMPLATES AND THEIN INTEGRATION IN LCMS Roman MALO - Arnošt MOTYČKA This paper is oriented to discussion about using markup language XML and its features in LCMS

Více

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář

Tabulka symbolů. Vazba (binding) Vazba - příklad. Deklarace a definice. Miroslav Beneš Dušan Kolář Vazba (binding) Tabulka symbolů Miroslav Beneš Dušan Kolář vazba = spojení mezi entitou a vlastností okamžik vazby (binding time) při návrhu jazyka při implementaci jazyka během překladu/spojování/zavádění

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný

DJ2 rekurze v SQL. slajdy k přednášce NDBI001. Jaroslav Pokorný DJ2 rekurze v SQL slajdy k přednášce NDBI001 Jaroslav Pokorný 1 Obsah 1. Úvod 2. Tvorba rekurzívních dotazů 3. Počítaní v rekurzi 4. Rekurzívní vyhledávání 5. Logické hierarchie 6. Zastavení rekurze 7.

Více

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např.

2. přednáška. Databázový přístup k datům (SŘBD) Možnost počítání v dekadické aritmetice - potřeba přesných výpočtů, např. 2 přednáška 2 října 2012 10:32 Souborově orientované uchování dat Slabý HW Není možné uchovávat "velká data" - maximálně řádově jednotky MB Na každou úlohu samostatná aplikace, která má samostatná data

Více

Úvod do databázových systémů

Úvod do databázových systémů Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů Cvičení 7 Ing. Petr Lukáš petr.lukas@vsb.cz Ostrava, 2014 Modelování databází Modelování

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Databázové systémy I. 1. přednáška

Databázové systémy I. 1. přednáška Databázové systémy I. 1. přednáška Vyučující a cvičení St 13:00 15:50 Q09 Pavel Turčínek St 16:00 18:50 Q09 Oldřich Faldík Čt 10:00 12:50 Q09 Jan Turčínek Pá 7:00 9:50 Q08 Pavel Turčínek Pá 10:00 12:50

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém

Principy operačních systémů. Lekce 7: Souborový systém Principy operačních systémů Lekce 7: Souborový systém Souborový systém Souborový systém (anglicky file system) je označení pro způsob organizace dat ve formě souborů (a většinou i adresářů) tak, aby k

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST

ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST ELEARNING NA UJEP PŘEDSTAVY A SKUTEČNOST JAN ČERNÝ, PETR NOVÁK Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem Abstrakt: Článek popisuje problematiku rozvoje elearningu na UJEP. Snahu o vytvoření jednotného celouniverzitního

Více

Modelování webových služeb v UML

Modelování webových služeb v UML Modelování webových služeb v UML Jaromír Šveřepa LBMS, s.r.o. Abstrakt: Tento příspěvek se zaměřuje na praktický postup pro identifikaci potřeby webové služby, modelování způsobu jejího použití, popřípadě

Více

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení

Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu zlepšení Nakladatelství a autor dìkují za podporu pøi vydání této knihy spoleènostem: SAP ÈR, spol. s r. o. MICROSOFT, s.r.o. ŠKODA AUTO, a.s. Ing. Pavel Uèeò, CSc. Zvyšování výkonnosti firmy na bázi potenciálu

Více

TRANSFORMACE RELAČNÍHO DATOVÉHO MODELU NA OBJEKTOVÝ TRANSFORMATION OF RELATIONAL TO OBJECT DATA MODEL

TRANSFORMACE RELAČNÍHO DATOVÉHO MODELU NA OBJEKTOVÝ TRANSFORMATION OF RELATIONAL TO OBJECT DATA MODEL TRANSFORMACE RELAČNÍHO DATOVÉHO MODELU NA OBJEKTOVÝ TRANSFORMATION OF RELATIONAL TO OBJECT DATA MODEL Vít Holub Anotace Článek poskytne čtenáři základní přehled v datových modelech, ukáže výhody a nevýhody

Více

1 Úvod do kompilátorů

1 Úvod do kompilátorů 1 Úvod do kompilátorů 1.1 Úvodem několik slov Tyto texty obsahují úvod do návrhu programovacích jazyků a problematiky překladu programů. Téma pokrývá oblasti zahrnující lexikální analýzu (scanning), regulární

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav systémového inženýrství a informatiky Datová podpora na úrovni kontaktního pracoviště Úřadu práce pro státní sociální podporu Josef Hájek Bakalářská

Více

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů

Infrastruktura UML. Modelování struktury v UML. Superstruktura UML. Notace objektů. Diagramy objektů Infrastruktura UML v UML Karel Richta listopad 2011 Richta: B101TMM - v UML 2 Superstruktura UML Směr pohledu na systém dle UML Diagramy popisující strukturu diagramy tříd, objektů, kompozitní struktury,

Více

Projekty pro výuku programování v jazyce Java

Projekty pro výuku programování v jazyce Java JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Pedagogická fakulta Katedra informatiky Akademický rok: 2006/2007 TEZE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Projekty pro výuku programování v jazyce Java Jméno: František Přinosil

Více

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE

2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 2. blok část B Základní syntaxe příkazů SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE Studijní cíl Tento blok je věnován základní syntaxi příkazu SELECT, pojmům projekce a restrikce. Stručně zde budou představeny příkazy

Více

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy

IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy IS SEM - informační systém pro správu a evidenci nemovitého majetku hlavního města Prahy Martin Diviš, Martin Vimr DELTAX Systems a.s. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praha 7 martin.divis@deltax.cz, martin.vimr@deltax.cz

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě.

EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy (ITS) Označení poloh pro geografické databáze Část 3:

Více

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller

Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Návrh programu v Black Box Component Builderu s využitím architektury Model View Controller Gustav Hrudka Katedra měřicí a řídicí techniky, VŠB Technická univerzita v Ostravě, tř. 17. listopadu, 708 33

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

XML databáze. Přednáška pro kurz PB138 Moderní značkovací jazyky Ing. Petr Adámek

XML databáze. Přednáška pro kurz PB138 Moderní značkovací jazyky Ing. Petr Adámek XML databáze Přednáška pro kurz PB138 Moderní značkovací jazyky 22. 4. 2003 Ing. Petr Adámek xadamek2@fi.muni.cz http://www.bilysklep.cz/petr/ XML databáze Proč XML databáze Efektivní ukládání a vyhledávání

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

přetížení operátorů (o)

přetížení operátorů (o) přetížení operátorů (o) - pro vlastní typy je možné přetížit i operátory (tj. definovat vlastní) - pro definici slouží klíčové slovo operator následované typem/znakem operátoru - operátor je speciální

Více

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL

SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTÉM PRO KONFIGURACI KOMUNIKAČNÍCH TERMINÁLŮ A VIZUALIZACI STAVOVÝCH DAT Z KOLEJOVÝCH VOZIDEL SYSTEM FOR CONFIGURATION OF COMMUNICATION TERMINALS AND VISUALIZATION OF STATE INFORMATION FROM RAIL VEHICLES

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ

ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LIV 1 Číslo 3, 006 Předpoklady Petriho sítí k modelování logistických

Více

PROGRAMOVÁNÍ. Cílem předmětu Programování je seznámit posluchače se způsoby, jak algoritmizovat základní programátorské techniky.

PROGRAMOVÁNÍ. Cílem předmětu Programování je seznámit posluchače se způsoby, jak algoritmizovat základní programátorské techniky. Cílem předmětu Programování je seznámit posluchače se způsoby, jak algoritmizovat základní programátorské techniky. V průběhu budou vysvětlena následující témata: 1. Dynamicky alokovaná paměť 2. Jednoduché

Více

Teoretické minimum z PJV

Teoretické minimum z PJV Teoretické minimum z PJV Pozn.: následující text popisuje vlastnosti jazyka Java zjednodušeně pouze pro potřeby výuky. Třída Zavádí se v programu deklarací třídy což je část programu od klíčových slov

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech

Autor. Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech Adresářová služba X.500 a LDAP Autor Martin Lasoň Abstrakt Potřeba aplikací sdílet a udržovat informace o službách, uživatelích nebo jiných objektech vedla ke vzniku specializovaných databází adresářů.

Více

Geometrické indexování a dotazování multimediálních dat

Geometrické indexování a dotazování multimediálních dat Geometrické indexování a dotazování multimediálních dat Tomáš Skopal, Michal Krátký, Václav Snášel Katedra informatiky, VŠB-Technická Univerzita Ostrava 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava-Poruba {michal.kratky,

Více

Algoritmizace prostorových úloh

Algoritmizace prostorových úloh INOVACE BAKALÁŘSKÝCH A MAGISTERSKÝCH STUDIJNÍCH OBORŮ NA HORNICKO-GEOLOGICKÉ FAKULTĚ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ - TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Algoritmizace prostorových úloh Datové struktury Daniela Szturcová

Více

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje

Analýza publikačního systému. KÚ Zlínského kraje Příloha č. 0806-12-P07 Analýza publikačního systému KÚ Zlínského kraje 2006 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsaţené jsou

Více

PRG036 Technologie XML

PRG036 Technologie XML PRG036 Technologie XML Přednáší: Irena Mlýnková (mlynkova@ksi.mff.cuni.cz) Martin Nečaský (necasky@ksi.mff.cuni.cz) LS 2010 Stránka přednášky: http://www.ksi.mff.cuni.cz/~mlynkova/prg036/ 1 Osnova předmětu

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Část 1 Moderní JavaScript

Část 1 Moderní JavaScript Obsah Část 1 Moderní JavaScript Kapitola 1 Moderní programování v JavaScriptuh.................... 13 Objektově orientovaný JavaScript................................13 Testování zdrojového kódu......................................

Více

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora

Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora UŽIVATELSKÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE ANKETA : Individuální projekt z předmětu webových stránek 2012 - Anketa Jan Livora [2ITa] [sk1] 1 Obsah DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!!!... 3 PROHLÁŠENÍ O AUTORSTVÍ:... 3 ANOTACE:...

Více

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš

Objektově orientované databáze. Miroslav Beneš Objektově orientované databáze Miroslav Beneš Obsah přednášky Motivace Vlastnosti databázových systémů Logické datové modely Nevýhody modelů založených na záznamech Co potřebujeme modelovat? Identifikace

Více

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů

Soubory a databáze. Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Datový typ soubor Soubory a databáze Soubor označuje množinu dat, která jsou kompletní k určitému zpracování a popisují vybrané vlastnosti reálných objektů Záznam soubor se skládá ze záznamů, které popisují

Více

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví #

Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Euro měna v Mezinárodních účetních standardech a v českém účetnictví # Jaroslava Roubíčková * Měna euro je v současné době samostatnou cizí měnou obdobně jako USD, CHF a jiné cizí měny. Nejen zahraničně

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Hierarchický model. 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16

Hierarchický model. 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha. pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16 Hierarchický model 1995-2013 Josef Pelikán CGG MFF UK Praha pepca@cgg.mff.cuni.cz http://cgg.mff.cuni.cz/~pepca/ 1 / 16 Hierarchie v 3D modelování kompozice zdola-nahoru složitější objekty se sestavují

Více

04 - Databázové systémy

04 - Databázové systémy 04 - Databázové systémy Základní pojmy, principy, architektury Databáze (DB) je uspořádaná množina dat, se kterými můžeme dále pracovat. Správa databáze je realizována prostřednictvím Systému pro správu

Více

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc.

Kurz Databáze. Obsah. Dotazy. Zpracování dat. Doc. Ing. Radim Farana, CSc. 1 Kurz Databáze Zpracování dat Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Obsah Druhy dotazů, tvorba dotazu, prostředí QBE (Query by Example). Realizace základních relačních operací selekce, projekce a spojení. Agregace

Více

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc.

Objektově orientované programování 1 XOBO1. Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. Objektově orientované programování 1 XOBO1 Autor: Doc. Ing. František Huňka, CSc. 1 Seznam kapitol 1 Základní pojmy...3 1.1 Úvod do tříd a objektů...3 1.2 Vývojové prostředí...7 1.3 Jednotný modelovací

Více

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ POVODNÍ A DALŠÍCH KRIZOVÝCH SITUACÍ

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM PŘESHRANIČNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO PŘEDCHÁZENÍ A ŘEŠENÍ POVODNÍ A DALŠÍCH KRIZOVÝCH SITUACÍ DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) v rámci veřejné zakázky 10/OR/2013 evidenční č. 344875

Více

Rozhraní pro práci s XML dokumenty. Roman Malo

Rozhraní pro práci s XML dokumenty. Roman Malo Rozhraní pro práci s XML dokumenty Roman Malo Práce s XML dokumenty Datově a dokumentově orientované XML dokumenty Problém preference elementů a atributů Strom elementů Strom uzlů Základní zpracování dokumentů

Více

programování formulářů Windows

programování formulářů Windows C# a WinForms programování formulářů Windows M i c r o s o f t. N E T D e v e l o p m e n t S e r i e s Chris Sells Microsoft.NET Development Series Windows Forms Programming in C# Authorized translation

Více

PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES

PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES PROBLEMATIKA TAKTOVÝCH JÍZDNÍCH ŘÁDŮ THE PROBLEMS OF INTERVAL TIMETABLES Zdeněk Píšek 1 Anotace: Příspěvek poednává o základních aspektech a prvcích plánování taktových ízdních řádů a metod, kterých se

Více

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha

Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice. Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Ožehavé problémy normalizace a užívání české terminologie v geoinformatice Doc. Ing. Jiří Šíma, CSc. Praha Geoinformatika geoinformatics, Geoinformatik, геоинформатика věda a technologie, která rozvíjí

Více

Analýza požadavků na zpracování obrazových dat, metodika uložení a jejich správa na ÚMČ Praha 1

Analýza požadavků na zpracování obrazových dat, metodika uložení a jejich správa na ÚMČ Praha 1 Analýza požadavků na zpracování obrazových dat, metodika uložení a jejich správa na ÚMČ Praha 1 Jiří Verner hlavní editor + správce informačního portálu WSW CO TO VLASTNĚ JSOU OBRAZOVÁ DATA? Digitální

Více

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75

Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Stručný obsah Část 1 Základy aplikace Microsoft Access Kapitola 1: Co je Microsoft Access? 27 Kapitola 2: Mnoho tváří aplikace Microsoft Access 41 Kapitola 3: Návrh databázové aplikace 75 Část 2 Vytváření

Více

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy

Obrázek 6.14: Prohlížec nápovedy JavaHelp Základní popis systému JavaHelp Soucástí vetšiny interaktivních aplikací je nápoveda (help) aplikace v Jave nejsou výjimkou. Systém JavaHelp je napsaný v Jave a je urcený pro aplikace vytvárené

Více

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu

George J. Klir. State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu A Tutorial Advances in query languages for similarity-based databases George J. Klir Petr Krajča State University of New York (SUNY) Binghamton, New York 13902, USA gklir@binghamton.edu Palacky University,

Více

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy

Přehled systému Microsoft SQL Server. Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Komu je kniha určena Struktura knihy Nejvhodnější výchozí bod pro čtení knihy Konvence a struktura knihy Konvence Další prvky Požadavky na systém Ukázkové databáze Ukázky kódu Použití ukázek kódu Další

Více

Michal Krátký. Tvorba informačních systémů, 2008/2009. Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava. Tvorba informačních systémů

Michal Krátký. Tvorba informačních systémů, 2008/2009. Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava. Tvorba informačních systémů Tvorba informačních systémů 1/18 Tvorba informačních systémů Michal Krátký Katedra informatiky VŠB Technická univerzita Ostrava Tvorba informačních systémů, 2008/2009 Tvorba informačních systémů 2/18 Úvod

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY

GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY KATEDRA INFORMATIKY PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO GRAFY A GRAFOVÉ ALGORITMY ARNOŠT VEČERKA VÝVOJ TOHOTO UČEBNÍHO TEXTU JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ

Více

OOT Objektově orientované technologie

OOT Objektově orientované technologie OOT Objektově orientované technologie Logická struktura systému (Diagram tříd) Daniela Szturcová Institut geoinformatiky, HGF Osnova Třídy Statický pohled na systém Atributy a operace, řízení přístupu

Více

Optimalizace struktury serveru

Optimalizace struktury serveru Osvědčené postupy pro snížení provozních nákladů na informační technologie (IT) Výtah Tento dokument obsahuje informace pro technické řídicí pracovníky a manažery IT. Popisuje způsoby, kterými mohou organizace

Více

Problém identity instancí asociačních tříd

Problém identity instancí asociačních tříd Problém identity instancí asociačních tříd Autor RNDr. Ilja Kraval Ve školeních a také následně po jejich ukončení se stále častěji objevují dotazy, které se týkají tzv. identity instancí asociační třídy.

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o.

Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Program Technické podpory SODATSW spol. s r.o. Úvodní slovo Verze: 3.1.0 Vážení zákazníci, partneři, dodavatelé a vy všichni ostatní, kteří rádi používáte, využíváte či prodáváte produkty a služby společnosti

Více

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ

PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ PREPROCESOR POKRAČOVÁNÍ Chybová hlášení V C# podobně jako v C++ existuje direktiva #error, která způsobí vypsání chybového hlášení překladačem a zastavení překladu. jazyk C# navíc nabízí direktivu #warning,

Více

Etapy tvorby lidského díla

Etapy tvorby lidského díla Systém Pojem systém Obecně jej chápeme jako seskupení prvků spolu s vazbami mezi nimi, jejich uspořádání, včetně struktury či hierarchie. Synonymum organizace či struktura. Pro zkoumání systému je důležité

Více

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy).

Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Důvěryhodná dlouhodobá a garantovaná archivace (požadavky z pohledu legislativy). Ján Ilavský, Solutions Architect Atos IT Solutions and Services, s.r.o. Vznik Atos Roční tržby ve výši 8,7 miliard za 2011

Více

Potenciál datových schránek pro rozvoj e-governmentu v České republice

Potenciál datových schránek pro rozvoj e-governmentu v České republice Potenciál datových schránek pro rozvoj e-governmentu v České republice Mgr. Tomáš Lechner Vysoká škola ekonomická v Praze Národohospodářská fakulta Katedra práva Obsah přednášky Informační systém datových

Více

Práce se soubory opakování

Práce se soubory opakování Práce se soubory Práce se soubory opakování Nízko-úrovňové (C-čkové) API. fopen(), fread(), fwrite(), fclose() S daty se manipuluje přes řetězce. Manipulace s celým souborem najednou. fpassthru(), readfile()

Více

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management

SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management. SAML and XACML as a New Way of Identity Management SAML a XACML jako nová cesta pro Identity management SAML and XACML as a New Way of Identity Management Dagmar BRECHLEROVÁ Oddělení medicínské informatiky, Ústav informatiky AVČR, v.v.i. brechlerova@euromise.cz

Více

Manuál administrátora FMS...2

Manuál administrátora FMS...2 Manuál administrátora Manuál administrátora FMS...2 Úvod... 2 Schéma aplikace Form Management System... 2 Úvod do správy FMS... 3 Správa uživatelů... 3 Práva uživatelů a skupin... 3 Zástupci... 4 Avíza

Více

Datové typy a struktury

Datové typy a struktury atové typy a struktury Jednoduché datové typy oolean = logická hodnota (true / false) K uložení stačí 1 bit často celé slovo (1 byte) haracter = znak Pro 8-bitový SII kód stačí 1 byte (256 možností) Pro

Více

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace

Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Delphi podstata, koncepce a metody MDI aplikace Bc. Tomáš Selucký, Ústav statistiky a operačního výzkumu, Provozně ekonomická fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, selucky@selucky.com

Více

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY

MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY MONITORING A ANALÝZA KVALITY ELEKTŘINY Doc. Ing. Jan Žídek, CSc. Kvalitativní stránka elektřiny dnes hraje čím dál významnější roli. Souvisí to jednak s liberalizací trhu s elektrickou energii a jednak

Více

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d

KMA/PDB. Karel Janečka. Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d KMA/PDB Prostorové spojení Karel Janečka Tvorba materiálů byla podpořena z prostředků projektu FRVŠ č. F0584/2011/F1d Obsah Prostorové spojení pomocí hnízděných cyklů. Prostorové spojení pomocí R-stromů.

Více

7.3 Diagramy tříd - základy

7.3 Diagramy tříd - základy 7.3 Diagramy tříd - základy - popisuje typy objektů a statické vztahy mezi nimi Objednávka -datumpřijetí -předplacena -číslo -cena +vyřiď() +uzavři() {if Objednávka.zákazník.charakteristika = 'nejistý'

Více

Stabilita v procesním průmyslu

Stabilita v procesním průmyslu Konference ANSYS 2009 Stabilita v procesním průmyslu Tomáš Létal VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV PROCESNÍHO A EKOLOGICKÉHO INŽENÝRSTVÍ, Adresa: Technická 2896/2, 616 69

Více

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY

ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ELEKTRONIZACE VEŘEJNÉ SPRÁVY ANDREA SCHELLEOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzity Abstract in original language Článek se zaobírá problematikou elektronizace veřejné správy s důrazem na elektronické

Více

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika Vysoká škola polytechnická Jihlava Katedra elektrotechniky a informatiky Tematické okruhy pro státní závěrečné zkoušky oboru Aplikovaná informatika Tyto okruhy jsou platné pro studenty, kteří započali

Více

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek

Podpora XML v.net. Podpora XML v.net. nezávislý publicista. Jirka Kosek. http://www.kosek Podpora XML v.net Podpora XML v.net Jirka Kosek nezávislý publicista http://www.kosek kosek.cz Co nás čeká? Co nás čeká?! podpora XML ve VisualStudio.NET! architektura System.Xml! čtení XML dokumentů!

Více

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL

Databázové systémy. Cvičení 6: SQL Databázové systémy Cvičení 6: SQL Co je SQL? SQL = Structured Query Language SQL je standardním (ANSI, ISO) textovým počítačovým jazykem SQL umožňuje jednoduchým způsobem přistupovat k datům v databázi

Více

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče.

KAPITOLA 3. Architektura aplikací na frameworku Rails. V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. KAPITOLA 3 Architektura aplikací na frameworku Rails V této kapitole: modely, pohledy, řadiče. 58 Část I: Začínáme Jedna ze zajímavých vlastností frameworku Rails spočívá v tom, že klade docela závažná

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace programů ESF - veřejná správa a sociální inovace vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního

Více

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat

ArcGIS Desktop 10. Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Nástroje pro správu, editaci a analýzu prostorových dat ArcGIS Desktop 10 Software ArcGIS Desktop 10 nabízí širokou paletu nástrojů pro všechny, kdo pracují s informacemi se vztahem k

Více

Úvod do databázových systémů 6. cvičení

Úvod do databázových systémů 6. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 6. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Modelování databází [1]

Více

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux.

Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux. Jan Smolík UML UML Communist Party of Nepal (Unified Marxist-Leninist) Unified Modeling Language University of Massachusetts Lowell User-mode Linux Zdroj: Wikipedia Unified modelling language Neproprietární

Více