HLAVNÍ 43, OSLAVANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov Adresa školy: Právní forma: Hlavní 850/43, Oslavany příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Součásti školy: Město Oslavany, okres Brno-venkov, náměstí 13. prosince 2, Oslavany PhDr. Ivan Kocáb, Sadová 10, Oslavany škola je úplná s 1. a 2. stupněm a školní jídelnou telefon/fax: www stránky: Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků (stav k ) Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,8 2. stupeň ,9 Celkem ,3 b) Celkový počet žáků v 1. ročníku (stav k ): 51 c) Průměrný počet žáků na jednoho učitele celkem za celou školu: 15,5 d) Školská rada působí v souladu s platnými právními předpisy. Pro třetí funkční období ji tvoří: Jindra Kovandová a Petra Zahradníčková (zástupci rodičů žáků) Vít Aldorf a Ing. Svatopluk Staněk (zástupci zřizovatele) Mgr. Ivana Vognarová a Mgr. Petr Horák (zástupci pedagogických pracovníků) e) Odborová organizace není při škole zřízena. f) Vzdělávací program školy: Název vzdělávacího programu platnost v ročníku Školní vzdělávací program ZŠ Oslavany Naše škola ze dne

3 g) Zařízení školního stravování: Typ jídelny Úplná školní jídelna Děti mateřské školy Počet strávníků k : Žáci základní školy Zaměstnanci ZŠ + školní důchodci Ostatní Celkem obědy svačiny obědy svačiny obědy obědy obědy svačiny h) Celková kapacita školy a jejích součástí byla s účinností od 1. ledna 2002 stanovena takto: základní škola 650 žáků školní jídelna 550 stravovaných i) Mimoškolní zájmovou činnost zabezpečuje Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany. Škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností při škole, dále Kulturním a informačním střediskem Oslavany, Základní uměleckou školou Oslavany, Mateřskou školou DUHA Oslavany a dalšími organizacemi. Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště se zaměřením na realizaci individuální a skupinové reedukace vývojových poruch učení a pro logopedickou péči. V rámci výuky nepovinných předmětů probíhala výuka informatiky, seminář z jazyka českého, konverzace v anglickém a německém jazyce. Dále jsou žákům nabízeny počítačové kroužky. Část II. Žáci a zaměstnanci školy 1. Počet žáků k : 419 (223 chlapců a 196 dívek), z toho podle trvalého bydliště: 323 z Oslavan 27 z Padochova 34 z Nové Vsi 18 z Čučic 3 z Biskoupek 6 z Ivančic 4 z Neslovic 3 ze Zbýšova 1 z Babice V průběhu školního roku ze školy odešli 2 žáci na jinou školu, takže celkový počet žáků ve škole na konci školního roku 2011/2012 byl Zaměstnanci: a) Fyzický počet zaměstnanců: učitelů 8 správních zaměstnanců 9 zaměstnanců školní jídelny 3 rodič. dovolená b) Přepočtený počet zaměstnanců podle velikosti úvazku 41,6, z toho: 27,1 učitelů 7,3 zaměstnanců 7,2 správních zaměstnanců školní jídelny

4 Ředitel školy: PhDr. Ivan Kocáb Zástupce ředitele: Mgr. Petr Horák Vedoucí učitelka I. stupně: Mgr. Daniela Urbanová Výchovný poradce: PaedDr. Jitka Kyseláková Speciální pedagog: Mgr. Bc. Jarmila Šíblová Školní psycholog: Mgr. Irena Jordánková Metodik prevence: Mgr. Gabriela Chrástová c) Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty žáků k : Třída Třídní učitel / učitelka Počet žáků I. A Mgr. Naděžda Nešpůrková 24 I. B Mgr. Zdeňka Kyseláková 27 II. A Mgr. Lenka Prušová 23 II. B Mgr. Ivana Vognarová 21 III. A Mgr. Jarmila Aldorfová 21 III. B Mgr. Daniela Urbanová 24 IV. A Mgr. Dita Bachová 25 IV. B Mgr. Alena Jašková 21 V. A Mgr. Jaroslava Kubášková 22 V. B Mgr. Iva Kavalcová 20 VI. A Ing. Zdeňka Musilová 28 VI. B Mgr. Ludmila Burešová 30 VII. A Mgr. Vladimíra Hrdličková 18 VII. B Mgr. Monika Janošíková 24 VIII. A Mgr. Jana Maříková 22 VIII. B Mgr. Jiří Vognar 25 IX. A Mgr. Miluše Čudanová 24 IX. B Mgr. Irena Jordánková 20 d) Netřídní učitelé: Ing. Zbyněk Aldorf, PhD. Mgr. Vladimíra Dědičová Mgr. Pavlína Horáková Mgr. Bc. Marcela Husárová Mgr. Gabriela Chrástová Mgr. Irena Kolářová Mgr. Olga Novosádová Mgr. Silvie Rumreichová e) Rodičovská dovolená: Mgr. Bc. Petra Mrázová Mgr. Dana Poláková, DiS. Mgr. Petra Navrátilová f) Ekonomka školy: Ing. Eva Grossová g) Správce počítačové sítě: Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.

5 h) Správní zaměstnanci: Školní jídelna: školník: Zdeněk Žalud vedoucí ŠJ: Anna Krontorádová uklízečky: Jarmila Fraňková vedoucí kuchařka: Jana Nováčková Dana Horká kuchařky: Miluše Doležalová Dana Juříčková Božena Hauptová Svatava Macháčková Marie Kalinová Jarmila Mannová Zdeňka Kocábová Simona Novotná pomocná kuchařka: Hedvika Faltýnková administrativa: Dana Horká V průběhu školního roku zastupovaly za dlouhodobě nemocné paní učitelky Mgr. Romana Smetanová (za Mgr. Maříkovou), Mgr. Helena Macháčková (ve 4.B) a Ludmila Prušová (ve 2.A). K 31. lednu 2012 odešla do starobního důchodu ekonomka školy paní Ing. Eva Grossová a na její místo nastoupila paní Dana Koudelná. K ukončila dohodou pracovní poměr Mgr. Bc. Petra Mrázová z důvodu přechodu na jinou školu. 3. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (je uváděn přepočtený počet / fyzický počet): Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných podle zákona č. 563/2004 Sb. 27,1 / % 21,4 / % 4. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný absolvent VŠ s odbornou kvalifikací. 5. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný nový učitel s odbornou kvalifikací. 6. Ve školním roce 2011/2012 neodešel ze školy žádný učitel do starobního důchodu. 7. Počet provozních (nepedagogických) pracovníků školy: Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7,2 8. Počet pracovníků školní jídelny: Fyzické osoby 9 Přepočtení na plně zaměstnané 7,3

6 9. Věková struktura pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 3 15 nad 50 let 1 10 Celkem Věková struktura provozních zaměstnanců a kuchařek: Věk Muži Ženy do 35 let let 2 9 nad 50 let 0 6 Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy: seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová) metodický seminář Vv (Dědičová) metodický seminář Vv (Dědičová) schůzka metodiků prevence (Chrástová) seminář Tv (Maříková) metodický seminář pro učitele Př (Musilová) metodický seminář Aj (Husárová, Chrástová) seminář Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová) seminář o výuce Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová) ekologická konference učitelů Př (Kolářová, Musilová) porada výchovných poradců (Kyseláková J.) seminář pro učitele Tv (Maříková) seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) schůzka v PPP Brno výchovný poradce, speciální pedagoga školní psycholog (Kyseláková J., Šíblová, Jordánková) seminář pro učitele Tv kin-ball (Maříková) 05. a seminář Vv (Dědičová) , semináře o bezpečnosti při výuce Tv (Maříková, Kolářová) seminář Př (Musilová) seminář Ch (Rumreichová) , a seminář Př (Musilová) seminář pro učitele Aj (Husárová) seminář o nové školské legislativě (Kocáb) seminář o ekologii (Musilová) seminář Vv (Dědičová)

7 seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) seminář Př (Musilová) seminář pro spec. pedagogy (Šíblová) seminář o kin-ballu (Maříková) seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová) seminář o bruslení pro učitele Tv (Kolářová, Maříková) schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.) seminář Př (Musilová) 12. Škola nemá romského asistenta ani jiného asistenta. Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k : Ročník Počet žáků (stav k ) Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za I. st Celkem za II. st Celkem za školu Snížený stupeň z chování 2. pololetí: Stupeň chování Počet Procento z počtu všech žáků školy 2 7 1, ,2 3. Za školní rok 2011/2012 byly ve škole u žáků 9. ročníku zaznamenány 4 hodiny neomluvené absence. 4. Škola ve školním roce 2011/2012 nerealizovala vzdělávání mimořádně nadaných žáků ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.,

8 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2011/2012 Počty přijatých žáků Gymnázia 4 leté 6 leté 8 leté SOŠ SOU Konzervatoř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 44 Nižší ročníky 3 Celkem Údaje o pracovnících školy a) počty Část IV. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 vých. poradenství VŠ školní metodik prevence 1 sociální pedagogika, specializační kurzy VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0,5 odborná psychologie VŠ školní speciální pedagog 0,75 speciální pedagogika VŠ b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog 1 školní speciální pedagog 1

9 c) další vzdělávání poradenských pracovníků: výchovný poradce: semináře pořádané pro výchovné poradce různými vzdělávacími institucemi v rámci dalšího vzdělávání pedagogů (viz přehled o dalším vzdělávání) školní metodik prevence: semináře pro školní metodiky prevence pořádané zejména Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (viz přehled o dalším vzdělávání) speciální pedagog, školní psycholog: semináře o reedukaci poruch učení a pracovní setkání a konzultace s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center (viz přehled o dalším vzdělávání) 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: Škola čerpala finanční prostředky z projektu EU peníze školám. 3. Individuální integrace Ve školním roce 2011/2012 neintegrovala škola žádného žáka se zdravotním postižením. Všem žákům, u nichž poradenské zařízení diagnostikovalo vývojovou poruchu učení nebo chování, byla věnována odpovídající míra a forma individuálního péče a přístupu. Část V. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena ze strany České školní inspekce žádná kontrolní činnost. V květnu 2012 organizovala ČŠI plošnou zkoušku celostátního testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, jazyka českého a jazyka anglického. Část VI. Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy: počet počet odvolání o odkladu povinné školní docházky podle o dodatečném odložení povinné školní docházky podle o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle o přijetí k základnímu vzdělávání podle o přestupu žáka podle Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 byl 67, do 1. ročníku pak nastoupilo 51 dětí. (15 dětí mělo odklad školní docházky, 1 dítě přešlo po zápisu na jinou školu).

10 Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 byl 65, do 1. ročníku by jich mělo nastoupit 58 (3 dětí mají odklad školní docházky, 4 děti dítě přešly po zápisu na jinou školu). a) Mimoškolní aktivity: Stravovací služby Část VII. Další údaje o škole Školní jídelna je součástí základní školy a zajišťuje stravovací služby pro žáky školy a závodní stravování pro zaměstnance základní školy. Stravovací služby poskytuje rovněž Mateřské škole DUHA Oslavany, zaměstnancům Domu dětí a mládeže Oslavany a Základní umělecké škole Oslavany. Ve školní jídelně se připravují nejen obědy, ale i přesnídávky a svačiny. Ve školní jídelně se stravuje téměř 65% žáků základní školy, někteří navíc využívají možnosti odběru svačin. Pro všechny stravované jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. S kvalitou poskytovaných stravovacích služeb jsou strávníci dlouhodobě velmi spokojeni. Z legislativních i kapacitních důvodů není bohužel možné rozšiřovat stravování pro cizí strávníky. Škola realizovala projekt školní mléko a žáci tak měli celý rok možnost odběru dotovaného mléka a mléčných výrobků prostřednictvím automatu umístěného ve vestibulu budovy I. stupně. V březnu 2010 jsme se zapojili do projektu ovoce do škol a všichni žáci I. stupně tak mohli pravidelně a zdarma konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu. K velké spokojenosti žáků i zaměstnanců funguje již několik let ve škole školní bufet, který nabídku stravovacích služeb dále rozšiřuje. V rámci dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti stravování se pravidelně scházela stravovací komise. Plavecký a lyžařský výcvik, ozdravné pobyty V rámci výuky plavání absolvovali žáci 3. a 4. tříd v 2. pololetí školního roku plavecký výcvikový kurz. Pro žáky 3. tříd byl plavecký výcvik realizován v Plavecké škole v Nové Vsi, 4. ročník měl plavání v Plavecké škole v Třebíči. V letošním školním roce jsme z důvodu malého zájmu žáků nemohli realizovat ozdravný pobyt s ekologickým zaměřením ani lyžařský výcvikový kurz. Zájemci o lyžování však měli umožněno zúčastnit s lyžařských zájezdů pořádaných DDM Oslavany. Exkurze a výlety Ve školním roce 2011/2012 připravili učitelé pro své žáky mnoho zajímavých poznávacích exkurzí a výletů, které vhodným způsobem doplňují realizovaný školní vzdělávací program: exkurze Rajhrad pro 6. ročník projekt Pověsti (Burešová, Musilová, Kyseláková J.) exkurze žáků 8. tříd v Brně návštěva interaktivní výstavy (Čudanová, Musilová) návštěva SOŠ a SOU Moravský Krumlov pro žáky 9. tříd exkurze Brno čajovna pro žáky 8. tříd (Maříková, Musilová) 02. a exkurze Wien pro žáky 2. stupně (Janošíková, Jordánková, Kocáb, Musilová, Burešová, Dědičová) exkurze 6.A vánoční Brno (Musilová) exkurze 9.B mineralogie + vánoční Brno (Musilová)

11 exkurze 7.B brněnské výstaviště + vánoční Brno (Janošíková, Kocáb) exkurze 7.A vánoční Brno (Hrdličková, Chrástová) výukový program v SVČ Lužánky Brno pro 6. a 9. ročník (Musilová, Čudanová) exkurze 8.A vánoční Brno (Maříková) návštěva Fitness Oslavany dívky 8. a 9. tříd (Kolářová) návštěva v SŠ dopravy, obchodu a služeb pracoviště Ivančice pro žáky 9. tříd (Kocáb, Žalud) výukový program Planetáriu Brno pro žáky 3. a 5. tříd (Aldorfová, Urbanová, Kavalcová, Kubášková) návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců na Pražském hradě, žáci 6. tříd (Burešová, Dědičová, Musilová) exkurze Brno výstava na BVV 7.B (Janošíková) exkurze Brno mineralogie 9.A (Musilová) exkurze Technické muzeum Brno 2.A a 3.A (Prušová, Aldorfová) exkurze Paříž žáci 2. stupně (Janošíková, Kocáb) exkurze Technické muzeum Brno 1.A a 1.B (Nešpůrková, Kyseláková Z.) návštěva žáků 6.A v Arcibiskupském paláci v Olomouci (Musilová) návštěva 8.A na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Maříková) návštěva 8.B na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Vognar) výlet žáků 2.B a 4.A Dalešická přehrada (Vognarová, Bachová) exkurze 9.A v Brně (Čudanová) exkurze 4.B do Ivančic (Macháčková, Dědičová) exkurze 7.A v Brně (Hrdličková, Chrástová) návštěva 5.A v bazénu v Nové Vsi (Kubášková) exkurze 7.B v Brně (Janošíková) výlet 2.A, 3.A, 3.B a 4.B Moravský kras (Prušová, Aldorfová, Urbanová, Macháčková) Poznávací exkurze v Paříži Ve dnech až se uskutečnila pro žáky 2. stupně naší školy poznávací exkurze do Paříže. Měla velmi zajímavý a bohatý program. Součástí exkurze byla celodenní návštěva zábavního parku DISNEYLAND. Park se skládá se z několika tématických částí, např. Země dobrodružství, kde se setkáte s karibskými piráty nebo prožijete dobrodružství v džungli s Indiana Jonesem. Můžete navštívit také země Divokého západu s typickými salony či železnicí nebo se projít Zemí objevů, která je založena na vizích velkých objevitelů, vynálezců a spisovatelů. Vydáte se tu na cestu ke hvězdám, pod hladinu oceánů, můžete navštívit trojrozměrné či panoramatické kino a proletět se raketou. V Zemi fantazie objevíte typický pohádkový hrad s drakem a s pohádkovými postavičkami. Dva dny byly věnovány prohlídce Paříže. Začínali jsme v centru města na Náměstí Bastily. Pěší prohlídka historického jádra pak pokračovala v Latinské čtvti (Pantheon, univerzita Sorbona a Lucemburský palác). Dále jsme viděli ostrov La Cité - Justiční palác, Kapli Všech svatých, katedrálu Notre Dame, Radnici, kulturní centrum G. Pompidoua, čtvrt Les Halles - největší středověké tržiště Paříže, kostel sv. Eustacha, Královský palác. Nejdelší čas jsme věnovali prohlídce muzea v Louvre. Poté následovaly Tuilerijské zahrady a náměstí Concorde. V podvečerních hodinách pokračovala exkurze návštěvou supermoderní čtvrti La Défensé

12 a uskutečnili jsme okružní jízdu po těchto pamětihodnostech náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, náměstí a chrám Madeleine, opera. Druhý den jsme zahájili na Montmartre pěší prohlídkou této čtvrti umělců a jejích dominant - baziliky Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž a kabaretu Moulin Rouge. Potom jsme navštívili náměstí Ch. de Gaulla a Vítězný oblouk. Pěší procházka pokračovala po nejslavnější pařížské třídě Champs-Elysées, následovala návštěva areálu Invalidovny, prohlídka Eiffelovy věže, po setmění pohled na osvětlenou věž z teras Trocadéra a ve večerních hodinách plavba lodí po Seině. Poslední den jsme se zastavili v německém Ambergu a zde jsme navštívili Kurfiřtské lázně (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň), což přineslo velmi příjemné osvěžení a zregenerování po náročném programu. Celá poznávací exkurze byla precizně a perfektně připravena, k celkové pohodě přispělo i velmi pěkné počasí. Žáci se během exkurze dozvěděli mnoho zajímavých informací a doufáme, že jim exkurze přinesla spoustu cenných poznatků a příjemných zážitků, na které budou možná vzpomínat po celý život. Chceme touto cestou poděkovat brněnské cestovní kanceláři PORTA OPTIMA, která exkurzi připravila a zajišťovala a speciální poděkování patří paní Mgr. Jolaně Kubíkové, která nás na exkurzi doprovázela. Po loňské vydařené exkurzi do Berlína a letošní skvělé Paříži už nyní pro žáky plánujeme další zahraniční exkurzi pro příští školní rok. b) Soutěže, přehlídky, projekty: Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo mnoho různorodých soutěží, účastnili se jich také naši žáci a dosáhli několika mimořádných úspěchů. Následuje přehled všech soutěží, v další části pak budou některé z nich popsány podrobněji: okrskové kolo soutěže v kopané starších žáků (Vognar) 2. místo okresní přebor přespolního běhu o Želešickou růži (Kolářová) 3. místo družstva dívek (z 19 škol) Michaela Holánková a Jitka Příhodová (8.A) a Tereza Hansová a Klára Bachová (8.B) soutěž v kin-ballu (Maříková) soutěž Přírodovědný klokan 2011 pro žáky 8. a 9. tříd (Kolářová) 8. ročník: Petra Macková, Jana Tóthová, Michaela Holánková + 9. ročník: Jiří Široký, Miroslav Havelka, Martina Růžičková soutěž ve stolním tenise (Maříková) - Naši školu reprezentovala 2 družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec, Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana Straková, Petra Macková, Michaela Prátová - 8.A a získaly 3. místo soutěž ve zpěvu v ZŠ Vémyslice (Novosádová) 1. místo M. Kratochvílová a 3. místo K. Hájková z 8.B soutěž ve florbalu žáků okrskové kolo (Maříková) 1. místo a postup do okresního kola , zde 5. místo soutěž v kin-ballu v Pardubicích (Maříková) soutěž ve šplhu žáků (Kolářová) 4. místo, N. černý z 9.B nejrychlejší čas ze všech účastníků (4,5 m vysoká tyč za 2,65 sekundy) , školní kolo soutěže ve šplhu pro 1. stupeň (Horáková) soutěž v plavání Novoveští plavčíci v Nové Vsi (Aldorfová) mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2012 žáci tříd

13 okresní kolo olympiády v českém jazyce (Hrdličková) soutěž Sapere vědět, jak žít postup do krajského kola (Čudanová) soutěž Sapere vědět, jak žít vítězství v krajském kole + postup do celostátního kola (Čudanová) regionální pěvecká soutěž Já, Písnička (Novosádová). kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová (7.B) kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B) kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3. místo Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A) , soutěž v kopané žáků 1. stupně McDonald s Cup (Maříková) 3. a 4. místo dyslektická olympiáda žáků 5. tříd (Šíblová) školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně vyhodnocení soutěže Moje veličenstvo kniha + výtvarné a rukodělné dílny žáci 8. a 9. tříd (Musilová, Burešová, Dědičová) celostátní kolo soutěže Sapere vědět, jak žít 6. místo družstvo M. Havelka, E. Řeřuchová, M. Kratochvílová, D. Holčapek (Čudanová) oblastní kolo dopravní soutěže Ivančicko soutěž ve vybíjené žáků 1. stupně (Maříková) oblastní kolo dopravní soutěže Rosicko okrskové kolo soutěže v atletice O pohár rozhlasu starší žáci (učitelé Tv) okresní kolo dopravní soutěže vítězství v obou kategoriích a postup do krajského kola účast žáků školy v soutěži Mladý záchranář 4.A (Horáková) krajské kolo dopravní soutěže v Brně 1. místo v obou kategoriích a postup do celostátního kola ve dnech v Chomutově 5. místo v obou kategoriích školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. stupně okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 6. místo žáků 6. a 7. tříd (Kolářová) soutěž ve vybíjené Neslovický koláč pro žáky 5. tříd čestné uznání za účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí třídy 6.A a 6.B za skupinový výtvarný projekt po celý rok se realizovaly v rámci výtvarné výchovy zajímavé výtvarné projekty, které dotvářejí originální výzdobu tříd, chodeb nebo prostor ve školní jídelně Přespolní běh o Želešickou růži V pátek 7. října 2011 se uskutečnil v Želešicích 28. ročník okresního přeboru v přespolním běhu. Tohoto běhu se zúčastnilo i družstvo naší školy. Z 19 škol se umístilo na krásném 3. místě. Naši školu reprezentovala děvčata z 8.A Michaela Holánková a Jitka Příhodová a z 8.B Tereza Hansová a Klára Bachová. Děvčata běžela trať dlouhou metrů. Žáci ZŠ Oslavany na mezinárodním turnaji v Kin-ballu Mgr. Irena Kolářová V sobotu se v Hradci Králové konal 1. mezinárodní turnaj u nás v celkem nové kolektivní míčové hře zvané Kin-ball. Naše škola se stala pilotní školou a má k dispozici speciální míč pro tuto hru. A tak se mohli naši žáci poprvé zúčastnit tohoto turnaje. Družstvo ve

14 složení: Michaela Holánková (8.A) - kapitánka, Michaela Prátová (8.A), Jana Straková (8.A), Jitka Příhodová (8.A), Leoš Hrbek (8.A), David Štefan (8.A), Erik Schneider (8.B) a Norbert Černý (9.B) reprezentovali nejen naši ZŠ Oslavany a své město, ale byli i zástupci celé Jižní Moravy. Tento sport je na naší škole teprve v kolébce, ale žáci, kteří se s ním postupně seznamují, ho hrají se zápalem a nadšením. Na turnaji byla sobota vyhrazena pro žáky základních škol. Družstvo ZŠ Oslavany se utkalo s již ostřílenými hráči, kteří se tomuto sportu věnují delší dobu. Rozhodně se ale naši žáci za své výkony nemusejí stydět a obdržený diplom s drobnostmi si plně zasloužili. Děkujeme. Zaujala je nabídka hrát v Kanadě, kde tato hra vznikla. Jestli se jim tento cíl splní, uvidíme. Rozhodně to, tak jak každý sport, chce řádný trénink a výdrž. Přírodovědný klokan 2011 Mgr. Jana Maříková Soutěž Přírodovědný klokan pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd a naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje. Letošní kolo proběhlo ve středu a přineslo následující výsledky: Kategorie Kadet 9. ročník 1. místo - Jiří Široký 9.A - 72 bodů, 2. místo - Miroslav Havelka 9.B - 63 bodů, 3. místo - Martina Růžičková 9.B - 59 bodů 8. ročník 1. místo - Petra Macková 8.A - 68 bodů, 2. místo - Jana Tóthová 8.B - 52 bodů, 3. místo - Michaela Holánková 8.A - 45 bodů Okresní kolo ve stolním tenise Mgr. Irena Kolářová V pátek se v uskutečnilo již tradiční okresní kolo ve stolním tenise v Orlovně Ivančice. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec, Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana Straková, Petra Macková, Michaela Prátová - 8.A. Naše mladé tenistky obhájily z loňského roku své třetí místo a pro školu opět získaly diplom a pohár, který jim bude dodán později. Za sportovní výkony a pěknou reprezentaci školy děkujeme. Mgr. Jana Maříková LYRA 2011 V úterý se konala ve Vémyslicích pěvecká soutěž LYRA Zúčastnili se jí žáci ze 14 základních a středních škol a soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. Ve třetí kategorii, určené pro žáky 7. až 9. tříd základních škol, se na 1. místě umístila žákyně naší školy Monika

15 Kratochvílová z 8.B. Na 3. místo dosáhla její spolužačka Kristýna Hájková. Oběma dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Mgr. Olga Novosádová. Okrskové kolo ve florbalu V pondělí se ve sportovní hale v Ivančicích konalo okrskové kolo v oblíbené kolektivní hře florbal. Naši školu reprezentovali žáci 6. a 7. tříd. Hráli s velkým zapálením a vybojovali postup do okresního kola. Uskuteční se v Pohořelicích. Jistě jim celá škola bude fandit a my jim přejeme dobré zážitky ze hry a pohodu. Okresní finále ve florbalu Mgr. Jana Maříková Okresní finále ve florbale se konalo v Pohořelicích za účasti vítězů okrskových kol. Tím byla i naše ZŠ Oslavany. Chlapci z 6. a 7.tříd hájili naši školu dobrým sportovním výkonem i chováním. Z tohoto utkání jsme nakonec dovezli diplom za pěkné 5. místo. Všem účastníkům patří poděkování za skvělou reprezentaci školy i města Oslavany. Děkujeme i ochotným rodičům, kteří své děti na soutěž doprovodili a podpořili. Soutěž ve šplhu Mgr. Jana Maříková V pátek 2. prosince 2011 se konalo v Ivančicích okrskové kolo soutěže ve šplhu. Družstvo naší školy obsadilo krásné 4. místo. Poděkování a blahopřání patří žákům 6. třídy Petře Krobotové a Filipu Horkovi, Zdeňce Chmelařové a Jindřichu Kovandovi ze 7. třídy, Kláře Bachové a Vojtěchu Koudelnému z 8. třídy a Adéle Filové a Norbertu Černému z 9. třídy. Mimořádný výkon podal Norbert Černý, který zdolal 4,5 metru vysokou tyč za skvělých 2,65 sekundy, což byl nejrychlejší čas ze všech 48 startujících. Soutěž ve šplhu žáků 1. stupně Mgr. Irena Kolářová V prosinci a lednu proběhla soutěž ve šplhu tříd. Každá třída vyslala do boje své nejrychlejší závodníky. Děti, povzbuzovány svými spolužáky, šplhaly, co jim síly stačily. Závody se vydařily a všichni závodníci byli odměněni drobnými cenami a sladkostmi. Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi navíc i diplomy a medaile. Výsledky: 1. ročník Dívky: 1. Ludmila Horáková 2. Kateřina Čermáková 3. Markéta Vlachová 4.Tereza Uhrová 5. Monika Škodová Chlapci: 1. Adam Neugebauer 2. Roman Hans 3. Dominik Krutiš 4. Tomáš Svoboda 5. Ondřej Malich

16 2. ročník Dívky: 1. Daniela Králíčková 2. Denisa Vejvodová 3. Julie Samlíková 4. Barbora Veselá 5. Anna Parkeová Chlapci : 1. Tomáš Sedláček 2. Jan Penzinger 3. Zdeněk Kryštof 4. Michal Vejvoda 5. Jan Haratyk 3. ročník Dívky: 1. Petra Tóthová 2. Lucie Novotná 3. Kateřina Procházková 4. Veronika Baráková 5. Eliška Jordánková Chlapci : 1. Michal Novák 2. Tomáš Rumreich 3. Radim Novák 4. Jindřich Jakubec 5. Filip Černý 4. ročník Dívky: 1. Lucie Králíčková 2. Daniela Horáková 3. Denisa Martinů Chlapci : 1. Marek Procházka 2. Jakub Řezáč 3. Jan Špiřík 4. Stanislav Dohnal 5. Samuel Markus 5. ročník Dívky: 1. Linda Grossová 2. Kateřina Jeřábková 3. Sára Hanáková 4. Eliška Pátková 5. Adéla Répalová Chlapci : 1. Martin Kolda 2. Vítek Procházka 3. Michal Anton 4. Aleš Krčma 5. Radek Bach Já, písnička Ve čtvrtek se v ZŠ Zastávka uskutečnil další ročník regionální pěvecké soutěže Já, písnička. Žáci naší školy se této soutěže tradičně zúčastňují a i letos se jim podařilo získat významná umístění: kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová (7.B) kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B) kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3. místo Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A) Tato umístění jsou o to cennější, že konkurence v této soutěži se každým rokem výrazně zvyšuje. Soutěž Den ptactva pro školy Mgr. Olga Novosádová Zoologická zahrada města Brna již tradičně pořádá soutěž Den ptactva pro školy. V letošním roce se uskutečnila v pondělí 2. dubna Naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje. Soutěží čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol ( třídy) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

17 Naši školu letos reprezentovala děvčata z 9.A Kristýna Bednářová, Adéla Filová, Kateřina Kubášková a Kristýna Zaklová. Naše děvčata se v konkurenci 20 škol neztratila a svým výkonem obsadila pěkné 5. místo. Olympiáda z českého jazyka Mgr. Irena Kolářová Ve středu se v Modřicích uskutečnilo okresní kolo olympiády z jazyka českého. Naše škola se této soutěže zúčastnila a vyslala tři žákyně z 9.A třídy. Byly to Hana Krobotová, Petra Skrutková a Kristýna Zaklová. Naše dívky se v konkurenci 65 žáků z víceletých gymnázií a základních škol okresu Brno-venkov neztratily a předvedly velmi dobré výkony. Velkým úspěchem je pak 6. místo Kristýny Zaklové. Jmenovaným žákyním blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Mc Donald s Cup Mgr. Vladimíra Hrdličková Ve středu se konalo okrskové kolo kategorie "B" oblíbené a populární soutěže v malé kopané. Již tradičně se tato část koná na hřišti ZŠ Brněnka v Ivančicích. Naši sportovci se této soutěže zúčastňují s nadšením. V letošním ročníku se umístili na pěkném třetím místě. Naši reprezentanti ze 4. a 5. tříd: Patrik Šabata, Edmond Galstyan, Martin Kolda, Michal Anton, Martin Sakánek, Aleš Krčma, Jakub Knotek, Jan Horák, Jan Špiřík, Marek Kotlán, Nikola Sakánková, Dominik Šalplachta, Stanislav Dohnal a Marek Hájek. Požární ochrana očima dětí Mgr. Jana Maříková Žáci 1. stupně se stejně jako každý rok zapojili i letos do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Výsledky školního kola: 1. kategorie: třída: 1. místo Tomáš Sedláček 2.B, 2. místo Lucie Novotná 3.B, 3. místo Antonín Rosendorf 3.B 2. kategorie: třída: 1. místo Adéla Répalová 5.A, 2. místo Rudolf Rauš 4.B, 3. místo Vítek Procházka 5.A Soutěž Finanční gramotnost Letos poprvé se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. V celé České republice se letos zapojilo 369 škol a žáků, v Jihomoravském kraji to bylo 47 škol a žáků. V okresním kole této soutěže získali naši žáci velmi pěkné 2. místo. Toto se podařilo družstvu ve složení Kristýna Zaklová 9.A, Dalibor Šalplachta 9.B a Michal Svoboda 9.B.

18 Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy a stejně tak poděkování patří i paní učitelce Mgr. Miluši Čudanové, která tuto soutěž organizačně zajišťovala. Recitační soutěž Dne se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Každá třída vyslala do boje své nejlepší recitátory. Porota měla nelehký úkol, protože výkony dětí byly velmi vyrovnané. Jako nejlepší byly ohodnoceny tyto děti: 1. ročník: 1. Jan Křípal, 2. Jan Kocáb, 3. Ludmila Horáková, Monika Nekudová 2. ročník: 1. Jana Treuová, 2. Daniela Králíčková, 3. Karolína Straková, Julie Samlíková 3. ročník :1. Jindřich Křelina, 2. Petra Tóthová, 3. Eliška Jordánková 4. ročník :1. Lucie Muzikářová, 2. Tereza Adamová, Lucie Králíčková, 3. Daniela Horáková 5. ročník : 1. Nela Zahradníčková, 2. Patrik Šabata, 3. Kristýna Janečková Vybíjená - dívky Mgr. Pavlína Horáková Ve středu se konalo v Ivančicích okrskové kolo ve vybíjené dívek. V letošním školním roce se do této oblíbené soutěže opět přihlásila naše ZŠ. Bohužel nám onemocněly některé žákyně, a tak naše hráčky nastupovaly každé utkání již bez dvou životů. Přesto bojovaly s velkým elánem a naši školu velice pěkně reprezentovaly. Velkou pochvalu si zaslouží tyto žákyně: Nikola Sakánková, Adéla Pivovarová - 4.B, Barbora Drápalová, Eliška Sedláková, Adéla Zezuláková, Adéla Répalová - 5.A, Martina Tóthová a Nela Zahradníčková - 5.B. Mgr. Jana Maříková SAPERE vědět, jak žít - mimořádný úspěch školy - 6. místo v celostátním kole Žáci ročníku se v letošním školním roce zúčastnili soutěže nazvané Sapere vědět, jak žít, která byla zaměřena na výživu a zdraví, základní živiny ve stravě, technologii zpracování a skladování potravin, vhodné složení jídel, energetickou i výživovou hodnotu potravin a prevenci nemocí. Po absolvování školního kola postoupilo do okresního, krajského a poté až do celostátního kola družstvo žáků 8. a 9. tříd ve složení: Miroslav Havelka, Eliška Řeřuchová, Monika Kratochvílová, Daniel Holčapek, Martina Růžičková a Kristýna Zaklová. Celostátní kolo soutěže se uskutečnilo v úterý 24. dubna 2012 v Jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Naše družstvo zde vybojovalo mezi 14ti vítězi krajských kol krásné 6. místo. Celé soutěže se celkem zúčastnilo 437 škol z ČR a žáků.

19 Blahopřejeme úspěšnému družstvu a děkujeme za zdařilou reprezentaci naší školy. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Miluši Čudanové, která soutěž pro žáky připravila a organizačně zajistila. Vybíjená - chlapci Třetí květnový den byl pro ZŠ Oslavany dnem soutěžním. Jednou z akcí bylo i okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev, které se konalo v Ivančicích. Naši školu reprezentovali: Aleš Krčma, Jakub Knotek - 5.B, Martin Kolda, Jakub Kretz, Michal Anton, Alexandr Baklík, Patrik Šabata - 5.A, Matěj Abraham, Denis Ludvík - 4.B, Marek Hájek, Petr Hanák, Roman Řezáč - 4.A. Chlapci bojovali s velkým elánem a z osmi družstev vybojovali pro školu pěkné 2. místo. Všem patří pochvala za pěknou reprezentaci školy i chování. Dyslektická olympiáda Mgr. Jana Maříková Je určena pro žáky se specifickými poruchami učení od 2. do 5. třídy, kde mají možnost ukázat své znalosti. Naše škola se přihlásila letos poprvé a stál před námi úkol vybrat tříčlenné družstvo k reprezentaci. Na základě školního kola, které probíhalo v termínu od 11. do , následovalo vyhodnocení žáků, kde každý obdržel účastnický list a nejlepší žák za ročník diplom se sladkou odměnou. No a teď mělo dojít k výběru družstva, letos jsme dali přednost páťákům, kteří mohou soutěžit naposled, dle pořadí jak se umístili: Barbora Drápalová, Richard Kratochvíl a Adam Vejvoda. S tímto družstvem jsem vyrazila dne do Brna ZŠ Bosonožská, byli jsme překvapeni hojnou účastí škol z Brna a okolí. Tréma byla velká, ale nakonec se vše zvládlo ke spokojenosti nás všech, i když jsme neobsadili medailová místa. Byla to však pro nás všechny skvělá zkušenost a určitě se příští rok přihlásíme znovu. Na závěr bych chtěla poděkovat nejen žákům, ale i jejich rodičům, že jim účast v Brně umožnili a mohli jsme tak načerpat nové zkušenosti. Mgr. Bc. Jarmila Šíblová Dopravní soutěž mladých cyklistů - okrskové kolo Dne se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti a testech z pravidel silničního provozu. Oslavanskou školu reprezentovala 2 družstva. V obou kategoriích si vedla výborně a zvítězila. Vybojovala si tak postup do dalšího kola. Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek Procházka, Stanislav Dohnal (všichni 4.A) Starší kategorie: Klára Bachová (8.B), Kristýna Zimmermannová (9.A), Filip Gross (9.A), Daniel Holčapek (9.A) Moje Veličenstvo kniha Mgr. Pavlína Horáková Naše škola se zapojila do soutěže Moje Veličenstvo kniha, ve které žáci II. stupně vytvářeli z ručně vyrobeného papíru knihu s originálním obalem. Obsahovala básně a texty s ekologickou tematikou. Slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku se konalo 20. dubna 2012 v Babicích nad Svitavou. Jeho součástí byly dílničky pro všechny děti. Zde si mohli všichni vyrobit krásné věci související s knihami leporelo, deník, voňavé postavičky s pohankovou náplní. Po celou dobu probíhala výstavka vítězných prací.

20 Vzhledem k malému prostoru se zde naše dílo neobjevilo. S radostí jsme zjistili, že bodový zisk nás zařadil na pěkné místo za vítěznou prací, přestože naše škola byla převedena do starší kategorie let. Penzion Pod Ronovem, kde se předávání cen odehrávalo, se nachází v malebném prostředí na hranici Moravského krasu, údolím protéká řeka Svitava a zdejší kopec nese jméno bývalého hradu Ronova ze 14. století, jehož zřícenina se klene v nadmořské výšce 338 m nad mořem. První zmínka pochází z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburka se o Ronově zmiňuje jako o novém hradě, který ale pravděpodobně zanikl během husitských válek. U nás na Moravě je nejznámějším šlechticem z rodu Ronovců Jindřich z Lipé, partner Elišky Rejčky, správce zemských cenností a zemský správce, který je společně s Rejčkou pochován v klášteře kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Vybraní žáci ročníku reprezentovali naši školu i tím, že se zapojili do jednotlivých činností. Pěkné prostředí a slunečný den přispěly k dobré náladě. Odjížděli jsme obohaceni o nové nápady, zážitky, spokojeni a plni pohody. Mgr. Ludmila Burešová Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Dne se uskutečnilo na naší škole okresní kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti, testech z pravidel silničního provozu a první pomoci. Oslavanskou školu reprezentovala 2 družstva a v obou kategoriích opět zvítězila. Vybojovala si tak postup do krajského kola, které se uskuteční příští týden v Brně a v Březníku. Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek Procházka, Martin Illek (všichni 4.A) Starší kategorie: Monika Kratochvílová (8.B), Kristýna Zimmermannová (9.A), Filip Gross (9.A), Daniel Holčapek (9.A) Mgr. Pavlína Horáková Mladý záchranář Dne se konala v Ivančicích soutěž Mladý záchranář. Z naší školy se této soutěže zúčastnily děti, které jedou v pátek na krajské kolo dopravní soutěže. Využily tak možnost vyzkoušet si jednu z disciplín naostro. Jejich úkolem bylo předvést teoretické znalosti i praktické dovednosti při poskytování laické první pomoci. 0šetření prováděly na namaskovaných figurantech. I přesto, že se děti této disciplíně věnují spíše okrajově (v rámci dopravní soutěže), obsadily velmi pěkná místa. Všichni jsou to žáci 4.A: 5. místo: Marek Hájek, 6. místo: Marek Procházka, Martin Illek, 12. místo: Lucie Králíčková, Daniela Horáková Krásná a zranitelná planeta Země Mgr. Pavlína Horáková Již poněkolikáté se naše škola zapojila do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného času Ivančice pod názvem "Krásná a zranitelná planeta Země". Jak už název napovídá, jedná se o výtvarnou soutěž s ekologickým zaměřením. V letošním ročníku této

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr.

Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. I. Základní údaje o škole Název školy: Základní škola Vnorovy, okres Hodonín, příspěvková organizace Sídlo školy: Vnorovy, Hlavní 17 Ředitel školy: PhDr. Hana Tyllichová Právní forma: příspěvková organizace

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Brno, Masarova 11 příspěvková organizace Brno Líšeň Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2005/2006 Obsah : I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY školní rok 2013/2014 U 11.14 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ TŘEBOVÁ, HABRMANOVA ULICE Habrmanova 1500, Česká Třebová IZO 600104141 Česká Třebová dne: 29. 9. 2014 Zpracoval: PaedDr. Zbyněk Slavík

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSEČ, OKRES CHRUDIM ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY, MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, VZDĚLÁVACÍ PROGRAM.. 4 SPORT, ZDRAVÝ

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008. ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, Bakalovo nábřeží 8, příspěvková organizace 1 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve školním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62. za školní rok 2013 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ KOLÍN V., MNICHOVICKÁ 62 za školní rok 2013 2014 Pedagogická rada schválila dne 1. 9. 2014 Školská rada schválila dne 5. 11. 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 1 2. Základní údaje o škole...

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2011/2012. Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola, Brno, Bosonožská 9 příspěvková organizace 1 Výroční zpráva Základní školy, Brno, Bosonožská 9, příspěvkové organizace byla zpracována na základě evaluačních

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a Mateřská

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y. školní rok 2012-2013 Z Á K L A D N Í Š K O L A A M A T E Ř S K Á Š K O L A O L O M O U C, Ř E Z N Í Č K O V A 1 telefon: 585 312 437 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y školní rok 2012-2013 Zpracoval: Mgr.

Více

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2

Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola a mateřská škola Brno, Jihomoravské nám. 2 Předkládá: Mgr. Olga Bauerová www.zsjihomoravske.cz 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické

Více

školní rok 2013 2014

školní rok 2013 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VRDY, okres Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2013 2014 1 Zpracoval: Mgr. Jiří Stýblo, ředitel školy Obsah : 1. Základní údaje o škole 1.1. Identifikační údaje 1.2. Zřizovatel

Více

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8

Výroční zpráva. školní rok 2009/2010. Základní škola Brno. Bakalovo nábřeží 8 Výroční zpráva školní rok 29/21 Základní škola Brno Bakalovo nábřeží 8 1. Základní charakteristika školy Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků a s výukou některých předmětů v cizím jazyce 1.1

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2008/2009 Základní údaje Název školy: Sídlo školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace Základní škola, Komenského 720, 686 0, Staré Město

Více

Výroční zpráva ZŠ Kolín V., Mnichovická 62 za školní rok 2008-09 Pedagogická rada schválila dne 1.9.2009 Školská rada schválila dne 14.10.2009 Obsah: 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o škole ( název,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola a Mateřská škola Žarošice, okres Hodonín, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Žarošice září 2014 Obsah: 1. Základní údaje 2. Charakteristika školy 3. Charakteristika žáků 4. Údaje o zápisu a přijetí žáků 5. Údaje o výsledcích

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Moravské Budějovice, Havlíčkova ul. 933, okres Třebíč Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2012 2013 Hospodářský rok 2012 Moravské Budějovice 30.09.2013... František Dostál, ředitel

Více

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011

Výroční zpráva. o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Javorník, okres Jeseník za školní rok 2010-2011 CORPORATE GRAPHICS AND COMMUNICATIONS Výroční zpráva Základní škola Javorník, okres Jeseník Školní 72 Javorník 790

Více

Základní škola Chomutov Březenecká 4679

Základní škola Chomutov Březenecká 4679 Základní škola Chomutov Březenecká 4679 Výroční zpráva za rok 2013/2014 zpracováno podle 10 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a 7 vyhlášky 15/2005 Sb., v platném znění 1. Mgr. Jitka Červená ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní školy Dubí 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dubí 1 za období školního roku 2013/2014 Zpracoval: Mgr. Bc. Jan Holub výroční zpráva byla projednána pedagogickou radou dne: 15. 09. 2014 výroční zpráva byla schválena

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Zdice, okres Beroun se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice www.zszdice.cz 1.st./Žižkova 589/email: zs1.zdice@zszdice.cz, tel. 311685158 2.st./Komenského 72/email: zs.zdice@zszdice.cz, tel.

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Škola je místem, kde děti žijí.

Škola je místem, kde děti žijí. Škola je místem, kde děti žijí. Základní škola, Dobrovské ul. 63 563 1 Lanškroun tel.: 465 321 99, 465 323 818 e-mail: zslado@lanskroun.cz www.zslado.cz Foto: pracovníci školy Texty: pracovníci školy Redakční

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Základní škola Háj ve Slezsku, okres Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školní rok 2013/2014 Mgr. Ondřej Hubáček ředitel školy 1 OBSAH 1 OBSAH... 1 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE... 3 3

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb.

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. Školní rok 2012/2013. Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Základní škola Kladno Moskevská 2929 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2012/2013 Zpracováno v souladu s 7 vyhlášky č.15/2005 Sb. Obsah : I. Základní údaje o škole Str. 3 II. Charakteristika školy,

Více

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA

Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA Základní škola, Tišnov, Smíškova 840 ROČENKA 2012/2013 J. Zwiner a D. Kučera, 9. B Milí čtenáři, dovolte mi, abych vás opět po roce přivítal na stránkách naší ročenky. Pevně věřím, že tak jako v minulých

Více