HLAVNÍ 43, OSLAVANY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY"

Transkript

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2011/2012

2 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany, okres Brno-venkov Adresa školy: Právní forma: Hlavní 850/43, Oslavany příspěvková organizace IČO: Zřizovatel školy: Ředitel školy: Součásti školy: Město Oslavany, okres Brno-venkov, náměstí 13. prosince 2, Oslavany PhDr. Ivan Kocáb, Sadová 10, Oslavany škola je úplná s 1. a 2. stupněm a školní jídelnou telefon/fax: www stránky: Školní rok 2011/2012 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků (stav k ) Průměrný počet žáků na třídu 1. stupeň ,8 2. stupeň ,9 Celkem ,3 b) Celkový počet žáků v 1. ročníku (stav k ): 51 c) Průměrný počet žáků na jednoho učitele celkem za celou školu: 15,5 d) Školská rada působí v souladu s platnými právními předpisy. Pro třetí funkční období ji tvoří: Jindra Kovandová a Petra Zahradníčková (zástupci rodičů žáků) Vít Aldorf a Ing. Svatopluk Staněk (zástupci zřizovatele) Mgr. Ivana Vognarová a Mgr. Petr Horák (zástupci pedagogických pracovníků) e) Odborová organizace není při škole zřízena. f) Vzdělávací program školy: Název vzdělávacího programu platnost v ročníku Školní vzdělávací program ZŠ Oslavany Naše škola ze dne

3 g) Zařízení školního stravování: Typ jídelny Úplná školní jídelna Děti mateřské školy Počet strávníků k : Žáci základní školy Zaměstnanci ZŠ + školní důchodci Ostatní Celkem obědy svačiny obědy svačiny obědy obědy obědy svačiny h) Celková kapacita školy a jejích součástí byla s účinností od 1. ledna 2002 stanovena takto: základní škola 650 žáků školní jídelna 550 stravovaných i) Mimoškolní zájmovou činnost zabezpečuje Dům dětí a mládeže a školní družina Oslavany. Škola spolupracuje s obecně prospěšnou společností při škole, dále Kulturním a informačním střediskem Oslavany, Základní uměleckou školou Oslavany, Mateřskou školou DUHA Oslavany a dalšími organizacemi. Škola má zřízeno školní poradenské pracoviště se zaměřením na realizaci individuální a skupinové reedukace vývojových poruch učení a pro logopedickou péči. V rámci výuky nepovinných předmětů probíhala výuka informatiky, seminář z jazyka českého, konverzace v anglickém a německém jazyce. Dále jsou žákům nabízeny počítačové kroužky. Část II. Žáci a zaměstnanci školy 1. Počet žáků k : 419 (223 chlapců a 196 dívek), z toho podle trvalého bydliště: 323 z Oslavan 27 z Padochova 34 z Nové Vsi 18 z Čučic 3 z Biskoupek 6 z Ivančic 4 z Neslovic 3 ze Zbýšova 1 z Babice V průběhu školního roku ze školy odešli 2 žáci na jinou školu, takže celkový počet žáků ve škole na konci školního roku 2011/2012 byl Zaměstnanci: a) Fyzický počet zaměstnanců: učitelů 8 správních zaměstnanců 9 zaměstnanců školní jídelny 3 rodič. dovolená b) Přepočtený počet zaměstnanců podle velikosti úvazku 41,6, z toho: 27,1 učitelů 7,3 zaměstnanců 7,2 správních zaměstnanců školní jídelny

4 Ředitel školy: PhDr. Ivan Kocáb Zástupce ředitele: Mgr. Petr Horák Vedoucí učitelka I. stupně: Mgr. Daniela Urbanová Výchovný poradce: PaedDr. Jitka Kyseláková Speciální pedagog: Mgr. Bc. Jarmila Šíblová Školní psycholog: Mgr. Irena Jordánková Metodik prevence: Mgr. Gabriela Chrástová c) Jednotlivé třídy, třídní učitelé a počty žáků k : Třída Třídní učitel / učitelka Počet žáků I. A Mgr. Naděžda Nešpůrková 24 I. B Mgr. Zdeňka Kyseláková 27 II. A Mgr. Lenka Prušová 23 II. B Mgr. Ivana Vognarová 21 III. A Mgr. Jarmila Aldorfová 21 III. B Mgr. Daniela Urbanová 24 IV. A Mgr. Dita Bachová 25 IV. B Mgr. Alena Jašková 21 V. A Mgr. Jaroslava Kubášková 22 V. B Mgr. Iva Kavalcová 20 VI. A Ing. Zdeňka Musilová 28 VI. B Mgr. Ludmila Burešová 30 VII. A Mgr. Vladimíra Hrdličková 18 VII. B Mgr. Monika Janošíková 24 VIII. A Mgr. Jana Maříková 22 VIII. B Mgr. Jiří Vognar 25 IX. A Mgr. Miluše Čudanová 24 IX. B Mgr. Irena Jordánková 20 d) Netřídní učitelé: Ing. Zbyněk Aldorf, PhD. Mgr. Vladimíra Dědičová Mgr. Pavlína Horáková Mgr. Bc. Marcela Husárová Mgr. Gabriela Chrástová Mgr. Irena Kolářová Mgr. Olga Novosádová Mgr. Silvie Rumreichová e) Rodičovská dovolená: Mgr. Bc. Petra Mrázová Mgr. Dana Poláková, DiS. Mgr. Petra Navrátilová f) Ekonomka školy: Ing. Eva Grossová g) Správce počítačové sítě: Ing. Zbyněk Aldorf, PhD.

5 h) Správní zaměstnanci: Školní jídelna: školník: Zdeněk Žalud vedoucí ŠJ: Anna Krontorádová uklízečky: Jarmila Fraňková vedoucí kuchařka: Jana Nováčková Dana Horká kuchařky: Miluše Doležalová Dana Juříčková Božena Hauptová Svatava Macháčková Marie Kalinová Jarmila Mannová Zdeňka Kocábová Simona Novotná pomocná kuchařka: Hedvika Faltýnková administrativa: Dana Horká V průběhu školního roku zastupovaly za dlouhodobě nemocné paní učitelky Mgr. Romana Smetanová (za Mgr. Maříkovou), Mgr. Helena Macháčková (ve 4.B) a Ludmila Prušová (ve 2.A). K 31. lednu 2012 odešla do starobního důchodu ekonomka školy paní Ing. Eva Grossová a na její místo nastoupila paní Dana Koudelná. K ukončila dohodou pracovní poměr Mgr. Bc. Petra Mrázová z důvodu přechodu na jinou školu. 3. Odborná a pedagogická způsobilost podle zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (je uváděn přepočtený počet / fyzický počet): Celkový počet pedagogických pracovníků Z toho odborně kvalifikovaných podle zákona č. 563/2004 Sb. 27,1 / % 21,4 / % 4. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný absolvent VŠ s odbornou kvalifikací. 5. Ve školním roce 2011/2012 nenastoupil na školu žádný nový učitel s odbornou kvalifikací. 6. Ve školním roce 2011/2012 neodešel ze školy žádný učitel do starobního důchodu. 7. Počet provozních (nepedagogických) pracovníků školy: Fyzické osoby 8 Přepočtení na plně zaměstnané 7,2 8. Počet pracovníků školní jídelny: Fyzické osoby 9 Přepočtení na plně zaměstnané 7,3

6 9. Věková struktura pedagogických pracovníků: Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 3 15 nad 50 let 1 10 Celkem Věková struktura provozních zaměstnanců a kuchařek: Věk Muži Ženy do 35 let let 2 9 nad 50 let 0 6 Celkem Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy: seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová) metodický seminář Vv (Dědičová) metodický seminář Vv (Dědičová) schůzka metodiků prevence (Chrástová) seminář Tv (Maříková) metodický seminář pro učitele Př (Musilová) metodický seminář Aj (Husárová, Chrástová) seminář Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová) seminář o výuce Vv (Dědičová, Nešpůrková, Urbanová) ekologická konference učitelů Př (Kolářová, Musilová) porada výchovných poradců (Kyseláková J.) seminář pro učitele Tv (Maříková) seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) schůzka v PPP Brno výchovný poradce, speciální pedagoga školní psycholog (Kyseláková J., Šíblová, Jordánková) seminář pro učitele Tv kin-ball (Maříková) 05. a seminář Vv (Dědičová) , semináře o bezpečnosti při výuce Tv (Maříková, Kolářová) seminář Př (Musilová) seminář Ch (Rumreichová) , a seminář Př (Musilová) seminář pro učitele Aj (Husárová) seminář o nové školské legislativě (Kocáb) seminář o ekologii (Musilová) seminář Vv (Dědičová)

7 seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) seminář Př (Musilová) seminář pro spec. pedagogy (Šíblová) seminář o kin-ballu (Maříková) seminář pro speciální pedagogy (Šíblová) seminář o výchově ke zdraví (Čudanová, Urbanová) seminář o bruslení pro učitele Tv (Kolářová, Maříková) schůzka výchovných poradců (Kyseláková J.) seminář Př (Musilová) 12. Škola nemá romského asistenta ani jiného asistenta. Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků k : Ročník Počet žáků (stav k ) Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Celkem za I. st Celkem za II. st Celkem za školu Snížený stupeň z chování 2. pololetí: Stupeň chování Počet Procento z počtu všech žáků školy 2 7 1, ,2 3. Za školní rok 2011/2012 byly ve škole u žáků 9. ročníku zaznamenány 4 hodiny neomluvené absence. 4. Škola ve školním roce 2011/2012 nerealizovala vzdělávání mimořádně nadaných žáků ve smyslu vyhlášky č. 73/2005 Sb.,

8 5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu: Školní rok 2011/2012 Počty přijatých žáků Gymnázia 4 leté 6 leté 8 leté SOŠ SOU Konzervatoř Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9. ročník 44 Nižší ročníky 3 Celkem Údaje o pracovnících školy a) počty Část IV. Poradenské služby v základní škole fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání výchovný poradce 1 vých. poradenství VŠ školní metodik prevence 1 sociální pedagogika, specializační kurzy VŠ úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání školní psycholog 0,5 odborná psychologie VŠ školní speciální pedagog 0,75 speciální pedagogika VŠ b) věková struktura do 35 let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik prevence 1 školní psycholog 1 školní speciální pedagog 1

9 c) další vzdělávání poradenských pracovníků: výchovný poradce: semináře pořádané pro výchovné poradce různými vzdělávacími institucemi v rámci dalšího vzdělávání pedagogů (viz přehled o dalším vzdělávání) školní metodik prevence: semináře pro školní metodiky prevence pořádané zejména Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno (viz přehled o dalším vzdělávání) speciální pedagog, školní psycholog: semináře o reedukaci poruch učení a pracovní setkání a konzultace s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a speciálních pedagogických center (viz přehled o dalším vzdělávání) 2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: Škola čerpala finanční prostředky z projektu EU peníze školám. 3. Individuální integrace Ve školním roce 2011/2012 neintegrovala škola žádného žáka se zdravotním postižením. Všem žákům, u nichž poradenské zařízení diagnostikovalo vývojovou poruchu učení nebo chování, byla věnována odpovídající míra a forma individuálního péče a přístupu. Část V. Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní inspekcí Ve školním roce 2011/2012 nebyla ve škole provedena ze strany České školní inspekce žádná kontrolní činnost. V květnu 2012 organizovala ČŠI plošnou zkoušku celostátního testování žáků 5. a 9. tříd z matematiky, jazyka českého a jazyka anglického. Část VI. Rozhodnutí ředitele školy Rozhodnutí ředitele školy: počet počet odvolání o odkladu povinné školní docházky podle o dodatečném odložení povinné školní docházky podle o povolení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu podle o přijetí k základnímu vzdělávání podle o přestupu žáka podle Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2011/2012 byl 67, do 1. ročníku pak nastoupilo 51 dětí. (15 dětí mělo odklad školní docházky, 1 dítě přešlo po zápisu na jinou školu).

10 Počet dětí přihlášených do 1. ročníku pro školní rok 2012/2013 byl 65, do 1. ročníku by jich mělo nastoupit 58 (3 dětí mají odklad školní docházky, 4 děti dítě přešly po zápisu na jinou školu). a) Mimoškolní aktivity: Stravovací služby Část VII. Další údaje o škole Školní jídelna je součástí základní školy a zajišťuje stravovací služby pro žáky školy a závodní stravování pro zaměstnance základní školy. Stravovací služby poskytuje rovněž Mateřské škole DUHA Oslavany, zaměstnancům Domu dětí a mládeže Oslavany a Základní umělecké škole Oslavany. Ve školní jídelně se připravují nejen obědy, ale i přesnídávky a svačiny. Ve školní jídelně se stravuje téměř 65% žáků základní školy, někteří navíc využívají možnosti odběru svačin. Pro všechny stravované jídelna nabízí výběr ze dvou hlavních jídel. S kvalitou poskytovaných stravovacích služeb jsou strávníci dlouhodobě velmi spokojeni. Z legislativních i kapacitních důvodů není bohužel možné rozšiřovat stravování pro cizí strávníky. Škola realizovala projekt školní mléko a žáci tak měli celý rok možnost odběru dotovaného mléka a mléčných výrobků prostřednictvím automatu umístěného ve vestibulu budovy I. stupně. V březnu 2010 jsme se zapojili do projektu ovoce do škol a všichni žáci I. stupně tak mohli pravidelně a zdarma konzumovat čerstvé ovoce a zeleninu. K velké spokojenosti žáků i zaměstnanců funguje již několik let ve škole školní bufet, který nabídku stravovacích služeb dále rozšiřuje. V rámci dalšího zkvalitnění poskytovaných služeb v oblasti stravování se pravidelně scházela stravovací komise. Plavecký a lyžařský výcvik, ozdravné pobyty V rámci výuky plavání absolvovali žáci 3. a 4. tříd v 2. pololetí školního roku plavecký výcvikový kurz. Pro žáky 3. tříd byl plavecký výcvik realizován v Plavecké škole v Nové Vsi, 4. ročník měl plavání v Plavecké škole v Třebíči. V letošním školním roce jsme z důvodu malého zájmu žáků nemohli realizovat ozdravný pobyt s ekologickým zaměřením ani lyžařský výcvikový kurz. Zájemci o lyžování však měli umožněno zúčastnit s lyžařských zájezdů pořádaných DDM Oslavany. Exkurze a výlety Ve školním roce 2011/2012 připravili učitelé pro své žáky mnoho zajímavých poznávacích exkurzí a výletů, které vhodným způsobem doplňují realizovaný školní vzdělávací program: exkurze Rajhrad pro 6. ročník projekt Pověsti (Burešová, Musilová, Kyseláková J.) exkurze žáků 8. tříd v Brně návštěva interaktivní výstavy (Čudanová, Musilová) návštěva SOŠ a SOU Moravský Krumlov pro žáky 9. tříd exkurze Brno čajovna pro žáky 8. tříd (Maříková, Musilová) 02. a exkurze Wien pro žáky 2. stupně (Janošíková, Jordánková, Kocáb, Musilová, Burešová, Dědičová) exkurze 6.A vánoční Brno (Musilová) exkurze 9.B mineralogie + vánoční Brno (Musilová)

11 exkurze 7.B brněnské výstaviště + vánoční Brno (Janošíková, Kocáb) exkurze 7.A vánoční Brno (Hrdličková, Chrástová) výukový program v SVČ Lužánky Brno pro 6. a 9. ročník (Musilová, Čudanová) exkurze 8.A vánoční Brno (Maříková) návštěva Fitness Oslavany dívky 8. a 9. tříd (Kolářová) návštěva v SŠ dopravy, obchodu a služeb pracoviště Ivančice pro žáky 9. tříd (Kocáb, Žalud) výukový program Planetáriu Brno pro žáky 3. a 5. tříd (Aldorfová, Urbanová, Kavalcová, Kubášková) návštěva výstavy Carský dvůr pod žezlem Romanovců na Pražském hradě, žáci 6. tříd (Burešová, Dědičová, Musilová) exkurze Brno výstava na BVV 7.B (Janošíková) exkurze Brno mineralogie 9.A (Musilová) exkurze Technické muzeum Brno 2.A a 3.A (Prušová, Aldorfová) exkurze Paříž žáci 2. stupně (Janošíková, Kocáb) exkurze Technické muzeum Brno 1.A a 1.B (Nešpůrková, Kyseláková Z.) návštěva žáků 6.A v Arcibiskupském paláci v Olomouci (Musilová) návštěva 8.A na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Maříková) návštěva 8.B na IPS Úřadu práce Brno-venkov (Kyseláková J., Vognar) výlet žáků 2.B a 4.A Dalešická přehrada (Vognarová, Bachová) exkurze 9.A v Brně (Čudanová) exkurze 4.B do Ivančic (Macháčková, Dědičová) exkurze 7.A v Brně (Hrdličková, Chrástová) návštěva 5.A v bazénu v Nové Vsi (Kubášková) exkurze 7.B v Brně (Janošíková) výlet 2.A, 3.A, 3.B a 4.B Moravský kras (Prušová, Aldorfová, Urbanová, Macháčková) Poznávací exkurze v Paříži Ve dnech až se uskutečnila pro žáky 2. stupně naší školy poznávací exkurze do Paříže. Měla velmi zajímavý a bohatý program. Součástí exkurze byla celodenní návštěva zábavního parku DISNEYLAND. Park se skládá se z několika tématických částí, např. Země dobrodružství, kde se setkáte s karibskými piráty nebo prožijete dobrodružství v džungli s Indiana Jonesem. Můžete navštívit také země Divokého západu s typickými salony či železnicí nebo se projít Zemí objevů, která je založena na vizích velkých objevitelů, vynálezců a spisovatelů. Vydáte se tu na cestu ke hvězdám, pod hladinu oceánů, můžete navštívit trojrozměrné či panoramatické kino a proletět se raketou. V Zemi fantazie objevíte typický pohádkový hrad s drakem a s pohádkovými postavičkami. Dva dny byly věnovány prohlídce Paříže. Začínali jsme v centru města na Náměstí Bastily. Pěší prohlídka historického jádra pak pokračovala v Latinské čtvti (Pantheon, univerzita Sorbona a Lucemburský palác). Dále jsme viděli ostrov La Cité - Justiční palác, Kapli Všech svatých, katedrálu Notre Dame, Radnici, kulturní centrum G. Pompidoua, čtvrt Les Halles - největší středověké tržiště Paříže, kostel sv. Eustacha, Královský palác. Nejdelší čas jsme věnovali prohlídce muzea v Louvre. Poté následovaly Tuilerijské zahrady a náměstí Concorde. V podvečerních hodinách pokračovala exkurze návštěvou supermoderní čtvrti La Défensé

12 a uskutečnili jsme okružní jízdu po těchto pamětihodnostech náměstí Vendome se Slavkovským sloupem, náměstí a chrám Madeleine, opera. Druhý den jsme zahájili na Montmartre pěší prohlídkou této čtvrti umělců a jejích dominant - baziliky Sacre Coeur s vyhlídkou na Paříž a kabaretu Moulin Rouge. Potom jsme navštívili náměstí Ch. de Gaulla a Vítězný oblouk. Pěší procházka pokračovala po nejslavnější pařížské třídě Champs-Elysées, následovala návštěva areálu Invalidovny, prohlídka Eiffelovy věže, po setmění pohled na osvětlenou věž z teras Trocadéra a ve večerních hodinách plavba lodí po Seině. Poslední den jsme se zastavili v německém Ambergu a zde jsme navštívili Kurfiřtské lázně (aquapark pod střechou s mnoha vodními atrakcemi vířivky, tobogán, divoká voda, parní lázeň), což přineslo velmi příjemné osvěžení a zregenerování po náročném programu. Celá poznávací exkurze byla precizně a perfektně připravena, k celkové pohodě přispělo i velmi pěkné počasí. Žáci se během exkurze dozvěděli mnoho zajímavých informací a doufáme, že jim exkurze přinesla spoustu cenných poznatků a příjemných zážitků, na které budou možná vzpomínat po celý život. Chceme touto cestou poděkovat brněnské cestovní kanceláři PORTA OPTIMA, která exkurzi připravila a zajišťovala a speciální poděkování patří paní Mgr. Jolaně Kubíkové, která nás na exkurzi doprovázela. Po loňské vydařené exkurzi do Berlína a letošní skvělé Paříži už nyní pro žáky plánujeme další zahraniční exkurzi pro příští školní rok. b) Soutěže, přehlídky, projekty: Ve školním roce 2011/2012 se uskutečnilo mnoho různorodých soutěží, účastnili se jich také naši žáci a dosáhli několika mimořádných úspěchů. Následuje přehled všech soutěží, v další části pak budou některé z nich popsány podrobněji: okrskové kolo soutěže v kopané starších žáků (Vognar) 2. místo okresní přebor přespolního běhu o Želešickou růži (Kolářová) 3. místo družstva dívek (z 19 škol) Michaela Holánková a Jitka Příhodová (8.A) a Tereza Hansová a Klára Bachová (8.B) soutěž v kin-ballu (Maříková) soutěž Přírodovědný klokan 2011 pro žáky 8. a 9. tříd (Kolářová) 8. ročník: Petra Macková, Jana Tóthová, Michaela Holánková + 9. ročník: Jiří Široký, Miroslav Havelka, Martina Růžičková soutěž ve stolním tenise (Maříková) - Naši školu reprezentovala 2 družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec, Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana Straková, Petra Macková, Michaela Prátová - 8.A a získaly 3. místo soutěž ve zpěvu v ZŠ Vémyslice (Novosádová) 1. místo M. Kratochvílová a 3. místo K. Hájková z 8.B soutěž ve florbalu žáků okrskové kolo (Maříková) 1. místo a postup do okresního kola , zde 5. místo soutěž v kin-ballu v Pardubicích (Maříková) soutěž ve šplhu žáků (Kolářová) 4. místo, N. černý z 9.B nejrychlejší čas ze všech účastníků (4,5 m vysoká tyč za 2,65 sekundy) , školní kolo soutěže ve šplhu pro 1. stupeň (Horáková) soutěž v plavání Novoveští plavčíci v Nové Vsi (Aldorfová) mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2012 žáci tříd

13 okresní kolo olympiády v českém jazyce (Hrdličková) soutěž Sapere vědět, jak žít postup do krajského kola (Čudanová) soutěž Sapere vědět, jak žít vítězství v krajském kole + postup do celostátního kola (Čudanová) regionální pěvecká soutěž Já, Písnička (Novosádová). kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová (7.B) kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B) kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3. místo Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A) , soutěž v kopané žáků 1. stupně McDonald s Cup (Maříková) 3. a 4. místo dyslektická olympiáda žáků 5. tříd (Šíblová) školní kolo recitační soutěže žáků 1. stupně vyhodnocení soutěže Moje veličenstvo kniha + výtvarné a rukodělné dílny žáci 8. a 9. tříd (Musilová, Burešová, Dědičová) celostátní kolo soutěže Sapere vědět, jak žít 6. místo družstvo M. Havelka, E. Řeřuchová, M. Kratochvílová, D. Holčapek (Čudanová) oblastní kolo dopravní soutěže Ivančicko soutěž ve vybíjené žáků 1. stupně (Maříková) oblastní kolo dopravní soutěže Rosicko okrskové kolo soutěže v atletice O pohár rozhlasu starší žáci (učitelé Tv) okresní kolo dopravní soutěže vítězství v obou kategoriích a postup do krajského kola účast žáků školy v soutěži Mladý záchranář 4.A (Horáková) krajské kolo dopravní soutěže v Brně 1. místo v obou kategoriích a postup do celostátního kola ve dnech v Chomutově 5. místo v obou kategoriích školní kolo pěvecké soutěže žáků 1. stupně okresní finále Odznaku všestrannosti olympijských vítězů 6. místo žáků 6. a 7. tříd (Kolářová) soutěž ve vybíjené Neslovický koláč pro žáky 5. tříd čestné uznání za účast ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí třídy 6.A a 6.B za skupinový výtvarný projekt po celý rok se realizovaly v rámci výtvarné výchovy zajímavé výtvarné projekty, které dotvářejí originální výzdobu tříd, chodeb nebo prostor ve školní jídelně Přespolní běh o Želešickou růži V pátek 7. října 2011 se uskutečnil v Želešicích 28. ročník okresního přeboru v přespolním běhu. Tohoto běhu se zúčastnilo i družstvo naší školy. Z 19 škol se umístilo na krásném 3. místě. Naši školu reprezentovala děvčata z 8.A Michaela Holánková a Jitka Příhodová a z 8.B Tereza Hansová a Klára Bachová. Děvčata běžela trať dlouhou metrů. Žáci ZŠ Oslavany na mezinárodním turnaji v Kin-ballu Mgr. Irena Kolářová V sobotu se v Hradci Králové konal 1. mezinárodní turnaj u nás v celkem nové kolektivní míčové hře zvané Kin-ball. Naše škola se stala pilotní školou a má k dispozici speciální míč pro tuto hru. A tak se mohli naši žáci poprvé zúčastnit tohoto turnaje. Družstvo ve

14 složení: Michaela Holánková (8.A) - kapitánka, Michaela Prátová (8.A), Jana Straková (8.A), Jitka Příhodová (8.A), Leoš Hrbek (8.A), David Štefan (8.A), Erik Schneider (8.B) a Norbert Černý (9.B) reprezentovali nejen naši ZŠ Oslavany a své město, ale byli i zástupci celé Jižní Moravy. Tento sport je na naší škole teprve v kolébce, ale žáci, kteří se s ním postupně seznamují, ho hrají se zápalem a nadšením. Na turnaji byla sobota vyhrazena pro žáky základních škol. Družstvo ZŠ Oslavany se utkalo s již ostřílenými hráči, kteří se tomuto sportu věnují delší dobu. Rozhodně se ale naši žáci za své výkony nemusejí stydět a obdržený diplom s drobnostmi si plně zasloužili. Děkujeme. Zaujala je nabídka hrát v Kanadě, kde tato hra vznikla. Jestli se jim tento cíl splní, uvidíme. Rozhodně to, tak jak každý sport, chce řádný trénink a výdrž. Přírodovědný klokan 2011 Mgr. Jana Maříková Soutěž Přírodovědný klokan pořádá každoročně Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd a naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje. Letošní kolo proběhlo ve středu a přineslo následující výsledky: Kategorie Kadet 9. ročník 1. místo - Jiří Široký 9.A - 72 bodů, 2. místo - Miroslav Havelka 9.B - 63 bodů, 3. místo - Martina Růžičková 9.B - 59 bodů 8. ročník 1. místo - Petra Macková 8.A - 68 bodů, 2. místo - Jana Tóthová 8.B - 52 bodů, 3. místo - Michaela Holánková 8.A - 45 bodů Okresní kolo ve stolním tenise Mgr. Irena Kolářová V pátek se v uskutečnilo již tradiční okresní kolo ve stolním tenise v Orlovně Ivančice. Naši školu reprezentovala 2 družstva. Jedno chlapecké ve složení: Martin Němec, Šimon Šlechtický - 8.A, Zbyněk Pazourek, Vojtěch Koudelný - 8.B. Dívky zastupovaly: Jana Straková, Petra Macková, Michaela Prátová - 8.A. Naše mladé tenistky obhájily z loňského roku své třetí místo a pro školu opět získaly diplom a pohár, který jim bude dodán později. Za sportovní výkony a pěknou reprezentaci školy děkujeme. Mgr. Jana Maříková LYRA 2011 V úterý se konala ve Vémyslicích pěvecká soutěž LYRA Zúčastnili se jí žáci ze 14 základních a středních škol a soutěžili celkem ve čtyřech kategoriích. Ve třetí kategorii, určené pro žáky 7. až 9. tříd základních škol, se na 1. místě umístila žákyně naší školy Monika

15 Kratochvílová z 8.B. Na 3. místo dosáhla její spolužačka Kristýna Hájková. Oběma dívkám děkujeme za skvělou reprezentaci školy. Mgr. Olga Novosádová. Okrskové kolo ve florbalu V pondělí se ve sportovní hale v Ivančicích konalo okrskové kolo v oblíbené kolektivní hře florbal. Naši školu reprezentovali žáci 6. a 7. tříd. Hráli s velkým zapálením a vybojovali postup do okresního kola. Uskuteční se v Pohořelicích. Jistě jim celá škola bude fandit a my jim přejeme dobré zážitky ze hry a pohodu. Okresní finále ve florbalu Mgr. Jana Maříková Okresní finále ve florbale se konalo v Pohořelicích za účasti vítězů okrskových kol. Tím byla i naše ZŠ Oslavany. Chlapci z 6. a 7.tříd hájili naši školu dobrým sportovním výkonem i chováním. Z tohoto utkání jsme nakonec dovezli diplom za pěkné 5. místo. Všem účastníkům patří poděkování za skvělou reprezentaci školy i města Oslavany. Děkujeme i ochotným rodičům, kteří své děti na soutěž doprovodili a podpořili. Soutěž ve šplhu Mgr. Jana Maříková V pátek 2. prosince 2011 se konalo v Ivančicích okrskové kolo soutěže ve šplhu. Družstvo naší školy obsadilo krásné 4. místo. Poděkování a blahopřání patří žákům 6. třídy Petře Krobotové a Filipu Horkovi, Zdeňce Chmelařové a Jindřichu Kovandovi ze 7. třídy, Kláře Bachové a Vojtěchu Koudelnému z 8. třídy a Adéle Filové a Norbertu Černému z 9. třídy. Mimořádný výkon podal Norbert Černý, který zdolal 4,5 metru vysokou tyč za skvělých 2,65 sekundy, což byl nejrychlejší čas ze všech 48 startujících. Soutěž ve šplhu žáků 1. stupně Mgr. Irena Kolářová V prosinci a lednu proběhla soutěž ve šplhu tříd. Každá třída vyslala do boje své nejrychlejší závodníky. Děti, povzbuzovány svými spolužáky, šplhaly, co jim síly stačily. Závody se vydařily a všichni závodníci byli odměněni drobnými cenami a sladkostmi. Tři nejlepší v každé kategorii obdrželi navíc i diplomy a medaile. Výsledky: 1. ročník Dívky: 1. Ludmila Horáková 2. Kateřina Čermáková 3. Markéta Vlachová 4.Tereza Uhrová 5. Monika Škodová Chlapci: 1. Adam Neugebauer 2. Roman Hans 3. Dominik Krutiš 4. Tomáš Svoboda 5. Ondřej Malich

16 2. ročník Dívky: 1. Daniela Králíčková 2. Denisa Vejvodová 3. Julie Samlíková 4. Barbora Veselá 5. Anna Parkeová Chlapci : 1. Tomáš Sedláček 2. Jan Penzinger 3. Zdeněk Kryštof 4. Michal Vejvoda 5. Jan Haratyk 3. ročník Dívky: 1. Petra Tóthová 2. Lucie Novotná 3. Kateřina Procházková 4. Veronika Baráková 5. Eliška Jordánková Chlapci : 1. Michal Novák 2. Tomáš Rumreich 3. Radim Novák 4. Jindřich Jakubec 5. Filip Černý 4. ročník Dívky: 1. Lucie Králíčková 2. Daniela Horáková 3. Denisa Martinů Chlapci : 1. Marek Procházka 2. Jakub Řezáč 3. Jan Špiřík 4. Stanislav Dohnal 5. Samuel Markus 5. ročník Dívky: 1. Linda Grossová 2. Kateřina Jeřábková 3. Sára Hanáková 4. Eliška Pátková 5. Adéla Répalová Chlapci : 1. Martin Kolda 2. Vítek Procházka 3. Michal Anton 4. Aleš Krčma 5. Radek Bach Já, písnička Ve čtvrtek se v ZŠ Zastávka uskutečnil další ročník regionální pěvecké soutěže Já, písnička. Žáci naší školy se této soutěže tradičně zúčastňují a i letos se jim podařilo získat významná umístění: kategorie sólo 6. a 7. ročník: 1. místo: Jindřich Kovanda (7.A), 2. místo Lenka Chmelařová (7.B) kategorie duo 6. a 7. ročník: 1. místo Lenka Chmelařová a Eliška Kocábová (7.B) kategorie duo 8. a 9. ročník: 1. místo Kristýna Hájková a Monika Kratochvílová (8.B), 3. místo Kateřina Kubášková (9.A) a Michaela Holánková (8.A) Tato umístění jsou o to cennější, že konkurence v této soutěži se každým rokem výrazně zvyšuje. Soutěž Den ptactva pro školy Mgr. Olga Novosádová Zoologická zahrada města Brna již tradičně pořádá soutěž Den ptactva pro školy. V letošním roce se uskutečnila v pondělí 2. dubna Naše škola se této soutěže pravidelně zúčastňuje. Soutěží čtyřčlenná družstva druhého stupně základních škol ( třídy) a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií.

17 Naši školu letos reprezentovala děvčata z 9.A Kristýna Bednářová, Adéla Filová, Kateřina Kubášková a Kristýna Zaklová. Naše děvčata se v konkurenci 20 škol neztratila a svým výkonem obsadila pěkné 5. místo. Olympiáda z českého jazyka Mgr. Irena Kolářová Ve středu se v Modřicích uskutečnilo okresní kolo olympiády z jazyka českého. Naše škola se této soutěže zúčastnila a vyslala tři žákyně z 9.A třídy. Byly to Hana Krobotová, Petra Skrutková a Kristýna Zaklová. Naše dívky se v konkurenci 65 žáků z víceletých gymnázií a základních škol okresu Brno-venkov neztratily a předvedly velmi dobré výkony. Velkým úspěchem je pak 6. místo Kristýny Zaklové. Jmenovaným žákyním blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Mc Donald s Cup Mgr. Vladimíra Hrdličková Ve středu se konalo okrskové kolo kategorie "B" oblíbené a populární soutěže v malé kopané. Již tradičně se tato část koná na hřišti ZŠ Brněnka v Ivančicích. Naši sportovci se této soutěže zúčastňují s nadšením. V letošním ročníku se umístili na pěkném třetím místě. Naši reprezentanti ze 4. a 5. tříd: Patrik Šabata, Edmond Galstyan, Martin Kolda, Michal Anton, Martin Sakánek, Aleš Krčma, Jakub Knotek, Jan Horák, Jan Špiřík, Marek Kotlán, Nikola Sakánková, Dominik Šalplachta, Stanislav Dohnal a Marek Hájek. Požární ochrana očima dětí Mgr. Jana Maříková Žáci 1. stupně se stejně jako každý rok zapojili i letos do výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí. Výsledky školního kola: 1. kategorie: třída: 1. místo Tomáš Sedláček 2.B, 2. místo Lucie Novotná 3.B, 3. místo Antonín Rosendorf 3.B 2. kategorie: třída: 1. místo Adéla Répalová 5.A, 2. místo Rudolf Rauš 4.B, 3. místo Vítek Procházka 5.A Soutěž Finanční gramotnost Letos poprvé se žáci 2. stupně naší školy zúčastnili 3. ročníku Soutěže Finanční gramotnost. V celé České republice se letos zapojilo 369 škol a žáků, v Jihomoravském kraji to bylo 47 škol a žáků. V okresním kole této soutěže získali naši žáci velmi pěkné 2. místo. Toto se podařilo družstvu ve složení Kristýna Zaklová 9.A, Dalibor Šalplachta 9.B a Michal Svoboda 9.B.

18 Děkujeme žákům za pěknou reprezentaci školy a stejně tak poděkování patří i paní učitelce Mgr. Miluši Čudanové, která tuto soutěž organizačně zajišťovala. Recitační soutěž Dne se uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Každá třída vyslala do boje své nejlepší recitátory. Porota měla nelehký úkol, protože výkony dětí byly velmi vyrovnané. Jako nejlepší byly ohodnoceny tyto děti: 1. ročník: 1. Jan Křípal, 2. Jan Kocáb, 3. Ludmila Horáková, Monika Nekudová 2. ročník: 1. Jana Treuová, 2. Daniela Králíčková, 3. Karolína Straková, Julie Samlíková 3. ročník :1. Jindřich Křelina, 2. Petra Tóthová, 3. Eliška Jordánková 4. ročník :1. Lucie Muzikářová, 2. Tereza Adamová, Lucie Králíčková, 3. Daniela Horáková 5. ročník : 1. Nela Zahradníčková, 2. Patrik Šabata, 3. Kristýna Janečková Vybíjená - dívky Mgr. Pavlína Horáková Ve středu se konalo v Ivančicích okrskové kolo ve vybíjené dívek. V letošním školním roce se do této oblíbené soutěže opět přihlásila naše ZŠ. Bohužel nám onemocněly některé žákyně, a tak naše hráčky nastupovaly každé utkání již bez dvou životů. Přesto bojovaly s velkým elánem a naši školu velice pěkně reprezentovaly. Velkou pochvalu si zaslouží tyto žákyně: Nikola Sakánková, Adéla Pivovarová - 4.B, Barbora Drápalová, Eliška Sedláková, Adéla Zezuláková, Adéla Répalová - 5.A, Martina Tóthová a Nela Zahradníčková - 5.B. Mgr. Jana Maříková SAPERE vědět, jak žít - mimořádný úspěch školy - 6. místo v celostátním kole Žáci ročníku se v letošním školním roce zúčastnili soutěže nazvané Sapere vědět, jak žít, která byla zaměřena na výživu a zdraví, základní živiny ve stravě, technologii zpracování a skladování potravin, vhodné složení jídel, energetickou i výživovou hodnotu potravin a prevenci nemocí. Po absolvování školního kola postoupilo do okresního, krajského a poté až do celostátního kola družstvo žáků 8. a 9. tříd ve složení: Miroslav Havelka, Eliška Řeřuchová, Monika Kratochvílová, Daniel Holčapek, Martina Růžičková a Kristýna Zaklová. Celostátní kolo soutěže se uskutečnilo v úterý 24. dubna 2012 v Jednacím sále Magistrátu hlavního města Prahy. Naše družstvo zde vybojovalo mezi 14ti vítězi krajských kol krásné 6. místo. Celé soutěže se celkem zúčastnilo 437 škol z ČR a žáků.

19 Blahopřejeme úspěšnému družstvu a děkujeme za zdařilou reprezentaci naší školy. Poděkování patří i paní učitelce Mgr. Miluši Čudanové, která soutěž pro žáky připravila a organizačně zajistila. Vybíjená - chlapci Třetí květnový den byl pro ZŠ Oslavany dnem soutěžním. Jednou z akcí bylo i okrskové kolo ve vybíjené smíšených družstev, které se konalo v Ivančicích. Naši školu reprezentovali: Aleš Krčma, Jakub Knotek - 5.B, Martin Kolda, Jakub Kretz, Michal Anton, Alexandr Baklík, Patrik Šabata - 5.A, Matěj Abraham, Denis Ludvík - 4.B, Marek Hájek, Petr Hanák, Roman Řezáč - 4.A. Chlapci bojovali s velkým elánem a z osmi družstev vybojovali pro školu pěkné 2. místo. Všem patří pochvala za pěknou reprezentaci školy i chování. Dyslektická olympiáda Mgr. Jana Maříková Je určena pro žáky se specifickými poruchami učení od 2. do 5. třídy, kde mají možnost ukázat své znalosti. Naše škola se přihlásila letos poprvé a stál před námi úkol vybrat tříčlenné družstvo k reprezentaci. Na základě školního kola, které probíhalo v termínu od 11. do , následovalo vyhodnocení žáků, kde každý obdržel účastnický list a nejlepší žák za ročník diplom se sladkou odměnou. No a teď mělo dojít k výběru družstva, letos jsme dali přednost páťákům, kteří mohou soutěžit naposled, dle pořadí jak se umístili: Barbora Drápalová, Richard Kratochvíl a Adam Vejvoda. S tímto družstvem jsem vyrazila dne do Brna ZŠ Bosonožská, byli jsme překvapeni hojnou účastí škol z Brna a okolí. Tréma byla velká, ale nakonec se vše zvládlo ke spokojenosti nás všech, i když jsme neobsadili medailová místa. Byla to však pro nás všechny skvělá zkušenost a určitě se příští rok přihlásíme znovu. Na závěr bych chtěla poděkovat nejen žákům, ale i jejich rodičům, že jim účast v Brně umožnili a mohli jsme tak načerpat nové zkušenosti. Mgr. Bc. Jarmila Šíblová Dopravní soutěž mladých cyklistů - okrskové kolo Dne se uskutečnilo na naší škole okrskové kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti a testech z pravidel silničního provozu. Oslavanskou školu reprezentovala 2 družstva. V obou kategoriích si vedla výborně a zvítězila. Vybojovala si tak postup do dalšího kola. Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek Procházka, Stanislav Dohnal (všichni 4.A) Starší kategorie: Klára Bachová (8.B), Kristýna Zimmermannová (9.A), Filip Gross (9.A), Daniel Holčapek (9.A) Moje Veličenstvo kniha Mgr. Pavlína Horáková Naše škola se zapojila do soutěže Moje Veličenstvo kniha, ve které žáci II. stupně vytvářeli z ručně vyrobeného papíru knihu s originálním obalem. Obsahovala básně a texty s ekologickou tematikou. Slavnostní vyhlášení výsledků VIII. ročníku se konalo 20. dubna 2012 v Babicích nad Svitavou. Jeho součástí byly dílničky pro všechny děti. Zde si mohli všichni vyrobit krásné věci související s knihami leporelo, deník, voňavé postavičky s pohankovou náplní. Po celou dobu probíhala výstavka vítězných prací.

20 Vzhledem k malému prostoru se zde naše dílo neobjevilo. S radostí jsme zjistili, že bodový zisk nás zařadil na pěkné místo za vítěznou prací, přestože naše škola byla převedena do starší kategorie let. Penzion Pod Ronovem, kde se předávání cen odehrávalo, se nachází v malebném prostředí na hranici Moravského krasu, údolím protéká řeka Svitava a zdejší kopec nese jméno bývalého hradu Ronova ze 14. století, jehož zřícenina se klene v nadmořské výšce 338 m nad mořem. První zmínka pochází z roku 1364, kdy Čeněk Krušina z Lichtenburka se o Ronově zmiňuje jako o novém hradě, který ale pravděpodobně zanikl během husitských válek. U nás na Moravě je nejznámějším šlechticem z rodu Ronovců Jindřich z Lipé, partner Elišky Rejčky, správce zemských cenností a zemský správce, který je společně s Rejčkou pochován v klášteře kostela Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Vybraní žáci ročníku reprezentovali naši školu i tím, že se zapojili do jednotlivých činností. Pěkné prostředí a slunečný den přispěly k dobré náladě. Odjížděli jsme obohaceni o nové nápady, zážitky, spokojeni a plni pohody. Mgr. Ludmila Burešová Dopravní soutěž mladých cyklistů - okresní kolo Dne se uskutečnilo na naší škole okresní kolo dopravní soutěže. Soutěžilo se v jízdě zručnosti, jízdě na dopravním hřišti, testech z pravidel silničního provozu a první pomoci. Oslavanskou školu reprezentovala 2 družstva a v obou kategoriích opět zvítězila. Vybojovala si tak postup do krajského kola, které se uskuteční příští týden v Brně a v Březníku. Mladší kategorie: Daniela Horáková, Lucie Králíčková, Marek Procházka, Martin Illek (všichni 4.A) Starší kategorie: Monika Kratochvílová (8.B), Kristýna Zimmermannová (9.A), Filip Gross (9.A), Daniel Holčapek (9.A) Mgr. Pavlína Horáková Mladý záchranář Dne se konala v Ivančicích soutěž Mladý záchranář. Z naší školy se této soutěže zúčastnily děti, které jedou v pátek na krajské kolo dopravní soutěže. Využily tak možnost vyzkoušet si jednu z disciplín naostro. Jejich úkolem bylo předvést teoretické znalosti i praktické dovednosti při poskytování laické první pomoci. 0šetření prováděly na namaskovaných figurantech. I přesto, že se děti této disciplíně věnují spíše okrajově (v rámci dopravní soutěže), obsadily velmi pěkná místa. Všichni jsou to žáci 4.A: 5. místo: Marek Hájek, 6. místo: Marek Procházka, Martin Illek, 12. místo: Lucie Králíčková, Daniela Horáková Krásná a zranitelná planeta Země Mgr. Pavlína Horáková Již poněkolikáté se naše škola zapojila do výtvarné soutěže, kterou každoročně vyhlašuje Středisko volného času Ivančice pod názvem "Krásná a zranitelná planeta Země". Jak už název napovídá, jedná se o výtvarnou soutěž s ekologickým zaměřením. V letošním ročníku této

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE školní rok 2014/2015 I. Koncepční záměry a hlavní úkoly A. na období let 2014 2016 Střednědobé výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika

ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR. Školní rok 2013/2014. Kronika ZÁKLADNÍ ŠKOLA BOR Školní rok 2013/2014 Kronika Novým ředitelem Základní školy Bor se stal Mgr. Daniel Koblen. Školní rok byl zahájen 2.9.2013 s 340 žáky na dvou stupních, v 15 třídách. Ve všech ročnících

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad)

Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) Účast na sportovních akcích ZŠ ZAŠOVÁ (září-listopad) -Počátkem září proběhlo REPUBLIKOVÉ FINÁLE OVOV (odznaku všestrannosti olympijských vítězů) v Praze, kde se probojovala Markéta Camfrlová, která se

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády

Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Veliký zájem o školní kolo biologické olympiády Koncem února proběhla školní kola biologické olympiády i na naší škole. Zejména o kategorii B byl mimořádný zájem. Studenti tradičně změřili své síly v testu

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva ZŠ BUKOVINA školní rok 2009 / 2010 A/ Zpráva o školním roku 2009 / 2010 Část I. Základní charakteristika školy Část II. Výsledky výchovy a vzdělávání Část III. Údaje o výsledcích ČŠI Část

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015

V ý r o č n í. z p r á v a. Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. Školní rok 2014-2015 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2014-2015 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou d 27. 8. 2015.

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny. Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A mateřské

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Bořitov, okres Blansko, příspěvková organizace Školní 125, 679 21 Bořitov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok: 2014/2015 1 Část I. Základní údaje o škole Název školy:

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010

Výroční zpráva. o činnosti školy 2009/2010 Základní umělecká škola Dolní Újezd Dolní Újezd 480 Příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy 2009/2010 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika školy 3. Přehled oborů vzdělávání

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2005/2006 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 V Nových Bránicích 31. 8. 2015 Čj.: 150831 Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy Jubilejní základní škola Masarykova a mateřská škola Nové Bránice, okres Brno venkov,

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Popis realizovaných opatření

Popis realizovaných opatření Příloha č. 2 Závěrečná zpráva příjemců dotace z rozvojového programu Na podporu škol, které realizují inkluzívní vzdělávání a vzdělávání dětí a žáků se sociokulturním znevýhodněním na rok 2010, č.j. 10936/2010-27.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Výroční zpráva 2004/2005 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠLAPANICE, OKRES BRNO-VENKOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva 2004/2005 ŠLAPANICE 2005 Část I. Základní charakteristika školy A. Název, sídlo, zřizovatel název školy: Základní škola,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE školní rok 2013/2014 I. Koncepční záměry a hlavní úkoly A. na období let 2013 2015 Střednědobé výchovně

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace

Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Základní škola praktická Bochov, okres Karlovy Vary, příspěvková organizace Okružní 367, 364 71 Bochov Tel:353 902 221,739 456 408 IČ: 709 91 529 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008

Více

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007

Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Výroční zpráva školy za rok 2006/2007 Název školy: Základní škola Hnátnice,okres Ústí nad Orlicí Adresa: Hnátnice 253 IČO : 70984913 Telefon: 465 548112 E-mail : zs.hnatni@worldonline.cz Škola sdružuje:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A Ž I R O V N I C E VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY PEDAGOGICKÁ ČÁST ŠKOLNÍ ROK 2011-2012 V ŽIROVNICI DNE 30. 6. 2012 a/ Charakteristika školy: V Základní umělecké

Více

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice

Výroční zpráva Základní školy Mikulovice Výroční zpráva Základní školy Mikulovice za šk. rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a. Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Mikulovice u Znojma, příspěvková organizace Adresa:

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ŠKOLNÍ PROGRAM ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY ZŠ a MŠ Vacov, Miřetice 38, Vacov, 384 86 2015/2016 Obsah: 1. Charakteristika školy... 3 2. Charakteristika EVVO... 4 3. Akce EVVO ve školním

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012

Krajské kolo. Dopravní soutěţe mladých cyklistů. Karlovy Vary 15. května 2012 Krajské kolo Dopravní soutěţe mladých cyklistů Karlovy Vary 15. května 2012 Dne 15. května 2012 hostilo dopravní hřiště v Karlových Varech krajské kolo dopravní soutěž mladých cyklistů, jež je vyvrcholením

Více

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115

Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675 24 Čáslavice 110 IČO: 702 830 44 IZO: 102 655 499 REDIZO: 600 122 115 Základní škola a mateřská škola Čáslavice, 675 24 Čáslavice 110 tel: 568 883 177, e-mail: blechazscaslavice@gmail.com Výroční zpráva za školní rok 2014/2015 Základní škola a mateřská škola Čáslavice 675

Více

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012

Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Základní škola Svitávka, okres Blansko Výroční zpráva ZŠ Svitávka za školní rok 2011/2012 Svitávka 3. září 2012 Vypracoval: Mgr. Aleš Antl ředitel školy Obsah: 1) Základní charakteristika školy 2) Školská

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín

Roční plán EVVO. ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Roční plán EVVO ZŠ a MŠ Kosmonautů 177, Děčín Školní rok: 2014-2015 Cílové zaměření plánu environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Poskytovat potřebné znalosti a dovednosti, které žákům umožní

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011

Krajské kolo. Dopravní soutěže mladých cyklistů. Sokolov 19. května 2011 Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů Sokolov 19. května 211 Dopravní soutěž mladých cyklistů je zákonitým vyvrcholením přípravy na bezpečnou účast v silničním provozu. Ve čtvrtek 19. května 211

Více

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava

A DA. tanec ekologie. hudba. Semináře. Tábory. Středisko volného času. volný čas. příroda. sport. Zábava Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz Středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris počítače příroda Zážitek hudba Zábava Semináře tanec ekologie Tábory zpěv sport

Více

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad

Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad Čj.: 56/2015 Spisový znak: ŘŠ 2/4 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014-2015 Část I. Základní

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

1.čtvrtletní pedagogická rada

1.čtvrtletní pedagogická rada Pondělí 4.11. Městská policie 5.B 10.00-11.40 Mgr.Holcová Pondělí 4.11. SCIO testy v 9.A + 9.B Městská policie 8.00-9.40 5.A ve třídě 5.A 10.00-11.40 5.B ve třídě 5.A, Okresní knihovna ŠD 13.30-14.30 Výlet

Více

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ)

Plánujeme: Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka. (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) Plánujeme: v MFC 4. 4. Pořad Chovejte se jako člověk (Cena: 30 35 Kč, 10 Kč doplácí SRPDŠ) 1. třídy v MFC 4. 4. 16. 4. 20. 4. Exkurze do planetária v Hradci Králové Autoškolka (Cena: 25 30 Kč, 10 Kč doplácí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007)

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Základní škola a mateřská škola Příbram na Moravě, okres Brno-venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY (školní rok 2006/2007) Příbram na Moravě č.p. 102, 664 84 Zastávka

Více

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola, Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace 67165 Břežany 174 IČ: 75008882 Výroční zpráva za školní rok 2010/2011 Základní charakteristika školy Název, adresa: Základní

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY

HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres BRNO-VENKOV HLAVNÍ 43, 664 12 OSLAVANY VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy školní rok 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Oslavany,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995

Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 1 Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov tel. 0398-334711, tel./fax 0398-332831, E-mail: skola@5zskadan.cz, PSČ 432 01, IČO 46789995 PROVOZNÍ ŘÁD dle zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme!

Každá kategorie soutěžila ve třech kolech obtížnosti. Potěšující je, že se náš žák Phong Tran ze 6.B stal vítězem v kategorii 6.tříd. Blahopřejeme! Květen 2007 Turnaj v sudoku Dne 3. května se konal na Základní škole U Vršovického nádraží turnaj v sudoku. Účastnili se ho žáci 2.stupně ze tří základních škol. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích podle

Více

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303

Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 Ruku v ruce, o. s. Občanské sdružení při ZŠ, Městec Králové, Nám. Republiky 303 IČ: 22832611, tel./fax: +420 325643312, čís. bank. účtu: 152777556/0600 Zpráva o činnosti v roce 2013 Vypracovala: Mgr. Monika

Více

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí.

STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního koncertu Na vlastních nohou se zúčastnilo 15 dětí. VI.1. Zájmové kroužky při ZŠ Účast školy v soutěžích a olympiádách a) Účast na akcích celostátního charakteru: STONOŽKA hnutí Na vlastních nohou v říjnu 2008 odesláno 128 vánočních pozdravů. Vánočního

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov. Školní 228, 382 81Besednice. Identifikátor: 600 059 081 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Besednice, okres Český Krumlov Školní 228, 382 81Besednice Identifikátor: 600 059 081 Termín konání inspekce:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato

V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato Základní škola a Mateřská škola Dolní Třebonín Dolní Třebonín 81, 38201 V souladu s 10 odst 3, zákona č. 561/2004 Sb., a 7 vyhlášky 15/2005Sb., je zpracována tato VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2013 /

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009

Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 Výroční zpráva školy za školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva školy za škol. rok 2008/2009 1. Základní údaje: Název školy: Základní umělecká škola, Jablonné nad Orlicí, Aloise Hanuše 384 Sídlo: Jablonné

Více

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE

KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OSLAVANY, okres Brno-venkov, Hlavní 43, 664 12 OSLAVANY KONCEPČNÍ ZÁMĚRY a PLÁN PRÁCE školní rok 2009/2010 I. Koncepční záměry a hlavní úkoly A. na období let 2009 2011 Střednědobé výchovně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více