MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012"

Transkript

1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2011/2012 (součást ŠVP CESTY) ZŠ a MŠ Postřekov I v letošním školním roce zůstává základním principem preventivní strategie na naší škole osvojování základních kompetencí v oblasti zdravého životního stylu a rozvoj dovedností, které vedou u dětí k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a porušování zákona. Každý další školní rok přináší nové podněty, nápady a zkušenosti, na jejichž základě hledáme pokud možno efektivní cesty vedoucí ke zkvalitnění vlivu na naše žáky. Za velmi důležitou oblast považuji prohlubování komunikačních dovedností mezi učitelem, rodiči a žákem, posilování sebevědomí, sebeúcty a vzájemné úcty, řešení konfliktů, překonávání překážek i boj proti nudě = smysluplné využívání volného času. Neexistuje žádný univerzální recept na tento složitý společenský problém, nicméně všechny cesty, které formují psychicky zdravou osobnost a vedou dítě k odmítavému postoji, je třeba zkusit a teprve čas ukáže jaké přinesou změny. Obsah MPP I. Charakteristika a specifika školy 2 II. Cíle MPP 2 III. Zařazení konkrétních témat do výuky... 4 IV. Aktivity MPP... 7 V. Časový harmonogram. 8 VI. Přílohy.. 12

2 I. Charakteristika a specifika školy Naše škola se nachází v malé vesnici Postřekov. Je umístěna ve velmi poklidném prostředí, které umožňuje dětem pobyt i na venkovních terasách, přímo v centru školní zahrady. Jedná se o přízemní budovu, ve které lze velmi dobře zajistit dozor nad žáky jak ve třídách, tak i v přilehlých prostorách (šatny, WC, školní jídelna, školní družina ). Tato skutečnost přispívá k vytváření příznivého klimatu, rozvíjení vztahů mezi žáky, ale i mezi žáky a pracovníky školy. Řadíme se mezi neúplné školy s počtem 46 žáků. Dojíždí k nám děti z vesnic Díly, Nový Kramolín a Draženov. Žáci jsou rozděleni do tří tříd: I. třída 1. ročník II. třída 2. a 3. ročník III. třída 4. a 5. ročník I toto specifikum malotřídní školy samozřejmě ovlivňuje vytváření vztahů mezi dětmi. Přestože problém agresivity některých žáků, projevy počínající šikany a nevhodného chování vůči ostatním neřešíme příliš často, považujeme to za rizikové faktory a jejich prevenci se chceme přednostně věnovat. II. Cíle MPP Dlouhodobá strategie Dlouhodobá strategie školy je zaměřena v nespecifické prevenci na rozvoj zdravého životního stylu, vytváření inkluzivního prostředí ve škole a na podporu sociálních dovedností žáků vůči tlaku vrstevnické skupiny. Ve specifické prevenci na předcházení šikany, požívání alkoholu a kouření. Obecné cíle: - preventivně působit v co nejširší oblasti rizikových forem chování - spolupracovat a zapojovat se do projektů akcí realizovaných jinými odbornými subjekty - zajistit průběžné vzdělávání ŠMP a ostatních pedagogů - vytvořit a rozšiřovat nabídku volnočasových aktivit mládeže - usilovat o dobré vztahy mezi rodinou a školou, zapojovat rodiče do aktivit školy 2

3 - zajistit poradenskou činnost pro rodiče i žáky, zajistit informovanost rodičů o rizikovém chování mládeže a seznámit rodiče s MPP Konkrétní cíle: 1. Prevence drogových závislostí, alkoholismu a kouření - předcházet zneužívání návykových látek včetně experimentování (nikotin, léky, alkohol) - oddálit první kontakt s návykovými látkami - podporovat žáky v jejich potřebách, nápadech, tvořivosti, ve volnočasových aktivitách a zájmových činnostech 2. Prevence šikany, projevů xenofobie, rasismu a antisemitismu - předcházet šikaně, jejím projevům, stádiím a formám - přecházet projevům rasismu, xenofobie a antisemitismu - usnadnit adaptaci nově příchozích žáků na prostředí školy, nové kamarády, učitele, formy práce - vyvracet předsudky, pěstovat úctu k druhým - upevňovat obecně uznávané hodnoty - zajistit bezpečnost žáků o přestávkách a na skrytých místech školy (dozor) - účinně postupovat při rozpoznání šikany v souladu s pokyny MŠMT - posilovat a rozvíjet zdravé vrstevnické vztahy 3. Prevence rizikového sexuálního chování a sexuálního zneužívání - předcházet rizikovému sexuálnímu chování - přecházet rizikům předčasného pohlavního života - posilovat a upevňovat obecně uznávané hodnoty rodina, mateřství, láska - předcházet rizikům sexuálního zneužívání, týrání otevřeným předkládáním témat sexuální výchovy, besedám o nich - podporovat zdravé sebevědomí žáků a citlivě přistupovat k jejich problémům se vztahy, dospíváním apod. 4. Prevence kriminality a delikvence, právní odpovědnost - předkládat a vysvětlovat modelové situace týkající se kriminality a delikvence - seznamovat žáky se základními projevy kriminality a delikvence - vysvětlovat důležitost řádu a norem - zasadit se o to, aby žáci znali svá práva ve společnosti dětská práva, ústava - předkládat vhodný vzor společenského chování, dbát na dodržování zákona a být morální podporou 3

4 5. Prevence virtuálních drog a kyberšikany - seznámit žáky se základními pojmy virtuálních drog TV, video, počítačové hry, závislost na internetu, patologické hráčství (výherní automaty, sázení), reality show - předcházet zdravotním, sociálním a psychickým poškozením v důsledku přílišného užívání vir. drog znecitlivění, zráta reality, snížení sebekontroly, násilí, závislost, gambling - stanovit a posilovat pravidla při užívání virt. drog - podporovat počítačové hry, filmy s kladnými stránkami obsahu (postřeh, vědomosti, koordinace pohybů, soustředění) - vést žáky k obezřetnosti při pohybu na internetu, při zadávání údajů o své osobě, při kontaktu s cizími lidmi - besedovat o nebezpečí kyberšikany, posilovat kladné hodnoty ve vztahu mezi lidmi 6. Zdravý životní styl prevence poruch příjmu potravy, ekologie - podporovat zdravý životní styl žáků - životospráva, duševní i osobní hygiena, pohyb, režim dne, prevence stresu, úrazů - upevňovat kladný vztah ke svému tělu - předcházet negativním vlivům médií a reklamy - předcházet vzniku poruch příjmu potravy anorexie, bulimie, diety, obezita - upevňovat kladný vztah k životnímu prostředí III. Zařazení konkrétních témat do výuky 1.třída osobní bezpečí průběžně po celý rok ve všech předmětech a aktivitách základní zásady mezilidské komunikace průběžně ve všech předmětech a aktivitách, zejména při skupinových činnostech vztahy v dětském kolektivu průběžně ve všech předmětech, zejména v ČJ, Tv, při kolektivních činnostech každý člověk je jiný září říjen, sledování a respektování odlišností (ČJ, Tv, Prv) základní hygienické návyky průběžně ve všech předmětech a činnostech, využití volného času průběžně 4

5 rodina, jako bezpečné místo prosinec, duben (využití vánočních a velikonočních svátků v Prv, ČJ,) 2.třída lidské tělo Tv průběžně, Prv, zdraví a jeho ochrana Tv průběžně, Prv prosinec (popis částí těla) zacházení s léky Prv prosinec (hygiena, čistota nemoc, úraz) režim dne ČJ sloh, Prv leden (lidé a čas orientace v čase) vztahy mezi lidmi ČJ, divadla, výlety, projekty, skupinové práce, Prv - únor chování v krizových situacích průběžně během roku 3.třída pojmy z oblasti prevence, sexuální výchovy a drogové závislosti Prv únor (člověk, lidské tělo, muž a žena), průběžně v ČJ zdraví a jeho ochrana Prv únor (pečujeme o své zdraví), průběžně i v jiných měsících lidé kolem nás, multikulturní výchova Prv září, říjen (rodina a škola, člověk) využívání volného času Prv říjen (práce a volný čas) ochrana proti obtěžování cizí osobou Prv září (rodina) únor (pečujeme o své zdraví), průběžně ČJ 4.třída lidské tělo, odlišnost mezi pohlavími ČJ čtení říjen (formou rozhovorů, besed, výukových filmů) životospráva a důsledky nevhodných návyků duben, červen (průběžně podle potřeb ve výuce) využívání volného času Př průběžně, ČJ sloh pojmy drogová závislost, a sexuální výchova ČJ čtení duben (informace v médiích, výukové programy) vztahy v dětském kolektivu divadlo, výlety, skupinová práce, práce v komunikativním kruhu průběžně 5

6 5.třída domov, rodina, důvěra, vztahy průběžně v hodinách ČJ formou rozhovorů, besed, Vv koláže léčivé a návykové látky Př květen (srovnání, výroba léků, závislost) vztahy v dětském kolektivu průběžně, společné akce výlety, projekty,( skupinové práce), Švp komunikace průběžně ve všech hodinách prezentace prací, práce ve skupinách, řešení modelových situací, návštěvy muzeí, divadel, výstav, komunikace s dospělými lidmi drogy a jejich vliv na organizmus Př červen (učivo člověk beseda na dané téma, sbírání nejrůznějších informací v médiích), Tv (správná životospráva, vliv drog na organizmus, doping), ČJ březen (volný čas, kamarádi, konflikt a jeho řešení) nebezpečí při komunikaci s cizími osobami ČJ průběžně (modelové situace a rozhovory) sexuální chování, zneužívání Př květen (beseda, podle možností sledování výukového programu) Cíl Po pěti letech by děti měly umět: definovat rodinu jako zázemí a útočiště zvládat rozdíly v komunikaci s dětmi a dospělými mít základní sociální dovednosti umět se chránit před cizími lidmi mít základní zdravotní návyky umět si správně zorganizovat svůj volný čas umět rozlišit léky a návykové látky znát přesné informace o alkoholu, tabáku a dalších návykových látkách znát následky užívání návykových látek umět odmítat 6

7 IV. Aktivity MPP l. pro pedagogické pracovníky: seznámit žáky i rodiče se školním řádem využívat nástěnky a didaktické materiály využívat informací odborných časopisů (Prevence, Učitelské noviny ) zajistit průběžné odborné vzdělávání ŠMP a pg. pracovníků zajistit konzultace pro rodiče zprostředkovat písemná sdělení rodičům, distribuci informačních materiálů zapojovat rodiče do aktivit školy zapojovat se při realizaci MPP uplatňovat jednotná pravidla pochval a postihů zorganizovat den otevřených dveřích uplatňovat individuální přístup k žákům se SPU 2. pro žáky: schránka důvěry nástěnky konkrétní téma ve výuce projekty 3. pro rodiče rodičovské schůzky konzultační hodiny nástěnky webové stránky školy spolupráce s PPP školská rada 7

8 IV. Časový harmonogram Září 1. školní den prvňáčků přivítání žáků a rodičů ve škole zahájení projektu PUTOVÁNÍ SE SNĚHURKOU zahájení projektů: RECYKLOHRANÍ zelený box použité baterie sběrná nádoba drobná elektrozaříze MLÉKO DO ŠKOL ochucené mléko, pribináček OVOCE DO ŠKOL Knižní klub FRAGMENT třídní schůzky schránka důvěry webové stránky školy DVD školní rok 2010/2011 ve fotografiích dopravní výchova 4. a 5. roč. teoretická příprava p. Jung 1. a 2. roč. vycházky dopravní značení v obci Vv chodská keramika návštěva obecní knihovny 1. a 2. roč. ŠD vycházka na Hrádek J. S. Kozina poznávání okolí - Chodsko Říjen zahájení projektů VĚNUJ MOBIL repasované mobilní telefony do dětských domovů ZDRAVÉ ZUBY 3., 4. a 5. ročník návštěva dopravního hřiště v Domažlicích 4. a 5. ročník divadelní představení O zatoulané ponožce ( ) projekt POSVÍCENÍ chodské tradice 8

9 pečení švestkového koláče 4. a 5.ročník chodské písně a tance Halloween projektové vyučování 1., 2., a 3. ročník Vv 4. a 5. ročník Aj projektové vyučování Dušičky srovnání s Halloweenem přivítání podzimu Vv Pč úklid okolí školy ŠD vycházka do Chospílu zakládání ohně opékání uzenin Prv vycházky významné budovy v obci významné osobnosti a události (pomníky ) Listopad ukončení projektu 1. třídy PUTOVÁNÍ SE SNĚHURKOU účast žáků 2. ročníku projekt RECYKLOHRANÍ návštěva sběrného dvora v Klenčí p. Č. (ŠD) beseda se správcem ČJ, Vv projektové vyučování Sv. Martin pranostiky, ilustrátoři, vlastní výtvarné ztvárnění projekt SPISOVATEL J. Š. BAAR projektové vyučování 4. a 5. ročník návštěva muzea v Klenčí p. Č. ŠD návštěva hřbitova v Klenčí p. Č. hrob J. Š. Baara, J. Jindřicha, J. Vrby, J. Kajera následná beseda Mezinárodní den nevidomých Tv 1. a 2. ročník Mezinárodní nekuřácký den Vv Rozsvícení vánočního stromku u OÚ ZŠ a MŠ 9

10 Prosinec projekt ČERTÍ ŠKOLA účast MŠ pohádka Z. Trošky Čertova nevěsta (kino Čakan Domažlice) účast pana Trošky projekt ADVENTNÍ ČAS zdobení školního vánočního stromku stavění betlému projektové vyučování Vánoční zvyky a tradice na Chodsku vánoční sportovní turnaj vánoční besídka divadelní představení žáků účast MŠ účast rodičů PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ ŠD sportovní odpoledne hry družstev Leden projekt DEN S BUDOUCÍMI PRVŇÁČKY návštěva dětí MŠ v 1. třídě seznámení se školou seznámení s pravidly školy l. vyučování ŠD zahájení projektů PEXESIÁDA RADOVÁNKY NA SNĚHU soutěž ve stavbách ze sněhu v jízdě na saních a bobech Hv příprava na Masopust chodské písně a tance slavnostní předávání vysvědčení žákům 1. ročníku Únor POHÁDKOVÝ ZÁPIS zápis budoucích prvňáčků do školy účast žáků 4. a 5. roč. prohlídka školní budovy projekt ZDRAVÉ ZUBY 1. a 2. ročník exkurze do místní firmy KANAFAS 10

11 Masopust s Postřekově výroba karnevalových masek ŠD odpoledne s chodskými písněmi ŠD Hv chodské písně a tance Čj chodské tradice a zvyky návštěva místního muzea chodských krojů ŠD zimní olympiáda Březen divadelní představení (27.3. Mezinárodní den divadla) ŠD Literární soutěž ve vymýšlení pohádek a příběhů na dané téma ukončení projektu PEXESIÁDA jarní úklid v okolí školy ( Ukliďme svět) Duben MEZINÁRODNÍ DEN DĚTSKÉ KNIHY návštěva knihovny v Postřekově a Klenčí p. Č. (ŠD) SVĚTOVÝ DEN ZDRAVÍ projekt DEN ZDRAVÉ VÝŽIVY spolupráce s jídelnou ZŠ návštěva Letecké záchranné služby v Líních (p. Knopf) VELIKONOCE projektové vyučování zvyky a tradice na Chodsku výroba velikonočních ozdob (ŠD) DEN ZEMĚ spolupráce s OÚ projekt PÁLENÍ ČARODĚJNIC ŠD dopravní výchova soutěže zručnosti při jízdě na kole, koloběžce a jiných dopravních prostředcích 11

12 Květen projekt DEN MATEK keramická dílna ŠD dárky maminkám malování na chodníku (maminka) návštěva zemědělského družstva 1. ročník Mezinárodní den muzeí návštěva Hasičského muzea v Postřekově návštěva Muzea Chodska v Domažlicích Den otvírání studánek vycházka do Chospílu dopravní výchova cyklistické výlety školní výlet Červen Den dětí ŠD - návštěva dětského hřiště na Dílích celodružinová hra Lízátka dopravní výchova cyklistické výlety sportovní den v Klenčí p. Č. ZŠ Klenčí p. Č., Chodov, Postřekov ŠD zábavné odpoledne s opékáním uzenin slavnostní předávání vysvědčení žákům 5. ročníku 12

13 Aktivity zařazované dle časové nabídky: programy PPP souhlas rodičů s poskytováním poradenských služeb a používáním osobních údajů žáků (září 2011) divadelní představení a koncerty plavecký kurz dopravní hřiště besedy a exkurze Tento MPP byl konzultován se všemi pedagogickými pracovníky školy. Probíhající aktivity zahrnuje pouze rámcově, v průběhu školního roku bude aktualizován a doplňován. Budeme nadále reagovat na situaci ve škole a vzniklé problémy. Na konci roku bude vyhodnocena jeho účinnost. Mgr. Lenka Pajmová školní metodik prevence 13

14 VI. Přílohy PPP Domažlice, Pivovarská hendrichova kapezet.cz, prevence.domazlice seznam.cz 14

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program OBSAH 1. Úvod 2. Přílohy k MPP 3. Vytyčení sociálně patologických jevů 4. Cíle MPP 5. Konkrétní cíle programu 6. Analýza současného stavu 7. Metody práce 8. Zastoupení témat

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 Základní škola Chotěšov, příspěvková organizace Plzeňská 388, Chotěšov 332 14 Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, č.j.:1454/2000

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015. Jsme na jedné lodi. Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Jsme na jedné lodi Základní škola Vladimíra Menšíka Růžová 7 Ivančice Obsah: 1. Současný stav problematiky.. 3 2. Personální zajištění prevence...

Více

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY

MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLY Pedagogicko - psychologická poradna Ol Olomouckého kraje Pracoviště Šumperk Husitská 12, 787 01, Šumperk tel. a fax 583 215 279 e-mail:ppp.spk@seznam.cz MANUÁL PRO TVORBU MINIMÁLNĚ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Základní škola Chlumec nad Cidlinou Školní rok : 2014 /2015 Základní škola Chlumec nad Cidlinou Kozelkova 123 telefon: 495 474 570 skola@zschlumecnc.cz Obsah: 1. Charakteristika

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. pro školní rok Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Orlické nábřeží 356/1, 500 03 Hradec Králové MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014 / 2015

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program

Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 105 273 04 Kačice. Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Kačice Školní rok 2013/2014 Čelechovická 10 273 04 Kačice Minimální preventivní program Vypracoval: Eva Barešová Schválil: Mgr. Naděžda Hrabalová Projednáno na ped. radě

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Základní škola a mateřská škola Osová Bítýška KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU PRO SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÉ JEVY Vypracovala: Mgr. Marcela Hořínková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok:

Více

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zdraví ve škole PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADCE A METODIKA PREVENCE NA SOŠZE VYŠKOV PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Výchovný poradce a školní metodik prevence: Mgr. Iveta Höferová Obory: Zdravotnický asistent Zdravotnické

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Základní škola a Mateřská škola Bratčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Bratčice 69, 664 67 p.syrovice, IČO : 70999384 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro základní vzdělávání Radim najdu si správnou

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ Vacenovice PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Vypracovala : Mgr. Blanka Mlýnková Realizátoři programu : všichni pedagogičtí pracovníci 1 Obsah 1. Úvod 2.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola, Loděnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Nikola Vykydalová školní metodik prevence rizikového chování 1. Úvod Minimální preventivní

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010

Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Základní škola, Ostrava-Hrabůvka, U Haldy 66, příspěvková organizace Minimální preventivní program na školní rok 2009/2010 Školní metodik prevence Mgr. Pavla Moravová nese zodpovědnost za plnění této školní

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99 Místo poskytovaného vzdělání:plzeň-karlovarská 99 Minimální preventivní program Ředitel školy: ing.j.svoboda Metodik prevence: Mgr.B.Pytlíková Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr.

Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013. Mgr. Základní škola a Mateřská škola Milíkov, příspěvková organizace Milíkov 104, 739 81 Milíkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2012/2013 Ředitel Mgr. Hana Gorgolová Telefon na ředitele 558 362 118 E-mail na

Více

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI

VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI PLÁN VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI A HOSPODÁŘSKÉHO ZABEZPEČENÍ NA ŠKOLNÍ ROK Havířov, 1. září 2014 Obsah 1. ORGANIZACE VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ČINNOSTI ZŠ... 3 1.1 Speciální škola... 3 1.2 Základní škola...

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/ 2013 BEZPEČNĚ V SOCIÁLNÍCH SÍTÍCH ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele ZŠ Jirkov, Budovatelů 1563 Jirkov 43111, okr.chomutov Mgr.

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015

Základní škola U Stadionu, Uničov. Minimální preventivní program 2014 2015 Základní škola U Stadionu, Uničov Minimální preventivní program 2014 2015 Zodpovědná osoba: Mgr. Milan Žůrek ředitel školy Vypracovala: Mgr. Milena Czabeová školní metodik prevence Základní škola U Stadionu

Více

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014

PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ a MŠ BUCHLOVICE školní rok 2013/2014 Náměty k primární prevenci sociálně patologických jevů, týkající se zdravého životního stylu a sociální výchovy Cílová skupina: žáci ZŠ a děti

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ÚSTÍ NAD LABEM, KARLA IV. 1024/19 příspěvková organizace tel: 475 531 139 www.zskarlaiv.cz E-mail : zsul.karlaiv@seznam.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM školní rok 2013 / 2014 Vypracovala:

Více

pro školní rok 2014 / 2015

pro školní rok 2014 / 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA DĚČÍN I, KOMENSKÉHO NÁMĚSTÍ 622/3, příspěvková organizace PSČ 405 02 tel. 412 517 063, 412 518 178 www.zsdckomen.cz E-mail : skola@zsdckomen.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Dolní Bousov Školní 74; 294 04 Dolní Bousov Tel. 326 396 388 /777 061 727; zs@dolnibousov.cz; www.dolnibousov.cz/zs Minimální preventivní program Školní rok

Více

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod

Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví. Úvod Základní škola Aloise Klára Úštěk Preventivní program drogy, šikana, záškoláctví Úvod Minimální preventivní program vychází z pokynu MŠMT, který do prevence sociálně-patologických jevů zařazuje konzumaci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Tečovice, příspěvková organizace Tečovice 112, 763 02 Zlín 4 školní rok 2012/2013 Obsah: I. Charakteristika a identifikační údaje II. Současný

Více

Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program zaměřený na prevenci a řešení rizikových projevů chování dětí pro školní rok 2013/2014 Člověk, jehož srdce je plné radosti, nemůže být nenávistný a surový. Jiddu Krishnamurti

Více

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program. pro školní rok 2013/2014 Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala Mgr. Zuzana Mejdrová Gymnázium Šternberk Horní náměstí 5 78501 Šternberk Minimální preventivní program je celoročním programem, který

Více