ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program"

Transkript

1 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Minimální preventivní program 2013/2014 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace

2 Obsah I. Popis současného stavu problematiky 1. Charakteristika školy 2. Začleňování problematiky rizikového chování žáků do práce školy 3. Stav školy z hlediska rizikového chování žáků II. Zdůvodnění potřeby III. Cíle školní preventivní strategie 1. Dlouhodobé cíle 2. Střednědobé a krátkodobé cíle IV. Vymezení cílové populace Minimální preventivní program 1. Práce s žáky A) Přímá vzdělávací činnost B) Školní akce C) Preventivní akce D) Volnočasové aktivity 2. Práce s pedagogickými pracovníky A) Preventivní tým B) Vzdělávání pedagogických pracovníků 3. Práce s rodiči A) Informační systém školy B) Webové stránky školy C) Informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků D) Partnerské třídní schůzky 4. Program proti šikanování V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu VI. Kontakty na spolupracující organizace 2

3 I. Popis současného stavu 1. Charakteristika školy Naše střední škola má v letošním školním roce 428 žáků (stav k ), z toho 186 žáků ve čtyřletých studijních oborech řádného denního studia, 39 žáků v denní formě nástavbového studia a 203 žáků v tříletých učebních oborech řádného denního studia, všichni jsou rozděleni do 17 tříd. Z celkového počtu žáků je pouze 8 dívek, ostatní jsou chlapci, čili můžeme říci, že jsme střední škola chlapecká. Škola se nachází v Havířově-Šumbarku, nejvíce našich žáků pochází tedy právě z Havířova a okolí žáků, z Orlové 47 žáků, z Karviné a Ostravy 40 žáků, z Českého Těšína 20 žáků, z okresů jiných 26 žáků. Naše škola je velmi dobře vybavena pro potřeby výuky, samostudia i využívání volného času našich žáků máme 18 učeben pro teoretické vyučování, 4 učebny výpočetní techniky napojené na internet, 4 laboratoře elektrických měření, 1 odbornou učebnu automatizace a číslicové techniky, 3 jazykové učebny, 2 tělocvičny, z nichž jedna je využívána jako herna stolního tenisu, posilovnu, 2 venkovní volejbalová hřiště, 1 tenisový kurt, 22 dílen pro odborný výcvik a kolem 90 pracovišť, která taktéž slouží k výuce odborného výcviku, svářečskou školu, knihovnu a studovnu, jídelnu a bufet, sál. Výuku ve škole zajišťuje 25 pedagogů teoretického vyučování a 13 pedagogů pro odborný výcvik, 2 vedoucí učitelé OV, 3 zástupci ředitele a ředitel. 2. Začleňování problematiky prevence rizikového chování žáků do práce školy Problematika rizikového chování žáků je podrobně rozpracována ve školním řádu a jeho přílohách. Zvláštní důraz je zde kladen na omlouvání absence, šikanování, zneužívání návykových látek apod. Přílohy školního řádu pak obsahují jakési manuály pro pedagogické pracovníky, které jim předkládají návody, jak postupovat v různých situacích (např. jak postupovat při podezření na šikanování apod.). Důležitou součástí školního řádu jsou přesně stanovená výchovná opatření za jednotlivá porušení řádu. Ve škole pracuje preventivní tým, který vytváří školní preventivní program a aktivně se účastní plnění jeho cílů. Je tvořen ředitelem školy, metodiky prevence, výchovným poradcem a dalšími členy z řad učitelů. Výchovný poradce eviduje žáky se specifickou poruchou učení, konzultuje s ostatními pedagogy metody výuky těchto žáků a koordinuje tvorbu individuálních studijních plánů. Pro žáky škola organizuje kroužkovou činnost, různé exkurze, semináře, besedy, školní výlety, lyžařský kurz, sportovně turistický kurz a ekologický pobyt v přírodě. Problematika rizikového 3

4 chování žáků je začleňována do výuky (viz ŠVP). V této oblasti se vzdělávají taktéž pedagogičtí pracovníci, jednou ročně organizuje vzdělávací akci metodik prevence nebo výchovný poradce, ostatní z vlastní iniciativy pedagogů. Snažíme se budovat partnerský vztah s rodiči našich žáků. Nabízíme velmi kvalitně zpracované webové stránky, informační web školy, partnerské třídní schůzky a informační třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků. 3. Stav školy z hlediska rizikového chování žáků Při monitorování současného stavu jsme vycházeli z výsledků vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2012/2013, viz příloha. 4

5 II. Zdůvodnění potřeby Náš školní preventivní program vychází jednak ze současného stavu prevence rizikového chování žáků na naší škole, jednak z důvodu nutnosti dodržovat veškerou školskou legislativu, v tomto případě především následující: Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č. j / Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování ve školách a školských zařízeních, č. j. MSMT / Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci postihu záškoláctví č. j / Metodický pokyn MŠMT k výchově proti projevům rasismu, xenofobie a intolerance, č. j /99-22 Vyhláška č. 72/2005 o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 562/2004 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona Zákon č. 563/2004 Sb. Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů Vyhláška č. 317/2005 Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků Národní strategie primární prevence rizikového chování na období Strategie prevence rizikového chování u dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji na období ; Národní strategie protidrogové politiky; Strategie prevence kriminality (strategie vždy na příslušná období) 25884/ spolupráce předškolních zařízení, škol a školských zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a kriminality na dětech a mládeži páchané Závazný pokyn policejního prezidenta, kterým se upravuje systém práce a postupy příslušníků Policie České republiky při odhalování a dokumentování kriminality dětí a trestné činnosti páchané na mládeži ( ) 11691/ Pravidla pro rodiče a děti k bezpečnějšímu užívání internetu Zákon č. 359/1999 Sb. Zákon o sociálně právní ochraně dětí Zákon č. 379/2005 Sb. Zákon o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů Na základě školského zákona a s ním souvisejících vyhlášek, též na základě metodických pokynů týkajících se rizikových projevů chování je sestavena značná část školního řádu. 5

6 III. Cíle projektu 1. Dlouhodobé cíle Práce v oblasti prevence rizikového chování žáků není na naší škole žádnou novinkou. Této oblasti se snažíme systematicky věnovat již spoustu let. Společenský vývoj však s sebou přináší stále nová rizika, která konkrétně po škole, ale také po rodičích vyžadují stále nové přístupy a metody jednak prevence, ale také řešení rizikových projevů chování. K dlouhodobým cílům naší školy v oblasti prevence rizikových projevů chování tedy patří: zajistit maximální informovanost rodičů v oblasti výchovy a vzdělávání žáků, vytvořit vztah partnerství mezi školou, rodičem a žákem vytvořit ucelený systém vzdělávání a poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy vtáhnout do problematiky prevence sociálně patologických jevů celý pedagogický sbor jako škola se společně s rodiči jako s partnery podílet na výchově žáků ke zdravému životnímu stylu 2. Střednědobé a krátkodobé cíle Střednědobé a krátkodobé cíle vycházejí z cílů dlouhodobých. Pro letošní školní rok jsme si stanovili následující: a) rozšiřovat preventivní tým o další dobrovolníky b) aktualizace webových stránek školy, poradna c) elektronická schránka důvěry c) aktualizace informačního webu pro rodiče d) systém sledování omluvené a neomluvené absence e) snížení počtu neúspěšných žáků, individuální přístup f) třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků g) partnerské třídní schůzky h) okénko preventivního týmu na úsekových poradách j) zapojení co největšího počtu pedagogů do volnočasových aktivit pedagogů a žáků, prezentací školy, exkurzí apod. k) zapojení žáků do Dnů otevřených dveří v prosinci a lednu tohoto školního roku l) pořádání besed a seminářů pro pedagogy, rodiče a žáky m) kroužková činnost pro žáky Pozn.: krátkodobé cíle - splněno 6

7 IV. Vymezení cílové populace - Minimální preventivní program 1. Práce se žáky Přímá vzdělávací činnost Témata rizikových projevů chování jsou začleňována přímo do výuky, viz ŠVP. Školní akce Lyžařský kurz 1. ročníky únor 2014, Mgr. Kapolka Ekologický pobyt v přírodě 2. ročníky, výchova ke zdravému životnímu stylu, ochraně životního prostředí. říjen 2013, Mgr. Chytilová Sportovně turistický kurz 3. ročníky, výchova ke zdravému životnímu stylu, turistika, sportovní hry červen 2014, bude dopřesněno Exkurze odborné a. přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně b. jaderná elektrárna Dukovany c. depo kolejových vozidel Bohumín d. rozvodna Albrechtice e. tepelná elektrárna Dětmarovice f. vodní nádrž Šance g. vodní nádrž Žermanice h. výpočetní středisko Mittal Steel Ostrava i. železárny Vítkovice j. výstava Elektrotechnika Ostrava k. strojírenský veletrh l. Tatra Kopřivnice m. Archeopark Chotěbuz n. Muzeum Těšínska o. Integrační záchranný systém p. a jiné Kulturní akce divadelní a filmová představení, tvůrčí dílny Školní výlety sport a turistika celoročně, předmětové komise celoročně, PK JČL červen 2014, třídní učitelé 7

8 Dny otevřených dveří účast žáků prosinec 2013 a leden 2014, Mgr. Sudacká Soutěže soutěže v cizích jazycích, literární soutěže, matematická soutěž Klokan, soutěže v rámci odborného výcviku, sportovní soutěže celoročně, předsedové předmětových komisí Charitativní akce, sponzoring a. Světluška září 2013, Mgr. Chytilová b. Emil, Píšťalka květen 2014, Mgr. Chytilová c. pštros Ignác podzim 2013, Mgr. Chytilová d. Soutěžíme s panem Popelou celoročně, Mgr. Chytilová Návštěva Krevního centra prohlídka krevního centra spojená s dobrovolným odběrem krve; 4. Ročníky, nástavbové studium celoročně, Mgr. Řihošek, Ing. Daňhel Bezpečnost v silničním provozu novinky v silničním provozu a trestné body; beseda pro 4. ročníky a nástavbové studium, popř. 3. ročníky říjen - listopad 2013, Ing. Chmiel Techniáda 2013 soutěžní dopoledne o ceny pro žáky 9. tříd havířovských základních škol. prosinec 2013, Ing. Kostka, Mgr. Sudacká Slavnostní vyřazení absolventů plánujeme opět v tomto školním roce uspořádat slavnostní vyřazení absolventů v sále naší školy. Tuto akci bude organizovat tým vybraných pedagogických pracovníků školy. Akce se zúčastní i rodinní příslušníci absolventů. červen 2014, Mgr. Sudacká, Ing. Kostka Webové stránky školy aktualizace, odpovídání na dotazy v sekci Zeptejte se nás, elektronická Schránka důvěry, informační systém školy celoročně, Ing. Chmiel, Ing. Kostka, Mgr. Sudacká Facebook aktualizace, komunikace, odpovídání na dotazy, řízená diskuse celoročně, Ing. Daňhel Preventivní akce Adaptační program zážitkový program, 1. ročníky září 2013, třídní učitelé, Mgr. Pecková Rady začínajícím milencům beseda MUDr. Kováře na téma antikoncepce a pohlavně přenosné choroby říjen 2013, Mgr. Sudacká 8

9 Zdravá třída, šikana zážitkový program zaměřený na vztahy v třídním kolektivu, sebepoznávání, agresivní formy chování, pořádá Centrum prevence Havířov dle domluvy, třídní učitelé, Mgr. Sudacká, Filmy a divadelní představení týkající se problematiky sociálně patologických jevů dle nabídky, spojeno s následnou besedou třídní učitelé, Mgr. Dziergas Mezi stěnami beseda spojená s didaktickým filmem; problematika šikany Drogy-smrtelné nebezpečí beseda spojená s využitím CD Rakovina prsu a varlat beseda, 4. ročníky Mgr. Dziergas Mgr. Dziergas Ing. Kostka další dle momentální nabídky Volnočasové aktivity Pro žáky organizuje naše škola v odpoledních hodinách následující kroužky: Sálová kopaná Basketbal Sportovní hry Posilovací cvičení Ing. Daňhel Ing. Pauček Mgr. Sitková Mgr. Kapolka Turnaje Turnaj prvních ročníků v sálové kopané Turnaj smíšených družstev v odbíjené Turnaj jednotlivců ve stolním tenisu Ing. Daňhel Mgr. Sitková Mgr. Kapolka 9

10 2. Práce s pedagogickými pracovníky Preventivní tým Složení týmu preventivní tým byl založen v roce V jeho čele stojí ředitel školy Ing. Vladislav Walach a školní metodici prevence a zástupci ředitele pro teoretické vyučování Mgr. Simona Sudacká a Ing. Tomš Kostka. Dalšími členy jsou výchovná poradkyně Mgr. Vladimíra Holešová a učitelé teoretického vyučování. Kromě těchto členů má preventivní tým i externí spolupracovníky, což jsou pedagogové, kteří mají specifické úkoly, např. organizaci evaluačních programů pro žáky, pedagogy a rodiče, práce spojené s estetizací školy apod. Součástí týmu je ještě v tomto školním roce speciální pedagožka Mgr. Libuše Pecková Svitáková, která s dalšími členy tvoří školní poradenské pracoviště. Úkoly týmu preventivní tým se schází pravidelně jednou v měsíci a dále podle aktuálních potřeb. Mezi hlavní úkoly patří vytvoření a naplňování školní preventivní strategie, organizace vzdělávání pedagogů, rodičů a žáků v oblasti prevence sociálně patologických jevů, tvorba a údržba webových stránek školy a informačního systému, tvorba školního řádu, poradna pro rodiče, pedagogy a žáky, vytváření vzdělávacích programů, péče o odbornou literaturu apod. Schránka důvěry úkolem preventivního týmu je taktéž podílet se na řešení problémů spojených se schránkou důvěry. Tato má na naší škole 2 podoby elektronickou a dřevěnou. Schránku vybírá metodik prevence Ing. Tomáš Kostka. Konzultace a prezentace všichni členové preventivního týmu mají vypsány konzultační hodiny, nicméně po domluvě je s nimi možná konzultace prakticky denně, metodik prevence a výchovný poradce mají k dispozici samostatnou kancelář. Preventivní tým má taktéž k dispozici nástěnku ve vestibulu nové školy, zde jsou vypsány důležité kontakty, složení preventivního týmu s konzultačními hodinami, seznam literatury s problematikou sociálně patologických jevů a zajímavosti dle aktuální situace. Vzdělávání pedagogických pracovníků Na prvních úsekových poradách v září a říjnu školního roku 2013/2014 jsou všichni pedagogičtí pracovníci prokazatelně seznámeni se školním řádem a jeho přílohami, taktéž se školním preventivním programem. Problematice rizikových projevů chování jsou věnovány také některé sekce na webových stránkách školy či na informačním webu školy. Zde se mohou pedagogičtí pracovníci seznámit s legislativou, najdou zde kontakty na pomocná zařízení PPP, centra drogové pomoci atd. odkazy na zajímavé webové stránky kouření atd. Pro upevnění a prohloubení vztahů v kolektivu je pro všechny pedagogické pracovníky školy pořádána 1 za školní rok společná kulturně-sportovní akce u příležitosti konce školního roku. 10

11 Jedním z hlavních cílů tohoto školního roku je rozšíření preventivního týmu o další pedagogické pracovníky a stále větší zapojování pedagogů do prevence rizikových projevů chování na naší škole. 3. Práce s rodiči Informační systém školy Informační systém školy je určen pro zákonné zástupce žáků naší školy. Jeho účelem je informovat o klasifikaci žáka v jednotlivých předmětech, jeho absenci na teoretickém vyučovaní a odborném výcviku a v neposlední řadě také o aktuálním dění ve třídě i škole. Cílem informačního systému je tedy především: a. motivovat žáky a jejich rodiče b. působit na žáka v oblasti emocionální c. aktivizovat rodiče k partnerskému vztahu ke škole d. využívat schopností a zájmů rodiny v přímé výchovné spolupráci e. zvyšovat informovanost rodičů o stavu výchovně-vzdělávacího procesu jejich dítěte f. poskytovat rodičům aktuální informace o dění ve třídě a škole Webové stránky školy Na webových stránkách školy je zvláštní oddíl týkající se prevence rizikových projevů chování. Je zde elektronická schránka důvěry, ke které má přístup pouze metodik prevence. Kromě toho je zde poradna, kam mohou žáci, rodiče i pedagogové vepisovat své dotazy, přístup do ní má výchovný poradce, metodik prevence a správce informačního webu, kteří na většinu dotazů sami reagují. Je zde umístěn seznam důležitých zákonů, vyhlášek a metodických pokynů, odkazy a kontakty na důležitá zařízení či webové stránky (PPP apod.), školní řád a složení a práce preventivního týmu. Informativní třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků Tyto třídní schůzky pořádá naše škola pravidelně každým rokem. Letos proběhnou ve čtvrtek 19. září. První část schůzky proběhne ve společenském sále naší školy a bude pro všechny rodiče společná. Vše bude probíhat podle stanoveného programu: 1. Přivítání rodičů 2. Seznámení s programem 3. Představení ředitele školy a jeho zástupců, výchovného poradce a metodika prevence 4. Úvodní slovo ředitele školy 5. Prezentace webových stránek školy 6. Seznámení s organizací školního roku 7. Seznámení se školním řádem 11

12 8. Upozornění na rizikové projevy chování a specifické poruchy učení 9. Prezentace informačního systému školy Po skončení společné části si pak každý třídní učitel odvede své rodiče do přidělené učebny a povede si třídní schůzku ve vlastní režii. Pro každého rodiče bude připravena složka s důležitými materiály: a. Minimum pro rodiče = výtah ze školního řádu b. veškeré důležité kontakty pracovníků školy c. rozvrh hodin d. seznam vyučujících e. seznam učebnic a jejich cena f. organizace školního roku g. seznam kroužků h. informace o stravování i. informace o lyžařském kurzu j. kontakty na důležité instituce (PPP apod.) k. manuál pro rodiče Jak poznáte, že je vaše dítě šikanováno? l. manuál pro rodiče Jak poznáte, že vaše dítě bere drogy? m. přístupové heslo na informační web n. informace o maturitní zkoušce jen studijní obory Partnerské třídní schůzky Tento typ třídních schůzek pořádá naše škola pro vybrané ročníky, jelikož ne vždy je to vhodné. Třídní učitel vytvoří po konzultaci s rodiči časový harmonogram, ve které si vyhradí na každého cca min. Třídní schůzky se účastní nejen třídní učitel a rodič, ale i samotný žák. Tímto chceme docílit většího zájmu rodičů o třídní schůzku a s tím související výsledky chování a vzdělávání žáků a v samotných žácích posílit vědomí, že se vzdělávají především sami pro sebe a za své výsledky jsou zcela odpovědni jen oni sami. Program proti šikanování Program proti šikanování vychází z Metodického pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č.j. MSMT / Šikanování je mimořádně nebezpečná forma násilí, která ohrožuje základní výchovné a vzdělávací cíle školy. Škola má jednoznačnou odpovědnost za žáky. V souladu s ustanovením 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), je škola povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z tohoto důvodu musí všichni pedagogičtí pracovníci šikanování mezi žáky předcházet, jeho projevy neprodleně řešit a každé jeho oběti poskytnout okamžitou pomoc. Program proti šikanování není izolovaným programem a souvisí se všemi aktivitami popsanými v této Školní preventivní strategii a Minimálním preventivním programu. 12

13 Konkrétní kroky školy k předcházení a řešení šikanování jsou tyto: a. ředitel zajišťuje vzdělávání pracovníků (pedagogických i nepedagogických) v akreditovaných kurzech k problematice šikanování; b. ředitel zajišťuje v souladu s pracovním řádem dohled pedagogických pracovníků nad žáky ve všech prostorách; c. metodik prevence absolvuje specializační studium, sleduje změny v legislativě; d. metodik prevence na začátku roku seznámí všechny pracovníky s tímto programem; e. metodik prevence zajistí doplňování školní knihovny o literaturu z oblasti problematiky násilného chování a šikanování; f. školní řád jasně stanoví pravidla chování včetně sankcí za jejich porušení; g. metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitel uvede rodičům příklady nepřímých a přímých znaků šikanování; h. preventivní tým realizuje preventivní akce zaměřené na problematiku šikanování; i. pedagogičtí pracovníci vedou důsledně a systematicky žáky a studenty k osvojování norem mezilidských vztahů založených na demokratických principech respektujících identitu a individualitu žáka; j. metodik prevence zajistí funkční fyzickou schránku důvěry, metodik ICT zajistí funkční elektronickou schránku důvěry; k. třídní učitel věnuje problematice šikanování třídnickou hodinu, upozorní žáky (potencionální oběti a svědky) na možnosti najít pomoc (výchovný poradce, metodik prevence, třídní učitel, schránka důvěry fyzická, elektronická). Krizový plán Součástí Programu proti šikanování je krizový plán, který eliminuje či minimalizuje škody v případě, že k šikanování ve škole dojde. Účinné a bezpečné vyšetření šikany vychází z kvalifikovaného odhadu stadia a formy šikanování. Pokud rodiče informují školu o podezření na šikanování, je za odborné vyšetření záležitosti zodpovědný ředitel školy. 1. Situace, které škola zvládne řešit vlastními silami Osoby kompetentní řešit krizovou situaci: ředitel školy, zástupce ředitele, výchovný poradce, metodik prevence Specifický postup: Při nápravě šikanování je potřebná spolupráce vedení školy nebo školského zařízení, školního metodika prevence, výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou oběti, tak i s rodinou agresora. Ředitel školy v případě výskytu šikany neprodleně stanoví tříčlenný tým, který eliminuje či minimalizuje důsledky šikanování. Tým pracuje v souladu se zákony a metodickými pokyny. 13

14 Pro vyšetřování počáteční šikany (se standardní formou) postupuje tým v těchto pěti krocích: rozhovor s těmi, kteří na šikanování upozornili a s oběťmi; nalezení vhodných svědků; individuální, případně konfrontační rozhovory se svědky (nikoli však konfrontace obětí a agresorů); zajištění ochrany obětem; rozhovor s agresory, případně konfrontace mezi nimi; Ze všech rozhovorů je proveden zápis. Veškeré informace jsou přísně důvěrné. 2. Situace, které škola nezvládne řešit vlastními silami a potřebuje pomoc zvenku Sem patří řešení případů pokročilé a nestandardní šikany, např. výbuchu skupinového násilí vůči oběti. Specifický postup: Škola potřebuje pomoc z venku a je nezbytná její součinnost se specializovanými institucemi a policií. V rámci první pomoci je nutné při pokročilých, brutálních a kriminálních šikanách spolupracovat s pedagogicko-psychologickou poradnou, střediskem výchovné péče, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, případně s pediatry a odbornými lékaři, dětskými psychology, psychiatry a zařízeními, která poskytují odbornou poradenskou a terapeutickou péči, včetně individuální a rodinné terapie. Dojde-li k závažnějšímu případu šikanování nebo při podezření, že šikanování naplnilo skutkovou podstatu trestného činu (vydírání, omezování osobní svobody, útisku, ublížení na zdraví, loupeže, násilí proti skupině obyvatelů a proti jednotlivci, poškozování cizí věci, znásilnění, kuplířství), ředitel školy oznámí tuto skutečnost neprodleně Policii ČR. Pro nápravu situace ve skupině je potřeba pracovat s celým třídním kolektivem. Ve třídě, kde nastane tato nestandardní šikana, škola také zorganizuje mimořádné třídní schůzky. V mimořádných případech se užijí další opatření: ředitel školy doporučí rodičům dobrovolné umístění dítěte do pobytového oddělení SVP, případně doporučí realizovat dobrovolný diagnostický pobyt žáka v místně příslušném diagnostickém ústavu. ředitel školy podá návrh orgánu sociálně právní ochrany dítěte k zahájení práce s rodinou, případně k zahájení řízení o nařízení předběžného opatření či ústavní výchovy s následným umístěním v diagnostickém ústavu. 14

15 V. Měření efektivity školní preventivní strategie a supervize programu K měření efektivity využijeme následující: a. dotazníkové šetření Centra prevence (říjen 2013) b. dotazníkové šetření k sexuální výchově (prosinec 2013) c. dotazníková šetření týkající se konkrétních akcí zaměřená na žáky a pedagogy d. četnost návštěv rodičů, žáků a pedagogů na webových stránkách a informačním systému školy e. výsledky vzdělávání a chování za 1. a 2. pololetí školního roku 2013/2014, které srovnáme s loňským školním rokem Do supervizí jednotlivých programů budou zapojováni třídní učitelé jednotlivých tříd namátkově s některým z členů preventivního týmu. Supervize bude taktéž realizovat metodik prevence či výchovný poradce a ředitel školy, též oblastní metodik prevence. Po ukončení každého programu bude hodnotit práci lektora vyučující, který vykonával ve třídě nebo skupině pedagogický dozor. Třídní učitel zajistí hodnocení programu i lektora ze strany žáků své třídy. 15

16 VI. Kontakty na spolupracující organizace Centrum primární prevence Havířov Karviná Centrum drogové pomoci Havířov Karviná Orlová Pedagogicko psychologická poradna Český Těšín Havířov Karviná Orlová Centrum nové naděje Frýdek-Místek , Středisko výchovné péče Karviná Poradna AIDS a drogy Karviná Ostrava AT ambulance Havířov Karviná Linky důvěry Havířov Karviná Ostrava Služba lidem s psychosociální krizí Havířov Okresní hygienická stanice Karviná Policie problematika drog Havířov-Šumbark

17 V Havířově 15. září 2013 Zpracovali: Mgr. Simona Sudacká, metodik prevence Ing. Tomáš Kostka, metodik prevence Schválil: Ing. Vladislav Walach, ředitel SŠ 17

Školní preventivní strategie 2007/2008

Školní preventivní strategie 2007/2008 Školní preventivní strategie 2007/2008 Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace se sídlem Sýkorova 1/613, 736 01 Havířov-Šumbark www.outech-havirov.cz Metodik prevence: Preventivní

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE. Vnitřní směrnice OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 S PROGRAMEM PROTI ŠIKANOVÁNÍ Číslo jednací: Zpracoval: SZSOs/2699/2014 PhDr. Evžen Sikora OBSAH STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program pro školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZBOROVICE, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel. 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz Minimální

Více

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Minimální preventivní program školní rok 2013/2014 1 Minimální preventivní

Více

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Vsetín, Rokytnice 436, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Plán pro školní rok 2014/2015 Školní metodik prevence: Ředitel školy: Kontakty: Mgr. Dita Homolková PaedDr. Petr

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2009-2010 Vypracovala: Mgr. Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního typu.

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Úvod Minimální preventivní program Program prevence rizikového chování Metodik prevence Mgr. Romana Suchá Základní škola praktická, Nový Bor, nám.míru 104, 473 01 Minimální preventivní program vychází

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, A. Kučery 20, příspěvková organizace ŠMP 2012/13 Minimální preventivní program Zpracovala: Mgr. Radka Dluhošová Zpracováno: 26. 9. 2012 Platí pro: Platnost od: 1.9.2012

Více

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy

Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Program proti šikanování ve škole Škola ZŠ J.Wericha, Španielova 1111/19 Praha 6 - Řepy Věc: Program proti šikanování ve škole Spisový znak: Účinnost od: 1. 5. 2009 Č.j: Skartační znak: S 10 Změny: Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ TŘEŠŤ K VALŠE 38, 589 21 TŘEŠŤ MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2014/2015 AUTOŘI BC. MIROSLAV KREJČÍ Školní metodik prevence ING. MARIE ČEJKOVÁ Výchovná poradkyně

Více

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014

Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Školní preventivní strategie pro školní rok 2013/2014 Popis současného stavu problematiky Základním principem strategie prevence sociálně patologických jevů na naší škole je především výchova dětí a mládeže

Více

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP)

PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) Střední lesnická škola Žlutice, Žižkov 345, 364 52 Žlutice PROGRAM PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ (dále jen PP) I. Klima a) Škola Naše škola je státní škola s právní subjektivitou zřizovaná Karlovarským krajem.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Střední zdravotnická škola Kroměříž Albertova 4261 767 01 Kroměříž MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Školní metodička prevence: Mgr. Barbora Hofrová Schválila: Ředitelka školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Jevíčko U Zámečku 784 569 43 Jevíčko www.zsjevicko.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2011/2012 Obsah: Úvod Řízení a realizace preventivních aktivit Vzdělávání Primární prevence

Více

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370

STROJNÍ MECHANIK Zámečník 23-51-H/01. U Letiště 370 STŘEDNÍÍ ŠKOLA LETECKÉ A VÝPOČETNÍÍ TECHNIIKY,, ODOLENA VODA,, U LETIIŠTĚ 370 STROJÍRENSTVÍ zaměření: Letecká výroba INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 23-41-M/01 Počítačové aplikace 18-20-M/01 LETECKÝ MECHANIK 23-45-L/009,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2010/2011 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014

Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov. Preventivní program. na školní rok 2013/2014 Střední odborná škola, Černoleská 1997, 256 01 Benešov Preventivní program na školní rok 2013/2014 v oblasti zneužívání návykových látek a prevence sociálně patologických jevů Vypracovala: Mgr. Helena

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2014-2018 - 1 - Úvod Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem školy. Navazuje na školní vzdělávací program Škola pro děti - škola plná života.

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZŠ PRAHA 3 2011/2012 ZŠ Praha 3, Havlíčkovo náměstí 10/300, psč: 130 00 tel.: 02/22782169, fax.: 02/22782585, e-mail: fzsskola@volny.cz Zpracovala: Mgr. Silvie Šilhanová,

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010

Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Základní škola Týnec nad Sázavou Minimální preventivní program pro školní rok 2009-2010 Mgr. Marvanová Eva metodik prevence Mgr. Hana Váňová ředitelka školy V Týnci nad Sázavou dne 8. září 2009 ÚVOD Problematika

Více

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015

Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady. Minimální preventivní program 2014/2015 Střední odborné učiliště společného stravování Dr. Beneše 413/II, 290 01 Poděbrady Minimální preventivní program 2014/2015 Základní údaje o škole Název školy Střední odborné učiliště společného stravování,

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLA POD SVATOU HOROU, PŘÍBRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PROČ SE NUDIT školní rok 2011 / 2012 Motto: Nejsilnější je ten, kdo má moc nad sebou. Školní metodik prevence: Mgr. Petra Poslušná

Více

Minimální preventivní program školy

Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program školy Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže pro ZŠ M. Alše pro školní rok 2013 / 2014 (akceptující Metodický pokyn ministra školství,

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY KARLA HYNKA MÁCHY V DOKSECH PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Alena Kolaříková, školní metodik prevence Schválil: Mgr. Vlastimil Tuťálek, ředitel Šanon

Více

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015

Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Základní škola Týnec nad Sázavou PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2014-2015 Předkladatel: Základní škola Týnec nad Sázavou Zodpovědná osoba: Mgr. Marvanová Eva (školní metodička prevence) Složení preventivního

Více

Program proti šikanování ve škole

Program proti šikanování ve škole Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště Program proti šikanování ve škole Vypracovala: Mgr. Hana Škarková, školní metodik prevence

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2013/2014 Střední odborná škola stavební a zahradnická, Učňovská 1, Praha 9 tel.: 284 827 986, 266 106 314, 266 160 254 fax: 284 287 986 e-mail:sekretariát@skolajarov.cz, www.skolajarov.cz MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014

Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Starý Kolín, příspěvková organizace, Kolínská 90 281 23 Starý Kolín Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Monika Pokorná Členové preventivního

Více