LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA"

Transkript

1 LEŠENÍ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Z POHLEDU KOORDINÁTORA Ing Karel Škréta vedoucí AO 235 Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, Praha 1

2 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 2 PŘEDPISY A NORMY Čím se řídit

3 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 3 Základní předpisy Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky; Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění; Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody.

4 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 4 Základní normy pro lešení ČSN Lešení Společná ustanovení ČSN Pojízdná lešení ČSN Ochranné a záchytné konstrukce ČSN Trubková lešení ČSN EN Dočasné stavební konstrukce (4 díly) ČSN EN Fasádní dílcová lešení (2 díly) ČSN EN 1004 Pojízdná pracovní dílcová lešení ČSN EN Systémy dočasné ochrany volného okraje Aktuální přehled norem lze najít na:

5 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 5 Návody na používání Právní předpisy jsou závazné. České technické normy nejsou obecně závazné Může je zezávaznit zaměstnavatel, případně dohoda nebo smlouva mezi organizacemi a jednotlivci. Jen zřídka v nich najdeme konkrétní postup a konkrétní řešení pro danou konstrukci a danou situaci. Návody na montáž a používání nejsou závazné Týkají se konkrétní konstrukce a proto mohou být mnohem přesněji formulovány. Při jejich porušení přestává být výrobce za konstrukci odpovědný. Naopak, jejich dodržení by mělo zajistit bezpečnost postupů.

6 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 6 KDO MŮŽE STAVĚT LEŠENÍ Zdravotní a odborná způsobilost

7 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 7 Zdravotní způsobilost Vyhláška č. 79/2013 Sb. o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče. Z ní vyplývá: Periodická prohlídka u zaměstnanců vykonávajících práci nebo činnost, jejichž součástí je riziko ohrožení zdraví, se provádí jednou za 4 roky, nebo jednou za 2 roky, jde-li o zaměstnance, který dovršil 50 let věku Pozor podle vyhlášky je riziko ohrožení zdraví od výšky 10 m, přičemž podle NV 362/2005 Sb. je nutno chránit od 1,5 m (někdy od 0 m).

8 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 8 Odborná způsobilost V minulosti byl systém vzdělávání zakotven ve vyhlášce č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích ta však byla zrušena k ; Instruktor lešenářské techniky zajišťuje vzdělávání lešenářů na základě školení průkaz ILT Stanoven rozsah a četnost školení (každých 5 let) Lešenář staví lešení na základě vyškolení průkaz lešenáře Stanoven rozsah a četnost školení (každých 12 měsíců) Ze setrvačnosti tento systém mnohdy stále funguje

9 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 9 Českomoravská komora lešenářů (ČMKL) Sdružuje firmy a jednotlivce, kteří se zabývají problematikou DSK výrobci, prodejci, montážní firmy, zástupci ČVUT, VÚBP, TNK 92, Školí a přezkušuje instruktory lešenářské techniky (odborně způsobilé osoby pro DSK) Podílela se na zpracování profesních kvalifikací a bude se ucházet o příslušné autorizace (viz dále); Vydává časopis Lešenář Viz:

10 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 10 Odborná způsobilost Aktuální stav: Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. uvádí: obsah a četnost školení stanoví zaměstnavatel, stejně jako způsob ověřování; provádět montáž a demontáž lešení mohou pouze zaměstnanci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti byly ověřeny. Zaměstnavatel nesmí obsah ani rozsah školení podcenit, větší organizace by měly mít svůj systém, který vychází z praktických zkušeností a z požadavků stavby.

11 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 11 Odborná způsobilost Školení zahrnuje osvojení si znalostí a dovedností, zejména pokud jde o: pochopení návodu na montáž, demontáž nebo přestavbu použitého lešení; bezpečnost práce během montáže, demontáže nebo přestavby příslušného lešení; opatření k ochraně před rizikem pádu osob nebo předmětů; opatření v případě změn povětrnostní situace, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost použitého lešení; přípustná zatížení; další rizika, která mohou být spojena s montáží, demontáží nebo přestavbou.

12 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 12 Odborná způsobilost - budoucnost Zákon č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) umožňuje vytváření profesních kvalifikací. Pro oblast lešení jsou připravovány kvalifikace: Projektant lešení Instruktor lešenářské techniky Lešenář šéfmontér Lešenář montážník Tyto profesní kvalifikace musí být ještě definitivně schváleny a musí být autorizovány organizace, které budou znalosti ověřovat. Předpokládá se i změna NV č. 362/2005 Sb., kde by byly odvolávky.

13 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 13 NV 362/2005 Příloha Část 7. Dočasné stavební konstrukce DSK vždy v souladu s návodem na montáž a používání; Doplňky projektu zpracuje odborně způsobilá osoba; Odborně způsobilá osoba navrhne i konkrétní postup montáže; Definovány požadavky na bezpečné DSK; Omezený vstup na nedokončené DSK; Před zahájením používání je nutné předání odborně způsobilou osobou, včetně zápisu; Požadavky na pravidelné odborné prohlídky; Montáž pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá.

14 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 14 DOKUMENTACE LEŠENÍ - VÝROBCE Musí mít k dispozici jen ten, kdo uvádí lešení na trh

15 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 15 Dokumentace výrobce nebo dovozce Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění co musí být splněno před uvedením na trh: 1. Výkresová dokumentace 2. Výpočty 3. Protokoly o zkouškách 4. Návod na montáž a používání, včetně dokumentace základní sestavy, obvykle o výšce 24 m, obsahující rozmístění ztužidel, kotev, požadavky na založení, řešení nároží, atd. (systémová lešení). Certifikaci lešení provádí VÚBP, v.v.i., který provádí zkoušky, kontroluje dokumentaci a osvědčuje splnění požadavků předpisů.

16 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 16 Certifikát VÚBP je vydáván obvykle na tři roky, poté je provedena kontrola dokumentace, případné zkoušky a vydá se nový certifikát. Z právního hlediska musí mít výrobce především dokumentaci. Certifikát je pouze potvrzení, že tato dokumentace byla kontrolována třetí stranoou.

17 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 17 DOKUMENTACE LEŠENÍ NA STAVBĚ Musí mít k dispozici montážník i uživatel

18 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 18 Dostupnost dokumentace NV č. 362/2005 Sb., Dokumentaci musí mít k dispozici i vyškolený lešenář! Dokumentace se využije při předávání lešení i při provádění kontrol a odborných prohlídek lešení. Každé lešení musí být technicky dokumentováno

19 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 19 Dokumentace na stavbě Normalizované lešení Do roku 2005 byla dokumentace trubkových lešení v normě ČSN To však již nyní neplatí! V normách je v současné době k dispozici pouze dokumentace dílčích částí, např. v ČSN Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen v nechráněném prostředí; V ČSN Doporučené sbíjené podlahové dílce; V ČSN Návrhové únosnosti trubek, Dokumentace z norem se používá pouze v kombinaci s další dokumentací, často s návodem.

20 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 20 Kombinace normy a návodu Stavební koza typ šířka 1200 mm Robustní lešenářská koza. Stabilní konstrukce. Nosnost 600 kg / pár. Rozsah výšky stavební kozy je od 1000 do 1950 mm. Výsuvný je kompletní rám od spodku nohou. Nohy lze složit otočením pro lepší přepravu. Lešenářské kozy jsou určené pro práce venku i uvnitř staveb.

21 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 21 Kombinace normy a návodu ČSN , tab. 1 Nejmenší průřezy volně kladených vzájemně nespojených podlahových prken a fošen v nechráněném prostředí. Vzájemná osová vzdálenost příčníků mm Horizontální doprava vyloučena, třída zatížení lešení 2 a 3 Horizontální doprava kolečkem, třída zatížení lešení 2 a Nejmenší průřez fošen a prken v mm 100/28 125/24 100/32 125/28 175/24 100/28 150/24 100/38 125/32 150/28 100/32 150/28 175/24 100/45 125/38 150/32 100/38 125/32 175/28 100/45 150/38 200/32 100/45 150/38 225/32 125/50 150/45 200/38 125/50 150/45 250/38 175/50 200/45 150/55 175/50 175/55 200/50

22 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 22 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání Základní dokument, který výrobce (dovozce, prodejce) dodává s výrobkem, v českém jazyce.

23 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 23 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání

24 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 24 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání

25 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 25 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání

26 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 26 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání

27 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 27 Dokumentace na stavbě Návod na montáž a používání

28 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 28 Dokumentace na stavbě Typová dokumentace

29 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 29 Dokumentace na stavbě Individuální dokumentace

30 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 30 Dokumentace na stavbě Kombinovaná dokumentace

31 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 31 PŘEDÁNÍ LEŠENÍ Dokumentace o předání a převzetí

32 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 32 Předání lešení NV č. 362/2005 Sb.,: ČSN : Lešení musí být předáno zápisem do stavebního deníku nebo jiného provozního dokladu. Oficiální vzor protokolu o předání lešení neexistuje. Obsahem by mohly být následující body:

33 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 33 Protokol o předání lešení Umístění lešení; Typ lešení; Výška; Rozměr pole; Únosnost podlahy; Přípustný počet současně zatížených podlah; Datum předání; Podpis odpovědného zástupce montážní organizace (odborně způsobilá osoba pro DSK) Podpis osoby odpovědné za další používání lešení.

34 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 34 Protokol o předání lešení Protokol o předání lešení je užitečné využít k záznamům o: všech odchylkách od dokumentace (např. nerovnosti na podlahách), speciálních úpravách konstrukce (vnitřní zábradlí při zateplování budov), stavu použitých dílců, vzájemných závazcích mezi montážní organizací a uživateli, požadavcích na kontroly a údržbu postavené konstrukce, chování na konstrukci a zakázaných činnostech.

35 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 35 PROHLÍDKY LEŠENÍ Denní a odborná prohlídka

36 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 36 Odborné prohlídky NV č. 362/2005 Sb.,: ČSN Konstrukce lešení musejí být stále udržovány tak, aby mohly bezpečně plnit funkci, pro kterou byly zřízeny. Odborné prohlídky se provádějí každý měsíc. Tento interval se zkracuje na 14 dní u: lešení vystavených účinkům mechanického kmitání; lešení pojízdných; lešení zavěšených.

37 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 37 Denní prohlídky ČSN Mimo pravidelné prohlídky se provádí denně před zahájením práce zběžná prohlídka konstrukce lešení jako celku, při kterém se kontroluje zejména kompletnost konstrukce (zábradlí, podlahy, výstupy apod.). Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny. Po mimořádných okolnostech, které by mohly mít nepříznivý vliv na bezpečnost lešení, popř. na okolí (po bouři, větru o rychlosti nad 14 m. s-1, silném sněžení apod.), se musí konstrukce ihned odborně prohlédnout.

38 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 38 TYPY LEŠENÍ Rozdělení

39 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 39 Průmyslová lešení v ČSN Pracovní lešení sloužící ke krátkodobým pracím při montáži, demontáži opravách a údržbě technologických zařízení v členitých a prostorově stísněných objektech. V takových případech lze: Šířka podlahy 600 mm jen v úrovni madla; Podchodná výška místně snížena (přilba); Mezery 60 mm v místě rozvodů a zařízení; Zábradlí bez zarážky (vyloučený pohyb osob); Přístupy po příčlích ve vzdálenosti až 400 mm.

40 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 40 TRUBKOVÁ LEŠENÍ

41 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 41 Trubkové lešení

42 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 42 Trubkové lešení Malý počet prvků vysoká variabilita

43 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 43 Trubkové lešení Styčník u TL je citlivý na povrchovou úpravu trubek. Na pozinku i na nátěrech klouže. Návrhová únosnost styčníku je 4,5 kn

44 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 44 Trubkové lešení Nastavovací spojka segmentová Používat pouze pro zatížení tlakem nebo ohybem. Spoj nelze zatížit tahem (s výjimkou podélných ztužidel)

45 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 45 Trubkové lešení Výjimečně se používají povrchově chráněné spojky, společně s hliníkovými trubkami. Při navrhování se použije snížená únosnost.

46 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 46 Trubkové lešení

47 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 47 Trubkové lešení - Londýn

48 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 48 Trubkové lešení Objímkové spojky upínací pevná a otočná Lze použít na povrchově chráněných trubkách. Návrhová únosnost až 9 kn

49 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 49 Trubkové lešení Objímkové spojky nastavovací Někdy se středicím trnem. Lze zatěžovat i tahem.

50 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 50 DÍLCOVÉ LEŠENÍ RÁMOVÉ

51 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 51 Dílcové lešení rámové

52 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 52 Dílcové lešení rámové

53 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 53 Dílcové lešení rámové Provedení rámů má vliv na tuhost a únosnost konstrukce, ale také na postup montáže, její bezpečnost.

54 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 54 Dílcové lešení rámové

55 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 55 Dílcové lešení rámové

56 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 56 DÍLCOVÉ LEŠENÍ MODULOVÉ

57 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 57 Dílcové lešení modulové

58 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 58 Dílcové lešení modulové styčník Zatížení momentem, posouvající silou ve svislé a vodorovné rovině, normálovou silou a šikmé zatížení od úhlopříčných prvků.

59 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 59

60 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 60 ČEHO SI VŠÍMAT U LEŠENÍ Tuhost, stabilita, rozměry, kompletnost,

61 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 61 ZALOŽENÍ

62 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 62 Založení lešení V návodu má být uvedena síla, kterou působí sloupek do podkladu. Důležité faktory: Únosnost terénu; Založení na konstrukci; Zajištění vstupů a vjezdů do objektu; Zachovat přístup k uzávěrům vody, plynu, elektřiny, schránkám, apod.; Kolize s inženýrskými sítěmi.

63 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 63 NÁVOD PRO TRUBKOVÉ LEŠENÍ

64 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 64

65 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 65 Založení lešení Dřevěné podkladní prvky pod patkami a nánožkami

66 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 66 Založení lešení Založení na konstrukci

67 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 67 Založení lešení

68 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 68 Délka vysunutí u patky Vřeteno výškově stavitelné patky musí být zasunuto do sloupků nejméně 1/4 délky nebo 150 mm. Výrobce ve svém návodu upřesní zde je patka 600 mm, ale vysunutí pouze 410 mm

69 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 69

70 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 70 KOTVENÍ

71 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 71 Přikotvení k objektu kotvení - uchycení lešení k objektu nebo jiné dostatečně stabilní konstrukci nebo terénu, zajišťující jeho stabilitu - kotevní rastr

72 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 72 Přikotvení k objektu Význam kotvení

73 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 73 Přikotvení k objektu kotva kotvicí prvek vetknutý do objektu nebo jiné dostatečně stabilní konstrukce nebo terénu (viz rovněž ČSN EN ) prostředek zapuštěný do objektu nebo na něm umístěný, k němuž je připevněn kotevní dílec

74 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 74 Přikotvení k objektu kotevní dílec - dílec lešení, spojující lešení s kotvou na objektu

75 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 75 Přikotvení k objektu Zachycení vodorovných sil V-kotva Dlouhá kotva

76 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 76 Přikotvení k objektu Zkoušky kotev Kotvení a kotvy se zkouší zkušebním zatížením rovným alespoň 1,2 násobku návrhového zatížení. Počet zkoušek musí být nejméně 10 % z celkového počtu kotev při kotvení do betonu a 30 % z celkového počtu kotev při kotvení do ostatních materiálů, přičemž musí být zkoušeno nejméně 5 kotev.

77 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 77 Kotevní rastr trubkového lešení Objekt

78 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 78 Kotevní rastr dílcového lešení Objekt

79 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 79 Rozdíly v kotvení Trubkové lešení Dílcové lešení

80 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 80 Vzpěry jako náhrada kotev Pozor na štíhlost vzpěrné trubky, délka lešenářské trubky nesmí překročit 4 m

81 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 81 ZTUŽENÍ

82 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 82 Vyztužení konstrukce Ztužení ve třech rovinách

83 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 83 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

84 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 84 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

85 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 85 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

86 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 86 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

87 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 87 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

88 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 88 Vyztužení konstrukce Ztužení v podélné rovině

89 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 89 Vyztužení konstrukce Ztužení v příčné rovině

90 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 90 Vyztužení konstrukce úhlopříčné ztužení 1. podélné 2. příčné 3. vodorovné úhlopříčné ztužidlo prvek nebo dílec úhlopříčného ztužení

91 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 91 Vyztužení konstrukce Tři roviny

92 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 92 Vyztužení konstrukce Podélné ztužení jak je běžně prováděno u trubkového lešení

93 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 93 Vyztužení konstrukce - TL Objekt KOMPLETNĚ ZAKOTVENÉ A VYZTUŽENÉ TRUBKOVÉ LEŠENÍ

94 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 94 Vyztužení konstrukce - DL Objekt

95 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 95 Vyztužení konstrukce DL úhlopříčné ztužení podélné úhlopříčné ztužení příčné

96 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 96 ZÁBRADLÍ

97 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 97 Zajištění volného okraje Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.,: Dostatečná výška je nejméně 1,1 m, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak. Zvláštní předpis je např. nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném znění, které říká v 1 odst. 2: Za splnění základních požadavků na výrobky se považuje splnění odpovídajících ustanovení příslušných českých technických norem.

98 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 98 Zajištění volného okraje Evropské normové požadavky na zábradlí Výplň tvoří střední tyč, více tyčí, rám nebo pletivo tak, aby neprošla koule o průměru 470 mm. Zarážka má výšku 150 mm, otvory v ní nesmějí překročit 25 mm v jednom směru. Vodorovná osamělá síla na zábradlí 0,3 kn, Vodorovná osamělá síla na zarážku 0,15 kn Vodorovný odstup mezi vnitřním okrajem zábradlí a vnějším okrajem zarážky nesmí překročit 80 mm.

99 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 99 Zajištění volného okraje

100 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 100 Zajištění volného okraje Zarážka u podlahy

101 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 101 Zajištění volného okraje Zarážka u podlahy

102 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 102 PODLAHY

103 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 103 Podlahy únosnost Třída zatížení Rovnoměrně rozložené zatížení q 1 kn/m 2 Soustředěné zatížení na ploše 500 x 500 mm F 1 Soustředěné zatížení na ploše 200 x 200 mm kn kn 1 0,75 2 1,50 1, ,50 1,50 1, ,00 1,50 1, ,00 3,00 1,00 5,00 0,4 5 4,50 3,00 1,00 7,50 0,4 6 6,00 3,00 1,00 10,00 0,5 1 Viz Viz F 2 Zatížení na dílčí plochu Dílčí q součinitel 2 kn/m 2 plochy a p 1

104 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 104 Podlahy mezery a nerovnosti Maximální mezery: 25 mm, 60 mm v místech svislých nosných prvků Maximální nerovnosti: 30 mm, Nebezpečí vznikající většími nerovnostmi musí být individuálně posouzeno

105 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 105 Podlahy mezery a nerovnosti Příčník U-profil Příčník trubka Prkna s přesahem Prkna na sraz

106 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 106 Podlahy mezery a nerovnosti Zajištění podlah proti nadzvednutí

107 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 107 Podlahy mezery a nerovnosti

108 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 108 NÁROŽÍ

109 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 109 Nároží otočné spojky Paralelní spojka - distanční

110 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 110 Nároží

111 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 111 Nároží

112 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 112 Nároží trubkového lešení Objekt

113 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 113 VZDÁLENOST OD OBJEKTU

114 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 114 Vzdálenost od objektu Maximální mezera 250 mm, 400 mm pokud je na vnitřní straně jednotyčové zábradlí bez zarážky, Jinak i na vnitřní straně dvoutyčové zábradlí se zarážkou.

115 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 115 Vzdálenost od objektu

116 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 116 Vzdálenost od objektu

117 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 117 VÝSTUPY

118 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 118 Výstupy prostřídat Zajištěny poklopem nebo zábradlím, resp. přesahujícím žebříkem.

119 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 119 Po vnější straně do výšky max. 5 m, nesmí být porušena stabilita.

120 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 120 Odstup podlah u pojízdných lešení max. 4 m.

121 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 121 ZAKRYTÍ LEŠENÍ

122 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 122 Zakrytí lešení - sítě Každé zakrytí zvyšuje návětrnou plochu Síť - 50 %

123 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 123 Zakrytí lešení - plachty Velká návětrná plocha % vysoké riziko

124 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 124 Zakrytí lešení Bilboardy Někdy osazené dodatečně RIZIKO!

125 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 125 PODCHOD PRO CHODCE

126 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 126 Podchod pro chodce

127 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 127 Podchod pro chodce

128 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 128 STABILITA

129 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 129 Nekotvená lešení - stabilita Výška pojízdného lešení vzdálenost mezi úrovní terénu a horní plochou nejvyšší podlahy (A) odlišujme od: výška konstrukce pojízdného lešení (B) pracovní výška (C) (Obdobně u fasádních lešení)

130 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 130 Stabilita volně stojícího lešení M M s k 1

131 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 131 Nekotvená lešení stabilita zvětšení půdorysu zvětšení rozměrů základny (pojezdové nosníky, stabilizátory) stabilizující zátěž G G G

132 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 132 Nekotvená lešení stabilita Ani u malých lešení nepodceňovat stabilitu!

133 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 133 OCHRANA VOLNÉHO OKRAJE

134 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 134 ČSN EN Systémy dočasné ochrany volného okraje Systémy dočasné ochrany volného okraje se používají při stavebních pracích, zejména pro ochranu osob a předmětů před pádem do nižší úrovně ze střech, nezabezpečených okrajů, schodišť a jiných prostorů, kde je požadována ochrana.

135 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 135 ČSN EN Systémy dočasné ochrany volného okraje Souvisí s ČSN ochranné konstrukce: ochranné zábradlí ochranné ohrazení

136 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 136 ČSN EN Systémy dočasné ochrany volného okraje Nepodceňovat způsob připevnění sloupků ke konstrukci, ani únosnost a pevnost nosné konstrukce. Zdroj informací? Dokumentace!

137 AKTUÁLNÍ INFORMACE O LEŠENÍ 137 Dotazy? Děkuji za pozornost

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití

06/2015. Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109. Návod na sestavení a použití 06/2015 Fasádní rámové lešení SPRINT 75/109 Návod na sestavení a použití Obsah Obsah 1.0 Práce s návodem 2.0 Bezpečnostní pokyny 3.0 Celkový přehled 4.0 Komponenty 5.0 Úvod 6.0 Všeobecné údaje 6.1 Zatřídění

Více

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE

VZDĚLÁVACÍ KURZ SE ZAMĚŘENÍM NA PŘÍPRAVU NA PROFESNÍ KVALIFIKACI PROJEKTANT LEŠENÍ INFORMACE INFORMACE MÍSTO KONÁNÍ: HOTEL SLAVIA, VLADIVOSTOCKÁ 1460/10, PRAHA 10. Organizace kurzu Kurz je rozdělen do 8 seminářů pátek sobota vždy po 6-ti vyučovacích hodinách v kombinované formě studia prezenční

Více

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz

Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika. tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz Výrobce: HAKI a.s. Studené 94 254 01 Jílové u Prahy Česká republika tel/fax: 241 950 614 e-mail: info@haki.cz www.haki.cz 1 SCHODIŠŤOVÁ VĚŽ HAKI NORD 1. Předmluva NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽÍVÁNÍ Montážní návod

Více

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 29 Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve výškách

Více

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití

Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Pojízdné pracovní dílcová lešení 8200 - Návod k montáži a použití Označení: ČSN EN 1004-2 - 3,05 / 3,05 - xxxd Výrobce: ALVE SLOVAKIA sro, Vsetínska cesta 731, 020 01 Púchov, SK Vyrobeno: dle ČSN EN 1004,

Více

Komplexní program pro hospodárné lešení

Komplexní program pro hospodárné lešení Komplexní program pro hospodárné lešení Návod k montáži a používání rychlestavitelného lešení RUX SUPER 100 Tento návod k montáži a použití platí pro originální rychlestavitelné lešení RUX-SUPER 100 firem

Více

OPAKOVACÍ SEMINÁŘ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ

OPAKOVACÍ SEMINÁŘ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ OPAKOVACÍ SEMINÁŘ PRO ODBORNĚ ZPŮSOBILÉ OSOBY PRO DOČASNÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE 1. STUPNĚ tel./fax.: +420 233 378 351; mobil +420 720 203 495 1 z 5 ODBORNĚ ZPŮSOBILÁ OSOBA pro dočasné stavební konstrukce

Více

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 362/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 17. srpna 2005 o bližích požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovitích s nebezpečím pádu z výky nebo do hloubky Vláda nařizuje podle 134a odst.

Více

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6

1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4. 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Obsah: 1. Úvod strana 3 2. Všeobecné pokyny strana 4 Montáž dílů 3. Montáž pojízdného základu strana 5 4. Montáž mezipatra strana 6 5. Montáž pracovní podlahy strana 6 Rozšíření 6. Stabilizátor strana

Více

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y

Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y T E C H N I C K Á Z P R Á V A Z á s a d y o r g a n i z a c e v ý s t a v b y a) I n f o r m a c e o r o z s a h u a s t a v u s t a v e n i š t ě, p ř e d p o k l á d a n é ú p r a v y s t a v e n i š

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno

TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE. K projektu pro provedení stavby. PROSTAB s.r.o., Šámalova 748/107, 615 00 Brno Strana: 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA BETONOVÉ KONSTRUKCE K projektu pro provedení stavby Stavba: Část: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: Kontroloval: Stavební úpravy skladovací haly v areálu

Více

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ

NÁVOD K SESTAVENÍ A ÚDRŽBĚ IPPIS S.r.l. - Capitale Sociale i.v. 98.040,00 Sede e stabilimento: 35010 CADONEGHE - (PD) - ITALY S.S. Del Santo N. 103 - Telef. +39 049.701.233-049.701.067 Fax +39 049.88.72.207 - C.F. e P.IVA 01505440287

Více

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S)

Návod na montáž a používání. pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Návod na montáž a používání (ČSN EN 1298 - IM CZ) pojízdného hliníkového lešení ALTREX série 4000 (typy 4100, 4200 a 4400-K2) ALTREX série 4000-S (typy 4100-S a 4200-S) Stavby a lešení CZ, s.r.o. K Sídlišti

Více

www.prowatt.eu www.prowatt.cz

www.prowatt.eu www.prowatt.cz Katalog výrobků PROWATT www.prowatt.eu OBSAH DELTA DELTA 110 DELTA 210 DELTA 310 03 06 DELTA Compact DELTA 110 C DELTA 210 C DELTA 305 C 07 10 PROFX PW PW 30 PW PW 50 11 12 PROFX PA PA 30 PA PA 50 13 15

Více

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv

Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv Podniková norma energetiky pro rozvod elektrické energie ČEZ Distribuce, E.ON Distribuce, E.ON ČR, Železobetonové patky pro dřevěné sloupy venkovních vedení do 45 kv PNE 34 8211 3. vydání Odsouhlasení

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO Překlady 1/12 Po uži tí Keramobetonové y se používají ve spojení s tepelněizolačním dílem VARIO, s PO ROTHERM y 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad okenní a dveřní otvory ve vnějších

Více

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2).

Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 5a odst. 2). Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na odst. 2). 1. Výrobková skupina (podskupina): Název: Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho)

Více

Nosníkové bednění Doka Top 50

Nosníkové bednění Doka Top 50 09/2011 Informace pro uživatele 999732015 cs Návod k montáži a použití Nosníkové bednění Doka Top 50 9732-557-01 Úvod Informace pro uživatele Nosníkové bednění Doka Top 50 Úvod by Doka Industrie GmbH,

Více

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí.

Provedení nevýrobních objektů v závislosti na konstrukčním řešení a požární odolnosti stavebních konstrukcí. Ústav územního rozvoje, Jakubské nám. 3, 658 34 Brno Tel.: +420542423111, www.uur.cz, e-mail: sekretariat@uur.cz LIMITY VYUŽITÍ ÚZEMÍ Dostupnost: http://www.uur.cz/default.asp?id=2591 4.5.201 NEVÝROBNÍ

Více

Obsah. Příslušenství... 123 Aktivní chlazení... 125 Vyvazovací systémy... 133 Ostatní příslušenství... 139

Obsah. Příslušenství... 123 Aktivní chlazení... 125 Vyvazovací systémy... 133 Ostatní příslušenství... 139 1 2 Obsah Historie, výroba výrobní program... 4 Varianty produktů... 10 Datové rozvaděče... 11 Stojanové rozvaděče... 13 RMA pro maximální uživatelský komfort... 15 RZA rozebiratelný... 25 RDA serverový

Více

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

10.1 Úvod. 10.2 Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík 10 10.1 Úvod Obecná představa o chování dřeva při požáru bývá často zkreslená. Dřevo lze zapálit, může vyživovat oheň a dále ho šířit pomocí prchavých plynů, vznikajících při vysoké teplotě. Proces zuhelnatění

Více

PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ

PRODEJ A PRONÁJEM LEŠENÍ ALFIX pojízdné lešení Schéma prvků Úvod ALUFIX pojízdné lešení str. 2 Schéma prvků str. 3 Řady pojízdného lešení ALUFIX řada 5000 str. 4-5 ALUFIX řada 6000 str. 6-7 ALUFIX řada 5200 str. 8-9 ALUFIX řada

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 1.1 (CZ) 2014 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004, ČSN 738101, ČSN 73 8102 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně...

Více

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb

6.1 Předvýrobní a výrobní příprava staveb Strana 2 z 19 propadnutí nebo sesutí život nebo zdraví osob, například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením a na všech ostatních pracovištích a přístupových komunikacích, pokud leží ve výšce

Více

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ

ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ č. TP 01/05 2. vydání ZÁDLAŢBOVÉ PANELY TYP ÚRTŘ Technické podmínky vydává: Organizace: Jméno: Razítko, podpis: Datum: ŽPSV a.s. Třebízského 207 686 27 Uherský Ostroh Jan Eisenreich

Více

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade

fasdrain PROFILINE fasdrain fastrade fasdrain PROFILINE POPIS VÝROBKU: Odvodňovací žlab fasdrain PROFILINE je vyroben z vysokohustotního polyetylénu (PE-HD). Představuje praktickou a hospodárnou alternativu k tradičním způsobům liniového

Více

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém

Jak na ECOROCK. Zateplovací fasádní systém Jak na ECOROCK Zateplovací fasádní systém Obsah Zateplovací systémy................... 4 Nástroje a materiály................... 5 Podrobné složení fasády ECOROCK...... 6 Postup provádění..................

Více

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008

Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 Návod na montáž a používání ČSN EN 1298 Verze 2.0 (C) 2008 0,70 m x 2,00 m EN 1004 3 8/10 XXXD Pojízdné hliníkové lešení podle ČSN EN 1004 Třída lešení 3 OBSAH 1. Všeobecně... 1 1.1 Rozsah odpovědnosti

Více

Bezpečnost práce ve stavebnictví

Bezpečnost práce ve stavebnictví SPRÁVNÁ PRAXE PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 14 Bezpečnost práce ve stavebnictví Obsah 1 Úvod 2 2 Zásady pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 2 3 Rizikové

Více

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled

KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební KONSTRUKCE POZEMNÍCH STAVEB komplexní přehled Petr Hájek, Ctislav Fiala Praha 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Více

the sports factory Míčové hry Fotbal Nářadí a vybavení www.eurogreen.cz

the sports factory Míčové hry Fotbal Nářadí a vybavení www.eurogreen.cz the sports factory Míčové hry 1 Fotbal Nářadí a vybavení www.eurogreen.cz Nedívejte se na branky jen zepředu! Důležité je i uchycení sítí! Vyfrézované uchycení - SimplyFix jednoduše geniální - geniálně

Více

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton

7 Prostý beton. 7.1 Úvod. 7.2 Mezní stavy únosnosti. Prostý beton 7 Prostý beton 7.1 Úvod Konstrukce ze slabě vyztuženého betonu mají výztuž, která nesplňuje podmínky minimálního vyztužení, požadované pro železobetonové konstrukce. Způsob porušení konstrukcí odpovídá

Více

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD

ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY ÚVOD Umístění jednotlivých zámečnických výrobků je patrné z výkresů a dokumentace stavební části, tvarové a rozměrové řešení je obsaženo v přiložených schématech a výkresech jednotlivých

Více

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY

SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Pozemní stavitelství SKELETOVÉ KONSTRUKČNÍ SYSTÉMY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí

Více

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení

Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Prostorové spolupůsobení prvků a dílců fasádního lešení Jiří Ilčík, Jakub Dolejš České vysoké učení technické v Praze Obsah přednášky - úvod - současné návrhové postupy - cíle výzkumu - simulace chování

Více

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT

Vzájemně působící pomocný rám. Popis PGRT Popis Popis je konstrukce, v níž díky ukotvení mohou rámy, které ji tvoří, působit nikoli jako dva samostatné rámy, ale jako jeden rám podvozku. vykazuje mnohem větší odpor proti průhybu než pomocný rám

Více

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části:

STATICKÝ VÝPOČET. Příloha č. 01 VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP. SO 01.2 Statika - podpurné konstrukce jednotek VZT. Investor: Zpracovatel části: STATICKÝ VÝPOČET K dokumentaci pro výběr dodavatele Příloha č. 01 Stavba: Část: Objednatel: Investor: Zpracovatel části: Zodpovědný projektant : Vypracoval: VYBUDOVÁNÍ FOTOLITOGRAFIE 7.NP SO 01.2 Statika

Více

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí

systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí systém conlit ductrock Protipožární izolace pravoúhlého vzduchotechnického potrubí 1 2 3 4 Rockwool zkušenost a know-how Díky dlouhodobým zkušenostem, neustálému technickému vývoji i díky profesionálnímu

Více

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG)

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ. 20 let = tradice + zkušenost + kvalita. suché zdění (sádrokarton) klasické zdění. bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) klasické zdění suché zdění (sádrokarton) bezpečnostní odolnost přesné zdění (YTONG) atypické provedení požární odolnost OCELOVÉ ZÁRUNĚ let = tradice + zkušenost + kvalita Vážený zákazníku, Zárubně s požární,

Více

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A

NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40. Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) D. D O K U M E N T A C E O B J E K T Ů A T E C H N I C K Ý C H A D.1.2. Akce: NÁVRH OPĚRNÉ ZDI V ULICI HUSOVA PŘED Č.P.40 Místo stavby: Město Dobrovice Pozemky p.č. 557 KÚ Dobrovice (627470) Investor: Město Dobrovice Palacké náměstí 28 294 41, Dobrovice IČ: 00237663

Více

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY

TP 08/15 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY TP 08/15 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PREFABRIKÁTY PRO VÁHY Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky společnosti na

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 12. DESKA JEDNOSTRANNĚ VETKNUTÁ - KONZOLA + OSAMĚLÉ BŘEMENO DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO

Více

Systém zábradlí BASIC

Systém zábradlí BASIC Systém zábradlí Informace o produktu PROVA ALU systém zábradlí PROVA ALU systém zábradlí 3 OBSAH: 1. Všeobecná informace... 2. Seznam prvků systému zábradlí PROVA ALU... 3. PROVA ALU balení - celkový obsah...

Více

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi - NV č. 591/2006 Sb., příloha č. REZIDENCE URUM Koordinátor: Ing. Vladimír Pígl Zhotovitel: Josef Kalina - stavbyvedoucí den hod Příští koordinační schůzka bude Bylo projednáno: III. Míchačky 31 04.07.12 Požadavky pro práci míchačky projednány,

Více

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL

TP 01/04 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL TP 01/04 3. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ NESPOJOVANÉ ŽELEZOBETONOVÉ SEGMENTY ŠTOL Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Komplexní program Mřížové rošty

Komplexní program Mřížové rošty Komplexní program Mřížové rošty Obsah Divize MEA Metal Applications součást uskupení MEA Group MEA Meisinger s.r.o. Domažlická 180 314 56 Plzeň Česká republika Tel.: +420 377 494 274 +420 377 494 309 Fax:

Více

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS

PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS PONTIKA s.r.o. IČO 26342669 Sportovní 4 360 09 Karlovy Vary tel. 353 228 240 pontika@pontika.cz DSP, DZS OBSAH: 1. Identifikační údaje mostu 2. Základní údaje o mostu (dle ČSN 73 6200 a ČSN 73 6220) 3.

Více

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2

OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 OCELOVÉ SVODIDLO ZSH2 NÁVOD K MONTÁŽI ZÁBRADELNÍHO SVODIDLA TP 230 schváleno MD OSI čj. 45/2011-910-IPK/1 ze dne 17. 1. 2011 s účinností od 1. 2. 2011 1 OBSAH 1. Montáž zábradelních sloupků U140 2 2. Montáž

Více

Výškově stavitelné podstavce podlahový rošt pro suchou pokládku dlažby nebo podlahy

Výškově stavitelné podstavce podlahový rošt pro suchou pokládku dlažby nebo podlahy Technický list RV trading, spol. s r.o. číslo: 388 161 00 Praha 6 Ruzyně, U Prioru 804 / 3 datum vydání: 10.07.2015 info@rvtrading.cz http://www.rvtrading.cz/document/388.pdf www.rvtrading.cz Výškově stavitelné

Více

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová

Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce. Hana Jakubcová Dokončovací práce Sklobetonové konstrukce Hana Jakubcová Dokončovací práce Dokončovací stavební práce patří mezi ty, kde se hledí na každý detail. Je u nich důležitá pečlivost a profesionalita pracovníků.

Více

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY

STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY STANDARD 23 Strana: 1/15 STANDARD DÍL 23 BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE ZÁKLADŮ TOČIVÝCH STROJŮ ZÁKLADOVÉ DESKY PROVÁDĚNÍ, PODÍNKY,

Více

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D)

Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Teleskopické žebříky Mnohoúčelové žebříky Pracovní plošiny Přistavovací žebříky Stojaci žebříky Víceúčelové žebříky Návod pro montáž a použití podle EN 131-3: 2007 (D) Obsah 1. Úvod 2. Informace pro uživatele

Více

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří

Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří Dodatečné zateplení objektů Mateřské školy Školní 518, Klášterec nad Ohří D-1.1.a - TECHNICKÁ ZPRÁVA Pro provedení stavby a) Identifikace stavby Investor stavby: Město Klášterec nad Ohří Místo stavby:

Více

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení

Oddálené hromosvody. Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení Oddálené hromosvody Spolehlivá fie ení ochrany sloïit ch a rozsáhl ch zafiízení DEHN + SÖHNE ochrana pfied bleskem ochrana pfied pfiepûtím ochrana pfii práci DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG. Hans-Dehn-Straße

Více

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů.

ÚVOD. Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. 1 Materiál: ÚVOD Zábradlí slouží k zabezpečení osob před pádem dolů. K tomu, aby mohla plnit své poslání, je při jejich výrobě nutno dodržet celou řadu norem, předpisů a směrnic. Tyto určují zatížení a

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL A2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování

1 Pružinové klece Pokyny pro projektování Pokyny pro projektování 1.1 Použití Použití pružinových závěsů a podpěr je nutné v případech, kde pomocí pevných konstrukcí není možné zachytit svislé nebo velké vodorovné vynucené posuvy potrubí. Pružinové

Více

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí

ČSN 73 0821. ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005. Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS xxxxxxx; xxxxxxx Červenec 2005 Požární bezpečnost staveb Požární odolnost stavebních konstrukcí ČSN 73 0821 Fire protection of buildings Fire resistance of engineering struktures

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B2 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298,

Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Návod na lešení na montáž a používání interiérového lešení PINNA označení podle normy ČSN EN 1298, Obecné bezpečnostní pokyny Při přípravě tohoto návodu byly zapracovány požadavky normy ČSN EN 1298 Pojízdná

Více

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami.

Obr. 1 Stavební hřebík. Hřebíky se zarážejí do dřeva ručně nebo přenosnými pneumatickými hřebíkovačkami. cvičení Dřevěné konstrukce Hřebíkové spoje Základní pojmy. Návrh spojovacího prostředku Na hřebíkové spoje se nejčastěji používají ocelové stavební hřebíky s hladkým dříkem kruhového průřezu se zápustnou

Více

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582

INTERPLAN CZ s.r.o., Purkyňova 79a, 612 00 Brno, tel. 541597216 Vypracoval: ing. M Honců, tel. 737 522 582 TECHNICKÁ ZPRÁVA Strana 2 (celkem 24) OBSAH 1. ÚVOD...3 1.1 POUŽITÉ PODKLADY...3 1.2 POUŽITÉ NORMY A PROGRAMY...3 1.3 POUŽITÉ MATERIÁLY...3 2. KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ...4 2.1 POPIS KONSTRUKCE...4 2.2 POŽADAVKY

Více

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky

Číslo standardu číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek. Popis detailní specifikace požadovaných parametrů položky/podpoložky Způsob orientace v POPISU STANDARDŮ B A Popis: C obrázek Legenda: š x h x v mm A číslo pod který je uvedena podpoložka ve Specifikaci položek B Název položky/podpoložky C Popis detailní specifikace požadovaných

Více

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž

Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Návod k instalaci a použití Zátěžová smyčka LSG PFEIFER pro průchozí montáž Zátěžové smyčky LSG PFEIFER jsou určeny k dodatečné vestavbě v blízkosti okraje na spodní stranu stropu výtahových šachet. Slouží

Více

10 Navrhování na účinky požáru

10 Navrhování na účinky požáru 10 Navrhování na účinky požáru 10.1 Úvod Zásady navrhování konstrukcí jsou uvedeny v normě ČSN EN 1990[1]; zatížení konstrukcí je uvedeno v souboru norem ČSN 1991. Na tyto základní normy navazují pak jednotlivé

Více

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ PŘECHOD PRO PĚŠÍ NA SILNICI II/110 ULICE TÁBORSKÁ V BENEŠOVĚ OBSAH : 1. Textová část - Technická zpráva 2. Výkresová část DIO - I.etapa DIO - II.etapa Benešov 09/2011 Zpracovatel

Více

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití

01/2013. Stropní bednění nosníkové. Návod na sestavení a použití 01/013 Stropní bednění nosníkové Návod na sestavení a použití Obsah 1.1 Bezpečnostní pokyny 1.0 1.1.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 1.0 13.0 14.0 Obsah Vlastnosti výrobku Bezpečnostní pokyny Přehled

Více

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496

Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Název projektu: Moderní škola Integrovaná střední škola, Sokolnice 496 Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0467 Název klíčové aktivity: V/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných

Více

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz

Strana: 1 z 28 Vydání: 1 www.vysplan.cz PRŮTAH PDPS+SP A1-PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI strana 1 Posuzovaný objekt Subsystém Identifikace nebezpečí Vyhodnocení závažnosti rizika Bezpečnostní opatření Poznámka P N

Více

Plánování, příprava a realizace investic do PZ

Plánování, příprava a realizace investic do PZ Stran: 1 / 10 Tato směrnice obsahuje celkem 8 tematicky samostatných částí: I. obecná část II. Obsah a rozsah PD na stavby PZ III. Obsah výkazu výměr a rozpočtu pro stavby PZ IV. Zajištění kvality staveb

Více

katalog střešních doplňků

katalog střešních doplňků w w w. p l a t o n s r o. c z katalog střešních doplňků 2013-2014 Sídlo fi rmy Platon ve Šluknově O společnosti Platon spol. s r.o. byl založen v roce 1994. Naše společnost je výrobcem kovových střešních

Více

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení

POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení POROTHERM pro nízkoenergetické bydlení Petr Veleba Úvod do globálního zateplování 1 TEPELNÁ OCHRANA BUDOV NOVÁ SMĚRNICE EU, pohled do budoucnosti? PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY praxe, mýty, realita.

Více

Program dalšího vzdělávání

Program dalšího vzdělávání Program dalšího vzdělávání VZDĚLÁVÁNÍ LEŠENÁŘŮ Učební plán kurzu: Vzdělávání odborně způsobilých osob pro DSK MODUL B1 Projekt: Konkurenceschopnost pro lešenáře Reg. č.: CZ.1.07/3.2.01/01.0024 Tento produkt

Více

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33)

Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Montážník nábytkových sestav (kód: 33-042-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů (kód: 33) Týká se povolání: Montážník nábytkových

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

POROTHERM překlad VARIO

POROTHERM překlad VARIO POROTHERM překlad VARIO Použití Keramobetonové překlady se používají ve spojení s tepelněizolačními díly VARIO R nebo VARIO Z, s POROTHERM překlady 7 a případně se ztužujícím věncem jako nosné prvky nad

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové

TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové TECHNICKÉ PODMÍNKY nádrže polypropylénové Tyto technické podmínky ( dále jen TP ) platí pro firmu KELLNER cz s.r.o., jako dodavatele a jejich odběratele níže uvedených výrobků. 1. TECHNICKÝ POPIS 1.1 Všeobecně

Více

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE

TECHNICKÝ NÁVOD PRO ČINNOSTI AUTORIZOVANÝCH OSOB PŘI POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ PODLE Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ!

Zesílení. Zadní přesah. Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Koncový nosník DŮLEŽITÉ! Na nákladní vozidla, která nemají centrálně namontovanou příčku závěsu, musí být namontovány koncové nosníky. Nákladní vozidla s polo-podvěšenou nebo plně podvěšenou příčkou závěsu

Více

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008

Třebízského 207, 687 24 Uherský Ostroh, Technické podmínky dodací. č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky dodací č. TP 02-07 PRAŽEC B 91S(P) ÚČINNOST OD 1.1.2008 Technické podmínky schvaluje: Organizace Jméno Razítko, podpis Datum TP 02-07 1. vydání Strana 1 (celkem 16) říjen 2007 ZÁZNAM

Více

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ

TP 06/08 TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ TP 06/08 2. vydání TECHNICKÉ PODMÍNKY DODACÍ PRAHOVÁ VPUSŤ A ODVODŇOVACÍ ŽLABY S MŘÍŽÍ Datum vydání: 07/2015 Datum konce platnosti: neurčeno Tyto technické podmínky dodací jsou závazné pro všechny pracovníky

Více

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs

Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu. Article Number: Languages: cs Certifikát(C) Certifikát ETA-0810384 pro PREMIUM II do betonu Article Number: Languages: cs BERNER_Certifikát(C)_Certifikát_ETA-0810384_pro_PREMIUM_II_do_betonu_48581[PDF]_cs.pdf 2016-01-09 Německý institut

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine

SVODIDLA. Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Základní informace o svodidlových systémech 1 a 3 od firmy voestalpine Na následujících stránkách najdete výrobní program svodidel od firmy voestalpine. Svodidla voestalpine jsou v České republice povolena

Více

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků

SKYTECH. 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky. Technologický list obloukových světlíků SKYTECH 20.5.2009 Pásové obloukové světlíky Technologický list obloukových světlíků Obsah ÚVOD... 2 TECHNICKÉ ÚDAJE... 2 1. KONSTUKCE... 3 1.1. Výhody systémové konstrukce světlíků SKYTECH:... 3 1.2. Popis

Více

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad)

Statický výpočet komínové výměny a stropního prostupu (vzorový příklad) KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Tabulky statických únosností stropy HELUZ MIAKO Obsah tabulka č. 1 tabulka č. 2 tabulka č. 3 tabulka č. 4 tabulka č. 5 tabulka č. 6 tabulka č. 7 tabulka č. 8 tabulka č. 9 tabulka

Více

CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN)

CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN) CT102 ClimbTech Removable Concrete Anchor (22kN) Kotevní bod k opakovanému použití Kód: CT102 Schválené normy: ANSI Z359.1-2007, CE-EN 795:2002 třída B, EN795:1996 (+A1:2000) třída B, OSHA 1926.502 CE

Více

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: A. Označení stavby: Název: Druh stavby: rekonstrukce, novostavba Místo stavby: Chrudim Katastrální území: Chrudim Kraj: Pardubický Stupeň dokumentace:

Více

DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ

DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ DÍLENSKÉ LISTY TESAŘ TECHNOLOGIE 1 TECHNOLOGIE 2 TECHNOLOGIE 3 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Název a adresa školy: Střední odborné učiliště stavební Pardubice s. r. o., Černá za Bory 110, 533 01 Pardubice Autor:

Více

Návod k použití. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků. Návod k použití. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr.

Návod k použití. Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků. Návod k použití. Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. Strana 1 (celkem 7) Návod k použití Před použitím pečlivě přečtěte návod k použití (obr. 1) Hlavní příčiny nehod, které nastávají při používání žebříků a) Ztráta stability - Nesprávné umístění (nesprávný

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10) 1. Výrobková skupina (podskupina) název: Výrobky pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace:

Více

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA

OBKLADOVÁ FASÁDNÍ DESKA Tyto betonové obkladní fasádní desky jsou určeny k vytváření předsazených odvětrávaných fasád občanských a bytových budov zejména montované a skeletové konstrukce. Kotvení obkladových fasádních desek je

Více

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády )

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. (dále jen nařízení vlády ) Technický návod je vytvořen tak, aby mohlo být provedeno posouzení shody také podle 5 (vazba na 10). 1. Výrobková skupina (podskupina) Název: Trubní sestavy, trubky, nádrže, poplachové systémy pro únik

Více

Potrubní tepelná izolace

Potrubní tepelná izolace Potrubní tepelná izolace Tepelná izolace potrubních rozvodů Tepelná izolace kotelen Tepelná izolace vytápěcích systémů Tepelná izolace technických zař. budov Teplotní rozsah: do 280 C Certifikováno v České

Více

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM

Statické tabulky. trapézových plechů SATJAM Statické tabulky trapézových plechů SATJAM ÚVOD TABULKY CHARAKTERISTICKÝCH ÚNOSNOSTÍ TRAPÉZOVÝCH PLECHŮ Zpracovatelé dr hab. inż. Rafał J. Garncarek mgr inż. Krzysztof Kociatkiewicz Ing. Kamila Chocholová

Více

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz

Profesionální žebříky. Lehké, bezpečné, spolehlivé. www.zarges.cz 20 Profesionální žebříky Lehké, bezpečné, spolehlivé Program 2014 14 www.zarges.cz Víceúčelové žebříky 3-dílný víceúčelový žebřík - bezpečně se přizpůsobí všem požadavkům! è Nosné profily vyrobeny z tažených

Více

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 6. MAXIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ SPRCHOVÉHO KOUTU JE 110 KG Vážený zákazníku, děkujeme Vám, a blahopřejeme, že jste si zakoupili náš výrobek. Jsme ryze ČESKÁ společnost WellMall s.r.o. a dodáváme na náš trh tento výrobek za cenu, ve které není zahrnutá částka na

Více