ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: 13. 08. 2015"

Transkript

1 ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2015 Datum konání: Hodina: 20:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu zasedání ZO 2. Ověření zápisu z minulého zasedání 3. Kontrola usnesení 4. Změny v majetku obce pozemky, nájemní vztahy, koupě, prodej a smlouvy, věcná břemena a VŘ 4.1. Prodej pozemku p.č. 649/1 v k.ú. Hromnice 4.2. Prodej pozemku p.č. 71/5 v k. ú. Chotiná 4.3. Pronájem pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Kostelec 4.4. Prodej pozemků p.č. 134/20 a 695/2 v k.ú. Planá 4.5. Prodej pozemku p.č. 88/9, část pozemků 88/1, 88/8, 691/3 a 54/2 v k.ú. Planá 4.6. Smlouva o smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Žichlice 4.7. Zřízení VB služebnosti k pozemkům p.č. 756/38 a 756/90 v k.ú. Hromnice 4.8. Zřízení VB služebnosti k pozemku p.č v k.ú. Žichlice 4.9. Zřízení VB služebnosti k pozemku p.č. 2378/5 v k.ú. Nynice 5. Obecní budovy 6. Infrastruktura obce, VO 7. Investiční záměry a přípravy 8. Rozpočet, rozpočtová opatření, rozbory hospodaření, inventarizace majetku, jeho nákup a prodej 8.1. Rozpočtové opatření č Správa obce, lesy 9.1. Lesy 10. Místní spolky, žádosti, příspěvky 11. Zásahové družstvo obce Hromnice Zásahová jednotka 12. Základní škola a mateřská škola 13. Občanské záležitosti, žádosti, DČOV 14. Různé MK za Rottem v Hromnici 15. Projednání požadavků a připomínek členů ZO a občanů 16. Diskuze P R Ů B Ě H Bod č. 1 Zahájení a schválení programu zasedání ZO Z A S E D Á N Í 1.1. Jednání ZO zahájil a řídil starosta

2 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: Konstatoval, že Zastupitelstvo obce je usnášení schopné, přítomni: Telín,Žákovcová, Fencl, Duchek, Habrych, Plevková, Havrančíková Engelthalerová,Vodrážka, Schneiderová, Brož, Zuska, Rýdl Omluveni: Urban, Vochoc 1.2. Schválení programu ZO Usnesení č.: ZO schvaluje program dnešního jednání. Bod č. 2 Ověření zápisu z minulého zasedání a jmenování ověřitelů 2.1. Ověření zápisu z minulého zasedání Zápis z minulého zasedání ověřili p.vodrážka a p. Žákovcová Jmenování ověřovatelů dnešního zápisu Ověřovateli dnešního zápisu byli jmenováni p.havrančíková a p. Zuska. Bod č. 3 Kontrola usnesení 3.1. Kontrola úkolů P. Telín seznámil ZO s kontrolou plnění úkolů dle Přílohy č. 1. Bod č. 4 Změny v majetku obce pozemky, nájemní vztahy, koupě, prodej, smlouvy, věcná břemena a VŘ 4.1. Prodej pozemku p.č. 649/1 v k.ú. Hromnice P. Telín přednesl žádost o prodeji pozemku p.č. 649/1 v k.ú. Hromnice. Manželé Duškovi z Hromnice odkoupí dle výměry GP část pozemku p.č. 649/1 o výměře 774m 2, firma Dakoinvest z Hromnice p.č. 649/7 o výměře 534 m 2 a obci Hromnice vznikne prodejem těchto pozemků pozemek p.č. 649/8 o výměře 97 m 2. Cena za 1 m 2 je 35,- Kč. /Viz Příloha č. 2/. Usnesení č.: ZO schvaluje prodej pozemků p.č 649/1 o výměře 774m 2 manželům Duškovým z Hromnice a pozemek p.č. 649/7 o výměře 534 m 2 firmě Dakoinvest z Hromnice. ÚKOL 01-3: Uzavřít kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 649/1

3 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: s manžely Duškovými z Hromnice a pozemku p.č. 649/7 s firmou Dakoinvest z Hromnice Prodej pozemku p.č. 71/5 v k. ú. Chotiná P. Telín přednesl žádost o prodeji pozemku p.č. 71/5 o výměře 67m 2 v k.ú. Chotiná p. Galině Srpové z Chotiné. Cena pozemku 30,-Kč za 1 m 2. /Viz Příloha č. 3 /. Usnesení č.: ZO schvaluje prodej pozemku p.č. 71/5 v k.ú. Chotiná p. Galině Srpové z Chotiné. ÚKOL Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č.71/5 s p. Galinou Srpovou z Chotiné Pronájem pozemku p.č. 101/2 v k.ú. P. Telín přednesl žádost o pronájmu pozemku p.č. 101/2 o výměře m 2 v k.ú. Kostelec p. Šlaufové z důvodu využití jako pastvina pro koně. Navrhuje cenu za pronájem pozemku ve výši 500,- Kč ročně. /Viz Příloha č. 4/ Usnesení č.: ZO schvaluje pronájem pozemku ve výši500 Kč ročně. Úkol Uzavřít Smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Kostelec s p. Šlaufovou za cenu 500,- Kč ročně Prodej pozemků p.č. 134/20 a 695/2 v k.ú. Planá P. Telín přednesl žádost p. Kašeho z Plané o prodej pozemků p.č. 134/20 o výměře 1580 m 2 a p.č. 695/2 o výměře 474 m 2 v k.ú. Planá. RO žádost projednala a doporučuje prodej za cenu 190,-Kč za 1 m 2. Podmínkou podepsání prodeje pozemku p.č. 695/2 je zřízení věcného břemene zachování příjezdu k veřejné studni, která je na pozemku st. 43 v k.ú. Planá. /Viz Příloha č. 5/ Usnesení č.: ZO schvaluje prodej pozemků p.č. 134/20 a 695/2 v k.ú. Planá. Uzavřít kupní smlouvu na pozemky p.č. 134/20 a 695/2 v k.ú. Úkol Planá s p. Martinem Kašem z Plané. Na pozemku 695/2 zapsat VB příjezdu k obecní studni na pozemku p.č. st. 43 v k.ú. Planá Prodej pozemku p.č. 88/9, část pozemků 88/1, 88/8, 691/3 a 54/2 v k.ú. Planá P. Telín přednesl návrh na prodej pozemků v k.ú. Planá dle přílohy vymeření GP: P. Martinu Kašemu z Plané pozemky p.č. 88/9 o výměře 23m 2 a p.č. 88/22 o výměře156m 2.Cena za 1 m 2 25,- Kč. Pozemek p.č. 88/1 o výměře 2295 m 2 za cenu louky 3,- Kč/m 2.

4 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: Návrh prodat p. Jacyszynovi ze Zruče pozemky p.č. 88/20 ( vzniklé sloučením pozemků p.č. 691/3a a 88/20b o výměře 1 621m 2 a p.č. 88/8 o výměře 389m 2. Celkem pozemky o výměře 2.010m 2. Cena pozemku za 1m 2 25,- Kč. /Viz Příloha č. 6/. Usnesení č.: ZO schvaluje prodej výše uvedených pozemků v k. ú. Planá p. Kašemu z Plané a p. Jacyszynovi ze Zruče. Uzavřít kupní smlouvu s p. Kašem z Plané na pozemky p.č. Úkol /9, 88/22 a 88/1 a s p. Jacyszynem ze Zruče na pozemky 88/20 a 88/8 v k.ú. Planá Smlouva o smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Žichlice P. Telín seznámil ZO se žádostí p. Peškové ze Žichlic o zřízení nového vjezdu na její nemovitost z důvodu přístupu k plánované novostavbě RD na pozemku p.č. 18/1, 18/3 v k.ú. Žichlice. RO na svém zasedání žádost projednala a doporučuje odprodat část pozemku p.č. 8/2 dotčeného novým vjezdem. Aby mohlo být pokračováno ve výstavbě nemovitosti RO doporučuje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p.č 8/2. Jedná se cca o 10 m 2. Po realizaci a přesném zaměření odprodat potřebnou část pozemku 8/2 v k. ú. Žichlice. /Viz Příloha č.7 /. Usnesení č.: ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí kupní a po vyměření GP odprodat přesnou výměru části pozemku p.č. 8/2 v k.ú. Žichlice p. Peškové ze Žichlic. Úkol Uzavřít Smlouvu o Smlouvě budoucí - kupní s p. Peškovou k části pozemku 8/2 v k.ú. Žichlice Zřízení VB služebnosti k pozemkům p.č. 756/38 a 756/90 v k.ú. Hromnice P. Telín přednesl návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p.č. 756/38 a 756/90 v k.ú. Hromnice s manžely Weinfurterovými z důvodu připojení na vodovodní řad pro novostavbu RD na pozemku p.č. 756/89 v k.ú. Hromnice./Viz Příloha č. 8 /. Usnesení č.: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB služebnosti k pozemkům p.č 756/38 a 756/90 v k.ú. Hromnice. Úkol Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemkům p. č. 756/38 a 756/90 v k. ú. Hromnice s manžely Weinfurterovými za účelem uložení vodovodní přípojky Zřízení VB služebnosti k pozemku p.č v k.ú. Žichlice P. Telín přednesl návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č v k.ú. Žichlice se sl. Evou Rottovou z důvodu připojení plynovodu k novostavbě RD na pozemku p.č. st. 312 v k.ú. Žichlice./Viz Příloha č. 9 /.

5 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: Usnesení č.: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB služebnosti k pozemku p.č v k.ú. Hromnice. Úkol Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č v k.ú. Žichlice se sl. Evou Rottovou z důvodu připojení plynovodu k novostavbě RD na pozemku p.č. st. 312 v k.ú. Žichlice Zřízení VB služebnosti k pozemku p.č. 2378/5 v k.ú. Nynice P. Telín přednesl návrh na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č. 2378/5 v k.ú. Nynice se společností ČEZ Distribuce a.s. z důvodu umístění kabelového vedení NN, pilíře SS100./Viz Příloha č.10 /. Usnesení č.: ZO schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení VB služebnosti k pozemku p.č. 2378/5 v k.ú. Nynice. Bod č. 5 Obecní budovy Úkol Bod č. 6 Infrastruktura obce, VO Uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene služebnosti k pozemku p.č. 2378/5 v k.ú. Nynice se společností ČEZ Distribuce a.s. z důvodu umístění kabelového vedení NN, pilíře SS100. Bod č. 7 Investiční záměry a přípravy, dotace Bod č. 8 Rozpočet, rozpočtová opatření, rozbory hospodaření, inventarizace majetku, jeho nákup a prodej 8.1. Rozpočtové opatření č. 5 P. Žákovcová a p. Engelthalerová seznámily ZO s návrhem Rozpočtového opatření č. 5. /Viz Příloha č. 11 /. P. Telín k tomuto informoval ZO o přidělení dotace na havárii kanalizace v Nynicích ve výši ,-Kč. Schválení proběhne počátkem září. Bude-li dotace schválena, akce Kanalizace Nynice bude letos realizována. P. Rýdl vznesl dotaz, zda jsou v příjmech zahrnuty dotace na náves v Hromnici a na kompostéry. P. Engelthalerová odpověděla, že ano. P. Habrych vznesl dotaz, jaká hřiště se nebudou realizovat? P. Žákovcová odpověděla, že dětské hřiště v Hromnici a v Nynicích, protože se na ně

6 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: nezískala dotace. Usnesení č.: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 5. Bod č. 9 Správa obce, lesy 9.1. Lesy P.Telín vyzval přítomné, aby využili přítomnosti lesního hospodáře k zodpovězení dotazů. P. Brož vznesl dotaz ohledně kůrovce v obecních lesích. P. Chaloupka odpověděl, že s kůrovcem je to zatím v pořádku. ZO informaci přijalo. Bod č. 10 Místní spolky, žádosti, příspěvky Bod č. 11 Zásahové družstvo obce Hromnice Zásahová jednotka P. Telín vyslovil velkou pochvalu a poděkování zásahové jednotce hasičů, která se aktivně podílela na likvidaci požáru pole a lesa u Mladotic nepřetržitě dva dny. Akce se zúčastnili: Marek Habrych, Pavel Danda, Josef Dolejš, Radek Dolejš, Antonín Gross, Tomáš Kašpar, Hynek Plevka, Roman Prokýšek, Michal Schneider, Martin Šot, Tomáš Vodrážka a Pavel Zuska. Jmenovaným dále navrhl finanční dar ve výši 2000,- Kč/osoba. Usnesení č.: ZO schvaluje finanční dar ve výši 2000,- Kč na osobu pro výše jmenované. Bod č. 12 Základní škola a mateřská škola Bod č. 13 Občanské záležitosti, žádosti, DČOV Bod č. 14 Různé 14.1 MK za Rottem v Hromnici P. Rýdl vznesl dotaz ohledně MK za Rottem, zda změny píší administrátoři projektu? A zda jsou uvedeny v monitorovací zprávě. Zda p. Koura dodal slíbené vysvětlení změn v ZD? P. Telín odpověděl, že monitorovací zpráva není dokončena, vysvětlení změn bylo zasláno. Bod č.15

7 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: Projednání požadavků a připomínek členů ZO a občanů 16. Diskuze a/p. Vodrážka vznesl připomínku ohledně neukázněných pejskařů. b/p. Vodrážka vznesl dotaz ohledně koupaliště v Hromnici, zda se letos provede nějaká úprava okolí. P. Schneiderová odpověděla, že koupaliště a okolí prezentovala na RO. Návrh p. Brože byl řešit vše ve SP. c/p. Šnajdr vznesl dotaz, jaký důvod mělo zastupitelstvo prodat p. Kašemu pozemek p.č. 134/20? P. Telín odpověděl, že se tato problematika řeší delší dobu. Na minulém ZO v Plané bylo dohodnuto, že se s pozemkem naloží dle většinového mínění obyvatel Plané. Pozemek jako takový je úzký a tudíž je pro obecní využití nevhodný. Občané v petici, jejíž součástí byla mapa pozemku, ztvrdili svým popisem souhlas s prodejem. d/p. Kaše vznesl dotaz ohledně umístění značek na omezení rychlosti na cestě do kempu v Plané. P. Telín odpověděl, že značky na omezení rychlosti se míjí účinkem. P. Duchek V. k tomu dodal, že podle něho jsou to vyhozené peníze, rychlost omezí pouze retardéry. e/p.zuska namítl, že úkol o posouzení všech komunikací by se neměl vypouštět na základě posudku pouze dvou MK. P. Telín odpověděl, že se tímto úkolem bude zabývat skupina při tvorbě SP. f/p. Habrych informoval ZO ohledně připravovaných oslav 120 let založení SDH Žichlice, aby se při eventuální úpravě pomníku s oslavami počítalo. g/p. Duchek L. vznesl dotaz ohledně zalévání alejí? P. Telín odpověděl, že se pravidelně zalévají všechny vysazené stromy. Zapsala: Brožová v hod. Ing. Pavel Telín starosta podpis Ověřovatelé: ÚKOLY VZEŠLÉ ZE ZO Úkol pro:dž Úkol Žádost pro zastupitele o zamyšlení se nad stávající situací a navrhnutí řešení do budoucna, jak budou malé obce pokryty pitnou vodou. Termín: Příští ZO. Po krátké diskuzi byl učiněn závěr - zjistit objektivně kvalitu vody např. akreditovanou laboratoří provést rozbor vody ze všech studní z obcí Planá,Nynic, Kostelec a Chotiná pokud

8 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: ÚKOL 01-3-: 2015 ÚKOL Úkol Úkol Úkol Úkol možno v jeden den. Na základě získaných výsledků hledat řešení. Nový úkol: Návrh realizace odběru vzorků od občanů. Řešit na RO. Termín: Na ZO informovat zastupitele o stavu. Uzavřít kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 649/1 s manžely Duškovými z Hromnice a pozemku p.č. 649/7 s firmou Dakoinvest z Hromnice. Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č.71/5 s p. Galinou Srpovou z Chotiné. Uzavřít Smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 101/2 v k.ú. Kostelec s p. Šlaufovou za cenu 500,- kč za 1m2. Uzavřít kupní smlouvu na pozemky p.č. 134/20 a 695/2 v k.ú. Planá s p. Martinem Kašem z Plané. Na pozemku 695/20 zapsat VB příjezdu k obecní studni na pozemku p.č. st. 43 v k.ú. Planá. Uzavřít kupní smlouvu s p. Kašem z Plané na pozemky p.č. 88/9, 88/22 a 88/1 a s p. Jacyszynem ze Zruče na pozemky 88/20 a 88/8 v k.ú. Planá. Uzavřít Smlouvu o Smlouvě budoucí - kupní s p. Peškovou k části pozemku 8/2 v k.ú. Žichlice. ÚKOLY SPLNĚNÉ A VYŘAZENÉ NA ZO Č. 3 DNE Úkol pro:lr ÚKOL ÚKOL ÚKOL ÚKOL 01-2-: 2015 ÚKOL Úkol Úkol Připravit návrh pravidel poskytování dotací spolkům. Pracovní ZO v září. ZO č. 4. Závěr: Splněno. Vyřazuje se. Zjistit veřejné mínění na setkání s občany, zvážit prodej pro a proti, zjišťovat informace ohledně prodeje pozemků p. Kašemu v k.ú. Planá. Petice s podpisy od občanů Plané. Vyřazuje se. Splněno. Sejít se v klubovně SDH Planá s projektantem a najít řešení umístění soc. zařízení v klubovně SDH Planá. P. Telín konstatoval, že před řešením sociál. zařízení je potřeba vyřešit zdroj vody a nakládání s odpadními vodami. K tomuto je podmínkou geologický průzkum a písemný souhlas sousedů. Vyřazuje se. Uzavřít kupní smlouvu s p. Paláskem k pozemkům p.č. 88/10 a p.č. 85/36 v k.ú. Planá. Vyřazuje se. Splněno. Uzavřít kupní smlouvu k pozemku p.č v k.ú. Hromnice s obyvateli napojených na studnu s pitnou vodou. Vyřazuje se. Splněno. Uzavřít kupní smlouvu k pozemkům část p.č. 2828,2830, 2836,2849 a pozemek p.č v k.ú. Hromnice s p. Krejčovou, s p. Talůžkovou a s p. Mukenšnáblovou. Vyřazuje se. Splněno. Zajistit dle usnesení ZO č. 2 změny v územním plánu č. 2 obce Hromnice.

9 ZÁPIS Zasedání Zastupitelstva obce č. 03 Strana: Úkol pro:ps ÚKOL Vyřazuje se. Splněno. Sejít se na místě se zástupci zastupitelů v Hromnici a posoudit stav MK,, Na potoce v Hromnici. V mezičase přišla finančně zajímavá nabídka na opravu dvou MK Na potoce a pod zdravotním střediskem. Na RO bylo rozhodnuto, nechat posouzení všech MK pracovní skupinou složenou pro tvorbu SP. Vyřazuje se.

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 4/2015 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 4/2015 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 4/2015 Datum konání: 12. 11. 2015 Hodina: 18:00 hod. Místo konání: KD Žichlice Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2015 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2015 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2015 Datum konání: 14. 05. 2015 Hodina: 18:00 hod. Místo konání: KD Hromnice Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2014 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2014 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2014 Datum konání: 11. 12. 2014 Hodina: Místo konání: 18:00 hod. Kulturní zařízení Žichlice Body jednání 1. Zahájení a schválení

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2017 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2017 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 5/2017 Datum konání: 30.11.2017 Hodina: 18:00 hod. Místo konání: KD Hromnice Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2019 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2019 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 2/2019 Datum konání: 10.06.2019 Hodina: 18:00 hod. Místo konání: KD Kostelec Body jednání 1. Zahájení a schválení programu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Němčice ze dne 19. 11. 2014 Vedoucí zasedání: Ing. Josef Racek Ověřovatelé: Václav Štarman, Ing. Vladimír Pavliš Přítomni: Ing. Josef Racek, Mgr. Dana Urbánková, Ing.

Více

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25.

Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123. Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. Obec Nučice, Kubrova 31, PSČ 252 16, tel./fax 311 670 123 Zápis č. 2/2015 z jednání zastupitelstva obce konaného dne 25. února 2015 Přítomni : 6 / Ludmila Svobodová, Vladimír Kubík, Marcela Kubátová, Ing.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013 1 č.j. 5/2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 20.5.2013 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 20.5.2013 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 20.5.2013 20:10

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 9.4.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou Novákovou

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hromnice /dále jen ZO/ konaného dne od hodin v KD Hromnice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hromnice /dále jen ZO/ konaného dne od hodin v KD Hromnice Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hromnice /dále jen ZO/ konaného dne 12.12. 2013 od 18. 00 hodin v KD Hromnice Schůzi zahájil a řídil starosta pan Pavel Telín. Přivítal přítomné hosty, členy zastupitelstva

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2015 Datum konání:

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2015 Datum konání: ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HROMNICE ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce č. 1/2015 Datum konání: 09. 03. 2015 Hodina: Místo konání: 19:00 hod. Hasičská klubovna Planá Body jednání 1. Zahájení a schválení

Více

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011

Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Z á p i s z jednání zastupitelstva obce Chlumany, které se konalo dne 11. dubna 2011 Přítomni: Ivana Vlková, Vlasta Tišlerová, Josef Brouček, Josef Lácha, Stanislav Kahuda Omluven: Josef Novák, Michaela

Více

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 2. 9. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 275/2013 Usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009

Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Z á p i s č. 24 ze zasedání zastupitelstva obce dne 16. 12. 2009 Přítomni: dle prezenční listiny P r o g r a m: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola zápisu

Více

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015

Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 30.3.2015. Zápis č. 5/2015 Zápis č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 30. 3. 2015 od 19.00 hod na OÚ v Tuklatech 1. Prezence Přítomni: Petr Jenšovský, Monika Petrisková, Lukáš Koníček, Petr Horký, JUDr.

Více

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích

Zápis č. 6/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Zápis č. 6/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 21. 12. 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Citicích Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2007 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015

Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Zápis ze 7. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 23.11.2015 Jednání zastupitelstva se konalo od 18:10 hod., bylo ukončeno v 19:30 hod. Jednání vedl starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti

Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti Obec Dobkovice Zastupitelstvo obce Dobkovice Zápis ze 4. Zasedání zastupitelstva obce Dobkovice, konaného dne 22.4.2015 ve slavnostní místnosti obecního úřadu od 18:00 hodin. Přítomno je 7 členů ZO (viz

Více

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015

ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 ZÁPIS č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:00 hodin dne 24. listopadu 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Václav Hořejší, Martin Vaněček,

Více

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech

Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Zápis z 10. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hamry konaného dne 5. 11. 2015 od 19.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Hamrech Přítomni : členové ZO dle presenční listiny a hosté Omluveni

Více

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík

Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh, p. Pintér, p. Schönbauer, p. Sodomková Omluven : p. Mlnařík Z á p i s č. 39/2013 Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ V AREÁLU FIRMY TERMS, A.S. DNE 23.10. 2013 OD 18,00 HODIN Přítomni : p. Bábská, p. Bláhová, p. Balogh,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 15. února 2007 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p.l.ludvík, p. J.Cikhardtová, p.m.topinková, p.m.novotná,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 24.8.2011 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 24.8.2011 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Svinařov konaného dne 24.8.2011 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov Pozn.: v zápise jsou přítomní zasedání OÚ uváděni bez akadem. titulu. Program zasedání: 1. Uvítání členů

Více

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. května 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd

Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. května 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Z á p i s ze zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 4. května 2010 v kanceláři OÚ Vysoký Újezd Přítomni: R. Janda, P. Padevět, E. Kašáková, J. Bron, M. Vnouček, J. Dvořák. Omluveni: V. Kocourek.

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011.

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 5. 11. 2011. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Jednání

Více

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě.

Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Zápis z 11. zasedání zastupitelstva obce Nevřeň, konaného dne 10.9.2015 v 19. 00 hod. na obecním úřadě. Přítomni z řad zastupitelů: Štěpánka Bejčková, Miroslava Sovová, Robert Korsa, Luboš Kašpar, Pavel

Více

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Zasedání Zastupitelstva obce Račice-Pístovice dne 29. 05. 2014 v 17. 00 hod. v obecní hospodě v Pístovicích Technický bod Zahájení 17 00 hod. Pan starosta přivítal všechny přítomné na II. zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu

Z á p i s č. 7/2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného dne 4. listopadu 2015 od 18:00 hod. v obřadní síni městského úřadu Město Velvary, náměstí Krále Vladislava l, 273 24 Velvary tel. 315 617 001, fax 315 617 000, e-mail: el.podatelna@velvary.cz Z á p i s č. 7/2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Velvary konaného

Více

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014

Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Zápis č. 26 Zápis ze schůze zastupitelstva obce Drhovy ze dne 18. 6. 2014 Schůze začala v 19 hodin Přítomni: p. Mašek, p. Šimková, p. Hudecová, p. Pilous, p. Routa, p. Říha Omluveni: p. Rendlová, p. Poslušný,

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz e-mail:urad@chotusice.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Chotusice

Více

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012.

Zápis. z 13. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou. konaného dne 18. května 2012. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 Č.ú. 0640022339/0800 Zápis z 13. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 27.9.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Městyse Sepekov Místo konání: Datum konání: Čas zahájení jednání: Přítomno: 14 členů zastupitelstva Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatel: Zasedací místnost Úřadu

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 10/2015 ze dne 24.8.2015 Čas: 19.15-20.55 h Místo konání: kancelář starosty, budova obecního úřadu Přítomni: viz. prezenční listina, 6 členů ZO Suchodol

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva městyse Drásov konaného dne 10.6.2013 Přítomni, omluveni: dle prezenční listiny Zasedání zastupitelstva městyse bylo zahájeno v 18.00 hodin v prostorách zasedací místnosti

Více

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009

Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Zápis číslo 27/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 9.12.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Luděk Tůma, Pavel Říhák, Karel Škraňka, Petr Smejsík Nepřítomni: Ing. Jaroslav

Více

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007

-1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 -1- Zápis č. 1/2007 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 31. ledna 2007 Přítomni: dle presenční listiny Omluveni: - Hosté: Jiřina Velková-hospodářka obce Program: viz příloha zápisu 1), 2) a 3) Zasedání

Více

Z Á P I S č. 13. Návrh programu :

Z Á P I S č. 13. Návrh programu : Z Á P I S č. 13 z veřejného jednání Zastupitelstva obce Opařany konaného ve středu 24. září 2008 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Opařany. Přítomni : p. Kravar, Jelínek, Kolář, Řezáčová,

Více

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 4.11.2013

Z Á P I S. z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 4.11.2013 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 4.11.2013 Přítomno : 7 zastupitelů, dle prezenční listiny Dále přítomno: 3 občané, dle prezenční listiny Oznámení o termínu zasedání

Více

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku.

Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nýrska konaného dne 18. 08. 2014 v 16.00 hodin ve společenském sále Městské knihovny v Nýrsku. Přítomni: členové ZM dle presenční listiny Omluveni: p.

Více

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko

ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko ZÁPIS o průběhu X. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko konaného dne 22. 7. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Krásensko Starostka Hana Šíblová zahájila 10. zasedání Zastupitelstva obce Krásensko

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 28. dubna 2010 Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.d.skanderová, p.b.wolf, p.k.schwarz, p.m.pisingerová, p.m.novotná

Více

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 20. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 9. 2014 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 13 členů. Krátkodobě omluveni:

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 21.12.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011

Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Zápis číslo 3/2010 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 2.3.2011 Přítomni: starosta Josef Hloužek, místostarosta - Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Kamil Zborovský, Ing. Jaroslav

Více

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015

Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 Obec Doubravice Z á p i s č. 07/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Doubravice, které se konalo dne 23. září 2015 v zasedací místnosti OÚ v Doubravici upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu

Více

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011

Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Z á p i s z 13. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.10. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.50 hod. Přítomni: V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková, Ing. J.

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2015 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 24. 6. 2015 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu

Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Z Á P I S z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 28.6.2012 od 19:00 hodin v sále hostince U kaštanu Přítomní členové ZO: Jiří Štěpánek, Marek Veselý, Iveta Kašparová, Drahuše

Více

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015.

Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva obce Orlík nad Vltavou konaného dne 2. října 2015. Obec Orlík nad Vltavou, Staré Sedlo 28, 398 07 Orlík nad Vltavou obec@orliknadvltavou.cz www.orliknadvltavou.cz 382 275 118, 382 275 113 IČ 249939 č.ú. 0640022339/0800 Zápis ze 14. veřejného zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Zápis ze zasedání zastupitelstva města Rychnova u Jablonce nad Nisou ze dne 1.7.2013 Čas zahájení: 19:05 Ověřitelé: M. Žabková, J. Dvořák Přítomni: dle prezenční listiny, od začátku jednání všech 15 zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Býšť konaného dne 27. 4. 2015 v Bělečku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ

O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce. U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ O B E C L Á N O V Zastupitelstvo obce U S N E S E N Í z jednání zastupitelstva obce Lánov dne 6.9.2012- - zasedací místnost OÚ Přítomni: 12 zastupitelů - viz prezenční listina, 17.30 22.15 hod. Omluven:

Více

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012

Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Zápis z 49. schůze městské rady ze dne 4. dubna 2012 Přítomni: členové rady: Mgr. Vladimír Hokr, starosta města Bc. Josef Vochoska, místostarosta Miroslav Šlenc, místostarosta Mgr. Michal Jarolímek, člen

Více

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015

Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Z á p i s č. 8 ze zasedání Zastupitelstva obce Tlumačov dne 4. 11. 2015 Přítomni: dle prezenční listiny Návrh programu: 1) Ověření usnášeníschopnosti, schválení zapisovatelky, ověřovatelů zápisu 2) Kontrola

Více

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009

Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Zápis číslo 21/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 29.4.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek, Nepřítomni: Petr

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.2.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.1.2013, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: -

Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová, Fučík, Klement, Matějíček, Jungwirth Omluveni: - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Brloh č. 2013/21 ze dne 30.12.2013 v 19:00 hod, kancelář starosty na Obecním úřadě v Brloze Počet stran: 6+19 (přílohy) Přítomni: Toman, Lev, Pecha, Hlaváčková, Švarcová,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEMY KONANÉHO dne 13.5.2015 Začátek jednání: 19:00 Přítomni: Vilda J., Bízek Z., Řepa O., Drahovzalová V., Skála M., Špetláková J., Vajs V. Omluveni: Vízner M. Nepřítomni:

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz. USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz USNESENÍ č.01/09 Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA ve Vysokém konaného dne 23.1.2009

Více

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013

Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Z á p i s z 31. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 18.12. 2013 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno:20.35 hod. Přítomni: L. Přichystal, Ing. E. Klašková, Ing. M. Komenda, Ing. F.

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 8/2012, konaného dne 21. 11. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 8/2012 v 17.30 hod.

Více

13. veřejné zasedání ZO Nový Malín

13. veřejné zasedání ZO Nový Malín Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění 13. veřejné zasedání

Více

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014

Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Zápis z 2. jednání Zastupitelstva obce Řehlovice ze dne 19.12.2014 Jednání zastupitelstva se konalo od 18.15 hod., ukončeno bylo ve 20.15 hod. Jednání řídil starosta p. J. Macháček. 1) Zahájení Starosta

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 10 Datum : 30.10.2013 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 30.10.2013 Program: 1. Příprava rozpočtu pro r. 2014 2. Návrh rozpočtového opatření č. 7 3.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice, konaného dne 3.9.2014 Zasedání Zastupitelstva obce Luštěnice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 19hodin starostou

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009.

Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1 Zápis z 19. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Hněvotín, konaného na 15. října 2009. 1. Zahájení : starosta přivítal zastupitele a občany obce na 18. zasedání zastupitelstva obce, zkontroloval přítomnost

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 26.1.2016 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny omluven Pavel Karas - nemoc Program: 1. Kontrola

Více

Z Á P I S. 2. kontrola zápisu a usnesení 3. došlá pošta 4. připomínky zastupitelů. 1. Prodej a pronájem pozemků.

Z Á P I S. 2. kontrola zápisu a usnesení 3. došlá pošta 4. připomínky zastupitelů. 1. Prodej a pronájem pozemků. Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva obce Kořenov konaného dne 12.11.2007 od 15.30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Kořenov. Přítomni : 8 zastupitelů, p.karel Mňuk od 16.00 hod. Omluveni : Ověřovatelé

Více

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015.

Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 6. 3. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově č. p. 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15

Více

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011

Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Z á p i s z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 14. 9. 2011 Zahájeno: 18.00 hod Ukončeno: 21.45 hod. Přítomni: Ing. Bednář, V. Černý, M. Herman, J. Hudlík, Ing. E. Klašková,

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 1/2014 Datum konání: 12. 2. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Krčil, p. Čuchal p. Jaroš příchod 18.45 hodin Omluveni:

Více

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009

Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 ZO/04/2009 Z Á P I S z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dýšina, konaného dne 29. dubna 2009 Přítomni : Mgr. Václava Kuklíková, starostka Zastupitelé : Mgr. Petr Blažek, Ing. Jaroslav Egrmajer, pan

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 1 č.j. 9/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 21.10.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 21.10.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 21.10.2015

Více

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov

Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Zápis č. 4 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE MUKAŘOV konaného dne 8.3.2011 od 19.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Mukařov Přítomni: Bergmann, Eichnerová, Jakob, Klimentová, Malá, Pokorný, Semanský, Šoupal,

Více

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375

SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 Rada města Brna Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19. 5. 2015 SI IVU lili lil lili MMB2015000000375 ZMJIAUČ Název: v Návrh prodeje části pozemku p.č. 260 v k.ú. Medlánky při ul. Zebětínek

Více

O B E C K Ř T O M I L

O B E C K Ř T O M I L O B E C K Ř T O M I L Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Křtomil ze dne 30. 4. 2012 Program: 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 2. Kontrola Usnesení z minulého zasedání ZO 3. Projednání

Více

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015

Z Á P I S. z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Z Á P I S z 5. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.10.2015 Přítomno Omluvena Dále přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny : Ing. Kateřina Lesáková, zastupitelka : 5 občanů,

Více

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod.

Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Z Á P I S R-19-2015 ze zasedání Rady Obce Tuchlovice konaného dne 26. října 2015 na OÚ Tuchlovice, U Staré školy 83, od 16,30 hod. Zahájeno: v 16,30 hod. Přítomni: Jaroslav Pošta, Iva Pencová, Jan Bejček,

Více

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013

Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Zápis z 20. zasedání zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 21.11.2013 Přítomni: Petr Šmaus, Miroslav Bíca, Lumír Hrubý, Ivana Jandová, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař, Ing. Jiří Pokorný, Jaroslav

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Bedřichov konaného dne 18.2.2016 od 18:00 hodin v budově obecního úřadu Přítomni: Omluveni: Vladimír Černý, Petr Holub, Martin Koucký, Ing. Milan Kuchař Michal

Více

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno

Zápis č. 2/2015. Výsledek hlasování: Pro: 9 Proti: 0 Zdržel se: 1 Usnesení č. 1 bylo schváleno Zápis č. 2/2015 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 19. května 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu České Meziříčí 1. Úvodní slovo Zasedání bylo zahájeno v 18.05 hod

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014.

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 2. 5. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 22:05 hodin. Jednání

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věž, konaného dne 30. října 2015 od 17,00 hodin v knihovně Obce Věž, Věž čp.17 Přítomni: 10 Členů ZO Omluveni: 1 Neomluveni: - Jednání řídí : Zapisovatel : Martin Bárta

Více

Obec Čejov. Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Čejov č. 14 ze dne 18.2.2016

Obec Čejov. Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Čejov č. 14 ze dne 18.2.2016 Obec Čejov Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Čejov č. 14 ze dne 18.2.2016 Přítomni : Ježek Jiří, Ing. Svoboda Josef, Okrouhlický Tomáš, Neuber Jaromír, Neuberová Jana, Doležal Tomáš, Šlechta Miroslav,

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010:

2. Návrh a volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z 7. jednání ZM v roce 2010: Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 7-2010 z 7. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27. 5. 2010 od 17. 00 hodin

Více

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 12. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 4. 12. 2012 v 18:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezentační listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Zápis č.179 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 3.12.2014

Zápis č.179 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 3.12.2014 Zápis č.179 ze zasedání zastupitelstva obce Štipoklasy konaného dne 3.12.2014 Místo jednání : obecní úřad Štipoklasy, Štipoklasy 20 Při zahájení bylo přítomno 7 členů zastupitelstva. Přítomni : R.Křivánek,

Více

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015

Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Zápis ze 7 jednání Zastupitelstva města Kaznějov dne 16.12.2015 Přítomni: dle prezenční listiny Program: pro 13, proti 0, zdržel se 0 1. kontrola usnesení 2. zpráva o činnosti rady 3. plnění příjmů a výdajů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov Přítomni: konaného dne 19.2.2014 v 17:00hod., na OÚ Svinařov (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulu. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů uvedeno jmenovitě)

Více

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin.

Zápis. z 20. schůze Rady obce Rohatec konané dne 3. 8. 2015 v kanceláři starosty na Obecním úřadě v Rohatci. Jednání bylo zahájeno v 16:00 hodin. Přítomni: Ing. Jarmil Adamec, Ph.D. Ing. Vladimír Elšík Ing. Zdeněk Škromach Jiří Švanyga Vlasta Sedláková Radoslav Němeček Omluveni: - Ing. Bc. Tomáš Letocha Zápis z 20. schůze Rady obce Rohatec konané

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice v roce 2008 konaného dne 4. 9. 2008 od 17,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: - při zahájení 11 členů - během prezentace projektu Mgr. Gistra

Více

Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 25.9.2015 od 19.00 hodin v Bratřejově.

Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 25.9.2015 od 19.00 hodin v Bratřejově. Zápis č. 8/2015 z průběhu zasedání Zastupitelstva Obce Nechvalice, konaného v pátek dne 25.9.2015 od 19.00 hodin v Bratřejově. Přítomní : Ing. Josef Konop, Jiří Barhoň, Jan Pudil, Ing. František Kortánek

Více

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves, které se konalo dne 07. 12. 2015 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves

Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves, které se konalo dne 07. 12. 2015 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Nelahozeves, které se konalo dne 07. 12. 2015 v zasedací místnosti, Zagarolská 313, Nelahozeves Zahájeno: 18:00 Ukončeno: 19:23 Zapsala: Zuzana Dvořáková Zápis

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Obec Blevice Zastupitelstvo obce Blevice č. 8/2013 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Blevice, konaného dne 25. 11. 2013, od 18:00 hodin na obecním úřadě Přítomni: Václav Krejžík, Pavla Černá, František

Více

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin.

OBEC ROSTOKLATY. ze 16. zasedání Zastupitelstva obce ROSTOKLATY, konaného dne 25. 4. 2016 od 19:00 hodin. OBEC ROSTOKLATY 28 7 ROSTOKLATY 32 OKRES KOLÍN TEL. 32 72 72 www. rostoklaty.cz e -mail: obec@rostoklaty.cz bankovní spojení : ČSOB PS a.s., č.ú.: 23844 / 3 IČ : 2379 Zápis ze. zasedání Zastupitelstva

Více