VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003

2

3 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003 is assigned for commercial applications only.

4 obsah content CONTEST

5 identifikační údaje 5 základní údaje 7 poslání společnosti 9 úvodní slovo 11 struktura vlastníků a orgány společnosti 17 historický vývoj společnosti 19 segmentace trhu 21 hlavní aktivity 23 významné zakázky za rok řízení lidských zdrojů 27 systém řízení jakosti 28 účetní závěrka 29 zpráva auditora 30 organizační schéma společnosti 43 basic information 5 basic figures 7 mission of the company 9 introduction 11 company structure 17 company history 19 market segmentation 21 activities 23 main contracts 25 human resources management 27 quality management system 28 auditor s report 31 financial statement 37 organization structure of company 43 3

6 identifikační údaje Jméno: ZAT a. s. Právní forma: akciová společnost (Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583) Adresa: K Podlesí 541, Příbram VI IČO: Rok založení: 1962 Rok privatizace: 1992 Základní kapitál: Kč Počet pracovníků: 318 (k ) Telefon: Fax: Internet: Name: ZAT a. s. Legal status: joint-stock company (ZAT a. s. is registered at the municipal court in Praha, section b, reg. no. 1583) Address: K Podlesí 541, Příbram, Czech Republic Iden. No.: Established: 1962 Privatized: 1992 Share capital: CZK Employees: 318 (as ) Telephone: Fax: Internet: basic information

7 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI: Jméno: Právní forma: Adresa: ZAT Easy Control Systems a.s. akciová společnost Vejprnická 56, Plzeň Česká republika Jméno: Právní forma: Adresa: Cihelny Kryry a.s. akciová společnost Lipová 1127/22, Plzeň Česká republika DAUGHTER COMPANIES: Name: Legal status: Address: ZAT Easy Control Systems a.s. joint-stock company Vejprnická 56, Plzeň Czech Republic Name: Legal status: Address: Cihelny Kryry a.s. joint-stock company Lipová 1127/22, Plzeň Czech Republic 5

8 základní údaje tržby incomes v tis. Kč. (in Tsd. CZK) produktivita výkonů output productivity v tis. Kč. (in Tsd. CZK) náklady na vývoj development costs v tis. Kč. (in Tsd. CZK) basic figures

9 výkony output v tis. Kč. (in Tsd. CZK) počet zaměstnanců employees nákup investic investment v tis. Kč. (in Tsd. CZK) 7

10 poslání společnosti mission of the company

11 Společnost ZAT je světovým komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího systému i systémů jiných renomovaných výrobců. Zaměřujeme se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďujeme se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy. Company ZAT is a comprehensive supplier of automation for industrial processes on the basis of both own control system and other renowned manufactures systems. We are focusing on a maximum matching to requirements of customers on the basis of a long- -term development of knowledge in the customers needs. We are concerning on the branches with high demands on reliability and individual solutions that are required above all in the segments of power generation, mining of minerals and transportation. 9

12 úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti ZAT a.s za rok Společnost ZAT a.s. pokračovala i v roce 2003 ve své dlouholeté tradici a významným způsobem si posílila a upevnila pozice uznávaného českého dodavatele komplexních a certifi kovaných řešení automatizace průmyslových procesů. Minulý rok byl pro společnost rokem významného růstu jak v oblasti tržeb, výkonů a produktivity práce, tak v oblasti zisku, mezd a počtu zaměstnanců, to vše při zachování objemu investic do technologických zařízení, pracovního prostředí i know-how, a rovněž do oblasti vývoje vlastních systémů. Tyto výsledky potvrzují správnost změn provedených ve společnosti v uplynulém období a pro jejich dosažení byla zapotřebí tvrdá práce všech pracovníků společnosti. To ocenila také Hospodářská komora České republiky čestným uznáním a titulem Nejlepší fi rma okresu Příbram za rok Významný vliv na výsledky loňského roku měl úspěšně provedený integrační proces, jehož cílem bylo začlenit převzaté energetické aktivity bývalé ŠKODA divize Controls do struktury skupiny ZAT, která se od 1. ledna 2003 skládá z původní ZAT a.s., části ŠKODA Controls a dceřiné společnosti ZAT Easy Control Systems a.s. Tato nově defi novaná skupina pokrývá všechny oblasti automatizace v její plné šíři. Cílem integračního procesu bylo zamezit vzniku duplicit v rámci skupiny a nastavit zodpovědnosti jednotlivých specialistů tak, aby bylo možné budovat týmy podle potřeby projektů a využívat efektivně existující potenciál. Pokračování v tomto procesu a důsledné rozvíjení týmové práce ve společnosti je pro nás velkou výzvou i pro nadcházející období. V roce 2003 společnost ZAT pokračovala v dodávkách řídicích systémů do svých tradičních oborů klasické a jaderné energetiky, povrchových dolů, plynárenství, životního prostředí, řídicích systémů pro řízení průmyslových procesů v cihelnách, pro potravinářství a další odvětví. Mezi významné dodávky patřily i výrobky podle cizí dokumentace, tedy přímé výrobní zakázky převážně přístrojové techniky. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely zrealizované kontrakty do lokalit povrchových dolů, které představovaly komplexní řešení automatizace pásových dopravníků, důlních strojů a pomocných provozů, včetně dálkové komunikace introduction

13 Dear shareholders, dear business partners, We are submitting you the annual report of the company ZAT a.s. of The company ZAT a.s. continued in 2003 its longstanding traditions and signifi cantly strengthened and consolidated its position of the recognized Czech supplier of complex and certifi ed solutions of automation of industrial processes. Last year was for the company a year of signifi cant growth in revenue, output and productivity of labour as well as growth in income, wages and number of employees, with maintenance of the volume of investments in technological equipment, working environment and know-how and also in the fi eld of system development. These results confi rm correctness of changes made in the company during the past period, whose achievement required hard work of all employees of the company. It was acknowledged by Chamber of Commerce which granted Certifi cate of Merit and the title The best fi rm in the district of Pribram in Integrative process, which was successfully carried out and whose goal was to integrate energy activities taken over from former SKODA, Controls division, into the structure of ZAT group which since 1st January 2003 has consisted of original ZAT a.s., part of SKODA Controls and subsidiary company ZAT Easy Control Systems a.s., had signifi cant infl uence on last year s results. This newly defi ned group covers all fi elds of automation to full extent. The aim of integrative process was to avoid occurance of double-counting within the group and to determine responsibilities of individual specialists so that it could be possible to create groups according to the needs of projects and to use development of existing capacity more effectively. Continuation in this process and thorough development of team work in the company means for us a great challenge for the forthcoming period. In 2003 the company ZAT went on in supplies of control systems within its traditional branches of classical and nuclear power engineering, open pit mines, gas industry, environment, control systems for operation of industrial processes in brickworks, food industry and other branches. Among signifi cant supplies belonged products made according to outside documentation, i.e. direct production orders of technology devices mostly. 11

14 úvodní slovo dat a jejich prezentace na centrálních dispečincích, realizovaných rovněž společností ZAT. Naše řešení a velmi kvalitní práce v tomto oboru byly oceněny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Zlatou medailí v kategorii energetika a silnoproudá elektrotechnika za realizaci díla Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dolu Jiří (Sokolovská uhelná společnost, a.s.). Dílo bylo zrealizováno ve spolupráci s fi rmou Elektroprim Koutník, s.r.o. V rámci integračního procesu bývalé Divize Controls inženýrské a výrobní oddělení Zatu začlenily během poměrně krátké doby řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů, buzení generátorů, a elektrohydraulické systémy turbin do portfolia svých standardních dodávek. Tyto dodávky se již významně podílely na tržbách a hlavně výkonech společnosti, které v roce 2003 vzrostly o více než třetinu oproti předcházejícímu roku. Zvláště řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů VVER na ukrajinském trhu významně posílily obor jaderné energetiky, který se nadále bude významně podílet na objemech společnosti. Další významnou a dlouhodobou zakázkou v tomto oboru je obnova informačního a řídicího systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme úspěšně dokončili FAT vyrobeného systému. Cílem společnosti pro příští období je zajištění růstu obchodu a zvýšení objemů i v dalších oborech, což ještě více upevní stabilitu společnosti. Dosáhnout stanovených cílů znamená být neustále aktivní a cílevědomě a tvrdě pracovat, což se nám v roce 2003 dařilo. Nikdy bychom toho však nedosáhli nebýt našich zákazníků, odběratelů, kterým děkujeme za důvěru v naši společnost. Vynasnažíme se i nadále je nezklamat a cestou budování partnerských vztahů se ještě více zaměřit na jejich požadavky. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky v roce 2003 patřily zejména Škoda Jaderné strojírenství a.s., Škoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutník s.r.o., Brush Sem s.r.o., Severočeské doly a.s., Škoda Dopravní technika s.r.o. a Škoda Electric s.r.o. Objemy budoucích dodávek společnosti na konci roku 2003, tedy dodávek, které jsou smluvně zajištěny a budou realizovány v následujícím období, dosáhly 1,2 mld. Kč. Naším cílem je tento objem i nadále navyšovat a zachovat trend růstu přímého i nepřímého vývozu našich produktů. Investice do vývoje vlastního systému v roce 2003 představovala částku téměř 16 miliónů korun. Tato investice přinesla rozšíření systému ZAT Planit Suite MP o další možnosti komunikace dat a další nástroje umožňující lepší intuitivní programování a usnadňující práci při aplikacích systému v realizovaných projektech, což zvyšuje možnosti pro jeho nasazení. V porovnání s ostatními systémy na trhu systém ZAT drží krok s těmito systémy a zachovává příznivý poměr cena/výkon. introduction

15 The biggest contribution to the revenue of the company was mostly made by means of contracts realised in open pit mines, which presented comprehensive solution of conveyor belt automation, mine machines and supplementary services including data communication and its presenting on central operating control service also realized by the company ZAT. Our solution and work of a high quality in this branch was awarded Golden Medal in International Engineering Brno Trade Fair in the category of power engineering and heavy-current electrical engineering for the realization of the project named Operation of long-distance conveyor belt transportation in Jiri coal mine (Sokolov Coal Company. a.s.). The deal was realized in cooperation with the fi rm Elektroprim Koutnik s.r.o. Within the integrative process of the former Division of Controls engineering and production departments of ZAT during relatively short time integrated operational systems for nuclear reactors, of generators, electrodynamic systems of turbines into portfolio of its standard supplies. These deliveries have already contributed signifi cantly to sales and especially to the output of the company which in 2003 increased by more than one third in comparison with the previous year. Particularly operating systems for operation of nuclear reactor rods VVER in Ukrainian market signifi cantly strengthened power engineering branch which will remarkably contribute to the volume of the company in the future. Further important and long-term order in this branch is renewal of information and operating system for nuclear plant Dukovany where we successfully completed FAT of the produced system. The goal of the company for the next period is to ensure the growth of trade and to increase the volume in further branches which will strengthen the company s stability even more. Achievement of the stated goals means constant active and purposeful work which we managed to do in We would never have managed it without our customers, buyers who we thank for their trust in our company. We will do our best in order not to disappoint them in the future and through creation of partnership relationships to focus on their requirements even more. Among our most important customers in 2003 ranked especially Skoda Nuclear Engineering a.s., Skoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutnik s.r.o., North Bohemian Mines a.s., Skoda Transport Technology s.r.o. and Skoda Electric s.r.o. The volume of future supplies of the company at the end of 2003 i.e. supplies which are under contracts and will be realised in the following period amounts to 1,2 billion CZK. Our goal is to increase this volume and keep the trend of growth of direct and indirect export of our products. 13

16 úvodní slovo Vzhledem k vlastnímu vývoji zůstává pro naše zákazníky důležité a prioritní zachování vysoké fl exibility při řešení jejich požadavků. Pro příští období se zaměříme na sjednocení programovacích nástrojů jak pro systém ZAT Planit Suite MP, tak i pro systém Primis. V příjemném pracovním prostředí, konstruktivním a tvůrčím ovzduší uvnitř fi rmy pracují zkušení odborníci, kteří mají k dispozici kvalitní technické vybavení a používají nejmodernější prostředky pro přímou výrobní činnost, ale i pro podpůrné činnosti. Vedení společnosti si uvědomuje, že zaměstnanci fi rmy jsou její největší bohatství a je připraveno i nadále zajistit takové podmínky, které budou podporovat výchovu kvalifi kovaných a fl exibilních odborníků a spoluvytvářet návyky zdravého životního stylu a pozitivního myšlení svých zaměstnanců, aby naši zákazníci měli záruku pružných a kvalitních služeb a perspektivu pro další spolupráci. Organizace produkční linie je výkonná a plně funkční, což potvrzuje i v roce 2003 provedená recertifi kace systému řízení kvality podle standardu normy ISO 9001:2000. V následujícím období se zaměříme na další precizování standardizace pracovních postupů tak, abychom dosáhli dalšího zvýšení produktivity a zkvalitnění jakosti výrobků a služeb. Existující environmentální politika ZAT pomáhá udržet současný vliv výrobní činnosti na životní prostředí v limitech, které snesou nejpřísnější měřítka jak v současnosti, tak z pohledu vstupu do Evropské unie. Závazkem společnosti pro budoucí období je snižovat energetickou náročnost výroby a provozu společnosti, minimalizovat množství odpadů, zmenšovat negativní vliv na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku. V uplynulém období a i nadále jsme si plně vědomi zodpovědnosti vůči našim zákazníkům a uvědomujeme si nutnost kvalitních, plně funkčních a spolehlivých dodávek, tak aby jejich technologie mohli bezporuchově, ekologicky a ekonomicky produkovat. Firma Zat je i do budoucna připravena navrhovat a dodávat systémy s ohledem na očekávané potřeby svých současných i budoucích zákazníků a dosáhnout technické i cenové úrovně srovnatelné s nejlepšími světovými řešeními v oboru. Jsme a zůstáváme tradičním stabilním a spolehlivým partnerem komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu. introduction

17 Investments in the development of the system itself amounted to almost 16 million CZK in This investment brought extension of the system ZAT - Plant Suite MP by further possibilities of data communication and other devices enabling better intuitive programming and to make work of applying systems in realised projects easier, which maximizes possibilities for its use. In comparison with other systems in the market ZAT is keeping up with them maintaining advantageous proportion of price / output. Maintenance of high fl exibility in meeting their requirements is for our customers important and priority for their own development. In the future we will focus on integration of programming devices both for the system ZAT -Plant Suite MP and system Primis. In the pleasant working environment, constructive and creative atmosphere there work experienced specialists who have quality technical equipment and use the most modern means both for direct production activities and for supplementary activities. The management of the company realises that company employees are the biggest wealth and it is prepared to ensure conditions which will support training of qualifi ed and fl exible specialists and will create habits of Ing. Roman Mašika výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel managementu Chief Executive Offi cer Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director healthy life style and positive thinking of its employees so that our customer can have a guarantee of fl exible and quality service and prospect for further cooperation. The organization of production line is effective and completely operative which is confi rmed by re-certifi cation of operational system quality according to standard ISO 9001:2000. In future we will focus on further elaboration of standardization of operational procedure in order to reach further increase of productivity and improvement of products and services quality. Existing environmental policy of ZAT helps to maintain present infl uence of production activities on environment within limits which can stand up both from the point of view of the strictest present standards and entering European Union. The obligation of the company for the next period is to lower production and operational energy intensity, minimize the amount of waste, reduce negative infl uence on environment in all phases of life cycle of the product. In the past period and further on we realise the responsibility towards our customers and we are aware of need in quality, functional and reliable deliveries so that their technology could work trouble-free, ecologically and economically. The company ZAT is prepared to offer and deliver systems, which will take into consideration anticipated needs of our present and potential customers, and to reach the level in price and technology comparable with the best world solutions in the branch. We are and will be traditional stable and reliable partner complex supplier of automation of industrial processes with fi rm position in Czech and international market. 15

18 struktura vlastníků a orgány společnosti Českomoravská správcovská a obchodní a.s. - akcionáři Českomoravské správcovské a obchodní a.s. jsou rovným dílem tři fyzické osoby: - shareholders of Českomoravská správcovská a obchodní a.s. are equally three individuals: Ing. Jaroslav Novák Ing. Pavel Němeček Ing. Jaroslav Scharf valná hromada general meeting 70 % Ostatní drobní vlastníci Others 30 % podíl ve společnosti structure of owners Představenstvo Board of directors Dozorčí rada Supervisory board Ing. Jaroslav Novák Ing. Jaroslav Scharf Ing. Roman Mašika Ing. Pavel Němeček Ing. Bohumil Maxa Lucie Němečková Jan Matoušek výkonný ředitel managementu Chief Executive Officer Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Roman Mašika výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director Ing. Ivo Tichý company structure

19 17

20 historický vývoj společnosti 1962 Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska Uranového průmyslu 1965 První generace řídicího systému ZAT 1970 Instalace řídicích systémů v energetice 1975 První zahraniční zakázky 1992 Privatizace 1962 Automation instruments within the Development center in uranium industry 1965 The fi rst generation of control system ZAT 1970 The installations of ZAT control systems in power generation industrial segment 1975 The fi rst deliveries abroad 1992 Privatization company history

21 1997 Akvizice Easy Control spol. s r.o Certifi kace podle normy EN ISO Nová generace řídicího systému ZAT - Plant Suite MP 2003 Akvizice energetických aktivit divize ŠKODA Controls 2003 Recertifi kace podle normy EN ISO 9001: An acquisition of company Easy Control 1997 Certifi cation ISO New generation of ZAT - Plant Suite MP control system 2003 An acquisition of power activities of division ŠKODA Controls 2003 Recertifi cation to ISO 9001:

22 segmentace trhu market segmentation

23 výroba podle cizí dokumentace manufacturing for other companies 10 % plynárenský průmysl gas industry 3 % ostatní others 10 % energetika power industry 45 % povrchové doly open cast mines 32 % tržby za rok 2003 podle oborů Income structure according to branches podíl exportu z tržeb včetně nepřímého 19,9 % 26 % 39,3 % 16,5 % 15 % 7,4 % 44,7 % Export ratio from incomes including indirect export 21

24 hlavní aktivity Naše aktivity: Dodávky řídicích a informačních systémů Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software Inženýring - konzultace, projekty, software Výroba - přístrojů, kompletace řídicích systémů Instalace a uvedení do provozu Servis záruční a pozáruční Školení Our activities: Deliveries of control and information systems Development of own control systems (hardware, software) Engineering consultation, projects, software Manufacture and assembly Installation and commissioning After sale service Training activities

25 V oborech: Klasická energetika Jaderná energetika Povrchová těžba a doprava surovin Ochrana životního prostředí Distribuce plynu Průmyslové procesy - cihelny, keramika, chemie, potraviny Industrial segments: Fossil power plants Nuclear power plants Open cast mining and transport of raw material Environmental protection Gas distribution Manufacturing processes brickworks, ceramics, chemistry, foods 23

26 významné zakázky za rok 2003 main contracts

27 Řídicí a informační systémy Elektrárny Opatovice, TG6, rekonstrukce Elektrárna Mělník I, blok 3 a 4, modernizace Vodní elektrárna Dalešice, TG1, rekonstrukce Teplárna Náchod, TG2 a TG4, rekonstrukce Ulaanbaatar - Mongolsko, školicí středisko Předávací stanice plynu Regulační stanice plynu VVTL Povrchové doly Sokolovská Uhelná a.s., rypadlo KU 800/12, pásové vozy PVZ2500/215/8,1800/202,2500/04, pásové dopravníky PD64 a PD501, čerpací stanice Družba Mostecká uhelná společnost, a.s., zakladač ZP Z82, technologický celek 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Severočeské doly, Doly Bílina, pásové dopravníky PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 Důl Šikulje - Bosna a Hercegovina, pásové dopravníky Control and information systems Opatovice Power Plant, TG6, reconstruction Mělník I Power Plant, unit 3 and 4, modernization Dalešice Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant, TG1, reconstruction Náchod Heating Plant, TG2 and TG4, reconstruction Ulaanbaatar Mongolia, training centre Transfer stations Very High Pressure Reducing Station Open cast mines Sokolovská Uhelná a.s., KU800/12 bucket-wheel excavator, PVZ2500/215/8, 1800/202, 2500/04, belt conveyers PD64 and PD501, Družba pumping station Mostecká uhelná společnost, a.s., ZP Z82, spreader belt conveyer complex 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Bílina Mines, PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 belt conveyers Sikulje Mine Bosnia and Herzegovina, belt conveyer complex Elektro-hydraulické soupravy turbin Elektrárna EL Sauz - Mexiko, TG1-150 MW Elektrárna Kakanj - Bosna a Hercegovina, TG5 110 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG3-120 MW Jaderná elektrárna Temelín, diagnostika turbogenerátoru 1000 MW Electro-hydraulic systems of turbines El Sauz Power Plant Mexico, TG1 150 MW Kakanj Power Plant Bosnia and Herzegovina, TG5-110 MW Accerra Italy, TG3 120 MW Temelín Nuclear Power Plant, real-time turbo-generator diagnostics 1000 MW Budicí soupravy generátorů Elektrárna Vřesová, TG3, TG4-68 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG1-177 MW Elektrárna Shen Tou - Čína, TG3, TG4-588 MW Vodní elektrárna Vranov, G1-7 MW Vodní elektrárna Střekov, TG1, 2, 3-8 MW Vodní elektrárna Baglihar - Indie, TG1, 2, MW Jaderná elektrárna Mochovce - Slovensko, TG MW Řídicí tyče jaderných reaktorů Záporožská JE 4. blok Ukrajina, VVER 1000 MW Excitation systems for generators Vřesová Power Plant, TG3, TG4 68 MW Accerra Power Plant Italy, TG1 177 MW Shen Tou Power Plant China TG3, TG4 588 MW Vranov Hydroelectric Power Plant, G1 7 MW Střekov Hydroelectric Power Plant, TG1, 2, 3 8 MW Baglihar Hydroelectric Power Plant India, TG1, 2, MW Mochovce Nuclear Power Plant Slovakia, TG MW Regulated rods of nuclear reactors Zaporizhskaya Nuclear Power Plant Unit 4 Ukraine, VVER 1000 MW 25

28 řízení lidských zdrojů vysokoškolské vzdělání university education 28,5 % ostatní others 7,4 % vyučení skilled 20,2 % vzdělanostní struktura employees according to education středoškolské vzdělání secondary education 43,9 % Personální práce v a. s. je prováděna systematicky s cílem zvyšovat schopnosti a motivaci zaměstnanců s ohledem na přístup týmů k větší integraci, dále osobní fl exibilitu, komunikační schopnosti, rychlé rozhodování a procesní řízení. The human resources management in the company is performed with a view on an increase of competence and motivation of employees, on a higher integration of teams, on a personal fl exibility and a prompt decision making. inženýring a dodávky engineering and deliveries 44,6 % vývoj development 8,3 % ostatní others 17 % výroba production 30,1 % zaměstnanci podle aktivit employees according to activities human resources management

29 27

30 systém řízení jakosti Společnost ZAT je od roku 1997 certifi kována podle normy EN ISO 9001 zaručující kvalitu v oboru vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponentů. Při svých aktivitách uplatňuje společnost ZAT systém environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO V roce 2003 byla provedena recertifi kace podle normy EN ISO 9001:2000. The company ZAT has been certifi ed since 1997 according the standard EN ISO 9001 that guarantees the quality for development, design, manufacturing, assembly and servicing of electronic equipment, control systems and their components. At this activities ZAT applies the environmental management system in accordance with the standard ČSN EN ISO The recertifi cation according to ISO 9001:2000 was done in quality management system

31 29

32 zpráva auditora kopie originálu auditor s report copy of original

33 AUDITOR S REPORT for company shareholders We have audited the attached financial statement of ZAT a.s., K Podlesí 541, Příbram, IČ: , as of December 31, The preparation of the financial statement is in responsibility of the Company statutory body. Our charge is to express (with reference to the audit performance) a verdict relevant to the financial statement. We have performed the audit in accordance with the Act on Auditors and with the relevant guidelines of the Auditors Chamber of the Czech Republic. According to the guidelines the audit shall be planned and performed in a such way, in order the auditor obtains an adequate assurance that financial statement does not include any significant misstatements. The audit includes a verification (on selected tests basis) of the entirety and cogency of amounts and information as presented in the financial statement. The audit also includes a consideration of applied accounting principles and of significant statement). We believe that the performed audit provides an adequate basis for a verdict submission. In our opinion, the financial statement presents fairly in all material respects, assets, liabilities, own capital and financial situation of ZAT a.s. (as of December 31, 2003) and the result of its economy relevant to the year 2003 in accordance with the Act on Accounting and with relevant regulations of the Czech Republic. Plzeň, May 15, BDO Tax PL, s.r.o. Pražská 45, Plzeň Licence of the Auditors Chamber No. 379 translation 31

34 příloha výsledky k účetní hospodaření uzávěrce výkaz zisků a ztrát Označ. a T E X T b Skutečnost v běžném účetním období sledovaném 1 minulém 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Trzby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého F majetku 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 32 2 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti - 99 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním x x x

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004

T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 POPISNÁ ČÁST POLOLETNÍ ZPRÁVY EMITENTA REGISTROVANÝCH CENNÝCH PAPÍRŮ T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. PRAHA, ČERVENEC 2004 PODLE ZÁKONA Č. 591/1992 SB., O CENNÝCH PAPÍRECH VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Popisná

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí.

1. Úvodní slovo. Společnost TON ENERGO a.s. nemá organizační složku v zahraničí. OBSAH 1. Úvodní slovo 2. Základní údaje o společnosti 3. Roční účetní závěrka 4. Zpráva auditora 5. Cíle společnosti pro rok 2015 6. Návrh na vypořádání výsledku hospodaření za rok 2014 7. Zpráva dozorčí

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6.

PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. PROTOŽE MÍT SYSTÉM VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2012 (1. 7. 2011 30. 6. 2012) JE ZÁKLAD. WWW.ABRA.EU WWW.ABRA.EU 1 2 3 4 5 6 7 8 Úvod Informace o vývoji společnosti,

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ve zjednodušeném rozsahu Účetní závěrka za rok 0 MF č.j. 8/97 7/00 název závěrku současně x příslušnému finančnímu úřadu VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY ke dni..0 0 599 Bytové Ostřešany Sídlo nebo bydliště a místo podnikání liší-li se od

Více

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s.

Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. Přehled o peněžních tocích (cash flow) k 31.12.2010 ( v tis. Kč) IČ : 47675772 Položka Řád. Běžné Minulé P. Stav pen.prostř.a pen.ekviv.na začátku úč..001.>> Z.

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

Výroční zpráva společnosti

Výroční zpráva společnosti Výroční zpráva společnosti RENATEX CZ a.s. za rok 2013, společnost se sídlem Ostrava Poruba, K myslivně 2140, PSČ 708 00, IČ: 45192731, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

Více

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008)

Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 2008 (1.7.2007 30.6.2008) Výroční zpráva ABRA Software a.s. za hospodářský rok 28 (1.7.27 3.6.28) 2 Obsah 1. Úvod 2. Informace o vývoji společnosti, činnosti a stávajícím hospodářském postavení 3. Informace o skutečnostech významných

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Účetnictví II (UCT II) 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity:

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2013 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2013 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009

17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. v tis. Kč Pozn. 31. prosince 2010 31. prosince 2009 17. INDIVIDUÁLNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SPOLEČNOSTI CZECH PROPERTY INVESTMENTS, A.S. zpracovaná za rok končící 31. prosincem 2010 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Účetní závěrka Obsah semináře Účetní závěrka pojem, okamžik sestavení, postupy, účel Rozvaha Výkaz zisků a ztrát Cash-flow, přehled o změnách vlastního kapitálu Příloha k účetní závěrce Analýza výkazů,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009

VÝRO NÍ ZPRÁVA za rok 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 Obsah výroční zprávy Č á s t T e x t I. Základní informace o společnosti II. Orgány společnosti, organizační struktura III. Zpráva představenstva o výsledcích dosažených v roce

Více

Informace o společnosti

Informace o společnosti Informace o společnosti Petr Švec Generální ředitel 2 EP ENERGY TRADING, a.s. Sídlo Praha 1, Klimentská 46, PSČ 110 02 Identifikace IČ: 27386643, DIČ: CZ27386643 ID RÚT: 810, EIC kód: 27XG---UET-----U

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155

íslo B$žné ú etní období Min. ú. Ozna ení T E X T -ádku období Brutto Korekce Netto Netto * AKTIVA CELKEM 010000 563985-294154 269831 269155 R O Z V A H A (bilance) v plném rozsahu ke dni 31.12.213 v tis.czk Název a sídlo ú. jednotky ZEMKDKLSKÁ AKCIOVÁ SPOLEGNOST KOLOVEG Rok M$síc IG TYRŠOVA 146 213 12 477177 345 43 KOLOVEG íslo B$žné ú etní

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Účetnictví I (UCT I) Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: 545 - XXXX Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Hana Růčková Kredity: 6

Více

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4

Minimální výčet. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál. Označení A K T I V A Běžné účetní období Min.úč.ob. Brutto Korekce Netto Netto a b 1 2 3 4 Minimální výčet ROZVAHA dle vyhlášky MF v plném rozsahu k 31.12013 Název a sídlo Účetní jednotka doručí (v celých tisících Kč) účetní jednotky účetní závěrku současně THIMM správní, s. r. o. s doručením

Více

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb.

Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Převodový můstek - účetní jednotky účtující podle vyhlášky č. 504/2002 Sb. Obsahové vymezení jednotlivých položek Pomocného konsolidačního přehledu je upraveno v 25 až 64 konsolidační vyhlášky státu Rozvaha

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 31. 03. 2015 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 31. 03. 2015 31. 12. 2014 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 345 012 344 246 Oprávky a opravné položky -199 841-196 333 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 145 171

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Výkazy v plném rozsahu

Výkazy v plném rozsahu Výkazy v plném rozsahu Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky nebo podpisový záznam fyzické osoby, která je účetní jednotkou Právní forma účetní jednotky Předmět podnikání

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, třetím rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva společnosti R.JELINEK GROUP

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA

R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA R.JELINEK GROUP SE VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení akcionáři, obchodní přátelé, čtvrtým rokem mám tu čest Vám předložit jménem představenstva R.JELINEK GROUP SE výroční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2012 Úvodní slovo ředitele společnosti Vážení obchodní partneři, dámy a pánové, dovoluji si Vám předložit zprávu, v níž naleznete souhrnné údaje o výsledcích společnosti VF

Více

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč

ČEZ, a. s. ROZVAHA v souladu s IFRS k 30. 6. 2013 V mil. Kč ROZVAHA Aktiva Dlouhodobý hmotný majetek: 30. 6. 2013 31. 12. 2012 Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 311 641 318 139 Oprávky a opravné položky -175 095-175 703 Dlouhodobý hmotný majetek, netto 136 546

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT

Report On Business Activity. Zpráva o podnikatelské činnosti QUALITY CONTROL SYSTEM SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI RELATIONSHIP WITH THE ENVIRONMENT Zpráva o podnikatelské činnosti Report On Business Activity SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI Dohledový audit prováděný na kontrolu dodržování systému řízení jakosti nezjistil žádná pochybení. Normy ISO jsou dodržovány

Více

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous

SKUTEČNOST V ÚČETNÍM OBDOBÍ Běžném Minulém RESULT IN THE ACCOUNTING PERIOD Current Previous PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2010 DO 31. PROSINCE 2010 CASH-FLOW STATEMENT FOR THE PERIOD BETWEEN JANUARY 1, 2010 AND DECEMBER 31, 2010 (v celých tisících Kč) (in thousands CZK) SKUTEČNOST

Více

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012

česká verze výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2012 česká verze Obsah Údaje o společnosti, orgány a profil společnosti...3 Lidské zdroje, obrat a organizační struktura...4 Rozvaha...5 Výkaz zisku a ztráty...7 Přehled

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 CONSOLIDATED ANNUAL REPORT 2003 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS 1 Obsah Slovo předsedy představenstva Sdílené hodnoty konsolidované skupiny Contents Word by the Chairman of the Board of Directors

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12.

Příloha k účetní závěrce společnosti Lesy-voda, s. r. o. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. P Ř Í L O H A k rozvaze a výkazu zisku a ztráty k rozvahovému dni 31. 12. 2014 I. Základní údaje Obchodní firma: Sídlo: Identifikační číslo: Právní forma: Předmět podnikání: Datum vzniku: Lesy-voda, s.r.o.

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaný výkaz zisku dle IFRS 1-6/2005 4-6/2005 1-6/2006 4-6/2006 Provozní výnosy 61 715 28 696 77 183 35 636 Tržby z prodeje elektrické energie 57 216 26 475 71 645 33 186 Tržby z prodeje tepla a

Více

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o.

Obsah: Výroční zpráva byla sestavena ke dni 22. 5. 2015. Ing. František Urbaník jednatel AISE, s. r.o. Výroční zpráva 2014 Obsah: [ 3 ] Slovo ředitele společnosti [ 4 ] Informace o společnosti [ 5 ] Zpráva auditora k účetní závěrce [ 6 ] Účetní závěrka [ 19 ] Zpráva o vztazích [ 23 ] Zpráva auditora k výroční

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

2014 ISIN CZ0003501660

2014 ISIN CZ0003501660 Dodatek č. 1 k Prospektu dluhopisů ZONER software, a.s. Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem 10 % p. a. v celkové předpokládané jmenovité hodnotě emise 200.000.000 Kč k datu emise nebo v průběhu emisní

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA v p ném rozsahu ke dni 3t12.2013 (v celých tisících Kč) Rozvaha podle Přílohy Č. I vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA v p ném rozsahu

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

výroční zpráva 2011 annual report

výroční zpráva 2011 annual report annual report výroční zpráva IMOS Brno, a.s. 2011 česká verze Obsah Slovo předsedy, údaje o společnosti, orgány a profil společnosti........................................3 Lidské zdroje, obrat a organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ABRA SOFTWARE A.S. ZA HOSPODÁŘSKÝ ROK 2014 1. 7. 2013-30. 6. 2014 ÚVOD...1 INFORMACE O VÝVOJI SPOLEČNOSTI, ČINNOSTI A STÁVAJÍCÍM HOSPODÁŘSKÉM POSTAVENÍ...2 INFORMACE O SKUTEČNOSTECH

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA V PLNÉM ROZSAHU PRO PODNIKATELE formulář je platný pro účetní období končící v roce 2010 omezená verze Časté dotazy : Po otevření souboru se mi objevila jen úvodní stránka. Kde najdu listy přiznání? Vlastní přiznání je uloženo na dalších listech excelovského souboru. Listy lze zpravidla vidět jako záložky

Více

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010

Výroční zpráva o podnikatelské činnosti. za rok 2010 Výroční zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2010 1. Úvod obecné údaje o společnosti 2. Statutární a kontrolní orgány společnosti 3. Majetková spoluúčast v jiných společnostech 4. Roční zpráva o podnikatelské

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4

Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027 14000 PRAHA 4 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Č. řádku IKF Rok Měsíc IČO Název a sídlo účetní jednotky: Dušek reality a.s. 0 1 8 0 3 0 9 5 2013 12 25728814 Antala Staška 2027

Více

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč)

SKUPINA ČEZ Konsolidovaná rozvaha dle IFRS (v mil. Kč) Konsolidovaná rozvaha Aktiva 31.12.2007 31.12.2008 31.3.2009 Dlouhodobý hmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek, brutto 479 091 488 956 488 607 Oprávky a opravné položky 234 297 252 330 256 777 Dlouhodobý

Více

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005

výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 výroční zpráva SLOT s. r. o. 2005 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Úvod................................................................................ 3 Orgány společnosti a její management...............................................

Více

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s.

Výroční zpráva společnosti. TRANSROLL EAST, a.s. Výroční zpráva společnosti TRANSROLL EAST, a.s. TRANSROLL EAST, a.s., se sídlem na adrese Praha 4, Hněvkovská 1228/5, PSČ 148, IČ: 255 24 739, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném MS v Praze, oddíl B,

Více

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA

č l e n s k u p i n y D O R A VÝROČNÍ ZPRÁVA č l e n s k u p i n y D O R A OBSAH Profil společnosti.................................................. 4 Organizační struktura společnosti..................................... 5 Zpráva jednatele..................................................

Více

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO

Rozvaha ÚČETNÍ OBDOBÍ. Syntetický účet. Číslo položky BĚŽNÉ. Název položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 312014 ( v Kč, s přesností na dvě desetinná místa ) okamžik sestavení: 26.02015 Syntetický účet č.ř. 1 2 3 4 BĚŽNÉ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM A.

Více