VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003

2

3 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003 is assigned for commercial applications only.

4 obsah content CONTEST

5 identifikační údaje 5 základní údaje 7 poslání společnosti 9 úvodní slovo 11 struktura vlastníků a orgány společnosti 17 historický vývoj společnosti 19 segmentace trhu 21 hlavní aktivity 23 významné zakázky za rok řízení lidských zdrojů 27 systém řízení jakosti 28 účetní závěrka 29 zpráva auditora 30 organizační schéma společnosti 43 basic information 5 basic figures 7 mission of the company 9 introduction 11 company structure 17 company history 19 market segmentation 21 activities 23 main contracts 25 human resources management 27 quality management system 28 auditor s report 31 financial statement 37 organization structure of company 43 3

6 identifikační údaje Jméno: ZAT a. s. Právní forma: akciová společnost (Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583) Adresa: K Podlesí 541, Příbram VI IČO: Rok založení: 1962 Rok privatizace: 1992 Základní kapitál: Kč Počet pracovníků: 318 (k ) Telefon: Fax: Internet: Name: ZAT a. s. Legal status: joint-stock company (ZAT a. s. is registered at the municipal court in Praha, section b, reg. no. 1583) Address: K Podlesí 541, Příbram, Czech Republic Iden. No.: Established: 1962 Privatized: 1992 Share capital: CZK Employees: 318 (as ) Telephone: Fax: Internet: basic information

7 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI: Jméno: Právní forma: Adresa: ZAT Easy Control Systems a.s. akciová společnost Vejprnická 56, Plzeň Česká republika Jméno: Právní forma: Adresa: Cihelny Kryry a.s. akciová společnost Lipová 1127/22, Plzeň Česká republika DAUGHTER COMPANIES: Name: Legal status: Address: ZAT Easy Control Systems a.s. joint-stock company Vejprnická 56, Plzeň Czech Republic Name: Legal status: Address: Cihelny Kryry a.s. joint-stock company Lipová 1127/22, Plzeň Czech Republic 5

8 základní údaje tržby incomes v tis. Kč. (in Tsd. CZK) produktivita výkonů output productivity v tis. Kč. (in Tsd. CZK) náklady na vývoj development costs v tis. Kč. (in Tsd. CZK) basic figures

9 výkony output v tis. Kč. (in Tsd. CZK) počet zaměstnanců employees nákup investic investment v tis. Kč. (in Tsd. CZK) 7

10 poslání společnosti mission of the company

11 Společnost ZAT je světovým komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího systému i systémů jiných renomovaných výrobců. Zaměřujeme se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďujeme se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy. Company ZAT is a comprehensive supplier of automation for industrial processes on the basis of both own control system and other renowned manufactures systems. We are focusing on a maximum matching to requirements of customers on the basis of a long- -term development of knowledge in the customers needs. We are concerning on the branches with high demands on reliability and individual solutions that are required above all in the segments of power generation, mining of minerals and transportation. 9

12 úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti ZAT a.s za rok Společnost ZAT a.s. pokračovala i v roce 2003 ve své dlouholeté tradici a významným způsobem si posílila a upevnila pozice uznávaného českého dodavatele komplexních a certifi kovaných řešení automatizace průmyslových procesů. Minulý rok byl pro společnost rokem významného růstu jak v oblasti tržeb, výkonů a produktivity práce, tak v oblasti zisku, mezd a počtu zaměstnanců, to vše při zachování objemu investic do technologických zařízení, pracovního prostředí i know-how, a rovněž do oblasti vývoje vlastních systémů. Tyto výsledky potvrzují správnost změn provedených ve společnosti v uplynulém období a pro jejich dosažení byla zapotřebí tvrdá práce všech pracovníků společnosti. To ocenila také Hospodářská komora České republiky čestným uznáním a titulem Nejlepší fi rma okresu Příbram za rok Významný vliv na výsledky loňského roku měl úspěšně provedený integrační proces, jehož cílem bylo začlenit převzaté energetické aktivity bývalé ŠKODA divize Controls do struktury skupiny ZAT, která se od 1. ledna 2003 skládá z původní ZAT a.s., části ŠKODA Controls a dceřiné společnosti ZAT Easy Control Systems a.s. Tato nově defi novaná skupina pokrývá všechny oblasti automatizace v její plné šíři. Cílem integračního procesu bylo zamezit vzniku duplicit v rámci skupiny a nastavit zodpovědnosti jednotlivých specialistů tak, aby bylo možné budovat týmy podle potřeby projektů a využívat efektivně existující potenciál. Pokračování v tomto procesu a důsledné rozvíjení týmové práce ve společnosti je pro nás velkou výzvou i pro nadcházející období. V roce 2003 společnost ZAT pokračovala v dodávkách řídicích systémů do svých tradičních oborů klasické a jaderné energetiky, povrchových dolů, plynárenství, životního prostředí, řídicích systémů pro řízení průmyslových procesů v cihelnách, pro potravinářství a další odvětví. Mezi významné dodávky patřily i výrobky podle cizí dokumentace, tedy přímé výrobní zakázky převážně přístrojové techniky. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely zrealizované kontrakty do lokalit povrchových dolů, které představovaly komplexní řešení automatizace pásových dopravníků, důlních strojů a pomocných provozů, včetně dálkové komunikace introduction

13 Dear shareholders, dear business partners, We are submitting you the annual report of the company ZAT a.s. of The company ZAT a.s. continued in 2003 its longstanding traditions and signifi cantly strengthened and consolidated its position of the recognized Czech supplier of complex and certifi ed solutions of automation of industrial processes. Last year was for the company a year of signifi cant growth in revenue, output and productivity of labour as well as growth in income, wages and number of employees, with maintenance of the volume of investments in technological equipment, working environment and know-how and also in the fi eld of system development. These results confi rm correctness of changes made in the company during the past period, whose achievement required hard work of all employees of the company. It was acknowledged by Chamber of Commerce which granted Certifi cate of Merit and the title The best fi rm in the district of Pribram in Integrative process, which was successfully carried out and whose goal was to integrate energy activities taken over from former SKODA, Controls division, into the structure of ZAT group which since 1st January 2003 has consisted of original ZAT a.s., part of SKODA Controls and subsidiary company ZAT Easy Control Systems a.s., had signifi cant infl uence on last year s results. This newly defi ned group covers all fi elds of automation to full extent. The aim of integrative process was to avoid occurance of double-counting within the group and to determine responsibilities of individual specialists so that it could be possible to create groups according to the needs of projects and to use development of existing capacity more effectively. Continuation in this process and thorough development of team work in the company means for us a great challenge for the forthcoming period. In 2003 the company ZAT went on in supplies of control systems within its traditional branches of classical and nuclear power engineering, open pit mines, gas industry, environment, control systems for operation of industrial processes in brickworks, food industry and other branches. Among signifi cant supplies belonged products made according to outside documentation, i.e. direct production orders of technology devices mostly. 11

14 úvodní slovo dat a jejich prezentace na centrálních dispečincích, realizovaných rovněž společností ZAT. Naše řešení a velmi kvalitní práce v tomto oboru byly oceněny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Zlatou medailí v kategorii energetika a silnoproudá elektrotechnika za realizaci díla Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dolu Jiří (Sokolovská uhelná společnost, a.s.). Dílo bylo zrealizováno ve spolupráci s fi rmou Elektroprim Koutník, s.r.o. V rámci integračního procesu bývalé Divize Controls inženýrské a výrobní oddělení Zatu začlenily během poměrně krátké doby řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů, buzení generátorů, a elektrohydraulické systémy turbin do portfolia svých standardních dodávek. Tyto dodávky se již významně podílely na tržbách a hlavně výkonech společnosti, které v roce 2003 vzrostly o více než třetinu oproti předcházejícímu roku. Zvláště řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů VVER na ukrajinském trhu významně posílily obor jaderné energetiky, který se nadále bude významně podílet na objemech společnosti. Další významnou a dlouhodobou zakázkou v tomto oboru je obnova informačního a řídicího systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme úspěšně dokončili FAT vyrobeného systému. Cílem společnosti pro příští období je zajištění růstu obchodu a zvýšení objemů i v dalších oborech, což ještě více upevní stabilitu společnosti. Dosáhnout stanovených cílů znamená být neustále aktivní a cílevědomě a tvrdě pracovat, což se nám v roce 2003 dařilo. Nikdy bychom toho však nedosáhli nebýt našich zákazníků, odběratelů, kterým děkujeme za důvěru v naši společnost. Vynasnažíme se i nadále je nezklamat a cestou budování partnerských vztahů se ještě více zaměřit na jejich požadavky. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky v roce 2003 patřily zejména Škoda Jaderné strojírenství a.s., Škoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutník s.r.o., Brush Sem s.r.o., Severočeské doly a.s., Škoda Dopravní technika s.r.o. a Škoda Electric s.r.o. Objemy budoucích dodávek společnosti na konci roku 2003, tedy dodávek, které jsou smluvně zajištěny a budou realizovány v následujícím období, dosáhly 1,2 mld. Kč. Naším cílem je tento objem i nadále navyšovat a zachovat trend růstu přímého i nepřímého vývozu našich produktů. Investice do vývoje vlastního systému v roce 2003 představovala částku téměř 16 miliónů korun. Tato investice přinesla rozšíření systému ZAT Planit Suite MP o další možnosti komunikace dat a další nástroje umožňující lepší intuitivní programování a usnadňující práci při aplikacích systému v realizovaných projektech, což zvyšuje možnosti pro jeho nasazení. V porovnání s ostatními systémy na trhu systém ZAT drží krok s těmito systémy a zachovává příznivý poměr cena/výkon. introduction

15 The biggest contribution to the revenue of the company was mostly made by means of contracts realised in open pit mines, which presented comprehensive solution of conveyor belt automation, mine machines and supplementary services including data communication and its presenting on central operating control service also realized by the company ZAT. Our solution and work of a high quality in this branch was awarded Golden Medal in International Engineering Brno Trade Fair in the category of power engineering and heavy-current electrical engineering for the realization of the project named Operation of long-distance conveyor belt transportation in Jiri coal mine (Sokolov Coal Company. a.s.). The deal was realized in cooperation with the fi rm Elektroprim Koutnik s.r.o. Within the integrative process of the former Division of Controls engineering and production departments of ZAT during relatively short time integrated operational systems for nuclear reactors, of generators, electrodynamic systems of turbines into portfolio of its standard supplies. These deliveries have already contributed signifi cantly to sales and especially to the output of the company which in 2003 increased by more than one third in comparison with the previous year. Particularly operating systems for operation of nuclear reactor rods VVER in Ukrainian market signifi cantly strengthened power engineering branch which will remarkably contribute to the volume of the company in the future. Further important and long-term order in this branch is renewal of information and operating system for nuclear plant Dukovany where we successfully completed FAT of the produced system. The goal of the company for the next period is to ensure the growth of trade and to increase the volume in further branches which will strengthen the company s stability even more. Achievement of the stated goals means constant active and purposeful work which we managed to do in We would never have managed it without our customers, buyers who we thank for their trust in our company. We will do our best in order not to disappoint them in the future and through creation of partnership relationships to focus on their requirements even more. Among our most important customers in 2003 ranked especially Skoda Nuclear Engineering a.s., Skoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutnik s.r.o., North Bohemian Mines a.s., Skoda Transport Technology s.r.o. and Skoda Electric s.r.o. The volume of future supplies of the company at the end of 2003 i.e. supplies which are under contracts and will be realised in the following period amounts to 1,2 billion CZK. Our goal is to increase this volume and keep the trend of growth of direct and indirect export of our products. 13

16 úvodní slovo Vzhledem k vlastnímu vývoji zůstává pro naše zákazníky důležité a prioritní zachování vysoké fl exibility při řešení jejich požadavků. Pro příští období se zaměříme na sjednocení programovacích nástrojů jak pro systém ZAT Planit Suite MP, tak i pro systém Primis. V příjemném pracovním prostředí, konstruktivním a tvůrčím ovzduší uvnitř fi rmy pracují zkušení odborníci, kteří mají k dispozici kvalitní technické vybavení a používají nejmodernější prostředky pro přímou výrobní činnost, ale i pro podpůrné činnosti. Vedení společnosti si uvědomuje, že zaměstnanci fi rmy jsou její největší bohatství a je připraveno i nadále zajistit takové podmínky, které budou podporovat výchovu kvalifi kovaných a fl exibilních odborníků a spoluvytvářet návyky zdravého životního stylu a pozitivního myšlení svých zaměstnanců, aby naši zákazníci měli záruku pružných a kvalitních služeb a perspektivu pro další spolupráci. Organizace produkční linie je výkonná a plně funkční, což potvrzuje i v roce 2003 provedená recertifi kace systému řízení kvality podle standardu normy ISO 9001:2000. V následujícím období se zaměříme na další precizování standardizace pracovních postupů tak, abychom dosáhli dalšího zvýšení produktivity a zkvalitnění jakosti výrobků a služeb. Existující environmentální politika ZAT pomáhá udržet současný vliv výrobní činnosti na životní prostředí v limitech, které snesou nejpřísnější měřítka jak v současnosti, tak z pohledu vstupu do Evropské unie. Závazkem společnosti pro budoucí období je snižovat energetickou náročnost výroby a provozu společnosti, minimalizovat množství odpadů, zmenšovat negativní vliv na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku. V uplynulém období a i nadále jsme si plně vědomi zodpovědnosti vůči našim zákazníkům a uvědomujeme si nutnost kvalitních, plně funkčních a spolehlivých dodávek, tak aby jejich technologie mohli bezporuchově, ekologicky a ekonomicky produkovat. Firma Zat je i do budoucna připravena navrhovat a dodávat systémy s ohledem na očekávané potřeby svých současných i budoucích zákazníků a dosáhnout technické i cenové úrovně srovnatelné s nejlepšími světovými řešeními v oboru. Jsme a zůstáváme tradičním stabilním a spolehlivým partnerem komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu. introduction

17 Investments in the development of the system itself amounted to almost 16 million CZK in This investment brought extension of the system ZAT - Plant Suite MP by further possibilities of data communication and other devices enabling better intuitive programming and to make work of applying systems in realised projects easier, which maximizes possibilities for its use. In comparison with other systems in the market ZAT is keeping up with them maintaining advantageous proportion of price / output. Maintenance of high fl exibility in meeting their requirements is for our customers important and priority for their own development. In the future we will focus on integration of programming devices both for the system ZAT -Plant Suite MP and system Primis. In the pleasant working environment, constructive and creative atmosphere there work experienced specialists who have quality technical equipment and use the most modern means both for direct production activities and for supplementary activities. The management of the company realises that company employees are the biggest wealth and it is prepared to ensure conditions which will support training of qualifi ed and fl exible specialists and will create habits of Ing. Roman Mašika výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel managementu Chief Executive Offi cer Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director healthy life style and positive thinking of its employees so that our customer can have a guarantee of fl exible and quality service and prospect for further cooperation. The organization of production line is effective and completely operative which is confi rmed by re-certifi cation of operational system quality according to standard ISO 9001:2000. In future we will focus on further elaboration of standardization of operational procedure in order to reach further increase of productivity and improvement of products and services quality. Existing environmental policy of ZAT helps to maintain present infl uence of production activities on environment within limits which can stand up both from the point of view of the strictest present standards and entering European Union. The obligation of the company for the next period is to lower production and operational energy intensity, minimize the amount of waste, reduce negative infl uence on environment in all phases of life cycle of the product. In the past period and further on we realise the responsibility towards our customers and we are aware of need in quality, functional and reliable deliveries so that their technology could work trouble-free, ecologically and economically. The company ZAT is prepared to offer and deliver systems, which will take into consideration anticipated needs of our present and potential customers, and to reach the level in price and technology comparable with the best world solutions in the branch. We are and will be traditional stable and reliable partner complex supplier of automation of industrial processes with fi rm position in Czech and international market. 15

18 struktura vlastníků a orgány společnosti Českomoravská správcovská a obchodní a.s. - akcionáři Českomoravské správcovské a obchodní a.s. jsou rovným dílem tři fyzické osoby: - shareholders of Českomoravská správcovská a obchodní a.s. are equally three individuals: Ing. Jaroslav Novák Ing. Pavel Němeček Ing. Jaroslav Scharf valná hromada general meeting 70 % Ostatní drobní vlastníci Others 30 % podíl ve společnosti structure of owners Představenstvo Board of directors Dozorčí rada Supervisory board Ing. Jaroslav Novák Ing. Jaroslav Scharf Ing. Roman Mašika Ing. Pavel Němeček Ing. Bohumil Maxa Lucie Němečková Jan Matoušek výkonný ředitel managementu Chief Executive Officer Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Roman Mašika výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director Ing. Ivo Tichý company structure

19 17

20 historický vývoj společnosti 1962 Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska Uranového průmyslu 1965 První generace řídicího systému ZAT 1970 Instalace řídicích systémů v energetice 1975 První zahraniční zakázky 1992 Privatizace 1962 Automation instruments within the Development center in uranium industry 1965 The fi rst generation of control system ZAT 1970 The installations of ZAT control systems in power generation industrial segment 1975 The fi rst deliveries abroad 1992 Privatization company history

21 1997 Akvizice Easy Control spol. s r.o Certifi kace podle normy EN ISO Nová generace řídicího systému ZAT - Plant Suite MP 2003 Akvizice energetických aktivit divize ŠKODA Controls 2003 Recertifi kace podle normy EN ISO 9001: An acquisition of company Easy Control 1997 Certifi cation ISO New generation of ZAT - Plant Suite MP control system 2003 An acquisition of power activities of division ŠKODA Controls 2003 Recertifi cation to ISO 9001:

22 segmentace trhu market segmentation

23 výroba podle cizí dokumentace manufacturing for other companies 10 % plynárenský průmysl gas industry 3 % ostatní others 10 % energetika power industry 45 % povrchové doly open cast mines 32 % tržby za rok 2003 podle oborů Income structure according to branches podíl exportu z tržeb včetně nepřímého 19,9 % 26 % 39,3 % 16,5 % 15 % 7,4 % 44,7 % Export ratio from incomes including indirect export 21

24 hlavní aktivity Naše aktivity: Dodávky řídicích a informačních systémů Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software Inženýring - konzultace, projekty, software Výroba - přístrojů, kompletace řídicích systémů Instalace a uvedení do provozu Servis záruční a pozáruční Školení Our activities: Deliveries of control and information systems Development of own control systems (hardware, software) Engineering consultation, projects, software Manufacture and assembly Installation and commissioning After sale service Training activities

25 V oborech: Klasická energetika Jaderná energetika Povrchová těžba a doprava surovin Ochrana životního prostředí Distribuce plynu Průmyslové procesy - cihelny, keramika, chemie, potraviny Industrial segments: Fossil power plants Nuclear power plants Open cast mining and transport of raw material Environmental protection Gas distribution Manufacturing processes brickworks, ceramics, chemistry, foods 23

26 významné zakázky za rok 2003 main contracts

27 Řídicí a informační systémy Elektrárny Opatovice, TG6, rekonstrukce Elektrárna Mělník I, blok 3 a 4, modernizace Vodní elektrárna Dalešice, TG1, rekonstrukce Teplárna Náchod, TG2 a TG4, rekonstrukce Ulaanbaatar - Mongolsko, školicí středisko Předávací stanice plynu Regulační stanice plynu VVTL Povrchové doly Sokolovská Uhelná a.s., rypadlo KU 800/12, pásové vozy PVZ2500/215/8,1800/202,2500/04, pásové dopravníky PD64 a PD501, čerpací stanice Družba Mostecká uhelná společnost, a.s., zakladač ZP Z82, technologický celek 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Severočeské doly, Doly Bílina, pásové dopravníky PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 Důl Šikulje - Bosna a Hercegovina, pásové dopravníky Control and information systems Opatovice Power Plant, TG6, reconstruction Mělník I Power Plant, unit 3 and 4, modernization Dalešice Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant, TG1, reconstruction Náchod Heating Plant, TG2 and TG4, reconstruction Ulaanbaatar Mongolia, training centre Transfer stations Very High Pressure Reducing Station Open cast mines Sokolovská Uhelná a.s., KU800/12 bucket-wheel excavator, PVZ2500/215/8, 1800/202, 2500/04, belt conveyers PD64 and PD501, Družba pumping station Mostecká uhelná společnost, a.s., ZP Z82, spreader belt conveyer complex 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Bílina Mines, PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 belt conveyers Sikulje Mine Bosnia and Herzegovina, belt conveyer complex Elektro-hydraulické soupravy turbin Elektrárna EL Sauz - Mexiko, TG1-150 MW Elektrárna Kakanj - Bosna a Hercegovina, TG5 110 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG3-120 MW Jaderná elektrárna Temelín, diagnostika turbogenerátoru 1000 MW Electro-hydraulic systems of turbines El Sauz Power Plant Mexico, TG1 150 MW Kakanj Power Plant Bosnia and Herzegovina, TG5-110 MW Accerra Italy, TG3 120 MW Temelín Nuclear Power Plant, real-time turbo-generator diagnostics 1000 MW Budicí soupravy generátorů Elektrárna Vřesová, TG3, TG4-68 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG1-177 MW Elektrárna Shen Tou - Čína, TG3, TG4-588 MW Vodní elektrárna Vranov, G1-7 MW Vodní elektrárna Střekov, TG1, 2, 3-8 MW Vodní elektrárna Baglihar - Indie, TG1, 2, MW Jaderná elektrárna Mochovce - Slovensko, TG MW Řídicí tyče jaderných reaktorů Záporožská JE 4. blok Ukrajina, VVER 1000 MW Excitation systems for generators Vřesová Power Plant, TG3, TG4 68 MW Accerra Power Plant Italy, TG1 177 MW Shen Tou Power Plant China TG3, TG4 588 MW Vranov Hydroelectric Power Plant, G1 7 MW Střekov Hydroelectric Power Plant, TG1, 2, 3 8 MW Baglihar Hydroelectric Power Plant India, TG1, 2, MW Mochovce Nuclear Power Plant Slovakia, TG MW Regulated rods of nuclear reactors Zaporizhskaya Nuclear Power Plant Unit 4 Ukraine, VVER 1000 MW 25

28 řízení lidských zdrojů vysokoškolské vzdělání university education 28,5 % ostatní others 7,4 % vyučení skilled 20,2 % vzdělanostní struktura employees according to education středoškolské vzdělání secondary education 43,9 % Personální práce v a. s. je prováděna systematicky s cílem zvyšovat schopnosti a motivaci zaměstnanců s ohledem na přístup týmů k větší integraci, dále osobní fl exibilitu, komunikační schopnosti, rychlé rozhodování a procesní řízení. The human resources management in the company is performed with a view on an increase of competence and motivation of employees, on a higher integration of teams, on a personal fl exibility and a prompt decision making. inženýring a dodávky engineering and deliveries 44,6 % vývoj development 8,3 % ostatní others 17 % výroba production 30,1 % zaměstnanci podle aktivit employees according to activities human resources management

29 27

30 systém řízení jakosti Společnost ZAT je od roku 1997 certifi kována podle normy EN ISO 9001 zaručující kvalitu v oboru vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponentů. Při svých aktivitách uplatňuje společnost ZAT systém environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO V roce 2003 byla provedena recertifi kace podle normy EN ISO 9001:2000. The company ZAT has been certifi ed since 1997 according the standard EN ISO 9001 that guarantees the quality for development, design, manufacturing, assembly and servicing of electronic equipment, control systems and their components. At this activities ZAT applies the environmental management system in accordance with the standard ČSN EN ISO The recertifi cation according to ISO 9001:2000 was done in quality management system

31 29

32 zpráva auditora kopie originálu auditor s report copy of original

33 AUDITOR S REPORT for company shareholders We have audited the attached financial statement of ZAT a.s., K Podlesí 541, Příbram, IČ: , as of December 31, The preparation of the financial statement is in responsibility of the Company statutory body. Our charge is to express (with reference to the audit performance) a verdict relevant to the financial statement. We have performed the audit in accordance with the Act on Auditors and with the relevant guidelines of the Auditors Chamber of the Czech Republic. According to the guidelines the audit shall be planned and performed in a such way, in order the auditor obtains an adequate assurance that financial statement does not include any significant misstatements. The audit includes a verification (on selected tests basis) of the entirety and cogency of amounts and information as presented in the financial statement. The audit also includes a consideration of applied accounting principles and of significant statement). We believe that the performed audit provides an adequate basis for a verdict submission. In our opinion, the financial statement presents fairly in all material respects, assets, liabilities, own capital and financial situation of ZAT a.s. (as of December 31, 2003) and the result of its economy relevant to the year 2003 in accordance with the Act on Accounting and with relevant regulations of the Czech Republic. Plzeň, May 15, BDO Tax PL, s.r.o. Pražská 45, Plzeň Licence of the Auditors Chamber No. 379 translation 31

34 příloha výsledky k účetní hospodaření uzávěrce výkaz zisků a ztrát Označ. a T E X T b Skutečnost v běžném účetním období sledovaném 1 minulém 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Trzby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého F majetku 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 32 2 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti - 99 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním x x x

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

annual report výroční zpráva RegioJet a.s.

annual report výroční zpráva RegioJet a.s. 2012 annual report výroční zpráva RegioJet a.s. SA GROUP STUDENT AGENCY holding, a.s. 100 % 98 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet a. s. v ČR RegioJet

Více

Elektrárny Opatovice, a.s.

Elektrárny Opatovice, a.s. Elektrárny Opatovice, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2004 Obsah / Contents Vývoj vybraných ukazatelů EOP, a.s.............. 1 Key Statistics of EOP, a.s...................... 1 Úvodní slovo předsedy

Více

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s.

Výroční zpráva. Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. Výroční zpráva Annual Report RUDOLF JELÍNEK a.s. 29 Obsah Content I. Úvodní slovo předsedy představenstva II. Profil společnosti Základní údaje Orgány společnosti Hlavní ukazatele z činnosti společnosti

Více

výroční zpráva annual report 2008

výroční zpráva annual report 2008 výroční zpráva annual report 2008 VETROPACK MORAVIA GLASS, akciová společnost Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Minulý vývoj a výhled do budoucna 4 Hospodářské výsledky 8 Účetní závěrka 26

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Výroční zpráva Annual report 2010

Výroční zpráva Annual report 2010 Výroční zpráva Annual report 2010 Obsah table of contents Profil společnosti 3 Company profile 3 Rozvaha 31 Balance sheet 32 Úvodní slovo jednatelů 7 Introductory word of Executives 7 Výkaz zisku a ztrát

Více

annual report výroční zpráva

annual report výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva SA GROUP Ing. Radim Jančura 100 % 100 % 100 % ORBIX, s. r. o. STUDENT AGENCY, s. r. o. DPL real, s. r. o. 100 % 100 % RegioJet, a. s. v ČR RegioJet, a. s. v SR 20 % 80

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. 04 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2004, PRŮMSTAV, A.S. ANNUAL REPORT 2004, PRŮMSTAV, A.S. OBSAH CONTENTS 2 Profil společnosti 4 Vybrané ukazatele (1999 2004) 6 Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH TABLE OF CONTENTS Profil společnosti 5 Company profile 6 Rozvaha 33 Balance sheet 34 Úvodní slovo jednatele 9 Introductory word from the Executive 10 Výkaz zisku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2009 EGP INVEST, spol. s r.o. Ing. Petr Sláčala, MBA ředitel společnosti Ing. Jan Benešík výkonný ředitel pro výrobu Managing Director Production Executive Manage Ing. Jiří

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

New equipment for traditional technologies

New equipment for traditional technologies M EMORANDUM 2003 New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou Česká republika IČO 463 471 60 DIČ CZ46347160 Právní

Více

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva

OBSAH CONTENTS. Contents Note from the board chairman Report of the board of directors. Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA CONSOLIDATED ANUAL REPORT OBSAH CONTENTS Obsah Slovo předsedy představenstva Zpráva představenstva 1 Contents Note from the board chairman Report of the board of directors

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2005 Nová zařízení pro tradiční technologie New equipment for traditional technologies Profil společnosti Obchodní název ŽĎAS, a.s. Sídlo Strojírenská 6 591 71 Žďár nad Sázavou

Více

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005

Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Rok 2005 se opět nesl v duchu firemního motta Pražské teplárenské a.s., které zní: Teplo na dosah ruky. V praxi tato slovní vize znamenala

Více

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o.

GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT. s.r.o. GTS CZECH s.r.o. GTS CZECH VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT GTS CZECH s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 ANNUAL REPORT

Více

skupina Student Agency

skupina Student Agency skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 %

Více

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report

METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 METALIMEX a. s. Výroční zpráva Annual Report 20 08 Výroční zpráva /2008/ Annual Report Již 60 let 60 years pracujeme trading s kovy in metals METALIMEX

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 5 A N N U A L R E P O R T Obsah / Contents Obecná čast / General Part Úvodní slovo / Introduction... 2 Tuzemský obchod / Inland trade... 6 Zahraniční obchod / Foreign trade...

Více

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s.

Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 W.A.G. minerální paliva, a.s. Cenu určujete vy Price is up to you 02 Výroční zpráva 2007 společnosti WAG minerální paliva, a.s. 2007 Annual report WAG minerální paliva,

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2012

Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Výroční zpráva / Annual Report 2012 Obsah / Content: I. PREZENTAČNÍ ČÁST / Presentation part Úvodní slovo předsedy představenstva / Foreword by the Chairman of the Board

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012. DT Výhybkárna a strojírna, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 ANNUAL REPORT 2012 DT Výhybkárna a strojírna, a.s. Obsah: strana Základní informace o společnosti...2 Úvodní slovo předsedy představenstva...3 Orgány společnosti...5 Výrobní program...6

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou 2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 4 Obsah A Základní údaje 6 1 Správní a výkonné orgány k 31. 12. 2005 12 2 Organizační struktura MERO ČR, a. s. 14 3 Úvodní slovo předsedy

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA A N N U A L R E P O R T 2 0 0 7 OBSAH Úvodní slovo vedení společnosti... 2 Profil společnosti... 4 Představenstvo společnosti, dozorčí rada... 5 Historie společnosti... 6-8 Slovo

Více

Výroční zpráva / Annual Report 2011

Výroční zpráva / Annual Report 2011 AXA pojišťovna a.s. Výroční zpráva / Annual Report 2011 more than/standards Obsah Zpráva managementu... 4 Výhled do roku 2012... 6 Informace o společnosti... 8 Informace o aktivitách v oblasti výzkumu

Více

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004

MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 MERO ČR, a. s. Kralupy nad Vltavou VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2004 ROPOVODY V ČESKÉ REPUBLICE PIPELINES IN CZECH REPUBLIC Družba pipeline IKL pipeline MND domestic oil Litvínov - terminal CTR/COTF Nelahozeves

Více

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T

CONTENTS OBSAH I N T R O D U C T I O N Ú V O D N Í Č Á S T I N F O R M A Č N Í Č Á S T I N F O R M A T I O N P A R T ROČNÍ ZPRÁVA 2003 YEAR REPORT 2003 OBSAH Ú V O D N Í Č Á S T 4.... Organizační schéma Unipetrol, a.s. 6.... Skupina Unipetrol v roce 2003 7.... Adresa a ostatní základní údaje 9.... Úvodní slovo předsedy

Více