VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA / ANNUAL REPORT 2003

2

3 Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2003 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2003 is assigned for commercial applications only.

4 obsah content CONTEST

5 identifikační údaje 5 základní údaje 7 poslání společnosti 9 úvodní slovo 11 struktura vlastníků a orgány společnosti 17 historický vývoj společnosti 19 segmentace trhu 21 hlavní aktivity 23 významné zakázky za rok řízení lidských zdrojů 27 systém řízení jakosti 28 účetní závěrka 29 zpráva auditora 30 organizační schéma společnosti 43 basic information 5 basic figures 7 mission of the company 9 introduction 11 company structure 17 company history 19 market segmentation 21 activities 23 main contracts 25 human resources management 27 quality management system 28 auditor s report 31 financial statement 37 organization structure of company 43 3

6 identifikační údaje Jméno: ZAT a. s. Právní forma: akciová společnost (Společnost je vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1583) Adresa: K Podlesí 541, Příbram VI IČO: Rok založení: 1962 Rok privatizace: 1992 Základní kapitál: Kč Počet pracovníků: 318 (k ) Telefon: Fax: Internet: Name: ZAT a. s. Legal status: joint-stock company (ZAT a. s. is registered at the municipal court in Praha, section b, reg. no. 1583) Address: K Podlesí 541, Příbram, Czech Republic Iden. No.: Established: 1962 Privatized: 1992 Share capital: CZK Employees: 318 (as ) Telephone: Fax: Internet: basic information

7 DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI: Jméno: Právní forma: Adresa: ZAT Easy Control Systems a.s. akciová společnost Vejprnická 56, Plzeň Česká republika Jméno: Právní forma: Adresa: Cihelny Kryry a.s. akciová společnost Lipová 1127/22, Plzeň Česká republika DAUGHTER COMPANIES: Name: Legal status: Address: ZAT Easy Control Systems a.s. joint-stock company Vejprnická 56, Plzeň Czech Republic Name: Legal status: Address: Cihelny Kryry a.s. joint-stock company Lipová 1127/22, Plzeň Czech Republic 5

8 základní údaje tržby incomes v tis. Kč. (in Tsd. CZK) produktivita výkonů output productivity v tis. Kč. (in Tsd. CZK) náklady na vývoj development costs v tis. Kč. (in Tsd. CZK) basic figures

9 výkony output v tis. Kč. (in Tsd. CZK) počet zaměstnanců employees nákup investic investment v tis. Kč. (in Tsd. CZK) 7

10 poslání společnosti mission of the company

11 Společnost ZAT je světovým komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů na základě vlastního řídicího systému i systémů jiných renomovaných výrobců. Zaměřujeme se na maximální přizpůsobení požadavkům zákazníků na základě dlouhodobě rozvíjené znalosti jejich potřeb. Soustřeďujeme se na odvětví s vysokými nároky na spolehlivost a individuální řešení, vyžadovaná zejména v oblasti energetiky, těžby nerostů a dopravy. Company ZAT is a comprehensive supplier of automation for industrial processes on the basis of both own control system and other renowned manufactures systems. We are focusing on a maximum matching to requirements of customers on the basis of a long- -term development of knowledge in the customers needs. We are concerning on the branches with high demands on reliability and individual solutions that are required above all in the segments of power generation, mining of minerals and transportation. 9

12 úvodní slovo Vážení akcionáři, vážení obchodní přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu společnosti ZAT a.s za rok Společnost ZAT a.s. pokračovala i v roce 2003 ve své dlouholeté tradici a významným způsobem si posílila a upevnila pozice uznávaného českého dodavatele komplexních a certifi kovaných řešení automatizace průmyslových procesů. Minulý rok byl pro společnost rokem významného růstu jak v oblasti tržeb, výkonů a produktivity práce, tak v oblasti zisku, mezd a počtu zaměstnanců, to vše při zachování objemu investic do technologických zařízení, pracovního prostředí i know-how, a rovněž do oblasti vývoje vlastních systémů. Tyto výsledky potvrzují správnost změn provedených ve společnosti v uplynulém období a pro jejich dosažení byla zapotřebí tvrdá práce všech pracovníků společnosti. To ocenila také Hospodářská komora České republiky čestným uznáním a titulem Nejlepší fi rma okresu Příbram za rok Významný vliv na výsledky loňského roku měl úspěšně provedený integrační proces, jehož cílem bylo začlenit převzaté energetické aktivity bývalé ŠKODA divize Controls do struktury skupiny ZAT, která se od 1. ledna 2003 skládá z původní ZAT a.s., části ŠKODA Controls a dceřiné společnosti ZAT Easy Control Systems a.s. Tato nově defi novaná skupina pokrývá všechny oblasti automatizace v její plné šíři. Cílem integračního procesu bylo zamezit vzniku duplicit v rámci skupiny a nastavit zodpovědnosti jednotlivých specialistů tak, aby bylo možné budovat týmy podle potřeby projektů a využívat efektivně existující potenciál. Pokračování v tomto procesu a důsledné rozvíjení týmové práce ve společnosti je pro nás velkou výzvou i pro nadcházející období. V roce 2003 společnost ZAT pokračovala v dodávkách řídicích systémů do svých tradičních oborů klasické a jaderné energetiky, povrchových dolů, plynárenství, životního prostředí, řídicích systémů pro řízení průmyslových procesů v cihelnách, pro potravinářství a další odvětví. Mezi významné dodávky patřily i výrobky podle cizí dokumentace, tedy přímé výrobní zakázky převážně přístrojové techniky. Na tržbách společnosti se nejvíce podílely zrealizované kontrakty do lokalit povrchových dolů, které představovaly komplexní řešení automatizace pásových dopravníků, důlních strojů a pomocných provozů, včetně dálkové komunikace introduction

13 Dear shareholders, dear business partners, We are submitting you the annual report of the company ZAT a.s. of The company ZAT a.s. continued in 2003 its longstanding traditions and signifi cantly strengthened and consolidated its position of the recognized Czech supplier of complex and certifi ed solutions of automation of industrial processes. Last year was for the company a year of signifi cant growth in revenue, output and productivity of labour as well as growth in income, wages and number of employees, with maintenance of the volume of investments in technological equipment, working environment and know-how and also in the fi eld of system development. These results confi rm correctness of changes made in the company during the past period, whose achievement required hard work of all employees of the company. It was acknowledged by Chamber of Commerce which granted Certifi cate of Merit and the title The best fi rm in the district of Pribram in Integrative process, which was successfully carried out and whose goal was to integrate energy activities taken over from former SKODA, Controls division, into the structure of ZAT group which since 1st January 2003 has consisted of original ZAT a.s., part of SKODA Controls and subsidiary company ZAT Easy Control Systems a.s., had signifi cant infl uence on last year s results. This newly defi ned group covers all fi elds of automation to full extent. The aim of integrative process was to avoid occurance of double-counting within the group and to determine responsibilities of individual specialists so that it could be possible to create groups according to the needs of projects and to use development of existing capacity more effectively. Continuation in this process and thorough development of team work in the company means for us a great challenge for the forthcoming period. In 2003 the company ZAT went on in supplies of control systems within its traditional branches of classical and nuclear power engineering, open pit mines, gas industry, environment, control systems for operation of industrial processes in brickworks, food industry and other branches. Among signifi cant supplies belonged products made according to outside documentation, i.e. direct production orders of technology devices mostly. 11

14 úvodní slovo dat a jejich prezentace na centrálních dispečincích, realizovaných rovněž společností ZAT. Naše řešení a velmi kvalitní práce v tomto oboru byly oceněny na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně Zlatou medailí v kategorii energetika a silnoproudá elektrotechnika za realizaci díla Řízení dálkové pásové dopravy v uhelném dolu Jiří (Sokolovská uhelná společnost, a.s.). Dílo bylo zrealizováno ve spolupráci s fi rmou Elektroprim Koutník, s.r.o. V rámci integračního procesu bývalé Divize Controls inženýrské a výrobní oddělení Zatu začlenily během poměrně krátké doby řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů, buzení generátorů, a elektrohydraulické systémy turbin do portfolia svých standardních dodávek. Tyto dodávky se již významně podílely na tržbách a hlavně výkonech společnosti, které v roce 2003 vzrostly o více než třetinu oproti předcházejícímu roku. Zvláště řídicí systémy pro řízení tyčí jaderných reaktorů VVER na ukrajinském trhu významně posílily obor jaderné energetiky, který se nadále bude významně podílet na objemech společnosti. Další významnou a dlouhodobou zakázkou v tomto oboru je obnova informačního a řídicího systému pro Jadernou elektrárnu Dukovany, kde jsme úspěšně dokončili FAT vyrobeného systému. Cílem společnosti pro příští období je zajištění růstu obchodu a zvýšení objemů i v dalších oborech, což ještě více upevní stabilitu společnosti. Dosáhnout stanovených cílů znamená být neustále aktivní a cílevědomě a tvrdě pracovat, což se nám v roce 2003 dařilo. Nikdy bychom toho však nedosáhli nebýt našich zákazníků, odběratelů, kterým děkujeme za důvěru v naši společnost. Vynasnažíme se i nadále je nezklamat a cestou budování partnerských vztahů se ještě více zaměřit na jejich požadavky. Mezi naše nejvýznamnější zákazníky v roce 2003 patřily zejména Škoda Jaderné strojírenství a.s., Škoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutník s.r.o., Brush Sem s.r.o., Severočeské doly a.s., Škoda Dopravní technika s.r.o. a Škoda Electric s.r.o. Objemy budoucích dodávek společnosti na konci roku 2003, tedy dodávek, které jsou smluvně zajištěny a budou realizovány v následujícím období, dosáhly 1,2 mld. Kč. Naším cílem je tento objem i nadále navyšovat a zachovat trend růstu přímého i nepřímého vývozu našich produktů. Investice do vývoje vlastního systému v roce 2003 představovala částku téměř 16 miliónů korun. Tato investice přinesla rozšíření systému ZAT Planit Suite MP o další možnosti komunikace dat a další nástroje umožňující lepší intuitivní programování a usnadňující práci při aplikacích systému v realizovaných projektech, což zvyšuje možnosti pro jeho nasazení. V porovnání s ostatními systémy na trhu systém ZAT drží krok s těmito systémy a zachovává příznivý poměr cena/výkon. introduction

15 The biggest contribution to the revenue of the company was mostly made by means of contracts realised in open pit mines, which presented comprehensive solution of conveyor belt automation, mine machines and supplementary services including data communication and its presenting on central operating control service also realized by the company ZAT. Our solution and work of a high quality in this branch was awarded Golden Medal in International Engineering Brno Trade Fair in the category of power engineering and heavy-current electrical engineering for the realization of the project named Operation of long-distance conveyor belt transportation in Jiri coal mine (Sokolov Coal Company. a.s.). The deal was realized in cooperation with the fi rm Elektroprim Koutnik s.r.o. Within the integrative process of the former Division of Controls engineering and production departments of ZAT during relatively short time integrated operational systems for nuclear reactors, of generators, electrodynamic systems of turbines into portfolio of its standard supplies. These deliveries have already contributed signifi cantly to sales and especially to the output of the company which in 2003 increased by more than one third in comparison with the previous year. Particularly operating systems for operation of nuclear reactor rods VVER in Ukrainian market signifi cantly strengthened power engineering branch which will remarkably contribute to the volume of the company in the future. Further important and long-term order in this branch is renewal of information and operating system for nuclear plant Dukovany where we successfully completed FAT of the produced system. The goal of the company for the next period is to ensure the growth of trade and to increase the volume in further branches which will strengthen the company s stability even more. Achievement of the stated goals means constant active and purposeful work which we managed to do in We would never have managed it without our customers, buyers who we thank for their trust in our company. We will do our best in order not to disappoint them in the future and through creation of partnership relationships to focus on their requirements even more. Among our most important customers in 2003 ranked especially Skoda Nuclear Engineering a.s., Skoda Energo s.r.o., Elektroprim Koutnik s.r.o., North Bohemian Mines a.s., Skoda Transport Technology s.r.o. and Skoda Electric s.r.o. The volume of future supplies of the company at the end of 2003 i.e. supplies which are under contracts and will be realised in the following period amounts to 1,2 billion CZK. Our goal is to increase this volume and keep the trend of growth of direct and indirect export of our products. 13

16 úvodní slovo Vzhledem k vlastnímu vývoji zůstává pro naše zákazníky důležité a prioritní zachování vysoké fl exibility při řešení jejich požadavků. Pro příští období se zaměříme na sjednocení programovacích nástrojů jak pro systém ZAT Planit Suite MP, tak i pro systém Primis. V příjemném pracovním prostředí, konstruktivním a tvůrčím ovzduší uvnitř fi rmy pracují zkušení odborníci, kteří mají k dispozici kvalitní technické vybavení a používají nejmodernější prostředky pro přímou výrobní činnost, ale i pro podpůrné činnosti. Vedení společnosti si uvědomuje, že zaměstnanci fi rmy jsou její největší bohatství a je připraveno i nadále zajistit takové podmínky, které budou podporovat výchovu kvalifi kovaných a fl exibilních odborníků a spoluvytvářet návyky zdravého životního stylu a pozitivního myšlení svých zaměstnanců, aby naši zákazníci měli záruku pružných a kvalitních služeb a perspektivu pro další spolupráci. Organizace produkční linie je výkonná a plně funkční, což potvrzuje i v roce 2003 provedená recertifi kace systému řízení kvality podle standardu normy ISO 9001:2000. V následujícím období se zaměříme na další precizování standardizace pracovních postupů tak, abychom dosáhli dalšího zvýšení produktivity a zkvalitnění jakosti výrobků a služeb. Existující environmentální politika ZAT pomáhá udržet současný vliv výrobní činnosti na životní prostředí v limitech, které snesou nejpřísnější měřítka jak v současnosti, tak z pohledu vstupu do Evropské unie. Závazkem společnosti pro budoucí období je snižovat energetickou náročnost výroby a provozu společnosti, minimalizovat množství odpadů, zmenšovat negativní vliv na životní prostředí ve všech fázích životního cyklu výrobku. V uplynulém období a i nadále jsme si plně vědomi zodpovědnosti vůči našim zákazníkům a uvědomujeme si nutnost kvalitních, plně funkčních a spolehlivých dodávek, tak aby jejich technologie mohli bezporuchově, ekologicky a ekonomicky produkovat. Firma Zat je i do budoucna připravena navrhovat a dodávat systémy s ohledem na očekávané potřeby svých současných i budoucích zákazníků a dosáhnout technické i cenové úrovně srovnatelné s nejlepšími světovými řešeními v oboru. Jsme a zůstáváme tradičním stabilním a spolehlivým partnerem komplexním dodavatelem automatizace průmyslových procesů s pevným postavením na českém i mezinárodním trhu. introduction

17 Investments in the development of the system itself amounted to almost 16 million CZK in This investment brought extension of the system ZAT - Plant Suite MP by further possibilities of data communication and other devices enabling better intuitive programming and to make work of applying systems in realised projects easier, which maximizes possibilities for its use. In comparison with other systems in the market ZAT is keeping up with them maintaining advantageous proportion of price / output. Maintenance of high fl exibility in meeting their requirements is for our customers important and priority for their own development. In the future we will focus on integration of programming devices both for the system ZAT -Plant Suite MP and system Primis. In the pleasant working environment, constructive and creative atmosphere there work experienced specialists who have quality technical equipment and use the most modern means both for direct production activities and for supplementary activities. The management of the company realises that company employees are the biggest wealth and it is prepared to ensure conditions which will support training of qualifi ed and fl exible specialists and will create habits of Ing. Roman Mašika výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel managementu Chief Executive Offi cer Ing. Ivo Tichý výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director healthy life style and positive thinking of its employees so that our customer can have a guarantee of fl exible and quality service and prospect for further cooperation. The organization of production line is effective and completely operative which is confi rmed by re-certifi cation of operational system quality according to standard ISO 9001:2000. In future we will focus on further elaboration of standardization of operational procedure in order to reach further increase of productivity and improvement of products and services quality. Existing environmental policy of ZAT helps to maintain present infl uence of production activities on environment within limits which can stand up both from the point of view of the strictest present standards and entering European Union. The obligation of the company for the next period is to lower production and operational energy intensity, minimize the amount of waste, reduce negative infl uence on environment in all phases of life cycle of the product. In the past period and further on we realise the responsibility towards our customers and we are aware of need in quality, functional and reliable deliveries so that their technology could work trouble-free, ecologically and economically. The company ZAT is prepared to offer and deliver systems, which will take into consideration anticipated needs of our present and potential customers, and to reach the level in price and technology comparable with the best world solutions in the branch. We are and will be traditional stable and reliable partner complex supplier of automation of industrial processes with fi rm position in Czech and international market. 15

18 struktura vlastníků a orgány společnosti Českomoravská správcovská a obchodní a.s. - akcionáři Českomoravské správcovské a obchodní a.s. jsou rovným dílem tři fyzické osoby: - shareholders of Českomoravská správcovská a obchodní a.s. are equally three individuals: Ing. Jaroslav Novák Ing. Pavel Němeček Ing. Jaroslav Scharf valná hromada general meeting 70 % Ostatní drobní vlastníci Others 30 % podíl ve společnosti structure of owners Představenstvo Board of directors Dozorčí rada Supervisory board Ing. Jaroslav Novák Ing. Jaroslav Scharf Ing. Roman Mašika Ing. Pavel Němeček Ing. Bohumil Maxa Lucie Němečková Jan Matoušek výkonný ředitel managementu Chief Executive Officer Ing. Vladislava Česáková výkonný ředitel marketingu Marketing Executive Director Ing. Roman Mašika výkonný ředitel pro inženýring a výrobu Production Executive Director Ing. Ivo Tichý company structure

19 17

20 historický vývoj společnosti 1962 Automatizační prostředky v rámci Vývojového střediska Uranového průmyslu 1965 První generace řídicího systému ZAT 1970 Instalace řídicích systémů v energetice 1975 První zahraniční zakázky 1992 Privatizace 1962 Automation instruments within the Development center in uranium industry 1965 The fi rst generation of control system ZAT 1970 The installations of ZAT control systems in power generation industrial segment 1975 The fi rst deliveries abroad 1992 Privatization company history

21 1997 Akvizice Easy Control spol. s r.o Certifi kace podle normy EN ISO Nová generace řídicího systému ZAT - Plant Suite MP 2003 Akvizice energetických aktivit divize ŠKODA Controls 2003 Recertifi kace podle normy EN ISO 9001: An acquisition of company Easy Control 1997 Certifi cation ISO New generation of ZAT - Plant Suite MP control system 2003 An acquisition of power activities of division ŠKODA Controls 2003 Recertifi cation to ISO 9001:

22 segmentace trhu market segmentation

23 výroba podle cizí dokumentace manufacturing for other companies 10 % plynárenský průmysl gas industry 3 % ostatní others 10 % energetika power industry 45 % povrchové doly open cast mines 32 % tržby za rok 2003 podle oborů Income structure according to branches podíl exportu z tržeb včetně nepřímého 19,9 % 26 % 39,3 % 16,5 % 15 % 7,4 % 44,7 % Export ratio from incomes including indirect export 21

24 hlavní aktivity Naše aktivity: Dodávky řídicích a informačních systémů Vývoj vlastních řídicích systémů - hardware, software Inženýring - konzultace, projekty, software Výroba - přístrojů, kompletace řídicích systémů Instalace a uvedení do provozu Servis záruční a pozáruční Školení Our activities: Deliveries of control and information systems Development of own control systems (hardware, software) Engineering consultation, projects, software Manufacture and assembly Installation and commissioning After sale service Training activities

25 V oborech: Klasická energetika Jaderná energetika Povrchová těžba a doprava surovin Ochrana životního prostředí Distribuce plynu Průmyslové procesy - cihelny, keramika, chemie, potraviny Industrial segments: Fossil power plants Nuclear power plants Open cast mining and transport of raw material Environmental protection Gas distribution Manufacturing processes brickworks, ceramics, chemistry, foods 23

26 významné zakázky za rok 2003 main contracts

27 Řídicí a informační systémy Elektrárny Opatovice, TG6, rekonstrukce Elektrárna Mělník I, blok 3 a 4, modernizace Vodní elektrárna Dalešice, TG1, rekonstrukce Teplárna Náchod, TG2 a TG4, rekonstrukce Ulaanbaatar - Mongolsko, školicí středisko Předávací stanice plynu Regulační stanice plynu VVTL Povrchové doly Sokolovská Uhelná a.s., rypadlo KU 800/12, pásové vozy PVZ2500/215/8,1800/202,2500/04, pásové dopravníky PD64 a PD501, čerpací stanice Družba Mostecká uhelná společnost, a.s., zakladač ZP Z82, technologický celek 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Severočeské doly, Doly Bílina, pásové dopravníky PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 Důl Šikulje - Bosna a Hercegovina, pásové dopravníky Control and information systems Opatovice Power Plant, TG6, reconstruction Mělník I Power Plant, unit 3 and 4, modernization Dalešice Pumped-Storage Hydroelectric Power Plant, TG1, reconstruction Náchod Heating Plant, TG2 and TG4, reconstruction Ulaanbaatar Mongolia, training centre Transfer stations Very High Pressure Reducing Station Open cast mines Sokolovská Uhelná a.s., KU800/12 bucket-wheel excavator, PVZ2500/215/8, 1800/202, 2500/04, belt conveyers PD64 and PD501, Družba pumping station Mostecká uhelná společnost, a.s., ZP Z82, spreader belt conveyer complex 3.TC2, 4.TC2 (RK5000) Bílina Mines, PD23, 34, 302, 801, 505, 514, 515 belt conveyers Sikulje Mine Bosnia and Herzegovina, belt conveyer complex Elektro-hydraulické soupravy turbin Elektrárna EL Sauz - Mexiko, TG1-150 MW Elektrárna Kakanj - Bosna a Hercegovina, TG5 110 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG3-120 MW Jaderná elektrárna Temelín, diagnostika turbogenerátoru 1000 MW Electro-hydraulic systems of turbines El Sauz Power Plant Mexico, TG1 150 MW Kakanj Power Plant Bosnia and Herzegovina, TG5-110 MW Accerra Italy, TG3 120 MW Temelín Nuclear Power Plant, real-time turbo-generator diagnostics 1000 MW Budicí soupravy generátorů Elektrárna Vřesová, TG3, TG4-68 MW Elektrárna Accerra - Itálie, TG1-177 MW Elektrárna Shen Tou - Čína, TG3, TG4-588 MW Vodní elektrárna Vranov, G1-7 MW Vodní elektrárna Střekov, TG1, 2, 3-8 MW Vodní elektrárna Baglihar - Indie, TG1, 2, MW Jaderná elektrárna Mochovce - Slovensko, TG MW Řídicí tyče jaderných reaktorů Záporožská JE 4. blok Ukrajina, VVER 1000 MW Excitation systems for generators Vřesová Power Plant, TG3, TG4 68 MW Accerra Power Plant Italy, TG1 177 MW Shen Tou Power Plant China TG3, TG4 588 MW Vranov Hydroelectric Power Plant, G1 7 MW Střekov Hydroelectric Power Plant, TG1, 2, 3 8 MW Baglihar Hydroelectric Power Plant India, TG1, 2, MW Mochovce Nuclear Power Plant Slovakia, TG MW Regulated rods of nuclear reactors Zaporizhskaya Nuclear Power Plant Unit 4 Ukraine, VVER 1000 MW 25

28 řízení lidských zdrojů vysokoškolské vzdělání university education 28,5 % ostatní others 7,4 % vyučení skilled 20,2 % vzdělanostní struktura employees according to education středoškolské vzdělání secondary education 43,9 % Personální práce v a. s. je prováděna systematicky s cílem zvyšovat schopnosti a motivaci zaměstnanců s ohledem na přístup týmů k větší integraci, dále osobní fl exibilitu, komunikační schopnosti, rychlé rozhodování a procesní řízení. The human resources management in the company is performed with a view on an increase of competence and motivation of employees, on a higher integration of teams, on a personal fl exibility and a prompt decision making. inženýring a dodávky engineering and deliveries 44,6 % vývoj development 8,3 % ostatní others 17 % výroba production 30,1 % zaměstnanci podle aktivit employees according to activities human resources management

29 27

30 systém řízení jakosti Společnost ZAT je od roku 1997 certifi kována podle normy EN ISO 9001 zaručující kvalitu v oboru vývoje, projekce, výroby, montáže a servisu elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponentů. Při svých aktivitách uplatňuje společnost ZAT systém environmentálního managementu v souladu s normou ČSN EN ISO V roce 2003 byla provedena recertifi kace podle normy EN ISO 9001:2000. The company ZAT has been certifi ed since 1997 according the standard EN ISO 9001 that guarantees the quality for development, design, manufacturing, assembly and servicing of electronic equipment, control systems and their components. At this activities ZAT applies the environmental management system in accordance with the standard ČSN EN ISO The recertifi cation according to ISO 9001:2000 was done in quality management system

31 29

32 zpráva auditora kopie originálu auditor s report copy of original

33 AUDITOR S REPORT for company shareholders We have audited the attached financial statement of ZAT a.s., K Podlesí 541, Příbram, IČ: , as of December 31, The preparation of the financial statement is in responsibility of the Company statutory body. Our charge is to express (with reference to the audit performance) a verdict relevant to the financial statement. We have performed the audit in accordance with the Act on Auditors and with the relevant guidelines of the Auditors Chamber of the Czech Republic. According to the guidelines the audit shall be planned and performed in a such way, in order the auditor obtains an adequate assurance that financial statement does not include any significant misstatements. The audit includes a verification (on selected tests basis) of the entirety and cogency of amounts and information as presented in the financial statement. The audit also includes a consideration of applied accounting principles and of significant statement). We believe that the performed audit provides an adequate basis for a verdict submission. In our opinion, the financial statement presents fairly in all material respects, assets, liabilities, own capital and financial situation of ZAT a.s. (as of December 31, 2003) and the result of its economy relevant to the year 2003 in accordance with the Act on Accounting and with relevant regulations of the Czech Republic. Plzeň, May 15, BDO Tax PL, s.r.o. Pražská 45, Plzeň Licence of the Auditors Chamber No. 379 translation 31

34 příloha výsledky k účetní hospodaření uzávěrce výkaz zisků a ztrát Označ. a T E X T b Skutečnost v běžném účetním období sledovaném 1 minulém 2 II. Výkony II. 1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu vnitropodnikových zásob vlastní výroby Aktivace B. Výkonová spotřeba B. 1. Spotřeba materiálu a energie Služby Přidaná hodnota C. Osobní náklady C. 1. Mzdové náklady Odměny členům orgánů společnosti a družstva Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění Sociální náklady D. Daně a poplatky E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku III. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu III. 1. Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Trzby z prodeje materiálu F. Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Zůstatková cena prodaného dlouhodobého F majetku 2. Prodaný materiál G. Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období IV. Ostatní provozní výnosy H. Ostatní provozní náklady * Provozní výsledek hospodaření VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů J. Prodané cenné papíry a podíly VIII. Výnosy z krátkodobého fi nančního majetku 32 2 M. Změna stavu rezerv a opravných položek ve fi nanční oblasti - 99 X. Výnosové úroky N. Nákladové úroky XI. Ostatní fi nanční výnosy O. Ostatní fi nanční náklady * Finanční výsledek hospodaření Q. Daň z přijmů za běžnou činnost Q splatná odložená ** Výsledek hospodaření za běžnou činnost *** Výsledek hospodaření za účetní období Výsledek hospodaření před zdaněním x x x

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03

ROZVAHA. družstvo Od: 1.1.2013 Do: 31.12.2013. Zemědělská 897/5 Hradec Králové 500 03 ROZVAHA k... 3.. 1.. 1. 2.... 2. 0. 1. 3..... A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56

ROZVAHA NOEN Václavské náměstí 802/56 ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.3. Software 007 B.I.4. Ocenitelná práva 008 B.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 B.II.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy

Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Příloha č. 1: Vertikální analýza rozvahy Označ. 2012 Vertikální analýza 2012 AKTIVA CELKEM 001 242 229 274 515 290 011 266 109 269 096 100% 100% 100% 100% 100% A. Pohledávky za upsaný základní kapitál

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Příloha č. 1 - Úplná účetní závěrka ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2013 ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Severočeské vodovody

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

6. Roční účetní závěrka za rok 2010

6. Roční účetní závěrka za rok 2010 AKTIV Číslo Běžné účetní období a b c AKTIVA CELKEM 1 Brutto 1 Korekce 2 Netto 3 Označení Minulé účetní období 1 405 466-460 949 944 517 959 186 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 2 0 0 0 0 B. Dlouhodobý

Více

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách

Adresa sídla. Identifikace kontaktní osoby pro informační povinnost. Obsah souboru. Údaje o auditu a auditorovi. Údaje o dalších osobách Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů Základní údaje IČ 45192570 Obchodní firma Lázně Teplice nad Bečvou a. s. Ulice Obec Teplice nad Bečvou č.p. 63 PSČ 753 51 E-mail

Více

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK

B. DLOUHODOBÝ MAJETEK 50 Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. obd. 2008 Minulé úč. obd. 2007 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 106 5-30 315 72 229 695 620 7 931 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ ZÁKL. KAPITÁL

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice

ROZVAHA. AGRO Chomutice a.s Chomutice ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014 A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 004 B.I.6. Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013

Více

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00

ROZVAHA. FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. Srbská 2838/47a Brno 612 00 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky FC ZBROJOVKA BRNO, a.s. IČ v tisících Kč 2 5 3 3 2 4 5 7 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

ROZVAHA Czech Airlines Handling, a.s. v plném rozsahu IČ 25674285 k datu Aviatická 1017/2 31.12.2013 160 08 Praha 6 (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 314

Více

ROZVAHA Czech Airlines Technics, a.s. v plném rozsahu IČ 27145573 k datu Jana Kašpara 1069/1 31.12.2013 160 08 Praha 6 - Ruzyně (v tisících Kč) 31.12.2013 31.12.2012 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem

ROZVAHA. POLABÍ Vysoká a.s Vysoká nad Labem ROZVAHA A K T I V A AKTIVA CELKEM 001 B. Dlouhodobý majetek 003 B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 013 B.II.1. Pozemky 014 B.II.2. Stavby 015 B.II.3. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých

Více

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012

Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha firmy YAZ, s.r.o období 2009-2012 Rozvaha v plném rozsahu (tis. Kč) 2012 2011 2010 2009 AKTIVA CELKEM 2 133 720 1 943 174 1 850 647 1 459 933 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL B. DLOUHODOBÝ

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1.

v2b.03 CONTROL PANEL 1 Selected language: 2 3 Selected language + 1. REPORTING v2b.03 CONTROL PANEL Use Ctrl-m to jump to MENU sheet from anywhere in this document. JUMP TO PRINT LANGUAGE CLIENT INFORMATION To switch TS to other language select it above. Fill in info below

Více

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ:

ROZVAHA. k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: ROZVAHA k 30. červnu 2004 (v tis. Kč) ČEZ, a. s. Duhová 2/1444 Praha 4 IČ: 452 74 649 Minulé účetní Označ. A K T I V A Běžné účetní období období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 330 487 646 110

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období

PASIVA. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) Běžné účetní období Rozvaha Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. 12. 2014 (v tis. Kč) aktiva Běžné účetní období Minulé účetní období označení Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 34 545 443 16 284 131 18 261 312

Více

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12.

ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky Central Europe Holding dne: 1.7.2014 a.s. Podací číslo: 4834913 1. 1. 2013 31.12. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 1.7.2014 Podací : 4834913 Heslo zjištění stavu: 8b989883 Stav podání: vyřízeno otisk podacího razítka k...... 3... 1....... 1... 2......

Více

Rozvaha v plném rozsahu

Rozvaha v plném rozsahu Rozvaha v plném rozsahu Běžné účetní období Minulé úč. období 2013 Minulé úč. období 2012 Brutto Korekce Netto Netto Netto AKTIVA CELKEM 1 138 087-363 027 775 060 763 997 749 352 A. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč)

ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) ROZVAHA v plném rozsahu k... (v celých tis. Kč) označ. AKTIVA řád. Běžné účetní Minulé účetní Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 AKTIVA CELKEM (ř.002+003+037+073)=ř.077 001 A. Pohledávky za upsaný

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu k 31. prosinci 2014 ( v tisících Kč ) ROZVAHA v plném rozsahu ( v tisících Kč ) Obchodní firma a sídlo Geewa a.s. Identifikační číslo Sokolovská 366/84 186 00 Praha 8 256 17 036 Česká republika Označ. A K T I V A řád. Běžné Brutto Korekce

Více

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310

ROZVAHA. Lesy voda. Náměstí 36 +9 450 3 736 +5 714 +4 964 +4 381 3 607 +774 +364 +66 18 +48 +54 +66 18 +48 +54 +4 315 3 589 +726 +310 ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesy voda s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 7 4 2 2 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 A K T I V A 1019 1019 1332 1019 1019 1332 Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání podáváno v listinné podobě. Daňový subjekt: EASTBAY

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do

R O Z V A H A. ke dni... V celých tisících Kč. v plném rozsahu Účetní období od: do Sestaveno dle přílohy č.1 a 2 k vyhlášce č.5/22 Sb. R O Z V A H A v plném rozsahu 31.1212 ke dni... V celých tisících Kč Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Městské služby Moravský Beroun s.r.o.

Více

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

PROZAPO a.s. Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

A Uspořádání a označování položek rozvahy

A Uspořádání a označování položek rozvahy Přílohy 2 A Uspořádání a označování položek rozvahy AKTIVA CELKEM A. Pohledávky za upsaný základní kapitál B. Dlouhodobý majetek B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek B.I. 1. Zřizovací výdaje 2. Nehmotné výsledky

Více

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč)

Svitavou Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ

ROZVAHA 1.1.2013 31.12.2013. v tisících Kč A.+B.+C.+D.I. účty 353 B.1+...+B.III B.I.1+B.I.2+B.I.3+B.I.4. účty 011, ( )071, ( )091AÚ ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0.... 1... 3.......... Od: IČ 1.1.2013 31.12.2013 Do: v tisících Kč 2 8 0 8 4 8 2 9 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Lesní obcí Přídolí Sídlo

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ

5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) 6. VÝVOJ NÁKLADŮ NA VODNÉ, VODU PŘEDANOU A STOČNÉ (v tis. Kč) 7. VÝVOJ POČTU ZAMĚSTNANCŮ 5. ČIŠTĚNÍ A FAKTURACE ODPADNÍCH VOD (v tis. m 3 ) Voda čištěná 9.139 8.895 8.547 8.699 7.874 90,5 Fakturace - domácnosti - ostatní 1.829 2.935 1.697 2.738 Celkem 4.764 4.435 4.109 3.953 3.904 98,8 1.646

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, Choceň IČ: ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2013 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek k 31.12.2013 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.2010 Choceň, Na Bílé 1231, PSČ 56501 v tis. Kč IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4

Více

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno

ROZVAHA. Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací číslo: 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 24.6.2014 Podací : 4800744 Heslo zjištění stavu: 1b854ac5 Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA

KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA KONSOLIDOVANÁ ROZVAHA ve zkráceném rozsahu IČO: 46342796 k datu Brno - střed, Burešova 17 31.12.2004 31.12.2003 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 5 723 955 1 125 123 4 598 832 4 026 021 A. Pohledávky

Více

Brutto Korekce Netto Netto a b c

Brutto Korekce Netto Netto a b c ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2007 v tis. Kč BOR, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960

ROZVAHA. Dům u Labutě. Palackého nám. 231 +16 176 568 +15 608 +14 591 +14 012 568 +13 444 +12 960 ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4.......... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Dům u Labutě a.s. IČ v tisících Kč 2 9 2 6 2 3 1 3 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x.

ROZVAHA 1.1.2014 31.12.2014. v tisících Kč. číslo řádku A.+B.+C.+D.I. A.1+A.x B.1+...+B.III. účty 041, (-)093. B.II.1+...+B.II.x. ROZVAHA Výkazy byly jako součást přiznání podány elektronicky dne: 4.5.2015 Podací : 541701229 Heslo zjištění stavu: 06999caf Stav podání: podáno otisk podacího razítka k... 3... 1...... 1... 2...... 2...

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží PŘÍLOHA 1 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Označ. TEXT (v celých tisících Kč) Čís. řád. 1. Tržby za prodej zboží 01 429 794 484 852 377 846 A. Náklady vynaložené na prodané zboží 02 380 590 476 201

Více

ke dni IČO 73401

ke dni IČO 73401 Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Bytové družstvo Příční 10-11 č. 500/2002 Sb. (BILANCE) ke dni 31.12.2013 Sídlo, bydliště nebo místo (v celých tisících

Více

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ

Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni Větřní.č.p.2 IČ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁT Obchodní firma v plném rozsahu Jihočeské papírny, a.s. Větřní ke dni 31.12.2002... Sídlo účetní jednotky 382 11 Větřní.č.p.2 IČ 00012297...... v tis. Kč Označ. T E X T Číslo Skutečnost

Více

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200

ROZVAHA. ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4 Brno 2 60200 ROZVAHA k... 3... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1.... 4.... Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky ČSAD Brno holding, a.s. IČ 1000 Kč 4 6 3 4 7 1 5 1 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a místo

Více

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst)

ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) . VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jedn. ke dni 31.12.2012 Bytové družstvo Ciolko 45567 (V tisících Kč,h na 0 des. míst) Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c

Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek a b c Příloha 1: Rozvaha v plném rozsahu ( tis. Kč ) AKTIVA v Kč za období řádek 2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2 016 2 017 2 018 2 019 AKTIVA CELKEM (ř.02+03+28+55) 1 1 100 10 732 11 301 11 840 12

Více

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč

ROZVAHA. a.s. Teslova 1129/2b Moravská Ostrava a Přívoz 702 00 +2 567 +2 567 +2 542 +2 542. v tisících Kč ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2... 0... 1... 4............. EUROCOMPANIES.......................... Assistance...................... a.s...............................................

Více

Představenstvo Dozorčí rada Prokura Detlef Müller Mario Freis Wilfried Kempchen Mgr. Blanka Doležalová Ing. Michaela Maurová Alena Šťastná Akcionáři společnosti Podíl Auditor OVB Holding AG 100 % Vorlíčková

Více

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ:

B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, PSČ Choceň (tis. Kč) IČ: ROZVAHA v plném rozsahu B O R, s.r.o. k 31.12.14 Na Bílé 1231, PSČ 56501 Choceň (tis. Kč) IČ: 49286854 Označ. AKTIVA řádek 31.12.14 Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K T I V A C E

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni:

Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: Rozvaha v plném rozsahu - AKTIVA ke dni: 31.12.215 Název účetní jednotky: S T S P r u n é ř o v, a. s. Běžné účetní období IČO: 48288551 (v tis. Kč) prosinec 14 označ. a AKTIVA b Brutto 1 Korekce 2 Netto

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet infomací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12013 (v tisících Kč) Rok Měsíc IČ 2013 12 27343456 Jméno a příjmení, obchodní

Více

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK

ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účet Položka rozvahy Aktiva Pasiva ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 25346075 Název a sídlo účetní jednotky AGRO Zlechov, a.s. Zlechov 119 68710 Zlechov Označení A K T I V A řád. Běžné účetní období

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení AKTIVA a b c AKTIVA CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II.

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ : 64789306 Název a sídlo účetní jednotky ZEAS Podhorní Újezd, a.s. Podhorní Újezd 119 50754 Podhorní Újezd Označení A K T I V A řád.

Více

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura

Téma 3: Majetková a finanční struktura. podniku. Cash flow. 1. Majetková struktura. - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura Téma 3: Majetková a finanční struktura 1. Majetková struktura podniku. Cash flow - faktory ovlivňující majetkovou strukturu 2. Finanční struktura - míra zadluženosti a optimální finanční struktura 3. Výnosy,

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky ROZVAHA v plném rozsahu ke dni Název a sídlo účetní jednotky IČO Označení a b c CELKEM (A. + B. + C. + D.) 00 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 00 B. Dlouhodobý majetek (B.I. + B.II. + B.III.) 00

Více

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/

ROZVAHA. KABLO elektro PRAHA Budečská 851/ ROZVAHA k....... 3... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Od: IČ 1.1.2014 31.12.2014 Do: v tisících Kč 6 2 0 6 5 5 2 1 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky KABLO elektro PRAHA Sídlo

Více

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003

Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2003 2003 2002 2001 AKTIVA CELKEM 4 026 021 3 993 316 3 793 930 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 5 940 0 0 B. Dlouhodobý majetek 1 531 885 1 510 678 1 494 555 B. I.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004

POLOLETNÍ ZPRÁVA. BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Praha dne 20. srpna 2004 POLOLETNÍ ZPRÁVA BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. 2004 Praha dne 20. srpna 2004 1. Základní údaje Obchodní jméno : BOHEMIA CRYSTAL GROUP, a.s. Sídlo společnosti : Praha 4-Nusle, Ctiradova 508/1, PSČ: 140 16

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA. v plném rozsahu. ke dni ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s.

R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. R O Z V A H A v plném rozsahu k 31.12.2014 (v celých tisících Kč) IČ : 25509985 Název a sídlo účetní jednotky ZEMASPOL Uherský Brod a.s. U korečnice 1770 68801 Uherský Brod Označení A K T I V A řád. Běžné

Více

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek

Položka rozvahy. ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Účet ÚČTOVÁ TŘÍDA 0 DLOUHODOBÝ MAJETEK Účtová skupina 01 Dlouhodobý nehmotný majetek Položka rozvahy Aktiva 011 Zřizovací výdaje B.I.1. 012 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje B.I.2. 013 Software B.I.3.

Více

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69

Seznam příloh. Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Seznam příloh Příloha č. 1: Uspořádání a označování položek rozvahy... 69 Příloha č. 2: Uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty druhové členění... 73 68 Příloha č. 1: Uspořádání a označování

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

ROZVAHA TINY CZ. Komenského

ROZVAHA TINY CZ. Komenského ROZVAHA k...... 3.... 1...... 1... 2...... 2.... 0... 1... 4........ Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky TINY CZ s.r.o. IČ v tisících Kč 2 5 9 9 8 2 0 0 Sídlo nebo bydliště účetní jednotky a

Více

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI

ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI ZÁKLADNÍ FINANČNÍ VÝKAZY JAKO PODKLAD PRO FINANČNÍ ROZHODOVÁNÍ SPOLEČNOSTI Co vše potřebujeme znát abychom se mohli orientovat ve firemních číslech a tím i v hospodaření firmy? Co to jsou účetní výkazy,

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2013 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2013 ROZVAHA

Více

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo

Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: Bytové družstvo Horní Maršov, družstvo 25993291 / CZ25993291 Horní Maršov 102, 54226 HORNÍ MARŠOV Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, ve

Více

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015

KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Summary Sheet Incorporation Document Memorandum & Articles Annual Accounts Extract KYC Package Company name: Czech Brewmasters s.r.o Country: Czech Republic Date: 2 Feb 2015 Disclaimer This summary sheet

Více

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ

ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ ROČNÍ ZPRÁVA 2013 ZRALÁ FIRMA S MLADOU TVÁŘÍ 4 Roční zpráva ZAT 2013 Roční zpráva ZAT 2013 5 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....5 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SPOLEČNOSTI...6 MANAGEMENT SPOLEČNOSTI....7

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele)

Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) Uspořádání a označování položek rozvahy sestavované v plném rozsahu (pro podnikatele) 001 A K T I V A C E L K E M Název Brutto SÚ AÚ Korekce SU AÚ 010 A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 353 101 B.

Více

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p.

Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Ekonomické aspekty hospodaření u Vojenských lesů a statků. s. p. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Ekonomické aspekty hospodaření

Více

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ

SEVEROMORAVSKÉ VODOVODY A KANALIZACE OSTRAVA A.S. se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 169, PSČ Výkaz zisku a ztráty -IFRS - druhové členění k 31.12.2010 v Kč IFRS sledované období k 31.12.2010 I. Tržby za prodej zboží 01 0 A Náklady vynaložené na prodané zboží 02 0 + Obchodní marže 03 0 II. Výkony

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

ROZVAHA v plném rozsahu

ROZVAHA v plném rozsahu Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/00 Sb. Název účetní jednotky BYTOVÉ DRUŽSTVO DELTA Sídlo Chrpová 459 5410 Trutnov ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 1.1014 IČ 558567 Označení A K T

Více