Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Teoretický rámec 1 Obecný rámec regulace účetnictví 1.1 Ekonomická teorie účetnictví Účetnictví jako praktická disciplína je součásti ekonomie V ekonomické teorii existuje více pohledů na potřebu a metody regulace odvětví Dva extrémní přístupy: - plně tržní přístup k regulaci účetnictví - účetnictví plně regulované státem V praxi se oba přístupy prolínají, dle podílu vlivu konkrétního přístupu lze následně klasifikovat konkrétní účetní systémy Slide 2/38

3 Teoretický rámec 1.2 Fundamentální znaky regulace účetnictví Hlavní uživatelé účetních informací v dané zemi a jejich schopnost vynutit si splnění informačních požadavků: - drobní investoři, kteří musejí spoléhat výhradně na veřejně dostupné účetní závěrky - banky a jiné finanční instituce, které si mohou vynutit od podniků specifické účetní informace - stát, který je schopen získat požadované informace prostřednictvím vydání právních předpisů Převažující cíl účetní regulace: - regulace směřuje k poskytnutí věrného a poctivého obrazu finanční situace, výkonnosti a změn ve finanční situaci účetní jednotky - regulace účetnictví slouží k naplnění daňových a jiných potřeb státního aparátu - regulace si klade za cíl ochranu majetku vybraných skupin uživatelů Úroveň účetnictví, která je předmětem regulace: - účtování - účetní výkaznictví - kombinace obou předchozích úrovní Slide 3/38

4 Teoretický rámec Regulátor účetnictví: - nezávislá soukromá instituce - nezávislá veřejná instituce - vláda či ministerstvo Způsob tvorby účetních pravidel: - zákon, vyhlášky a další právně závazné dokumenty - účetní standardy vydávané nezávislou odbornou institucí - účetní jednotky si vytvářejí vlastní pravidla Prostředky prosazování regulace: - legislativní síla - zvykové právo - dobrovolné podřízení se samoregulaci Míra zapojení se do mezinárodní harmonizace účetnictví Slide 4/38

5 Teoretický rámec 1.3 Klasifikace účetních systémů Účetní systémy v zemích s tržní ekonomikou: - anglo-americký systém - kontinentální systém - účetnictví v rozvojových ekonomikách Hlavní charakteristiky kontinentálního účetního systému: - nejdůležitějším poskytovatelem kapitálu jsou finanční instituce (zejména v podobě bankovních úvěrů) a institucionalizovaný kapitálový trh je relativně slabý - hlavním tvůrcem účetní legislativy je stát - regulace účetnictví míří k zajištění zájmů celé veřejnosti - účetní pravidla mají formu zákonů a jiných právně závazných dokumentů - právní řád založen na systému (římského) kodifikovaného práva - kontrola a vynucování dodržování účetních předpisů je prováděna státními institucemi - výrazný vliv daňového zákonodárství na účetní zobrazení určitých transakcí Slide 5/38

6 Teoretický rámec Hlavní charakteristiky anglosaského účetního systému: - významným poskytovatelem kapitálu je institucionalizovaný kapitálový trh - regulaci účetnictví podniků obchodovaných na burzách provádí odborný tvůrce standardů (nezávislý na státu) - regulace účetnictví veřejně obchodovaných podniků slouží k zajištění informačních potřeb drobných investorů, kteří mají omezený přístup k finančním informacím; účetnictví ostatních jednotek je regulováno jiným způsobem - účetní pravidla mají formu účetních standardů - právní řád založen na systému zvykového práva - kontrola a vynucování dodržování účetních standardů je prováděna organizátorem či regulátorem trhu s cennými papíry - zvykové právo umožňuje investorům v případě (úmyslného) porušení účetních standardů zažalovat vedení účetních jednotek o náhradu škody, což zvyšuje motivaci účetních jednotek předkládat účetní závěrku v souladu s účetními standardy - účetní systém je relativně nezávislý na daňovém systému Slide 6/38

7 Teoretický rámec 1.4 Mezinárodní harmonizace účetnictví Jednotlivé národní úpravy účetnictví se velmi liší (právní systémy, poskytovatelé financování, vztahem účetnictví a daní, postavením účetní profese, atd.) Investoři žádají nejvyšší možný výnos (při daném riziku a likviditě) Rozdíly mezi účetními systémy zvýhodňují domácí investory a omezují volný pohyb kapitálu Je-li účetnictví podřízeno potřebám států, podniky mají problém získat potřebný kapitál Odchod evropských a asijských podniků na americké burzy Postupná integrace kapitálových trhů (24 hodinové on-line obchodování) Snaha odstraňovat překážky pro pohyb kapitálu: - účetní harmonizace v EU - prosazování se IAS, resp. IFRS - změna postoje SEC ohledně využití IFRS na amerických burzách Slide 7/38

8 Harmonizace účetnictví v EU 2 Účetní harmonizace v Evropské unii 2.1 Historický vývoj: Římská smlouva (1957) vytvoření podmínek pro volný pohyb kapitálu mj. i sjednocením účetních pravidel Dva primární zdroje regulace účetnictví v EU: - směrnice (directive) - nařízení (regulation) 4. směrnice vydána v roce směrnice přepracována v roce 1978 s ohledem na vstup Velké Británie a Irska 7. směrnice (1983) měla přispět k harmonizaci obchodního práva a finančních služeb EK (1995) zveřejnila komuniké Účetní harmonizace: nová strategie tváří v tvář mezinárodní harmonizaci (podpora IASC vytvořit mezinárodně přijímané účetní standardy jako alternativa k US GAAP) Další komuniké EK (2000) Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed obsahuje návrh, aby veřejně obchodované podniky se sídlem v EU připravovaly KÚZ dle IAS 4. a 7. směrnice doplněny v 2001 v rámci projektu modernizace směrnic v souladu s harmonizací účetního výkaznictví Nařízení ES č. 1606/2002 o aplikaci mezinárodních účetních standardů Slide 8/38

9 Harmonizace účetnictví v EU směrnice Obsahuje 12 oddílů: - Obecná ustanovení - Obecná ustanovení o rozvaze a o výsledovce - Členění rozvahy - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité rozvahové položky - Členění výsledovky - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité položky výsledovky - Pravidla ocenění - Obsah komentáře k účetní závěrce - Obsah výroční zprávy - Zveřejňování - Audit - Závěrečná ustanovení Slide 9/38

10 Harmonizace účetnictví v EU Primární cíl 4. směrnice je snaha zajistit srovnatelnost účetních závěrek všech podniků podnikajících v Evropské unii Sjednocení funguje pouze po linii vzhledu výkazů; obsahově jsou závěrky nesrovnatelné (přes 40 možností volby, zásahy daňových legislativ do účetnictví) 4. směrnice nevhodná pro potřeby získání kapitálu na burzách, neboť: - směrnice neuvádí uživatele účetních závěrek a jejich informační potřeby (předpokládá se, že účetní závěrky vyhovují všem pro všechny účely) - neexistují definice základních účetních prvků - chybějící koncepty kapitálu a jeho uchování - zásadní rozpory mezi některými účetními zásadami Podniky z EU odcházejí do USA získávat kapitál pro financování svého růstu Tlak zevnitř EU, aby došlo ke změně Slide 10/38

11 Harmonizace účetnictví v EU 2.3 Nařízení č. 1606/2002 Výsledek snah o skutečnou harmonizaci účetnictví (na úrovni obchodovaných podniků) Rozhodnutí urychleno Rezolucí IOSCO Právní souvislosti Zásadní zásah do právního řádu EU: - pravidla vytváří nezávislá instituce mimo kontrolu EU - vydávané standardy nejsou ve všech oficiálních jazycích členských států EU - standardy jsou zpoplatněny (evropská legislativa musí být veřejně dostupná a pochopitelně zdarma) Zvláštní schvalovací a vynucovací mechanismus pro přijímání a aplikaci IFRS Obsah nařízení Cíl nařízení: - přijetí a aplikace mezinárodních účetních standardů s cílem harmonizovat účetní informace společností, jejichž účetní výkaznictví je tímto nařízením regulováno Definice: - termín mezinárodní účetní standardy znamená Mezinárodní účetní standardy (IAS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušné Interpretace (SIC, IFRIC); následné novelizace těchto standardů a Slide 11/38

12 Harmonizace účetnictví v EU interpretací, v budoucnu vydané standardy a interpretace Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Přijetí a užití IAS: - IAS mohou být přijaty pouze, pokud nejsou v rozporu s požadavkem na věrný a poctivý obraz a vedou k veřejnému prospěchu v rámci EU - IAS mohou být přijaty pouze, splňují požadavek srozumitelnosti, relevance, spolehlivosti a srovnatelnosti účetních informací pro ekonomická rozhodnutí a vyhodnocení správcovské funkce managementu - IAS mohou být přijaty pouze, přijaté standardy musejí být vždy vydány v každém z oficiálních jazyků EU jako Nařízení EK a publikovány v Oficiálním věstníku Evropských společenství KÚZ veřejně obchodovaných společností: - pro každé období začínající 1. ledna 2005 či později musí společnosti, které se řídí právem členských států, připravovat konsolidovanou účetní závěrku dle IAS, jestliže k rozvahovému dni jsou jejich cenné papíry připuštěny k obchodování na regulovaném trhu jakéhokoliv členského státu Právo volby: - členské státy mohou povolit či vyžadovat po společnostech s veřejně obchodovanými cennými papíry přípravu individuální účetní závěrky v souladu s IAS - členské státy mohou povolit či vyžadovat po ostatních společnostech přípravu individuální a/nebo konsolidované účetní závěrky dle IAS Slide 12/38

13 Harmonizace účetnictví v EU - pokud se některý ze členských států rozhodne využít právo volby, informuje o tom ostatní členské státy a EK Zřízení výboru: - činnost EK v oblasti aplikace IAS bude podporována zvláštním výborem (accounting regulatory committee) Koordinace: - EK udržuje s ARC styky na pravidelné bázi ohledně stavu aktuálních projektů a dokumentů vydávaných IASB s cílem koordinovat společné postoje k přijímaným standardům - EK musí včas informovat ARC, pokud nehodlá navrhnout přijetí nějakého ze standardů Schvalovací a vynucovací mechanismus Na jedné straně snaha o zachování nezávislosti IASB, na druhé straně účetnictví stále chápáno jako nástroj politického boje Zahrnutí velkého počtu subjektů, které se zúčastňují schvalovací a vynucovacího mechanismu v rámci EU Proces schvalování: - během procesu veřejného připomínkování návrhu standardu vystupuje i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), která konsultuje evropská stanoviska s různými zájmovými skupinami - IASB vydá standard či interpretaci - po vydání standardu EFRAG radí EK, zda standard odpovídá požadavkům na schválení (endorsement) Slide 13/38

14 Harmonizace účetnictví v EU - EFRAG ve spolupráci s EK vypracovává studii o ekonomických dopadech aplikace standardu v EU - SARG (Standards Advice Review Group) vyjadřuje názor, zda názor EFRAGu na schválení standardu je vyvážený a objektivní (dle rozhodnutí EK 2006/505/EC) - na základě doporučení EFRAG a názoru SARG vypracuje EK návrh nařízení, kterým se zahájí právní proces schválení/přijetí standardu - návrh nařízení schvaluje ARC (složen ze zástupců členských států a předsedána EK) - EP a Rada EU mají 3 měsíce na vyjádření záporného stanoviska - nejsou-li námitky, EK vydá nařízení s datem účinnosti uvedeným přímo v nařízení Proces vynucování: - zaštiťuje EK jako orgán vydávající nařízení - praktické vynucování dodržování je úkolem členských států - celoevropský přístup se původně prosazoval přes CESR (Committee of European Securities Regulators), který byl od ledna 2011 nahrazen ESMA (European Securities and Markets Authority), která je součástí širší systému evropského dohledu nad finančními trhy (European System of Financial Supervision) Slide 14/38

15 Harmonizace účetnictví v EU Obr. 1: Kroky a lhůty při schvalování přijetí nového standardu vydaného IASB ze strany EU IASB vydá standard EFRAG vydá vyjádření SARG vydá vyjádření ARC vydá stanovisko Rozhodnutí EP a Rady Publikace ve věstníku EU 2 měsíce 3 týdny 1 měsíc 3 měsíce 2 týdny Vynucování aplikace EK, resp. ESMA Slide 15/38

16 Aplikace IFRS v ČR 3 Aplikace IFRS v ČR 3.1 Stav do konce roku , odst. 9: - účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1 Slide 16/38

17 Aplikace IFRS v ČR Obr. 2: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví do roku 2010 P o u z e I F R S ČÚS i IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 17/38

18 Aplikace IFRS v ČR 3.2 Stav od roku a: - účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie - pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry k takovému obchodování přijaty - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o přijetí nového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může účetní jednotka Slide 18/38

19 Aplikace IFRS v ČR rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování - pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta, účetní jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období; pokud v tomto účetním období k přijetí cenného papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 3 písm. a) nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném Slide 19/38

20 Aplikace IFRS v ČR trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy 3.3 Nejdůležitější změny v novele zákona o účetnictví Podniky obchodované na burze: - explicitně vyřešen postup v případě, že proběhlo (zákon původně vůbec neřešil) - zavedení ochranné lhůty pro dobu tří let, jejíž využití záleží plně na rozhodnutí účetní jednotky, neboť Podniky neobchodované na burze, ale spadající do konsolidovaného celku dle IFRS jako ovládaná jednotka či jednotka pod společnou kontrolou: - možná aplikace v účetní závěrce namísto účetní závěrky sestavené dle za předpokladu, že o tom rozhodne nejvyšší orgán účetní jednotky Nevyřešený problém: - podniky pod podstatným vlivem podléhající konsolidaci dle IFRS Slide 20/38

21 Aplikace IFRS v ČR Obr. 3: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví od roku 2011 P o u z e I F R S ČÚS + IFRS nebo pouze IFRS ČÚS + IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie IIa Kategorie III Kategorie IIb Slide 21/38

22 Aplikace IFRS ve SR 4 Aplikace IFRS ve SR 4.1 Individuální účetní závěrka ( 17a) Povinná aplikace: Vyjmenované účetní jednotky: - banka - pobočka zahraniční banky - Export-importní banka SR - správcovská společnost - pobočka správcovské společnosti - pojišťovna kromě zdravotní pojišťovny (co sociální pojišťovna?) - pobočka zahraniční pojišťovny - zajišťovna a pobočka zahraniční zajišťovny - Slovenská kancelář pojistitelů - penzijní správcovská společnost - doplňková penzijní společnost Slide 22/38

23 Aplikace IFRS ve SR - Burza cenných papírů - účetní jednotka zřízená zvláštním právním předpise (Železnice SR poznámka pod čarou!) Účetní jednotky splňující dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě kritéria: - bilanční suma vyšší než ,4 EUR - čistý obrat vyšší než ,4 EUR - průměrný přepočítaný počet zaměstnanců vyšší než Dobrovolná aplikace: Účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinnou aplikaci IFRS, stanou-li se emitentem cenných papírů na regulovaném trhu EU Vyjmenované účetní jednotky: - platební instituce - instituce elektronických peněz - obchodník s cennými papíry a jeho zahraniční pobočka Ostatní ustanovení: Účetní jednotka pokračuje v sestavování závěrky dle IFRS, i když pominou důvody going concern!!! Slide 23/38

24 Aplikace IFRS ve SR 4.2 Konsolidovaná účetní závěrka ( 22) Jestliže účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, musí ji sestavit dle IFRS Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají: - mateřské společnosti, které emitovaly cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, jejíž dceřiná společnost emitovala cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, které nesplnily kritéria pro osvobození od povinnosti sestavit KÚZ (nesplní dvě kritéria ze tří po dobu dvou let bilanční suma 17 meur, obrat 34 meur, 250 zaměstnanců; nedojde ke zkreslení finanční situace a výkonnosti; stupňovitá konsolidace) Slide 24/38

25 Aplikace IFRS ve SR Obr. 4: Individuální účetní závěrka dle slovenského zákona o účetnictví P o u z e I F R S SÚS nebo IFRS P o u z e S Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 25/38

26 Nadace IASC a tvorba IFRS 5 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5.1 Historický vývoj Dne 29. června 1973 založen The International Accounting Standards Committee (IASC) na základě dohody profesionálních účetních organizací (Australie, Francie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemí, Velká Británie a Irsko, USA) Dohoda o založení a stanovy revidovány v roce 1982 a 1992 Zásadní restrukturalizace v roce 2001, kdy byla ustanovena Nadace IASC a IASC byl přejmenován na Radu pro mezinárodní účetní standardy (The International Accounting Standards Board (IASB)) Na zasedání dne 20. dubna 2001, IASB schválil rezoluci, podle které veškeré standardy a interpretace publikované předchozím výborem zůstávají v platnosti do doby, než budou novelizovány či zrušeny Klíčové okamžiky pro úspěšné globální rozšíření IFRS: a možná v budoucnu i Slide 26/38

27 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.2 Stanovy Nadace IASC Název a cíle Oficiální název organizace zní The International Accounting Standards Committee Foundation (zkratka IASC Foundation) Cíle Nadace IASC - vytvářet, ve veřejném zájmu, jednotný soubor kvalitních, srozumitelných a vynutitelných globálních účetních standardů, které požadují po účetních jednotkách zveřejnění kvalitních, transparentních a srozumitelných informací v účetních závěrkách, které umožní účastníkům světových kapitálových trhů a ostatním uživatelům činit ekonomická rozhodnutí - podporovat užití a řádnou aplikaci těchto standardů - při naplňování uvedených cílů brát v úvahu, je-li to vhodné, i speciální požadavky a - dosáhnout konvergence mezi národními účetními standardy a IFRS Řízení Nadace Nadace IASC je řízena 22 správci (Trustees), kteří jsou schvalování Monitorovacím výborem Správci musí být kvalifikovaní s ohledem na význam a problémy spojené s aplikací mezinárodně uznávaných účetních standardů Slide 27/38

28 Nadace IASC a tvorba IFRS Pro zajištění veřejného zájmu v mezinárodní perspektivě pocházejí správci z různých oblastí (po 6 správcích z Evropy, Severní Ameriky a Asie+Oceánie; zbývající 4 správci mohou pocházet z jakékoliv oblasti tak, aby geografické složení zůstalo vyvážené) Správci z řad skupin, které mají náležité profesionální zkušenosti (např. auditoři, připravovatelé účetních závěrek, uživatelé, akademici) Jmenování na tři roky s možností jedné obnovy Správci se scházejí min. dvakrát ročně a jsou odměňováni Nadací IASC Odpovědnost správců: - zajištění a udržení odpovídajícího financování Nadace - určení právní formy a domicilu Nadace IASC - zveřejňovat výroční zprávu o aktivitách - jmenovat členy IASB a schvalovat jejich smlouvy a hodnocení - jmenovat členy IFRIC a SAC - schvalovat roční rozpočet Nadace - vykonávat všechny činnosti, které nespadají výslovně pod působnost IASB, IFRIC a SAC - podporovat vzdělávací programy Slide 28/38

29 Nadace IASC a tvorba IFRS Správci mohou odvolávat členy IASB, IFRIC a SAC z důvodu jejich špatné výkonnosti, nevhodného chování či neschopnosti (nevůle) jednat v souladu se smluvními ujednáními Monitorovací výbor Monitoring Board představuje formální spojení mezi správci a veřejností Odpovědnost: - spoluúčast v procesu navrhování správců a následně jejich schvalování - hodnocení pravidelné roční zprávy předkládané správci - schůzky se správci (min. jednou ročně) Složení: - člen Evropské komise - prezident Výboru IOSCO pro rozvíjející se trhy - prezident Technického výboru IOSCO - komisař japonské SEC - prezident americké SEC - ve funkci pozorovatele prezident Basilejského výboru pro bankovní dohled Slide 29/38

30 Nadace IASC a tvorba IFRS IASB Členové IASB: - v lednu 2009 rozhodnuto o rozšíření ze 14 členů na 16 členů do konce června 2012 min. 16 (v současnosti jich je 15?, 16?), s náležitou odbornou i osobnostní kvalifikací Příklad 1 - Max. 3 mohou být členy na částečný úvazek, ostatní na plný - Regionální proporce v zastoupení (po čtyřech členech z Evropy, Severní Ameriky, Asie+Oceánie, po jednom z Afriky a Jižní Ameriky a zbývající dva z jakékoliv oblasti při zachování geografické rovnováhy) - Každý člen IASB musí smluvně souhlasit, že bude jednat ve veřejném zájmu a s ohledem na Koncepční rámec - IASB, po konzultaci se správci, jedná s národními regulátory účetnictví a tvůrci standardů s cílem podporovat mezinárodní konvergenci - Členství po dobu 5 let s možností jedné obnovy, přičemž členové musejí ukončit všechny své pracovní vztahy, aby byla zajištěna jejich nezávislost (nejsou povoleny ani přechodná přeložení či ujednání návratu) Jmenování a hlasování: - jmenování tak, aby všichni členové neskončili ve stejnou dobu - jednání IASB jsou veřejně přístupná (mimo personálních a obdobných otázek) - každý člen pouze jeden hlas Slide 30/38

31 Nadace IASC a tvorba IFRS - hlasování pouze osobní - pro zveřejnění návrhu standardu či standardu je nutné 10 hlasů, skládá-li se IASB z 16 členů; resp. min. 9 hlasů, je-li členů méně - ostatní hlasování jednoduchá většina za předpokladu, že se jednání účastní alespoň 60 % členů IASB Náplň činnosti: - výhradní odpovědnost za veškeré technické záležitosti, včetně přípravy a vydávání IFRS, návrhů standardů, a konečného schválení IFRIC - vydávání návrhů standardů a obvykle i diskusních dokumentů pro veřejné připomínkování u hlavních projektů - vymezení postupů pro revizi připomínek, utváření pracovních a jiných odborných skupin, konzultace s SAC ohledně hlavních projektů, priorit - vydávání zdůvodnění závěrů standardů - provádění testování možných dopadů a aplikovatelnosti nových standardů (v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách) - jestliže není dodržen předepsaný sled činností, uvést zdůvodnění tohoto odchýlení Slide 31/38

32 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRIC Členové IFRIC: - 14 členů jmenovaných správci - obnovitelný mandát na 3 roky Hlasování: - kvorum 10 členů přítomných osobně či přes telekomunikační prostředky - jeden či dva členové IASB se účastní jako nehlasující osoby - nezávislé, osobní hlasování - návrh interpretace či její finální podoba je schválena, pokud nejsou proti více než 4 členové Náplň činnosti: - interpretovat aplikaci IAS a IFRS a poskytovat včasně vodítko k tématům, která nejsou specificky řešena standardy, a to v rámci kontextu Koncepčního rámce - po schválení ze strany IASB zveřejnit návrh interpretace k veřejnému připomínkování - informovat o své činnosti IASB a získat souhlas alespoň 9 členů pro schválení finálního znění interpretace Slide 32/38

33 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRS Advisory Council IFRS Advisory Council (dříve The Standards Advisory Council) poskytuje prostředí organizacím i jednotlivcům z různých geografických i profesních oblastí, kteří se zajímají o mezinárodní účetní výkaznictví a kteří jsou jmenováni správci, aby - poskytovali IASB rady, zejména v oblasti hlavní agendy a priorit - informovali IASB o svém názoru na hlavní projekty SAC se skládá z 30 či více členů, jejichž obnovitelné funkční období trvá 3 roky Jednání alespoň třikrát ročně Slide 33/38

34 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.3 Formální proces přípravy, schvalování a vydání standardů Proces vydání standardů a interpretací (tzv. due process) je formálně systematizován Klíčovými prvky procesu jsou: - transparentnost a přístupnost: veškeré agenda a její návrhy jsou diskutovány veřejně; připomínkové dopisy jsou publikovány - rozsáhlé konzultace a vstřícnost - zodpovědnost (comply or explain approach): dodržuje se předepsaný postup a současně se vysvětlí, proč nebyly v procesu aplikovány nepovinné kroky Proces tvorby standardů Krok 1 Určení agendy: - mnoho různých uživatelů, přesto mnohé informační společné - při zařazování tématu do agendy se bere v úvahu relevance pro uživatele, existující úprava, možnost zvýšit konvergenci, požadovaná kvalita standardu, rozpočtové omezení - rozhodován na veřejných jednáních IASB - u některých projektů je nutný hlubší výzkum; IASB pověří obvykle jiného tvůrce standardů (např. Kanadský výbor pro účetní standardy v případě fair value) Slide 34/38

35 Nadace IASC a tvorba IFRS Krok 2 Plánování projektu: - IASB rozhodne, zda bude pracovat sám či ve spolupráci s jiným tvůrcem standardů - vytvoří se případně pracovní skupiny - ředitel technických činností a ředitel výzkumu vytvoří tým, který bude pracovat na projektu - manažer projektu vypracuje plán projektu, který schvalují oba ředitelé Krok 3 Vytvoření a zveřejnění diskusního materiálu (discussion paper): - není povinný krok - vždy se zveřejňuje u významných projektů - obsahuje detailní shrnutí tématu, možná řešení, preferované řešení IASB, výzvu k připomínkování (obvykle 120 dní, u složitých projektů i déle) - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 4 Vytvoření a zveřejnění návrhu standardu (exposure draft): - povinný krok, hlavní prostředek pro konzultaci s veřejností - návrh standardu už musí obsahovat konkrétní řešení - připomínkovací období opět obvykle 120 dní (ve výjimečných případech lze i zkrátit) Slide 35/38

36 Nadace IASC a tvorba IFRS - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 5 Vytvoření a zveřejnění standardu: - IASB provádí změny na základě připomínek; změny proti návrhu standardu jsou zveřejněny na webu - v některých případech může IASB rozhodnout o vydání druhého návrhu standardu (obvykle kvůli zásadním nesouhlasným připomínkám, na základě kterých je výrazně přepracován návrh Revenue Recognition Project či Leasing) - účinnost standardu od data uvedeného v textu - oficiálním jazykem je Krok 6 Postup po vydání standardu: - IASB pořádá pravidelné schůzky se zájmovými skupinami (včetně tvůrců standardů) za účelem vysvětlení praktické implementace a možných dopadů - Nadace IASC podporuje vzdělávací činnost Slide 36/38

37 Případové studie 6 Aplikační příklady Příklad 1: Kritéria pro členy IASB Určete, který z uvedených osobnostních profilů je nutnou podmínkou pro jmenování členem IASB Osobnostní profil A: - prokázané technické schopnosti a znalost finančního účetnictví a auditingu - schopnost analyzovat - komunikační schopnosti - uvážlivé a kritické rozhodování - povědomí o prostředí, ve kterém funguje účetní výkaznictví - schopnost pracovat v kolegiální atmosféře - morální integrita, objektivita a disciplína (schopnost zvládnout práci) - oddanost cílům Nadace a veřejnému zájmu Slide 37/38

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Část I Úvod do účetních souvztažností US_2010_01.indd 1 9.4.2010 9:35:07 US_2010_01.indd 2 9.4.2010 9:35:07 úvod do účetních souvztažností 1000 1017 Obsah kapitola 1 Předmět a význam účetnictví... 1000

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Hana Březinová, Fakulta financí a účetnictví, ŠE v Praze,, Centrum finančních a účetních studií (CEFIUS) Regulace účetnictví v České republice se

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY 1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená za skupinu podniků, v níž jsou aktiva, závazky, vlastní

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010].

[Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. IAS 24 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 24 Zveřejnění spřízněných stran [Novelizace celé standardu Nařízením Komise (ES) č. 632/2010 ze dne 19. července 2010]. CÍL 1 Cílem tohoto standardu je zajistit, aby

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Předmluva. V Praze dne 25. září 2015. Vážení čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 25. září 2015. Vážení čtenáři, IFRS do kapsy 2015 2 Předmluva V Praze dne 25. září 2015 Vážení čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink

Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink Číslo přihlášky: Závazná přihláška - Projekt kapitálových účastí CzechLink 1.1 Jméno společnosti: 1.2 Právní forma: 1.3 IČ: 1.4 DIČ: 1.5 Adresa: 1.6 Bankovní spojení: 1.7 Zapsaná v obchodním rejstříku

Více

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví

Účetní zpravodaj 03 IFRS 05 US GAAP. 02 České účetnictví. Změny v konsolidaci způsobené novelou zákona o účetnictví Významná změna v účetnictví. Vítejte ve světě IFRS. Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP Květen 2011, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Změny v konsolidaci způsobené

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995

1.4 Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/50.058/1995 dne 25. 9. 1995 Článek 1 Základní údaje 1.1 Obchodní jméno: Generali penzijní fond a.s. (dále jen penzijní fond ) 1.2 Sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 1.3 Identifikační číslo: 63 99 84 75 1.4 Povolení k činnosti

Více

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012

Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 Konsolidovaná účetní závěrka k 12. 1. 2012 1. Z historie... 1 2. Základní charakteristika konsolidované účetní závěrky... 2 3. Právní úprava... 2 4. Účel konsolidované účetní závěrky... 2 5. Konsolidační

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977.

2. Tento standard nahrazuje IAS 7 Výkaz o změnách ve finanční pozici, schválený v červenci 1977. IAS 7 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 7 Výkaz o peněžních tocích 1 [Novelizace standardu - odstavec 32 se mění viz Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince 2008, novelizace standardu novelizace

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně.

Stanovy spolku. Znění stanov č. 2/2015. Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Stanovy spolku Znění stanov č. 2/2015 Přijato I. valnou hromadou konanou 12.7.2015 v Brně. Hlava I: Základní údaje spolku Čl. 1 Název spolku Název spolku je Nugis Finem, z.s.. Tento název bude používán

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb.

NÁVRH. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 227/2013 Sb. NÁVRH VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. a) zákona č. 6/1993 Sb.,

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců

Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Definice malého a středního podniku* Počet zaměstnanců Celková aktiva nebo obrat nepřesahují Aktiva Obrat Střední podnikatel < 250 43 mil. EUR 50 mil. EUR Malý podnikatel < 50 10 mil. EUR 10 mil. EUR Drobný

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006

319/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 25. května 2006 319/2006 Sb. ZÁKON ze dne 25. května 2006 o některých opatřeních ke zprůhlednění finančních vztahů v oblasti veřejné podpory, a o změně zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 320 OBSAH MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VÝZNAMNOST (MATERIALITA) PŘI PLÁNOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ AUDITU (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) Úvod

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky

Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky Vize Česká národní banka na základě pravomocí, které jí svěřují zákony České republiky, pečuje jako integrovaný orgán regulace

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST XI. Podmínky přijetí ETF k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí Exchange traded funds (dále jen ETF ) k obchodování

Více

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová

KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON. Hana Bohušová KOMPARACE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY ÚČETNICTVÍ A IFRS IFRS AND THE CZECH ACCOUNTING LEGISLATION COMPARISON Hana Bohušová Anotace: Příspěvek je zaměřen na porovnání účetní závěrky sestavené podle Českých účetních

Více

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu

VZOR dopis s dotazem dle Etického kodexu strana 7 e-příloha AUDITOR č. 8/2009 Předávání klientů vzorové dokumenty Nový zákon o auditorech přinesl také novinky týkající se vztahu nového a předchozího auditora v případě nahrazení jednoho auditora

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance ODŮVODNĚNÍ vyhlášky o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance I. OBECNÁ ČÁST 1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované

Více

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014

Energetická témata pro IA. Jiří Mlynář 7 November 2014 Energetická témata pro IA Jiří Mlynář 7 November 2014 Co nás dnes čeká Představení dopadu energetické politiky Energetické efektivita a možnosti IA REMIT a možnosti IA Page 2 Energetická témata 2 Evropská

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky

Finanční účetnictví. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Finanční účetnictví Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka Ing. Jiří Hanzlík Účetní závěrka : Povinnost jednotky vést účetnictví tak, aby sestavená závěrka

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015

ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 Třídící znak 2 0 1 1 5 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 12. ledna 2015 k některým ustanovením zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech týkajícím se jednotné licence

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 04 IFRS 07 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Interpretace Národní účetní rady v roce 2011 Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP březen 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Interpretace Národní účetní rady v roce 2011

Více

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1

Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Definice drobných, malých a středních podniků vymezená v nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004 1 Článek 1 Drobný, malý a střední podnikatel 1. Za drobného, malého a středního podnikatele

Více

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003).

ODKAZY IAS 32 Finanční nástroje: vykazování (ve znění roku 2003) ( 1 ), IAS 39 Finanční nástroje: účtování a oceňování (ve znění roku 2003). IFRIC 2 IFRIC INTERPRETACE 2 Členské podíly v družstevních účetních jednotkách a podobné nástroje [Novelizace pojmů v dodatku viz. Nařízení Komise (ES) č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, novelizace

Více

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy

(Text s významem pro EHP) (6) Tyto pracovní postupy by měly zohlednit právní předpisy L 129/10 Úřední věstník Evropské unie 17.5.2006 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 736/2006 ze dne 16. května 2006 o pracovních postupech Evropské agentury pro bezpečnost letectví pro provádění normalizačních inspekcí

Více

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU

ISA 720 OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU OSTATNÍ INFORMACE V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající dnem 15.prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec

Více

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ Hana Březinová Rozvaha Výsledovka Cash Flow Příloha k účetní závěrce Zpráva o vztazích Výroční zpráva Přehled o změnách vlastního kapitálu ROZUMÍME ÚČETNÍ ZÁVĚRCE PODNIKATELŮ

Více

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME

Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Rozhodování malých a středních podniků o implementaci IFRS pro SME Bc. Jana Hrabalová, Mendelova univerzita v Brně, hrabalova.j@email.cz Abstrakt Tento příspěvek je věnován problematice Mezinárodních standardů

Více

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy

BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy BURZOVNÍ PRAVIDLA, ČÁST X. Podmínky přijetí investičních nástrojů derivátového typu k obchodování na Regulovaný trh burzy Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Tato pravidla upravují podmínky přijetí a obchodování

Více

Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek

Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Účetní metody dlouhodobých stavebních zakázek Diplomová práce Autor: Ján Kovalčík Finance Vedoucí práce: doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Odborný

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES

Srovnávací tabulka pro notifikaci směrnice ES Článek 1, odst.1 (42a odst. 1) Článek 1 Směrnice 78/660/EHS se mění takto: 1. Vkládá se nový oddíl, který zní: ODDÍL 7a Oceňování reálnou hodnotou (,DT,NT) Článek 42a 1. Odchylně od článku 32 členské státy

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem,

b) cenné papíry představující účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem, 1.5.2 Oceňování k okamžiku sestavení účetní závěrky K okamžiku sestavení účetní závěrky se vybrané cenné papíry - s výjimkou cenných papírů držených do splatnosti, cenných papírů představujících účast

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

Deloitte Česká republika

Deloitte Česká republika Deloitte Česká republika Představení společnosti Deloitte O společnosti Deloitte Deloitte globálně Deloitte Touche Tohmatsu Limited je nyní jednou ze čtyř největších auditorských a poradenských společností

Více

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby

Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby IAS 8 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby [Novelizace standardu novelizace pojmů, odstavec 5 je upraven viz. Nařízení Komise (ES) č, 1274/2008 ze dne 17. prosince

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005

TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 3. května 2005 Erste Bank: Rozvaha od roku 2005 přizpůsobena novému znění Mezinárodních účetních standardů IAS č. 32 a 39 - zpětná úprava rozvahy a výkazu zisků a ztrát za rok 2004

Více

Základní ustanovení - oddíl prvý

Základní ustanovení - oddíl prvý Základní ustanovení - oddíl prvý.. Stanovy Načeradské služby s.r.o. I. Založení společnosti Společnost byla založena Obcí Načeradec jako jediným zakladatelem. O založení společnosti rozhodlo v souladu

Více

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS

Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Účtování krátkodobých a realizovatelných majetkových cenných papírů komparace české úpravy s IFRS/IAS Jiří Strouhal 1 Abstrakt Příspěvek srovnává účetní vykazování majetkových cenných papírů přeceňovaných

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

Stanovy Unie rodičů ČR

Stanovy Unie rodičů ČR Stanovy Unie rodičů ČR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. Název a sídlo Název občanského sdružení : Unie rodičů ČR (dále jen "Unie"). Sídlo sdružení: Londýnská 34, Praha 2, 120 00 B. Postavení Unie 1. Unie je dobrovolným

Více

Česká asociace dětské jógy

Česká asociace dětské jógy Stanovy obecně prospěšné společnosti Česká asociace dětské jógy A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 30. ledna 2012 byla založena obecně prospěšná společnost

Více

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu

Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost organizací občanské společnosti Ing. Pavel Bachmann, Ph.D. katedra managementu Transparentnost OOS Proč transparentnost OOS? organizace jsou v maximální míře odloučeny od státu, stát se

Více