Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Teoretický rámec 1 Obecný rámec regulace účetnictví 1.1 Ekonomická teorie účetnictví Účetnictví jako praktická disciplína je součásti ekonomie V ekonomické teorii existuje více pohledů na potřebu a metody regulace odvětví Dva extrémní přístupy: - plně tržní přístup k regulaci účetnictví - účetnictví plně regulované státem V praxi se oba přístupy prolínají, dle podílu vlivu konkrétního přístupu lze následně klasifikovat konkrétní účetní systémy Slide 2/38

3 Teoretický rámec 1.2 Fundamentální znaky regulace účetnictví Hlavní uživatelé účetních informací v dané zemi a jejich schopnost vynutit si splnění informačních požadavků: - drobní investoři, kteří musejí spoléhat výhradně na veřejně dostupné účetní závěrky - banky a jiné finanční instituce, které si mohou vynutit od podniků specifické účetní informace - stát, který je schopen získat požadované informace prostřednictvím vydání právních předpisů Převažující cíl účetní regulace: - regulace směřuje k poskytnutí věrného a poctivého obrazu finanční situace, výkonnosti a změn ve finanční situaci účetní jednotky - regulace účetnictví slouží k naplnění daňových a jiných potřeb státního aparátu - regulace si klade za cíl ochranu majetku vybraných skupin uživatelů Úroveň účetnictví, která je předmětem regulace: - účtování - účetní výkaznictví - kombinace obou předchozích úrovní Slide 3/38

4 Teoretický rámec Regulátor účetnictví: - nezávislá soukromá instituce - nezávislá veřejná instituce - vláda či ministerstvo Způsob tvorby účetních pravidel: - zákon, vyhlášky a další právně závazné dokumenty - účetní standardy vydávané nezávislou odbornou institucí - účetní jednotky si vytvářejí vlastní pravidla Prostředky prosazování regulace: - legislativní síla - zvykové právo - dobrovolné podřízení se samoregulaci Míra zapojení se do mezinárodní harmonizace účetnictví Slide 4/38

5 Teoretický rámec 1.3 Klasifikace účetních systémů Účetní systémy v zemích s tržní ekonomikou: - anglo-americký systém - kontinentální systém - účetnictví v rozvojových ekonomikách Hlavní charakteristiky kontinentálního účetního systému: - nejdůležitějším poskytovatelem kapitálu jsou finanční instituce (zejména v podobě bankovních úvěrů) a institucionalizovaný kapitálový trh je relativně slabý - hlavním tvůrcem účetní legislativy je stát - regulace účetnictví míří k zajištění zájmů celé veřejnosti - účetní pravidla mají formu zákonů a jiných právně závazných dokumentů - právní řád založen na systému (římského) kodifikovaného práva - kontrola a vynucování dodržování účetních předpisů je prováděna státními institucemi - výrazný vliv daňového zákonodárství na účetní zobrazení určitých transakcí Slide 5/38

6 Teoretický rámec Hlavní charakteristiky anglosaského účetního systému: - významným poskytovatelem kapitálu je institucionalizovaný kapitálový trh - regulaci účetnictví podniků obchodovaných na burzách provádí odborný tvůrce standardů (nezávislý na státu) - regulace účetnictví veřejně obchodovaných podniků slouží k zajištění informačních potřeb drobných investorů, kteří mají omezený přístup k finančním informacím; účetnictví ostatních jednotek je regulováno jiným způsobem - účetní pravidla mají formu účetních standardů - právní řád založen na systému zvykového práva - kontrola a vynucování dodržování účetních standardů je prováděna organizátorem či regulátorem trhu s cennými papíry - zvykové právo umožňuje investorům v případě (úmyslného) porušení účetních standardů zažalovat vedení účetních jednotek o náhradu škody, což zvyšuje motivaci účetních jednotek předkládat účetní závěrku v souladu s účetními standardy - účetní systém je relativně nezávislý na daňovém systému Slide 6/38

7 Teoretický rámec 1.4 Mezinárodní harmonizace účetnictví Jednotlivé národní úpravy účetnictví se velmi liší (právní systémy, poskytovatelé financování, vztahem účetnictví a daní, postavením účetní profese, atd.) Investoři žádají nejvyšší možný výnos (při daném riziku a likviditě) Rozdíly mezi účetními systémy zvýhodňují domácí investory a omezují volný pohyb kapitálu Je-li účetnictví podřízeno potřebám států, podniky mají problém získat potřebný kapitál Odchod evropských a asijských podniků na americké burzy Postupná integrace kapitálových trhů (24 hodinové on-line obchodování) Snaha odstraňovat překážky pro pohyb kapitálu: - účetní harmonizace v EU - prosazování se IAS, resp. IFRS - změna postoje SEC ohledně využití IFRS na amerických burzách Slide 7/38

8 Harmonizace účetnictví v EU 2 Účetní harmonizace v Evropské unii 2.1 Historický vývoj: Římská smlouva (1957) vytvoření podmínek pro volný pohyb kapitálu mj. i sjednocením účetních pravidel Dva primární zdroje regulace účetnictví v EU: - směrnice (directive) - nařízení (regulation) 4. směrnice vydána v roce směrnice přepracována v roce 1978 s ohledem na vstup Velké Británie a Irska 7. směrnice (1983) měla přispět k harmonizaci obchodního práva a finančních služeb EK (1995) zveřejnila komuniké Účetní harmonizace: nová strategie tváří v tvář mezinárodní harmonizaci (podpora IASC vytvořit mezinárodně přijímané účetní standardy jako alternativa k US GAAP) Další komuniké EK (2000) Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed obsahuje návrh, aby veřejně obchodované podniky se sídlem v EU připravovaly KÚZ dle IAS 4. a 7. směrnice doplněny v 2001 v rámci projektu modernizace směrnic v souladu s harmonizací účetního výkaznictví Nařízení ES č. 1606/2002 o aplikaci mezinárodních účetních standardů Slide 8/38

9 Harmonizace účetnictví v EU směrnice Obsahuje 12 oddílů: - Obecná ustanovení - Obecná ustanovení o rozvaze a o výsledovce - Členění rozvahy - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité rozvahové položky - Členění výsledovky - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité položky výsledovky - Pravidla ocenění - Obsah komentáře k účetní závěrce - Obsah výroční zprávy - Zveřejňování - Audit - Závěrečná ustanovení Slide 9/38

10 Harmonizace účetnictví v EU Primární cíl 4. směrnice je snaha zajistit srovnatelnost účetních závěrek všech podniků podnikajících v Evropské unii Sjednocení funguje pouze po linii vzhledu výkazů; obsahově jsou závěrky nesrovnatelné (přes 40 možností volby, zásahy daňových legislativ do účetnictví) 4. směrnice nevhodná pro potřeby získání kapitálu na burzách, neboť: - směrnice neuvádí uživatele účetních závěrek a jejich informační potřeby (předpokládá se, že účetní závěrky vyhovují všem pro všechny účely) - neexistují definice základních účetních prvků - chybějící koncepty kapitálu a jeho uchování - zásadní rozpory mezi některými účetními zásadami Podniky z EU odcházejí do USA získávat kapitál pro financování svého růstu Tlak zevnitř EU, aby došlo ke změně Slide 10/38

11 Harmonizace účetnictví v EU 2.3 Nařízení č. 1606/2002 Výsledek snah o skutečnou harmonizaci účetnictví (na úrovni obchodovaných podniků) Rozhodnutí urychleno Rezolucí IOSCO Právní souvislosti Zásadní zásah do právního řádu EU: - pravidla vytváří nezávislá instituce mimo kontrolu EU - vydávané standardy nejsou ve všech oficiálních jazycích členských států EU - standardy jsou zpoplatněny (evropská legislativa musí být veřejně dostupná a pochopitelně zdarma) Zvláštní schvalovací a vynucovací mechanismus pro přijímání a aplikaci IFRS Obsah nařízení Cíl nařízení: - přijetí a aplikace mezinárodních účetních standardů s cílem harmonizovat účetní informace společností, jejichž účetní výkaznictví je tímto nařízením regulováno Definice: - termín mezinárodní účetní standardy znamená Mezinárodní účetní standardy (IAS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušné Interpretace (SIC, IFRIC); následné novelizace těchto standardů a Slide 11/38

12 Harmonizace účetnictví v EU interpretací, v budoucnu vydané standardy a interpretace Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Přijetí a užití IAS: - IAS mohou být přijaty pouze, pokud nejsou v rozporu s požadavkem na věrný a poctivý obraz a vedou k veřejnému prospěchu v rámci EU - IAS mohou být přijaty pouze, splňují požadavek srozumitelnosti, relevance, spolehlivosti a srovnatelnosti účetních informací pro ekonomická rozhodnutí a vyhodnocení správcovské funkce managementu - IAS mohou být přijaty pouze, přijaté standardy musejí být vždy vydány v každém z oficiálních jazyků EU jako Nařízení EK a publikovány v Oficiálním věstníku Evropských společenství KÚZ veřejně obchodovaných společností: - pro každé období začínající 1. ledna 2005 či později musí společnosti, které se řídí právem členských států, připravovat konsolidovanou účetní závěrku dle IAS, jestliže k rozvahovému dni jsou jejich cenné papíry připuštěny k obchodování na regulovaném trhu jakéhokoliv členského státu Právo volby: - členské státy mohou povolit či vyžadovat po společnostech s veřejně obchodovanými cennými papíry přípravu individuální účetní závěrky v souladu s IAS - členské státy mohou povolit či vyžadovat po ostatních společnostech přípravu individuální a/nebo konsolidované účetní závěrky dle IAS Slide 12/38

13 Harmonizace účetnictví v EU - pokud se některý ze členských států rozhodne využít právo volby, informuje o tom ostatní členské státy a EK Zřízení výboru: - činnost EK v oblasti aplikace IAS bude podporována zvláštním výborem (accounting regulatory committee) Koordinace: - EK udržuje s ARC styky na pravidelné bázi ohledně stavu aktuálních projektů a dokumentů vydávaných IASB s cílem koordinovat společné postoje k přijímaným standardům - EK musí včas informovat ARC, pokud nehodlá navrhnout přijetí nějakého ze standardů Schvalovací a vynucovací mechanismus Na jedné straně snaha o zachování nezávislosti IASB, na druhé straně účetnictví stále chápáno jako nástroj politického boje Zahrnutí velkého počtu subjektů, které se zúčastňují schvalovací a vynucovacího mechanismu v rámci EU Proces schvalování: - během procesu veřejného připomínkování návrhu standardu vystupuje i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), která konsultuje evropská stanoviska s různými zájmovými skupinami - IASB vydá standard či interpretaci - po vydání standardu EFRAG radí EK, zda standard odpovídá požadavkům na schválení (endorsement) Slide 13/38

14 Harmonizace účetnictví v EU - EFRAG ve spolupráci s EK vypracovává studii o ekonomických dopadech aplikace standardu v EU - SARG (Standards Advice Review Group) vyjadřuje názor, zda názor EFRAGu na schválení standardu je vyvážený a objektivní (dle rozhodnutí EK 2006/505/EC) - na základě doporučení EFRAG a názoru SARG vypracuje EK návrh nařízení, kterým se zahájí právní proces schválení/přijetí standardu - návrh nařízení schvaluje ARC (složen ze zástupců členských států a předsedána EK) - EP a Rada EU mají 3 měsíce na vyjádření záporného stanoviska - nejsou-li námitky, EK vydá nařízení s datem účinnosti uvedeným přímo v nařízení Proces vynucování: - zaštiťuje EK jako orgán vydávající nařízení - praktické vynucování dodržování je úkolem členských států - celoevropský přístup se původně prosazoval přes CESR (Committee of European Securities Regulators), který byl od ledna 2011 nahrazen ESMA (European Securities and Markets Authority), která je součástí širší systému evropského dohledu nad finančními trhy (European System of Financial Supervision) Slide 14/38

15 Harmonizace účetnictví v EU Obr. 1: Kroky a lhůty při schvalování přijetí nového standardu vydaného IASB ze strany EU IASB vydá standard EFRAG vydá vyjádření SARG vydá vyjádření ARC vydá stanovisko Rozhodnutí EP a Rady Publikace ve věstníku EU 2 měsíce 3 týdny 1 měsíc 3 měsíce 2 týdny Vynucování aplikace EK, resp. ESMA Slide 15/38

16 Aplikace IFRS v ČR 3 Aplikace IFRS v ČR 3.1 Stav do konce roku , odst. 9: - účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1 Slide 16/38

17 Aplikace IFRS v ČR Obr. 2: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví do roku 2010 P o u z e I F R S ČÚS i IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 17/38

18 Aplikace IFRS v ČR 3.2 Stav od roku a: - účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie - pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry k takovému obchodování přijaty - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o přijetí nového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může účetní jednotka Slide 18/38

19 Aplikace IFRS v ČR rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování - pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta, účetní jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období; pokud v tomto účetním období k přijetí cenného papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 3 písm. a) nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném Slide 19/38

20 Aplikace IFRS v ČR trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy 3.3 Nejdůležitější změny v novele zákona o účetnictví Podniky obchodované na burze: - explicitně vyřešen postup v případě, že proběhlo (zákon původně vůbec neřešil) - zavedení ochranné lhůty pro dobu tří let, jejíž využití záleží plně na rozhodnutí účetní jednotky, neboť Podniky neobchodované na burze, ale spadající do konsolidovaného celku dle IFRS jako ovládaná jednotka či jednotka pod společnou kontrolou: - možná aplikace v účetní závěrce namísto účetní závěrky sestavené dle za předpokladu, že o tom rozhodne nejvyšší orgán účetní jednotky Nevyřešený problém: - podniky pod podstatným vlivem podléhající konsolidaci dle IFRS Slide 20/38

21 Aplikace IFRS v ČR Obr. 3: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví od roku 2011 P o u z e I F R S ČÚS + IFRS nebo pouze IFRS ČÚS + IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie IIa Kategorie III Kategorie IIb Slide 21/38

22 Aplikace IFRS ve SR 4 Aplikace IFRS ve SR 4.1 Individuální účetní závěrka ( 17a) Povinná aplikace: Vyjmenované účetní jednotky: - banka - pobočka zahraniční banky - Export-importní banka SR - správcovská společnost - pobočka správcovské společnosti - pojišťovna kromě zdravotní pojišťovny (co sociální pojišťovna?) - pobočka zahraniční pojišťovny - zajišťovna a pobočka zahraniční zajišťovny - Slovenská kancelář pojistitelů - penzijní správcovská společnost - doplňková penzijní společnost Slide 22/38

23 Aplikace IFRS ve SR - Burza cenných papírů - účetní jednotka zřízená zvláštním právním předpise (Železnice SR poznámka pod čarou!) Účetní jednotky splňující dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě kritéria: - bilanční suma vyšší než ,4 EUR - čistý obrat vyšší než ,4 EUR - průměrný přepočítaný počet zaměstnanců vyšší než Dobrovolná aplikace: Účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinnou aplikaci IFRS, stanou-li se emitentem cenných papírů na regulovaném trhu EU Vyjmenované účetní jednotky: - platební instituce - instituce elektronických peněz - obchodník s cennými papíry a jeho zahraniční pobočka Ostatní ustanovení: Účetní jednotka pokračuje v sestavování závěrky dle IFRS, i když pominou důvody going concern!!! Slide 23/38

24 Aplikace IFRS ve SR 4.2 Konsolidovaná účetní závěrka ( 22) Jestliže účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, musí ji sestavit dle IFRS Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají: - mateřské společnosti, které emitovaly cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, jejíž dceřiná společnost emitovala cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, které nesplnily kritéria pro osvobození od povinnosti sestavit KÚZ (nesplní dvě kritéria ze tří po dobu dvou let bilanční suma 17 meur, obrat 34 meur, 250 zaměstnanců; nedojde ke zkreslení finanční situace a výkonnosti; stupňovitá konsolidace) Slide 24/38

25 Aplikace IFRS ve SR Obr. 4: Individuální účetní závěrka dle slovenského zákona o účetnictví P o u z e I F R S SÚS nebo IFRS P o u z e S Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 25/38

26 Nadace IASC a tvorba IFRS 5 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5.1 Historický vývoj Dne 29. června 1973 založen The International Accounting Standards Committee (IASC) na základě dohody profesionálních účetních organizací (Australie, Francie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemí, Velká Británie a Irsko, USA) Dohoda o založení a stanovy revidovány v roce 1982 a 1992 Zásadní restrukturalizace v roce 2001, kdy byla ustanovena Nadace IASC a IASC byl přejmenován na Radu pro mezinárodní účetní standardy (The International Accounting Standards Board (IASB)) Na zasedání dne 20. dubna 2001, IASB schválil rezoluci, podle které veškeré standardy a interpretace publikované předchozím výborem zůstávají v platnosti do doby, než budou novelizovány či zrušeny Klíčové okamžiky pro úspěšné globální rozšíření IFRS: a možná v budoucnu i Slide 26/38

27 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.2 Stanovy Nadace IASC Název a cíle Oficiální název organizace zní The International Accounting Standards Committee Foundation (zkratka IASC Foundation) Cíle Nadace IASC - vytvářet, ve veřejném zájmu, jednotný soubor kvalitních, srozumitelných a vynutitelných globálních účetních standardů, které požadují po účetních jednotkách zveřejnění kvalitních, transparentních a srozumitelných informací v účetních závěrkách, které umožní účastníkům světových kapitálových trhů a ostatním uživatelům činit ekonomická rozhodnutí - podporovat užití a řádnou aplikaci těchto standardů - při naplňování uvedených cílů brát v úvahu, je-li to vhodné, i speciální požadavky a - dosáhnout konvergence mezi národními účetními standardy a IFRS Řízení Nadace Nadace IASC je řízena 22 správci (Trustees), kteří jsou schvalování Monitorovacím výborem Správci musí být kvalifikovaní s ohledem na význam a problémy spojené s aplikací mezinárodně uznávaných účetních standardů Slide 27/38

28 Nadace IASC a tvorba IFRS Pro zajištění veřejného zájmu v mezinárodní perspektivě pocházejí správci z různých oblastí (po 6 správcích z Evropy, Severní Ameriky a Asie+Oceánie; zbývající 4 správci mohou pocházet z jakékoliv oblasti tak, aby geografické složení zůstalo vyvážené) Správci z řad skupin, které mají náležité profesionální zkušenosti (např. auditoři, připravovatelé účetních závěrek, uživatelé, akademici) Jmenování na tři roky s možností jedné obnovy Správci se scházejí min. dvakrát ročně a jsou odměňováni Nadací IASC Odpovědnost správců: - zajištění a udržení odpovídajícího financování Nadace - určení právní formy a domicilu Nadace IASC - zveřejňovat výroční zprávu o aktivitách - jmenovat členy IASB a schvalovat jejich smlouvy a hodnocení - jmenovat členy IFRIC a SAC - schvalovat roční rozpočet Nadace - vykonávat všechny činnosti, které nespadají výslovně pod působnost IASB, IFRIC a SAC - podporovat vzdělávací programy Slide 28/38

29 Nadace IASC a tvorba IFRS Správci mohou odvolávat členy IASB, IFRIC a SAC z důvodu jejich špatné výkonnosti, nevhodného chování či neschopnosti (nevůle) jednat v souladu se smluvními ujednáními Monitorovací výbor Monitoring Board představuje formální spojení mezi správci a veřejností Odpovědnost: - spoluúčast v procesu navrhování správců a následně jejich schvalování - hodnocení pravidelné roční zprávy předkládané správci - schůzky se správci (min. jednou ročně) Složení: - člen Evropské komise - prezident Výboru IOSCO pro rozvíjející se trhy - prezident Technického výboru IOSCO - komisař japonské SEC - prezident americké SEC - ve funkci pozorovatele prezident Basilejského výboru pro bankovní dohled Slide 29/38

30 Nadace IASC a tvorba IFRS IASB Členové IASB: - v lednu 2009 rozhodnuto o rozšíření ze 14 členů na 16 členů do konce června 2012 min. 16 (v současnosti jich je 15?, 16?), s náležitou odbornou i osobnostní kvalifikací Příklad 1 - Max. 3 mohou být členy na částečný úvazek, ostatní na plný - Regionální proporce v zastoupení (po čtyřech členech z Evropy, Severní Ameriky, Asie+Oceánie, po jednom z Afriky a Jižní Ameriky a zbývající dva z jakékoliv oblasti při zachování geografické rovnováhy) - Každý člen IASB musí smluvně souhlasit, že bude jednat ve veřejném zájmu a s ohledem na Koncepční rámec - IASB, po konzultaci se správci, jedná s národními regulátory účetnictví a tvůrci standardů s cílem podporovat mezinárodní konvergenci - Členství po dobu 5 let s možností jedné obnovy, přičemž členové musejí ukončit všechny své pracovní vztahy, aby byla zajištěna jejich nezávislost (nejsou povoleny ani přechodná přeložení či ujednání návratu) Jmenování a hlasování: - jmenování tak, aby všichni členové neskončili ve stejnou dobu - jednání IASB jsou veřejně přístupná (mimo personálních a obdobných otázek) - každý člen pouze jeden hlas Slide 30/38

31 Nadace IASC a tvorba IFRS - hlasování pouze osobní - pro zveřejnění návrhu standardu či standardu je nutné 10 hlasů, skládá-li se IASB z 16 členů; resp. min. 9 hlasů, je-li členů méně - ostatní hlasování jednoduchá většina za předpokladu, že se jednání účastní alespoň 60 % členů IASB Náplň činnosti: - výhradní odpovědnost za veškeré technické záležitosti, včetně přípravy a vydávání IFRS, návrhů standardů, a konečného schválení IFRIC - vydávání návrhů standardů a obvykle i diskusních dokumentů pro veřejné připomínkování u hlavních projektů - vymezení postupů pro revizi připomínek, utváření pracovních a jiných odborných skupin, konzultace s SAC ohledně hlavních projektů, priorit - vydávání zdůvodnění závěrů standardů - provádění testování možných dopadů a aplikovatelnosti nových standardů (v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách) - jestliže není dodržen předepsaný sled činností, uvést zdůvodnění tohoto odchýlení Slide 31/38

32 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRIC Členové IFRIC: - 14 členů jmenovaných správci - obnovitelný mandát na 3 roky Hlasování: - kvorum 10 členů přítomných osobně či přes telekomunikační prostředky - jeden či dva členové IASB se účastní jako nehlasující osoby - nezávislé, osobní hlasování - návrh interpretace či její finální podoba je schválena, pokud nejsou proti více než 4 členové Náplň činnosti: - interpretovat aplikaci IAS a IFRS a poskytovat včasně vodítko k tématům, která nejsou specificky řešena standardy, a to v rámci kontextu Koncepčního rámce - po schválení ze strany IASB zveřejnit návrh interpretace k veřejnému připomínkování - informovat o své činnosti IASB a získat souhlas alespoň 9 členů pro schválení finálního znění interpretace Slide 32/38

33 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRS Advisory Council IFRS Advisory Council (dříve The Standards Advisory Council) poskytuje prostředí organizacím i jednotlivcům z různých geografických i profesních oblastí, kteří se zajímají o mezinárodní účetní výkaznictví a kteří jsou jmenováni správci, aby - poskytovali IASB rady, zejména v oblasti hlavní agendy a priorit - informovali IASB o svém názoru na hlavní projekty SAC se skládá z 30 či více členů, jejichž obnovitelné funkční období trvá 3 roky Jednání alespoň třikrát ročně Slide 33/38

34 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.3 Formální proces přípravy, schvalování a vydání standardů Proces vydání standardů a interpretací (tzv. due process) je formálně systematizován Klíčovými prvky procesu jsou: - transparentnost a přístupnost: veškeré agenda a její návrhy jsou diskutovány veřejně; připomínkové dopisy jsou publikovány - rozsáhlé konzultace a vstřícnost - zodpovědnost (comply or explain approach): dodržuje se předepsaný postup a současně se vysvětlí, proč nebyly v procesu aplikovány nepovinné kroky Proces tvorby standardů Krok 1 Určení agendy: - mnoho různých uživatelů, přesto mnohé informační společné - při zařazování tématu do agendy se bere v úvahu relevance pro uživatele, existující úprava, možnost zvýšit konvergenci, požadovaná kvalita standardu, rozpočtové omezení - rozhodován na veřejných jednáních IASB - u některých projektů je nutný hlubší výzkum; IASB pověří obvykle jiného tvůrce standardů (např. Kanadský výbor pro účetní standardy v případě fair value) Slide 34/38

35 Nadace IASC a tvorba IFRS Krok 2 Plánování projektu: - IASB rozhodne, zda bude pracovat sám či ve spolupráci s jiným tvůrcem standardů - vytvoří se případně pracovní skupiny - ředitel technických činností a ředitel výzkumu vytvoří tým, který bude pracovat na projektu - manažer projektu vypracuje plán projektu, který schvalují oba ředitelé Krok 3 Vytvoření a zveřejnění diskusního materiálu (discussion paper): - není povinný krok - vždy se zveřejňuje u významných projektů - obsahuje detailní shrnutí tématu, možná řešení, preferované řešení IASB, výzvu k připomínkování (obvykle 120 dní, u složitých projektů i déle) - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 4 Vytvoření a zveřejnění návrhu standardu (exposure draft): - povinný krok, hlavní prostředek pro konzultaci s veřejností - návrh standardu už musí obsahovat konkrétní řešení - připomínkovací období opět obvykle 120 dní (ve výjimečných případech lze i zkrátit) Slide 35/38

36 Nadace IASC a tvorba IFRS - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 5 Vytvoření a zveřejnění standardu: - IASB provádí změny na základě připomínek; změny proti návrhu standardu jsou zveřejněny na webu - v některých případech může IASB rozhodnout o vydání druhého návrhu standardu (obvykle kvůli zásadním nesouhlasným připomínkám, na základě kterých je výrazně přepracován návrh Revenue Recognition Project či Leasing) - účinnost standardu od data uvedeného v textu - oficiálním jazykem je Krok 6 Postup po vydání standardu: - IASB pořádá pravidelné schůzky se zájmovými skupinami (včetně tvůrců standardů) za účelem vysvětlení praktické implementace a možných dopadů - Nadace IASC podporuje vzdělávací činnost Slide 36/38

37 Případové studie 6 Aplikační příklady Příklad 1: Kritéria pro členy IASB Určete, který z uvedených osobnostních profilů je nutnou podmínkou pro jmenování členem IASB Osobnostní profil A: - prokázané technické schopnosti a znalost finančního účetnictví a auditingu - schopnost analyzovat - komunikační schopnosti - uvážlivé a kritické rozhodování - povědomí o prostředí, ve kterém funguje účetní výkaznictví - schopnost pracovat v kolegiální atmosféře - morální integrita, objektivita a disciplína (schopnost zvládnout práci) - oddanost cílům Nadace a veřejnému zájmu Slide 37/38

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2015 COM(2015) 461 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 CS CS 1. ÚČEL A OBSAH ZPRÁVY Nařízení Evropského

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Vykazování informací o segmentech Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice

Obecná ustanovení. 1. Působnost a zásady směrnice Základní škola a Mateřská škola Chlebičov, příspěvková organizace, Školní 105, 747 32 Chlebičov 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 115 /2015 A.1. A5 Vypracoval: Schválil: Mgr. Milena Široká, ředitelka školy Ilja

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

Srovnání dopadů dle typu fondu

Srovnání dopadů dle typu fondu Srovnání dopadů dle typu fondu (Komparace hlavních institutů české regulace a regulace dle typu fondu) Fondy kolektivního investování Oprávněnost rozhodný limit n/a povinnost disponovat povolení bez ohledu

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ

MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD ISA 610 VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ MEZINÁRODNÍ AUDITORSKÝ STANDARD VYUŽITÍ PRÁCE INTERNÍCH AUDITORŮ (Účinný pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosincem 2009 nebo po tomto datu) OBSAH Odstavec Úvod Předmět

Více

Dopady změn měnových kurzů

Dopady změn měnových kurzů Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY

1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY 1 URČENÍ POVINNOSTI SESTAVIT KONSOLIDOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU A VYMEZENÍ KONSOLIDOVANÉ SKUPINY Konsolidovaná účetní závěrka je účetní závěrka sestavená za skupinu podniků, v níž jsou aktiva, závazky, vlastní

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení

VYHLÁŠKA. ze dne 27. března 2006. o poctivé prezentaci investičních doporučení 114 VYHLÁŠKA ze dne 27. března 2006 o poctivé prezentaci investičních doporučení Komise pro cenné papíry stanoví podle 199 odst. 2 písm. s) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice

Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice Směrnice č. o schvalování účetních závěrek obce Jankovice I. Obecná ustanovení 1. Směrnice se vydává k zabezpečení úkolů stanovených Vyhláškou č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetní závěrek

Více

Královéhradecký kraj. směrnice

Královéhradecký kraj. směrnice Královéhradecký kraj směrnice NÁZEV: Rady Královéhradeckého kraje, kterou se stanoví zásady schvalování účetních závěrek příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem ČÍSLO: 22 PLATNOST

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu)

ISA 610 POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) POSUZOVÁNÍ PRÁCE INTERNÍHO AUDITU (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15.prosince 2004 nebo po tomto datu) O B S A H Odstavec Úvod... 1-4 Rozsah a cíle interního auditu..

Více

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014

Finanční právo. Přednáška. JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 Finanční právo Přednáška JUDr. Michael Kohajda, Ph.D. 16. dubna 2014 PRÁVO FINANČNÍHO TRHU Finanční trh Systém subjektů a vztahů mezi nimi, které umožňují shromažďování, soustřeďování (akumulace, agregace)

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Statut Technologické agentury České republiky

Statut Technologické agentury České republiky VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY III. Příloha k usnesení vlády ze dne 7. prosince 2009 č. 1530 ve znění přílohy k usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 991 Statut Technologické agentury České republiky Článek

Více

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Odborná konference Dvacet let auditorské profese v České republice 13. června 2013 Obecný postoj ČNB

Více

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání.

Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. Příloha k předmětové osnově IFRS/IFRS SPECIALISTA Tato příloha obsahuje detailní rozpracování předmětové osnovy předepsané pro zkoušku IFRS/IFRS specialista, ze které vychází zkouškového zadání. A Mezinárodní

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Anotace - Audit finančních institucí

Anotace - Audit finančních institucí Anotace - Audit finančních institucí Předmět audit finančních institucí spočívá ve výkladu pojetí,vzniku a definice auditu.dále je zaměřen na právní úpravu auditu, odpovědnost auditora, chování auditora,

Více

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s.

SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY SDRUŽENÍ AZYLOVÝCH DOMŮ V ČR, o. s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů I. Základní ustanovení

Více

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová

Bankovní soustava ČR. Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Bc. Alena Kozubová Bankovní soustava ČR Nejčastější model v tržních ekonomikách je dvouokruhové bankovnictví, které tvoří: Centrální banka Obchodní (komerční) banky Bankovní soustava

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004

Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Regulace účetnictví v České republice po 1. lednu 2004 Hana Březinová, Fakulta financí a účetnictví, ŠE v Praze,, Centrum finančních a účetních studií (CEFIUS) Regulace účetnictví v České republice se

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Základní směry harmonizace v účetnictví Denisa Brzáková Bakalářská práce 2015 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11

OBSAH. ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace. Úvod... 11 OBSAH Úvod...................................................... 11 ČÁST PRVNÍ: Obecná charakteristika pojišťovnictví a jeho regulace 1 Pojišťovnictví a jeho postavení v 20. a 21. století...............

Více

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Novinky a změny v oblasti Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ praktické aplikace Ing. Martina Janoušková Ing. Alice Šrámková Dodatek k publikaci Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (vyd. ICÚ, 2009), březen 2012 Novinky

Více

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive

MiFID. Markets in Financial Instruments Directive Markets in Financial Instruments Directive Směrnice o trzích finančních nástrojů Pravidla při poskytování investičních služeb Evropský předpis Výbor evropských regulátorů cenných papírů Cíl sladit ochranu

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Účetní standardy pro veřejný sektor

Účetní standardy pro veřejný sektor ÚVOD Účetní standardy pro veřejný sektor Mezinárodní výbor pro účetní standardy ve veřejném sektoru (IPSASB) Mezinárodní federace účetních (IFAC) vypracovává účetní standardy pro účetní jednotky veřejného

Více

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 346/42 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 1375/2013 ze dne 19. prosince 2013, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ

Metodické listy pro kombinované studium předmětu AUDIT FINANČNÍCH INSTITUCÍ Metodický list č.1 Název tematického celku : Podstata auditu a jeho cíle, právní úprava auditu - vznik auditorské profese - definice auditu - funkce auditu - služby poskytované auditory - nutnost právní

Více

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s

Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s Platné znění novelizovaných ustanovení nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění - 2-17 Limity

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012)

Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) 1 Anotace Finanční účetnictví B-Uc-A2 (pro rok 2011-2012) Pozn.: V podstatě platí i pro předmět Účetnictví 2 Předmět spočívá ve výkladu Účetní závěrky, Daně v účetnictví včetně Odložené daně, Cash flow

Více

ACADEMY CENTER o.p.s.

ACADEMY CENTER o.p.s. STATUT Obecně prospěšné společnosti ACADEMY CENTER o.p.s. Článek 1 Základní ustanovení 1. Tento statut na základě zákona o obecně prospěšných společnostech a na základě zakládací listiny ze dne 1.4. 2008,

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2011 Sb., o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování Vláda nařizuje podle 225 odst. 3, 230 odst.

Více

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů

Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů Jednací řád Sněmu a Schůze delegátů 1 Svolávání Sněmu 1. Sněm svolává Předseda nebo Místopředseda oznámením zveřejněným na internetových stránkách Unie a rozeslaném Delegátům a Komisařům na e-maily zřízené

Více

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun nám. J. M. Marků 12, 563 16 Lanškroun, www. lanskroun.eu Kancelář starosty a tajemníka Čj.: Počet listů dokumentu: 15 Počet listů příloh: 1 Spisový znak: Směrnice ke schvalování účetní závěrky města Lanškroun

Více

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou

Větrušice 14, 250 67 Klecany. zastupitelstvo obce Větrušice, zastoupené starostkou, paní Petrou Šefčíkovou Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail : neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31.

auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. ČNB jako uživatel u auditorských služeb a její postoj k Zelené knize Miroslav Singer guvernér, r, Česká národní banka Rada pro veřejný dohled nad auditem Praha, 31. května 2011 Obecný postoj ČNB k auditu

Více