Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Teoretický rámec 1 Obecný rámec regulace účetnictví 1.1 Ekonomická teorie účetnictví Účetnictví jako praktická disciplína je součásti ekonomie V ekonomické teorii existuje více pohledů na potřebu a metody regulace odvětví Dva extrémní přístupy: - plně tržní přístup k regulaci účetnictví - účetnictví plně regulované státem V praxi se oba přístupy prolínají, dle podílu vlivu konkrétního přístupu lze následně klasifikovat konkrétní účetní systémy Slide 2/38

3 Teoretický rámec 1.2 Fundamentální znaky regulace účetnictví Hlavní uživatelé účetních informací v dané zemi a jejich schopnost vynutit si splnění informačních požadavků: - drobní investoři, kteří musejí spoléhat výhradně na veřejně dostupné účetní závěrky - banky a jiné finanční instituce, které si mohou vynutit od podniků specifické účetní informace - stát, který je schopen získat požadované informace prostřednictvím vydání právních předpisů Převažující cíl účetní regulace: - regulace směřuje k poskytnutí věrného a poctivého obrazu finanční situace, výkonnosti a změn ve finanční situaci účetní jednotky - regulace účetnictví slouží k naplnění daňových a jiných potřeb státního aparátu - regulace si klade za cíl ochranu majetku vybraných skupin uživatelů Úroveň účetnictví, která je předmětem regulace: - účtování - účetní výkaznictví - kombinace obou předchozích úrovní Slide 3/38

4 Teoretický rámec Regulátor účetnictví: - nezávislá soukromá instituce - nezávislá veřejná instituce - vláda či ministerstvo Způsob tvorby účetních pravidel: - zákon, vyhlášky a další právně závazné dokumenty - účetní standardy vydávané nezávislou odbornou institucí - účetní jednotky si vytvářejí vlastní pravidla Prostředky prosazování regulace: - legislativní síla - zvykové právo - dobrovolné podřízení se samoregulaci Míra zapojení se do mezinárodní harmonizace účetnictví Slide 4/38

5 Teoretický rámec 1.3 Klasifikace účetních systémů Účetní systémy v zemích s tržní ekonomikou: - anglo-americký systém - kontinentální systém - účetnictví v rozvojových ekonomikách Hlavní charakteristiky kontinentálního účetního systému: - nejdůležitějším poskytovatelem kapitálu jsou finanční instituce (zejména v podobě bankovních úvěrů) a institucionalizovaný kapitálový trh je relativně slabý - hlavním tvůrcem účetní legislativy je stát - regulace účetnictví míří k zajištění zájmů celé veřejnosti - účetní pravidla mají formu zákonů a jiných právně závazných dokumentů - právní řád založen na systému (římského) kodifikovaného práva - kontrola a vynucování dodržování účetních předpisů je prováděna státními institucemi - výrazný vliv daňového zákonodárství na účetní zobrazení určitých transakcí Slide 5/38

6 Teoretický rámec Hlavní charakteristiky anglosaského účetního systému: - významným poskytovatelem kapitálu je institucionalizovaný kapitálový trh - regulaci účetnictví podniků obchodovaných na burzách provádí odborný tvůrce standardů (nezávislý na státu) - regulace účetnictví veřejně obchodovaných podniků slouží k zajištění informačních potřeb drobných investorů, kteří mají omezený přístup k finančním informacím; účetnictví ostatních jednotek je regulováno jiným způsobem - účetní pravidla mají formu účetních standardů - právní řád založen na systému zvykového práva - kontrola a vynucování dodržování účetních standardů je prováděna organizátorem či regulátorem trhu s cennými papíry - zvykové právo umožňuje investorům v případě (úmyslného) porušení účetních standardů zažalovat vedení účetních jednotek o náhradu škody, což zvyšuje motivaci účetních jednotek předkládat účetní závěrku v souladu s účetními standardy - účetní systém je relativně nezávislý na daňovém systému Slide 6/38

7 Teoretický rámec 1.4 Mezinárodní harmonizace účetnictví Jednotlivé národní úpravy účetnictví se velmi liší (právní systémy, poskytovatelé financování, vztahem účetnictví a daní, postavením účetní profese, atd.) Investoři žádají nejvyšší možný výnos (při daném riziku a likviditě) Rozdíly mezi účetními systémy zvýhodňují domácí investory a omezují volný pohyb kapitálu Je-li účetnictví podřízeno potřebám států, podniky mají problém získat potřebný kapitál Odchod evropských a asijských podniků na americké burzy Postupná integrace kapitálových trhů (24 hodinové on-line obchodování) Snaha odstraňovat překážky pro pohyb kapitálu: - účetní harmonizace v EU - prosazování se IAS, resp. IFRS - změna postoje SEC ohledně využití IFRS na amerických burzách Slide 7/38

8 Harmonizace účetnictví v EU 2 Účetní harmonizace v Evropské unii 2.1 Historický vývoj: Římská smlouva (1957) vytvoření podmínek pro volný pohyb kapitálu mj. i sjednocením účetních pravidel Dva primární zdroje regulace účetnictví v EU: - směrnice (directive) - nařízení (regulation) 4. směrnice vydána v roce směrnice přepracována v roce 1978 s ohledem na vstup Velké Británie a Irska 7. směrnice (1983) měla přispět k harmonizaci obchodního práva a finančních služeb EK (1995) zveřejnila komuniké Účetní harmonizace: nová strategie tváří v tvář mezinárodní harmonizaci (podpora IASC vytvořit mezinárodně přijímané účetní standardy jako alternativa k US GAAP) Další komuniké EK (2000) Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed obsahuje návrh, aby veřejně obchodované podniky se sídlem v EU připravovaly KÚZ dle IAS 4. a 7. směrnice doplněny v 2001 v rámci projektu modernizace směrnic v souladu s harmonizací účetního výkaznictví Nařízení ES č. 1606/2002 o aplikaci mezinárodních účetních standardů Slide 8/38

9 Harmonizace účetnictví v EU směrnice Obsahuje 12 oddílů: - Obecná ustanovení - Obecná ustanovení o rozvaze a o výsledovce - Členění rozvahy - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité rozvahové položky - Členění výsledovky - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité položky výsledovky - Pravidla ocenění - Obsah komentáře k účetní závěrce - Obsah výroční zprávy - Zveřejňování - Audit - Závěrečná ustanovení Slide 9/38

10 Harmonizace účetnictví v EU Primární cíl 4. směrnice je snaha zajistit srovnatelnost účetních závěrek všech podniků podnikajících v Evropské unii Sjednocení funguje pouze po linii vzhledu výkazů; obsahově jsou závěrky nesrovnatelné (přes 40 možností volby, zásahy daňových legislativ do účetnictví) 4. směrnice nevhodná pro potřeby získání kapitálu na burzách, neboť: - směrnice neuvádí uživatele účetních závěrek a jejich informační potřeby (předpokládá se, že účetní závěrky vyhovují všem pro všechny účely) - neexistují definice základních účetních prvků - chybějící koncepty kapitálu a jeho uchování - zásadní rozpory mezi některými účetními zásadami Podniky z EU odcházejí do USA získávat kapitál pro financování svého růstu Tlak zevnitř EU, aby došlo ke změně Slide 10/38

11 Harmonizace účetnictví v EU 2.3 Nařízení č. 1606/2002 Výsledek snah o skutečnou harmonizaci účetnictví (na úrovni obchodovaných podniků) Rozhodnutí urychleno Rezolucí IOSCO Právní souvislosti Zásadní zásah do právního řádu EU: - pravidla vytváří nezávislá instituce mimo kontrolu EU - vydávané standardy nejsou ve všech oficiálních jazycích členských států EU - standardy jsou zpoplatněny (evropská legislativa musí být veřejně dostupná a pochopitelně zdarma) Zvláštní schvalovací a vynucovací mechanismus pro přijímání a aplikaci IFRS Obsah nařízení Cíl nařízení: - přijetí a aplikace mezinárodních účetních standardů s cílem harmonizovat účetní informace společností, jejichž účetní výkaznictví je tímto nařízením regulováno Definice: - termín mezinárodní účetní standardy znamená Mezinárodní účetní standardy (IAS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušné Interpretace (SIC, IFRIC); následné novelizace těchto standardů a Slide 11/38

12 Harmonizace účetnictví v EU interpretací, v budoucnu vydané standardy a interpretace Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Přijetí a užití IAS: - IAS mohou být přijaty pouze, pokud nejsou v rozporu s požadavkem na věrný a poctivý obraz a vedou k veřejnému prospěchu v rámci EU - IAS mohou být přijaty pouze, splňují požadavek srozumitelnosti, relevance, spolehlivosti a srovnatelnosti účetních informací pro ekonomická rozhodnutí a vyhodnocení správcovské funkce managementu - IAS mohou být přijaty pouze, přijaté standardy musejí být vždy vydány v každém z oficiálních jazyků EU jako Nařízení EK a publikovány v Oficiálním věstníku Evropských společenství KÚZ veřejně obchodovaných společností: - pro každé období začínající 1. ledna 2005 či později musí společnosti, které se řídí právem členských států, připravovat konsolidovanou účetní závěrku dle IAS, jestliže k rozvahovému dni jsou jejich cenné papíry připuštěny k obchodování na regulovaném trhu jakéhokoliv členského státu Právo volby: - členské státy mohou povolit či vyžadovat po společnostech s veřejně obchodovanými cennými papíry přípravu individuální účetní závěrky v souladu s IAS - členské státy mohou povolit či vyžadovat po ostatních společnostech přípravu individuální a/nebo konsolidované účetní závěrky dle IAS Slide 12/38

13 Harmonizace účetnictví v EU - pokud se některý ze členských států rozhodne využít právo volby, informuje o tom ostatní členské státy a EK Zřízení výboru: - činnost EK v oblasti aplikace IAS bude podporována zvláštním výborem (accounting regulatory committee) Koordinace: - EK udržuje s ARC styky na pravidelné bázi ohledně stavu aktuálních projektů a dokumentů vydávaných IASB s cílem koordinovat společné postoje k přijímaným standardům - EK musí včas informovat ARC, pokud nehodlá navrhnout přijetí nějakého ze standardů Schvalovací a vynucovací mechanismus Na jedné straně snaha o zachování nezávislosti IASB, na druhé straně účetnictví stále chápáno jako nástroj politického boje Zahrnutí velkého počtu subjektů, které se zúčastňují schvalovací a vynucovacího mechanismu v rámci EU Proces schvalování: - během procesu veřejného připomínkování návrhu standardu vystupuje i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), která konsultuje evropská stanoviska s různými zájmovými skupinami - IASB vydá standard či interpretaci - po vydání standardu EFRAG radí EK, zda standard odpovídá požadavkům na schválení (endorsement) Slide 13/38

14 Harmonizace účetnictví v EU - EFRAG ve spolupráci s EK vypracovává studii o ekonomických dopadech aplikace standardu v EU - SARG (Standards Advice Review Group) vyjadřuje názor, zda názor EFRAGu na schválení standardu je vyvážený a objektivní (dle rozhodnutí EK 2006/505/EC) - na základě doporučení EFRAG a názoru SARG vypracuje EK návrh nařízení, kterým se zahájí právní proces schválení/přijetí standardu - návrh nařízení schvaluje ARC (složen ze zástupců členských států a předsedána EK) - EP a Rada EU mají 3 měsíce na vyjádření záporného stanoviska - nejsou-li námitky, EK vydá nařízení s datem účinnosti uvedeným přímo v nařízení Proces vynucování: - zaštiťuje EK jako orgán vydávající nařízení - praktické vynucování dodržování je úkolem členských států - celoevropský přístup se původně prosazoval přes CESR (Committee of European Securities Regulators), který byl od ledna 2011 nahrazen ESMA (European Securities and Markets Authority), která je součástí širší systému evropského dohledu nad finančními trhy (European System of Financial Supervision) Slide 14/38

15 Harmonizace účetnictví v EU Obr. 1: Kroky a lhůty při schvalování přijetí nového standardu vydaného IASB ze strany EU IASB vydá standard EFRAG vydá vyjádření SARG vydá vyjádření ARC vydá stanovisko Rozhodnutí EP a Rady Publikace ve věstníku EU 2 měsíce 3 týdny 1 měsíc 3 měsíce 2 týdny Vynucování aplikace EK, resp. ESMA Slide 15/38

16 Aplikace IFRS v ČR 3 Aplikace IFRS v ČR 3.1 Stav do konce roku , odst. 9: - účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1 Slide 16/38

17 Aplikace IFRS v ČR Obr. 2: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví do roku 2010 P o u z e I F R S ČÚS i IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 17/38

18 Aplikace IFRS v ČR 3.2 Stav od roku a: - účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie - pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry k takovému obchodování přijaty - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o přijetí nového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může účetní jednotka Slide 18/38

19 Aplikace IFRS v ČR rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování - pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta, účetní jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období; pokud v tomto účetním období k přijetí cenného papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 3 písm. a) nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném Slide 19/38

20 Aplikace IFRS v ČR trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy 3.3 Nejdůležitější změny v novele zákona o účetnictví Podniky obchodované na burze: - explicitně vyřešen postup v případě, že proběhlo (zákon původně vůbec neřešil) - zavedení ochranné lhůty pro dobu tří let, jejíž využití záleží plně na rozhodnutí účetní jednotky, neboť Podniky neobchodované na burze, ale spadající do konsolidovaného celku dle IFRS jako ovládaná jednotka či jednotka pod společnou kontrolou: - možná aplikace v účetní závěrce namísto účetní závěrky sestavené dle za předpokladu, že o tom rozhodne nejvyšší orgán účetní jednotky Nevyřešený problém: - podniky pod podstatným vlivem podléhající konsolidaci dle IFRS Slide 20/38

21 Aplikace IFRS v ČR Obr. 3: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví od roku 2011 P o u z e I F R S ČÚS + IFRS nebo pouze IFRS ČÚS + IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie IIa Kategorie III Kategorie IIb Slide 21/38

22 Aplikace IFRS ve SR 4 Aplikace IFRS ve SR 4.1 Individuální účetní závěrka ( 17a) Povinná aplikace: Vyjmenované účetní jednotky: - banka - pobočka zahraniční banky - Export-importní banka SR - správcovská společnost - pobočka správcovské společnosti - pojišťovna kromě zdravotní pojišťovny (co sociální pojišťovna?) - pobočka zahraniční pojišťovny - zajišťovna a pobočka zahraniční zajišťovny - Slovenská kancelář pojistitelů - penzijní správcovská společnost - doplňková penzijní společnost Slide 22/38

23 Aplikace IFRS ve SR - Burza cenných papírů - účetní jednotka zřízená zvláštním právním předpise (Železnice SR poznámka pod čarou!) Účetní jednotky splňující dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě kritéria: - bilanční suma vyšší než ,4 EUR - čistý obrat vyšší než ,4 EUR - průměrný přepočítaný počet zaměstnanců vyšší než Dobrovolná aplikace: Účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinnou aplikaci IFRS, stanou-li se emitentem cenných papírů na regulovaném trhu EU Vyjmenované účetní jednotky: - platební instituce - instituce elektronických peněz - obchodník s cennými papíry a jeho zahraniční pobočka Ostatní ustanovení: Účetní jednotka pokračuje v sestavování závěrky dle IFRS, i když pominou důvody going concern!!! Slide 23/38

24 Aplikace IFRS ve SR 4.2 Konsolidovaná účetní závěrka ( 22) Jestliže účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, musí ji sestavit dle IFRS Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají: - mateřské společnosti, které emitovaly cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, jejíž dceřiná společnost emitovala cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, které nesplnily kritéria pro osvobození od povinnosti sestavit KÚZ (nesplní dvě kritéria ze tří po dobu dvou let bilanční suma 17 meur, obrat 34 meur, 250 zaměstnanců; nedojde ke zkreslení finanční situace a výkonnosti; stupňovitá konsolidace) Slide 24/38

25 Aplikace IFRS ve SR Obr. 4: Individuální účetní závěrka dle slovenského zákona o účetnictví P o u z e I F R S SÚS nebo IFRS P o u z e S Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 25/38

26 Nadace IASC a tvorba IFRS 5 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5.1 Historický vývoj Dne 29. června 1973 založen The International Accounting Standards Committee (IASC) na základě dohody profesionálních účetních organizací (Australie, Francie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemí, Velká Británie a Irsko, USA) Dohoda o založení a stanovy revidovány v roce 1982 a 1992 Zásadní restrukturalizace v roce 2001, kdy byla ustanovena Nadace IASC a IASC byl přejmenován na Radu pro mezinárodní účetní standardy (The International Accounting Standards Board (IASB)) Na zasedání dne 20. dubna 2001, IASB schválil rezoluci, podle které veškeré standardy a interpretace publikované předchozím výborem zůstávají v platnosti do doby, než budou novelizovány či zrušeny Klíčové okamžiky pro úspěšné globální rozšíření IFRS: a možná v budoucnu i Slide 26/38

27 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.2 Stanovy Nadace IASC Název a cíle Oficiální název organizace zní The International Accounting Standards Committee Foundation (zkratka IASC Foundation) Cíle Nadace IASC - vytvářet, ve veřejném zájmu, jednotný soubor kvalitních, srozumitelných a vynutitelných globálních účetních standardů, které požadují po účetních jednotkách zveřejnění kvalitních, transparentních a srozumitelných informací v účetních závěrkách, které umožní účastníkům světových kapitálových trhů a ostatním uživatelům činit ekonomická rozhodnutí - podporovat užití a řádnou aplikaci těchto standardů - při naplňování uvedených cílů brát v úvahu, je-li to vhodné, i speciální požadavky a - dosáhnout konvergence mezi národními účetními standardy a IFRS Řízení Nadace Nadace IASC je řízena 22 správci (Trustees), kteří jsou schvalování Monitorovacím výborem Správci musí být kvalifikovaní s ohledem na význam a problémy spojené s aplikací mezinárodně uznávaných účetních standardů Slide 27/38

28 Nadace IASC a tvorba IFRS Pro zajištění veřejného zájmu v mezinárodní perspektivě pocházejí správci z různých oblastí (po 6 správcích z Evropy, Severní Ameriky a Asie+Oceánie; zbývající 4 správci mohou pocházet z jakékoliv oblasti tak, aby geografické složení zůstalo vyvážené) Správci z řad skupin, které mají náležité profesionální zkušenosti (např. auditoři, připravovatelé účetních závěrek, uživatelé, akademici) Jmenování na tři roky s možností jedné obnovy Správci se scházejí min. dvakrát ročně a jsou odměňováni Nadací IASC Odpovědnost správců: - zajištění a udržení odpovídajícího financování Nadace - určení právní formy a domicilu Nadace IASC - zveřejňovat výroční zprávu o aktivitách - jmenovat členy IASB a schvalovat jejich smlouvy a hodnocení - jmenovat členy IFRIC a SAC - schvalovat roční rozpočet Nadace - vykonávat všechny činnosti, které nespadají výslovně pod působnost IASB, IFRIC a SAC - podporovat vzdělávací programy Slide 28/38

29 Nadace IASC a tvorba IFRS Správci mohou odvolávat členy IASB, IFRIC a SAC z důvodu jejich špatné výkonnosti, nevhodného chování či neschopnosti (nevůle) jednat v souladu se smluvními ujednáními Monitorovací výbor Monitoring Board představuje formální spojení mezi správci a veřejností Odpovědnost: - spoluúčast v procesu navrhování správců a následně jejich schvalování - hodnocení pravidelné roční zprávy předkládané správci - schůzky se správci (min. jednou ročně) Složení: - člen Evropské komise - prezident Výboru IOSCO pro rozvíjející se trhy - prezident Technického výboru IOSCO - komisař japonské SEC - prezident americké SEC - ve funkci pozorovatele prezident Basilejského výboru pro bankovní dohled Slide 29/38

30 Nadace IASC a tvorba IFRS IASB Členové IASB: - v lednu 2009 rozhodnuto o rozšíření ze 14 členů na 16 členů do konce června 2012 min. 16 (v současnosti jich je 15?, 16?), s náležitou odbornou i osobnostní kvalifikací Příklad 1 - Max. 3 mohou být členy na částečný úvazek, ostatní na plný - Regionální proporce v zastoupení (po čtyřech členech z Evropy, Severní Ameriky, Asie+Oceánie, po jednom z Afriky a Jižní Ameriky a zbývající dva z jakékoliv oblasti při zachování geografické rovnováhy) - Každý člen IASB musí smluvně souhlasit, že bude jednat ve veřejném zájmu a s ohledem na Koncepční rámec - IASB, po konzultaci se správci, jedná s národními regulátory účetnictví a tvůrci standardů s cílem podporovat mezinárodní konvergenci - Členství po dobu 5 let s možností jedné obnovy, přičemž členové musejí ukončit všechny své pracovní vztahy, aby byla zajištěna jejich nezávislost (nejsou povoleny ani přechodná přeložení či ujednání návratu) Jmenování a hlasování: - jmenování tak, aby všichni členové neskončili ve stejnou dobu - jednání IASB jsou veřejně přístupná (mimo personálních a obdobných otázek) - každý člen pouze jeden hlas Slide 30/38

31 Nadace IASC a tvorba IFRS - hlasování pouze osobní - pro zveřejnění návrhu standardu či standardu je nutné 10 hlasů, skládá-li se IASB z 16 členů; resp. min. 9 hlasů, je-li členů méně - ostatní hlasování jednoduchá většina za předpokladu, že se jednání účastní alespoň 60 % členů IASB Náplň činnosti: - výhradní odpovědnost za veškeré technické záležitosti, včetně přípravy a vydávání IFRS, návrhů standardů, a konečného schválení IFRIC - vydávání návrhů standardů a obvykle i diskusních dokumentů pro veřejné připomínkování u hlavních projektů - vymezení postupů pro revizi připomínek, utváření pracovních a jiných odborných skupin, konzultace s SAC ohledně hlavních projektů, priorit - vydávání zdůvodnění závěrů standardů - provádění testování možných dopadů a aplikovatelnosti nových standardů (v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách) - jestliže není dodržen předepsaný sled činností, uvést zdůvodnění tohoto odchýlení Slide 31/38

32 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRIC Členové IFRIC: - 14 členů jmenovaných správci - obnovitelný mandát na 3 roky Hlasování: - kvorum 10 členů přítomných osobně či přes telekomunikační prostředky - jeden či dva členové IASB se účastní jako nehlasující osoby - nezávislé, osobní hlasování - návrh interpretace či její finální podoba je schválena, pokud nejsou proti více než 4 členové Náplň činnosti: - interpretovat aplikaci IAS a IFRS a poskytovat včasně vodítko k tématům, která nejsou specificky řešena standardy, a to v rámci kontextu Koncepčního rámce - po schválení ze strany IASB zveřejnit návrh interpretace k veřejnému připomínkování - informovat o své činnosti IASB a získat souhlas alespoň 9 členů pro schválení finálního znění interpretace Slide 32/38

33 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRS Advisory Council IFRS Advisory Council (dříve The Standards Advisory Council) poskytuje prostředí organizacím i jednotlivcům z různých geografických i profesních oblastí, kteří se zajímají o mezinárodní účetní výkaznictví a kteří jsou jmenováni správci, aby - poskytovali IASB rady, zejména v oblasti hlavní agendy a priorit - informovali IASB o svém názoru na hlavní projekty SAC se skládá z 30 či více členů, jejichž obnovitelné funkční období trvá 3 roky Jednání alespoň třikrát ročně Slide 33/38

34 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.3 Formální proces přípravy, schvalování a vydání standardů Proces vydání standardů a interpretací (tzv. due process) je formálně systematizován Klíčovými prvky procesu jsou: - transparentnost a přístupnost: veškeré agenda a její návrhy jsou diskutovány veřejně; připomínkové dopisy jsou publikovány - rozsáhlé konzultace a vstřícnost - zodpovědnost (comply or explain approach): dodržuje se předepsaný postup a současně se vysvětlí, proč nebyly v procesu aplikovány nepovinné kroky Proces tvorby standardů Krok 1 Určení agendy: - mnoho různých uživatelů, přesto mnohé informační společné - při zařazování tématu do agendy se bere v úvahu relevance pro uživatele, existující úprava, možnost zvýšit konvergenci, požadovaná kvalita standardu, rozpočtové omezení - rozhodován na veřejných jednáních IASB - u některých projektů je nutný hlubší výzkum; IASB pověří obvykle jiného tvůrce standardů (např. Kanadský výbor pro účetní standardy v případě fair value) Slide 34/38

35 Nadace IASC a tvorba IFRS Krok 2 Plánování projektu: - IASB rozhodne, zda bude pracovat sám či ve spolupráci s jiným tvůrcem standardů - vytvoří se případně pracovní skupiny - ředitel technických činností a ředitel výzkumu vytvoří tým, který bude pracovat na projektu - manažer projektu vypracuje plán projektu, který schvalují oba ředitelé Krok 3 Vytvoření a zveřejnění diskusního materiálu (discussion paper): - není povinný krok - vždy se zveřejňuje u významných projektů - obsahuje detailní shrnutí tématu, možná řešení, preferované řešení IASB, výzvu k připomínkování (obvykle 120 dní, u složitých projektů i déle) - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 4 Vytvoření a zveřejnění návrhu standardu (exposure draft): - povinný krok, hlavní prostředek pro konzultaci s veřejností - návrh standardu už musí obsahovat konkrétní řešení - připomínkovací období opět obvykle 120 dní (ve výjimečných případech lze i zkrátit) Slide 35/38

36 Nadace IASC a tvorba IFRS - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 5 Vytvoření a zveřejnění standardu: - IASB provádí změny na základě připomínek; změny proti návrhu standardu jsou zveřejněny na webu - v některých případech může IASB rozhodnout o vydání druhého návrhu standardu (obvykle kvůli zásadním nesouhlasným připomínkám, na základě kterých je výrazně přepracován návrh Revenue Recognition Project či Leasing) - účinnost standardu od data uvedeného v textu - oficiálním jazykem je Krok 6 Postup po vydání standardu: - IASB pořádá pravidelné schůzky se zájmovými skupinami (včetně tvůrců standardů) za účelem vysvětlení praktické implementace a možných dopadů - Nadace IASC podporuje vzdělávací činnost Slide 36/38

37 Případové studie 6 Aplikační příklady Příklad 1: Kritéria pro členy IASB Určete, který z uvedených osobnostních profilů je nutnou podmínkou pro jmenování členem IASB Osobnostní profil A: - prokázané technické schopnosti a znalost finančního účetnictví a auditingu - schopnost analyzovat - komunikační schopnosti - uvážlivé a kritické rozhodování - povědomí o prostředí, ve kterém funguje účetní výkaznictví - schopnost pracovat v kolegiální atmosféře - morální integrita, objektivita a disciplína (schopnost zvládnout práci) - oddanost cílům Nadace a veřejnému zájmu Slide 37/38

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři,

Předmluva. V Praze dne 1. února 2012. Vážená čtenářko, vážený čtenáři, IFRS do kapsy 2011 2 Předmluva V Praze dne 1. února 2012 Vážená čtenářko, vážený čtenáři, předkládáme Vám aktualizované vydání publikace, která přináší klíčové informace z oblasti Mezinárodních standardů

Více

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková

Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Projekt převodu účetních výkazů firmy XY, a.s. na účetní výkazy dle IFRS pro malé a střední podniky. Bc. Ivana Matyáková Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá Mezinárodními účetními

Více

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS Dana Dvořáková Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS aktualizované a rozšířené vydání BizBooks Brno 2014 Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS

Více

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS Autor: Petr Strnad Vedoucí bakalářské práce: Školní rok:

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví

Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 1 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví Světová ekonomika již řadu desetiletí odbourává národní hranice má stále více globální charakter. Stejný

Více

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová

Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Analýza české účetní závěrky a závěrky sestavené podle US GAAP ve společnosti Honeywell s. r. o. Lenka Jurajdová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je srovnání českého a amerického

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH NÁKLADŮ

KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH NÁKLADŮ ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS SBORNÍK MENDELOVY ZEMĚDĚLSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRNĚ Ročník LVII 2 Číslo 3, 2009 KONVERGENCE IFRS A US GAAP V OBLASTI VÝPŮJČNÍCH

Více

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti

Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Projekt zavedení účetního výkaznictví dle standardu IFRS for SME s do společnosti XY, a.s. a dopad na finanční analýzu zkoumané společnosti Bc. Lucie Maňáková D Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním

Více

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY

CERTIFIKACE ÚČETNÍ PROFESE KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY KVALIFIKACE V OBORU ÚČETNICTVÍ A FINANCE CESTA K VRCHOLU VAŠÍ KARIÉRY ICÚ Partneři Systému certifikace a vzdělávání účetních v ČR 3 Základní informace k registraci do systému certifikace 5 Profesní kvalifikace

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Částka 30. ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1166 Sbírka zákonů č. 93 / 2009 Částka 30 93 ZÁKON ze dne 26. března 2009 o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS

PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS PREZENTACE ROZVAHY PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ IAS/IFRS Dagmar Čespivová Klíčová slova: rozvaha, účetní závěrka, mezinárodní standardy účetního výkaznictví, zákon o účetnictví, harmonizace, aktivum Key

Více

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví

Účetní zpravodaj. 02 České účetnictví 08 IFRS 11 US GAAP. Kdo vám pomůže zvládnout stres? Hledání věrného obrazu sdružení firem ve stavebnictví Kdo vám pomůže zvládnout stres? Účetní zpravodaj Novinky z oblasti českého účetnictví, IFRS a US GAAP listopad 2012, Deloitte Česká republika 02 České účetnictví Hledání věrného obrazu sdružení firem ve

Více

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI

KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI KONCEPCE ZVEŘEJŇOVÁNÍ VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝMI ORGANIZACEMI OBSAH ÚVOD... 2 1 VÝZNAM VÝROČNÍCH ZPRÁV NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ... 3 1.1 Role výročních zpráv neziskových organizací... 3 1.1.1 Výroční zpráva

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy VYHLÁŠKA č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb., vyhlášky č. 380/2010 Sb., vyhlášky č.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza účetního systému a hospodaření ve firmě ŘEZPOF, spol. s r.o. The analysis of the accounting system and economy of the company

Více

D I P L O M O V Á P R Á C E

D I P L O M O V Á P R Á C E JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání marketing a management D I P L O M O V Á P

Více

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU

EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance EKONOMICKÝ (ÚČETNÍ) SOFTWARE - VÝZNAMNÁ SLOŢKA NEHMOTNÉHO MAJETKU PODNIKU Accounting Software - important part in Intangibles of

Více

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky.

pro všechny její odborné pracovníky za předpokladu, že tato ustanovení nejsou v rozporu s právním řádem České republiky. AUDITOR 8/2006 Obsah AKTUALITY... 3 NA POMOC AUDITORŮM Vykazování dlouhodobých a krátkodobých pohledávek a závazků (Ing. Pěva Pokorná)... 7 K problematice zařazení k obchodování a vyřazení z obchodování

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014

Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Bulletin BBH Právní aktuality - Finanční trh a obchodní společnosti leden & únor 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 3 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Účetnictví I. Distanční studijní opora Jaroslav Sedláček Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004)

Kodex správy a řízení společností. založený na Principech OECD (2004) Kodex správy a řízení společností založený na Principech OECD (2004) 2004 KPMG Česká republika, s.r.o. All rights reserved. Je vaše společnost chráněna proti možným rizikům? Víte, jak rizika správně řídit?

Více

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD)

Bulletin BBH. říjen 2011. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) Bulletin BBH říjen 2011 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD) - přehled nového režimu pro speciální fondy a jejich správce - Právní aktuality Finanční trh Bulletin říjen 2011 Strana

Více