Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Regulace a mezinárodní harmonizace účetnictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Teoretický rámec 1 Obecný rámec regulace účetnictví 1.1 Ekonomická teorie účetnictví Účetnictví jako praktická disciplína je součásti ekonomie V ekonomické teorii existuje více pohledů na potřebu a metody regulace odvětví Dva extrémní přístupy: - plně tržní přístup k regulaci účetnictví - účetnictví plně regulované státem V praxi se oba přístupy prolínají, dle podílu vlivu konkrétního přístupu lze následně klasifikovat konkrétní účetní systémy Slide 2/38

3 Teoretický rámec 1.2 Fundamentální znaky regulace účetnictví Hlavní uživatelé účetních informací v dané zemi a jejich schopnost vynutit si splnění informačních požadavků: - drobní investoři, kteří musejí spoléhat výhradně na veřejně dostupné účetní závěrky - banky a jiné finanční instituce, které si mohou vynutit od podniků specifické účetní informace - stát, který je schopen získat požadované informace prostřednictvím vydání právních předpisů Převažující cíl účetní regulace: - regulace směřuje k poskytnutí věrného a poctivého obrazu finanční situace, výkonnosti a změn ve finanční situaci účetní jednotky - regulace účetnictví slouží k naplnění daňových a jiných potřeb státního aparátu - regulace si klade za cíl ochranu majetku vybraných skupin uživatelů Úroveň účetnictví, která je předmětem regulace: - účtování - účetní výkaznictví - kombinace obou předchozích úrovní Slide 3/38

4 Teoretický rámec Regulátor účetnictví: - nezávislá soukromá instituce - nezávislá veřejná instituce - vláda či ministerstvo Způsob tvorby účetních pravidel: - zákon, vyhlášky a další právně závazné dokumenty - účetní standardy vydávané nezávislou odbornou institucí - účetní jednotky si vytvářejí vlastní pravidla Prostředky prosazování regulace: - legislativní síla - zvykové právo - dobrovolné podřízení se samoregulaci Míra zapojení se do mezinárodní harmonizace účetnictví Slide 4/38

5 Teoretický rámec 1.3 Klasifikace účetních systémů Účetní systémy v zemích s tržní ekonomikou: - anglo-americký systém - kontinentální systém - účetnictví v rozvojových ekonomikách Hlavní charakteristiky kontinentálního účetního systému: - nejdůležitějším poskytovatelem kapitálu jsou finanční instituce (zejména v podobě bankovních úvěrů) a institucionalizovaný kapitálový trh je relativně slabý - hlavním tvůrcem účetní legislativy je stát - regulace účetnictví míří k zajištění zájmů celé veřejnosti - účetní pravidla mají formu zákonů a jiných právně závazných dokumentů - právní řád založen na systému (římského) kodifikovaného práva - kontrola a vynucování dodržování účetních předpisů je prováděna státními institucemi - výrazný vliv daňového zákonodárství na účetní zobrazení určitých transakcí Slide 5/38

6 Teoretický rámec Hlavní charakteristiky anglosaského účetního systému: - významným poskytovatelem kapitálu je institucionalizovaný kapitálový trh - regulaci účetnictví podniků obchodovaných na burzách provádí odborný tvůrce standardů (nezávislý na státu) - regulace účetnictví veřejně obchodovaných podniků slouží k zajištění informačních potřeb drobných investorů, kteří mají omezený přístup k finančním informacím; účetnictví ostatních jednotek je regulováno jiným způsobem - účetní pravidla mají formu účetních standardů - právní řád založen na systému zvykového práva - kontrola a vynucování dodržování účetních standardů je prováděna organizátorem či regulátorem trhu s cennými papíry - zvykové právo umožňuje investorům v případě (úmyslného) porušení účetních standardů zažalovat vedení účetních jednotek o náhradu škody, což zvyšuje motivaci účetních jednotek předkládat účetní závěrku v souladu s účetními standardy - účetní systém je relativně nezávislý na daňovém systému Slide 6/38

7 Teoretický rámec 1.4 Mezinárodní harmonizace účetnictví Jednotlivé národní úpravy účetnictví se velmi liší (právní systémy, poskytovatelé financování, vztahem účetnictví a daní, postavením účetní profese, atd.) Investoři žádají nejvyšší možný výnos (při daném riziku a likviditě) Rozdíly mezi účetními systémy zvýhodňují domácí investory a omezují volný pohyb kapitálu Je-li účetnictví podřízeno potřebám států, podniky mají problém získat potřebný kapitál Odchod evropských a asijských podniků na americké burzy Postupná integrace kapitálových trhů (24 hodinové on-line obchodování) Snaha odstraňovat překážky pro pohyb kapitálu: - účetní harmonizace v EU - prosazování se IAS, resp. IFRS - změna postoje SEC ohledně využití IFRS na amerických burzách Slide 7/38

8 Harmonizace účetnictví v EU 2 Účetní harmonizace v Evropské unii 2.1 Historický vývoj: Římská smlouva (1957) vytvoření podmínek pro volný pohyb kapitálu mj. i sjednocením účetních pravidel Dva primární zdroje regulace účetnictví v EU: - směrnice (directive) - nařízení (regulation) 4. směrnice vydána v roce směrnice přepracována v roce 1978 s ohledem na vstup Velké Británie a Irska 7. směrnice (1983) měla přispět k harmonizaci obchodního práva a finančních služeb EK (1995) zveřejnila komuniké Účetní harmonizace: nová strategie tváří v tvář mezinárodní harmonizaci (podpora IASC vytvořit mezinárodně přijímané účetní standardy jako alternativa k US GAAP) Další komuniké EK (2000) Strategie účetního výkaznictví EU: cesta vpřed obsahuje návrh, aby veřejně obchodované podniky se sídlem v EU připravovaly KÚZ dle IAS 4. a 7. směrnice doplněny v 2001 v rámci projektu modernizace směrnic v souladu s harmonizací účetního výkaznictví Nařízení ES č. 1606/2002 o aplikaci mezinárodních účetních standardů Slide 8/38

9 Harmonizace účetnictví v EU směrnice Obsahuje 12 oddílů: - Obecná ustanovení - Obecná ustanovení o rozvaze a o výsledovce - Členění rozvahy - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité rozvahové položky - Členění výsledovky - Zvláštní ustanovení vztahující se na určité položky výsledovky - Pravidla ocenění - Obsah komentáře k účetní závěrce - Obsah výroční zprávy - Zveřejňování - Audit - Závěrečná ustanovení Slide 9/38

10 Harmonizace účetnictví v EU Primární cíl 4. směrnice je snaha zajistit srovnatelnost účetních závěrek všech podniků podnikajících v Evropské unii Sjednocení funguje pouze po linii vzhledu výkazů; obsahově jsou závěrky nesrovnatelné (přes 40 možností volby, zásahy daňových legislativ do účetnictví) 4. směrnice nevhodná pro potřeby získání kapitálu na burzách, neboť: - směrnice neuvádí uživatele účetních závěrek a jejich informační potřeby (předpokládá se, že účetní závěrky vyhovují všem pro všechny účely) - neexistují definice základních účetních prvků - chybějící koncepty kapitálu a jeho uchování - zásadní rozpory mezi některými účetními zásadami Podniky z EU odcházejí do USA získávat kapitál pro financování svého růstu Tlak zevnitř EU, aby došlo ke změně Slide 10/38

11 Harmonizace účetnictví v EU 2.3 Nařízení č. 1606/2002 Výsledek snah o skutečnou harmonizaci účetnictví (na úrovni obchodovaných podniků) Rozhodnutí urychleno Rezolucí IOSCO Právní souvislosti Zásadní zásah do právního řádu EU: - pravidla vytváří nezávislá instituce mimo kontrolu EU - vydávané standardy nejsou ve všech oficiálních jazycích členských států EU - standardy jsou zpoplatněny (evropská legislativa musí být veřejně dostupná a pochopitelně zdarma) Zvláštní schvalovací a vynucovací mechanismus pro přijímání a aplikaci IFRS Obsah nařízení Cíl nařízení: - přijetí a aplikace mezinárodních účetních standardů s cílem harmonizovat účetní informace společností, jejichž účetní výkaznictví je tímto nařízením regulováno Definice: - termín mezinárodní účetní standardy znamená Mezinárodní účetní standardy (IAS), Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) a příslušné Interpretace (SIC, IFRIC); následné novelizace těchto standardů a Slide 11/38

12 Harmonizace účetnictví v EU interpretací, v budoucnu vydané standardy a interpretace Výborem pro mezinárodní účetní standardy (IASB) Přijetí a užití IAS: - IAS mohou být přijaty pouze, pokud nejsou v rozporu s požadavkem na věrný a poctivý obraz a vedou k veřejnému prospěchu v rámci EU - IAS mohou být přijaty pouze, splňují požadavek srozumitelnosti, relevance, spolehlivosti a srovnatelnosti účetních informací pro ekonomická rozhodnutí a vyhodnocení správcovské funkce managementu - IAS mohou být přijaty pouze, přijaté standardy musejí být vždy vydány v každém z oficiálních jazyků EU jako Nařízení EK a publikovány v Oficiálním věstníku Evropských společenství KÚZ veřejně obchodovaných společností: - pro každé období začínající 1. ledna 2005 či později musí společnosti, které se řídí právem členských států, připravovat konsolidovanou účetní závěrku dle IAS, jestliže k rozvahovému dni jsou jejich cenné papíry připuštěny k obchodování na regulovaném trhu jakéhokoliv členského státu Právo volby: - členské státy mohou povolit či vyžadovat po společnostech s veřejně obchodovanými cennými papíry přípravu individuální účetní závěrky v souladu s IAS - členské státy mohou povolit či vyžadovat po ostatních společnostech přípravu individuální a/nebo konsolidované účetní závěrky dle IAS Slide 12/38

13 Harmonizace účetnictví v EU - pokud se některý ze členských států rozhodne využít právo volby, informuje o tom ostatní členské státy a EK Zřízení výboru: - činnost EK v oblasti aplikace IAS bude podporována zvláštním výborem (accounting regulatory committee) Koordinace: - EK udržuje s ARC styky na pravidelné bázi ohledně stavu aktuálních projektů a dokumentů vydávaných IASB s cílem koordinovat společné postoje k přijímaným standardům - EK musí včas informovat ARC, pokud nehodlá navrhnout přijetí nějakého ze standardů Schvalovací a vynucovací mechanismus Na jedné straně snaha o zachování nezávislosti IASB, na druhé straně účetnictví stále chápáno jako nástroj politického boje Zahrnutí velkého počtu subjektů, které se zúčastňují schvalovací a vynucovacího mechanismu v rámci EU Proces schvalování: - během procesu veřejného připomínkování návrhu standardu vystupuje i EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), která konsultuje evropská stanoviska s různými zájmovými skupinami - IASB vydá standard či interpretaci - po vydání standardu EFRAG radí EK, zda standard odpovídá požadavkům na schválení (endorsement) Slide 13/38

14 Harmonizace účetnictví v EU - EFRAG ve spolupráci s EK vypracovává studii o ekonomických dopadech aplikace standardu v EU - SARG (Standards Advice Review Group) vyjadřuje názor, zda názor EFRAGu na schválení standardu je vyvážený a objektivní (dle rozhodnutí EK 2006/505/EC) - na základě doporučení EFRAG a názoru SARG vypracuje EK návrh nařízení, kterým se zahájí právní proces schválení/přijetí standardu - návrh nařízení schvaluje ARC (složen ze zástupců členských států a předsedána EK) - EP a Rada EU mají 3 měsíce na vyjádření záporného stanoviska - nejsou-li námitky, EK vydá nařízení s datem účinnosti uvedeným přímo v nařízení Proces vynucování: - zaštiťuje EK jako orgán vydávající nařízení - praktické vynucování dodržování je úkolem členských států - celoevropský přístup se původně prosazoval přes CESR (Committee of European Securities Regulators), který byl od ledna 2011 nahrazen ESMA (European Securities and Markets Authority), která je součástí širší systému evropského dohledu nad finančními trhy (European System of Financial Supervision) Slide 14/38

15 Harmonizace účetnictví v EU Obr. 1: Kroky a lhůty při schvalování přijetí nového standardu vydaného IASB ze strany EU IASB vydá standard EFRAG vydá vyjádření SARG vydá vyjádření ARC vydá stanovisko Rozhodnutí EP a Rady Publikace ve věstníku EU 2 měsíce 3 týdny 1 měsíc 3 měsíce 2 týdny Vynucování aplikace EK, resp. ESMA Slide 15/38

16 Aplikace IFRS v ČR 3 Aplikace IFRS v ČR 3.1 Stav do konce roku , odst. 9: - účetní jednotky, které jsou obchodní společností a které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro účtování a sestavení účetní závěrky Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotky, které jsou emitentem cenných papírů registrovaných na regulovaném trhu cenných papírů v členských státech Evropské unie, použijí pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy Mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropských společenství 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky a vyhotovení výroční zprávy použít Mezinárodní účetní standardy podle odstavce 1 Slide 16/38

17 Aplikace IFRS v ČR Obr. 2: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví do roku 2010 P o u z e I F R S ČÚS i IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 17/38

18 Aplikace IFRS v ČR 3.2 Stav od roku a: - účetní jednotka, která je obchodní společností a je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy upravené právem Evropské unie - pokud došlo k přijetí cenných papírů emitovaných účetní jednotkou podle odstavce 1 k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie k jinému dni než k prvnímu dni účetního období, účetní jednotka, která dosud nepoužívá mezinárodní účetní standardy, rozhodne o jejich použití již od počátku účetního období, v němž k přijetí cenného papíru k takovému obchodování došlo, nebo od počátku účetního období následujícího po účetním období, v němž byly cenné papíry k takovému obchodování přijaty - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a přestaly být takto obchodovány k jinému dni než k poslednímu dni účetního období, účetní jednotka rozhodne o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, nebo rozhodne o ukončení jejich použití k poslednímu dni účetního období předcházejícího účetnímu období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány - pokud cenné papíry emitované účetní jednotkou podle odstavce 1 již nejsou obchodovány na žádném z regulovaných trhů se sídlem v členském státě Evropské unie a nejvyšší orgán účetní jednotky rozhodne do konce účetního období, v němž cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o záměru požádat nejdéle do tří let od okamžiku, kdy cenné papíry přestaly být takto obchodovány, o přijetí nového cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může účetní jednotka Slide 18/38

19 Aplikace IFRS v ČR rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů až do konce účetního období, ve kterém má dojít k přijetí tohoto cenného papíru k obchodování - pokud nejpozději k poslednímu dni účetního období, ve kterém skončí tříletá lhůta, účetní jednotka požádá o přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, může prodloužit používání mezinárodních účetních standardů ještě o jedno účetní období; pokud v tomto účetním období k přijetí cenného papíru k takovému obchodování nedojde, nepoužije účetní jednotka od následujícího účetního období pro účtování a sestavení účetní závěrky mezinárodní účetní standardy - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 3 písm. a) nebo b) povinna podrobit se sestavení konsolidované účetní závěrky za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky - pokud lze předpokládat, že k rozvahovému dni bude účetní jednotka uvedená v 22 odst. 2 sestavovat konsolidovanou účetní závěrku za použití mezinárodních účetních standardů, může rozhodnout o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení své účetní závěrky k uvedenému rozvahovému dni; rozhodnutí o použití mezinárodních účetních standardů pro účtování a sestavení účetní závěrky a stanovení účetního období, od kterého budou mezinárodní účetní standardy používány, podléhá schválení nejvyšším orgánem této účetní jednotky 23a, odst. 1: - konsolidující účetní jednotka, která je emitentem cenných papírů přijatých k obchodování na regulovaném Slide 19/38

20 Aplikace IFRS v ČR trhu se sídlem v členském státě Evropské unie, použije pro sestavení konsolidované účetní závěrky mezinárodní účetní standardy 23a, odst. 2: - konsolidující účetní jednotky neuvedené v odstavci 1 mohou pro sestavení konsolidované účetní závěrky použít mezinárodní účetní standardy 3.3 Nejdůležitější změny v novele zákona o účetnictví Podniky obchodované na burze: - explicitně vyřešen postup v případě, že proběhlo (zákon původně vůbec neřešil) - zavedení ochranné lhůty pro dobu tří let, jejíž využití záleží plně na rozhodnutí účetní jednotky, neboť Podniky neobchodované na burze, ale spadající do konsolidovaného celku dle IFRS jako ovládaná jednotka či jednotka pod společnou kontrolou: - možná aplikace v účetní závěrce namísto účetní závěrky sestavené dle za předpokladu, že o tom rozhodne nejvyšší orgán účetní jednotky Nevyřešený problém: - podniky pod podstatným vlivem podléhající konsolidaci dle IFRS Slide 20/38

21 Aplikace IFRS v ČR Obr. 3: Individuální účetní závěrka dle zákona o účetnictví od roku 2011 P o u z e I F R S ČÚS + IFRS nebo pouze IFRS ČÚS + IFRS P o u z e Č Ú S Kategorie I Kategorie IIa Kategorie III Kategorie IIb Slide 21/38

22 Aplikace IFRS ve SR 4 Aplikace IFRS ve SR 4.1 Individuální účetní závěrka ( 17a) Povinná aplikace: Vyjmenované účetní jednotky: - banka - pobočka zahraniční banky - Export-importní banka SR - správcovská společnost - pobočka správcovské společnosti - pojišťovna kromě zdravotní pojišťovny (co sociální pojišťovna?) - pobočka zahraniční pojišťovny - zajišťovna a pobočka zahraniční zajišťovny - Slovenská kancelář pojistitelů - penzijní správcovská společnost - doplňková penzijní společnost Slide 22/38

23 Aplikace IFRS ve SR - Burza cenných papírů - účetní jednotka zřízená zvláštním právním předpise (Železnice SR poznámka pod čarou!) Účetní jednotky splňující dvě po sobě jdoucí období alespoň dvě kritéria: - bilanční suma vyšší než ,4 EUR - čistý obrat vyšší než ,4 EUR - průměrný přepočítaný počet zaměstnanců vyšší než Dobrovolná aplikace: Účetní jednotky, které nesplňují podmínky pro povinnou aplikaci IFRS, stanou-li se emitentem cenných papírů na regulovaném trhu EU Vyjmenované účetní jednotky: - platební instituce - instituce elektronických peněz - obchodník s cennými papíry a jeho zahraniční pobočka Ostatní ustanovení: Účetní jednotka pokračuje v sestavování závěrky dle IFRS, i když pominou důvody going concern!!! Slide 23/38

24 Aplikace IFRS ve SR 4.2 Konsolidovaná účetní závěrka ( 22) Jestliže účetní jednotka sestavuje konsolidovanou účetní závěrku, musí ji sestavit dle IFRS Povinnost sestavit konsolidovanou účetní závěrku mají: - mateřské společnosti, které emitovaly cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, jejíž dceřiná společnost emitovala cenné papíry na regulovaném trhu - mateřské společnosti, které nesplnily kritéria pro osvobození od povinnosti sestavit KÚZ (nesplní dvě kritéria ze tří po dobu dvou let bilanční suma 17 meur, obrat 34 meur, 250 zaměstnanců; nedojde ke zkreslení finanční situace a výkonnosti; stupňovitá konsolidace) Slide 24/38

25 Aplikace IFRS ve SR Obr. 4: Individuální účetní závěrka dle slovenského zákona o účetnictví P o u z e I F R S SÚS nebo IFRS P o u z e S Ú S Kategorie I Kategorie II Kategorie III Slide 25/38

26 Nadace IASC a tvorba IFRS 5 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 5.1 Historický vývoj Dne 29. června 1973 založen The International Accounting Standards Committee (IASC) na základě dohody profesionálních účetních organizací (Australie, Francie, Japonsko, Kanada, Mexiko, Německo, Nizozemí, Velká Británie a Irsko, USA) Dohoda o založení a stanovy revidovány v roce 1982 a 1992 Zásadní restrukturalizace v roce 2001, kdy byla ustanovena Nadace IASC a IASC byl přejmenován na Radu pro mezinárodní účetní standardy (The International Accounting Standards Board (IASB)) Na zasedání dne 20. dubna 2001, IASB schválil rezoluci, podle které veškeré standardy a interpretace publikované předchozím výborem zůstávají v platnosti do doby, než budou novelizovány či zrušeny Klíčové okamžiky pro úspěšné globální rozšíření IFRS: a možná v budoucnu i Slide 26/38

27 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.2 Stanovy Nadace IASC Název a cíle Oficiální název organizace zní The International Accounting Standards Committee Foundation (zkratka IASC Foundation) Cíle Nadace IASC - vytvářet, ve veřejném zájmu, jednotný soubor kvalitních, srozumitelných a vynutitelných globálních účetních standardů, které požadují po účetních jednotkách zveřejnění kvalitních, transparentních a srozumitelných informací v účetních závěrkách, které umožní účastníkům světových kapitálových trhů a ostatním uživatelům činit ekonomická rozhodnutí - podporovat užití a řádnou aplikaci těchto standardů - při naplňování uvedených cílů brát v úvahu, je-li to vhodné, i speciální požadavky a - dosáhnout konvergence mezi národními účetními standardy a IFRS Řízení Nadace Nadace IASC je řízena 22 správci (Trustees), kteří jsou schvalování Monitorovacím výborem Správci musí být kvalifikovaní s ohledem na význam a problémy spojené s aplikací mezinárodně uznávaných účetních standardů Slide 27/38

28 Nadace IASC a tvorba IFRS Pro zajištění veřejného zájmu v mezinárodní perspektivě pocházejí správci z různých oblastí (po 6 správcích z Evropy, Severní Ameriky a Asie+Oceánie; zbývající 4 správci mohou pocházet z jakékoliv oblasti tak, aby geografické složení zůstalo vyvážené) Správci z řad skupin, které mají náležité profesionální zkušenosti (např. auditoři, připravovatelé účetních závěrek, uživatelé, akademici) Jmenování na tři roky s možností jedné obnovy Správci se scházejí min. dvakrát ročně a jsou odměňováni Nadací IASC Odpovědnost správců: - zajištění a udržení odpovídajícího financování Nadace - určení právní formy a domicilu Nadace IASC - zveřejňovat výroční zprávu o aktivitách - jmenovat členy IASB a schvalovat jejich smlouvy a hodnocení - jmenovat členy IFRIC a SAC - schvalovat roční rozpočet Nadace - vykonávat všechny činnosti, které nespadají výslovně pod působnost IASB, IFRIC a SAC - podporovat vzdělávací programy Slide 28/38

29 Nadace IASC a tvorba IFRS Správci mohou odvolávat členy IASB, IFRIC a SAC z důvodu jejich špatné výkonnosti, nevhodného chování či neschopnosti (nevůle) jednat v souladu se smluvními ujednáními Monitorovací výbor Monitoring Board představuje formální spojení mezi správci a veřejností Odpovědnost: - spoluúčast v procesu navrhování správců a následně jejich schvalování - hodnocení pravidelné roční zprávy předkládané správci - schůzky se správci (min. jednou ročně) Složení: - člen Evropské komise - prezident Výboru IOSCO pro rozvíjející se trhy - prezident Technického výboru IOSCO - komisař japonské SEC - prezident americké SEC - ve funkci pozorovatele prezident Basilejského výboru pro bankovní dohled Slide 29/38

30 Nadace IASC a tvorba IFRS IASB Členové IASB: - v lednu 2009 rozhodnuto o rozšíření ze 14 členů na 16 členů do konce června 2012 min. 16 (v současnosti jich je 15?, 16?), s náležitou odbornou i osobnostní kvalifikací Příklad 1 - Max. 3 mohou být členy na částečný úvazek, ostatní na plný - Regionální proporce v zastoupení (po čtyřech členech z Evropy, Severní Ameriky, Asie+Oceánie, po jednom z Afriky a Jižní Ameriky a zbývající dva z jakékoliv oblasti při zachování geografické rovnováhy) - Každý člen IASB musí smluvně souhlasit, že bude jednat ve veřejném zájmu a s ohledem na Koncepční rámec - IASB, po konzultaci se správci, jedná s národními regulátory účetnictví a tvůrci standardů s cílem podporovat mezinárodní konvergenci - Členství po dobu 5 let s možností jedné obnovy, přičemž členové musejí ukončit všechny své pracovní vztahy, aby byla zajištěna jejich nezávislost (nejsou povoleny ani přechodná přeložení či ujednání návratu) Jmenování a hlasování: - jmenování tak, aby všichni členové neskončili ve stejnou dobu - jednání IASB jsou veřejně přístupná (mimo personálních a obdobných otázek) - každý člen pouze jeden hlas Slide 30/38

31 Nadace IASC a tvorba IFRS - hlasování pouze osobní - pro zveřejnění návrhu standardu či standardu je nutné 10 hlasů, skládá-li se IASB z 16 členů; resp. min. 9 hlasů, je-li členů méně - ostatní hlasování jednoduchá většina za předpokladu, že se jednání účastní alespoň 60 % členů IASB Náplň činnosti: - výhradní odpovědnost za veškeré technické záležitosti, včetně přípravy a vydávání IFRS, návrhů standardů, a konečného schválení IFRIC - vydávání návrhů standardů a obvykle i diskusních dokumentů pro veřejné připomínkování u hlavních projektů - vymezení postupů pro revizi připomínek, utváření pracovních a jiných odborných skupin, konzultace s SAC ohledně hlavních projektů, priorit - vydávání zdůvodnění závěrů standardů - provádění testování možných dopadů a aplikovatelnosti nových standardů (v rozvinutých i rozvíjejících se ekonomikách) - jestliže není dodržen předepsaný sled činností, uvést zdůvodnění tohoto odchýlení Slide 31/38

32 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRIC Členové IFRIC: - 14 členů jmenovaných správci - obnovitelný mandát na 3 roky Hlasování: - kvorum 10 členů přítomných osobně či přes telekomunikační prostředky - jeden či dva členové IASB se účastní jako nehlasující osoby - nezávislé, osobní hlasování - návrh interpretace či její finální podoba je schválena, pokud nejsou proti více než 4 členové Náplň činnosti: - interpretovat aplikaci IAS a IFRS a poskytovat včasně vodítko k tématům, která nejsou specificky řešena standardy, a to v rámci kontextu Koncepčního rámce - po schválení ze strany IASB zveřejnit návrh interpretace k veřejnému připomínkování - informovat o své činnosti IASB a získat souhlas alespoň 9 členů pro schválení finálního znění interpretace Slide 32/38

33 Nadace IASC a tvorba IFRS IFRS Advisory Council IFRS Advisory Council (dříve The Standards Advisory Council) poskytuje prostředí organizacím i jednotlivcům z různých geografických i profesních oblastí, kteří se zajímají o mezinárodní účetní výkaznictví a kteří jsou jmenováni správci, aby - poskytovali IASB rady, zejména v oblasti hlavní agendy a priorit - informovali IASB o svém názoru na hlavní projekty SAC se skládá z 30 či více členů, jejichž obnovitelné funkční období trvá 3 roky Jednání alespoň třikrát ročně Slide 33/38

34 Nadace IASC a tvorba IFRS 5.3 Formální proces přípravy, schvalování a vydání standardů Proces vydání standardů a interpretací (tzv. due process) je formálně systematizován Klíčovými prvky procesu jsou: - transparentnost a přístupnost: veškeré agenda a její návrhy jsou diskutovány veřejně; připomínkové dopisy jsou publikovány - rozsáhlé konzultace a vstřícnost - zodpovědnost (comply or explain approach): dodržuje se předepsaný postup a současně se vysvětlí, proč nebyly v procesu aplikovány nepovinné kroky Proces tvorby standardů Krok 1 Určení agendy: - mnoho různých uživatelů, přesto mnohé informační společné - při zařazování tématu do agendy se bere v úvahu relevance pro uživatele, existující úprava, možnost zvýšit konvergenci, požadovaná kvalita standardu, rozpočtové omezení - rozhodován na veřejných jednáních IASB - u některých projektů je nutný hlubší výzkum; IASB pověří obvykle jiného tvůrce standardů (např. Kanadský výbor pro účetní standardy v případě fair value) Slide 34/38

35 Nadace IASC a tvorba IFRS Krok 2 Plánování projektu: - IASB rozhodne, zda bude pracovat sám či ve spolupráci s jiným tvůrcem standardů - vytvoří se případně pracovní skupiny - ředitel technických činností a ředitel výzkumu vytvoří tým, který bude pracovat na projektu - manažer projektu vypracuje plán projektu, který schvalují oba ředitelé Krok 3 Vytvoření a zveřejnění diskusního materiálu (discussion paper): - není povinný krok - vždy se zveřejňuje u významných projektů - obsahuje detailní shrnutí tématu, možná řešení, preferované řešení IASB, výzvu k připomínkování (obvykle 120 dní, u složitých projektů i déle) - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 4 Vytvoření a zveřejnění návrhu standardu (exposure draft): - povinný krok, hlavní prostředek pro konzultaci s veřejností - návrh standardu už musí obsahovat konkrétní řešení - připomínkovací období opět obvykle 120 dní (ve výjimečných případech lze i zkrátit) Slide 35/38

36 Nadace IASC a tvorba IFRS - všechny připomínkové dopisy a jejich sumář s poznámkami IASB jsou zveřejněny na webu Krok 5 Vytvoření a zveřejnění standardu: - IASB provádí změny na základě připomínek; změny proti návrhu standardu jsou zveřejněny na webu - v některých případech může IASB rozhodnout o vydání druhého návrhu standardu (obvykle kvůli zásadním nesouhlasným připomínkám, na základě kterých je výrazně přepracován návrh Revenue Recognition Project či Leasing) - účinnost standardu od data uvedeného v textu - oficiálním jazykem je Krok 6 Postup po vydání standardu: - IASB pořádá pravidelné schůzky se zájmovými skupinami (včetně tvůrců standardů) za účelem vysvětlení praktické implementace a možných dopadů - Nadace IASC podporuje vzdělávací činnost Slide 36/38

37 Případové studie 6 Aplikační příklady Příklad 1: Kritéria pro členy IASB Určete, který z uvedených osobnostních profilů je nutnou podmínkou pro jmenování členem IASB Osobnostní profil A: - prokázané technické schopnosti a znalost finančního účetnictví a auditingu - schopnost analyzovat - komunikační schopnosti - uvážlivé a kritické rozhodování - povědomí o prostředí, ve kterém funguje účetní výkaznictví - schopnost pracovat v kolegiální atmosféře - morální integrita, objektivita a disciplína (schopnost zvládnout práci) - oddanost cílům Nadace a veřejnému zájmu Slide 37/38

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004

32002R1606. Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 32002R1606 http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=celex:32002r1606:cs:html Úřední věstník L 243, 11/09/2002 S. 0001-0004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19.

Více

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting

Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting Ident Česky Anglicky 1FU441 Mezinárodní aspekty účetního výkaznictví International aspects of financial reporting ECTS kredity 3 Forma výuky 2/0 (2 hodiny přednášek) Garant doc. Ing. Marcela Žárová, CSc.

Více

Novinky v účetní legislativě

Novinky v účetní legislativě Konference Komory certifikovaných účetních 15. dubna 2015 Novinky v účetní legislativě Mgr. Simona Hornochová náměstkyně ministra financí Ing. František Linhart Odbor 28 - Účetnictví ÚČETNICTVÍ Transpozice

Více

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl.

410/2010 Sb. ZÁKON. ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Čl. 410/2010 Sb. ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991

Více

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách?

Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Jak přistupovat k výuce mezinárodních standardů IFRS na středních školách? Kateřina Berková Praha, 2013 Příspěvek si klade za cíl nalézt odpovědi na tyto okruhy otázek: Proč se dostává IFRS do sekundárního

Více

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Částka 145 Sbírka zákonů č.410 / 2010 Strana 5435 410 ZÁKON ze dne 9. prosince 2010, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

(Text s významem pro EHP) (7) Nařízení (ES) č. 1725/2003 by tedy mělo být odpovídajícím PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ: 26.10.2005 Úřední věstník Evropské unie L 282/3 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1751/2005 ze dne 25. října 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1725/2003, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Možné cesty regulace. Právní předpisy

Možné cesty regulace. Právní předpisy ÚČETNÍ STANDARDY V SOUVISLOSTECH IVANA VALOVÁ Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta Abstrakt Regulace a harmonizace jsou v současné době často užívanými pojmy. Je možné nalézt celou řadu definicí

Více

ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A NORMY, KTERÉ HO REGULUJÍ NA NÁRODNÍ ÚROVNI. MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 2.1 Systém regulace účetnictví v České republice. 2.2 Harmonizace účetních výkazů důvody, přístupy.

Více

Základní principy konsolidace dle IFRS

Základní principy konsolidace dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Základní principy konsolidace dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR

Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Regulace účetnictví a auditu v EU: novely zákonů o účetnictví a auditu v ČR Ladislav Mejzlík děkan Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Likešova aula, sobota Obsah Účetní směrnice

Více

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum

Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Aktivum* Aktivum široké skupiny subjektů Budoucí ekonomický prospěch* Definice Dlouhodobá aktivum Glosář pojmů Akruální báze účetnictví* Dopady transakcí a jiných událostí jsou vykazovány v době, kdy k nim dojde (nikoli v době, kdy jsou přijaty nebo placeny peníze nebo peněžní ekvivalenty) a jsou zaúčtovány

Více

Martina Smetanová. Výbory pro audit

Martina Smetanová. Výbory pro audit Martina Smetanová Výbory pro audit Výbory pro audit Povinnost zřídit výbory pro audit je stanovena zákonem o auditorech Tuto povinnost mají subjekty veřejného zájmu za předpokladu naplnění podmínek stanovených

Více

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU

Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU Harmonizace účetních standardů pro malé a střední podniky v EU 1. Úvod... 1 2. Postavení SME v EU... 2 3. Politika EU vůči SME a její podpora... 2 4. Podpora SME prostřednictvím daně z přidané hodnoty...

Více

Účetní pravidla, chyby, odhady

Účetní pravidla, chyby, odhady Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Účetní pravidla, chyby, odhady Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha

Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací. Petr Vácha Vzorová příloha k účetní závěrce dle doporučení KA ČR Zveřejňování nefinančních informací Petr Vácha Předseda výboru pro účetní výkaznictví KAČR Partner, EY 7. ročník odborného semináře Národní účetní

Více

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha

Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Proces harmonizace účetnictví v rámci EU. Eva Chmátalová, Soukromá vysoká škola ekonomických studií Praha Od doby vzniku Evropského společenství a podepsání tzv. Římských dohod, v padesátých letech bylo

Více

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny

Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od hlavní změny Novela zákona o účetnictví a vyhlášky pro podnikatele s účinností od 1. 1. 2016 hlavní změny Účetní soustavy (od roku 2016) Finanční účetnictví Zachycuje prostředky, které podnik využívá ke své činnosti

Více

Akční plán Svazu účetních

Akční plán Svazu účetních ÚVOD K AKČNÍMU PLÁNU V akčním plánu reagují členové a přidružení členové IFACu na záležitosti identifikované v rámci svých odpovědí na dotazník IFACu ohledně dodržování členských povinností. Tento dotazník

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES MEZINÁRODNÍ STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ INTERNATIONAL

Více

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech. L 77/42 Úřední věstník Evropské unie 24.3.2010 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 244/2010 ze dne 23. března 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy

Více

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Charakteristika předmětu. Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví EVROPSKÉ ÚČETNICTVÍ Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Požadavky na ukončení předmětu 50 % účast Prezentace (jedna povinná + další,

Více

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu

Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Názor ČNB na připravované změny evropské legislativy v oblasti auditu Lubomír Lízal člen bankovní rady ČNB Kulatý stůl na téma: Návrhy Evropské komise k regulaci auditu 24. dubna 2012 Krize jako záminka

Více

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad

A. Blokový grant. D. Fond na stipendia. 1. Definice a účel. 2. Výběr Zprostředkujícího subjektu Blokového grantu. Pracovní překlad Příloha 3: Pravidla a postupy pro Blokové granty, Fond na přípravu projektů, Fond technické asistence a Fond na stipendia v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce Příloha 3 tvoří nedílnou součást Rámcové

Více

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem

STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem STATUT Rady pro veřejný dohled nad auditem Schváleno dne: 21. 9. 2016 Účinnost od: 1. 10. 2016 Závazné pro: členové Rady pro veřejný dohled nad auditem Verze 1.0 Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Statut Rady

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 Cíl publikace 1 Práce s publikací 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 Mezinárodní harmonizace účetnictví 3 1.2 Mezinárodní standardy

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Regulace evropského účetnictví z pohledu mezinárodní harmonizace

Regulace evropského účetnictví z pohledu mezinárodní harmonizace Regulace evropského účetnictví z pohledu mezinárodní harmonizace Marcela Žárová * Úvod Regulace evropského účetnictví v posledních několika letech prošla procesem významných změn. Už samotné označení evropské

Více

Novela zákona o auditorech

Novela zákona o auditorech Novela zákona o auditorech RNDr. Eva Racková 29. 11. 2016 1 Proč novela zákona? Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu přímá

Více

IAS 40 Investice do nemovitostí

IAS 40 Investice do nemovitostí Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IAS 40 Investice do nemovitostí Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví

Více

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice

Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Statut Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v České republice Článek I Úvodní ustanovení Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice (dále jen NKS) je zřizována na základě

Více

Události po rozvahovém dni

Události po rozvahovém dni Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Události po rozvahovém dni Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta

Více

Harmonizace účetnictví v rámci EU

Harmonizace účetnictví v rámci EU Harmonizace účetnictví v rámci EU 1. Úvod Základní funkcí účetnictví je získávání, třídění a vyhodnocování informací o finanční situaci a výkonnosti podniku, věrné zobrazení ekonomické reality tak, aby

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 18.6.2015 COM(2015) 301 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ HODNOCENÍ NAŘÍZENÍ (ES) č. 1606/2002 ZE DNE 19. ČERVENCE 2002 O UPLATŇOVÁNÍ MEZINÁRODNÍCH ÚČETNÍCH

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

o požadavcích na schvalování účetních závěrek

o požadavcích na schvalování účetních závěrek Město Štramberk Městský úřad Štramberk Náměstí 9, 742 66 VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE č. 1/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek Platnost: od 1. 10. 2013 Schválil: Rada města, usnesením č. 58/1059

Více

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28)

D044554/01 PŘÍLOHA. Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace. (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) CS D044554/01 PŘÍLOHA Investiční jednotky: uplatňování výjimky z konsolidace (Změny IFRS 10, IFRS 12 a IAS 28) Změny IFRS 10 Konsolidovaná účetní závěrka Mění se odstavce 4 a 32 a vkládají se nové odstavce

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ. o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 17.9.2015 COM(2015) 461 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ o činnosti nadace IFRS, EFRAG a PIOB v roce 2014 CS CS 1. ÚČEL A OBSAH ZPRÁVY Nařízení Evropského

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA

NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA NOVÉ POJETÍ ZPRÁVY AUDITORA 23. listopadu 2016 Petr Kříž prezident www.fee.be Connect with European Professional Accountants @FEE_Brussels 1 FEE 50 institucí téměř 1 milión účetních profesionálů 37 zemí

Více

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I

Částka 146. Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1. č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb., k provedení 4 odst. 8: Čl. I Strana 5460 Sbírka zákonů č.419 / 2010 419 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2010, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15

OBSAH ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS. Úvod... 15 OBSAH 5 Úvod...................................................................... 15 ČÁST I. APLIKACE VYHLÁŠKY 500/2002 SB. A ČÚS 1 VÝZNAM ÚČETNÍ ZÁVĚRKY A JEJÍ UŽIVATELÉ........................ 19 Úvod..................................................................

Více

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU)

ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 28.3.2015 CS L 84/67 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/530 ze dne 11. února 2015 o metodice a postupech pro stanovení a shromažďování údajů týkajících se faktorů používaných pro výpočet ročních

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Dopady změn měnových kurzů (IAS 21) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Základní principy Cizí měny v účetnictví:

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY

JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY L 82/56 2.6.204 JEDNACÍ ŘÁDY JEDNACÍ ŘÁD RADY DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY RADA DOHLEDU EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY, s ohledem na nařízení Rady (EU) č. 024/203 ze dne 5. října 203, kterým se Evropské

Více

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II

Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II P7_TA-PROV(2011)0563 Roční účetní závěrky některých forem společností, pokud jde o mikrosubjekty ***II Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2011 k postoji Rady v prvním čtení

Více

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc.

Účetnictví v organizační složce. doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. Účetnictví v organizační složce doc. Ing. Jaroslava Roubíčková,CSc. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví VŠE v Praze 1 Obsah prezentace Cíl Organizační složka pojem Organizační

Více

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část)

IPO KROK ZA KROKEM. (2. část) IPO KROK ZA KROKEM (2. část) HLAVNÍ FÁZE PROCESU Příprava Pre-listing Listing Post-listing Příprava a vypracování Business plánu Finanční připravenost Účetní standardy Systémy reportingu Úprava organizační

Více

Mezitímní účetní výkaznictví

Mezitímní účetní výkaznictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Mezitímní účetní výkaznictví Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu

Více

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH

STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH STANOVY UNIE ČESKÝCH FOTBALOVÝCH ROZHODČÍCH Článek I. Úvodní ustanovení 1) Název občanského sdružení: Unie českých fotbalových rozhodčích (dále jen UČFR ). Sídlo: Diskařská 100, Praha 6, PSČ 169 00 2)

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1

PŘÍLOHA. Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 CS PŘÍLOHA Roční zdokonalení IFRS pro cyklus 2011 2013 1 1 Reprodukce je povolena v rámci Evropského hospodářského prostoru. Všechna stávající práva mimo EHP jsou vyhrazena, s výjimkou práva na reprodukci

Více

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se

SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU. podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie. týkající se EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 4.3.2014 COM(2014) 140 final SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie týkající se postoje Rady v prvním čtení k přijetí

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ REPUBLIKY Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 ZAJIŠTĚNÍ VIDITELNOSTI POLITIKY SOUDRŽNOSTI: PRAVIDLA KOMUNIKACE A POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ V OBDOBÍ 2014-2020 POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014 2020 V prosinci 2013 Rada Evropské unie formálně schválila nová pravidla

Více

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010].

[Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. IFRIC 16 IFRIC INTERPRETACE 16 Zajištění čisté investice do zahraniční jednotky [Novelizace interpretace mění se odstavce 14 a 18, viz Nařízení Komise (ES) č. 243/2010 ze dne 23. března 2010]. ODKAZY -

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vysoká škola ekonomická v Praze Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Vykazování informací o segmentech Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Obsah podle jednotlivých kapitol

Obsah podle jednotlivých kapitol podle jednotlivých kapitol Předmluva 1 CÍL PUBLIKACE 1 PRÁCE S PUBLIKACÍ 2 1 Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví 3 1.1 MEZINÁRODNÍ HARMONIZACE ÚČETNICTVÍ 3 1.2 MEZINÁRODNÍ STANDARDY

Více

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY

ISA 260 PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ O ZÁLEŽITOSTECH AUDITU OSOBÁM POVĚŘENÝM ŘÍZENÍM ÚČETNÍ JEDNOTKY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* OBSAH Odstavec

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu PROGRAMY jednosemestrálních kurzů celoživotního vzdělávání (v souladu s 60 zákona č. 111 /1998 Sb.,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS)

International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) Konference 5 let reformy účetnictví státu IPSAS a/vs. EPSAS doc. Ing. Vladimír Zelenka, Ph.D. International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 1 IPSAS (International Public Sector Accounting Standards)

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval:

ORGANIZAČNÍ ŘÁD RD-01. Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA. Vypracoval: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 1 Vypracoval: Daniel Häusler ředitel Kanceláře ČIIA Schválil: Petr Vobořil prezident ČIIA datum: datum: podpis: podpis: Řád 1. 1. 2010 30.7.2010 8 2 1. ZALOŽENÍ, VZNIK A PŘEDMĚT

Více

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze

Účetní závěrka. Ladislav Mejzlík. děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze 7. ročník odborného semináře Národní účetní rady Účetní závěrka koncepční změny ve struktuře jednotlivých částí a souvislosti mezi nimi Ladislav Mejzlík děkan Fakulty a financí a účetnictví Vysoká škola

Více

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH

ISA 600 VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA. (Tento standard je platný) OBSAH VYUŽITÍ PRÁCE JINÉHO AUDITORA (Tento standard je platný) OBSAH Odstavec Úvod.. 1-5 Přijetí úlohy hlavního auditora 6 Postupy hlavního auditora 7-14 Spolupráce auditorů. 15 Záležitosti, které je nutné zvážit

Více

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI

TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Provoz a ekonomika kombinované studium TEZE K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI Nehmotná aktiva v pojetí účetního systému ČR a IAS/IFRS

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání

Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Statut Pracovní skupiny Vzdělávání Karlovarského kraje Preambule 1. V programovém období 2014-2020 Evropské unie jsou uplatňovány principy územní dimenze. Územní dimenzí se rozumí zacílení intervencí Evropských

Více

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Článek 1. Předmět a oblast působnosti

Článek 1. Předmět a oblast působnosti L 107/76 25.4.2015 ROZHODNUTÍ EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANKY (EU) 2015/656 ze dne 4. února 2015 o podmínkách, za nichž mohou úvěrové instituce zahrnout mezitímní zisk nebo zisk ke konci roku do kmenového kapitálu

Více

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance.

Tato vyhláška stanoví obsah, formu, lhůty a způsob poskytování informací vykazujícími subjekty České národní bance. Strana 1479 142 VYHLÁŠKA ze dne 13. května 2011 o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických

Více

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Strana 2075 220 VYHLÁŠKA ze dne 22. července 2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek Ministerstvo financí stanoví podle 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb.,

Více

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA. Daň z příjmů z běžné a mimořádné činnosti, Daň z příjmů splatná a odložená stanovení daně a zaúčtování - účty 591-595 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA INVENTARIZACE - inventarizace fyzická a dokladová - inventarizace majetku (všech účtů aktiv) - inventarizace závazků (vlastní kapitál a cizí zdroje) - zjištění a vypořádání, zaúčtování

Více

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Mezinárodní standardy účetního výkaznictví Charakteristika předmětu Harmonizace účetnictví. Direktivy EU, Mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Poţadavky na ukončení předmětu 50 % účast. Prezentace

Více

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA

Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA Historie FA, členění, cíle a postupy FA, zdroje dat pro FA 1.2. Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40)

Vysoká škola ekonomická v Praze. Investice do nemovitostí (IAS 40) Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Investice do nemovitostí (IAS 40) 1FU486 IFRS David Procházka 1 Klasifikace nemovitostí Účel pořízení

Více

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti

IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu IFRS 5 Neoběžná aktiva držená za účelem prodeje a ukončované činnosti Ing. David Procházka, Ph.D.

Více

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb.

Návrh. Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 a 43 písm. b) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. /2013 Sb. Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2013, o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

N á v r h. ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2016, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 563/1991 Sb., o

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 182/2011 Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Čl. 1 - Předmět nařízení stanoví pravidla

Více

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie

Evropská unie. Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Rozpočet Evropské unie Rozpočet Evropské unie Je hlavním nástrojem pro financování politik Evropské unie a slouží k finančnímu zajištění fungování EU jako

Více

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA

SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA SMĚRNICE PRO ODBORNOU PRAXI ASISTENTŮ AUDITORA Preambule Podle ustanovení 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 93/2009 Sb. o auditorech (dále jen ZoA) je jednou z podmínek pro zápis do seznamu auditorů alespoň

Více

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR

ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR ÚČTOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ DOTACÍ DLE IFRS V ČR Marie Padrtová Klíčová slova: IFRS, dotace, IAS 20, emitent cenných papírů Key words: IFRS, grant, IAS 20, issuer of securities JEL Classification: M41, H20 Abstrakt

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB

Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Aktuální otázky auditorské profese v evropském kontextu pohledem ČNB Vladimír Tomšík viceguvernér ČNB Odborná konference Dvacet let auditorské profese v České republice 13. června 2013 Obecný postoj ČNB

Více

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka

Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Mezinárodní účetní standard 27 Konsolidovaná a individuální účetní závěrka Rozsah působnosti 1 Tento standard se použije při sestavování a vykazování konsolidované účetní závěrky za skupinu podniků ovládanou

Více