Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu. Leasingy"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Leasingy Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Definice a klasifikace 1 Definice a klasifikace 1.1 Definice Pronájem/nájem (lease) Finanční pronájem Operativní pronájem Počátek leasingu Slide 2/20

3 Definice a klasifikace Začátek doby leasingu Minimální leasingové splátky Hrubá investice do leasingu Čistá investice do leasingu Implicitní leasingová úroková míra Slide 3/20

4 Definice a klasifikace Přírůstková úroková míra nájemce 1.2 Klasifikace pronájmů Klasifikace pracuje s převodem rizik a užitků spojených s předmětem pronájmu Pronájem je klasifikován jako, jestliže Pronájem je klasifikován jako, jestliže Pro určení typu leasingu je nutné zohlednit transakce a nikoliv její Příznaky finančního pronájmu (individuálně či v kombinaci): - převod vlastnického práva na konci doby leasingu - nájemce má právo zakoupit aktivum za cenu, která bude dostatečně nižší než fair value aktiva k datu uplatnění tohoto práva, takže je k počátku leasingu téměř jisté, že právo bude využito - doba leasingu tvoří podstatnou část ekonomické životnosti aktiva (a to, i když vlastnické právo nebude převedeno) - současná hodnota minimální leasingových splátek k počátku leasingu dosahuje alespoň v podstatě celé částky Slide 4/20

5 Definice a klasifikace fair value aktiva - předmět pronájmu je natolik specifické povahy, že pouze nájemce ho může použít bez nutnosti významných dodatečných úprav - v případě zrušení pronájmu nájemcem, nese pronajímatelovy ztráty právě nájemce - zisky či ztráty ze změn fair value aktiva ke konci doby leasingu připadají nájemci - nájemce může prodloužit pronájem, přičemž v druhém období je nájemné výrazně nižší než tržní Pronájem pozemků obvyklé neurčitá doba životnosti, musí přejít vlastnický titul Obsahuje-li leasingová smlouva více předmětů pronájmu, min. leasingové splátky se rozčlení na základě poměru jednotlivých předmětů k počátku leasingu Slide 5/20

6 Účetní zobrazení u nájemce 2 Leasing v účetní závěrce nájemce 2.1 Finanční pronájem Na začátku doby leasingu nájemce uzná finanční pronájem jako a v částce, která se rovná, anebo, je-li tato nižší, Obě částky se určují k Diskontní míra užitá pro výpočet současné hodnoty minimálních leasingových splátek je buď, anebo, je-li nepraktické ji zjistit, Všechny počáteční přímé náklady nájemce spojené s leasingem zvyšují účetní hodnotu aktiva Minimální leasingové platby se v průběhu doby leasingu rozčlení mezi a tak, aby bylo v každém období dosaženo z nesplaceného zůstatku závazku Aktivum v souladu s nebo, a to buď po dobu použitelnosti aktiva, příp. po dobu leasingu (není-li jistý převod vlastnického práva na konci doby leasingu) Požadavky na zveřejnění: - IAS 17 - IFRS 7 Slide 6/20

7 Účetní zobrazení u nájemce 2.2 Operativní pronájem Nájemné se uzná jako náklad po dobu leasingu s výjimkou případů, kdy jiná systematická báze poskytuje věrnější obraz o získávání prospěchů nájemcem z operativního leasingu Zvolená metoda musí respektovat, nikoliv Zveřejnění informací: - celkové budoucí minimální leasingové platby v členění do jednoho roku, od jednoho roku do pěti let, nad pět let - celkovou částku budoucích subleasingových plateb, které nájemce obdrží - částku leasingových nákladů v členění na minimální leasingové platby, podmíněné nájemné a subleasingové platby - popis významných leasingových smluv nájemce Slide 7/20

8 Účetní zobrazení u pronajímatele 3 Leasing v účetní závěrce pronajímatele 3.1 Finanční pronájem Pronajímatel vykazuje aktivum držené v souvislosti s finančním pronájmem jako oceněnou v částce rovné Úhrada minimálních leasingových plateb se rozdělí na úmor pohledávky a finanční výnos, přičemž uznání finančního výnosu musí být založené na konstantní výnosové míře Výrobce či obchodník, kteří prodávají výrobky či zboží na finanční leasing, vykážou výnos (resp. marži) z prodeje výrobků/zboží na stejné bázi jako v případě standardního prodeje: - jestliže jsou u finančního pronájmu nastaveny uměle nízké sazby, prodejní marže musí být snížena na částku, která odpovídá tržní úrokové míře - výnos za prodej výrobku/zboží se rovná pronajímaného aktiva, nebo, je-li nižší, současné hodnotě diskontovaných - náklady výrobce či obchodníka vynaložené v souvislosti s finančním pronájmem jsou vykázány jako náklad v období, ve kterém je uznán zisk z prodeje Požadavky na zveřejnění: - IAS 17 (zejména odsouhlasení mezi hrubou investicí do leasingu a současnou hodnotou min. leasingových plateb ke konci období a dále obě uvedené částky v členění do roku, od roku do pěti let a nad pět let) - IFRS 7 Slide 8/20

9 Účetní zobrazení u pronajímatele 3.2 Operativní pronájem Pronajímatel v rozvaze vykáže aktiva pronajímána prostřednictvím operativního leasingu dle Nájemné se uzná jako výnos po dobu leasingu s výjimkou případů, kdy jiná systematická báze poskytuje věrnější obraz o získávání prospěchů pronajímatelem z operativního leasingu Počáteční náklady vynaložené pronajímatelem na sjednání operativního pronájmu pronajímaného aktiva a jsou uznány po dobu leasingu, a to Odpisovaná aktiva pronajímatel odepisuje v souladu s nebo Požadavky na zveřejnění: - IAS 17 (budoucí min. leasingové platby ke konci období v členění do roku, od roku do pěti let a nad pět let; částku podmíněného nájemného a popis významných leasingových smluv) - IFRS 7 Slide 9/20

10 Zpětný leasing 4 Zpětný leasing Zpětný leasing zahrnuje a jeho Prodejní cena a leasingové platby jsou Účetní zachycení zpětného leasingu závisí na Zpětný leasing ústí v operativní pronájem: - prodejní cena se rovná fair value aktiva, jakýkoliv zisk či ztráta je uznán - prodejní cena nižší než fair value aktiva, jakýkoliv zisk či ztráta je uznán s výjimkou případů, kdy ztráta bude kompenzována budoucími leasingovými platbami, které budou než tržní nájemné (potom časové rozlišování po dobu leasingu) - prodejní cena vyšší než fair value aktiva, potom rozdíl je časové rozlišován po dobu užívání aktiva (po dobu leasingu) - je-li fair value nižší než účetní hodnota aktiva, ztráta ve výši rozdílu se uzná okamžitě jako náklad období Zpětný leasing ústí ve finanční pronájem: - žádné úpravy nejsou nutné, neboť jednotky se nemění - účetní jednotka zachytí pouze souvztažně se (analogie s ) - případný rozdíl mezi prodejní cenou a účetní hodnotou aktiva Slide 10/20

11 Aplikační příklady 5 Aplikační příklady Příklad 1: Operativní leasing u nájemce PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu s NÁJEMCEM o operativním pronájmu kancelářské budovy po dobu deseti let. Smlouva byla uzavřena 15/09/2X01 s účinností od 01/10/2X01. Měsíční nájemné činí MJ. Nájemné se hradí vždy na šest měsíců dopředu, a to nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce (první platba byla uhrazena 24/09/20X1). Počáteční náklady nájemce spojené s uzavřením leasingové smlouvy jsou MJ. 31/12/2X01 01/10/2X01 31/12/2X01 01/10/2X01 Pohledávka (nájem) Zisk Pohledávka (ostatní) Peníze Slide 11/20

12 Aplikační příklady Příklad 2: Operativní leasing u pronajímatele PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu s NÁJEMCEM o operativním pronájmu části své kancelářské budovy po dobu deseti let. Smlouva byla uzavřena 15/09/2X01 s účinností od 01/10/2X01. Měsíční nájemné činí MJ. Nájemné se hradí vždy na šest měsíců dopředu, a to nejpozději k 25. dni předcházejícího měsíce (první platba byla uhrazena 24/09/20X1). Pořizovací náklady budovy jsou MJ; oprávky k 01/10/2X01 činí MJ; odpisování lineární po dobu 50 let (bez zbytkové hodnoty). Počáteční náklady pronajímatele spojené s uzavřením leasingové smlouvy jsou MJ. 31/12/2X01 01/10/2X01 31/12/2X01 01/10/2X01 Ostatní složky kapitálu Budova Oprávky k budově Zisk Závazek (nájem) Peníze Slide 12/20

13 Aplikační příklady Příklad 3: Pobídky v leasingu PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu o operativním pronájmu budovy s novým NÁJEMCEM. Aby nájemce získal, pronajímatel souhlasí s úhradou nákladu na přestěhování nájemce ze stávajících prostor. Náklady nastěhování činí MJ. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 5 let a roční nájemné (placeno vždy každý měsíc) činí MJ. Určete výši zisku/ztráty za jednotlivá období u PRONAJÍMATELE i NÁJEMCE. Nájemce 31/12/2X02 01/01/2X02 31/12/2X02 01/01/2X02 Zisk Peníze Pronajímatel 31/12/2X02 01/01/2X02 31/12/2X02 01/01/2X02 Zisk Peníze Slide 13/20

14 Aplikační příklady Příklad 4: Pobídky v leasingu PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu o operativním pronájmu budovy s novým NÁJEMCEM. Aby nájemce získal, pronajímatel souhlasí s nájemními prázdninami po dobu prvních dvou let. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 10 let a roční nájemné (placeno vždy každý měsíc) činí MJ. Určete výši zisku/ztráty za jednotlivá období u PRONAJÍMATELE i NÁJEMCE. Nájemce 31/12/2X03 31/12/2X02 31/12/2X01 31/12/2X03 31/12/2X02 31/12/2X01 NZ Zisk Peníze Závazek Pronajímatel 31/12/2X03 31/12/2X02 31/12/2X01 31/12/2X03 31/12/2X02 31/12/2X01 NZ Pohledávka Zisk Peníze Slide 14/20

15 Aplikační příklady Příklad 5: Finanční leasing nájemce PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu o finančním leasingu s NÁJEMCEM. První splátka ve výši MJ je uhrazena 02/01/2X01 a ke stejnému dni nájemce získává předmět nájemného. Další čtyři splátky nájemného ve výši MJ jsou splatné vždy k 31/12. Po úhradě poslední splátky dne 31/12/2X04 přechází předmět pronájmu do vlastnictví nájemce. Fair value předmětu leasingu je MJ. Nájemce nezná implicitní leasingovou úrokovou míru, přírůstková míra je 12,75 %. Doba použitelnosti 5 let, odpisování lineární, zbytková hodnota nulová, počáteční náklady nájemce spojené s uzavřením leasingové smlouvy MJ. Slide 15/20

16 Aplikační příklady Aktiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 Pasiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 DA NZ Oprávky k DA Zisk za období Peníze Leasing. závazek Celkem Celkem Aktiva 31/12/20X5 31/12/20X4 31/12/20X3 Pasiva 31/12/20X5 31/12/20X4 31/12/20X3 DA NZ Oprávky k DA Zisk za období Peníze Leasing. závazek Celkem Celkem Slide 16/20

17 Aplikační příklady Příklad 6: Finanční leasing nájemce PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu o finančním leasingu s NÁJEMCEM. První splátka ve výši MJ je uhrazena 02/01/2X01 a ke stejnému dni nájemce získává předmět nájemného. Další čtyři splátky nájemného ve výši MJ jsou splatné vždy k 31/12. Po úhradě poslední splátky dne 31/12/2X04 přechází předmět pronájmu do vlastnictví nájemce. Fair value předmětu leasingu je MJ. Nájemce nezná implicitní leasingovou úrokovou míru, přírůstková míra je 8,25 %. Doba použitelnosti 5 let, odpisování lineární, zbytková hodnota nulová, počáteční náklady nájemce spojené s uzavřením leasingové smlouvy MJ. Slide 17/20

18 Aplikační příklady Aktiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 Pasiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 DA NZ Oprávky k DA Zisk za období Peníze Leasing. závazek Celkem Celkem Aktiva 31/12/20X5 31/12/20X4 31/12/20X3 Pasiva 31/12/20X5 31/12/20X4 31/12/20X3 DA NZ Oprávky k DA Zisk za období Peníze Leasing. závazek Celkem Celkem Slide 18/20

19 Aplikační příklady Příklad 7: Finanční leasing pronajímatel PRONAJÍMATEL uzavřel smlouvu o finančním leasingu s NÁJEMCEM. První splátka ve výši MJ je uhrazena 02/01/2X01 a ke stejnému dni nájemce získává předmět nájemného. Další čtyři splátky nájemného ve výši MJ jsou splatné vždy k 31/12. Po úhradě poslední splátky dne 31/12/2X04 přechází předmět pronájmu do vlastnictví nájemce. Kupní cena předmětu leasingu, která je současně jeho fair value, je MJ. Slide 19/20

20 Aplikační příklady Aktiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 Pasiva 31/12/20X2 31/12/20X1 01/01/20X0 Investice do leas. NZ Zisk za období Peníze Závazky Celkem Celkem Aktiva 31/12/20X4 31/12/20X3 Pasiva 31/12/20X4 31/12/20X3 Investice do leas. NZ Zisk za období Peníze Závazky Celkem Celkem Slide 20/20

IAS 17 Leasingy Související interpretace:

IAS 17 Leasingy Související interpretace: 8 IAS 17 Leasingy Související interpretace: IFRIC 4 Určení, zda smlouva obsahuje leasing SIC 15 Operativní leasingy SIC 27 Vyhodnocení transakcí uzavřených právní formou leasingu Cílem standardu je stanovit

Více

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy

Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Mezinárodní účetní standard 17 Leasingy Cíl 1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. Rozsah působnosti

Více

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům.

1 Cílem tohoto standardu je stanovit pro nájemce a pronajímatele vhodné účetní postupy a zveřejňované údaje používané ve vztahu k leasingům. IAS 17 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 17 Leasingy [Novelizace standardu - novelizace pojmů dle dodatku Nařízení Komise č. 1274/2008 ze dne 17. prosince 2008, zrušují se odstavce 14 a 15, vkládají se nové

Více

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová

Jana Vrtalová, Vendula Bílková, Veronika Solilová DLOUHODOBÝ HMOTNÝ A NEHMOTNÝ MAJETEK DLE IAS/IFRS A ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ LONG - TERM TANGIBLE AND INTANGIBLE PROPERTY ACCORDING TO IAS/IFRS AND CZECH ACCOUNTING PRECEPTS Jana Vrtalová, Vendula Bílková,

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2014 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 7. 4. 2015 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč)

Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Konsolidovaný výkaz finanční pozice k 31. prosinci 2014 E4U a. s. (v tis. Kč) Aktiva Poznámka 31. prosince 2014 31. prosince 2013 Pozemky, budovy a zařízení 7.1 345 294 363 311 Dlouhodobé pohledávky 7.2

Více

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS

Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výnosy a principy jejich uznávání v IFRS Kontakt: Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví

Více

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010

166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 166 ŘEŠENÍ ZKOUŠKA IFRS SPECIALISTA 12/2010 1 (a) Konsolidovaný výkaz o finanční situaci skupiny Basta k 31. 10. 2010 Pozemky, budovy a zařízení (8 760+7 490+1100 110 výpočet (i) 158 výpočet (v) 2 300)

Více

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007

International GAAP Holdings Limited Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Účetní závěrka za rok končící 31. prosince 2007 Vzorová účetní závěrka společnosti je určena k ilustraci požadavků Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) na vykazování a zveřejňování. Tato

Více

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014

Zkouška IFRS specialista ze dne 20. 6. 2014 1 Společnost Alfa pořídila dne 1. 4. 2013 15% podíl ve společnosti Beta za 1 700 tis. Kč. Následně společnost Alfa dne 31. 10. 2013 pořídila dalších 45 % akcií společnosti Beta, za které uhradila 7 500

Více

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31.

SEVEROMORAVSKÁ PLYNÁRENSKÁ, A.S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ 31. PROSINCE 2005 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Obsah ROZVAHA...3 VÝKAZ

Více

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky

Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky Zpráva nezávislého auditora o ověření konsolidované účetní závěrky dle IFRS k 31. 12. 2013 společnosti E4U a. s. Datum vydání: 4. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB

Více

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná

Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS. Bc. Alena Konečná Projekt převodu českých účetních výkazů společnosti XY s.r.o. na účetní výkazy podle IFRS Bc. Alena Konečná Diplomová práce 213 s ABSTRAKT Cílem diplomové práce je převod českých účetních výkazů společnosti

Více

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ NEKONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH

Více

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS)

Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Metodická pomůcka pro audit společností připravujících účetní závěrku podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) (Pro auditory je tato pomůcka k dispozici na internetových stránkách KA ČR)

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2014 Energy for you www.e4u.cz Konsolidovaná pololetní zpráva E4U a.s. Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory

Více

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ

SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2011 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ. Telefónica Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ

DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ DOPADY VYKAZOVÁNÍ LEASINGU U NÁJEMCE DLE IFRS A ČESKÉ LEGISLATIVY NA HODNOTY FINANČNÍCH UKAZATELŮ Lucie Bartůňková ÚVOD S procesem integrace a globalizace světového obchodu a kapitálových trhů úzce souvisí

Více

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti;

a) pozemky, budovy a zařízení, které jsou drženy pro prodej podle IFRS 5 Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; IAS 16 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 16 Pozemky, budovy a zařízení [Novelizace standardu - poslední věta odstavce 18 se mění, odstavec 23 se mění viz. Nařízení Komise (ES) č. 1260/2008 ze dne 10. prosince

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Úvod. Gabriela Olejníková

Úvod. Gabriela Olejníková Srovnání přístupu českých účetních standardů, Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) a Amerických všeobecně uznávaných standardů (US GAAP) k účetnímu vykazování nehmotných aktiv a leasingu

Více

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. 2014 2013 Výnosy z

Více

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008

Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZA ROK KONČÍCÍ 31. PROSINCE 2008 SESTAVENÁ V SOULADU S MEZINÁRODNÍMI STANDARDY ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Konsolidovaná

Více

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA k 31. 12. 2012 OBSAH: Konsolidovaný výkaz o finanční situaci Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty Konsolidovaný výkaz o úplném výsledku Konsolidovaný výkaz změn vlastního kapitálu

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2008 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu Datum:

Více

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12.

Philip Morris ČR a.s. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) Samostatný výkaz úplného výsledku za rok končící 31. 12. Samostatný výkaz finanční pozice k 31. 12. 2009 (v milionech Kč) AKTIVA Bod 31. 12. 2009 31. 12. 2008 (překlasifikováno*) 1. 1. 2008 (překlasifikováno*) Pozemky, budovy a zařízení 4 2 531 2 224 2 183 Nehmotná

Více

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ

UNIPETROL, a.s. KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA SESTAVENÁ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ ÚČETNÍHO VÝKAZNICTVÍ VE ZNĚNÍ PŘIJATÉM EVROPSKOU UNIÍ ZA ROK 2013 Index KONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ

Více

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3

Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2009 ENERGOAQUA, a.s. Obsah strana č. 1. Základní údaje o konsolidující (mateřské) společnosti 3 2. Historie a současný vývoj mateřské společnosti a konsolidačního celku

Více

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S.

INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH, A.S. Část A tato JEDNA otázka je povinná a MUSÍ být zodpovězena 1 Podnik TinTin dne 31.8.2006 pořídil 750 tisíc akcií podniku Béďa, za které podnik TinTin uhradil dřívějším akcionářům tohoto podniku 5 600 tis.

Více

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013

Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Konsolidovaná pololetní zpráva za první pololetí 2013 Energy for you www.e4u.cz Obsah I. Profil společnosti 3 II. Obecné údaje o společnosti 3 1. Informace pro investory v přehledu 3 2. Dlouhodobý dividendový

Více