Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Výkaz o úplném výsledku hospodaření dle IFRS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního účetnictví a auditingu Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická nám W. Churchilla 4 Praha 3, Web: https://webhosting.vse.cz/prochazd

2 Účetní závěrka dle IFRS 1 Účetní závěrka dle IFRS Strukturovaná presentace finanční situace a výkonnosti jednotky Dle IAS 1 musí účetní závěrka vždy obsahovat: - výkaz o finanční situaci ke konci účetního období - výkaz o úplném výsledku hospodaření za účetní období - výkaz peněžních toků za účetní období - výkaz o změnách ve vlastním kapitálu za účetní období - komentář, který obsahuje souhrn významných účetních pravidel a ostatní vysvětlující informace Dále musí účetní závěrka obsahovat, je-li to relevantní, i výkaz finanční situace na začátku nejstaršího srovnávacího období, jestliže účetní jednotka provedla: - retrospektivní změnu účetního pravidla - retrospektivní přepočet položky účetních výkazů (oprava chyby) - reklasifikaci položek účetních výkazů Slide 2/8

3 Úplný výsledek hospodaření 2 Úplný výsledek hospodaření dle IFRS 2.1 Pojetí zisku dle IFRS Definice výnosů a nákladů odkazují na změnu vlastního kapitálu => koncept uchování kapitálu IAS 1 pracuje s pojmem úplný výsledek hospodaření (comprehensive income) celková změna vlastního kapitálu během účetního období, která vyplývá ze všech transakcí a událostí kromě těch, které byly uskutečněny vlastníky z pozice jejich vlastnického podílu: - důsledně odděleny vklady a výběry vlastníků od výnosů a nákladů - všechny výnosy a náklady za období musejí projít úplným výsledkem hospodaření (a nikoliv přímo do vlastního kapitálu) 2.2 Obsah výkazu o úplném výsledku hospodaření Neexistuje závazná struktura výkazu Výčet položek, které musejí být zveřejněny, jsou-li významné: - výnosy (z hlavní činnosti) Slide 3/8

4 Úplný výsledek hospodaření - finanční náklady - podíl na zisku/ztrátě v přidružených a společných podnicích (ekvivalenční metoda) - daňový náklad - částku zahrnující zisk/ztrátu po zdanění z ukončovaných činností a zisk/ztrátu po zdanění z přecenění na fair value sníženou o náklady prodeje či z vyřazení aktiv či skupin aktiv v ukončovaných činnostech - zisk/ztrátu za období (profit and loss) - každou složku ostatního výsledku hospodaření (other comprehensive income) - podíl na ostatním výsledku hospodaření v přidružených a společných podnicích (ekvivalenční metoda) - úplný výsledek hospodaření (comprehensive income) Provozní náklady: - není třeba vykazovat - účelové či druhové členění dle toho, které přinese uživatelům užitečnější informace Slide 4/8

5 Úplný výsledek hospodaření Mimořádné výnosy a náklady: - nelze vykázat ani ve výkazu, ani v komentáři 2.3 Struktura výkazu o úplném výsledku hospodaření Všechny výnosy a náklady se zveřejní: - buď v jednom výkazu o úplném výsledku hospodaření ( statement of comprehensive income ); nebo - ve dvou výkazech, kdy první zobrazí výnosy a náklady tvořící zisk/ztrátu za období ( separate income statement ); druhý výkaz začíná s výsledným ziskem/ztrátou za období a následují složky ostatního výsledku hospodaření ( statement of comprehensive income ) Klíčový problém které výnosy a náklady patří do zisku/ztráty a které do ostatního výsledku hospodaření Dle IAS 1 do zisku/ztráty za období patří všechny výnosy a náklady, mimo těch položek výnosů a nákladů, které jsou zahrnovány do ostatního výsledku hospodaření Do ostatního výsledku hospodaření přijdou výnosy a náklady, stanoví-li tak příslušný standard Slide 5/8

6 Úplný výsledek hospodaření Nutná znalost jednotlivých standardů: - přecenění dlouhodobých hmotných aktiv (dle IAS 16) a nehmotných aktiv (dle IAS 38) na jejich fair value (reálnou hodnotu) - pojistně-matematické zisky a ztráty z plánů definovaných požitků (dle IAS 19) - kurzové zisky a ztráty z přepočtu účetní závěrky zahraniční jednotky (dle IAS 21) - zisky a ztráty ve fair value zajišťovacích nástrojů při zajištění peněžních toků (dle IAS 39), a to pouze jejich efektivní část - zisky a ztráty z přecenění realizovatelných finančních aktiv na jejich fair value (dle IAS 39) U každé složky ostatního výsledku hospodaření zveřejní účetní jednotka částku daně ze zisku, buď přímo ve výkazu, anebo v komentáři Daňový dopad na položky ostatního výsledku hospodaření lze zveřejnit dvěma způsoby: - v čisté podobě po snížení o odpovídající daňový dopad - v hrubé částce a daňový efekt se zveřejní v souhrnné částce za všechny složky ostatního výsledku hospodaření Slide 6/8

7 Závěr 3 Závěr Úplný výsledek hospodaření: - informuje o celkové změně vlastního kapitálu s výjimkou vlastnických transakcí - informace o celkovém zisku včetně nerealizovaných zisků a ztrát z přecenění, u kterých je přecenění vyžadováno, anebo povoleno Jediná výjimka, kdy výnosy/náklady není povoleno vykázat v rámci výkazu o úplném výsledku hospodaření: - aplikace ustanovení IAS 8 - oprava chyb a změny účetních metod vykázány v příslušných položkách ve sloupci srovnávacích informací za předchozí období => je-li výsledkový dopad, musí jít přes nerozdělené zisky, jako kdyby chyba nikdy nevznikla, resp. jako kdyby účetní metoda byla používána odjakživa V českých předpisech nemá ostatní výsledek hospodaření (OCI) protipól: - výsledek hospodaření za účetní období přibližně profit and loss - některé složky OCI v českém účetnictví na účtech skupiny 41; jiné složky OCI nejsou vůbec relevantní Slide 7/8

8 Závěr Slide 8/8

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu

Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu Vlastní kapitál, výkaz o změnách ve vlastním kapitálu 14 14.1 Definice vlastního kapitálu Úpravě vlastního kapitálu není věnován samostatný standard, požadavky IFRS na tuto oblast jsou rozprostřeny napříč

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014

Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Vzorová účetní závěrka podle IFRS schválených pro použití v EU 2014 Obsah 1. část Nové a novelizované Mezinárodní standardy účetního výkaznictví (IFRS) schválené pro použití v Evropské unii pro účetní

Více

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a

a) budoucí úhrady (vyrovnání) účetních hodnot aktiv (závazků), které jsou vykázány ve výkaze o finanční situaci účetní jednotky, a IAS 12 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 12 Daně ze zisku [Novelizace standardu novelizace pojmů, třetí odstavec části "Cíle" IAS 12 je upraven, v odstavcích 22(b), 59, 60 a 65 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský

Více

Výsledky za rok 2011

Výsledky za rok 2011 Tisková zpráva Regulované informace 19. března 2012 Výsledky za rok 2011 K 31. prosinci 2011 byla Skupina bez dluhu 1 na základě čisté zadluženosti > 84 000 m² v nově podepsaných nájemních smlouvách v

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

1 z 2 31.10.2014 9:04

1 z 2 31.10.2014 9:04 https://apl.cnb.cz/ewi/vyzh?typzobr=z&context_vds_iid=98549&context_casbod=3..2&appl=isl&query_vds_page=5&context_ds_iid=3746&context_nvds_i... z 2 3..24 9:4 Výskyt datového souboru Kód souboru: FISIFE2

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory

Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory IAS 20 Mezinárodní účetní standard 20 Vykazování státních dotací a zveřejňování státní podpory [Novelizace standardu - v odstavcích 14 a 15 se "výsledovka" upravuje na "hospodářský výsledek", v odstavci

Více

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012

Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců 2012 Výsledky skupiny ČSOB za devět měsíců Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS Prezentace pro média 8. listopad Obsah 1. Výsledky ve zkratce 2. Analýza udržitelného zisku 3. Analýza obchodních

Více

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP)

SMĚRNICE. (Text s významem pro EHP) 29.6.2013 Úřední věstník Evropské unie L 182/19 SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2013/34/EU ze dne 26. června 2013 o ročních účetních závěrkách, konsolidovaných účetních závěrkách a souvisejících

Více

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů.

1. Tento standard se používá pro účtování smluv o zhotovení v účetních výkazech dodavatelů. IAS 11 MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARD 11 Smlouvy o zhotovení [Novelizace standardu viz. Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, novelizace standardu - mění se odstavec 18 viz. Nařízení

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku

Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku Příloha č. 22 Podrobnější vymezení požadavků na jednotlivé přístupy pro výpočet kapitálového požadavku k operačnímu riziku I. Přístup základního ukazatele a) Kapitálový požadavek k operačnímu riziku podle

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Tvoříme základy Mandantenbrief

Tvoříme základy Mandantenbrief Tvoříme základy Mandantenbrief Informace o právu, daních a ekonomice v České republice Vydání: Květen 2015 www.roedl.cz Obsah: Právo aktuálně > Koncernové právo si pozornost rozhodně zaslouží Daně aktuálně

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy

1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy 1. Cíl, postup, zdroje dat, členění finanční analýzy Historie vzniku finanční analýzy Finanční analýza je stará, jak jsou staré samotné peníze. Je pochopitelné, že její metody a techniky byly poplatné

Více

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014

Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 Česká spořitelna - prezentace pro investory Výsledky za 1. pololetí 2014 31. července 2014 Stabilní provozní výkonnost podpořena růstem obchodů v hlavních produktových položkách leden 08 květen 08 září

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě

IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě HARMONIZACE ZÁKLADU DANĚ Z PŘÍJMŮ PRÁVNICKÝCH OSOB A JEJÍ VLIV NA VELIKOST DAŇOVÉHO ZATÍŽENÍ 1 IRENA SZAROWSKÁ Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Slezská univerzita v Opavě Abstrakt Příspěvek je

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více