METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702"

Transkript

1 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER /3.98

2 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 1) Vidlice sappleƒovïho p applevodu (navapplejecapple za applezenapple sappleƒ. p applevodu na zadnapple stranô krytu p applestroje) (2) Sign lka PE pro zkouöenapple napôtapple na ochrannïm vodiîi (3) MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou (4) Dotykov plocha (5) P epapplenaî mô icapplech rozsah (6) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) k p ipojenapple vodivých Î stapple pro zkouöku stavu bez napôtapple dle DIN VDE 0701 Î st 240 (7) Sappleƒov z suvka (8) Zkuöebnapple z suvka (9) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro f zový vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce) (10) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro ochranný vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce) (11)»appleslicov indikace LCD ñ displej (12) Drû k (rukojeƒ) (13) Sign lka chyby pouze METRATESTER 5 (14) InfaÎervenÏ rozhranapple pouze METRATESTER 5 2 GOSSEN-METRAWATT

3 METRATESTER 5 (8) (9) (10) (11) (13) (12) (7) (6) (5) (4) (14) (3) (2) (1) ZOBRAZENÕ ñ DISPLEJ METRATESTER 5 Meznapple hodnoty I Diff ma I Netz A R <0.5 ISO <2.0 MΩ R >0.3 SL >1.0 Ω I EA >7.0 ma >15 I >0.25 A ma IzolaÎnapple odpor Odpor ochrannïho vodiîe N hradnapple unikajapplecapple proud Unikajapplecapple proud/ dotykový proud GOSSEN-METRAWATT 3

4 »SN Vöechna uv dôn mô enapple a zkouöky musapple být prov dôna v souladu s poûadavky p applesluöných ustanovenapple DIN VDE (tedy i»sn) a to vûdy i po kaûdï opravô nebo pravô elektrických za applezenapple (spot ebiî ). Viz tïû ustanovenapple»sn Îl.2.7 ñ "ElektrickÏ za applezenapple nebo jeho Î sti, na kterých byly v pr bôhu jejich uûapplev napple provedeny pr ce charakteru oprav, kterï mohou mapplet vliv na bezpeînost, je moûno d le provozovat jen tehdy, jestliûe stav elektrickïho za applezenapple nebo jeho Î stapple byl provô en kontrolou a o kontrole byl vyhotoven z znam s podpisem povô enïho pracovnappleka". Tapplem se zabezpeîuje bezpeîný provoz a sniûuje se moûnost p applepadnïho razu elektrickým proudem. Jak bylo výöe uvedeno, je moûnï zkuöebnapple p applestroj METRATESTER 4 (M5013) plnô pouûapplet i ke vöem uv dôným ovô ov napplem a zkouök m v souladu s»sn. D le jsou rozvedeny p applepady pro kterï lze p applestroje p i pravidelných kontrol ch vyuûapplet: ñ elektrickï spot ebiîe pro dom cnost a podobnï Îely ñ elektrick svappletidla, ñ elektrick za applezenapple informaînapple techniky (poîappletaîe a elektrick za applezenapple kancel skï techniky), ñ p applestroje spot ebnapple elektroniky,, ñ pohyblivï p applevody a öı rov vedenapple, ñ ostatnapple spot ebiîe obdobnïho charakteru. Zcela samoz ejmô lze zkuöebnapple p applestroj METRATESTER 4 (M5013) pouûapplet i pro revize a kontroly elektrickïho ruînappleho n adapple pro nôû platapple»sn a d le pak i pro mô enapple a zkouöky spot ebiî p i výchozapplech nebo pravidelných revizapplech dle ČSN , kterï je t eba prov dôt v souladu se z sadami uvedenými v»sn S ohledem na malï rozmôry, hmotnost a provedenapple lze p applestroj snadno umapplestit v bôûnô pouûapplevaných mont ûnapplech braön ch pracovnapplek drûby a servisu. Vlastnapple p applestroj je umapplestôn v n razuvzdornïm pouzdru z umôlï hmoty, kterï jej chr napple p ed poökozenapplem v bôûnïm provozu. 4 GOSSEN-METRAWATT

5 Obsah 1 BezpeÎnostnapple opat enapple Rozsah pouûitapple Prvky pro obsluhu a indikaci Signalizace z vad Uvedenapple do provozu P ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple OvÔ ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi MÔ enapple napôtapple sappletô Zkouöenapple za applezenapple a spot ebiî podle DIN VDE 0701 Î st P ipojenapple ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) ke zkuöebnapplemu p applestroji Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï vidlicapple ke zdroji napôtapple s ochranným kontaktem Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) s ochranným vodiîem p ipojovaným ke zdroji napôtapple bez vidlice T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiîe) t appledy II a III MÔ enapple MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe p applevodnappleho vedenapple k za applezenapple (spot ebiîi) MÔ enapple izolaînappleho odporu MÔ enapple unikajapplecappleho proudu (n hradnapple mô enapple) Zkouöka výskytu napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle DIN VDE 0701 Î st MÔ enapple proudu odebappleranïho spot ebiîem p ipojeným do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje OpakovanÏ zkouöky po oprav ch dle DIN VDE MÔ enapple rozdapplelovïho proudu s p applestrojem METRATESTER MÔ enapple rozdapplelovïho proudu za applezenapple (spot ebiîe) t appledy I MÔ enapple dotykovïho proudu za applezenapple (spot ebiî ) t appledy II DatovÏ rozhranapple p applestroje METRATESTER TechnickÏ parametry Zach zenapple, drûba Opravy a servis, dod vka GOSSEN-METRAWATT 5

6 1 BezpeÎnostnapple opat enapple P applestroj je konstruov n a zkouöen podle: IEC / DINEN / VDE a DIN VDE 0404 BezpeÎnostnapple poûadavky pro elektrickï mô icapple, ovl dacapple, regulaînapple a laboratornapple p applestroje ñ VöeobecnÏ poûadavky P applestroje pro zkouöenapple technickï bezpeînosti elektrických provoznapplech prost edk ; Î st 1: Vöeobecn ustanovenapple a Î st 2: P applestroje p i opakovanïm zkouöenapple" Zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 a METRATESTER 5 jsou konstruov ny tak, ûe p i dodrûenapple podmapplenek uvedených v n vodu k obsluze a drûbô zaruîujapple bezpeînost provozu a obsluhujapplecappleho. Jejich bezpeînost vöak nenapple zaruîena, kdyû se zach zapple se zkuöebnapplem p applestrojem neodbornô. Abychom p edeöli p applepadnïmu ohroûenapple obsluhujapplecappleho nebo poökozenapple zkuöebnappleho p applestroje je nezbytnï peîlivô a zcela plnô p eîapplest n vod k obsluze a drûbô tôchto p applestroj a p esnô dodrûovat p edepsanï kony ve vöech ustanovenapplech. UpozornÔnapple: Dbejte prosapplem peîlivô na tato bezpeînostnapple opat enapple: ñ Zkuöebnapple p applestroje p ipojujte pouze k sappleti s napôtapplem 230 V, mapplesto p ipojenapple musapple být jiötôno pojistkou nebo jistiîem 16A ñ P applestroje nejsou urîeny k mô enapple v elektrických rozvodech a za applezenapplech ñ PoÎappletejte s tapplem, ûe se mohou u ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) vyskytovat nep edvappledan napôtapple (nap. kondenz tory mohou být nebezpeînô nabity), p applepadnô p applestroje mohou být poökozeny. ñ ZjistÔte p ed p ipojenapplem kontrolovanïho p applestroje ke zkuöebnapplemu p applestroji, zda p applevody ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) nejsou poökozeny, nap. m ûe se vyskytnout poruöen izolace nebo p eruöenapple p applevodnappleho vedenapple atd.! POZOR! K sappleƒovï z suvce zkuöebnappleho p applestroje lze p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) jen v p applepadô, ûe vyhovuje p edem spôönô provedenï bezpeînostnapple zkouöce podle DIN VDE Oprava, drûba, výmôna souî stapple a nastavov napple P ed vlastnapple opravou, p ed výmônou souî stapple nebo p ed se izov napplem je nutno p applestroj oddôlit od vöech zdroj napôtapple. Je-li pak nezbytn oprava nebo se izov napple p i sejmutých krytech p applestroje pod napôtapplem, smapple takovï kony prov dôt pouze odbornapplek s odpovappledajapplecapple kvalifikacapple, který je obezn men s nebezpeîapplem, kterï je s takovými kony spojeno. 6 GOSSEN-METRAWATT

7 Chyby a mimo dnï nam h napple Dojdeme-li k p esvôdîenapple, ûe bezpeîný provoz zkuöebnappleho p applestroje jiû nenapple vapplece moûný, pak je nutno jej vy adit z provozu a zabezpeîit jej i proti ne myslnïmu pouûitapple. Nutno vych zet z p edpokladu, ûe bezpeîný provoz jiû nenapple moûný: ñ vykazuje-li zkuöebnapple p applestroj viditelnï poökozenapple, ñ kdyû zkuöebnapple p applestroj jiû nefunguje, ñ kdyû byl zkuöebnapple p applestroj skladov n za nep appleznivých okolnostapple, ñ po mimo dnïm nam h napple zkuöebnappleho p applestroje bôhem dopravy. Souhlas s uûapplev napplem znaîky Pro zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 a METRATESTER 5 bylo zkuöebnou VDE udôleno povolenapple k pouûapplev napple znaîky VDE GS: 2 Rozsah pouûitapple Zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 (M5013) a METRATESTER 5 jsou výrobky firmy GOSSEN-METRAWATT GMBH, kterï byly vyvinuty v zkï souîinnosti mezi výrobcem a servisnapplemi a odbôratelskými organizacemi. Jako vapplece ÎelovÏ zkuöebnapple p applestroje jsou urîeny p edevöapplem pro mô enapple a zkouöenapple na elektrických za applezenapplech (spot ebiîapplech) tak, aby bylo moûnï prov dôt mô enapple a zkouöenapple tak, jak je p edeps no DIN VDE 0701 jak v p applepadech, kdy se jedn o novï za applezenapple nebo za applezenapple po opravô. Podle tôchto p edpis je t eba na za applezenapplech a spot ebiîapplech mô it odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor, unikajapplecapple proud. U za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj p ezkouöet, zda se nevyskytuje napôtapple na vodivých Î stech, jichû se lze dotknout. V ÎeskÏ republice jsou k dispozici»sn a»sn ). Zkuöebnapplemi p applestroji METRATESTER 4 a Metratestr 5 je moûnï d le ovô ovat napôtapple na ochrannïm vodiîi z suvky nap jecapple sappletô, vîetnô napôtapple sappletô. P ipojenapplem ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje jej lze p ipojit k sappleti, zjistit velikost odebappleranïho proudu a p ezkouöet ostatnapple funkînapple vlastnosti. 3 Prvky pro obsluhu a indikaci (1) Vidlice sappleƒovïho p applevodu Zkuöebnapple p applestroje je moûnï p ipojit k sappleti s napôtapplem 230 V vidlicapple sappleƒovïho p applevodu. Nenapple-li k dispozici z suvka s ochranným kontaktem (kolapplekem) nebo je k dispozici pouze t applef zov z suvka, lze pouûapplet k p ipojenapple p applestroje ke zdroji napôtapple kabelový soubor KS13 (adaptïr) ñ viz p applesluöenstvapple.! POZOR! P ipojenapple k sappleti musapple být jiötôno. Maxim lnapple hodnota jistapplecappleho prvku (pojistky nebo jistiîe) musapple být nejvýöe 16 A! GOSSEN-METRAWATT 7

8 (2) Sign lka PE pro zkouöenapple napôtapple na ochrannïm vodiîi Sign lka PE se rozsvappletapple, kdyû je napôƒový sp d mezi dotykovou plochou (4) a ochranným kontaktem (kolapplekem) vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) 100 V. (3) MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou Izolovan krokosvorka zkuöebnappleho p applestroje slouûapple k p ipojenapple p applestroje k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) p i ovô ov napple hodnoty p echodovïho odporu p applevodnappleho vodiîe. Nutno p itom zajistit vodivï spojenapple krokosvorky k neûivï Î sti! (4) Dotykov plocha P i dotyku dotykovï plochy (nap. prstem) se rozsvappletapple sign lka PE (3), vznikne-li mezi ochranným vodiîem PE sappleƒovïho p applevodu (1) a dotykovou plochou p i dotyku napôƒový rozdapplel 100 V. Dotykov plocha je od vöech p ipojovacapplech mapplest zkuöebnappleho p applestroje galvanicky oddôlena a odpovappled proto poûadavk m na za applezenapple t appledy II. (5) P epapplenaî mô icapplech rozsah P epapplenaîem mô icapplech rozsah zvolappleme mô icapple rozsah. daj m, kterï se objevujapple p i p epapplen napple mô icapplech rozsah na displeji nenapple t eba vônovat pozornost. NamÔ enï daje tapplem nejsou ovlivıov ny. (6) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) k p ipojenapple vodivých Î stapple pro zkouöku stavu bez napôtapple dle DIN VDE 0701 Î st 240 Je urîena pro p ipojenapple mô icappleho p applevodu opat enïho na konci mô icapplem hrotem pro ovô ov napple napôtapple na vodivých Î stech p applestupných dotyku u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle poûadavk DIN VDE 0701 Î st 240. (7) Sappleƒov z suvka Do tïto z suvky se p ipojuje ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) v p applepadô, ûe pot ebujeme zjistit velikost (hodnotu) odebappleranïho proudu tapplemto za applezenapplem (spot ebiîem) a p ezkouöet jeho funkînapple vlastnosti. (8) Zkuöebnapple z suvka Do tïto zkuöebnapple z suvky p ipojujeme ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) v p applepadô, ûe chceme zmô it odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor a velikost unikajapplecappleho proudu podle DIN VDE 0701 a»sn pokud je ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) opat eno vidlicapple s ochranným kontaktem. (9) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro f zový vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce Zdapple ka (svorka) je spojena s f zovým a st ednapplem vodiîem (kterï jsou spojeny nakr tko) zkuöebnapple z suvky (8). K tïto zkuöebnapple zdapple ce (svorce) nebo dutink m zkuöebnapple z suvky je moûno p ipojit f zovï vodiîe ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) v p applepadô, ûe toto za applezenapple (spot ebiî) nenapple vybaveno vidlicapple s ochranným kontaktem. (10) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro ochranný vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce Zdapple ka (svorka) je paralelnô p ipojena k ochrannïmu kontaktu zkuöebnapple z suvky (8). K tïto zdapple ce (svorce) je moûnï p ipojit ochranný vodiî ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) nenapple-li vybaveno vidlicapple s ochranným kontaktem. 8 GOSSEN-METRAWATT

9 (11)»appleslicov indikace LCD ñ displej Displej LCD zobrazuje digit lnô namô enï hodnoty. (12) Drû k (rukojeƒ) na p en öenapple p applestroje Drû k je konstruov n tak, ûe jej lze vysunout do transportnapple polohy a naopak. Nep esahuje p i svïm zasunutapple obrys p applestroje. (13) Sign lka chyby (pouze u METRATESTER 5)»erven sign lka signalizuje p ekroîenapple krajnapplech hodnot p i mô enapple odporu ochrannïho vodiîe, izolaînappleho odporu, n hradnappleho unikajapplecappleho proudu, dotykovïho proudu a rozdapplelovïho proudu. P applesluöenstvapple KS 13 P applesluöenstvapple je výrobcem oznaîov no jako kabelový soubor KS13. Skl d se z adaptïru (spojovacapple z suvky), který m 3 pevnô p ipojenï vodiîe, d le 3 ks mô icapplech vedenapple, 3 ks izolovaných krokosvorek, 3 ks ban nk a 2 ks zkuöebnapplech hrot. Tapplemto p applesluöenstvapplem lze p ipojit zkuöebnapple p applestroj k ovô ovanïmu za applezenapple (spot ebiîi) i tehdy, nenapple-li k dispozici jednof zov z suvka pro p ipojenapple k sappleti i v p applepadô, ûe ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) nem p applevodnapple vedenapple opat enï normalizovanou vidlicapple. 3.1 Signalizace z vad H öenapple z vad METRATESTER 4 NapÔtapple ochrannïho vodiîe Hl öenapple z vad METRATESTER 5 Podmapplenka U B 25 V T appleda ochrany 1) u p applevodnapplech vedenapple k sappleti kaûdých 5 m 2) u topných za applezenapple s p applekonem od 6 kw Trvale svappletapple sign lka PE Podminka Trvale svappletapple sign lka PE Trvale svappletapple Îerven sign lka z vad Meznapple hodnoty NapÔtapple ochr. vodiîe I U B 25 V Odpor ochr. vodiîe IzolaÎnapple odpor N hr. unikajapplecapple proud Unikajapplecapple/dotykový proud (pr kaz stavu bez napôtapple) I BzuÎ k R SL >0,3Ω R SL >1Ω 1) I R ISO <0,5MΩ II R ISO <2,0MΩ I EA >7,0mA I I EA >15mA 2) I I A >0,25mA II I A >0,5mA Rozdapplelový proud I I Diff 3,5 ma UpozornÔnapple»erven sign lka z vad svappletapple trvale, i kdyû jiû n slednô meznapple hodnota nenapple p ekraîov na. Sign lka zhasne pokud p epapplenaî p estavappleme do jinï polohy. Tapplem je opôt p ipravena k p applepadnï funkci. GOSSEN-METRAWATT 9

10 4 Uvedenapple do provozu 4.1 P ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple Vidlici sappleƒovïho p applevodu zkuöebnappleho p applestroje (1) p ipojte ke zdroji napôtapple (sappleti) o napôtapple 230 V. Nenapple-li k dispozici normalizovan sappleƒov z suvka, lze zkuöebnapple p applestroj p ipojit zp sobem uvedeným na obr zku tak, ûe se pomocapple kabelovïho souboru KS13 nasadapple na vidlici sappleƒovïho p applevodu (1) adaptïr (spojovacapple z suvka) a jednotlivï vodiîe barevnô rozliöenï se p ipojapple ke zdroji napôtapple, t.j. na f zový, st ednapple a ochranný vodiî. KS13 zeleno-ûlutý KS13 zeleno-ûlutý KS13 L1 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N zeleno-ûlutý P ipojenapple p applestroje k sappleti! POZOR! Mapplesto p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje k sappleti musapple být jiötôno. Jmenovitý proud jistapplecappleho prvku (pojistky nebo jistiîe) smapple být maxim lnô 16 A! P applevody vedenï od adaptïru (spojovacapple z suvky) se smôjapple p ipojovat ke zdroji napôtapple jen bez napôtapple!! 10 GOSSEN-METRAWATT

11 Na displeji (11) se po p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple objevapple v kaûdï poloze p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5) daje i v p applepadô, ûe û dnï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) nenapple ke zkuöebnapplemu p applestroji p ipojen. daje na displeji, kdy je p epapplenaî mô icapplech rozsah v poloze "250 V~", ud vajapple hodnotu p ipojenïho sappleƒovïho napôtapple. Ve vöech ostatnapplech poloh ch p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5) ñ nenapple-li ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojeno ñ neodpovappledajapple daje na displeji û dnï mô enï hodnotô a proto nenapple jim t eba vônovat pozornost. 4.2 OvÔ ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi Dotkneme-li se prstem kontaktnapple plochy (4) a souîasnô s Î stapple, kter je spojena se zemapple (nap. vodovodnapple potrubapple, Îi jinï Î sti spojenï se zemapple), nesmapple se sign lka rozsvappletit!! NapÔtapple mezi ochranným kontaktem vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) a kontaktnapple plochou 4) je pak 100 V. UpozornÔnapple Sign lka PE (3) rovnôû nesvappletapple, kdyû nenapple sappleƒovï napôtapple mezi vodiîi L a N vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) nebo jsou-li zamônôny vodiîe L a PE. V p applepadô, ûe se po p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje podle Î sti 4.1 ke zdroji napôtapple (sappleti) neobjevapple na displeji LCD (11) û dnï daje, je zapot ebapple nejd appleve zkontrolovat vhodným p applestrojem nap. pomocapple p applestroje PROFiTEST 0100S-II mapplesto p ipojenapple k sappleti. Lze samoz ejmô pouûapplet i jiný p applestroj, kterým se spolehlivô zjistapple funkînost mapplesta p ipojenapple. Rozsvappletapple-li se sign lka PE (3) p i dotyku kontaktnapple plochy (4), je pak napôtapple mezi ochranným kontaktem vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) a kontaktnapple plochou 25 V, coû znamen, ûe ochranný vodiî je pod napôtapplem. UpozornÔnapple M ûe se st t, ûe p i urîitïm zp sobu manipulace dojde k zavleîenapple napôtapple, kterï zp sobapple rozsvapplecenapple sign lky PE (3). To se m ûe st t, kdyû drûapplete v ruce p applestroj a zkuöebnapple z suvce (8) nenapple p ipojený zkouöený spot ebiî a tak se vytvo apple kapacitnapple dôliî napôtapple.! POZOR! Zjistapplete-li, ûe p i ovô ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi je ochranný vodiî pod napôtapplem, pak se nesmapple se zkuöebnapplem p applestrojem pokraîovat v mô enapple!! NapÔtapple je totiû v tomto p applepadô takï na ochranných kontaktech GOSSEN-METRAWATT 11

12 sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje (7). kterých se lze dotknout a na zkuöebnapple zdapple ce (svorce) (6), p iîemû toto napôtapple m ûe být nebezpeînï. V tomto p applepadô je nutnï ihned odpojit zkuöebnapple p applestroj od zdroje napôtapple (sappletô). Je t eba zjistit a odstranit p appleîinu výskytu napôtapple. Zkuöebnapple p applestroj lze p ipojit vûdy jen v p applepadô, ûe mapplesto p ipojenapple vyhovuje z hlediska bezpeînostnapplech p edpis. P applepadnï napôtapple na ochrannïm vodiîi zp sobuje navapplec nespr vnï daje (hodnoty) p i kontrole nep appletomnosti napôtapple zjiöƒovanï podle Î sti 6 n vodu k obsluze a drûbô. 4.3 MÔ enapple napôtapple sappletô Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) do polohy "250 V~". OdeÎtÔte daj na displeji LCD (11). NapÔtapple sappletô musapple být v rozmezapple p applepustných mezapple V. 12 GOSSEN-METRAWATT

13 5 Zkouöenapple za applezenapple a spot ebiî podle DIN VDE 0701 Î st P ipojenapple ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) ke zkuöebnapplemu p applestroji MÔ appleme-li odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor a unikajapplecapple proud (n hradnapplem mô enapplem), musappleme p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) ke zkuöebnapple z suvce (8) nebo ke zkuöebnapplem zdapple k m (svork m) (9) a (10), kterï jsou paralelnô p ipojeny ke zkuöebnapple z suvce. Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) (9) je spojena s dutinkami f zovïho a st ednappleho vodiîe zkuöebnapple z suvky (8), kterï jsou spojeny nakr tko. Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) (10) je propojena s ochrannými kontakty zkuöebnapple z suvky (8). Podle charakteru (druhu) ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) se pouûije nôkterï z n sledujapplecapplech zapojenapple. Vzhledem k tomu, ûe je p applestroj opat en p ipojovacapplemi z suvkami typy Schuko, je pot ebnï pro p ipojov napple spot ebiî a za applezenapple v»eskï republice pouûapplet p ipojovacapple adaptïr, který si uûivatel zakoupapple v prodejnô elektro pot eb, p applepadnô si jej zhotovapple s pouûitapplem euorschuko vidlice (je souî stapple dod vky) a kr tkïho prodluûovacappleho p applevodu, na jehoû konci osadapple z suvku urîenou k p ipojenapple na prodluûovacapple p applevody. Ohmick hodnota tohoto adaptïru se pak musapple od namô ených hodnot vûdy odeîappletat!! Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï vidlicapple ke zdroji napôtapple s ochranným kontaktem P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) P ipojit ke zkuöebnapple z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) L1 N KS13 OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! PE GOSSEN-METRAWATT 13

14 5.1.3 T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) s ochranným vodiîem p ipojovaným ke zdroji napôtapple bez vidlice P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) L1 L2 L3 N OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! PE T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice Spojenapple st ednappleho vodiîe s vodivou Î stapple rozpojit a po mô enapple zase spojit! L1 L2 L3 N OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! P ipojit k vodivï Î sti ovô ovanïho za applezeni (spot ebiîe) OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiîe) t appledy II a III P ipojit k vodivým Î stem, kterých je moûno se dotknout P ipojit ke zkuöebnapple z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! 14 GOSSEN-METRAWATT

15 5.2 MÔ enapple Pro vöechna n sledujapplecapple mô enapple musapple být napôtapple sappletô v rozmezapple od 207 do 243 V. P esnost namô ených hodnot pak odpovappled "Technickým parametr m" uvedeným v Î sti 10. NapÔtapple sappletô je moûnï mô it v poloze "250 V" p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5), viz Î st 4.2. Zkuöebnapple p applestroj je v jednotlivých mô icapplech rozsazapplech chr nôn proti p etappleûenapple podle DIN VDE 0701 p i n hodnïm (nechtônïm) p ipojenapple cizappleho napôtapple do 250 V. P i mô enapple ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I je t eba ovô ov napple zaîapplet vûdy mô enapplem odporu ochrannïho vodiîe. Bez fungujapplecappleho ochrannïho vodiîe nelze mô it izolaînapple odpor a unikajapplecapple proud. UpozornÔnapple V p applepadô, ûe p i mô enapple p echodovïho odporu ochrannïho vodiîe a p i mô enapple izolaînappleho odporu jsou meznapple hodnoty p ekroîeny, p applepadnô p i zah jenapple mô enapple p i Ñotev enïm obvodu"se na displeji (11) zobrazapple pouze daj Ñ1" MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe p applevodnappleho vedenapple k za applezenapple (spot ebiîi) Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "20 Ω". OdeÎtÔte zmô enou hodnotu v "Ω" na displeji LCD (11). U ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ), kterï majapple p applevodnapple vedenapple o dïlce do 5 m nesmapple být odpor ochrannïho vodiîe vôtöapple neû 0,3 Ω. Pro p applevody delöapple neû 5 m platapple hodnota 0,1 Ω ke kterï se p ipoîapplet v hodnota vlastnappleho odporu vedenapple.! POZOR! MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou (2) musapple být p ipojen k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) na dob e oîiötônï mapplesto, aby bylo zajiötôno vodivï spojenapple. BÔhem mô enapple je nutno pohybovat p applevodnapplem vedenapplem ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) v jeho jednotlivých secapplech po celï dïlce p applevodu. U pevnô instalovaných za applezenapple pohybujeme p applevodnapplem vedenapplem jen tak, jak je p i prav ch, oprav ch nebo kontrol ch p applestupnï. Pokud se daje na displeji p i pohybov napple p applevodnapplem vedenapplem mônapple, je p edpoklad, ûe je ochranný vodiî poökozen nebo je z vada v mapplestô jeho p ipojenapple ke svork m. GOSSEN-METRAWATT 15

16 UpozornÔnapple MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe nenapple moûnï p irozenô provïst u za applezenapple (spot ebiî ), kterï nemajapple ochranný vodiî (nap. u p applestroj, kterï se p ipojujapple k t applef zovï sappleti bez ochrannïho vodiîe a u za applezenapple (p applestroj ) t appledy II a III) MÔ enapple izolaînappleho odporu Toto mô enapple je moûnï provïst jen v p applepadô, ûe byla s spôchem provedena zkouöka mô enapple odporu ochrannïho vodiîe. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "2 MΩ" (pouze METRATESTER 4) nebo "20 MΩ". ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) a dbejte na to, aby nap. byly zapnuty i kontakty spapplenaî, kterï jsou z vislï na teplotô aj. OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "MΩ" na displeji LCD (11). IzolaÎnapple odpor nesmapple být niûöapple neû hodnoty stanovenï v p applesluöných p edpisech a norm ch, nap.»sn ,»SN , Dle DIN VDE 0701 Î st 1 jsou to hodnoty: ñ u za applezenapple ochrannï t appledy I ,5 MΩ (rozsah 2 MΩ) ñ u za applezenapple ochrannï t appledy II ,0 MΩ (rozsah 20 MΩ) ñ u za applezenapple ochrannï t appledy III p applep. p applestroj na baterie Ω/V p applep. 250 kω! POZOR! Je-li u za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I, kter majapple zabudovan topn tôlesa, hodnota izolaînappleho odporu menöapple neû 0,5 MΩ, je nutnï ovô it hodnotu unikajapplecappleho proudu podle Î sti 5.2.3, p iîemû výsledek musapple být vyhovujapplecapple. U za applezenapple (spot ebiî ) t appledy II a III a u za applezenapple, kter jsou nap jena z baterie, se ovô apple hodnota izolaînappleho odporu tak, ûe se zkuöebnapplem hrotem, který je spojen se zkuöebnapple zdapple kou (svorkou) (10), dotkneme kaûdï vodivï Î sti za applezenapple. Hodnota izolaînappleho odporu se neovô uje u za applezenapple (spot ebiî ) t appledy III a u za applezenapple (spot ebiî ), kterï jsou nap jeny z bateriapple, pokud tato za applezenapple (spot ebiîe splıujapple n sledujapplecapple podmapplenky: ñ jmenovitý výkon 20 VA ñ jmenovitï napôtapple 42 V. U za applezenapple (spot ebiî ), kterï jsou nap jeny z bateriapple, je nutnï bôhem mô enapple odpojit baterii. 16 GOSSEN-METRAWATT

17 ! POZOR! P i dïletrvajapplecapplem zkratu v rozsazapplech 2 MΩ (pouze METRATESTER 4) a 20 MΩ se snappleûapple po 10 minut ch mô icapple proud. Tento stav je indikov n symbolem troj helnappleku vlevo naho e na displeji LCD (11) viz Î st 10. Objevappleli se na displeji symbol troj helnappleku, nenapple jiû z ruka, ûe minim lnapple zkuöebnapple proud 1 ma, který vyûaduje DIN VDE 0413 a DIN VDE 0701 je zaruîen. Kdyû zkrat p estane p sobit zmizapple symbol troj helnappleku po kratöapple dobô ochlazov napple mô enapple opôt odpovappledajapple poûadovaným podmapplenk m p edpis. Vyhodnocov napple namô ených hodnot P i vyhodnocov napple namô ených hodnot se musapple vûdy br t v vahu nejvyööapple moûn chyba mô enapple, abychom môli jistotu, ûe dovolenï hodnoty izolaînappleho odporu nebyly p ekroîeny. V n sledujapplecapple tabulce jsou tyto vztahy p ehlednô uvedeny tak, ûe je k hraniînapple (vyhodnocovanï) hodnotô uvedena nejniûöapple moûn zobrazen hodnota na displeji. Hodnoty mezi tômito uvedenými daji se interpolujapple. MÔ icapple rozsah 2 MΩ * MÔ icapple rozsah 20 MΩ Krajnapple hodnota / MΩ Nejniûöapple zobr. hodnota / MΩ Krajnapple hodnota / MΩ Nejniûöapple zobr. hodnota / MΩ 0,1 0,11 1 1,1 0,2 0,22 2 2,2 0,3 0,33 3 3,3 0,4 0,44 4 4,4 0,5 0,55 5 5,5 0,6 0,66 6 6,6 0,7 0,77 7 7,7 0,8 0,88 8 8,8 0,9 0,99 9 9,9 1,0 1, ,0 1,1 1, ,1 1,2 1, ,2 1,3 1, ,3 1,4 1, ,4 1,5 1, ,5 1,6 1, ,6 1,7 1, ,7 1,8 1, ,8 * pouze METRATESTER 4 GOSSEN-METRAWATT 17

18 5.2.3 MÔ enapple unikajapplecappleho proudu (n hradnapple mô enapple) U za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I se musapple ovô it hodnota unikajapplecappleho proudu a to v n sledujapplecapplech p applepadech: ñ u za applezenapple (spot ebiî ), u kterých bôhem opravy nebo pravy byly zabudov ny nebo nahrazeny odruöovacapple kondenz tory nebo ñ u za applezenapple (spot ebiî ), kterï obsahujapple topnï Îl nky a u kterých byl zjiötôn izolaînapple odpor menöapple neû < 0,5 MΩ (viz Î st 5.2.2) UpozornÔnapple MÔ enapple unikajapplecappleho proudu podle p applesluöných p edpis nenapple ve vôtöinô p applepad moûnï, protoûe v tomto p applepadô musapple být za applezenapple (spot ebiî) instalov n izolovanô nebo musapple být p ipojen ke zdroji napôtapple, který nenapple uzemnôn. Z tohoto d vodu je nutnï mô it unikajapplecapple proud t.zv. n hradnapplem mô enapplem. Hodnoty zjiötônï p i tomto mô enapple vöak nejsou bezprost ednô srovnatelnï s p edpisy pro hodnoty unikajapplecappleho proudu. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "20 ma". ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) a dbejte na to, aby byly zapnuty i kontakty spapplenaî, kterï jsou z vislï na teplotô apod. OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "ma" na displeji LCD (1). Podle DIN VDE 0701 nesmapple zjiötôný proud, který teîe p i provozu mezi Î stmi za applezenapple, kterï jsou pod napôtapplem anebo proud, který m ûe tïci mezi vodivými Î stmi za applezenapple, kterých se lze dotýkat, p ekroîit hodnotu 7 ma. U za applezenapple (spot ebiî ) s topným výkonem od 6 kw nesmapple výöe uvedený proud p ekroîit 15 ma. V»eskÏ republice je pot ebnï tyto hodnoty posuzovat v souladu s platnými»sn. 6 Zkouöka výskytu napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle DIN VDE 0701 Î st 240 Podle DIN VDE 0701 Î st 240 je nutno po drûbô, opravô nebo pravô za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj zjistit, zda vodivï Î sti, kterých se lze dotknout, nejsou pod napôtapplem. To platapple pro za applezenapple t appledy I pro vodivï Î sti, kterých se lze p i obsluze dotknout a kterï nejsou spojeny s ochranným vodiîem, d le to platapple pro t appledu II (za applezenapple, kter jsou chr nôna izolacapple) pro vöechny vodivï Î sti, kterých se lze p i obsluze dotknout. Uveden kontrola se musapple provïst pro obô polohy vidlice sappleƒovïho p applevodu. Vidlice sappleƒovïho p applevodu zkuöebnappleho p applestroje zapojte do z suvky paralelnô k ovô ovanïmu za applezenapple. Z suvky. ze kterých jsou nap jeny zkuöebnapple p applestroj M5013 a ovô ovanï za applezenapple musapple mapplet stejný potenci l ochrannïho vodiîe. OvÔ ovanï za applezenapple z st v bôhem mô enapple v provozu. OvÔ ovanï za applezenapple m ûete takï p ipojit k sappleƒovï z suvce (7) zkuöebnappleho p applestroje. 18 GOSSEN-METRAWATT

19 P ipojit k vodivým Î stem, kterých je moûno se dotknout OvÔ ovanï za applezenapple musapple být v provozu! P ipojit k sappleƒovï z suvce MÔ icapple öı ra, nap. KS13 2mA! POZOR! Aby bylo moûnï zjistit p applepadný výskyt napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout p i obou poloh ch vidlice sappleƒovïho p applevodu ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe), t.j. za applezenapple pro zpracov napple dat pop. kancel ských stroj, je nezbytnï jejich provoz p i manipulacapple s vidlicapple p eruöit. Tuto manipulaci je vöak moûnï provïst aû po výslovnïm souhlasu provozovatele výöe uvedených za applezenapple. Z vada na zkouöenïm za applezenapple m ûe takï p i zkouöenapple vyvolat nechtônï vybavenapple proudovïho chranappleîe na p applevodu a tapplem takï p eruöenapple provozu Výrobce zkuöebnappleho p applestroje METRATESTER 4 a 5 d raznô upozorıuje uûivatele tôchto p applestroj, ûe v tôchto p applepadech neruîapple za ztr tu dat nebo za jinï ökody. ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe). Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "2 ma~". MÔ icapple vedenapple opat enï na konci zkuöebnapplem hrotem p ipojte na zkuöebnapple zdapple ku (svorku) (6) a zkuöebnapplem hrotem se dotýkejte postupnô vöech vodivých Î stapple ovô ovanïho za applezenapple; u ovô ovaných za applezenapple t appledy I se dotýkejte jen tôch vodivých Î stapple, kterï nejsou spojeny s ochranným vodiîem! OdeÎtÔte p itom pokaûdï namô enou hodnotu v "ma" na displeji LCD (11). Podle DIN VDE 0701 Î st 240 nesmôjapple namô enï hodnoty p ekroîit hodnotu 0,25 ma. V»eskÏ republice respektujte prosapplem poûadavky p applesluöných p edpis. GOSSEN-METRAWATT 19

20 7 MÔ enapple proudu odebappleranïho spot ebiîem p ipojeným do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje P ipojit k sappleƒovï z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) zapnout! 16A! POZOR! K sappleƒovï z suvce (7) se smapple p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) aû po provedenï bezpeînostnapple kontrole (zkouöky podle DIN VDE 0701 Î st 1)! P ipojte ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) vidlicapple jeho sappleƒovïho p applevodu k sappleƒovï z suvce (7) zkuöebnappleho p applestroje. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "16 A~". ZapnÔte ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî). OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "A" na displeji LCD (11).! POZOR! Maxim lnô p applepustn z tôû zkuöebnappleho p applestroje je 16 A v trvalïm provozu a 20 A po dobu maxim lnô 20 minut. V z jmu ochrany p ed p etappleûenapplem musapple být sappleƒ, ze kterï je zkuöebnapple p applestroj M5013 p ipojen, jiötôna. Jmenovitý proud jistapplecappleho prvku (jistiîe nebo pojistky) smapple být max. 16 A! 20 GOSSEN-METRAWATT

SECUTEST 0701/0702SII

SECUTEST 0701/0702SII Návod k obsluze SECUTEST 0701/0702SII Zkuöebnapple p applestroj podle DIN VDE 0701 a 0702 3-348-765-14 8/10.04 10 9 8 7 6 5 4 PROBE RS232 5 4 SONDE 11 12 VDE 0702 OFF MENUE VDE 0701 T. 240 T. 200 T. 260

Více

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100

PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 Návod k obsluze PROFiTEST 0100S-II Zkuöebnapple p applestroj DIN VDE 0100 3-348-889-14 10/2.05 36 5 6 7 8 9 101112 13 14 15 4 3 2 1 22 21 16 P applestroj PROFiTEST 0100S-II rozöapple ený o tisk rnu-/pamôtíový

Více

PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14

PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14 N vod k pouûitapple PROFITEST MBASE MTECH Zkuöebnapple p applestroje dle norem IEC 60364.6 /»SN 33 2000-6 3-349-470-14 6/2.10 Zkuöebnapple p applestroj a adaptïry 2 1 2 3 4 5 6 7 8 14 13 12 11 10 9 Ovl

Více

PROFITEST 0100S-II+ Tester DIN VDE 0100

PROFITEST 0100S-II+ Tester DIN VDE 0100 3-348-888-14 15/7.08 Zkouöky ochranných za applezenapple proti poruchovïmu proudu (proudových chr niî FI) ï MÔ enapple dotykovïho napôtapple bez vybavenapple chr niîe. ï P i tïto zkouöce se mô apple dotykovï

Více

MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST C

MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj PROFiTEST C N vod k obsluze PROFiTEST C-CZ Zkuöebnapple p applestroj pro mô enapple impedance vypapplenacapple smyîky, vlastnostapple proudových chr niî a uzemnônapple, s elektronickým z pisem mô ených hodnot dle»sn

Více

GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô

GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô N vod k obsluze GEOHM C P applestroj pro mô enapple zemnapplech odpor a specifickïho odporu zemô 3-349-089-14 3/7.02 MÔ icapple a zkuöebnapple p applestroj GEOHM C Obsluha a zobrazov napple p applestroje

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny!

Návod k montáži a obsluze. Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel. Typ SK 530. Technické změny vyhrazeny! Spínací přístroj pro automatické ovládání čerpadel Typ SK 530 503 045 191 / 9202 Technické změny vyhrazeny! PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Podle Zákona 22/1997 Sb. č. W 40 SK / 98 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VYDÁVÁ: WILO Praha

Více

Návod k obsluze. MSA Plus 250

Návod k obsluze. MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Návod k obsluze MSA Plus 250 Obsah Obsah Strana 1 Úvod 1.1 Platnost 1.2 Popis svářečky 1.2.1 Ovládací prvky 1.4 Napájení jednotky 1.4.1 Provoz při připojení do sítě 1.4.2

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 51 04 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 51 04 28 Obsah Strana ÚVOD... 3 BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY... 3 POPIS FUNKCE NABÍJEČKY... 4 KONTROLA NABÍJENÍ POMOCÍ SVÍTIVÝCH DIOD... 4 DŮLEŽITÉ POZNÁMKY KE ZPŮSOBU NABÍJENÍ... 5 OBSLUHA

Více

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor)

Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) HMR system, s.r.o. Pelhřimovská 2/1071 140 00 Praha 4 tel.: +420 241 402 168-9 fax: +420 241 402 167 ZD 3500D Záložní zdroj 12V / 3,5A (2,5A výstup + 1A akumulátor) NÁVOD PRO OBSLUHU ČSN EN 131-6 kategorie

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.2 Diagnostická měření (pracovní listy) Kapitola

Více

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47

Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 Obsah Strana Elektronická zátěž (Elektronische Last) Typ 3229.0 Obj. č.: 51 15 47 1. Úvod a účel použití...2 Doplňující vybavení testovacího přístroje (kontrola zařízení se střídavým napětím)...3 2. Bezpečnostní

Více

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557

PROFiTEST C Přístroj pro revize elektrických zařízení podle DIN VDE 0100, ČSN 331500, ČSN 332000-6-61 a ČSN EN 61557 3-349-075-14 16/8.14 Ověřování vlastností proudových chráničů (FI) Měření dotykového napětí bez vybavení proudového chrániče proudem v úrovni 1/3 jmenovitého vybavovacího rozdílového proudu, s automatickým

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs

Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití. Article Number: Languages: cs Návod k obsluze (M) Zkoušecka napetí, návod k použití Article Number: Languages: cs BERNER_Návod_k_obsluze_(M)_Zkoušecka_napetí,_návod_k_použití_72709[PDF]_cs.pdf 2015-11-10 č. výr. 185244 Technická specifikace

Více

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů.

Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava. 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů. Katedra obecné elektrotechniky Fakulta elektrotechniky a informatiky, VŠB - TU Ostrava 3. Měření izolačních stavů elektrických spotřebičů. Ing. Jan Vaňuš leden 2008 Měření izolačních stavů elektrických

Více

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2

OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 OVĚŘENÍ ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ STROJŮ NOVĚ UVÁDĚNÝCH DO PROVOZU PODLE ČSN/STN EN 60204-1 Ed. 2 Ing. Leoš KOUPÝ, ILLKO, s. r. o. Masarykova 2226, 678 01 Blansko ČR, www.illko.cz, l.koupy@illko.cz ÚVOD Stroj

Více

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ

ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ POSUVŮ APARATURA PRO MĚŘENÍ POSUVŮ LINEÁRNÍ SNÍMAČE DRÁHY SD 2.1, SD 3.1 Vyrábí a dodává: AUTING spol. s r.o. Jírovcova 23 623 00 Brno Tel/Fax: 547 220 002 Provozní předpis MP 5.1 strana

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250

Nova AVR 500 Nova AVR 625 Nova AVR 1250 w w w. e a t o n. c o m Nova AVR 625 Nova AVR 1250 UPS - zdroj nepřerušeného napájení zálohovaného z baterie Instalační a uživatelská příručka DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Čtěte před instalací produktu!

Více

OdsavaË par ZHT 510 (610)

OdsavaË par ZHT 510 (610) OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi... 3-4 VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart

PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart SVAŘOVACÍ STROJ PEGAS 160 E Smart PEGAS 200 E Smart NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PEGAS 160-200 E Smart navod CZ 1 2/10 OBSAH: 1. ÚVOD... 2 2. BEZPEČNOST PRÁCE... 3 3. PROVOZNÍ PODMÍNKY... 3 4. TECHNICKÁ DATA...

Více

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa

Technické parametry. 20x11x5 Hmotnost s vodiči Přesnost měření absolutní/relativní výšky ±9m/±3m Rozsah měření. 300 1100hPa MVario je systém měřící atmosférický tlak, podle kterého vypočítává nadmořskou výšku, rychlost stoupání, klesání a dále provádí záznam extrému, signalizuje změny stoupání/klesání a upozorňuje na překročení

Více

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51

Horkovzdušná pistole. Obj. č.: 81 19 51 NÁVOD K OBSLUZE Horkovzdušná pistole Obj. č.: 81 19 51 Vč. 4-dílů. Souprava trysek (bodová-, otočná-, širokoúhlá- a okrajová tryska). Ideální pro domácnost, hobby, domácí dílnu apod. k odstranění barev,

Více

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu

SIEMENS QXA2602/QXA2604 QXA2603 QXA2604. Čidlo rosného bodu SIEMENS 3 302 QXA2601/QXA2603 QXA2602/QXA2604 Čidlo rosného bodu QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604 Provozní napětí AC/DC 24 V nebo AC 230 V Bezpotenciálový přepínací kontakt AC/DC 1 30 V nebo AC 230 V Snadná

Více

P applestroje a systïmy pro mô enapple energie. Vyu applevejme energii efektivnô

P applestroje a systïmy pro mô enapple energie. Vyu applevejme energii efektivnô P applestroje a systïmy pro mô enapple energie Vyu applevejme energii efektivnô ENERGY CONTROL SYSTEM Efektivnapple vyu applev napple energie je zodpovôdný kol Hospod rnï vyu applev napple vöech energetických

Více

Návod k obsluze TechniCast Adapter

Návod k obsluze TechniCast Adapter Návod k obsluze TechniCast Adapter 1 1 Obsah. 1 Obsah 2 2 Prosím, přečtěte si jako první Rozsah 3 2.1. Správné použití 3 2.2 Prohlášení o shodě 3 2.3 Důležité poznámky 3 2.3.1 Bezpečnost. 3 2.3.2 Likvidace

Více

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení

NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení NÁVOD k montáži, provozu a údržbě zařízení Topidlo TP 400V 02.1 Elektrické vytápění a větrání kabin obsluh strojů Elektrodílna Dalecký, s.r.o. Čáslavská 1257 537 01 Chrudim IV Czech Republic Tel./fax:

Více

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat

BECK-O-TRONIC 5. Provedení: Centronic. Návod na montáž a obsluhu. Řídicí jednotka vrat BECK-O-TRONIC 5 Provedení: Centronic cs Návod na montáž a obsluhu Řídicí jednotka vrat Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má být

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 85 20 03 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 85 20 03 Účel použití nabíječky Tato nabíječka, kterou zapojíte do síťové zásuvky se střídavým napětím 230 V, slouží k nabíjení automobilových nebo motocyklových baterií (olověných

Více

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití

SNÍMAČ T2114. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma. Návod k použití SNÍMAČ T2114 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T2114 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití

SNÍMAČ T2214. Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V. Návod k použití SNÍMAČ T2214 Programovatelný snímač barometrického tlaku s výstupem 0-10V Návod k použití Návod na použití snímače T2214 Snímač je určen pro měření barometrického tlaku vzduchu bez příměsí agresivních

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PT712 PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice podsvícený přehledný displej v designu spínačů VENUS možnost rozšíření o externí

Více

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61

Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Eurotest XA - špičkový profesionální multifunkční přístroj s řadou funkcí pro provádění revizí dle požadavků ČSN 332000-6-61 Použití: Měření spojitosti Zkratový proud > 200 ma. Měření probíhá s automatickým

Více

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.

JBY 52. z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití. Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer. CZ JBY 52 z Ohřívač lahví a dětské stravy Návod k použití Beurer GmbH Söflinger Straße 218 89077 Ulm, GERMANY Tel.: 0049 (0)731 3989-0 www.beurer.de Česky Obsah 1 K seznámení... 2 2 Vysvětlení symbolů...

Více

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model:

velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: velkoobchod s nářadím Hořák na PB 600 mm s hadicí a rychloventilem. kat. č. 87640125 Návod k použití Model: Pokyny Než začnete výrobek používat, pečlivě pročtěte návod k obsluze. K tomu, aby výrobek náležitě

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Rozměr/Rozmer: M9263 1500 850 2300 mm Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky nebo jiným způsobem poškozen.

Více

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití

Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití Digitální multimetr EXPERT Model č.: DT9208A Návod k použití CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod

Více

E27. Řadové pojistkové odpínače

E27. Řadové pojistkové odpínače Řadový pojistkový odpínač FH3 je určen pro nožové pojistkové vložky velikosti 3. Umožňuje bezpečně odpínat nejen jmenovité proudy, ale i nadproudy až do 8 násobku jmenovitého proudu. Jedno provedení tohoto

Více

Digitální album návod k použití

Digitální album návod k použití Digitální album návod k použití ALBUM je schopné stahovat (nahrávat) fotografie přímo z digitálního fotoaparátu bez použití počítače. Pojme více než 20 tisíc fotografií ve formátu JPG, optimalizovaných

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY 18 NÁVOD K OBSLUZE 2 1. Popis čelního panelu 2 3 1 4 5 6 7 8 Pohled na regulátor spolu s označenými funkcemi 1. Zapnutí (tlačítko VSTUP přidržte 2 sek.) 2. Displej LCD.

Více

Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO

Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO ávod k použití Topné těleso s termostatickou hlavicí, třífázové s pevným připojením pro akumulační nádrže DUO 1 Obecné... 2 1.1 Použití... 2 1.2 Instalace... 2 1.3 Údržba... 2 1.4 Likvidace topného tělesa...

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz

NR-AMX10. Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 Návod na instalaci a provoz NR-AMX10 je tříbodový kompaktní regulátor topení s chováním PI, který závisle na vnější teplotě reguluje teplotu média v přívodní větvi. NRAMX10 může příslušně navrženou

Více

Elektronický tlakový spínač TSE

Elektronický tlakový spínač TSE Elektronický tlakový spínač TSE HC 90 /010 p max do 400 bar Elektronický tlakový spínač TSE Pro monitorování tlaku v obvodu a sepnutí signalizace po dosažení nastavených hodnot tlaku Membrána z nerezové

Více

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S

Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S NÁVOD K POUŽITÍ VESTAVNÝ NAPÁJEČ - NABÍJEČ STEJNOSMĚRNÝCH ZAŘÍZENÍ Fj45 12/24 S Fj45 24/15 S Fj45 36/10 S Fj45 48/8 S RTK 28 831 EPRONA, a.s. ROKYTNICE nad Jizerou VESTAVNÝ NAPÁJEČ Fj 45 12/24 S Typ: E230G

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 284 ÍSTROJ PRO REVIZE ELEKTRICKÝCH SPOT EBI 1. Základní informace:... 2 2. Popis p ístroje:... 2 3. Podmínky použití PU284 DELTA... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Uvedení p ístroje

Více

BREAKDOWN DETECTOR BD 42

BREAKDOWN DETECTOR BD 42 BREAKDOWN DETECTOR BD 42 DETEKTOR NETĚSNOSTÍ PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ NÁVOD K OBSLUZE A ÚDRŽBĚ Bezpečnostní opatření Při odstranění krytů přístroje hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Více

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat

RAYSTAT-CONTROL-10. Regulační termostat RAYSTAT-CONTROL-10 Regulační termostat 1 RAYSTAT-CONTROL-10 Obsah 2 Popis a technické údaje 5 Funkční popis 6 Displej 7 Popis instalace 7 Provozní popis 9 Zkoušky, uvedení do provozu a údržba 11 Schémata

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD

MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD Model: Model: Rozměr: Rozmer: M8645 1 000 1 000 2 230 mm instalace - inštalácia Pozor!!! - při koupi výrobku a před jeho instalací jej pečlivě překontrolujte, zda není mechanicky

Více

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty

- regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty - regulátor teploty vratné vody se záznamem teploty Popis spolu s ventilem AB-QM a termelektrickým pohonem TWA-Z představují kompletní jednotrubkové elektronické řešení: AB-QTE je elektronický regulátor

Více

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA

STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA STÍRÁNÍ NEČISTOT, OLEJŮ A EMULZÍ Z KOVOVÝCH PÁSŮ VE VÁLCOVNÁCH ZA STUDENA ÚVOD Při válcování za studena je povrch vyválcovaného plechu znečištěn oleji či emulzemi, popř. dalšími nečistotami. Nežádoucí

Více

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN

EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN EurotestCOMBO MI 3125, MI 3125B pi kový kompaktní multifunk ní p ístroj na provád ní revizí dle po adavk SN 332000-6-61 Pou ití: ení spojitosti Zkratový proud > 200 ma. M ení probíhá s automatickým epólováním

Více

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI

NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI NÁVOD K OBSLUZE MULTI SYSTÉM VENKOVNÍ JEDNOTKY MS-E18AI, MS-E24AI, MS-E28AI P eklad p vodního návodu k obsluze OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 2 NÁZVY ČÁSTÍ... 3 MS-E18AI... 3 MS-E24AI, MS-E28AI... 3 TECHNICKÉ

Více

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016

Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2010 a 2016 24 Řadové svorky TOPJOB @ Řady 2000, 200, 2002, 2004, 2006, 200 a 206 Připojení/uvolnění vodiče Zkoušení Přímé zasunutí plné vodiče do jednoho průřezu nad a nejméně dvou průřezů pod jmenovitým průřezem

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody

On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody CZ Testomat 808 On-line analyzátor pro měření tvrdosti vody Návod k obsluze ANALYZÁTORY VODY IČO: 71417460 DIČ: CZ7502030844 Dalibor Herman Tel: +420 602 349 086 Za Klášterem 550 Fax: +420 321 723 285

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz

VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz VÁHY SÉRIE AQM Instruk ní p íru ka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 www.vahypro.cz Obsah : 1. Instalace 2. Specifikace 3. Rozmístní kláves

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník

SINEAX V604s Programovatelný multifunkční převodník pro stejnosměrný proud, stejnosměrné napětí, teplotní čidla, dálkové vysílače nebo potenciometry Přístroj SINEAX V604s je multifunkční převodník s uchycením na DIN lištu s následujícími charakteristikami:

Více

Měření impedancí v silnoproudých instalacích

Měření impedancí v silnoproudých instalacích Měření impedancí v silnoproudých instalacích 1. Úvod Ing. Lubomír Harwot, CSc. Článek popisuje vybrané typy moderních měřicích přístrojů, které jsou používány k měřením impedancí v silnoproudých zařízeních.

Více

Centrální ovládací jednotka

Centrální ovládací jednotka 3 113 Synco 700 Centrální ovládací jednotka RMZ792 Centrální ovládací jednotka pro ovládání až 150 regulátorů, prostorových jednotek a centrálních jednotek řady Synco 700 na komunikaci Konnex. Oblíbené

Více

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování

BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování BS15 NABÍJEČKA AKUMULÁTORŮ s funkcí nabíjení, udržování a oživování Pro olověné akumulátory Při nabíjení startovacích akumulátorů i akumulátorů s hlubokým cyklem dodržujte pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Více

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012

NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120. Obj. č.: 121 012 NÁVOD K OBSLUZE KLEŠŤOVÝ AMPÉRMETR VC 120 Obj. č.: 121 012 Tento návod patří k tomu to výrobku. Obsahuje důležitá upozornění pro vlastní provoz přístroje a pro jeho obsluhu. Dbejte proto ona to, když budete

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22

Uživatelská příručka HLÍDAČ KOVOVÝCH PŘEDMĚTŮ HKP 6. č.dok. 202 29, 201 22 ZAM - SERVIS s. r. o. sídlo: Křišťanova 1116/14, 702 00 Ostrava - Přívoz IČO: 60 77 58 66 DIČ: 388-60 77 58 66 Firma je registrována v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 6878

Více

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem

Návod k obsluze. BluSpeaker. Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem Návod k obsluze BluSpeaker Bluetooth reproduktor s hlasitým odposlechem 1 1 Předmluva Tato příručka vám pomůže vhodně a bezpečně používat váš BluSpeaker 11 Kdo by si měl tento návod přečíst Příručka je

Více

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE

PU 580 MĚŘIČ IZOLACE NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 580 MĚŘIČ IZOLACE www.metra.cz 2 OBSAH 1. Použití 4 2. Všeobecný popis 4 3. Odpovídající normy 4 3.1 Použité symboly a jejich význam 4 3.2 Bezpečnost 4 3.3 Elektromagnetická kompatibilita

Více

Zpráva o revizi elektrického zařízení

Zpráva o revizi elektrického zařízení Zpráva o revizi elektrického zařízení Ev.ozn. - RTEZ_0A Začátek revize Konec revize : : 3.3.200 3.3.200 Revize provedena dle : ČSN 33 500, čl. 2.. - výchozí ČSN 33 2000-6 /2007 Datum zpracování : 7.3.200

Více

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah

Uživatelský manuál. Klešťový multimetr AC/DC MS2101. Obsah 9. Automatické vypnutí Pro prodloužení životnosti baterie je poskytována funkce automatického vypínání. V případě nečinnosti (ovládání tlačítek), změny rozsahu po dobu 15 minut se multimetr automaticky

Více

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma.

SNÍMAČ T3110. Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma. SNÍMAČ T3110 Programovatelný snímač teploty, relativní vlhkosti a dalších odvozených vlhkostních veličin s výstupy 4-20 ma Návod k použití Návod na použití snímače T3110 Snímač je určen pro měření okolní

Více

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství

EUROTEST 61557. Použití Tech. parametry Rozsah dodávky PC software Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 8 EUROTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EUROTEST 61557 - špičkový profesionální multifunkční přístroj pro provádění revizí dle

Více

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím

Síťové adaptéry pro různé síťové zásuvky s různým síťovým střídavým napětím Solární cestovní nabíječka Powermonkey Explorer Obj. č.: 20 11 50 Jiný způsob používání této solární nabíječky, než bylo uvedeno výše, by mohl vést k jejímu poškození. Kromě jiného by nesprávné používání

Více

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252

Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Technické informace TI 170C/07/cs Měřič vodivosti Liquisys CLM 252 Měřicí převodník pro vodivost a odpor Rozsah použití Nejčistší voda Úprava vody Výměníkyiontů Reverzní osmóza Odsolování chladicí vody

Více

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR MINI NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ DŮLEŽITÉ Před instalací a použitím regulátoru si pečlivě přečtěte tento návod a uschovejte si ho pro další použití Regulátor pro regulaci elektrických sušáků ručníků

Více

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále

nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo svítí stále Návod k použití Zábleskové světlo HD 600 POPIS SVĚTLA Vysvětlivky k displeji: nastavení kanálů radiového přijímače pro komunikaci s odpalovačem (SET => + / - ) pilotní světlo zhasne po 60s. pilotní světlo

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Téma: MEII - 3.1 MĚŘENÍ ZÁKLADNÍCH EL. VELIČIN Obor: Mechanik Elektronik Ročník: 2. Zpracoval(a): Jiří Kolář Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2010 Projekt

Více

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení

Česky. Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Česky Manuál Prosím pečlivě si přečtěte tento manuál a mějte pro případné další doporučení Bezpečnostní informace Nebezpečí smrtelného zranění kabelem - děti se mohly zaplést v kabelech a uškrtit se. -

Více

SolarMax 20S/35S. Kompaktní a efektivní.

SolarMax 20S/35S. Kompaktní a efektivní. SolarMax 20S/35S Kompaktní a efektivní. S znamená smart a stabilitu Fotovoltaické zařízení dosahuje s beztransformátorovými centrálními měniči řady S maximální účinnost. Přístroje jsou mimořádně kompaktní

Více

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny

idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny 1 910.2 idlo tlakové diference Pro vzduch a nekorosivní plyny QBM69.2512 Lineární charakteristika tlaku s volitelným rozsahem m ení Provozní nap tí AC 24 V nebo 13,5 35 V Výstupní signál Modbus RTU: Analogová

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

ELECTRA ASYMMETRIC. outlet.roltechnik.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL:

ELECTRA ASYMMETRIC. outlet.roltechnik.cz MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: MONTÁŽNÍ NÁVOD / MONTÁŽNY NÁVOD / INSTALLATION MANUAL MODEL: MONTÁŽNÍ NÁVOD MONTÁŽNY NÁVOD ELECTRA ASYMMETRIC TYP VÝROBKU / TYPE OF PRODUCT: hydromasážní box 800 1200 2150 mm hydromasážny box 800 1200

Více

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw

Jednoduch frekvenënì mïnië ABB ACS50-0,18 aû 2,2 kw Jednoduch frekvenënì mïnië BB CS50-0,18 aû 2,2 k Technick katalog OBCHONÕ PROFIL PRŸMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEÿI SERVIS Jednoduch frekvenënì mïnië BB Co je jednoduch frekvenënì mïnië BB? Jednoduché

Více

Návod k obsluze StereoMan 2

Návod k obsluze StereoMan 2 Návod k obsluze StereoMan 2 2.4 GHz bezdrátová sluchátka 1 1. Obsah. 1 Obsah 2 2 Rozsah dodávky / popis zařízení 3 3. Prosím, přečtěte si jako první 4 3.1 Provozní prostředí 4 3.2 Prohlášení výrobce 4

Více

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití

Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití Zebra P4T a RP4T - stručný návod k použití 1. Důležité informace o bezpečnosti provozu Tato tiskárna je konstruována tak, aby byla bezpečně provozována po mnoho let se spolehlivým výkonem. Jako u všech

Více

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A

Řada 39 MasterINTERFACE - Vazební člen 0,1-2 - 6 A Instalační výhoda v typové rozmanitosti EMR šířka 6,2 mm spoří místo Elektromechanické relé 16-pólové propojovací lišty (modrá, černá, červená) zkracují montážní dobu integrované indikační a EMC ochranné

Více

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH číslo: R 230 datum: 1. února 2013 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4

1. Úvod a účel použití nabíječky... 3. 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití nabíječky... 3 Automatická nabíječka autobaterií 2 + 4 A Obj. č.: 84 18 57 2. Bezpečnostní předpisy (manipulace s nabíječkou a s akumulátory)... 4 3. Důležitá upozornění

Více

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu :

ÚVOD ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE. Soustava napětí a druh sítě: 3 N PE AC 50 Hz, 230/400V/TN-C-S. Energetická náročnost objektu : ÚVOD Obsahem projektová dokumentace je řešení vnitřních silnoproudých rozvodů a napojení na zdroj el. energie výše uvedeného objektu. PD dále řeší ochranu před bleskem. ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE Soustava

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD

Uživatelská příručka. 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Uživatelská příručka 17 LCD monitor Vibrant VL7A9PD Obsah Bezpečnostní opatření 3 Připojení a nastavení 4 Přední panel a OSD ovládání 6 Tabulka výchozího nastavení 7 Specifikace 8 Technická podpora 9 Detail

Více