METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702"

Transkript

1 N vod k obsluze a drûbô METRATESTER 4 a 5 Zkuöebnapple p applestroj dle DIN VDE 0701 a 0702 GOSSEN METRAWATT CAMILLE BAUER /3.98

2 METRATESTER 4 (8) (9) (10) (11) (12) (7) (6) (5) (4) (3) (2) (1) 1) Vidlice sappleƒovïho p applevodu (navapplejecapple za applezenapple sappleƒ. p applevodu na zadnapple stranô krytu p applestroje) (2) Sign lka PE pro zkouöenapple napôtapple na ochrannïm vodiîi (3) MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou (4) Dotykov plocha (5) P epapplenaî mô icapplech rozsah (6) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) k p ipojenapple vodivých Î stapple pro zkouöku stavu bez napôtapple dle DIN VDE 0701 Î st 240 (7) Sappleƒov z suvka (8) Zkuöebnapple z suvka (9) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro f zový vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce) (10) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro ochranný vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce) (11)»appleslicov indikace LCD ñ displej (12) Drû k (rukojeƒ) (13) Sign lka chyby pouze METRATESTER 5 (14) InfaÎervenÏ rozhranapple pouze METRATESTER 5 2 GOSSEN-METRAWATT

3 METRATESTER 5 (8) (9) (10) (11) (13) (12) (7) (6) (5) (4) (14) (3) (2) (1) ZOBRAZENÕ ñ DISPLEJ METRATESTER 5 Meznapple hodnoty I Diff ma I Netz A R <0.5 ISO <2.0 MΩ R >0.3 SL >1.0 Ω I EA >7.0 ma >15 I >0.25 A ma IzolaÎnapple odpor Odpor ochrannïho vodiîe N hradnapple unikajapplecapple proud Unikajapplecapple proud/ dotykový proud GOSSEN-METRAWATT 3

4 »SN Vöechna uv dôn mô enapple a zkouöky musapple být prov dôna v souladu s poûadavky p applesluöných ustanovenapple DIN VDE (tedy i»sn) a to vûdy i po kaûdï opravô nebo pravô elektrických za applezenapple (spot ebiî ). Viz tïû ustanovenapple»sn Îl.2.7 ñ "ElektrickÏ za applezenapple nebo jeho Î sti, na kterých byly v pr bôhu jejich uûapplev napple provedeny pr ce charakteru oprav, kterï mohou mapplet vliv na bezpeînost, je moûno d le provozovat jen tehdy, jestliûe stav elektrickïho za applezenapple nebo jeho Î stapple byl provô en kontrolou a o kontrole byl vyhotoven z znam s podpisem povô enïho pracovnappleka". Tapplem se zabezpeîuje bezpeîný provoz a sniûuje se moûnost p applepadnïho razu elektrickým proudem. Jak bylo výöe uvedeno, je moûnï zkuöebnapple p applestroj METRATESTER 4 (M5013) plnô pouûapplet i ke vöem uv dôným ovô ov napplem a zkouök m v souladu s»sn. D le jsou rozvedeny p applepady pro kterï lze p applestroje p i pravidelných kontrol ch vyuûapplet: ñ elektrickï spot ebiîe pro dom cnost a podobnï Îely ñ elektrick svappletidla, ñ elektrick za applezenapple informaînapple techniky (poîappletaîe a elektrick za applezenapple kancel skï techniky), ñ p applestroje spot ebnapple elektroniky,, ñ pohyblivï p applevody a öı rov vedenapple, ñ ostatnapple spot ebiîe obdobnïho charakteru. Zcela samoz ejmô lze zkuöebnapple p applestroj METRATESTER 4 (M5013) pouûapplet i pro revize a kontroly elektrickïho ruînappleho n adapple pro nôû platapple»sn a d le pak i pro mô enapple a zkouöky spot ebiî p i výchozapplech nebo pravidelných revizapplech dle ČSN , kterï je t eba prov dôt v souladu se z sadami uvedenými v»sn S ohledem na malï rozmôry, hmotnost a provedenapple lze p applestroj snadno umapplestit v bôûnô pouûapplevaných mont ûnapplech braön ch pracovnapplek drûby a servisu. Vlastnapple p applestroj je umapplestôn v n razuvzdornïm pouzdru z umôlï hmoty, kterï jej chr napple p ed poökozenapplem v bôûnïm provozu. 4 GOSSEN-METRAWATT

5 Obsah 1 BezpeÎnostnapple opat enapple Rozsah pouûitapple Prvky pro obsluhu a indikaci Signalizace z vad Uvedenapple do provozu P ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple OvÔ ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi MÔ enapple napôtapple sappletô Zkouöenapple za applezenapple a spot ebiî podle DIN VDE 0701 Î st P ipojenapple ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) ke zkuöebnapplemu p applestroji Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï vidlicapple ke zdroji napôtapple s ochranným kontaktem Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) s ochranným vodiîem p ipojovaným ke zdroji napôtapple bez vidlice T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiîe) t appledy II a III MÔ enapple MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe p applevodnappleho vedenapple k za applezenapple (spot ebiîi) MÔ enapple izolaînappleho odporu MÔ enapple unikajapplecappleho proudu (n hradnapple mô enapple) Zkouöka výskytu napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle DIN VDE 0701 Î st MÔ enapple proudu odebappleranïho spot ebiîem p ipojeným do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje OpakovanÏ zkouöky po oprav ch dle DIN VDE MÔ enapple rozdapplelovïho proudu s p applestrojem METRATESTER MÔ enapple rozdapplelovïho proudu za applezenapple (spot ebiîe) t appledy I MÔ enapple dotykovïho proudu za applezenapple (spot ebiî ) t appledy II DatovÏ rozhranapple p applestroje METRATESTER TechnickÏ parametry Zach zenapple, drûba Opravy a servis, dod vka GOSSEN-METRAWATT 5

6 1 BezpeÎnostnapple opat enapple P applestroj je konstruov n a zkouöen podle: IEC / DINEN / VDE a DIN VDE 0404 BezpeÎnostnapple poûadavky pro elektrickï mô icapple, ovl dacapple, regulaînapple a laboratornapple p applestroje ñ VöeobecnÏ poûadavky P applestroje pro zkouöenapple technickï bezpeînosti elektrických provoznapplech prost edk ; Î st 1: Vöeobecn ustanovenapple a Î st 2: P applestroje p i opakovanïm zkouöenapple" Zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 a METRATESTER 5 jsou konstruov ny tak, ûe p i dodrûenapple podmapplenek uvedených v n vodu k obsluze a drûbô zaruîujapple bezpeînost provozu a obsluhujapplecappleho. Jejich bezpeînost vöak nenapple zaruîena, kdyû se zach zapple se zkuöebnapplem p applestrojem neodbornô. Abychom p edeöli p applepadnïmu ohroûenapple obsluhujapplecappleho nebo poökozenapple zkuöebnappleho p applestroje je nezbytnï peîlivô a zcela plnô p eîapplest n vod k obsluze a drûbô tôchto p applestroj a p esnô dodrûovat p edepsanï kony ve vöech ustanovenapplech. UpozornÔnapple: Dbejte prosapplem peîlivô na tato bezpeînostnapple opat enapple: ñ Zkuöebnapple p applestroje p ipojujte pouze k sappleti s napôtapplem 230 V, mapplesto p ipojenapple musapple být jiötôno pojistkou nebo jistiîem 16A ñ P applestroje nejsou urîeny k mô enapple v elektrických rozvodech a za applezenapplech ñ PoÎappletejte s tapplem, ûe se mohou u ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) vyskytovat nep edvappledan napôtapple (nap. kondenz tory mohou být nebezpeînô nabity), p applepadnô p applestroje mohou být poökozeny. ñ ZjistÔte p ed p ipojenapplem kontrolovanïho p applestroje ke zkuöebnapplemu p applestroji, zda p applevody ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) nejsou poökozeny, nap. m ûe se vyskytnout poruöen izolace nebo p eruöenapple p applevodnappleho vedenapple atd.! POZOR! K sappleƒovï z suvce zkuöebnappleho p applestroje lze p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) jen v p applepadô, ûe vyhovuje p edem spôönô provedenï bezpeînostnapple zkouöce podle DIN VDE Oprava, drûba, výmôna souî stapple a nastavov napple P ed vlastnapple opravou, p ed výmônou souî stapple nebo p ed se izov napplem je nutno p applestroj oddôlit od vöech zdroj napôtapple. Je-li pak nezbytn oprava nebo se izov napple p i sejmutých krytech p applestroje pod napôtapplem, smapple takovï kony prov dôt pouze odbornapplek s odpovappledajapplecapple kvalifikacapple, který je obezn men s nebezpeîapplem, kterï je s takovými kony spojeno. 6 GOSSEN-METRAWATT

7 Chyby a mimo dnï nam h napple Dojdeme-li k p esvôdîenapple, ûe bezpeîný provoz zkuöebnappleho p applestroje jiû nenapple vapplece moûný, pak je nutno jej vy adit z provozu a zabezpeîit jej i proti ne myslnïmu pouûitapple. Nutno vych zet z p edpokladu, ûe bezpeîný provoz jiû nenapple moûný: ñ vykazuje-li zkuöebnapple p applestroj viditelnï poökozenapple, ñ kdyû zkuöebnapple p applestroj jiû nefunguje, ñ kdyû byl zkuöebnapple p applestroj skladov n za nep appleznivých okolnostapple, ñ po mimo dnïm nam h napple zkuöebnappleho p applestroje bôhem dopravy. Souhlas s uûapplev napplem znaîky Pro zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 a METRATESTER 5 bylo zkuöebnou VDE udôleno povolenapple k pouûapplev napple znaîky VDE GS: 2 Rozsah pouûitapple Zkuöebnapple p applestroje METRATESTER 4 (M5013) a METRATESTER 5 jsou výrobky firmy GOSSEN-METRAWATT GMBH, kterï byly vyvinuty v zkï souîinnosti mezi výrobcem a servisnapplemi a odbôratelskými organizacemi. Jako vapplece ÎelovÏ zkuöebnapple p applestroje jsou urîeny p edevöapplem pro mô enapple a zkouöenapple na elektrických za applezenapplech (spot ebiîapplech) tak, aby bylo moûnï prov dôt mô enapple a zkouöenapple tak, jak je p edeps no DIN VDE 0701 jak v p applepadech, kdy se jedn o novï za applezenapple nebo za applezenapple po opravô. Podle tôchto p edpis je t eba na za applezenapplech a spot ebiîapplech mô it odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor, unikajapplecapple proud. U za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj p ezkouöet, zda se nevyskytuje napôtapple na vodivých Î stech, jichû se lze dotknout. V ÎeskÏ republice jsou k dispozici»sn a»sn ). Zkuöebnapplemi p applestroji METRATESTER 4 a Metratestr 5 je moûnï d le ovô ovat napôtapple na ochrannïm vodiîi z suvky nap jecapple sappletô, vîetnô napôtapple sappletô. P ipojenapplem ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje jej lze p ipojit k sappleti, zjistit velikost odebappleranïho proudu a p ezkouöet ostatnapple funkînapple vlastnosti. 3 Prvky pro obsluhu a indikaci (1) Vidlice sappleƒovïho p applevodu Zkuöebnapple p applestroje je moûnï p ipojit k sappleti s napôtapplem 230 V vidlicapple sappleƒovïho p applevodu. Nenapple-li k dispozici z suvka s ochranným kontaktem (kolapplekem) nebo je k dispozici pouze t applef zov z suvka, lze pouûapplet k p ipojenapple p applestroje ke zdroji napôtapple kabelový soubor KS13 (adaptïr) ñ viz p applesluöenstvapple.! POZOR! P ipojenapple k sappleti musapple být jiötôno. Maxim lnapple hodnota jistapplecappleho prvku (pojistky nebo jistiîe) musapple být nejvýöe 16 A! GOSSEN-METRAWATT 7

8 (2) Sign lka PE pro zkouöenapple napôtapple na ochrannïm vodiîi Sign lka PE se rozsvappletapple, kdyû je napôƒový sp d mezi dotykovou plochou (4) a ochranným kontaktem (kolapplekem) vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) 100 V. (3) MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou Izolovan krokosvorka zkuöebnappleho p applestroje slouûapple k p ipojenapple p applestroje k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) p i ovô ov napple hodnoty p echodovïho odporu p applevodnappleho vodiîe. Nutno p itom zajistit vodivï spojenapple krokosvorky k neûivï Î sti! (4) Dotykov plocha P i dotyku dotykovï plochy (nap. prstem) se rozsvappletapple sign lka PE (3), vznikne-li mezi ochranným vodiîem PE sappleƒovïho p applevodu (1) a dotykovou plochou p i dotyku napôƒový rozdapplel 100 V. Dotykov plocha je od vöech p ipojovacapplech mapplest zkuöebnappleho p applestroje galvanicky oddôlena a odpovappled proto poûadavk m na za applezenapple t appledy II. (5) P epapplenaî mô icapplech rozsah P epapplenaîem mô icapplech rozsah zvolappleme mô icapple rozsah. daj m, kterï se objevujapple p i p epapplen napple mô icapplech rozsah na displeji nenapple t eba vônovat pozornost. NamÔ enï daje tapplem nejsou ovlivıov ny. (6) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) k p ipojenapple vodivých Î stapple pro zkouöku stavu bez napôtapple dle DIN VDE 0701 Î st 240 Je urîena pro p ipojenapple mô icappleho p applevodu opat enïho na konci mô icapplem hrotem pro ovô ov napple napôtapple na vodivých Î stech p applestupných dotyku u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle poûadavk DIN VDE 0701 Î st 240. (7) Sappleƒov z suvka Do tïto z suvky se p ipojuje ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) v p applepadô, ûe pot ebujeme zjistit velikost (hodnotu) odebappleranïho proudu tapplemto za applezenapplem (spot ebiîem) a p ezkouöet jeho funkînapple vlastnosti. (8) Zkuöebnapple z suvka Do tïto zkuöebnapple z suvky p ipojujeme ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) v p applepadô, ûe chceme zmô it odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor a velikost unikajapplecappleho proudu podle DIN VDE 0701 a»sn pokud je ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) opat eno vidlicapple s ochranným kontaktem. (9) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro f zový vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce Zdapple ka (svorka) je spojena s f zovým a st ednapplem vodiîem (kterï jsou spojeny nakr tko) zkuöebnapple z suvky (8). K tïto zkuöebnapple zdapple ce (svorce) nebo dutink m zkuöebnapple z suvky je moûno p ipojit f zovï vodiîe ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) v p applepadô, ûe toto za applezenapple (spot ebiî) nenapple vybaveno vidlicapple s ochranným kontaktem. (10) Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) pro ochranný vodiî zkouöenïho objektu (paralelnô ke zkuöebnapple z suvce Zdapple ka (svorka) je paralelnô p ipojena k ochrannïmu kontaktu zkuöebnapple z suvky (8). K tïto zdapple ce (svorce) je moûnï p ipojit ochranný vodiî ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) nenapple-li vybaveno vidlicapple s ochranným kontaktem. 8 GOSSEN-METRAWATT

9 (11)»appleslicov indikace LCD ñ displej Displej LCD zobrazuje digit lnô namô enï hodnoty. (12) Drû k (rukojeƒ) na p en öenapple p applestroje Drû k je konstruov n tak, ûe jej lze vysunout do transportnapple polohy a naopak. Nep esahuje p i svïm zasunutapple obrys p applestroje. (13) Sign lka chyby (pouze u METRATESTER 5)»erven sign lka signalizuje p ekroîenapple krajnapplech hodnot p i mô enapple odporu ochrannïho vodiîe, izolaînappleho odporu, n hradnappleho unikajapplecappleho proudu, dotykovïho proudu a rozdapplelovïho proudu. P applesluöenstvapple KS 13 P applesluöenstvapple je výrobcem oznaîov no jako kabelový soubor KS13. Skl d se z adaptïru (spojovacapple z suvky), který m 3 pevnô p ipojenï vodiîe, d le 3 ks mô icapplech vedenapple, 3 ks izolovaných krokosvorek, 3 ks ban nk a 2 ks zkuöebnapplech hrot. Tapplemto p applesluöenstvapplem lze p ipojit zkuöebnapple p applestroj k ovô ovanïmu za applezenapple (spot ebiîi) i tehdy, nenapple-li k dispozici jednof zov z suvka pro p ipojenapple k sappleti i v p applepadô, ûe ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) nem p applevodnapple vedenapple opat enï normalizovanou vidlicapple. 3.1 Signalizace z vad H öenapple z vad METRATESTER 4 NapÔtapple ochrannïho vodiîe Hl öenapple z vad METRATESTER 5 Podmapplenka U B 25 V T appleda ochrany 1) u p applevodnapplech vedenapple k sappleti kaûdých 5 m 2) u topných za applezenapple s p applekonem od 6 kw Trvale svappletapple sign lka PE Podminka Trvale svappletapple sign lka PE Trvale svappletapple Îerven sign lka z vad Meznapple hodnoty NapÔtapple ochr. vodiîe I U B 25 V Odpor ochr. vodiîe IzolaÎnapple odpor N hr. unikajapplecapple proud Unikajapplecapple/dotykový proud (pr kaz stavu bez napôtapple) I BzuÎ k R SL >0,3Ω R SL >1Ω 1) I R ISO <0,5MΩ II R ISO <2,0MΩ I EA >7,0mA I I EA >15mA 2) I I A >0,25mA II I A >0,5mA Rozdapplelový proud I I Diff 3,5 ma UpozornÔnapple»erven sign lka z vad svappletapple trvale, i kdyû jiû n slednô meznapple hodnota nenapple p ekraîov na. Sign lka zhasne pokud p epapplenaî p estavappleme do jinï polohy. Tapplem je opôt p ipravena k p applepadnï funkci. GOSSEN-METRAWATT 9

10 4 Uvedenapple do provozu 4.1 P ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple Vidlici sappleƒovïho p applevodu zkuöebnappleho p applestroje (1) p ipojte ke zdroji napôtapple (sappleti) o napôtapple 230 V. Nenapple-li k dispozici normalizovan sappleƒov z suvka, lze zkuöebnapple p applestroj p ipojit zp sobem uvedeným na obr zku tak, ûe se pomocapple kabelovïho souboru KS13 nasadapple na vidlici sappleƒovïho p applevodu (1) adaptïr (spojovacapple z suvka) a jednotlivï vodiîe barevnô rozliöenï se p ipojapple ke zdroji napôtapple, t.j. na f zový, st ednapple a ochranný vodiî. KS13 zeleno-ûlutý KS13 zeleno-ûlutý KS13 L1 N PE L1 L2 L3 N PE L1 L2 L3 N zeleno-ûlutý P ipojenapple p applestroje k sappleti! POZOR! Mapplesto p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje k sappleti musapple být jiötôno. Jmenovitý proud jistapplecappleho prvku (pojistky nebo jistiîe) smapple být maxim lnô 16 A! P applevody vedenï od adaptïru (spojovacapple z suvky) se smôjapple p ipojovat ke zdroji napôtapple jen bez napôtapple!! 10 GOSSEN-METRAWATT

11 Na displeji (11) se po p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje ke zdroji napôtapple objevapple v kaûdï poloze p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5) daje i v p applepadô, ûe û dnï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) nenapple ke zkuöebnapplemu p applestroji p ipojen. daje na displeji, kdy je p epapplenaî mô icapplech rozsah v poloze "250 V~", ud vajapple hodnotu p ipojenïho sappleƒovïho napôtapple. Ve vöech ostatnapplech poloh ch p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5) ñ nenapple-li ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojeno ñ neodpovappledajapple daje na displeji û dnï mô enï hodnotô a proto nenapple jim t eba vônovat pozornost. 4.2 OvÔ ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi Dotkneme-li se prstem kontaktnapple plochy (4) a souîasnô s Î stapple, kter je spojena se zemapple (nap. vodovodnapple potrubapple, Îi jinï Î sti spojenï se zemapple), nesmapple se sign lka rozsvappletit!! NapÔtapple mezi ochranným kontaktem vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) a kontaktnapple plochou 4) je pak 100 V. UpozornÔnapple Sign lka PE (3) rovnôû nesvappletapple, kdyû nenapple sappleƒovï napôtapple mezi vodiîi L a N vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) nebo jsou-li zamônôny vodiîe L a PE. V p applepadô, ûe se po p ipojenapple zkuöebnappleho p applestroje podle Î sti 4.1 ke zdroji napôtapple (sappleti) neobjevapple na displeji LCD (11) û dnï daje, je zapot ebapple nejd appleve zkontrolovat vhodným p applestrojem nap. pomocapple p applestroje PROFiTEST 0100S-II mapplesto p ipojenapple k sappleti. Lze samoz ejmô pouûapplet i jiný p applestroj, kterým se spolehlivô zjistapple funkînost mapplesta p ipojenapple. Rozsvappletapple-li se sign lka PE (3) p i dotyku kontaktnapple plochy (4), je pak napôtapple mezi ochranným kontaktem vidlice sappleƒovïho p applevodu (1) a kontaktnapple plochou 25 V, coû znamen, ûe ochranný vodiî je pod napôtapplem. UpozornÔnapple M ûe se st t, ûe p i urîitïm zp sobu manipulace dojde k zavleîenapple napôtapple, kterï zp sobapple rozsvapplecenapple sign lky PE (3). To se m ûe st t, kdyû drûapplete v ruce p applestroj a zkuöebnapple z suvce (8) nenapple p ipojený zkouöený spot ebiî a tak se vytvo apple kapacitnapple dôliî napôtapple.! POZOR! Zjistapplete-li, ûe p i ovô ov napple napôtapple na ochrannïm vodiîi je ochranný vodiî pod napôtapplem, pak se nesmapple se zkuöebnapplem p applestrojem pokraîovat v mô enapple!! NapÔtapple je totiû v tomto p applepadô takï na ochranných kontaktech GOSSEN-METRAWATT 11

12 sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje (7). kterých se lze dotknout a na zkuöebnapple zdapple ce (svorce) (6), p iîemû toto napôtapple m ûe být nebezpeînï. V tomto p applepadô je nutnï ihned odpojit zkuöebnapple p applestroj od zdroje napôtapple (sappletô). Je t eba zjistit a odstranit p appleîinu výskytu napôtapple. Zkuöebnapple p applestroj lze p ipojit vûdy jen v p applepadô, ûe mapplesto p ipojenapple vyhovuje z hlediska bezpeînostnapplech p edpis. P applepadnï napôtapple na ochrannïm vodiîi zp sobuje navapplec nespr vnï daje (hodnoty) p i kontrole nep appletomnosti napôtapple zjiöƒovanï podle Î sti 6 n vodu k obsluze a drûbô. 4.3 MÔ enapple napôtapple sappletô Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) do polohy "250 V~". OdeÎtÔte daj na displeji LCD (11). NapÔtapple sappletô musapple být v rozmezapple p applepustných mezapple V. 12 GOSSEN-METRAWATT

13 5 Zkouöenapple za applezenapple a spot ebiî podle DIN VDE 0701 Î st P ipojenapple ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) ke zkuöebnapplemu p applestroji MÔ appleme-li odpor ochrannïho vodiîe, izolaînapple odpor a unikajapplecapple proud (n hradnapplem mô enapplem), musappleme p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) ke zkuöebnapple z suvce (8) nebo ke zkuöebnapplem zdapple k m (svork m) (9) a (10), kterï jsou paralelnô p ipojeny ke zkuöebnapple z suvce. Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) (9) je spojena s dutinkami f zovïho a st ednappleho vodiîe zkuöebnapple z suvky (8), kterï jsou spojeny nakr tko. Zkuöebnapple zdapple ka (svorka) (10) je propojena s ochrannými kontakty zkuöebnapple z suvky (8). Podle charakteru (druhu) ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) se pouûije nôkterï z n sledujapplecapplech zapojenapple. Vzhledem k tomu, ûe je p applestroj opat en p ipojovacapplemi z suvkami typy Schuko, je pot ebnï pro p ipojov napple spot ebiî a za applezenapple v»eskï republice pouûapplet p ipojovacapple adaptïr, který si uûivatel zakoupapple v prodejnô elektro pot eb, p applepadnô si jej zhotovapple s pouûitapplem euorschuko vidlice (je souî stapple dod vky) a kr tkïho prodluûovacappleho p applevodu, na jehoû konci osadapple z suvku urîenou k p ipojenapple na prodluûovacapple p applevody. Ohmick hodnota tohoto adaptïru se pak musapple od namô ených hodnot vûdy odeîappletat!! Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï vidlicapple ke zdroji napôtapple s ochranným kontaktem P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) P ipojit ke zkuöebnapple z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! Jednof zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) L1 N KS13 OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! PE GOSSEN-METRAWATT 13

14 5.1.3 T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) s ochranným vodiîem p ipojovaným ke zdroji napôtapple bez vidlice P ipojit k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) L1 L2 L3 N OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! PE T applef zovï ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) p ipojovanï ke zdroji napôtapple bez vidlice Spojenapple st ednappleho vodiîe s vodivou Î stapple rozpojit a po mô enapple zase spojit! L1 L2 L3 N OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! P ipojit k vodivï Î sti ovô ovanïho za applezeni (spot ebiîe) OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiîe) t appledy II a III P ipojit k vodivým Î stem, kterých je moûno se dotknout P ipojit ke zkuöebnapple z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) vypnout! 14 GOSSEN-METRAWATT

15 5.2 MÔ enapple Pro vöechna n sledujapplecapple mô enapple musapple být napôtapple sappletô v rozmezapple od 207 do 243 V. P esnost namô ených hodnot pak odpovappled "Technickým parametr m" uvedeným v Î sti 10. NapÔtapple sappletô je moûnï mô it v poloze "250 V" p epapplenaîe mô icapplech rozsah (5), viz Î st 4.2. Zkuöebnapple p applestroj je v jednotlivých mô icapplech rozsazapplech chr nôn proti p etappleûenapple podle DIN VDE 0701 p i n hodnïm (nechtônïm) p ipojenapple cizappleho napôtapple do 250 V. P i mô enapple ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I je t eba ovô ov napple zaîapplet vûdy mô enapplem odporu ochrannïho vodiîe. Bez fungujapplecappleho ochrannïho vodiîe nelze mô it izolaînapple odpor a unikajapplecapple proud. UpozornÔnapple V p applepadô, ûe p i mô enapple p echodovïho odporu ochrannïho vodiîe a p i mô enapple izolaînappleho odporu jsou meznapple hodnoty p ekroîeny, p applepadnô p i zah jenapple mô enapple p i Ñotev enïm obvodu"se na displeji (11) zobrazapple pouze daj Ñ1" MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe p applevodnappleho vedenapple k za applezenapple (spot ebiîi) Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "20 Ω". OdeÎtÔte zmô enou hodnotu v "Ω" na displeji LCD (11). U ovô ovaných za applezenapple (spot ebiî ), kterï majapple p applevodnapple vedenapple o dïlce do 5 m nesmapple být odpor ochrannïho vodiîe vôtöapple neû 0,3 Ω. Pro p applevody delöapple neû 5 m platapple hodnota 0,1 Ω ke kterï se p ipoîapplet v hodnota vlastnappleho odporu vedenapple.! POZOR! MÔ icapple p applevod s izolovanou krokosvorkou (2) musapple být p ipojen k neûivï Î sti ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) na dob e oîiötônï mapplesto, aby bylo zajiötôno vodivï spojenapple. BÔhem mô enapple je nutno pohybovat p applevodnapplem vedenapplem ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) v jeho jednotlivých secapplech po celï dïlce p applevodu. U pevnô instalovaných za applezenapple pohybujeme p applevodnapplem vedenapplem jen tak, jak je p i prav ch, oprav ch nebo kontrol ch p applestupnï. Pokud se daje na displeji p i pohybov napple p applevodnapplem vedenapplem mônapple, je p edpoklad, ûe je ochranný vodiî poökozen nebo je z vada v mapplestô jeho p ipojenapple ke svork m. GOSSEN-METRAWATT 15

16 UpozornÔnapple MÔ enapple odporu ochrannïho vodiîe nenapple moûnï p irozenô provïst u za applezenapple (spot ebiî ), kterï nemajapple ochranný vodiî (nap. u p applestroj, kterï se p ipojujapple k t applef zovï sappleti bez ochrannïho vodiîe a u za applezenapple (p applestroj ) t appledy II a III) MÔ enapple izolaînappleho odporu Toto mô enapple je moûnï provïst jen v p applepadô, ûe byla s spôchem provedena zkouöka mô enapple odporu ochrannïho vodiîe. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "2 MΩ" (pouze METRATESTER 4) nebo "20 MΩ". ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) a dbejte na to, aby nap. byly zapnuty i kontakty spapplenaî, kterï jsou z vislï na teplotô aj. OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "MΩ" na displeji LCD (11). IzolaÎnapple odpor nesmapple být niûöapple neû hodnoty stanovenï v p applesluöných p edpisech a norm ch, nap.»sn ,»SN , Dle DIN VDE 0701 Î st 1 jsou to hodnoty: ñ u za applezenapple ochrannï t appledy I ,5 MΩ (rozsah 2 MΩ) ñ u za applezenapple ochrannï t appledy II ,0 MΩ (rozsah 20 MΩ) ñ u za applezenapple ochrannï t appledy III p applep. p applestroj na baterie Ω/V p applep. 250 kω! POZOR! Je-li u za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I, kter majapple zabudovan topn tôlesa, hodnota izolaînappleho odporu menöapple neû 0,5 MΩ, je nutnï ovô it hodnotu unikajapplecappleho proudu podle Î sti 5.2.3, p iîemû výsledek musapple být vyhovujapplecapple. U za applezenapple (spot ebiî ) t appledy II a III a u za applezenapple, kter jsou nap jena z baterie, se ovô apple hodnota izolaînappleho odporu tak, ûe se zkuöebnapplem hrotem, který je spojen se zkuöebnapple zdapple kou (svorkou) (10), dotkneme kaûdï vodivï Î sti za applezenapple. Hodnota izolaînappleho odporu se neovô uje u za applezenapple (spot ebiî ) t appledy III a u za applezenapple (spot ebiî ), kterï jsou nap jeny z bateriapple, pokud tato za applezenapple (spot ebiîe splıujapple n sledujapplecapple podmapplenky: ñ jmenovitý výkon 20 VA ñ jmenovitï napôtapple 42 V. U za applezenapple (spot ebiî ), kterï jsou nap jeny z bateriapple, je nutnï bôhem mô enapple odpojit baterii. 16 GOSSEN-METRAWATT

17 ! POZOR! P i dïletrvajapplecapplem zkratu v rozsazapplech 2 MΩ (pouze METRATESTER 4) a 20 MΩ se snappleûapple po 10 minut ch mô icapple proud. Tento stav je indikov n symbolem troj helnappleku vlevo naho e na displeji LCD (11) viz Î st 10. Objevappleli se na displeji symbol troj helnappleku, nenapple jiû z ruka, ûe minim lnapple zkuöebnapple proud 1 ma, který vyûaduje DIN VDE 0413 a DIN VDE 0701 je zaruîen. Kdyû zkrat p estane p sobit zmizapple symbol troj helnappleku po kratöapple dobô ochlazov napple mô enapple opôt odpovappledajapple poûadovaným podmapplenk m p edpis. Vyhodnocov napple namô ených hodnot P i vyhodnocov napple namô ených hodnot se musapple vûdy br t v vahu nejvyööapple moûn chyba mô enapple, abychom môli jistotu, ûe dovolenï hodnoty izolaînappleho odporu nebyly p ekroîeny. V n sledujapplecapple tabulce jsou tyto vztahy p ehlednô uvedeny tak, ûe je k hraniînapple (vyhodnocovanï) hodnotô uvedena nejniûöapple moûn zobrazen hodnota na displeji. Hodnoty mezi tômito uvedenými daji se interpolujapple. MÔ icapple rozsah 2 MΩ * MÔ icapple rozsah 20 MΩ Krajnapple hodnota / MΩ Nejniûöapple zobr. hodnota / MΩ Krajnapple hodnota / MΩ Nejniûöapple zobr. hodnota / MΩ 0,1 0,11 1 1,1 0,2 0,22 2 2,2 0,3 0,33 3 3,3 0,4 0,44 4 4,4 0,5 0,55 5 5,5 0,6 0,66 6 6,6 0,7 0,77 7 7,7 0,8 0,88 8 8,8 0,9 0,99 9 9,9 1,0 1, ,0 1,1 1, ,1 1,2 1, ,2 1,3 1, ,3 1,4 1, ,4 1,5 1, ,5 1,6 1, ,6 1,7 1, ,7 1,8 1, ,8 * pouze METRATESTER 4 GOSSEN-METRAWATT 17

18 5.2.3 MÔ enapple unikajapplecappleho proudu (n hradnapple mô enapple) U za applezenapple (spot ebiî ) t appledy I se musapple ovô it hodnota unikajapplecappleho proudu a to v n sledujapplecapplech p applepadech: ñ u za applezenapple (spot ebiî ), u kterých bôhem opravy nebo pravy byly zabudov ny nebo nahrazeny odruöovacapple kondenz tory nebo ñ u za applezenapple (spot ebiî ), kterï obsahujapple topnï Îl nky a u kterých byl zjiötôn izolaînapple odpor menöapple neû < 0,5 MΩ (viz Î st 5.2.2) UpozornÔnapple MÔ enapple unikajapplecappleho proudu podle p applesluöných p edpis nenapple ve vôtöinô p applepad moûnï, protoûe v tomto p applepadô musapple být za applezenapple (spot ebiî) instalov n izolovanô nebo musapple být p ipojen ke zdroji napôtapple, který nenapple uzemnôn. Z tohoto d vodu je nutnï mô it unikajapplecapple proud t.zv. n hradnapplem mô enapplem. Hodnoty zjiötônï p i tomto mô enapple vöak nejsou bezprost ednô srovnatelnï s p edpisy pro hodnoty unikajapplecappleho proudu. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "20 ma". ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe) a dbejte na to, aby byly zapnuty i kontakty spapplenaî, kterï jsou z vislï na teplotô apod. OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "ma" na displeji LCD (1). Podle DIN VDE 0701 nesmapple zjiötôný proud, který teîe p i provozu mezi Î stmi za applezenapple, kterï jsou pod napôtapplem anebo proud, který m ûe tïci mezi vodivými Î stmi za applezenapple, kterých se lze dotýkat, p ekroîit hodnotu 7 ma. U za applezenapple (spot ebiî ) s topným výkonem od 6 kw nesmapple výöe uvedený proud p ekroîit 15 ma. V»eskÏ republice je pot ebnï tyto hodnoty posuzovat v souladu s platnými»sn. 6 Zkouöka výskytu napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout u za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj podle DIN VDE 0701 Î st 240 Podle DIN VDE 0701 Î st 240 je nutno po drûbô, opravô nebo pravô za applezenapple na zpracov napple dat a u kancel ských stroj zjistit, zda vodivï Î sti, kterých se lze dotknout, nejsou pod napôtapplem. To platapple pro za applezenapple t appledy I pro vodivï Î sti, kterých se lze p i obsluze dotknout a kterï nejsou spojeny s ochranným vodiîem, d le to platapple pro t appledu II (za applezenapple, kter jsou chr nôna izolacapple) pro vöechny vodivï Î sti, kterých se lze p i obsluze dotknout. Uveden kontrola se musapple provïst pro obô polohy vidlice sappleƒovïho p applevodu. Vidlice sappleƒovïho p applevodu zkuöebnappleho p applestroje zapojte do z suvky paralelnô k ovô ovanïmu za applezenapple. Z suvky. ze kterých jsou nap jeny zkuöebnapple p applestroj M5013 a ovô ovanï za applezenapple musapple mapplet stejný potenci l ochrannïho vodiîe. OvÔ ovanï za applezenapple z st v bôhem mô enapple v provozu. OvÔ ovanï za applezenapple m ûete takï p ipojit k sappleƒovï z suvce (7) zkuöebnappleho p applestroje. 18 GOSSEN-METRAWATT

19 P ipojit k vodivým Î stem, kterých je moûno se dotknout OvÔ ovanï za applezenapple musapple být v provozu! P ipojit k sappleƒovï z suvce MÔ icapple öı ra, nap. KS13 2mA! POZOR! Aby bylo moûnï zjistit p applepadný výskyt napôtapple na vodivých Î stech, kterých se lze dotknout p i obou poloh ch vidlice sappleƒovïho p applevodu ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe), t.j. za applezenapple pro zpracov napple dat pop. kancel ských stroj, je nezbytnï jejich provoz p i manipulacapple s vidlicapple p eruöit. Tuto manipulaci je vöak moûnï provïst aû po výslovnïm souhlasu provozovatele výöe uvedených za applezenapple. Z vada na zkouöenïm za applezenapple m ûe takï p i zkouöenapple vyvolat nechtônï vybavenapple proudovïho chranappleîe na p applevodu a tapplem takï p eruöenapple provozu Výrobce zkuöebnappleho p applestroje METRATESTER 4 a 5 d raznô upozorıuje uûivatele tôchto p applestroj, ûe v tôchto p applepadech neruîapple za ztr tu dat nebo za jinï ökody. ZapnÔte vöechny funkce ovô ovanïho za applezenapple (spot ebiîe). Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "2 ma~". MÔ icapple vedenapple opat enï na konci zkuöebnapplem hrotem p ipojte na zkuöebnapple zdapple ku (svorku) (6) a zkuöebnapplem hrotem se dotýkejte postupnô vöech vodivých Î stapple ovô ovanïho za applezenapple; u ovô ovaných za applezenapple t appledy I se dotýkejte jen tôch vodivých Î stapple, kterï nejsou spojeny s ochranným vodiîem! OdeÎtÔte p itom pokaûdï namô enou hodnotu v "ma" na displeji LCD (11). Podle DIN VDE 0701 Î st 240 nesmôjapple namô enï hodnoty p ekroîit hodnotu 0,25 ma. V»eskÏ republice respektujte prosapplem poûadavky p applesluöných p edpis. GOSSEN-METRAWATT 19

20 7 MÔ enapple proudu odebappleranïho spot ebiîem p ipojeným do sappleƒovï z suvky zkuöebnappleho p applestroje P ipojit k sappleƒovï z suvce OvÔ ovanï za applezenapple (spot ebiî) zapnout! 16A! POZOR! K sappleƒovï z suvce (7) se smapple p ipojit ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) aû po provedenï bezpeînostnapple kontrole (zkouöky podle DIN VDE 0701 Î st 1)! P ipojte ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî) vidlicapple jeho sappleƒovïho p applevodu k sappleƒovï z suvce (7) zkuöebnappleho p applestroje. Nastavte p epapplenaî mô icapplech rozsah (5) na rozsah "16 A~". ZapnÔte ovô ovanï za applezenapple (spot ebiî). OdeÎtÔte namô enou hodnotu v "A" na displeji LCD (11).! POZOR! Maxim lnô p applepustn z tôû zkuöebnappleho p applestroje je 16 A v trvalïm provozu a 20 A po dobu maxim lnô 20 minut. V z jmu ochrany p ed p etappleûenapplem musapple být sappleƒ, ze kterï je zkuöebnapple p applestroj M5013 p ipojen, jiötôna. Jmenovitý proud jistapplecappleho prvku (jistiîe nebo pojistky) smapple být max. 16 A! 20 GOSSEN-METRAWATT

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G

EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G OdsavaË par EFP 936 G / EFP 636 EFP 936 K / EFP 636 G 2 OBSAH Str nka BezpeËnostnÌ instrukce... 4 Popis spot ebiëe... 5 Funkce... 5 Zvl ötnì p ÌsluöenstvÌ... 6 Instalace... 6 VybalenÌ... 6 UmÌstÏnÌ...

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich

kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, produkuje v cel ad proveden p ibli n 50 v robc a technologie jejich 6.2.2. Lithiov l nky Lithium pat k lehk m kov m ( =0:534 kg/dm 3 ) a jeho m rn kapacita je 3860 Ah/kg (u zinku pouze 820 Ah/kg). Vzhledem k tomu, e jeho oxida n potenci l je rovn dosti vysok (typick lithiov

Více

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon

6. Elektrochemick zdroje energie. 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj. vlastnosti elektrochemick ho zdroje energie, jeho nap t a v kon 6. Elektrochemick zdroje energie 6.1. Z kladn pojmy a rozd len zdroj Elektrochemick zdroje energie jsou za zen, v nich prob h spont nn i zen konverze chemick energie na energii elektrickou prost ednictv

Více

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze

Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze Digitální automatický m i krevního tlaku Model M10-IT Návod k obsluze CZ IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Obsah P ed použitím jednotky Úvod...3 D ležité bezpe nostní informace...4 1. Popis p ístroje...6 2. P

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 40

Monoblokov ho k pro topn olej M 40 TLAKOV HOÿ K TOPÝ OLEJ EXTRA LEHKÝ Monoblokov ho k pro topn olej M 40 v rozmezì od 185 do 1050 kw SZ BRO odpovìd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 73/23/EWG ÌzkonapÏùov smïrnice - 89/336/EWG

Více

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku

Jak jsme hospodařili v prvním pololetí letošního roku DP DopravnÌ podnik hl. m. Prahy, akciov spoleënost V 1. pololetì jsme se nevïnovali jen hospoda enì roku 2001, ale takè ukonëenì hospoda enì roku 2000. Dne 13. b ezna byl vedenì spoleënosti p ed n audit

Více

hp photosmart 7900 series referenční p íručka

hp photosmart 7900 series referenční p íručka hp photosmart 7900 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk

P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk P ezkoum nì hospoda enì zemnìch samospr vn ch celk Metodick pom cka N v r h Mimo dn p Ìloha Ëasopisu Auditor Ë. 7/ 2003 Vydala Komora auditor»eskè republiky 1 vodem V mimo dnè p Ìloze Ëasopisu Auditor

Více

hp photosmart 140 series referenční p íručka

hp photosmart 140 series referenční p íručka hp photosmart 140 series referenční p íručka Obsah 1 Úvod........................................ 1 Další informace.................................. 1 Obsah balení....................................

Více

Zůstáváme i nadále optimisty,

Zůstáváme i nadále optimisty, stavebnictví - obor s jedničkami (str. 1-8) Využijte portál premium.prosperita.info Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. Zůstáváme i nadále optimisty, ročník 8 (8 / 2006) potvrdil prezident Svazu

Více

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE

VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VACON 10 JAK SI DNES P EDSTAVUJETE VÁŠ FREKVEN NÍ M NI? JEDNODUŠE SE P IZP SOBÍ POŽADAVK M ZÁKAZNÍKA Vacon 10 je mimo ádn kompaktní frekven ní m ni pro výrobce stroj s rozsahem výkonu od 0,25 kw do 5,5

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

OBSAH 1 } w!"#$%&'()+,-./012345

Více

Návod k obsluze a údržbě kotlů

Návod k obsluze a údržbě kotlů Návod k obsluze a údržbě kotlů Therm 23 CL 1. OBSAH: 1. OBSAH:... 2 2. POUŽITÍ... 3 3. VŠEOBECNÝ POPIS KOTLŮ ŘADY THERM 23 CL... 3 4. TECHNICKÉ ÚDAJE... 4 5. VÝROBNÍ KONTROLA... 5 6. ZÁKLADNÍ POKYNY PRO

Více

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10

Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 Návod k obsluze nabíječe NB 10 automatic 12/10 OBSAH 1. Technické parametry...2 2. Užití nabíječe a základní popis....2 3. Nabíjecí charakteristika...2 4. Nabíjení...3 4.1. Signalizační prvky....3 5. Instalace

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace

ParnÌ oh ÌvaËe. Nov generace ParnÌ oh ÌvaËe Nov generace é dnè jinè parnì oh ÌvaËe n ekonomicky v hodnïjöì HlavnÌmi v hodami tohoto v mïnìku jsou zcela unik tnì geometrie a pevnost nerezov ch desek zajiöùujìcì optim lnì p estup tepla

Více

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání

Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka. 5.0. vydání Nokia N97 mini - Uživatelská p íručka 5.0. vydání Obsah Bezpečnost 6 O vašem p ístroji 6 Kancelá ské aplikace 7 Síťové služby 7 Sdílená paměť 8 Mail for Exchange 8 Magnety a magnetická pole 8 Začínáme

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač

D4F. Nejmenší z doposud vyráběných. koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení. Malý bezpečnostní koncový spínač Malý bezpečnostní koncový spínač D4F Nejmenší z doposud vyráběných bezpečnostních koncových spínačů. Ideálně vhodný pro použití u menších strojů nebo zařízení Zmenšení rozměrů až na 1/4 velikosti předcházejícího

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

EMDR-10. Raychem. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 100 Praha Telefon: +0 1 00 15 Fax: +0 1 00 1 Raychem Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete www.tycothermal.com

Více

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m

p ev ûnè vïtöiny podnik ñ i u n s v»eskè republice. P itom se jedn o problematiku ËasovÏ i finanënï znaënï n roënou, kde k spor m Budou mezin rodnì ËetnÌ standardy povinnè i pro malè a st ednì firmy? V poslednì dobï se st le vìce pozornosti vïnuje systèmu ËetnictvÌ mal ch a st ednìch podnik (d le jen SME) 1). Z jem svïtovè odbornè

Více

MATEMATIKA Jak matematika se ukr v v pra sk m orloji? MICHAL K EK { LAWRENCE SOMER { ALENA OLCOV Matematick stav AV R, Praha { Stavebn fakulta VUT, Praha 1. vod Pra sk orloj vznikl v dob mistra Jana Husa

Více

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol

Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Inklusivní vzd lávání a praxe ve t ídách druhého stupn základních kol Souhrnná zpráva 2005 Evropská agentura pro rozvoj speciálního vzd lávání Tato zpráva byla vytvo ena a publikována Evropskou agenturou

Více

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ

DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ DIOXINY JAKO ZDROJ OHROéENÕ éivotnõho PROSTÿEDÕ A ZDRAVÕ JOSEF HOR K Fakulta chemickè technologie, Vysok ökola chemicko-technologick v Praze, Technick 5, 166 28 Praha 6 e-mail: josef.horak@vscht.cz Doölo

Více

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219

VIA-DU-20. Řídicí jednotka. Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 14200 Praha 4 Telefon: +420 241 009 215 Fax: +420 241 009 219 Česká Republika Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 8 1400 Praha 4 Telefon: +40 41 009 15 Fax: +40 41 009 19 VIA-DU-0 Raychem je registrovaná obchodní značka Tyco Electronics. Dodáme Vám teplo, které potřebujete

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více