OdsavaË par ZHT 510 (610)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OdsavaË par ZHT 510 (610)"

Transkript

1 OdsavaË par ZHT 510 (610) N VOD K POUéITÕ

2 Obsah» st 1: Pokyny k mont ûi VöeobecnÈ pokyny... 3 BezpeËnostnÌ pokyny... 3 Mont û odsavaëe par... 3 Mont û na zeô... 3 Mont û na vrchnì kuchyúskou sk ÌÚku... 4 P ipojenì odtahovèho potrubì, nebo p izp sobenì na vnit nì obïh... 4 P ipojenì do sìtï a kontrola funkënosti... 4» st 2: Pokyny k pouûitì a drûbï BezpeËnostnÌ pokyny... 5 Ovl d nì odsavaëe par... 5 drûba... 5 TukovÈ filtry ze syntetick ch vl ken... 5 KovovÈ tukovè filtry... 6 Filtry s aktivnìm uhlìm... 6 OsvÏtlenÌ... 6 drûba

3 » st 1: POKYNY K MONT éi 1 - VäEOBECN POKYNY Tento odsavaë par je p ipraven k mont ûi nad varnou desku a lze jej upevnit buô na dno vrchnì kuchyúskè sk ÌÚky, nebo p Ìmo na zeô. Lze jej pouûìt v reûimu ods v nì (s odtahem do vnïjöìho ovzduöì), nebo v reûimu vnit nìho obïhu (se zabudovan m filtrem s aktivnìm uhlìm ). DoporuËujeme, aby spot ebië instaloval ökolen person l, kter musì p i mont ûi dodrûovat vöechny smïrnice t kajìcì se odtahu vzduchu. V robce nep ebìr z ruku za ökody zp sobenè nep edpisovou nebo neodbornou instalacì. 2 - BEZPE»NOSTNÕ POKYNY OdsavaË par se nesmì p ipojovat do komìna urëenèho pro spaliny a zplodiny, kter je vyuûìv n pro otev en topeniötï. P i mont ûi odtahovèho potrubì je t eba dodrûovat p ÌsluönÈ p edpisy. V p ÌpadÏ pochybnostì se informujte u kominìka P esvïdëte se, zda napïtì v sìti odpovìd hodnot m uveden m na v robnìm ötìtku spot ebiëe Po ukonëenì mont ûe vöech Ë stì odsavaëe par musì b t zaruëen p Ìstup k z suvce s ochrann m kontaktem. P i p ÌmÈm p ipojenì do elektrickè sìtï musì b t p ed odsavaë par instalov n dvoupûlov p epìnaë se vzd lenostì kontakt minim lnï 3 mm Spot ebië nemusì b t uzemnïn, protoûe je vybaven dvojì izolacì BezpeËnostnÌ vzd lenost mezi varnou deskou a odsavaëem par musì b t minim lnï 65 cm Flambov nì je pod odsavaëem par zak z no. HrozÌ nebezpeëì vznìcenì! Na fritovacì spot ebiëe, kterè jsou v provozu pod odsavaëem par, je t eba trvale dohlìûet. HrozÌ nebezpeëì vznìcenì! P ed jak mkoliv ËiötÏnÌm, v mïnou filtru a p ed uv dïnìm do provozu je t eba vyt hnout z strëku ze z suvky, vypnout hlavnì vypìnaë (p eruöujìcì vöechny pracovnì vodiëe), nebo vyöroubovat pojistky V p ÌpadÏ, ûe v jednè mìstnosti jsou vedle odsavaëe par v provozu jeötï neelektrickè topnè spot ebiëe (nap. plynovè nebo olejovè spor ky), musì b t zajiötïno dostateënè vïtr nì. V tèto souvislosti vïnujte pozornost zvl ötï n sledujìcìmi odstavci: D leûitè pokyny pro provoz v reûimu ods v nì P i souëasnèm provozu odsavaëe par a topeniötï z vislèho na mnoûstvì vzduchu v mìstnosti (jsou to nap. plynov, olejov nebo uheln topidla, pr tokovè oh ÌvaËe nebo z sobnìkovè oh ÌvaËe teplè vody) je t eba db t na to, aby odsavaë par neods val v mìstï instalace vzduch, kter topeniötï pot ebuje ke spalov nì. BezpeËn provoz je zajiötïn v p ÌpadÏ, ûe p i souëasnèm provozu odsavaëe par a topeniötï z vislèho na mnoûstvì vzduchu v mìstnosti nevznik podtlak vyööì neû 0,04 mbar, ËÌmû nem ûe doch zet ke zpïtnèmu nas v nì spalin z topeniötï. Toho lze dos hnout tak, ûe se uzavìrateln mi otvory, nap. ve dve Ìch, oknech, sk ÌÚkou ve zdi pro p Ìvod a odtah vzduchu Ëi jin m technick m eöenìm, m ûe p iv dït do mìstnosti spalovacì vzduch. 3 - MONT é ODSAVA»E PAR Mont û na zeô OdsavaË par m ûe b t vybaven r zn mi sadami slouûìcìmi k upevnïnì: 3

4 » st 1: POKYNY K MONT éi a) vruty, hmoûdinky a zajiöùovacì helnìk b) vruty, hmoûdinky a kovovè z vïsy 1 - UpevnÏnÌ pomocì vrut do zdi PomocÌ kartonovè öablony naznaëte a vyvrtejte otvory do zdi (2 otvory o pr mïru 8 mm, viz n vod p iloûen k öablonï), do otvor zasuúte hmoûdinky, zaöroubujte do nich asi do hloubky 5 mm dva vruty 4,2 x 44,4 (z p ÌsluöenstvÌ) a na hlavy vrut zavïste odsavaë par (obr. 1). Zevnit pak vruty pevnï p it hnïte (obr. 2). Nad odsavaë par upevnïte zajiöùovacì helnìk (z p ÌsluöenstvÌ, obr. 3). 2 - UpevnÏnÌ pomocì kovov ch z vïs PomocÌ kartonovè öablony naznaëte a vyvrtejte otvory do zdi (2 otvory o pr mïru 8 mm, viz n vod p iloûen k öablonï), do otvor zasuúte hmoûdinky a pomocì vrut upevnïte na zeô kovovè z vïsy (z p ÌsluöenstvÌ), na kterè zavïsìte odsavaë par (obr. 4). OdsavaË pak dvïma örouby (z p ÌsluöenstvÌ) upevnïte (obr. 5). PomocÌ nastavovacìch öroub odsavaë vyrovnejte (obr. 6). 3 - Dodrûujte bezpeënostnì pokyn Mont û na vrchnì kuchyúskou sk ÌÚku PomocÌ kartonovè öablony naznaëte a vyvrtejte otvory do dna vrchnì kuchyúskè sk ÌÚky (viz n vod p iloûen k öablonï).»ty mi vruty 4,2 x 44,4 (z p ÌsluöenstvÌ) odsavaë par zevnit sk ÌÚky upevnïte (obr. 7). U odsavaë par pracujìcìch v reûimu ods v nì je t eba z roveú instalovat odtahovè potrubì. OdsavaË pracujìcì v reûimu vnit nìho obïhu tento otvor nepot ebuje, protoûe vzduch se v tomto p ÌpadÏ nas v a vyfukuje vïtracìmi otvory v p ednì Ë sti odsavaëe P ipojenì odtahovèho potrubì, nebo p izp sobenì na vnit nì obïh 1 - P ipojenì odtahovèho potrubì (ods van vzduch je odv dïn do vnïjöìho ovzduöì) OdsavaË par se dvïma otvory pro odtah vzduchu je sèriovï dod v n s plastovou krytkou na zadnìm otvoru. P Ìruba z p ÌsluöenstvÌ se podle pot eby namontuje buô na otvor smïrem nahoru (obr. 8), nebo na otvor smïrem dozadu (obr. 9). P i mont ûi odtahovèho potrubì smïrem dozadu se plastov krytka montuje na vrchnì otvor a p Ìruba na zadnì otvor. P Ìrubu pak spojte potrubìm o pr mïru 100 mm nebo 120 mm s odtahov m vedenìm. StisknutÌm kulov ch rukojetì smïrem dovnit otev ete nas vacì m Ìûku (obr. 10) a zkontrolujte, zda p ka (odsavaë s jednìm motorem), nebo ukazatel kulovè rukojeti (odsavaë se dvïma motory) je v poloze nas v nì (obr. 11). Pokud je v odsavaëi namontov n filtr s aktivnìm uhlìm, otoëenìm rukojeti smïrem doleva jej demontujte (viz Ë st 2, odstavec 3.3 2). Dodrûujte bezpeënostnì pokyn P izp sobenì na vnit nì obïh (nas van vzduch se filtruje a vh nì se zpït do mìstnosti) Otev ete nas vacì m Ìûku, zkontrolujte zda p ka (odsavaë s jednìm motorem), nebo ukazatel kulovè rukojeti (odsavaë se dvïma motory) je v poloze nas v nì (obr. 11) a namontujte filtr s aktivnìm uhlìm (Ë st 2, odstavec 3.3 2) P ipojenì do sìtï a kontrola funkënosti 1 - OdsavaË par je vybaven pevn m p ÌvodnÌm kabelem a z strëkou s ochrann m kontaktem a je p ipraven k p ipojenì na st Ìdav proud o napïtì 220 V. daj o celkovèm p Ìkonu (tj. motoru a osvïtlenì) najdete na v robnìm ötìtku. Je t eba co nejp ÌsnÏji dodrûovat bezpeënostnì pokyny zd raznïnè v n vodu k mont ûi, zejmèna body 2.2, 2.3 a 2.4 z odstavce Po p ipojenì odsavaëe par do elektrickè sìtï je t eba provèst kontrolu funkënosti osvïtlenì, spìn nì motoru a p epìn nì stupú v konu. 4

5 » st 2: POKYNY K POUéITÕ A DRéBÃ 1 - BEZPE»NOSTNÕ POKYNY Je t eba dodrûovat vöechny pokyny z odstavce 2 z 1. Ë sti, t kajìcì se mont ûe. KromÏ toho jsou p i pouûìv nì a drûbï odsavaëe par d leûitè takè n sledujìcì pokyny: drûbu tukov ch filtr a v mïnu filtr s aktivnìm uhlìm je t eba prov dït vëas, a to v intervalech doporuëovan ch v robcem, p i velmi ËastÈm pouûìv nì odsavaëe par (vìce neû 4 hodiny dennï) jeötï ËastÏji V p ÌpadÏ, ûe je odsavaë par zapnut, nenech vejte velk plamen plynovèho ho ku bïûet napr zdno. Jakmile st hnete hrnec z plamene, ihned vypnïte plyn, nebo jej nastavte na kr tkou dobu na minimum, ale mïjte jej p itom st le na oëìch Plamen regulujte vûdy tak, aby se nerozöi oval kolem dna hrnce do bok. Takov m zp sobem uöet Ìte energii a z roveú se vyhnete nebezpeënè tepelnè koncentraci OdsavaË par je urëen v hradnï k ods v nì kuchyúsk ch v par. V p ÌpadÏ, ûe je pouûìv n k jin m Ëel m, v robce odmìt nèst z ruku. 2 - OVL D NÕ ODSAVA»E PAR 2.1 Ovl dacì panel se 3 p epìnaëi (obr. 12a) P epìnaë L = zapìn a vypìn osvïtlenì. P epìnaë M = zapìn a vypìn motor ventil toru. P epìnaë V = slouûì k p epìn nì rychlostì motoru. 2.2 Ovl dacì panel se 2 p epìnaëi (obr. 12b) P epìnaë L = zapìn a vypìn osvïtlenì. P epìnaë M = zapìn a vypìn motor ventil toru a slouûì k p epìn nì rychlostì motoru. Rychlosti motoru: 1 = nejniûöì stupeú v konu, je vhodn pro dlouhotrvajìcì lehkou v mïnu vzduchu p i malè tvorbï kuchyúsk ch v par. 2 = st ednì stupeú v konu, je vhodn ve vïtöinï p Ìpad a nabìzì optim lnì Ëinnost s odpovìdajìcì hluënostì. 3 = nejvyööì stupeú v konu, je vhodn k odstraúov nì siln ch kuchyúsk ch v par, a to i po delöì dobu. 3 - DRéBA Z rukou dlouhodobèho bezvadnèho fungov nì je pravideln drûba. Zvl ötnì pèëi je t eba vïnovat kovov m tukov m filtr m a filtr m s aktivnìm uhlìm (pouze p i reûimu s vnit nìm obïhem) TukovÈ filtry ze syntetick ch vl ken 1 - Tyto filtry nelze Ëistit, n brû se musejì pr mïrnï jednou za dva mïsìce vymïnit. V p ÌpadÏ, ûe je tento filtr vybaven chemick m ukazatelem nasycenosti, musì se vymïnit v okamûiku, kdy jsou ËervenÈ body viditelnè zvnïjöku rozprost enè po celèm povrchu. 2 - V mïna Otev ete nas vacì m Ìûku, demontujte dr tïn drû k, filtr a tukov filtr vymïúte (obr. 13). Nas vacì m Ìûku opït uzav ete. 5

6 » st 2: POKYNY K POUéITÕ A DRéBÃ KovovÈ tukovè filtry 1 -»iötïnì Tyto filtry je t eba minim lnï jednou za dva mïsìce m t v teplè vodï s bïûn mi mycìmi prost edky. Jejich kompaktnì tvar umoûúuje takè mytì v myëce n dobì. 2 - Demont û filtr Otev ete nas vacì m Ìûku, demontujte dr tïn drû k filtru a tukov filtr (obr. 13). P ed mont ûì filtr d kladnï vysuöte a nas vacì m Ìûku opït uzav ete. UPOZORNÃNÕ: UvedenÈ intervaly v mïny a mytì filtru je t eba bezpodmìneënï dodrûovat, aby nemohlo dojìt ke vznìcenì filtr nasycen ch tukem Filtry s aktivnìm uhlìm 1 - Funkce Filtry s aktivnìm uhlìm absorbujì kuchyúskè v pary, dokud se nenasytì. Tyto filtry vöak nelze m t ani regenerovat, n brû se musejì minim lnï jednou za 4 mïsìce vymïnit, p i velmi ËastÈm pouûìv nì odsavaëe par jeötï ËastÏji. 2 - V mïna: Otev ete nas vacì m Ìûku, vymïúte filtr s aktivnìm uhlìm, a to tak, ûe upevúovacì rukojeù otoëìte p i demont ûi doleva a p i mont ûi doprava (obr. 14). Nas vacì m Ìûku opït uzav ete OsvÏtlenÌ OsvÏtlenÌ odsavaëe par tvo Ì 2 û rovky po 40 W, kterè jsou p ÌstupnÈ po demont ûi pr hlednèho krytu. V p ÌpadÏ, ûe û rovky nesvìtì, zkontrolujte, zda jsou spr vnï zaöroubovanè. Sp lenè û rovky nahraôte nov mi o stejnè hodnotï p Ìkonu a napïtì drûba P i bïûnèm mytì odsavaëe par: - NepouûÌvejte nikdy mokrè hadry nebo houby, ani proud vody. - NepouûÌvejte rozpouötïdla nebo prost edky s obsahem alkoholu, protoûe by zp sobily zmatnïnì lakovanèho povrchu. - NepouûÌvejte abrazivnì prost edky, zvl ötï na nerezovè Ë sti odsavaëe. DoporuËuje se pouûìvat pouze vlhk hadr a mìrn tekut ËisticÌ prost edek. 6

7 7

8 8

9 9

10 10

11 Z ruka, servis a n hradnì dìly Z ruka, servis a n hradnì dìly P eëtïte si tento n vod k obsluze a dodrûujte v nïm uvedenè rady a pokyny. V mnoha p Ìpadech si budete moci vyjasnit jakèkoli pochybnosti sami a tudìû vyhnout se zbyteën m vol nìm do servisu. P edchozì Ë sti nazvanè "Co dïlat, kdyû..." a "Servis" obsahujì doporuëenì, co by se mïlo zkontrolovat d Ìve, neû zavol te servisnìho technika. Jestliûe po tïchto kontrol ch z vada st le existuje, zavolejte vaöe nejbliûöì autorizovanè servisnì st edisko Zanussi. UjistÏte se, ûe m ûete sdïlit model a seriovè ËÌslo spot ebiëe. Tyto informace naleznete na datovèm ötìtku p Ìstroje. Origin lnì n hradnì dìly lze koupit od autorizovan ch st edisek servisu Zanussi. V jimky - tato z ruka se nevztahuje na: - poökozenì nebo poûadavky vzniklè v d sledku p epravy, nespr vnèho pouûitì nebo nedbalosti, v mïny û rovek a snìmateln ch Ë stì ze skla nebo plastick ch hmot - n klady spojenè s poûadavky na odstranïnì z vad spot ebiëe, kter je nespr vnï instalov n - spot ebiëe, kterè jsou pouûìv ny v komerënìm prost edì vëetnï pronajìman ch - zemï EvropskÈho spoleëenstvì. Lze pouûìt standardnì z ruku, ale zajiötïnì, ûe spot ebië splúuje normy platnè v p ÌsluönÈ zemi, kam byl spot ebië dopraven, je na zodpovïdnosti a na n klady vlastnìka. M ûe b t vyûadov n doklad o koupi. PodmÌnky z ruky My, v robce, zaruëujeme, ûe jestliûe bïhem 12 mïsìc od data zakoupenì tohoto spot ebiëe Zanussi se tento spot ebië nebo jak koli jeho Ë st uk ûou jako vadnè pouze z d vodu vadnèho zpracov nì nebo vadnèho materi lu, provedeme podle naöeho uv ûenì buô opravu nebo v mïnu tèhoû bez placenì za pr ci, materi l nebo p epravu za p edpokladu, ûe: - spot ebië byl spr vnï instalov n a pouûìv n pouze na napïtì uvedenè na ötìtku jmenovit ch hodnot - spot ebië byl pouûìv n pouze pro norm lnì dom cì Ëely a v souladu s pokyny v robce pro provoz a drûbu - na spot ebiëi neprov dïla servis, drûbu ani opravu jin neû n mi autorizovan osoba, kter spot ebië nerozebìrala ani s nìm jinak nemanipulovala - vöechny servisnì pr ce podle tèto z ruky musì prov dït servis Zanussi nebo jìm autorizovanè st edisko - kaûd vymïnïn spot ebië nebo vymïnïn vadn souë st se stanou naöìm vlastnictvìm - tato z ruka platì vedle vaöich z konn ch nebo jinak pr vnï podloûen ch pr v Model...»Ìslo v robku (E/PNC No.)... SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.)... eventuelnï KD /... V p ÌpadÏ technick ch problèm v m bude i n ö znaëkov servis kdykoliv k dispozici, volejte 02/ Adresy: ServisnÌ st edisko Zanussi ServisnÌ st edisko Zanussi Hanusova ulice t. Gener la PÌky Praha Brno Tel.: 02/ Tel.: 05/ BezpeËnost P eëtïte si tento n vod a varovn upozornïnì na zaë tku tohoto n vodu. V robce nezodpovìd za vady zp sobenè nespr vnï pouûìvan m v robkem nebo v robkem pouûìvan m pro jinè Ëely neû jsou Ëely specifikovanè v tomto n vodu. 11

12 Symbol na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek.

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P780ASCFPX P580ASCFPX UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost,

Více

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426

N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 N vod k pouûitì EFCR 942 EFC 9426-6426 Obsah Pokyny k zajiötïnì bezpeënosti... 2 Popis odsavaëe par... 4 Obsluha odsavaëe par... 5 drûba a ËiötÏnÌ... 5 Poruchy funkce... 7 P ÌsluöenstvÌ... 7 Technick data...

Více

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE

N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE N VOD K POUéITÕ DIGESTOÿE P580CE - P780CE UPOZORNÃNÕ Vzd lenost varnè desky od spodnì plochy digesto e musì b t nejmènï 65 cm. Pokud je v n vodu na instalaci varnè desky poûadov na vïtöì vzd lenost, musìte

Více

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY

KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY KOMBINACE CHLADNIÈKY A MRAZNIÈKY ZI2302/2T - ZI2303/2T 2222315-11 N VOD K POUéITÕ BEZPE»NOSTNÕ UPOZORNÃNÕ A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, abyste si tento n vod k pouûitì uschov vali spoleënï s chladniëkou.

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY CE850 Q N VOD K POUéIÕ EXERNÕ VENILA»NÕ JEDNOKY CE850 Q UPOZORNÃNÕ -------------------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi

Huz 5 Drop Stop. Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Huz 5 Drop Stop Beztlakov z sobnìkov oh ÌvaË vody N vod k obsluze a k mont ûi Obsah 1. N vod k obsluze.................... 6 1.1 Popis p Ìstroje.................. 6 1.2 Nejd leûitïjöì ve zkratce..........

Více

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1

VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VAMPYRÆ Multi 3 v 1 VAMPYRÆ Multi PRO 3 v 1 VÌce Ëelov vysavaë pro mokrè i suchè vys v nì N vod k pouûitì 822 949 252-0503 PERFEKTNÕ TVAR A FUNKCE 2 31 A = motorov hlava B = otoën spìnaë C = kolèbkov p

Více

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299

HDM9. Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika 73/23/CEE. HDM 9 c. 18149 5/99 - D 4329199 01-0299 HDM9 Dir. 89/336/CEE 73/23/CEE Merloni Elettrodomestici s.r.o. U nákladového nádraží 2, 130 00 Praha 3, Èeská republika www.merloni.com NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBÌ Via Aristide Merloni, 47-60044

Více

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi

Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5, EN 5 elnett Beztlakov 5- litrov z sobnìkov oh ÌvaË teplè vody N vod k obsluze a mont ûi EUN 5 jen pro mont û pod odbïrnè mìsto N vod k obsluze... TechnickÈ daje... 4 N vod k mont ûi... 6 Z ruka

Více

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ

ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891. N VOD K POUéITÕ ELEKTRICKÁ TROUBA ZOB 891 N VOD K POUéITÕ Pro Vaöi bezpeënost Tato upozornïnì se uv dïjì v z jmu VaöÌ bezpeënosti. PozornÏ Ëtete p ed instalacì nebo pouûìv nìm spot ebiëe. Je velmi d leûitè uschovat tento

Více

Monoblokov ho k pro topn olej M 1

Monoblokov ho k pro topn olej M 1 Monoblokov ho k pro topn olej M 1 V kon ho ku v rozmezì od 17 do 47 kw Ëel pouûitì Palivo 1. Popis VybavenÌ kotl OlejovÈ monoblokovè ho ky sèrie M 1 jsou kompaktnìmi jednostupúov mi ho ky malèho v konu,

Více

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5

ChladniËka na vìno. N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 ChladniËka na vìno N VOD K POUéITÕ ERC3711WS 818 35 03-00/5 D leûitè pokyny pro zachov nì bezpeënosti Funkce vaöì novè chladniëky na vìno se moûn odliöujì od funkcì vaöeho spot ebiëe, kter dosud pouûìv

Více

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY

TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TOPN ROHOéE PRO TEMPEROV NÕ A VYT PÃNÕ PODLAHY TF 800 S 120/1-7 TF 800 S 160/1-7 UPV S 120/1-8 UPV S 160/1-8 AUS ERFAHRUNG GUT Obsah Pro uûivatele Obecn upozornïnì strana 3 RozdÌl mezi temperov nìm a podlahov

Více

COMPETENCE B 4100. P epìnateln vestavn peëicì trouba. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4

COMPETENCE B 4100. P epìnateln vestavn peëicì trouba. Informace pro uûivatele AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 COMPETENCE B 4100 P epìnateln vestavn peëicì trouba Informace pro uûivatele AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 AUS ERFAHRUNG GUT Pozn mky V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! proëtïte si peëlivï

Více

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1

Návod k použití. Kuchyňská digestoř. Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Návod k použití CZ Kuchyňská digestoř Typ: OKC 6661 I IO 00208/1 Vážení kupující, Stali jste se uživateli nejnovější generace kuchyňských digestoří OKC 6661 I. Digestoř byla zaprojektována a vyrobena především

Více

Technick data r zn ch model

Technick data r zn ch model TLAKOV HOÿ K PLYN Plynov monoblokov ho k G 30 V kon ho ku v rozmezì od 40 do 350 kw SZ BRNO odpovìd p edpis m n sledujìcìch 0049 evropsk ch smïrnic: - 90/396/EWG SmÏrnice pro plynovè p Ìstroje - 73/23/EWG

Více

Vestavn peëicì trouba EON 943

Vestavn peëicì trouba EON 943 Vestavn peëicì trouba EON 943 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3 Pro uûivatele Pro instalatèra Pohled na spot ebië a ovl dacì panel 4 BezpeËnostnÌ opat enì 5 PeËicÌ trouba - zajiötïnì dve Ì, dïtsk

Více

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT

COMPETENCE E6100-1. P epìnateln vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT COMPETENCE E6100-1 P epìnateln vestavn spor k N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, tento n vod k pouûitì si peëlivï proëtïte. Dbejte p edevöìm odstavce "BezpeËnostnÌ pokyny"

Více

Vestavn spor k. N vod k instalaci a k pouûitì EON 946

Vestavn spor k. N vod k instalaci a k pouûitì EON 946 Vestavn spor k N vod k instalaci a k pouûitì EON 946 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! ProËtÏte si peëlivï tuto informaci pro uûivatele, zvl ötï kapitolu "BezpeËnostnÌ pokyny". Informaci pro uûivatele

Více

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK

Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Benutzerhandbuch / manual / manuale / manuel Návod na obsluhu LUCY COOK Obr. 1 Obr. 2 otevřená zavřená vzduchová klapka Obsah 1. Technické údaje str.2 2. Důležité informace str.2 3. Obsluha krbových kamen

Více

COMPETENCE E3191-4. Elektrick vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 822 923 445-A-261103-04

COMPETENCE E3191-4. Elektrick vestavn spor k. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 822 923 445-A-261103-04 COMPETENCE E3191-4 Elektrick vestavn spor k N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT 822 923 445-A-261103-04 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, proëtïte si laskavï peëlivï tyto informace pro uûivatele a uschovejte

Více

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze

HBG 60 ODSAVAČ PAR. Návod k instalaci a obsluze HBG 60 ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 POPIS Odsavač par lze instalovat ve filtrační nebo odtahové verzi. Filtrační verze (obr. 1) odsavač odsává vzduch z kuchyně nasycený párami a zápachy, čistí

Více

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO

Návod na obsluhu. Fig. 1 PI-KO Návod na obsluhu Fig. 1 PI-KO Obr. 1 Obr. 2 Otevřeno - Zavřeno Regulace primárního a sekundárního vzduchu Obsah 1. Techn. údaje str. 2 2. Důležité informace str. 2 3. Obsluha krbových kamen str. 3 4. Přehled

Více

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze

Sklokeramická deska PVD 830 N. Návod k obsluze Sklokeramická deska PVD 830 N Návod k obsluze 1 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Čas/Časovač/Odpočítávání Indikátor rozšířené zóny Zapnutí/vypnutí a zobrazení varné zóny Tlačítko Memory (paměť) Zóna časovače Tlačítka

Více

Sombra stropní modul. Montážní návod

Sombra stropní modul. Montážní návod Sombra stropní modul de Montážní návod Bezpečnostní pokyny Montáž, zapojení, uvedení do provozu a opravy smí provádět pouze odborník, který také může určit vhodné upevnění a odtah odsavače par. Upevnění

Více

CH ST TNÕCH A MÕSTNÕCH NOREM, KTER SE VZTAHUJÕ NA DODAVATELE JAKO 3M. VZHLEDEM K TOMU,

CH ST TNÕCH A MÕSTNÕCH NOREM, KTER SE VZTAHUJÕ NA DODAVATELE JAKO 3M. VZHLEDEM K TOMU, V ûen architekte/dodavateli: R d bych v m p i tèto p Ìleûitosti podïkoval za v ö z jem o v robky 3M KnihovnÌ systèmy. DomnÌv m se, ûe zde najdete vöechny informace, kterè budete pot ebovat p i implementaci

Více

Návod k použití a montáži

Návod k použití a montáži Návod k použití a montáži Vestavné moduly EM 10, EM 20, EM 30, EM 11, EM 21, EM 22, EM 31, stropní EM 05 S Obsah Strana 2 Strana 3 Strana 4 Strana 5 Strana 6-9 Strana 10 Strana 11 Strana 12 Předmluva K

Více

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EC 1183. Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EC 1183 Parní hrnec Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 65300KF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/617457

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 65300KF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/617457 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 65300KF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX

Více

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu

Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu Obecné pokyny pro instalaci, používání a údržbu PLYNOVÁ OPÉKACÍ PLOTNA Model: FTG6-05L, FTG6-05R FTG6-10L, FTG6-10R, FTG/C9-05L, FTG/C9-10 L FTG6-05L,FTG6-05R,FTG/C6-05L Obr. 1a G: Připojení plynu M: Plynový

Více

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR

HVSD 970 B ODSAVAČ PAR HVSD 970 B ODSAVAČ PAR Návod k instalaci a obsluze 1 OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní upozornění... 2 Instalace na zeď... 3 Ovládání... 7 Údržba... 8 Odstranění možných problémů... 9 ÚVOD Děkujeme za výběr

Více

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24

Dveřní závora. Obj. č.: 109 58 24 Dveřní závora Obj. č.: 109 58 24 Rozsah dodávky (viz obr. 1) Položka Popis 1 1 Dveřní závora PR 2600 2 1 Kryt tělesa zámku 3 2 Koncovka krytu 4 2 sady Plastové podložky 5 2 Uzavírací kryt 6 2 Krytka uzavíracího

Více

MICROMAT_DUO 3534 E. Mikrovlnn trouba. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4

MICROMAT_DUO 3534 E. Mikrovlnn trouba. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT. AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 MICROMAT_DUO 3534 E Mikrovlnn trouba N vod k pouûitì AEG Dom cì spot ebiëe BudÏjovick 5 140 21 Praha 4 AUS ERFAHRUNG GUT Pozn mky V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku! dïkujeme v m, ûe jste si zakoupili tuto

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS/ZW 18/24-2 DH AE 6 720 608 552 CZ (2007.01) JS Seznam Seznam 1 Bezpečnostní pokyny a vysvětlení symbolů 3 1.1 Bezpečnostní pokyny 3 1.2 Použité symboly

Více

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze

Kuchyňská digestoř. Návod k obsluze Kuchyňská digestoř Návod k obsluze ENGL IS ČESKY OBSAH strana 1. Úvod 8 2. Bezpečnostní doporučení 8 3. Pokyny k instalaci 9 4. Provoz a údržba 10 5. Technická pomoc 11 6. Odstavení z provozu, likvidace

Více

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31

ChladniËka kombinovan s mrazniëkou. N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 ChladniËka kombinovan s mrazniëkou N VOD K POUéITÕ ERO 2820 2222 365-31 V STRAHY A DŸLEéIT POKYNY Je velmi d leûitè, aby byl tento n vod k pouûitì dob e uschov n ve spojitosti s p Ìsluön m spot ebiëem.

Více

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01

Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Návod k použití LC 48650 LC 48950 S-574-01 Obr. 1 PLYN 2 Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské výpary a odvádí je přes tukový

Více

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X

6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Odsavač par Model 6 CDB 90X 6 CDB 70X 6 CDB 60X Návod k použití a instalaci OD 9 1 2 3* 4 2 a b c 3 5 4 Návod k montáži a k použití Při čtení návodu sledujte také obrázky na prvních stranách, na které

Více

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany

Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY. CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Dýchací vzduchový filtr NÁVOD K POUŽITÍ CONTRACOR GmbH 42329 Wuppertal Germany Obsah Bezpečnost Balení a technické údaje Úvod. Nastavení. Požadavky na vzduch Filtrační patrona Záruka a omezení záručního

Více

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH

» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH VÃSTNÕK ÿadu PRO OCHRANU OSOBNÕCH DAJŸ 2006» stka 41 28. Ëervna 2006 Cena 32,ñ KË OBSAH vod............................................................... 2478 I. Registrace a) DoplnÏnÌ zruöen ch registracì

Více

Automatick praëka DWD-M1031

Automatick praëka DWD-M1031 NÁVOD K OBSLUZE Automatick praëka DWD-M1031 Ekonomick systém praní Pro minimalizaci spot eby elekt iny a vody jsou praëkou snímány hmotnosti praného prádla a teplota vody a v závislosti na zjiötïn ch hodnotách

Více

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla

Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Návod k obsluze, údržbě a montáži výměníků tepla Úvod Tepelné výměníky společnosti WätaS jsou koncipované jako výměníky tepla vzduch-voda. Používají se pro chladiče nebo ohřívače, přímé výparníky / kondenzátory

Více

MCD2660E / MCD2661E. Mikrovlnn trouba s grilem. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1

MCD2660E / MCD2661E. Mikrovlnn trouba s grilem. N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1 MCD2660E / MCD2661E Mikrovlnn trouba s grilem N vod k pouûitì AUS ERFAHRUNG GUT TINS-A358URR1 V ûen z kaznice, v ûen z kaznìku, dïkujeme v m, ûe jste si zakoupili tuto mikrovlnnou troubu a ûe jste tak

Více

GENERAL Technické údaje / Oblasti použití Napětí akumulátoru... 12 V Kapacita akumulátoru... 2,0 Ah Jmenovitý příkon... 280 W Počet otáček motoru... 12000 1/min Síla na píst... 19 kn Doba lisování (podle

Více

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí

Návod k obsluze HLSI 4000. Myčka nádobí Návod k obsluze HLSI 4000 Myčka nádobí 1 Obsah Popis ovládacího panelu...3 Rozměry...3 Technické údaje...3 Volba programu a speciální funkce...4 Automatická signalizace závad...7 Bezpečnostní systém proti

Více

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě

PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Vzduchotechnika z plastů PRAČKY VZDUCHU POLENA Návod k používání, obsluze a údržbě Platnost od 1.1.2007 OBSAH: Dodávka a montáž: 1. Po dodání.2 2. Při montáži...2 3. Před uvedením do provozu..2 4. Provozní

Více

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498

TR12-1F. Návod k montáži a obsluze. Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem. obj.č. 7 719 002 498 Návod k montáži a obsluze TR12-1F Dálkový (bezdrátový) prostorový regulátor s přijímačem obj.č. 7 719 002 498 Bezporuchový provoz je zaručen při dodržování tohoto návodu. Prosíme po instalaci předat tento

Více

CH ST TNÕCH A MÕSTNÕCH NOREM, KTER SE VZTAHUJÕ NA DODAVATELE JAKO 3M. VZHLEDEM K TOMU,

CH ST TNÕCH A MÕSTNÕCH NOREM, KTER SE VZTAHUJÕ NA DODAVATELE JAKO 3M. VZHLEDEM K TOMU, V ûen architekte/dodavateli: R d bych v m p i tèto p Ìleûitosti podïkoval za v ö z jem o v robky 3M KnihovnÌ systèmy. DomnÌv m se, ûe zde najdete vöechny informace, kterè budete pot ebovat p i implementaci

Více

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE

Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE Vedení odtahu spalin pro plynový závěsný kotel ZS 12-1 AE 6 720 607 485 CZ (05.04) Obsah Obsah strana Bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny 2 Použité symboly 2 1 Použití 3 1.1 Všeobecné informace 3 1.2

Více

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití

Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000. Obj.č. 571010,571011, 571012. Návod k použití Pumpa Marathon 500/750/1000/1500/2000/2500/3000 Obj.č. 571010,571011, 571012 Návod k použití Rozbalování Jestliže při rozbalování zjistíte, že je výrobek poškozený, ihned kontaktujte dodavatele. Kde se

Více

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY

BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY IN 201502 M BATERIE S OKAMŽITÝM OHŘEVEM TEPLÉ VODY NÁVOD K POUŽITÍ Model č.: KDR-4E-3 PŘEDSTAVENÍ VÝROBKU 3 INSTALAČNÍ PODMÍNKY 3 ZPŮSOBY INSTALACE VÝROBKU 5 INSTALACE ZAŘÍZENÍ SE SPODNÍM PŘÍVODEM 6 KLÍČOVÉ

Více

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení

V - JET. protiproudé za ízení. P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET protiproudé za ízení P íru ka k montáži a používání protiproudého za ízení V - JET 1. Montáž za ízení Nákupem protiproudého za ízení V - JET, jste získali kvalitní výrobek, který vám zp íjemní

Více

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C

NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ TL 582 C NÁVOD K OBSLUZE AUTOMATICKÁ PRAÈKA TL 582 C 1 2 OBSAH Pro uživatele Pro instalatéra Bezpeènostní pokyny 4/5 Popis spotøebièe 6 Používání spotøebièe 7 Jak máte postupovat 8/9 Tabulka programù 10 Rady a

Více

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr.

N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 VITASEM A. Nr. 99 8531.CZ.80A.0. Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ N VOD K POUéÕV NÕ + POKYNY PRO PÿED NÕ V ROBKU... strana 3 Nr. 99 853.CZ.80A.0 VITASEM A Ihre / Your / Votre Masch.Nr. Fgst.Ident.Nr. CZ Vážený zemědělče! Učinil jste dobrou volbu, těší nás to a blahopřejeme

Více

Návod k obsluze a instalaci

Návod k obsluze a instalaci Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FBI 537 XS FBI 737 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY...2 TECHNICKÁ DATA...3 MONTÁŽ...4 OBSLUHA...6 ÚDRŽBA...7 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU

NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU NÁVOD K OBSLUZE LAMINÁTORU a Záruční list CityLam A3 1 Děkujeme, vybrali jste si laminovací stroj OPUS. Můžete si být jistí, že jste zvolili správně. Před použitím přečtěte návod na obsluhu a řiďte se

Více

Sprintline. Návod k použití. Model

Sprintline. Návod k použití. Model Návod k použití Model Zastoupení pro Českou republiku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 press_01_2009 Sprintline

Více

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo

Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Návod k použití pro Elektrické čerpadlo Katalogové číslo: 157043 Obecné údaje Použití podle určení Dieselové čerpadlo se smí používat pouze k čerpání motorové nafty Nikdy nečerpejte výbušné kapaliny, jako

Více

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění!

URČENÍ FUNKCE POPIS REGULÁTORU Upozornění! URČENÍ SOLARIS RRT 05.1 je určen k regulaci jednoduchých solárních systémů, u kterých je zdrojem tepla soustava kolektorů a teplo, vyrobené v kolektorech je určeno pro jedno místo spotřeby. Tím může být

Více

MTH 350. Hydraulicky ŻĚzenČ, beztlakovč malč prtokovč ohżěvaëe s topnm systčmem s neizolovanm drˇtem. Nˇvod k obsluze a k montˇűi.

MTH 350. Hydraulicky ŻĚzenČ, beztlakovč malč prtokovč ohżěvaëe s topnm systčmem s neizolovanm drˇtem. Nˇvod k obsluze a k montˇűi. MTH 350 Hydraulicky ŻĚzenČ, beztlakovč malč prtokovč ohżěvaëe s topnm systčmem s neizolovanm drˇtem ťesky Nˇvod k obsluze a k montˇűi A 190 120 82 E 4 5 165 143 6 4,8 3 7 95 30 G 3/8 20 2 1 B C D 1 MTH

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 57 08 22 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 57 08 22 Účel použití čerpadla Výkonné a robustní čerpadlo k vyprazdňování zahradních rybníčků, k čerpání vody ze sklepů, plaveckých bazénků, vsakovacích jam nebo ze zaplavených

Více

ST-EC 1075. Elektrická trouba

ST-EC 1075. Elektrická trouba ST-EC 1075 Elektrická trouba Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme si jistí, že náš výrobek se stane

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze CORREX MP Anoda s cizím zdrojem napětí CZ Návod k instalaci a obsluze MAGONTEC Group MAGONTEC GmbH Obsah Strana 1 Bezpečnostní pokyny...3 2 Používání v souladu s určením...5 3 Funkce...5 4 Objem dodávky...5

Více

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315

Návod na obsluhu a údržbu. nýtovacích kleští v kufříku. Obj. č. D 322 315 Návod na obsluhu a údržbu nýtovacích kleští v kufříku Obj. č. D 322 315 Říjen 2002 Vážený zákazníku děkujeme Vám za projevenou důvěru v náš výrobek. Před tím, než začnete s nýtovacími kleštěmi pracovat

Více

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A

DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A Návod k použití DKE 665 A DKE 765 A DKE 965 A B-619-01 Obr. 1 PLYN Popis odsavače ELEKTRO Popis odsavače Osvětlení Druhy provozu Provoz s odvětráním Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Ventilátor odsavače

Více

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet

PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ. Compass Single Jet. Compass Double Jet PROTIPROUDÉ ZAŘÍZENÍ Compass Single Jet Compass Double Jet NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 1. Montáž zařízení Nákupem protiproudého zařízení Compass Jet, jste získali kvalitní výrobek, který vám zpříjemní chvíle

Více

MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ

MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ MIKROVLNN TROUBA N VOD K POUéITÕ Model EMS 1760 TINS-A385URRO OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny... 3-5 Mikrovlnn trouba a p ÌsluöenstvÌ... 6 Ovl dacì panel... 7 P ed prvnìm pouûitìm... 8 NastavenÌ hodin...

Více

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000

N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 N VOD K POUéITÕ EXTERNÕ VENTILA»NÕ JEDNOTKY EMD 1000 UPOZORNÃNÕ --------------------------------------------- Ods van vzduch se nesmì odv dït do potrubì, kterè slouûì k odtahu zplodin tepeln ch zdroj

Více

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin

Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin Návod pro instalaci, obsluhu a údrωbu Nástìnn plynov kotel s pøirozen m odtahem spalin 6 720 610 716-00.1O DAGAS 01-24 CK OSW Obsah Obsah Varování 3 Symboly 3 1 Podrobnosti o zaøízení 4 1.1 Prohlá ení

Více

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75.

Návod k použití. Vestavné odsavače par STD6.1, STD6, BT06.6, BT08.6, BT09.1, BT09.2, BT11, BT11.1, BT13.1, BT16, CAN52.1, CAN54, CAN75, CAN75. Návod k použití Vestavné odsavače par STD6., STD6, BT06.6, BT08.6, BT09., BT09., BT, BT., BT., BT6, CAN5., CAN54, CAN75, CAN75. OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace

Více

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle

PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle Teplo pro váš domov od roku 1888 PŘESTAVBOVÁ SADA KOTLE U 22 NA WOODPELL Návod k přestavbě kotle CZ_2014_26 Obsah: str. 1. Technické údaje kotle po přestavbě... 3 2. Dodávka a příslušenství... 4 3. Postup

Více

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01

mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. DHI 6655 FF mikosoft praha s.r.o. mikosoft praha s.r.o. B-361-01 DHI 655 F B-361-01 Obr. 1 PLYN ELEKTRO Při čtení návodu sledujte poslední stránky s obrázky. Popis odsavače Přepínač světlo / ventilátor Druhy provozu Provoz s odvětráním Ventilátor odsavače nasává kuchyňské

Více

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7

Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4. Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6. Používání Ovládací prvky 7 OBSAH Vaše odsávací digestoř Popis 4 Úvod 4 Bezpečnost Bezpečnostní opatření, která musíte podniknout 5 Odsávací systémy 6 Používání Ovládací prvky 7 Údržba Čištění 9 Tukové filtry 10 Uhlíkový filtr 10

Více

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného

Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného Návod na obsluhu a instalaci kulového kohoutu, elektricky poháněného typ KHE 3/4 Obj. č. B 111 157 typ KHE 1 Obj. č. B 111 158 typ KHE 1 1/4 Obj. č. B 111 159 typ KHE 1 1/2 Obj. č. 111 160 typ KHE 2 Obj.

Více

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace)

BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) a seřízení CZ BC1S jeden topný had BC2S dva topné hady (solární aplikace) Dodatečná montáž elektrické topné vložky (volitelné) Popis a určení spotřebiče Zásobníky BC1S, BC2S jsou určeny pro ohřev teplé

Více

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz

FROTT s.r.o. Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A. 5. září 2014 frott@frott.cz FROTT s.r.o Okružní pila na dřevo - typ HVP 60 A Manuál 5. září 2014 frott@frott.cz Obsah 1 Uvedení stroje do provozu 2 1.1 Připojení stroje na elektrickou síť.............................. 2 1.2 Uvedení

Více

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod

Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60. Obsah Strana. 1. Úvod Převodní (předřadný) transformátor AT-400 NV (AT 400 VA) Obj. č.: 51 13 60 Obsah Strana 1. Úvod... 2 2. Účel použití transformátoru... 3 3. Bezpečnostní předpisy... 4 4. Součásti transformátoru... 5 Přední

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR NÁVOD K POUŽITÍ Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který najdete na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

Návod k montáži a obsluze RJ 10

Návod k montáži a obsluze RJ 10 Návod k montáži a obsluze RJ 10 VŠEOBECNÉ INFORMACE Je striktně zakázané kopírovat nebo rozmnožovat tento Návod k montáži a obsluze, bez písemného souhlasu výrobce. Překlad do dalších jazyků celku nebo

Více

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7

Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční tlakový ventil typ 2357-1/6 Přepouštěcí ventil typ 2357-2/7 Redukční ventil typ 2357-1 Přepouštěcí ventil typ 2357-2 Redukční ventil typ 2357-6 Obrázek 1 tlakový regulátor typ 2357 Návod k montáži

Více

MIKROVLNN TROUBA KOR-6L9RC/6L9RR/6L9RW/6L9RB/6L9RN. N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA. P ed pouûitìm trouby si prosìm p eëtïte cel n vod.

MIKROVLNN TROUBA KOR-6L9RC/6L9RR/6L9RW/6L9RB/6L9RN. N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA. P ed pouûitìm trouby si prosìm p eëtïte cel n vod. MIKROVLNN TROUBA KOR-6L9RC/6L9RR/6L9RW/6L9RB/6L9RN N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA P ed pouûitìm trouby si prosìm p eëtïte cel n vod. OPATÿENÕ PRO ZABR NÃNÕ MOéN MU OZ ÿenõ MIKROVLNNOU ENERGIÕ (a) V û dnèm p

Více

ČR SATURN HOME APPLIANCES

ČR SATURN HOME APPLIANCES ST-EC1070 Elektrická trouba Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ

MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ MIKROVLNN TROUBA S GRILEM N VOD K POUéITÕ Model EMS 2688 TINS-A364URR0 OBSAH D leûitè bezpeënostnì pokyny...3-5 Mikrovlnn trouba a p ÌsluöenstvÌ... 6 Ovl dacì panel... 7 P ed prvnìm pouûitìm... 8 NastavenÌ

Více

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného

Obsah. 1. Systém domácího videovrátného Obsah 1. Systém domácího videovrátného... 2. Obsah dodávky... 2 3. Technický popis výrobku... 2 4. Instalace... 4 5. Příklady možných zapojení systému videovrátného... 7 6. Obsluha... 7 7. Tabulka poruch

Více

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ

REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ 2250 REGULÁTOR FORTE NÁVOD PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A POUŽITÍ Radiátor neinstalujte s regulátorem FORTE nahoře. Radiátor neinstalujte pod nebo před síťovou zásuvku nebo svorkovnici. Regulátor se nesmí dotýkat

Více

PL CZ SK H BG RO SL HR GB

PL CZ SK H BG RO SL HR GB CZ NÁVOD K INSTALACI Poznámka k instalaci: minimální vzdálenost mezi plotýnkami nádob na sporáku a nejnižší částí kuchyňského odsavače par nesmí bý t menší než 50 cm u elektrických sporáků a 75 cm u plynových

Více

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682

Odsavač par. Návod k obsluze HHT 682 Odsavač par Návod k obsluze HHT 682 1 1 2 3 9.5 mm 4 5 6 A 2 7 8 S 260 80 48 80 36 9 B C 10 D 11 12 13 VYSOKÉ NAPĚTÍ Nesnímejte kryty! Uvnitř je vysoké napětí 3 Varování Vzdálenost mezi varnou deskou a

Více

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD

INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD NET N CLEAN INTEGROVANÝ ČISTÍCÍ SYSTÉM PRO SOUKROMÉ I VEŘEJNÉ BAZÉNY ROZVODNÁ HLAVA KÓD 21257 Návod na použití a údržbu 1/8 Tento návod obsahuje důležité bezpečnostní instrukce pro použití výrobku. Proto

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu MODELY: SPORÁKY SNACKOVÉ CG 210 CG 310 CG 210 G CG 310 G CG-310/CG-310-G CG-210/CG-210-G CG-300S CG-200S Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Fig. 4 Obr. 6 Obr. 7 Obr.

Více

Vnitřní elektrické rozvody

Vnitřní elektrické rozvody ČSN 33 2130 Vnitřní elektrické rozvody 44. Požadavky na elektrický rozvod Elektrický rozvod musí podle druhu provozu splňovat požadavky na : - bezpečnost osob, užitných zvířat a majetku - provozní spolehlivost

Více

Návod k použití LC 8K950 S-576-01

Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Návod k použití LC 8K950 S-576-01 Popis odsavače Popis odsavače Druhy provozu Skleněný štít Kryt komínu Přepínač světlo/ventilátor Toho lze dosáhnout tehdy, když neuzavíratelnými otvory, např. ve dveřích,

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS

Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS Návod k obsluze a instalaci Odsavač par FDPA 904 XS OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 4 OBSLUHA... 7 ÚDRŽBA... 8 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ Přístroj smí zapojit pouze kvalifikovaný

Více

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H

Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H Návod k obsluze a instalaci Odsavače par FPL 457 I 645H FPL 607 I 645H FPL 907 I 645H OBSAH DOPORUČENÍ A POKYNY... 2 TECHNICKÁ DATA... 3 MONTÁŽ... 5 OBSLUHA... 9 ÚDRŽBA... 10 DOPORUČENÍ A POKYNY MONTÁŽ

Více

MIKROVLNN TROUBA KOR-7G8KW/ KOR-7G8KB/ KOR-7G8KWOR/ KOR-7G8KWPK/ KOR-7G8KWSL. N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA

MIKROVLNN TROUBA KOR-7G8KW/ KOR-7G8KB/ KOR-7G8KWOR/ KOR-7G8KWPK/ KOR-7G8KWSL. N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA MIKROVLNN TROUBA KOR-7G8KW/ KOR-7G8KB/ KOR-7G8KWOR/ KOR-7G8KWPK/ KOR-7G8KWSL N VOD K OBLUZE & KUCHAÿKA P ed pouûitìm trouby si prosìm p eëtïte cel n vod. OPATÿENÕ PRO ZABR NÃNÕ MOéN MU OZ ÿenõ MIKROVLNNOU

Více

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw

1.24, 2.24. Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 1.24, 2.24 SZ BRNO Z vïsnè plynovè kotle, s odtahem spalin do komìna, pro vyt pïnì a p Ìpravu teplè uûitkovè vody (TUV) 10 aû 24 kw 0085 ««OdpovÌd p edpis m n sledujìcìch evropsk ch smïrnic: - 90/396 EU

Více

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S 763 64 Spytihněv č.p. 576, okres Zlín tel.:+420 577 110 311, fax:+420 577 110 315 teiko@teiko.cz; www.teiko.cz zelená linka 800 100 050 MONTÁŽNÍ A UŽIVATELSKÝ NÁVOD SPRCHOVÝ KOUT PREMIUM PSDKR 1/120 S

Více

Interline. Návod k použití. Model

Interline. Návod k použití. Model Návod k použití Model Interline Zastoupení pro Českou republi ku: PROMTINVEST spol. s r.o. e-mail: info@odsavacefaber.cz, www.odsavacefaber.cz tel.: +420 566 630 160, fax: +420 566 631 161 Důležitá upozornění

Více

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL

SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL SKLÁDACÍ SKLADOVACÍ KONTEJNER KOVOBEL VÝŠKA 2600 mm NÁVOD K MONTÁŽI A POUŽÍVÁNÍ A KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ KOVOBEL, výrobní družstvo Telefon: +420 379 724 441 Cihlářská 503 Fax : +420 379 722 552 344 01

Více

Priročnik za uporabnika - Ghidul utilizatorului Ръководство за потребителя - Korisnički priručnik Korisnički vodič - Podręcznik użytkownika

Priročnik za uporabnika - Ghidul utilizatorului Ръководство за потребителя - Korisnički priručnik Korisnički vodič - Podręcznik użytkownika SL RO BG HR SR PL CS HU SK UK RU Priročnik za uporabnika - Ghidul utilizatorului Ръководство за потребителя - Korisnički priručnik Korisnički vodič - Podręcznik użytkownika Uživatelská příručka - Használati

Více

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1

POWAIR0013. Fig. A. Fig 1 3 2 POWAIR0013 4 1 Fig. A 10 11 Fig 1 Copyright 2014 VARO www.varo.com POWAIR0013 Fig. 2 Fig. 3 Copyright 2014 VARO www.varo.com 1 OBLAST POUŽITÍ...2 2 POPIS (OBR. A)...2 3 SEZNAM OBSAHU BALENÍ...2 4 BEZPEČNOSTNÍ

Více