Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů"

Transkript

1

2

3 Závěrečná zpráva projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Cz / /2059 Projekt byl realizován v období 1/2006 9/2006

4 Václav Stárek Praha 2006

5 obsah Obsah Úvodem...7 Cíle projektu...9 Partneři projektu...10 Vazba projektu na strategické dokumenty...11 Realizace projektu harmonogram a aktivity...13 Cílová skupina projektu...18 Shrnutí a výstupy projektu...20 Struktura tréninkového programu...21 Vybrané kapitoly tréninkového programu...23 Rezervační oddělení...23 Jak by mělo být vybaveno rezervační oddělení?...23 Organizační struktura rezervačního oddělení...23 Jaký by měl být pracovník rezervačního oddělení?...23 REZERVAČNÍ PROCES...23 TYPY A ZDROJE REZERVACÍ...23 Podle zdroje rezervace:...23 TELEFONICKÁ REZERVACE...24 Základní pravidla při telefonickém rozhovoru...24 Průběh telefonické rezervace...24 Individuální rezervace...24 Rezervace od cestovní kanceláře...24 Platební a stornopodmínky...24 PRODEJ A UP-SELLING...24 Náležitosti prodeje...24 Nabídka produktu...24 Překonávání překážek...24 Uzavření obchodu...24 REVENUE MANAGEMENT...24 Sledované ukazatele výkonu ubytovacího zařízení...24 Co může pomoci posoudit situaci Vašeho hotelu na trhu?...25 Globální rezervační systémy...25 PŘÍKLADY FORMULÁŘŮ...25

6

7 úvodem také v této významné části sektoru cestovního ruchu. V poslední době čelíme stále větší Úvodem První teze projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů mají svůj počátek již na začátku roku V té době byl za pomoci sponzorů vytvořen Národní federací hotelů a restaurací České republiky první projekt, který byl zaměřen na práci pracovníků hotelových recepcí. Hlavním hybným faktorem k této iniciativě byla zkušenost odborníků z reality každodenního života, kdy se stále potýkáme s neznalostmi a nedostatkem porozumění základních procesů práce s hostem a efektivního využívání technologií v oblasti ubytování. Mnoho již bylo napsáno o gastronomii (i když ani těchto publikací není stále dostatek), jen málo však, možná takřka nic, nebylo vytvořeno pro pracovníky ubytovacích zařízení. Přitom v hotelovém provozu představuje celkový poměr tržeb za ubytování často více než 70 % celkového obratu těchto zařízení. Národní federace hotelů a restaurací České republiky (NFHR ČR) vždy uznávala jako jednu ze svých hlavních priorit péči o celoživotní vzdělávání, vývoj vzdělávacích programů pro sektor hotelnictví a gastronomie stejně jako sledování nových trendů jak na národní, tak mezinárodní úrovni. Není tedy divu, že ani tato oblast neunikla pozornosti NFHR ČR, která se rozhodla vytvořit program na podporu kvalifikace a udržení pracovníků konkurenci v našem oboru a zároveň se potýkáme s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků a často poměrně vysokou fluktuací. Při úvahách o nejvhodnější formě metodiky těchto konkrétních vzdělávacích programů pro zaměstnance hotelů bylo rozhodnuto využít kombinace krátké audiovizuální instruktáže v kombinaci s písemným manuálem a jednodenním školením pro zaměstnance. Důraz je přitom vždy kladen na to, aby školení prováděli zkušení odborníci z praxe, kteří nejen, že budou schopni informace frekventantů efektivně předat, ale zároveň budou schopni s nimi řešit také malé případové studie, zaměřené na problémy z každodenní praxe. Jako první tedy v březnu roku 2005 vznikl projekt HOTELOVÁ RECEPCE, který byl zaměřen na práci recepčních, nové trendy, využití technologií, komunikaci s hostem a zvyšování kvality služeb. Tento projekt byl (a stále je) pro svou úspěšnost šířen v rámci celé

8 úvodem České republiky a byl využit jako školicí program například pro některé renomované české hotelové řetězce a nezávislé hotely, například OREA Hotels, EDEN Group Karlovy Vary, Hotel Prezident Praha, Grandhotel Bohemia a mnoho dalších. Celkem bylo v tomto projektu za rok 2006 proškoleno již více než 200 pracovníků. Následný projekt Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů byl vytvořen v souvislosti s vyhlášením výzvy na podávání projektů do opatření Zvýšení adaptability zaměstnavatelů a zaměstnanců na změny ekonomických a technologických podmínek jako podpora konkurenceschopnosti v rámci priority Adaptabilita a podnikání operačního programu Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Prahy, do kterého byla žádost o finanční podporu také podána. Cílovou skupinou projektu byli podnikatelé a zaměstnanci z hl. m. Prahy. Oprávněnost uvedených podnětů a tezí i vlastní návrh projektu potvrdilo i předprojektové dotazníkové šetření, ve kterém byly osloveny hotely a firmy podnikající v hotelnictví v hl. m. Praze, z nichž více než 70 % projevilo o takovýto projekt zájem. Dále oprávněnost tohoto projektu také potvrzuje fakt, že bylo v jeho rámci proškoleno více účastníků než projekt původně zamýšlel a program Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů bude i nadále šířen, a to nejen v rámci hl. m. Prahy, ale po ukončení projektu je již nabízen také mimo území v ostatních regionech České republiky. Projekt byl vybrán k realizaci pod číslem CZ / /2059 a jeho realizace byla zahájena 1. ledna 2006 a ukončena Mezi prvotní podněty, které vedly ke vzniku návrhu tohoto projektu, patřilo například to, že cestovní ruch a s ním úzce spjaté hotelnictví patří mezi dynamicky se rozvíjející sektory hl. m. Prahy a dále, že po vstupu České republiky do Evropské unie došlo k určitým změnám trhu a požadavků legislativy, stejně jako k dalšímu rozvoji cestovního ruchu, který přináší nové požadavky našich zákazníků. Jejich zvládnutí a aplikace do praxe se stává důležitou podmínkou zvýšení konkurenceschopnosti podnikatelů.

9 cíle projektu 3) prezentace případové studie spojené se zkouškou příjmu zkušebních telefonních rozhovorů a vzory korespondence, které jednotliví účastníci samostatně vyřizují Cíle projektu Cílem projektu je podpora rozvoje lidských zdrojů cestovního ruchu v hl. m. Praze vytvořením, pilotním ověřením a následnou realizací vzdělávacího kurzu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů, který je zaměřen na zvýšení odborných znalostí pracovníků rezervačních a servisních center hotelu tak, aby byli připraveni na nové trendy v oblasti cestovního ruchu. Cílem vzdělávacího programu je standardizace postupu a zlepšení prodejních návyků pracovníků těchto zařízení. 4) up-selling (cross-selling) - instruktáž a praktické cvičení, jehož cílem je vybudovat schopnosti aktivního prodeje a znalosti produktů u všech účastníků programu 5) závěrečný test Dlouhodobým a globálním cílem je zvýšit odbornou kvalifikaci zaměstnanců cestovního ruchu a jejich flexibilitu na trhu práce, a tím i podpořit konkurenceschopnost subjektů regionu hl. m. Prahy. Vzdělávací program je realizován formou jednodenního workshopu, který obsahuje následující komponenty: 1) audiovizuální instruktáž na téma efektivní činnost rezervačního oddělení 2) prezentace problematiky rezervací včetně aktivní diskuze účastníků

10 partneři projektu Partneři projektu Partnerem projektu se stal AMICALE Czech Republic AICR (sdružení vedoucích ubytovacích úseků pěti a čtyřhvězdičkových hotelů), který jako člen mezinárodního sdružení má aktuální přístup k nejnovějším trendům v této oblasti. Členové AICR se účastní pravidelně mezinárodních konferencí, kde je předáváno know-how a dobré zkušenosti z praxe. AICR je v přímém kontaktu se zaměstnanci hotelu na pozici recepčních a rezervačních center, ale i s vedením hotelu, a zná tedy aktuální vzdělávací a tréninkové potřeby zaměstnanců tohoto sektoru cestovního ruchu. AICR se aktivně zapojil do všech fází plánovaného projektu. Jeho členové se podíleli na prezentační části projektu hlavně kontaktováním a prezentací projektu zaměstnancům hotelů. V části věnované přípravě vzdělávacího programu partner aktivně participoval v týmu tvůrců programu. V realizační části byli členové AICR součástí lektorského a realizačního týmu. 10

11 vazba projektu na strategické dokumenty ruchu vycházející ze Společného regionálního operačního programu a Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů patří opatření 4.2 Specifické Vazba projektu na strategické dokumenty Projekt vychází z tezí a cílů, které jsou deklarovány v následujících evropských a národních strategických dokumentech: 1) Lisabonská deklarace (jednání rady Evropy března 2000) modernizace evropského sociálního modelu, investice do lidských zdrojů 2) Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR mezi cíle koncepce patří vytvoření systému celoživotního vzdělávání dospělých v oblasti cestovního ruchu, priorita 2: Podpora budování organizační struktury cestovního ruchu a příprava lidských zdrojů pro cestovní ruch, opatření 2.5: Prohloubení znalostí a dovedností pracovníků a podnikatelů v oblasti cestovního ruchu 3) Postup realizace a aktualizace Koncepce státní politiky cestovního ruchu v ČR do roku 2006 (Listopad 2004) schválený v USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 5. ledna 2005 č. 23 mezi priority a opatření cestovního vzdělávání (v oblasti cestovního ruchu) Opatření se soustředí zejména na podporu rozvoje nové znalostní ekonomiky, na posílení profesní kvalifikovanosti a vzdělanosti ve vybraných sektorech (průmysl, životní prostředí a cestovní ruch), zejména specifických, dosud nedostatečně rozvíjených oblastí. V oblasti cestovního ruchu jde především o: zlepšení profesní přípravy a vzdělávání, zkvalitnění regionálního marketingu a managementu cestovního ruchu, přípravu obsahu nových standardů vzdělávání 4) Národní program rozvoje vzdělávání Bílá kniha (2002) projekt se snaží naplnit následující strategické linie vzdělávání CR: a) Realizace celoživotního vzdělávání 11

12 vazba projektu na strategické dokumenty pro všechny b) Přizpůsobování vzdělávacích a studijních programů potřebám života v informační společnosti 5) Národní akční plán zaměstnanosti na léta projekt se snaží naplnit následující: Ve shodě s Lisabonskou strategií stanovila vláda ČR v roce 2004 priority, mezi které patří podpora hospodářského růstu a konkurenceschopnosti a zaměstnanost a také klade důraz, v návaznosti na nedávno přijatou strategii rozvoje lidských zdrojů, na zvyšování účasti v terciárním vzdělávání a v odborné přípravě, jak zásadní pro trvalou tvorbu pracovních míst a podporu profesní a územní mobility. projekt navazuje na PRIORITA Č. 4 PODPORA ROZVOJE LIDSKÉHO KAPITÁLU A CELOŽIVOTNÍHO VZDELÁVÁNÍ Projekt je též navázán na strategie a politiky Rovných příležitostí deklarovaných v dokumentech: Rámcová strategie ES pro rovnost mužů a žen Priority a postupy vlády ČR při prosazování rovnosti mužů a žen Strategie rozvoje lidských zdrojů pro CR (2003) Programové prohlášení Rady hlavního města Prahy pro volební období

13 realizace projektu harmonogram a aktivity Realizace projektu harmonogram a aktivity Celý projekt byl naplánován na období devíti měsíců: od do Projekt je zaměřen na proškolení zaměstnanců rezervačních center a recepcí hotelů a ostatních ubytovacích zařízení, zvláště pak v oblasti organizace práce, efektivní komunikace se zákazníkem, up-selling, vysvětlení základních pojmů revenue managementu, práce s cenami a kontrole kapacity. Projekt je plně financován z ESF, MPSV a Magistrátu hl. m. Prahy. Proto je v pilotní fázi a následujících bězích nabízen zatím pouze pro společnosti působící na území hl. m. Prahy. 13

14 harmonogram projektu Harmonogram projektu Prezentace projektu a jeho záměru cílové skupině Vytvoření metodiky a obsahová tvorba projektu Pilotní ověření kurzu I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X X X X X X X X Evaluace a modifikace kurzu X X Realizace následných běhů kurzu Diseminace a prezentace výsledku projektu, vytvořené metodiky vzdělávacího kurzu X X X X X X Projekt je realizován v souladu se zadáním a smlouvou. Jednotlivé kroky byly až doposud plněny v souladu se schváleným harmonogramem. Prezentace projektu probíhala průběžně spolu s vytvářením metodiky a obsahové tvorby projektu. Tato přípravná část byla realizována v období leden duben Prezentace proběhla jak v odborných časopisech, tak na webových stránkách a prezentací projektu na TK s novináři, prezentaci během zasedání členů KS NFHR v Praze. Tvorba vlastního tréninkového projektu byla rozdělena do tří etap tvorba písemných tréninkových materiálů a metodiky, tvorba bodového scénáře a následně tvorba instruktážního AV pořadu v rozsahu 40 stran. 14

15 harmonogram projektu V květnu 2006 bylo zahájeno pilotní ověření projektu a jeho následné vyhodnocení. V této fázi bylo proškoleno celkem 21 zaměstnanců. Následné běhy proběhly dle harmonogramu v měsících červnu až srpnu Proti projektu se rozhodl realizační tým zvýšit celkový plánovaný počet proškolených pracovníků z původních 60 na 80, při dodržení původního rozpočtu s možností uspořádat ještě jedno školení navíc v srpnu Ve skutečnosti tedy bylo v projektu proškoleno 84 frekventantů kurzu. V období od ledna 2006 do konce září 2006 byly realizovány následující aktivity: 1) Záměry projektu byly prezentovány cílové skupině n byla zajištěna ingová informace pro všechny hotely dle databáze HotelGuide na území hl. m. Prahy n provedena prezentace projektu na a n informace v časopisech COT, Food Service, NFHR INFO, Zpravodaj členů HO.RE.KA ČR n Prezentační seminář ředitelům Pražských hotelů 22. března 2006 v hotelu Hilton Praha na zasedání ředitelů KS Praha. Byly vytvořeny propagační materiály a tisková zpráva, která byla připravena pro zahraniční manažery v anglickém jazyce. Na základě těchto aktivit a prezentace ředitelům hotelů formou osobní prezentace, ingu, publikací v odborných časopisech a přímým oslovením potencionálních klientů během všech akcí, kde se zúčastnila NFHR ČR (semináře, workshopy, veletrhy). Na základě těchto aktivit byly získáni účastníci dvou pilotních kurzů a následujících běhů. 2) Vytvoření metodiky a obsahová tvorba kurzu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Během této fáze byl vytvořen realizační tým, který se podílel na vytvoření všech komponentů projektu: n Scénář AV programu n Audiovizuální instruktáž v rozsahu 30 minut n Studijní materiály v rozsahu 30 stran n Banka závěrečných otázek pro absolventy kurzu Na základě prvních jednání a prostudování dokumentace k projektu byla stanovena Garanční rada, která sestávala ze všech členů realizačního týmu, zástupců NFHR ČR a partnera AICR ČR. Garanční rada zároveň svými členy reprezentovala cílovou skupinu, protože členem realizačního týmu je také několik pracovníků rezervačních center. Složení Garanční rady: Václav Stárek generální sekretář NFHR ČR koordinátor projektu Martina Vondrová sekretariát NFHR ČR administrační pracovnice Ivana Srdínková manažer vzdělávacích programů NFHR ČR metodik 15

16 harmonogram projektu Marta Králová Trénink Manager, hotel InterContinental Praha autor a tutor Markéta Zieglerová Reservation Manager, hotel InterContinental Praha autor a tutor Simona Gerstbergerová Reservation Manager Grandhotel Bohemia autor a tutor Jana Karpíšková Manager Reservation Centre, NOVOTEL, ACCOR Hotels autor a tutor Tamara Novotná HRMC účetní Jaroslav Vaculka Prezident A.I.C.R. zástupce partnera a odborný konzultant Tomáš Longa A.I.C.R. General Manager hotel IBIS Praha Karlín odborný konzultant Petr Hlaváč A.I.C.R. Commercial Director, Special Tours Praha odborný konzultant 3) Pilotní ověření kurzu Během této fáze byly realizovány dva pilotní kurzy projektu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů. V pilotním projektu bylo proškoleno 21 pracovníků rezervačních center hotelů. Všichni účastníci obdrželi kromě monitorovacích listů také dotazníky pro vyhodnocení kurzů (výsledky vyhodnocení dotazníků přiloženy k monitorovací zprávě). 4) Evaluace a modifikace pilotní části projektu Vyhodnocením dotazníků účastníků pilotního programu a posouzením metodika a lektorů kurzů bylo rozhodnuto, že program naplňuje původní záměr projektu. Z tohoto důvodu doporučila garanční rada, aby projekt dále pokračoval následnými běhy. Příkladové materiály pro účastníky školení byly rozšířeny o vzory dopisů a objednávek také v německém a anglickém jazyce, protože s touto formou korespondence se pracovníci rezervačních center nejčastěji stýkají. Dále bylo rozhodnuto, že vzhledem k zájmu bude počet účastníků navýšen z původních 60 frekventantů na 80, při zachování původního rozpočtu. 5) Realizace následného běhu kurzů Realizace následných běhů již evaluovaného a aktualizovaného vzdělávacího kurzu proběhla v následujících 4 kurzech, kde bylo proškoleno 60 účastníků z řad pracovníků rezervačních oddělení pražských hotelů. Během těchto kurzů byl již zaznamenán zájem o konání dalších následných běhů kurzů, a to nejen v rámci pražských hotelů, ale také v ostatních regionech. 6) Diseminace a prezentace výsledků projektu, metodiky a vzdělávacích kurzů Vyhodnocení kurzu během tiskové konference s novináři, kde byla rozdána tisková zpráva o vyhodnocení kurzu. Prezentace kurzů na konferencích, kterých se zúčastnili jako přednášející zástupci NFHR ČR setkání odborných učitelů v Kroměříži prezentovala Dr. Ivana Srdínková, HORECA Summit 16

17 harmonogram projektu prezentace na téma kvalifikace pracovníků a konkrétní příklady vzdělávacích programů. Vzhledem k velkému zájmu o tento projekt, který byl zaznamenán již během pilotních běhů programu, bylo rozhodnuto, že tento projekt bude dále šířen nejen v rámci území hl. m. Prahy, ale ve všech ostatních regionech ČR. Projekt bude šířen za cenu úměrnou, která bude odrážet pouze náklady na dopravu, prostory, tisk výukových materiálů, spojenou administrativu a náklady na lektory. existujících kurzech Recepce a Nové trendy v činnosti rezervačních centrech hotelů. Tento projekt tedy nepřímo také napomohl k dalšímu rozvoji odborného školství. Během vyhodnocení projektu byl program shledán jako užitečný také pro aktualizaci informací odborných učitelů hotelových škol a učilišť. Z tohoto důvodu byl vytvořen nový produkt pro hotelové školy, který bude i nadále šířen prostřednictvím NFHR ČR. Projekt pod názvem Vzdělávání odborných učitelů hotelových škol bude pravidelně každoročně nabízet školám proškolení odborných učitelů v projektech, které během roku vytvoří NFHR ČR. Tyto projekty budou odborným školám nabízeny pouze za cenu nákladů na výukový materiál, lektoři (pokud budou souhlasit) provedou výuku sponzorsky. Věříme, že se nám touto cestou podaří zajistit dostupnost aktualizovaných odborných informací z praxe pro učitele odborných předmětů a následně tak přenést tyto informace do výuky studentů budoucích mladých odborníků v sektoru hotelnictví a gastronomie. Pro první fázi v prosinci 2006 lednu 2007 počítáme s proškolením učitelů odborných předmětů v již 17

18 cílová skupina projektu Cílová skupina projektu Do pilotního ověření vzdělávacího programu se přihlásilo 41 účastníků, z nichž 26 (65 %) program úspěšně dokončilo. Charakter pilotní skupiny ilustrují následující grafy: 18

19 cílová skupina projektu 19

20 shrnutí a výstupy projektu osobních pohovorů s účastníky pilotního ověření, potvrdily potřebnost a užitečnost vytvořeného vzdělávacího programu s výše uvedeným obsahem. Zároveň Shrnutí a výstupy projektu Výstupy V rámci projektu byla navržena a evaluována vhodná metodika kombinovaného studia pro cílovou skupinu pracovníků a podnikatelů v cestovním ruchu, včetně příručky pro tutory a lektory pro on-line podporu studentů v rámci elearningového vzdělávacího prostředí. Byl vytvořen a evaluován, v rámci pilotního ověření 40 účastníky, vzdělávací program Legislativa EU pro podnikatele v hotelnictví, který se skládá z modulů: n Aplikace směrnice EU Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP) n Autorské právo v hotelnictví n Pravidla pro kategorizaci a klasifikaci v hotelnictví n Ekologické zásady provozu zařízení a hotelu byla potvrzena i vhodnost navržené metodiky vzdělávání cílové skupiny podnikatelů a zaměstnanců cestovního ruchu, která kombinuje prvky audiovizuální instruktáže, manuálů a prezenčního workshopu s využitím moderních forem vzdělávání jako jsou výuková CD, výpočetní technologie a případové studie. Toto potvrzují i následné vybrané výstupy z hodnocení pilotního ověření účastníky: Současně byl navržen a ověřen funkční prototyp informačně-komunikačního Internetového portálu včetně elearningového vzdělávacího prostředí (LMS) postavený na systému EDEN a autorském nástroji ProAuthor. Shrnutí Výstupy z anket a dotazníků vzdělávacího programu, ale i z neformálních 20

21 struktura tréninkového programu Rezervace a zákazník: n Zdroje rezervací - rezervační kanály telefon, , fax, GDS, IDS, walkin, dopis n Jednotlivé druhy rezervací: individuální, skupinová n Sub-rozdělení rezervací: turistická, firemní, konferenční. a jejich potřeby klientů Struktura tréninkového programu Nové trendy v činnosti rezervačních center hotelů Úvod: n Co je to rezervační oddělení? Funkce, historie, současnost. n Popis oddělení v centrále (call centra) vs. v jednotlivém hotelu n Uspořádání rezervačního oddělení: uspořádání, pracovní prostředí (včetně prostoru, nábytku, ergonomie, větrání, technika, ) n Organizační struktura rezervačního oddělení u menšího a velkého zařízení a návaznost na organizační strukturu hotelu n Požadavky na pracovníky rezervačního oddělení na základě potřeb viz úvodní bod profil pracovníka, kompetence n Rezervační proces vysvětlení podstaty života rezervace a cyklu n Co je prodej? n Komunikace jako základ vysvětlení základních komunikačních návyků a nástrojů přímá, telefonická, písemná, internet n Guest History profil hosta jako nejcennější nástroj udržení loajality n Důsledné zaznamenávání info do Guest History pro další období Up-selling: n Up-selling jako nástroj zvyšování tržeb n Znalost produktu a potřeby zákazníků n Struktura prodeje 7 základních kroků n Komunikační techniky n Motivace n Balíčky, sendvičování n Jak nabízet výhody vs. vlastnosti produktu n Jak překonat odpor k ceně argumenty n Uzavření obchodu Revenue management: n Definice 21

22 struktura tréninkového programu n Sledované ukazatele n Cenové strategie a flexibilita n Nástroje Revenue managementu Terminologie 22

23 vybrané kapitoly tréninkového programu CRS ( Internet, GDS, call centra) hostem osobně na recepci doručenou poštou Vybrané kapitoly tréninkového programu Rezervační oddělení Jak by mělo být vybaveno rezervační oddělení? Centrální rezervační systémy a on-line booking Organizační struktura rezervačního oddělení Jaký by měl být pracovník rezervačního oddělení? Mezi základní požadavky na pracovníky rezervačních oddělení patří: REZERVAČNÍ PROCES Základní činnosti, které probíhají na rezervačním oddělení: Co by měla obsahovat nabídka? Potvrzování rezervací Rušení rezervací Zamítání rezervací TYPY A ZDROJE REZERVACÍ Podle způsobu přijetí rezervace: telefonické faxové ové Podle zdroje rezervace: cestovní kancelář (smluvní, nesmluvní) firma (smluvní, nesmluvní) individuální klient Podle počtu osob a účelu cesty: individuální turistické obchodní skupinové turistické ad hoc (jednorázová skupina) série (více skupin od stejné cestovní kanceláře, které mají např. podobné složení pokojů, příjezd stejný den v týdnu ) firemní incentivní konferenční (skupina, která využívá meeting room v hotelu) kongresové (skupina, která se 23

24 vybrané kapitoly tréninkového programu účastní kongresu mimo hotel) PRODEJ A UP-SELLING Co je to vlastně up-selling? Podle způsobu platby: přímá platba na recepci (hotovost, platební karta, šek) platba na fakturu cestovní kancelář voucher firma fakturou objednávka full credit (veškeré služby během pobytu jsou plně hrazeny společností telefony, minibar, konzumace na restauraci, prádelna apod.) předplatba (předem zaslaná částka za ubytování včetně snídaně, popřípadě dalších služeb na bankovní účet hotelu) TELEFONICKÁ REZERVACE Základní pravidla při telefonickém rozhovoru Průběh telefonické rezervace Individuální rezervace Firemní rezervace Rezervace od cestovní kanceláře SKUPINOVÉ REZERVACE Základní kritéria pro nabídku skupin: Podle čeho určujeme ceny Platební a stornopodmínky Náležitosti prodeje Struktura prodeje v kostce Nabídka produktu Vlastnost produktu Výhoda produktu Překonávání překážek Naslouchání Uzavření obchodu Základních 5 typů uzavírání obchodu v praxi Věrnostní programy a jejich role pro zvýšení loajality hostů REVENUE MANAGEMENT Definice Důležité pojmy z revenue managementu: Budget 24

25 vybrané kapitoly tréninkového programu Daily/weekly pick- up Demand calendar Sledované ukazatele výkonu ubytovacího zařízení Roomnights Average room rate (ARR) Occupancy rate RevPAR revenue per available room Market penetration. Co může pomoci posoudit situaci Vašeho hotelu na trhu? TravelClick Hotel Daily Benchmark Globální rezervační systémy PŘÍKLADY FORMULÁŘŮ 25

26 gramu jeho účastníky a možnost jeho začlenění do programu dalšího vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu. Tento projekt byl podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy. Vzdělávací program Nové trendy v činnosti rezervačních center byl úspěšně ukončen V srpnu 2006 proběhl v hotelu Grand Hotel Bohemia poslední seminář pilotního ověření vzdělávacího programu Nové trendy v činnosti rezervačních center. Tento vzdělávací program byl vytvořen v rámci grantového projektu za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF), státního rozpočtu a rozpočtu hl. m. Prahy. Realizátorem projektu byla Národní federace hotelů a restaurací České republiky. Cílem projektu byla podpora rozvoje lidských zdrojů v cestovním ruchu a zvýšení odborných znalostí pracovníků rezervačních center, obchodních úseků a recepcí hotelů a jiných ubytovacích zařízení. Příprava pracovníků na nové trendy v evropském i celosvětovém měřítku byla součástí záměru projektu. Cílem pilotního ověření byla také míra a způsob akceptace vzdělávacího pro- Hlavními tématickými celky v rámci projektu byly: 1) Techniky prodeje a up-selling 2) Efektivní komunikace 3) Revenue management v praxi 4) Trendy v činnosti rezervačních center 5) Výukové DVD s presentací vzorové obchodní komunikace 6) Ukázky vzorové obchodní korespondence Projekt byl zahájen v lednu 2006 návrhem metodiky a způsobu realizace vzdělávacího programu. Současně byl vytvořen odborníky na daná témata tištěný výukový materiál a audiovizuální DVD. V měsíci květnu 2006 proběhlo pilotní ověření vytvořeného vzdělávacího programu. Projektu se zúčastnilo celkem 86 frekventantů z 15 pražských hotelů. Pro výuku byla zvolena forma jednodenního interaktivního semináře, doplněného promítáním výukového DVD, ukázkami vzorové obchodní kore- 26

27 spondence a řešením případových studií. Od počátku realizace projektu proběhlo celkem šest seminářů v hotelích Astoria (9. května 2006 pod vedenim lektorek Markéty Zieglerové a Marty Králové, 11. května 2006 pod vedením lektorek Jany Karpíškové a Simony Gestbergerové), Ibis (2. června 2006 pod vedením lektorek Jany Karpíškové a Simony Gestbergerové), Grand Hotel Bohemia (12. června 2006 pod vedením lektorek Markéty Zieglerové a Marty Králové), Hotel Ibis Praha (11. července 2006 pod vedením lektorek Simony Gestbergerové a Jany Karpíškové) a Grand Hotel Bohemia (8. srpna 2006 pod vedením lektorek Markéty Zieglerové a Marty Králové) s celkovým počtem 86 účastníků z 15 pražských hotelů. Hodnocení vzdělávacího programu jeho účastníky: viz tabulka Celkové hodnocení vzdělávacího programu účastníky: Kvalita tréninkových materiálů Příprava a prezentace přednášejícího Výborně Dobře Dostatečně Nedostatečně Obsah přednášek a využití v praxi Prostředí školících prostor Vyhovující Časové rozložení a délka školení Příliš dlouhé Příliš krátké celkem odevzdáno 81 27

28 Účastníci semináře pozitivně hodnotili celý výukový program. V dotaznících, které jim byly rozdány, zejména pozitivně hodnotili odbornou kvalitu výukového programu, způsob zpracování i podání nových informací a odbornou erudici přednášejících. Délku semináře většina účastníků hodnotila jako vyhovující. Z ústního hodnocení účastníků vzdělávacího programu i hodnocení lektorů je zřejmé, že nejpřínosnějšími tématy byly pro účastníky: prodej a up-selling, revenue management, telefonické rezervace a mystery calls. Výše uvedené potvrzuje, že tento vzdělávací program je přínosný pro cílovou skupinu a má své opodstatnění v nabídce vzdělávacích programů NFHR ČR. Proto bude dále realizován a rozvíjen. Další informace k projektu naleznete na Zároveň byl úspěšně ukončen projekt Odborné minimum pro podnikatele, ve kterém byla NFHR ČR partnerem. Ivana Srdínková Manažer vzdělávacích programů NFHR ČR

29 evropský sociální fond v ÈR evropský sociální fond v ÈR

30

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu OP LZZ - Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Základní údaje o projektu individuální projekt Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) poskytovatel dotace -

Více

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu.

Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Konference k projektu Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Martin Konečný Obsah Strana 3 Základní údaje o projektu Strana 4 Cíle projektu Strana 5 Cílové skupiny Strana

Více

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy

KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy KUDY KAM orientace žáků Olomouckého a Zlínského kraje v systému veřejné správy CZ.1.07/1.1.00/26.0057 7. 11. 2013 Ing. Radovan Výsmek POPIS PROJEKTU Základní informace Realizátor: Zlínský kraj Partner:

Více

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ

ZÁVĚREČNÁ MONITOROVACÍ ZPRÁVA SHRNUTÍ Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce CZ.1.04/1.1.02/35.00379 Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r.o. ke zvýšení jejich adaptability KOBLA, spol. s.r.o. IČ 42192153 Kontaktní osoba

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu. Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Alžběta Cedidlová Václav Stárek Asociace hotelů a restaurací ČR KDO JSME? Asociace hotelů a restaurací České republiky profesní svaz

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček

Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce. Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Jednotlivé etapy projektu Podpora vytváření systému terénní sociální práce První etapa projektu Podpora vytváření systému TSP vytvoření metodických příruček Průběh realizace říjen 2006 duben 2007 Realizátor

Více

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji

Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji Profesní vzdělávání tutorů elearningových kurzů v Ústeckém kraji CZ.04.1.03/3.3.06.4/0003 Realizátor projektu: Asista, s.r.o. Partner projektu: Job Market, s.r.o. Projekt je realizován v rámci Opatření

Více

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj

Moderní spisová a archívní služba v praxi. Informace o projektu, Královéhradecký kraj Moderní spisová a archívní služba v praxi Informace o projektu, Královéhradecký kraj Základní informace o projektu Realizátor Univerzita Hradec Králové Partneři: 1. ČR Státní oblastní archív Zámrsk 2.

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

Projekt byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Zvyšování adaptability a konkurenceschopnosti společnosti Ostrapack, s.r.o. a jejich zaměstnanců formou systematického vzdělávání na základě klíčových kompetencí zaměstnanců Projekt byl financován z prostředků

Více

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC

I. Fáze analýzy vzdělávacích potřeb úředníků ÚSC PREZENTACE VÝSTUPŮ PROJEKTU v rámci projektu OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/3.2.07/01.0069 Tvorba vzdělávacích programů pro strategické řízení rozvoje měst a obcí I. Fáze analýzy vzdělávacích

Více

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN

HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN HODNOCENÍ UKONČENÝCH IPN ZÁVĚREČNÁ EVALUAČNÍ ZPRÁVA Příloha č. 2: Diagramy teorie změn hodnocených IPn v rámci projektu Hodnocení ukončených IPn TEORIE ZMĚNY: METODICKÁ PODPORA RŮSTU KVALITY UČITELSKÉ

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2.

Závěrečná zpráva. Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov. Rozhodnutí o poskytnutí dotace r.č. CZ.1.04/4.1.00/40.00071 ze dne 26. 2. Závěrečná zpráva Název projektu: Registrační číslo projektu: Vzdělávání v egon centru ORP Tišnov CZ.1.04/4.1.00/40.00071 Datum zahájení realizace: 1.3.2010 Datum ukončení realizace: 31.12.2012 Rozhodnutí

Více

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu

Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu CZ NACE 55 CZ NACE 56 CZ NACE 93 CZ NACE 96 Rozvoj kvalifikační úrovně a kompetencí pracovníků v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Bezplatné vzdělávání v cestovním ruchu Rozvoj kvalifikační

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu

Ministerstvo pro místnm. programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu m Seznámen mení s projekty Operačního programu rozvoje lidských zdrojů v cestovním m ruchu Konference Hospitality & Tourism Summit 29. 10. 2007-30. 10.2007 Evropský sociáln lní fond součást finančních

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu

Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Kontaktní místo bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro region hl. m. Prahy zhodnocení projektu Úvod V roce 2005 podal Výzkumný ústav bezpečnosti práce žádost na financování projektu z Evropských sociálních

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.00/08.0235 CŠM PedF UK v Praze Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy v podobě monitorovacích indikátorů

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu:

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Základní škola a Mateřská škola Verneřice, příspěvková organizace Název projektu: Moderní škola 2011 Název operačního programu: PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Ţadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Verneřice,

Více

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci

Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci Možnosti financování produktů z OP LZZ a výzva na mezinárodní spolupráci 25. červen 2008 Podporujeme vaši budoucnost Prioritní osa 1 Adaptabilita 1.1 Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti

Více

Závěrečná konference projektu

Závěrečná konference projektu Závěrečná konference projektu Název projektu: Vzdělávací programy dle potřeb praxe CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Tento projekt je spolufinancován ESF EU a státním rozpočtem ČR. Program konference: Představení

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost

PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost PILOTNÍ OVĚŘOVÁNÍ v aktivitě Ekonomická gramotnost 1. Úvod V souladu s aktivitami projektu byl výukový modul Ekonomická gramotnost pilotně ověřen na primární (děti) i sekundární (pedagogové) cílové skupině.

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka

E-learning v cestovním ruchu. Josef Zelenka E-learning v cestovním ruchu Josef Zelenka E-learning v CR - důvody Cena Flexibilita změny oboru Dostupnost vzdělávání (celoživotního) Jistota dostupnosti podkladů pro studium Možnost přizpůsobit se různým

Více

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti

Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Další vzdělávání v oborech cestovní ruch a venkovská turistika, osobnostní rozvoj a manažerské dovednosti Strunkovice, 6.6.2012 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: O.s.Chance in nature - LAG

Více

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska

Seznam referencí. Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012. Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Seznam referencí Sykora Swiss Consulting CZ, s. r.o. 2007-2012 Zadavatel: Město Sokolov, IČ 295586 Marketingová studie cestovního ruchu Sokolovska Zpracování potřebných podkladů a dokumentů pro vytvoření

Více

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Dosavadní průběh realizace regionálního grantového schématu Vyhlášení 1. výzvy OP RLZ 3.3 v Jihomoravském kraji (11.4. 10.6. 2005 do 12 hod) celkem

Více

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje

Současná situace. Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR. Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Současná situace Dlouhodobě nepříznivý vývoj ekonomiky Karlovarského kraje v rámci ČR Odchod kvalifikovaných pracovníků z kraje Nízká úroveň vzdělanosti Neexistence veřejné vysoké školy a výzkumných center

Více

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky

ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov. Adresát: I. Výzva k podání nabídky ZO ČSOP ADONIS 56/03, Náměstí 1, 692 01 Mikulov Zadavatel: ZO ČSOP Adonis 56/03 zastoupeno: Marcela Koňáková se sídlem: Náměstí 1 692 01 Mikulov IČO: 15530744 Vyřizuje: Marcela Koňáková tel: 519 512 200-201,

Více

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance

Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF. Výzva č.35 Školení je šance Návrh spolupráce na společnou realizaci projektu z ESF Výzva č.35 Školení je šance Co pro vás uděláme? Fáze podání projektové žádosti: zpracujeme kompletní projektovou dokumentaci (popis cílů, školících

Více

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU

V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ A VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ A ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ ZŘIZOVANÝCH OLOMOUCKÝM KRAJEM V OBLASTI PŘÍPRAVY A ŘÍZENÍ PROJEKTŮ SF EU Radek Augustin Krajský úřad Olomouckého kraje Setkání k problematice

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2

Projektový záměr STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 STÁŽE VE FIRMÁCH VZDĚLÁVÁNÍ PRAXÍ 2 PhDr. Kateřina Šímová vedoucí oddělení stáží, Fond dalšího vzdělávání Obsah Souhrnné informace o projektu Hlavní a dílčí cíle projektu Cílová skupina projektu Zdůvodnění

Více

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ

AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Poodhalte budoucnost českého zadávání, aneb co nás čeká a nemine AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÉHO INVESTOVÁNÍ Ing. Klára Dostálová Ministerstvo pro místní rozvoj ČR STATISTIKA ČERVENEC

Více

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007

Kulatý stůl l expertů. Jihlava 20.června 2007 Kulatý stůl l expertů Jihlava 20.června 2007 Základní informace Systémový projekt OP RLZ 3.3 Realizátor projektu: MPSV ČR Dodavatel VZ: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Subdodavatelé: SST, AMSP, ČIA Doba realizace:

Více

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni

Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Projekt Přenos zkušeností v oblasti fungování systému péče o ohrožené děti a rodinu z pohledu spolupráce jednotlivých aktérů na místní úrovni Operační program: Lidské zdroje a zaměstnanost Prioritní osa:

Více

Představení projektů KLACRu o.s.

Představení projektů KLACRu o.s. www.klacr.cz Představení projektů KLACRu o.s. Moravskoslezského klastru cestovního ruchu Mgr. Petra Volkmerová Dovolená a Region, 2012 PROJEKT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE KLASTRŮ CR (OROT PARTNER) Cíle projektu:

Více

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011

Příručka. pro akreditovaná pracoviště. Aktualizace: 24. 2. 2011 Příručka pro akreditovaná pracoviště Aktualizace: 24. 2. 2011 1 OBSAH: Podmínky akreditovaného pracoviště pro účast na projektu... 3 Povinnosti akreditovaného pracoviště při účasti na projektu... 3 Postup

Více

Kronika projektu OPPA

Kronika projektu OPPA Kronika projektu OPPA Základní informace o projektu Název Projektu: společnostech Casablanca Registrační číslo projektu: V rámci programu: Operační program Praha Adaptabilita Prioritní osa: 1 - Podpora

Více

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k

SYSTEMATICKÁ PODPORA. Pavel K r p á l e k SYSTEMATICKÁ PODPORA V PŘÍPRAVP PRAVĚ UČITELŮ Pavel K r p á l e k Institut vzdělávání a poradenství ČZU Praha TOTAL QUALITY MANAGEMENT (TQM) KOMPLEXNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ KVALITY ZÁKLADNÍ PRINCIPY TQM VE VZDĚLÁVÁNÍ:

Více

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii

Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Manažer bezpečnosti potravin v Gastronomii Financováno v rámci programu JPD 3, priorita: Rozvoj lidských zdrojů cestovního ruchu v hl.m. Praze Cíle projektu Rozvoj odborného vzdělávání pro cestovní ruch

Více

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje

Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Projekt BRIS a jeho přínos Zahajovací konference projektu RIS Zlínského kraje Ing. Daniela Váchová Technologické centrum AV ČR, Praha BRIS - info v Bohemian Regional Innovation Strategy v Hlavní cíl -

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

Závěrečná hodnotící zpráva

Závěrečná hodnotící zpráva Závěrečná hodnotící zpráva Název projektu: Číslo projektu: Typ projektu: Modernizace výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů v SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín prostřednictvím využití ICT CZ.1.07/1.1.08/01.0036

Více

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA

VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 136 VÝVOJ ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK V UČEBNÍCH OBORECH, ANEB SITUAČNÍ ZPRÁVA A VÝHLED DO BUDOUCNA 1 ÚVOD A KONTEXT Ačkoliv autoři Bílé knihy (Národní program rozvoje vzdělávání v České republice 2001) v rámci

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji

ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji ZÁKLADNÍ INFORMACE o projektu Vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu v Plzeňském kraji Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/03.0001 Obsah 1 Základní informace o realizátorovi projektu...4 2 Projekt Vzdělávání

Více

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava

Konference projektu ROMODIS Inteligentní dopravní systémy Rozvoj, výzkum, aplikace 15. 5. 2012, Ostrava Tvorba vzdělávacího programu pro stavební inženýry v Moravskoslezském kraji. Inovace studijních programů a posílení mezioborové spolupráce v oblasti navrhování a požární bezpečnosti budov. Tato prezentace

Více

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO

KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO KHK Oblastní kancelář Orlicko ve spolupráci s Místní akční skupinou ORLICKO BESEDA: DOTACE PRO PODNIKATELE V LETECH 2014 2020 PRO KOHO A NA CO O MAS ORLICKO Základní informace: občanské sdružení, sídlo

Více

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO

Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO Pracovní jednání k přípravě místní rozvojové strategie MAS ORLICKO pro období 2014 2020 Ing. Oldřich Žďárský předseda Ing. Ivana Vanická - manažerka POZVÁNKA V rámci cca. dvouhodinového programu bude přednesena

Více

Projekt Šance pro ES, a.s.

Projekt Šance pro ES, a.s. Tisková zpráva za období květen září 2011 (závěrečná) Projekt Šance pro ES, a.s. Společnost Employment Service, a.s. v září 2011 úspěšně ukončila projekt Šance pro ES, a.s., který byl financován z prostředků

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost EDUCA III Další profesní vzdělávání zaměstnanců společnosti T-MAPY spol. s r.o. 2013-2015 září 2013 - únor 2015 Charakteristika projektu Projekt je zaměřen

Více

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice"

Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice Projekt Systematickým vzděláváním k rozvoji zaměstnanců a kvalitě řízení Městského úřadu Luhačovice" Registrační číslo: CZ.1.04/4.1.01/69.00060 Zkrácený název projektu: Vzdělávání v MěÚ Luhačovice Datum

Více

Inovace systému kvality sociálních služeb

Inovace systému kvality sociálních služeb Individuální projekt Inovace systému kvality sociálních služeb Newsletter 29 říjen 2014 Aktuální dění v realizaci veřejné zakázky najdete na webu MPSV, odkaz http://www.mpsv.cz/cs/11748. Ohlédnutí za Metodickými

Více

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7

Zadávací dokumentace. Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Zadávací dokumentace Manažerské školení zaměstnanců SOME Jindřichův Hradec s.r.o. 1/7 Obsah: Identifikační údaje... 3 Specifikace předmětu zakázky... 3 Požadavky na dodavatele... 5 Zpracování nabídkové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 2009/2010. I. Evaluace výuky studenty prvních a druhých ročníků VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE, s.r.o. Evaluace výuky studenty v ZS 9/ Závěrečná zpráva Za účelem vnitřního zajištění kvality vzdělávací činnosti na VŠRR je každoročně realizována evaluace výuky studenty.

Více

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY

ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY ANALÝZA POTŘEB UŽIVATELŮ STATISTIKY VYBRANÝCH SEKTORŮ CESTOVNÍHO RUCHU NA ÚZEMÍ ČR Prezentace Praha, 30. srpna 2010 Předmětné sektory a jednotlivé fáze projektu Předmětné sektory Hromadná a individuální

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036

Městský úřad Horažďovice profesionalita s lidskou tváří Reg.č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036 V lednu 2013 obdrželo město Horažďovice od Ministerstva vnitra České republiky v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Městský úřad Horažďovice

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/2.1.00/13.0026 Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 21. ledna 2010 Datum

Více

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu

Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Informace o projektech realizovaných z IOP odborem cestovního ruchu Odbor cestovního ruchu bude v následujícím programovacím období realizovat v rámci IOP projekty zaměřené na kvalitu služeb v cestovním

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): 05933 Výběrové řízení na dodavatele systematického vzdělávání

Více

Metodické školení lektorů anglického jazyka

Metodické školení lektorů anglického jazyka Metodické školení lektorů anglického jazyka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Více

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání

Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace. rního vzdělávání Strategie transformace vybraných VOŠ a integrace do terciárního vzdělávání Michal Karpíšek, David Václavík Členové expertního týmu IPn Reforma terciárního vzdělávání Semináře pro VOŠ Praha a Brno, 10.

Více

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005

ení INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln Praha, 24. 26. 5. 2005 Městské knihovny na cestě do EU - založen centra celoživotn INFORUM 2005: 11. konference o profesionáln lních informačních zdrojích Praha, 24. 26. 5. 2005 Motivace k projektu Centrum celoživotního uč (vzdělávání)

Více

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ

KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ KOORDINAČNÍ CENTRUM PRÁCE NA DÁLKU TŘEBÍČ Registrační číslo projektu: CZ. 1.04/5.1.01/77.00234 Závěrečná konference, 24. 3. 2015, Třebíč VYBUDOVÁNÍ KOORDINAČNÍHO CENTRA PRÁCE NA DÁLKU V TŘEBÍČI Registrační

Více

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE PROJEKTU IKLIM Interdisciplinární, informaticko-kognitivní, lingvistický a modulární rozvoj studia CZ.1.07/2.2.00/28.0104 Hradec Králové 29. 1. 2015 Program konference Představení

Více

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY

SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky SPRÁVNÁ VOLBA OBORU - ZAČÁTEK DOBRÉ KARIÉRY Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/01.0041 Partneři projektu 1 Operační

Více

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006

Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 Projekt EDUNET, průběžná zpráva 1.-6.2006 str. 1/6 Projekt EDUNET průběžná zpráva o stavu projektu období leden červen 2006 1. Popis výchozího stavu 2. Požadovaný cílový stav k 30. 6. 2006 3. Plnění projektu:

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE zakázky na služby zadané ve zjednodušeném výběrovém řízení dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, v platném znění Název zakázky

Více

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje

Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Přeshraniční spolupráce v kontextu strategií Jihomoravského kraje Brno, hotel Voroněž, 20. září 2012 Historie přeshraniční spolupráce Program CBC Phare Předvstupní program EU pro přeshraniční spolupráci

Více

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice

Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Vzdělávací projekt Zdravá nemocnice Název operačního programu: : OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název oblasti podpory: Zvýšení adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků Název výzvy: Školení

Více

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava

Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Hodnocení vzdělávací akce.

Hodnocení vzdělávací akce. Projekt terénního výzkumu Hodnocení vzdělávací akce. NEWTON CENTER, spol. s r.o. Praha 4, Krč, Štúrova 55, PSČ 142 00 IČO: 250 80 211 WWW.NEWTONCENTER.CZ 1 Obsah: I. Přípravná fáze...3 II. Realizační fáze...4

Více

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu.

Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK. Praha, 17.září 2013. MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín. www.vzdelavanipedagogu. Výměna zkušeností s realizací projektů OP VK MŠMT, Křižíkova 34/148, 186 00 Praha 8 - Karlín Praha, 17.září 2013 www.vzdelavanipedagogu.cz 1 Projekt Vzdělávání pro udržitelný rozvoj pro pedagogy základních

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012

Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZVÝŠENÍ ODBORNÝCH KOMPETENCÍ UČITELŮ V PROFILOVÝCH ZEMĚDĚLSKÝCH PŘEDMĚTECH Konference k problematice vzdělávání projektových manažerů, České Budějovice 13. dubna 2012 ZÁKLADNÍ ÚDAJE operační program Vzdělávání

Více

Název projektu: ICT ve vzdělávání

Název projektu: ICT ve vzdělávání Moderní škol Moderní škol Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IČO: 47796006 Projektový záměr Název projektu: ICT ve vzdělávání Zpracoval: realizační

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních

Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1. Popis projektu 1.1 Název projektu Realizace vzdělávacích seminářů směřujících k zajištění posilování sociálního dialogu na všech jeho úrovních 1.2 Požadovaná částka Požadovaná částka (výše dotace) 4

Více

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy

Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy Národní konference projektu VIP Kariéra II - KP Kariérové poradenství v podmínkách kurikulární reformy PhDr. Helena Úlovcová Národní ústav odborného vzdělávání Národní konference projektu VIP Kariéra II

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PRŮBĚŽNÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Program vzdělávání pro zaměstnance členů ODVĚTVOVÉHO SVAZU HUTNICTVÍ ŽELEZA, který je financován z evropského sociálního fondu a státního rozpočtu vstoupil do dalšího

Více

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC

AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC AKADEMIE VEŘEJNÝCH INVESTIC MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Ing. Radmila Outlá, MBA STATISTIKA ČERVENEC 2014 Počet podaných žádostí: 100 tisíc Celkový objem: 1 293,4 mld. Kč Počet schválených projektů:

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU CZ.1.04/3.1.03/22.00170 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU ÚDAJE O PROJEKTU Registrační číslo projektu Název projektu CZ.1.04/3.1.03/22.00170 Zajištění základní kvalifikace pro osobní asistenty a start dalšího profesního vzdělávání asistentů

Více

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací

Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací Vzdělávání studentů a učitelů gastronomických oborů prostřednictvím praktické zkušenosti ve spolupráci s Českou Asociací Hotelů a Restaurací CZ.1.07/1.1.00/54.0050 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 Další vývoj v oblasti MOS Svaz měst a obcí

Více