VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B260, B260.1, B270, B275, TG1, MG1, SB1"

Transkript

1 VESTAVNÁ VELKOKAPACITNÍ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B60, B60.1, B70, B75, TG1, MG1, SB1

2 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo Datum prodeje

3 1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén, atd.) a zlikvidujte jej podle místních předpisů (zákon č.15/97 Sb. o odpadech 18 a 19 a vyhláška č.8/97 Sb. 16). Spotřebič i jeho části předejte po skončení jejich životnosti do sběrných surovin ( 16 a 17 vyhláška č. 8/97 Sb.). Tento spotřebič je určen jenom pro použití v domácnosti. Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Prosíme, abyste si pozorně přečetl Návod na obsluhu, což Vám pomůže správně používat spotřebič. Prosíme, uschovejte si ho pro budoucí potřebu. Protože Baumatic neustále vylepšuje své produkty, vyhrazuje si právo učinit změny, které budou považovány za nevyhnutelné, bez upozornění v této Příručce. ZÁRUKA Na Váš nový spotřebič poskytujeme 4- měsíční záruku. Upozornění: Na Záručním listě si nechte potvrdit datum instalace a uvedení do provozu. Prosím uchovejte si také účet o zaplacení za spotřebič / fakturu. Tato dokumentace bude od Vás požadována servisním technikem při 1 záruční opravě. Instalaci spotřebiče svěřte odborné firmě, organizaci k tomu oprávněné. V opačném případě Vaše právo na bezplatné odstranění závady zaniká. POPRODEJNÍ SERVIS Vysoká kvalita a vyspělá technologie našich spotřebičů zaručuje jejich bezchybný provoz. Avšak dojde-li k závadě, pokuste se odstranit ji zkontrolováním, zda jste postupovali podle pokynů uvedených v tomto návodu. V případě potřeby odborné technické pomoci prosíme kontaktujte naše servisní středisko : Telefon v pracovní dny od 9.00 do hod. nebo na Prosíme, abyste měli připravené po ruce následující údaje : typ výrobku / model sériové číslo datum zakoupení spotřebiče DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ Umístění vestavné trouby do vhodného nábytku zajistí správnou funkci trouby. Kuchyňský nábytek musí být vyroben z materiálu dostatečně tepelně odolného. Materiály a použitá lepidla musí odolávat vyšším teplotám, odpovídajícím normě ČSN EN Materiály a lepidla, které neodpovídají uvedené normě se mohou zdeformovat nebo odlepit. V případě nedodržení tohoto upozornění Baumatic nenese jakoukoliv odpovědnost za způsobené škody.

4 . OBSAH 1. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ...1. OBSAH.... TECHNICKÉ PARAMETRY ÚVODNÍ POZNÁMKY PROHLÁŠENÍ O SHODĚ INSTALACE POPIS TROUBY NASTAVENÍ ČASU POUŽÍVÁNÍ TROUBY...7. POKYNY K PEČENÍ REŽIMY HODIN Čištění a údržba TECHNICKÝ SEVIS Baumatic ZÁRUČNÍ PODMÍNKY TECHNICKÉ PARAMETRY Modely B60SS B60.1SS B70M B75M Napětí 0-40V 0-40V 0-40V Konvenční pečení s ventilátorem (00W) Spodní článek (00W) Horní článek (900W) Gril (1900W) Proud 16 A 16 A 16 A Maximální výkon 800 W 800 W 800 W Rozměry 596x596x x596x x596x600

5 4. ÚVODNÍ POZNÁMKY Přečtěte si prosím důkladně tuto brožurku před instalací a používáním tohoto přístroje. Je důležité, abyste porozuměli všem ovládacím funkcím, než začnete používat tuto troubu. Upozornění: Tato trouba je určena k pečení, používání k jinému účelu je nepřípustné. Tuto troubu smí používat pouze dospělé osoby v dobrém fyzickém stavu. Zajistěte prosím, aby děti byly neustále pod přímým dozorem. K otvírání dvířek trouby používejte vždy rukojeť. Zabraňte dotyku s vnitřními povrchy a dvířky trouby, protože mohou při pečení dosahovat vysokých teplot a zůstat horké i po vypnutí přístroje. Čištění se musí provádět až po vychladnutí. V případě nesprávného fungování, a pokud nenaleznete vysvětlení v kapitole tohoto návodu o analyzování poruch, vypněte prosím přístroj a zavolejte zákaznické oddělení. Než začnete přístroj čistit, musí být odpojen od elektrické sítě. Opravy smí provádět pouze servisní technici firmy Baumatic nebo její autorizovaní pracovníci. Použité balicí materiály jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou recyklovatelné. Prosím likvidujte veškerý obalový materiál s patřičným ohledem k životnímu prostředí. Čištění trouby by se mělo provádět pravidelně. Uschovejte si prosím bezpečně tento návod k obsluze pro osoby, které s ním nejsou obeznámeny. 5. PROHLÁŠENÍ O SHODĚ U dílů určených pro styk s potravinami odpovídá tento přístroj požadavkům směrnice EU č. 89/9 převedené do italského zákonného nařízení č. 8 ze dne 5/01/9. EU zařízení odpovídá evropským směrnicím 89/6/EHS, 9/68/EHS, 7//EHS a následným revizím. Výrobce prohlašuje, že tato trouba je vyrobena s použitím schválených materiálů a požaduje instalaci přístroje podle současně platných norem. Tento přístroj smí používat k účelům pro domácnost pouze proškolená osoba. Tento přístroj je označen podle Evropské směrnice 000/96/EC o odpadních elektronických a elektrických zařízeních (WEEE). Tato směrnice je rámcová s celoevropskou platností pro sběr a recyklaci elektrického a elektronického odpadu.

6 6. INSTALACE Instalaci musí provádět kvalifikovaní pracovníci podle: Platných bezpečnostních norem. Pokynů místní energetické společnosti. Elektrické připojení Zkontrolujte údaje na štítku přístroje a přesvědčte se, že síťové napětí hlavního přívodu a příkon jsou pro jeho provoz odpovídající. Štítek s údaji je umístěný na spodní části ovládacího panelu. Před elektrickým připojením zkontrolujte, zda je v pořádku systém zemnění. Zemnění trouby je ze zákona povinné. Za zranění osob nebo škody na majetku vzniklé nedodržením tohoto požadavku nepřebírá výrobce odpovědnost. U modelů bez zástrčky připojte na přívodní kabel standardní zástrčku schopnou přenést uvedený příkon. Zemnicí vodič kabelu má žlutozelenou barvu. Zástrčka musí být přístupná. Tento přístroj by měl být připojen ke správně dimenzovanému dvoupólovému vypínači se vzdáleností mezi kontakty mm na snadno přístupném místě v blízkosti přístroje. Pro připojení přívodního kabelu trouby povolte a sejměte kryt svorkovnice, abyste měli přístup ke kontaktům. Proveďte připojení, přitáhněte kabel kabelovou svorkou a vraťte ihned kryt svorkovnice na místo. Pokud musíte kabel vyměnit, zemnicí (žlutozelený) vodič musí být vždy o mm delší než ostatní vodiče. Při poškození se musí kabel vyměnit za jiný dodaný servisem. 4

7 Vestavba trouby do kuchyňské jednotky Umístěte troubu do kuchyňské skříňky, kam ji chcete instalovat. Otvory pro fixační šrouby jsou: nahoře vpravo a nahoře vlevo v čelním rámu trouby. Zajistěte troubu fixačními šrouby. 7. POPIS TROUBY B60SS, B60.1SS OVLÁDACÍ PANEL 5

8 B70M-B75M OVLÁDACÍ PANEL DETAIL DISPLEJE 1) Volič funkcí trouby nastavení pracovního režimu v závislosti na požadovaném typu pečení ) Signální kontrolka ukazuje, že funkce je vybrána. ) Displej hodin. 4) Tlačítko stopek zapíná funkci stopek. 5) Tlačítko Doby pečení nastavuje dobu pečení funkce. 6) Tlačítko Konec pečení nastavuje konec pečení. 7) Tlačítko Manuální funkce nastavuje režim pečení bez hodin. 8) Tlačítko Minus snižuje hodnotu zobrazenou na displeji. 9) Tlačítko Plus zvyšuje hodnotu zobrazenou na displeji. ) Kontrolka trouby signalizuje, že topná tělesa jsou v činnosti. 11) Ovládací knoflík termostatu 1) Symbol funkce Auto ukazuje, že je vybrána časová funkce 1) Symbol zvonku ukazuje, že jsou vybrány stopky 14) Symbol ohřívání ukazuje, že je nastavený čas 6

9 Volič režimu trouby Přepínačem se nastavuje požadovaný způsob pečení. (otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček). Funkce pečení, které jsou k dispozici, kombinují různá topná tělesa s chlazením vnitřku trouby. Termostat trouby Termostatem se nastavuje požadovaná teplota trouby. Teplotu lze regulovat v rozmezí C. (otáčejte knoflíkem proti směru hodinových ručiček). Kontrolka trouby Informuje, že topná tělesa trouby jsou v činnosti. Kontrolka zhasne po dosažení nastavené teploty a opět se pokaždé rozsvítí, když se topná tělesa zapnou. Je to užitečná pomůcka pro kontrolu, zda bylo dosaženo správné teploty před vložením jídla do trouby. Příslušenství Pro lepší pečení jsou trouby vybaveny následujícími prvky. Výsuvný kryt grilu bezpečnostní mřížky Vyjímatelné boční mřížky 1 smaltovaný odkapávací plech s držákem Pečící rošt 8. NASTAVENÍ ČASU Při prvním zapojení trouby do sítě číslice na displeji () blikají a tak upozorňují, že není nastavený čas. Stiskněte tlačítko manuální funkce (7). Nastavte čas tlačítky (8) a (9), abyste mohli používat režim pečení. 9. POUŽÍVÁNÍ TROUBY Trouba je řízena termostatem od 50 C do 50 C v závislosti na požadované teplotě pečení. Požadovaná funkce pečení se zvolí otáčením přepínacího knoflíku (1). Je k dispozici 9 funkcí pečení. Upozornění Při používání grilu mějte zavřená dvířka trouby. Nepoužívejte k přikrytí grilovací pánve hliníkovou fólii a negrilujte pokrm zabalený do hliníkové fólie vysoká odrazivost fólie může poškodit grilovací těleso. Grilovací topné těleso se při práci extrémně zahřívá; vyhněte se nechtěnému dotyku při zacházení s pokrmem. Užitečné informace Před pečením zkontrolujte, že v troubě nezůstalo žádné nepoužívané příslušenství. Před použitím troubu předehřejte na teplotu pečení. Vložte pečicí plechy do středu trouby a při použití více plechů ponechejte mezery pro cirkulaci vzduchu. Ke kontrole pokrmu otvírejte dvířka trouby co nejméně (během pečení zůstává světlo v troubě rozsvícené) Při otvírání dvířek buďte opatrní a zamezte kontaktu s horkými částmi a párou. 7

10 Osvětlení trouby: Pokud se zvolí tato funkce, rozsvítí se pouze světlo uvnitř trouby. Je to užitečné především k osvětlení vnitřku při čištění, kdy je trouba vypnutá. Konvekční režim: Trouba je vyhřívána jak shora (horní topný článek), tak zdola (spodní topný článek). Je to tradiční způsob pečení, kdy se pokrmy pečou rovnoměrně s použitím pouze jedné výšky plechu. Spodní vyhřívání s ventilátorem: Trouba je vyhřívána pouze zespodu se zapnutým ventilátorem. To je vhodné pro choulostivá jídla. pokrmu teplého. Režim s horním tělesem: Tato funkce pečení je vhodná pro mírné pečení, nebo udržování hotového Grilovací režim: Tato funkce pečení je vhodná pro grilování pokrmů shora. Umožňuje rychlé opečení povrchu. Režim grilování lze použít rovněž na topinky z plátků chleba. 8 Plný grilovací režim s ventilátorem: Horní topný článek a gril jsou zapnuté společně s ventilátorem. Tato kombinace zvyšuje ohřev nucenou cirkulací vzduchu v troubě. To napomáhá prostupu tepla pokrmem a zabraňuje spálení povrchu. Konvekční režim s ventilátorem: Horní a spodní topná tělesa jsou zapnutá společně s ventilátorem uvnitř trouby. Ve srovnání s konvekčním režimem se získá ještě rovnoměrnější distribuce tepla díky ventilátoru a současně lze použít dvě rozdílné výšky plechů. Ventilátorový režim: Kruhový topný článek a ventilátor jsou zapnuté. Konstantní rovnoměrné teplo peče pokrm stejnoměrně po celém povrchu. S tímto režimem můžete také péci několik pokrmů současně, pokud je jejich teplota pečení stejná. Je celkově ideální pro pečení koláčů a pečiva. Režim rozmrazování: Pracuje pouze ventilátor. Při tomto režimu cirkuluje vzduch poháněný ventilátorem uvnitř trouby a urychluje přirozený proces rozmrazování.

11 . POKYNY K PEČENÍ Při pečení nepokládejte nikdy pánve nebo nádobí přímo na dno trouby. Mělo by se umístit na dodané rošty nebo plechy. Prosím řiďte se informacemi na balení pokrmu k nastavení teploty pečení a časů. Až budete umět odhadnout výkon Vašeho přístroje, můžete teploty a časy upravit tak, jak Vám bude vyhovovat. Ujistěte se, že mražené pokrmy jsou před vařením důkladně rozmražené, není-li v návodu uvedeno jinak. Tabulka teplot a časů Následující tabulka obsahuje pokyny k nastavení trouby. Časy pečení jsou přibližné a mohou se měnit podle chuti jednotlivce. 9

12 Nastavení voliče funkcí Druh pokrmu Hmotnost [kg] Výška roštu Doba předehřátí Nastavení termostatu [ C] Doba pečení [min] Konvekční režim Vepřová pečeně Hovězí Treska, cejn, kambala Chléb Koláče 1,5 1, Spodní vyhřívání s ventilátorem Ovocné koláče Sýrové pečivo Buchta 1,5 1, Grilovací režim Kuřecí křídla Krájený vepřový bůček Opékané brambory Gratinovaná rajčata Tousty 0,5 0,4 0, Grilovací režim s ventilátorem Kuřecí stehna Vepřová žebírka Kousky mořského cejna Kuře Zelenina 0,5 0, 1, Konvekční režim s ventilátorem Králík pečený v troubě Langusta pečená v troubě Treska, cejn, kambala Ovocné koláče Pikantní koláče 0,5,0 1,5, ,5 7, Ventilátorový režim Jehněčí Lístková těsta Zeleninové koláče Samotné koláče Kousky pstruha 1, 0,5 0,

13 11. REŽIMY HODIN Minutové stopky / budík Tato funkce je k dispozici vždy, nezávisle na nastaveném režimu a může se proto aktivovat kdykoli i při vypnuté troubě. Stopky neovládají žádnou z funkcí trouby. Stiskněte příslušné tlačítko (4). Displej () zobrazí hodnotu 00:00. Nastavte požadovaný čas pomocí tlačítek +/- (9) a (8). Po nastavení času začnou stopky odpočítávat a na displeji se objeví symbol zvonku (1). Pokud jste nastavili zvukový signál stopek, lze jej upravit stisknutím tlačítek +/- (9) a (8). Po uplynutí na stopkách nastaveného času zazní zvukový signál lze jej ukončit stiskem příslušného tlačítka (4). Automatický režim pečení (h/min) Zvolte požadovanou teplotu trouby. Rozsvítí se symbol ohřívání (14). Po nastavení režimu pečení pomocí voliče funkcí (1) lze nastavit dobu pečení. Stiskněte tlačítko Doby pečení (5). Displej () zobrazí hodnotu 00:00. Nastavte požadovaný čas pečení pomocí tlačítek +/- (9) a (8). Po nastavení času začnou hodiny odpočítávat a na displeji se objeví slovo AUTO (1). Čas lze měnit stiskem +/- tlačítek (9) a (8). Po uplynutí nastaveného času se trouba vypne a zazní zvukový signál, slovo AUTO (1) bude blikat a symbol ohřívání (14) zmizí. Zvukový signál lze ukončit stisknutím tlačítka Doby pečení (5). Stisknutím ručního tlačítka (7) se paměť hodin vynuluje a slovo Auto zmizí. Protože je trouba nyní nastavena na ruční režim, zajistěte, aby ovládací prvky trouby byly v poloze vypnuto. Konec činnosti Zvolte požadovanou teplotu trouby. Rozsvítí se symbol ohřívání (14). Po nastavení režimu pečení pomocí voliče funkcí (1) lze nastavit konec doby pečení. Stiskněte tlačítko Konce pečení (6). Displej nyní zobrazí hodnotu 00:00. Nastavte požadovanou dobu konce pečení pomocí +/- tlačítek (9) a (8). Hodiny vypočítají dobu trvání a ukážou ji na displeji. Rozsvítí se symbol ohřívání (14). Po nastavení času začnou hodiny odpočítávat a na displeji se objeví slovo AUTO (1). Čas lze měnit stiskem +/- tlačítek (9) a (8). Jakmile denní čas dosáhne nastaveného konce pečení, trouba se vypne. Zazní zvukový signál, slovo AUTO (1) začne blikat a symbol ohřívání (14) zmizí. Zvukový signál lze ukončit stiskem tlačítka Konce pečení (6). Stisknutím ručního tlačítka (7) se paměť hodin vynuluje a slovo Auto zmizí. Protože je trouba nyní nastavena na ruční režim, zajistěte, aby ovládací prvky trouby byly v poloze vypnuto. Odložený start Zvolte požadovanou teplotu trouby. Rozsvítí se symbol ohřívání (14). Po nastavení režimu pečení pomocí voliče funkcí (1) lze nastavit předvolenou dobu 11

14 pečení. Tato funkce je k dispozici jak v režimu "doby trvání" tak "konce pečení". Stiskněte tlačítko Doby pečení (5). Displej () zobrazí hodnotu 00:00. Nastavte požadovaný čas pečení pomocí tlačítek +/- (9) a (8). Na displeji se objeví slovo AUTO. Stiskněte tlačítko Konce pečení (6). Displej nyní zobrazí hodnotu 00:00. Nastavte požadovaný čas konce pečení pomocí +/- tlačítek (9) a (8). Hodiny vypočtou čas spuštění a ukážou jej na displeji. V závislosti na rozdílu mezi nastaveným koncem doby pečení a nastavenou dobou pečení se trouba zapne v příslušný čas a na displeji se rozsvítí symbol ohřívání (14). Jakmile denní čas dosáhne nastaveného konce pečení, trouba se vypne. Zazní zvukový signál, slovo AUTO (1) začne blikat a symbol ohřívání (14) zmizí. Zvukový signál lze ukončit buď stiskem tlačítka Doby pečení (5) nebo Konce pečení (6). Stisknutím ručního tlačítka (7) se paměť hodin vynuluje a slovo Auto zmizí. Protože je trouba nyní nastavena na ruční režim, zajistěte, aby ovládací prvky trouby byly v poloze vypnuto. Poznámky: Uložení nastavení je indikováno zvukovým signálem a slovo AUTO (1) začne blikat. To vyžaduje zrušit nastavení času ručním tlačítkem (7) Doby pečení zvukového signálu na konci programu je 7 minut, pokud jej nezrušíte stisknutím ručního tlačítka (7). I po těchto sedmi minutách bude stále blikat slovo AUTO (1), dokud jej nevypnete. 1 Zvukový signál má tři úrovně hlasitosti, nízkou, střední a vysokou. Pro nastavení úrovně se přesvědčte, že jsou stopky v ručním režimu, pak stiskněte a přidržte tlačítko -, abyste slyšeli zvolenou úroveň. Uvolněním tlačítka -, opětovným stisknutím a podržením se vybere jiná úroveň 1. Čištění a údržba Troubu důkladně vyčistěte před prvním a po každém použití, abyste předešli napečení zbytků potravin. Pokud se zbytky několikrát připečou, lze je pak obtížně odstranit. Nikdy nečistěte povrch trouby párou. Čištění se musí provádět až po vychladnutí přístroje. Jakékoli skvrny, které se mohou objevit na dně trouby, vždy pochází z jídla, které vystříklo nebo přeteklo. K těmto únikům dochází při pečení a jsou způsobeny příliš vysokou teplotou. Přetečení je způsobeno nádobím, které je příliš malé, nebo velmi chybným odhadem nárůstu objemu během pečení. Těmto dvěma nepříjemnostem lze předejít použitím hlubokých nádob nebo použitím dodaného pečicího plechu. Vnější části trouby by se měly čistit pouze teplou mýdlovou vodou a houbou nebo měkkým hadříkem. Nesmí se používat žádné abrazivní čisticí prostředky. Vyjímatelná horní vložka Tyto modely jsou vybaveny tradičním grilem a mají nahoře vyjímatelnou vložku, která umožňuje lepší čištění horní části trouby. Je možné ji z trouby vyjmout,

15 protože se zasunuje nad grilovací prvek. Po vyčištění se doporučuje ji vrátit zpět do jejího uložení. A B Záruční list musí být řádně vyplněn. Platný doklad vydaný prodejcem v okamžiku prodeje (dodací list, faktura, stvrzenka o zaplacení v hotovosti atd.) se jménem prodejce, datem prodeje, s detaily označení výrobku a nákupní cenou si uschovejte a předložte v případě potřeby technikovi firmy Baumatic. Výměna žárovky v troubě Pokud chcete vyměnit některý díl trouby, musí být trouba vždy odpojena od elektrické sítě. Pomocí nástroje sundejte kryt žárovky (A) Vyšroubujte žárovku (B) z držáku a nahraďte ji novou. Nakonec vraťte kryt zpět na své místo. 1. TECHNICKÝ SERVIS Při opravách musí být přístroj vždy odpojen od elektrické sítě. Pokud nemůžete zjistit žádnou příčinu poruchy: Vypněte přístroj a nepokoušejte se o opravu; tu může provést pouze náležitě kvalifikovaný pracovník. Volejte zákaznické servisní oddělení firmy Baumatic. S přístrojem dostáváte záruční list, který Vás opravňuje využívat servisní oddělení firmy Baumatic. 1

16 14. Baumatic ZÁRUČNÍ PODMÍNKY ZÁRUČNÍ DOBA Při dodržení pokynů pro instalaci, obsluhu a údržbu ručíme za to, že výrobek bude mít vlastnosti stanovené příslušnými technickými podmínkami a normami po celou dobu záruky, která se poskytuje na výrobky v délce 4 měsíců. Záruční doba výrobku začíná dnem prodeje výrobku zákazníkovi. Doba záruky se prodlužuje o dobu od uplatnění práva na záruční opravu do dne ukončení opravy výrobku. ZÁRUČNÍ OPRAVY Tyto opravy prosím nahlašujte výhradně na bezplatné servisní lince Baumatic v pracovní dny od 9.00 do hodin. PLATNOST ZÁRUKY A JINÁ USTANOVENÍ Platnost záruky je podmíněna odborným uvedením spotřebiče do provozu, který musí odpovídat platným normám a bezpečnostním předpisům. Další podmínkou poskytnutí záruky je řádně vyplněný Záruční list. vady způsobené vnějšími vlivy (poškození při přepravě, stěhování, jiná manipulace, živelné události) opotřebení při užívání SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: vady světelných zdrojů a snímatelných částí ze skla nebo z umělých hmot zboží, které je používáno v rozporu s Návodem k obsluze zboží, které bylo použito k podnikatelským, komerčním nebo jiným účelům, vymykajícím se běžnému používání domácího spotřebiče v domácnosti vady způsobené neodborným zásahem třetí osobou dřezy a kohoutky jakoukoli škodu způsobenou převozem, špatným zacházením nebo zanedbáním, jemné součástky a součástky podléhající zkáze: zástrčky, pojistky, žárovky, kryty na světla, ozdobné díly, kabely, filtry a nástavce, tlačítka, jakékoli gumové části, keramické nebo skleněné povrchy, promáčknuté, poškrábané nebo natřené části příslušenství, pečící plechy, rukojeti, lívanečníky, stojany na pánve, police, víka a objímky na hořáky, vložky do trouby ZÁKONNÁ ANI SMLUVNÍ ZÁRUKA SE NEVZTAHUJE NA: vady způsobené použitím v rozporu s Návodem k obsluze vady způsobené závadami nebo nedostatky v přívodních médiích, v instalaci zboží nebo vzniklé v důsledku nevhodných provozních podmínek 14 Jako záruční opravu nelze uplatňovat seřízení výrobku po jeho instalaci. Tyto práce má povinnost provést firma provádějící instalaci spotřebiče v rámci těchto prací.

17 Podmínkou pro uplatnění práva ze záruky je předložení faktury (daňového dokladu) jako dokladu o koupi zboží a řádně vyplněného Záručního listu. Při neplatné nebo neoprávněné reklamaci, jakož i v případě, kdy reklamovaná vada zboží nebude zjištěna, je spotřebitel povinen uhradit náklady vzniklé v souvislosti s takovou reklamací. UPOZORNĚNÍ PRO SPOTŘEBITELE Kupující je povinen při přebírání zboží zkontrolovat zda není poškozené, zda je kompletní a zda jsou předány a řádně vyplněné Záruční list a Daňový doklad. V případě poškození zboží je nutné o tomto ihned při přebírání informovat dopravce a sepsat protokol o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. V případě, že výsledkem reklamace bude vrácení výrobku, zašle kupující vadné zboží zpět v obalu, který brání poškození výrobku při přepravě zpět. Označením CE je zaručeno splnění všech zákonných požadavků EU a výrobky také splňují požadavky normy RoHS 00/95/EC. 15

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240

ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 ELEKTRICKÁ VESTAVNÁ TROUBA B240 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS28, AS29, AS30 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35

KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 KOMÍNOVÝ ODSAVAČ PAR AS35 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní číslo

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28

NÁVOD K POUŽITÍ. BW18 a BW28 NÁVOD K POUŽITÍ BW18 a BW28 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle

Více

Návod k instalaci a použití

Návod k instalaci a použití Návod k instalaci a použití BF230 CHLADNIČKA NÁVOD K POUŽITÍ BF230 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén,

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

NÁVOD K POUŽITÍ BL150

NÁVOD K POUŽITÍ BL150 NÁVOD K POUŽITÍ BL150 OBECNÉ ÚDAJE PRO KONEČNÉHO UŽIVATELE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Likvidace odpadu Roztřiďte odpad podle různých materiálů ( kartón, polystyrén, atd. ) a zlikvidujte je podle místních

Více

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS

ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS ELEKTRICKÁ VARNÁ DESKA B34, B35SS, B36SS B37SS, B38SS, B39SS Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem

Více

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24

INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 INDUKČNÍ DESKY BIZ2, BF23, BF24 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3

OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 OSTRŮVKOVÝ ODSAVAČ PAR PI1, PI2, PI3 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model

Více

MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650

MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650 MULTIFUNKČNÍ VESTAVNÁ TROUBA P615, P620, P625, P630, P640, P650 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI VESTAVNÉ ELEKTRICKÉ TROUBY KT 670 DX, KT 668 DX NO 37/06 VŠEOBECNÉ INFORMACE Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si vybral náš spotřebič. Prosíme, před použitím spotřebiče

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic P610,P615, P620, P621 P625, P630, P631, P632, P640, P650 Multifunkční vestavná trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par

BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par BTC6740SS-EU/ BTC9740SS-EU Odsavač par Návod k obsluze pro Váš Přístroj Baumatic BTC6740SS-EU BTC9740SS-EU Odsavač par 60 cm odsavač par s LCD displejem 90 cm odsavač par s LCD displejem Poznámka: Tato

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX

Návod pro instalaci a použití KT 185 TX Návod pro instalaci a použití KT 185 TX 1 Obsah Před prvním použitím trouby Strana 2 Ekologické balení 2 Důležité bezpečnostní pokyny 3 Dotykové ovládání 4 Tabulky pro vaření 9 Čistění a údržba 13 Řešení

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz

Vestavné spotřebiče. Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160. Návod k použití cz Vestavné spotřebiče Jednodveřová chladnička CRU 164 A CRU 160 Návod k použití cz 2 INSTALACE Správnou instalaci spotřebiče, díky které dosáhnete dobrých výkonů, proveďte pečlivě podle následujících pokynů:

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel

Obsah. Instalace, 13-14. Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji. Celkový přehled Ovládací panel Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 13-14 Ustavení Elektrické připojení Štítek s údaji Popis spotřebiče, 15 Celkový přehled Ovládací panel FIMB 51 K.A FIMB 51 K.A IX FIMB 53 K.A FIMB 53 K.A IX Zapínání

Více

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký)

Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BTC376SS-EU Nástěnný odsavač par (35cm široký) POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

použití elektrické trouby

použití elektrické trouby Návod k obsluze a použití elektrické trouby KT820PX, KT530TX KT540TX,KT520TB KT520TW NO 29/08 2 - Ochrana životního prostředí LIKVIDACE ODPADU Roztřiďte odpad podle různých materiálů (kartón, polystyrén,

Více

Mini Plus 203530 V1/0213

Mini Plus 203530 V1/0213 Mini Plus 203530 V1/0213 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Návod k obsluze by měl být vždy po ruce! 1. Obecné informace... 38 1.1 Informace k návodu k obsluze... 38 1.2 Informace týkající

Více

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY

PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY PLYNOVÉ A ELEKTRICKÉ VARNÉ DESKY Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který je uveden na Vašem účtu / faktuře: Model Výrobní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X

NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI. Mikrovlnná trouba DME715X CZ NÁVOD K POUŽITÍ A K INSTALACI Mikrovlnná trouba DME715X 2 OBSAH Důležité bezpečnostní pokyny. Pozorně si je pročtěte a uschovejte si je pro příští použití. Pokyny k ochraně životního prostředí...........................

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA

Indukční varná deska. Návod k obsluze HPI 430 BLA Indukční varná deska Návod k obsluze HPI 430 BLA 1 Všeobecná varování PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TYTO POKYNY PRO MAXIMÁLNÍ VYUŽITÍ VAŠÍ VARNÉ DESKY. Doporučujeme, abyste si návod k obsluze uschovali pro případné

Více

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

ST-EK 8015. Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz ST-EK 8015 Rychlovarná konvice Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Saturn. Jsme

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU

ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU Návod k použití a údržbě ELEKTRICKÉ SPORÁKY S ELEKTRICKOU TROUBOU 28.11.2004 Strana 1 (celkem 13) TECNOINOX 5410.256.00 CE Prohlášení o shodě Se směrnicemi 73/23/EEC až 93/68/EEC O nízkonapěťových zařízeních.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com

MAX 24 EKOLOGICKÉ TIPY TECHNICKÉ ÚDAJE. www.whirlpool.com Whirlpool Sweden AB 12 Krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat, jak dokládá recyklační symbol. Při její likvidaci se řiďte místními předpisy. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén

Více

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů.

Kabel nenechávejte viset přes okraj stolu nebo pracovní plochy a zajistěte, aby se nedotýkal horkých povrchů. Multifunkční vařič 99202 Gratulujeme ke koupi tohoto Multifunkčního vařiče. Toto je konečná podoba kuchyně s šesti odlišnými funkcemi: dušení, pečení, smažení, fritování, vaření a fondue. Nyní je možné

Více

Návod k použití TWK 6734 B-860-01

Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití TWK 6734 B-860-01 Návod k použití si pečlivě pročtěte, řiďte se jím a dobře si ho uschovejte! Tento spotřebič je určen pro domácnost a nikoli pro komerční využití. Případné technické změny,

Více

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar

PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic PECM1SS Poloautomatický vestavný espresso kávovar POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k bezpečnosti a instalaci,

Více

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST OSTATNÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ. NÁVOD K POUŽITÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ SKLOKERAMICKÉ

Více

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD

INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD INDUKČNÍ VAŘIČ NÁVOD/NÁVOD CZ Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto výrobku. Jsme přesvědčeni, že s ním budete plně spokojeni. Jestliže chcete využít všechny funkce přístroje co možná nejlépe, prosíme o dodržování

Více

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622

Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Návod k použití Topinkovač TYP:EL75621/EL75622 Bezpečnostní pokyny Aby byla zajištěna trvalá bezpečnost a nízké riziko úrazu elektrickým proudem, dodržujte prosím veškeré bezpečnostní pokyny uvedené níže.

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah

Návod k obsluze TROUBA. Obsah Návod k obsluze FK 83 /HA FK 83 X /HA 7OFK 838J X RU/HA 7OFK 838J RU/HA 7OFK 837J X RU/HA 7OFK 837J RU/HA 7OFK 838JC X RU/HA 7OFK 838JC RU/HA FK 837J X/HA FK 837J /HA FK 93J X /HA FK 93J /HA FK 939J X

Více

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par

CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par CAN52.3ME CAN75.3SS podstavný odsavač par Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic CAN52.3ME 52 cm CAN75.3SS 75 cm Podstavný odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje DŮLEŽITÉ

Více

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335

Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 UK Návod k použití pro indukční varnou desku MODEL: CIE6335 2 1 3 Děkujeme za koupi indukční varné desky CANDY. Přečtěte si návod k použití pozorně před použitím a odložte si jej na bezpečném místě. 1

Více

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele

MIKROVLNNÁ TROUBA. Příručka pro uživatele MIKROVLNNÁ TROUBA Model: BM1240AX Příručka pro uživatele Tyto pokyny si pečlivě přečtěte dříve, než budete mikrovlnnou troubu instalovat a používat. Do místa níže zapište VÝROBNÍ Č., které najdete na štítku

Více

BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba

BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba ww Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BO638.5SS/P650.5SS 60 cm multifunkční pyrolytická trouba POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CZ 2 OBSAH CZ 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí

BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí BMC460BGL/BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a horkovzdušnou funkcí 1 Návod k obsluze pro Váš přístroj Baumatic BMC460BGL/ BMC450SS 44litrová kompaktní mikrovlnná trouba s grilem a

Více

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ

PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011

NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 NÁVOD K POUŽITÍ platný od 1.1.2011 ELEKTRICKÝ SPORÁK NEHP4-75MRT, NEHP8-75MRT ELEKTRICKÝ SPORÁK S ELEKTRICKOU TROUBOU NEHP8-75OVMRT/E, NEHP12-75OVMRT/E OBSAH PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 3 ZÁKLADNÍ INFORMACE 3 BEZPEČNOSTNÍ

Více

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek

Návod k obsluze TROUBA. Obsah F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA. Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Návod k obsluze TROUBA Obsah Instalace, 14-15 Ustavení Připojení elektrického napájení Datový štítek Popis spotřebiče, 16 Celkový pohled Ovládací panel F 73 C.1/HA F 73 C.1 IX/HA FQ 73 C.1 /HA Spuštění

Více

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze

Trouba FNP 612X. Návod k obsluze Trouba FNP 612X Návod k obsluze 1 Všeobecná upozornění Děkujeme za výběr jednoho z našich produktů. Pro dosažení maxima z naší vám doporučujeme: Pozorně si přečtěte návod k použití: obsahuje důležité pokyny

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00

12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 12.4.2007 1 z 16 5410.296.00 A E ROZMĚRY PŘÍSTTROJE A UMÍSTĚNÍ PŘÍVODŮ připojení vody Ø 12 mm připojovací svorka pro přívod elektrického proudu 12.4.2007 2 z 16 5410.296.00 OVLÁDACÍ KOHOUT PRO NAPLŇOVÁNÍ

Více

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover.

Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL. Návod k obsluze. Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. Vinotéka HWC 2335 HWC 2336DL Návod k obsluze Přečtete si pozorně tento návod před použitím této vinotéky značky Hoover. 1 Děkujeme za Vaši volbu. Začíná Vám výlet do světa plné vůně a chuti. S Vaši novou

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FP 1264 FP 1061 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FP 1264 FP 1061 2 3 4 5 6 7 NÁVOD K POUŽITÍ ř č Odstraňte dokumentaci a příslušenství z vnitřku trouby. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY - Přečtěte si

Více

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par

TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par Návod k použití pro váš přístroj Baumatic TEL06SS-EU / TEL07SS-EU Odsavač par POZNÁMKA: Tento návod s pokyny pro uživatele obsahuje důležité informace včetně bodů k

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě!

Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! A120406 V5/0713 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace... 156 1.1

Více

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014

A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 A100155 / 5,5L A100265 / 6,5L V8/1014 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné

Více

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II

Doba použití: max. 3 minuty + odpočinek 10 minut Třída ochrany: II Návod k obsluze a údržbě RUČNÍ MIXÉR S MÍSOU SOLID HM201B Výrobky značky SOLID dodává: SOLID CZECH a.s., Na Brně 1972, 500 06 Hradec Králové, Česká republika; web: www.solid-czech.cz Popis spotřebiče:

Více

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze

Elektrická trouba. Návod i instalaci a obsluze Elektrická trouba Návod i instalaci a obsluze FZ 61.1 FZ 61.1 IX FZ 612.2 FZ 612.1 IX FZ 62 C.1 FZ 62 C.1 IX FZ 65.1 FZ 65.1 IX FZ 65 C.1 FZ 65 C.1IX F 60.1 F 60.1 IX FQ 61.1 FQ 61.1 IX FD 61.1 Návod k

Více

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F

UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze UP 1701 F UP 1711 F UP 1712 F Mraznička Návod k instalaci a obsluze Vážený zákazníku, děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti

Více

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD

PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD PÍSKOVÁ FILTRACE STANDARD Návod k použití model: 58271 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme, že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží

Více

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120

Bartscher GmbH Franz-Kleine-Straße 28 D-33154 Salzkotten Tel.: +49 (0) 5258 971-0 Německo Fax: +49 (0) 5258 971-120 104915 V1/0315 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Obsah 1. Bezpečnost... 156 1.1 Bezpečnostní pokyny... 156 1.2 Informace týkající se návodu k obsluze... 157 1.3 Zdroje nebezpečí... 158 1.4

Více

Návod k obsluze VARNÝ PANEL

Návod k obsluze VARNÝ PANEL Návod k obsluze VARNÝ PANEL Obsah Popis spotřebiče Instalace Zapínání a použití Bezpečnostní opatření a rady KIB 644 C E KIB 633 C E Péče a údržba Technický popis modelů Servis Popis spotřebiče Kontrolní

Více

Mikrovlnná trouba pro vestavbu

Mikrovlnná trouba pro vestavbu Mikrovlnná trouba pro vestavbu MIC 232 EX Návod k obsluze 1 Obsah Informace výrobce...3 Technické údaje...3 Nejdříve si přečtěte!...3 Důležité bezpečnostní informace...4 Pokyny k použití...5 Bezpečnost

Více

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze

BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky. Návod k obsluze BHI610 60 cm Přední dotykový panel ovládání chodu indukční zónové desky Návod k obsluze 1 Návod k obsluze pro BWHI609 60 cm indukční varná deska s předním dotykovým ovládáním POZNÁMKA: Tato Uživatelská

Více

KOMBINOVANÉ ELEKTRICKÉ TROUBY B100, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109

KOMBINOVANÉ ELEKTRICKÉ TROUBY B100, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109 KOMBINOVANÉ ELEKTRICKÉ TROUBY B100, B103, B104, B105, B106, B107, B108, B109 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující informace, které najdete na informačním štítku a datum prodeje, který

Více

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo)

TLAČÍTKO START Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, když dojde k poruše bliká a na konci programu zhasne. (viz popis funkcí vpravo) Stručný návod Tabulka TLAČÍTKO ZAPNUTO UKAZATEL PORUCH A ČASU MYTÍ Při normálním provozu udává zbývající čas (h:mm), ale u volby Odložený udává čas zbývající do spuštění programu (hh). Objeví-li se ukazatel

Více

KONVEKTOMATY NÁVOD K OBSLUZE : XB 803G, XB603, XB403 XV703G, XV 303G, XV203G

KONVEKTOMATY NÁVOD K OBSLUZE : XB 803G, XB603, XB403 XV703G, XV 303G, XV203G KONVEKTOMATY NÁVOD K OBSLUZE TYPOVÉ ŘADY MODELY : XV, XB : XB 803G, XB603, XB403 XV703G, XV 303G, XV203G OBSAH I. Návody k instalaci strana 03 1. Typový štítek strana 03 2. Certifikace-překontrolování

Více

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze

Sombra vestavný modul. Návod k obsluze Sombra vestavný modul cz Návod k obsluze Vážení zákazníci, děkujeme, že jste si vybrali odsavač par GUTMANN. Před prvním použitím si prosím pozorně přečtěte následující informace a vysvětlení o správném

Více

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE

BEZPEČNOST TOUSTOVAČE OBSAH BEZPEČNOST TOUSTOVAČE Důležité bezpečnostní pokyny... 6 Elektrotechnické požadavky... 8 Likvidace elektrického odpadu... 8 SOUČÁSTI A FUNKCE Součásti toustovače... 9 Funkce ovladačů...0 Funkce toustovače...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouby Efesto NÁVOD K POUŽITÍ Trouby Efesto ÚVODNÍ INFORMACE Tato příručka by měla být pečlivě uschována v dosahu zařízení pro její případné použití. Dodržováním instrukcí obsažených v této příručce zajistíte bezpečnost

Více

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10]

CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] CZ Ponorná čerpadla [v1_2015 03 10] Návod k použití a údržbě POZOR: Pečlivě si přečtěte tento návod k použití před prvním použitím tohoto přístroje. Chybná obsluha může způsobit zranění a/nebo poškození.

Více

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE POB 321 POB 420 POB 417 TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

FG-18 Hrnec k vaření rýže

FG-18 Hrnec k vaření rýže FG-18 Hrnec k vaření rýže Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny - K zabránění poruch si tento Návod k obsluze pečlivé přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace se

Více

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz

LR 7902. Kávovar Návod k použití Záruční podmínky. Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz LR 7902 Kávovar Návod k použití Záruční podmínky Dovozce do ČR SATURN HOME APPLIANCES s.r.o. Web: www.isaturn.cz 1 Vážení zákazníci! Gratulujeme Vám ke koupi výrobku od značky Laretti. Jsme si jistí, že

Více

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01

Návod k použití NPF 615 A01E B-469-01 Návod k použití NPE 615 A01E NPF 615 A01E B-469-01 Obsah Důležitá upozornění 3 Před instalací 3 Bezpečnostní pokyny 4 Ochrana životního prostředí 6 To je vaše nová varná deska 7 Ovládání 9 Dvouokruhová

Více

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8

Odsavač. Model: 3CFT-TILE. Návod k montáži a k použití OD 8 Odsavač Model: 3CFT-TILE Návod k montáži a k použití OD 8 3 4 5 Návod k montáži a k použití Vezměte si na pomoc také obrázky na prvních stranách s odkazy podle abecedy, které se uvádějí v dalším textu

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150

NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 NÁVOD K POUŽITÍ WD 142 WD 150 DŮLEŽITÉ INFORMACE INSTALACE SPOTŘEBIČE SPOTŘEBIČ se smí používat jen tehdy, když byl správně vestavěn (instalován). PŘI INSTALACI SPOTŘEBIČE se řiďte samostatnými přiloženými

Více

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG

Návod k použití. Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Návod k použití Chladící skříň prosklené dveře RD 320 LG Vážení zákazníci, děkujeme, že jste zakoupili výrobek značky NORDline. Přejeme Vám, abyste byli se zakoupeným přístrojem plně spokojeni. Předkládáme

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29

Mobilní klimatizace CL 3542. Obj. č. 105 11 29 Mobilní klimatizace CL 3542 Základní upozornění Přečtěte si pečlivě návod k obsluze předtím, než uvedete zařízení do provozu a držte se pokynů v návodu včetně varování a popisu zabaleného uvnitř dodávky.

Více

Návod k použití BBQ GRIL R-259

Návod k použití BBQ GRIL R-259 Návod k použití BBQ GRIL R-259 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST

NÁVOD K OBSLUZE OHÝBAČKA NA PLECH W 2,0 1 000 ZÁRUČNÍ LIST ZÁRUČNÍ LIST 1. Na nářadí a stroje KH Trading je poskytována záruka 6/24 měsíců od data prodeje dle obchodního nebo občanského zákona a vztahuje se na prokazatelné vady materiálu (datum prodeje je nutno

Více

HAUSER e l e c t r o n i c

HAUSER e l e c t r o n i c NÁVOD NA POUŽITÍ HAUSER e l e c t r o n i c CD-9530 Nostalgické rádio s CD přehrávačem Děkujeme Vám za důvěru, kterou jste prokázali zakoupením výrobku typu HAUSER. Tento přístroj je výsledkem nejnovějšího

Více

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE

PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE PMD 2211X MIKROVLNNÁ TROUBA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto návodu. OBSAH ČÁST

Více

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A

NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A NÁVOD K OBSLUZE MODEL: CXS 7204 A 1 DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE. Přečtěte si všechny pokyny před použitím. UPOZORNĚNÍ! Tato varování jsou pro Vaší bezpečnost. Před instalací spotřebiče se ujistěte,

Více

Compact Ice A100062V V2/0413

Compact Ice A100062V V2/0413 Compact Ice A100062V V2/0413 CZ ČESKY Překlad originálního návodu k obsluze Dříve než začnete používat zařízení, přečtěte si návod k obsluze a potom jej uschovejte na dostupném místě! 1. Obecné informace...

Více

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel

HBT-1050 HBT-1050. Poznamenejte si svůj kód. Popis přístroje. Čelní panel. Zadní panel 14. Vykazuje-li přístroj či příslušenství poruchu či poškození, vyřaďte jej z provozu a nechte jej opravit v určeném servisu! 15. Vadný napájecí kabel ihned odpoje od zásuvky a vyměňte jej! Používání přístroje

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

'867 0$1$*(5 Návod k použití

'867 0$1$*(5 Návod k použití Návod k použití DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Děkujeme Vám za zakoupení nového vysavače Hoover Dust Manager. Návod k obsluze - Tento přístroj má být používán pouze k účelu popsaném v návodu k použití. Seznamte

Více

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU

JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM MYČKY/PŘIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ JAK DOPLŇOVAT ZÁSOBNÍK SOLI JAK DOPLNIT DÁVKOVAČ LEŠTIDLA JAK DOPLŇOVAT DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 11 PŘED POUŽITÍM

Více

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě.

ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH. Upozornění: Před provedením výměny žárovky odpojte vždy přístroj ze sítě. 2 19 EKOLOGICKÝ VHODNÁ LIKVIDACE OBSAH ŘEŠENÍ PŘÍPADNÝCH PROBLÉMŮ Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů Brandt, s výjimkou dřevěných materiálů, jsou recyklovatelné,

Více

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z

POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z POKYNY K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ CHLADNIČKY A MRAZNIČKY HG 5.1 M HG 5.1 Z CHLADNIČKY A MRAZNIČKY TYP: HG 5.1 M (CHLADNIČKA) HG 5.1 Z (MRAZNIČKA) 1. POUŽITÍ Chladničky/mrazničky typu HG 5.1 se používají ve stravovacím

Více

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE

JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE 3cz53661.fm Page 9 Monday, November 25, 2002 12:21 PM NÁVOD K POUŽITÍ PŘED POUŽITÍM SKLOKERAMICKÉ VARNÉ DESKY INSTALACE PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI JAK SNÍŽIT SPOTŘEBU ENERGIE OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více