Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì."

Transkript

1 Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly. Tento spotøebiè je urèen k neprofesionálnímu použití v domácnostech.. Pøed použitím spotøebièe si peèlivì pøeètìte pokyny uvedené v tomto návodu k obsluze, protože zde naleznete všechny pokyny nezbytné pro zajištìní bezpeèné instalace, použití a údržby spotøebièe. Tento návod k obsluze mìjte vždy po ruce. 3. Ihned po vybalení spotøebièe pøekontrolujte jeho stav a dodávané pøíslušenství. Pokud máte nìjaké pochybnosti, spotøebiè nepoužívejte a kontaktujte nejbližšího kvalifikovaného technika. Nikdy nenechávejte obaly od výrobku (napø. plastové pytle, polystyrenové díly, høebíky atd.) v dosahu dìtí, jelikož mohou být zdrojem nebezpeèí.. Spotøebiè smí být nainstalován pouze kvalifikovaným technikem v souladu s poskytnutými instrukcemi. Výrobce se pøedem zøíká odpovìdnosti za pøípadné škody nebo zranìní osob nebo zvíøat, které vzniknou nesprávným nainstalováním spotøebièe.. Z elektrického hlediska je spotøebiè bezpeèný jen tehdy, je-li øádnì uzemnìn a zapojen do zásuvky s funkèním ochranným vodièem tak, jak to vyžadují pøíslušné pøedpisy. Vždy se ujistìte, že uzemnìní je úèinné; máte-li nìjaké pochybnosti, obra te se na kvalifikovaného elektrikáøe, který systém zkontroluje. Výrobce nenese odpovìdnost za škodu zpùsobenou spotøebièem, který nebyl uzemnìn. 6. Pøed zapojením spotøebièe do sítì se pøesvìdète, že specifikace uvedená na typovém štítku odpovídá specifikaci elektrorozvodné nebo plynorozvodné sítì ve Vaší domácnosti. 7. Zkontrolujte, zda je elektrická pøípojka, vèetnì pojistky, dostateènì dimenzována na zátìž, kterou zaøízení pøedstavuje. Máte-li jakékoliv pochybnosti, kontaktujte kvalifikovaného odborníka. 8. Do sí ového pøívodu je tøeba zaøadit jednopólový vypínaè, jehož kontakty musí být ve vypnutém stavu alespoò 3 mm od sebe. 9. Nelze-li vidlici sí ového pøívodu zapojit do elektrické zásuvky, nechejte zásuvku nahradit vhodnìjším modelem. Kvalifikovaný technik by mìl zároveò zkontrolovat, zda je prùøez sí ového pøívodu vhodný pro napájení spotøebièe. Použití adaptérù, vícenásobných zásuvek a/nebo prodlužovacích kabelù se nedoporuèuje. Pokud se nelze jejich použití vyhnout, použijte vždy pouze jednoduché nebo vícenásobné adaptéry nebo prodlužovací kabely, které vyhovují požadavkùm bìžných bezpeènostních norem. V tìchto pøípadech nikdy nepøekraèujte maximální bìžnou výkonnost uvedenou na jednoduchém adaptéru nebo prodlužovacím kabelu a maximální výkon uvedený na vícenásobném adaptéru. 0.Nenechávejte spotøebiè zbyteènì zapojený. Nebudete-li jej používat, vytáhnìte sí ový pøívod ze zásuvky, vypnìte pøepínaè napájení.. Nikdy nezakrývejte ventilaèní štìrbiny a štìrbiny pro odvod pøebyteèného tepla.. Nikdy nevymìòujte sí ový pøívod tohoto spotøebièe. V pøípadì poškození nebo výmìny sí ového pøívodu se vždy obra te na servisní støedisko autorizované výrobcem. 3. Tento spotøebiè musí být používán k úèelùm, pro které je urèen. Jakékoliv jiné použití (napø. pro vytopení místnosti) je považováno za nesprávné a tedy nebezpeèné. Výrobce nenese odpovìdnost za škody zpùsobené nesprávným a nezodpovìdným použitím spotøebièe.. Pøi používání el. spotøebièù je tøeba dodržet nìkolik základních pravidel. Ta následující jsou obzvláštì dùležitá: Nikdy se nedotýkejte spotøebièe, máte-li mokré vlhké ruce nebo nohy. Nikdy se spotøebièem nemanipulujte, jste-li naboso. Nepoužívejte prodlužovací kabely, je-li jejich použití nezbytné, manipulujte s nimi opatrnì. Neodpojujte spotøebiè ze zásuvky tahem za kabel sí ového pøívodu nebo za vlastní spotøebiè. Spotøebiè nevystavujte pùsobení atmosférických vlivù (déš, pøímé sluneèní záøení atd.). Zabraòte dìtem a nezpùsobilým osobám, aby se dostaly do styku se spotøebièem bez dozoru.. Pøed èištìním nebo provádìním údržby vždy vytáhnìte sí ový pøívod spotøebièe ze zásuvky nebo vypnìte hlavní vypínaè. 6. Nepoužíváte-li spotøebiè po delší dobu, vytáhnìte jeho sí ový pøívod ze zásuvky a odøíznìte jej. Potenciálnì nebezpeèné souèásti spotøebièe zabezpeète tak, aby neohrozily dìti, které by si mohly se spotøebièem hrát. 7. Uvìdomte si, že dìtská pokožka je mnohem citlivìjší než pokožka dospìlých, a tedy se snadnìji spálí. Proto bìhem používání sporáku a pøi jeho ochlazování po použití dbejte na to, aby se dìti nedostali do jeho pøílišné blízkosti. Obzvláštì dbejte na to, aby se dìti nedotkly dvíøek trouby, která jsou zahøátá na vysokou teplotu tehdy, používáte-li troubu po dlouhou dobu a máte-li nastavenu vysokou teplotu peèení. 8. V blízkosti spotøebièe, který je právì v provozu, nikdy nepoužívejte hoølavé kapaliny jako napø. líh nebo benzín atd. 9. Pøi vkládání a vyjímání horkých nádob do/z trouby používejte kuchyòskou chòapku. 0. Do trouby nikdy neukládejte hoølavé látky.. Používáte-li v blízkosti trouby malá elektrická zaøízení, zabraòte tomu, aby se sí ový pøívod zaøízení dostal do styku se zahøátým povrchem trouby.. Jestliže spotøebiè nepoužíváte, zkontrolujte, zda jsou regulaèní knoflíky nastaveny do polohy / o. 3. Zabraòte, aby se dìti dostaly do styku se zaøízením v okamžiku, kdy používáte gril nebo troubu, protože tyto èásti zaøízení jsou zahøáté na vysokou teplotu. CZ

2 Instalace Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Vestavnou troubu pøipevníte ke konstrukci kuchyòské linky tak, e otevøete dvíøka trouby a troubu pøipevníte vruty za roubovanými do otvorù umístìných po obvodu rámu. Instalace vestavné trouby Aby byla zaji tìna správná funkce spotøebièe, je tøeba, aby skøíòka, do ní bude trouba vsazena, mìla vhodné rozmìry. Na ní e uvedeném obrázku jsou patrné rozmìry skøínìk pøi vestavbì trouby pod pracovní plochu nebo do stìny kuchyòské linky. Boèní stìny kuchyòské linky pøilehlé k troubì musí sná et teplo. To je tøeba mít na zøeteli pøedev ím v pøípadì dýhovaného nábytku. Musí být sklí en lepidlem, které odolává teplotám a 00 C. Podle bezpeènostních pøedpisù vestavba zaøízení musí zaji ovat ochranu proti dotyku, tj. nesmí být obsluze bez pou ití nástrojù pøístupné na dotyk ádné elektrické èásti zabudovaného zaøízení. V echny ochranné kryty musí být zabezpeèeny tak, aby ne ly sejmout jinak ne pomocí náøadí. Elektrické pøipojení Peèící trouby s troj ilovým pøívodem jsou zkonstruovány pro napájení støídavým proudem, jeho napìtí a sí ový kmitoèet je uveden na typovém títku umístìném na zaøízení a v návodu k obsluze. Zemnící ochranný vodiè je oznaèen lutozelenou barvou. Instalace napájecího kabelu Otevøení svorkovnice: Pøi Aby byla zaji tìna úèinná ventilace, je nutno v místì vestavby zbavit kuchyòskou linku zadní stìny. Upøednostòuje se instalace vestavìné trouby posazené na dvou døevìných li tách. Rozhodnete-li se místo li t pro rozpìrnou desku, na ní troubu osadíte, nezapomeòte nechat mezeru o rozmìrech alespoò x 60 mm. Vy roubujte roub V. Tahem otevøete kryt svorkovnice zapojování napájecího kabelu postupujte následovnì: Odstraòte upínací roub kabelu a tøi dotykové rouby L-N. Pøipojte vodièe pod hlavy roubù, a to následovnì: modrý ). vodiè (N), hnìdý vodiè (L), lutozelený vodiè ( Kabel upevnìte do speciální kabelové svìrky, zavøete kryt svorkovnice a zajistìte roubem V. Pøipojení napájecího kabelu k síti Zaøízení musí být pøipojeno pøímo k síti tak, e mezi pøístroj a sí musí být zapojen vícepólový vypínaè (jistiè) s minimální vzdáleností kontaktù v rozpojeném stavu 3 mm, který je dimenzován na pøíslu né zatí ení a odpovídá platným normám (ochranný vodiè zeleno lutý drát uzemnìní, nesmí být vypínaèem pøeru en). Sí ový pøívod musí být ulo en tak, aby na ádném místì nebyl vystaven teplotì, která by byla o 0 vy í, ne je teplota v místnosti. CZ

3 Pøed provedením pøipojení se pøesvìdète: zda je dostateènì dimenzována elektrická pøípojka (pojistky, jistièe), zjištìné údaje porovnejte s hodnotami na typovém štítku; zda je v bytovém (domovním) rozvodu zajištìno øádné uzemnìní odpovídající platným pøedpisùm; A Kontrolní panel B Peèící plech C Peèící rošt pro grilování D Otvory pro upevòovací šrouby E Knoflík volby režimu F Knoflík termostatu G Èervená kontrolka zahøívání trouby na požadovanou teplotu Popis trouby zda je k zásuvce, popø. vícepólovému vypínaèi nainstalovaného spotøebièe snadný pøístup. Dùležité: Nikdy nepoužívejte adaptéry, pøepínaèe nebo podobná zaøízení, protože by mohla být pøekroèena maximální hranice zatížení el. proudem a maximální pøíkon. Mohlo by dojít ke vzniku požáru. Technické údaje Vnitøní rozmìry trouby: Vnitøní objem trouby: Napájení: Pøíkon: - šíøka 0 cm - hloubka 39 cm - výška 3 cm 3 litrù 30 V~ 0/60 Hz 300 W Tento spotøebiè vyhovuje následujícím smìrnicím EHS: - 73/3/EEC z (Nízké napìtí) a následným úpravám; - 89/336/EEC z (Elektromagnetická kompatibilita) a následným úpravám; - 93/68/EEC z a následným úpravám. 3 CZ

4 Instrukce k používání trouby Rùzné režimy peèení volíte otáèením knoflíkù umístìných na kontrolním panelu trouby. Pozor: Pøed prvním použitím trouby a grilu zapnìte troubu pøibližnì na pùl hodiny naprázdno. Pøesvìdète se, zda uvnitø trouby nic není, termostat nastavte na vysokou teplotu, otevøete dvíøka a v místnosti zajistìte øádné vìtrání. Trouba se musí takto vypálit. Možná, že ucítíte zápach, protože se vypalují zbytky konzervaèních èinidel, které troubu a gril chránily bìhem skladování. Pozor: Používáte-li gril k pøípravì pokrmu (je-li jím trouba vybavena), používejte pouze spodní patro v troubì. U ostatních režimù pøípravy pokrmù nikdy spodní patro nepoužívejte a nikdy na nepokládejte na spodek trouby žádné pøedmìty, je-li trouba v provozu. Mohlo by dojít k poškození smaltovaného povrchu. Nádoby, alobal apod. vždy pokládejte na rošt, který je souèástí dodávaného pøíslušenství. Knoflíky trouby Pomocí následujících dvou knoflíkù mùžete vybírat pøíslušné režimy peèení a volit teplotu vhodnou pro pøípravu pokrmu. Rùzné režimy peèení lze nastavit ovládáním dvou knoflíkù: E knoflík pro výbìr režimu peèení ( ) F - knoflík termostatu ( ) na kontrolním panelu trouby. Pokud je knoflík výbìru režimu nastaven do jakékoliv jiné polohy než 0, zapne se osvìtlení trouby; pøi nastavení knoflíku do polohy mùžete osvìtlit prostor trouby bez zapínání topných tìles.. Statický režim - Nastavení knoflíku E : - Nastavení knoflíku F : mezi 60 C a Pokud je vybrána tato poloha, zapne se osvìtlení trouby, horní a spodní topná tìlesa zaènou høát. Automaticky je trouba zahøáta na teplotu nastavenou knoflíkem termostatu a tato teplota je poté termostatem udržována. Statický režim je vynikající pro pøípravu jakéhokoliv pokrmu, a to díky perfektnímu rozložení tepla uvnitø trouby.. Pozvolné peèení - Nastavení knoflíku E : - Nastavení knoflíku F : mezi 60 C a Pokud je vybrána tato poloha, zapne se osvìtlení trouby a spodní topné tìleso zaène høát. Automaticky je trouba zahøáta na teplotu nastavenou knoflíkem termostatu a tato teplota je poté termostatem udržována. Tento režim je doporuèován pro dokonèení pøípravy pokrmu (umístìného v pekáèi nebo v peèící formì), který je na povrchu upeèen, ale uvnitø ne. Dále je tento režim vhodný pro pøípravu ovocných koláèù nebo koláèù s džemem, které vyžadují málo upeèený povrch. Uvìdomte si, že tento režim nedovoluje dosažení maximální teploty (0 C) uvnitø trouby, takže pøi tomto režimu pøipravujte pokrmy vyžadující peèení pøi teplotì nižší nebo rovné 80 C (koláèe). 3. Gril - Nastavení knoflíku E : - Nastavení knoflíku F : Osvìtlení trouby a infraèervené topné tìleso grilu se zapne. Pøímým pùsobením vysoké teploty se maso pøi grilování rychle opeèe dohnìda. Tak se zabrání ztrátì tekutin z masa, které je pak vláèné a š avnaté.. Dvojitý gril - Nastavení knoflíku E : - Nastavení knoflíku F : Osvìtlení trouby se zapne. Jsou zapnuta obì topná tìlesa grilu. Tento gril je vìtší než bìžný a vyniká zcela novým provedením: z hlediska možnosti pøípravy pokrmù má kapacitu o 0% vyšší. Dvojitý gril nezná tzv. rohové zóny, tj. místa, kde døíve teplo pùsobilo nerovnomìrnì. Kontrolka provozu trouby (G) Tato kontrolka signalizuje, že trouba se zahøívá. Kontrolka zhasne, jakmile je uvnitø trouby dosažena teplota, která byla zvolena knoflíkem termostatu. Obèasné zapínání a vypínání kontrolky bìhem peèení signalizuje, že termostat trouby pracuje v poøádku a to tak, aby teplota uvnitø trouby byla udržována na stálé výši. Držák Pozor: bìhem doby, kdy je trouba v provozu, uniká ze štìrbiny umístìné na pravém konci držáku pára. Dbejte na to, abyste se nedotýkali držáku v tìchto místech. Trouby s trubkovitým držákem jsou vybaveny zvláštním ochranným zaøízením, které je bìhem povozu trouby nastaveno tak, aby pára neunikala na pøední stranì trouby. Ventilace nuceným obìhem vzduchu Za úèelem snížení teploty trouby na povrchu jsou nìkteré modely vybaveny chladícím ventilátorem, který je zapnut pøi otoèení knoflíku E. Dokud je trouba v provozu, ventilátor bìží automaticky. Je tedy možné, že ucítíte proud chladného vzduchu, který vychází z prostoru mezi panelem a dvíøky trouby. Poznámka: Po dokonèení peèení zùstává chladící ventilátor ještì po dobu nìkolika minut zapnutý, èímž se trouba velice rychle ochladí. Pøídavné (tøetí) sklo ve dvíøkách Chcete li aby dvíøka na vnìjším povrchu ještì ménì høála a aby byla spotøeba energie bìhem peèení menší, mùžete si dokoupit tøetí sklo jako tepelnì izolaèní vrstvu. Máte li malé dìti, je tento doplnìk nutný. Dodává se pod objednacím èíslem Lze jej i s montáží zakoupit u specializovaného prodejce nebo v servisním støedisku uvedeném na seznamu, který je souèástí dokumentace ke spotøebièi. CZ

5 Doporuèení pøi peèení Bìhem provozu trouby používejte pouze jeden rošt nebo jeden peèící plech. Rošt nebo peèící plech by mìl být vložen do spodních nebo horních pater v závislosti na tom, zda pokrm vyžaduje více tepla zespodu nebo svrchu. Pøedehøev Pokud je tøeba troubu pøedehøát (pøi peèení kynutých pokrmù), doporuèujeme použít statický režim, který umožòuje rychle dosáhnout požadovanou teplotu v troubì a šetøit tak energií. Poté, co teplota uvnitø trouby dosáhne nastavené úrovnì, èervená kontrolka (G) zhasne. Po vložení pokrmu do trouby již mùžete nastavit jiný, vhodnìjší režim. Peèení ryb a masa Maso musí vážit alespoò kg, jinak by se mohlo pøíliš vysušit. Pro úpravu drùbeže, ryb a ostatního bílého masa používejte nižší teploty (0 C 7 C). Pøipravujete li v troubì èervené maso a pøejete li si, aby bylo na povrchu øádnì propeèené, ale uvnitø zùstalo š avnaté, zaènìte pøi vyšší teplotì (00 C až 0 C) a po krátké dobì ji snižte. Obecnì platí, že èím je peèenì vìtší, tím nižší teplotu a delší dobu peèení je tøeba použít. Maso uložte doprostøed roštu a podložte odkapávacím tácem na stékající omastek. Rošt zasuòte do prostøedních drážek. Pøejete li si, aby více tepla pùsobilo zespod, použijte nižší patro. Chcete li, aby byla peèenì ještì chutnìjší (kachna nebo divoká), obalte jej plátky slaniny nebo prošpikujte špekem a položte na nìkteré z vyšších pater. Peèení peèiva Sladké peèivo vždy vkládejte až do vyhøáté trouby. Bìhem peèení neotevírejte dvíøka trouby, koláè by mohl klesnout. Syrové tìsto nesmí být pøíliš øídké, aby se doba peèení pøíliš neprodlužovala. Obecnì platí: Hotové peèivo je pøíliš suché Pøíštì zvyšte teplotu o 0 C a zkra te dobu peèení. Dort se slehl Pøíštì použijte hustší tìsto nebo snižte teplotu o 0 C. Hotové peèivo je na povrchu pøíliš tmavé Pøíštì jej pøi peèení umístìte do nižší polohy, snižte teplotu a prodlužte dobu peèení. Tìsto je zvenèí dobøe upeèeno, ale uvnitø zùstává lepivé. Použijte hustší tìsto, snižte teplotu a prodlužte dobu peèení Tìsto se pøilepilo ke stìnám formy (pekáèe) Nádobu dobøe vymažte a vysypte strouhankou nebo moukou. Pøi peèení na více roštech nejsou všechny pokrmy hotové stejnì rychle Nastavte nižší teplotu. Není nutné vyndávat z trouby všechny pokrmy najednou. Použití grilu Trouba nabízí dva rùzné režimy grilování. Pro grilování menších porcí postaèí režim Gril. Pøi tomto nastavení se topné tìleso zapne na výkon pouhých 00 W, což pro menší porce naprosto staèí. Napø. u toastù èi párkù jsou výsledky vynikající. Pokrm položte na grilovací rošt doprostøed, protože v tomto režimu vyzaøuje jen prostøední úsek horního topného tìlesa. Pokrm v rozích trouby nebude upeèen. Nastavení Dvojitý gril odpovídá režimu, v nìmž mùžete pøi grilování využít celou plochu roštu. Pokrm musí být rozložen na celé ploše roštu stejnomìrnì. Docílíte krásného zabarvení dozlatova. Dùležité: Pøi grilování mìjte vždy zavøená dvíøka trouby. Ušetøíte tak nemálo energie (asi 0%) a získáte perfektní výsledky. Pøi používání jednoho ze dvou režimù grilování se doporuèuje nastavit knoflík termostatu na maximální teplotu, nebo gril využívá pøenosu tepla sáláním a pøi maximální teplotì je i vyzaøování nejúèinnìjší. Samozøejmì mùžete knoflíkem termostatu nastavit i nižší teplotu, je-li tøeba. Pøi grilování umístìte rošt do dolních pater (viz tabulka). Zásadnì používejte odkapávací plech, aby nedošlo ke zneèištìní dna trouby odkapávajícím omastkem. CZ

6 Obvyklé èištìní a údržba Pøed každým èištìním odpojte vidlici sí ového pøívodu trouby ze zásuvky. Pro dosažení dlouhé životnosti spotøebièe je nezbytnì nutné jej pravidelnì celý vyèistit. Dbejte však na následující pokyny: Smaltované èásti a samoèisticí panely omývejte pouze teplou vodou. Zásadnì nepoužívejte žádný písek ani jiné abrasivní prostøedky. Vyhnìte se také agresivním chemickým èinidlùm, protože všechny tyto látky tìmto èástem škodí; Vnitøní prostor trouby je tøeba èistit pravidelnì horkou vodou s použitím èistícího prostøedku, a to tehdy, dokud je trouba ještì teplá. Vnitøek trouby peèlivì omyjte a vysušte; Na èástech z nerez oceli se mohou objevit skvrny. Je to dùsledek delšího styku s velmi tvrdou vodou nebo silnými mycími prostøedky (fosfátovými). Proto se doporuèuje tyto èásti po umytí dokonale opláchnout a vysušit, aby a nich nezùstaly kapky; Výmìna žárovky osvìtlení vnitøku trouby Odpojte vidlici sí ového pøívodu trouby ze zásuvky; Odšroubujte sklenìný kryt žárovky; Vyšroubujte žárovku a nahraïte ji novou žáruvzdornou (300 C) žárovkou s následujícími parametry: - Napìtí 30 V - Pøíkon W - Závit E Zašroubujte sklenìný kryt zpìt a troubu pøipojte k síti. Praktické rady pøi peèení Poloha knoflíku Pøipravovaný pokrm Hmotnost (kg) Poloha roštu (odspodu) Doba pøedehøevu (min) Nastavení termostat u ( C) Doba vaøení (min.) Statický režim Žebírka Telecí peèenì Kachna Pìnové dortíky Sušenky Pozvolné peèení Koláèe Ovocné koláèe Ovocné záviny Briošky 3 Gril Platýz a sépie Kalmáry a garnáty Filé z tresky Grilovaná zelenina Dvojitý gril Telecí steaky Kotlety Hamburgery Makrela Telecí Peèené kuøe 0, 0, 0, - - 0, 0,, Poznámka: Doby vaøení jsou pouze pøibližné, do jisté míry záleží na tom, jak Vám co chutná CZ 6

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600

Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 Nastavitelný napájecí zdroj DC řady EP-600 I. POPIS Návod k obsluze Nastavitelné napájecí zdroje DC řady EP-600 jsou polovodičová, kompaktní zařízení, která jsou vybavena přesnou regulací a stabilním napětím.

Více

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5

2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE 2.1. POSTAVENÍ SPOTŘEBIČE 2.4. ZÁKLADNÍ POPIS SPOTŘEBIČE A OVLÁDACÍCH PRVKŮ 2.2. NASTAVENÍ NOŽIČEK A2 6 7 8 5 2.3. ROZMĚRY SPOTŘEBIČE 2. INSTALACE Instalaci by měl provádět kvalifikovaný technik. Výrobce nemá povinnost vykonávat instalaci. Pokud je nutná asistence výrobce při odstranění chyb vyplývajících z nesprávné

Více

ES-118 Napařovací žehlička

ES-118 Napařovací žehlička ES-118 Napařovací žehlička Návod k obsluze 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě přečtěte a uschovejte jej jako informační příručku. Nesprávné manipulace s

Více

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE

NÁVOD K POUŽITÍ ČESKY VÝROBNÍK SODOVÉ VODY SODA PYGMY, SODA ELEGANCE ČESKY NÁVOD K POUŽITÍ VÝROBNÍK SODOVÉ VODY PYGMY, ELEGANCE LINDR.CZ s.r.o. Chladicí a výčepní technika Sadová 13, CZ 503 15 Nechanice, Czech Republic Tel.: 495 447 39 l Fax: 495 45 085 l E-mail: info@lindr.cz

Více

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry:

Návod k obsluze. Konstrukce a technické parametry: Návod k obsluze "Carbon crystal - kompozitní nástěnný infra topný systém" je systém vytápění, které kombinuje sálavé infra vytápění a konvenční vytápění v jednom panelu. Přeměna elektřiny na teplo má až

Více

DF 120. Fritéza. Návod k použití

DF 120. Fritéza. Návod k použití DF 120 Fritéza CZ Návod k použití Víko Termostat Madlo Vnitřní nádoba s nepřilnavým povrchem Otvírání víka Bezpečnostní informace Připojte spotřebič k elektrické síti podle parametrů na výrobním štítku.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba

NÁVOD K POUŽITÍ. Trouba NÁVOD K POUŽITÍ Trouba CS 2 OBSAH CS 1 / POPIS SPOTŘEBIČE Popis trouby.................................................... 4 Ovládací lišta.................................................... 5 Displej.........................................................

Více

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty

POHLED DOVNITŘ. Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor. Termostat. Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Sýry, máslo, medikamenty POHLED DOVNITŘ Tlačítko pro rozmrazování * Mrazící prostor Výsuvná zásuvka (pro zachycení vody při rozmrazování) Termostat Zelenina, vařená a hotová jídla Sýry, máslo, medikamenty Výškově nastavitelná

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje

RENZ Combi Comfort. Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje RENZ Combi Comfort Návod na použití kombinovaného děrovacího a vázacího stroje 1. Doporučení před prvním použitím Vyndejte opatrně stroj z krabice. Uchopte vazač na stranách. Nezvedejte jej za děrovací

Více

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu

Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu Všeobecné instrukce pro instalaci, použití a údržbu ELEKTRICKÉ FRITÉZY MODELY FA-5 FE-4 TF-5 FA-7 FE-6 TF-7 FC-6-E FA-9 FE-8 TF-9 FC-8-E 1 3 4 2 Obr. 1 5 6 7 8 1. Hlavní přepínač 2. Pracovní termostat

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W

výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W Způsob rozlišování a označování konvektorů PROTHERM PROTHERM XXXX výkon: 500 jmenovitá hodnota 500 W 1000 jmenovitá hodnota 1000 W 1500 jmenovitá hodnota 1500 W 2000 jmenovitá hodnota 2000 W 5.2.0. Příklad:

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A

STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A STABILIZOVANÝ ZDROJ 13,8V 25A Návrh a výroba: OK2EZ Stabilizovaný zdroj 13,8V 25A Informace, technické parametry a popis konstrukce byly převzaty z materiálů OK2EZ. Popis zařízení: Stabilizovaný zdroj

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV

NÁVOD K OBSLUZE. Zásobníky na talíře a misky. Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV 1 NÁVOD K OBSLUZE Zásobníky na talíře a misky Typ VOI, VOIB, VOO, VOOB, VM, VMB, VMM, VMMB ZTVO, ZTV, ZMVO a ZMV Obsah: str. 1. Užití 2. Popis 3. Instalace a uvedení do provozu 4. Ovládání 5. Údržba a

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU

ED362/ED363 NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU / NEREZ OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU 1 Horní kryt (Nerezová ocel) 2 Stínítko 3 Kryt nástěnného úchytu 4 Senzor fotobuňky ÚVOD OCELOVÁ LAMPA S FOTOBUŇKOU je chytré/inteligentní osvětlení, které se automaticky

Více

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU

MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU MONTÁŽNÍ A PROVOZNÍ PŘEDPISY ELEKTRICKÝCH OHŘÍVAČU VZDUCHU 2011 - 1 - Tento předpis platí pro montáž, provoz a údržbu elektrických ohřívačů vzduchu EO : Do dodaného potrubí Kruhové potrubí s přírubou Kruhové

Více

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055

Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko. Návod k použití. Dezinfekční zařízení GERMID. Typy: V015, V025, V030, V055 Mlýnská 930/8, 678 01 Blansko Návod k použití Dezinfekční zařízení GERMID Typy: V015, V025, V030, V055 Obsah: 1. Úvod 2. Princip UV záření 3. Technický popis zařízení 4. Instalace a montáž 5. Provozní

Více

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf

Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Návod k používání a obsluze Topná jednotky Ermaf Výrobek Dodavatel název: Topná jednotka Ermaf typ: ERA 33 název: AGRICO s.r.o. adresa: Rybářská 671, 379 01 Třeboň IČO: 26032163 DIČ: CZ26032163 1 Obsah:

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

Návod k instalaci a obsluze

Návod k instalaci a obsluze INFRASAUNY HOPA Návod k instalaci a obsluze Vážení uživatelé! Gratulujeme Vám k zakoupení nejdostupnější infrasauny na trhu a k tomu, že jste i vybrali novou cestu k Vašemu lepšímu zdraví. Tisíce spokojených

Více

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300

MPPT SHS měnič výkonu. Uživatelský manuál. Model PC002-300 MPPT SHS měnič výkonu Uživatelský manuál Model PC002-300 Obsah I. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A UPOZORNĚNÍ...3 II. SPECIFIKACE...3 III. KONTROLA MĚNIČE A SOUČÁSTÍ...4 IV. POPIS VÝROBKU...4 V. INSTALACE A PROPOJENÍ...7

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI. LXDC SET 1-4kW NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric, s.r.o

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ

TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ flexelec specialista pro systémy udržování teploty POKYNY PRO INSTALACI TOPNÝCH KABELŮ NA POTRUBÍ Hudcova 76, Brno, tel.: 541 613 629 www.revos.cz OBSAH OBSAH str. 2 ÚVOD str. 3 Všeobecné pokyny str. 3

Více

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby

Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Fast DSL internet Návod pro instalaci služby Obsah balíčku Širokopásmový modem (typ vyobrazeného modemu se může lišit, postup zapojení však zůstává stejný) Napájecí zdroj k širokopásmovému modemu Černý

Více

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA

SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA PHS 6410C PHS 6411C SKLOKERAMICKÁ VARNÁ DESKA NÁVOD K OBSLUZE Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

Více

» vestavné elektrické trouby

» vestavné elektrické trouby » vestavné elektrické trouby Tekavestavné spotřebiče Energetická třída Rozmrazování Protiotisková úprava nerezových ploch horní a spodní Program Pizza Rychloohřev Gril Gril a spodní Gril a spodní Gril

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 11 28 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 11 28 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderním ergonomickém provedení, jehož keramické

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Přímý dovozce LED osvětlení

Přímý dovozce LED osvětlení Panel: TOR228 Příkon: 28W Prac. napětí: 230V AC Barev. teplota: 6000K - Studená bílá Tvar: Kulatý Vážení zákazníci! Děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup našich LED panelů. Jejich koupí jste získali kvalitní

Více

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI

NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI LXDC SET 1-4kW 1-6kW Výrobce: LOGITEX spol. s.r.o., Športovcov 884/4, SK - 02001 Púchov tel. +421/42/4710200 fax.: +421/42/4642300 logitex@logitex.sk Vyrobeno v: IMAO eletric,

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor

TDS 20. CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TDS 20 CS Návod k obsluze - elektrický topný ventilátor TRT-BA-TDS 20 -TC-001-CS TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

Instalační a uživatelská příručka

Instalační a uživatelská příručka Bazénové tepelné čerpadlo Instalační a uživatelská příručka (RM04N ~RM09N) Děkujeme Vám, že jste si zvolili náš produkt a za projevenou důvěru. Tato příručka Vám poskytne potřebné informace pro optimální

Více

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA

TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA TOPIDLO NA TUHÁ PALIVA NÁVOD K POUŽITÍ MASTER CT-50 TECHNICKÉ PARAMETRY TYP MASTER CT-50 Jmenovitý tepelný výkon kw 50 Ohřátý vzduch Průtok vzduchu při 20 C m 3 /h 1400 Užitečný statický tlak mmh 2 O 1

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze

Vysoušeč vlasů Návod k obsluze Vysoušeč vlasů Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY

ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ELEKTRICKÉ ODSTŘEDIVÉ VENTILÁTORY ŘADY TK NÁVOD K OBSLUZE VENTILÁTORU ATC Typ ATC Před zahájením montáže si pozorně přečtěte tento návod. Popis ventilátoru: Turbína s termostatem určená k nucenému oběhu

Více

!!!!!!!! Uživatelský manuál

!!!!!!!! Uživatelský manuál !!!!!!!! Uživatelský manuál 2013 AUDIO PARTNER s.r.o. 1. NEŽ ZAČNETE Obsah balení:!!! - Radius 2.0!!!! - napájecí kabel!!! - záruční list!!!! - uživatelský manuál Instrukce k rozbalování Opatrně vybalte

Více

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka

Veria Quickmat 1C 100/150W/m². Instalační příručka Veria Quickmat 1C 100/150W/m² Instalační příručka Fig. 1 Fig. 2 23 Fig. 4b Fig. 5 6 cм 50 cм Fig. 8a Fig. 8b 2 Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 Specifikace produktu Veria Quickmat 100/150 W/m²

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 84 04 70 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 84 04 70 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup naší profesionální soupravy na stříhání vlasů se stříhacím strojkem v moderní antracitové (titanové) barvě a v

Více

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE

UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE UNIVERZÁLNÍ STABILIZOVANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE Pro spolehlivé napájení elektronických zařízení v průmyslovém prostředí Ochrana proti zkratu a proudovému přetížení Optická indikace zapnutí, zátěže a zkratu pomocí

Více

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí

elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw 16A kontakt 1-pólový spínací teplotní rozsah 0... +10 C teplota okolí ETR2 elektronický ter mostat pro snímání teploty a vlhkosti, pr o a plikace do 3 kw technická dokumentace použití: pro automatické a ekonomické řízení kabelových topných systémů do 3 kw pro aplikace na

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe

ČEŠTINA...9. Návod k použití digestoŕe CZ ČEŠTINA...9 Návod k použití digestoŕe 4x 4x 4.8x38mm 1x 2x ø 15cm 1x!! L = 65 cm min. 2 1A Ø150mm Ø150mm 1B 2 3 3 4 6 5 7 8 4 9 12 (4.8 x 38 mm) 10 13 100 mm 100 mm Ø 8 mm 194 mm 790 mm 11 5 14A 15

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE REGULÁTORU KOMEXTHERM AKUMATIC 04 R URČENÝ DO ROZVADĚČE 1. 1. URČENÍ Nabíjecí automatika - AKUMATIC 04 R se od AKUMATICU 04 liší jen provedením. Je také určen k nabíjení teplovodních

Více

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov

RPR - Wterm s.r.o. RPR - Bukovecká 1202, 739 91 Jablunkov Seznámení se s tímto návodem umožní správnou instalaci a využití zařízení, zajišťující dlouhodobou a nezávadnou funkci. Výrobek smí být montován ve smyslu ČSN 33 2000-1-701 ed 2. Pokud budou ohřívače instalovány

Více

LB 4 Zvlhčovač vzduchu

LB 4 Zvlhčovač vzduchu LB 4 Zvlhčovač vzduchu CZ Návod k použití Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Odložte si tento návod na bezpečném místě. Bezpečnostní informace Připojte spotřebič

Více

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová)

Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Návod k použití SKLENĚNÁ VARNÁ KONVICE R-771 (nerez), R-772 (zelená), R-773 (oranţová), R-774 (fialová) Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte

Více

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA RSH-380SL UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OBSAH 1. Úvod 2. Bezpečnostní opatření 3. Součást balení 4. Popis hlavních dílů stroje 5. Nastavení filmu 6. Způsob navedení filmů na laminovací válce 6.1. Způsob navedení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny

SS20. Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny SS20 CS Návod na instalaci a obsluhu výparníku do sauny OBSAH 1. TECHNICKÁ DATA 2. NÁVOD K OBSLUZE 2.1. Provoz výparníku 2.2. Použití 2.2.1. Plnění vodní nádržky, studený výparník 2.2.2. Plnění vodní nádržky,

Více

Návod k použití MS 75001

Návod k použití MS 75001 Návod k použití MS 75001 EKOLOGICKÁ LIKVIDACE Obalový materiál ekologicky zlikvidujte. Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EG o elektrických a elektronických vysloužilých

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ

izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ izákladna 15 izákladna 20 izákladna 30 NÁVOD K POUŽITÍ 2 Úvod Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek Boxed. Před užíváním izákladny, si prosím, pozorně přečtěte tento návod k použití a postupujte podle

Více

Vařič vajec Návod k obsluze

Vařič vajec Návod k obsluze Vařič vajec Návod k obsluze CZ Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze, a to i v případě, že jste již obeznámeni s používáním spotřebičů podobného typu. Spotřebič používejte

Více

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah

Baterie NELUMBO SG. Specifikace. Obsah Baterie NELUMBO SG Specifikace NÁZEV MODEL VLASTNOSTI Gelová baterie NELUMBO SG 1000H; SG 1500H a SG 2000H 12 V / 100 Ah; 150 Ah a 200 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Elektrické charakteristiky... 3

Více

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele

Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00. Příručka pro uživatele Register your product and get support at www.philips.com/welcome SBA3010/00 Příručka pro uživatele 1 Důležité informace Bezpečnost Důležité bezpečnostní pokyny Respektujte všechna upozornění. Dodržujte

Více

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC

Návod k obsluze. Skartovací stroj EBA 2326 S/C/CC/CCC Návod k obsluze Skartovací stroj 1 Bezpečnostní upozornění Prosím přečtěte si instrukce k obsluze a dodržujte bezpečnostní upozornění. Návod k obsluze musí být vždy dostupný. Stroj nesmí být obsluhován

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie

Návod k používání a katalog náhradních dílů. SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50 serie ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515553628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: servis@anita.cz

Více

Dětská jídelní židlička

Dětská jídelní židlička Dětská jídelní židlička Návod k obsluze www.babypoint.eu DŮLEŽITÉ, USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU: ČTĚTE POZORNĚ! VAROVÁNÍ! Odstraňte plastový obal, v němž byla židlička zabalena, z dosahu dětí, hrozí

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži

PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži PUMPCONTROL Návod k obsluze a montáži Provozní pokyny Automatická řídící jednotka čerpadla s ochranou proti běhu nasucho PUMPCONTROL 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY A OPATŘENÍ Před použitím Vašeho Pumpcontrolu

Více

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah

Baterie LiFePO 4. Specifikace. Obsah Baterie LiFePO 4 Specifikace NÁZEV Baterie LiFePO 4 MODEL C-100 VLASTNOSTI 3,2 V / 100 Ah Obsah Úvod... 2 Parametry... 2 Zkušební stavy... 2 Elektrické charakteristiky... 3 Mechanické charakteristiky...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive

NÁVOD K OBSLUZE. LEISTER Drive CZ NÁVOD K OBSLUZE LEISTER Drive NÁVOD K OBSLUZE Triac NÁVOD K OBSLUZE Drive LEISTER TriacDrive: Návod k obsluze pœístroje Triac PID nebo Triac S a Drive si peªliv pœeªt te pœed uvedením pœístroje do provozu

Více

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW

KPN-18-30LAW KPN-18-15LPW KPN--0LAW KPN--LPW Kompletní lineární zálohované zdroje 0V~/,V=/A (0V~/,V=/,A) v kovovém krytu s transformátorem a prostorem pro akumulátor V/Ah Popis Kódy: 0, 0 KPN--0LAW a KPN--LPW jsou kompletní lineární

Více

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku

3)NEPOUŽÍVEJTE tento stroj připojený do zásuvky s větší pojistkou než je uvedeno na štítku Uživatelský manuál BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: 1)Nepoužívejte tento stroj před prostudováním tohoto manuálu.nedodržení uvedených instrukcí může mít za následek poškození stroje, ztrátu záruky, nebezpečí pro

Více

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM

NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM NÁSTĚNNÝ KONVEKTOR S ELEKTRONICKÝM OVLÁDANÍM Návod k montáži, obsluze a údržbě el. konvektoru EL 1000, 1500, 2000, 2500, 3000 UPOZORNĚNÍ! Před instalací a používáním konvektoru si pečlivě přečtěte pokyny

Více

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11

Uživatelská příručka. A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11 Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu 12/11 Obsah ÚVOD... 3 OBECNÉ POKYNY... 3 ČIŠTĚNÍ... 3 BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 PROVOZ... 4 SPECIFIKACE...

Více

Hydraulické Ruční Pevné Sklopné. vjezdové zábrany. Sloupy. pro zamezení vjezdu. Prodejce:

Hydraulické Ruční Pevné Sklopné. vjezdové zábrany. Sloupy. pro zamezení vjezdu. Prodejce: Hydraulické Ruční Pevné Sklopné vjezdové zábrany Sloupy pro zamezení vjezdu Prodejce: Zásuvné hydraulické STRABUC 918/930 STRABUC 918/930 - pancéřový zásuvný sloup s výškou vysunutí 700 mm Hydraulický

Více

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR

Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR Návod k používání a katalog náhradních dílů SEKACÍ ZAŘÍZENÍ TBC-50LH/AIR ANITA B, s.r.o. Průmyslová 2453/7 680 01 Boskovice Czech Republic fax: +420 515 553 628 tel: +420 516454774,516453496 e-mail: info@anita.cz

Více

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva

Stříška 100 KM 0049/98. Stříška 100 KM 0049/98 - s přírubou. Stříška 100 KM 0049/98 - bez ochranného pletiva KATALOGOVÝ LIST KM 0049/98b PROTIDEŠŤOVÉ STŘÍŠKY Vydání: 8/07 S OCHRANNÝM PLETIVEM Strana: 1 Stran: 2 Protidešťové stříšky s ochranným pozinkovaným pletivem (dále jen stříšky) se používají pro přívod i

Více

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700

Návod k obsluze. skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Návod k obsluze skartovacího stroje roto S300, S400, S500, S600, S700 Ped použitím si pozorn pette tento návod Dležitá bezpenostní upozornní Stroj nesmí být souasn obsluhován více osobami! Rozmístní bezpenostních

Více

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz

Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Proplachovací a plnící jednotka - CSBS Technické informace pro montáž a provoz Obsah: Bezpečnostní pokyny... 2 Předpisy... 2 Způsob používání zařízení... 2 Popis symbolů... 2 1 Všeobecné pokyny... 4 2

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2

NÁVOD K OBSLUZE. Multifunkční zkoušečka MS-18/2 NÁVOD K OBSLUZE Verze 07/02 Multifunkční zkoušečka MS-18/2 Obj. č.: 12 05 99 Zkoušečka MS-18/2 je vhodná pro různá měření a testování v domácnosti, v průmyslu na stavbách atd. Pomocí této zkoušečky můžete

Více

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření:

Bezpečnostní opatření Skartovače mohou být bezpečně používány, pokud vezmete na vědomí následující opatření: Model s proužkovým řezem je vybaven kompresní deskou, kterou je třeba před použitím skartovače připevnit (obr. 1). Kompresní deska skartovače V60 podporuje proces zhuštění, takže koš není třeba tak často

Více

erezové ohřívače vody Made in Sweden

erezové ohřívače vody Made in Sweden erezové ohřívače vody Made in Sweden NIBE EMINENT elektrický ohřívač Pro chalupy a menší domy Objem 35/55/100 litrů NIBE COMPACT elektrický ohřívač Ohřívač vody pro rodinné domy Objem 145/185/275 litrů

Více

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994

Odsavač par. Návod k obsluze a instalaci HHG 994 Odsavač par Návod k obsluze a instalaci HHG 994 1 2 3 Pokyny k instalaci a použití Viz obrázky na prvních stránkách s ohledem na znaky uvedené v textu. Dodržujte pokyny tohto návodu. Výrobce nenese žádnou

Více

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje

6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu. Návod k obsluze. Regulační přístroj Logamatic 4212 TEST STB. Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje 6302 2228 06/2000 CZ Pro obsluhu Návod k obsluze Regulační přístroj Logamatic 4212 80 105 TEST STB Přečtěte si prosím pozorně před obsluhou přístroje Úvodem Důležité všeobecné pokyny k použití Tento technický

Více

ventilátorů Informace o výrobku P215PR

ventilátorů Informace o výrobku P215PR PSC???? Sekce katalogu Regulátory rychlosti ventilátorů Informace o výrobku Datum vydání 1104/1204CZ Řada Tlakově ovládané regulátory rychlosti ventilátoru chladicího kondenzátoru pro jednofázové motory

Více

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE

DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE DĚTSKÁ TŘÍKOLKA NÁVOD K OBSLUZE CZ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Pečlivě si přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Rádi bychom požádali rodiče a ostatní odpovědné

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022

NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 NÁVOD K OBSLUZE DRŽÁK NA TV M02022 Děkujeme za nákup tohoto produktu, doufáme, že s ním budete spokojeni. Pro správné a bezpečné zacházení si před montáží a používáním pečlivě prostudujte tento návod.

Více

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá.

Vaše bezpečnost a bezpečnost dalších osob je velmi důležitá. rychlovarná konvice - NÁVOD NA POUŽITÍ Obsah BEZPEČNOST rychlovarné konvice Důležité bezpečnostní pokyny... 5 Elektrotechnické požadavky... 7 Likvidace elektrického odpadu... 7 POPIS SOUČÁSTÍ A FUNKCÍ

Více