Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a"

Transkript

1 Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a jeho specifika Lecture 12 Renata Mudrová 瑞 娜 达

2 Podnikatelské prostředí

3 Podnikatelské prostředí Každé podnikatelské prostředí ovlivňováno faktory geografické Obrovská rozloha Číny socio-politické Lidnatost Autoritativní komunistický režim kulturní Asijské hodnoty vliv na investice, podnikání, spoření ekonomické Plánované hospodářství do konce 70.let, které však stále ovlivňuje snahu vlády o vytváření ekonomiky na tržních principech kapitalismus sčínskými prvky socialismus sčínskými charakteristickými rysy

4 Podstata podnikatelského prostředí Konfuciánská etika Charakteristiky Zdrženlivé chování Sebekontrola Sebeobviňování Neverbální komunikace Vazba na rodinu Význam důvěry a dodržování závazků Důraz na kolektivismus v rozhodování a hlavně jednání Dlouhodobost vztahů Důležitost procesu spíše než výsledku Trpělivost a flexibilní přístup k času

5 Nadřízený podřízený Otec syn Manžel manželka Starší bratr mladší bratr Přítel přítel

6 Základní princip NENÍ TO V TOM CO ZNÁŠ, ALE KOHO ZNÁŠ Platné v Číně víc, než jinde Osobní kontakty jsou jednou z nejdůležitějších věcí pro business v Číně

7 Základní princip Guanxi NEJDŘÍV VZTAH, PAK BUSINESS Utváření sítě kontaktů Velmi důležité Předpokladem každého podnikání Časově náročné Síť kontaktů představuje nástroj. Tento nástroj buduje důvěru, zrychluje rozhodování, zaručuje správnost rozhodování, zajišťuje spokojenost zákazníka a v konečném důsledku vytváří konkurenční výhodu pročleny sítě. Haley, T.G., Tan, Ch. T., Haley, U. C. V.: New Asian Emperors, The Overseas Chinese, their Strategies and Competitive Advantages

8 Co je to Guanxi speciální vztah mezi obchodníky, který je založen na vědomém zavázání se k neustálé výměně protislužeb, vzájemné důvěře a projevování dobré vůle pod pojmem guan-xi si lze představit samostatný kontakt, celou síť kontaktů (guan-xi klub, nebo jen klub) či síť sítí, tedy celý systém guan-xi kontaktů. výraz guanxi nahradil původní spojení vcházet zadními dveřmi Pouze vztah mezi lidmi Navazovány pouze za účelem vyměňování protislužeb Každá vazba guanxi v sobě zahrnuje implicitní vzájemnou povinnost recipročně oplatit službu svému partnerovi Kdo nenavazuje a neudržuje guanxi vztahy, jakoby ani nebyl.

9 Faktory budování Guanxi důvěra klan osobní předchozí zkušenosti s danou osobou doporučení od důvěryhodné osoby stejné rodinné přímení lokalita stejná oblast původu dialekt používání shodného dialektu profesní sdružení stejné řemeslo, resp. stejný obor

10 Co je důležité mít napaměti Nikoliv vztah s podnikem, ale s osobou, která ho zastupuje V případě odstoupení vedoucího společnosti jsou veškeré kontakty minulostí a je nutno je budovat znovu

11 Vztahy pro guan-xi Rodina Rodina - Přátelé - Ostatní Trvalý vztah Žádné protislužby očekávány Orientace guanxi na rodinu tou nejpodstatnější Přátelé povrchní až hluboký citový vztah společenská povinnost s reciprocitou protislužeb Ostatní nebyl navázán žádný citový vztah účelové vztahy založené na konceptu užitku

12 Navazování Guan-xi Báze (Příbuzenské Společenské) Místo původu Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Obchodní asociace a společenské kluby Přátelství Zprostředkovatel Dostatečně důvěryhodná osoba Nese odpovědnost za selhání Dárky nemělo být nic přespříliš cenného, aby se partner necítil trapně je nezbytné si v předstihu zjistit co možná nejvíce o osobě, která bude obdarovávána putovní koňak

13 Principy Guan-xi Neurčitost Předem nijak nedefinovaný (z hlediska počtu ani času) Převoditelnost Zprostředkovatel Vzájemnost Služba versus protislužba Sledování kontextu Souvislosti Utilitarismus Prospěch pro obě strany, dlouhodobě, jinak zánik Dlouhodobost Dlouhotrvající závislost Mezilidskost Osobní charakter, vztah jen mezi osobami

14 Základní prvky vztahů Guan-xi Převzato z Luo, Y.:Guanxi and Business, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 20 Guanxi báze Lokalita Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Asociace Přátelství Společenský a politický život Morální principy Loajalita Respekt Laskavost Láska Důvěra Spravedlnost Harmonie Mír Principy guanxi Převoditelnost Vzájemnost Nepostižitelnost Utilitarismus Kontextuálnost Dlouhodobost Mezilidskost ČÍNSKÁ SPOLEČNOST A A HOSPODÁŘSTVÍ Pět vztahů Nadřízený podřízený Otec syn Starší bratr mladší bratr Manžel manželka Přítel - přítel Podnikatelské a hospodářské aktivity

15 ČÍNA Guan-xi Čína versus Západ Důležitější způsob dosažení cílů, než-li cíle jako takové Spojitost s kolektivistickým vnímáním světa Etika v Číně je založena na cti, poctivosti a morálních hodnotách Čestnost a poctivost V případě porušení dochází ke ztrátě tváře a společenského respektu Silnější a závažnější morální odsouzení než jakýkoliv jiný trest, vycházející např. z uplatnění kodifikovaného práva. Nikdy plně proto nevzniklo právo západního typu, ačkoliv zde určité snahy byly Společenské vztahy a respektování společenské hierarchie patří mezi Číňany k tomu nejdůležitějšímu. Vychází z nich proto i obchodní jednání a celá čínská podnikatelská kultura. Proces obchodních vztahů začíná určením vhodné osoby. Dopředu je nutné si o dané osobě zjistit co nejvíce informací, které je pak možné využít při navazování kontaktu Nutnost zjistit možnou reakci dané osoby na snahu o zkontaktování Trpělivost je základním předpokladem fungování vztahů včíně

16 ZÁPAD Odlišnost přístupu od čínského Vztahy narozdíl od Číny jsou založeny především na obchodní bázi bez přílišného zasahování společenských kontaktů Obchodní transakce otevřeny všem zájemcům, nikoliv pouze členům tzv. Guan-xi klubů, jako je tomu v Číně Uplatnění kodifikovaného právního řádu, morální hodnoty zde nemají takový význam jako v Číně. Nezbytný soulad mezi obchodními vztahy a cíli podniku (v Číně jsou často obchodní kontakty navázány mezi firmami s naprosto odlišnými strategickými cíli, důležité jsou spíše možnosti vzájemné finanční výpomoci, možnost navázání dalších kontaktů atd.) Navazování vztahů je tedy založeno čistě na ekonomické kalkulaci nákladů a výnosů. Všeobecně platná pravidla pro všechny, kontrakt by měl být dodržen a vše by mělo jít podle pravidel (narozdíl od Číny, kde jsou nutné etické normy, hierarchické postavení, které je nutné respektovat) Důrazy kladené na jednotlivé transakce (v Číně je důraz především na budoucnost kontaktů a celkové sladění celé skupiny)

17 Kontakty Transakce Vynucování Navazování kontaktů ČÍNA založeny na zachovávání osobní cti, poctivosti a morálních hodnotách otevřené osobám sdruženým v tzv. guanxi klubech Morální hodnoty firmy z různých oborů s naprosto odlišnými strategickými cíli, které si mohou vyměnit laskavosti typu vzájemné obchodní finanční výpomoci při nedostatečné likviditě jednoho z partnerů ZÁPAD založeny na obchodní bázi, společenské kontakty do obchodu příliš nezasahují v žádném případě nejsou jejich základem. otevřené všem zájemcům, nikoli pouze omezenému počtu členů guanxi sítě uplatněním kodifikovaného právního řádu na západě nezbytná kompatibilita obchodních vztahů s cíli podniku

18 Komple- mentarita zdrojů Pojetí ČÍNA možnost jejich úplného sdílení všemi jeho členy, ať už se jedná o technologické znalosti, strategické či organizační dovednosti nebo finanční možnosti Partikularistické - aplikuje vždy vnímání chování osob ve vztahu k jiným osobám a ke kontextu okolního prostředí. Každá osoba má své etické normy a hierarchické postavení ve společnosti, které je nutné respektovat. Čínský obchodní i společenský systém funguje díky vzájemné loajalitě a plnění povinností. ZÁPAD možná realizace žádoucího synergického efektu Universalistické - tvorba všeobecně platných pravidel týkajících se každého bez výjimky a ve stejné míře. Důležité je, aby obchodní transakce proběhla podle pravidel a kontrakt byl dodržen.

19 Ekonomický dopad Guan-xi Snaha o navázání guanxi kontaktu akceptovaná druhou stranou znamená vznik implicitního kontraktu, který bude naplněn v budoucnosti způsobem, jaký bude v dané době pro jeho adresáta nejvhodnější Pojistka proti současné nejistotě o následujících událostech Například přijetí dárku znamená zavázání se k protislužbě a vzniká tak implicitní kontrakt Budování guanxi je tedy ve své podstatě investicí do společenského kapitálu Jednorázová investice do vzniku guanxi vztahu ale nestačí. Guanxi je nutné pěstovat a udržovat neustále v aktivním stavu (bankety, večírky)

20 Limity Guan-xi omezení, která je nutno respektovat, aby byla zachována efektivnost a účinnost vazeb uvnitř klubu velikost klubu Příliš velký guan-xi klub = není možné zajistit efektivní tok informací mezi všemi jejími členy a existuje reálné riziko, že v případě nežádoucího nečestného a oportunistického chování dojde k nedostatečně kvalitnímu či nedostatečně rychlému přenosu informací a následkem toho nedostatečnému potrestání nečestných jedinců Příliš malý počet členů = dochází k růstu nákladů z neuskutečněných obchodních příležitostí s nečleny klubu, kteří mohou nabízet mnohem kvalitnější podmínky obchodu s nižšími náklady než členové klubu Oportunitní náklady z neuskutečněných transakcí každý Číňan je součástí hned několika guanxi sítí, které se tím pádem vzájemně prolínají a vytvářejí rozsáhlý systém guanxi kontaktů, kterými čínský podnikatel disponuje. Oportunitní náklady tedy klesají i s počtem guanxi klubů, ve kterých je jedinec aktivní. Praktickými limity guanxi vztahů jsou pak zejména čas, peníze a úsilí, které je nutné do budování a udržování vztahů investovat

21 Korupce v Číně Co je to korupce? Co je to korupce obecně a v čínském vidění světa? Guan-xi versus korupce Jaký je rozdíl mezi korupcí a předáním dárku?

22 Co je to korupce? Mnoho definic Vyspělé i autokrativní režimy Někde je korupce skrytě tolerována, někde dochází k jejímu tvrdému odsouzení Mnoho příčin Institucionální Reformy spojené s privatizací či restrukturalizací Finanční krize Atd.

23 Definice korupce 1. úmyslné jednání osoby rozhodující o svěřených záležitostech, ve kterém se odchyluje od předem stanovených pravidel či morálně a společensky zavazujících hodnot za účelem získání osobního prospěchu. Tímto prospěchem v případě korupce nejčastěji bývá finanční odměna. 2. zneužitím postavení k osobnímu prospěchu 3. ujednání o soukromé směně mezi dvěmi stranami (poptávajícím a nabízejícím), které má vliv na alokaci zdrojů ihned nebo v budoucnosti a zahrnuje použití nebo zneužití veřejné nebo kolektivní odpovědnosti pro soukromé účely

24 Korupce slabá země bohatá, kde úředník dostává důstojný plat země, kde majetek v žebříčku hodnot nehraje zásadní roli některé pacifické ostrovy, kde přetrvává institut společného vlastnictví dobré ekonomicko-politické klima v zemi; žádné otřesy, relativní jistota zaměstnání, netřeba drasticky šetřit na zadní kolečka; funkční důchodový systém země politicky a ekonomicky stabilní osoby (úředníci) schopné, které svou pozici dosáhly na základě svých schopností a znalostí, a jsou si jisty, že najdou práci i jinde, třeba v soukromém sektoru role médií silná, investigativní prostředí Korupce silná země chudá, všichni musí brát (a dávat) úplatky, aby vůbec přežili země, kde je dávání majetku na odiv chápáno jako důležitý znak moci komplexní nejistota ohledně budoucnosti, panuje snaha o co nejrychlejší akumulaci majetku, než se situace zhorší země stojící před možnou reformou, nomenklaturní kádry se bojí vlny změn, a tak umocní vyžadování úplatků, aby se ekonomicky zajistily pro případ svého pádu osoby, které se na úřednickou (resp. jakoukoli jinou, na níž distribuují poptávané statky) pozici dostaly ze známosti, z důvodu příslušnosti k některé politické straně, kmeni, etniku; když svou pozici ztratí, již se nedostanou na obdobnou úroveň mlčenlivé a kolektivistické společnosti Převzato a upraveno z recenze knihy Perry, J., P.: Political Corrupiton and Political Geography, Ashgate, Aldersot; Burlington; Singapore; Sydney 2000 na

25 Hodnocení korupce Transparency International Hodnocení zkorumpovanosti čínské ekonomiky ekonomickými měřítky Index vnímání korupce (CPI, Corruption Perception Index) Korupce ve veřejném sektoru Země seřazeny země od nejlepší (CPI rovno 10) po nejhorší podle stupně vnímání existence korupce mezi veřejnými činiteli Odráží jen přijímání úplatků Index plátců úplatků (BPI, Bribe Payers Index) Odráží odpovědnost pro-exportně orientovaných zemí za šíření mezinárodní korupce Hodnocení sklonu zemí uplácet

26 Korupce v Číně v číslech C PI Hodnot a indexu Pořadí Číny 3,5 3,4 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 3, Počet států B PI Hodnot a indexu Pořadí Číny Počet států 3,1 3,5* Pramen: *Bez Hongkongu, který skončil na 16. místě s hodnocením 4,3.

27 Korupce versus Guan-xi (1) Nelze vymezit korupci všeobecně Závisí na zvyklostech a tradicích a kulturně- historickém pozadí Nutno vymezit korupci pro Čínu Historické pozadí Úředníci vždy vážení Kodifikované právo téměř nebylo Systém založený na vztahu mezi lidmi (ruling by people), než na používání zákona (ruling by law) Guan-xi Důsledek potřeby zajistit ekonomickou spolupráci při neexistenci právního rámce Snížení transakčních nákladů Upevnění společenských a obchodních vztahů

28 Korupce versus Guan-xi (2) Guan-xi = živná půda pro bujení korupce X Guan-xi = fungování čínské ekonomiky s nízkými transakčními náklady a úspěšně Počátek transfomačního procesu mnoho aktivit korupčního charakteru podporováno i z vyšších míst S dalším rozvojem tržního systému se staly tyto aktivity negativními a příliš okatými Korupce existuje v Číně odjakživa Postupně se na ni začalo pohlížet jako na negativní jev (především v souvislosti s tržním hospodářstvím) snaha vlády s korupcí bojovat

29 Vyšetřované případy korupce Na základě údajů NPC (pozor na hodnověrnost!) v březnu 2000 Počet vyšetřovaných případů korupce v roce 1999 zvýšil o 9,4% (na případů) V roce 1999 byla vyšetřováno v důsledku podezření z korupce osob veřejně činných a obchodníků V prvních osmi měsících roku 2000 bylo vyšetřováno případů úplatků a zpronevěr a dohromady 1,6 miliardy jüanů (195 miliónů amerických dolarů) bylo získáno nazpět Čtyři osoby na ministerských pozicích a 104 osob na stejné nebo vyšší úrovni než starosta či vedoucí odboru na úřadu města byly vyšetřovány z důvodu podezření na korupci Celkem bylo podezřeno z korupčního jednání tohoto roku 5700 vládních a stranických úředníků V roce 2003 byl dokonce jeden vysoce postavený úředník odsouzen za své mnohonásobné korupční aktivity k smrti

30 Boj s korupcí (1) Od roku 1993, kdy se čínská vláda rozhodla otevřeně bojovat s korupcí, se uplatňuje velmi podrobný seznam zakázaných aktivit. Z něj je zřejmé, jaké formy korupce byly a jsou ze strany čínských úředníků nejoblíbenější: Braní úplatků a zneužívání státních fondů a majetku Hledání výhod pro osoby v příbuzenském vztahu a přátele při přijímání na vysokou školu, hledání zaměstnání, kádrové postavení, povolení k odjezdu a přijetí do Strany Zajištění významné veřejné pozice osobám blízkým a následně z něj profitovat Falešná obvinění a pomsta za účelem vlastního obohacení Využívání veřejných fondů na večírky a dárky Zneužívání veřejného postavení a síly k vlastnímu podnikání Zneužívání veřejného postavení k bydlení či stavění domů pro sebe a své rodiny Okázalý životní styl placený z veřejných peněz či úplatků Formování klik k provádění osobních zájmů Hazardní hry nebo návštěva prostitutek za veřejné peníze Extravagantní útraty z veřejných fondů na svatby nebo pohřby Vybírání poplatků jako zdánlivé příspěvky na svatby nebo pohřby Pašování Neoprávněné provize Úplatky za provedení služeb a konzultac Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 206

31 Boj s korupcí (2) Základní skupiny protikorupčních opatření posílení ústřední kontroly nad vybranými komoditami a materiály (např. automobily, kancelářské vybavení, importované alkoholické nápoje, cigarety apod.); od roku 1989 přešel pod monopol centrální vlády nově obchod s ocelí a chemickými hnojivy, zákaz tzv. nezdravých praktik (předávání dárků při veřejných příležitostech, plýtvání s veřejnými fondy, účast vedoucích pracovníků Strany nebo vlády na obchodu, nadměrná konzumace lihovin a cigaret na recepcích), zavedení procedur k potrestání Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str.280

32 Obchodní jednání v Číně a jeho specifika

33 Kdy do Číny Často osobní kontakty jsou jediná garance, kterou máte k uskutečnění cíle Kontakty nutno stále oživovat Každá situace odlišná a vyžaduje konkrétní strategii Před založením joint-venture nutnost se sblížit s místními manažery a taktéž je dobré najít kontakty mezi místními vládními úředníky, dozvědět se, jak reagují na možnost spolupracovat se zahraničním partnerem VŠEOBECNÁ NUTNOST Výborná informovatonost o svém podniku, jeho cílech Nutnost věnovat úsilí k získání co nejvíce informací o Vašem čínském obchodním partnerovi a jeho cílech Trpělivost a rozvážnost Nikdy nemluvit v ultimátech nebo absolutoriech Vyzařovat kooperativní postoj Nutnost postupně se naučit, jak zacházet s kontakty a jednat podobně, jako Číňané, což znamená: Být trpělivý Používat kontakty Využívat výhodných příležitostí Být nápaditý a vynalézavý

34 První kontakt Business v Číně přímo, zejména na základě osobní návštěvy, může být časově i finančně náročný Nejlepší cesta: obeznámit Číňany s Vaší společností a produkty nepřímou cestou a nechat je udělat první krok Je nadmíru těžké odhadnout zájem čínské strany, pokud první krok uděláte Vy Dlouhá doba, než Číňané něco posoudí Snaha využít cizince pro job-training Nutnost si uvědomit, že první je navázání osobního kontaktu, pak teprve business

35 Vyslání výzvědné výpravy Doporučuji, aby před jakoukoliv větší misí v Číně byl tři až čtyři dny předem vyslán průzkumník Tato osoba by se měla ujistit, že všechno je zajištěno, včetně takových věcí, jako je rezervace hotelu, cestovní itinerář, že jsou k dispozici speciální zařízení jako je třeba audiovizuální technika. Zatímco takovéto detaily často nejsou zařízeny, jsou Číňané známí pro způsob osobního zacházení s cizími delegacemi a oficiálními hosty. Jsou například schopni si pronajmout prostor pro přivítací ceremonii na letišti, nicméně tyto ceremonie jsou většinou krátké Číňané mají pochopení pro dlouhé lety a únavu obchodních partnerů

36 Unit-to-Unit Business Byrokracie v Číně jedná pouze s organizacemi, nikoliv s jednotlivci Většinou nelze uzavírat jakýkoliv kontrakt jako jednotlivec, musíte být reprezentant své společnosti Jakmile se přiblížíte k jakékoliv vládní budově, je nutné mít nějaký dokument od své jednotky, která Vás opravňuje k jednání

37 Po kontraktu Často se stává, že hlavní jednání přichází v Číně až po podepsání kontraktu Důvodem je fakt, že úředníci mají omezenou autoritu a tíhnou k interpretaci opatření kontraktu na základně pohledu vlastní kultury, politiky a ekonomiky Velmi nutné je při podpisu kontraktu udělat opatrná opatření, která zohledňují další návázné procedury Důležitá úloha Ministry of Supervision, které kontroluje všechny kontrakty kvůli korupci Většina zahraničních partnerů pak dobrovolně platí sponsoring studia dětí vysokých vládních úředníků v zahraničí Úřad založen 1987, jen během prvního roku bylo z kontraktů uznáno 800 jako chybných a v kompenzacích vybráno 30 milionů USD (De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 129)

38 CEO Všeobecně řečeno, CEO velké společnosti by neměl přijet v rámci první obchodní mise do Číny (vyjímku tvoří situace, kdy je mise pozvána čínským CEO) Obchodní vyjednávání jsou většinou v pravomoci nižších manažerů Vysocí manažeři a CEO se většinou účastní až podepsání kontraktu Čím vyšší pozice zahraničního vyjednavače, tím vyšší zájem ze strany Číňanů, ALE pokud by se jednalo o první misi, nelze očekávat, že by se do jednání zapojili CEO

39 Nepsaná pravidla Faktor, který zkomplikovává business v Číně ještě víc Některá jsou na základě precedentů, jiná jsou odvozena od zvláštních pravidel, které se právně vztahují k SEZ, a jiné mohou být založena na budoucích zákonech, které mají být přijaty Výhodou je využít služeb právní firmy, která se zabývá čínskými kontrakty Často modelové kontrakty pro jednání Kontrakt by měl být co možná nejdetailnější, nejspecifičtější, aby bylo zabráněno budoucím problémům

40 Úřední hodiny Beijing 8:00-12:00 13:30 17:30 Chinghai 9:30 1:00 15:30 19:30 Fujian 8:00 12:00 15:00 18:00 Guangzhou 8:30 12:30 15:00 18:00 Hunan 8:00 11:30 15:00 18:00 Nanjing 8:00 12:00 14:00 18:00 Severovýchod 8:00 12:00 13:00 17:00 Shanghai 9:00 12:00 13:00 18:00 Sichuan 8:00 12:00 14:30 18:30 Tianjian 8:30 12:00 13:30 18:00 Yunnan 8:30 12:30 15:00 17:00 De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 124

41 Co si pamatovat! Snaha získat co nejvíc informací o svém obchodním partnerovi a podle toho přizpůsobit jednání, včetně znalosti osobních detailů o svém obchodním partnerovi (Číňan, který nikdy neopustil Čínu versus Číňan znalý západní kultury) Bezvadná znalost své vlastní společnosti V počátku jednání nutno zdůraznit, že Vaše společnost zná etické zvyklosti, a že každá strana bude z kontraktu profitovat Bezvadná znalost čínského trhu Vašeho výrobku, který se k němu vztahuje Nutnost se adaptovat čínskému prostředí Jakákoliv prezentace musí být jasná, specifická a vyčerpávající Pokud používáte tlumočníka, nutno ověřit jeho kvality v dané oblasti tlumočení Vhodné při prezentaci říci nějaké hezké fráze o Číně (ale nepřehnat!), ale také o Vaší zemi s tím, že vzájemný obchodní vztah může být výhodný pro obě strany

42 Buďte upřímní v odpovědích, návrzích a kritice, pokud je jakékoliv nedorozumnění, hned se ho snažte vyřešit Vzbuzujte dobrou vůli, ale buďte konzistentní v připomínkách a své pozici Snažte se vyvarovat situace, kdy musíte za každou cenu odpovědět Zůstaňte přátelští, neústupní, klidní a TRPĚLIVÍ.

43 Etiketa dávání a přijímání dárků HISTORIE Většina asijských kultur je založena na hierarchii během feudálního období podlézat nadřízeným byla často jediná cesta, jak si udržet vlastní práva Obrovský rozvoj koncepce dávání dárků V současnosti v porovnání s minulostí oslabeno (např. existuje zákon, který zakazuje vládním činitelům akceptovat dárky), nicméně v praxi stále ještě běžný počin, jak se starat o přátelství

44 ETIKETA Většina Číňanů odmítne dárek, pozvání či jinou nabídku dvakrát až třikrát, než ji akceptují součást etikety, očekávájíce, že druhá strana bude trvat stále na svém Problémy pro cizince těžko odhadnout, kolikrát opakovat nabídku a jak daleko zajít v odmítnutí dárků Čínské zákony zakazují přijímat dárky od cizinců, ale v praxi je to nezákonné jen pro vládní úředníky Zákon nerozlišuje malý a velký dárek, levný a drahý dárek

45 Stále běžné pro exekutivu větších firem dávat vybavení pro domácnost a elektronické věci jako dárky pro vysoké úředníky, i přes to, že občas je někdo obžalován Dárek by měl být vhodný jak pro jedince, tak pro příležitost Často tzv. oběžníkové dary = spousta manažerů, kteří dostanou drahý alkohol jako dárek, ho většinou nevypijí a dají ho jako dárek někomu jinému

46 DĚKUJI ZA POZORNOST 谢 谢 大 家!

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ ETIKA PRO KOMPETENTNÍ PRACOVNÍKY SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2010 Bc. Petr HEICHEL UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium)

ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) OSTRAVSKÁ UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY MARKETINGU (Texty pro distanční studium) Dr. Ing. Hana Svobodová OSTRAVA 2007 Učební text byl vypracován s finanční podporou Evropského sociálního fondu

Více

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování

KODEX CHOVÁNÍ. Uvádíme naše hodnoty v život. Zachování nejvyšších etických standardů. Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování KODEX CHOVÁNÍ Uvádíme naše hodnoty v život Péče Globální týmová práce Neustálé zlepšování Zachování nejvyšších etických standardů ZPRÁVA NAŠEHO PŘEDSEDY, PREZIDENTA A GENERÁLNÍHO ŘEDITELE S Společnost

Více

Zprávy bezpečnostní řady MAAE

Zprávy bezpečnostní řady MAAE Zprávy bezpečnostní řady MAAE č. 11/1998 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH ČINNOSTECH PRAKTICKÉ NÁMĚTY K DOSAŽENÍ POKROKU ŘADA BEZPEČNOSTNÍCH ZPRÁV Č. 11 BUDOVÁNÍ KULTURY BEZPEČNOSTI PŘI JADERNÝCH

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Josef Hájek Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce 2015 Rodinná firma v hotelnictví / gastronomii Bakalářská práce Josef Hájek VYSOKÁ

Více

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu

Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ekonomická fakulta Katedra regionální a environmentální ekonomiky Trh práce a vzdělanost v regionálním kontextu Lubor Tvrdý a kol. OSTRAVA 2007 Tato publikace

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz

Jak na partnerské projekty? www.esfcr.cz Jak na partnerské projekty? P ODPORUJEME V AŠ I B U D OUCNOST www.esfcr.cz Příručka je jedním z výstupů ze zakázky Hodnocení implementace principu partnerství v OP LZZ financované z projektu technické

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru

Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Osobní efektivita manažera veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012

Více

Transparency International - Česká republika Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007

Transparency International - Česká republika Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 Černé listiny ve veřejných zakázkách Praha 2007 2007, www.transparency.cz OBSAH Černé listiny do systému veřejných zakázek 7 David Ondráčka, Eliška Císařová

Více

PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE. Problem of the corruption and its valuation in economic policy.

PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE. Problem of the corruption and its valuation in economic policy. Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Ekonomie PROBLÉM KORUPCE A JEJÍ HODNOCENÍ V HOSPODÁŘSKÉ POLITICE Problem of the corruption and its valuation in economic policy Diplomová

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě

Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Korupce a protikorupční politika ve veřejné správě Skripta ke stejnojmennému vzdělávacímu programu Transparency International - Česká republika kolektiv autorů (únor 2005) projekt finančně podpořen Korupce

Více

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014

OD KORUPCE K INTEGRITĚ STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ. NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 OD KORUPCE K INTEGRITĚ - STRATEGIE VLÁDY V BOJI S KORUPCÍ NA OBDOBÍ LET 2013 a 2014 schválená usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 39 ve znění usnesení vlády ze dne 22. května 2013 č. 381 usnesení

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Korupce v České republice

Korupce v České republice Korupce v České republice Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 7/2006 strana 2 KORUPCE V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod...3 1. Index vnímání korupce Transparency International...3 2. Povaha korupce...4 3.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti manažera a řízení lidských zdrojů JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra řízení Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management 6208R097 Řízení a ekonomika podniku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Rozvoj osobnosti

Více

Audit interní komunikace vybrané firmy

Audit interní komunikace vybrané firmy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Audit interní komunikace vybrané firmy Bakalářská práce Autor Ekaterina Malakhova Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová

Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Nezisková organizace DOMINO cz, o.s. Bc. Marcela Vávrová Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá neziskovou organizací DOMINO cz, o.s. Teoreticky se věnuje neziskovým organizacím, jejich

Více

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích

Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Veřejná ekonomika Možnosti a omezení využití marketingu v neziskových organizacích Possibilities and limitation of marketing in non-profit

Více