Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a"

Transkript

1 Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a jeho specifika Lecture 12 Renata Mudrová 瑞 娜 达

2 Podnikatelské prostředí

3 Podnikatelské prostředí Každé podnikatelské prostředí ovlivňováno faktory geografické Obrovská rozloha Číny socio-politické Lidnatost Autoritativní komunistický režim kulturní Asijské hodnoty vliv na investice, podnikání, spoření ekonomické Plánované hospodářství do konce 70.let, které však stále ovlivňuje snahu vlády o vytváření ekonomiky na tržních principech kapitalismus sčínskými prvky socialismus sčínskými charakteristickými rysy

4 Podstata podnikatelského prostředí Konfuciánská etika Charakteristiky Zdrženlivé chování Sebekontrola Sebeobviňování Neverbální komunikace Vazba na rodinu Význam důvěry a dodržování závazků Důraz na kolektivismus v rozhodování a hlavně jednání Dlouhodobost vztahů Důležitost procesu spíše než výsledku Trpělivost a flexibilní přístup k času

5 Nadřízený podřízený Otec syn Manžel manželka Starší bratr mladší bratr Přítel přítel

6 Základní princip NENÍ TO V TOM CO ZNÁŠ, ALE KOHO ZNÁŠ Platné v Číně víc, než jinde Osobní kontakty jsou jednou z nejdůležitějších věcí pro business v Číně

7 Základní princip Guanxi NEJDŘÍV VZTAH, PAK BUSINESS Utváření sítě kontaktů Velmi důležité Předpokladem každého podnikání Časově náročné Síť kontaktů představuje nástroj. Tento nástroj buduje důvěru, zrychluje rozhodování, zaručuje správnost rozhodování, zajišťuje spokojenost zákazníka a v konečném důsledku vytváří konkurenční výhodu pročleny sítě. Haley, T.G., Tan, Ch. T., Haley, U. C. V.: New Asian Emperors, The Overseas Chinese, their Strategies and Competitive Advantages

8 Co je to Guanxi speciální vztah mezi obchodníky, který je založen na vědomém zavázání se k neustálé výměně protislužeb, vzájemné důvěře a projevování dobré vůle pod pojmem guan-xi si lze představit samostatný kontakt, celou síť kontaktů (guan-xi klub, nebo jen klub) či síť sítí, tedy celý systém guan-xi kontaktů. výraz guanxi nahradil původní spojení vcházet zadními dveřmi Pouze vztah mezi lidmi Navazovány pouze za účelem vyměňování protislužeb Každá vazba guanxi v sobě zahrnuje implicitní vzájemnou povinnost recipročně oplatit službu svému partnerovi Kdo nenavazuje a neudržuje guanxi vztahy, jakoby ani nebyl.

9 Faktory budování Guanxi důvěra klan osobní předchozí zkušenosti s danou osobou doporučení od důvěryhodné osoby stejné rodinné přímení lokalita stejná oblast původu dialekt používání shodného dialektu profesní sdružení stejné řemeslo, resp. stejný obor

10 Co je důležité mít napaměti Nikoliv vztah s podnikem, ale s osobou, která ho zastupuje V případě odstoupení vedoucího společnosti jsou veškeré kontakty minulostí a je nutno je budovat znovu

11 Vztahy pro guan-xi Rodina Rodina - Přátelé - Ostatní Trvalý vztah Žádné protislužby očekávány Orientace guanxi na rodinu tou nejpodstatnější Přátelé povrchní až hluboký citový vztah společenská povinnost s reciprocitou protislužeb Ostatní nebyl navázán žádný citový vztah účelové vztahy založené na konceptu užitku

12 Navazování Guan-xi Báze (Příbuzenské Společenské) Místo původu Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Obchodní asociace a společenské kluby Přátelství Zprostředkovatel Dostatečně důvěryhodná osoba Nese odpovědnost za selhání Dárky nemělo být nic přespříliš cenného, aby se partner necítil trapně je nezbytné si v předstihu zjistit co možná nejvíce o osobě, která bude obdarovávána putovní koňak

13 Principy Guan-xi Neurčitost Předem nijak nedefinovaný (z hlediska počtu ani času) Převoditelnost Zprostředkovatel Vzájemnost Služba versus protislužba Sledování kontextu Souvislosti Utilitarismus Prospěch pro obě strany, dlouhodobě, jinak zánik Dlouhodobost Dlouhotrvající závislost Mezilidskost Osobní charakter, vztah jen mezi osobami

14 Základní prvky vztahů Guan-xi Převzato z Luo, Y.:Guanxi and Business, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 20 Guanxi báze Lokalita Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Asociace Přátelství Společenský a politický život Morální principy Loajalita Respekt Laskavost Láska Důvěra Spravedlnost Harmonie Mír Principy guanxi Převoditelnost Vzájemnost Nepostižitelnost Utilitarismus Kontextuálnost Dlouhodobost Mezilidskost ČÍNSKÁ SPOLEČNOST A A HOSPODÁŘSTVÍ Pět vztahů Nadřízený podřízený Otec syn Starší bratr mladší bratr Manžel manželka Přítel - přítel Podnikatelské a hospodářské aktivity

15 ČÍNA Guan-xi Čína versus Západ Důležitější způsob dosažení cílů, než-li cíle jako takové Spojitost s kolektivistickým vnímáním světa Etika v Číně je založena na cti, poctivosti a morálních hodnotách Čestnost a poctivost V případě porušení dochází ke ztrátě tváře a společenského respektu Silnější a závažnější morální odsouzení než jakýkoliv jiný trest, vycházející např. z uplatnění kodifikovaného práva. Nikdy plně proto nevzniklo právo západního typu, ačkoliv zde určité snahy byly Společenské vztahy a respektování společenské hierarchie patří mezi Číňany k tomu nejdůležitějšímu. Vychází z nich proto i obchodní jednání a celá čínská podnikatelská kultura. Proces obchodních vztahů začíná určením vhodné osoby. Dopředu je nutné si o dané osobě zjistit co nejvíce informací, které je pak možné využít při navazování kontaktu Nutnost zjistit možnou reakci dané osoby na snahu o zkontaktování Trpělivost je základním předpokladem fungování vztahů včíně

16 ZÁPAD Odlišnost přístupu od čínského Vztahy narozdíl od Číny jsou založeny především na obchodní bázi bez přílišného zasahování společenských kontaktů Obchodní transakce otevřeny všem zájemcům, nikoliv pouze členům tzv. Guan-xi klubů, jako je tomu v Číně Uplatnění kodifikovaného právního řádu, morální hodnoty zde nemají takový význam jako v Číně. Nezbytný soulad mezi obchodními vztahy a cíli podniku (v Číně jsou často obchodní kontakty navázány mezi firmami s naprosto odlišnými strategickými cíli, důležité jsou spíše možnosti vzájemné finanční výpomoci, možnost navázání dalších kontaktů atd.) Navazování vztahů je tedy založeno čistě na ekonomické kalkulaci nákladů a výnosů. Všeobecně platná pravidla pro všechny, kontrakt by měl být dodržen a vše by mělo jít podle pravidel (narozdíl od Číny, kde jsou nutné etické normy, hierarchické postavení, které je nutné respektovat) Důrazy kladené na jednotlivé transakce (v Číně je důraz především na budoucnost kontaktů a celkové sladění celé skupiny)

17 Kontakty Transakce Vynucování Navazování kontaktů ČÍNA založeny na zachovávání osobní cti, poctivosti a morálních hodnotách otevřené osobám sdruženým v tzv. guanxi klubech Morální hodnoty firmy z různých oborů s naprosto odlišnými strategickými cíli, které si mohou vyměnit laskavosti typu vzájemné obchodní finanční výpomoci při nedostatečné likviditě jednoho z partnerů ZÁPAD založeny na obchodní bázi, společenské kontakty do obchodu příliš nezasahují v žádném případě nejsou jejich základem. otevřené všem zájemcům, nikoli pouze omezenému počtu členů guanxi sítě uplatněním kodifikovaného právního řádu na západě nezbytná kompatibilita obchodních vztahů s cíli podniku

18 Komple- mentarita zdrojů Pojetí ČÍNA možnost jejich úplného sdílení všemi jeho členy, ať už se jedná o technologické znalosti, strategické či organizační dovednosti nebo finanční možnosti Partikularistické - aplikuje vždy vnímání chování osob ve vztahu k jiným osobám a ke kontextu okolního prostředí. Každá osoba má své etické normy a hierarchické postavení ve společnosti, které je nutné respektovat. Čínský obchodní i společenský systém funguje díky vzájemné loajalitě a plnění povinností. ZÁPAD možná realizace žádoucího synergického efektu Universalistické - tvorba všeobecně platných pravidel týkajících se každého bez výjimky a ve stejné míře. Důležité je, aby obchodní transakce proběhla podle pravidel a kontrakt byl dodržen.

19 Ekonomický dopad Guan-xi Snaha o navázání guanxi kontaktu akceptovaná druhou stranou znamená vznik implicitního kontraktu, který bude naplněn v budoucnosti způsobem, jaký bude v dané době pro jeho adresáta nejvhodnější Pojistka proti současné nejistotě o následujících událostech Například přijetí dárku znamená zavázání se k protislužbě a vzniká tak implicitní kontrakt Budování guanxi je tedy ve své podstatě investicí do společenského kapitálu Jednorázová investice do vzniku guanxi vztahu ale nestačí. Guanxi je nutné pěstovat a udržovat neustále v aktivním stavu (bankety, večírky)

20 Limity Guan-xi omezení, která je nutno respektovat, aby byla zachována efektivnost a účinnost vazeb uvnitř klubu velikost klubu Příliš velký guan-xi klub = není možné zajistit efektivní tok informací mezi všemi jejími členy a existuje reálné riziko, že v případě nežádoucího nečestného a oportunistického chování dojde k nedostatečně kvalitnímu či nedostatečně rychlému přenosu informací a následkem toho nedostatečnému potrestání nečestných jedinců Příliš malý počet členů = dochází k růstu nákladů z neuskutečněných obchodních příležitostí s nečleny klubu, kteří mohou nabízet mnohem kvalitnější podmínky obchodu s nižšími náklady než členové klubu Oportunitní náklady z neuskutečněných transakcí každý Číňan je součástí hned několika guanxi sítí, které se tím pádem vzájemně prolínají a vytvářejí rozsáhlý systém guanxi kontaktů, kterými čínský podnikatel disponuje. Oportunitní náklady tedy klesají i s počtem guanxi klubů, ve kterých je jedinec aktivní. Praktickými limity guanxi vztahů jsou pak zejména čas, peníze a úsilí, které je nutné do budování a udržování vztahů investovat

21 Korupce v Číně Co je to korupce? Co je to korupce obecně a v čínském vidění světa? Guan-xi versus korupce Jaký je rozdíl mezi korupcí a předáním dárku?

22 Co je to korupce? Mnoho definic Vyspělé i autokrativní režimy Někde je korupce skrytě tolerována, někde dochází k jejímu tvrdému odsouzení Mnoho příčin Institucionální Reformy spojené s privatizací či restrukturalizací Finanční krize Atd.

23 Definice korupce 1. úmyslné jednání osoby rozhodující o svěřených záležitostech, ve kterém se odchyluje od předem stanovených pravidel či morálně a společensky zavazujících hodnot za účelem získání osobního prospěchu. Tímto prospěchem v případě korupce nejčastěji bývá finanční odměna. 2. zneužitím postavení k osobnímu prospěchu 3. ujednání o soukromé směně mezi dvěmi stranami (poptávajícím a nabízejícím), které má vliv na alokaci zdrojů ihned nebo v budoucnosti a zahrnuje použití nebo zneužití veřejné nebo kolektivní odpovědnosti pro soukromé účely

24 Korupce slabá země bohatá, kde úředník dostává důstojný plat země, kde majetek v žebříčku hodnot nehraje zásadní roli některé pacifické ostrovy, kde přetrvává institut společného vlastnictví dobré ekonomicko-politické klima v zemi; žádné otřesy, relativní jistota zaměstnání, netřeba drasticky šetřit na zadní kolečka; funkční důchodový systém země politicky a ekonomicky stabilní osoby (úředníci) schopné, které svou pozici dosáhly na základě svých schopností a znalostí, a jsou si jisty, že najdou práci i jinde, třeba v soukromém sektoru role médií silná, investigativní prostředí Korupce silná země chudá, všichni musí brát (a dávat) úplatky, aby vůbec přežili země, kde je dávání majetku na odiv chápáno jako důležitý znak moci komplexní nejistota ohledně budoucnosti, panuje snaha o co nejrychlejší akumulaci majetku, než se situace zhorší země stojící před možnou reformou, nomenklaturní kádry se bojí vlny změn, a tak umocní vyžadování úplatků, aby se ekonomicky zajistily pro případ svého pádu osoby, které se na úřednickou (resp. jakoukoli jinou, na níž distribuují poptávané statky) pozici dostaly ze známosti, z důvodu příslušnosti k některé politické straně, kmeni, etniku; když svou pozici ztratí, již se nedostanou na obdobnou úroveň mlčenlivé a kolektivistické společnosti Převzato a upraveno z recenze knihy Perry, J., P.: Political Corrupiton and Political Geography, Ashgate, Aldersot; Burlington; Singapore; Sydney 2000 na

25 Hodnocení korupce Transparency International Hodnocení zkorumpovanosti čínské ekonomiky ekonomickými měřítky Index vnímání korupce (CPI, Corruption Perception Index) Korupce ve veřejném sektoru Země seřazeny země od nejlepší (CPI rovno 10) po nejhorší podle stupně vnímání existence korupce mezi veřejnými činiteli Odráží jen přijímání úplatků Index plátců úplatků (BPI, Bribe Payers Index) Odráží odpovědnost pro-exportně orientovaných zemí za šíření mezinárodní korupce Hodnocení sklonu zemí uplácet

26 Korupce v Číně v číslech C PI Hodnot a indexu Pořadí Číny 3,5 3,4 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 3, Počet států B PI Hodnot a indexu Pořadí Číny Počet států 3,1 3,5* Pramen: *Bez Hongkongu, který skončil na 16. místě s hodnocením 4,3.

27 Korupce versus Guan-xi (1) Nelze vymezit korupci všeobecně Závisí na zvyklostech a tradicích a kulturně- historickém pozadí Nutno vymezit korupci pro Čínu Historické pozadí Úředníci vždy vážení Kodifikované právo téměř nebylo Systém založený na vztahu mezi lidmi (ruling by people), než na používání zákona (ruling by law) Guan-xi Důsledek potřeby zajistit ekonomickou spolupráci při neexistenci právního rámce Snížení transakčních nákladů Upevnění společenských a obchodních vztahů

28 Korupce versus Guan-xi (2) Guan-xi = živná půda pro bujení korupce X Guan-xi = fungování čínské ekonomiky s nízkými transakčními náklady a úspěšně Počátek transfomačního procesu mnoho aktivit korupčního charakteru podporováno i z vyšších míst S dalším rozvojem tržního systému se staly tyto aktivity negativními a příliš okatými Korupce existuje v Číně odjakživa Postupně se na ni začalo pohlížet jako na negativní jev (především v souvislosti s tržním hospodářstvím) snaha vlády s korupcí bojovat

29 Vyšetřované případy korupce Na základě údajů NPC (pozor na hodnověrnost!) v březnu 2000 Počet vyšetřovaných případů korupce v roce 1999 zvýšil o 9,4% (na případů) V roce 1999 byla vyšetřováno v důsledku podezření z korupce osob veřejně činných a obchodníků V prvních osmi měsících roku 2000 bylo vyšetřováno případů úplatků a zpronevěr a dohromady 1,6 miliardy jüanů (195 miliónů amerických dolarů) bylo získáno nazpět Čtyři osoby na ministerských pozicích a 104 osob na stejné nebo vyšší úrovni než starosta či vedoucí odboru na úřadu města byly vyšetřovány z důvodu podezření na korupci Celkem bylo podezřeno z korupčního jednání tohoto roku 5700 vládních a stranických úředníků V roce 2003 byl dokonce jeden vysoce postavený úředník odsouzen za své mnohonásobné korupční aktivity k smrti

30 Boj s korupcí (1) Od roku 1993, kdy se čínská vláda rozhodla otevřeně bojovat s korupcí, se uplatňuje velmi podrobný seznam zakázaných aktivit. Z něj je zřejmé, jaké formy korupce byly a jsou ze strany čínských úředníků nejoblíbenější: Braní úplatků a zneužívání státních fondů a majetku Hledání výhod pro osoby v příbuzenském vztahu a přátele při přijímání na vysokou školu, hledání zaměstnání, kádrové postavení, povolení k odjezdu a přijetí do Strany Zajištění významné veřejné pozice osobám blízkým a následně z něj profitovat Falešná obvinění a pomsta za účelem vlastního obohacení Využívání veřejných fondů na večírky a dárky Zneužívání veřejného postavení a síly k vlastnímu podnikání Zneužívání veřejného postavení k bydlení či stavění domů pro sebe a své rodiny Okázalý životní styl placený z veřejných peněz či úplatků Formování klik k provádění osobních zájmů Hazardní hry nebo návštěva prostitutek za veřejné peníze Extravagantní útraty z veřejných fondů na svatby nebo pohřby Vybírání poplatků jako zdánlivé příspěvky na svatby nebo pohřby Pašování Neoprávněné provize Úplatky za provedení služeb a konzultac Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 206

31 Boj s korupcí (2) Základní skupiny protikorupčních opatření posílení ústřední kontroly nad vybranými komoditami a materiály (např. automobily, kancelářské vybavení, importované alkoholické nápoje, cigarety apod.); od roku 1989 přešel pod monopol centrální vlády nově obchod s ocelí a chemickými hnojivy, zákaz tzv. nezdravých praktik (předávání dárků při veřejných příležitostech, plýtvání s veřejnými fondy, účast vedoucích pracovníků Strany nebo vlády na obchodu, nadměrná konzumace lihovin a cigaret na recepcích), zavedení procedur k potrestání Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str.280

32 Obchodní jednání v Číně a jeho specifika

33 Kdy do Číny Často osobní kontakty jsou jediná garance, kterou máte k uskutečnění cíle Kontakty nutno stále oživovat Každá situace odlišná a vyžaduje konkrétní strategii Před založením joint-venture nutnost se sblížit s místními manažery a taktéž je dobré najít kontakty mezi místními vládními úředníky, dozvědět se, jak reagují na možnost spolupracovat se zahraničním partnerem VŠEOBECNÁ NUTNOST Výborná informovatonost o svém podniku, jeho cílech Nutnost věnovat úsilí k získání co nejvíce informací o Vašem čínském obchodním partnerovi a jeho cílech Trpělivost a rozvážnost Nikdy nemluvit v ultimátech nebo absolutoriech Vyzařovat kooperativní postoj Nutnost postupně se naučit, jak zacházet s kontakty a jednat podobně, jako Číňané, což znamená: Být trpělivý Používat kontakty Využívat výhodných příležitostí Být nápaditý a vynalézavý

34 První kontakt Business v Číně přímo, zejména na základě osobní návštěvy, může být časově i finančně náročný Nejlepší cesta: obeznámit Číňany s Vaší společností a produkty nepřímou cestou a nechat je udělat první krok Je nadmíru těžké odhadnout zájem čínské strany, pokud první krok uděláte Vy Dlouhá doba, než Číňané něco posoudí Snaha využít cizince pro job-training Nutnost si uvědomit, že první je navázání osobního kontaktu, pak teprve business

35 Vyslání výzvědné výpravy Doporučuji, aby před jakoukoliv větší misí v Číně byl tři až čtyři dny předem vyslán průzkumník Tato osoba by se měla ujistit, že všechno je zajištěno, včetně takových věcí, jako je rezervace hotelu, cestovní itinerář, že jsou k dispozici speciální zařízení jako je třeba audiovizuální technika. Zatímco takovéto detaily často nejsou zařízeny, jsou Číňané známí pro způsob osobního zacházení s cizími delegacemi a oficiálními hosty. Jsou například schopni si pronajmout prostor pro přivítací ceremonii na letišti, nicméně tyto ceremonie jsou většinou krátké Číňané mají pochopení pro dlouhé lety a únavu obchodních partnerů

36 Unit-to-Unit Business Byrokracie v Číně jedná pouze s organizacemi, nikoliv s jednotlivci Většinou nelze uzavírat jakýkoliv kontrakt jako jednotlivec, musíte být reprezentant své společnosti Jakmile se přiblížíte k jakékoliv vládní budově, je nutné mít nějaký dokument od své jednotky, která Vás opravňuje k jednání

37 Po kontraktu Často se stává, že hlavní jednání přichází v Číně až po podepsání kontraktu Důvodem je fakt, že úředníci mají omezenou autoritu a tíhnou k interpretaci opatření kontraktu na základně pohledu vlastní kultury, politiky a ekonomiky Velmi nutné je při podpisu kontraktu udělat opatrná opatření, která zohledňují další návázné procedury Důležitá úloha Ministry of Supervision, které kontroluje všechny kontrakty kvůli korupci Většina zahraničních partnerů pak dobrovolně platí sponsoring studia dětí vysokých vládních úředníků v zahraničí Úřad založen 1987, jen během prvního roku bylo z kontraktů uznáno 800 jako chybných a v kompenzacích vybráno 30 milionů USD (De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 129)

38 CEO Všeobecně řečeno, CEO velké společnosti by neměl přijet v rámci první obchodní mise do Číny (vyjímku tvoří situace, kdy je mise pozvána čínským CEO) Obchodní vyjednávání jsou většinou v pravomoci nižších manažerů Vysocí manažeři a CEO se většinou účastní až podepsání kontraktu Čím vyšší pozice zahraničního vyjednavače, tím vyšší zájem ze strany Číňanů, ALE pokud by se jednalo o první misi, nelze očekávat, že by se do jednání zapojili CEO

39 Nepsaná pravidla Faktor, který zkomplikovává business v Číně ještě víc Některá jsou na základě precedentů, jiná jsou odvozena od zvláštních pravidel, které se právně vztahují k SEZ, a jiné mohou být založena na budoucích zákonech, které mají být přijaty Výhodou je využít služeb právní firmy, která se zabývá čínskými kontrakty Často modelové kontrakty pro jednání Kontrakt by měl být co možná nejdetailnější, nejspecifičtější, aby bylo zabráněno budoucím problémům

40 Úřední hodiny Beijing 8:00-12:00 13:30 17:30 Chinghai 9:30 1:00 15:30 19:30 Fujian 8:00 12:00 15:00 18:00 Guangzhou 8:30 12:30 15:00 18:00 Hunan 8:00 11:30 15:00 18:00 Nanjing 8:00 12:00 14:00 18:00 Severovýchod 8:00 12:00 13:00 17:00 Shanghai 9:00 12:00 13:00 18:00 Sichuan 8:00 12:00 14:30 18:30 Tianjian 8:30 12:00 13:30 18:00 Yunnan 8:30 12:30 15:00 17:00 De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 124

41 Co si pamatovat! Snaha získat co nejvíc informací o svém obchodním partnerovi a podle toho přizpůsobit jednání, včetně znalosti osobních detailů o svém obchodním partnerovi (Číňan, který nikdy neopustil Čínu versus Číňan znalý západní kultury) Bezvadná znalost své vlastní společnosti V počátku jednání nutno zdůraznit, že Vaše společnost zná etické zvyklosti, a že každá strana bude z kontraktu profitovat Bezvadná znalost čínského trhu Vašeho výrobku, který se k němu vztahuje Nutnost se adaptovat čínskému prostředí Jakákoliv prezentace musí být jasná, specifická a vyčerpávající Pokud používáte tlumočníka, nutno ověřit jeho kvality v dané oblasti tlumočení Vhodné při prezentaci říci nějaké hezké fráze o Číně (ale nepřehnat!), ale také o Vaší zemi s tím, že vzájemný obchodní vztah může být výhodný pro obě strany

42 Buďte upřímní v odpovědích, návrzích a kritice, pokud je jakékoliv nedorozumnění, hned se ho snažte vyřešit Vzbuzujte dobrou vůli, ale buďte konzistentní v připomínkách a své pozici Snažte se vyvarovat situace, kdy musíte za každou cenu odpovědět Zůstaňte přátelští, neústupní, klidní a TRPĚLIVÍ.

43 Etiketa dávání a přijímání dárků HISTORIE Většina asijských kultur je založena na hierarchii během feudálního období podlézat nadřízeným byla často jediná cesta, jak si udržet vlastní práva Obrovský rozvoj koncepce dávání dárků V současnosti v porovnání s minulostí oslabeno (např. existuje zákon, který zakazuje vládním činitelům akceptovat dárky), nicméně v praxi stále ještě běžný počin, jak se starat o přátelství

44 ETIKETA Většina Číňanů odmítne dárek, pozvání či jinou nabídku dvakrát až třikrát, než ji akceptují součást etikety, očekávájíce, že druhá strana bude trvat stále na svém Problémy pro cizince těžko odhadnout, kolikrát opakovat nabídku a jak daleko zajít v odmítnutí dárků Čínské zákony zakazují přijímat dárky od cizinců, ale v praxi je to nezákonné jen pro vládní úředníky Zákon nerozlišuje malý a velký dárek, levný a drahý dárek

45 Stále běžné pro exekutivu větších firem dávat vybavení pro domácnost a elektronické věci jako dárky pro vysoké úředníky, i přes to, že občas je někdo obžalován Dárek by měl být vhodný jak pro jedince, tak pro příležitost Často tzv. oběžníkové dary = spousta manažerů, kteří dostanou drahý alkohol jako dárek, ho většinou nevypijí a dají ho jako dárek někomu jinému

46 DĚKUJI ZA POZORNOST 谢 谢 大 家!

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance

Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Doporučení dobré praxe o vnitřní kontrole, etických zásadách a compliance Přijato 18. února 2010 Tato Doporučení dobré praxe byla přijata Radou OECD jako nedílná součást Doporučení Rady OECD k dalšímu

Více

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s.

ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. ETICKY KODEX zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex vyjadřuje základní principy a očekávání pro chování zaměstnanců společnosti PORS software a.s. Etický kodex je závazkem společnosti

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu

CENA HEJTMANA za uplatňování konceptu Číslo: NPK 20 Číslo vydání: 2 Strana: 1 Název: Cena hejtmana za uplatňování konceptu společenské odpovědnosti Statut Celkem stran: 5 Platnost od: 2015 Počet příloh: 7 Rada kvality České republiky CENA

Více

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka

Management. Základy chování,motivace. Ing. Jan Pivoňka Management Základy chování,motivace Ing. Jan Pivoňka Postoje Hodnocení (příznivá i nepříznivá) o předmětech, lidech nebo událostech Složka poznání přesvědčení, názory, znalosti, informace Složka cítění

Více

Co představuje pojem korupce?

Co představuje pojem korupce? Co představuje pojem korupce? Korupcí se obecně rozumí takové jednání, kterým osoba v určitém postavení tohoto postavení zneužívá k neoprávněnému majetkovému obohacení nebo jinému zvýhodnění pro sebe nebo

Více

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33

Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Diagnostického ústavu pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec státní příspěvkové

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání

Pracovní sešit. Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání Pracovní sešit Jméno: Příjmení: Pracoviště Úřadu práce: Úřad práce ČR - Vstupní vzdělávání 2015 1 Etický kodex zaměstnanců rezortu Ministerstva práce a sociálních věcí Preambule Každý zaměstnanec České

Více

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky

Preambule. Článek 1 - Účel. Článek 2 - Oblast platnosti. Článek 3 - Pojmy, definice, zkratky Kodex etiky zaměstnanců Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Článek 1 Účel Článek 2 Oblast platnosti Článek 3 Pojmy, definice, zkratky Článek 4 Pravomoce a odpovědnosti Článek 5 Postup Článek 6 Dokumentace

Více

Politická socializace

Politická socializace Politická socializace Charakteristika politické socializace Teorie politické socializace Psychologické teorie Stádia morálního usuzování Vzdělávání a politická socializace Charakteristika politické socializace

Více

Manažerská psychologie

Manažerská psychologie Manažerská psychologie (X16MP1, X16MPS, A0M16MPS, A0B16MPS) 10. přednáška Podniková kultura Mgr. Petra Halířová 2010 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení. Nový, Ivan a kol.: Interkulturální

Více

Článek 1. Rozsah platnosti

Článek 1. Rozsah platnosti Městský úřad Slaný ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE číslo 3/2007 Velvarská 136 Účinnost od: 1.05.2007 ETICKÝ KODEX Rozdělovník: tajemník MěÚ, vedoucí odborů MěÚ, vedoucí složek města Vydal: ing. Petr Kolačkovský,

Více

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý úředník a zaměstnanec veřejné správy je povinen při rozhodování dodržovat a ctít zákonnost všech postupů a rovný přístup ke všem fyzickým

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI

ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX SPOLEČNOSTI ETICKÝ KODEX závazné pro každého zaměstnance bez rozdílu postavení v hierarchii společnosti Optik House, s. r. o., se sídlem Nádražní 129, Mnichovice (dále též společnost ) (dále

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce Přílohou usnesení vlády č. 331 ze dne 9. května 2012 byl vydán Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy, z jehož textu vyplývá následující znění Etického kodexu zaměstnanců Domu zahraniční spolupráce

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy.

Sociální skupiny. Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. Sociální skupiny Sociální kategorie a sociální agregáty. Sociální skupiny. Socializace ze sociologického hlediska. Hodnoty a normy. PSS9új 1 Sociální kategorie seskupení většího počtu osob, které mají

Více

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech)

Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Supplier Code of Conduct (Česky / Czech) Vážení dodavatelé společnosti ITW, společnost ITW ctí nejvyšší etické normy a díky tomu si od roku 1912 vybudovala pověst partnera, k jehož přednostem patří čestnost,

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika

VEŘEJNÉ POLITIKY 2. Veřejná správa a veřejná politika 1 VEŘEJNÉ POLITIKY 2 Veřejná správa a veřejná politika STÁT, VEŘEJNÁ SPRÁVA Různé pohledy na stát, pojetí státu, VS Výklad a chápání se liší: právo, sociologie, historické vědy, teorie byrokracie, politické

Více

Energetický regulační úřad

Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava ETICKÝ KODEX zaměstnanců Energetického regulačního úřadu a státních zaměstnanců zařazených ve služebním poměru u služebního úřadu Energetický

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

Myšlení versus Směrnice?

Myšlení versus Směrnice? Myšlení versus Směrnice? Jak compliance nachází rovnováhu mezi hodnotami a pravidly. Mercedes-Benz Česká republika Marek Sixta Prezentace odráží osobní stanoviska prezentujícího a není oficiálně publikovaným

Více

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika

Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika Podnikatelská etika 2. Etika a ekonomika 13.10.2016 Etická dimenze základních ekonomických problémů Člověk vnímá svět jako hodnotový systém Jeho jednání je korigováno hodnotovým kontextem Tato korekce

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College

KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College KORUPCE PO ČESKU (A SLOVENSKU) Tomáš Otáhal NEWTON College Úvodem V posledních letech se objevilo hodnocení transformačního procesu v ČR i na Slovensku Hodnocení pozitivní (i.e. Loužek, 1999) Hodnocení

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA SMĚRNICE č. 12/2012 ETICKÝ KODEX ÚŘEDNÍKŮ A ZAMĚSTNANCŮ MAGISTRÁTU MĚSTA PARDUBIC Tajemník magistrátu, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení,

Více

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od

ETICKÝ KODEX. zaměstanců Povodí Vltavy, státní podnik. Příloha č. 13 Pracovního řádu. Platnost od Příloha č. 13 Pracovního řádu zaměstanců Platnost od 1. 7. 2016 Schválil: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel, Holečkova 8, Praha 5 2 / 4 Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Kodex jednání společnosti DACHSER

Kodex jednání společnosti DACHSER Kodex jednání společnosti DACHSER 1. Preambule Základem všech aktivit ve společnosti Dachser je dodržování veškerých závazných předpisů na národních i na mezinárodní úrovni, stejně jako všech závazků,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p

Mezinárodní marketing. Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Mezinárodní marketing Ing. Otakar Ungerman, Ph.D. otakar.ungerman@tul.cz Katedra marketingu - 5.p Přednášky 1. Úvod, definice, základní pojmy, vývoj koncepcí, vývoj názorů na zahraniční obchod. 2. Důvody

Více

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Profilová část maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání témata pro školní rok 2016/2017 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces,

Více

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU

7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU 7) ANALÝZA KONKURENCE - ANALÝZA VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU - ANALÝZA VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ PODNIKU VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ UVĚDOMĚNÍ SI TRŽNÍ POZICE - VIDĚT SE OČIMA SVÉ KONKURENCE A UVĚDOMIT SI SVÉ POSTAVENÍ

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative

Sociální podnikání zaměstnanecká družstva. Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Sociální podnikání zaměstnanecká družstva Mgr. Ivo Škrabal BEC Družstvo Business and Employment Co-Operative Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Sociální inovace Koncept BEC BEC Družstvo Šumperk

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME

NEZAMĚSTNANOST, ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ A SOCIÁLNÍ JISTOTY ANEB V ČEM SE PODOBÁME A V ČEM LIŠÍME STEM, Středisko empirických výzkumů, Sabinova 3,130 02 Praha 3 IVO, Inštitút pre verejné otázky Baštová 5, 811 03 Bratislava tel.: +420284019100 tel.: +4212544030 ==================================================================

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

B104MFS Marketing finančních služeb

B104MFS Marketing finančních služeb B104MFS Marketing finančních služeb - vyučující předmětu - osnova předmětu/is BIVŠ - ukončení předmětu Václav Kupec Předmět - představení předmětu Holistická koncepce marketingu je dynamická koncepce opírající

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací!

Úspěch a kontinuita pro další generace. Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! České & Slovenské Rodinné Podniky Czech & Slovak Family Businesses Rodinné podniky Úspěch a kontinuita pro další generace Pomáháme rodinným podnikům růst a prosperovat během dalších generací! Dej synovi

Více

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc

Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc VOJENSKÁ NEMOCNICE OLOMOUC Příloha č. 1 k čj. 122/2014-1470 Výtisk jediný Počet listů: 5 Jednotlivé body Etického kodexu úředníka - zaměstnance VN Olomouc Preambule Každý zaměstnanec VN je povinen při

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příloha č.1 k PŘ-25/15/1 Etický kodex LOM PRAHA s.p. Preambule Podnik důsledně dbá na dodržování etických pravidel, základních lidských hodnot a příslušných zákonných norem. Čestné a etické jednání je

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017

Okruhy ke státním závěrečným zkouškám Platnost: od leden 2017 Okruh I: Řízení podniku a projektů: strategický management, inovační management a manažerské rozhodování 1. Základní struktura strategického managementu a popis jednotlivých fází, zhodnocení výstupů a

Více

Etický kodex společnosti

Etický kodex společnosti Etický kodex společnosti Schválil : Ing. Josef Tichý, CSc. generální ředitel Explosia a.s. V Semtíně 30.5.2014 Etický kodex Strana 1 (celkem 6) OBSAH Preambule 3 Základní principy 3 Bezúhonnost a etika

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství

Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství Životní prostředí 0 + 2 přednášky, zkouška Doc.Ing. Josef Krása, Ph.D. Doc. Ing. Dr. Tomáš Dostál Katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství http://storm.fsv.cvut.cz

Více

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace

6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace 6. téma Role manažerů při zabezpečování rozvoje inovačního podnikání organizace Vlastnická strategie a její plnění prostřednictvím inovačních aktivit organizace 6.1. Vlastnická strategie a její plnění

Více

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek

Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Ekonomická transformace a její lekce pro dnešek Konference 25 let kapitalismu v České republice Žofín, 15. listopadu 214 Vladimír Tomšík Česká národní banka Stav ekonomiky na počátku transformace Země

Více

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera

Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera Příloha č.3 Otázka pro hodnocení manažera 1. Sleduje profesní a technický vývoj? 2. Připravuje a dodržuje realistický rozpočet? 3. Zaměřuje se na podstatné informace a neztrácí se v nedůležitých detailech?

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

1. Význam etiky v moderní veřejné správě ( neboli proč je důležité, aby veřejná správa byla etická):

1. Význam etiky v moderní veřejné správě ( neboli proč je důležité, aby veřejná správa byla etická): doc.judr.soňa Skulová, Ph.D. Etika veřejné správy 1. Význam etiky v moderní veřejné správě ( neboli proč je důležité, aby veřejná správa byla etická): - rozvoj veřejných služeb, zvyšující se přerozdělování,

Více

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s.

ETICKÝ KODEX. Havlíčkův kraj, o.p.s. ETICKÝ KODEX Havlíčkův kraj, o.p.s. Jak se pozná etické chování? Etika není matematika, neexistuje v ní jediný správný výklad, a tak mohou být značné rozdíly v chápání etiky. Rozeznat odpověď na to, co

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Předmět úpravy P O K Y N Ř E D I T E L E Z E M S K É H O A R C H I V U V O P A V Ě č. 2 / 2011, revize 2015 Interní protikorupční program Zemského archivu v Opavě Tento pokyn se vydává na základě pokynu ministra vnitra

Více

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje

Etický kodex zaměstnanců Jihomoravského kraje V souladu s ustanovením 69 odst. 2 písm. e) a f) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením vlády ČR č. 331/2012 ze dne 9.5.2012, dalšími

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 1.Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu. Řízení obchodu. Trh a konkurence.

Více

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace

Týmová (spolu)práce. Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Týmová (spolu)práce Ing. Kamil Matoušek, Ph.D. Návrh a řízení projektu technická komunikace Úvod Tým (staroangl.) spřežení, potah Zde: malá pracovní skupina, jejímž úkolem je komplexně a interdisciplinárně

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium

Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium Maturitní témata z EKONOMIKY profilová část maturitní zkoušky obor Obchodní akademie dálkové studium 1. Mzdová politika rovnováha na trhu práce plán práce a mezd mzdy a mzdová politika propočty základních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10

Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Interkulturní marketing a komunikace (N_IMaK) LS 10 Magisterské studium Garant předmětu:. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. Vyučující:.. doc. Ing. Anna Klosová, CSc. PhDr. Marie Hamplová Typ studijního předmětu:

Více

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22

POKYN TAJEMNICE. ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014. ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské části Praha 22 ý Městská část Praha 22 Úřad městské části Nové náměstí 1250, 104 00 Praha 114 POKYN TAJEMNICE ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 22 č. 1 /2014 ETICKÝ KODEX k zásadám chování zaměstnanců/zaměstnankyň Úřadu městské

Více

Výchova k občanství - Tercie

Výchova k občanství - Tercie - Tercie Výchova k občanství Výchovné a vzdělávací strategie Kompetence k řešení problémů Kompetence komunikativní Kompetence sociální a personální Kompetence občanská Kompetence k učení Kompetence pracovní

Více

Průzkum Etika a já. Červen 2011

Průzkum Etika a já. Červen 2011 Základní informace o dotazníku Etika a já Anonymní dotazníkové šetření Období červen 2011 Celkem respondentů 60 43 Interní audit 13 Compliance / Ethics 4 Jiné Otázky č. 1, 2, 3 jsou porovnávány s výsledky

Více

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov.

SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov. SENZA družstvo, chráněná dílna Prostějov www.senzapv.cz senzapv@senzapv.cz cekalova@oslipka.cz Olomouc 17.12.2012 Vznik SENZA družstva subjektivní situace Důvody založení družstva zkušenosti z poskytování

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ?

CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? CO ZVYŠUJE ENGAGEMENT ZAMĚSTNANCŮ A PROČ JE TAK DŮLEŽITÝ? Dale Carnegie Training Bílá kniha Copyright 2012 Dale Carnegie & Associates, Inc. All rights reserved. driveengagement_101512_wp DŮLEŽITOST LIDÍ

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_15_VEDENÍ LIDÍ I_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru

Stručná anotace: žák se seznámí se základními pojmy, dokáže popsat jednotlivá stadia vývoje charakteru Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Etický kodex sociálních pracovníků

Etický kodex sociálních pracovníků Etický kodex sociálních pracovníků 1. Etické zásady Sociální práce je založena na hodnotách demokracie, lidských práv a sociální spravedlnosti. Sociální pracovníci proto dbají na dodržování lidských práv

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH

VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA ÚVOD VYMEZENÍ VYMEZEN ZÁKLADNÍCH VEŘEJNÉ POLITIKY ÚVOD DO STUDIA VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ TEMATICKÉ OKRUHY STUDIA Veřejná politika vymezení oblastí zájmu studia Hodnotové zakotvení veřejných politik Veřejný zájem Proces identifikace,

Více