Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a"

Transkript

1 Podnikatelské prostředí Obchodní jednání v Číně a jeho specifika Lecture 12 Renata Mudrová 瑞 娜 达

2 Podnikatelské prostředí

3 Podnikatelské prostředí Každé podnikatelské prostředí ovlivňováno faktory geografické Obrovská rozloha Číny socio-politické Lidnatost Autoritativní komunistický režim kulturní Asijské hodnoty vliv na investice, podnikání, spoření ekonomické Plánované hospodářství do konce 70.let, které však stále ovlivňuje snahu vlády o vytváření ekonomiky na tržních principech kapitalismus sčínskými prvky socialismus sčínskými charakteristickými rysy

4 Podstata podnikatelského prostředí Konfuciánská etika Charakteristiky Zdrženlivé chování Sebekontrola Sebeobviňování Neverbální komunikace Vazba na rodinu Význam důvěry a dodržování závazků Důraz na kolektivismus v rozhodování a hlavně jednání Dlouhodobost vztahů Důležitost procesu spíše než výsledku Trpělivost a flexibilní přístup k času

5 Nadřízený podřízený Otec syn Manžel manželka Starší bratr mladší bratr Přítel přítel

6 Základní princip NENÍ TO V TOM CO ZNÁŠ, ALE KOHO ZNÁŠ Platné v Číně víc, než jinde Osobní kontakty jsou jednou z nejdůležitějších věcí pro business v Číně

7 Základní princip Guanxi NEJDŘÍV VZTAH, PAK BUSINESS Utváření sítě kontaktů Velmi důležité Předpokladem každého podnikání Časově náročné Síť kontaktů představuje nástroj. Tento nástroj buduje důvěru, zrychluje rozhodování, zaručuje správnost rozhodování, zajišťuje spokojenost zákazníka a v konečném důsledku vytváří konkurenční výhodu pročleny sítě. Haley, T.G., Tan, Ch. T., Haley, U. C. V.: New Asian Emperors, The Overseas Chinese, their Strategies and Competitive Advantages

8 Co je to Guanxi speciální vztah mezi obchodníky, který je založen na vědomém zavázání se k neustálé výměně protislužeb, vzájemné důvěře a projevování dobré vůle pod pojmem guan-xi si lze představit samostatný kontakt, celou síť kontaktů (guan-xi klub, nebo jen klub) či síť sítí, tedy celý systém guan-xi kontaktů. výraz guanxi nahradil původní spojení vcházet zadními dveřmi Pouze vztah mezi lidmi Navazovány pouze za účelem vyměňování protislužeb Každá vazba guanxi v sobě zahrnuje implicitní vzájemnou povinnost recipročně oplatit službu svému partnerovi Kdo nenavazuje a neudržuje guanxi vztahy, jakoby ani nebyl.

9 Faktory budování Guanxi důvěra klan osobní předchozí zkušenosti s danou osobou doporučení od důvěryhodné osoby stejné rodinné přímení lokalita stejná oblast původu dialekt používání shodného dialektu profesní sdružení stejné řemeslo, resp. stejný obor

10 Co je důležité mít napaměti Nikoliv vztah s podnikem, ale s osobou, která ho zastupuje V případě odstoupení vedoucího společnosti jsou veškeré kontakty minulostí a je nutno je budovat znovu

11 Vztahy pro guan-xi Rodina Rodina - Přátelé - Ostatní Trvalý vztah Žádné protislužby očekávány Orientace guanxi na rodinu tou nejpodstatnější Přátelé povrchní až hluboký citový vztah společenská povinnost s reciprocitou protislužeb Ostatní nebyl navázán žádný citový vztah účelové vztahy založené na konceptu užitku

12 Navazování Guan-xi Báze (Příbuzenské Společenské) Místo původu Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Obchodní asociace a společenské kluby Přátelství Zprostředkovatel Dostatečně důvěryhodná osoba Nese odpovědnost za selhání Dárky nemělo být nic přespříliš cenného, aby se partner necítil trapně je nezbytné si v předstihu zjistit co možná nejvíce o osobě, která bude obdarovávána putovní koňak

13 Principy Guan-xi Neurčitost Předem nijak nedefinovaný (z hlediska počtu ani času) Převoditelnost Zprostředkovatel Vzájemnost Služba versus protislužba Sledování kontextu Souvislosti Utilitarismus Prospěch pro obě strany, dlouhodobě, jinak zánik Dlouhodobost Dlouhotrvající závislost Mezilidskost Osobní charakter, vztah jen mezi osobami

14 Základní prvky vztahů Guan-xi Převzato z Luo, Y.:Guanxi and Business, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 20 Guanxi báze Lokalita Dialekt Příbuzenství Fiktivní příbuzenství Pracoviště Asociace Přátelství Společenský a politický život Morální principy Loajalita Respekt Laskavost Láska Důvěra Spravedlnost Harmonie Mír Principy guanxi Převoditelnost Vzájemnost Nepostižitelnost Utilitarismus Kontextuálnost Dlouhodobost Mezilidskost ČÍNSKÁ SPOLEČNOST A A HOSPODÁŘSTVÍ Pět vztahů Nadřízený podřízený Otec syn Starší bratr mladší bratr Manžel manželka Přítel - přítel Podnikatelské a hospodářské aktivity

15 ČÍNA Guan-xi Čína versus Západ Důležitější způsob dosažení cílů, než-li cíle jako takové Spojitost s kolektivistickým vnímáním světa Etika v Číně je založena na cti, poctivosti a morálních hodnotách Čestnost a poctivost V případě porušení dochází ke ztrátě tváře a společenského respektu Silnější a závažnější morální odsouzení než jakýkoliv jiný trest, vycházející např. z uplatnění kodifikovaného práva. Nikdy plně proto nevzniklo právo západního typu, ačkoliv zde určité snahy byly Společenské vztahy a respektování společenské hierarchie patří mezi Číňany k tomu nejdůležitějšímu. Vychází z nich proto i obchodní jednání a celá čínská podnikatelská kultura. Proces obchodních vztahů začíná určením vhodné osoby. Dopředu je nutné si o dané osobě zjistit co nejvíce informací, které je pak možné využít při navazování kontaktu Nutnost zjistit možnou reakci dané osoby na snahu o zkontaktování Trpělivost je základním předpokladem fungování vztahů včíně

16 ZÁPAD Odlišnost přístupu od čínského Vztahy narozdíl od Číny jsou založeny především na obchodní bázi bez přílišného zasahování společenských kontaktů Obchodní transakce otevřeny všem zájemcům, nikoliv pouze členům tzv. Guan-xi klubů, jako je tomu v Číně Uplatnění kodifikovaného právního řádu, morální hodnoty zde nemají takový význam jako v Číně. Nezbytný soulad mezi obchodními vztahy a cíli podniku (v Číně jsou často obchodní kontakty navázány mezi firmami s naprosto odlišnými strategickými cíli, důležité jsou spíše možnosti vzájemné finanční výpomoci, možnost navázání dalších kontaktů atd.) Navazování vztahů je tedy založeno čistě na ekonomické kalkulaci nákladů a výnosů. Všeobecně platná pravidla pro všechny, kontrakt by měl být dodržen a vše by mělo jít podle pravidel (narozdíl od Číny, kde jsou nutné etické normy, hierarchické postavení, které je nutné respektovat) Důrazy kladené na jednotlivé transakce (v Číně je důraz především na budoucnost kontaktů a celkové sladění celé skupiny)

17 Kontakty Transakce Vynucování Navazování kontaktů ČÍNA založeny na zachovávání osobní cti, poctivosti a morálních hodnotách otevřené osobám sdruženým v tzv. guanxi klubech Morální hodnoty firmy z různých oborů s naprosto odlišnými strategickými cíli, které si mohou vyměnit laskavosti typu vzájemné obchodní finanční výpomoci při nedostatečné likviditě jednoho z partnerů ZÁPAD založeny na obchodní bázi, společenské kontakty do obchodu příliš nezasahují v žádném případě nejsou jejich základem. otevřené všem zájemcům, nikoli pouze omezenému počtu členů guanxi sítě uplatněním kodifikovaného právního řádu na západě nezbytná kompatibilita obchodních vztahů s cíli podniku

18 Komple- mentarita zdrojů Pojetí ČÍNA možnost jejich úplného sdílení všemi jeho členy, ať už se jedná o technologické znalosti, strategické či organizační dovednosti nebo finanční možnosti Partikularistické - aplikuje vždy vnímání chování osob ve vztahu k jiným osobám a ke kontextu okolního prostředí. Každá osoba má své etické normy a hierarchické postavení ve společnosti, které je nutné respektovat. Čínský obchodní i společenský systém funguje díky vzájemné loajalitě a plnění povinností. ZÁPAD možná realizace žádoucího synergického efektu Universalistické - tvorba všeobecně platných pravidel týkajících se každého bez výjimky a ve stejné míře. Důležité je, aby obchodní transakce proběhla podle pravidel a kontrakt byl dodržen.

19 Ekonomický dopad Guan-xi Snaha o navázání guanxi kontaktu akceptovaná druhou stranou znamená vznik implicitního kontraktu, který bude naplněn v budoucnosti způsobem, jaký bude v dané době pro jeho adresáta nejvhodnější Pojistka proti současné nejistotě o následujících událostech Například přijetí dárku znamená zavázání se k protislužbě a vzniká tak implicitní kontrakt Budování guanxi je tedy ve své podstatě investicí do společenského kapitálu Jednorázová investice do vzniku guanxi vztahu ale nestačí. Guanxi je nutné pěstovat a udržovat neustále v aktivním stavu (bankety, večírky)

20 Limity Guan-xi omezení, která je nutno respektovat, aby byla zachována efektivnost a účinnost vazeb uvnitř klubu velikost klubu Příliš velký guan-xi klub = není možné zajistit efektivní tok informací mezi všemi jejími členy a existuje reálné riziko, že v případě nežádoucího nečestného a oportunistického chování dojde k nedostatečně kvalitnímu či nedostatečně rychlému přenosu informací a následkem toho nedostatečnému potrestání nečestných jedinců Příliš malý počet členů = dochází k růstu nákladů z neuskutečněných obchodních příležitostí s nečleny klubu, kteří mohou nabízet mnohem kvalitnější podmínky obchodu s nižšími náklady než členové klubu Oportunitní náklady z neuskutečněných transakcí každý Číňan je součástí hned několika guanxi sítí, které se tím pádem vzájemně prolínají a vytvářejí rozsáhlý systém guanxi kontaktů, kterými čínský podnikatel disponuje. Oportunitní náklady tedy klesají i s počtem guanxi klubů, ve kterých je jedinec aktivní. Praktickými limity guanxi vztahů jsou pak zejména čas, peníze a úsilí, které je nutné do budování a udržování vztahů investovat

21 Korupce v Číně Co je to korupce? Co je to korupce obecně a v čínském vidění světa? Guan-xi versus korupce Jaký je rozdíl mezi korupcí a předáním dárku?

22 Co je to korupce? Mnoho definic Vyspělé i autokrativní režimy Někde je korupce skrytě tolerována, někde dochází k jejímu tvrdému odsouzení Mnoho příčin Institucionální Reformy spojené s privatizací či restrukturalizací Finanční krize Atd.

23 Definice korupce 1. úmyslné jednání osoby rozhodující o svěřených záležitostech, ve kterém se odchyluje od předem stanovených pravidel či morálně a společensky zavazujících hodnot za účelem získání osobního prospěchu. Tímto prospěchem v případě korupce nejčastěji bývá finanční odměna. 2. zneužitím postavení k osobnímu prospěchu 3. ujednání o soukromé směně mezi dvěmi stranami (poptávajícím a nabízejícím), které má vliv na alokaci zdrojů ihned nebo v budoucnosti a zahrnuje použití nebo zneužití veřejné nebo kolektivní odpovědnosti pro soukromé účely

24 Korupce slabá země bohatá, kde úředník dostává důstojný plat země, kde majetek v žebříčku hodnot nehraje zásadní roli některé pacifické ostrovy, kde přetrvává institut společného vlastnictví dobré ekonomicko-politické klima v zemi; žádné otřesy, relativní jistota zaměstnání, netřeba drasticky šetřit na zadní kolečka; funkční důchodový systém země politicky a ekonomicky stabilní osoby (úředníci) schopné, které svou pozici dosáhly na základě svých schopností a znalostí, a jsou si jisty, že najdou práci i jinde, třeba v soukromém sektoru role médií silná, investigativní prostředí Korupce silná země chudá, všichni musí brát (a dávat) úplatky, aby vůbec přežili země, kde je dávání majetku na odiv chápáno jako důležitý znak moci komplexní nejistota ohledně budoucnosti, panuje snaha o co nejrychlejší akumulaci majetku, než se situace zhorší země stojící před možnou reformou, nomenklaturní kádry se bojí vlny změn, a tak umocní vyžadování úplatků, aby se ekonomicky zajistily pro případ svého pádu osoby, které se na úřednickou (resp. jakoukoli jinou, na níž distribuují poptávané statky) pozici dostaly ze známosti, z důvodu příslušnosti k některé politické straně, kmeni, etniku; když svou pozici ztratí, již se nedostanou na obdobnou úroveň mlčenlivé a kolektivistické společnosti Převzato a upraveno z recenze knihy Perry, J., P.: Political Corrupiton and Political Geography, Ashgate, Aldersot; Burlington; Singapore; Sydney 2000 na

25 Hodnocení korupce Transparency International Hodnocení zkorumpovanosti čínské ekonomiky ekonomickými měřítky Index vnímání korupce (CPI, Corruption Perception Index) Korupce ve veřejném sektoru Země seřazeny země od nejlepší (CPI rovno 10) po nejhorší podle stupně vnímání existence korupce mezi veřejnými činiteli Odráží jen přijímání úplatků Index plátců úplatků (BPI, Bribe Payers Index) Odráží odpovědnost pro-exportně orientovaných zemí za šíření mezinárodní korupce Hodnocení sklonu zemí uplácet

26 Korupce v Číně v číslech C PI Hodnot a indexu Pořadí Číny 3,5 3,4 3,1 3,5 3,5 3,4 3,4 3,2 3,3 3,5 3, Počet států B PI Hodnot a indexu Pořadí Číny Počet států 3,1 3,5* Pramen: *Bez Hongkongu, který skončil na 16. místě s hodnocením 4,3.

27 Korupce versus Guan-xi (1) Nelze vymezit korupci všeobecně Závisí na zvyklostech a tradicích a kulturně- historickém pozadí Nutno vymezit korupci pro Čínu Historické pozadí Úředníci vždy vážení Kodifikované právo téměř nebylo Systém založený na vztahu mezi lidmi (ruling by people), než na používání zákona (ruling by law) Guan-xi Důsledek potřeby zajistit ekonomickou spolupráci při neexistenci právního rámce Snížení transakčních nákladů Upevnění společenských a obchodních vztahů

28 Korupce versus Guan-xi (2) Guan-xi = živná půda pro bujení korupce X Guan-xi = fungování čínské ekonomiky s nízkými transakčními náklady a úspěšně Počátek transfomačního procesu mnoho aktivit korupčního charakteru podporováno i z vyšších míst S dalším rozvojem tržního systému se staly tyto aktivity negativními a příliš okatými Korupce existuje v Číně odjakživa Postupně se na ni začalo pohlížet jako na negativní jev (především v souvislosti s tržním hospodářstvím) snaha vlády s korupcí bojovat

29 Vyšetřované případy korupce Na základě údajů NPC (pozor na hodnověrnost!) v březnu 2000 Počet vyšetřovaných případů korupce v roce 1999 zvýšil o 9,4% (na případů) V roce 1999 byla vyšetřováno v důsledku podezření z korupce osob veřejně činných a obchodníků V prvních osmi měsících roku 2000 bylo vyšetřováno případů úplatků a zpronevěr a dohromady 1,6 miliardy jüanů (195 miliónů amerických dolarů) bylo získáno nazpět Čtyři osoby na ministerských pozicích a 104 osob na stejné nebo vyšší úrovni než starosta či vedoucí odboru na úřadu města byly vyšetřovány z důvodu podezření na korupci Celkem bylo podezřeno z korupčního jednání tohoto roku 5700 vládních a stranických úředníků V roce 2003 byl dokonce jeden vysoce postavený úředník odsouzen za své mnohonásobné korupční aktivity k smrti

30 Boj s korupcí (1) Od roku 1993, kdy se čínská vláda rozhodla otevřeně bojovat s korupcí, se uplatňuje velmi podrobný seznam zakázaných aktivit. Z něj je zřejmé, jaké formy korupce byly a jsou ze strany čínských úředníků nejoblíbenější: Braní úplatků a zneužívání státních fondů a majetku Hledání výhod pro osoby v příbuzenském vztahu a přátele při přijímání na vysokou školu, hledání zaměstnání, kádrové postavení, povolení k odjezdu a přijetí do Strany Zajištění významné veřejné pozice osobám blízkým a následně z něj profitovat Falešná obvinění a pomsta za účelem vlastního obohacení Využívání veřejných fondů na večírky a dárky Zneužívání veřejného postavení a síly k vlastnímu podnikání Zneužívání veřejného postavení k bydlení či stavění domů pro sebe a své rodiny Okázalý životní styl placený z veřejných peněz či úplatků Formování klik k provádění osobních zájmů Hazardní hry nebo návštěva prostitutek za veřejné peníze Extravagantní útraty z veřejných fondů na svatby nebo pohřby Vybírání poplatků jako zdánlivé příspěvky na svatby nebo pohřby Pašování Neoprávněné provize Úplatky za provedení služeb a konzultac Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str. 206

31 Boj s korupcí (2) Základní skupiny protikorupčních opatření posílení ústřední kontroly nad vybranými komoditami a materiály (např. automobily, kancelářské vybavení, importované alkoholické nápoje, cigarety apod.); od roku 1989 přešel pod monopol centrální vlády nově obchod s ocelí a chemickými hnojivy, zákaz tzv. nezdravých praktik (předávání dárků při veřejných příležitostech, plýtvání s veřejnými fondy, účast vedoucích pracovníků Strany nebo vlády na obchodu, nadměrná konzumace lihovin a cigaret na recepcích), zavedení procedur k potrestání Luo, Y.: Guanxi and Business,, World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Singapore 2000, ISBN , str.280

32 Obchodní jednání v Číně a jeho specifika

33 Kdy do Číny Často osobní kontakty jsou jediná garance, kterou máte k uskutečnění cíle Kontakty nutno stále oživovat Každá situace odlišná a vyžaduje konkrétní strategii Před založením joint-venture nutnost se sblížit s místními manažery a taktéž je dobré najít kontakty mezi místními vládními úředníky, dozvědět se, jak reagují na možnost spolupracovat se zahraničním partnerem VŠEOBECNÁ NUTNOST Výborná informovatonost o svém podniku, jeho cílech Nutnost věnovat úsilí k získání co nejvíce informací o Vašem čínském obchodním partnerovi a jeho cílech Trpělivost a rozvážnost Nikdy nemluvit v ultimátech nebo absolutoriech Vyzařovat kooperativní postoj Nutnost postupně se naučit, jak zacházet s kontakty a jednat podobně, jako Číňané, což znamená: Být trpělivý Používat kontakty Využívat výhodných příležitostí Být nápaditý a vynalézavý

34 První kontakt Business v Číně přímo, zejména na základě osobní návštěvy, může být časově i finančně náročný Nejlepší cesta: obeznámit Číňany s Vaší společností a produkty nepřímou cestou a nechat je udělat první krok Je nadmíru těžké odhadnout zájem čínské strany, pokud první krok uděláte Vy Dlouhá doba, než Číňané něco posoudí Snaha využít cizince pro job-training Nutnost si uvědomit, že první je navázání osobního kontaktu, pak teprve business

35 Vyslání výzvědné výpravy Doporučuji, aby před jakoukoliv větší misí v Číně byl tři až čtyři dny předem vyslán průzkumník Tato osoba by se měla ujistit, že všechno je zajištěno, včetně takových věcí, jako je rezervace hotelu, cestovní itinerář, že jsou k dispozici speciální zařízení jako je třeba audiovizuální technika. Zatímco takovéto detaily často nejsou zařízeny, jsou Číňané známí pro způsob osobního zacházení s cizími delegacemi a oficiálními hosty. Jsou například schopni si pronajmout prostor pro přivítací ceremonii na letišti, nicméně tyto ceremonie jsou většinou krátké Číňané mají pochopení pro dlouhé lety a únavu obchodních partnerů

36 Unit-to-Unit Business Byrokracie v Číně jedná pouze s organizacemi, nikoliv s jednotlivci Většinou nelze uzavírat jakýkoliv kontrakt jako jednotlivec, musíte být reprezentant své společnosti Jakmile se přiblížíte k jakékoliv vládní budově, je nutné mít nějaký dokument od své jednotky, která Vás opravňuje k jednání

37 Po kontraktu Často se stává, že hlavní jednání přichází v Číně až po podepsání kontraktu Důvodem je fakt, že úředníci mají omezenou autoritu a tíhnou k interpretaci opatření kontraktu na základně pohledu vlastní kultury, politiky a ekonomiky Velmi nutné je při podpisu kontraktu udělat opatrná opatření, která zohledňují další návázné procedury Důležitá úloha Ministry of Supervision, které kontroluje všechny kontrakty kvůli korupci Většina zahraničních partnerů pak dobrovolně platí sponsoring studia dětí vysokých vládních úředníků v zahraničí Úřad založen 1987, jen během prvního roku bylo z kontraktů uznáno 800 jako chybných a v kompenzacích vybráno 30 milionů USD (De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 129)

38 CEO Všeobecně řečeno, CEO velké společnosti by neměl přijet v rámci první obchodní mise do Číny (vyjímku tvoří situace, kdy je mise pozvána čínským CEO) Obchodní vyjednávání jsou většinou v pravomoci nižších manažerů Vysocí manažeři a CEO se většinou účastní až podepsání kontraktu Čím vyšší pozice zahraničního vyjednavače, tím vyšší zájem ze strany Číňanů, ALE pokud by se jednalo o první misi, nelze očekávat, že by se do jednání zapojili CEO

39 Nepsaná pravidla Faktor, který zkomplikovává business v Číně ještě víc Některá jsou na základě precedentů, jiná jsou odvozena od zvláštních pravidel, které se právně vztahují k SEZ, a jiné mohou být založena na budoucích zákonech, které mají být přijaty Výhodou je využít služeb právní firmy, která se zabývá čínskými kontrakty Často modelové kontrakty pro jednání Kontrakt by měl být co možná nejdetailnější, nejspecifičtější, aby bylo zabráněno budoucím problémům

40 Úřední hodiny Beijing 8:00-12:00 13:30 17:30 Chinghai 9:30 1:00 15:30 19:30 Fujian 8:00 12:00 15:00 18:00 Guangzhou 8:30 12:30 15:00 18:00 Hunan 8:00 11:30 15:00 18:00 Nanjing 8:00 12:00 14:00 18:00 Severovýchod 8:00 12:00 13:00 17:00 Shanghai 9:00 12:00 13:00 18:00 Sichuan 8:00 12:00 14:30 18:30 Tianjian 8:30 12:00 13:30 18:00 Yunnan 8:30 12:30 15:00 17:00 De Mente: Chinese Etiquette and Ethics in Business, str. 124

41 Co si pamatovat! Snaha získat co nejvíc informací o svém obchodním partnerovi a podle toho přizpůsobit jednání, včetně znalosti osobních detailů o svém obchodním partnerovi (Číňan, který nikdy neopustil Čínu versus Číňan znalý západní kultury) Bezvadná znalost své vlastní společnosti V počátku jednání nutno zdůraznit, že Vaše společnost zná etické zvyklosti, a že každá strana bude z kontraktu profitovat Bezvadná znalost čínského trhu Vašeho výrobku, který se k němu vztahuje Nutnost se adaptovat čínskému prostředí Jakákoliv prezentace musí být jasná, specifická a vyčerpávající Pokud používáte tlumočníka, nutno ověřit jeho kvality v dané oblasti tlumočení Vhodné při prezentaci říci nějaké hezké fráze o Číně (ale nepřehnat!), ale také o Vaší zemi s tím, že vzájemný obchodní vztah může být výhodný pro obě strany

42 Buďte upřímní v odpovědích, návrzích a kritice, pokud je jakékoliv nedorozumnění, hned se ho snažte vyřešit Vzbuzujte dobrou vůli, ale buďte konzistentní v připomínkách a své pozici Snažte se vyvarovat situace, kdy musíte za každou cenu odpovědět Zůstaňte přátelští, neústupní, klidní a TRPĚLIVÍ.

43 Etiketa dávání a přijímání dárků HISTORIE Většina asijských kultur je založena na hierarchii během feudálního období podlézat nadřízeným byla často jediná cesta, jak si udržet vlastní práva Obrovský rozvoj koncepce dávání dárků V současnosti v porovnání s minulostí oslabeno (např. existuje zákon, který zakazuje vládním činitelům akceptovat dárky), nicméně v praxi stále ještě běžný počin, jak se starat o přátelství

44 ETIKETA Většina Číňanů odmítne dárek, pozvání či jinou nabídku dvakrát až třikrát, než ji akceptují součást etikety, očekávájíce, že druhá strana bude trvat stále na svém Problémy pro cizince těžko odhadnout, kolikrát opakovat nabídku a jak daleko zajít v odmítnutí dárků Čínské zákony zakazují přijímat dárky od cizinců, ale v praxi je to nezákonné jen pro vládní úředníky Zákon nerozlišuje malý a velký dárek, levný a drahý dárek

45 Stále běžné pro exekutivu větších firem dávat vybavení pro domácnost a elektronické věci jako dárky pro vysoké úředníky, i přes to, že občas je někdo obžalován Dárek by měl být vhodný jak pro jedince, tak pro příležitost Často tzv. oběžníkové dary = spousta manažerů, kteří dostanou drahý alkohol jako dárek, ho většinou nevypijí a dají ho jako dárek někomu jinému

46 DĚKUJI ZA POZORNOST 谢 谢 大 家!

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov

ejné tková Korupce ve veřejn Ing. Jaroslava Syrovátkov Veřejn ejná správa Ing. Jaroslava Syrovátkov tková ejné správě Korupci lze charakterizovat jako zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v politice, veř a hospodářství, spojené s porušením principu

Více

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Veselíčko dne 28.4.2014 1 I. ÚVOD Interní protikorupční program je zpracován na základě úkolu z usnesení

Více

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601

Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-80 127/2012-601 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 23/2012, kterým se vydává Etický kodex úředníků a zaměstnanců Českého telekomunikačního úřadu ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení Tímto

Více

Preambule. Článek 1 Zákonnost

Preambule. Článek 1 Zákonnost Etický kodex zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost vydaný v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 9. května 2012 č. 331 o Etickém kodexu úředníků a zaměstnanců veřejné správy Preambule Každý

Více

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I

OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. Čl. I Český úřad zeměměřický a katastrální V Praze dne 28. června 2012 Č.j. ČÚZK-15198/2012-12 OPATŘENÍ PŘEDSEDY, kterým se vydává Etický kodex zaměstnanců v resortu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Směrnice tajemníka č. 17 T

Směrnice tajemníka č. 17 T V Liberci dne 25. června 2013 Směrnice tajemníka č. 17 T Kodex zaměstnance Statutárního města Liberec Jméno Datum Zpracoval Ing. Jindřich Fadrhonc 14. 5. 2013 Odsouhlasil Ing. Jindřich Fadrhonc 16. 5.

Více

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od 01.10.2014 Výtisk číslo: 1

Více

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor?

Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Korupce změnil se její charakter nebo náš názor? Miroslav Scheinost Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha 4. olomoucká sociologická podzimní konference Olomouc, FF UP 23. 24. října 2014 Korupce

Více

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o.

Etický kodex. Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Centrum služeb pro silniční dopravu, s.p.o. Etický kodex Datum účinnosti: 1. 10. 2014 Etický kodex zaměstnanců Centra služeb pro silniční dopravu, s. p. o. Schváleno rozhodnutím ředitele Dne 18. 9. 2014

Více

Kodex etiky zaměstnanců

Kodex etiky zaměstnanců Kodex etiky zaměstnanců VÝCHOVNÝ ÚSTAV, DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA HOSTOUŇ CHODSKÉ NÁM. 131, 345 25 HOSTOUŇ Preambule Základními hodnotami, které má každý zaměstnanec

Více

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí

Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Etický kodex zaměstnanců České republiky Ministerstva financí Předmět úpravy a rozsah působnosti 1. Touto směrnicí se stanovují základní pravidla profesionálního chování zaměstnanců České republiky Ministerstva

Více

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p.

Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1. Etický kodex LOM PRAHA s.p. Příkaz ředitele PŘ - 04/14/1 Ročník: 2014 Dne: 9.1.2014 Počet listů: 5 Počet příloh: - N á z e v: Etický kodex LOM PRAHA s.p. I. Úvodní ustanovení Pro zdokonalení etické kultury v LOM PRAHA s.p. (dále

Více

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky

P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky P ř í k a z ředitele Kanceláře Akademie věd České republiky Číslo: 4/2012 V Praze 25. června 2012 Čj.: KAV-170/06-ŘKAV/2012 Věc: Kodex etiky zaměstnanců Akademie věd ČR Kanceláře AV ČR Zpracovatel: správní

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Střední školy Euroinstitut, Neprobylice 18, Třebíz SPC, Fričova 199, Slaný Základní hodnoty: ctít a vytvářet základ pro vybudování a udržení důvěry veřejnosti dodržovat zákonnosti,

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna International Inc. Policy on Gifts & Entertainment 1 POLITIKA PRO ZÁLEŽITOSTI ÚPLATKŮ & NENÁLEŽITÝCH PLATEB Magna zakazuje

Více

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV

ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV ZABEZPEČENÍ PROTIKORUPČNÍCH OPATŘENÍ VE FNKV, VYTVÁŘENÍ A POSILOVÁNÍ PROTIKORUPČNÍHO PROSTŘEDÍ VE FNKV Hlavní nástroje pro budování a udržování protikorupčního prostředí ve FNKV Hlavními nástroji pro budování

Více

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze

Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze Petr Vymětal Katedra politologie Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze přesnost nebo obecnost definice? jsou to veškerá selhání? je to obecnější pojem pro jiné (související) trestné činy a selhání?

Více

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule

ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe. Preambule ETICKÝ KODEX zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR Příloha Pracovního řádu MZe Preambule Etický kodex (dále jen Kodex ) navazuje na standardy chování a jednání zaměstnanců Ministerstva zemědělství ČR

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Č. j.: DDŠ-EK 343/2014 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ŠKOLNÍ JÍDELNA SEDLEC-PRČICE, LUČNÍ 330 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 01.05.2014 Zpracoval: Mgr. Stanislav Urban ETICKÝ KODEX Preambule

Více

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule

PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE ETICKÝ KODEX. zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule PROTIKORUPČNÍ STRATEGIE a ETICKÝ KODEX zaměstnanců Hygienické stanice hl. m. Prahy: Preambule Každý zaměstnanec Hygienické stanice hl. m. Prahy (dále jen HS HMP ) je povinen při rozhodování dodržovat a

Více

Etický kodex. Tecnocap s.r.o.

Etický kodex. Tecnocap s.r.o. Etický kodex Tecnocap s.r.o. 1. Úvod Úvod Tecnocap s.r.o. Představení firmy Tecnocap s.r.o. je součástí celosvětové skupiny Tecnocap, která je výrobcem kovových uzávěrů na těsnění sklenic, lahví a plastových

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE DIAGNOSTICKÝ ÚSTAV PRO MLÁDEŽ,STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE A ŠKOLNÍ JÍDELNA,BRNO VESLAŘSKÁ 246, BRNO 637 00 SMĚRNICE Č. 10/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracoval/a: MGR. RENATA JEŽKOVÁ

Více

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu

Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část 00. Úvodní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu Osnova kurzu Vzdělávání vedoucích úředníků - obecná část ní informace ke studiu e-learningových kurzů RENTEL a. s. 01. Informace ke studiu 02. Informace o kurzu 01. Úvod do managementu ve veřejné správě

Více

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143

MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ. Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 MOTIVOVÁNÍ, VEDENÍ Vypracovala Ing. Renata Skýpalová CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Vedení lidí Je proces ovlivňování podřízených k takovému chování, které je optimální pro dosahování cílů organizace. Zohledňuje

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ ETICKÝ KODEX PRACOVNÍKA VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,

Více

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek

Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Čeho se účastníte... Seminář pořádaný asociací APUeN s názvem Elektronické nástroje v praxi veřejných zakázek Komu patří dík... Ing. Kamil Jankovský, ministr Ministerstvo pro místní rozvoj ČR JUDr. Stanislav

Více

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat?

Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Jaké konkrétní kauzy, etická dilemata či příklady praxe z podnikatelského prostředí byste chtěl probírat? Tuto oblast bych rozdělil na několik okruhů: 1. Vztahy k zákazníkům, klientům: - Čestné jednání

Více

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program

Fakultní nemocnice Hradec Králové. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Hradec Králové Interní protikorupční program Hradec Králové 29.9.2014 Vypracoval: Ing. Jaroslav Jakl referát finanční kontroly a interního auditu Schválil: prof. MUDr. Roman Prymula,

Více

Pravidla chování SCA

Pravidla chování SCA Pravidla chování SCA 1 Pravidla chování Pravidla chování SCA SCA se zavazuje k vytváření hodnot pro své partnery, jakož i k budování vztahů se svými zaměstnanci, zákazníky, spotřebiteli, akcionáři a ostatními

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393

DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 DĚTSKÝ DOMOV SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLA a ŠKOLNÍ JÍDELNA Bystřice pod Hostýnem, Havlíčkova 547, PSČ: 768 61, Tel: 573 380 393 Č.j.: 853/2014 ETICKÝ KODEX Práce v DDŠ, ZŠ a ŠJ Bystřice pod Hostýnem je založena

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ

BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ BOJ S KORUPCÍ KONKRÉTNÍ ČINY, NE MARKETINGOVÉ KAMPANĚ 14. února 2012 Petr Nečas předseda Vlády ČR Karolína Peake místopředsedkyně Vlády ČR O kolik peněz přijde Evropská unie kvůli korupci? Boj proti korupci

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

6.1 Modely financování péče o zdraví

6.1 Modely financování péče o zdraví 6.1 Modely financování péče o zdraví Jak již bylo uvedeno dříve, existuje několik základních modelů financování péče o zdraví, které se liší jak způsobem výběru prostředků, řízení rizika, nákupem a poskytováním

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PODNIKOVÁ KULTURA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku

Etický kodex zaměstnanců. Správy Krkonošského národního parku Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku Preambule Etický kodex zaměstnanců Správy Krkonošského národního parku (dále jen Správy") vymezuje a podporuje žádoucí zásady chování zaměstnanců

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

Znalostně založené podnikání

Znalostně založené podnikání Znalostně založené podnikání Michal Beneš CES VŠEM www.cesvsem.cz Firma a konkurenční prostředí 13. 14. března 2008, Brno 1 Význam podnikání Transfer znalostí z organizace produkující znalosti do organizace,

Více

Etický kodex chování ABC Data

Etický kodex chování ABC Data Etický kodex chování ABC Data Úvod Zaměstnanci ABC Data jsou povinni pracovat bezúhonně a s vzájemným respektem, v souladu se všemi zákony a etickými normami chování. Platnost etického kodexu Všichni zaměstnanci

Více

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY

PPG GLOBÁLNÍ PROTIKORUPČNÍ ZÁSADY Jako od zaměstnance společnosti PPG se od vás očekává, že si přečtete Globální protikorupční zásady společnosti PPG. V případě jakýchkoli dotazů týkajících se těchto Zásad nebo vašich závazků k jejich

Více

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor

Zaměstnanci Městského úřadu Příbor MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR nám.s.freuda 19, 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Etický kodex zaměstnanců Městského úřadu Příbor Druh předpisu: VNITROORGANIZAČNÍ SMĚRNICE TAJEMNÍKA

Více

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování..

Obsah. KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie... 17. KAPITOLA II: Základní principy ekonomického rozhodování.. Obsah Úvodem.................................................. 15 KAPITOLA I: Předmět, základní pojmy a metody národohospodářské teorie.................... 17 1 Předmět a základní pojmy národohospodářské

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5

IV. Odůvodnění malou byrokratickou korupci velká (politická) korupce 1 / 5 IV. Odůvodnění Pojem korupce ve veřejné správě Korupce je v prostředí veřejné správy České republiky zpravidla vnímána jako úplatkářství, resp. jev, který otevírá dveře úřednických kanceláří a zajišťuje

Více

Protikorupční politika ADP často kladené otázky

Protikorupční politika ADP často kladené otázky Protikorupční politika ADP často kladené otázky KOMUNIKACE MEZI PRÁVNÍKEM A KLIENTEM JE PŘÍSNĚ DŮVĚRNÁ Účelem tohoto dokumentu je odpovědět na otázky, které zaměstnance mohou napadnout v průběhu studia

Více

Procesní management veřejné správy

Procesní management veřejné správy Procesní management veřejné správy Václav Řepa Vysoká škola ekonomická v Praze, ČR Projekt PARMA (Public Administration Reference Model and Architecture) repa@vse.cz vaclav@panrepa.com http://parma.vse.cz/w

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA

Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR. Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Jak přistoupit k realizaci vize 2050 v ČR Zbyněk PITRA člen výboru a předseda Rady expertů ČMA Udržitelný rozvoj: jak tento pojem vnímat? Je to takový způsob globálního rozvoje společnosti, který zajistí

Více

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka.

To vše odděleně! Přitom mají stejný cíl: spokojeného zákazníka. Firmy investují nemalé prostředky do posílení loajality zákazníků, zjišťování jejich spokojenosti a vnímání značky. Další prostředky směřují do výběru a motivace zaměstnanců, tréninků a školení, do průzkumů

Více

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy

Obsah Úvodní slovo seznam použitých zkratek 1 Základy odpovědnosti občana republiky 2 Korupce, úplatek a jiné vybrané pojmy Úvodní slovo................................................... 11 seznam použitých zkratek...................................... 10 1 Základy odpovědnosti občana republiky........................ 13 1.1

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Metodické pokyny Evidenční označení: MP.49 INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Vydání: 1. Revize: 0. Datum vydání: Účinnost od: 22. 04. 2014 Dokument je majetkem Správy úložišť radioaktivních odpadů. Jakékoli

Více

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE

Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACE VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. školící středisko Kladno katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Předmět: Podnikový a personální management Téma 5: IDENTITA, ETIKA, SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Obecný výklad pojmu korupce Korupce je pojem, se kterým se setkáváme denně ve všech sdělovacích prostředcích. Informace o korupci jsou tak časté, že společnost se postupně

Více

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám

Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Vytvoření webové platformy s nezávislými oponenturami k veřejným zakázkám Etický rozměr problematiky veřejných zakázek je nesporný jedná se o výraznou složku veřejných zdrojů a kvůli nedostatečné transparentnosti

Více

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň

PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014. Interní protikorupční program Fakultní nemocnice Plzeň PŘÍKAZ ŘEDITELKY Č. 3/2014 Účinnost od: 1.7.2014 Platnost do: neomezeně Rozsah působnosti: Všechna pracoviště FN Plzeň V souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Rezortní interní protikorupční

Více

KORUPCE NÁM PIJE KREV

KORUPCE NÁM PIJE KREV SNIŽOVÁNÍ VĚŘEJNÉ TOLERANCE VŮČI KORUPCI NA SLOVENSKU KORUPCE NÁM PIJE KREV www.pijenamkrv.sk VÝVOJ STAVU KORUPCE NA SLOVENSKU ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ PROTIKORUPČNÍ KAMPANĚ VÝCHODISKA červen 2002: proveden

Více

Korupce pohledem ekonoma

Korupce pohledem ekonoma Vize 2020 Obrana svobody (veřejná diskuze) Korupce pohledem ekonoma Olomouc, 7.1.2010 Jiří Schwarz 1 Co považuje ekonom za korupci? 1. Platba za dobře odvedenou operaci v krajském zdravotnickém zařízení?

Více

Základní teoretická východiska

Základní teoretická východiska Rozvoj venkova Základní teoretická východiska Roztříštěná politika vůči rozvoji venkova (oddělení zemědělské a regionální politiky) Dříve základna pro zemědělský sektor Dříve vysoká zaměstnanost v zemědělství

Více

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice. MODUL 1 KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE PŘEDMLUVA Modul 1 V Modulu 1, který nese název KULTURA V ČESKÉ REPUBLICE, probereme základní, avšak důležité informace o obchodní i sociální kultuře v České republice.

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

Interní protikorupční program Drážní inspekce

Interní protikorupční program Drážní inspekce Ústřední inspektorát Těšnov 5 110 00 Praha 1 Interní protikorupční program Drážní inspekce Účinnost od: 1. 10. 2014 Obsah 1 Úvod...3 2 Interní protikorupční program...4 2.1 Vytváření a posilování protikorupčního

Více

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.

INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU. Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem. INSTITUCIONÁLNÍ PODMÍNKY, KORUPCE, REGULACE a konkurenceschopnost v EU Lenka Gregorová, Milan Žák Centrum ekonomických studií VŠEM www.cesvsem.cz OSNOVA (kapitoly) Institucionální kvalita (celkem 6 charakteristik)

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku

Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Vyhodnocení ankety v rámci 20. ročníku soutěže Manažer roku Duben 2013 Metodologie Dotazník k 20. ročníku soutěže Manažer roku zodpovědělo 86 finalistů soutěže, z toho12 žen a 74 mužů, jejichž průměrný

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky

Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky Tomáš Ježek 2006 Obsah Obsah Motto 7 Úvod 8 Předmluva jako shrnutí 9 1. Východiska 11 1.1 Ekonomové a právníci,

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I.

S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. S M Ě R N I C E STANOVUJÍCÍ INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM VÝZKUMNÉHO ÚSTAVU MELIORACÍ A OCHRANY PŮDY, V.V.I. Strana 1 Tato směrnice stanovuje program (dále

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Ekonomická diplomacie České republiky

Ekonomická diplomacie České republiky Systém řízení ekonomické diplomacie v České republice Analýza zpracovaná v rámci projektu Posilování sociálního dialogu s důrazem na modernizaci institucí, rozvoj lidských zdrojů a rozvoj kvality služeb

Více

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování

Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Exekutivní kontrola ZS a jejich úkolování Jan Schneider 1 1. Shrnutí: Doporučený model exekutivní kontroly 2. Rozbor: 2.1 Kontrola (pojem) 2.2 Řízení a úkolování (výčet subjektů a jejich role) 2.3 Koordinace

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE Výchovný ústav a střední škola, Olešnice na Moravě, Trpínská 317 VNITŘNÍ PŘEDPIS č. 5/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE účinný od 1. 5. 2014 Zpracovala: Mgr. Ivana Jančová ETICKÝ KODEX Práce ve Výchovném ústavu

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

Č.J. DDŠ/460/2014. Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54

Č.J. DDŠ/460/2014. Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Liběchov, Rumburská 54 Č.J. DDŠ/460/2014 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ DĚTSKÉHO DOMOVA SE ŠKOLOU, ZÁKLADNÍ ŠKOLY A ŠKOLNÍ JÍDELNY, LIBĚCHOV, RUMBURSKÁ 54 ÚČINNÝ OD 23. 4. 2014 Mgr. Šárka S o ch ů r k o v á ředitelka DDŠ, ZŠ a ŠJ,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Veselíčko 1 ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ Etický kodex zaměstnanců DDŠ, ZŠ a ŠJ Veselíčko pomáhá zajišťovat, aby každodenní aktivity a jednání všech

Více

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) ODŮVODNĚNÍ vyhlášky č. 31/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů

Více

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu

Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ. Úvodní odborná konference projektu Podpora rozvoje inovačních přístupů k vzdělávání a jejich vyuţívání v MŠ CZ.1.07/1.3.02/04.0014 Úvodní odborná konference projektu 12. října 2011 PERSPEKTIVY INOVACÍ A ALTERNATIVNÍCH METOD V PRAXI MATEŘSKÝCH

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_18 Název materiálu: DAŇOVÁ SOUSTAVA Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojetí a strukturu daňové soustavy ČR

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Úvod. Naše filozofie a hodnoty

Úvod. Naše filozofie a hodnoty 2015 - Czech Úvod Skupina Heitkamp & Thumann Group klade největší důraz na bezúhonnost svých společností a jednotlivých ředitelů, vedoucích pracovníků, zaměstnanců a zástupců. Ti všichni zodpovídají za

Více

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a

EPC. Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a EPC Energy Performance Contracting (EPC) je moderní model spolupráce mezi klientem a specializovaným dodavatelem, tj. firmou energetických služeb (ESCO Energy Services Company), zaměřený na zvyšování energetické

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY

MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY MEMORANDUM O POROZUMĚNÍ MEZI MINISTERSTVEM FINANCÍ ČESKÉ REPUBLIKY A MINISTERSTVEM FINANCÍ ESTONSKÉ REPUBLIKY ZA ÚČELEM PROVÁDĚNÍ SIMULTÁNNÍCH DAŇOVÝCH KONTROL Preambule Ministerstvo financí České republiky

Více

Akt pro jednotný trh

Akt pro jednotný trh Akt pro jednotný trh Debata v Evropském domě 8. dubna 2011 Jaroslav Šulc Sulc.jaroslav@cmkos.cz Ekonomický poradce ČMKOS Jungmanova 24, Praha 1 Dilema konsolidace nebo růst? Nutnost vyjít z krize - vytvořením

Více

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR

Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Úřad vlády České republiky Vedoucí Úřadu vlády ČR Rozhodnutí vedoucího Úřadu vlády ČR č. 27/2014, kterým se vydává E T I C K Ý K O D E X Preambule Veřejná správa v České republice, na které se významnou

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA

ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCŮ SPRÁVY NP A CHKO ŠUMAVA Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 1 z 10 Evid. číslo: D 25 Č. j.: NPS 07388/2014 Strana: 2 z 10 Obsah Rozdělovník... 2 Změnový list... 4 1. Účel... 5 2. Rozsah platnosti... 5 3. Termíny a

Více

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A

E T I C K Ý K O D E X. akciové společnosti Planet A E T I C K Ý K O D E X akciové společnosti Planet A O B S AH Úvod Hlavní zásady Etické chování v praxi Přijímání darů/pozorností Poskytování darů/pozorností Korupce Osobní prospěch Postavení na trhu Vztahy

Více