Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov"

Transkript

1 Revize č.: 0 Strana: 1 Interní protikorupční program protikorupční směrnice - jednání s obchodními partnery ve Státních léčebných lázních Bludov SM 01/14 Datum účinnosti: od Výtisk číslo: 1 Nahrazuje: Funkce Jméno Datum Podpis Ing. Vladimír Koňák Kontroloval: Schválil : ing. Václav Dvořák, MBA Rozdělovník výtisků Výtisk č. Funkce Jméno Datum Podpis 1 ing. Václav Dvořák, MBA 2 zástupce e ing. Rostislav Pumprla 3 manažer zdravotních služeb ing. Rostislav Pumprla 4 odborný zástupce MUDr. Ivana Wurstová 5 vedoucí lékař dětského oddělení MUDr. Eva Coufalová 6 lékař specialista MUDr. Jiří Kotek 7 vedoucí úseku nelék. zdr. pracovníků Marie Krátká 8 vedoucí nákupu a služeb Alena Pospíšilová 9 vedoucí přijímací kanceláře ing. Hana Stryková 10 marketing a péče o klienty ing. Pavla Kubová 11 technik BOZP ing. Rostislav Brokeš

2 Revize č.: 0 Strana: 2 Protikorupční směrnice Jednání s obchodními partnery Obsah INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM Předmět Působnost Definice Zákaz korupce DARY A POHOŠTĚNÍ poskytnutí a přislíbení daru nebo pohoštění Zákaz žádat o dary a pohoštění a přijímat dary a pohoštění Zákaz žádat o dary nebo pohoštění Přijímání darů Přijímání pohoštění a služební cesty Vzorky výrobků STŘET ZÁJMŮ Požadavky na transparentnost Dokumentace Výběrové řízení Jednání s prostředníky PRÁVNÍ DŮSLEDKY Datum účinnosti... 7

3 Revize č.: 0 Strana: 3 1. PŘEDMĚT Tato směrnice stanoví minimální požadavky na navazování a udržování obchodních vztahů mezi Státními léčebnými lázněmi Bludov, státní podnik a obchodními partnery, jejichž účelem je zabránit korupci v souladu s Usnesením vlády ČR č. 39 ze dne Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013 a Tato směrnice vychází z příkazu ministra zdravotnictví ČR č. 25 / 2014 Rezortní interní protikorupční program Ministerstva zdravotnictví ČR, vydaným dne Tato směrnice se netýká realizace centralizovaných nákupů komodit na základě vládou ČR schváleného usnesení ze dne 20. července 2011, č. 563 ( Minimální požadavky ) k vytvoření a provozu resortních systémů centralizovaného zadávání veřejných zakázek (RSCZVZ) a Pokynu ministra zdravotnictví č. 20 / Povinně nakupované komodity s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci RSCZVZ v souladu s Minimálními požadavky na základě přílohy k Usnesení vlády ČR č. 930/2011 III/část 2 ze dne 14. prosince 2012 jsou: a) Elektrická energie b) Plynná paliva c) Telekomunikační služby d) Počítače a stroje na zpracování dat e) Kancelářská technika a zařízení f) Osobní vozidla g) Bezpečnostní služby h) Nábytek i) Kancelářské potřeby 2. PŮSOBNOST Tato směrnice se vztahuje na všechny zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s.p., kteří jeho jménem navazují, budou navazovat nebo budou udržovat obchodní vztahy s obchodními partnery. 3. DEFINICE Prospěch se vykládá široce a zahrnuje nejen hotovost nebo peněžní ekvivalenty, ale také cokoli hodnotného, včetně slev, využití materiálů, zařízení nebo vybavení, zábavy, nápojů, jídla, dopravy, ubytování, interních informací, služeb, dobré pověsti, příspěvků nebo příslibů, a to bez ohledu na minimální částky či limity, a skutečnost, zda je prospěch poskytnut či přijat přímo či nepřímo (např. prostřednictvím poradců, příbuzných nebo prostředníků) nebo třetí osobě. Korupce znamená každou činnost, která zahrnuje jakékoli zneužití funkce nebo pravomoci k nezákonnému prospěchu, ať se jedná o jakýkoli druh aktivní korupce (přislíbení nebo poskytnutí prospěchu), či korupce pasivní (žádost o prospěch nebo přijetí prospěchu). Obchodní partner znamená každý soukromý subjekt nebo fyzickou osobu, s níž Státní léčebné lázně Bludov, s.p. obchoduje nebo zamýšlí obchodovat.

4 Revize č.: 0 Strana: 4 4. ZÁKAZ KORUPCE Zakazuje se jakýkoli druh korupce při obchodování nebo zamýšleném obchodování s některým obchodním partnerem pro všechny zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s.p.. Žádný zaměstnanec: (a) neposkytne ani nepřislíbí žádnému obchodnímu partnerovi žádný prospěch, ani (b) nepožádá žádného obchodního partnera o žádný prospěch ani od něj nepřijme žádný prospěch pro sebe, nebo pro jinou osobou. 5. DARY A POHOŠTĚNÍ 5.1.poskytnutí a přislíbení daru nebo pohoštění Dary a pohoštění smí zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. poskytnout obchodnímu partnerovi nebo přislíbit pouze tehdy, pokud jsou tyto dary a pohoštění přiměřené, bezhotovostní a malé hodnoty, a v souladu se zákony a místními zvyklostmi. V případě pochybností o tom, zda je možné obchodnímu partnerovi dar nebo pohoštění podle výše uvedených kritérií poskytnout či přislíbit, si každý zaměstnanec, který takový dar nebo pohoštění zamýšlí poskytnout, předem opatří písemné stanovisko svého nadřízeného Zákaz žádat o dary a pohoštění a přijímat dary a pohoštění Zákaz žádat o dary nebo pohoštění Žádný zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. nepožádá obchodního partnera o žádný dar ani pohoštění Přijímání darů Přijmout dary, které zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. poskytne některý obchodní partner, je dovoleno pouze tehdy, pokud se jedná o dar přiměřený, bezhotovostní a malé hodnoty, a je v souladu se zákony a místními zvyklostmi. V případě pochybností o tom, zda je možné dar poskytnutý zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. považovat na základě výše uvedených kritérií za přípustný, si každý zaměstnanec, který takový dar zamýšlí přijmout, předem opatří písemné stanovisko svého nadřízeného Vrácení darů Jestliže zaměstnanec Státních léčebných lázní Bludov, s.p. bez ohledu na čl a čl přijme dar od obchodního partnera: a) tento zaměstnanec vrátí dar obchodnímu partnerovi společně s náležitým vysvětlením, ve kterém odkáže na zásady protikorupčního jednání vycházejícího z Usnesení vlády ČR č. 39 ze dne Strategie vlády v boji s korupcí na roky 2013 až 2014 a blíže kodifikované v tomto interním opatření Státních léčebných lázní Bludov, s.p.

5 Revize č.: 0 Strana: 5 b) jestliže by podle rozumného přesvědčení daného zaměstnance Státních léčebných lázní Bludov, s.p. mohl obchodní partner považovat vrácení daru za projev neúcty, daný zaměstnanec předá dar vedení státního podniku, které bude obchodního partnera přiměřeně informovat a požádá jej, aby se v budoucnu zdržel těchto praktik Přijímání pohoštění a služební cesty Jestliže bez ohledu na čl obchodní partner některému zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. nabídne pohoštění, může daný zaměstnanec takové pohoštění přijmout pouze tehdy, pokud je přiměřené, bezhotovostní a malé hodnoty a v souladu s místními zvyklostmi. Všichni zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p. okamžitě zaznamenají formou úředního záznamu každé přijaté pohoštění poskytnuté obchodním partnerem, pokud hodnota tohoto pohoštění (odhadnutá v každém konkrétním případě) přesahuje 30 EUR (nebo ekvivalent této částky v jiné měně) Vzorky výrobků Veškeré vzorky výrobků, které obchodní partner poskytne některému zaměstnanci Státních léčebných lázní Bludov, s.p., daný zaměstnanec přijme pouze tehdy, pokud to bude nezbytné k odborné kontrole výrobků, jež má obchodní partner dodat, a v žádném případě nedojde k převodu těchto vzorků do soukromého užívání daného zaměstnance. 6. STŘET ZÁJMŮ Každý zaměstnanec, který jménem Státních léčebných lázní Bludov, s.p. obchoduje, nebo plánuje obchodovat s některým obchodním partnerem, písemně vyrozumí svého nadřízeného o každém střetu zájmů, který jemu či osobě jemu blízké potenciálně může z dané obchodní transakce vzniknout, a učiní tak okamžitě poté, co se o takovém střetu dozví. Pro účely tohoto ustanovení bude střet zájmů znamenat situaci, v níž by osobní zájem zaměstnance objektivně mohl ovlivnit jeho rozhodování výlučně v zájmu státního podniku. 7. POŽADAVKY NA TRANSPARENTNOST 7.1. Dokumentace Vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. všem zaměstnancům nařídí, aby vedli řádnou a úplnou dokumentaci dokládající navázání a udržování každého obchodního vztahu s obchodními partnery. Vedení je povinno zavést efektivní vnitřní kontroly, jejichž prostřednictvím si ověří, zda všichni příslušní zaměstnanci státního podniku toto nařízení vedení dodržují. Mezi minimální požadavky na dokumentaci patří jména všech účastníků, čas, místo, předmět schůzek a závěry každého jednání.

6 Revize č.: 0 Strana: 6 Pořizují se zápisy pokud by se navazoval novým obchodní vztah na dodávky něčeho, na co nemají Státní léčebné lázně Bludov, s.p. dosud smlouvu s jiným dodavatelem Výběrové řízení Vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. zajistí, aby před vstupem do závazného obchodního vztahu s obchodním partnerem proběhlo standardní výběrové řízení. K výběrovému řízení je možné použít systém elektronické aukce. V každém případě je nutné splnit následující minimální požadavky: Výzva k předložení nabídky nejméně tří účastníků řízení. Pokud tohoto čísla není možné dosáhnout, je třeba důvody úplně a písemně zdokumentovat. Základem nabídky musí být písemný popis plnění předložený zodpovědným zaměstnancem státního podniku, v němž budou dostatečně popsány podrobnosti ohledně požadavků, jež má účastník řízení splnit. V předložené nabídce může dodavatel využít pouze 15% plnění od subdodavatelů. Důvody rozhodnutí musí být písemně zdokumentovány. Pokud vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. ve výjimečných případech rozhodne, že se výběrové řízení u individuálních obchodních partnerů nebude pořádat, nebo pokud nebudou splněny minimální požadavky, je třeba důvody tohoto rozhodnutí řádně doložit. 7.3 Jednání s prostředníky Zapojení prostředníka do jednání obchodního případu bez ohledu na to, zda od počátku či později, je povoleno pouze tehdy, pokud vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. toto zapojení do konkrétního obchodního případu předem schválilo Minimalizovat použití jednacího řízení bez uveřejnění Musí se dodržovat příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 15/2014 ze dne , kterým byla uložena povinnost všem přímo řízeným organizacím Ministerstva zdravotnictví ČR minimalizovat použití jednacího řízení bez uveřejnění ( dále jen JŘBU) podle 23 zákona číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Příkaz se vztahuje na všechny nadlimitní i podlimitní veřejné zakázky. V případě nadlimitních veřejných zakázek zadávaných prostřednictvím JŘBU musí být informace o záměru předložena vládě, jak vyplývá z usnesení vlády ČR č. 248 ze dne Příkaz ministra zdravotnictví ČR č. 15/2014 ze dne se nevztahuje na veřejné zakázky malého rozsahu. 8. PRÁVNÍ DŮSLEDKY 8.1 Právní odpovědnost zaměstnanců V případě, že se vedení Státních léčebných lázní Bludov, s.p. dozví o závažném porušení této vnitropodnikové směrnice ze strany některého jejího zaměstnance, opatří si vedení právní hodnocení, které mu umožní kvalifikovaně rozhodnout, zda státní podnik vyvodí disciplinární důsledky, uplatní náhradu škody, nebo nahlásí delikt příslušným vyšetřujícím orgánům státní moci.

7 Revize č.: 0 Strana: Vyšetřování trestného činu, trestní stíhání a soudní řízení V případě spolupráce při vyšetřování trestného činu, trestním stíhání, soudním řízení či jiném řízení před státním orgánem, bude vždy ze strany Státních léčebných lázní Bludov, s.p. vyžadována spolupráce s právním zástupcem státního podniku. 9. DATUM ÚČINNOSTI Tato směrnice nabývá účinnosti v aktuálním znění dne 1. října 2014.

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI

Veřejné zakázky ČMI. Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek ČMI Počet listů: 1/14 Název dokumentu: Veřejné zakázky ČMI Doplňkové údaje (účel a obsah dokumentu), Anotace: Rozpracování zákona o veřejných zakázkách, souvisejících vyhlášek a usnesení vlády do podmínek

Více

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce. Interní protikorupční program České obchodní inspekce Česká obchodní inspekce Štěpánská 15, 120 00 Praha 2 Interní protikorupční program České obchodní inspekce Strana 1 (celkem 10) ČI. 1 Úvod Interní protikorupční program České obchodní inspekce (dále jen

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE ročník 2014 2/2014 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 28. 5. 2014, o postupu při zadávání veřejných zakázek Účinnost ode dne 9. 6. 2014

Více

Protikorupční zásady

Protikorupční zásady Protikorupční zásady s účinností od 1. září 2006 doplněné a přeformulované k 1. srpnu 2010 Společnost se zavazuje podnikat poctivě a bezúhonně a dodržovat zákony všech zemí, ve kterých působí. Patří sem

Více

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014,

ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, Český telekomunikační úřad Čj. ČTÚ-15 080/2014-606 ZÁVAZNÝ POKYN ČTÚ č. 43/2014, kterým se vydává Interní protikorupční program Českého telekomunikačního úřadu Článek 1 Předmět úpravy (1) Závazný pokyn

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě

Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Interní protikorupční program Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě Obsah Čl. 1. Úvod Čl. 2. Definice korupce Čl. 3. Cíle interního protikorupčního programu Čl. 4. Vytváření a posilování protikorupčního

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem Interní protikorupční program Schválil: Ing. Pavel Bernáth Dne: 26. 09. 2014 ředitel Č.1 Úvod Ministerstvo zdravotnictví ČR zpracovalo na základě úkolu z usnesení

Více

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM

Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. IPP PM Interní protikorupční program Povodí Moravy, s.p. Strana: 2/6 1. Úvodní ustanovení Dne 2. října 2013 schválila vláda ČR svým usnesením č. 752 Rámcový

Více

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé

Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Kodex obchodního chování společnosti Nestlé Úvod Již od doby založení se podnikání společnosti Nestlé řídí čestností, upřímností, poctivým obchodním stykem a dodržováním zákonů daných zemí. Od té doby

Více

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 GENERÁLNÍ FINANČNÍ ŘEDITELSTVÍ Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 V Praze dne 29. dubna 2014 Č. j.: 19086/14/7000-01200 I N T E R N Í P R O T I K O R U P Č N Í P R O G R A M Finanční správy České republiky

Více

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace,

Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) b) státní příspěvková organizace, Zákon č. 139/2006 Sb., ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Obecná ustanovení Předmět úpravy

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy

Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST. Čl. I. Předmět a účel úpravy Příloha č. 1 k Příkazu ministra kultury č. 29/2013 Pravidla centralizovaného zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva kultury ČÁST PRVNÍ ÚČEL A PŮSOBNOST Čl. I Předmět a účel úpravy 1. Vláda ČR

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA TACR/5878/2012 PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE PROGRAMU ALFA/OMEGA Zveřejněno dne: 24. 7. 2012 Schválila. Dne 24. 7. 2012 Pro program ALFA verze číslo: 6 Pro program OMEGA verze číslo: 2 1 Obsah 1. Pravidla realizace

Více

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INTERNÍ PROTIKORUPČNÍ PROGRAM DPN OPAŘANY IMPLEMENTOVANÝ V SOULADU S RESORTNÍM INTERNÍM PROTIKORUPČNÍM PROGRAMEM MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR Dětská psychiatrická nemocnice Opařany PŘ 10 Interní protikorupční

Více

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD

Příkaz ředitele PNvD č.6/2014. Interní protikorupční program PNvD Příkaz ředitele PNvD č.6/2014 Interní protikorupční program PNvD Účel Vypracování Interního protikorupčního programu PNvD v souladu s příkazem ministra zdravotnictví č. 25/2014 Resortní interní protikorupční

Více

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze

ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE Interní protikorupční program Ústavu hematologie a krevní transfuze Čl. 1 Úvod Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014

Interní protikorupční program je zpracován na základě. příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Interní protikorupční program je zpracován na základě příkazu ministra zdravotnictví č. 25/2014 ze dne 10. 6. 2014 Závaznost: všichni zaměstnanci RÚ Účinnost: 1. 8. 2014 Rozdělovník: sekretariát ředitele

Více

Interní protikorupční program

Interní protikorupční program Vydání: 1. Datum 15. 1. 2015 Datum účinnosti: 15. 1. 2015. Výtisk: jediný Počet stran: 26 Podniková norma Interní protikorupční program Zpracoval: JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D. PF UK Praha Ing. Jana Drahošová

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

Pravidla pro dodržování Etického kodexu

Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pravidla pro dodržování Etického kodexu Pro všechny společnosti skupiny Skanska AB (skládající se z jedné či více společností v rámci skupiny Skanska, nebo jednotky společnosti Skanska a.s., jejichž finanční

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1

2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 2004L0018 CS 01.01.2009 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2004/18/ES ze dne

Více

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu

Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu Systém ASPI - stav k 24.2.2008 do částky 15/2008 Sb. a 3/2008 Sb.m.s. Obsah a text 139/2006 Sb. - poslední stav textu 139/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o koncesních smlouvách a koncesním řízení

Více

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113

Opatření IV. 1. 1. Místní akční skupina. Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 28415/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace pro místní akční skupiny v rámci Programu rozvoj venkova ČR na období 2007 2013 (dále

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci orgán pro METODICKÝ POKYN PRO OBLAST ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014-2020 Verze: 3 Červenec 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

Více

Příkaz ředitele FN Ostrava

Příkaz ředitele FN Ostrava Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba Příkaz ředitele FN Ostrava Název: Protikorupční příkaz FNO Evid. značka: Identifikace: PR-14-03 Nahrazuje: (zrušuje se VŘA) --- Revize

Více

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

NÁVRH ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ NÁVRH ZÁKON ze dne...2016 o zadávání veřejných zakázek Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět zákona (1) Tento zákon zapracovává

Více