Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY"

Transkript

1 Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ KLIENTŮ KONTAKTNÍHO CENTRA CPPT O.P.S. PLZEŇ, NITROŽILNÍCH UŽIVATELŮ DROG, A HARM REDUCTION SLUŽBY VÝMĚNNÉHO PROGRAMU BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Frouz Sociální práce Vedoucí práce: JUDr. Karel Mošna Plzeň, 27. březen 2010

2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci vypracoval samostatně s použitím uvedené literatury a zdrojů informací. Plzeň, 27. březen

3 OBSAH 1. Drogy, užívání drog, drogová závislost - základní pojmy Intravenózní uživatelé drog a jejich rizikové chování Rizika intarvenózního užívání drog komplikace, infekční onemocnění Rizika v oblastech sexuálního života a v péči o zdravotní stav u uživatelů drog Závislost na drogách a její dopady Možnosti ovlivnění rizikového chování uživatelů drog Terciární prevence jako prostředek snižování rizikového chování IUD, Harm reduction Výměnný program injekčních stříkaček Dostupnost služeb určených pro uživatele drog v Plzni Služby zaměřené na samotné užívání a závislost na drogách Služby pro širší skupiny klientů Kontaktní centrum CPPT o.p.s. Plzeň Výzkum rizikového chování klientů Kontaktního centra CPPT o.p.s. Plzeň Hypotézy Výzkumná metoda Výzkumný vzorek Vyhodnocení výzkumu Výzkum informovanosti klientů o rizikovém chování, jeho dopadech a možnostech ovlivnění Výzkum rizikového chování klientů Výzkum postojů klientů v oblastech jejich rizikového chování Položky dotazníku sledující další souvislosti Závěry Resumé Résumé Seznam zkratek Seznam literatury Přílohy 2

4 1. Drogy, užívání drog, drogová závislost - základní pojmy Droga tento pojem je chápán odlišně v různých vědních disciplínách. V adiktologii, disciplíně zabývající se závislostmi, je drogou chápána látka, která ovlivňuje psychiku a duševní procesy člověka, tedy látka psychoaktivní neboli psychotropní. Patří sem celá řada látek, z nichž některé se vyznačují vysokým rizikem vzniku návyku či závislosti při jejich užívání. V tomto smyslu se objevuje i pojem návyková látka. Většina takových, zdraví člověka nebezpečných látek, je zařazena prostřednictvím mezinárodních úmluv do seznamů látek, se kterými je manipulace klasifikována (až na výjimky) jako nezákonná. V ČR toto definuje především Zákon č. 167/1998 Sb., tyto látky nazývá jako omamné a psychotropní a v jeho přílohách je možné nalézt jejich přesný výčet. Patří mezi ně látky jako heroin, pervitin, LSD atd. Drogou jsou tedy chápány v širším slova smyslu všechny látky, které ovlivňují lidskou psychiku. V užším slova smyslu jsou to látky, u kterých je navíc vysoké riziko vzniku závislosti a které jsou zakázané, nelegální. V tomto smyslu je chápání pojmu droga ve společnosti široce rozšířený a bude používaný i v této práci. Užívání drog - jako společenský jev provází člověka po celou jeho historii. V současnosti je nahlížen jako jev nežádoucí a je řazen mezi sociálně-patologické jevy. To především pro negativní důsledky takového užívání, dopady na jednotlivce i na společnost. Rozsah a druh těchto negativ je různý v závislosti na míře užívání drogy jednotlivcem, na druhu této látky, individualitě uživatele drogy (dále jen uživatel) a dalších faktorech. Drogy jsou považovány v současnosti za globální problém. Ve společnosti existuje shoda ve snaze jakékoliv zneužívání drog zastavit, omezit nebo mu předcházet. Existuje řada přístupů státní drogové politiky, např. důsledná represivní opatření zakotvená v legislativě, preventivní opatření nebo model kulturní integrace, tedy regulování zneužívání drog. Zneužívání drog - u jednotlivce je takto označováno jakékoliv užívání látek se seznamu kontrolovaných látek pro účely jiné než lékařské a vědecké 1 Je možno jej dále klasifikovat dle různých kritérií : 1. Uživatelé se rozlišují na experimentátory, dále na rekreační, pravidelné a závislé uživatele především dle kriterií stupňující se četnosti užívání a také rozsahu či hloubky, v jaké je drogou postupně zasažen jejich životní styl. Závislý uživatel byl dříve odborně označován jako toxikoman. 1 Kalina a kol., 2001, s.118 3

5 2. Jako problémoví uživatelé se označují ti, u nichž se jedná o intravenózní užívání drog a/nebo dlouhodobé a pravidelné užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu Dle Mezinárodní klasifikace nemocí (dále jen MKN-10) se odlišují diagnostické kategorie akutní intoxikace, škodlivé užívání, syndrom závislosti, odvykací stav, psychotická porucha (tzv. toxická psychóza) a další poruchy způsobené zneužíváním drog. Uvedené diagnostické skupiny charakterizují zneužívání drogy především z hlediska jeho aktuálního dopadu na celkový zdravotní stav jedince. 2 Syndrom závislosti - rozumí se jím dle MKN-10 přesně charakterizovaný soubor 6ti symptomů, z nichž pro stanovení této diagnózy musí být v posledním 1 roce přítomny alespoň 3 z nich. Jedná se o silnou touhu užívat látku, potíže kontrolovat užívání, tělesný abstinenční (odvykací) stav, tolerance organismu k dané látce (potřeba zvyšovat dávky k dosažení stejného účinku), zanedbávání jiných životních aktivit (kromě užívání látky) a pokračování v užívání i přes jeho jasné negativní dopady. 3 Závislost je tedy nemoc. Pro rozvoj závislosti se označuje za rozhodující komplex různých faktorů a vysvětluje se tzv. boi-psycho-socio-spirituálním modelem. Léčba závislosti - je širokým souborem postupů farmakoterapie, psychoterapie, rodinné terapie, ergoterapie, režimových opatření, socioterapie a dalších. 4 Je možné jí považovat za poměrně náročnou a závislost za nemoc chronickou. Často dochází po zastavení užívání a období života bez drogy u abstinujících jedinců k relapsům (užitím drogy po období abstinence) i k recidivě (opětovnému rozvoji užívání a závislosti). Prevence - Podle WHO se rozlišuje: (1) primární prevence, tj. předcházení užití u osob, kteří dosud s drogou nejsou v kontaktu...(2) sekundární prevence, tj. předcházení vzniku a rozvoje závislosti u osob, které již drogu užívají... (3) terciární prevence, tj. předcházení vážnému či trvalému zdravotnímu a sociálnímu poškození z užívání drog 5 Harm reduction (dále jen HR) - je také nazýváno jako přístup snižování rizik. Řadí se do opatření ze skupiny terciární prevence. Působení a práce s uživateli drog v rámci filosofie HR je podporovaná i v ČR a existuje zde řada zařízení tzv. Kontaktních center, poskytujících sociální služby klientům, kteří jsou převážně aktuálními uživateli drog. Cílem těchto služeb je pouze snížit či omezit negativní dopady jejich momentálního užívání - např. výdejem či výměnou čistého injekčního materiálu zamezit šíření infekčních onemocnění ve skupině uživatelů i ohrožování ostatních občanů pohozenými injekčními stříkačkami. V HR přístupu se zaměřujeme na takové změny, které jsou aktuálně u uživatelů možné a pro ně momentálně přijatelné. 1 Kalina, 2003a, s.17 2 Nešpor in Kalina, 2003a 3 Nešpor in Kalina, 2003a 4 Kalina a kol, 2001, s.61 5 Kalina a kol., 2001, s. 85 4

6 2. Intravenózní uživatelé drog a jejich rizikové chování Je možné rozlišit několik způsobů užití drogy. To, jaký způsob uživatel volí, bývá podmíněno především typem a kvalitou samotné drogy, dále rozsahem užívání u konkrétního jedince, jeho tzv. drogovou kariérou, mírou jeho závislosti na droze a také jeho osobními preferencemi. Popisujeme 4 základní způsoby užití - injekční, šňupání, inhalaci a per os (ústy). To, jakou cestou drogu jedinec užívá, má vliv jak na samotný účinek drogy a také na způsob postupného poškozování jeho organismu. Pro každý způsob užití jsou specifická různá rizika pro organismus uživatele. Intravenózní/nitrožilní uživatelé drog (dále jen IUD) jsou považováni bezvýhradně za nejrizikovější skupinu 1. Kromě samotného nitrožilního užívání je u nich časté další rizikové chování v jejich sexuálním životě, neodpovědní bývají i v oblasti péče o svůj zdravotní stav. Rizikovým chováním či užíváním se rozumí Chování nebo typ užívání s vyšší pravděpodobností zdravotního a sociálního poškození v důsledku užívání drogy. 2 V rámci takového vymezení je možné sem ještě zařadit i samotné užívání drogy vedoucí k závislosti či chování rozvíjející a prohlubující závislost. V těchto 4 oblastech se objevují pro uživatele významná rizika, která se často stávají příčinou různých komplikací a uživatelé trpí řadou potíží takto spojených s užíváním drog. Samotná drogová závislost pak udržuje a prohlubuje toto zatížení uživatelů, jejich blízkých, okolí a společnosti samé. U uživatelů jsou časté také různé nelegální způsoby obživy, které jsou úzce podmíněny jejich drogovým životem, patří sem např. výroba a distribuce drog, krádeže. Za tyto činy bývají postihováni, často mají zkušenost s výkonem trestu odnětí svobody. Kromě těchto několika uvedených oblastí rizikového chování uživatelů je možné dále sledovat řadu dalších, které jejich užívání zasahuje, např. mezilidské vztahy, rodičovství, psychická onemocnění atd. Jejich svět bývá užíváním drog významně zasažen a i po období abstinence (např. po výstupu z léčby či z výkonu trestu odnětí svobody) se někteří opět zapojují do drogového světa, nemají vytvořené jiné funkční sociální sítě ani návyky jiného způsobu života. To vede k jejich postupnému sociálnímu vyloučení a k upevňování drogového životního stylu. 1 Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 2 Kalina a kol., 2001, s. 94 5

7 2.1 Rizika intarvenózního užívání drog komplikace, infekční onemocnění Pro intravenózní uživatele v ČR je charakteristické zejména užívání látek ze skupin opiátů a stimulancií, užívají nejčastěji heroin a pervitin a aplikují je injekcemi (nejčastější je aplikace nitrožilně, někdy také podkožně či do svalu). Kromě typických účinků a rizik těchto látek sebou nese další velmi výrazná ohrožení intravenózní aplikace samotná. Škála možných poškození je velmi široká, mezi nejčastěji uváděné 12 patří: - možnost poranění tepen i jiných tkání v místě aplikace drogy - bolestivé vpichy v místě aplikace a místní infekce způsobená nesterilní aplikací drogy (zánět žil, absces, flegmona) až možné ztráty končetin - možnost nákazy infekčním onemocněním, např. HIV, inf. hepatitis (dále jen HEP), syfilis - poškození cévního systému (trombózy aj.) - poškození plicního cévního řečiště, plicní infarkty, tuberkuloza - smrtelné předávkování při neznámé koncentraci užité drogy Dnes je již veřejnosti velmi dobře známé riziko infekce HEP typu C a virem HIV, IUD znají také většinou místní infekce po vpichu absces a flegmona. S většinou těchto ohrožení se dlouholetí IUD přímo osobně setkávají, známé jim často bývá i nebezpečí poranění tepen (více k informovanosti IUD viz. výsledky výzkumu, kap. 7.1). Mezi hlavní příčiny výskytu těchto potíží patří samotný neodborný a rizikový způsob intravenózní aplikace, nejčastěji jde o 3 : - používání nesterilních injekcí a náčiní, tzv. nádobíčka (lžičky, vodičky aj. předmětů sloužících k přípravě roztoku drogy) a také aplikace v nesterilním prostředí (nepoužívání desinfekce na místo vpichu, nečisté povrchy aj.), což zapříčiňuje přenos infekcí a nečistot do místa vpichu či do cévního systému. Nejrizikovější a bohužel časté je sdílení injekčního materiálu mezi uživateli. - opakované používání inj. jehel zapříčiňuje poranění žil, protože jehly jsou již po použití tupé - sdílení inj. náčiní nebo roztoku s jinými uživateli je nejčastějším způsobem krevního přenosu např. HIV či HEP 4 - častá neodborná aplikace do žil v blízkosti tepen nebo nervů, např. v tříslech nebo na krku, způsobuje poranění tepen, nebezpečí vykrvácení, poškození nervů ochrnutí. 1 Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 2 Nešpor, Provazníková, Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 4 Kalina a kol.,

8 - neodborná aplikace proti směru toku krve nebo samotná častá aplikace do konkrétní žíly je příčinou poškození cévních chlopní a zjizvení žilních stěn - nebezpečné a uživateli neznámé příměsi v zakoupené droze nebo neobvykle vysoká koncentrace drogy způsobuje předávkování s rizikem úmrtí, nejčastěji u užívání heroinu - aplikace roztoku látky, která je určená k jinému užití, např. intravenózní užívání Subutexu, je příčinou zanesení škrobu do cév a možné následné embolie V současnosti jsou někdy i samotným IUD dobře dostupné následující základní informace o těchto komplikacích : 1. Hepatitidy (žloutenky) 1 : - jedná se o virový zánět jater, v Evropě se nejčastěji vyskytuje HEP typů A, B a C. Jsou to nakažlivá onemocnění a mezi různými typy HEP existují podobnosti v projevech a může být těžké bez vyšetření rozpoznat o který typ viru se jedná. Mezi hlavní rozdíly mezi typy A, B nebo C patří způsoby přenosu, délky jednotlivých stadií onemocnění a možnosti léčby. - rozvoj nemoci probíhá od nakažení v několika různě dlouhých stádiích. Rozbory krve pro potvrzení nákazy se provádí po uplynutí doby 3 měsíců od předpokládaného nakažení, což je průměrná maximální inkubační doba hepatitid. - příznaky rozvoje mohou být výrazné nebo nepatrné, některé i nepřítomné. Mezi obecné symptomy prodromálního stadia u HEP patří únava, nechutenství, odpor k jídlu, nechutná ani kouření. Bývá nevolnost, zvracení, tlakové bolesti v pravém podžebří (játra), mírné teploty, bolesti hlavy, v zádech, kloubů. Celkově onemocnění připomíná virózu. V dalším manifestním stadiu se může objevit zežloutnutí, tmavá moč, světlá stolice (typicky u HEP A). Po odeznění těchto 2 období se HEP B a především C často (ne vždy) rozvíjí do chronického stadia a člověk je nositelem viru. Typickými symptomy je únava, nevýkonnost, bývá nechutenství, nadýmání, nevolnosti. Postupně se rozvíjí jaterní cirhóza nebo rakovina se selháním jater, které je smrtelné. Doba rozvoje selhání je různá, závisí na individuální reakci organismu, konzumaci toxických látek (alkohol, pervitin, heroin...), dietě, užívání podpůrných léků a vitamínů. - nejzávažnější a nejobávanější bývá HEP C, mezi IUD je to nejrozšířenější z HEP a v nejvyšší míře přechází do chronicity (v 70 80%). Neexistuje proti ní očkování, přenáší se především krevní cestou, ve velmi malém procentu i sexuálním stykem. Při včasné léčbě je velká úspěšnost úplného vyléčení. 1 Krekulová, Řehák,

9 2. onemocnění virem HIV a následný rozvoj onemocnění AIDS : - jedná se o závažné a smrtelné onemocnění získaného selhání imunity, rozvoj nemoci probíhá od nakažení v několika různě dlouhých stádiích. Rozbory krve pro potvrzení nákazy se provádí po uplynutí doby 3 měsíců od předpokládaného nakažení, což je průměrná inkubační doba. - nakažený člověk je nositelem viru, způsoby přenosu nákazy jsou krevní cesta, nechráněný sexuální styk, přenos z matky na plod - stadia rozvoje se rozlišují na tzv. stadium asymptomatické: charakteristické netypickými příznaky, podobnými jako např. u respiračních onemocnění či chřipky, toto stadium může být nevýrazné nebo bez symptomů. Po různě dlouhém období bez příznaků, které může trvat i několik let (kdy je jedinec nositelem viru!) následuje stadium symptomatické a pak stadium AIDS. Ty jsou charakteristické širokou škálou závažných komplikací, způsobených především postupným selháváním imunitních funkcí organismu Absces : je ohraničené hnisání, které bývá uzavřené do tvrdé bolestivé bulky naplněné hnisem. Hrozí nebezpečí prasknutí a rozšíření infekce do krevního oběhu nebo do mízních cest a uzlin a vyvolání otravy krve. Flegmona : průběhem se podobá abscesu, narozdíl od něj ale nejde o ohraničenou uzavřenou infekci, ale o infekci šířící se. Mohou se při ní vytvořit červené pruhy směrem od místa vpichu ke středu těla, objevuje se bolestivost a horečka. Opět hrozí otrava krve až amputace zasažené končetiny. Absces i flegmona bývají typické u IUD po nesterilní aplikaci, výjimečně se mohou vytvořit v místě, kam si uživatel nikdy drogu neaplikoval (infekce se tam dostane krví). Doba vzniku je několik hodin až několik dnů od aplikace. Projevuje se bolestí nebo pocitem napětí v místě vpichu a jeho okolí. Místo vpichu nejdříve oteče, později (i 2. 3.den) začne být teplé a zčervená. Kůže mění barvu k tmavočervené až do fialova. Může se objevit zvýšená teplota, pocení a únava. 2 Pro abscesy a flegmony platí, že je třeba odborného lékařského zásahu, podání antobiotik, někdy kratší hospitalizace. U lehčích a méně rozsáhlých forem je možné léčit je pouze lokálně, hrozí zde však riziko zanedbání infekce a rozvoje invazivního onemocnění. 3 1 Krekulová, 2002a 2 Herzog, Petrošová, Termer, Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 8

10 4. Zasažení tepny : IUD mohou mít potíže s aplikací do povrchových žil např. na rukou, což je především způsobeno postupnou devastací jejich žilního systému opakovanými aplikacemi. Proto se mohou pokoušet aplikovat hlouběji a tak hrozí riziko aplikace do tepny. Při injekční aplikaci do tepny hrozí rozsáhlé krvácení, tlak krve působí proti pístu stříkačky a aplikace bývá bolestivá, nebo spojená s pocitem pálení. Žíly jsou obvykle blíže k povrchu a krev v nich je tmavší a pod menším tlakem než v tepnách, krev v nich proudí opačným směrem (zpět do srdce) Rizika v oblastech sexuálního života a v péči o zdravotní stav u uživatelů drog Sexuální život IUD je také velmi podmíněn jejich užíváním, buď bývá jejich sex. apetence velmi nízká, což je častější u uživatelů heroinu, nebo naopak mohou být i promiskuitní, např. uživatelé pervitinu, tanečních drog aj.. Kromě takto motivovaného sexuálního chování bývá ale častá i prostituce IUD vůbec pro získání prostředků k obživě a k zakoupení dávek drogy. Proto je mezi nimi významná skupina ohrožená nakažením různými pohlavními nemocemi, které pak mohou šířit dále přes své sexuální partnery či sdílením injekčního náčiní dalším uživatelům. Největší riziko nakažení ze samotného sexuálního chování je způsobeno nechráněným pohlavním stykem, nepoužíváním kondomů. K nejčastěji se vyskytujícím pohlavním (či pohl. přenosným) onemocněním a jejich typickým znakům patří: 2 - syfilis v místě infekce se objevuje tuhý vřídek, později se objevuje zasažení sliznic pohlavních orgánů, konečníku a úst. V další fázi, cca po 2 měsících, se objevují příznaky podobné chřipce a také hnědočervená vyrážka na trupu a končetinách. Později po několika letech se nemoc projevuje velmi závažnými poruchami organismu. - kapavka postihuje především močové a pohlavní orgány, u mužů se projevuje pálením při močení, u mužů i žen se objevuje výtok z pohl. orgánů. - chlamydie příznaky jsou podobné jako u kapavky. - kvasinky způsobují svědění či pálení genitálu, zarudnutí u mužů. - nakažení viry HEP B a HIV 1 Novotný, Záruba,

11 Uživatelé drog a IUD zejména jsou tedy ohroženi řadou somatických poškození, od místních bolestivých komplikací po život ohrožující stavy a onemocnění. Může se jednat i o otravy způsobené užitými látkami, o úrazy dopravní či násilné, a zejména jde o zmíněné komplikace spojené s intravenózním užíváním a sexuálním životem. 1 Tyto zdravotní komplikace mohou na uživatele působit různým způsobem, může je to např. i motivovat ke zmírnění užívání či dokonce k výrazné změně životního stylu. Možný je ale také efekt opačný, demotivace k jakémukoliv odpovědnějšímu chování a může docházet ke zintenzivnění užívání, např. z důvodu utlumení bolesti. Především u infekčních nemocí je častá nechuť uživatele k návštěvě lékaře, zanedbávání svého zdravotního stavu, potlačování příznaků tlumivými látkami či nevhodným neodborným užíváním některých léků. Zároveň aplikují závislí uživatelé stále své denní dávky drogy. To vše vede k zhoršování poškození a rozvoji závažných komplikací. Uživatelé a lékaři mívají vzájemné negativní zkušenosti se spoluprací, uživatelé svým asociálním chováním často působí obtíže personálu i spolupacientům, nepodřizují se léčebnému režimu. 2 Pravděpodobně proto se nemocní uživatelé setkávají i s negativními reakcemi lékařů, kteří mohou být přísní, neempatičtí, někdy při zákrocích neordinují možná analgetika. Uživatelé jsou často lidé pohybující se na okraji sociálního vyloučení, neplatí si zdravotní pojištění, často nemají osobní doklady ani peníze na zaplacení léků či dalších poplatků. Tyto zkušenosti mohou (a často jsou) prohlubovány a je upevňován tento model vztahu zdravotník pacient uživatel drog. To vše se stává častými překážkami zamezujícími efektivní a včasné řešení zdravotních komplikací uživatelů. 2.3 Závislost na drogách a její dopady V užívání drog je nejvýznamnějším fenoménem sama závislost na těchto látkách. Syndrom závislosti se postupně rozvíjí při užívání drogy a celý tento proces je ovlivněn řadou kritérií. Nejvýznamnějšími jsou četnost a intenzita užívání a osobní charakteristiky uživatele. Ten většinou (ne vždy) prochází postupně různými stadii užívání od experimentování, přes rekreační po pravidelné užívání až do stadia závislého užívání: 1. označení experimentátor se používá pro osobu, která občasně a nepravidelně užívá různé drogy a typy drog a může, ale nemusí mít přitom problémy v jiných oblastech rekreační užívání se definuje jako užívání za různých společenských a rekreačních okolností, za předpokladu, že důsledkem není vznik závislosti a dalších problémů. 1 Před pojmem rekreačního 1 Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 2 Hobstová, Minařík in Kalina, 2003a 3 Kalina a kol., 2001, s

12 užívání se dává někdy přednost pojmu užívání příležitostného, jehož znaky jsou v podstatě shodné s rekreačním. Příležitostné užívání znamená, že se stále neobjevila závislost a že člověk užívá max. 1x týdně. Pojem rekreační může působit zavádějícím dojmem pravidelní uživatelé užívají drogu již častěji než 1x týdně a naplňují se zde diagnostické znaky škodlivého užívání. Dle MKN-10 to je vzorec užívání, který poškozuje zdraví. Poškození může být tělesné nebo duševní...škodlivé užívání je často kritizováno okolím a vyvolává různé nepříznivé sociální důsledky závislí uživatelé bývají často i uživateli tzv. problémovými. Problémové užívání je definováno jako injekční užívání drog a/nebo dlouhodobé užívání opiátů, kokainu a drog amfetaminového typu. 4 Samotný pojem závislost je možné chápat někdy poměrně nepřesně a existuje proto přesná definice syndromu závislosti. Syndrom závislosti je dle MKN-10 definován jako skupina fenoménů v nichž má užívání nějaké látky nebo třídy látek u daného jedince mnohem větší přednost než jiné jednání, kterého si kdysi cenil více. Centrální popisnou charakteristikou syndromu závislosti je touha (často silná, někdy přemáhající) brát psychoaktivní látky 5. Pro stanovení diagnózy syndromu závislosti je třeba, aby byly přítomny alespoň 3 z následujících 6ti znaků v období posledního 1 roku : 1. silná touha užít látku - toto tzv. bažení (craving) si jedinec uvědomuje zejména v obdobích jeho pokusů užívání zastavit nebo jinak kontrolovat 2. potíže v kontrole užívání co se týče časového rozsahu tak i kvantity užití. Závislý uživatel dokáže velmi těžko nebo vůbec dodržet plán užití (např. při pokusech snižovat užívání). Často nemá své užívání pod kontrolou, i když to může tvrdit. Může vysvětlovat, že látku užil protože chtěl a ne proto, že by si neužití momentálně nedokázal vůbec představit. 3. somatický odvykací stav při snížení až vymizení hladiny látky z organismu se objevují různé nepříjemné příznaky a reakce ve fyzické a psychické rovině (v moderním pojetí se již neobjevuje rozlišování tzv. psychické a fyzické závislosti). 6 Jsou různé především dle typu drogy a hloubky závislosti, v případě jejich objevení se jich uživatel snaží zbavit pomocí užití další dávky drogy. Typický příklad jsou velmi silné reakce ve fyzické rovině u závislých uživatelů heroinu či alkoholu, 1 Kalina a kol., 2001, s Kalina a kol., Nešpor in Kalina, 2003a, s Kalina, 2003a 5 Nešpor, Provazníková, 1999, s Kalina a kol.,

13 tyto udržují uživatele v neustálém koloběhu opětovného užívání, shánění peněz na další dávky a prohlubování poškození organismu. Nedokáže si představit, že by za několik hodin neměl svou dávku drogy, její sehnání je pro něj nejvyšší prioritou, nedochází např. na dohodnuté schůzky, není pro něj možné fungovat v klasickém pracovním režimu apod. Uživatel si může a nemusí být rozsahu své závislosti vědom, může tvrdit že se u něj nic takového neobjevuje, že je v pořádku a přitom užívá denně, nemá vůbec zkušenost s tím, že by v organismu v posledním období látku neměl (např. u alkoholiků). 4. průkaz tolerance organismu k dané látce uživatel potřebuje stále větší dávky drogy k dosažení stejného účinku, jeho organismus si na látku zvyká. Opět je klasickým příkladem užívání opiátů, alkoholu, ale také pervitin aj. látky mají tuto vlastnost. Uživatel aplikuje dávky, které by jiného člověka spolehlivě usmrtily. 5. a 6. postupné zanedbávání všech jiných oblastí života, kterých si kdysi uživatel cenil více než samotného užívání a pokračování v užívání i přes jasné poškození drogou, např. jater pitím. Droga se mu stává prioritou, vše ostatní ustupuje v různé míře do pozadí a je zanedbáváno a může se úplně rozpadnout síť jeho sociálních vztahů, dochází ke konfliktům v rodině, se zákonem, uživatel přichází např. o bydlení, práci, může začít žít na ulici, dochází k devastaci jeho zdravotního stavu. Tomu všemu úplně nebo v různé míře nadřazuje užívání drogy a může dopadnout laicky řečeno až na samotné dno i zemřít. 1 2 Je možné, že jedinec užívá drogu dlouhodobě a stabilně (nebo s výkyvy) v rozsahu některého stadia teprve předcházejícího závislosti. Nebo ještě před tímto posledním stadiem vyhledá odbornou pomoc a své užívání zmírní či úplně opustí. Jindy (ne vždy) se ale postupným vývojem v těchto stadiích stane na droze závislým. V takovém procesu má k užívání různé motivace, nejprve se s drogou seznamuje, bývá jí okouzlen a užívá jí pro potěšení, zábavu, poznání, úlevu apod. Mezi rizikové faktory vyplývající z rozvíjející se závislosti samotné patří výrazné ovlivnění vnímání a náhledu uživatele. Většinou si totiž nepřipouští jakékoliv negativní účinky a někdy je ani nepociťuje anebo se někdy vůbec/téměř neobjevují. Nejvíce znatelné bývají zpočátku především pro okolí uživatele, on sám však na upozorňování např. přátel často reaguje negativisticky. Uživatel dále vědomě či nevědomě pokračuje v chování rozvíjejícím závislost a v popírání problémů zapříčiněných jeho užíváním či s ním těsně souvisejících. Může být motivován i studem či snahou vyhnout se nálepce toxikomana. Závislí uživatelé, kteří bývají často/nepřetržitě pod vlivem drogy a proto necitliví či omámení, nemusí být také schopni si některých dopadů vůbec všimnout a uvědomit si je. Některé projevy syndromu závislosti však bývají tak patrné, že je nelze přehlédnout. 1 Nešpor, Provazníková, Nešpor in Kalina, 2003a 12

14 Závislost je tedy velmi významným faktorem zhoršujícím situaci uživatele a udržujícím ho v drogovém životním stylu. Lze ji charakterizovat i takto: jedinec shledává, že když drogu nemá, je mu hůře než dříve a s drogou mu již není tak dobře jako předtím...bezdrogový stav je vnímán jako obtížný a nepříjemný, droga se stala, subjektivně vzato, nutností objevil se syndrom abstinence Možnosti ovlivnění a zastavení užívání, léčba I přes závažnost fenoménu závislosti je možné zastavení užívání drog, léčba nebo jiná pozitivní změna v životě uživatelů a i jejich následná abstinence. Úplná abstinence však nemusí být jediným cílem odborného působení na uživatele. Často k ní totiž ani nebývají v daném životním období motivováni. Žádoucí je tedy i působení zaměřené také na cíle nižší, které samy o sobě znamenají významné zlepšení v životě uživatele a mohou to být i kroky, které postupně k jeho abstinenci vedou. Např. zmírnění jeho užívání, snížení dávek drogy, používání bezpečnějších způsobů aplikace apod. jsou takovými úspěchy a bývají i nejčastějšími výsledky působení na uživatele drog, např. v Kontaktních centrech. Samotné vyléčení ve smyslu abstinence je podmíněno velmi širokým souborem faktorů a je možné se setkávat i v odborných kruzích často s pesimistickými postoji k možnosti vyléčení závislých na tzv. tvrdých drogách. Vzhledem k popsaným 6ti znakům závislosti je totiž patrné, že působí směrem k prohlubování a udržování závislosti a užívání drog. Autoři, např. Kalina i Nešpor jen velmi zřídka zmiňují reálné možnosti vyléčení závislosti svépomocí a dosažení trvalé abstinence bez využití odborné pomoci. Samozřejmě existují případy uživatelů, kteří braní drog zastavili sami, velmi časté jsou ale v těchto případech relapsy a recidiva. Autoři naopak poukazují na složitost a náročnost fenoménu léčby závislostí a popisují ji jako odbornou multidisciplinární záležitost. Léčba závislosti by měla být pokud možno dlouhodobá a intenzivní. 2 Proto je vhodné, aby abstinující klienti využili podporu v širokém systému péče zařízení zaměřených na problematiku závislosti. V ČR jsou dostupné služby Terénních programů, Kontaktních center, ambulancí psychiatrů, psychologů i tzv. AT (alkohol-toxi) ambulancí, detoxifikační jednotky. V těchto programech dochází především k navázání zájemce o léčbu a jeho podpoře do jejího nástupu, někdy, za vhodných okolností, je možné již v těchto zařízeních pracovat na klientově abstinenci ambulantní formou. Nejčastěji ale klient pokračuje v zařízeních pobytové léčby odděleních psychiatrických léčeben nebo v Terapeutických komunitách. Po úspěšném zvládnutí jejich léčebného programu bývá často žádoucí, aby pro návrat do běžného života využil ještě podpory v zařízeních následné péče Doléčovacích programech, Chráněném bydlení apod. (podrobněji viz kap. 4.1) Specifické jsou v tomto systému péče Substituční programy pro uživatele opiátů. (více viz kap. 3.1) 1 Presl, 1994, s Nešpor, 2000, s

15 Nejvýznamnějším faktorem určujícím úspěšnost léčby je motivace uživatele ke změně, dalšími jsou stupeň jeho závislosti, kvalita osobnosti jedince a jeho okolí. 1 Motivovat jej mohou různé cíle, např. touha něčeho v životě dosáhnout (rodina, přítelkyně), zbavit se utrpení spojeného s užíváním, nenadálá život ohrožující zkušenost, může jí být ale i potřeba se v léčbě schovat nebo si krátce odpočinout. Realita nebývá taková, že klienti nastupují do léčby s již zralou a dostatečnou motivací, je třeba práci s motivací do procesu léčby zahrnout. Nelze zaručit úspěšnost léčby ve smyslu doživotního ukončení užívání drog, a i když používáme pojem léčba, nelze jej chápat stejně jako léčbu jiných onemocnění. V užívání drog opakovaně rozhoduje každý jedinec o opětovném užití či neužití drogy v určitých životních situacích. Po detoxifikaci/vyčištění organismu, pobytu v léčebném programu, regeneraci psychiky a po celkovém odeznění období závislosti a po nastoupení období abstinence již bývalý uživatel není zatížen mechanismy aktuální závislosti. Pak, jak uvádí Kuda, jsou motivace spolu se schopnostmi a dovednostmi zvládat rizikové situace rozhodujícími faktory pro udržení abstinence. 2 Mezi další prvky úspěšné léčby patří podpora zapojení klienta do léčby, prevence jejího předčasného ukončení, prevence relapsu a také i zdravotní výchova zaměřená na Harm reduction v oblasti užívání drog. 3 Důležitá je také časnost intervence to, aby byli lidé s potížemi v užívání drog léčeni co nejdříve, léčba poskytnutá v časných stádiích je snazší, levnější a úspěšnější 4 V úspěšné léčbě se využívá řady metod a postupů, od farmakoterapie, psychoterapie, rodinné terapie, ergoterapie, režimových opatření, po socioterapii a další. Je možné jí považovat za poměrně náročnou a závislost často za nemoc chronickou, není vzácné že po zastavení užívání a období života bez drogy dochází u abstinujících jedinců k relapsům i recidivě. Někteří autoři je nazývají i nadále (doživotně) závislými, např. Kuda 5. To nelze slučovat s pojetím závislý uživatel (aktuálně závislý) jak bylo vysvětleno výše. 1 Kalina a kol., Kuda in Kalina, 2003b 3 Kalina, 2003b 4 Nešpor, Provazníková, 1999, s Kuda in Kalina, 2003b 14

16 3. Možnosti ovlivnění rizikového chování uživatelů drog Jak již bylo popsáno, rizikové chování uživatelů drog se projevuje v mnoha oblastech. Ústředními jsou zde oblasti IUD, péče uživatelů o svůj zdravotní stav, oblast rozvoje závislosti a také oblast jejich sexuálního chování. Toto jejich rizikové, tedy neodpovědné chování je žádoucí ovlivnit či nejlépe úplně, dlouhodobě zastavit. To by v ideálním případě znamenalo zejména zastavení samotného užívání drog, vyléčení a abstinenci uživatelů, k čemuž často nebývají (alespoň zpočátku své drogové kariéry) motivováni. Proto se uplatňují řady dalších postupů, především z oblasti terciární prevence, jejichž cílem je zmírnění již aktuálně probíhajícího rizikového chování uživatelů nebo to, aby se určitá konkrétní rizika vůbec neobjevila. To odpovídá filosofii HR (podrobněji viz kap 3.1) Takto působí samozřejmě i řada dalších opatření, spadající do oblasti prevence. Represe, postihování a tak snižování nabídky drog, je chápána odděleně 1. Jistě že represe ovlivňuje užívání i samotné rizikové chování uživatelů, působením zvnějšku. Prevence naopak využívá zvnitřnění hodnot jedincem a motor k ovlivnění rizikového chování nachází v jemu vlastních postojích. Oba postupy jsou opodstatněné a liší se v metodách i v efektivitě. Nakonec, pokud přestane působit vnější tlak represivních opatření, zůstávají jedinci však již jen jeho vnitřní motivace. Z tohoto úhlu pohledu je možné nadřadit prevenci represi a jedincovy postoje a hodnoty nad tresty a omezení. 1. Primární prevence : si klade za cíl odradit od prvního užití drogy nebo aspoň co nejdéle odložit první kontakt s drogou. 2 Jedná se tedy o působení na jedince, kteří ještě nejsou uživateli drog, a o snižování zájmu o jejich užívání. V současnosti je totiž možné se setkat i s patologickými, ale někdy rozšířenými postoji normálnosti užívání drog, akceptování užívání především konopných drog u mladých lidí. Široce je pak společensky akceptováno užívání alkoholu. Primární prevence se zaměřuje se na několik hlavních oblastí 3 : - informovanost o drogách a o nepříznivých zdravotních a sociálních důsledcích užívání drog - podpora protidrogových postojů - posilování osvojování osobních a sociálních dovedností potřebných k rozvoji protidrogových postojů -podporování zdravějších alternativ,životního stylu bez drog. Toto působení se realizuje prostřednictvím různých vzdělávacích a výchovných programů ve školských zařízeních, prostřednictvím programů v médiích, působí takto i některé právní normy a také projekty realizované různými správními orgány, např. OÚ (výstavby hřišť, dotace aj.) 1 Kalina, 2003a 2 Kalina a kol., Kalina a kol.,

17 2. Sekundární prevence : se zaměřuje na předcházení vzniku, rozvoji a přetrvávání závislosti u osob, které již drogu užívají nebo se na ní stali závislými. 1 Takto jsou označovány především postupy poradenské a léčebné, které vedou k zastavení užívání a k abstinenci od drog. Realizují se prostřednictvím odborné péče ve specializovaných zařízeních, které jsou zaměřené již přímo na cílovou skupinu uživatelů drog. Kromě péče praktických lékařů a psychiatrů se jedná o léčbu v zařízeních ambulantních nebo pobytových, o následnou péči a sociální rehabilitaci v doléčovacích programech, chráněném bydlení a chráněném zaměstnání. Ohledně následné péče existuje mezi autory neshoda, např. Kalina 2 ji řadí až do prevence terciární, kdežto Kuda 3 poukazuje na její provázanost s léčbou samotnou a staví tento model proti tradičnímu modelu léčby, kde mezi nimi existuje ostrá hranice. Poradenské služby zaměřené na závislost uživatele a abstinenci jsou také dostupné uživatelům v Kontaktních centrech (dále jen KC) a Terénních programech nebo dalších nízkoprahových centrech a zařízeních, dále mohou být poskytovány ve stacionářích, krizových centrech a dalších zařízeních zaměřených na skupiny osob ohrožené užíváním drog a závislostí. V řadě těchto zařízení jsou však již prvotně poskytovány služby prevence terciární. 3. Terciární prevence : je působení zaměřené na prevenci vážného poškození z užívání drog. Jedinec je aktuálně užívá a často je na nich již dlouhodobě závislý (více viz kap. 3.1) Lze tedy shrnout, že mezi hlavní cesty k ovlivnění rizikového chování uživatelů (či potencionálních uživatelů) patří zlepšování jejich informovanosti o problematice a rizicích užívání a drogového životního stylu, společně s tím také působení na jejich postoje k samotným rizikům poškození (a tedy vlastně postoje k sobě samým) a na jejich motivace. Je třeba s těmito oblastmi pracovat jako s celkem, neboť samotná informovanost nezajistí snížení rizik, když je to uživatelům jedno a kašlou na ně a zároveň i naopak pokud mají pozitivní postoje ale neznají nebezpečí některých svých aktivit, mohou v nich dlouhodobě pokračovat. 1 Kalina a kol., Kalina, 2003a 3 Kuda in Kalina, 2003b 16

18 3.1 Terciární prevence jako prostředek snižování rizikového chování IUD, Harm reduction Terciární prevence v užívání drog se uplatňuje ve 2 oblastech : 1. zapojení uživatelů do substitučních programů, kde pod lékařským dohledem přecházejí na užívání legálních drog a abstinují od nelegálních (prozatím existuje pouze pro skupiny opiátů) a zároveň se účastní programu sociální rehabilitace a 2. intervence souborně nazývané Harm reduction, které působí na snížení zdravotních rizik, zejména přenosu infekčních nemocí při IUD Substituční léčba realizuje se zejména v odborných zařízeních tzv. Substitučních center a klientům jsou zde podávány (v ČR) látky Methadon a Subutex či Suboxon. Tyto přípravky jim nahrazují užívání opiátů, zejména heroinu a předepisuje jim je odborník psychiatr. Předepisování této léčby je také v kompetenci praktických lékařů, ti se ale často do této problematiky nepouštějí a odkazují klienty na odborná zařízení pro drogové závislosti. Substituce má řadu pozitivních efektů klient nemusí drogu aplikovat tak často, jak byl svou závislostí dříve nucen (např. i více než 3xdenně), účinek látky na jeho psychiku bývá mírnější než u heroinu, cena legálních substitutů je výrazně nižší. Zároveň bývá zapojen do programu sociální rehabilitace nebo poradenství, které jsou zaměřené i na zlepšení klientovy sociální situace, nalezení a udržení zaměstnání, bydlení apod. Užívání substituční látky se většinou postupně pod lékařským dohledem snižuje a cílem je tak dosažení abstinence. Také je možný model dlouhodobého užívání (zejména u methadonu a dlouholetých závislých uživatelů), kdy prozatím není reálná brzká abstinence klienta a takto razantní změna jeho životního stylu. I když klient methadon užívá dlouhodobě, stále to má řadu pozitivních efektů pro něj i pro společnost (např. i redukce kriminální činnosti). Dalším cílem může být zprostředkování léčby závislosti klienta (spojené s abstinencí od drogy), substituce je pak krátkodobě ohraničená pouze obdobím do nástupu do léčebného zařízení (např. 1-2měsíce). V substituční léčbě je možné vnímat i prvky přístupu HR. Cílem substituce je eliminování nebo snížení užívání určité drogy, zvláště pokud je ilegální, nebo snížení škodlivé formy a metody podávání Přístupy Harm reduction jsou určené pro uživatele drog, kteří dosud nemají dostatečnou motivaci k abstinenci, nebo ji mají, ale nejsou v současné době z různých důvodů schopni toho dosáhnout. Přístup HR tedy akceptuje skutečnost, že pro některé jsou (momentálně) aktivity směřované k totální abstinenci od drog nepřijatelné. Často drogy užívat chtějí. Službami HR a kontaktem v rámci respektování (ne přijetí) klientových hodnot se vytváří prostor, možnost pro klienta 1 Kalina a kol., Kalina a kol., 2001, s

19 začít se chovat odpovědněji, zmírnit své rizikové chování a postupně změnit i své postoje ke svému chování a k užívání drog. K tomu přispívá nedirektivní působení sociálního pracovníka. Tak se HR snaží minimalizovat, omezit či zmírnit riziko život a zdraví ohrožujících infekcí, které se šíří sdílením injekčního náčiní při nitrožilní aplikaci drog a nechráněným pohlavním stykem, jako je AIDS a hepatitidy B a C, riziko dalších tělesných komplikací, dlouhodobého působení vysokých dávek, předávkování, sociálního debaklu a ztráty lidské důstojnosti. 1 Zde se tedy vychází z názoru, že je lepší zamezit různým komplikacím, vedlejším efektům užívání a získat tak lepší podmínky které umožňují a zjednodušují další změny v současném životě klientů. Zároveň se zamezuje šíření nebezpečných infekcí, především HEP a HIV, které by v budoucnu uživatele mohly demotivovat ke změně životního stylu. Kromě zaměření na samotného klienta mají HR služby efekt i pro samotnou společnost, nejvýznamněji právě ve snížení rizika šíření infekčních nemocí. Je významný také ekonomický efekt, to že společnost ušetří na léčbě lidí, kteří se nenakazí. Cílem HR u IUD je změna jejich rizikového chování směrem k méně rizikovému : - odstranění opakovaného používání náčiní k aplikaci drog, používání méně rizikových způsobů aplikace drog - minimalizace rizika zdravotního poškození, popř. jeho efektivní a včasné odstranění či redukce Toho se dosahuje edukací - informovanosti uživatelů o rizicích spojených s užíváním, o bezpečnějším sexu a o poskytování první pomoci. Rozhodující pro ovlivnění rizikového chování IUD jsou tyto znalosti a především a na jejich základě, hlavně schopnosti a ochota uživatele a také praktické možnosti jich pak v konkrétních situacích použít. Významnou roli zde mají tedy i postoje uživatele ke svému chování, vnímání životních perspektiv a vůbec motivace k redukci rizikového životního stylu. Na služby HR jsou v případě IUD jako na cílovou skupinu osob zaměřená nízkoprahová Kontaktní centra (viz kap 3.1.1) a Terénní programy pro uživatele drog. Klient uživatel zde získává nedocenitelnou a někdy první pozitivní zkušenost s pomáhající institucí, s přístupem odborných pracovníků. Je třeba zdůraznit, že uživatelé a především IUD často nejsou vůbec v kontaktu s existujícími institucemi a sociálními službami, vzhledem k časté nelegální povaze svých aktivit se snaží zůstat v utajení a jedná se tedy o tzv. skrytou populaci. Harm reduction má proto neoddiskutovatelné místo v systému péče o drogově závislé tam, kde především z důvodu jejich motivací a postojů selhávají jiné léčebné postupy. Je třeba však ještě zmínit názory odpůrců filosofie HR, teří argumentují že jde o uznání drog a přitakání k jejich užívání. Za přijatelnou prevenci považují pouze jasné odmítnutí užívání a postupy směřující výhradně k okamžitému léčení a abstinenci. 2 1 Kalina a kol., 2001, s.43 2 Kalina, 2003a 18

20 3.1.1 Poskytování HR služeb v Kontaktních centrech Zařízení Kontaktního centra je vymezeno dle 59 Zákona o sociálních službách 108 Sb. z roku 2006 (dále jen Z108) jako zařízení poskytující služby sociální prevence. Poskytuje ambulantní či terénní služby klientům ohroženým závislostí na návykových látkách. Cíle služeb odpovídají již uvedenému vymezení HR principu a obsahují a) sociálně terapeutické činnosti, b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, c) poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. 1 Klienty KC jsou lidé užívající drogy, často závislí a žijící v sociálním vyloučení. Často jsou zdrojem jejich příjmů nelegální aktivity či prostituce, nevyužívají žádné z dávek sociální podpory nebo pomoci, někteří žijí na ulici, v parcích nebo na squatech. Velkou skupinu tvoří klienti IUD, zejména heroinu a pervitinu, dalšími klienty jsou také uživatelé dalších drog způsobujících závislost a do zařízení docházejí často pod jejich vlivem. V oblasti kvality služeb se KC řídí 1. Standardy služeb pro uživatele drog Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky (dále jen RVKPP) a také 2. Standardy kvality sociálních služeb MPSV ČR platných od roku 2007 a vycházejících ze Z108. Vzniká zde zdánlivě nepřehledná situace, kdy tedy musí odpovídat dvojím normám. Z108 stojí jako právní norma nad standardy RVKPP, i přesto musí KC splňovat oboje kritéria, protože (jak to bývá nejčastější) dostává dotace od obou subjektů - od RVKPP přímo a i od MPSV přes úřad kraje a města. To se projevuje např. i v nutné kvalifikaci pracovníků. Tým pracovníků KC nejčastěji tvoří vedoucí pracovníci, terapeuté, zdravotničtí pracovníci, sociální pracovníci a také různí externí spolupracovníci, např. psychologové, psychiatři, supervizoři aj. Odborná způsobilost pracovníků je nahlížena : dle vymezení MPSV v Z108 poskytuje služby sociální prevence sociální pracovník, jehož odborná způsobilost je stanovena v 110 vzděláním v oborech sociální práce, sociální politiky apod Dále jsou v 111 stanoveny požadavky na jeho další vzdělávání v průběhu zaměstnání např. formami akreditovaných kurzů, stáží a specializačního vzdělávání dle vymezení Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti RVKPP v Seznamu a definici výkonů drogových služeb jsou kvalifikace pracovníků k jednotlivým službám členěny do různých úrovní tzv. adiktologických pracovníků (např. nižší a vyšší odborný adiktologický pracovník). Náplň jejich kvalifikace 2 je velmi obdobná požadavkům MPSV (viz výše). V praxi se vychází z výše postaveného Z108 jak již bylo zmíněno. 1 Zákon č. 108/2006. o sociálních službách,2006, 59 2 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ČR. 2006, s

21 KC jsou označována také jako nízkoprahová, protože klientům umožňují využívání služeb po splnění pouze základních kritérií, služby jim poskytují anonymně, nedirektivně, s ohledem na vyslovené potřeby klienta a bezplatně. Autoři Kudrle 1 a Kalina 2 v souladu s Národním monitorovacím střediskem pro drogy a drogové závislosti 3 uvádějí následující služby poskytované v KC : 1. kontaktní práce slouží vůbec k vytvoření kontaktu s klientem, navázání důvěry, komunikace a otevřenosti. Je předpokladem pro další působení pracovníka a jedním ze základních prvků tzv. terapeutického vztahu. Kontaktní práce je přítomná ve většině služeb a interakcí s klientem. 2. informační servis je zaměřen na šíření informací o všech rizicích spojených s užíváním drog, s nechráněným sexem a o způsobech jak tato rizika snížit, informací o způsobech první pomoci (např. při předávkování), dále o možnostech léčby závislosti, o dostupných sociálních službách a institucích. Informační servis se zajišťuje prostřednictvím letáků, brožur, časopisů a zejména rozhovorem v přímém kontaktu s klientem. To osahuje i vysvětlení, jak drogu bezpečněji aplikovat, jak používat a dezinfikovat náčiní a podobné čistě technické informace. Tištěné materiály, které tyto informace obsahují, jsou zcela specifické a jejich distribuce musí být omezena na okruh klientů, kterým jsou určeny. Dostanou-li se mimo tento okruh, např. do škol, vyvolávají senzaci, pobouření a obviňování, že se touto cestou mládež navádí k braní drog. 4 Odborným informačním servisem se působí preventivně především pro předcházení různým poškozením a zhoršování stavu IUD z jejich neznalosti některé problematiky, bezpečnějších způsobů aplikace apod. Tím je možné i ovlivnit jejich rizikové chování. 3. výměna injekčních stříkaček slouží klientům IUD bezplatně a kromě stříkaček jde i o poskytování materiálu potřebného k aplikaci drog bezpečnější formou (např. vodičky, desinfekční tampony), distribuce kondomů aj. U injekčního užívání je totiž podmínkou bezpečnější aplikace dobrá dostupnost injekčního náčiní, což je nutné hlavně u závislých uživatelů, kteří pociťují silné puzení látku okamžitě užít a mají potíže v kontrole svého užívání. Proto není neobvyklé, když při obtížné dostupnosti sterilního injekčního náčiní aplikují drogu již použitými (a třeba cizími) stříkačkami. Samotná výměna stříkaček tedy umožňuje zajištění podmínek pro bezpečnější užívání klientů a snižuje tak rizikovost jejich chování. 4. základní zdravotní ošetření a zajištění bezplatného odborného testování na HEP a HIV je spojeno i s informačním servisem a motivační a poradenskou prací týkající se především zdravotního stavu klienta a jeho možného zlepšení. Při poskytování těchto služeb se vytváří často vhodný prostor 1 Kudrle in Kalina, 2003b 2 Kalina a kol., Kolektiv autorů, Kalina a kol., 2001, s

22 k prohloubení důvěry klienta a kontaktní práci s ním. Jedná se totiž o péči o něj, často intimnější a bližší kontakt, který bývá klienty dobře přijímán a může být odpovědí i na jejich neuspokojené potřeby lásky a bezpečí. 5. hygienický, potravinový a vitamínový servis tyto služby využívají především klienti bez dostatečného sociálního zázemí, klienti žijící na ulici. 6. sociální práce takto nazývá Libra 1 podporu klienta v řešení různých životních situací, např. zajištění odborné lékařské péče, evidence na ÚP, vyřízení různých dokumentů a náležitostí (rodný list, občanský průkaz, exekuce aj.), nalezení ubytování a práce atd. Tato služba je v Z108 nazývána základním sociálním poradenstvím. Pracovník pomáhá klientovi realizovat uvedené kroky a změny, podporuje jej v motivaci, umožňuje mu komunikaci s institucemi (poskytnutím přístupu k telefonu, internetu apod.) a může mu poskytnout i sociální asistenci a doprovod do institucí 7. strukturované poradenství a motivační práce jedná se o službu poskytovanou klientovi v poradenských konzultacích, zaměřených zejména na směřování k úplné abstinenci a nedrogovému životnímu stylu (dle Z108 odborné sociální poradenství). Pracovník vychází z přání klienta takto směřovat a podporuje ho v udržení abstinence, zvládání náročných životních situací, v udržení a posílení motivace k novému životnímu stylu. Může se také jednat o zprostředkování přijetí do odborného zařízení pro léčbu drogových závislostí. Čekací doba na nástup do léčebného zařízení je různorodá a může se pohybovat mezi několika týdny až měsíci (např. dle vybraného typu zařízení) a u klientů uživatelů drog, kteří jsou často i bez přístřeší ( na ulici ) je potřeba je v tomto období intenzivně podporovat a pomáhat řešit i objevující se sociální potřeby aj. Typické totiž bývá, že motivace klientů je nestabilní a podléhá zvratům, stejně jako jsou velmi nestabilní jejich životní podmínky. V celém procesu se pak objevuje i spolupráce na různých sociálních zakázkách a dochází k prolínání s výše uvedenou tzv. sociální prací (základním soc. poradenstvím). 8. dle Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti jsou v KC klientům dostupné také další služby : služby krizové intervence, telefonického, písemného a internetového poradenství, socioterapie a orientačních testů z moči. 2 V Seznamu a definici výkonů drogových služeb jsou dále uvedeny ke konkrétním službám jejich podrobné odborné definice a i kvalifikace pracovníků, kteří je mohou poskytovat. 3 1 Libra in Kalina, 2003b 2 Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ČR. 2006, s Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti ČR. 2006, s

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli

V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Lenka Klimešová V roce 1981 byly v USA poprvé popsány příznaky nového onemocnění, které později dostalo jméno AIDS /Acquired Immune Deficiency Syndrome/ neboli Syndrom získaného imunodeficitu. V roce 1983

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

Chronická ischemická choroba dolních končetin

Chronická ischemická choroba dolních končetin Chronická ischemická choroba dolních končetin je onemocnění postihující tepny. Průsvit tepen se zužuje a může dojít, až k jejich postupnému uzávěru. Následkem tohoto procesu, je ischemie neboli nedokrevnost,

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537

KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 KOTVA CZ.1.07/1.4.00/21.3537 Identifikátor materiálu EU: PRIR - 60 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor PRIR = Oblast/Předmět Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace žáka

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta. Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE JABOK VOŠ SOCIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ A Evangelická teologická fakulta TEOLOGICKÁ Černá 9/646, 115 55 Praha 1 Salmovská 8, 120 00 Praha 2 Pastorační a sociální práce SKUPINOVÁ PRÁCE

Více

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Candle Verze č 2016 1. CO JE CANDLE 1.1 Co je to? Chronická atypická neutrofilní dermatóza s lipodystrofií a zvýšenou teplotou (CANDLE) patří mezi vzácná dědičná

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze

Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 20 µg. antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze sp.zn. sukls204563/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Engerix-B 10 µg Engerix-B 20 µg antigenum tegiminis hepatitidis B injekční suspenze Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ SOCIÁLNĚ NEŽÁDOUCÍ JEVY ZÁVISLOSTI, NETOLISMUS, GAMBLING PaedDr. Jiří Knoll 1 poznámka I. DROGOVÁ

Více

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR)

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 36, 2001, 3, s. 177-181 INFEKČ NÍ KOMPLIKACE U UŽIVATELŮ DROG K. HAMPL Ordinace AT pro prevenci a l éčbu závislostí Souhrn V práci jsou uvedena

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Zdravotní nauka 3. díl

Zdravotní nauka 3. díl Iva Nováková Zdravotní nauka 2. díl Učebnice pro obor sociální činnost Iva Nováková ISBN 978-80-247-3709-6 ISBN 978-80-247-3707-2 Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264

Více

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY NÁZEV POSKYTOVATELE: Společnost Podané ruce o.p.s. DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 59 kontaktní centra IDENTIFIKÁTOR: 5807132 NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: Kontaktní centrum ve Znojmě, Horní

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls79980/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU PNEUMO 23, injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti pneumokokům

Více

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová

PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH. Jitka Vyhlídalová PROBLEMATIKA HIV U DROGOVĚ ZÁVISLÝCH Jitka Vyhlídalová Bakalářská práce 2009 ABSTRAKT Bakalářská práce na téma problematika HIV u drogově závislých je zaměřena na příznaky onemocnění virem HIV, diagnostiku,

Více

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu

Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu CARITAS Vyšší odborná škola sociální Olomouc Absolventská práce Možnosti sociální práce s klienty závislými na alkoholu Autor práce: Petr Nosálek Vedoucí práce: Mgr. Vladislava Závrská Olomouc 2015 Prohlášení:

Více

TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s.

TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s. TERÉNNÍ PROGRAMY A KONTAKTNÍ CENTRA NA MALÝCH MĚSTECH II. Jiří Valnoha, Sdružení Podané ruce, o.s. Obsah Začínáme Není klient jako klient Kontakt, kontakt, kontakt Harm reduction Sekundární výměnný program

Více

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Arteriální hypertenze vysoký krevní tlak Onemocnění charakterizované zvýšeným tepenným tlakem ve velkém krevním oběhu je hypertenze arteriální. Jedno z nejčastějších onemocnění, jehož příčina není známa.

Více

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno

Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií. Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno Pokyny pro nemocné léčené brachyradioterapií Klinika radiační onkologie Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Masarykův onkologický ústav, Brno 1 Brachyradioterapie - brachyterapie (BRT), někdy nazývaná

Více

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem?

SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? SYNDROM VYHOŘENÍ více než populární pojem? Realizace semináře je hrazena z prostředků OPPA v rámci Projektu podpory rodičů při slaďování pracovního a rodinného života se zaměřením na region Praha 11 Benjaminek

Více

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková

Alkohol a řízení. Mgr. Lenka Vaňková Alkohol a řízení Mgr. Lenka Vaňková Užívání alkoholu v ČR Problém s alkoholem udává 25% mužů a 10% žen (www.alkoholik.cz) Statistiky z března roku 2010 udávají 550 000 závislých na alkoholu (Nešpor, 2011)

Více

RIZIKA A DOPADY PROBLÉMOVÉHO UŽÍVÁNÍ DROG U TĚHOTNÝCH ŽEN

RIZIKA A DOPADY PROBLÉMOVÉHO UŽÍVÁNÍ DROG U TĚHOTNÝCH ŽEN Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra praktické teologie Bakalářská práce RIZIKA A DOPADY PROBLÉMOVÉHO UŽÍVÁNÍ DROG U TĚHOTNÝCH ŽEN Vedoucí práce: Mgr. Markéta Elichová,

Více

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom)

Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Deficit mevalonátkinázy (MKD) (nebo hyper IgD syndrom) Verze č 2016 1. CO JE MKD? 1.1 Co je to? Deficit mevalonákinázy patří mezi dědičná onemocnění. Jedná

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY

SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ ŽĎÁR NAD SÁZAVOU SPECIÁLNÍ MIKROBIOLOGIE POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY MGR. IVA COUFALOVÁ POHLAVNÍ CHOROBY choroby přenosné převážně pohlavním

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI ČERVOVITÉHO PŘÍVĚSKU SLEPÉHO STŘEVA Jméno a příjmení..rodné číslo. Bydliště Zdravotní pojištovna.. Vážená paní, vážený pane, bude Vám proveden operační výkon, který

Více

Henoch-Schönleinova purpura

Henoch-Schönleinova purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Henoch-Schönleinova purpura Verze č 2016 1. CO JE HENOCH-SCHÖNLEINOVA PURPURA 1.1 Co je to? Henoch-Schönleinova purpura je onemocnění, při kterém dochází k

Více

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM

LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM LUBOŠ JANŮ A KOLEKTIV CHRONICKÝ ÚNAVOVÝ SYNDROM z pohledu imunologa, internisty, psychologa a psychiatra TRITON LUBOŠ JANÒ A KOLEKTIV Chronick únavov syndrom TRITON Luboš Janů a kolektiv Chronický únavový

Více

Oslabení dýchacího systému asthma

Oslabení dýchacího systému asthma Oslabení dýchacího systému 1 / 7 Oslabení dýchacího systému asthma Astma bronchiale. Definice podle WHO, která je zakotvena i v Mezinárodní dohodě o diagnostice a léčbě astmatu z roku 1992, zní: Astma

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Mertenil 40 mg potahované tablety. rosuvastatinum Sp.zn.sukls55651/2013 Příbalová informace: informace pro uživatele Mertenil 10 mg potahované tablety Mertenil 20 mg potahované tablety Mertenil 40 mg potahované tablety rosuvastatinum Přečtěte si pozorně

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 21 19.8.2004 Pracovní neschopnost v Moravskoslezském kraji v roce 2003 Předkládané

Více

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida

Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida www.printo.it/pediatric-rheumatology/cz/intro Revmatická horečka a post-streptokoková reaktivní artritida Verze č 2016 1. CO JE REVMATICKÁ HOREČKA 1.1 Co je to? Revmatická horečka je nemoc vyvolaná bakteriální

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas)

Příbalová informace: informace pro pacienta. DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Příbalová informace: informace pro pacienta DALACIN C injekční roztok (clindamycini dihydrogenphosphas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

Informace pro pacienty léčené přípravkem CIMZIA

Informace pro pacienty léčené přípravkem CIMZIA Informace pro pacienty léčené přípravkem CIMZIA Informace pro pacienta Cimzia se používá k léčbě středně závažné až závažné revmatoidní artritidy u dospělých pacientů, když jiné další léky nestačí ke

Více

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand)

Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) 1 Studijní materiál speciál č. 64 Listopad 2008 Virová hepatitida typu C možnost vakcinace (Hepatitis C vaccine : supply and demand) Strickland G.T., El-Kamary S.S., Klenerman P., Nicosia A.. Lancet Infect.

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III sp.zn. sukls43174/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Anbinex 50 IU/ml, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok Antithrombinum III Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve,

Více

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem

Analýza a vyhodnocení. zdravotního stavu. obyvatel. města TŘEBÍČ. Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem Analýza a vyhodnocení zdravotního stavu obyvatel města TŘEBÍČ Zdravá Vysočina, o.s. ve spolupráci se Státním zdravotním ústavem MUDr. Stanislav Wasserbauer Hana Pokorná Jihlava, září 2012 Obsah: 1 Úvod...4

Více

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3).

Tato vakcína může obsahovat stopy neomycinu použitého v průběhu výrobního procesu (viz bod 4.3). 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Twinrix Paediatric, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti hepatitidě A (inaktivovaná) a proti hepatitidě B (rdna) (HAB), adsorbovaná. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras sp. zn. sukls75049/2013 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE NEOFOLLIN Injekční roztok Estradioli valeras Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat,

Více

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby

ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA. Popis služby NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZEN ZENÍ KONTAKTNÍ CENTRA 1 Popis služby působnost v oblasti sekundární a terciární prevence zneužívání návykových látek zařízení prvního kontaktu s klientem průběh tohoto kontaktu může

Více

Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje

Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje [Zadejte text.] Metodický manuál práce OSPOD s drogově závislými klienty (se zaměřením na ženy a matky) Manuál pro pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje Tato publikace vznikla prostřednictvím projektu

Více

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP

NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP NÁZEV AKTIVITY NÁZEV PROGRAMU CÍLOVÁ SKUPINA CÍL HODINOVÁ DOTACE MÍSTO POMŮCKY FORMA VÝUKY, METODY ZAŘAZENÍ DO VÝUKY TEORETICKÁ PŘÍPRAVA POSTUP Principy šíření infekce Infekce a paraziti Žáci 1. stupně

Více

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006

CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 DOMY NA PŮL CESTY CENTRUM RODINA V TÍSNI DŮM NA PŮL CESTY zahájení projektu 1.4.2006 POPIS SLUŽBY V České republice je několik desítek dětských domovů. Děti sem přicházejí z různých důvodů. jsou to děti

Více

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2a) k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls112037/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Boostrix inj. stříkačka, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Adsorbovaná

Více

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY

INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA PRO OPERACI AMPUTACE KONČETINY Jméno a příjmení:. Rodné číslo: Bydliště. Zdravotní pojišťovna: Vážený pane, vážená paní, je nutné, aby byl ve Vašem případě proveden operační

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele sp. zn. sukls167840/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Priorix inj.stříkačka, prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok v předplněné injekční stříkačce Živá atenuovaná vakcína proti spalničkám,

Více

NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ

NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNÍ PRÁCE Bc. Lucie Simonová NÁSLEDNÁ PÉČE O DROGOVĚ ZÁVISLÉ (Efektivita služeb programu chráněného bydlení Doléčovacího centra SANANIM za rok

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ

KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ KONCEPTY MANAŽERSKÝCH FUNKCÍ Pracovník musí vědět: s kým bude spolupracovat komu bude nadřízen / podřízen jakých zdrojů bude organizace využívat atp. Organizační struktura = mechanismus sloužící ke koordinaci. je výsledkem organizování

Více

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT

PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT Základní škola a mateřská škola Proseč Rybenská 260, 539 44 Proseč u Skutče, IČO: 75018772 tel.: 469321291, www.zsprosec.cz, email: skola@zsprosec.cz PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT PODLE TYPU PREVENCE ZŠ -

Více

VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI

VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI VČASNÁ DETEKCE A INTERVENCE U PROBLÉMŮ S NÁVYK OVÝMI LÁTKAMI Konference Primární prevence rizikového chování III Praha, 27. listopadu 2006 MUDr. PhDr. Kamil Kalina, CSc. Obsah Pojmy, význam, angažované

Více

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie

Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Společnost pro návykové nemoci ČLS JEP Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze ve spolupráci Česká asociace adiktologů Koncepce sítě zdravotních služeb oboru adiktologie Pracovní verze č. 2.4 (materiál

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok. metronidazolum sp.zn.sukls126426/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Metronidazol B. Braun 5 mg/ml, infuzní roztok metronidazolum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento

Více

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety

Příbalová informace-informace pro uživatele. ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované tablety Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls256954/2012. Příbalová informace-informace pro uživatele ROSUCARD 10 mg potahované tablety ROSUCARD 20 mg potahované tablety ROSUCARD 40 mg potahované

Více

Katalog otevřených kurzů

Katalog otevřených kurzů 2016 Jeseniova 47 Praha 3 Katalog otevřených kurzů G, z. s. Semináře G GPR1 Syndrom vyhoření GPR2 Psychosomatika aneb jak lze vést léčivý rozhovor GPR3 Moje duševní hygiena a pohoda vs. moji pacienti a

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce

Studentské a jiné odborné a vûdecké práce NÁRODNÍ MONITOROVACÍ ST EDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI ELEKTRONICKÉ PUBLIKACE Studentské a jiné odborné a vûdecké práce e N o 06 ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná Pro dospělé Přečtěte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz UŽIVATELSKÝ MANUÁL (verze pro rok 2014) Úvod Tento manuál má sloužit k pomoci při evidenci výkonů v drogových nízkoprahových službách, tj. Kontaktních centrech (KC) a Terénních programech (TP). Je rozdělen

Více

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1.

Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Ošetřovatelská péče v interních oborech 1. Studijní opora Mgr. Kateřina Mařanová Liberec 2014 Cíle předmětu Cílem předmětu je seznámit studenty s odlišnostmi léčby a ošetřovatelské péče o nemocné v interních

Více

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY

Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Návrh modelu sociální služby AZYLOVÉ DOMY Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 1 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Služby azylového domu napomáhají

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas

Příbalová informace: informace pro pacienta. Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas sp. zn. sukls127842/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta Norethisteron Zentiva 5 mg, tablety norethisteroni acetas Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek

Více

sp.zn.: sukls244138/2011

sp.zn.: sukls244138/2011 sp.zn.: sukls244138/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE INFORMACE PRO UŽIVATELE VAQTA Adult 50 U/ml injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Očkovací látka proti hepatitidě typu A, inaktivovaná, adsorbovaná

Více

Léčba v TK: změna sociálního statutu klientů

Léčba v TK: změna sociálního statutu klientů Léčba v TK: změna sociálního statutu klientů Ing. Martina Berdychová MUDr. Petr Nevšímal Magdaléna, o.p.s. 252 10 Mníšek pod Brdy, POB 3 Tel. 318 599 124-5, e-mail: magdalena.ops@iol.cz 1.9.2009 1 Faktory

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012

Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012 Příloha č. 1 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls44463/2012 a příloha k sp.zn. sukls98737/2012 Příbalová informace: informace pro uživatele Luminal Injekční roztok (Phenobarbitalum natricum)

Více

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku)

Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Kolorektální karcinom (karcinom tlustého střeva a konečníku) Autor: Hanáčková Veronika Výskyt Kolorektální karcinom (označován jako CRC) je jedním z nejčastějších nádorů a ve všech vyspělých státech jeho

Více

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, obecně prospěšná společnost Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel./fax: 019/74 210 34 E-mail: drogypl@mbox.vol.cz IČO: 25 23 21 42 bank. spojení: Creditanstalt,a.s.

Více

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání:

SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky. Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: SRG Přírodní škola, o. p. s. Návykové látky Jméno autora: Petr Baraník Jméno vedoucího práce: Mgr. Vojtěch Vykouk Datum odevzdání: Záměr 1. Pokusit se rozdat anonymní dotazníky na dvou typech škol- základních

Více

Livial tablety tibolonum

Livial tablety tibolonum Livial tablety tibolonum Příbalová informace - RP Informace pro použití, čtěte pozorně! Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat. Ponechte si příbalovou

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele

Příbalová informace: informace pro uživatele Příbalová informace: informace pro uživatele Bexsero injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce Vakcína proti meningokokům skupiny B (rdna, komponentní, adsorbovaná) Tento přípravek podléhá dalšímu

Více

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010

Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls75515/2010 1. Název přípravku Begrivac Souhrn údajů o přípravku Sezóna 2008/2009 Injekční suspenze v předplněných injekčních stříkačkách Vakcína proti chřipce (inaktivovaná,

Více

Organizace a zdroje financování péče o drogově závislé v ČR

Organizace a zdroje financování péče o drogově závislé v ČR SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb Organizace a zdroje financování péče o drogově

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.: sukls55068/2009 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE AGOFOLLIN Injekční roztok (Estradioli dipropionas) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Péče o klienta s diabetem mellitem

Péče o klienta s diabetem mellitem Bronzový Standard SANATORY č. 3 Péče o klienta s diabetem mellitem Diabetes mellitus (cukrovka) Inzulin Glykemie Autoři: Jana Tichá, Lukáš Stehno Asociace penzionů pro seniory, z.s., K Višňovce 1095, Pardubice

Více

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků

Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může. pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků Je jednou z nejstarších a nejpřirozenějších léčebných metod, která může pomoci udržovat vaše zdraví v přirozeném stavu. Díky různým formám doteků dochází ke zlepšení prokrvení masírovaných oblastí. Okysličují

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg potahované tablety. Bosentanum

Příbalová informace: informace pro uživatele. Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg potahované tablety. Bosentanum Sp.zn. sukls165516/2015 Příbalová informace: informace pro uživatele Bosentan Sandoz 62,5 mg Bosentan Sandoz 125 mg potahované tablety Bosentanum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Sorvasta 15 mg, potahované tablety. Sorvasta 10 mg, potahované tablety PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Sorvasta 5 mg, potahované tablety Sorvasta 10 mg, potahované tablety Sorvasta 15 mg, potahované tablety Sorvasta 20 mg, potahované tablety Sorvasta 30 mg, potahované

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFOMACE PRO UŽIVATELE 1. Co je přípravek Ranital a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Ranital užívat 3. Jak se přípravek Ranital užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Ranital

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I

I St,,,, I c}c} c} c} c} c}c} c}c} c} c} c}c} c}c} c} :.-- ---, D- I Alkohol či jiná návyková látka I ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 38, 2003, 2, s. 155-160 PREHLADNÉ PRAcE ALKOHOL, JINÉ NÁVYKOVÉ LÁTKY A STRES K. NEŠPOR Psychiatrická l éčebna Bohnice, Praha Stres jako faktor

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. Klimicin injekční roztok. clindamycinum sp.zn.sukls213147/2014 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Klimicin injekční roztok clindamycinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože

Více

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová

LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová LGBT mládež a diskriminace Olga Pechová V posledních letech se začíná mluvit o právech homosexuálních lidí.v souladu s právem EU již jsou právní normy na ochranu této minority před diskriminací začleňovány

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail:

Více

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum

Příbalová informace: informace pro pacienta. ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum sp.zn. sukls97553/2015 Příbalová informace: informace pro pacienta ZOXON 2 ZOXON 4 tablety doxazosinum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání

II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání II. Nemoci a zdravotní omezení související s výkonem povolání Otázky o nemocech a zdravotních omezeních souvisejících s výkonem stávajícího nebo předcházejícího zaměstnání byly pokládány všem zaměstnaným

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL.

Očkování proti TETANU. Pro všechny osoby bez rozdílu věku. TETAVAX, kombinované (Tetanus, Černý kašel, Záškrt): BOOSTRIX, ADACEL. Očkování V době očkování nesmíte být akutně nemocní, či mít akutní projevy alergie. Po aplikaci je nutné minimálně 20 minutový pobyt v čekárně ordinace pro možností eventuální nežádoucí reakce na očkovací

Více

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC

ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC ZDRAVOTNICKÉ INFORMACE ECDC Často kladené otázky na téma virus chřipky A(H1N1) Aktualizováno 3. května 2009 1. Co je chřipkový virus A(H1N1)? Virus A(H1N1), který je příčinou současné epidemie chřipky,

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. DAISENETTE 75 MCG potahované tablety. desogestrelum Příloha č. 2 k rozhodnutí o registraci sp.zn.sukls122999/2010 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE DAISENETTE 75 MCG potahované tablety desogestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci

Více

3. LÉKOVÁ FORMA Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína, po jemném protřepání, je lehce bělavá a opalizující tekutina.

3. LÉKOVÁ FORMA Injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína, po jemném protřepání, je lehce bělavá a opalizující tekutina. sp. zn. sukls79480/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Vaxigrip, injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce. Vakcína proti chřipce (inaktivovaná, štěpený virion). 2. KVALITATIVNÍ A

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE

Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE Příloha č. 1 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls90890/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE DICLOREUM, injekční roztok (diclofenacum natricum) Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více