Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského"

Transkript

1 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj 2002

2 Obsah str. Úvod Charakteristika Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu v oblasti sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Cíle Moravskoslezského kraje v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních Instituce v systému prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Středoškolské vzdělávání Cíle a aktivity škol a školských zařízení Shrnutí současného stavu v prevenci sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji - SWOT analýza Krátkodobé a střednědobé cíle Moravskoslezského kraje Dlouhodobé cíle Moravskoslezského kraje Závěr Zdroje použitých informací Přílohy a. 1 Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji A.. 2 Preventivní program realizovaný školou či školským zařízením A.. 3 Vymezení činností a kompetencí subjektů pracujících v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních 2

3 Úvod Mezi sociálně patologické jevy neřadíme pouze drogové a jiné závislosti (včetně virtuálních drog, alkoholu a kouření) a šikanu, tedy dva hlavní problémy, o kterých se nejčastěji mluví a píše. Patří k nim také vandalismus a jiné formy násilného chování, záškoláctví, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus. Mimo školy a školská zařízení se také často setkáváme s kriminalitou (nejčastěji jsou to krádeže v obchodních centrech), delikvencí a patologickým hráčstvím. Základním principem strategie prevence nežádoucích sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství je výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže. Ve vztahu k prevenci na školách a ve školských zařízeních je třeba zdůraznit základní východisko efektivní prevence: nelze efektivně působit ani rozvíjet vzdělávání bez tvorby optimálních podmínek pro tyto procesy; není prevence bez proměny školy. Jádrem preventivní strategie je komplexní změna ve školní výchově, která zahrnuje vše, co se ve škole děje - chování učitelů k žákům, vztahy mezi žáky a učiteli, metodika školní práce, spolupráce s rodiči, vzdělávání pedagogů a estetika prostředí. Nosným prvkem strategie prevence jsou komplexní volnočasové programy a vzájemně propojený a fungující systém všech subjektů pracujících v dané oblasti. Cílovou skupinou, na kterou se strategie prevence sociálně patologických jevů zaměřuje jsou děti a mládež na školách a ve školských zařízeních, a proto je strategie určena zejména školám a školským zařízením Moravskoslezského kraje. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji pro rok se vztahuje na primární prevenci a navazuje na cíle a koncepci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období a zároveň vychází z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. 1 Charakteristika Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj je tvořen 6 okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) patřil a patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Počtem obyvatel ( ) se řadí k nejlidnatějším krajům v České republice. Základním rysem současné populační situace v Moravskoslezském kraji je jeho nízká porodnost (tento jev však lze pozorovat i v dalších krajích České republiky). Moravskoslezský kraj má vysokou nezaměstnanost související s omezením těžby uhlí a těžkého průmyslu. V celém kraji bylo k datu evidováno nezaměstnaných osob (15,1 %). 3

4 2 Analýza současného stavu v oblasti sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj patří podle výskytu sociálně patologických jevů mezi nejohroženější místa v České republice spolu s hlavním městem Prahou a kraji Ústeckým a Jihomoravským. Nejvíce rozšířenými negativními jevy v Moravskoslezském kraji je kriminalita, šikana na školách a ve školských zařízeních a zneužívání návykových látek. Děti a mladiství v MSK se na celkové trestné činnosti dětí a mladistvých v celé České republice podílejí 25%. V roce 2001/2002 byl na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ČR) proveden výzkum zaměřený na sociální klima v prostředí základních škol v České republice a prevenci šikany. Z výzkumu vyplynulo, že agresivita je na školách stále častějším jevem. Zjištění, že 41% dětí je v základních školách v České republice šikanováno, je alarmující výsledek. Toto číslo nasvědčuje, že šikana může být častou příčinou traumatizace dětí a mládeže od 6 do 18 let. Z údajů Krajské hygienické stanice v Ostravě vyplývá, že drogami je v MSK nejvíce ohrožená skupina dětí a mladistvých a to 48,3% z celkového počtu nově evidovaných uživatelů drog v roce V roce 2000 byl proveden výzkum české mládeže s názvem Mládež a drogy 2000 projekt podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. Výsledky epidemiologického přehledu o užívání drog potvrdily, že narkomani v České republice jsou čím dál mladší. I věk prvního kouření a pití alkoholu u dětí a mládeže se snižuje. Především školy a školská zařízení by měly být prvním z míst, kde formou efektivní primární prevence budou děti před škodlivostí experimentování s drogami varovány. Bohužel jsou jedním z míst, ve kterém si drogu mohou děti snadno opatřit. Do kategorie závislostí nelze nezařadit patologické hráčství neboli gambling. Gambling v Moravskoslezském kraji byl zaznamenán u 123 osob ze 4 okresů kraje, tj. 9,6 osob na 100 tis. obyvatel, z toho necelými 5% jsou zastoupeni adolescenti (15-18 let). Počty léčených gamblerů v Moravskoslezském kraji jsou ve srovnání s ostatními regiony České republiky nejvyšší (21,8%), následuje kraj Zlínský s 7,4% a Královehradecký se 11,6%. Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji včetně statistických údajů je popsána v příloze č Cíle Moravskoslezského kraje v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních Hlavním cílem Moravskoslezského kraje v oblasti prevence je snížit nárůst negativních jevů u dětí a mládeže výchovou ke zdravému životnímu stylu (posilování osobní odpovědnosti za kvalitu svého života, podpora sebevědomí, atd.). S tím však musí být spojeno vytvoření uceleného systému vzdělávání v oblasti sociálně patologických jevů. 3.1 Instituce v systému prevence sociálně patologických jevů Páteř systému prevence v resortu školství tvoří: odborný pracovník MŠMT ČR, referent prevence sociálně patologických jevů, oblastní metodik preventivních aktivit a školní metodik prevence. Činnost a informovanost těchto institucí je navzájem propojena a je provázána s činnostmi institucí působících v dalších resortech. Vymezení činností a kompetencí těchto pracovníků je uvedeno v příloze č. 3. 4

5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracovník úseku prevence odboru pro mládež Krajský úřad Moravskoslezský kraj referent prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna oblastní metodik preventivních aktivit Škola či školské zařízení školní metodik prevence 3.2 Prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Předškolní vzdělávání Předškolní pedagog má v současnosti dostatečný prostor ve volbě různých pedagogických přístupů a v nabídce informačních zdrojů, ale je zároveň nucen samostatně pracovat, rozhodovat se a nést osobní zodpovědnost. Měl by umět vytvořit vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a realizovat jej dle možností a podmínek konkrétní mateřské školy. Úkolem pedagoga není pouze předávat poznatky, ale rozvíjet osobnost dítěte a motivovat jej ke spolupráci a kladným vztahům k okolí. Předškolní dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností. Vzdělávací činnosti a prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole by měly být proto založeny na přímých zážitcích dítěte, na dětské zvědavosti a spontánnosti a na přirozené potřebě objevovat Základní vzdělávání V prevenci sociálně patologických jevů mohou učitelé v základní škole citlivě reagovat na vzniklou situaci, využít podnětů žáků, příležitosti vhodného vyučovacího tématu. Předpokládá to odpovídající informovanost o problému a vlastní náhled. Pedagogové se musí naučit zapracovat téma prevence sociálně patologických jevů do hodin kteréhokoliv vyučovacího předmětu. V souvislosti se zapracováním témat prevence do výuky lze vhodně využít metodu aktivního sociálního učení. Díky této metodě probíhá výuka v příznivém skupinovém klimatu, v němž žáci zacházejí se svými problémy tak, že se tyto problémy stávají materiálem pro vlastní učení. Metodu aktivního sociálního učení lze také využít ve výuce středoškolského vzdělávání Středoškolské vzdělávání Jako jednou z možných účinných prevencí se v současnosti jeví tzv. adaptační kurz. Tento kurz je zejména určen studentům prvních ročníků, tedy mládeži ve věku let. Aby kurz 5

6 splnil svůj účel, absolvují ho studenti v posledních týdnech prázdnin, ještě před nástupem do prvního ročníku školy. Podstatou kurzu je, že za pomoci psychosociálních technik dojde ke stmelení a vytvoření zdravého třídního kolektivu. Kurz vede k vzájemnému poznání všech zúčastněných, k rozvoji tvořivosti, sociálních dovedností, k rozvoji vůle i sebepojetí. Úspěšnosti kurzu napomáhají stejné startovací podmínky pro všechny zúčastněné děti se navzájem neznají, pohybují se v novém a jim neznámém prostředí, takže žádný z účastníků není vůči ostatním ve výhodě. Svého třídního učitele mají možnost poznat v různých situacích a mimo školní prostředí. V posledních letech se osvědčilo opakování adaptačních kurzů i s žáky, kteří při nástupu do školy adaptační kurz absolvovali a nyní jsou již ve vyšších ročnících. Adaptační kurz je kvalitním startovacím blokem pro další aktivity v prevenci negativních jevů na dané škole Cíle a aktivity škol a školských zařízení Vytváření podmínek pro realizaci prevence, preventivních programů a úkolů a aktivit obsažených ve Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období a ve strategiích a koncepcích na ni navazujících na úrovni kraje, školy či školského zařízení. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR. Spolupráce s rodiči, popř. zákonnými zástupci, v oblasti prevence, informování rodičů a zákonných zástupců o preventivních programech a aktivitách školy nebo školského zařízení, vytvoření prostoru pro aktivní účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy nebo školského zařízení. Zpracování a naplňování kvalitních preventivních programů (viz příloha č. 2) na školách a ve školských zařízeních a vybavení školy či školského zařízení odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami pro jejich realizaci. Monitoring efektivity jednotlivých preventivních aktivit, pravidelné vyhodnocování preventivních programů a aktivit a ze závěrů vyvozování opatření pro další období. Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých lze prevenci uplatnit. Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce žákům a jejich rodičům i ostatním pedagogům ve škole či školském zařízení (např. vytvoření infosystému ve školách v oblasti prevence, shromažďování a šíření cílených informací, jak se chovat v kritických situacích, aj.). Podporování postupného zavádění profese školního psychologa, popř. školního speciálního pedagoga, do škol a školských zařízení a budování podmínek pro vytváření školního poradenského pracoviště v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Větší využití školských zařízení pro volnočasové aktivity i v odpoledních hodinách (vytváření otevřených center volného času, mládežnických a školních klubů, vytvoření systému zájmového vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých oblastech, zakládání komunitních škol ). Pomocí aktivního sociálního učení a jiných podobných metod působit na rozvoj osobnosti a sociálního chování jednotlivce a skupin dětí. 6

7 3.2.5 Shrnutí současného stavu v prevenci sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji v roce 2002 formou SWOT analýzy S silné stránky existence sítě středisek volného času a nestátních neziskových organizací v oblasti volného času a sportu fungující nabídka a poptávka volnočasových programů pro děti a mládež existence metodických pokynů a strategie MŠMT ČR v oblasti prevence existence sítě metodiků prevence na školách a ve školských zařízeních profesionální postoj oblastních metodiků preventivních aktivit v rámci regionální spolupráce O příležitosti celkový vliv na mnohostranný rozvoj mladé generace a motivace a aktivní přístup dorůstající generace k životu možnost systematického a dlouhodobého vzdělávání metodiků prevence, včetně organizátorů volného času možnost realizace preventivních programů na školách a ve školských zařízeních v návaznosti na metodické pokyny MŠMT ČR vytvoření stabilního grantového systému krajského úřadu informovanost široké veřejnosti o volnočasových a sportovních aktivitách vytvořením krajského informačního systému v této oblasti zapojení veřejnosti do problematiky sociálně patologických jevů a volného času rozsáhlejší začlenění škol do systému nabídky volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit, například podporování vzniku komunitních škol využití existující kapacity sportovních zařízení pro zvýšení nabídky sportovních aktivit možnost podpory krajských soutěží v rámci grantového systému MSK kvalitní preventivní program jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních W slabé stránky nedostatečná informovanost o nabídce volnočasových a sportovních aktivit v kraji nedostatečný systém vzdělávání metodiků prevence nedostatečná aktivita škol v práci s dětmi a mládeží v mimoškolní době a sociální klima škol nedostatečná koordinace aktivit státních a nestátních subjektů v této oblasti nedostatečná odpovědnost populace za své zdraví nedostatečné finanční krytí programů na boj proti negativním jevům vysoká míra nezaměstnanosti v kraji T ohrožení podcenění významu a okrajové vnímání prevence sociálně patologických jevů a volnočasových aktivit nezájem médií o pozitivní dění v oblasti mimoškolních aktivit negativní dopad vlivu médií na děti a mládež zánik subjektů, pracujících s dětmi a mládeží nárůst negativních jevů hrací automaty, sprejerství, agresivní fandovství, rasizmus, xenofobie, šikana, brutalita k slabším malý zájem rodičů o volnočasové aktivity nerespektování hodnot minoritních skupin tolerantní přístup společnosti k určitým návykovým látkám dopad výchovy v dysfunkčních rodinách vzhledem k velkému počtu škol a školských zařízení obtížnost přímého kontaktu s nimi zhoršení podmínek pro volnočasové aktivity v souvislosti se zánikem malotřídních škol v menších obcích existence návykových látek přímo na školách a ve školských zařízeních nedostatečná aktivita rodičů na školách a ve školských zařízeních v prevenci sociálně patologických jevů 7

8 Krátkodobé a střednědobé cíle Moravskoslezského kraje Prohloubit spolupráci po linii MŠMT ČR MSK Pedagogicko-psychologické poradny školy a školská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny MSK MŠMT ČR. Koordinovat neziskovou a státní sféru v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podporovat dotační politiku v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Spolupracovat s oblastními metodiky preventivních aktivit. Spolupracovat s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Moravskoslezského kraje, který má v kompetenci prevenci sekundární a terciární. Spolupracovat při tvorbě Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Moravskoslezského kraje. Vybudovat aktivní webové stránky zabývající se problematikou prevence sociálně patologických jevů. Zařadit hodnocení preventivních programů a aktivit realizovaných školami a školskými zařízeními v oblasti prevence jako jeden z ukazatelů periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení. Podporovat tzv. adaptační kurzy na středních školách v Moravskoslezském kraji. Podporovat efektivnější a rovnoměrné zavádějí metody aktivního sociálního učení do škol a školských zařízení. Spolupracovat s Ostravskou univerzitou, především s Pedagogickou fakultou, při tvorbě standardů (dokument, který má pomoci vyučujícím na vysokých školách se začleněním oblasti prevence do výuky) v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pregraduální vzdělávání na vysokých školách Dlouhodobé cíle a aktivity Moravskoslezského kraje Vytvořit síť spolupracujících škol (zajistit využívání a rozšiřování zkušeností nejlepších škol, jejich přenášení na ostatní školy). Vytvořit krajský systém vzdělávání v oblasti prevence negativních jevů v návaznosti na celorepublikový systém. Vybudovat společnou podpůrnou infrastrukturu (propojit činnost vzdělávacích institucí, rozšířit spolupráci s vysokými školami v regionu, prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi). Zavést účinnější systém kontroly plnění Preventivního programu realizovaného školou či školským zařízením. Podporovat postupné zavádění profese školního psychologa, popř. školního speciálního pedagoga, do škol a školských zařízení. Podporovat dotační politiku v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podporovat účast oblastních metodiků preventivních aktivit na zážitkových programech a sebepoznávacích výcvicích vedoucích k rozvoji osobnosti, schopností, sebepoznání, apod. Navázat spolupráci s Českou školní inspekcí v oblasti kontroly preventivních programů na školách a ve školských zařízeních. Podporovat zavádění Školních preventivních programů pro mateřské a základní školy v návaznosti na Rámcový program, který je základním východiskem pro vypracování preventivních programů škol. 8

9 4 Závěr Prevence sociálně patologických jevů není pro většinu občanů společnosti příliš oblíbené téma. Většina lidí netuší, jakým nebezpečím negativní jevy jsou a jak závažné téma prevence je, dokud se tento problém nedotkne i jeho rodiny. Hlavním cílem prevence sociálně patologických jevů je děti a mládež ochránit před nežádoucími jevy, které je ve společnosti obklopují. Důležitou úlohu v tomto směru musí sehrát nejen rodina a škola, ale i stát. Moravskoslezský kraj si je vědom skutečnosti, jak důležitou úlohu v oblasti prevence sociálně patologických jevů zastávají samotní jednotlivci, školy a školská zařízení i další organizace pracující s dětmi a mládeží. Proto je jeho cílem maximálně podporovat takové činnosti, které povedou ke snižování nežádoucích sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v kraji. 5 Zdroje použitých informací - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Rámcový program pro předškolní vzdělávání Č.j.: 14132/ Školní preventivní program pro mateřské školy a školská zařízení - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 28275/ k prevenci a řešení šikanování - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 13409/98-24 Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a ve školských zařízeních - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 79/1978 Sb., o školských zařízeních - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - Vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství - Výroční zpráva Krajské hygienické stanice v Ostravě za rok Výroční zpráva Policie ČR - Sociální klima v prostředí základních škol ČR a prevenci šikany výzkum Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR 9

10 Příloha č. 1 Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Kriminalita dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji V následujících tabulkách byly použity statistické údaje Policie ČR. I když jsou kraje v těchto statistikách rozděleny podle starého členění (jedná se celkem o 8 krajů) přesto zaujímá Severní Morava první místo (viz. tabulka č. 1a a 1b a tabulka č. 2a a 2b). Tabulka č. 1a: Násilné trestné činy mladistvých (15-18 let) Severní Morava Česká republika Tabulka č. 1b: Majetkové trestné činy mladistvých (15-18 let) Severní Morava Česká republika Tabulka č. 2a: Násilné kriminální činy dětí do 15 let Severní Morava Česká republika Tabulka č. 2b: Majetkové kriminální činy dětí do 15 let Severní Morava Česká republika V tabulkách č. 3 a 4 jsou uvedeny údaje o kriminálních činech dětí a trestných činech mladistvých v roce 2001 a V tabulce č. 4 jsou uvedeny kriminální a trestné činy za uplynulý půlrok Tabulka č. 3: Kriminální činy dětí a trestné činy mladistvých v MSK za rok 2001 Název Děti Mladiství Vražda 2 7 Násilné činy Mravnostní činy Majetkové činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Hospodářské činy Ostatní trestné činy Celkem

11 Tabulka č. 4: Kriminální činy dětí a trestné činy mladistvých v MSK za období Název Děti Mladiství Vražda 0 0 Násilné činy Mravnostní činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Majetkové činy Hospodářské činy 5 20 Ostatní trestné činy Celkem Děti a mladiství v MSK se na celkové trestné činnosti dětí a mladistvých v celé České republice podílejí 25%. Za první půlrok 2002 děti a mladiství v Moravskoslezském kraji spáchali celkem 634 násilných činů, z čehož např. 236 případů bylo úmyslné ublížení na zdraví, 44 případů nebezpečného vyhrožování, 110 případů vydírání, 30 případů omezení a zbavení osobní svobody a 243 loupeží. Mezi mravnostní činy dětí a mladistvých se řadí zejména znásilnění (10 případů) a pohlavní zneužívání (46 případů). Do kategorie ostatní byly zařazeny takové trestné činy jako výtržnictví (2 778), sprejerství (118), hanobení národa, přesvědčení a rasy (12), nedovolená výroba a distribuce omamných látek a jedů (90) a šíření toxikomanie (44). Šikana na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Jelikož v současné době Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK nemá statistiky o šikaně na školách a ve školských zařízeních v kraji, byly v této kapitole použity výsledky výzkumné studie z roku 2001/2002 zaměřené na sociální klima v prostředí základních škol ČR a na prevenci šikany. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a koordinátorem studie byl Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. Z výzkumu vyplynulo, že agresivita je na školách stále častějším jevem. Zjištění, že 41% dětí je v základních školách v ČR šikanováno, je alarmující výsledek. Jestliže připustíme podobnou situaci i na středních školách (dílčí šetření v poslední době tomu nasvědčují), potom po převedení 41% procent při 1,5 milionu žáků a studentů na ZŠ a SŠ vyjde, že je šikanováno 600 tisíc lidských bytostí. Toto číslo nasvědčuje, že šikana může být častou příčinou traumatizace dětí a mládeže od 6 do 18. Vztahy mezi žáky na školách lze tedy charakterizovat jako spíše destruktivní než přátelské. 11

12 Graf č. 1: Počet žáků uvádějící šikanu na základních školách v ČR v r. 2001/2002 Počet žáků uvádějící šikanu Ano 41% Ne 59% Výsledky výzkumu potvrdily mimo jiné stanovenou hypotézu, že v prostředí, v němž jsou vytvořeny pozitivní sociální vazby, jsou děti schopny komunikovat i o tak závažném jevu, jakým šikana bezesporu je. Popis drogové scény v Moravskoslezském kraji Statistické údaje v této kapitole jsou převzaty od Krajské hygienické stanice v Ostravě. Je však nutné si uvědomit, že statistické údaje v následujících tabulkách jsou pouze přibližné, neboť zahrnují jen např. počet narkomanů, kteří jsou evidovaní v některém z léčebněkontaktních center v kraji. Počet nově evidovaných uživatelů drog v roce 2001 a jejich věkové rozložení je uvedeno v tabulce č. 5. Nejvíce uživatelů je ve věkové skupině let (46,9 %), dále ve skupině let (27,4%) a let (18,8%). Uživatelů starších 40 let je 2,5%, uživatelů mladších 15 let je 1,4%. Z těchto údajů vyplývá, že nejvíce je drogami ohrožená skupina dětí a mladistvých. Je proto nutné prevenci zneužívání návykových látek na školách a ve školských zařízeních nepodceňovat a věnovat jí nadále maximální pozornost. Tabulka č. 5: Problémoví uživatelé drog podle okresů, věkových skupin a pohlaví v roce 2001 Okres do 15 let let let let 40 let a více Neznámo Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Všech Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem V tabulce č. 6 jsou uvedeny četnosti případů hospitalizace po intoxikaci drogami. Z 294 intoxikovaných bylo poprvé hospitalizováno 42,9% osob, opakovanou hospitalizaci uvedlo 34,7% osob. Nejčastěji došlo k intoxikaci u mládeže ve věku let (27,9%), o něco méně intoxikací je ve věkové skupině let (26,9%) a mezi lety (24,8%). 16,3% 12

13 intoxikovaných osob má 40 let a více. Do 15 let bylo hospitalizováno z celkového počtu intoxikovaných 4,1% dětí. Tabulka č. 6: Intoxikace uživatelů drog podle věkových skupin a frekvence užití v roce 2001 Frekvence užití Věkové skupiny do 15 let let let let 40 a více let Celkem Poprvé Opakovaně Nezjištěno Celkem Při porovnání preference jednotlivých skupin drog mezi regiony v České republice (tabulka č. 7) je Moravskoslezský kraj procentuálně s heroinem a ostatními opiáty na desátém místě, u pervitinu a ostatních stimulancií (povzbuzujících drog) na osmém místě, s kanabinoidy (kanabis=konopí) na čtvrtém místě a s toluenem a prchavými rozpouštědly na místě prvém. 13

14 Tabulka č. 7: Základní droga - přehled uživatelů drog podle krajů v ČR v roce 2001 Kraj Heroin a ostatní opiáty Pervitin a ost. stimulancia Kanabinoidy Halucinogeny Rozpustidla Sedativa, hypnotika Jiné drogy a léky Neznámá Celkem Gambling Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Počet % 52,8 33,8 11,2 0,5 0,7 0,0 0,0 1,0 100,0 0,0 Počet % 29,6 32,0 34,9 0,3 1,3 0,5 0,5 0,8 100,0 1,1 Počet % 44,2 46,0 7,2 0,4 0,7 1,1 0,0 0,4 100,0 0,7 Počet % 23,5 57,8 14,4 0,0 2,1 1,6 0,5 0,0 100,0 4,6 Počet % 22,0 53,99 15,6 2,1 2,1 1,4 2,1 0,7 100,0 0,0 Počet % 41,7 43,7 7,8 0,5 4,5 0,8 0,8 0,3 100,0 1,1 Počet % 16,2 50,9 25,7 0,6 5,4 0,6 0,6 0,0 100,0 0,0 Počet % 31,6 51,8 12,3 1,8 0,9 0,9 0,9 0,0 100,0 11,6 Počet % 1,1 94,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,1 Počet % 13,2 44,0 37,6 0,8 4,4 0,0 0,0 0,0 100,0 4,2 Počet % 26,0 61,2 8,5 1,1 1,7 1,0 0,2 0,4 100,0 2,1 Počet % 9,2 45,1 36,4 0,5 6,7 1,5 0,5 0,0 100,0 5,3 Počet % 2,4 67,9 19,3 0,8 6,4 2,0 1,2 0,0 100,0 7,4 Počet % 16,1 46,5 25,9 0,2 9,3 1,1 0,9 0,0 100,0 21,8 Počet % 28,7 47,9 17,6 0,6 3,5 0,8 0,5 0,4 100,0 4,8 14

15 V tabulce č. 8 je u jednotlivých typů drog uveden modální věk, tedy věk kdy s experimentováním s drogami mladí lidé začínají. Tabulka č. 8: Modální věk u jednotlivých typů drog Základní droga Marihuana Hašiš Prchavé látky Sedativa Extáze Pervitin Crack LSD a halucinogeny Steroidy Heroin Kokain Modální věk 14 let 14 let 14 let 15 let 16 let 16 let 16 let 16 let 16 let let let V tabulce č. 9 je procentuálně uveden věk prvního kouření a pití alkoholu u dětí a mládeže. Údaje jsou nejenom dosti vysoké, ale u kategorie opilost přímo alarmující. Největší procento opilých dětí je uvedeno kolem roku, tedy v době, kdy dítě prochází pubertou a je nejvíce ohrožen jeho tělesný i psychický vývoj. Z výzkumů také vyplývá, že první alkohol dítě poprvé okusí v rodině a že právě rodinný příslušník je ten, kdo dítěti alkohol jako první nabídne (např. na oslavách v rodině, ze zvědavosti, jak se bude dítě tvářit). Tabulka č. 9 : Věk prvního kouření a pití alkoholu Základní droga 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let Neuvedeno Kouření 22,6 13, ,9 8,8 4,7 1,7 0,3 0,4 Pivo 31,1 12,1 13,6 14,7 11,9 4,5 1,6 0,3 0,3 Víno 19,8 13,9 16,8 18,5 14,8 5,6 1,9 0,4 0,3 Destiláty 7,2 7,2 12,7 17,5 19,2 8,4 3,3 0,6 0,6 Opilost 3,0 4,3 9,6 16,2 20,5 10,7 5,3 1,2 0,4 V tabulce č. 10 je podrobnější procentuální rozlišení věku, kdy mladí lidé poprvé vyzkoušeli to, co jim je zakazováno a od čeho bývají svými rodiči a učiteli odrazováni. 15

16 Tabulka č. 10: Věk prvního užití drog Základní droga 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let Neuvedeno Kanabinoidy 0,4 1,0 3,5 7,5 11,8 9,2 5,0 0,9 0,3 Léky bez předpisu 0,4 0,7 1,2 2,3 3,2 2,6 1,5 0,3 0,5 Pervitin 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 1,8 1,2 0,3 0,3 Halucinogeny 0,1 0,1 0,4 1,0 2,1 2,6 1,6 0,4 0,2 Rozpustidla 0,5 0,4 0,7 1,2 1,1 0,8 0,4 0,1 0,4 Extáze 0,1 0,1 0,3 0,7 1,5 2,0 1,5 0,5 0,2 Heroin 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 Jiné opiáty 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 0,3 Kokain 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 Crack 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 Na první pohled je zřejmé, že kanabinoidy jsou nejvíce zastoupenou drogou při prvním kontaktu. Nejčastější drogou nabídnutou dětem je marihuana. Většině (59%) z adolescentů a pubescentů ji již někdo nabídl. Rodiče obvykle své děti varují před dealery a rozdavači bonbónků, avšak jsou to častěji a především jejich kamarádi a známí, kdo jim první drogu nabídne. Především školy a školská zařízení by měly být prvním z míst, kde formou efektivní primární prevence budou děti před škodlivostí experimentování s drogami varováni. Bohužel jsou jedním z míst, ve kterém si drogu mohou děti snadno opatřit. Tabulka č. 11 zahrnuje údaje o možnosti obstarání si drogy přímo ve škole či ve školském zařízení. Tabulka č. 11: Možnost snadného obstarání různých drog ve škole a ve školském zařízení Podíl kladných Základní droga odpovědí Pivo 32,1 % Víno 30,9 % Destilát 28,4 % Marihuana, hašiš 46,8 % LSD 16,1 % Sedativa bez předpisu 15,0 % Extáze 11,6 % Přírodní halucinogeny (lysohlávky, durman) 11,2 % Toluen, těkavé látky 11,0 % Heroin 5,1 % Jiné opiáty (braun) 4,7 % Kokain 3,8 % Crack 3,7 % Z výše uvedených statistických údajů vyplývá, že v drogové scéně MSK hrají děti a mládež nezanedbatelnou roli. Okresy Moravskoslezského kraje se v roce 2001 s počtem hlášených intoxikací (300 intoxikovaných) v rámci regionů České republiky zařadily na první místo. 16

17 Gambling v Moravskoslezském kraji Do kategorie závislostí nelze nezařadit patologické hráčství neboli gambling. V roce 2001 měla podle výsledků šetření čtvrtina mladých lidí ve věku let mobilní telefon s nabídkou her, více než třetina vlastní počítač nebo jej měla k dispozici. Hraní her na počítači se dnes mladí lidé věnují více než např. čtení. 88% dětí a mládeže na počítači hraje hry pouze někdy, ale téměř čtvrtina hraje každý týden a 15% hraje denně. Hraní na výherních hracích automatech není příliš rozšířené - jen 14% mladých lidí na nich někdy hrálo a podíly pravidelných hráčů, kteří u hracího automatu postávají každý den jsou nízké. Gambling v Moravskoslezském kraji byl zaznamenán u 123 osob ze 4 okresů kraje, tj. 9,6 osob na 100 tis. obyvatel (tabulka č. 12). Incidence (tj. demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel) v jednotlivých okresech je značně rozdílná. Nejvyšší je v okrese Opava (29,7) a je zde ovlivněna soustředěním gamblerů na lůžkovém oddělení psychiatrické léčebny. Dále je následována okresy Ostrava s incidencí 16,5 na 100 tis. obyvatel, Frýdek-Místek (6,1) a Nový Jičín (1,2). Mezi gamblery převažují osoby vyššího věku. Věková kategorie let zahrnuje 53,7% osob, věková kategorie 40 let a více zahrnuje 22,8% osob, ve skupině let je 18,7% osob a necelými pěti procenty jsou zastoupeni adolescenti. Počty léčených gamblerů v Moravskoslezském kraji jsou ve srovnání s ostatními regiony České republiky nejvyšší (21,8%), následuje kraj Zlínský s 7,4% a Královéhradecký se 11,6% (viz. tabulka č. 7). Tabulka č. 12: Gambling podle věkových skupin a okresů v MSK v roce 2001 Okres do 15 let let let let 40 let a více Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Absolutní počty Bruntál Relativní počty Frýdek-Místek ,1 Karviná Nový Jičín ,2 Opava ,7 Ostrava ,5 MSK ,6 17

18 Příloha č. 2 Preventivní program realizovaný školou či školským zařízením Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními tvoří základní nástroj prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních. Tento program je metodicky upraven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pokynech MŠMT ČR Č.j.: 14514/ , dále pak v programu Škola bez drog a v neposlední řadě ve Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Preventivní program připravuje a koordinuje na jednotlivých školách a ve školských zařízeních školní metodik prevence, podmínky pro jeho realizaci a odpovědnost nese ředitel školy nebo školského zařízení. Garantem jednotlivých preventivních programů a aktivit škol a školských zařízení v dané oblasti je oblastní metodik preventivních aktivit. Kontrolu naplňování preventivních programů provádí Česká školní inspekce. Vzhledem k tomu, že některé školy a školská zařízení mají se zpracováním a realizací Preventivních programů problémy, vypracoval odbor školství, mládeže a sportu návod, jak program zpracovat a následně realizovat. Příprava a realizace preventivního programu Před vlastní přípravou Získat co nejpřesnější představu o vnějších zdrojích pro realizaci preventivního programu, aktualizovat přehled o kvalitních nabídkách organizací zabývající se prevencí. S pomocí pedagogického sboru co nejlépe zmapovat situaci na škole či ve školském zařízení (rizika výskytu sociálně patologických jevů, interní zdroje pro realizaci preventivního programu, konkrétní podmínky v jednotlivých třídách). Metodika Při vypracovávání metodiky lze vycházet z již dříve zpracovaných, dostupných a ověřených metodických modelů. Formy a metody práce, které model obsahuje, musí akceptovat konkrétní situaci školy či školského zařízení. Žádný model nelze převzít a aplikovat mechanicky. Analýzy ukazují, že kvalitní programy jsou velmi často připravovány za využití více různých modelů, rozpracovány a doplněny vlastními metodickými prvky. Cíl a strategie Cíl musí být konkrétní, jasně definovaný a měřitelný. Účinná preventivní strategie musí být celoškolní (je třeba vycházet ze skutečnosti, že součástí vnitřního života každé školy či školského zařízení je jak věcné prostředí, tzn. budova, zařízení a vybavení, tak i systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami). Časový horizont Z hlediska časového plánování jsou efektivnější ty programy, které jsou zpracovány na dobu delší než na jeden školní rok a zahájením nového školního roku jsou konkretizovány a aktualizovány. Příprava takovýchto programů je náročnější, ale jejich realizace umožňuje lépe zajistit návaznost cílů v jednotlivých oblastech preventivní výchovy. 18

19 Spolupráce Program připravuje školní metodik prevence, odpovědnost za jeho realizaci na škole či ve školském zařízení má ředitel školy či školského zařízení. Efektivní je zapojit do přípravy a do samotné realizace celý pedagogický sbor. Preventivní témata je pak možné lépe začlenit do výuky jednotlivých předmětů, témata na sebe navazují a nedochází k jejich zbytečné duplicitě. Odborným garantem preventivního programu je oblastní metodik preventivních aktivit. Jeho účast ve fázi přípravy programu přispívá k jeho kvalitě a efektivitě. Taktéž je účinné zapojení žáků do přípravy (vzbuzuje to v nich spoluzodpovědnost za realizaci preventivního programu). Realizace K samotné realizaci programu je možno použít různé metody a formy práce, ale vždy jen takové, pro které jsou na škole či ve školském zařízení podmínky, aby působení na složku znalostní, dovednostní a postojovou bylo v rovnováze. Preventivní témata je třeba zařazovat do výuky (jednorázové hromadné akce se jeví méně efektivní), přičemž je zapotřebí využít skupinové práce či jiné interaktivní a aktivizující metody. Nezbytným předpokladem účinnosti programu je, aby formy a metody při jeho realizaci používané, byly voleny podle osobnostních a odborných předpokladů realizátorů. Je důležité, aby realizátoři preventivního programu byli dětmi akceptováni jako pozitivní vzory a aby své postoje v příslušné oblasti preventivního působení vyjadřovali nejen slovy, ale i chováním. V neposlední řadě je důležité, aby spolupráce pedagogického sboru neskončila při vytváření programu, ale aby pokračovala i při jeho realizaci. Totéž platí i o stabilní spolupráci hlavních realizátorů programu se subjekty, které se na místní úrovni problematice prevence věnují (např. pedagogicko-psychologické poradny, policie, Středisko výchovné péče, odbory sociálních věcí). To umožňuje rychlejší, pružnější a účinnější řešení případných výskytů sociálně patologických jevů. Evaluace Znakem drtivé většiny realizovaných preventivních programů, je nízká informovanost o efektivitě těchto programů. Tyto nejsou dostatečně evaluovány, chybí proces využívání (implementace) jejích výsledků. Zjištění, která z evaluace vyplynou, musí být s minimálním časovým prodlením interpretována a využita. Hlavním výstupem evaluace nejsou kvantitativní údaje (počty, body, procenta), ale komplexní poznatky a jejich promítnutí do procesu preventivní intervence. Evaluace a diagnostika úrovně a typu rizika sociálně patologických jevů musí být součástí projektů, které jsou předkládány do výběrových řízení v oblasti prevence na školách a ve školských zařízeních a následně dotovány ze státních prostředků, z úrovně MŠMT ČR, krajských úřadů a obcí. Hlavním cílem evaluace je systémově utřídit nejdůležitější témata, která významně souvisejí s realizací procesu plánování a vyhodnocování preventivních intervencí. Zaměření tohoto procesu je proto orientováno do tří hlavních oblastí: a) evaluace plánování preventivního programu, b) evaluace průběhu preventivní intervence, c) evaluace výsledku preventivní intervence. Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní standardy pro budoucí akreditaci preventivních programů a vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů) v oblasti prevence sociálně patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 19

20 Příloha č. 3 Vymezení činností a kompetencí Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na krajské úrovni, zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených v koncepci resortu v oblasti prevence při respektování specifických podmínek kraje. Soustavně vytváří podmínky pro realizaci Preventivních programů na školách a ve školských zařízeních na úrovni kraje a kontroluje jejich plnění. Zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni kraje, zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti pro činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Zařazuje do krajských programů rozvoje školství témata týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Za účelem koordinace činností, realizovaných v rámci krajské koncepce či programu prevence, úzce spolupracuje s institucemi dalších resortů, jakožto i s nestátními organizacemi, které realizují prevenci na krajské úrovni. V rámci organizační struktury Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu je pověřen vhodný pracovník funkcí Referent prevence sociálně patologických jevů. Zajistí podmínky pro činnost oblastních metodiků preventivních aktivit v Pedagogickopsychologických poradnách (1 pracovní úvazek psychologa nebo speciálního pedagoga anebo jiného odborného pracovníka se vzděláním a praxí v oblasti prevence pro výkon této funkce). Při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s těmi právnickými a fyzickými osobami, které splňují odborná kritéria. Vytváří podmínky pro soutěže v oblasti sociálně patologických jevů. Referent prevence sociálně patologických jevů Ve spolupráci s oblastními metodiky preventivních aktivit monitoruje situace na školách a ve školských zařízeních z hlediska podmínek pro realizaci preventivních programů realizovaných školami či školskými zařízeními. Koordinuje preventivní aktivity škol, školských zařízení a jiných subjektů pracujících v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Vytváří krajskou koncepci a program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Zajišťuje efektivní realizaci koncepce prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a úkolů z ní vyplývajících. Zajišťuje kontrolu naplňování koncepce preventivních programů a dalších aktivit škol a školských zařízení v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, připravuje vyhodnocení těchto programů realizovaných v rámci daného regionu, využívá jejich výsledků k inovaci v krajské koncepci a programu prevence. Zkvalitňuje přenos informací mezi subjekty (institucemi) zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Spolupracuje na zkvalitnění a rozšíření systému vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálně patologických jevů s pedagogickými fakultami, popř. jinými institucemi a subjekty. 20

21 Ve spolupráci s oblastními metodiky preventivních aktivit zajišťuje pravidelné pracovní porady školních metodiků prevence. Organizuje pravidelné pracovní porady s oblastními metodiky preventivních aktivit. Zajišťuje poradenské služby pro oblastní metodiky preventivních aktivit dle Metodického listu k poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR Č.j.: 13409/ Inovuje a zpracovává statistické údaje v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Aktivně vyhledává a poskytuje informace o grantech v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Oblastní metodik preventivních aktivit Je pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny (počet metodiků může být upraven na základě počtu škol a školských zařízení a dle výskytu sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v dané oblasti). Je garantem jednotlivých preventivních programů škol a školských zařízení dané oblasti. Zodpovídá za vypracování Závěrečné zprávy o plnění preventivních programů na školách a ve školských zařízeních v dané oblasti. Spolupracuje s referentem prevence sociálně patologických jevů při organizaci pravidelných pracovních porad školních metodiků prevence. Tyto porady organizuje nejméně 2x ročně. Přenáší informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Účastní se vzdělávacích a sebepoznávacích programů týkajících se rozvoje osobnosti a primární prevence na školách a ve školských zařízeních. Aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení. Pomáhá zavádět nové či osvědčené metodické postupy do přímé práce školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence. Doporučuje vhodné formy dalšího vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Formou osobních návštěv na školách a ve školských zařízeních pomáhá řešit aktuální problémy související z výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek, drobné trestné činnosti, atd. Pravidelně udržuje kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, kteří se v prevenci angažují. Spolupracuje s referentem prevence sociálně patologických jevů zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávu o prevenci na školách a ve školských zařízeních či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje. Školy a školská zařízení Základní nástroj prevence ve školství představuje preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Realizace preventivního programu je pro každou školu a každé uvedené školské zařízení od závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. 21

22 Preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Sledována je celková účinnost programu i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v jeho rámci realizovány. Ředitel školy a školského zařízení Je odpovědný za naplňování preventivního programu dané školy či školského zařízení, vytváří podmínky pro jeho realizaci a zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami pro realizaci preventivního programu. Zodpovídá za správnost údajů uvedených v závěrečné zprávě o plnění Preventivního programu realizovaného školou či školským zařízením, která je zasílána oblastnímu metodikovi preventivních aktivit dané oblasti. Pověřuje kompetentního pracovníka funkcí Školní metodik prevence. Odpovídá za soustavné získávání odborné způsobilosti školního metodika prevence a umožňuje mu účast na vzdělávacích akcích. Zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je o preventivních aktivitách a programech školy nebo školského zařízení, vytváří prostor pro aktivní účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy nebo školského zařízení. Sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje pravidelné vyhodnocování preventivního programu a ze závěru vyvozuje opatření pro další období. Zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů. Při výskytu závažných sociálně patologických jevů na škole nebo ve školském zařízení uvědomí o této skutečnosti oblastního metodika preventivních aktivit a pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Školní metodik prevence Koordinuje přípravu a realizaci preventivních programů a aktivit ve škole nebo školském zařízení, podle aktuálních potřeb a podmínek programy inovuje a vyhodnocuje jejich účinnost. Odborně a metodicky pomáhá třídním učitelům a učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy. Doporučuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci preventivních programů a navazujících preventivních aktivit školy nebo školského zařízení. Vytváří ve spolupráci s dalšími pracovníky školy nebo školského zařízení pozitivní sociální klima, diagnostikuje příznaky vznikajících sociálně patologických jevů a navrhuje cílená intervenční opatření k včasné eliminaci těchto rizik. Spolupracuje s oblastním metodikem preventivních aktivit při řešení vzniklých sociálně patologických jevů v rámci školy nebo školského zařízení, spolupracuje na řešení krizových situací vyžadujících již spolupůsobení odborníků mimo školu a školské zařízení. Spolupracuje s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy nebo školského zařízení o činnosti těchto institucí a organizací. Zpracovává podklady o preventivních programech a aktivitách školy nebo školského zařízení pro oblastního metodika preventivních aktivit. 22

23 Podílí se na uskutečňování evaluace plánování, průběhu a výsledku realizovaných preventivních programů a aktivit. Úzce spolupracuje s oblastním metodikem preventivních aktivit, popř. referentem prevence sociálně patologických jevů, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahů. Účastní se vzdělávacích programů týkajících se rozvoje osobnosti a primární prevence na školách a ve školských zařízeních. 23

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Škola: Základní škola Veselí nad Lužnicí, Čs. Armády 210, okres Tábor Školní rok: 2015/2016 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických

Více

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ

KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ KA02 INKLUZE VE VZDĚLÁNÍ STUDIUM K VÝKONU SPECIALIZOVANÝCH ČINNOSTÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ PRIMÁRNÍ PREVENCE V PODMÍNKÁCH ŠKOLY A JEJÍ ZAŘAZENÍ DO ŠKOLNÍCH PORADENSKÝCH SLUŽEB Mgr. Jiřina

Více

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018

Školní preventivní strategie. Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace. na roky 2015 2018 Školní preventivní strategie Gymnázia a SOŠ, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvkové organizace na roky 2015 2018 Zpracovaly: Mgr. Hana Konečná metodik prevence pro obor vzdělání Gymnázium Mgr. Milena

Více

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA

Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA Základní škola Třebíč, Benešova 585, 674 01 Třebíč MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TŘEBÍČ, BENEŠOVA školní rok 2012-2013 Školní metodik prevence: Výchovný poradce: Mgr. Dana Fraňková Mgr.

Více

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny

ZŠ a MŠ Staňkovice. Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016. Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny ZŠ a MŠ Staňkovice Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 Název zařízení: Základní a mateřská škola Staňkovice, okres Louny Adresa: Postoloprtská 100, Staňkovice 439 49 Telefon: 415 721

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2014 /2015 S účinností od 1.9.2014 Základní údaje Název a adresa školy : Základní škola pro zrakově postižené Nám. Míru 19, 120 00 Praha 2 Ředitelka školy:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ŠKOLA ENERGETICKÁ A STAVEBNÍ, CHOMUTOV, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Koncepce školního poradenského střediska: pedagogicko psychologické poradenství RaDoSt (Rada dostupná studentům) 8-HP01-028/REV0 Strana 1 (celkem14) Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program 2009/2010 Gymnázium Český Brod Vítězná 616 PSČ 28227 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Gymnázium,Český Brod,Vítězná,616 RNDr. Magda Kudrnáčová, školní metodik sociálně-patologických

Více

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program školní rok 2015/2016 Obsah 1. Základní údaje o škole.......3 2. Základní pojmy...... 4 3. Systém organizace a řízení primární prevence rizikového chování u žáků... 6 3.1.

Více

Oblasti primární prevence Cíle programu

Oblasti primární prevence Cíle programu Obsah SoZŠ Integrál pro žáky se specifickými poruchami učení s.r.o. Vypracovala Mgr. Hana Štefaňáková, školní metodik prevence (aktualizace pro školní rok 2015-2016) Oblasti primární prevence Cíle programu

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro prevenci rizikových forem chování školní rok 2015/2016 Vzdělávací institut INTEGRA BRNOgymnázium, základní škola a mateřská škola s.r.o., Brno, Rašelinová 11, 628 00 Vypracovala:

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Prevence rizikového chování Školní rok 2013/2014 Základní škola při psychiatrické nemocnici Ústavní 91, Praha 8 pracoviště Poznaňská Školní metodik prevence 1 Mgr. Zdeňka

Více

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín

Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Minimální preventivní program Základní školy Emila Zátopka Zlín Školní rok: 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Marie Hradilová, školní metodička prevence Schválila: Mgr. Hana Chmelická, stat.zástupce pověřený

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2015 / 2016 A. PEDAGOGOVÉ A OSTATNÍ ZAMÉSTNANCI ŠKOLY ZÁKLADNÍ ÚDAJE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2015 / 2016 Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1. ZŠ A MŠ Jubilejní 3,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE STANDARDY PRIMÁRNÍ PREVENCE Zpracovatel: Moravskoslezský kraj (odbor školství, mládeže a sportu) Název projektu: Vytváření pozitivního sociálního prostředí ve školách Registrační

Více

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku.

MPP zasahuje do výchovně vzdělávacího procesu během celého školního roku. Minimální preventivní program Název školy: Gymnázium Mimoň, Letná 263 Zpracovala: Mgr. Marie Grigerová Ředitelka školy: Mgr. Emilie Ráčková Školní rok: 2015/16 Úvod Minimální preventivní program školy

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Příloha výroční zprávy č. 7 Minimální preventivní program Základní škola náměstí Interbrigády v Praze 6 A) Vzdělávací aktivity - vytváření žádoucích postojů žáků, pedagogických pracovníků a rodičů 1) K

Více

Plán minimálního programu prevence 2011/2012

Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Úvod Hotelová škola Mariánské Lázně Plán minimálního programu prevence 2011/2012 Preventivní aktivity vychází a jsou v souladu s níže uvedenými dokumenty: Strategie prevence sociálně patologických jevů

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie (školní preventivní program) ZŠ Štefánikova je dlouhodobým preventivním programem naší školy je součástí školního vzdělávacího programu je přizpůsoben konkrétním podmínkám

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN

ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN ZÁKLADNÍ ŠKOLA K. J. ERBENA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KORÁLKA MILETÍN STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 2014-2017 STRATEGIE SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15

Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Jamenská 555, Jablonné nad Orlicí 561 64 tel: 461 100 016 e-mail: skola@zs.jablonneno.cz Minimální preventivní program na školní rok 2014 15 Č.j.: 81/2014/RE Spisový znak: C4 Skartační znak: A/5 Platnost:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola, Lučany nad Nisou, okres Jablonec nad Nisou, přispěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Tento program navazuje na koncepci prevence zneužívání návykových látek a dalších sociálně

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Jaroměř Josefov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Pavlína Krámová, školní metodik prevence Charakteristika školy ŠVP ZŠ Jaroměř Josefov

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Skuhrov nad Bělou Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Minimální preventivní program je zaměřen na žáky 1. a 2. stupně ZŠ, žáky se SPU a chování, na pedagogické

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program MV Fišpanka, Pod Balkánem 599 šk. rok 2015/2016 Střední škola Centrum odborné přípravy technickohospodářské Praha 9 Poděbradská1/179 Vypracovala: Hana Tejnorová výchovná poradkyně

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016

ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Název

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE. na období Základní škola a Mateřská škola Horní Moštěnice, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE na období 2012 2017 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Garant programu: Školní metodik prevence: Mgr. Silvie Häuserová Mgr. Renata Řezníčková SITUACE ŠKOLY Ředitel školy:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Hotelová škola, OA a SPŠ Teplice, Benešovo náměstí 604/1 Teplice 415 49 (úsek: SPŠ) Jméno

Více

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy Základní škola speciální, Základní škola praktická a Praktická škola Litoměřice, Šaldova 6, detašované pracoviště

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-421/09-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-421/09-T Název školy: Základní škola a Mateřská škola Andělská Hora, okres Bruntál Adresa: Andělská Hora 215, 793 32 Andělská

Více

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28)

Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí Preventivní program (dle aktualizovaného metodického pokynu MŠMT č. j. 21291/2010-28) 2015/2016 Obsah: 1. Úvod 2. Charakteristika školy 3. Cíle preventivního

Více

Poskytová ní poradenských služ eb:

Poskytová ní poradenských služ eb: Poskytová ní poradenských služ eb: Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žá kům, studentům, jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením podle

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK: 2015/2016 Základní škola a Mateřská škola Dětmarovice, příspěvková organizace Dětmarovice 1002 735 71 Předkladatel: Zodpovědná osoba: Mgr. Pavla Zelenková Mgr.

Více

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015

Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování PPP ÚK 2013 2015 Strategie primární prevence rizikových projevů chování (dále jen Strategie) 2013-2015 vychází z: 1. Závěrečné zprávy - hodnocení

Více

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy

Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Nabídkový list akreditovaných programů Etické výchovy Centrum celoživotního učení při Cyrilometodějském gymnáziu a MŠ v Prostějově bylo založeno s cílem podporovat další vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola Opatovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Opatovice 66 664 61 Rajhrad tel.: 547 232 332 IČ: 71004033 Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 1. Charakteristika

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků

Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 2009/2010. Rizika sociálně patologického chování žáků SŠ prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava Poruba, 7.listopadu, příspěvková organizace Vyhodnocení dotazníkového šetření pro rodiče žáků 009/00 Rizika sociálně patologického chování žáků Vypracovala: Mgr. M. Janoušková

Více

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9.

Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2. Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE. platný od: 1.9. Střední Průmyslová Škola na Proseku 190 00 Praha 9 Prosek, Novoborská 2 Školní vzdělávací program DOMOV MLÁDEŽE platný od: 1.9.2015 Mgr. Jiří Bernát ředitel školy Identifikační údaje Název školy: Střední

Více

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019

STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor sociálních věcí Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY KRAJE VYSOČINA NA OBDOBÍ 2016-2019 tel.: 564 602 820, fax: 564 602 427, e-mail:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM pro školní rok 2013/2014 Školní metodik prevence: Bc. Iva Krausová Základní škola a mateřská škola Vrchotovy Janovice 257 53, Vrchotovy Janovice 95 www.vrchotovyjanovice-skola.cz

Více

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012

DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR odbor sociálních služeb a sociální práce DOPORUČENÝ POSTUP Č. 1/2012 K REALIZACI ČINNOSTÍ SOCIÁLNÍ PRÁCE NA OBECNÍCH ÚŘADECH TYPU II., TYPU III., ÚJEZDNÍCH A KRAJSKÝCH

Více

Preventivní program ve školním roce 2015 2016

Preventivní program ve školním roce 2015 2016 Preventivní program ve školním roce 2015 2016 ZŠ J. A. Komenského Chodov, Smetanova 738, okres Sokolov, příspěvková organizace Smetanova 738, 357 35 Chodov Výchovný poradce Metodik prevence Mgr. Monika

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ...

Obsah ÚVOD 4 2 KONCEPCE A ROZVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V MSK, NAPLŇOVÁNÍ DZ MSK, JEHO CÍLŮ A OPATŘENÍ... 53 KRAJE U PŘÍLEŽITOSTI DNE UČITELŮ... Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 ÚVOD 4 Obsah 1 STAV A VÝVOJ VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY... 5 1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SÍTI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ...

Více

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství

Preventivní program školy 2015 / 16. I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství Preventivní program školy 2015 / 16 I. Školní program pedagogicko-psychologického poradenství 1. Jednorázové aktivity a) činnost výchovné a kariérní poradkyně a metodičky prevence pro 1. stupeň - pomoc

Více

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018

PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 PRACOVNÍ MATERIÁL MŠMT NÁVRH AKČNÍHO PLÁNU INKLUZIVNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA OBDOBÍ 2016-2018 Obsah Úvod... 2 VIZE... 4 Struktura akčního plánu... 5 Strategická cesta 1: Čím dříve, tím lépe... 6 Strategická cesta

Více

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ

Minimální preventivní program. Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Minimální preventivní program Základní škola a mateřská škola Středokluky, okr Praha - západ Zpracovatel : Mgr. Dagmar Kubíčková Realizátor : výchovný poradce a všichni učitelé Termín realizace : školní

Více

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz

Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz Základní škola Větřní, Školní 232, 382 11 Větřní Tel. 380 732 352 E-mail: kopackova@zsamsvetrni.cz zsvetrni.pomoc@email.cz 1 Obsah 1) Projekt str. 3 2) Základní údaje str. 4 3) Prevence realizovaná v rámci

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Škola: ZŠ Březová, okres Sokolov, Komenského 232 Šk.r.: 2015/2016 Předkladatel: ŠMP-Mgr. Dana Kučerová Zodpovědná osoba: ředitel školy Mgr. Jiří Daneš Minimální preventivní

Více

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41

2 Koncepce a rozvoj vzdělávání v MSK, naplňování DZ MSK, jeho cílů a opatření... 41 Výroční zpráva o stavu a rozvoji vzdělávací soustavy v Moravskoslezském kraji za školní rok 2006/2007 Obsah Úvod...................................................................... 4 1 Stav a vývoj vzdělávací

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola a mateřská škola Velemín, okres Litoměřice se sídlem Velemín 170, 411 31 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY SMĚRNICE K PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ Pedagogická rada projednala dne

Více

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY

Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE ŠKOLY 2012-2016 Motto Plánuje-li se na rok, je třeba zasít obilí. Plánuje-li se na desetiletí, je nutno zasadit stromy. Plánuje-li se na

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Kladno, C. Boudy 1188. C. Boudy 1188, 272 01 Kladno. Identifikátor školy: 600 044 262 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kladno, C. Boudy 1188 C. Boudy 1188, 272 01 Kladno Identifikátor školy: 600 044 262 Termín konání inspekce: 8. 10. březen 2006

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Školní rok 2015/2016 Základní škola a mateřská škola Ochoz u Brna, okres Brno-venkov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2015/2016 Školní metodik prevence: Mgr. Jitka Pospíšilová Realizátor: Základní škola a mateřská

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Loštice, okres Šumperk, příspěvková organizace pro školní rok 2015 /2016 Název a adresa školy Jméno a příjmení ředitele Základní škola Loštice, okres Šumperk,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava

ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava ČESKÁ REPUBLIKA Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát - oblastní pracoviště Ostrava INSPEKČNÍ ZPRÁVA Pedagogicko - psychologická poradna Opava, Matiční dům, Rybí trh 7-8, 746 01 Opava Identifikátor:

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Jičín, Pod Čeřovkou 709 Adresa: Pod Čeřovkou 709, 506 01 Jičín Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola Tábor-Měšice Míkova 64, 391 56 TÁBOR-MĚŠICE Jméno a příjmení pí ředitelky

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV

ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAKTICKÁ BOCHOV OKRUŽNÍ 367, 364071 Bochov ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE Příloha ŠVP pro ZV Oáza ( školní rok 2007 2010 ) Zpracovala : Mgr. Marta Giorgiutti, školní metodik prevence Garant

Více

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH

PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PROGRAMY SPECIFICKÉ PRIMÁRNÍ PREVENCE VE ŠKOLÁCH PhDr. Pavel Letý konference Mladiství a návykové látky možnosti pomoci v Moravskoslezském kraji Ostrava 15. 9. 2015 SPECIFICKÁ PRIMÁRNÍ PREVENCE Aktivity

Více

Program minimální prevence rizikového chování

Program minimální prevence rizikového chování Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 PSČ 751 52, tel.: +420 581 291 203, fax: +420 581 291 204 www.gjb-spgs.cz; e-mail: info@gjb-spgs.cz Ředitelka školy: Mgr. Romana

Více

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ

Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ Systém koordinace primární prevence rizikového chování M G R. JANA HAVLÍKOVÁ, ODDĚLENÍ PREVENCE ZSP Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zpracovává Národní strategii a akční plán PPRCH dětí a

Více

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77

Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 Primární preventivní program ve školním roce 2015/2016 Základní škola Josefa Vohradského Šluknov T. G. Masaryka 678, Šluknov 407 77 1. Úvod Prevence rizikového chování dětí a mládeže je nedílnou součástí

Více

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY

SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY SVČ KROUŽKY PRO DĚTI STŘEDNÍ ČECHY KONCEPCE ROZVOJE ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ pro období školních roku 2015/2016 až 2020/2021 V Praze dne 15. 9. 2015 Předkládá: PhDr. Mgr. Marek Vraný Projednáno na pedagogické

Více

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 KONCEPCE MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kamila Sobotková MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM (MPP) Školní rok: 2015/2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program 1 Školní rok: 2011/2012 Minimální preventivní program 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE (metodika str. 6) Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 296 200

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM září 2010 červen 2011 Předkladatel: ZŠ a MŠ Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Více

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS

A. ZMAPOVÁNÍ SITUACE V OBLASTI SPJ PRO VYTÝČENÍ CÍLŮ ŠPS ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2014-2019 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tato školní preventivní strategie (ŠPS) : Základní škola

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát Pardubice Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna, Pardubice-Polabiny, Družby 334 Družby 334, 530 09 Pardubice-Polabiny Identifikátor: 600 034 003 Termín konání

Více

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace, J. Žižky 1355 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Zpracovala: Mgr. Ivana Bezděková metodik prevence Předkládá: Mgr.

Více

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015

Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Základní škola Ústí nad Labem, příspěvková organizace, Mírová 2734 / 4, 400 11, Ústí n. L. Zpráva o činnosti v oblasti primární prevence ve školním roce 2014 / 2015 Mgr. Martin Nosek Metodik primární prevence

Více

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina

ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56. Bezpečnostní analýza kraje Vysočina ZK-05-2008-18, př. 1 Počet stran: 56 Bezpečnostní analýza kraje Vysočina 1 Obsah I. Úvod II. Legislativa a vymezení základních pojmů III. Doporučení k prevenci kriminality v kraji IV. Bezpečnostní analýza

Více

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016

KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 KONCEPCE PREVENCE KRIMINALITY KRAJE VYSOČINA na léta 2013-2016 1 Koncepce prevence kriminality Kraje Vysočina na léta 2013 až 2016 1. Východiska Koncepce je navržena na základě: Strategie prevence kriminality

Více

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010

Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2005-2010 Zpracovala Darina Skokanová, krajský protidrogový koordinátor Olomouc, srpen 2004 Strana 1 (celkem 60) 1 PŘEDMLUVA... 3 2 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA

Více

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb

Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb Pedagogicko-psychologická poradna 5 odstavce 3 bod c,d,e c) poskytuje poradenské služby žákům se zvýšeným rizikem školní neúspěšnosti nebo

Více

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21

Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 Grantový projekt CZ.1.07/1.3.04/02.0016 Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLA 21 ČÁST II. PROFESNÍ MANAŽERSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ŘEDITELŮ / ZÁSTUPCŮ

Více

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle)

Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Minimální preventivní program ( ZŠ Ch. Masarykové, Velká Chuchle) Školní rok 2014-2015 Hlavní cíle: - prosazování zdravého životního stylu dětí a potažmo jejich rodin - rozvíjení protidrogových postojů

Více

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

VYHLÁŠKA. č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních VYHLÁŠKA č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ze dne 9. února 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 121 odst. 1 a 123

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY

TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY TISKOVÁ ZPRÁVA SEKRETARIÁTU RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY Testování moči ani hledání drog pomocí psů nepatří mezi preventivní opatření ve školách V posledních týdnech se v médiích opakovaně

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-490/08-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-490/08-14 Základní škola a Mateřská škola Havířov - Město Na Nábřeží, příspěvková organizace Adresa: Na Nábřeží 49/1374,

Více

Roční plán činnosti školy

Roční plán činnosti školy Roční plán činnosti školy školní rok 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Miroslav Kuś, ředitel školy Ostrava, srpen 2010 Úvod Školní rok 2010/2011 je pro Střední uměleckou školu v Ostravě, příspěvkovou organizaci

Více

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí

Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí K Rakůvkám 1, Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1, tel., fax.: 566 523 132, e-mail: velmez@vuvm.cz Středisko výchovné péče Velké Meziříčí Náměstí 79/3,

Více

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121

Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/121 Fakultní škola Pedagogické fakulty University Karlovy telefon : 267 310 706, e-mail: skola@lobkovicovo.cz, www.lobkovicovo.cz IČ:

Více

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS

OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků Drogový informační systém (DIS) Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS OBSAH Seznam tabulek... 3 Seznam obrázků... 3 1. Drogový informační systém (DIS) - 2005... 4 2. Incidence žadatelů o léčbu - uživatelů drog v MS kraji... 4 3. Incidence žadatelů o léčbu - gamblerů v MS

Více

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016

Základní teze analýzy potřeb v území. v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje. Únor 2016 Základní teze analýzy potřeb v území v rámci Krajského akčního plánování vzdělávání Středočeského kraje Únor 2016 1. Které jsou rozvojové priority kraje a jak se promítají do oblasti vzdělávání? 2. Které

Více

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3

PŘEDMLUVA...2 I.. ÚVOD.DO.PROBLEMATIKY...3 Strategie integrace romské komunity Moravskoslezského kraje na období 2006-2009 Obsah PŘEDMLUVA...2 I. ÚVOD DO PROBLEMATIKY...3 1. VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ...3 2. ZÁMĚR STRATEGIE...5 II. ANALYTICKÁ ČÁST...6

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497

VNITŘNÍ ŘÁD. Dětského domova a školní jídelny, Vrchlabí, Žižkova 497 DĚTSKÝ DOMOV A ŠKOLNÍ JÍDELNA, VRCHLABÍ, ŽIŽKOVA 497 Tel.:499 421 516 IČO: 60153423 PSČ: 543 01 Tel./fax: 499 421 228 ČNB HK č. ú.: 1434601/0710 Č.j.:DDaŠJ 365/2015 Vrchlabí 9. 10. 2015 VNITŘNÍ ŘÁD Dětského

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016 34. základní škola Plzeň Gerská 32 323 23 Plzeň ------------------------------ tel: 378 028 801 e-mail:zs34@zs34.plzen-edu.cz www.zs34.plzen-edu.cz Minimální preventivní program pro školní rok 2015/2016

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program ZŠ Horní, Brno 2015/2016 Mgr. Martina Čuperová Školní metodik prevence 1 Úvod: MPP je určen pro žáky, rodiče, pedagogické i nepedagogické pracovníky naší školy. Cíle programu:

Více

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková

Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002. Vypracovala: Bc. Petra Belková Městský úřad Příbram Orientační průzkum drogové problematiky na základních školách okresu Příbram 2001/2002 Vypracovala: Bc. Petra Belková bývalá protidrogová koordinátorka v souč. sociální asistentka

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Pedagogicko-psychologická poradna II, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1/2656 Kpt. Vajdy 1, 700 30 Ostrava - Zábřeh Identifikátor pedagogicko-psychologické

Více

Koncepce školy na období 2016 2022

Koncepce školy na období 2016 2022 Koncepce školy na období 2016 2022 Předložený návrh koncepce školy vychází z mého osobního přesvědčení, z mých dosažených pedagogických zkušeností a mého odhodlání něco změnit ve prospěch školy. Jsem si

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Školní rok: 2011 / 2012 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Telefon na ředitele 553768030 E-mail na ředitele Minimální preventivní program

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín Minimální preventivní program Školní rok 2015/2016 Vypracovala: Mgr. Kristýna Olexová školní metodik prevence OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 CHARAKTERISTIKA

Více