Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského"

Transkript

1 Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj 2002

2 Obsah str. Úvod Charakteristika Moravskoslezského kraje Analýza současného stavu v oblasti sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Cíle Moravskoslezského kraje v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních Instituce v systému prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Předškolní vzdělávání Základní vzdělávání Středoškolské vzdělávání Cíle a aktivity škol a školských zařízení Shrnutí současného stavu v prevenci sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji - SWOT analýza Krátkodobé a střednědobé cíle Moravskoslezského kraje Dlouhodobé cíle Moravskoslezského kraje Závěr Zdroje použitých informací Přílohy a. 1 Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji A.. 2 Preventivní program realizovaný školou či školským zařízením A.. 3 Vymezení činností a kompetencí subjektů pracujících v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních 2

3 Úvod Mezi sociálně patologické jevy neřadíme pouze drogové a jiné závislosti (včetně virtuálních drog, alkoholu a kouření) a šikanu, tedy dva hlavní problémy, o kterých se nejčastěji mluví a píše. Patří k nim také vandalismus a jiné formy násilného chování, záškoláctví, xenofobie, rasismus, intolerance a antisemitismus. Mimo školy a školská zařízení se také často setkáváme s kriminalitou (nejčastěji jsou to krádeže v obchodních centrech), delikvencí a patologickým hráčstvím. Základním principem strategie prevence nežádoucích sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v resortu školství je výchova ke zdravému životnímu stylu u dětí a mládeže. Ve vztahu k prevenci na školách a ve školských zařízeních je třeba zdůraznit základní východisko efektivní prevence: nelze efektivně působit ani rozvíjet vzdělávání bez tvorby optimálních podmínek pro tyto procesy; není prevence bez proměny školy. Jádrem preventivní strategie je komplexní změna ve školní výchově, která zahrnuje vše, co se ve škole děje - chování učitelů k žákům, vztahy mezi žáky a učiteli, metodika školní práce, spolupráce s rodiči, vzdělávání pedagogů a estetika prostředí. Nosným prvkem strategie prevence jsou komplexní volnočasové programy a vzájemně propojený a fungující systém všech subjektů pracujících v dané oblasti. Cílovou skupinou, na kterou se strategie prevence sociálně patologických jevů zaměřuje jsou děti a mládež na školách a ve školských zařízeních, a proto je strategie určena zejména školám a školským zařízením Moravskoslezského kraje. Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji pro rok se vztahuje na primární prevenci a navazuje na cíle a koncepci Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období a zároveň vychází z Dlouhodobého záměru rozvoje vzdělávání a výchovně vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje. 1 Charakteristika Moravskoslezského kraje Moravskoslezský kraj je tvořen 6 okresy Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava. Moravskoslezský kraj (dále jen MSK) patřil a patří mezi nejdůležitější průmyslové regiony střední Evropy. Počtem obyvatel ( ) se řadí k nejlidnatějším krajům v České republice. Základním rysem současné populační situace v Moravskoslezském kraji je jeho nízká porodnost (tento jev však lze pozorovat i v dalších krajích České republiky). Moravskoslezský kraj má vysokou nezaměstnanost související s omezením těžby uhlí a těžkého průmyslu. V celém kraji bylo k datu evidováno nezaměstnaných osob (15,1 %). 3

4 2 Analýza současného stavu v oblasti sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Moravskoslezský kraj patří podle výskytu sociálně patologických jevů mezi nejohroženější místa v České republice spolu s hlavním městem Prahou a kraji Ústeckým a Jihomoravským. Nejvíce rozšířenými negativními jevy v Moravskoslezském kraji je kriminalita, šikana na školách a ve školských zařízeních a zneužívání návykových látek. Děti a mladiství v MSK se na celkové trestné činnosti dětí a mladistvých v celé České republice podílejí 25%. V roce 2001/2002 byl na základě požadavku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ČR) proveden výzkum zaměřený na sociální klima v prostředí základních škol v České republice a prevenci šikany. Z výzkumu vyplynulo, že agresivita je na školách stále častějším jevem. Zjištění, že 41% dětí je v základních školách v České republice šikanováno, je alarmující výsledek. Toto číslo nasvědčuje, že šikana může být častou příčinou traumatizace dětí a mládeže od 6 do 18 let. Z údajů Krajské hygienické stanice v Ostravě vyplývá, že drogami je v MSK nejvíce ohrožená skupina dětí a mladistvých a to 48,3% z celkového počtu nově evidovaných uživatelů drog v roce V roce 2000 byl proveden výzkum české mládeže s názvem Mládež a drogy 2000 projekt podpory zdraví Ministerstva zdravotnictví ČR. Výsledky epidemiologického přehledu o užívání drog potvrdily, že narkomani v České republice jsou čím dál mladší. I věk prvního kouření a pití alkoholu u dětí a mládeže se snižuje. Především školy a školská zařízení by měly být prvním z míst, kde formou efektivní primární prevence budou děti před škodlivostí experimentování s drogami varovány. Bohužel jsou jedním z míst, ve kterém si drogu mohou děti snadno opatřit. Do kategorie závislostí nelze nezařadit patologické hráčství neboli gambling. Gambling v Moravskoslezském kraji byl zaznamenán u 123 osob ze 4 okresů kraje, tj. 9,6 osob na 100 tis. obyvatel, z toho necelými 5% jsou zastoupeni adolescenti (15-18 let). Počty léčených gamblerů v Moravskoslezském kraji jsou ve srovnání s ostatními regiony České republiky nejvyšší (21,8%), následuje kraj Zlínský s 7,4% a Královehradecký se 11,6%. Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji včetně statistických údajů je popsána v příloze č Cíle Moravskoslezského kraje v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních Hlavním cílem Moravskoslezského kraje v oblasti prevence je snížit nárůst negativních jevů u dětí a mládeže výchovou ke zdravému životnímu stylu (posilování osobní odpovědnosti za kvalitu svého života, podpora sebevědomí, atd.). S tím však musí být spojeno vytvoření uceleného systému vzdělávání v oblasti sociálně patologických jevů. 3.1 Instituce v systému prevence sociálně patologických jevů Páteř systému prevence v resortu školství tvoří: odborný pracovník MŠMT ČR, referent prevence sociálně patologických jevů, oblastní metodik preventivních aktivit a školní metodik prevence. Činnost a informovanost těchto institucí je navzájem propojena a je provázána s činnostmi institucí působících v dalších resortech. Vymezení činností a kompetencí těchto pracovníků je uvedeno v příloze č. 3. 4

5 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pracovník úseku prevence odboru pro mládež Krajský úřad Moravskoslezský kraj referent prevence sociálně patologických jevů Pedagogicko-psychologická poradna oblastní metodik preventivních aktivit Škola či školské zařízení školní metodik prevence 3.2 Prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Předškolní vzdělávání Předškolní pedagog má v současnosti dostatečný prostor ve volbě různých pedagogických přístupů a v nabídce informačních zdrojů, ale je zároveň nucen samostatně pracovat, rozhodovat se a nést osobní zodpovědnost. Měl by umět vytvořit vzdělávací program pro předškolní vzdělávání a realizovat jej dle možností a podmínek konkrétní mateřské školy. Úkolem pedagoga není pouze předávat poznatky, ale rozvíjet osobnost dítěte a motivovat jej ke spolupráci a kladným vztahům k okolí. Předškolní dítě se učí především na základě své interakce s okolím a svou vlastní prožitkovou zkušeností. Vzdělávací činnosti a prevence sociálně patologických jevů v mateřské škole by měly být proto založeny na přímých zážitcích dítěte, na dětské zvědavosti a spontánnosti a na přirozené potřebě objevovat Základní vzdělávání V prevenci sociálně patologických jevů mohou učitelé v základní škole citlivě reagovat na vzniklou situaci, využít podnětů žáků, příležitosti vhodného vyučovacího tématu. Předpokládá to odpovídající informovanost o problému a vlastní náhled. Pedagogové se musí naučit zapracovat téma prevence sociálně patologických jevů do hodin kteréhokoliv vyučovacího předmětu. V souvislosti se zapracováním témat prevence do výuky lze vhodně využít metodu aktivního sociálního učení. Díky této metodě probíhá výuka v příznivém skupinovém klimatu, v němž žáci zacházejí se svými problémy tak, že se tyto problémy stávají materiálem pro vlastní učení. Metodu aktivního sociálního učení lze také využít ve výuce středoškolského vzdělávání Středoškolské vzdělávání Jako jednou z možných účinných prevencí se v současnosti jeví tzv. adaptační kurz. Tento kurz je zejména určen studentům prvních ročníků, tedy mládeži ve věku let. Aby kurz 5

6 splnil svůj účel, absolvují ho studenti v posledních týdnech prázdnin, ještě před nástupem do prvního ročníku školy. Podstatou kurzu je, že za pomoci psychosociálních technik dojde ke stmelení a vytvoření zdravého třídního kolektivu. Kurz vede k vzájemnému poznání všech zúčastněných, k rozvoji tvořivosti, sociálních dovedností, k rozvoji vůle i sebepojetí. Úspěšnosti kurzu napomáhají stejné startovací podmínky pro všechny zúčastněné děti se navzájem neznají, pohybují se v novém a jim neznámém prostředí, takže žádný z účastníků není vůči ostatním ve výhodě. Svého třídního učitele mají možnost poznat v různých situacích a mimo školní prostředí. V posledních letech se osvědčilo opakování adaptačních kurzů i s žáky, kteří při nástupu do školy adaptační kurz absolvovali a nyní jsou již ve vyšších ročnících. Adaptační kurz je kvalitním startovacím blokem pro další aktivity v prevenci negativních jevů na dané škole Cíle a aktivity škol a školských zařízení Vytváření podmínek pro realizaci prevence, preventivních programů a úkolů a aktivit obsažených ve Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období a ve strategiích a koncepcích na ni navazujících na úrovni kraje, školy či školského zařízení. Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti sociálně patologických jevů v souladu s Národními vzdělávacími osnovami pro oblast prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR. Spolupráce s rodiči, popř. zákonnými zástupci, v oblasti prevence, informování rodičů a zákonných zástupců o preventivních programech a aktivitách školy nebo školského zařízení, vytvoření prostoru pro aktivní účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy nebo školského zařízení. Zpracování a naplňování kvalitních preventivních programů (viz příloha č. 2) na školách a ve školských zařízeních a vybavení školy či školského zařízení odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami pro jejich realizaci. Monitoring efektivity jednotlivých preventivních aktivit, pravidelné vyhodnocování preventivních programů a aktivit a ze závěrů vyvozování opatření pro další období. Systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů, ve kterých lze prevenci uplatnit. Poskytování poradenských služeb školního metodika prevence a výchovného poradce žákům a jejich rodičům i ostatním pedagogům ve škole či školském zařízení (např. vytvoření infosystému ve školách v oblasti prevence, shromažďování a šíření cílených informací, jak se chovat v kritických situacích, aj.). Podporování postupného zavádění profese školního psychologa, popř. školního speciálního pedagoga, do škol a školských zařízení a budování podmínek pro vytváření školního poradenského pracoviště v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Větší využití školských zařízení pro volnočasové aktivity i v odpoledních hodinách (vytváření otevřených center volného času, mládežnických a školních klubů, vytvoření systému zájmového vzdělávání dětí a mládeže v jednotlivých oblastech, zakládání komunitních škol ). Pomocí aktivního sociálního učení a jiných podobných metod působit na rozvoj osobnosti a sociálního chování jednotlivce a skupin dětí. 6

7 3.2.5 Shrnutí současného stavu v prevenci sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji v roce 2002 formou SWOT analýzy S silné stránky existence sítě středisek volného času a nestátních neziskových organizací v oblasti volného času a sportu fungující nabídka a poptávka volnočasových programů pro děti a mládež existence metodických pokynů a strategie MŠMT ČR v oblasti prevence existence sítě metodiků prevence na školách a ve školských zařízeních profesionální postoj oblastních metodiků preventivních aktivit v rámci regionální spolupráce O příležitosti celkový vliv na mnohostranný rozvoj mladé generace a motivace a aktivní přístup dorůstající generace k životu možnost systematického a dlouhodobého vzdělávání metodiků prevence, včetně organizátorů volného času možnost realizace preventivních programů na školách a ve školských zařízeních v návaznosti na metodické pokyny MŠMT ČR vytvoření stabilního grantového systému krajského úřadu informovanost široké veřejnosti o volnočasových a sportovních aktivitách vytvořením krajského informačního systému v této oblasti zapojení veřejnosti do problematiky sociálně patologických jevů a volného času rozsáhlejší začlenění škol do systému nabídky volnočasových, sportovních a vzdělávacích aktivit, například podporování vzniku komunitních škol využití existující kapacity sportovních zařízení pro zvýšení nabídky sportovních aktivit možnost podpory krajských soutěží v rámci grantového systému MSK kvalitní preventivní program jako základní nástroj prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních W slabé stránky nedostatečná informovanost o nabídce volnočasových a sportovních aktivit v kraji nedostatečný systém vzdělávání metodiků prevence nedostatečná aktivita škol v práci s dětmi a mládeží v mimoškolní době a sociální klima škol nedostatečná koordinace aktivit státních a nestátních subjektů v této oblasti nedostatečná odpovědnost populace za své zdraví nedostatečné finanční krytí programů na boj proti negativním jevům vysoká míra nezaměstnanosti v kraji T ohrožení podcenění významu a okrajové vnímání prevence sociálně patologických jevů a volnočasových aktivit nezájem médií o pozitivní dění v oblasti mimoškolních aktivit negativní dopad vlivu médií na děti a mládež zánik subjektů, pracujících s dětmi a mládeží nárůst negativních jevů hrací automaty, sprejerství, agresivní fandovství, rasizmus, xenofobie, šikana, brutalita k slabším malý zájem rodičů o volnočasové aktivity nerespektování hodnot minoritních skupin tolerantní přístup společnosti k určitým návykovým látkám dopad výchovy v dysfunkčních rodinách vzhledem k velkému počtu škol a školských zařízení obtížnost přímého kontaktu s nimi zhoršení podmínek pro volnočasové aktivity v souvislosti se zánikem malotřídních škol v menších obcích existence návykových látek přímo na školách a ve školských zařízeních nedostatečná aktivita rodičů na školách a ve školských zařízeních v prevenci sociálně patologických jevů 7

8 Krátkodobé a střednědobé cíle Moravskoslezského kraje Prohloubit spolupráci po linii MŠMT ČR MSK Pedagogicko-psychologické poradny školy a školská zařízení Pedagogicko-psychologické poradny MSK MŠMT ČR. Koordinovat neziskovou a státní sféru v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Podporovat dotační politiku v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Spolupracovat s oblastními metodiky preventivních aktivit. Spolupracovat s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Moravskoslezského kraje, který má v kompetenci prevenci sekundární a terciární. Spolupracovat při tvorbě Strategie protidrogové politiky Moravskoslezského kraje s Odborem sociálních věcí a zdravotnictví Moravskoslezského kraje. Vybudovat aktivní webové stránky zabývající se problematikou prevence sociálně patologických jevů. Zařadit hodnocení preventivních programů a aktivit realizovaných školami a školskými zařízeními v oblasti prevence jako jeden z ukazatelů periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení. Podporovat tzv. adaptační kurzy na středních školách v Moravskoslezském kraji. Podporovat efektivnější a rovnoměrné zavádějí metody aktivního sociálního učení do škol a školských zařízení. Spolupracovat s Ostravskou univerzitou, především s Pedagogickou fakultou, při tvorbě standardů (dokument, který má pomoci vyučujícím na vysokých školách se začleněním oblasti prevence do výuky) v oblasti prevence sociálně patologických jevů pro pregraduální vzdělávání na vysokých školách Dlouhodobé cíle a aktivity Moravskoslezského kraje Vytvořit síť spolupracujících škol (zajistit využívání a rozšiřování zkušeností nejlepších škol, jejich přenášení na ostatní školy). Vytvořit krajský systém vzdělávání v oblasti prevence negativních jevů v návaznosti na celorepublikový systém. Vybudovat společnou podpůrnou infrastrukturu (propojit činnost vzdělávacích institucí, rozšířit spolupráci s vysokými školami v regionu, prohloubit spolupráci s neziskovými organizacemi). Zavést účinnější systém kontroly plnění Preventivního programu realizovaného školou či školským zařízením. Podporovat postupné zavádění profese školního psychologa, popř. školního speciálního pedagoga, do škol a školských zařízení. Podporovat dotační politiku v oblasti prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních ze státního rozpočtu a z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Podporovat účast oblastních metodiků preventivních aktivit na zážitkových programech a sebepoznávacích výcvicích vedoucích k rozvoji osobnosti, schopností, sebepoznání, apod. Navázat spolupráci s Českou školní inspekcí v oblasti kontroly preventivních programů na školách a ve školských zařízeních. Podporovat zavádění Školních preventivních programů pro mateřské a základní školy v návaznosti na Rámcový program, který je základním východiskem pro vypracování preventivních programů škol. 8

9 4 Závěr Prevence sociálně patologických jevů není pro většinu občanů společnosti příliš oblíbené téma. Většina lidí netuší, jakým nebezpečím negativní jevy jsou a jak závažné téma prevence je, dokud se tento problém nedotkne i jeho rodiny. Hlavním cílem prevence sociálně patologických jevů je děti a mládež ochránit před nežádoucími jevy, které je ve společnosti obklopují. Důležitou úlohu v tomto směru musí sehrát nejen rodina a škola, ale i stát. Moravskoslezský kraj si je vědom skutečnosti, jak důležitou úlohu v oblasti prevence sociálně patologických jevů zastávají samotní jednotlivci, školy a školská zařízení i další organizace pracující s dětmi a mládeží. Proto je jeho cílem maximálně podporovat takové činnosti, které povedou ke snižování nežádoucích sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v kraji. 5 Zdroje použitých informací - Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na období Rámcový program pro předškolní vzdělávání Č.j.: 14132/ Školní preventivní program pro mateřské školy a školská zařízení - Národní program rozvoje vzdělávání v České republice - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 14514/ k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 28275/ k prevenci a řešení šikanování - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 10194/ k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví - Metodický pokyn MŠMT ČR Č.j.: 13409/98-24 Metodický list k poskytování poradenských služeb na školách a ve školských zařízeních - Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích - Zákon č. 79/1978 Sb., o školských zařízeních - Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů - Vyhláška č. 130/1980 Sb., o výchovném poradenství - Výroční zpráva Krajské hygienické stanice v Ostravě za rok Výroční zpráva Policie ČR - Sociální klima v prostředí základních škol ČR a prevenci šikany výzkum Institutu dětí a mládeže MŠMT ČR 9

10 Příloha č. 1 Charakteristika sociálně patologických jevů v Moravskoslezském kraji Kriminalita dětí a mládeže v Moravskoslezském kraji V následujících tabulkách byly použity statistické údaje Policie ČR. I když jsou kraje v těchto statistikách rozděleny podle starého členění (jedná se celkem o 8 krajů) přesto zaujímá Severní Morava první místo (viz. tabulka č. 1a a 1b a tabulka č. 2a a 2b). Tabulka č. 1a: Násilné trestné činy mladistvých (15-18 let) Severní Morava Česká republika Tabulka č. 1b: Majetkové trestné činy mladistvých (15-18 let) Severní Morava Česká republika Tabulka č. 2a: Násilné kriminální činy dětí do 15 let Severní Morava Česká republika Tabulka č. 2b: Majetkové kriminální činy dětí do 15 let Severní Morava Česká republika V tabulkách č. 3 a 4 jsou uvedeny údaje o kriminálních činech dětí a trestných činech mladistvých v roce 2001 a V tabulce č. 4 jsou uvedeny kriminální a trestné činy za uplynulý půlrok Tabulka č. 3: Kriminální činy dětí a trestné činy mladistvých v MSK za rok 2001 Název Děti Mladiství Vražda 2 7 Násilné činy Mravnostní činy Majetkové činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Hospodářské činy Ostatní trestné činy Celkem

11 Tabulka č. 4: Kriminální činy dětí a trestné činy mladistvých v MSK za období Název Děti Mladiství Vražda 0 0 Násilné činy Mravnostní činy Krádeže vloupáním Krádeže prosté Majetkové činy Hospodářské činy 5 20 Ostatní trestné činy Celkem Děti a mladiství v MSK se na celkové trestné činnosti dětí a mladistvých v celé České republice podílejí 25%. Za první půlrok 2002 děti a mladiství v Moravskoslezském kraji spáchali celkem 634 násilných činů, z čehož např. 236 případů bylo úmyslné ublížení na zdraví, 44 případů nebezpečného vyhrožování, 110 případů vydírání, 30 případů omezení a zbavení osobní svobody a 243 loupeží. Mezi mravnostní činy dětí a mladistvých se řadí zejména znásilnění (10 případů) a pohlavní zneužívání (46 případů). Do kategorie ostatní byly zařazeny takové trestné činy jako výtržnictví (2 778), sprejerství (118), hanobení národa, přesvědčení a rasy (12), nedovolená výroba a distribuce omamných látek a jedů (90) a šíření toxikomanie (44). Šikana na školách a ve školských zařízeních v Moravskoslezském kraji Jelikož v současné době Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu MSK nemá statistiky o šikaně na školách a ve školských zařízeních v kraji, byly v této kapitole použity výsledky výzkumné studie z roku 2001/2002 zaměřené na sociální klima v prostředí základních škol ČR a na prevenci šikany. Zadavatelem projektu bylo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a koordinátorem studie byl Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. Z výzkumu vyplynulo, že agresivita je na školách stále častějším jevem. Zjištění, že 41% dětí je v základních školách v ČR šikanováno, je alarmující výsledek. Jestliže připustíme podobnou situaci i na středních školách (dílčí šetření v poslední době tomu nasvědčují), potom po převedení 41% procent při 1,5 milionu žáků a studentů na ZŠ a SŠ vyjde, že je šikanováno 600 tisíc lidských bytostí. Toto číslo nasvědčuje, že šikana může být častou příčinou traumatizace dětí a mládeže od 6 do 18. Vztahy mezi žáky na školách lze tedy charakterizovat jako spíše destruktivní než přátelské. 11

12 Graf č. 1: Počet žáků uvádějící šikanu na základních školách v ČR v r. 2001/2002 Počet žáků uvádějící šikanu Ano 41% Ne 59% Výsledky výzkumu potvrdily mimo jiné stanovenou hypotézu, že v prostředí, v němž jsou vytvořeny pozitivní sociální vazby, jsou děti schopny komunikovat i o tak závažném jevu, jakým šikana bezesporu je. Popis drogové scény v Moravskoslezském kraji Statistické údaje v této kapitole jsou převzaty od Krajské hygienické stanice v Ostravě. Je však nutné si uvědomit, že statistické údaje v následujících tabulkách jsou pouze přibližné, neboť zahrnují jen např. počet narkomanů, kteří jsou evidovaní v některém z léčebněkontaktních center v kraji. Počet nově evidovaných uživatelů drog v roce 2001 a jejich věkové rozložení je uvedeno v tabulce č. 5. Nejvíce uživatelů je ve věkové skupině let (46,9 %), dále ve skupině let (27,4%) a let (18,8%). Uživatelů starších 40 let je 2,5%, uživatelů mladších 15 let je 1,4%. Z těchto údajů vyplývá, že nejvíce je drogami ohrožená skupina dětí a mladistvých. Je proto nutné prevenci zneužívání návykových látek na školách a ve školských zařízeních nepodceňovat a věnovat jí nadále maximální pozornost. Tabulka č. 5: Problémoví uživatelé drog podle okresů, věkových skupin a pohlaví v roce 2001 Okres do 15 let let let let 40 let a více Neznámo Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Všech Bruntál Frýdek-Místek Karviná Nový Jičín Opava Ostrava Celkem V tabulce č. 6 jsou uvedeny četnosti případů hospitalizace po intoxikaci drogami. Z 294 intoxikovaných bylo poprvé hospitalizováno 42,9% osob, opakovanou hospitalizaci uvedlo 34,7% osob. Nejčastěji došlo k intoxikaci u mládeže ve věku let (27,9%), o něco méně intoxikací je ve věkové skupině let (26,9%) a mezi lety (24,8%). 16,3% 12

13 intoxikovaných osob má 40 let a více. Do 15 let bylo hospitalizováno z celkového počtu intoxikovaných 4,1% dětí. Tabulka č. 6: Intoxikace uživatelů drog podle věkových skupin a frekvence užití v roce 2001 Frekvence užití Věkové skupiny do 15 let let let let 40 a více let Celkem Poprvé Opakovaně Nezjištěno Celkem Při porovnání preference jednotlivých skupin drog mezi regiony v České republice (tabulka č. 7) je Moravskoslezský kraj procentuálně s heroinem a ostatními opiáty na desátém místě, u pervitinu a ostatních stimulancií (povzbuzujících drog) na osmém místě, s kanabinoidy (kanabis=konopí) na čtvrtém místě a s toluenem a prchavými rozpouštědly na místě prvém. 13

14 Tabulka č. 7: Základní droga - přehled uživatelů drog podle krajů v ČR v roce 2001 Kraj Heroin a ostatní opiáty Pervitin a ost. stimulancia Kanabinoidy Halucinogeny Rozpustidla Sedativa, hypnotika Jiné drogy a léky Neznámá Celkem Gambling Praha Středočeský Jihočeský Plzeňský Karlovarský Ústecký Liberecký Královéhradecký Pardubický Vysočina Jihomoravský Olomoucký Zlínský Moravskoslezský Česká republika Počet % 52,8 33,8 11,2 0,5 0,7 0,0 0,0 1,0 100,0 0,0 Počet % 29,6 32,0 34,9 0,3 1,3 0,5 0,5 0,8 100,0 1,1 Počet % 44,2 46,0 7,2 0,4 0,7 1,1 0,0 0,4 100,0 0,7 Počet % 23,5 57,8 14,4 0,0 2,1 1,6 0,5 0,0 100,0 4,6 Počet % 22,0 53,99 15,6 2,1 2,1 1,4 2,1 0,7 100,0 0,0 Počet % 41,7 43,7 7,8 0,5 4,5 0,8 0,8 0,3 100,0 1,1 Počet % 16,2 50,9 25,7 0,6 5,4 0,6 0,6 0,0 100,0 0,0 Počet % 31,6 51,8 12,3 1,8 0,9 0,9 0,9 0,0 100,0 11,6 Počet % 1,1 94,5 4,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 1,1 Počet % 13,2 44,0 37,6 0,8 4,4 0,0 0,0 0,0 100,0 4,2 Počet % 26,0 61,2 8,5 1,1 1,7 1,0 0,2 0,4 100,0 2,1 Počet % 9,2 45,1 36,4 0,5 6,7 1,5 0,5 0,0 100,0 5,3 Počet % 2,4 67,9 19,3 0,8 6,4 2,0 1,2 0,0 100,0 7,4 Počet % 16,1 46,5 25,9 0,2 9,3 1,1 0,9 0,0 100,0 21,8 Počet % 28,7 47,9 17,6 0,6 3,5 0,8 0,5 0,4 100,0 4,8 14

15 V tabulce č. 8 je u jednotlivých typů drog uveden modální věk, tedy věk kdy s experimentováním s drogami mladí lidé začínají. Tabulka č. 8: Modální věk u jednotlivých typů drog Základní droga Marihuana Hašiš Prchavé látky Sedativa Extáze Pervitin Crack LSD a halucinogeny Steroidy Heroin Kokain Modální věk 14 let 14 let 14 let 15 let 16 let 16 let 16 let 16 let 16 let let let V tabulce č. 9 je procentuálně uveden věk prvního kouření a pití alkoholu u dětí a mládeže. Údaje jsou nejenom dosti vysoké, ale u kategorie opilost přímo alarmující. Největší procento opilých dětí je uvedeno kolem roku, tedy v době, kdy dítě prochází pubertou a je nejvíce ohrožen jeho tělesný i psychický vývoj. Z výzkumů také vyplývá, že první alkohol dítě poprvé okusí v rodině a že právě rodinný příslušník je ten, kdo dítěti alkohol jako první nabídne (např. na oslavách v rodině, ze zvědavosti, jak se bude dítě tvářit). Tabulka č. 9 : Věk prvního kouření a pití alkoholu Základní droga 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let Neuvedeno Kouření 22,6 13, ,9 8,8 4,7 1,7 0,3 0,4 Pivo 31,1 12,1 13,6 14,7 11,9 4,5 1,6 0,3 0,3 Víno 19,8 13,9 16,8 18,5 14,8 5,6 1,9 0,4 0,3 Destiláty 7,2 7,2 12,7 17,5 19,2 8,4 3,3 0,6 0,6 Opilost 3,0 4,3 9,6 16,2 20,5 10,7 5,3 1,2 0,4 V tabulce č. 10 je podrobnější procentuální rozlišení věku, kdy mladí lidé poprvé vyzkoušeli to, co jim je zakazováno a od čeho bývají svými rodiči a učiteli odrazováni. 15

16 Tabulka č. 10: Věk prvního užití drog Základní droga 11 let 12 let 13 let 14 let 15 let 16 let 17 let 18 let Neuvedeno Kanabinoidy 0,4 1,0 3,5 7,5 11,8 9,2 5,0 0,9 0,3 Léky bez předpisu 0,4 0,7 1,2 2,3 3,2 2,6 1,5 0,3 0,5 Pervitin 0,1 0,1 0,3 0,6 1,4 1,8 1,2 0,3 0,3 Halucinogeny 0,1 0,1 0,4 1,0 2,1 2,6 1,6 0,4 0,2 Rozpustidla 0,5 0,4 0,7 1,2 1,1 0,8 0,4 0,1 0,4 Extáze 0,1 0,1 0,3 0,7 1,5 2,0 1,5 0,5 0,2 Heroin 0,1 0,0 0,1 0,2 0,5 0,5 0,5 0,2 0,3 Jiné opiáty 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 0,5 0,3 0,1 0,3 Kokain 0,1 0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3 Crack 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 0,2 0,0 0,2 Na první pohled je zřejmé, že kanabinoidy jsou nejvíce zastoupenou drogou při prvním kontaktu. Nejčastější drogou nabídnutou dětem je marihuana. Většině (59%) z adolescentů a pubescentů ji již někdo nabídl. Rodiče obvykle své děti varují před dealery a rozdavači bonbónků, avšak jsou to častěji a především jejich kamarádi a známí, kdo jim první drogu nabídne. Především školy a školská zařízení by měly být prvním z míst, kde formou efektivní primární prevence budou děti před škodlivostí experimentování s drogami varováni. Bohužel jsou jedním z míst, ve kterém si drogu mohou děti snadno opatřit. Tabulka č. 11 zahrnuje údaje o možnosti obstarání si drogy přímo ve škole či ve školském zařízení. Tabulka č. 11: Možnost snadného obstarání různých drog ve škole a ve školském zařízení Podíl kladných Základní droga odpovědí Pivo 32,1 % Víno 30,9 % Destilát 28,4 % Marihuana, hašiš 46,8 % LSD 16,1 % Sedativa bez předpisu 15,0 % Extáze 11,6 % Přírodní halucinogeny (lysohlávky, durman) 11,2 % Toluen, těkavé látky 11,0 % Heroin 5,1 % Jiné opiáty (braun) 4,7 % Kokain 3,8 % Crack 3,7 % Z výše uvedených statistických údajů vyplývá, že v drogové scéně MSK hrají děti a mládež nezanedbatelnou roli. Okresy Moravskoslezského kraje se v roce 2001 s počtem hlášených intoxikací (300 intoxikovaných) v rámci regionů České republiky zařadily na první místo. 16

17 Gambling v Moravskoslezském kraji Do kategorie závislostí nelze nezařadit patologické hráčství neboli gambling. V roce 2001 měla podle výsledků šetření čtvrtina mladých lidí ve věku let mobilní telefon s nabídkou her, více než třetina vlastní počítač nebo jej měla k dispozici. Hraní her na počítači se dnes mladí lidé věnují více než např. čtení. 88% dětí a mládeže na počítači hraje hry pouze někdy, ale téměř čtvrtina hraje každý týden a 15% hraje denně. Hraní na výherních hracích automatech není příliš rozšířené - jen 14% mladých lidí na nich někdy hrálo a podíly pravidelných hráčů, kteří u hracího automatu postávají každý den jsou nízké. Gambling v Moravskoslezském kraji byl zaznamenán u 123 osob ze 4 okresů kraje, tj. 9,6 osob na 100 tis. obyvatel (tabulka č. 12). Incidence (tj. demografický ukazatel počtu nových onemocnění k počtu obyvatel) v jednotlivých okresech je značně rozdílná. Nejvyšší je v okrese Opava (29,7) a je zde ovlivněna soustředěním gamblerů na lůžkovém oddělení psychiatrické léčebny. Dále je následována okresy Ostrava s incidencí 16,5 na 100 tis. obyvatel, Frýdek-Místek (6,1) a Nový Jičín (1,2). Mezi gamblery převažují osoby vyššího věku. Věková kategorie let zahrnuje 53,7% osob, věková kategorie 40 let a více zahrnuje 22,8% osob, ve skupině let je 18,7% osob a necelými pěti procenty jsou zastoupeni adolescenti. Počty léčených gamblerů v Moravskoslezském kraji jsou ve srovnání s ostatními regiony České republiky nejvyšší (21,8%), následuje kraj Zlínský s 7,4% a Královéhradecký se 11,6% (viz. tabulka č. 7). Tabulka č. 12: Gambling podle věkových skupin a okresů v MSK v roce 2001 Okres do 15 let let let let 40 let a více Celkem Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Muži Ženy Absolutní počty Bruntál Relativní počty Frýdek-Místek ,1 Karviná Nový Jičín ,2 Opava ,7 Ostrava ,5 MSK ,6 17

18 Příloha č. 2 Preventivní program realizovaný školou či školským zařízením Preventivní programy realizované školami a školskými zařízeními tvoří základní nástroj prevence sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních. Tento program je metodicky upraven Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v pokynech MŠMT ČR Č.j.: 14514/ , dále pak v programu Škola bez drog a v neposlední řadě ve Strategii prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT ČR na období Preventivní program připravuje a koordinuje na jednotlivých školách a ve školských zařízeních školní metodik prevence, podmínky pro jeho realizaci a odpovědnost nese ředitel školy nebo školského zařízení. Garantem jednotlivých preventivních programů a aktivit škol a školských zařízení v dané oblasti je oblastní metodik preventivních aktivit. Kontrolu naplňování preventivních programů provádí Česká školní inspekce. Vzhledem k tomu, že některé školy a školská zařízení mají se zpracováním a realizací Preventivních programů problémy, vypracoval odbor školství, mládeže a sportu návod, jak program zpracovat a následně realizovat. Příprava a realizace preventivního programu Před vlastní přípravou Získat co nejpřesnější představu o vnějších zdrojích pro realizaci preventivního programu, aktualizovat přehled o kvalitních nabídkách organizací zabývající se prevencí. S pomocí pedagogického sboru co nejlépe zmapovat situaci na škole či ve školském zařízení (rizika výskytu sociálně patologických jevů, interní zdroje pro realizaci preventivního programu, konkrétní podmínky v jednotlivých třídách). Metodika Při vypracovávání metodiky lze vycházet z již dříve zpracovaných, dostupných a ověřených metodických modelů. Formy a metody práce, které model obsahuje, musí akceptovat konkrétní situaci školy či školského zařízení. Žádný model nelze převzít a aplikovat mechanicky. Analýzy ukazují, že kvalitní programy jsou velmi často připravovány za využití více různých modelů, rozpracovány a doplněny vlastními metodickými prvky. Cíl a strategie Cíl musí být konkrétní, jasně definovaný a měřitelný. Účinná preventivní strategie musí být celoškolní (je třeba vycházet ze skutečnosti, že součástí vnitřního života každé školy či školského zařízení je jak věcné prostředí, tzn. budova, zařízení a vybavení, tak i systém vztahů a interakcí mezi jednotlivci a skupinami). Časový horizont Z hlediska časového plánování jsou efektivnější ty programy, které jsou zpracovány na dobu delší než na jeden školní rok a zahájením nového školního roku jsou konkretizovány a aktualizovány. Příprava takovýchto programů je náročnější, ale jejich realizace umožňuje lépe zajistit návaznost cílů v jednotlivých oblastech preventivní výchovy. 18

19 Spolupráce Program připravuje školní metodik prevence, odpovědnost za jeho realizaci na škole či ve školském zařízení má ředitel školy či školského zařízení. Efektivní je zapojit do přípravy a do samotné realizace celý pedagogický sbor. Preventivní témata je pak možné lépe začlenit do výuky jednotlivých předmětů, témata na sebe navazují a nedochází k jejich zbytečné duplicitě. Odborným garantem preventivního programu je oblastní metodik preventivních aktivit. Jeho účast ve fázi přípravy programu přispívá k jeho kvalitě a efektivitě. Taktéž je účinné zapojení žáků do přípravy (vzbuzuje to v nich spoluzodpovědnost za realizaci preventivního programu). Realizace K samotné realizaci programu je možno použít různé metody a formy práce, ale vždy jen takové, pro které jsou na škole či ve školském zařízení podmínky, aby působení na složku znalostní, dovednostní a postojovou bylo v rovnováze. Preventivní témata je třeba zařazovat do výuky (jednorázové hromadné akce se jeví méně efektivní), přičemž je zapotřebí využít skupinové práce či jiné interaktivní a aktivizující metody. Nezbytným předpokladem účinnosti programu je, aby formy a metody při jeho realizaci používané, byly voleny podle osobnostních a odborných předpokladů realizátorů. Je důležité, aby realizátoři preventivního programu byli dětmi akceptováni jako pozitivní vzory a aby své postoje v příslušné oblasti preventivního působení vyjadřovali nejen slovy, ale i chováním. V neposlední řadě je důležité, aby spolupráce pedagogického sboru neskončila při vytváření programu, ale aby pokračovala i při jeho realizaci. Totéž platí i o stabilní spolupráci hlavních realizátorů programu se subjekty, které se na místní úrovni problematice prevence věnují (např. pedagogicko-psychologické poradny, policie, Středisko výchovné péče, odbory sociálních věcí). To umožňuje rychlejší, pružnější a účinnější řešení případných výskytů sociálně patologických jevů. Evaluace Znakem drtivé většiny realizovaných preventivních programů, je nízká informovanost o efektivitě těchto programů. Tyto nejsou dostatečně evaluovány, chybí proces využívání (implementace) jejích výsledků. Zjištění, která z evaluace vyplynou, musí být s minimálním časovým prodlením interpretována a využita. Hlavním výstupem evaluace nejsou kvantitativní údaje (počty, body, procenta), ale komplexní poznatky a jejich promítnutí do procesu preventivní intervence. Evaluace a diagnostika úrovně a typu rizika sociálně patologických jevů musí být součástí projektů, které jsou předkládány do výběrových řízení v oblasti prevence na školách a ve školských zařízeních a následně dotovány ze státních prostředků, z úrovně MŠMT ČR, krajských úřadů a obcí. Hlavním cílem evaluace je systémově utřídit nejdůležitější témata, která významně souvisejí s realizací procesu plánování a vyhodnocování preventivních intervencí. Zaměření tohoto procesu je proto orientováno do tří hlavních oblastí: a) evaluace plánování preventivního programu, b) evaluace průběhu preventivní intervence, c) evaluace výsledku preventivní intervence. Evaluace a metodika včasného odhalování rizik patří mezi základní standardy pro budoucí akreditaci preventivních programů a vzdělávacích akcí (kurzů, seminářů) v oblasti prevence sociálně patologických jevů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy. 19

20 Příloha č. 3 Vymezení činností a kompetencí Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Koordinuje činnosti jednotlivých institucí systému prevence v resortu školství, mládeže a tělovýchovy na krajské úrovni, zajišťuje naplňování úkolů a záměrů obsažených v koncepci resortu v oblasti prevence při respektování specifických podmínek kraje. Soustavně vytváří podmínky pro realizaci Preventivních programů na školách a ve školských zařízeních na úrovni kraje a kontroluje jejich plnění. Zabezpečuje funkční systém vzdělávání pedagogických a dalších pracovníků školství na úrovni kraje, zaměřený na zvyšování jejich odborné způsobilosti pro činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Zařazuje do krajských programů rozvoje školství témata týkající se prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Za účelem koordinace činností, realizovaných v rámci krajské koncepce či programu prevence, úzce spolupracuje s institucemi dalších resortů, jakožto i s nestátními organizacemi, které realizují prevenci na krajské úrovni. V rámci organizační struktury Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu je pověřen vhodný pracovník funkcí Referent prevence sociálně patologických jevů. Zajistí podmínky pro činnost oblastních metodiků preventivních aktivit v Pedagogickopsychologických poradnách (1 pracovní úvazek psychologa nebo speciálního pedagoga anebo jiného odborného pracovníka se vzděláním a praxí v oblasti prevence pro výkon této funkce). Při realizaci preventivních aktivit spolupracuje pouze s těmi právnickými a fyzickými osobami, které splňují odborná kritéria. Vytváří podmínky pro soutěže v oblasti sociálně patologických jevů. Referent prevence sociálně patologických jevů Ve spolupráci s oblastními metodiky preventivních aktivit monitoruje situace na školách a ve školských zařízeních z hlediska podmínek pro realizaci preventivních programů realizovaných školami či školskými zařízeními. Koordinuje preventivní aktivity škol, školských zařízení a jiných subjektů pracujících v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Vytváří krajskou koncepci a program prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na školách a ve školských zařízeních. Zajišťuje efektivní realizaci koncepce prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a úkolů z ní vyplývajících. Zajišťuje kontrolu naplňování koncepce preventivních programů a dalších aktivit škol a školských zařízení v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže, připravuje vyhodnocení těchto programů realizovaných v rámci daného regionu, využívá jejich výsledků k inovaci v krajské koncepci a programu prevence. Zkvalitňuje přenos informací mezi subjekty (institucemi) zabývajícími se prevencí sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Spolupracuje na zkvalitnění a rozšíření systému vzdělávání zaměstnanců v oblasti sociálně patologických jevů s pedagogickými fakultami, popř. jinými institucemi a subjekty. 20

21 Ve spolupráci s oblastními metodiky preventivních aktivit zajišťuje pravidelné pracovní porady školních metodiků prevence. Organizuje pravidelné pracovní porady s oblastními metodiky preventivních aktivit. Zajišťuje poradenské služby pro oblastní metodiky preventivních aktivit dle Metodického listu k poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních MŠMT ČR Č.j.: 13409/ Inovuje a zpracovává statistické údaje v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Aktivně vyhledává a poskytuje informace o grantech v oblasti sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Oblastní metodik preventivních aktivit Je pracovníkem pedagogicko-psychologické poradny (počet metodiků může být upraven na základě počtu škol a školských zařízení a dle výskytu sociálně patologických jevů na školách a ve školských zařízeních v dané oblasti). Je garantem jednotlivých preventivních programů škol a školských zařízení dané oblasti. Zodpovídá za vypracování Závěrečné zprávy o plnění preventivních programů na školách a ve školských zařízeních v dané oblasti. Spolupracuje s referentem prevence sociálně patologických jevů při organizaci pravidelných pracovních porad školních metodiků prevence. Tyto porady organizuje nejméně 2x ročně. Přenáší informace o koncepci a aktuálních trendech v prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže. Účastní se vzdělávacích a sebepoznávacích programů týkajících se rozvoje osobnosti a primární prevence na školách a ve školských zařízeních. Aktualizuje kontakty na dostupná krizová, poradenská a preventivní zařízení. Pomáhá zavádět nové či osvědčené metodické postupy do přímé práce školních metodiků prevence a dalších pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence. Doporučuje vhodné formy dalšího vzdělávání školních metodiků prevence v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Formou osobních návštěv na školách a ve školských zařízeních pomáhá řešit aktuální problémy související z výskytem drogového experimentu, šikanování, šíření návykových látek, drobné trestné činnosti, atd. Pravidelně udržuje kontakt se všemi institucemi, organizacemi a jednotlivci, kteří se v prevenci angažují. Spolupracuje s referentem prevence sociálně patologických jevů zejména při vypracovávání podkladů pro výroční zprávu o prevenci na školách a ve školských zařízeních či jiná hodnocení a při stanovování priorit v koncepci preventivní práce ve školství na úrovni kraje. Školy a školská zařízení Základní nástroj prevence ve školství představuje preventivní program, který je komplexním systémovým prvkem v realizaci preventivních aktivit v základních školách, středních školách a speciálních školách, ve školských zařízeních pro výchovu mimo vyučování a školských zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a preventivně výchovné péče. Realizace preventivního programu je pro každou školu a každé uvedené školské zařízení od závazná a podléhá kontrole České školní inspekce. 21

22 Preventivní program je pravidelně jednou ročně vyhodnocován. Sledována je celková účinnost programu i jeho průběh. Měřena je také efektivita jednotlivých aktivit, které byly v jeho rámci realizovány. Ředitel školy a školského zařízení Je odpovědný za naplňování preventivního programu dané školy či školského zařízení, vytváří podmínky pro jeho realizaci a zajišťuje vybavení školy odbornými a metodickými materiály a dalšími pomůckami pro realizaci preventivního programu. Zodpovídá za správnost údajů uvedených v závěrečné zprávě o plnění Preventivního programu realizovaného školou či školským zařízením, která je zasílána oblastnímu metodikovi preventivních aktivit dané oblasti. Pověřuje kompetentního pracovníka funkcí Školní metodik prevence. Odpovídá za soustavné získávání odborné způsobilosti školního metodika prevence a umožňuje mu účast na vzdělávacích akcích. Zajišťuje spolupráci s rodiči, popř. zákonnými zástupci v oblasti prevence, informuje je o preventivních aktivitách a programech školy nebo školského zařízení, vytváří prostor pro aktivní účast rodičů společně s dětmi na preventivních aktivitách školy nebo školského zařízení. Sleduje efektivitu jednotlivých preventivních aktivit, zajišťuje pravidelné vyhodnocování preventivního programu a ze závěru vyvozuje opatření pro další období. Zodpovídá za zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy do výuky jednotlivých předmětů. Při výskytu závažných sociálně patologických jevů na škole nebo ve školském zařízení uvědomí o této skutečnosti oblastního metodika preventivních aktivit a pracovníky oddělení sociálně právní ochrany dětí. Školní metodik prevence Koordinuje přípravu a realizaci preventivních programů a aktivit ve škole nebo školském zařízení, podle aktuálních potřeb a podmínek programy inovuje a vyhodnocuje jejich účinnost. Odborně a metodicky pomáhá třídním učitelům a učitelům odpovídajících výchovně vzdělávacích předmětů, ve kterých je možné vhodnou formou zavádět do výuky etickou a právní výchovu, výchovu ke zdravému životnímu stylu a jiných oblastí preventivní výchovy. Doporučuje vhodné odborné a metodické materiály a pomůcky pro realizaci preventivních programů a navazujících preventivních aktivit školy nebo školského zařízení. Vytváří ve spolupráci s dalšími pracovníky školy nebo školského zařízení pozitivní sociální klima, diagnostikuje příznaky vznikajících sociálně patologických jevů a navrhuje cílená intervenční opatření k včasné eliminaci těchto rizik. Spolupracuje s oblastním metodikem preventivních aktivit při řešení vzniklých sociálně patologických jevů v rámci školy nebo školského zařízení, spolupracuje na řešení krizových situací vyžadujících již spolupůsobení odborníků mimo školu a školské zařízení. Spolupracuje s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže, zajišťuje informovanost žáků školy, jejich zákonných zástupců a pracovníků školy nebo školského zařízení o činnosti těchto institucí a organizací. Zpracovává podklady o preventivních programech a aktivitách školy nebo školského zařízení pro oblastního metodika preventivních aktivit. 22

23 Podílí se na uskutečňování evaluace plánování, průběhu a výsledku realizovaných preventivních programů a aktivit. Úzce spolupracuje s oblastním metodikem preventivních aktivit, popř. referentem prevence sociálně patologických jevů, účastní se pravidelných porad organizovaných těmito pracovníky a zajišťuje přenos zásadních informací z jejich obsahů. Účastní se vzdělávacích programů týkajících se rozvoje osobnosti a primární prevence na školách a ve školských zařízeních. 23

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie 2013-2018 Úvod: Školní preventivní strategie vychází z pokynu MŠMT, č. j. 14514/2000-51, který do prevence sociálně patologických jevů zařazuje konzumaci drog včetně alkoholu,

Více

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM

STRATEGIE. Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005 -1- V MORAVSKOSLEZSKÉM STRATEGIE PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ U DĚTÍ A MLÁDEŽE V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI NA OBDOBÍ 2005-2008 Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Moravskoslezský kraj, 2005-1- Obsah 1ÚVOD...3

Více

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie

Možnosti sběru dat o uživatelích drog. MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště drogové epidemiologie Možnosti sběru dat o uživatelích MUDr. Běla Studničková Hygienická stanice hl. m. Prahy Centrální pracoviště ové epidemiologie Základní pojmy - 1 Návykové látky alkohol, omamné látky, psychotropní látky

Více

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace

Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 13, příspěvková organizace Školní preventivní strategie (dlouhodobý preventivní program) 2012-2015 Čemukoli se učíš, učíš se pro sebe Petronius

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním programem pro školy a školská zařízení.

Více

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E

C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A T E G I E S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark C Í L E Š K O L N Í P R E V E N T I V N Í S T R A

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz

Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM dlouhodobý V Holicích dne 28.8. 2010 vypracovala: Ing.Smitková

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok: 2014/ 2015 Základní škola praktická a základní škola speciální Ostrov Adresa školy: Krušnohorská 304, 363 01 OSTROV Telefon: 730 585 022, 730 329109, 730 329 108

Více

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019

Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Školní preventivní strategie pro období 2014-2019 Schválil : Mgr. Jindřich Honzík Ředitel OU a PrŠ Hlučín Zpracovala :... Mgr. Marcela Kirmanová ŠMP Školní preventivní strategie je dlouhodobým preventivním

Více

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007

Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 Zpráva o plnění 1. akčního plánu realizace strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na období 2005 2006 Odbor školství, mládeže a sportu, Moravskoslezského kraje, 2007 1 Úvod Strategie

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018

Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace. Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Základní škola a Mateřská škola Starovičky, okres Břeclav, příspěvková organizace Školní preventivní strategie na léta 2013 2018 Platná legislativa Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,

Více

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy

Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy Referát drogové epidemiologie Incidence a prevalence léčených uživatelů drog a akutní předávkování a zdravotní komplikace v souvislosti s užitím drogy v České

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011

Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Minimální preventivní program pro školní rok 2010 2011 Vycházíme z teze Školního vzdělávacího programu Břežanská tvořivá škola respektovat individualitu jednotlivých žáků a vytvořit podmínky pro úspěšný

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. 2. Oblasti sociálně patologických jevů ve škole 1 Škola:, PO MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Účinnost od: 1. 9. 2014 31. 8. 2015 1. Právní východiska Metodický pokyn MŠMT ČR čj.: 20 006/2007-51 k prevenci sociálně patologických jevů u dětí a mládeže Metodický

Více

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole

Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Směrnice k primární prevenci sociálně patologických jevů u dětí v mateřské škole Mateřská škola Třebíz Třebíz 6 Č.j. : /15 Skartační znak: A 10 Spisový znak: A. 1. 4. Účinnost od : 26. 1. 2015 INFORMACE

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence sociálně patologických jevů MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny

ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE. Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Gymnázium Trhové Sviny kterou platí tento MPP Jméno a příjmení ředitele Mgr. František Slípka Telefon na ředitele

Více

Školní preventivní strategie 2009-2013

Školní preventivní strategie 2009-2013 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace, Mitušova 1115/8 700 30 Ostrava-Hrabůvka Školní preventivní strategie 2009-2013 Vypracoval: Mgr. Robert Novotný školní

Více

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle

Příloha č. 4. Školní preventivní strategie 2014-2019. 1 Charakteristika školy. 2 Popis aktuálního stavu. 3 Cíle Příloha č. 4 Školní preventivní strategie 2014-2019 1 Charakteristika školy Název: Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Adresa: Lerchova 63, Brno 602 00 Zřizovatel: Česká provincie

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže.

Dalšími problémy, které se na škole vyskytují jsou záškoláctví, agresivní chování dětí, časté rvačky a krádeže. Č.j.: 2/1609/09 Školní preventivní strategie minimální preventivní program 2009/2010 Základní školy Orlová-Lutyně K.Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace Základní škola K.Dvořáčka 1230,Orlová

Více

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností

Komponenta specifická primární prevence. Popis jednotlivých základních kroků a činností Komponenta specifická primární prevence Popis jednotlivých základních kroků a činností duben 2011 1. Východiska Vycházíme z toho, že mezi hlavní kriteria efektivní primární prevence patří dobrá znalost

Více

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů

Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov Friedova 1469, 39301 Pelhřimov 2014/2015 Minimální preventivní program prevence sociálně patologických jevů Zpracovala : Ing. Olga Bartošková

Více

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice

Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Základní škola profesora Josefa Brože, Vlachovo Březí, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net Obecná ustanovení SMĚRNICE K PRIMÁRNÍ

Více

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov

Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Dům dětí a mládeže RADOVÁNEK, Kaznějov, Pod Továrnou 333, 331 51 Kaznějov Minimální preventivní program 2013-2014 Příloha celoročního plánu. Program protidrogové prevence pro školní rok 2013-2014 Úvod:

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014

Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 Střední škola automobilní, mechanizace a služeb Krnov, příspěvková organizace Minimální preventivní program na období let 2011-2014 I. Úvod, zaměření plánu a hlavní cíl Minimální preventivní program školy

Více

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520

Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Mateřská škola Kladno, Švýcarská 2520 272 01 Kladno, Švýcarská 2520 Č.j. : 239/09 Skartační znak: S 5 Spisový znak: A. 1. 6. Účinnost od : 15. 8. 2009 INFORMACE O MATEŘSKÉ ŠKOLE 1. Název a sídlo: MATEŘSKÁ

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Z Á K L A D N Í Š K O L A Z B O R O V I C E, okres Kroměříž, příspěvková organizace Sokolská 211, 768 32 Zborovice, tel.: 573 369 102, mobil 606 624 119, IČO 70 839 425, www.zszborovice.cz, reditel@zszborovice.cz

Více

Školní preventivní strategie 2012-2016

Školní preventivní strategie 2012-2016 Školní preventivní strategie 2012-2016 Základní údaje Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku) Masarykovo gymnázium, Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528 742 58 Příbor Jméno

Více

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy.

V rámci Školního primárního preventivního programu se uskutečnily přednášky na 1. a 2. stupni. Téma přednášek se mění každý rok dle potřeby školy. Základní škola Ruda nad Moravou, Sportovní 300 Vyhodnocení MPP školní rok 2013/14 Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/14 vycházel z celkové preventivní strategie školy a byl zpracován s návazností

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014

Kvantitativní hodnocení MPP školní rok: 2013/2014 Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy Hrádek 73, Sušice PSČ 342 01 Tel / fax: 376 508 517 IČO: 61785300 e-mail: skola@hradekususice.cz www.hradekususice.cz Kvantitativní hodnocení MPP školní rok:

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji

Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť. v Moravskoslezském kraji Zpráva o činnosti školních poradenských pracovišť v Moravskoslezském kraji ve školním roce 26/7 Zpracovala: Mgr. Kamila Králová, oddělení rozvoje vzdělávání Zpracování tabulek a grafů: PPP Opava 1. Úvod

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce)

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ČESKÁ 534. vypracoval:mgr.periklis Papas. ( školní metodik prevence ) (statutární zástupce) ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ LIBEREC ČESKÁ 534 vypracoval:mgr.periklis Papas ( školní metodik prevence ) schválila: Mgr.Šárka Klímová (statutární zástupce) 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 se zaměřením na oblast sexuální výchovy, prevence drogových závislostí a jiného rizikového chování, projevů rasismu, xenofobie, netolerance a násilí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace Minimální preventivní program Školní rok: 2014/2015 Vypracovala: Mgr. Lucie Krausová metodik prevence 1. VÝCHODISKA

Více

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování

Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Aktuální otázky a informace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z oblasti primární prevence rizikového chování Dítě a droga Krajská konference k problematice rizikového chování dětí, žáků a studentů

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM č.j. IX/1/01092013 Základní škola Jablonec nad Nisou Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace Pod Vodárnou 10, 466 05 Jablonec nad Nisou výňatek CÍL Cílem programu

Více

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I

Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín K O N C E P C E Č I N N O S T I Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín Š K O L N Í P O R A D E N S K É P R A C O V I Š T Ě - K O N C E P C E Č I N N O S T I 1. Činnost školního poradenského pracoviště Školní poradenské

Více

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole

SMĚRNICE č.503 /2013. Poradenské služby ve škole SMĚRNICE č.503 /2013 Poradenské služby ve škole Obsah: ČL.1 - ČL.2 - ČL.3 - ČL.4 - ČL.5 - ČL.6 - ČL.7 - ČL.8 - ČL.9 - ČL.10 - ČL.11 - Úvod Obsah poradenských služeb Pracovníci poskytující poradenské služby

Více

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 25. základní škola Plzeň, Chválenická 17, příspěvková organizace Minimální preventivní program 25. ZŠ pro školní rok 2014/2015 Obsah: 1. Úvod... 1 2. Výchozí situace a analýza současného stavu... 1 3.

Více

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS

uživatelu MUDr. Lidmila Hamplová stavu příprava prava prezentace: IT oddělen lení KHS Krajská hygienická stanice Stč.kraje se sídlem s v Praze Oddělen lení zdravotního stavu Sledování incidence a prevalence léčených l uživatelu ivatelů drog ve Stč.. kraji Měřín 27.-28. 28. listopadu 2003

Více

Příklad dobré praxe XX

Příklad dobré praxe XX Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe XX pro průřezové téma Člověk a svět práce Ing. Iva Černá 2010

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-508/07-R14. Dvořákova 37, 747 05 Malé Hoštice Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: Adresa: INSPEKČNÍ ZPRÁVA Identifikátor: 600 143 007 IČ: 709 993 68 Místo inspekce: čj. ČŠI-508/07-R14 Termín inspekce:

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok 2014/2015 ZŠ a MŠ Lučina, okres Frýdek-Místek, příspěvková

Více

Minimální preventivní program 2012/2013

Minimální preventivní program 2012/2013 Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48. Žamberk 564 01 Minimální preventivní program 2012/2013 Školní metodik prevence: Mgr. Vendula Hebrová 1. Minimální preventivní program východiska Metodické doporučení k

Více

Drogy a otravy zkušenosti z praxe

Drogy a otravy zkušenosti z praxe EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND "PRAHA & EU": INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI" VŠCHT Praha: Inovace studijního programu Specializace v pedagogice (CZ.2.17/3.1.00/36318) Drogy a otravy zkušenosti z praxe Mgr. Hana

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. I. Společná ustanovení Základní charakteristika poradenských služeb ve škole KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Název školy: ZŠ Liberec, Sokolovská Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68 97 46 39 I. Společná ustanovení Základní charakteristika

Více

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010

Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 Školní poradenské pracoviště ZŠ J.A. Komenského, Blatná Školní rok 2009-2010 EVROPSKÁ UNIE I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Prevence rizikových forem chování a MŠMT

Prevence rizikových forem chování a MŠMT Prevence rizikových forem chování a MŠMT VII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 24. října 2013 Kroměříž Ing. Radka Heřmánková odbor vzdělávání, oddělení prevence a speciálního

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB

KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB KONCEPCE POSKYTOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB Název školy: Základní škola, Liberec, Sokolovská 328, příspěvková organizace (dále jen ZŠ Sokolovská) Adresa: Sokolovská 328, Liberec 13, 460 14 IČO: 68974639 I.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE OBSAH 1. Úvod 2. Vytýčení sociálně patologických jevů 3. Cíl minimálního preventivního programu 4. Charakteristika školy 5. Analýza současného stavu

Více

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence

1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. základní škola, Rakovník, Martinovského 153 Školní strategie prevence 1. ZÁKLADNÍ ŠKOLA, RAKOVNÍK, MARTINOVSKÉHO 153 ŠKOLNÍ STRATEGIE PREVENCE PROTI RIZIKOVÉMU CHOVÁNÍ NA OBDOBÍ 2011/2012 2016/2017

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Základní škola pro tělesně postižené, Opava,

Více

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006

1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2005 2006 Moravskoslezský kraj Krajský úřad kraje odbor sociálních věcí 1. AKČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Prostějov, Dr. Horáka MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem

Více

Dlouhodobý plán výchovného poradenství

Dlouhodobý plán výchovného poradenství Základní škola, Zruč nad Sázavou, Okružní 643 Dlouhodobý plán výchovného poradenství Zpracovala: Mgr. Zdeňka Kunčická, výchovná poradkyně Schválila: Mgr. Jana Marečková, ředitelka školy Ve Zruči nad Sázavou

Více

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah

Minimální preventivní program QP - 01-1. Obsah Schválil: Mgr. Richard Červený Počet stran: 1/6 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických jevů Cíl minimálního preventivního programu Charakteristika školy Analýza současného stavu ve škole Garant programu

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování

Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování Role a aktivity Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti primární prevence rizikového chování II. krajská konference prevence kriminality a rizikového chování 2. listopadu 2011 Sokolov Ing.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 1 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLY Minimální preventivní program prevence rizikového chování u dětí a mládeže pro ZŠ a MŠ Lučina pro školní rok

Více

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová

Prioritní oblasti primární prevence MŠMT. PhDr. Pavla Doležalová Prioritní oblasti primární prevence MŠMT PhDr. Pavla Doležalová Tři úrovně koordinace - zák. 379/2005 Sb. MŠMT Resorty-spolupráce Kraje- metodici prevence, krajští koordinátoři Primární prevence Školy

Více

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany

Zákonné podmínky: 1. řešení šikany Řešení šikany Objevily se v některé ze škol ve vaší obci v poslední době případy šikany? Mezi dětmi a mladistvými je dnes celá řada potenciálních příčin neporozumění, napadání či psychického a fyzického

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Školní rok: 2014 2019 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚTMAROVICE, příspěvková organizace, DĚTMAROVICE 1002, 735 71 PŘEDKLADATEL: Mgr. PAVLA ZELENKOVÁ, ŠMP ZODPOVĚDNÁ OSOBA:

Více

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o.

Bezpečnostně právní akademie Brno. Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o. Bezpečnostně právní akademie Brno Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Eva Hrobařová Název materiálu: Otravy a poleptání. Poranění oka Označení

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2010-2011 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP 1 Základní škola Brno, Milénova14 je školou sídlištního

Více

Celoroční úkoly. Metody práce

Celoroční úkoly. Metody práce ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TŘANOVICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Třanovice 92, 739 53 Hnojník Školní preventivní strategie (dlouhodobý program školy) Minimální preventivní program je hlavním nástrojem

Více

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod

Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Základní škola a mateřská škola Stod, příspěvková organizace Komenského nám. 10, 33301 Stod Š K O L N Í P O R A D E N S T V Í PORADENSKÉ SLUŽBY VE ŠKOLE VÝCHOVNÝ PORADCE METODIK PREVENCE SPECIÁLNÍ PEDAGOG

Více

Minimální preventivní program 2013/2014

Minimální preventivní program 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Podolí, příspěvková organizace Podolí č.p. 23, 664 03, IČ: 70997152 tel. ZŠ 544247621, 725 111 624; MŠ 544247204, 725111634; e-mail: zsmspodoli@gmail.com Minimální preventivní

Více

Školní preventivní strategie

Školní preventivní strategie Školní preventivní strategie Školní roky: 2013 2018 Základní škola Dolní Lhota příspěvková organizace Čs.tankistů 76 747 66 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP Jméno a příjmení

Více

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program

Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Střední škola sociálních a zdravotnických služeb Vesna, o.p.s. Minimální preventivní program Školní rok: 2012/2013 Vypracovala: Mgr. Hana Květinská Školní preventivní strategie pro školní rok 2012/2013

Více

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015

ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Základní škola a Mateřská škola Bohumín tř. Dr. E. Beneše 456 okres Karviná ZAJIŠŤOVÁNÍ PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ) A ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA OBDOBÍ 2010-2015 Obsah:

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Dr. Horáka Prostějov MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Zpracovala : Kamila Sedláčková preventista školy Ú V O D Sociálně patologické jevy a problémy s nimi spojené se vyskytují všude kolem nás.

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. na období 2008-2009 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na období 2008-2009 Schválen na 16. zasedání Rady vlády pro BOZP dne 10. 12. 2007 Úvod Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při

Více

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Základní škola a Základní umělecká škola, Liberec, Jabloňová 564/43 příspěvková organizace KONCEPCE VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI

Více

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže

Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže Přehled vybraných platných předpisů pro oblast prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Legislativní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE NA ŠKOLNÍ ROKY 2009/2010 2012/2013 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace je středoškolskou institucí, gymnáziem všeobecného zaměření s osmiletým

Více

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová

Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence. Miluše Stehlíková Petra Václavová Kazuistika Práce se školní třídou v rámci programu selektivní primární prevence Miluše Stehlíková Petra Václavová OBSAH 1. Představení programu SPP 2. Popis třídy 3. Zakázka školy 4. Průběh setkání 5.

Více

. -. (uveďte školní rok)

. -. (uveďte školní rok) MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. -. (uveďte školní rok) ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa všech škol a školských zařízení (dle rejstříku), pro které platí tento Minimální preventivní program (MPP) 1) : 1. 2.

Více

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011)

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA PORADENSKÝCH SLUŽEB VE ŠKOLE (školní rok 2010/2011) 1. Vymezení poradenských služeb ve škole 2. Standardní činnosti poradenských pracovníků školy 3. Standardní činnosti pedagogů,

Více

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE

DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE 213 Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci DROGOVÁ EPIDEMIOLOGIE LIBEREC - 213 Hygienická služba provádí v rámci Národní strategie protidrogové politiky

Více

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz

2011/2012. ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369. ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz ZŠ dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM 2011/2012 ředitel školy: Mgr. Lumír Pospěch reditel@zsmilhor.cz školní metodik prevence: Mgr. Marcela Morysová prevence@zsmilhor.cz

Více

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství

Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Střední průmyslová škola strojnická Klatovská 109, 320 57, Plzeň Minimální preventivní program v oblasti výchovného poradenství Školní rok 2010/2011 Plzeň 3. 9. 2010 Zpracoval: Školní metodik prevence

Více

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE

Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE Na období 2009-2013 OBSAH 1.Východiska k realizaci školní preventivní strategie 1.1 Dokumenty k realizaci 1.2 Charakteristika

Více

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013

Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2. Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Základní škola, Praha 10, Náměstí Bří Jandusů 2 Plnění minimální preventivního programu ve školním roce 2012/2013 Zdravý způsob života nejvyšší hodnota 1) Charakteristika školy Naše škola se nachází poblíž

Více

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017

Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Školní preventivní strategie rizikového chování pro období 2012 2017 Vypracovali: školní metodikové prevence PhDr. Taťana Kubečková

Více

Dotazník k žádosti o léčbu v TK

Dotazník k žádosti o léčbu v TK Dotazník k žádosti o léčbu v TK I. Základní údaje: 1. Datum vyplnění: 2. Jméno a příjmení: 3. Věk: 4. Datum narození: 5. Pohlaví: muž žena 6. Státní příslušnost: 7. Národnost: 8. Pojišťovna: 9. Kontaktní

Více

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb.

- Novela vyhlášky 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb. Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082 Školní preventivní strategie školy na roky 2014 2019 Platná legislativa: - Metodické doporučení 21 291/2010 - Metodický pokyn k řešení šikany

Více

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE

PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE PROJEKT: Kariérové poradenství a psychologická pomoc žákům ve škole R.Č: CZ.1.07/1.1.26/02.0002 PORADENSKÝ TÝM NÁPLŇ PRÁCE Školní psycholog - poskytuje poradenství žákům (cílové skupině) - poskytuje a

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM - prevence v oblasti sociálně patologických jevů SUBJEKT: MASARYKOVA ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ 416, 468 41 TANVALD OBSAH PROGRAMU 1. Hlavní zásady programu 1.1 Obecné cíle 1.2

Více

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013

Výročnízpráva. Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce2013 Výročnízpráva Incidence,prevalence,zdravotnídopady atrendyléčenýchuživatelůdrog včeskérepublicevroce20 HygienickástanicehlavníhoměstaPrahy Referátdrogovéepidemiologie H y g i e n i c k á s t a n i c e

Více

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice

Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Základní škola a Mateřská škola Radňovice, příspěvková organizace Radňovice 54, 592 31 Nové Město na Moravě Preventivní program ZŠ a MŠ Radňovice Účinnost od: 1. 1. 2011 Obsah Úvod Vytýčení sociálně patologických

Více