ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky"

Transkript

1 ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné zprávě využívá sekretariát RVKPP pro hodnocení projektů v rámci dotačních řízení, pro průběžnou a následnou obsahovou a finanční kontrolu realizace projektu včetně případných kontrol přímo v organizaci a Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislost pro zpracování Výroční zprávy o stavu ve věcech drog v ČR 1 data jsou využívána pro charakteristiku uživatelů drog (klientů) jednotlivých služeb, pro odhady problémových užívatelů drog, pro dílčí ekonomické (nákladové) analýzy apod. Prosíme proto o pečlivé a pravdivé uvádění veškerých informací. 1. Informace o projektu 1.1. Název projektu Kontaktní centrum Prostějov 1.2. Číslo projektu M Kontaktní údaje Adresa Vrahovická 83, Prostějov Telefon Internetová stránka 1.4. Vedoucí projektu Jana Kučerová 2. Příjemce dotace 2.1. Název organizace Společnost Podané ruce o.p.s Statutární orgán 2.2. Právní forma organizace Jméno Pavel 2.3. Sídlo Příjmení Novák Obec Brno Titul Bc. Kód obce Funkce ředitel společnosti PSČ Ulice Svatoplukova Část obce Č.p. 84 Okres Brno-město PSČ Kraj Jihomoravský kraj Obec Brno Č.p. 225/3 Č.o. Telefon / fax

2 3. Typ poskytovaných služeb v rámci projektu Poskytované služby Výběr služeb v tomto sloupci ovlivní, které tabulky se ve zprávě nabídnou k vyplnění. PP - specifická primární prevence KPS - kontaktní a poradenské služby TP - terénní programy AL - ambulantní léčba SP - stacionární programy RPTK - rezidenční péče v terapeutických komunitách ADP - ambulantní doléčovací programy SL - substituční léčba SV - služby pro uživatele drog ve výkonu trestu a ve vazbě E - evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb IVH - projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti DTX - Detoxifikace KSUL - Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba jiná Certifikované služby PP - specifická primární prevence KPS - kontaktní a poradenské služby TP - terénní programy AL - ambulantní léčba SP - stacionární programy RPTK - rezidenční péče v terapeutických komunitách ADP - ambulantní doléčovací programy SL - substituční léčba E - evaluace potřebnosti, dostupnosti a efektivnosti služeb IVH - projekty zaměřené na poskytování odborných a ověřených informací uživatelům drog či jiným příjemcům služeb a odborné či laické veřejnosti DTX - Detoxifikace KSUL - Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba

3 4.1. Uveďte změny (vzhledem k žádosti) v personálním obsazení za sledované období Personální zabezpečení je stejné jako v loňském roce, tým tvoří 3 kmenové pracovnice. Činnost kmenových pracovníků se vzájemně prolíná 2 kmenové pracovnice se podílejí na činnosti v rámci kontaktního a poradenského programu i terénního programu. Metodické a odborné vedení zajišťuje odborný ředitel a vedoucí oddělení. Z důvodu nedostatku financí nebyla přijata nová pracovnice. 5. Finanční zdroje Poznámka následující tabulka slouží k doplnění informací o finančních prostředcích na projekt ze všech zdrojů, schválených do doby zpracování zprávy. Pokud máte finanční zdroj, který není jednoznačně vázán na jeden projekt (například sponzorský dar pro organizaci, nebo dotace účelově vázána na více projektů) a ještě nevíte jakou část tohoto finančního zdroje použijete na tento projekt, uveďte kvalifikovaný předpoklad a přidejte komentář v poznámce. Přehled dotací, příspěvků a dalších příjmů, vč. vlastních zdrojů schválených na projekt ve sledovaném období. Zdroje financování projektu Částka (Kč) Poznámka (např. účelovost poskytnutých prostředků) Státní rozpočet celkem MPSV, RVKPP, MZ Územní rozpočty celkem OLK, MMPV Zahraniční zdroje celkem Ostatní zdroje celkem Dary Celkové zdroje na realizaci projektu Poznámky, komentáře 6. Obsah a průběh projektu 6.1. Aktivity realizované v rámci projektu a jejich obsah, vývoj a změny oproti předložené žádosti (stručný přehled realizovaných aktivit, změny v obsahu a rozsahu projektu) Kontaktní centrum v Prostějově nabízí své služby v oblasti drogové problematiky pro prostějovský region od srpna Jedná s v tomto regionu o jediný typ zařízení poskytující služby této cílové skupině. Zařízení v současné době poskytuje dvě formy služby, které se v týdnu kombinují ambulantní formu: Kontaktní a poradenský program (KPS) -) a terénní formu: Terénní programy (TP). Posláním Kontaktního centra Prostějov je usilovat o snižování rizik u osob ohrožených návykovým chováním, a dále je podporovat a motivovat ke změně životního stylu a zlepšení kvality jejich života po zdravotní, sociální a psychické stránce, a to prostřednictvím poskytování ambulantní a terénní služby v prostějovském regionu.

4 Pro osoby blízké uživatelům a široké veřejnosti nabízet odborné poradenství a zároveň chránit společnost před možnými negativními důsledky plynoucími ze životního stylu osob s návykovým chováním. Snažíme se o včasnou intervenci, poradenství a individuální řešení zdravotní a sociální situace u klientů, kteří nejsou motivovaní ke změně stávajícího způsobu života. Adekvátní zásah a včasná intervence v drogové kariéře klienta je nedílnou součástí naší práce, dále zastavení prohlubování či budoucího poškození u aktivních uživatelů návykových látek. Změny v obsahu a rozsahu oproti předloženému projektu Důležitým faktorem, který zasáhl do realizace projektu, jsou menší finanční dotace získané v tomto roce oproti žádostem, všechny cíle jsou přímo závislé na výši získaných dotací pro rok V rámci nabídky služeb nedošlo k výraznějším změnám, služba byla poskytována 5 dní v týdnu, stejně jako ve sledovaném období loňského roku (Po,Út,St,Pá , Čt 11-16), kontaktní místnost byla otevřena pouze tři dny v týdnu (Út,Čt 12-16, St ). V pondělí a pátek se tým zaměřuje na individuální práci s klienty a na poradenství pro rodiče a osoby blízké. Klienti jsou objednáváni na konkrétní čas. I v tyto dny je poskytován výměnný program. Terénní program je poskytován stále v časové dotaci 7 hodin týdně, rozšíření služby do Plumlova a Mostkovic nebylo možno, stejně tak jako rozšíření terénu přímo ve městě Prostějov. Nebyla obnovena spolupráce s lékárnami ve městě Prostějov, tak aby se zvýšila dostupnost injekčních setů pro uživatele v době, kdy není provozní doba KPS ani TP. Celkově nebyla dostupnost služby rozšířena.

5 Stále se nám daří být v kontaktu s komunitou Olašských Romů, kteří využívají převážně služeb v rámci KPS. Kmenový tým tvoří tři stále stejné pracovnice, v současné době na 2,5 úvazku (u jedné z nich došlo od k navýšení úvazku z 0,5 na 1,0), další pracovník nebyl přijat z nedostatku finančního zabezpečení. Opatření z hlediska finanční situace se týká i supervize, byli jsme nuceni zrušit pravidelnou supervizi pro kmenový tým, tento půlrok proběhla zatím pouze 2 supervizní setkání. V tomto roce se pracovníci K-centra nadále podíleli na procesech komunitního plánování sociálních služeb zejména na městské úrovni. Na krajské úrovni se účastnili plánu sociálních služeb zástupci z vedení organizace. Stále se snažíme zkvalitňovat službu a pracovat na její efektivitě, pracovníci KC Prostějov si zvyšují kvalifikaci po odborné stránce v rámci vzdělávacích aktivit. Daří se nám rozšiřovat povědomí veřejnosti o službě, kterou poskytujeme (místní tisk, regionální tv), ale také informovanosti uživatelů služby v oblastech rizikového chování souvisejícím s užíváním návykových látek Vývoj a případné změny cílové populace V Prostějovském regionu je klienty nejčastěji užíván pervitin (kromě marihuany a alkoholu). Jsme také v kontaktu s uživateli heroinu, kteří patří do olašské komunity Romů. Tito klienti jsou s námi v kontaktu delší dobu a stále se k nám vrací. U většiny klientů sledujeme kombinaci primární drogy se zneužíváním alkoholu, marihuany, sezónních drog (surové opium, lysohlávky) a léků. Cílová skupina Kontaktního centra v Prostějově je velmi rozmanitá a to od problémových uživatelů nealkoholových drog, až po jejich rodiče, partnery a blízké. Ze statistiky nám vyplývá, že převážně pracujeme zejména s problémovými uživateli drog (téměř 90% našich klientů). Ve většině případů mají klienti vytvořenu sociální síť a zabezpečeno sociální zázemí. Převážná většina klientů je evidována na Úřadě práce. Přibližně čtvrtina klientů se živí příležitostnou či dlouhodobou prací. Někteří z klientů navštěvují různé typy školských zařízení (od SOU až po VŠ). Tito klienti žijí převážně u rodičů či osob blízkých. Percentuelní poměr mezi klienty muži a klientkami, kteří využívají KPS je také obdobný jako v minulých letech zhruba 70% klientely tvoří muži a 30% ženy. Převážnou část cílové skupiny tvoří intravenózní uživatelé (IUD), (z celkových 107 drogových klientů v KPS je 84 IUD, tj. 79 %), dále pak klienti užívající sniffem (šňupáním) či užívající orálně (kapslí).

6 Věk klientů se pohybuje většinou mezi lety, průměrný věk každoročně stoupá. Letos se v KPS průměrný věk zvýšil z 29,35 (1.pol. 2013) na současných 30,45 let. Toto navýšení je jednak dáno i tím, že 10 prvokontaktů se pohybovalo ve věkové hranici let a také tím, že i stávající klientela nám stárne. Přesto neztrácíme kontakt s mladšími ročníky - 19 osob ve věkové kategorii let. V terénních programech (TP) seprůměrný věk také zvýšil na 29,3 let (loni 28,95). Dle dosavadních výsledků navštíví KPS v průměru posledních let kolem 160 klientů ročně, nyní v polovině roku je celkový počet evidovaných klientů - UD 107 ( ). Z toho nově kontaktovaných klientů je 19. Počet klientů neuživatelů (rodiče, osoby blízké), kteří aspoň jednou využili nabídky služeb, byl v tomto půlroce 24 ( ) V součtu jsme tedy v prvním pololetí v rámci KPS poskytovali služby 131 osobám (loni 133). V počtech nejsou zaznamenány žádné výkyvy, služba je stabilní. V terénních programech (TP) využije nabídku služeb přibližně 80 klientů ročně, v první polovině roku 2014 jsme byli v kontaktu s 52 UD ( ). Ve sledovaném období jsme byli v kontaktu i s 1.osobou blízkou. Celkově byla tedy v rámci TP poskytnuta i služba 53 osobám (loni 49). 7. Hodnocení a výsledky 7.1. Kritické zhodnocení úspěšnosti projektu I přes nedostatečné finanční zabezpečen projektu vnímáme sledované období pozitivně. Služba je stabilní a poskytována 5 dní v týdnu, statistické údaje nevykazují propady, od května byl navýšen jedné sociální pracovnici úvazek. Dařilo se nám v rámci tematických měsíců klienty upozorňovat na rizika spojená rizikovým chováním a přenosu infekčních chorob, tím se ze strany klientů zvýšil zájem o testování. Jsme v kontaktu jak se stávajícími klienty, tak klienty nově nakontaktovanými, 90% klientů tvoří uživatelé pervitinu. Víme, že rozsah 7 hodin týdně v TP není optimální, není moc prostoru pro navazování kontaktů s potencionálními UD, musíme však vycházet z rozpočtu

7 Hlavním cílem projektu pro rok 2014 je udržet stávající služby, alespoň v takové míře a rozsahu, jako byly poskytovány v uplynulém roce Popis spolupráce se zařízeními v síti péče o uživatele drog Kontaktní centrum Prostějov má vytvořenou za roky své působnosti sociální síť, se kterou spolupracuje nejen na místní komunitní úrovni, ale i na úrovni mimo prostějovský region. V rámci práce s klienty máme zpracovanou síť spolupracujících a návazných zařízení v oblastech, které nespadají či přesahují zákonné a odborné kompetence našeho zařízení. Spolupráce na místní úrovni: Lékárny mimo město Prostějov v regionu - spolupráce v rámci vydávání injekčních setů Lékárna v Konici, v Plumlově a Mostkovicích PMS spolupráce v procesu ukládání alternativních trestů (převážně obecně prospěšné práce), dohoda o předávání klientů do individuálního poradenství či rodinného poradenství. V tomto roce u nás odpracovával OPP jeden klient. NZDM Prostějov terénní aktivity pro děti a mládež (předávání informací a vzájemné odkazování do služeb). Díky úzké spolupráci máme aktuální informace o dění mezi mladými lidmi v Prostějově. Komise prevence kriminality členství vytváření programu Partnerství KPSS komunitní plánování sociálních služeb město Prostějov a město Konice Metodici prevence, Český červený kříž Magistrát města Prostějov - spolupráce na komplexní primární prevenci KHS - v rámci čtvrtletního hlášení do registru žadatelů o léčbu Městská policie - sběr infekčního materiálu, spolupráce na komplexní primární prevenci, spolupráce na sportovně výchovných akcích pro mládež (Pohár o Zdravé město Prostějov). MUDr. Jiří Rozkoš, MUDr. Hlochová ad.- využití psychiatrické ordinace pro naši klientelu Praktičtí lékaři, kožní lékaři, lékaři z oboru gynekologie, orthopedie, stomatologie - jedná se o široké spektrum medicínských oborů Úzce spolupracujeme také s Azylovým centrem v Prostějově, které provozuje i Azylový dům pro osamělé rodiče s dětmi, Charitou, Člověkem v tísni a dalšími nestátními organizacemi. Spolupráce mimo region:

8 V rámci Společnosti Podané ruce o.p.s., obzvlášť v rámci Divizí (Olomouc, Uherské Hradiště, Brno, Vyškov) Okolní kontaktní centra a terénní programy v rámci Olomouckého kraje i mimo něj Přerov, Olomouc, Vyškov, Kroměříž) diskuse metodických problémů Terapeutické komunity na celém území ČR - zde referujeme uživatele s žádostí o léčbu, kteří mají zájem se léčit v tomto typu zařízení. Detoxifikační a léčebná zařízení na celém území ČR - zde referujeme uživatele s žádostí o samotný detox, nebo s žádostí o léčbu, kde je podmínkou detox a nebo se zájmem o krátkodobou léčbu. Doléčovací centrum se všemi svými programy zde referujeme ty uživatele, kteří se rozhodli využit poskytované služby Doléčovacího centra, ať se jedná o chráněné bydlení, ambulantní program nebo podpůrnou skupinu nebo rodičovskou skupině Soukromé psychiatrické ambulance zde referujeme uživatele, kteří projeví zájem o tento typ ambulantní léčby Zhodnocení vývoje klientely, počtu klientů a výkonů 1.STANDARDNÍ KONTAKTNÍ A PORADENSKÝ PROGRAM V součtu jsme v prvním pololetí 2014 v rámci KPS poskytovali služby 131 osobám. Celkový počet evidovaných uživatelů drog v KPS v tomto pololetí je 107 ( ), rodičů a osob blízkých je 24 ( ). Prvokontaktů uživatelů drog je 19 ( ). Převážnou část cílové skupiny tvoří intravenózní uživatelé (IUD), (z celkových 107 drogových klientů v KPS je 84 IUD, tj. 79 %), 17 klientů užívá sniffem - šňupáním či kapslí, 1 klient užívá těkavé látky (inhalace) a 5 klientů kanabinoidy (kouření). Průměrný věk klientů každoročně stoupá, nyní 30,45 let (v roce ,35 27,91 let). Letos jsme opět zaznamenali zvýšení věku, což si vysvětlujeme i vyšším věkem prvokontaktovaných osob ( některé prvokontakty v rozmezí let). Celkový počet kontaktů ( ) Zde došlo k mírnému snížení výkonů, vysvětlujeme si i v souvislosti s výkony ve výměnném programu počet výměn - klienti, kteří přichází pouze na výměnu, přicházejí jednorázově pro větší objem injekčního materiálu Počet výměn výkonů ve výměnném programu se snížil a to na číslo 205 ( ). viz. celkový počet kontaktů

9 V tomto pololetí jsme vydali v KPS ks ( ks) injekčních jehel, jde o navýšení počtu vydaných jehel. V tomto pololetí bylo také vydáno 336 ks per os kapslí. Testování HIV 42x u 32 osob (loni 23x u 17 osob), VHC 38x u 30 osob (loni 23x u 17),VHB 9x u 9 osob (loni 9x u 11osob). Testy VHB jsme začali poskytovat až od května Tento půlrok jsme se zaměřili v rámci informačního servisu na rozšíření povědomí klientů o infekčních chorobách, o rizicích, formách přenosu, informovali o vzrůstajícím nárůstu HIV v ČR, nabízeli a upozorňovali opakovaně na možnost testování v KC. Mezi klienty byl o testování zájem, v tomto trendu budeme pokračovat i dalším půlroce (nástěnky, letáčky, články, nabídka testů, opakování testů). Reaktivní výsledek na již zmiňované testy byl zjištěn u 2 klientů (VHC). Bylo vydáno také 228 ks kondomů. Informační servis byl poskytnut 672 x (loni 585x) Službu individuální poradenství, sociální práce - využili klienti 314 krát - nelze však evidovat přesný počet osob, jelikož pod tento výkon spadá několik vykazovaných kategorií (např. individuální por. strukturované či obecné, sociální práce, individuální por. pro rodiče a blízké klientů, ) a vzájemně se mohou prolínat. Máme tedy konkrétní přehled o proběhlých výkonech, ale počet osob se v jednotlivých kategoriích může prolínat. Pomoc v krizi - byla poskytnuta 2 klientům 2 krát. Zdravotní ošetření jsme poskytli 7 klientům (2013 4) a ošetřili jsme je 8 krát. Jednalo se o ošetření žil. Klienti však mají také možnost dostat mastičky na ošetření s sebou domů, o tuto nabídku je ze strany klientů zájem. Těhotenských testů jsme poskytli 20 ks, a to 10 klientkám ( osob/8 výkonů). Počet referencí do léčby - 4, resp. poskytnuto 4 klientům. Někteří z těchto klientů jsou stále v pobytové léčbě. O pobytovou léčbu není ze strany klientů příliš velký zájem, část klientů však začne i s naší podporou abstinovat i sama. 2.TERÉNNÍ PROGRAM V tomto pololetí evidujeme v terénních programech (TP) 52 uživatelů drog ( ). Službu využila také 1 osoba blízká. V součtu jsme poskytli tedy službu 53 osobám.

10 Převážnou část klientů v TP tvoří intravenózní uživatelé (IUD), z celkových 52 drogových klientů v TP je 38 IUD, tj. 73 %, 10 lidí užívá sniffem (šňupáním) nebo kapslí, další 2 klienti uvádějí jako primární drogu marihuanu (kouření) a 2 klienti těkavé látky (inhalace). Počet kontaktů - 146, loni 160 Asistenční služba je poskytována v rámci TP, byla využita 2 klienty 3 krát, jednalo se o doprovod na Úřad práce, pomoc při zařizování dokladů, Průměrný věk klientů sev TP zvýšil na 29,3 let ( ,95). Stále však zůstáváme v kontaktu i s mladší klientelou ( klienti do 25 let, celkově využívá TP 12 takto mladších klientů) V rámci terénních programů bylo poskytnuto v přepočtu na počet klientů přibližně stejně Individuálních poradenství, sociální práce bylo poskytnuto 33x a informační servis byl poskytnut 84x. Počet výměn - výměnný program v TP došlo k poklesuvydaných jehel i k počtu výkonů. Celkem bylo vydáno 984 ks jehel (loni 1934 ks). Toto si také vysvětlujeme tím, že jeden z našich klientů, začal docházet na výměnný program do KC v rámci KPS (zde navýšení jehel). Celkový počet výměn byl 23. Kapslí bylo vydáno 40 ks, kondomů 27 ks a také 2 těhotenské testy.

11 B) Služby mimo programů specifické primární prevence Tabulka 4 - Klienti (vyplňují všechny služby kromě programů primární prevence) KPS - kontaktní a poradenské služby 2014 Počet klientů identifikovaných uživatelů nealkoholových drog CELKEM 107 z toho mužů 79 z toho injekčních uživatelů drog 84 z toho se základní drogou heroin 5 z toho se základní drogou buprenorfin zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou metadon zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou pervitin 96 z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin 101 z počtu opiáty a/nebo pervitin odhadované procento polyvalentních uživatelů opiátů a pervitinu 30 z toho se základní drogou kokain/crack 0 z toho se základní drogou kanabinoidy 5 z toho se základní drogou extáze 0 z toho se základní drogou halucinogeny 0 z toho se základní drogou těkavé látky 1 Průměrný věk klientů uživatelů nealkoholových drog Počet identifikovaných klientů uživatelů alkoholu CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů uživatelů alkoholu Počet identifikovaných klientů uživatelů tabáku CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů uživatelů tabáku Počet identifikovaných klientů patologických hráčů CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů patologických hráčů Počet identifikovaných klientů rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů, neuživatelů drog 24 Celkový počet všech identifikovaných klientů 131 Odhad počtu neidentifikovaných klientů 1 uživatelů drog a patologických hráčů z toho injekčních uživatelů drog z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu 2 30 Poznámky, komentáře Alkohol nevykazujeme jako základní drogu, u 20% klientů se jedná o problémové užívání alkoholu v TP - terénní programy 2014

12 Počet klientů identifikovaných uživatelů nealkoholových drog CELKEM 52 z toho mužů 36 z toho injekčních uživatelů drog 38 z toho se základní drogou heroin 2 z toho se základní drogou buprenorfin zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou metadon zneužívaný (černý trh, bez indikace lékařem) 0 z toho se základní drogou pervitin 46 z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin 48 z počtu opiáty a/nebo pervitin odhadované procento polyvalentních uživatelů opiátů a pervitinu 20 z toho se základní drogou kokain/crack z toho se základní drogou kanabinoidy z toho se základní drogou extáze z toho se základní drogou halucinogeny z toho se základní drogou těkavé látky 2 Průměrný věk klientů uživatelů nealkoholových drog Počet identifikovaných klientů uživatelů alkoholu CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů uživatelů alkoholu Počet identifikovaných klientů uživatelů tabáku CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů uživatelů tabáku Počet identifikovaných klientů patologických hráčů CELKEM z toho mužů Průměrný věk klientů patologických hráčů Počet identifikovaných klientů rodinných příslušníků a blízkých osob uživatelů, neuživatelů drog 1 Celkový počet všech identifikovaných klientů 53 Odhad počtu neidentifikovaných klientů 1 uživatelů drog a patologických hráčů z toho injekčních uživatelů drog z toho se základní drogou opiáty a/nebo pervitin Odhad počtu klientů ve zprostředkovaném kontaktu 2 10 Poznámky, komentáře 1. Jedná se o klienty v přímém kontaktu, u nichž není zaznamenána identita a do programů pro evidenci klientů a služeb vstupují jako "anonymní" klienti nebo tzv. "no-codes". Tato situace nastává zejména u velkých nízkoprahových programů. Údaje o těchto klientech nezahrnujte do předchozích řádků tabulky. 2. Jedná se zejména o uživatele drog, kteří jsou příjemci služeb programu, aniž by byli v přímém kontaktu - typicky u tzv. sekundární výměny injekčního materiálu. Údaje o těchto klientech nezahrnujte do předchozích řádků tabulky.

13 KPS - kontaktní a poradenské služby Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) Osobní kontakt 2) s klienty z toho prvních kontaktů 38 Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem [?] Kontaktní práce [?] Vstupní zhodnocení stavu klienta [?] Individuální poradenství [?] N Individuální psychoterapie [?] Skupinové poradenství [?] Skupinová psychoterapie [?] Krizová intervence [?] Rodinná terapie [?] Skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovi [?] Pracovní terapie [?] Sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní pomoc, case management) [?] Práce s rodinou [?] Socioterapie [?] Chráněná práce / podporované zaměstnání [?] Psychiatrické vyšetření [?] Somatické vyšetření [?] Farmakoterapie - z toho podání substituční látky - z toho preskripce substituční látky Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci, volání ZS) [?] Telefonické, písemné a internetové poradenství [?] Korespondenční práce [?] Informační servis [?] Edukativní program/beseda [?] Výměnný program [?] vydané injekční jehly přijaté injekční jehly nalezené injekční jehly Hygienický servis [?] Potravinový servis [?] N N Testování na inf. nemoci [?] z toho na HIV z toho na HCV z toho na HBV z toho na syfilis Testy na přítomnost drog [?]

14 Těhotenský test [?] Poznámky, komentáře TP - terénní programy Služba Počet osob, které danou službu využily Počet výkonů 1) Osobní kontakt 2) s klienty z toho prvních kontaktů Úkony potřebné pro zajištění přímé práce s klientem [?] Kontaktní práce [?] Vstupní zhodnocení stavu klienta [?] Individuální poradenství [?] N Individuální psychoterapie [?] Skupinové poradenství [?] Skupinová psychoterapie [?] Krizová intervence [?] Rodinná terapie [?] Skupiny pro rodiče a osoby blízké klientovi [?] Pracovní terapie [?] Sociální práce (odkazy, asistence, soc.-právní pomoc, case management) [?] Práce s rodinou [?] Socioterapie [?] Chráněná práce / podporované zaměstnání [?] Psychiatrické vyšetření [?] Somatické vyšetření [?] Farmakoterapie - z toho podání substituční látky - z toho preskripce substituční látky Základní zdravotní ošetření (vč. první pomoci, volání ZS) [?] Telefonické, písemné a internetové poradenství [?] Korespondenční práce [?] Informační servis [?] Edukativní program/beseda [?] Výměnný program [?] vydané injekční jehly přijaté injekční jehly nalezené injekční jehly 3.00 Hygienický servis [?] Potravinový servis [?] Testování na inf. nemoci [?] z toho na HIV

15 z toho na HCV z toho na HBV z toho na syfilis Testy na přítomnost drog [?] Těhotenský test [?] Poznámky, komentáře 1. Tj. kolikrát byla daná služba poskytnuta (např. počet ošetření, počet individuálních sezení, skupin); 2. Kontakt: každá návštěva, při které dochází k interakci mezi klientem a pracovníkem programu. Příjem telefonického hovoru není kontakt

16 Tabulka 7 - Programy v prostředí nočního života a/nebo na tanečních/hudebních akcích Počet navštívených akcí 0 Počet klubů nebo provozovatelů akcí, se kterými existuje pravidelná spolupráce Počet kontaktů na akcích 1) Poznámky, komentáře 1. Počet kontaktů na tanečních akcích uvádějte také do celkového počtu kontaktů v tabulce výkony. Další doplňující informace (Pokud máte k dispozici další relevantní statistické údaje o realizaci projektu, uveďte zde.) Zde můžete uvést další relevantní a důležité údaje o projektu a případně další statistické data. Do textového pole není možné vkládat tabulky, grafy ani obrázky.

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2016 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2016 31.12.2016 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008

Souhrnné stanovisko kraje k projektům protidrogové politiky na rok 2008 SOUHRNNÉ STANOVISKO KRAJE K PROJEKTŮM PROTIDROGOVÉ POLITIKY PŘEDKLÁDANÝM V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RADY VLÁDY PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY NA ROK I. KRAJ: VYBRANÉ CHARAKTERISTIKY KRAJE Rok Počet

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006

Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Vyhodnocení čerpání financí z rozpočtu města na podporu realizace 1. Komunitního plánu sociálních služeb města Český Krumlov v roce 2006 Obsah: str. 1. Souhrnná tabulka čerpání z městského rozpočtu na

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog

V ý r oční zpráva. Praha 2009. Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy. léčených uživatelů drog H y g i e n i c k á s t a n i c e hl. m. Prahy referát drogové epidemiologie V ý r oční zpráva Praha 2009 Incidence, prevalence, zdravotní dopady a trendy léčených uživatelů drog PRAHA březen 2010 referát

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji

Tisková zpráva. Drogová problematika v Libereckém kraji Tisková zpráva Instituce registrovaná Ministerstvem vnitra ČR č.j.: II/s-OS/1-27632/95-R IČO: 63125137 P. Jilemnického 1929 434 01 Most 1 www.mostknadeji.eu Drogová problematika v Libereckém kraji Drogová

Více

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006

AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ POLITIKY na období 2005 až 2006 ODBOR PRO KOORDINACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ÚŘAD VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY AKČNÍ PLÁN REALIZACE NÁRODNÍ STRATEGIE PROTIDROGOVÉ

Více

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM

Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Návrh modelu sociální služby KONTAKTNÍ CENTRUM Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019. Definice a cíle kontaktního

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2013 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZÁVĚREČNÁ Závěrečná zpráva 01.01.2013 31.12.2013 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Služby drogové prevence OPEN HOUSE

Služby drogové prevence OPEN HOUSE Stránka1 Koncepce rozvoje Služeb drogové prevence OPEN HOUSE Název poskytovatele: OPEN HOUSE o.p.s. Sídlo: Dr. E. Beneše 47, 792 01 Bruntál IČ: 706 45 671 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Datum

Více

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková

Úvod. MUDr. Zdeňka Staňková, Mgr. Radka Kobližková Úvod Občanské sdružení DRUG-OUT Klub děkuje všem, kteří v roce 2008 podpořili programy Kontaktní centrum pro drogově závislé a Terénní program: MPSV, MZ, Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky,

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

AKČNÍ PLÁN STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014. ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 AKČNÍ PLÁN ke Koncepci protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 STAV PLNĚNÍ K 31.12.2014 Zpracoval: Odbor Kancelář hejtmana Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský krajský koordinátor

Více

Podoba ambulantního programu v roce 2000

Podoba ambulantního programu v roce 2000 1997: Vznik o.s. Prev-Centrum 1. logo - pouţívané v letech 1997 2001 Podoba ambulantního programu v roce 2000 o.s. Prev-Centrum realizuje především dlouhodobou primární prevenci a postupně vzniká program

Více

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD

Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD Adiktologické ambulance (nelékařské) v síti služeb Jihočeského kraje MAREK NERUD O čem to bude Adiktologické ambulance byly cca před dvěma roky aktuálním tématem pro teoretické diskuse, ale zároveň se

Více

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor

Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Výroční zpráva 2004 o.s. Prostor Obsah: Úvodní slovo předsedy správní rady...3 Historie sdružení.4 Kontaktní centrum a terénní programy o Základní charakteristika (cíle, formy práce, cíl. skupiny, přehled

Více

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah :

PŘEHLED INSTITUCÍ. Obsah : PŘEHLED INSTITUCÍ Obsah : 1. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností... 2 2. Školská a zdravotnická zařízení pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy a zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc...

Více

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování

Možnosti intervencí u uživatelů nových drog: terénní programy na taneční scéně a propad v jejich financování Projekt: Síťování vědecko-výzkumných kapacit a cílený rozvoj spolupráce mezi vysokými školami, veřejnou správou,soukromým a neziskovým sektorem v adiktologii (NETAD) Reg. Číslo: CZ.1.07/2.4.00/17.0111

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB

MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB PŘÍLOHA MATERIÁLU 405/ZK/12 MINIMÁLNÍ SÍŤ PROTIDROGOVÝCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2012-2014 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Jihočeského kraje Oddělení prevence a humanitních činností

Více

Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost. Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.icmck.cz

Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost. Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. www.icmck.cz Centrum pro pomoc dětem a mládeži obecně prospěšná společnost Český Krumlov VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 www.icmck.cz Obsah Obecné cíle činnosti CPDM, o.p.s. 3 Zaměření společnosti Řídící orgány společnosti 4 Pracovníci,

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 O PLNĚNÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 O PLNĚNÍ Schváleno usnesením zastupitelstva Jihočeského kraje č. XX/2013/ZK-XX ze dne 16. 5. 2013 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ KONCEPCE ODDĚLENÍ PREVENCE A HUMANITNÍCH ČINNOSTÍ 2012-2014 ZA ROK 2012 Koncepce OPHČ

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2014 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ Průběžná zpráva 01.01.2014 31.12.2014 Všechny informace a data uvedená v průběžné/závěrečné

Více

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor

Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky kraje Kraj: Jihomoravský Výroční zpráva za rok: 2007 Zpracoval: Ondrej Viselka, krajský protidrogový koordinátor Dne: 30.4. 2008 Schváleno (kým): 1. Obecná

Více

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016

Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Akční plán realizace protidrogové politiky v Olomouckém kraji na období 2015 2016 Zpracovali: Mgr. Zuzana Starostová PhDr. Ladislav Spurný Strana 1 (celkem 10) Základním strategickým dokumentem Olomouckého

Více

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012

Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Monitorovací zpráva o plnění Akčního plánu Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok 2012 Listopad 2012 OBECNÉ CÍLE Cíl 1: USILOVAT O DOSTATEČNOU INFORMOVANOST.

Více

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací

Drogová epidemiologie (problémoví uživatelé drog) v Karlovarském kraji. I. Zdroje informací K R A J S K Á H Y G I E N I C K Á S T A N I C E KARLOVARSKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V KARLOVÝCH VARECH adresa: Závodní 94, 360 21 Karlovy Vary, tel:355 328 311, e-mail:sekretariat@khskv.cz, ID:t3jai32 Váš dopis

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK

1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK příloha č. 1 PLÁN PREVENTIVNÍCH AKTIVIT MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2016. Priority a aktivity v oblasti protidrogové prevence dle přijatých koncepčních materiálů. 1. Úvod Plán preventivních aktivit

Více

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit

k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Popis projektu k žádosti o dotaci v rámci Programu prevence kriminality a extremismu v roce 2010 - Úsvit Název projektu: Romský mentor Žadatel : Statuární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 406 38 Děčín

Více

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza

Počet podpořených projektů, výše finanční dotace. Zvýšená dostupnost programů primární prevence pro školy v KHK. Vytvořená analýza 4.1 Primární V rámci dotačního řízení Královéhradeckého kraje bylo pro dotační programy Podpora a rozvoj zdravého životního stylu (č. 11SMP02, 12SMP02, 13SMP02) a Programy zaměřené na prevenci rizikového

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci

Rodinná intervence Poradenské dny po předchozím objednání Poradenští pracovníci Závislosti na nealkoholových drogách: Poradenství: Poradna pro rodiče: Café Therapy SANANIM, o. s. Školská 30, Praha 1 Tel.: 284 824 234, 739 268 527 Poradna pro rodiče SANANIM usiluje prostřednictvím

Více

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015

Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Specifika práce s romskou komunitou na malém městě Sadská ADIKTOLOGICKÁ KONFERENCE JIHOČESKÉHO KRAJE, IX. ROČNÍK 5.-6.11.2015 Popis Sadské Sadská je bývalé lázeňské město v okrese Nymburk. Leží v Polabské

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 14. 12. 2015 45. Věc: Informace o stavu a naplňování opatření v rámci Strategie protidrogové politiky Ústeckého kraje na období 2015 2018 Důvod

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu

Výzva k předkládání žádostí o podporu Výzva k předkládání žádostí o podporu Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor realizace projektů ESF sociální začleňování vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci Operačního programu

Více

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014

Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Koncepce protidrogové politiky ve Zlínském kraji na léta 2010-2014 Zpracováno: květen - listopad 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Karla Kopečná, metodik

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH

B. SPECIÁLNÍ ČÁST OBSAH . SPEIÁLNÍ ČÁST OSH 1. Detoxifikace 2. Terénní programy 3. Kontaktní a poradenské služby 4. mbulantní léčba 5. Stacionární programy 6. Krátkodobá a střednědobá ústavní léčba 7. Rezidenční péče v terapeutických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 196/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 173 ze dne 14.03.2016 Akční plán pro rok 2016 Komunitního plánu rozvoje sociálních a návazných služeb na území Městské části Praha

Více

AKTUÁLNÍ PŘEHLED O PLNĚNÍ PROJEKTU ZA I. POLOLETÍ ROKU 2006

AKTUÁLNÍ PŘEHLED O PLNĚNÍ PROJEKTU ZA I. POLOLETÍ ROKU 2006 AKTUÁLNÍ PŘEHLED O PLNĚNÍ PROJEKTU ZA I. POLOLETÍ ROKU 2006 (Osnova) Aktuální přehled zpracujte za období 1.1. 30.6.2006. Součástí osnovy jsou základní statistická data o programu, jejichž přehled požadujeme;

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2007 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina)

Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Shrnutí roku 2011 v bílinském terénu (Bílina) Cílová skupina se na území města Bílina v zásadě již několik let nemění. Stále převládají muži ve věkovém rozmezí 17-38 let, kteří si drogy aplikují intravenózně

Více

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL).

23.5.2012. Zařízení prokazatelně hlásí pacienty do Národního registru uživatelů lékařsky indikovaných substitučních látek (NRULISL). 9. SUBSTITUČNÍ LÉČBA Ambulantní časově předem neomezená udržovací léčba substituční látkou. Je určena osobám závislým na opiátech často s přítomností psychických a somatických komplikací. Jejím cílem je

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Výroční zpráva Centra protidrogové prevence a terapie,

Výroční zpráva Centra protidrogové prevence a terapie, Výroční zpráva Centra protidrogové prevence a terapie, obecně prospěšné společnosti za rok 2002 Tato výroční zpráva byla odsouhlasena Správní radou CPPT, o.p.s. dne 27.03.2003 CPPT, o.p.s. Havířská 11,

Více

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského

Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského Strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na období 2003-2004 Odbor školství, mládeže a sportu,

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Základní škola a Mateřská škola Staré Město, okr. Šumperk Minimální preventivní program Nikola Bechrová Školní rok 2015/2016 Dokument, jimž se řídí realizace školní prevence, je Metodické doporučení k

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTNÍHO ROZPOČTU V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ RVKPP NA REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2008 Obsah formuláře žádosti o dotaci: Část A souhrn podávaných

Více

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě

Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě Systém adiktologické péče v síti služeb na okresním městě AT konference Seč 2016 Mgr. Josef Soukal Síť adiktologických služeb Primární prevence (všeobecná a selektivní) AT ordinace (do 12/2015), nyní jen

Více

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017

Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 III. Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 Národní program řešení problematiky HIV/AIDS v České republice na období 2013 2017 (dále jen Národní program HIV/AIDS

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik

Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik Uživatelé drog v ambulantních zdravotnických zařízeních v Jihočeském kraji pohledem oficiálních statistik ( a komentáře z terénu) MAREK NERUD ANOTACE Vcelku často slýcháme zjedné strany o dostatečném zajištění

Více

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK

Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Návrh modelu sociální služby TERÉNNÍ PROGRAMY PRO UŽIVATELE NÁVYKOVÝCH LÁTEK Model služby byl navržen v rámci Závěrečné zprávy č. 4 projektu Evaluace poskytování sociálních služeb v MSK, CZ.1.04/3.1.00/A9.00019.

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2010 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Základní instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte

Více

Epidemiologická situace v užívání drog a jeho následcích v ČR. Vlastimil Nečas, NMS

Epidemiologická situace v užívání drog a jeho následcích v ČR. Vlastimil Nečas, NMS Epidemiologická situace v užívání drog a jeho následcích v ČR Vlastimil Nečas, NMS NMS Situační analýza (5 klíčových indikátorů) Data trestněprávního sektoru drogové trhy, kriminalita Preventivní, léčebné,

Více

11 Organizační struktura organizace...17 11.1 Technické zázemí...17 11.2 Personální zajištění...18 11.2.1 Personální složení...18 11.

11 Organizační struktura organizace...17 11.1 Technické zázemí...17 11.2 Personální zajištění...18 11.2.1 Personální složení...18 11. Výroční zpráva 2006 Obsah Obsah...1 1 Poslání KC Spektrum...3 2 Historie zařízení...3 2.1 Kolpingovo dílo České republiky...3 2.2 Kontaktní centrum Spektrum...3 2.3 Současnost...4 3 Cíle...4 3.1 Základní

Více

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH

INFORMAČNÍ MAPA EPIDEMIOLOGICKÝCH NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Úřad vlády České republiky Nábřeží Edvarda Beneše 4 118 01 Praha 1 Malá Strana tel.: +420 296 153 222 fax: +420 296 153 264 INFORMAČNÍ MAPA

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň

Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, Havířská 11, 301 00 Plzeň Výroční zpráva 2000 Centrum protidrogové prevence a terapie, obecně prospěšná společnost Havířská 11, 301 00 Plzeň Tel./fax: 019/74 210 34 E-mail: drogypl@mbox.vol.cz IČO: 25 23 21 42 bank. spojení: Creditanstalt,a.s.

Více

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice

C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice C E N T R U M Kontaktního centra Litoměřice Výroční zpráva 2010 Kontaktní centrum Litoměřice, Lidická 57, 412 01 Litoměřice tel: 416 737 182, 728 262 683, terénní program: 606 229 979 email: info@kclitomerice.cz

Více

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog

Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog Jednání se zájemcem, smlouva a individuální plánování v terénních programech pro uživatele drog vyšlo v Sociální revue, 24. 6. 2009 Když jsem nedávno napsal text Individuální plánování ve veřejných záchodcích,

Více

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková

Aktuální trendy v užívání drog v ČR. Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Aktuální trendy v užívání drog v ČR Mgr. Alena Trojáčková Mgr. Barbora Orlíková Systém sběru dat situační analýza 5 harmonizovaných epidemiologických indikátorů EMCDDA data z oblasti prevence, léčby a

Více

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů

Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů Financování a síť služeb Aktuální výsledky průzkumů VI. AT konference Jihočeského kraje říjen 2012 Lucia Kiššová Sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky Aktuální aktivity Koncepce sítě

Více

Terénní program SANANIM 2 pro práci se specifickými skupinami

Terénní program SANANIM 2 pro práci se specifickými skupinami Terénní programy SANANIM Tab. Porovnání celkových výkonů výměnného programu za roky 2007-2017 Profesionální TP Přijaté stříkačky Profesionální TP Vydané stříkačky XTP Peerwork Vydané stříkačky Stříkačky

Více

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ

ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ ANALÝZA VÝSLEDKŮ ZE ZÁVĚREČNÝCH ZPRÁV O PLNĚNÍ ŠKOLNÍCH PREVENTIVNÍCH STRATEGIÍ VE ŠKOLÁCH A VE ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍCH VE ŠKOLNÍCH LETECH 21/22-211/212 Zpracoval: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský

Více

Užívání drog v ČR v r. 2011

Užívání drog v ČR v r. 2011 Užívání drog v ČR v r. Vlastimil Nečas, RVPPK 9// Klíčové indikátory celoživotní prevalence,,,,, - - - - -6 Marihuana nebo hašiš 6,,8, 6,8, Extáze, 6,,,, Pervitin nebo amfetaminy,8,,,, Kokain,,9,6,,6 Nové

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU PROTIDROGOVÉ POLITIKY V ROCE 2009 Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky PRŮBĚŽNÁ ZÁVĚREČNÁ Instrukce pro předkladatele zprávy: Průběžnou zprávu zpracujte za období

Více

Úskalí screeningového testování v nezdravotnických nízkoprahových programech

Úskalí screeningového testování v nezdravotnických nízkoprahových programech Úskalí screeningového testování v nezdravotnických nízkoprahových programech - aneb kdo smí tetovat může i testovat? Mgr. Daniel Randák KC PREVENT Strakonice Obsah Co je screeningové vyšetření Cíle screeningového

Více

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010

Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Sdružení klubů neslyšících dětí a mládeže (SKNEDAM) VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Adresa : Holečkova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní činnost 4 Celkové náklady a

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz

UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1. PÍSEMNÁ PODOBA (FORMULÁŘE) (verze pro rok 2014) Úvod. Formulář Denní výkaz UŽIVATELSKÝ MANUÁL (verze pro rok 2014) Úvod Tento manuál má sloužit k pomoci při evidenci výkonů v drogových nízkoprahových službách, tj. Kontaktních centrech (KC) a Terénních programech (TP). Je rozdělen

Více

7. Sociální sféra a zdravotnictví

7. Sociální sféra a zdravotnictví 7. Sociální sféra a zdravotnictví 7.1. Sociální věci O sociálních otázkách, v době důrazu na vlastní zodpovědnost, není příliš populární hovořit, pokud se nejedná o snižování finančních prostředků. Opravdový

Více

Epidemiologie užívání drog v ČR. Kateřina Škařupová, NMS

Epidemiologie užívání drog v ČR. Kateřina Škařupová, NMS Epidemiologie užívání drog v ČR Kateřina Škařupová, NMS NMS Situační analýza (5 klíčových indikátorů) Data trestněprávního sektoru drogové trhy, kriminalita Preventivní, léčebné, harm-reduction intervence

Více

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek

Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky. Roman Pešek Drogy v českých věznicích - stav v r. 2007 a další vybrané aspekty dané problematiky Roman Pešek Struktura prezentace VZ o stavu ve věcech drog v ČR v r. 2007 http://www.drogy-info.cz/index.php/publikace/vyrocni_zpravy/...

Více

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice

Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice Prezentace poskytovatelů sociálních služeb působících na ORP Strakonice CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ JK, o. s. pracoviště ve Strakonicích Drahuška Kolářová Centrum pro zdravotně postižené JK, o. s.

Více

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Výchovný ústav, SVP HELP, ZŠ a SŠ Střílky, Zámecká 107 Výroční zpráva SVP HELP za školní rok 2013-2014 Středisko výchovné péče HELP Zelené náměstí 1292 686 01 Uherské Hradiště Zpracoval: Mgr. Karel Opravil

Více

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012

VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 2012 VÝSTUPY Z REGIONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU KOMUNITNÍCH SLUŽEB ÚSTÍ NAD LABEM (RISK) DATA ZA ROK 0 www.socialni-sluzby-usti.cz Zpracoval: Oddělení podpory školství, kultury, sportu a sociálních služeb

Více

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4

Program komplexní léčby somatických komplikací syndromu závislosti, Remedis, Nuselská poliklinika Táborská 57, Praha 4 Demografické, epidemiologické a virologické charakteristiky populace uživatelů drog srovnání let 2005 a 2006 h MUDr. Vratislav Řehák, MUDr. Laura Krekulová, PhD Program komplexní léčby somatických komplikací

Více

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017

Akční plán 2016. Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Akční plán 2016 Prováděcí část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Libereckého kraje 2014-2017 Obsah ÚVOD...4 1 Činnosti Libereckého kraje...5 1.1 Oblast plánování...5 1.1.1 Organizační zajištění

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE

5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE 5. AMBULANTNÍ STACIONÁRNÍ PÉČE Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových

Více

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák

Koordinovaný přístup - Brno. Mgr. Jan Mochťák Koordinovaný přístup - Brno Mgr. Jan Mochťák Výhody SPSZ a KPSVL Komplexní přístup k řešení sociálního vyloučení na území statutárního města Brna. Odpovídající alokace finančních prostředků na lokálně

Více

Bodovací stupnice. Zdroje

Bodovací stupnice. Zdroje 4. AMBULANTNÍ LÉČBA Ambulantní léčebná a preventivní péče ve zdravotnických a nezdravotnických zařízeních. Specializovaná ambulantní péče poskytovaná diferencovaně uživatelům všech typů návykových látek,

Více

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT

SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT SUBSTITUČNÍ LÉČBA JAK JÍ POJMOUT MUDr.DUŠAN RANDÁK Centrum metadonové substituce a ambulantní detoxifikace Praha 4 DROP IN o.p.s. Měřín 18.11.2004 SUBSTITUČNÍ LÉČBA JEDNA ZE SPEKTRA PÉČE O ZÁVISLÉ NA OPIÁTECH

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy

Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Zastupitelstva hlavního města Prahy Hlavní město Praha ZASTUPITELSTVO HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Zastupitelstva hlavního města Prahy číslo 37/99 ze dne 17.5.2018 k návrhu na financování projektů v rámci Grantového programu hlavního města

Více