Štěpánka Chaloupková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Štěpánka Chaloupková"

Transkript

1 Štěpánka Chaloupková

2 Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její části, obvykle koupí (opak prodeje firmy) V ekonomice se akvizicí rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků. Naproti tomu ve finančnictví jde o získávání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním. Důvodem k realizaci akvizice je dosáhnutí určité synergie (tj. získání něčeho víc, než pouze koupě firmy) a dosažení dalšího růstu. K tomu by měla dopomoci správná integrace firmy do stávající organizace akvizitora

3 Akvizice a fúze: definice základních pojmů Fúze znamená absorpci jedné firmy druhou Kupující firma si uchová své jméno a právní subjektivitu a nabývá aktiva a pasiva kupované společnosti Musí být schválena akcionáři obou firem Výhoda jednoduchost, finanční nenáročnost Konsolidace je definována jako fúze s tím rozdílem, že vzniká nový právní subjekt Nákup akcií s hlasovacím právem (kmenová akcie) je další způsob koupě firmy V případě akvizice akcií není nutné mít souhlas akcionářů ve formě usnesení valné hromady Převzetí (takeover) firmy lze definovat jako změnu vlastnické struktury firmy zasahující do jejího dalšího řízení a směřování vyvolanou zásahem jiné společnosti

4 Typy akvizic Uvažujme nyní firmu s diverzifikovaným výrobním programem, který je organizován podle samostatných podnikatelských jednotek uvažujeme o třech podnikatelských strategií: portfoliové strategie (portfolio strategy) vybudovat skupinu vzájemně příbuzných oborů, které může být postaveno čistě na finanční bázi bez vzájemných vazeb používaných technologií či obsluhovaných trhů business family strategii (strategie příbuzných oborů) Vzájemné příbuzné obory, které spojuje společná technologie či know-how business element strategii Zaměření na konkrétní segment, na jasně definovanou zákaznickou skupinu

5 Typy akvizic Na zvolenou strategii rozvoje firmy můžeme rozlišit další typy akvizic Horizontální akvizice firma koupí podnik, která se pohybuje ve stejném odvětví Vertikální akvizice kupující a prodávající operují v navazujících odvětví s výraznými dodavatelskoodběratelskými znaky Soustředěné akvizice sdílení základní technologii, výrobní proces, či trh Konglomerátní akvizice (nesouvisející) účelem není sdílení zdrojů, technologii a synergické efekty

6 Akviziční proces Před rozhodnutím o realizaci určité akvizice, musí management akvizitora posoudit, s jakými náklady může kupující dosáhnout pozice umožňuje stanovit maximální cenu, kterou by měl akvizitor zaplatit A. p. lze rozdělit na: Fáze plánování akvizice business plán (dlouhodobý podnikatelský záměr), akviziční plán Fáze realizace akvizice zahrnuje vyhledání optimálního akvizičního kandidáta, shromáždění potřebných informací, kontaktování kandidáta, vyjednávání, plánování integrace obou firem, uzavření transakce, samotnou integraci a závěrečné zhodnocení a výslednou akvizici

7 Kroky akvizičního procesu 1. Business plán a akviziční plán 2. Identifikace a prověřování akvizičních kandidátů 3. Prvotní kontakt a fáze vyjednávání 4. Postakviziční proces: integrace převzaté firmy a vyhodnocení akvizice

8 1. Business plán a akviziční plán Business plán definuje poslání firmy a obecnou strategii k jejímu naplnění Správné zpracování je určující pro úspěch akvizice z pohledu přínosu koupeného podniku dlouhodobé strategie rozvoje firmy při nesprávném odhadu, nákup podniku je ztracená investice Akviziční plán odpovídá ostatním firemním taktickým plánům definice cílů, stanovení zdrojů, analyzuje kroky, které je třeba podniknout, určuje harmonogram, definuje osoby

9 2. Identifikace a prověřování akvizičních kandidátů Vyhledání kandidáta 1. krok kritéria výběru Základní charakteristika kandidáta (odvětví, velikost zamýšlené transakce) 2. krok strategie vyhledávání Využití specializovaných databází (Dun Bradstreet, Hoppenstedt Externí poradce (právní kanceláře, investiční banky) Velký zdroj internet Po identifikaci kandidátů prověřování z hlediska požadovaných charakteristik

10 3. Prvotní kontakt a fáze vyjednávání Prvotní kontakt klíčový pro úspěch celé akvizice Akvizitor prezentuje svůj zájem U malých firem dopis telefonát Větší firma prostředník (právní firma, investiční banka) Vyjednávací fáze vytvářejí se podmínky transakce, z nichž klíčové bude jednání o kupní ceně Tvořena ze 4 činností Ocenění kupované firmy Strukturování transakce Due diligence Tvorby finančního plánu a zajištění financování transakce

11 3. Prvotní kontakt a fáze vyjednávání Ocenění kupované firmy Vypracovává akvizitor Vytvoření představy o financování transakce potenciální kandidát finančně dostupný Strukturování transakce Tok hotovosti v určitém čase a rozložení rizika mezi strany transakce tak, aby řešení bylo akceptovatelné oběma stranami V praxi podchytit a vyřešit potenciální zdroje nesouladu Due diligence Podrobná prověrka akvizičního kandidáta, v jejímž rámci se upřesňují informace finanční, výrobní, technické, obchodní, marketingové, právní a personální povahy Detailní seznámení s podnikem Tvorby finančního plánu a zajištění financování transakce Musí odrážet dohodu obou stran V případě fúzí je často převzetí firmy financováno vydáním nové emise akcií akvizitora

12 4. Postakviziční proces: integrace převzaté firmy a vyhodnocení akvizice Zaplacením kupní ceny a převzetí kontroly nad akvizičním cílem celý proces akvizice nekončí V případě, že se nepodaří koupenou firmu integrovat v rámci stávající organizace, jsou vynaložené finanční prostředky ztracenou investicí postakviziční plán by měl být vytvořen před fází vyjednávání Základní problémy, které akvizitor řeší: Stanovení hodnoty manažerského know-how Rozhoduje o organizační struktuře kupovaného podniku Získání loajality zaměstnanců kupované firmy Hlavní důvod, proč vyhodnotit po určitém času uzavřenou transakci je zjistit zda byla naplněna očekávání (převzetí firmy, poučit se z chyb)

13 Role poradce 1. Typy poradenských institucí 2. Úloha poradce při fúzích a akvizicích 1. Role poradce při prodeji podniku 2. Role poradce při nákupu podniku

14 1. Typy poradenských institucí Firmy si na provedení nákupu či prodeje podniků najímají investiční poradce Investiční banky v případě velkých transakcí Výhody široké kontakty, rozsáhlá mezinárodní síť Disponují špičkovými specialisty a velmi dobrým oceňovacím know-how Nevýhoda vyšší odměna za provedenou práci U transakcí menšího rozsahu se nabízí spolupráce s regionálními či lokálními poradenskými firmami Výhoda detailní znalost trhu, rozsáhlá síť lokálních kontaktů, levnější než globální poradenská instituce

15 2. Úloha poradce při fúzích a akvizicích Hraje nezastupitelnou roli v procesu nákupu či prodeje Většina transakcí má ve své úvodní fázi pouze jeden konkrétní subjekt potencionální kupujícího nebo prodávajícího Poradce na straně prodávajícího (prodejní mandát) úkolem je dosáhnout prodeje podniku za podmínek co nejvýhodnějších (vyšší ceny, platební podmínky) Poradce na straně kupujícího (mandát k nákupu podniku) úkolem je na základě předložených kritérií vyhledat optimálního kandidáta převzetí a toto převzetí pomohl realizovat za podmínek co nejvýhodnějších

16 2. Úloha poradce při fúzích a akvizicích 1. Role poradce při prodeji podniku Zmapování trhu a zájmu potenciálních investorů Doporučení nejvýhodnější struktury transakce Vypracování ocenění podniku pro potřeby klienta Zpracování informačních podkladů Vyhodnocení předložených nabídek a doporučení nejvhodnějšího kandidáta 2. Role poradce při nákupu podniku Asistence při volbě optimální strategie průniku na trh Provedení analýzy trhu na základě klientem předložených požadavků Vyhodnocení získaných informací o potenciálních akvizičních cílech Ocenění vybraného akvizičního cíle Navržení strategie zaměřené na získání vybraného kandidáta

17 Konkrétní kroky Převzetí právní kontroly nad firmou: Svolání valné hromady Umístění vlastních lidí do představenstva a dozorčí rady Kupovaná společnost je dosazena do struktury kupující společnosti Závislé na pozici, významu a obratu Změna některých principů ve společnosti: Podpisové právo k dokumentům ve společnosti (např. pravidlo 4 očí) Schvalování investic schvaluje představenstvo Změna kultury společnosti Stanovení cílů Závisí na podmínkách prodeje společnosti Management kupované společnosti by měl být zainteresován na prosperitě Dodržet regule kupující společnosti Přístup k zaměstnancům Získat loajalitu zaměstnanců Spolupráce v nových týmech Změna platů (kolektivní smlouva)

18 Konkrétní kroky Obchod a marketing Zapojení koupené společnosti do obchodního styku Využití synergie pro přístup k novým zákazníkům Účetnictví Oblast výkazů a daňová oblast Sjednocení systémů účetnictví (České účetní standardy vs. Mezinárodní standardy) Reporting Financování Přerozdělování volných finančních prostředků v rámci celé společnosti Dodržování splatnosti dle kupující společnosti Informační technologie Zavedení informačního systému kupující společnosti do kupované společnosti Sjednotit softwarové vybavení Propojení obou systémů a zabezpečení

19 Shrnutí Úspěšná integrace závisí na: Době trvání integračního procesu Integrační strategii Cílech transakce Rychlost integračního procesu: Obvyklá doba postakvizičního procesu je 1 až 2 roky Úspěšná a rychlá integrace může: Urychlit návratnost akvizice Přispět k lepšímu využití příležitostí Snížit nejistotu v organizaci Zajistit rychlejší podporu a zapojení zaměstnanců nové společnosti

20 Závěr k procesní stránce akvizic Proces nákupu podniku je komplexní záležitost Jde o ucelený soubor kroků a opatření vedoucích k naplnění primárního cíle akvizice zvýšení hodnoty podniku (akvizitora) formou koupě fungující a nezávislé právní entity

21 Děkuji za pozornost

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz

Transakce a restrukturalizace. kpmg.cz Transakce a restrukturalizace kpmg.cz Obsah Podnikové finance 08 Fúze, akvizice a prodeje 08 Oceňování, posuzování objektivnosti podmínek transakcí a odhady 10 Financování 12 Získávání půjček 13 Restrukturalizace

Více

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice

Poradenství ve finančním řízení. KPMG v české republice Poradenství ve finančním řízení KPMG v české republice 2 Poradenství ve finančním řízení Předmluva Prostředí dnešní globální ekonomiky se neustále mění, a pokud v něm společnost chce obstát, potřebuje

Více

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem

Business Angels příležitost financování a rozvoje začínajících firem VaV pro praxi: ochrana výsledků VaV, licencování patentů a know-how a podpora spolupráce s průmyslem, komunikace výsledků VaV a motivace k zapojení do VaV činnosti Reg. č. CZ.1.07/2.3.00/09.0047 Business

Více

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal

American Appraisal. Leading / Thinking / Performing. American Appraisal Associates. American Appraisal Leading / Thinking / Performing American Appraisal Každý den, na kterémkoliv hospodářsky významném místě na světě poskytuje American Appraisal svým klientům poradenství a provádí ocenění, která jsou přesná,

Více

1. Vývoj firmy v čase

1. Vývoj firmy v čase Oceňování podniku akvizice a fúze Richard Skyva Pro dobré fungování firmy je třeba ovládat a řídit podnikové finanční transakce. V každé fázi vývoje firmy pracujeme s jinými transakcemi, které zajišťují

Více

Úvěrové financování podniku

Úvěrové financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: N 6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Úvěrové financování

Více

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová

Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR. učební text. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PODNIKATELSKÝ ZÁMĚR učební text Vladimíra Schindlerová Ostrava 2012 Recenze: dr. Ing. Pavel Skalík Název: Podnikatelský záměr Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová.

Více

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU

MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU MANUÁL FINANČNÍ PODPORY ČESKÉHO EXPORTU Obsah Přehled základních použitých termínů...3 1 Úvod - Proč projekty dodávané a financované z České republiky....4 2 Financování projektů z České republiky - komfortní

Více

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up

Jak získat investora. Business Angels Club Start-up Jak získat investora Business Angels Club Start-up Pro financování vzniku nových firem je při současné politice bank nereálné získat na rozjezd podnikání bankovní úvěr. Nadějí pro začínající firmy je získání

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Outsourcing personálních činností Outsourcing HR activities Pavlína Vlachová Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU

KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV FINANCÍ FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF FINANCES KONSOLIDACE ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VYBRANÉHO KONCERNU CONSOLIDATION

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ

CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ CO JE TO STRATEGICKÉ ŘÍZENÍ Cíle kapitoly po prostudování kapitoly čtenář: Zná základní pojmy související se strategickým řízením. Chápe pojem strategie. Zná smysl a účel strategického řízení. Zná hierarchickou

Více

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D.

7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. 7.1 MARKETING A MARKETINGOVÉ DOVEDNOSTI II. ING. ŠÁRKA ZAPLETALOVÁ, PH.D. OSTRAVA 2006 Název: Marketing a marketingové dovednosti II. Autor: Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D. Vydání: první, 2006 Počet stran:

Více

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ A MOTIVACE PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ Učební manuál Zpracoval kolektiv autorů ČMKOS a ASO ČMKOS 2008 www.esfcr.cz Podporujeme vaši budoucnost Projekt Posilování sociálního

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra informačních technologií BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Řízení IT projektů v prostředí telekomunikačního operátora Autor BP: Miroslav Svoboda Vedoucí BP: Ing. Miloš Dvořák 2013 Praha é áš í

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Úvod do projektového řízení

Úvod do projektového řízení Vzdělávací modul č. 2: Úvod do projektového řízení studijní podklady ke vzdělávacímu programu v rámci projektu Zvyšování absorpční kapacity území Jihomoravského kraje, reg. č. CZ.1.11/4.2.00/39.01659 Obsah:

Více

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu

Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Seed fond nový nástroj podpory podnikání formou investic rizikového kapitálu Ing. Dagmar Vránová odbor inovačního podnikání a investic 27. března 2013, Brno Workshop k praktickým otázkám ZPĚT NA VRCHOL

Více

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF MANAGEMENT NÁVRH PROJEKTU FINANCOVANÉHO TŘETÍ STRANOU

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN

MENDELOVA UNIVERZITA V BRN MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ Provozně ekonomická fakulta Ústav managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Strategické rozhodování vybraného ekonomického subjektu Vedoucí práce: prof. Ing. Emil Svoboda, CSc. Vypracovala:

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů Datum vydání: září 2008 Datum aktualizace: prosinec 2012 Obsah Schéma procesu PPP Etapy procesu PPP 1. Identifikace projektu Kontrolní, schvalovací

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více