Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Comfort Plus. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění"

Transkript

1 Informace pro klienta Comfort Plus Investiční životní pojištění 01/2014 ( S) Informace pro klienta investičního životního pojištění Comfort Plus byly vyhotoveny ke dni Informace pro klienta obsahují klíčové informace o produktu Comfort Plus. Jejich účelem je vysvětlit charakteristiky produktu tak, aby klient snadněji pochopil způsob investování v rámci tohoto produktu, jeho výhody, ale také rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda pojistnou smlouvu tohoto produktu uzavřít vám doporučujeme se s tímto sdělením seznámit. Tento materiál má pouze informativní charakter a jeho účelem není nahradit pojistné podmínky nebo poskytnout jejich kompletní shrnutí. Více informací naleznete v pojistných podmínkách produktu Comfort Plus nebo u svého finančního zprostředkovatele. Základní informace Pojistitel AXA životní pojišťovna a.s. Kontaktní adresa: Úzká 488/8, Brno, Česká republika Sídlo společnosti: Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika AXA linka: , Fax: , IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831 Hlavní pojištění Hlavním pojištěním produktu Comfort Plus je investiční životní pojištění pro případ smrti pojištěného během trvání pojištění nebo pro případ dožití se pojištěného sjednaného konce pojištění. Comfort Plus nabízí 4 druhy hlavního pojištění, přičemž klient si při sjednání pojistné smlouvy může zvolit pouze 1 a v průběhu pojistné doby ho nemůže měnit. Comfort Plus Investiční životní pojištění pro případ smrti nebo dožití se pojištěného sjednaného dne konce pojištění (IŽP) Běžné pojistné (placené měsíčně / čtvrtletně / pololetně / ročně) Volitelná investiční strategie 13 volitelných fondů s různými investičními strategiemi bez garance výnosu IŽP s běžným pojistným a volitelnou investiční strategií Garance růstu ceny podílové jednotky 1 předdefinovaný fond s garancí výnosu 0,9 % p. a. IŽP s běžným pojistným a garancí růstu ceny podílové jednotky Jednorázové pojistné (uhrazeno jednorázově při sjednání smlouvy) Volitelná investiční strategie 13 volitelných fondů s různými investičními strategiemi bez garance výnosu IŽP s běžným pojistným a volitelnou investiční strategií Garance růstu ceny podílové jednotky 1 předdefinovaný fond s garancí výnosu 0,9 % p. a. IŽP s běžným pojistným a garancí růstu ceny podílové jednotky Comfort Plus kombinuje pojištění a investování se středně až dlouhodobým investičním horizontem. Pojistná ochrana Investování do fondů Hlavní pojištění pojištění pro případ smrti nebo dožití Téměř 30 volitelných připojištění pro případ nemocí a úrazů Rizikové pojistné za zvolená připojištění rizikové pojistné je hrazeno srážkami z běžného podílového účtu, anebo je hrazeno formou srážek ze zaplaceného pojistného před zainvestováním na podílový účet dle druhu připojištění 13 volitelných fondů nebo 1 garantovaný fond 3 nástroje aktivní ochrany investovaných prostředků Celkové pojistné běžné (placené měsíčně, čtvrtletně, pololetně,ročně) nebo jednorázové Pojistník pojistníkem je osoba, která se uzavřením pojistné smlouvy zavazuje platit sjednané pojistné Pojištěný pojištěným je fyzická osoba, na jejíž život a zdraví se sjednané pojištění vztahuje Počátek pojištění pojistník si určí sám, nejdříve však následující den po podpisu návrhu pojistné smlouvy Pojistná doba hlavního pojištění pojistník si určí sám, minimálně 5 let, maximálně do roku, ve kterém dosáhne pojištěný věku 99 let Kontaktní adresa: AXA životní pojišťovna a.s., Úzká 488/8, Brno, Česká republika Sídlo společnosti: AXA životní pojišťovna a.s., Lazarská 13/8, Praha 2, Česká republika AXA linka: , Fax: , IČ: , společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2831 Pojistná doba připojištění pokud není pojistná doba připojištění sjednána individuálně, je stejná jako pojistná doba hlavního pojištění, maximálně však do věku uvedeného v návrhu pojistné smlouvy dle druhu připojištění Indexování pojištění Indexování pojištění představuje automatické zvyšování pojistného a pojistných částek pojištění a připojištění ke dni výročí pojistné smlouvy, a to bez přezkoumání zdravotního stavu pojištěného. Indexování pojištění se provádí podle indexu růstu spotřebitelských cen, publikovaného Českým statistickým úřadem. Cílem indexování pojištění je zachovat reálnou hodnotu peněz v průběhu celé pojistné doby s přihlédnutím na inflaci. Indexování lze sjednat při sjednání pojistné smlouvy nebo později v průběhu pojistné doby (k výročí pojistné smlouvy). Pojistník může také indexování k výročí pojistné smlouvy zrušit. Možná připojištění Při sjednání smlouvy si pojistník může k hlavnímu pojištění zvolit připojištění pro případ různých následků úrazů nebo nemocí. V průběhu pojistné doby si může pojistník sjednat další připojištění pro případ úrazů nebo nemocí, případně jinak měnit parametry a rozsah pojistné ochrany, například snížit/zvýšit pojistnou částku, sjednat/ukončit připojištění. Pojistné a podílový účet Každému klientovi, který si sjedná investiční životní pojištění, je veden osobní podílový účet. Na podílovém účtu jsou vedeny podílové jednotky, které jsou nakupovány z běžného a mimořádného pojistného. Běžné pojistné se platí za sjednaná pojistná období dle frekvence placení pojistného (měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční) na začátku pojistného období předem, bankovním převodem nebo poštovní poukázkou. Běžné pojistné (předepsané pojistné) Za běžné pojistné jsou dle zvolené investiční strategie (alokačního poměru) nakupovány podílové jednotky na běžný podílový účet. Z běžného podílového účtu jsou účtovány poplatky a srážky rizikového pojistného za hlavní pojištění a sjednaná připojištění, která jsou v kódu tarifu označeny písmenem U. Běžné pojistné po odečtení rizikového pojistného a poplatků tvoří rezervotvornou část pojistného. Srážky rizikového pojistného za pojištění pro případ smrti nebo dožití (hlavní pojištění) Rizikové pojistné za krytí rizika smrti je sráženo z běžného podílového účtu měsíčně, z části běžného pojistného sjednaného pro hlavní pojištění. Rizikové pojistné je uplatňováno na tzv. sumu v riziku, která představuje rozdíl mezi aktuální hodnotou investice a sjednanou pojistnou částkou. Čím vyšší je hodnota investice, tím nižší je suma v riziku. V měsících, kdy je hodnota investice snížená o případný akumulovaný dluh větší nebo rovna sjednané pojistné částce, je rizikové pojistné pro krytí rizika smrti nulové a srážka se neprovádí. Sazby rizikového pojistného pro krytí rizika smrti se každým rokem mění podle aktuálního věku pojištěného. V případě zvýšeného pojistného rizika může pojistitel zvýšit srážky rizikového pojistného, nejvýše však o 50 % ze sazeb uvedených v návrhu pojistné smlouvy, pokud v pojistné smlouvě není dohodnuto jinak. Srážky rizikového pojistného za sjednaná připojištění, která jsou v kódu tarifu označeny písmenem U" Rizikové pojistné za sjednaná připojištění je sráženo z běžného podílového účtu měsíčně. Výše rizikového pojistného za připojištění je sjednána v návrhu pojistné smlouvy a závisí na zvolené výši pojistné částky, na vstupním věku pojištěného, rizikové skupině, příp. na zdravotním stavu pojištěného a na jeho sportovních a zájmových aktivitách. Rizikové pojistné u připojištění 291U a 155U se mění v průběhu pojistné doby dle aktuálního věku klienta a v návrhu pojistné smlouvy je uvedeno rizikové pojistné platné pouze v prvním pojistném roce, rizikové pojistné všech ostatních připojištění je konstantní, tj. nemění se s věkem pojištěného. Pokud není na podílovém účtu dostatečné množství běžných podílových jednotek, ze kterých by mohlo být účtováno rizikové pojistné, vytvoří se tzv. dluh, který je postupně umořován (snižován) při nákupu dalších běžných podílových jednotek. Srážky rizikového pojistného za sjednaná připojištění, které jsou v kódu tarify označeny písmenem P" Rizikové pojistné za sjednaná připojištění je hrazeno formou srážek ze zaplaceného pojistného, než dojde k jeho zainvestování na podílový účet klienta. Mimořádné pojistné Za mimořádné pojistné jsou dle zvolené investiční strategie (alokačního poměru) nakupovány podílové jednotky na mimořádný podílový účet. Z mimořádného podílového účtu nejsou účtovány žádné poplatky. V případě, kdy je na smlouvě dlužné pojistné, bude mimořádné pojistné přednostně započteno oproti dlužnému pojistnému, tj. za část mimořádného pojistného, odpovídající výši dlužného běžného pojistného, budou nakoupeny podílové jednotky na běžný podílový účet. Mimořádné pojistné, resp. jeho zbylá část, zvyšuje rezervotvornou část pojistného. Informace o daňovych předpisech Za podmínek stanovených zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, podléhá následující plnění ze soukromého životního pojištění zdanění srážkovou daní ve výši 15 %: Strana 1

2 pojistné plnění pro případ dožití, odkupné, jiný příjem z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy (například částečný odkup). Způsob investování Běžné a mimořádné pojistné, po odečtení vstupních poplatků (dále jen investované prostředky ), je investováno dle pojistníkem zvolené investiční strategie (alokačního poměru) do jednoho nebo více z níže uvedených fondů. Investice do fondů obsahuje riziko kolísání aktuální hodnoty investovaných prostředků a výnosů z ní. Aktuální hodnota investovaných prostředků může v čase klesat i stoupat v závislosti na vývoji finančních trhů a dalších souvisejících faktorů. Minulá výkonnost fondů nezaručuje stejnou výkonnost v budoucnosti. Návratnost investovaných prostředků není zaručena. Aktuální hodnoty podílových jednotek jednotlivých fondů naleznete na Rizika spojená s investováním do fondů Tržní riziko riziko ekonomické ztráty v důsledku změny hodnot cenných papírů, finančních derivátů a dalších aktiv v majetku podílového fondu v důsledku pohybu tržních cen a dalších tržních indikátorů. Úvěrové riziko riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání emitenta dluhopisu či jiné protistrany při plnění jejich smluvních závazků. Riziko nedostatečné likvidity riziko, že plánovaná transakce nemůže být provedena za přiměřenou tržní cenu v důsledku jejího velkého objemu, respektive v důsledku nedostatečné tržní poptávky po tomto aktivu. Riziko vypořádání riziko ekonomické ztráty v důsledku selhání protistrany v průběhu procesu vypořádání. Provozní rizika riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních předpisů, ze selhání provozních systémů či lidského faktoru, popř. z vnějších okolností. Rizika související s investičním zaměřením fondu například v případě, kdy fond nabývá do svého majetku převážně cenné papíry jiných fondů kolektivního investování, nese fond jisté riziko spojené s protistranou. Dále, pokud fond, resp. jeho podkladové fondy investují převážně do akcií či akciových indexů, nese investor vyšší tržní riziko než u fondů dluhopisových. Regionální či sektorová koncentrace rovněž zvyšuje rizikovost fondu. Riziko kumulace poplatků v případě, kdy fond zamýšlí investovat do jiných fondů, podílníci ponesou proporcionální část poplatků těchto fondů (např. úplata za obhospodařování, poplatky za depozitáře, apod.). Rizikový stupeň jednotlivých fondů Účelem ukazatele rizikovosti fondů je umožnit lepší pochopení rizika spojeného s potenciálními zisky a ztrátami investice v závislosti na rizikovosti investiční strategie fondu. Zařazení investice do nejméně rizikové skupiny neznamená investici bez rizika. Fond pen žní Garantovaný fond II Bonusový fond Potenciáln nižší riziko Potenciáln nižší výnos Strana 2 Fond dluhopisový AXA CEE Dluhopisový fond Balanced ETF Fond zahrani ní (akciový) Fond realitní AXA CEE Akciový fond AXA Selection Emerging Equity Commodity ETF AXA Selection Opportunities Progresive AXA Selection ETFOpportunities Dynamic Progresive ETF ETF Smíšený Dynamic fond ETF Investiční strategie (alokační poměr) Potenciáln vyšší riziko Potenciáln vyšší výnos Klient si při sjednání smlouvy volí jednu z předdefinovaných strategií nebo si určí svou vlastní investiční strategii, do které bude investováno běžné pojistné. Klient může investiční strategii v průběhu pojistné doby měnit. Pro investování mimořádného pojistného může klient zvolit stejnou nebo jinou investiční strategii, než pro běžné pojistné. Pojistník je oprávněn investovat do jedné ze 3 předdefinovaných strategií nebo do 14 fondů (viz níže). Pro případné budoucí změny investiční strategie platí stejná pravidla. Fond peněžní (AXAF01) Fond investuje do státních a státem garantovaných dluhopisů, korporátních dluhopisů, termínovaných vkladů a hotovosti u bank, do státních pokladničních poukázek, krátkodobých dluhopisů a dluhopisů s proměnlivou úrokovou mírou, nebo hypotečních zástavních listů. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 1 rok. Fond je určen pro konzervativní investory, kteří se spokojí s nízkým, ale relativně stabilním výnosem. Fond peněžní AXAF01 Zhodnocení fondu v % k rok 0,03 3 roky (p. a.) 0,85 (0,28) 5 let (p. a.) 4,80 (0,94) 10 let (p. a.) 12,52 (1,19) Od založení ( ) 27,08 Fond dluhopisový (AXAF02) Fond investuje převážně do kvalitních státních a podnikových dluhopisů nebo otevřených podílových fondů se zaměřením na dluhopisy. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika a v průměru lze očekávat výnos vyšší než u fondu peněžního. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 6 let. Fond je určen pro konzervativní střednědobé investory, kteří preferují pouze nízkou míru rizika, a tomu odpovídající úroveň a stabilitu výnosu a kteří mají zájem investovat finance na krátkou dobu, případně si nejsou jisti, kdy budou své peníze potřebovat. Fond dluhopisový AXAF02 Zhodnocení fondu v % k rok 1,02 3 roky (p. a.) 15,72 (4,99) 5 let (p. a.) 27,39 (4,96) 10 let (p. a.) 46,77 (3,91) Od založení ( ) 83,39 Fond smíšený (AXAF03) Fond kombinuje investice do termínovaných vkladů, dluhopisů a akcií převážně na českém kapitálovém trhu nebo do otevřených podílových fondů. Podíl prostředků investovaných do akcií nepřesahuje 50 %. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 6 let. Fond je určen pro investory, kteří jsou v zájmu dosažení nejvyššího výnosu ochotni podstoupit i určité investiční riziko, které je vyšší než u fondu dluhopisového či fondu peněžního trhu. Fond smíšený AXAF03 Zhodnocení fondu v % k rok 3,66 3 roky (p. a.) 7,83 (2,54) 5 let (p. a.) 27,62 (5,00) 10 let (p. a.) 74,33 (5,72) Od založení ( ) 108,01 Fond zahraniční (akciový, AXAF04) Fond investuje do zahraničních akcií z celého světa, a to prostřednictvím fondů kolektivního investování s expozicí na akcie společností se sídlem v rozvinutých ekonomikách Evropy, USA a Japonska a dále akcie společností působících na rozvíjejících se trzích, zejména na trzích Asie. Fond je určen pro dynamické investory, kteří jsou ochotní podstoupit riziko vyššího kolísání hodnoty investice odměnou za příležitost dosažení atraktivního zhodnocení. Fond zahraniční (akciový) AXAF04 Zhodnocení fondu v % k rok 22,35 3 roky (p. a.) 22,79 (7,08) 5 let (p. a.) 68,82 (11,04) 10 let (p. a.) 23,16 (2,10) Od založení ( ) -37,25 Fond realitní (AXAF06) Majetek fondu je investován do akcií společností působících na nemovitostním trhu a v oblasti stavebnictví, a to i prostřednictvím investic do fondů kolektivního investování s tímto zaměřením. Těžiště portfolia je směřováno do akcií firem působících na rozvinutých trzích Evropy, USA a Kanady. Kurzové riziko je eliminováno použitím vhodných zajišťovacích instrumentů. Fond je vhodný pro investory, kteří se chtějí podílet na vývoji sektoru realitních akcií, přičemž jsou ochotni respektovat riziko plynoucí z investic do úzce vymezeného sektoru. Fond realitní AXAF06 Zhodnocení fondu v % k rok 12,78 3 roky (p. a.) 11,96 (3,84) 5 let (p. a.) 61,44 (10,05) Od založení ( ) -34,08 AXA CEE Dluhopisový fond Fond investuje do otevřeného podílového fondu AXA CEE Dluhopisový fond. Dluhopisový fond představuje relativně nízkou míru investičního rizika. Výnos a riziko lze v průměru očekávat vyšší než u fondu peněžního a nižší než u fondu akciového. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 6 let. Fond je vhodný pro konzervativní střednědobé investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech dluhopisů regionu střední a východní Evropy. AXA CEE Dluhopisový fond Zhodnocení fondu v % k rok 4,90 3 roky (p. a.) 18,79 (5,91) 5 let (p. a.) 27,91 (5,05) Od založení ( ) 28,51 AXA CEE Akciový fond Fond investuje do otevřeného podílového fondu AXA CEE Akciový fond. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotni akceptovat vysokou kolísavost

3 investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisových fondů a kteří se chtějí podílet na výnosech akciových trhů regionu střední a východní Evropy. AXA CEE Akciový fond Zhodnocení fondu v % k rok 10,44 3 roky (p. a.) 0,70 (0,23) 5 let (p. a.) 43,01 (7,42) Od založení ( ) -17,61 AXA Selection Opportunities Fond investuje do zahraničních fondů kolektivního investování, které investují do akcií a dluhopisů. Investice nejsou teritoriálně ani sektorově omezené. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří hledají lehký způsob účasti na vývoji světových akciových a dluhopisových trzích a jsou ochotní akceptovat vysoké riziko a vysokou kolísavost investice s cílem dosáhnout vysoké zhodnocení. AXA Selection Opportunities Zhodnocení fondu v % k rok 6,66 3 roky (p. a.) 5,43 (1,78) 5 let (p. a.) 24,83 (4,54) Od založení ( ) -6,25 AXA Selection Emerging Equity Fond investuje do renomovaných zahraničních fondů kolektivního investování, které investují do akcií, především do akcií společností obchodovaných na trzích rozvojových a rozvíjejících se krajin podle Morgan Stanlex Capital International Global Emerging Markets Index. Cílem fondu je dosáhnout co nejvyššího dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 let. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou ochotní za účelem dosažení vysokého zhodnocení akceptovat vysokou kolísavost investice. AXA Selection Emerging Equity Zhodnocení fondu v % k rok 5,43 3 roky (p. a.) -5,90 (-2,01) 5 let (p. a.) 62,20 (10,16) Od založení ( ) -1,14 Progresive ETF (AXAF13) Fond investuje do akcií globálních a rozvíjejících se trhů a komodit. Investiční strategie spočívá v diverzifikaci majetku fondu pomocí investování do cenných papírů fondů kolektivního investování. Fond je vhodný pro dynamické investory, kteří jsou ochotní podstoupit riziko vyššího kolísání hodnoty investice odměnou za příležitost dosažení atraktivního zhodnocení. Progresive ETF AXAF13 Zhodnocení fondu v % k rok 14,79 3 roky (p.a.) 26,40 Od založení ( ) 52,21 Dynamic ETF (AXAF14) Fond investuje do akcií globálních trhů, komodit a kvalitních dluhopisových instrumentů denominovaných v EUR. Investiční strategie spočívá v diverzifikaci majetku fondu pomocí investování do cenných papírů fondů kolektivního investování. Fond je vhodný pro dynamické investory, kteří jsou ochotní podstoupit riziko vyššího kolísání hodnoty investice odměnou za příležitost dosažení atraktivního zhodnocení. Dynamic ETF AXAF14 Zhodnocení fondu v % k rok 17,64 3 roky (p.a.) 30,53 Od založení ( ) 52,50 Balanced ETF (AXAF15) Fond investuje do kvalitních dluhopisových instrumentů denominovaných v EUR a akcií globálních trhů. Investiční strategie spočívá v diverzifikaci majetku fondu pomocí investování do cenných papírů fondů kolektivního investování. Jedná se o smíšený fond, který nabízí vyvážený poměr mezi rizikem a výnosem. V zájmu dosažení vyššího výnosu fond nese zvýšené investiční riziko a vyšší volatilitu. Doporučená minimální doba setrvání ve fondu (investiční horizont): 5 6 let. Fond je vhodný pro středně konzervativní investory, kteří mají základní povědomost o nástrojích finančního trhu a preferují spíše střednědobý investiční horizont. Balanced ETF AXAF15 Zhodnocení fondu v % k rok 18,79 3 roky (p.a.) 34,43 Od založení ( ) 48,09 Commodity ETF (AXAF16) Fond investuje do cenných papírů fondů kolektivního investování. Fond je vhodný pro dynamické investory, kteří jsou ochotní podstoupit riziko vyššího kolísání hodnoty investice výměnou za příležitost dosažení atraktivního zhodnocení. Commodity ETF AXAF16 Zhodnocení fondu v % k rok -3,35 3 roky (p.a.) -1,61 Od založení ( ) 16,82 Bonusový fond (AXAF12) Fond investuje prostředky konzervativním způsobem do finančních instrumentů peněžního trhu, dluhopisů s fixním výnosem nebo do otevřených podílových fondů. Fond slouží výhradně pro investování mimořádného pojistného při investičním životním pojištění s garantovaným výnosem (tarify 002, 012). Bonusový fond AXAF12 Zhodnocení fondu v % k rok 1,39 3 roky (p.a.) 2,56 5 let (p.a.) 1,96 Od založení ( ) 12,82 Garantovaný fond II (AXAF17) Fond investuje do kvalitních investičních instrumentů zejména státních a korporátních dluhopisů. Fond nabízí minimálně pojistitelem garantovaný výnos ve výši 0,9 % p. a. Jedná se o nově vytvořený fond, z tohoto důvodu nejsou k dispozici takové údaje o historické výkonnosti, jejichž zveřejnění by poskytlo klientům užitečnou informaci o minulém vývoji výkonnosti fondu. Maximální výše poplatků za správu jednotlivých fondů Srážka poplatků je prováděna při každém oceňovacím dnu snížením ceny podílové jednotky z předchozího oceňovacího dne vynásobením koeficientem (1 sazba roční srážky v % / 36500) opakovaně za každý den, který uplynul od posledního ocenění (obdobně jako při složeném úročení). Fond Z hodnoty investice ročně Fond peněžní 1 % Fond dluhopisový 1,2 % Fond smíšený 1,5 % Fond zahraniční (akciový) 1,5 % Fond realitní 1 % AXA CEE Dluhopisový fond 0 % AXA CEE Akciový fond 0 % AXA Selection Opportunities 1 % AXA Selection Emerging Equity 1 % Progresive ETF 1 % Dynamic ETF 1 % Balanced ETF 1 % Commodity ETF 1 % Garantovaný fond II bez poplatku Bonusový fond 0,7 % Pojistné plnění a jiná plnění Výše pojistného plnění pro případ smrti pojištěného Součet pojistných částek připojištění pro případ smrti a pojistná částka hlavního pojištění nebo aktuální hodnota podílového účtu k datu smrti pojištěného (podle toho, která z hodnot je vyšší), nastalo-li úmrtí pojištěného před dosažením věku 75 let. Aktuální hodnota podílového účtu k datu smrti pojištěného, nastalo-li úmrtí pojištěného po dosažení věku 75 let. Osoby s nárokem na pojistné plnění v případě smrti pojištěného Pojistník může určit obmyšlené osoby, které získají právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného. Až do vzniku pojistné události může pojistník obmyšleného měnit s výjimkou případů, kdy bylo ujednáno, že určení obmyšlené osoby je neodvolatelné. Pokud není v době pojistné události obmyšlená osoba pojistníkem určena nebo nenabude-li obmyšlený práva na plnění, právo na pojistné plnění mají: manžel/manželka pojištěného, děti pojištěného (není-li manžela/manželky; pokud nejsou určeny podíly, má každé z dětí právo na stejný díl), rodiče pojištěného (není-li výše uvedených osob; pokud nejsou určeny podíly, má každý z nich právo na stejný díl), dědici (není-li výše uvedených osob; pokud nejsou určeny podíly, má každý z nich právo na stejný díl). Pojistná smlouva životního pojištění není předmětem dědického řízení, pokud je na ní určena obmyšlená osoba. Pojistné plnění pro případ dožití Pojistné plnění pro případ dožití se pojištěného sjednaného dne konce pojištění, se vyplácí ve výši aktuální hodnoty podílového účtu k datu konce pojištění. Nárok na plnění při dožití se pojištěného sjednaného dne konce pojištění vzniká pojištěnému po jeho písemné žádosti. V případě smrti pojistníka v průběhu platnosti pojištění, pokud je pojistník jiný než pojištěný, se novým pojistníkem stane pojištěný. Strana 3

4 Částečné odkupy Částečný odkup je čerpání části finančních prostředků z mimořádného nebo běžného podílového účtu klienta, přičemž pojistná smlouva zůstává aktivní. Při částečném odkupu má pojistitel právo snížit pojistnou částku pro případ smrti a dožití. Podmínky pro částečný odkup: minimální hodnota částečného odkupu z mimořádného podílového účtu činí Kč, minimální hodnota částečného odkupu z běžného podílového účtu nebo obou podílových účtů činí Kč, minimální zůstatek mimořádného podílového účtu po částečném odkupu z mimořádného podílového účtu činí 0 Kč, minimální zůstatek běžného podílového účtu po částečném odkupu z běžného podílového účtu nebo z běžného i mimořádného podílového účtu najednou činí Kč. Odkupné Odkupné je hodnota podílových jednotek na běžném i mimořádném podílovém účtu snížená o dlužné poplatky, příp. o dlužné pojistné. Pojistník má právo na odkupné na svou žádost pouze v případě, pokud bylo zaplaceno běžné pojistné nejméně za 2 roky nebo mimořádné pojistné v dostatečné výši, aby výše odkupného převyšovala částku 20 Kč při výplatě bankovním převodem, resp. 50 Kč při výplatě poštovní poukázkou. Výplatou odkupného (vyjma částečného odkupu) pojištění zaniká, stejně jako zanikají i sjednaná připojištění. Způsob výpočtu odkupného: Investiční životní pojištění s běžně placeným pojistným (tarify 002 a 100): Odkupné = hodnota podílového účtu ke dni účinnosti zániku pojistné smlouvy dlužné poplatky (administrativní poplatky, dlužné pojistné za připojištění a jednorázový poplatek odpovídající hodnotě dosud neuhrazených počátečních nákladů) poplatek za provedení odkupného. Výše tohoto poplatku je rovna částce P1 + P2, kde P1 = (1-(1-IUD) n-t ). VIU a P2 = (1-BOS). (1-(1-IUD) n-k+1 )UPP k / 2 k přičemž n značí celkovou pojistnou dobu (maximálně však dobu, po kterou jsou dle pojistných podmínek prováděny srážky počátečních podílových jednotek), t je počet celých let, za které bylo zaplaceno pojistné (maximálně však počet let, po kterou jsou dle pojistných podmínek prováděny srážky počátečních podílových jednotek), VIU je hodnota počátečních podílových jednotek vedených na podílovém účtu ke dni účinnosti výpovědi, BOS označuje rozdíl nákupní a prodejní ceny podílových jednotek, IUD je procento srážek z počátečních jednotek za účelem splácení počátečních nákladů, UPP k představuje dosud neinvestovanou část pojistného v k-tém pojistném roce určenou dle pojistných podmínek pro nákup počátečních podílových jednotek (pojistné ve sjednané výši je určeno pro nákup počátečních podílových jednotek v prvních dvou letech pojištění; v případě navýšení pojistného se postupuje analogicky pro přírůstek pojistného, přičemž doba dvou let je měřena od okamžiku navýšení). Záporná hodnota se nahradí nulou. Vývoj odkupného v čase je závislý na vývoji hodnoty podílového účtu a výši dlužného pojistného, resp. na hodnotách jednotlivých veličin z výše uvedených vzorců ke dni účinnosti zániku pojistné smlouvy. Příklad výpočtu: Pojistník, který uzavřel investiční životní pojištění (tarif 100) s běžně placeným pojistným ve výši Kč měsíčně na pojistnou dobu 30 let se na konci 15. pojistného roku (t =15 let) rozhodl požádat o odkupné. Stav podílového účtu k tomuto datu je následující: Počet podílových jednotek (dále jen "PJ"): 1 043,78 ks (z toho 103,4 ks počátečních PJ a 940,38 ks akumulačních PJ) Prodejní cena podílové jednotky: 207,900 Kč (cena počáteční PJ a akumulační PJ je shodná) Dosud neuhrazené srážky (rizikové pojistné, administrativní poplatky): 0 Kč Poplatek za provedení odkupného: 100 Kč S ohledem na zbývajících 10 let srážek počátečních podílových jednotek (doba snižování počtu počátečních podílových jednotek je 25 let; rozdíl n-t) s ročními srážkami IUD = 6 % bude hodnota poplatku: P1 = (1-(1-0,06)10). 103,4 ks. 207,900 Kč = 9 918, Kč = Kč (po zaokrouhlení). Vzhledem k tomu, že nákup počátečních podílových jednotek byl ukončen na konci druhého pojistného roku (a v průběhu pojištění nedošlo ke zvýšení běžného pojistného), je UPP1 = UPP2= 0 a také hodnota poplatku P2 = 0 Kč. Výše odkupného je pak dána následovně: Odkupné = hodnota podílových jednotek (P1+P2) 100 Kč = 1 043,78 ks. 207,900 Kč (9 918,000 Kč + 0) 100 Kč = ,862 Kč 100 Kč = Kč (po zaokrouhlení) Investiční životní pojištění s jednorázově placeným pojistným (tarify 012 a 110): Odkupné = hodnota podílového účtu ke dni účinnosti zániku pojistné smlouvy poplatek za provedení odkupného. Pojistník má právo kdykoli v průběhu pojištění požádat o sdělení aktuální výše odkupného. Informace o aktuální hodnotě odkupného bude klientovi zaslaná na žádost písemně. Žádost o informaci lze podat telefonicky na AXA lince: , em na adrese případně na stránce www. axa.cz v záložce Moje AXA / Můj osobní účet. Pokud klient nemůže nebo nechce dále platit běžné pojistné, může požádat o výpověď s výplatou odkupného. Podmínkou je vznik nároku na odkupní hodnotu, která se stanovuje podle pojistně-matematických principů. V případě, že nevznikne nárok na odkupní hodnotu, pojistná smlouva zanikne bez výplaty finančních prostředků. Zrušení pojistné smlouvy, zejména v prvních letech doby trvání pojištění, je finančně nevýhodné. Způsoby zániku pojistné smlouvy Neuhrazení prvního pojistného Pokud pojistník nezaplatí první běžné pojistné do dvou měsíců od uzavření smlouvy, smlouva pozbývá své účinnosti a zaniká. Toto ujednání se sjednává jako rozvazovací podmínka dle 548 odst. 2 občanského zákoníku. Dohoda Pojistitel a pojistník se mohou na zániku pojištění dohodnout. V této dohodě musí být určen okamžik zániku pojištění a dohodnut způsob vzájemného vyrovnání závazků. Není-li v dohodě ujednán okamžik zániku pojištění, platí, že pojištění zaniklo dnem, kdy dohoda nabyla účinnosti. Výpověď Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. Dnem doručení výpovědi počíná běžet osmidenní výpovědní lhůta, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Je-li sjednáno pojištění s běžným pojistným, zaniká pojištění výpovědí pojistitele nebo pojistníka ke konci pojistného období. Je-li však výpověď doručena druhé straně později než 6 týdnů před dnem, ve kterém uplyne pojistné období, zaniká pojištění ke konci následujícího pojistného období. Pojistitel nemůže takto vypovědět životní pojištění dle 2807 občanského zákoníku. Pojistitel nebo pojistník mohou pojištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná běžet výpovědní doba 1 měsíc, jejímž uplynutím pojištění zaniká. Pojistitel nemůže takto vypovědět životní pojištění. Neplacení pojistného Pojištění zaniká dnem následujícím po marném uplynutí lhůty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi; tato lhůta nesmí být kratší než 1 měsíc. Upomínka obsahuje upozornění na zánik pojištění v případě nezaplacení dlužného pojistného. Zánik pojistného zájmu Pojištění zaniká zánikem pojistného zájmu, zánikem pojistného nebezpečí a dnem smrti pojištěné osoby. V případě zániku pojistného zájmu má pojistitel právo na pojistné až do doby, kdy se o tomto zániku dozvěděl. Smrt pojištěného Pojištění zaniká nejpozději dnem, kdy došlo ke smrti pojištěné osoby. Odstoupení od smlouvy Zodpoví-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojistitele týkající se sjednávaného pojištění, má pojistitel právo od pojistné smlouvy odstoupit, jestliže by při pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou smlouvu neuzavřel. Toto právo může pojistitel uplatnit do 2 měsíců ode dne, kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To platí i v případě změny pojistné smlouvy. Stejné právo odstoupit od pojistné smlouvy jako pojistitel má i pojistník, jestliže mu pojistitel nepravdivě nebo neúplně zodpověděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného pojištění. Písemné dotazy pojistníka je oprávněn zodpovídat pouze pojistitel. Zjistí-li pojistitel v době trvání pojištění, že pojistník uvedl nesprávné datum narození pojištěného, je oprávněn odstoupit od pojistné smlouvy, jestliže by s pojistníkem v případě správně uvedeného data narození pojištěného v době uzavření pojistné smlouvy za daných podmínek pojistnou smlouvu neuzavřel. Pojistník je oprávněn odstoupit od smlouvy ve lhůtě 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Žádost o odstoupení od smlouvy je k dispozici u zástupce pojistitele, na obchodních místech pojistitele a na Odstoupením od pojistné smlouvy se smlouva od počátku ruší. V případě odstoupení pojistníka je pojistitel povinen do 1 měsíce ode dne, kdy se odstoupení stane účinným, nahradit pojistníkovi zaplacené pojistné snížené o to, co již z pojištění plnil. V případě odstoupení pojistitele má pojistitel právo započíst si i náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Odstoupí-li pojistitel od pojistné smlouvy a získá-li již pojistník, pojištěný nebo jiná osoba pojistné plnění, nahradí v téže lhůtě pojistiteli to, co ze zaplaceného pojistného plnění přesahuje zaplacené pojistné. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno na adresu sídla pojistitele nebo kontaktní adresu pojistitele. Odmítnutí plnění Pojistitel může plnění z pojistné smlouvy odmítnout, jestliže příčinou pojistné události byla skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události a kterou nemohl zjistit při sjednávání pojištění nebo jeho změně v důsledku úmyslně nebo z nedbalosti nepravdivě nebo neúplně zodpovězených písemných dotazů, a jestliže by při znalosti této skutečnosti v době uzavření pojistné smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo ji uzavřel za jiných podmínek. Dnem doručení oznámení odmítnutí pojistného plnění pojištění zanikne. Změna pojistného rizika Nesouhlasí-li pojistník s novou výší pojistného nebo nevyjádří-li se k této změně do 1 měsíce ode dne jeho doručení, má pojistitel právo pojistnou smlouvu vypovědět, a to ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy obdržel nesouhlas pojistníka s novou výší pojistného, nebo ode dne, kdy marně uplynula shora uvedená lhůta pro vyjádření pojistníka. V takovém případě pojištění zanikne uplynutím 8 dnů ode dne doručení výpovědi pojistníkovi a pojistitel je oprávněn plnění přiměřeně snížit u pojistných událostí, které nastaly po dni, od kterého mělo být placeno zvýšené pojistné. Prokáže-li pojistitel, že by vzhledem k podmínkám platným v době uzavření pojistné smlouvy smlouvu neuzavřel, existovalo-li by pojistné riziko ve zvýšeném rozsahu již při uzavírání smlouvy, má právo pojištění vypovědět s osmidenní výpovědní dobou. Nevypoví-li pojistitel pojištění do jednoho měsíce ode dne, kdy mu změna byla oznámena, zanikne jeho právo vypovědět pojištění. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, má pojistitel právo příslušné pojištění (tarif) vypovědět bez výpovědní doby, přičemž mu náleží pojistné až do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění; jednorázové pojistné náleží pojistiteli v tomto případě celé. V případě, že nebyla splněna povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika a nastala-li po této změně pojistná událost, má pojistitel právo snížit pojistné plnění úměrně k tomu, jaký je poměr pojistného, které obdržel, k pojistnému, které by měl obdržet, kdyby se byl o zvýšení pojistného rizika z oznámení včas dozvěděl. Strana 4

5 Výpověď dle odseků uvedených výše se nepoužije pro pojištění pro případ nemoci a v případech, kdy se pojistné riziko mění v průběhu doby trvání pojištění; nebyla-li tato změna promítnuta ve výpočtu pojistného, vzniká oznamovací povinnost vůči pojistiteli, pokud na ni byl pojistník nebo pojištěný upozorněn. Změna obchodních podmínek Pojistník má právo nové znění Obchodních podmínek odmítnout a pojistnou smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve výpovědní době 1 měsíc ode dne doručení výpovědi pojistiteli. Tuto výpověď musí pojistník doručit pojistiteli do 14 dní ode dne, kdy se o změně Obchodních podmínek dozvěděl. Dožití se pojištěného sjednaného dne konce pojištění Pokud nedojde k předčasnému zániku pojistné smlouvy z výše uvedených důvodů, pojistná smlouva zaniká dnem sjednaného dne konce pojištění. Poplatky Počáteční poplatky a poplatky související s investováním Jednorázový počáteční poplatek při jednorázovém pojistném činí Kč (platí pouze pro tarify 012 a 110). Roční srážka z počtu počátečních podílových jednotek při běžném pojistném (IUD) činí 6 % a doba snižování počtu počátečních podílových jednotek je 25 let (platí pouze pro tarify 002 a 100). Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek činí 5 % (pokud není s ohledem na způsob platby pojistného a výši investice smluvně upraven zvláštním ujednáním) a je účtován z investovaného pojistného při každém nákupu podílových jednotek. BOS = ((NC-PC)/NC) x 100 % NC je nákupní cena podílové jednotky a PC prodejní cena podílové jednotky. Poplatek za správu jednotlivých fondů dle zvolené strategie je promítnut v ceně podílové jednotky. Administrativní poplatky Měsíční administrativní poplatek za správu pojištění činí 44 Kč. Pojistitel má právo upravit výši poplatku jednou za kalendářní rok, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem od data poslední úpravy Obchodních podmínek. Měsíční administrativní poplatek za inkaso běžného pojistného (pouze u tarifů 100 a 002) činí 10 Kč a je srážen pouze v měsících, v nichž je platba běžného pojistného smluvně sjednána (dle frekvence placení pojistného). Pojistitel má právo upravit výši poplatku jednou za kalendářní rok, nejvýše však o částku odpovídající růstu indexu spotřebitelských cen publikovaného Českým statistickým úřadem od data poslední úpravy Obchodních podmínek. Převod podílových jednotek první převod v pojistném roce zdarma, poplatek za následující převod činí 100 Kč. Změna alokačního poměru první změna v pojistném roce zdarma, poplatek za následující změnu činí 100 Kč. Poplatek za provedení částečného odkupu činí 100 Kč. Poplatek za provedení výplaty odkupného činí 100 Kč. Jednorázový počáteční poplatek za pravidelné čerpání prostředků z podílového účtu (platí pro pojištění v splaceném stavu) činí 500 Kč. Poplatek za informaci o zpracování osobních údajů činí 100 Kč. Poplatek za upomínku činí 37 Kč. Poplatek za platbu poštovní poukázkou A činí 25 Kč. Poplatek je srážen pouze v měsících, v nichž je platba běžně placeného pojistného smluvně sjednána. Poplatek za odstoupení od smlouvy ze strany pojistitele činí 400 Kč. Doplňující informace Právo platné pro pojistnou smlouvu Pojistná smlouva se řídí českým právním řádem konkrétně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě soudního sporu ze strany pojistníka, pojištěného nebo oprávněné/ obmyšlené osoby je místně příslušný okresní soud, v jehož obvodu má pojistitel sídlo, tedy Obvodní soud pro Prahu 2. Pojistitel bude s pojistníkem, pojištěným nebo oprávněnou/obmyšlenou osobou jednat v českém jazyce po dobu trvání pojištění a ve stejném jazyce poskytne i smluvní podmínky a další údaje. Stížnosti Pojistník, pojištěný nebo oprávněné/obmyšlené osoby (klienti) mohou adresovat případné stížnosti telefonicky na AXA linku nebo elektronickou poštou nebo zaslat písemně na kontaktní adresu pojistitele, případně podat osobně nebo prostřednictvím kurýrní služby přímo na kontaktním místě pojistitele, v sídle pojistitele nebo na kterékoliv pobočce pojistitele, odkud jsou dále podány na kontaktní místo pojistitele. O stížnosti podané ústně se sepíše zápis ve dvou vyhotoveních. Pojistitel doručenou stížnost co nejdříve prošetří a vyřídí a nejpozději ve lhůtě 30 dnů od jejího přijetí stěžovatele o výsledku šetření informuje. Tato lhůta může být v odůvodněných případech pojistitelem prodloužena o dalších 30 dnů, o čemž je pojistitel povinen stěžovatele informovat. Stížnost se považuje za vyřízenou, pokud byl stěžovatel písemně informován o výsledku jejího šetření. Pokud klient stížnost opakuje v té samé věci, pojistitel prověří, zda byla původní stížnost správně vyřízena. Výsledek kontroly oznámí stěžovateli písemně. Pokud další opakovaná stížnost, podaná stejným klientem ve stejné věci neobsahuje nové skutečnosti, správnost jejího vyřízení se opakovaně nekontroluje ani o tom stěžovatel není informován. Stížnost na vykonávání činnosti samostatného finančního agenta, nebo podřízeného finančního agenta je možné podat i na adresu sídla/místa podnikání příslušného finančního agenta. Se stížností nebo reklamací je možné se obrátit také na Českou národní banku se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, jakožto dohledový orgán pojistitele. Pojistník se může obrátit s návrhem na mimosoudní řešení sporů k finančnímu arbitrovi České republiky. Návrh na zahájení řízení lze podat písemně poštou, v elektronické podobě ( em opatřeným zaručeným podpisem nebo prostřednictvím datové schránky), osobně, resp. ústně do protokolu v sídle Kanceláře finančního arbitra. Informace k připojištěním Připojištění a kód tarifu Pojistné riziko Obecná charakteristika pojistného plnění Připojištění pro případ smrti: s konstantní pojistnou částkou (kód tarifu 105P) s klesající pojistnou částkou (kód tarifu 120P) Připojištění pro případ smrti následkem úrazu (kód tarifu 210U) Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu: s lineárním plněním (kód tarifu 220U) s progresivním plněním do 400 % pojistné částky (kód tarifu 222U) s progresivním plněním do 700 % pojistné částky (kód tarifu 223U) Smrt pojištěného v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, v důsledku nemoci nebo úrazu. V případě smrti následkem sebevraždy je pojistným rizikem smrt pojištěného po 2. roce trvání připojištění. Smrt pojištěného následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, pokud smrt pojištěného nastala do jednoho roku od data úrazu pojištěného v příčinné souvislosti s uvedeným úrazem. Trvalé tělesné poškození následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, se stupněm tělesného poškození od 1 % dle Oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození, která je součástí pojistné smlouvy. V případě smrti vyplatí pojistitel oprávněné osobě jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky v případě připojištění s konstantní pojistnou částkou, resp. ve výši pojistné částky platné v pojistném roce, ve kterém pojistná událost nastane v případě připojištění s klesající pojistnou částkou. Pojistná částka sjednaná pro první rok pojištění se u připojištění s klesající pojistnou částkou po každém pojistném roce snižuje o 1/n své hodnoty, kde n je počet let sjednané pojistné doby připojištění. V případě smrti vyplatí pojistitel oprávněné osobě jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky. Výluky: Pojistitel neposkytuje plnění za smrt následkem radioaktivního záření a sebevraždy. Na toto připojištění se dále vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění uvedená níže. V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu vyplatí pojistitel jednorázové plnění ve výši procenta ze sjednané pojistné částky, které odpovídá procentu trvalého poškození pro daný úraz, uvedený v oceňovací tabulce. Pokud úraz zanechá více následků, sčítají se příslušné procentně vyjádřené stupně poškození dle jednotlivých diagnóz. Za jednu pojistnou událost plní pojistitel maximálně ze 100 % pojistné částky. Pokud je u připojištění s progresivním plněním celkový stupeň trvalého tělesného poškození více než 25 %, procento pojistného plnění se progresivně zvyšuje dle rozsahu tělesného poškození, až do výše 400 %, resp. 700 % sjednané pojistné částky. Pro výpočet pojistného plnění jsou použity vzorce: Připojištění 222U Stupeň trvalého tělesného Výše plnění v % pojistné částky poškození dále také SP v % dále také VP 1 25 VP = 1 x SP VP = 3 x SP VP = 5 x SP VP = 7 x SP 300 Připojištění 223U Stupeň trvalého tělesného Výše plnění v % pojistné částky poškození dále také SP v % dále také VP 1 25 VP = 1 x SP VP = 3 x SP VP = 5 x SP VP = 19 x SP 1200 Výluky: Pojistitel neposkytuje plnění za trvalé tělesné poškození následkem radioaktivního záření, pokusu o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví. Na tato připojištění se dále vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění uvedená níže. Strana 5

6 Připojištění pro případ trvalého tělesného poškození následkem úrazu s plněním od 50 % (kód tarifu 228U) Připojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu: od 22. dne léčení, s plněním od 1. dne (kód tarifu 230U) od 7. dne léčení, s plněním od 1. dne (kód tarifu 236U) Připojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení vyjmenovaných drobných úrazů (kód tarifu 235U) Připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici: následkem úrazu nebo nemoci s progresivním plněním (kód tarifu 252U) následkem úrazu nebo nemoci (kód tarifu 254U) následkem úrazu s progresivním plněním (kód tarifu 253U) následkem úrazu (kód tarifu 258U) Připojištění rekonvalescence: následkem úrazu nebo nemoci (kód tarifu 256U) následkem úrazu (kód tarifu 257U) Trvalé tělesné poškození následkem úrazu, ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 75 let pojištěného, se stupněm tělesného poškození minimálně ve výší 50 % dle Oceňovací tabulky pro trvalé tělesné poškození, která je součástí pojistné smlouvy. Úraz, ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, kdy doba nezbytného léčení úrazu je minimálně 22 dní, resp. 7 dní. Drobný úraz, ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, pokud se ošetřujícím lékařem potvrzená diagnóza a způsob léčby shodují s diagnózou a způsobem léčby uvedenými v Oceňovací tabulce denního odškodného vyjmenovaných drobných úrazů, která je součástí pojistné smlouvy. Hospitalizace pojištěného v době trvání pojištění, maximálně však do věku 75 let v případě úrazu, resp. 65 let v případě nemoci pojištěného, která je z lékařského hlediska nezbytná následkem úrazu nebo nemoci, dále v souvislosti s těhotenstvím, porodem a stomatologickým ošetřením. Jakmile pojištěný dosáhne věku 65 let, vztahují se připojištění 252U a 254U pouze na pojistnou událost v důsledku úrazu (ne nemoci). Pojistná ochrana se vztahuje na hospitalizaci poskytnutou v rámci území: státy Evropské unie a Švýcarsko, Norsko, Island, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán. Ukončení hospitalizace pojištěného v době trvání pojištění, resp. přiznání plnění z připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici. Připojištění rekonvalescence je možné sjednat pouze při současném sjednání připojištění hospitalizace v kombinacích stanovených v pojistné smlouvě. Jakmile pojištěný dosáhne věku 65 let, vztahuje se připojištění 256U pouze na pojistnou událost v důsledku úrazu (ne nemoci). V případě trvalého tělesného poškození následkem úrazu ve výši minimálně 50 % dle oceňovací tabulky, vyplatí pojistitel jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky. Pokud úraz zanechá více následků, sčítají se příslušné procentně vyjádřené stupně poškození dle jednotlivých diagnóz. Výluky: Pojistitel neposkytuje plnění za trvalé tělesné poškození následkem radioaktivního záření, pokusu o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví. Na toto připojištění se dále vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění uvedená níže. Dojde-li k úrazu, vyplatí pojistitel formou jednorázového plnění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, jejíž délku stanoví ošetřující lékař, nejvýše však za dobu léčení uvedenou v Oceňovací tabulce pro denní odškodné, která je součástí pojistné smlouvy. Pojistné plnění je vyplaceno zpětně od 1. dne, maximálně za 1 rok. Výše plnění se stanoví jako součin sjednané pojistné částky/denního odškodného a přiznaného počtu kalendářních dnů nezbytného léčení daného úrazu. V případě souběhu několika diagnóz při jedné pojistné události poskytuje pojistitel plnění pouze za diagnózu s nejvyšším počtem dní léčení. Výluky: Na tato připojištění se vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění uvedená níže. Dojde-li k úrazu, vyplatí pojistitel formou jednorázového plnění denní odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, jejíž délku stanoví ošetřující lékař, nejvýše za dobu léčení uvedenou v oceňovací tabulce. Výše plnění se stanoví jako součin sjednané pojistné částky/denního odškodného a přiznaného počtu kalendářních dní léčení. V případě souběhu několika diagnóz při jedné pojistné události poskytuje pojistitel plnění pouze za diagnózu s nejvyšším počtem dní léčení. Výluky: Na toto připojištění se vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění uvedená níže. Připojištění 254U a 258U: V případě hospitalizace je vyplaceno jednorázové plnění odpovídající počtu dní hospitalizace, za který je denní dávka přiznána. Pokud je pojištěným dítě do 6 let (včetně), je pojistné plnění přiznáno min. za dvojnásobek počtu nocí hospitalizace, resp. podle vzorce: Počet nocí Výše plnění pro dítě hospitalizace do 6 let věku PČ x dvojnásobek počtu nocí hospitalizace Připojištění 252U a 253U: Pokud u připojištění s progresivním plněním hospitalizace přesáhne 90 nocí, pojistné plnění se progresivně zvyšuje podle vzorců: Počet nocí Výše plnění pro dítě hospitalizace do 6 let věku 1 90 Pojistná částka / denní dávka (dále také PC ) x počet nocí hospitalizace PČ x (90 + dvojnásobek počtu nocí hospitalizace přesahujících 90. den) PČ x (360 + trojnásobek počtu nocí hospitalizace přesahujících 240. den) Počet nocí Výše plnění pro dítě hospitalizace do 6 let věku 1 90 Pojistná částka / denní dávka (dále také PC ) x počet nocí hospitalizace PČ x (180 + trojnásobek počtu nocí hospitalizace přesahujících 90. den) PČ x (630 + čtyřnásobek počtu nocí hospitalizace přesahujících 240. den) Připojištění 252U, 254U, 258U a 253U: Pokud je pojištěný hospitalizován na jednotce intenzivní péče (JIP), je za maximálně 90 nocí strávených na JIP poskytnut navíc jednonásobek sjednané pojistné částky. Výluky: Na pojistné události následkem nemoci se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 3 měsíců od počátku připojištění, a na pojistné události v souvislosti se stomatologickým ošetřením, zhotovením stomatologických náhrad a s úkony čelistní chirurgie a čelistní ortopedie se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 8 měsíců od počátku připojištění. Na tato připojištění se vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění a Výluky pro připojištění pro případ nemoci uvedené níže. V případě rekonvalescence je vyplaceno jednorázové plnění ve výši, která se stanoví jako součin sjednané pojistné částky (stanovené jako polovina pojistné částky sjednané pro připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici) a počtu dní trvání rekonvalescence. Pro účely tohoto pojištění je doba trvání rekonvalescence vypočtena jako dvojnásobek počtu nocí trvání hospitalizace, za kterou pojištěnému vzniká nárok na plnění alespoň jednoho z pojištění hospitalizace bez ohledu na skutečnou dobu trvání rekonvalescence po hospitalizaci. Výluky: Na tato připojištění se vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění a Výluky pro připojištění pro případ nemoci uvedené níže. Připojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti: od 1. dne s délkou PN více než 60 dnů (kód tarifu 266U) od 15. dne (kód tarifu 261U) od 29. dne (kód tarifu 263U) Lékařsky zjištěná pracovní neschopnost následkem úrazu nebo nemoci, která nastala v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného. Připojištění se sjednává na území České republiky. Při zahraničním pobytu ve státech: Evropská unie a Švýcarsko, Norsko, Island, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán se vyplácí sjednaná denní dávka ve sjednaném rozsah u pouze za dobu lékařsky nezbytné hospitalizace při akutních onemocněních a úrazech vzniklých v zahraničí. Dobu nezbytné hospitalizace stanoví specializovaný lékař. Při zahraničním pobytu mimo státy uvedené výše se za dobu pracovní neschopnosti denní dávka nevyplácí. V případě pracovní neschopnosti je vyplaceno jednorázové plnění ve výši součinu sjednané pojistné částky/denní dávky a počtu kalendářních dní pracovní neschopnosti od 1., 15., nebo 29. dne včetně (podle druhu zvoleného připojištění) až do posledního dne pracovní neschopnosti, maximálně za 12 měsíců. Pracovní neschopnost musí trvat v případě připojištění 266U déle než 60 dní (pojistné plnění je vyplaceno od prvního dne zpětně), v případě připojištění 261U minimálně 15 dní a v případě připojištění 263U minimálně 29 dní (za prvních 14, resp. 28 dní se pojistné plnění nevyplácí). Výluky: Na pojistné události následkem nemoci se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 3 měsíců od počátku připojištění. Pojistitel neposkytuje plnění při pracovní neschopnosti vzniklé také za dobu, kdy pojištěná osoba pobírá peněžitou pomoc v mateřství (příp. peněžitou pomoc zaměstnanci) a po dobu mateřské dovolené. Pojistitel neposkytuje plnění také, pokud se pojištěný nezdržuje v místě trvalého bydliště, s výjimkou případů, kdy je pojištěný v lékařsky nutném nemocničním ošetření; zdržuje se mimo místo trvalého bydliště se souhlasem ošetřujícího lékaře, je během přechodného pobytu mimo místo trvalého bydliště práce neschopen z důvodu akutního onemocnění nebo z důvodu zde nastalého úrazu; pokud je z lékařského hlediska vyloučen návrat. Na tato připojištění se dále vztahují Výluky pro připojištění pro případ nemoci uvedené níže. Strana 6

7 Připojištění pro případ závažných onemocnění s konstantním pojistným (kód tarifu 293U) s rostoucím pojistným (kód tarifu 291U) Připojištění chirurgického zákroku: následkem úrazu nebo nemoci (kód tarifu 281U) následkem úrazu (kód tarifu 282U) Připojištění pro případ invalidity 2., 3. a 4.: stupně s konstantním pojistným (kód tarifu 154U) s rostoucím pojistným (kód tarifu 155U) Připojištění invalidní penze pro případ plné invalidity (kód tarifu 151U) Připojištění pro případ plné invalidity s jednorázovou výplatou pojistné částky (kód tarifu 153U) Připojištění zproštění od placení pojistného v případě invalidity pojistníka (kód tarifu 150U) Diagnostikování prvního z 21 vyjmenovaných onemocnění/podstoupení operace, uvedených v pojistných podmínkách, v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, pokud se pojištěný dožil 30. kalendářního dne po stanovení diagnózy nebo po provedení operace. Vyjmenovaná onemocnění: rakovina, operace věnčitých (koronárních) tepen (bypass), infarkt myokardu, selhání ledvin (konečné stadium ledvinového onemocnění), mozková příhoda, aorta (operace aorty), slepota (ztráta zraku), náhrada srdeční chlopně, transplantace životně důležitých orgánů, roztroušená skleróza (Sklerosis multiplex), obrna (ochrnutí), AIDS: HIV následkem krevní transfuze, AIDS: profesní onemocnění HIV (u zdravotnického personálu), Alzheimerova choroba do věku 65 let, bakteriální meningitida, nezhoubný (benigní) mozkový nádor, kóma, hluchota, konečné stadium plicního onemocnění, ztráta řeči, Parkinsonova choroba do věku 65 let. Podstoupení chirurgického zákroku pojištěným (výkon neodkladný nebo kontrolní), ke kterému došlo v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let u připojištění 282U, resp. 60 let u připojištění 281U, následkem úrazu nebo nemoci, resp. jenom následkem úrazu, vzniklých v době trvání pojištění. Pojistná ochrana se vztahuje na podstoupení chirurgického zákroku provedeného v rámci České republiky a na území: státy Evropské unie a Švýcarsko, Norsko, Island, Černá Hora, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Makedonie, Andorra, Lichtenštejnsko, Monako, San Marino a Vatikán. V případě chirurgického zákroku provedeného na územní výše uvedených států mimo České republiky se chirurgickým zákrokem rozumí pouze chirurgický výkon v přímé souvislosti s bezprostředně život ohrožujícím nebo urgentním stavem. Podrobení se pojištěného chirurgickému zákroku mimo výše uvedeného území podléhá předcházejícímu písemnému souhlasu pojistitele. Chirurgické zákroky provedené bez takovéhoto souhlasu nejsou pojistnou událostí. Lékařsky zjištěná invalidita pojištěného 2., 3. nebo 4. stupně, která nastala v době trvání pojištění, maximálně však do věku 65 let pojištěného, následkem nemoci nebo úrazu. Jednotlivými stupni invalidity se rozumí: 2. stupeň pokles pracovní schopnosti nejméně o 50 %, nejvíce však o 69 %, 3. stupeň pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %, nebo 4. stupeň pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 % spojený s takovým zdravotním stavem pojištěného, kvůli němuž byl pojištěnému přiznán příspěvek na péči pro stupeň závislosti III nebo IV podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (odkázanost na péči jiné osoby). Lékařsky zjištěná invalidita pojištěného 3. stupně (plná invalidita, tj. pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %), která nastala v době trvání pojištění, maximálně však do věku 60 let pojištěného, následkem nemoci nebo úrazu. Lékařsky zjištěná invalidita pojistníka 3. stupně (plná invalidita, tj. pokles pracovní schopnosti nejméně o 70 %), která nastala v době trvání pojištění, maximálně však do věku 60 let pojistníka, následkem nemoci nebo úrazu. Pojištěným pro toto připojištění je pojistník. V případě pojistné události vyplatí pojistitel jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky. Diagnóza/operace musí splňovat podmínky definice pojistné události uvedené v pojistných podmínkách. Výluky: Na pojistné události se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 6 měsíců od počátku pojištění. Pojistitel je oprávněn odmítnout pojistné plnění v případech, kdy pojistná událost nastala v důsledku úmyslného sebepoškozování. Osoby, u kterých bylo před počátkem připojištění diagnostikováno některé z vyjmenovaných onemocnění nebo před počátkem připojištění podstoupily nebo plánovaly podstoupit některou z vyjmenovaných operací jsou nepojistitelné. Pojistnou událostí připojištění zaniká. V případě pojistné události vyplatí pojistitel jednorázové plnění ve výši příslušného procenta z dohodnuté pojistné částky. Toto procento odpovídá povaze a rozsahu náročnosti chirurgického zákroku. Maximální hranici plnění pro jednotlivé chirurgické zákroky stanovuje Oceňovací tabulka chirurgických zákroků, která je součástí pojistné smlouvy. Minimální pojistné plnění bude v rozsahu jedné pětiny stanoveného maximálního procenta uvedeného v oceňovací tabulce. Pokud je v rámci jedné operace provedeno více chirurgických zákroků, bude vyplaceno pojistné plnění odpovídající jen zákroku ohodnocenému nejvyšším procentem. Výši plnění za chirurgické zákroky výslovně neuvedené v oceňovací tabulce pojistitel určí podle srovnání se zákrokem v této tabulce uvedeným, který je nejvíce podobný. Výluky: Na připojištění chirurgického zákroku se vztahují Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění a Výluky pro připojištění pro případ nemoci, uvedené níže. Na pojistné události následkem nemoci z připojištění 281U se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 3 měsíců od počátku pojištění. Připojištění se dále nevztahuje na vrozené vady a potíže z nich vyplývající, tělesná poranění nebo nemoci, které existovaly před datem platnosti pojištění, chirurgické odstranění nosních a krčních mandlí během prvních 180 dní platnosti připojištění, kosmetická nebo plastická chirurgie (kromě zákroků nutných po úrazu), běžná lékařská vyšetření, kontroly nebo zákroky v případech, kdy neexistovaly žádné objektivní náznaky zhoršení normálního zdraví, laboratorní testy, rentgenová vyšetření, CT vyšetření, léčebná ozařování, ultrazvuková vyšetření a zákroky, korekce dioptrií, zubní ošetření nebo operace (kromě těch, které jsou nutné v důsledku úrazu a jsou provedeny na vlastním chrupu), léčbu nebo doléčení v rehabilitačních centrech a ústavech, lázních a podobných zařízeních, případy způsobené požitím drog, léků nebo aplikací léčby nepředepsaných lékařem, případy způsobené přímo nebo nepřímo nemocí, a/nebo s nemocí související s HIV včetně AIDS, úrazy při profesionálním provozování sportu včetně tréninku, zákroky v souvislosti s psychiatrickým nebo psychologickým nálezem. V případě pojistné události vyplatí pojistitel pojištěnému jednorázové plnění ve výši procenta ze sjednané pojistné částky dle stupně invalidity: 2. stupeň: 50 % pojistné částky, 3. stupeň: 100 % pojistné částky, 4. stupeň: 200 % pojistné částky. Pojistnou událostí připojištění zaniká. Výluky k invaliditě: Na pojistné události následkem nemoci se nevztahuje pojistná ochrana v průběhu prvních 18 měsíců od počátku připojištění. Pojistitel neposkytuje plnění při pojistné události následkem úrazu vzniklého při řízení motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění, při jízdě odcizeným motorovým vozidlem, při použití leteckých prostředků všeho druhu (včetně létání na bezmotorovém či motorovém rogalu, v kluzáku či balonu) z pojistné ochrany nejsou vyloučeny úrazy, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná letadlem určeným pro přepravu osob vč. členů posádky letadla a jiných osob profesně činných při obsluze nebo provozu letadla, vyjma vojenských pilotů, při seskocích z letadel (parašutismu), paraglidingu, při bungee jumpingu, při účasti na motoristických závodech, včetně přípravných jízd a tréninků, při účasti na soutěžích v lyžování a snowboardingu, ve skocích na lyžích, v jízdě na bobech a skeletonech, včetně přípravných skoků a jízd, při výkonu horolezeckého sportu, nebo lezení po cvičných stěnách, speleologie, při vykonávaní extrémních druhů sportu, kontaktních bojových sportů, potápění s/bez dýchacího přístroje (s výjimkou potápění do 5 metrů hloubky), jezdectví, vodní motorových sportů apod., následkem pokusu o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví. V případě pojistné události bude pojistitel vyplácet pojištěnému opakující se roční dávku ve výši sjednané pojistné částky (invalidní penze). Před každou další výplatou plnění musí pojištěný prokázat, že i nadále splňuje podmínky pro přiznání výplaty plnění. Smrtí pojištěného zaniká nárok na plnění z tohoto připojištění. Výluky k invaliditě: viz výše V případě pojistné události vyplatí pojistitel pojištěnému jednorázové plnění ve výši sjednané pojistné částky. Výluky k invaliditě: viz výše V případě pojistné události přebírá povinnost platit běžné pojistné za pojistníka pojistitel. Pojistné plnění spočívá ve zproštění od placení celkového běžného pojistného, tj. rizikového pojistného za zvolená připojištění i investiční složky pojistného, a to za celou dobu trvání pojistné události ode dne nejbližší splatnosti pojistného po oznámení počátku plné invalidity až do doby, než pojistník přestal být plně invalidním, dosáhl věku 60 let, byl mu přiznán starobní důchod nebo nastala jeho smrt. Pojistník je povinen nejpozději 30 dnů před koncem každého roku trvání zproštění od placení běžného pojistného předložit pojistiteli doklad o trvání plné invalidity (potvrzení o vyplácení invalidního důchodu nebo aktuální odborný posudek o jeho zdravotním stavu potvrzujícím plnou invaliditu). Po dobu zproštění od placení běžného pojistného se připojištění 150U přerušuje. Je-li pojistník a pojištěný jedna osoba, přerušuje se po tuto dobu také připojištění 151U. V tomto období není pojistník povinen platit za tato připojištění pojistné. Výluky k invaliditě: viz výše Strana 7

8 Obecná omezení plnění (pro všechna pojištění a připojištění) Pojistitel neposkytuje plnění za pojistné události, které nastaly: v přímé nebo nepřímé souvislosti s válečnými událostmi, invazí, vnitřními nepokoji nebo jadernou katastrofou, při plnění služebních úkolů vojáků při zahraničních misích. V případě pojištění pro případ smrti nebo dožití vyplatí pojistitel, ve výše uvedených událostech, plnění minimálně ve výši odkupného. Toto omezení plnění se nevztahuje na pojistné události, které nastaly v souvislosti s vnitřními nepokoji na území České republiky, a oprávněná osoba prokáže, že se pojištěný na těchto událostech aktivně nepodílel na straně organizátorů nepokojů. Z pojistné ochrany jsou vyloučená poškození, úrazy, onemocnění nebo poruchy zdraví, které nastaly nebo byly diagnostikovány před uzavřením tohoto pojištění, resp. pojistitel je oprávněn plnění z tohoto titulu snížit. Pojistitel má právo odmítnout poskytnutí plnění: došlo-li k pojistné události pojištěného v souvislosti s činem, pro který byl pojištěný uznán vinným úmyslným trestním činem nebo kterým si úmyslně ublížil na zdraví, pokud není v pojistných podmínkách dále uvedeno jinak, jestliže oprávněná osoba uvede při uplatňování práva na plnění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje týkající se pojistné události, jejího rozsahu anebo podstatné údaje týkající se této události zamlčí, nastala-li pojistná událost do dne zaplacení prvního běžného nebo jednorázového pojistného, nastala-li pojistná událost po uplynutí výstupního věku pojištěného. Pojistitel může pojistné plnění odmítnout, byla-li příčinou pojistné události skutečnost, o které se dozvěděl až po vzniku pojistné události, a kterou při sjednávání pojištění nebo jeho změny nemohl zjistit v důsledku zaviněného porušení povinnosti stanovené v 2788 občanského zákoníku (povinnost k pravdivým sdělením) a při jejíž znalosti by při uzavírání smlouvy tuto smlouvu neuzavřel, nebo pokud by ji uzavřel, tak za jiných podmínek. Pojistitel je oprávněn snížit pojistné plnění: až na jednu polovinu, pokud došlo k pojistné události následkem požití alkoholu nebo aplikací návykových látek nebo přípravků obsahujících návykové látky pojištěným, a okolnosti, za kterých k pojistné události došlo, to odůvodňují; měla-li však taková pojistná událost za následek smrt pojištěného, sníží pojistitel plnění jen tehdy, jestliže k pojistné události došlo v souvislosti s jednáním pojištěného, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt. To neplatí, pokud takovéto látky obsahovaly léky, které pojištěný užil způsobem předepsaným pojištěnému lékařem, a pokud nebyl lékařem nebo výrobcem léku upozorněn, že v době aplikace těchto léků nelze vykonávat činnost, v jejímž důsledku došlo k pojistné události (v případě pojistné události z pojištění pro případ pojištění smrti nebo dožití pojistitel vyplatí plnění minimálně ve výši odkupného). při nesprávných údajích o datu narození pojištěného v poměru pojistného, které bylo zaplaceno, k pojistnému, které by bylo placeno na základě správných údajů. Bylo-li v důsledku nesprávných údajů o datu narození pojištěného placeno vyšší pojistné, pojistitel upraví jeho výši počínaje pojistným obdobím následujícím po pojistném období, ve kterém se správné údaje dozvěděl. Pojistné placené za následující pojistná období se snižuje o přeplatek pojistného, v případě jednorázového pojistného je pojistitel povinen přeplatek pojistného pojistníkovi bez zbytečného odkladu vrátit, v případě nedodržení léčebného režimu. Tím se rozumí zejména nerespektování pokynů lékaře při léčbě nebo zbytečný odklad vyhledání lékařského ošetření při vzniku úrazu nebo nemoci. Oprávněná osoba nemá právo na plnění, jestliže pojistnou událost způsobila úmyslně sama nebo z jejího podnětu jiná osoba. Nelze sjednat pojištění pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte. Takové ujednání pojistné smlouvy je neplatné. Při smrti pojištěného následkem sebevraždy v prvních dvou letech trvání pojištění vyplatí pojistitel oprávněné osobě plnění ve výši odkupného. Při smrti pojištěného následkem sebevraždy po 2. roce trvání pojištění vyplatí pojistitel plnění, přičemž ke zvýšení pojistné částky v období 2 let před sebevraždou se nepřihlíží. Ustanovení a výluky pro úrazová připojištění Pojistným nebezpečím je úraz. Úrazem se rozumí neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného nebo neočekávané a nepřerušené působení vysokých nebo nízkých zevních teplot, plynů, par, záření, elektrického proudu a jedů (s výjimkou jedů mikrobiálních a látek imunotoxických), které způsobilo poškození zdraví pojištěného nebo jeho smrt, dále utonutí a nákaza tetanem nebo vzteklinou při úrazu. Pojistitel neposkytuje plnění za: vznik a zhoršení kýl (hernií), nádorů všeho druhu a původu, bércových vředů, diabetických gangrén, epikondylitit, infekční nemoci přenesené následkem úrazu (kromě nákazy tetanem nebo vzteklinou při úrazu), výhřez meziobratlové ploténky, ploténkové páteřní syndromy a jiné dorzopatie (diagnózy M40 až M54 podle mezinárodní klasifikace nemocí). Z pojištění jsou vyloučeny úrazy/za úraz se nepovažuje: vzniklé při řízení motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění, vzniklé při jízdě odcizeným motorovým vozidlem, vzniklé při použití leteckých prostředků všeho druhu (včetně létání na bezmotorovém či motorovém rogalu, v kluzáku či balonu) z pojistné ochrany nejsou vyloučeny úrazy, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná letadlem určeným pro přepravu osob; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla ani jiná osoba profesně činná při obsluze nebo provozu letadla, vzniklé při seskocích z letadel (parašutismu), paraglidingu a při bungee jumpingu, vzniklé při účasti na motoristických závodech, včetně přípravných jízd, vzniklé při účasti na soutěžích v lyžování a snowboardingu, ve skocích na lyžích, v jízdě na bobech a skeletonech, včetně přípravných skoků a jízd, vzniklé při výkonu horolezeckého sportu, nebo lezení po cvičných stěnách, vzniklé následkem duševních poruch, všech poruch vědomí, které jsou způsobeny chorobami nebo krátkodobou neúrazovou změnou zdravotního stavu s ovlivněním vědomí; to však neplatí, pokud tyto stavy byly vyvolány úrazem, na který se pojištění vztahuje, zhoršení nemoci následkem úrazu, náhlá cévní příhoda a amoce sítnice, poškození zdraví způsobené pojištěnému diagnostickým, léčebným nebo preventivním opatřením, které neslouží k vyléčení následků úrazu nebo neodborným zásahem, který si pojištěný provede nebo nechá provést na svém těle, aseptické záněty tíhových váčků, šlachových pochev a svalových úponů, přerušení degenerativně změněných orgánů (např. Achillova šlacha, meniskus) malým nepřímým násilím a porušení Achillovy šlachy s výjimkou přetětí z vnějšku, organicky podmíněné poruchy nervového systému, vyjma těch, které jsou způsobeny poškozením při úrazu, vymknutí končetin, natržení nebo odtržení svalů na páteři, šlach, vaziva a pouzder kloubů, pokud nevznikly v důsledku náhlé odchylky od běžného pohybu při vykonávané aktivitě. Za následky úrazu se nepovažují duševní choroby a poruchy, a to i když se dostavily v souvislosti s úrazem. Pojistitel poskytuje plnění i v případě pojistné události nastalé při výkonu služby v armádě nebo u policie s výjimkou pojistných událostí, na které se vztahuje omezení plnění. Pokud pojištěný zemře na následky úrazu během jednoho roku ode dne úrazu, zaniká nárok na plnění za trvalé tělesné poškození. Pokud již bylo plnění za trvalé tělesné poškození vyplaceno, započte se na plnění pro případ smrti; pojistitel přitom nemá právo na vrácení případného přeplatku. Nepojistitelné osoby v úrazovém pojištění Pojištěnou osobou v úrazovém pojištění nemůže být osoba, která je profesionálním kaskadérem, pyrotechnikem, záchranářem, krotitelem, akrobatem, artistou, pokud není dohodnuto jinak. Profesionál je definovaný jako osoba, které plyne větší část příjmů z dané činnosti nebo z aktivit souvisejících s danou činností. Výluky pro připojištění pro případ nemoci (vyjma připojištění pro případ invalidity a připojištění pro případ závažných onemocnění) Pojistitel neposkytuje plnění při pojistné události vzniklé: následkem úrazu při řízení motorového vozidla pojištěným bez odpovídajícího řidičského oprávnění, jakož i při jízdě odcizeným motorovým vozidlem, následkem použití diagnostických a léčebných metod, které nejsou všeobecně vědecky uznávány, v souvislosti s kosmetickými úkony, které nejsou z lékařského hlediska nezbytné, v souvislosti s pobytem v léčebnách alkoholismu, toxikomanie a hráčské závislosti, z důvodu umělého oplodnění nebo léčení sterility a v souvislosti s potratem/ interrupcí bez lékařské indikace a s tím souvisejících komplikací, v souvislosti s operací, jejíž výkon byl stanoven příslušným odborným lékařem před počátkem pojištění a pojištěný při uzavření pojistné smlouvy o této skutečnosti věděl nebo vědět mohl, v důsledku použití leteckých prostředků všeho druhu (včetně létání na bezmotorovém či motorovém rogalu, v kluzáku či balonu) z pojistné ochrany nejsou vyloučeny úrazy, které pojištěný utrpí jako osoba dopravovaná letadlem určeným pro přepravu osob; za dopravovanou osobu se nepovažuje člen posádky letadla ani jiná osoba profesně činná při obsluze nebo provozu letadla, v důsledku seskoků z letadel (parašutismu), paraglidingu a při bungee jumpingu, v důsledku účasti na motoristických závodech, včetně přípravných jízd a tréninků, v důsledku účasti na soutěžích v lyžování a snowboardingu, ve skocích na lyžích, v jízdě na bobech a skeletonech, včetně přípravných skoků a jízd, v důsledku výkonu horolezeckého sportu, nebo lezení po cvičných stěnách, následkem úrazu vzniklého při vykonávaní extrémních druhů sportů, kontaktních bojových sportů, potápění s/bez dýchacího přístroje (s výjimkou potápění do 5 metrů hloubky), jezdectví, vodní motorové sporty apod., následkem sebevraždy, pokusu o sebevraždu, jakož i úmyslného poškození vlastního zdraví, následkem duševních poruch, všech poruch vědomí, které jsou způsobeny chorobami nebo krátkodobou neúrazovou změnou zdravotního stavu s ovlivněním vědomí; to však neplatí, pokud tyto stavy byly vyvolány úrazem, na který se pojištění vztahuje. Pojistitel neposkytuje plnění při pojistných událostech vzniklých v důsledku nemoci nebo úrazu/v těchto případech se za úraz nebo nemoc nepovažuje: zhoršení nemoci následkem úrazu, náhlá cévní příhoda a amoce sítnice, poškození zdraví způsobené pojištěnému diagnostickým, léčebným nebo preventivním opatřením, které neslouží k vyléčení následků nemoci nebo úrazu nebo neodborným zásahem, který si pojištěný provede nebo nechá provést na svém těle, aseptické záněty tíhových váčků, šlachových pochev a svalových úponů, přerušení degenerativně změněných orgánů (např. Achillova šlacha, meniskus) malým nepřímým násilím a porušení Achillovy šlachy s výjimkou přetětí z vnějšku, náhlé ploténkové páteřní syndromy, organicky podmíněné poruchy nervového systému, vyjma těch, které jsou způsobeny poškozením při úrazu, vymknutí končetin, natržení nebo odtržení svalů na páteři, šlach, vaziva a pouzder kloubů, pokud nevznikly v důsledku náhlé odchylky od běžného pohybu při vykonávané aktivitě. Strana 8

Infolist produktu BEZ OBAV

Infolist produktu BEZ OBAV Infolist produktu BEZ OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz BEZ OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Bez Obav je investiční životní pojištění. Zhodnocení

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 o důchodovém spoření. Platí od 1. 1. 2013 Aktuální Klíčové informace k důchodovým

Více

Infolist produktu FORTE

Infolist produktu FORTE Infolist produktu FORTE 800 100 777 www.csobpoj.cz FORTE Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu Forte je investiční životní pojištění. Zhodnocení investiční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část

Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část 512537_T TOP 20 02/2013 Všeobecné pojistné podmínky 0310 Oddíl I. Obecná část Článek 1.1. Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona

Více

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J)

Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Specifikace podmínek pojištění pro Pastelku (IJ3/IJ3J) Platnost od 01. 01. 2014 PARAMETRY POJIŠTĚNÍ Minimální běžné pojistné Minimální celkové lhůtní pojistné Lhůta placení / Počet dětí 1 2 3 4 Měsíční

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let

Vstupní a výstupní věk. dovršených 18 let 70 let. dovršených 18 let PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ JUNIOR Co pojištění nabízí Jedná se o pojištění sjednávané ve prospěch dítěte,

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013

PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 PŘEHLED POPLATKŮ PRO POJISTNÉ SMLOUVY UZAVŘENÉ DO 31. 12. 2013 Přehled poplatků a úkonů souvisejících s pojistnou smlouvou Životní pojištění obecně Zpracování žádosti pojistníka o zrušení pojištění s výplatou

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění

Kumulativ Life. Pojistné a podílový účet. Informace pro klienta. Investiční životní pojištění Informace pro klienta Kumulativ Life Investiční životní pojištění Údaje v těchto informacích pro klienta jsou platné k 1. 1. 2014 a zůstávají v platnosti až do zveřejnění nových informací pro klienta.

Více

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005

Perspektiva Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativy Aleš Náhlík, 2005 Kooperativa přišla na počátku roku 2005 s investičním pojištěním. (Minulý rok ho nabízela výhradně přes svou společnost Kapitol.) V březnu jsme navštívili pobočky Kooperativy

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ INFORMACE K POJIŠTĚNÍ Věnujte prosím pozornost níže uvedeným informacím, které mohou být podstatné pro Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu. Níže naleznete základní obecné informace o pojišťovně i

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004

PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995-2004 PŘEHLED PRODUKTŮ ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ZA OBDOBÍ 1995 2004 SPOLEČNOSTI KAPITOL POJIŠŤOVACÍ A FINANČNÍ PORADENSTVÍ, A.S. Přehled a porovnání produktů.

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO

Informace. k životnímu pojištění PERSPEKTIVA 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA 2. PRO KOHO JE POJIŠTĚNÍ URČENO www.koop.cz Informace k životnímu pojištění PERSPEKTIVA platné od 1. dubna 2015 1. CO VÁM NABÍZÍME V RÁMCI POJIŠTĚNÍ PERSPEKTIVA Životní pojištění PERSPEKTIVA je investičním životním pojištěním, které

Více

Životní a úrazové pojištění

Životní a úrazové pojištění Životní a úrazové pojištění Garant Plus Garant Plus je flexibilní (univerzální) životní pojištění s garantovanou úrokovou mírou ve výši 2,4 %. Toto pojištění je jedinečným spojením pojistné ochrany a zhodnocování

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

rizikové životní pojištění

rizikové životní pojištění BEZ OBAV rizikové životní pojištění Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice 1 Koncept produktu Bez Obav Vysoce flexibilní produkt s těmito vlastnostmi: Možnost pojistit na širokou škálu pojistných rizik

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN

SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ AVIVA ŽIVOTNÍ POJIŠŤOVNY, A.S. SPOŘÍCÍ ŽIVOTNÍ PLÁN BĚŽNÉ POJISTNÉ (DÁLE TAKÉ JEN SZP 4.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S.

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM SE POJIŠTĚNÍ ŘÍDÍ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ PRACOVNI NESCHOPNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. 1.1 Účinnost těchto zvláštních pojistných podmínek

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah:

Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán. Obsah: Allianz penzijní fond, a.s. - Penzijní plán Obsah: Čl. 1 Základní ustanovení Čl. 2 Vznik a trvání penzijního připojištění Čl. 3 Dávky penzijního připojištění Čl. 4 Podmínky a vznik nároků na dávky z penzijního

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Oddíl 1. Obecná část. Strana 1

Oddíl 1. Obecná část. Strana 1 512514_ActiveLife IS 01/2014 Všeobecné pojistné podmínky 0114 Úvodní ustanovení Pro pojištění, které sjednává AXA životní pojišťovna a.s., platí příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ

DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy 1. Strany pojistné smlouvy Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Pobřežní 665/23,

Více

Seminární práce z Pojistné ekonomiky

Seminární práce z Pojistné ekonomiky Seminární práce z Pojistné ekonomiky Téma: Srovnání základních pojmů podle Všeobecných a zvláštních pojistných podmínek orientace na životní, úrazové a nemocenské pojištění. Stručná charakteristika pojistných

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 5 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové pojištění... 7 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění nemoci... 9 Zvláštní pojistné

Více

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE

Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE Soubor pojistných podmínek Investiční životní pojištění EVOLUCE + Informace pro zájemce o uzavření pojistné smlouvy verze 07/2015 platnost od 16. 7. 2015 DŮLEŽITÉ INFORMACE O VAŠEM POJIŠTĚNÍ Informace

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO UNIVERZÁLNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ZP0105 OBSAH Úvodní ustanovení Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Pojistná nebezpečí

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. VISION (DÁLE TAKÉ JEN VIS 3.2 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP ) jsou

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 05/2014 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Index 6 Výkonné indexy s potenciálem růstu 1 05/2014 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Index 6 2 Emitent podkladového aktiva 3 Parametry produktu 4 Popis

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

Průvodce. pojistnými produkty

Průvodce. pojistnými produkty Průvodce pojistnými produkty Obsah: Vysvětlivky... 3 Pojišťovna České Spořitelny.. 5 Flexi 2010.. 6 ČPP.. 10 Evropská jistota.. 11 ČSOB... 15 Forte...16 AXA. 19 Comfort Plus T100.. 20 Komfort Plus Partners

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ RYTMUS (IG5/IG5J) OBSAH Předsmluvní informace strana 1 Všeobecné pojistné podmínky strana 23 Zvláštní pojistné podmínky strana 27 Přílohy ke zvláštním pojistným podmínkám strana 45 Informace

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5)

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ ALLIANZ MERCURY (IG5) (IG5) OBSAH OBSAH Předsmluvní informace informace strana strana 1 1 Všeobecné Všeobecné pojistné pojistné podmínky podmínky strana strana 23 23 Zvláštní Zvláštní

Více

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.

VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin. VÝTAH Z RÁMCOVÉ POJISTNÉ SMLOUVY č. ŠF 1/2012 (dále jen pojistná smlouva ) (úplné znění pojistné smlouvy je k dispozici na www.skofin.cz) Úvodní ustanovení Pojištění, které sjednávají pojistitel a pojistník

Více

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU

FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU FORMULÁŘ PRO STANDARDNÍ INFORMACE O ÚVĚRU poskytované úvěrovanému (dále jen Klient ) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ) a zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ A PŘIPOJIŠTĚNÍ K NĚMU SPOLEČNOSTI METLIFE POJIŠŤOVNA A.S. ÚVOD Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Na životní pojištění a doplňková pojištění ( připojištění

Více

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank

účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank PRODUKTOVÉ PODMÍNKY SPOTŘEBITELSKÉHO SPLÁTKOVÉHO ÚVĚRU účinné od 1. ZÁŘÍ 2012 ÚPLNÉ ZNĚNÍ www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Úvodní ustanovení 1. 2. 3. 4. 5. Tyto produktové podmínky spotřebitelského

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 290 Sbírka zákonů č. 43 / 2013 43 ZÁKON ze dne 31. ledna 2013, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU

ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU ZPPSNP SDBR-A 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Kód: Group 800 ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY SKUPINOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POJIŠTĚNÍ CHIRURGICKÉHO ZÁKROKU A/NEBO HOSPITALIZACE Z DŮVODU ÚRAZU 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ (ČÍM

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život

Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život Životní pojištění SLUNÍČKO Plus Zdravý život 8616 10/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit

Více

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení

AEGON VIA. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění. Článek 4 Uzavření pojistné smlouvy a změny v pojištění. Článek 1 Úvodní ustanovení AEGON VIA AEGON Pojišťovna, a.s., Na Pankráci 26/322, 140 00 Praha 4, IČ 27182461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9577 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění

Více

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013

jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu IS ES CZ 11/2013 jednorázové investiční životní pojištění BALANCE Selection IV 10 vybraných světových značek s potenciálem růstu 1 IS ES CZ 11/2013 Obsah 1 Základní informace o BALANCE Selection IV 2 Emitent podkladového

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 )

GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ METLIFE POJIŠŤOVNY A.S. GARDE (DÁLE TAKÉ JEN ZPP GARDE 1.0 ) Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto Zvláštní pojistné podmínky (dále také jen ZPP

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Vše o investičním pojištění 3.díl

Vše o investičním pojištění 3.díl Martin Podávka, FinQ.cz, březen 2005 1. Charakteristika, investování 2. Rizikové pojistné 3. Počáteční poplatky, odbytné 4. Ostatní poplatky 5. Slovníček: splacený stav, odkupy, mimořádné pojistné, alokace,..

Více

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění...

Informace zájemci... 2. Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4. Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... Informace zájemci... 2 Všeobecné pojistné podmínky pro životní pojištění... 4 Všeobecné pojistné podmínky pro úrazové připojištění... 5 Zvláštní pojistné podmínky hlavního pojištění... 6 VPP ŽP 3/2008;

Více

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí.

Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové a úrazové složky pojištění a investic do fondů, které pojišťovna nabízí. PŘEDSMLUVNÍ DOKUMENTACE Z2020 B) PRODUKTOVÝ LIST Tento produktový list nabývá účinnosti dne 1. 8. 2015 FLEXI životní pojištění Co pojištění nabízí Jedná se o komplexní spojení životního pojištění, doplňkové

Více

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s.

Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. Oznámení o změně statutu AKRO globálního akciového fondu, otevřeného podílového fondu AKRO investiční společnost, a.s. AKRO investiční společnost, a.s. informuje podílníky o změnách provedených ve statutu

Více

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA

Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA S7BN201210A Soubor dokumentů k životnímu pojištění PERSPEKTIVA Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2012-02 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění OK Universum GTC-30150303 platné od 15.3.2015 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Pro pojištění OK Universum, které sjednává NOVIS Poisťovňa a.s., odštěpný závod, platí uzavřená

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

Životní pojištění PROfi Život

Životní pojištění PROfi Život Životní pojištění PROfi Život 8127 12/2012 MHA Pojištění chrání Vás a Vaše blízké a zachová Váš životní standard v případě nenadálé životní události Správce Vaší smlouvy vám pomůže: změnit údaje na smlouvě

Více

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření

Zákon č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření Zákon č. 96/1993 Sb. ze dne 25. února 1993 o stavebním spoření a státní podpoře ze stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Rizikové životní pojištění s dividendou EU 8484/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/05 Článek 1 Úvodní ustanovení Soukromé pojištění, které uzavírá UNIQA pojišťovna,

Více

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446.

Emisní podmínky. C.C. leasing s.r.o., sídlem Praha 7, Veverkova 730/20, PSČ 170 00, IČ 24132446. Emisní podmínky ( 7 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů) Emisní podmínky vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníka dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisi

Více

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU

PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU PŘEDSMLUVNÍ INFORMACE KE SPOTŘEBITELSKÉMU ÚVĚRU Fio banka, a.s., IČ 61858374, se sídlem V Celnici 1028/10, 117 21 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna) akciová společnost

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna) akciová společnost www.koop.cz Informace pro zájemce o pojištění osob platné od 1. prosince 2014 1. INFORMACE O NÁS OBCHODNÍ FIRMA PRÁVNÍ FORMA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále pojistitel nebo pojišťovna)

Více

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s.

Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. Produktové podmínky pro Povolený debet na běžném účtu Raiffeisenbank a.s. (dále také jen Produktové podmínky ) 1. Banka se zavazuje v souladu s podmínkami dohodnutými ve Smlouvě o povoleném debetu na běžném

Více

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ]

Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. [ ] Smlouva o jednorázově splatném úvěru č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000

Penzijní plán č. 1. http://www.generalipf.cz/cz/menu-pro-ucastniky/smluvni-podminky/penzijni-plan-c.-1/... platný do 30. 4. 2000 Stránka č. 1 z 10 Penzijní plán č. 1 platný do 30. 4. 2000 Penzijní plán č.1 ve formátu PDF si můžete stáhnout zde ČÁST I - ÚVODNÍ USTANOVENÍ článek 1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem Penzijním

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním

Více