Výroční zpráva. o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98. podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98. podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a) Mendelovo gymnázium Opava (MGO) Komenského 5, Opava, škola s právní subjektivitou IČO IZO b) Zřizovatelem školy je MŠMT ČR Část I. Základní charakteristika škoy c) Ředitelem školy je pan Petr Pavlíček RČ /099 Mostní 31, Opava, d) Typy studia: všeobecné, šestileté studium (2 třídy) všeobecné, čtyřleté studium (16 tříd) Školní jídelna (od ) e) Od školního roku 1998/99 budeme mít kromě stávajících čtyř tříd šestiletého oboru studia žáky ve dvou třídách osmiletého studijního cyklu. Předpokládaný počet tříd v následujících letech po dohodě se ŠÚ Opava: 1997/ / / /2001 čtyřleté studium šestileté studium osmileté studium celkem tříd Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební osnovy jsou systematicky plněny, jejich konkretizace a realizace vyjádřená v tematických plánech byla kontrolována ze strany ředitelství školy. Žáci prvních ročníků šestiletého studia se učili podle osnov pro 8. třídu základní školy, žáci druhých ročníků šestiletého studia se učili podle osnov pro 9. třídu základní školy, upravených tematickými plány pro potřeby našeho typu školy tak, aby byla zachována prostupnost mezi gymnáziem a základní školou.

3 Přehled učebních plánů a osnov pro jednotlivé typy studia viz Příloha č.1-4. Část III. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) Kvalifikovanost učitelů Na škole vyučovalo 55 kvalifikovaných pedagogů včetně dvou zahraničních lektorů. K ukončila působení v ČR lektorka anglického jazyka Marie Hrubá z Nového Zélandu. Od vyučuje konverzaci v anglickém jazyce učitel anglického jazyka pan Dean May z USA. Německý jazyk ve vybraných třídách v rámci německého projektu vyučoval Horst Michael Weckbecker. Na MGO nejsou neaprobovaní učitelé. Seznam vyučujících a jejich úvazků ve školním roce 1996/97 je uveden v Příloze č.5. b) Aprobovanost výuky jazyků Cizí jazyky jsou v naprosté většině vyučovány aprobovaně, pouze v některých případech vyučují v minimálním množství (2-3 hodiny) cizí jazyky vyučující se státní jazykovou zkouškou nebo ti, kteří se k výuce cizích jazyků intenzivně připravují na kurzech. Vyučovaný jazyk Učitelé AJ NJ FJ RJ Latina Celkem Aprobovaní Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou 1 Binarová Neaprobovaní /další vzdělávání na SVP/ Krajčová Krajčová Ostatní neaprobovaní Bez učitelské kvalifikace Důchodci Zahraniční učitelé c) Absolventi, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Jméno, příjmení Aprobace Jméno, příjmení Aprobace nejsou - - -

4 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok Minulý školní rok Nastoupili Ing. Lešenarová Ekonomie 2 hodiny úvazku - - Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Bohumila Vlčková do důchodu e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 1 3 Nekvalifikovaní Důchodci na dobu určitou 3 6 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Doktorantské studium Informatika v ekonomice na 1 ekonomické fakultě VŠB v Ostravě Semináře Göthe Institutu v Praze 1 Seminář Poslech hudby v hodinách hudební výchovy 1 1. seminář Náboženské sekty a církve 2 2. seminář Náboženské sekty a církve 2 Kurz francouzského jazyka 1 Kurz anglického jazyka 1 Seminář o německém projektu 2 Letní škola pro středoškolské učitele chemie 1 Kurz instruktorů lyžování 2 Kurz španělského jazyka 1 Seminář Multispec v rámci projektu Globe 1 Geografie Evropy v rámci Evropské unie 1 Seminář Nové poznatky z genetiky a molekulární biologie 1 Celkem pedagogů 18

5 Část IV. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce proběhla přijímací řízení do čtyř tříd čtyřletého studijního cyklu a do dvou tříd osmiletého studijního cyklu. Kritéria přijetí na Mendelovo gymnázium Opava Přijímací řízení do čtyřletého studijního cyklu (jazykové testy) proběhlo ve dvou kolech: 1. kolo dne 20. dubna kolo dne 14. května 1998 Přijímací řízení do osmiletého studijního cyklu (písemky z matematiky a českého jazyka) proběhlo dne 20. dubna U přijímacího řízení pro čtyřletý obor studia bylo přihlíženo: ke studijním výsledkům na základní škole k mimoškolní činnosti (soutěže, olympiády atd.) ke studiu ve třídách se zaměřením na matematiku nebo cizí jazyky Hlavním kriteriem byla klasifikace ze základních škol za poslední tři pololetí s tím, že se nezapočítávaly známky z výchov. Od průměrné známky se odečetl bonus. Za první tři místa v okresních kolech olympiád byl bonus 0.3, za místo 0.15; za první tři místa v okresních kolech soutěží společenského charakteru bonus 0.2, za místo 0.1; za první tři místa v okresních přeborech v individuálních sportech bonus 0.1, za místo Žáci ze tříd specializovaných na výuku matematiky ze ZŠ Otická a žáci ze tříd specializovaných na výuku cizích jazyků ze ZŠ E. Beneše získali navíc bonus 0.3. Výslednné číslo bylo převedeno do stobodové stupnice a uchazeči byli seřazeni podle výsledného hodnocení. Přijati byli zájemci o studium na MGO až do naplnění čtyř tříd. a)výsledky přijímacího řízení a počty přijatých žáků: Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Počet přijatých v 1. kole přijímacího řízení Počet přijatých v odvolacím řízení po 1. kole 6 3 Počet nepřijatých v 1. kole přijímacího řízení Počet přihlášek ke studiu ve 2. kole přijím. řízení 78 0 Počet přihlášek po odvolacím řízení 1. kola 4 0 Počet přijatých ve 2. kole přijímacího řízení 1 0 Počet přijatých v odvolacím řízení po 2. kole 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 182 z okresu Opava: 180 mimo okres Opava: 2

6 b) Počet přijetí v průběhu školního roku 1997/98 do 1. ročníků 0 do vyšších ročníků 2 Zadání písemných zkoušek z matematiky a českého jazyka viz Příloha č. 6. Podrobné výsledky přijímacích zkoušek viz Příloha č. 7. Část IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Výchovné působení a) Prospěch žáků v 1. a 2. pololetí školního roku 1997/98 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam pol. pol. Prospělo Neprospělo Snížený stupeň z chování Počet neomluvených hodin Škol.rok pol 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. pol. pol. pol. 1.A B C D E F A B A B C D E F A B C D E F Celkem ,62 % 0,15 % 8,07 % Poznámka: Třídy 1.A,B jsou první ročníky šestiletého studijního cyklu

7 Třídy 2.A,B jsou druhé ročníky šestiletého studijního cyklu Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu Podrobné studijní výsledky v 1. a 2. pololetí školního roku 1997/98 viz Příloha č.8 a 9. Výsledky maturitních zkoušek konaných května dubna 1998 žáci 4. ročníků psali maturitní písemky z jazyka českého Témata: 1. Svět který mám rád (volný slohový útvar) 2. Můžu o sobě říct, že nejsem rasista? 3. Péče o ochranu života je základním znakem civilizace (úvaha) 4. Byl jednou jeden... (moderní pohádka) 22.dubna1998 proběhla Sonda Maturant (testy z jazyků a všeobecný test), 23. dubna1998 proběhla Sonda Maturant (testy z matematiky a českého jazyka Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dvou termínech: 1. termín třídy 4.A,B,C 2. termín třídy 4.D,E,F Složení maturitních komisí: Třída 4.A: předseda MK Mgr. Dagmar Kubinová, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK PhDr. Květoslava Krajčová třídní profesor Vilém Sýkora Třída 4.B: předseda MK Mgr. Monika Kleinová, G Krnov místopředseda MK Mgr. Jaromíra Libosvárová třídní profesor Mgr. Emílie Hlistová Třída 4.C: předseda MK Mgr. Kateřina Pospíšilová, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK RNDr. Zuzana Baďurová třídní profesor Mgr. Šárka Klotzmannová Třída 4.D: předseda MK Mgr. Jarmila Pasková, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK PaedDr. Dáša Zemková třídní profesor Mgr. Václav Pustějovský Třída 4.E předseda MK Mgr. Radoslav Tošenovský, G Krnov místopředseda MK PaedDr. Alena Pavelková třídní profesor Mgr. Marcela Novotná Třída 4.F předseda MK Jiří Lehečka, G Krnov místopředseda MK Ing. Magda Chmelařová třídní profesor RNDr. Hynek Koutný

8 Shrnutí maturitních zkoušek: Třída Počet žáků Prům. známka Prospěch s vyznam. prospěli neprospěli 4.A 30 1, B 31 1, C 33 1, D 33 1, E 34 1, F 32 1, Celkem 193 1, Konkrétní výsledky maturitních zkoušek počítačově zpracované viz Příloha č.10 a 11. Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce 1. inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Kontrola hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu Inspektoři: Šárka Sýkorová, za KÚ EO - vedoucí týmu Blanka Benčičová, za KÚ EO Ivana Ribková, za úsek stravování PgO Miroslava Werdichová, za EO Marie Janecká, za EO Stanislava Hanzlová, za EO Ing. Zdeněk Gurecký, za úsek BOZP PgO Jiří Skřont, za EO Libuše Kedroutková, za PaM PhDr. Jana Tománková, za PgO Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Komplexní posouzení činnosti školy ve smyslu ustanovení 18 odst. 3) a odst.4) zákona 564/90. Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona 139/95 Sb. Inspektoři: Mgr. Karel Mareš - vedoucí týmu Mgr. Marie Žídková

9 Mgr. Věra Dufková Mgr. Ing. Petr Bujok Mgr. Jiří Šrubař Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Kontrola čerpání a využití účelových prostředků poskytnutých ŠúU v r na protidrogovou prevenci a OPRZSŠ Inspektoři: pracovnice KÚ EO Šárka Sýkorová, Blanka Benčičová Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: 20. května 1998 Předmět šetření: Anonymní stížnost na údajné nedostatky ve výchovně vzdělávací práci školy zaslaná ministru školství, mládeže a tělovýchovy Inspektoři: Mgr. Karel Mareš Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č. 12. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce Doporučení vyplývající z inspekčních zpráv byla akceptována a realizována.

10 Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Středoškolská odborná činnost Obhajoby školního kola SOČ se konaly 7. dubna 1998 Výsledky: 1. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiř, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F Vedoucí prof. Pavlíček 2. Rod Drosera - charakteristika vybraných zástupců a způsob jejich reprodukce Ťupová Lenka, 3.E 3. Antropometrie Fusová Monika, 3.F Vedoucí prof. Kumstátová 4. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 5. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A Janíčková Markéta, 3.B Řehořová Ivana, 3.B Paluzgová Olga, 3.B Hellebrandová Magdaléna, 3.B Jedličková Kateřina, 3.B Kettnerová Sabina, 3.B Balarinová Zuzana, 3.B Heidrová Lenka, 3.E Frončková Soňa, 3.E Bromová Jana, 3.A Vedoucí prof. Prošvicová 6. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D Vedoucí prof. Říčná 7. Názory na restituci církevního majetku Havlíčková Klára, 3.E Hrbáčová Radka, 3.E 13. května 1998 se konalo oblastní kolo SOČ Výsledky: 1. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiří, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F 2. místo a postup do národního kola 2. Antropometrie Fusová Monika, 3.F 3. místo 3. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 2. místo a postup do národního kola

11 4. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A 1. místo a postup do národního kola 5. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D 1. místo a postup do národního kola června 1998 se konalo v Boskovicích národní kolo SOČ Výsledky: 1. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D 2. místo 2. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiří, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F 3. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 4. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A Kurzy 1. ročníky týdenní lyžařský kurz 2. ročníky týdenní turistický kurz v Krkonoších 3. ročníky týdenní kulturně-poznávací zájezd do Itálie Lyžařský výcvik 1.C, 1.E; vedoucí prof. Pavelková Lyžařský výcvik 1.D, 1.F; vedoucí prof. Nesvadba Lyžařský výcvik 1.A, 1.B; vedoucí prof. Novotná Exkurze 3. ročníků do Itálie; vedoucí prof. Odstrčil Besedy Setkání vedení školy s žáky 1. ročníků a jejich rodiči; vedení MGO Diafon o Maroku v kině Mír, autoři jsou Češi žijící ve Stutgartu; prof. Pavelková Beseda s knězem Českobratrské církve o předcházení negativním jevům; vedení MGO Beseda "Tajuplný Egypt" pro 1. ročníky; prof. Prošvicová Beseda o NATO s poslancem Parlamentu ČR Navrátilem ve 4. ročnících; prof. Pekárková Beseda s p. Pípalem v 1. ročnících o gedeonech; vedení MGO V kině Mír beseda o filmu Apollo 13 a jeho promítnutí pro 1. a 2. ročníky; prof. Jedličková Přednáška pro zájemce z fyzikálních seminářů na téma Elementární částice ; prof. Jedličková

12 Beseda s herci představení Figarova svatba; prof. Flugrová Beseda s generálním konzulem ČR v Polsku p. Byrtusem; prof. Pekárková Mikulášský večírek pro děti zaměstnanců školy, divadlo našich žáků, soutěže; prof. Pavelková, Škrabalová Beseda s doc. Paletou z VŠCHT v Praze o VŠCHT; prof. Beyer Beseda o paranormálních jevech; prof. Hamřík Beseda s poslancem PS Michalem Prokopem (ODA); prof. Pekárková Beseda s poslancem Opavy Macháčkem; prof. Pekárková Ukázková hodina pro učitele němčiny ze ZŠ; prof. Sýkora Beseda o divadelním představení Skleněný zvěřinec; prof. Flugrová, Říčná Beseda s poslancem Poslanecké sněmovny Zaorálkem; prof. Pekárková Informace o studiu na VŠE v Praze, studentka Křížová; prof. Hejkrlík V Loutkovém divadle diafon o Egyptě pro 1. a 2. ročníky; prof. Prošvicová Beseda o cestě kolem světa s p. Dostálem; prof. Pavelková Přednášky p. Kluibera : Prázdniny v raketoplánu Fyzika a ekologie; prof. Jedličková Beseda o hinduismu a křesťanství, CHP pro 4. ročníky; prof. Pekárková, Vystrk, Odstrčil ročník ASTRO - SEMINÁŘE; prof. Jedličková Program: RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Konstrukce raketoplánu RNDr. Hynek Koutný Dějiny kosmonautiky PaedDr. Ivana Marková Výzkum planet RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Z návštěvy výcvikového střediska raketoplánu v USA Besedy se slepci, p. Gabrich pro ročníky; prof. Pekárková Přednáška Dr. Nyklové o drogách pro rodiče i učitele u příležitosti třídních schůzek; prof. Pavlíček Výstavy Vernisáž prací našich žáků po zájezdu do Paříže; prof. Kolovrat Na školním dvoře přehlídka automobilového vybavení AŠ Jany; vedení MGO Výstava EX LIBRIS v prostorách MGO a účast našich žáků v této přehlídce; prof. Krystová Výstava v Minoritu k Opavě Cantat 97, prof. Krystová Výstava keramiky, grafiky a výtvarných prací ve Vrbně pod Pradědem, prof. Krystová Vernisáž výstavy prací účastníků zájezdu do Francie z června 1997; prof. Kolovrat, Krystová Výstava Betlém v prostorách školy, prof. Krystová V Památníku Petra Bezruče výstava GRAFIKA; vernisáž, prof. Krystová Slavnostní znovuotevření keramické dílny; prof. Krystová Divadlo a koncerty Kolem 300 studentů všech ročníků jsou předplatiteli Slezského divadla v Opavě, 8 představení za školní rok, skupina S. Před operními a operetními představeními pořádáme besedy s režisérem, dirigentem a zpěváky V Loutkovém divadle výchovné představení o hudbě pro 3. ročníky, prof. Flugrová

13 Vánoční koncert varhanní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, prof. Flugrová Výchovný koncert Dobrý večer kvintet, kino Mír, 1. a 2. ročníky, prof. Flugrová V tělocvičně divadelní představení v angličtině ( ročníky), The Pied Piper a Man with Flower in the Mouth, David Fischer a další angličtí a amerčtí lektoři, prof. Moravcová Zájezd do Prahy na muzikál Drákula, prof. Flugrová, Říčná Koncert slovenského Fredyho Mercuryho v době přijímacích zkoušek tělocvičně, prof. Flugrová Ples MGO Ples MGO se konal ve dnech 13. a 14. března 1998 v prostorách Lidového domu. První večer byl pro studenty, druhý pro rodiče. Ples byl bez tomboly, v pěkném prostředí rekonstruovaného Lidového domu, bez incidentů. Hrála skupina Mary n Jane; vedení MGO Pěvecký sbor Luscinia 70členný smíšený sbor zkouší každý pátek od 16 hodin, vedoucí Mgr. Jiří Slovík a Mgr. Eliška Slovíková léto 1997 Koncertní zájezd do Dánska Festival sborového zpěvu v Preveze v Řecku Výsledky: 4. místo Koncert pro rodiče a nové studenty MGO Světová premiéra kantáty Svatý Vojtěch Leona Juřici v kostele sv. Vojtěcha v Opavě Návštěva hostů z Dánska v Opavě u členů sboru a na MGO Pěvecký sbor Luscinia na Slovensku v Trnavě na festivalu Trnavské sborové dni Hudební festival gymnazijních sborů Opava Cantat 97 Výsledky: 1. místo a cena poroty Pracovní soustředění sboru v Holčovicích Dva vánoční koncerty: Rybova Česká mše vánoční Společný koncert Luscinie a Brněnského akademického sboru v Minoritu Slavnostní posezení ke Dni učitelů, zazpíval sbor Luscinia březen 1998 Koncert pro Český červený kříž Festival duchovní hudby v Otrokovicích duben 1999 Absolventský koncert člena sboru Martina Buchty Koncert u příležitosti předávání maturitních vysvědčení v Minoritu Slezský trojok, koncert ve Slezském divadle v Opavě Festival Iuventus mundi cantat v Olomouci Výsledky: Zlaté pásmo a 1. místo v kategorii mládežnických sborů do 26 let Mezinárodní festival sborového umění Jihlava, premiéra dvou děl světových sborových autorů (Austrálie, USA) Propagace školy a kontakt s rodiči Představení školy žákům 1. ročníků a jejich rodičům v Minoritu Sraz abiturientů opavského gymnázia po 40 letech spojený s prohlídkou školy Burza středních škol INFORMA 97 na SPŠ strojnické v Opavě

14 Den otevřených dveří, pro zájemce proběhly informativní schůzky s vedením školy, prohlídka školy Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků Třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků Třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků Úřad práce V týdnu od do proběhla beseda 4.A s p. Skalickou z Úřadu práce o tom, co dělat v případě nezaměstnanosti či nepřijetí na vysokou školu. OPAVA CANTAT Hudební festival gymnazijních sborů Opava Cantat 97 Kroužky Foto a videokroužek pod vedení prof. Pustějovského Kroužek keramiky pod vedením prof. Krystové Kroužek kresby a malby pod vedením prof. Kolovrata Vodácký kroužek pod vedením prof. Koutného Kroužek aerobiku pod vedením p. Weinertové Kroužek gymnastiky pod vedením prof. Odstrčila Kroužek dějin lidstva (biblické dějiny) pod vedením p. Zatloukala Kroužek programování pod vedením prof. Baďurové a Chmelařové Debatní klub Na škole pracují 4 týmy debatního klubu z řad studentů 1. a 3. ročníků pod vedením prof. Svobodové Debatní pohár Ukázkové kolo Debatního poháru pro ostatní střední školy regionu část školního kola Debatního poháru, pokročilí část školního kola Debatního poháru, začátečníci Soutěž Opava x Rýmařov x Bruntál Soutěž Debatního poháru v Třebíči Výsledky: 1. místo Homolová Kateřina Tesaříková Tereza Plachká Michaela Marethová Barbora, vše 3.C Soutěž Opava x Brno Soutěž Opava x Olomouc-Hejčín V celoroční soutěži o Debatní pohár jsme získali 1. místo z 55 týmů Finále Debatního poháru v Lošticích Výsledky: 1. místo v České republice Vystoupení na veřejné debatě v Olomouci ve Václavkově síni Debatní liga kolo ve Světlé nad Sázavou kolo ve Světlé nad Sázavou kolo v Přerově kolo v Číchově u Třebíče

15 Výsledek: 5. místo v České republice rotidrogová opatření V prvních ročnících probíhá peer program pod vedením Dr. Nyklové z Centra krizové pomoci v Opavě. Účastní se 30 žáků. Studentský parlament Na škole pracuje studentský parlament složený ze zástupců tříd a řeší problémy spojené se vztahem mezi studenty a školou, vede prof. Patoušová. Předsedou parlamentu je Jiří Moninec ze třídy 1.F. Exkurze Týdenní dějepisný zájezd do Prahy, Rudolfínská Praha; prof. Prošvicová Čtyřdenní exkurze 4.D,E do Prahy; prof. Novotná Exkurze do atomové elektrárny Dukovany; prof. Neničková Exkurze 4.A a 3.E do Jeseníků; prof. Sýkora a prof. Hamřík Zájezd na INVEX do Brna; prof. Chmelařová Exkurze 3.B, 3.C a 3.D do Prahy; prof. Odstrčil Exkurze do muzea Anthropos v Brně se 2. ročníky; prof. Binarová Exkurze zájemců ze 4. ročníků na veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně; prof. Beyer Exkurze Po stopách J. A. Komenského ; prof. Flugrová E, F zájezd do Planetária; prof. Vaňková C, D zájezd do Planetária; prof. Vaňková A, B zájezd do Planetária; prof. Vaňková Účast školy v soutěžích Olympiáda v českém jazyce O češtině trochu jinak Školní kolo soutěže O češtině trochu jinak pro 1. ročníky Výsledky: místo Pazderová Věra, 2.B Stoniš Petr, 2.A místo Hlavová Kateřina, 1.A Juříčková Eva, 1.B Kicková Zuzana, 2.B Krumpholcová Michaela, 2.B Löwyová Zuzana, 1.A místo Hanušková Zuzana, 1.A Hejkrlík Pavel, 1.A Tománková Markéta, 1.B Uhlíř Jan, 1.A Věntusová Jana, 2.B místo Krásný Michael, 1.B Škriečková Dagmar, 1.A Valica Kamil, 1.A

16 Vávrová Andrea, 2.B Vrubel František, 1.B Školní kolo soutěže O češtině trochu jinak pro vyšší ročníky Výsledky: 1.místo Sobotková Kateřina, 3.A 2.-3.místo Gelnarová Jitka, 1.C 2-3.místo Müllerová Eva, 4.D místo Křesťanová Petra, 4.E Vlašánková Lenka, 4.E Hansková Lenka, 3.A Ritzková Pavlína, 4.E Srovnalová Jitka, 4.E Gapko Petr, 1.E Tesaříková Tereza, 3.C místo Engelmann Lukáš, 4.E Procházka Antonín, 3.F Korpasová Nikola, 3.A Okresní kolo soutěže O češtině trochu jinak Výsledky: 2. místo Sobotková Kateřina, 3.A Bárta Daniel, 3.A Regionální kolo soutěže O češtině trochu jinak Výsledky: 16. místo Sobotková Kateřina, 3.A Organizuje prof. Beyerová Recitační soutěž Wolkrův Prostějov Výsledky: I. kategorie 1. Grigarčíková Vendula, 1.E II. kategorie 1. Müllerová Eva, 4.D 2. Šimková Michaela, 4.B Organizuje prof. Říčná Soutěže v anglickém jazyce Okresní kolo Olympiády v angličtině Výsledky: III. kategorie 1.místo Němec Tomáš, 1.F 2.místo Tenevová Petra, 1.E IV. kategorie 1.místo Šimečková Magdalena, 4.F 2.místo Albrechtová Jana, 3.D Oblastní kolo Olympiády v angličtině III. kategorie 4.místo Němec Tomáš, 1.F IV. kategorie 6.místo Šimečková Magdalena, 4.F Organizuje prof. Moravcová Jana Albrechtová, 3.B se zúčastnila intenzívního kurzu angličtiny ve Velké Británii (odměna za trvalé úspěchy v soutěžích v anglickém jazyce). Soutěže v německém jazyce

17 Školní kolo Olympiády v německém jazyce Výsledky: I. kategorie 1. Pohaněl Jan, 1.C 2. Šimečková Barbora, 1.A 3. Urbišová Julie, 1.E II. kategorie 1. Kuhn Martin, 4.F 2. Mitáš Jan, 3.F 3. Tošenovská Barbora, 4.A Okresní kolo Olympiády v německém jazyce Výsledky: I. kategorie 1. místo Pohaněl Jan,1.C 2. místo Šimečková Barbora, 1.A II. kategorie 2. místo Mitáš Jan, 3.F 3. místo Kuhn Martin, 4.F Organizuje prof. Hlistová, Sýkora Soutěže v latinském jazyce Školní kolo Olympiády v latině Výsledky: 1. Gebauer Petr, 4.C 2. Kavanová Markéta, 4.C 3. Dresslerová Lenka, 4.C Organizuje prof. Krajčová Biologické soutěže Biologická olympiáda Školní kolo Biologické olympiády Výsledky: Kategorie A: 1. Balarinová Radka, 4.E 2. Bernáthová Vendula, 3.C 3. Májková Zuzana, 4.F KategorieB: 1. Konečný Jiří, 1.C 2. Solná Petra, 1.E 3. Kartous Lukáš, 1.E Oblastní kolo Biologické olympiády, kategirie A Výsledky: 20. místo Balarinová Radka, 4.E Organizuje prof. Střílková Oblastní kolo Biologické olympiády, kategorie B a C Výsledky: Kategorie B 10. místo Konečný Jiří, 1.C Kategorie C místo Handlos Petr, 2.A 10. místo Škriečková Dagmar, 1. A 14. místo Chudíková Andrea, 2.B Organizuje prof. Střílková, Gebauerová Malá biologická soutěž Byla zaměřena na poznávání přírodnin. Zúčastnili se jí žáci 1. a 2. ročníků šestiletého studia MGO. Nejúspěšnější byli: 1.místo Kupková Miluše, 2.B; Chudíková Andrea, 2.B 2.místo Křivská Veronika, 1.A 3.místo Czerminová Pavla, 1.A Velká cena ZOO Ostrava Organizuje prof. Gebauerová

18 Soutěž Velká cena ZOO Ostrava pro 1. a 2. ročníky, účast 30 žáků Velká cena ZOO Ostrava, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B Výsledky ve finále: Schwarzová Jana, Křivská Veronika, Křivská Eva, Czerminová Pavla, Klotzmannová Karin, vše 1.A postup do finále II. kategorie, 46 bodů Moje nejmilejší rostlina Výsledky: 1. místo Chudíková Andrea, 2.B Organizuje prof. Gebauerová Mladý chovatel Výsledky: účast Chudíková Andrea, 2.B Matematická olympiáda Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie A Výsledky: místo Procházka Antonín, 3.F Okresní kolo Matematické olympiády kategorie C Výsledky: místo Hlávka Petr, 1.F místo Březík Petr, 1.F 3. místo Vašková Martina, 1.F Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie C Výsledky: místo Březík Petr, 1.F místo Hlávka Petr, 1.F Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z-9 Výsledky: 2.místo Kühr Tomáš, 2.B místo Kupková Miluše, 2.B místo Krumpholcová Michaela, 2.B Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie Z-9 Výsledky: 7.místo Kupková Miluše, 2.B 11.místo Kühr Tomáš, 2.B Organizuje prof. Škrabalová Matematický klokan Matematický klokan Výsledky: KADET 1. Kühr Tomáš, 2.B 101 b. 2. Vávrová Andrea, 2.B 95 b. 3. Krásný Michael, 1.B 92 b. JUNIOR 1. Březík Petr, 1.F 117 b. 2. Smrček Ondřej, 1.E 111 b. 3. Slaný Karel, 1.F 109 b. STUDENT 1. Čončka Přemysl, 4.A 129 b. 2. Gebauer Petr, 4.C 87 b.

19 3. Procházka Antonín, 3.F 79 b. Organizuje prof. Jedličková, Gebauerová, Zemková Programování Okresní kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 2. místo Sobek Martin, 3.F, postup do krajského kola 3. místo Procházka Antonín,3.F Krajské kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 3. místo Sobek Martin, 3.F, postup do celostátního kola Celostátní kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 15. místo Sobek Martin, 3.F Organizuje prof. Chmelařová Chemická olympiáda Školní kolo Chemické olympiády kategorie D Výsledky: 1. místo Kühr Tomáš, 2.B 2. místo Věntusová Jana, 2.B 3. místo Rychvalský Jiří, 2.B Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D Výsledky: 3. místo Kühr Tomáš, 2.B místo Věntusová Jana, 2.B Rychvalský Jiří, 2.B Oblastní kolo Chemické olympiády kategorie C Výsledky: 1. místo Slaný Karel, 1.F 10. místo Řimák Pavel, 1.F 19. místo Březík Petr, 1.F 21. místo Smrček Ondřej, 1.E Organizuje prof. Neničková Fyzikální olympiáda Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie F (8. třída) Výsledky: 3. místo Kozel Jiří, 1.A 7. místo Valica Kamil, 1.A Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E (9. třída) Výsledky: 2. místo Kühr Tomáš, 2.B

20 Regionální kolo Fyzikální olympiády kategorie E (9. třída) Výsledky: místo Kühr Tomáš, 2.B Organizuje prof. Zemková Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie D, postoupilo 14 studentů Výsledky: místo Žídek Karel, 1.E místo Vašková Martina, 1.F Vítek Aleš, 1.F místo Březík Petr, 1.F 18. místo Slaný Karel, 1.F místo Smrček Ondřej, 1.E Hlávka Petr, 1.F Řimák Pavel, 1.F Moninec Jiří, 1.F místo Pazderová Soňa, 1.F místo Berka Karel, 1.C místo Pavelek Zbyšek, 1.E místo Klemens Pavel, 1.E Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie B, postoupilo 6 studentů Výsledky: 2. místo Procházka Antonín, 3.F Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie A, postoupilo 6 studentů Výsledky: místo Plšek Jan, 4.A. Organizuje prof. Zemková Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků v anglickém jazyce v Kostelci nad Černými lesy Výsledky: 3. místo v republice Procházka Antonín, 3.F Nop Michal, 3.A Halama Dušan, 3.A Peringer Vladimír, 3.A Moninec Jiří, 1.F Plšek Jiří, 3.A Dějepisné soutěže Mladý historik Organizuje prof. Pavlíček

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2009-2010. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2009-200 podle 0, odst. 3 zákona č. 56/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2013-2014. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004 2005 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA STAVEBNÍ, OPAVA, MÍROVÁ 3 Výroční zpráva je zpracována podle 7, vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 Zborovská 293, 753 11 Hranice www.gymnaziumhranice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Hranice, září 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole... 4

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

Výroční zpráva. za školní rok 2012-2013. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 podle 10, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08)

ROČENKA. Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) ROČENKA Mendelovo gymnázium, Opava Ročník 118 školní rok 2007/ 08 (duben 07 březen 08) Obsah letošního vydání: Pedagogický sbor ve školním roce 2007/2008...2 Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia...3

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008

Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 G y m n á z i u m, V e l k é P a v l o v i c e, Pod Školou 10, příspěvková organizace Výroční zpráva školy školní rok 2007/2008 Ve Velkých Pavlovicích, září 2008 Gymnázium Velké Pavlovice Škola: Škola

Více

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, ÚSTÍ NAD LABEM, JATEČNÍ 22, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2006 / 2007 Název: Gymnázium, Ústí nad Labem, Jateční 22, příspěvková organizace Sídlo organizace: Jateční 22, 400

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005/2006 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Vedení školy, předsedové předmětových komisí a třídní učitelé 7 Absolventi 2006 8 Vzdělávací programy školy 9 Údaje o pracovnících školy 14

Více

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA

GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1. fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA GYMNÁZIUM, MLADÁ BOLESLAV Palackého 191/1 fakultní škola PF UK přidružená škola org. UNESCO VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2008/2009 1 OBSAH : 1. Základní údaje o škole - název školy, adresa, zřizovatel,

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 2012/2013 Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec Zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 G Y M N Á Z I U M D R. A. H R D L I Č K Y, H U M P O L E C

Více

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9

3 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 7 3.1 UMÍSTĚNÍ ŽÁKŮ NA SOUTĚŽÍCH 7 3.2 PŘEHLED SOUTĚŽÍ 9 3.3 PŘÍPRAVA A ORGANIZOVÁNÍ SOUTĚŽÍ 9 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

školní rok 2007/2008

školní rok 2007/2008 , Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2007/2008 podle 10 zákona č. 561/2004 Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský

Více

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2012-2013 0 Gymnázium Pelhřimov Jirsíkova 244 393 01 Pelhřimov tel. 565 324 428, fax 565 325 654 e-mail: gype@gymnazium-pe.cz www: http://www.gymnazium-pe.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj

Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel školy: Jihočeský kraj VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Sídlo školy: Máchova 174, Strakonice I, PSČ 386 48 Zřizovatel

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy GYMNÁZIUM PETRA BEZRUČE, FRÝDEK-MÍSTEK, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013 / 2014 Zprávu předkládá RNDr. Olga Onderková, ředitelka školy. Zpráva byla projednána a

Více

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006

Základní škola Boskovice, okres Blansko. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 Základní škola Boskovice, okres Blansko Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006 2 Obsah: I. Základní charakteristika školy II. Údaje o pracovnících školy III. Výsledky výchovy a vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Obchodní akademie, Střední zdravotnická škola, Střední odborná škole služeb a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jihlava Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obchodní akademie,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 GYMNÁZIUM, PRAHA 6, ARABSKÁ 14 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Č.j.: 932 / 2013 / 1213 Praha, 23. října 2013 RNDr. Zdeňka Hamhalterová ředitelka školy I. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Gymnázium Dr. Josefa Pekaře, Mladá Boleslav, Palackého 211 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Charakteristika školy, vymezení hlavní a doplňkové činnosti školy

Více

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008)

NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) NÁVŠTĚVA VELVYSLANCE USA V ČESKÉ REPUBLICE RICHARDA W. GRABERA A JEHO BESEDA SE ŽÁKY ŠKOLY (Zlín, květen 2008) OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY Slovo ředitele 3 Charakteristika školy 4 Ze života školy 6 Vedení školy,

Více

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové.

Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové. Gymnázium Polička, nábřeží Svobody 306 Člen UNESCO ASP Partner ve vzdělávání Masarykovy univerzity Brno a Univerzity Hradec Králové Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Polička, říjen

Více

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKADEMIE PELHŘIMOV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 - 3 - TATO VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAHUJE DVĚ ČÁSTI: 1) Výroční zpráva o činnosti školy Gymnázium Pelhřimov šk. rok

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Gymnázium Vítězslava Nováka,Husova 333,Jindřichův Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2006/2007 Charakteristika školy : Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Identifikátor zařízení:

Více

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013

Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy. V České Lípě 30. 9. 2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Zpracovala a předkládá: Mgr. Lenka Řebíčková, ředitelka školy podpis Razítko organizace V České Lípě 30. 9. 2013 Školská rada projednala a schválila

Více

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006

GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE. Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 GYMNÁZIUM JANA BLAHOSLAVA IVANČICE Výroční zpráva za školní rok 2005/2006 Schváleno Školskou radou Gymnázia Jana Blahoslava dne 30. října 2006 www.gjbi.cz gjbi@gjbi.cz Výroční zpráva o činnosti školy Část

Více