Výroční zpráva. o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98. podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva. o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98. podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e"

Transkript

1 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 1997/98 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e

2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY a) Mendelovo gymnázium Opava (MGO) Komenského 5, Opava, škola s právní subjektivitou IČO IZO b) Zřizovatelem školy je MŠMT ČR Část I. Základní charakteristika škoy c) Ředitelem školy je pan Petr Pavlíček RČ /099 Mostní 31, Opava, d) Typy studia: všeobecné, šestileté studium (2 třídy) všeobecné, čtyřleté studium (16 tříd) Školní jídelna (od ) e) Od školního roku 1998/99 budeme mít kromě stávajících čtyř tříd šestiletého oboru studia žáky ve dvou třídách osmiletého studijního cyklu. Předpokládaný počet tříd v následujících letech po dohodě se ŠÚ Opava: 1997/ / / /2001 čtyřleté studium šestileté studium osmileté studium celkem tříd Část II. Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami MŠMT ČR Učební osnovy jsou systematicky plněny, jejich konkretizace a realizace vyjádřená v tematických plánech byla kontrolována ze strany ředitelství školy. Žáci prvních ročníků šestiletého studia se učili podle osnov pro 8. třídu základní školy, žáci druhých ročníků šestiletého studia se učili podle osnov pro 9. třídu základní školy, upravených tematickými plány pro potřeby našeho typu školy tak, aby byla zachována prostupnost mezi gymnáziem a základní školou.

3 Přehled učebních plánů a osnov pro jednotlivé typy studia viz Příloha č.1-4. Část III. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti a) Kvalifikovanost učitelů Na škole vyučovalo 55 kvalifikovaných pedagogů včetně dvou zahraničních lektorů. K ukončila působení v ČR lektorka anglického jazyka Marie Hrubá z Nového Zélandu. Od vyučuje konverzaci v anglickém jazyce učitel anglického jazyka pan Dean May z USA. Německý jazyk ve vybraných třídách v rámci německého projektu vyučoval Horst Michael Weckbecker. Na MGO nejsou neaprobovaní učitelé. Seznam vyučujících a jejich úvazků ve školním roce 1996/97 je uveden v Příloze č.5. b) Aprobovanost výuky jazyků Cizí jazyky jsou v naprosté většině vyučovány aprobovaně, pouze v některých případech vyučují v minimálním množství (2-3 hodiny) cizí jazyky vyučující se státní jazykovou zkouškou nebo ti, kteří se k výuce cizích jazyků intenzivně připravují na kurzech. Vyučovaný jazyk Učitelé AJ NJ FJ RJ Latina Celkem Aprobovaní Neaprobovaní studující jazyk na vysoké škole připravující učitele Neaprobovaní se státní všeobecnou jazykovou zkouškou 1 Binarová Neaprobovaní /další vzdělávání na SVP/ Krajčová Krajčová Ostatní neaprobovaní Bez učitelské kvalifikace Důchodci Zahraniční učitelé c) Absolventi, kteří nastoupili na školu Tento školní rok Minulý školní rok Jméno, příjmení Aprobace Jméno, příjmení Aprobace nejsou - - -

4 d) Počet ostatních učitelů, kteří nastoupili nebo odešli Tento školní rok Minulý školní rok Nastoupili Ing. Lešenarová Ekonomie 2 hodiny úvazku - - Odešli Na jinou školu Mimo školství Na jinou školu Mimo školství Bohumila Vlčková do důchodu e) Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných Tento školní rok Minulý školní rok Důchodový věk 1 3 Nekvalifikovaní Důchodci na dobu určitou 3 6 f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků Doktorantské studium Informatika v ekonomice na 1 ekonomické fakultě VŠB v Ostravě Semináře Göthe Institutu v Praze 1 Seminář Poslech hudby v hodinách hudební výchovy 1 1. seminář Náboženské sekty a církve 2 2. seminář Náboženské sekty a církve 2 Kurz francouzského jazyka 1 Kurz anglického jazyka 1 Seminář o německém projektu 2 Letní škola pro středoškolské učitele chemie 1 Kurz instruktorů lyžování 2 Kurz španělského jazyka 1 Seminář Multispec v rámci projektu Globe 1 Geografie Evropy v rámci Evropské unie 1 Seminář Nové poznatky z genetiky a molekulární biologie 1 Celkem pedagogů 18

5 Část IV. Údaje o přijímacím řízení V letošním školním roce proběhla přijímací řízení do čtyř tříd čtyřletého studijního cyklu a do dvou tříd osmiletého studijního cyklu. Kritéria přijetí na Mendelovo gymnázium Opava Přijímací řízení do čtyřletého studijního cyklu (jazykové testy) proběhlo ve dvou kolech: 1. kolo dne 20. dubna kolo dne 14. května 1998 Přijímací řízení do osmiletého studijního cyklu (písemky z matematiky a českého jazyka) proběhlo dne 20. dubna U přijímacího řízení pro čtyřletý obor studia bylo přihlíženo: ke studijním výsledkům na základní škole k mimoškolní činnosti (soutěže, olympiády atd.) ke studiu ve třídách se zaměřením na matematiku nebo cizí jazyky Hlavním kriteriem byla klasifikace ze základních škol za poslední tři pololetí s tím, že se nezapočítávaly známky z výchov. Od průměrné známky se odečetl bonus. Za první tři místa v okresních kolech olympiád byl bonus 0.3, za místo 0.15; za první tři místa v okresních kolech soutěží společenského charakteru bonus 0.2, za místo 0.1; za první tři místa v okresních přeborech v individuálních sportech bonus 0.1, za místo Žáci ze tříd specializovaných na výuku matematiky ze ZŠ Otická a žáci ze tříd specializovaných na výuku cizích jazyků ze ZŠ E. Beneše získali navíc bonus 0.3. Výslednné číslo bylo převedeno do stobodové stupnice a uchazeči byli seřazeni podle výsledného hodnocení. Přijati byli zájemci o studium na MGO až do naplnění čtyř tříd. a)výsledky přijímacího řízení a počty přijatých žáků: Čtyřleté studium Osmileté studium Počet přihlášek ke studiu v 1. kole přijím. řízení Počet přijatých v 1. kole přijímacího řízení Počet přijatých v odvolacím řízení po 1. kole 6 3 Počet nepřijatých v 1. kole přijímacího řízení Počet přihlášek ke studiu ve 2. kole přijím. řízení 78 0 Počet přihlášek po odvolacím řízení 1. kola 4 0 Počet přijatých ve 2. kole přijímacího řízení 1 0 Počet přijatých v odvolacím řízení po 2. kole 0 0 Celkový počet přijatých žáků do 1. ročníků po ukončení přijímacího řízení Přijato do 1. ročníků celkem 182 z okresu Opava: 180 mimo okres Opava: 2

6 b) Počet přijetí v průběhu školního roku 1997/98 do 1. ročníků 0 do vyšších ročníků 2 Zadání písemných zkoušek z matematiky a českého jazyka viz Příloha č. 6. Podrobné výsledky přijímacích zkoušek viz Příloha č. 7. Část IV. Přehledné údaje o výsledcích vzdělávání Výchovné působení a) Prospěch žáků v 1. a 2. pololetí školního roku 1997/98 Ročník Počet žáků Prospělo s vyznam pol. pol. Prospělo Neprospělo Snížený stupeň z chování Počet neomluvených hodin Škol.rok pol 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. pol. pol. pol. 1.A B C D E F A B A B C D E F A B C D E F Celkem ,62 % 0,15 % 8,07 % Poznámka: Třídy 1.A,B jsou první ročníky šestiletého studijního cyklu

7 Třídy 2.A,B jsou druhé ročníky šestiletého studijního cyklu Ostatní jsou třídy čtyřletého studijního cyklu Podrobné studijní výsledky v 1. a 2. pololetí školního roku 1997/98 viz Příloha č.8 a 9. Výsledky maturitních zkoušek konaných května dubna 1998 žáci 4. ročníků psali maturitní písemky z jazyka českého Témata: 1. Svět který mám rád (volný slohový útvar) 2. Můžu o sobě říct, že nejsem rasista? 3. Péče o ochranu života je základním znakem civilizace (úvaha) 4. Byl jednou jeden... (moderní pohádka) 22.dubna1998 proběhla Sonda Maturant (testy z jazyků a všeobecný test), 23. dubna1998 proběhla Sonda Maturant (testy z matematiky a českého jazyka Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dvou termínech: 1. termín třídy 4.A,B,C 2. termín třídy 4.D,E,F Složení maturitních komisí: Třída 4.A: předseda MK Mgr. Dagmar Kubinová, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK PhDr. Květoslava Krajčová třídní profesor Vilém Sýkora Třída 4.B: předseda MK Mgr. Monika Kleinová, G Krnov místopředseda MK Mgr. Jaromíra Libosvárová třídní profesor Mgr. Emílie Hlistová Třída 4.C: předseda MK Mgr. Kateřina Pospíšilová, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK RNDr. Zuzana Baďurová třídní profesor Mgr. Šárka Klotzmannová Třída 4.D: předseda MK Mgr. Jarmila Pasková, G Čs. exilu Ostrava - Poruba místopředseda MK PaedDr. Dáša Zemková třídní profesor Mgr. Václav Pustějovský Třída 4.E předseda MK Mgr. Radoslav Tošenovský, G Krnov místopředseda MK PaedDr. Alena Pavelková třídní profesor Mgr. Marcela Novotná Třída 4.F předseda MK Jiří Lehečka, G Krnov místopředseda MK Ing. Magda Chmelařová třídní profesor RNDr. Hynek Koutný

8 Shrnutí maturitních zkoušek: Třída Počet žáků Prům. známka Prospěch s vyznam. prospěli neprospěli 4.A 30 1, B 31 1, C 33 1, D 33 1, E 34 1, F 32 1, Celkem 193 1, Konkrétní výsledky maturitních zkoušek počítačově zpracované viz Příloha č.10 a 11. Část VI. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce 1. inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Kontrola hospodaření s finančními prostředky ze státního rozpočtu Inspektoři: Šárka Sýkorová, za KÚ EO - vedoucí týmu Blanka Benčičová, za KÚ EO Ivana Ribková, za úsek stravování PgO Miroslava Werdichová, za EO Marie Janecká, za EO Stanislava Hanzlová, za EO Ing. Zdeněk Gurecký, za úsek BOZP PgO Jiří Skřont, za EO Libuše Kedroutková, za PaM PhDr. Jana Tománková, za PgO Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Komplexní posouzení činnosti školy ve smyslu ustanovení 18 odst. 3) a odst.4) zákona 564/90. Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona 139/95 Sb. Inspektoři: Mgr. Karel Mareš - vedoucí týmu Mgr. Marie Žídková

9 Mgr. Věra Dufková Mgr. Ing. Petr Bujok Mgr. Jiří Šrubař Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: Předmět šetření: Kontrola čerpání a využití účelových prostředků poskytnutých ŠúU v r na protidrogovou prevenci a OPRZSŠ Inspektoři: pracovnice KÚ EO Šárka Sýkorová, Blanka Benčičová Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č inspekce Termín inspekce: 20. května 1998 Předmět šetření: Anonymní stížnost na údajné nedostatky ve výchovně vzdělávací práci školy zaslaná ministru školství, mládeže a tělovýchovy Inspektoři: Mgr. Karel Mareš Zjištěné skutečnosti a jejich hodnocení: viz Příloha č. 12. b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce Doporučení vyplývající z inspekčních zpráv byla akceptována a realizována.

10 Část VII. Údaje o mimoškolních aktivitách Středoškolská odborná činnost Obhajoby školního kola SOČ se konaly 7. dubna 1998 Výsledky: 1. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiř, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F Vedoucí prof. Pavlíček 2. Rod Drosera - charakteristika vybraných zástupců a způsob jejich reprodukce Ťupová Lenka, 3.E 3. Antropometrie Fusová Monika, 3.F Vedoucí prof. Kumstátová 4. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 5. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A Janíčková Markéta, 3.B Řehořová Ivana, 3.B Paluzgová Olga, 3.B Hellebrandová Magdaléna, 3.B Jedličková Kateřina, 3.B Kettnerová Sabina, 3.B Balarinová Zuzana, 3.B Heidrová Lenka, 3.E Frončková Soňa, 3.E Bromová Jana, 3.A Vedoucí prof. Prošvicová 6. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D Vedoucí prof. Říčná 7. Názory na restituci církevního majetku Havlíčková Klára, 3.E Hrbáčová Radka, 3.E 13. května 1998 se konalo oblastní kolo SOČ Výsledky: 1. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiří, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F 2. místo a postup do národního kola 2. Antropometrie Fusová Monika, 3.F 3. místo 3. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 2. místo a postup do národního kola

11 4. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A 1. místo a postup do národního kola 5. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D 1. místo a postup do národního kola června 1998 se konalo v Boskovicích národní kolo SOČ Výsledky: 1. Pokus o umělecký překlad z jazyka německého Müllerová Eva, 4.D 2. místo 2. Klub mladých debrujárů na MGO Moninec Jiří, 1.F Hlávka Petr, 1.F Slaný Karel, 1.F 3. Rodina nebo ústav pro dítě s mentálním postižením Hrančík Pavel, 3.F Chudobová Petra, 3.A 4. Studie negativních vlivů na studenty gymnázia Tomčiaková Petra, 3.A Smékalová Pavlína, 3.A Kurzy 1. ročníky týdenní lyžařský kurz 2. ročníky týdenní turistický kurz v Krkonoších 3. ročníky týdenní kulturně-poznávací zájezd do Itálie Lyžařský výcvik 1.C, 1.E; vedoucí prof. Pavelková Lyžařský výcvik 1.D, 1.F; vedoucí prof. Nesvadba Lyžařský výcvik 1.A, 1.B; vedoucí prof. Novotná Exkurze 3. ročníků do Itálie; vedoucí prof. Odstrčil Besedy Setkání vedení školy s žáky 1. ročníků a jejich rodiči; vedení MGO Diafon o Maroku v kině Mír, autoři jsou Češi žijící ve Stutgartu; prof. Pavelková Beseda s knězem Českobratrské církve o předcházení negativním jevům; vedení MGO Beseda "Tajuplný Egypt" pro 1. ročníky; prof. Prošvicová Beseda o NATO s poslancem Parlamentu ČR Navrátilem ve 4. ročnících; prof. Pekárková Beseda s p. Pípalem v 1. ročnících o gedeonech; vedení MGO V kině Mír beseda o filmu Apollo 13 a jeho promítnutí pro 1. a 2. ročníky; prof. Jedličková Přednáška pro zájemce z fyzikálních seminářů na téma Elementární částice ; prof. Jedličková

12 Beseda s herci představení Figarova svatba; prof. Flugrová Beseda s generálním konzulem ČR v Polsku p. Byrtusem; prof. Pekárková Mikulášský večírek pro děti zaměstnanců školy, divadlo našich žáků, soutěže; prof. Pavelková, Škrabalová Beseda s doc. Paletou z VŠCHT v Praze o VŠCHT; prof. Beyer Beseda o paranormálních jevech; prof. Hamřík Beseda s poslancem PS Michalem Prokopem (ODA); prof. Pekárková Beseda s poslancem Opavy Macháčkem; prof. Pekárková Ukázková hodina pro učitele němčiny ze ZŠ; prof. Sýkora Beseda o divadelním představení Skleněný zvěřinec; prof. Flugrová, Říčná Beseda s poslancem Poslanecké sněmovny Zaorálkem; prof. Pekárková Informace o studiu na VŠE v Praze, studentka Křížová; prof. Hejkrlík V Loutkovém divadle diafon o Egyptě pro 1. a 2. ročníky; prof. Prošvicová Beseda o cestě kolem světa s p. Dostálem; prof. Pavelková Přednášky p. Kluibera : Prázdniny v raketoplánu Fyzika a ekologie; prof. Jedličková Beseda o hinduismu a křesťanství, CHP pro 4. ročníky; prof. Pekárková, Vystrk, Odstrčil ročník ASTRO - SEMINÁŘE; prof. Jedličková Program: RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Konstrukce raketoplánu RNDr. Hynek Koutný Dějiny kosmonautiky PaedDr. Ivana Marková Výzkum planet RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc. Z návštěvy výcvikového střediska raketoplánu v USA Besedy se slepci, p. Gabrich pro ročníky; prof. Pekárková Přednáška Dr. Nyklové o drogách pro rodiče i učitele u příležitosti třídních schůzek; prof. Pavlíček Výstavy Vernisáž prací našich žáků po zájezdu do Paříže; prof. Kolovrat Na školním dvoře přehlídka automobilového vybavení AŠ Jany; vedení MGO Výstava EX LIBRIS v prostorách MGO a účast našich žáků v této přehlídce; prof. Krystová Výstava v Minoritu k Opavě Cantat 97, prof. Krystová Výstava keramiky, grafiky a výtvarných prací ve Vrbně pod Pradědem, prof. Krystová Vernisáž výstavy prací účastníků zájezdu do Francie z června 1997; prof. Kolovrat, Krystová Výstava Betlém v prostorách školy, prof. Krystová V Památníku Petra Bezruče výstava GRAFIKA; vernisáž, prof. Krystová Slavnostní znovuotevření keramické dílny; prof. Krystová Divadlo a koncerty Kolem 300 studentů všech ročníků jsou předplatiteli Slezského divadla v Opavě, 8 představení za školní rok, skupina S. Před operními a operetními představeními pořádáme besedy s režisérem, dirigentem a zpěváky V Loutkovém divadle výchovné představení o hudbě pro 3. ročníky, prof. Flugrová

13 Vánoční koncert varhanní hudby v kostele Nanebevzetí Panny Marie, prof. Flugrová Výchovný koncert Dobrý večer kvintet, kino Mír, 1. a 2. ročníky, prof. Flugrová V tělocvičně divadelní představení v angličtině ( ročníky), The Pied Piper a Man with Flower in the Mouth, David Fischer a další angličtí a amerčtí lektoři, prof. Moravcová Zájezd do Prahy na muzikál Drákula, prof. Flugrová, Říčná Koncert slovenského Fredyho Mercuryho v době přijímacích zkoušek tělocvičně, prof. Flugrová Ples MGO Ples MGO se konal ve dnech 13. a 14. března 1998 v prostorách Lidového domu. První večer byl pro studenty, druhý pro rodiče. Ples byl bez tomboly, v pěkném prostředí rekonstruovaného Lidového domu, bez incidentů. Hrála skupina Mary n Jane; vedení MGO Pěvecký sbor Luscinia 70členný smíšený sbor zkouší každý pátek od 16 hodin, vedoucí Mgr. Jiří Slovík a Mgr. Eliška Slovíková léto 1997 Koncertní zájezd do Dánska Festival sborového zpěvu v Preveze v Řecku Výsledky: 4. místo Koncert pro rodiče a nové studenty MGO Světová premiéra kantáty Svatý Vojtěch Leona Juřici v kostele sv. Vojtěcha v Opavě Návštěva hostů z Dánska v Opavě u členů sboru a na MGO Pěvecký sbor Luscinia na Slovensku v Trnavě na festivalu Trnavské sborové dni Hudební festival gymnazijních sborů Opava Cantat 97 Výsledky: 1. místo a cena poroty Pracovní soustředění sboru v Holčovicích Dva vánoční koncerty: Rybova Česká mše vánoční Společný koncert Luscinie a Brněnského akademického sboru v Minoritu Slavnostní posezení ke Dni učitelů, zazpíval sbor Luscinia březen 1998 Koncert pro Český červený kříž Festival duchovní hudby v Otrokovicích duben 1999 Absolventský koncert člena sboru Martina Buchty Koncert u příležitosti předávání maturitních vysvědčení v Minoritu Slezský trojok, koncert ve Slezském divadle v Opavě Festival Iuventus mundi cantat v Olomouci Výsledky: Zlaté pásmo a 1. místo v kategorii mládežnických sborů do 26 let Mezinárodní festival sborového umění Jihlava, premiéra dvou děl světových sborových autorů (Austrálie, USA) Propagace školy a kontakt s rodiči Představení školy žákům 1. ročníků a jejich rodičům v Minoritu Sraz abiturientů opavského gymnázia po 40 letech spojený s prohlídkou školy Burza středních škol INFORMA 97 na SPŠ strojnické v Opavě

14 Den otevřených dveří, pro zájemce proběhly informativní schůzky s vedením školy, prohlídka školy Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků Třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků Třídní schůzky pro rodiče žáků všech ročníků Úřad práce V týdnu od do proběhla beseda 4.A s p. Skalickou z Úřadu práce o tom, co dělat v případě nezaměstnanosti či nepřijetí na vysokou školu. OPAVA CANTAT Hudební festival gymnazijních sborů Opava Cantat 97 Kroužky Foto a videokroužek pod vedení prof. Pustějovského Kroužek keramiky pod vedením prof. Krystové Kroužek kresby a malby pod vedením prof. Kolovrata Vodácký kroužek pod vedením prof. Koutného Kroužek aerobiku pod vedením p. Weinertové Kroužek gymnastiky pod vedením prof. Odstrčila Kroužek dějin lidstva (biblické dějiny) pod vedením p. Zatloukala Kroužek programování pod vedením prof. Baďurové a Chmelařové Debatní klub Na škole pracují 4 týmy debatního klubu z řad studentů 1. a 3. ročníků pod vedením prof. Svobodové Debatní pohár Ukázkové kolo Debatního poháru pro ostatní střední školy regionu část školního kola Debatního poháru, pokročilí část školního kola Debatního poháru, začátečníci Soutěž Opava x Rýmařov x Bruntál Soutěž Debatního poháru v Třebíči Výsledky: 1. místo Homolová Kateřina Tesaříková Tereza Plachká Michaela Marethová Barbora, vše 3.C Soutěž Opava x Brno Soutěž Opava x Olomouc-Hejčín V celoroční soutěži o Debatní pohár jsme získali 1. místo z 55 týmů Finále Debatního poháru v Lošticích Výsledky: 1. místo v České republice Vystoupení na veřejné debatě v Olomouci ve Václavkově síni Debatní liga kolo ve Světlé nad Sázavou kolo ve Světlé nad Sázavou kolo v Přerově kolo v Číchově u Třebíče

15 Výsledek: 5. místo v České republice rotidrogová opatření V prvních ročnících probíhá peer program pod vedením Dr. Nyklové z Centra krizové pomoci v Opavě. Účastní se 30 žáků. Studentský parlament Na škole pracuje studentský parlament složený ze zástupců tříd a řeší problémy spojené se vztahem mezi studenty a školou, vede prof. Patoušová. Předsedou parlamentu je Jiří Moninec ze třídy 1.F. Exkurze Týdenní dějepisný zájezd do Prahy, Rudolfínská Praha; prof. Prošvicová Čtyřdenní exkurze 4.D,E do Prahy; prof. Novotná Exkurze do atomové elektrárny Dukovany; prof. Neničková Exkurze 4.A a 3.E do Jeseníků; prof. Sýkora a prof. Hamřík Zájezd na INVEX do Brna; prof. Chmelařová Exkurze 3.B, 3.C a 3.D do Prahy; prof. Odstrčil Exkurze do muzea Anthropos v Brně se 2. ročníky; prof. Binarová Exkurze zájemců ze 4. ročníků na veletrh vysokých škol Gaudeamus v Brně; prof. Beyer Exkurze Po stopách J. A. Komenského ; prof. Flugrová E, F zájezd do Planetária; prof. Vaňková C, D zájezd do Planetária; prof. Vaňková A, B zájezd do Planetária; prof. Vaňková Účast školy v soutěžích Olympiáda v českém jazyce O češtině trochu jinak Školní kolo soutěže O češtině trochu jinak pro 1. ročníky Výsledky: místo Pazderová Věra, 2.B Stoniš Petr, 2.A místo Hlavová Kateřina, 1.A Juříčková Eva, 1.B Kicková Zuzana, 2.B Krumpholcová Michaela, 2.B Löwyová Zuzana, 1.A místo Hanušková Zuzana, 1.A Hejkrlík Pavel, 1.A Tománková Markéta, 1.B Uhlíř Jan, 1.A Věntusová Jana, 2.B místo Krásný Michael, 1.B Škriečková Dagmar, 1.A Valica Kamil, 1.A

16 Vávrová Andrea, 2.B Vrubel František, 1.B Školní kolo soutěže O češtině trochu jinak pro vyšší ročníky Výsledky: 1.místo Sobotková Kateřina, 3.A 2.-3.místo Gelnarová Jitka, 1.C 2-3.místo Müllerová Eva, 4.D místo Křesťanová Petra, 4.E Vlašánková Lenka, 4.E Hansková Lenka, 3.A Ritzková Pavlína, 4.E Srovnalová Jitka, 4.E Gapko Petr, 1.E Tesaříková Tereza, 3.C místo Engelmann Lukáš, 4.E Procházka Antonín, 3.F Korpasová Nikola, 3.A Okresní kolo soutěže O češtině trochu jinak Výsledky: 2. místo Sobotková Kateřina, 3.A Bárta Daniel, 3.A Regionální kolo soutěže O češtině trochu jinak Výsledky: 16. místo Sobotková Kateřina, 3.A Organizuje prof. Beyerová Recitační soutěž Wolkrův Prostějov Výsledky: I. kategorie 1. Grigarčíková Vendula, 1.E II. kategorie 1. Müllerová Eva, 4.D 2. Šimková Michaela, 4.B Organizuje prof. Říčná Soutěže v anglickém jazyce Okresní kolo Olympiády v angličtině Výsledky: III. kategorie 1.místo Němec Tomáš, 1.F 2.místo Tenevová Petra, 1.E IV. kategorie 1.místo Šimečková Magdalena, 4.F 2.místo Albrechtová Jana, 3.D Oblastní kolo Olympiády v angličtině III. kategorie 4.místo Němec Tomáš, 1.F IV. kategorie 6.místo Šimečková Magdalena, 4.F Organizuje prof. Moravcová Jana Albrechtová, 3.B se zúčastnila intenzívního kurzu angličtiny ve Velké Británii (odměna za trvalé úspěchy v soutěžích v anglickém jazyce). Soutěže v německém jazyce

17 Školní kolo Olympiády v německém jazyce Výsledky: I. kategorie 1. Pohaněl Jan, 1.C 2. Šimečková Barbora, 1.A 3. Urbišová Julie, 1.E II. kategorie 1. Kuhn Martin, 4.F 2. Mitáš Jan, 3.F 3. Tošenovská Barbora, 4.A Okresní kolo Olympiády v německém jazyce Výsledky: I. kategorie 1. místo Pohaněl Jan,1.C 2. místo Šimečková Barbora, 1.A II. kategorie 2. místo Mitáš Jan, 3.F 3. místo Kuhn Martin, 4.F Organizuje prof. Hlistová, Sýkora Soutěže v latinském jazyce Školní kolo Olympiády v latině Výsledky: 1. Gebauer Petr, 4.C 2. Kavanová Markéta, 4.C 3. Dresslerová Lenka, 4.C Organizuje prof. Krajčová Biologické soutěže Biologická olympiáda Školní kolo Biologické olympiády Výsledky: Kategorie A: 1. Balarinová Radka, 4.E 2. Bernáthová Vendula, 3.C 3. Májková Zuzana, 4.F KategorieB: 1. Konečný Jiří, 1.C 2. Solná Petra, 1.E 3. Kartous Lukáš, 1.E Oblastní kolo Biologické olympiády, kategirie A Výsledky: 20. místo Balarinová Radka, 4.E Organizuje prof. Střílková Oblastní kolo Biologické olympiády, kategorie B a C Výsledky: Kategorie B 10. místo Konečný Jiří, 1.C Kategorie C místo Handlos Petr, 2.A 10. místo Škriečková Dagmar, 1. A 14. místo Chudíková Andrea, 2.B Organizuje prof. Střílková, Gebauerová Malá biologická soutěž Byla zaměřena na poznávání přírodnin. Zúčastnili se jí žáci 1. a 2. ročníků šestiletého studia MGO. Nejúspěšnější byli: 1.místo Kupková Miluše, 2.B; Chudíková Andrea, 2.B 2.místo Křivská Veronika, 1.A 3.místo Czerminová Pavla, 1.A Velká cena ZOO Ostrava Organizuje prof. Gebauerová

18 Soutěž Velká cena ZOO Ostrava pro 1. a 2. ročníky, účast 30 žáků Velká cena ZOO Ostrava, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B Výsledky ve finále: Schwarzová Jana, Křivská Veronika, Křivská Eva, Czerminová Pavla, Klotzmannová Karin, vše 1.A postup do finále II. kategorie, 46 bodů Moje nejmilejší rostlina Výsledky: 1. místo Chudíková Andrea, 2.B Organizuje prof. Gebauerová Mladý chovatel Výsledky: účast Chudíková Andrea, 2.B Matematická olympiáda Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie A Výsledky: místo Procházka Antonín, 3.F Okresní kolo Matematické olympiády kategorie C Výsledky: místo Hlávka Petr, 1.F místo Březík Petr, 1.F 3. místo Vašková Martina, 1.F Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie C Výsledky: místo Březík Petr, 1.F místo Hlávka Petr, 1.F Okresní kolo Matematické olympiády kategorie Z-9 Výsledky: 2.místo Kühr Tomáš, 2.B místo Kupková Miluše, 2.B místo Krumpholcová Michaela, 2.B Oblastní kolo Matematické olympiády kategorie Z-9 Výsledky: 7.místo Kupková Miluše, 2.B 11.místo Kühr Tomáš, 2.B Organizuje prof. Škrabalová Matematický klokan Matematický klokan Výsledky: KADET 1. Kühr Tomáš, 2.B 101 b. 2. Vávrová Andrea, 2.B 95 b. 3. Krásný Michael, 1.B 92 b. JUNIOR 1. Březík Petr, 1.F 117 b. 2. Smrček Ondřej, 1.E 111 b. 3. Slaný Karel, 1.F 109 b. STUDENT 1. Čončka Přemysl, 4.A 129 b. 2. Gebauer Petr, 4.C 87 b.

19 3. Procházka Antonín, 3.F 79 b. Organizuje prof. Jedličková, Gebauerová, Zemková Programování Okresní kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 2. místo Sobek Martin, 3.F, postup do krajského kola 3. místo Procházka Antonín,3.F Krajské kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 3. místo Sobek Martin, 3.F, postup do celostátního kola Celostátní kolo soutěže v programování Výsledky: Kategorie mládeže 15. místo Sobek Martin, 3.F Organizuje prof. Chmelařová Chemická olympiáda Školní kolo Chemické olympiády kategorie D Výsledky: 1. místo Kühr Tomáš, 2.B 2. místo Věntusová Jana, 2.B 3. místo Rychvalský Jiří, 2.B Okresní kolo Chemické olympiády kategorie D Výsledky: 3. místo Kühr Tomáš, 2.B místo Věntusová Jana, 2.B Rychvalský Jiří, 2.B Oblastní kolo Chemické olympiády kategorie C Výsledky: 1. místo Slaný Karel, 1.F 10. místo Řimák Pavel, 1.F 19. místo Březík Petr, 1.F 21. místo Smrček Ondřej, 1.E Organizuje prof. Neničková Fyzikální olympiáda Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie F (8. třída) Výsledky: 3. místo Kozel Jiří, 1.A 7. místo Valica Kamil, 1.A Okresní kolo Fyzikální olympiády kategorie E (9. třída) Výsledky: 2. místo Kühr Tomáš, 2.B

20 Regionální kolo Fyzikální olympiády kategorie E (9. třída) Výsledky: místo Kühr Tomáš, 2.B Organizuje prof. Zemková Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie D, postoupilo 14 studentů Výsledky: místo Žídek Karel, 1.E místo Vašková Martina, 1.F Vítek Aleš, 1.F místo Březík Petr, 1.F 18. místo Slaný Karel, 1.F místo Smrček Ondřej, 1.E Hlávka Petr, 1.F Řimák Pavel, 1.F Moninec Jiří, 1.F místo Pazderová Soňa, 1.F místo Berka Karel, 1.C místo Pavelek Zbyšek, 1.E místo Klemens Pavel, 1.E Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie B, postoupilo 6 studentů Výsledky: 2. místo Procházka Antonín, 3.F Oblastní kolo Fyzikální olympiády kategorie A, postoupilo 6 studentů Výsledky: místo Plšek Jan, 4.A. Organizuje prof. Zemková Turnaj mladých fyziků Turnaj mladých fyziků v anglickém jazyce v Kostelci nad Černými lesy Výsledky: 3. místo v republice Procházka Antonín, 3.F Nop Michal, 3.A Halama Dušan, 3.A Peringer Vladimír, 3.A Moninec Jiří, 1.F Plšek Jiří, 3.A Dějepisné soutěže Mladý historik Organizuje prof. Pavlíček

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti Mendelova gymnázia v Opavě ve školním roce 2000/2001 podle zákona č. 139/95 Sb., 17, pís. e a) Mendelovo gymnázium, Opava (MGO) Komenského 5, Opava, 746 01 škola s právní subjektivitou

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, zázn. 516 802 213 ředitel: 516 802 216 výchovný poradce: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz Obecné informace

Více

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima)

Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Ředitelka Gymnázia Moravská Třebová vyhlásila 3. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání 74 41 K/801 Gymnázium všeobecné (prima) Informace pro žáky budoucích 1. ročníků čtyřletého (1.A) a osmiletého

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků

Počet žáků ,65 14,41. Počet tříd. na jednu třídu. na učitele. žáků Počet tříd Výroční zpráva o škole 2003/2004 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Sídlo Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec Králové

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213

Gymnázium Boskovice. Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice. tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 Gymnázium Boskovice Palackého náměstí 1 680 11 Boskovice tel.: 516 802 211 tel., fax, záznamník: 516 802 213 ředitelka: 516 802 216 výchovná poradkyně: 516 802 220 e-mail: info@gymbos.cz www.gymbos.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2004/2005. Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2004/2005 Základní charakteristika školy Název zřizovatele: Pardubický kraj Sídlo zřizovatele: Komenského náměstí 125 532 11 Pardubice Zřizovací listina ze dne 17. 4. 2003. Č.j.

Více

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005

Výroční zpráva za školní rok 2004/2005 Výní zpráva za školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy Sídlo Právní forma IČO Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové, Pospíšilova tř. 324 Pospíšilova tř. 324, 500 03 Hradec

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků

Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Účast žáků v předmětových soutěžích - přehled výsledků Uváděna 1. -10.místa v soutěžích podle dostupných výsledkových listin OLYMPIÁDA V ČESKÉM JAZYCE 1. kategorie Adam KABELA kvarta 2. místo v okresním

Více

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice

GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice GYMNÁZIUM Omská 1300 100 00 Praha 10 - Vršovice INFORMAČNÍ SERVIS Informace o studiu a o škole, podmínky přijímacího řízení, výroční zprávu o činnosti školy, inspekční zprávy atd. lze získat na oficiálních

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1

Září. SCIO testy projekt Vektor 1 Modul 1 Září 2. Zahájení školního roku 2013/2014 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 4. 6. Výlet studentů třídy O8.A do Prahy 5. Porada Třídní schůzky s rodiči žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Seznamovací

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2012/2013 Září 3. 9. zahájení školního roku 3. 5. 9. GO KURZ třídy 1. A 5. 7. 9. GO KURZ třídy 1. C 5. 7. 9. zájezd do Berlína 7. 9. výstava hub v MFC

Více

Soutěže ve školním roce 2011/2012

Soutěže ve školním roce 2011/2012 Soutěže ve školním roce 2011/2012 Termín Název soutěže Umístění 5. říjen Podzimní Kiosk 1. stupeň Výsledky: 1.třídy 1.místo: Stráněl Vojtěch 2.místo: Šmídová Michaela 2.třídy - 2.místo: Nesvadba Tomáš

Více

II. Výsledky výchovy a vzdělávání

II. Výsledky výchovy a vzdělávání II. Výsledky výchovy a vzdělávání 1. Přehled učebních plánů: Organizace se řídi učebními plány pro ZUŠ vydané MŠMT ČR dne 26.06.1995 pod č. j.: 18.418/ 95.- 25 s účinností od 1.září 1995, pro výtvarný

Více

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8

GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 PSČ: 371 61 e-mail: gymji@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé základních

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma

Září. Příprava celoročního projektu Non Cinéma Září 1. Zahájení školního roku 2015/2016 2. 4. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 9. 11. Exkurze studentů třídy Č4.A do Prahy Seznamovací pobyt

Více

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy v 1. pololetí školního roku 2011/2012 Září 29. 8. 31. 8. GO KURZ třídy 1. A 31. 8. 2. 9. GO KURZ třídy 1. C 1. 9. zahájení nového školního roku 5. 9. 11. 9. poznávací zájezd do Anglie

Více

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation

Září. Seminář pro vyučující FJ concours de récitation Září 1. Zahájení školního roku 2016/2017 5. 7. Seznamovací pobyt žáků 1. ročníku Sidonie 8. Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku a primy 12. Opravná maturitní zkouška 12. 14. Seznamovací pobyt žáků

Více

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3. školní rok 2014/2015 Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A školní rok 2014/2015 Publicita školy Nové Přerovsko, 7. 11. 2014 Zpravodaj školství, prosinec 2014

Více

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018:

Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů Počet přijímaných uchazečů pro rok 2017/2018: prezentace den otevřených dveří 2017 www.gymck.cz Charakteristika gymnázia: Průměrný počet studentů ve třídě: 24,5 Pro semináře a volitelné předměty: počet studentů 8 20 Počet přijímaných uchazečů pro

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2000/2001 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté

Více

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO

19. 23. 6. 2006 Sportovně turistický kurz 7. AV a 3. A FOTO. 19. 23. 6. 2006 VÝMĚNNÝ POBYT STUDENTŮ v ULMU FOTO Všem žákům přejeme pěkné prázdniny a všem příjemnou dovolenou! 30. 6. 2006 Zakončení školního roku 2005/2006 27. 29. 6. 2006 Projektové dny Anglická ulice FOTO Kutná Hora očima studentů Kostnice (*.mpeg)

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 otevíráme třídu oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) čtyřleté

Více

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Přehled událostí školy ve 2. pololetí školního roku 2011/2012 Únor 1. 2. okresní kolo dějepisné olympiády, Roman NOVÁK (4. A) 2. místo 6. 2. 10. 2. lyžařský výcvik třídy 2. A 7. 2. okresní kolo soutěže

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014

Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 Rychlý přehled základních bodů výroční zprávy o činnosti Gymnázia, Český Krumlov za školní rok 2013/2014 V následujícím přehledu jsou uvedené některé podstatné body výroční zprávy. Pět největších úspěchů

Více

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu

29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin. 29. červen 2011 OČMU. 28. červen 2011 Sportovní den na gymnáziu V letech 2009 2011 realizujeme projekt S e-learningem k rozvoji klíčových kompetencí, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. 29. červen 2011 Burza učebnic od 14.00 hodin

Více

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015

INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 GYMNÁZIUM OTROKOVICE INFORMACE O STUDIU PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ Uchazeči ke vzdělání v obou oborech vzdělání budou konat přijímací testy. Termín konání testů v rámci přijímacího

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň Sportovní gymnázium je státní škola. Nabízí sportovně talentovaným žákům studium podle učebních plánů gymnázia a současně

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 585 412 493 e-mail : skola@gcajkol.cz www.gcajkol.cz INFORMAČNÍ LIST PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 je státní školou (v žádném typu studia

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení

Rozhodnutí o konání talentové a přijímací zkoušky v roce 2016 ve 2. kole přijímacího řízení Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Zlín náměstí T. G. Masaryka 2734-9, 760 01 Zlín, www.gjszlin.cz, e-mail: gym@gjszlin.cz Kritérium přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017

Více

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba

30.-31.8. Prima ve škole seznamovací pobyt Še,Ba Gymnázium Vítězslava Nováka Jindřichův Hradec Roční plán akcí školní rok 2013/2014 Předpokládané akce, u nichž ještě není pevně stanoven termín, budou v tomto plánu uvedeny bez udání data v příslušném

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2002/2003 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně

podzimní prázdniny 29. 30. října 2013 (úterý, středa) 21. prosince 2012(sobota) 5. ledna 2014 (neděle) včetně Organizace školního roku 2013/14 v datech Zahájení školního roku pondělí 2. září 2013 Ukončení 1. pololetí a termín vydávaní vysvědčení čtvrtek 30. ledna 2014 Ukončení školního roku a termín vydávaní vysvědčení

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ

15.1.2014. S novým modelem maturit je deklarováno, že gymnázia jsou při skládání maturitních zkoušek úspěšnější W O AR GM NÁZ Á MN GY osmi le té a čtyř l eté studium Pal ack ého 211 AŘE ARGM. Co nabízíme? NÁ YM G A ŘE AR GM. Kdo jsme? osmi leté a čtyř leté studium Palack ého 211 Mladá Boleslav Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná

Více

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY

VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY VOLITELNÉ A NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu pro gymnaziální vzdělávání Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 1 Obsah Základní informace...4 Možná struktura volitelných předmětů...5

Více

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56

SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 SPORTOVNÍ GYMNÁZIUM PLZEŇ, VEJPRNICKÁ 56 Jsme jedinou veřejnou školou svého typu v Plzeňském kraji. Pro školní rok 2017/2018 nabízíme žákům z 9. tříd ZŠ a Kvart víceletých gymnázií možnost studia oboru

Více

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12. Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2005 2006 Obsah : ( Podle zákona 561 / 2004 Sb., 11, 12 odst. 2 a vyhlášky č.15 / 2005 Sb., 7) a)

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402

Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků. Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Zkušenosti s tvorbou, zadáváním a vyhodnocením dotazníků Gymnázium, Příbram VII, Komenského 402 Opravdu zkušenosti? zahájení dotazníkových šetření v roce 2004 při zahájení prací na ŠVP pravidelná zadávání

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Kobeřice u Brna, okres Vyškov, příspěvková organizace Beneška 181, 684 01 Kobeřice u Brna tel.: 544 222 525 e-mail: zskoberice@centrum.cz Výroční zpráva o činnosti školy

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za školní rok 2001/2002 1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol a datum posledního vydání rozhodnutí. Gymnázium, Praha 2, Botičská

Více

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012

Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Publicita školy Zpravodaj školství prosinec 2012 Publicita školy Nové Přerovsko 23. 11. 2012 Publicita školy Publicita školy Nové Přerovsko

Více

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f

Výroční zpráva. Z á k l a d n í š k o l a V a r n s d o r f Edisonova 2821 V a r n s d o r f 1 Podklady ke zpracování tabulkové a textové části výroční zprávy za školní rok 2003/2004 v souladu s 17 e odst. 2 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších

Více

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název

A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Podklady pro zpracování výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2010/11 tyto podklady slouží pro potřebu KrÚ JMK, neobsahují všechny požadované údaje stanovené v 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. A. Základní

Více

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav

osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav JOSEFA PEKAŘE GYMNÁZIUM DR. osmi leté a čtyř leté studium Palackého 211 Mladá Boleslav WWW.PEKARGMB.CZ Kdo jsme? Škola s třistaletou tradicí pojmenovaná po významném historikovi Poskytuje středoškolské

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2012-2013 Základní škola a mateřská škola Milešovice, okr. Vyškov, příspěvková organizace Milešovice 112 683 54 Otnice 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola a Mateřská škola Určice, příspěvková

Více

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. ROČNÍKU VZDĚLÁVÁNÍ V GYMNÁZIU obor vzdělání 79-41-K/41 Gymnázium V DENNÍ FORMĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Přijímací řízení upravují zejména následující právní normy: zákon

Více

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008

Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Kritéria pro hodnocení přijímacích zkoušek v roce 2008 Bakalářské studijní programy jednooborové studium (prezenční studium) B 1101 Matematika a její aplikace Písemný test z matematiky maximum 75 bodů

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2008

MATURITNÍ ROČNÍK 2008 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2008 Martin Černý Lipník nad Bečvou 2008 MATURITNÍ ROČNÍK 2008 K maturitní zkoušce v roce 2008 se přihlásilo v řádném

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS-1238/10-S. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS-1238/10-S Název školy: Gymnázium, Vlašim, Tylova 271 Adresa: Tylova 271, 258 01 Vlašim Identifikátor: 600 006 751 IČ: 61664545 Místo

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 čtyřleté studium oboru vzdělání 79-41-K/41 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU), třída B 79-41-K/81

Více

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz

Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno. www.sgldbrno.cz Sportovní gymnázium Ludvíka Daňka, Brno www.sgldbrno.cz Galerie osobností Šárka Kašpárková Roman Novotný Hana Černá-Netrefová Martin Verner Kristýna Pálešová Romana Hejdová Alena Hanušová Lukáš Vaculík

Více

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 -

Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - Střední odborná škola,stříbro, Benešova 508 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2005/2006-1 - str. OBSAH: 1. Základní údaje o škole 3 2. Přehled oborů vzdělání 3 3. Přehled pracovníků školy,

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu

Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Poznámky ke školnímu učebnímu plánu Školní učební plán je koncipován tak, aby dodržoval rámcový učební plán a zároveň naplňoval profilaci školy, její cíle a úkoly. Naše škola je zaměřením sportovní, ale

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013

Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Základní umělecká škola Česká Třebová, Kozlovská 775, 560 02 Česká Třebová Hodnotící zpráva o činnosti školy 2012-2013 Zpracovala: Schválil: Romana Kuklová - účetní MgA.Bohuslav Mimra - ředitel školy 1

Více

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan

ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan ID žáka Jméno Škola Př. 1 Př. 2 Př. 3 Př. 4 Př. 5 1 Radovan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace 0 0 0 0 2 2 Jan Základní škola, Ostrava- Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková

Více

Výroční zpráva o škole

Výroční zpráva o škole Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého o škole za školní rok 2001/2002 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A SOUKROMÉ GYMNASIUM JOSEFA ŠKVORECKÉHO Soukromé gymnasium Josefa Škvoreckého LEGEROVA 5, 120 00 PRAHA 2 TELEFON

Více

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154

Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 154 Základn Zák adní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 7/8 Nové Město na Moravě, 98 Zpracoval: Mgr Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Výroční zpráva o činnosti

Výroční zpráva o činnosti Výroční zpráva o činnosti Soukromé střední školy podnikatelské, s. r. o., Opava, za období školního roku 2011/2012 od září 2011 do září 2012 Projednáno a schváleno Školskou radou 25.9.2012 Schváleno pedagogickou

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje

Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium, Plzeň, Táborská 28 se představuje Sportovní gymnázium Plzeň otevírá pro školní rok 2015/2016 obor vzdělání 79-41-K/81 GYMNÁZIUM (VŠECHNY DRUHY SPORTU) osmileté studium, Prima Výhody

Více

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda

ZÁŘÍ 2013. Logická olympiáda ZÁŘÍ 2013 1. 9. Ne 2. 9. Po Slavnostní zahájení školního roku 9.00 u dominikánů 3. 9. Út Projektový týden 4. 9. St Projektový týden 5. 9. Čt Projektový týden 6. 9. Pá Projektový týden 7. 9. So DS 8. 9.

Více

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice.

Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Ve školním roce 2012/2013 se na ZŠ Rosice vyučovalo ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Rosice. Školu navštěvovalo celkem 468 žáků, z toho 283 žáků pracovalo

Více