Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy. Finan ní ízení"

Transkript

1 Metodika zp sobilých výdaj Monitorovací zprávy Finan ní ízení

2 OBSAH 1. Metodika zp sobilých výdaj Zdroj informací: P íloha. 8 PP P Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV 2. Monitorovací zprávy Zdroj informací: P íru ka pro adatele a p íjemce ROP SV (PP P), verze 10.0

3 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Ú et projektu P íjemce je povinen pro ú ely projektu z ídit samostatný bankovní ú et/podú et, který bude vyu íván pouze pro transakce spojené s realizací projektu a budou k n mu vydávány vlastní výpisy Ú et musí být zalo en u kterékoli komer ní banky a musí být veden v eských korunách Pokud bude mít p íjemce více projekt p edlo ených v rámci ROP SV, m e pro tyto projekty vyu ít jeden spole ný ú et

4 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Ú et projektu Pro projekt m e být i z ízen dal í ú et v p ípad financování pomocí úv ru V echny zp sobilé výdaje musí být hrazeny bezhotovostn ze zvlá tního ú tu/podú tu. Výjimka: zp sobilé výdaje uhrazené p ed podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace a osobní náklady (je mo ná refundace mezi b ným ú tem adatele a zvlá tním ú tem projektu) P ísp vkové organizace dle metodického pokynu. 17 financování projektu p es ú et z izovatele 2 bankovní ú ty

5 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Platby v hotovosti Platby v hotovosti jsou mo né pouze v oblasti podpory 3.1 (infrastruktura CR) - p i tvorb produkt a propagaci, v oblasti podpory 3.2 (marketing) a v prioritní ose 5 (Technická pomoc ) Maximální mo ná vý e jedné hotovostní platby je 5 000,00 K Horní hranice za hotovostní platby v souhrnu není omezena O m e v od vodn ných p ípadech ud lit výjimku z tohoto pravidla

6 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Nezp sobilé výdaje Výdaje, které nemají prokazateln p ímou vazbu na projekt a nejsou nezbytné pro realizaci projektu Úroky z úv r Nákup pozemk p ípadn staveb pokud p evy ují vý i 10 % celkových zp sobilých výdaj Vedlej í výdaje pro projekty zakládající ve ejnou podporu DPH nebo její ást, pokud p íjemce pln ní má nárok na odpo et dan na vstupu pozor na pronájmy!

7 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Nezp sobilé výdaje Dan V cné p ísp vky Výdaje na reprezentaci Vícenáklady (náklady nad rámec plánovaného rozpo tu) Um lecké p edm ty Náklady na opravy Náklady na právní spory

8 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Nezp sobilé výdaje Poplatky charakteru sankce Manka, kody Dávky nemocenské hrazené státem Splátky leasingu nevztahující se k období realizace projektu a ostatní výdaje související s leasingovou smlouvou asov nezp sobilé výdaje p ed , p ed registrací, p ed datem p ijatelnosti pro projekty zakládající VP

9 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Vedení ú etnictví projektu Transakce související s projektem musí být odd len identifikovatelné od ostatních ú etních transakcí s projektem nesouvisejících => p íjemce je povinen vést pro zp sobilé výdaje odd lenou ú etní evidenci s vazbou ke konkrétnímu projektu. Odd lená ú etní evidence m e zahrnovat i nezp sobilé výdaje projektu, které byly v projektu popsány nebo o kterých byl O v pr b hu realizace projektu informován. Výdaje, které nebyly v projektu popsány nebo o kterých nebyl O v pr b hu realizace projektu informován, nemohou být do odd lené ú etní evidence zahrnuty.

10 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Vedení ú etnictví projektu P íjemce má povinnost vést odd lenou ú etní evidenci v následujících rovinách: V rovin finan ních operací (platba výdaj, p íjem), V rovin majetku: Bu na majetkových ú tech Nebo v evidenci majetku (na inventárních kartách) V p ípad ú tování na nákladových ú tech 5xx i v rovin rozli ení náklad V p ípad ú tování na výnosových ú tech 6xx i rovin rozli ení výnos Pozn.: Na ú tech závazk není povinnost vedení odd lené ú etní evidence vy adována

11 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Vedení ú etnictví projektu V p ípad vedení da ové evidence: Musí p íslu né doklady spl ovat p edepsané nále itosti ú etního dokladu ve smyslu 11, zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví (s výjimkou bodu f podpisový záznam osoby odpov dné za ú etní p ípad a osoby odpov dné za zaú tování) P edm tné doklady musí být správné, úplné, pr kazné, srozumitelné a pr b n chronologicky vedené zp sobem zaji ujícím jejich trvalost

12 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Základní pojmy Vedení ú etnictví projektu V p ípad vedení da ové evidence: P i kontrole musí p íjemce poskytnout kontrolnímu orgánu na vy ádání da ovou evidenci v plném rozsahu. Uskute n né p íjmy a výdaje musí být analyticky vedeny ve vztahu k p íslu nému projektu na dokladech musí být uvedena identifikace projektu

13 Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Nej ast j í chyby Výdaje nejsou hrazeny ze speciálního ú tu projektu Platby v hotovosti p esahují hranici 5 000,00 K Do projektu jsou zahrnuty výdaje, které jsou ze své podstaty nezp sobilé Aktivity, které jsou ze své podstaty zp sobilé, nejsou zahrnuty v rozpo tu projektu a popsány v ádosti Není vedena odd lená ú etní evidence pro projekt Faktury/da ové doklady nespl ují nále itosti da ového dokladu Chybn zaú tované investi ní a neinvesti ní výdaje

14 Typy monitorovacích zpráv Pr b ná monitorovací zpráva Etapová zpráva s ádostí o platbu Záv re ná zpráva s ádostí o platbu Zpráva o zaji t ní udr itelnosti projektu Poznámka: Od se monitorovací zprávy vypl ují prost ednictvím webové aplikace Benefit

15 Pr b ná monitorovací zpráva Podává informace o v cném a finan ním pr b hu realizace projektu, vypl uje se v systému Benefit Termín p edlo ení: do 10. kalendá ních dn od ukon ení ka dého 3. kalendá ního m síce po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace Pokud termín p edlo ení pr b né monitorovací zprávy vychází 1 m síc p ed podáním Etapové/Záv re né monitorovací zprávy se ádostí o platbu, nemusí ji p íjemce vypracovávat -) nov lze uplatnit i zp tn díky Oznámení o zm n fin.plánu Nemá ádné p ílohy krom povinné p ílohy k el. MZ (*.doc)

16 Pr b ná monitorovací zpráva Nej ast j í chyby Nepodaná pr b ná monitorovací zpráva 3m sí ní interval patn íslovaná monitorovací zpráva Zadávací ízení nejsou uvedena v Benefitu ani v monitorovací zpráv, nebo nejsou uvedena správn VZMR I. pouze v povinné p íloze k MZ

17 Etapová zpráva s ádostí o platbu Slou í k monitoringu projektu p i ádosti o platbu V rámci Etapových zpráv s ádostí o platbu je mo né proplatit 95 % dotace P edkládá se v termínech stanovených ve finan ním plánu projektu (konec sledovaného období + 10 dní), nutno domluvit p edání na ÚORP Sledované období za átek je den následující po dni konce sledovaného období zprávy p edchozí. Pokud je nutné Etapovou zprávu s ádostí o platbu p edlo it v jiném termínu nebo s jinou ástkou, ne jaký ur uje aktuální finan ní plán, je t eba vypracovat Oznámení p íjemce o zm nách

18 Etapová zpráva s ádostí o platbu 1. etapovou zprávu s ádostí o platbu je p íjemce oprávn n podat ihned po podpisu smlouvy o poskytnutí dotace ob ma stranami (není rozhodující vý e vynalo ených zp sobilých výdaj, pouze platný fin.plán) Pro následné zprávy platí podmínky: uplynutí min. 2 m síc od poslední etapové zprávy s ádostí o platbu nebo vynalo ení zp sobilých výdaj v minimální hodnot 5 mil. K v e za podmínky, e p íjemce OBDR EL na sv j ú et finan ní prost edky z p edchozí ádosti o platbu

19 Etapová zpráva s ádostí o platbu Povinné p ílohy ádost o platbu - vypl ována v aplikaci Benefit, návod na vypln ní => Pokyny pro vypln ní webové ádosti Soupiska ú etních doklad = výkaz výdaj vynalo ených p íjemcem nutno dolo it i elektronicky Kopie ú etních doklad faktury a ú etní doklady + ko ilky, sou asn s t mito kopiemi jsou ke kontrole p edlo eny i originály t chto doklad

20 Etapová zpráva s ádostí o platbu Povinné p ílohy Kopie uzav ených smluv s dodavateli, dodatky, p ípadn objednávky nep edkládá se, pokud ji bylo p edlo eno s n kterou z p ede lých monitorovacích zpráv. Ve smlouvách a na objednávkách musí být následující ustanovení: Dodavatel si je v dom, e je ve smyslu ust. 2 písm. e) zákona. 320/2001 Sb., o finan ní kontrole ve ve ejné správ a o zm n n kterých zákon (zákon o finan ní kontrole), ve zn ní pozd j ích p edpis, povinen spolup sobit p i výkonu finan ní kontroly.

21 Etapová zpráva s ádostí o platbu Povinné p ílohy Vnit ní ú etní p edpis ú etní jednotky o ú tování a její ú tový rozvrh Samostatná a odd lená ú etní evidence majetkový i nákladový ú et + úhrady Kopie výpis z ú t ze kterých byly realizovány platby týkající se projektu. Sou asn musí být ke kontrole p edlo en i originál výpisu, nebo ti t ná el. verze Dokladování nov vytvo ených pracovních míst pracovní smlouvy, pracovní nápln (ze kterých je patrná souvislost s realizací projektu), mzdové listy, dolo ení úhrady mezd, sociálního a zdravotního poji t ní Kopie zápis z kontrolních dn /zápis ze staveb.deníku v p ípad staveb

22 Etapová zpráva s ádostí o platbu Povinné p ílohy Podklady prokazující dodr ení pravidel publicity foto billboardu a pam tních desek, bro ury, letáky aj. Kopie prezen ních listin, pozvánek apod. za sledované asové období Doklady prokazující ukon ení realizace projektu p edávací protokoly, dodací listy, kolauda ní souhlas,... je nutné p edlo it ke kontrole originály t chto doklad Kopie znaleckého posudku pro ocen ní pozemku, stavby i pou itého za ízení posudek nesmí být star í ne 6 m síc ode dne registrace ádosti a sou asn nesmí být star í ne 6 m síc p ed podpisem nabývací smlouvy (pokud je sou ástí projektu nákup pozemku i stavby) Kopie výpisu z katastru nemovitostí, nabývací smlouvy v p ípad nákupu nemovitosti

23 Etapová zpráva s ádostí o platbu Povinné p ílohy Kopie evidence pro da ové ú ely podle 100 zákona. 235/2004 Sb. O DPH pouze u plátc DPH, i pokud nejsou plátce ve vztahu k projektu Dokumenty prokazující napl ování indikátor dle druhu indikátoru po et l ek, nov z ízená pracovní místa, revitalizované plochy aj. Fotodokumentace zachycující postup realizace projektu Aktuální rozpo et pokud do lo ke zm n v rozpo tu od posledního nahlá eného stavu, nap. po V, vícepráce apod. Povinná p íloha elektronické monitorovací zprávy viz Formulá e, p ikládá se elektronicky v aplikaci + v ti t né podob

24 Etapová zpráva s ádostí o platbu Nej ast j í chyby Neuvedeny záva né skute nosti, které se v projektu staly Nedodán aktuální podrobný polo kový rozpo et Nedostate né dokladování Zadávacích ízení (podle pokyn ROP SV p íloha. 11 PP P) Finan ní plán adatel nepodá v as oznámení o zm n (pokud je zm na v t í ne 5 %, nebo se m ní pom r INV a NIV o více ne 5%) Nedodány ú etní sestavy dokladující správné zaú tování výdaj

25 Etapová zpráva s ádostí o platbu Nej ast j í chyby Ú etní doklady nejsou podepsány p íslu nými osobami dle vnit ní sm rnice Na ú etních dokladech chybí identifikace projektu V samostatné a odd lené ú etní evidenci jsou zahrnuté výdaje, které nejsou zahrnuty v rozpo tu projektu Úhrada výdaje prob hla z jiného bankovního ú tu

26 Záv re ná zpráva s ádostí o platbu Je p edkládána po dokon ení fyzické realizace projektu a to do termínu uvedeného ve Smlouv o poskytnutí dotace. Termín je stanoven maximáln do 60 dn od ukon ení fyzické realizace projektu. Prodlou ení tohoto termínu je mo né pouze na základ souhlasu se zm nou. Sou ástí této zprávy je rovn poslední ádost o platbu Minimální vý e dotace k profinancování je z 5 % z celkových zp sobilých výdaj P íjemce podává navíc p ílohu Tabulka pro výpo et maximální dotace, pokud nezakládá VP, nebo nemá rozpo et ni í ne 1 mil. EUR

27 Monitorovací zpráva o zaji t ní udr itelnosti projektu P íjemce p edkládá tuto zprávu ka dý rok po dobu 5 let po finan ním ukon ení projektu (finan ní ukon ení projektu = termín p ipsání poslední dotace na ú et)/ 5 let po ukon ení projektu dle harmonogramu v Benefitu Termín p edlo ení této zprávy je do 30 kalendá ních dn po uplynutí ka dého kalendá ního roku a poslední do 30 kalendá ních dn po uplynutí 5 let ode dne finan ního ukon ení projektu/ do 10 dn po uplynutí kalendá ního roku od ukon ení projektu dle Benefitu -???? Neru it speciální ú et, ne je na n j p ipsána poslední dotace!

28 Monitorovací zpráva o zaji t ní udr itelnosti projektu P íklad: Pilotní projekt Semily revitalizace centra m sta (Jit enka a Riegrovo nám stí) má termín p edlo ení Záv re né zprávy s ádostí o platbu P edpokládáme termín p ipsání dotace na ú et projektu: Termín p edlo ení 1. monitorovací zprávy Termín p edlo ení 2. monitorovací zprávy Termín p edlo ení 3. monitorovací zprávy Termín p edlo ení 4. monitorovací zprávy Termín p edlo ení 5. monitorovací zprávy

29 D kujeme za pozornost

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ

Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Výzva v rámci Opera ního programu Podnikání a Inovace program ROZVOJ Identifikace výzvy: Rozvoj I Prioritní osa 2 Rozvoj firem Správce programu (poskytovatel dotace): Ministerstvo pr myslu a obchodu (dále

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov

Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov Zápis z jednání zastupitelstva obce.6 konaného dne 30.6.2003 v Kulturním dom Bludov ítomni : Ing. Jaroslav Balhar, Karel Bank, PhDr Stanislav Balík, Ing. Franti ek B ezina, MVDr. Josef Hlásný, CSc., David

Více

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová

Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice. Marcela Přikrylová Analýza vývoje hypotečních úvěrů v České republice Marcela Přikrylová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalá ská práce je zam ena na hypote ní úv ry, které jsou asto zmi ovány v souvislosti se získáním

Více

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009

Zápis. z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 Zápis z 27. jednání rady m sta Hluboká nad Vltavou konaného dne 20.4.2009 P ítomni: Omluven: Ing. Pavel Dlouhý, JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Tomá Jirsa, Ing. Josef P r, Ale Raus, Karel Vácha, Jan Piska Ing.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií. Zuzana ernochová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Zuzana ernochová Analýza vymáhání pohledávek na pojistném na sociální zabezpe ení a p ísp vku na státní politiku

Více

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670

EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 EVROPSKÁ UNIE Vydání dodatku k Ú ednímu v stníku Evropské unie 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax: (352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informace & on-line formulá e: http://simap.eu.int

Více

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK

DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK U IVATELSKÁ DOKUMENTACE ETNICTVÍ A MAJETEK M O D U L E K O N O M I K A STRUKTURA SYSTÉMU...2 MENU SYSTÉMU... 2 VAZBY UVNIT SYSTÉMU S4S (OBCHODNÍ A Ú ETNÍ DATABÁZE)... 4 VNIT NÍ STRUKTURA Ú ETNICTVÍ...

Více

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010

Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana. Výro ní zpráva za rok 2010 Knihovna a tiskárna pro nevidomé K. E. Macana Výro ní zpráva za rok 2010 Obsah 1. Základní údaje ------------------------------------------------------------- 2 2. Zp sob z ízení KTN ------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

Podmínky výb rového ízení

Podmínky výb rového ízení Výb rové ízení U Pergamenky na zjišt ní zájemce o koupi pronajaté kancelá ské budovy v Praze 7 - Holešovicích Podmínky výb rového ízení GAVLAS, spol. s r.o., I : 60472049, se sídlem Dušní 10, Praha 1,

Více

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel

Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Osobní údaje Titul, Jméno a p íjmení: Základní údaje fyzická osoba nepodnikatel Klient: Ru itel/avalista: Toto potvrzení se vztahuje k obchodní smlouv.: Rodné íslo: Rodné p íjmení: íslo OP: Datum narození:

Více

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3

O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2. Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 O B S A H : Slovo p edsedy p edstavenstva 2 Stanovisko dozor í rady k ú etní záv rce k 31. 12. 2009 3 Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2009 4 Stanovisko dozor

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012

ÍRU KA - GARANCE 1.2.2012 ÍRU KA - GARANCE Obsah 7.0 Základní pojmy, záruka... 4 7.0.1 Základní pojmy... 4 7.0.2 Záruka... 4 7.1 Rozsah záruky pro vozy ŠKODA... 5 7.2 Záru ní podmínky... 5 7.2.1 Záru ní podmínky pro vozy ŠKODA...

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o.

Modul Ekonomika. 2007 MTJ Service, s.r.o. Modul Ekonomika Modul Ekonomika Podvojné ú etnictví a majetek MTJ Service, s.r.o. Ekonomický modul systému Soft-4-Sale umož uje vést podvojné ú etnictví a evidenci majetku malým a st edním firmám ídící

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ

ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ ABECEDA MZDOVÉ ÚČETNÍ JUDr. Bořivoj Šubrt, JUDr. Zdeňka Leiblová, Věra Příhodová, Ing. Alena Skoumalová, Ing. Antonín Daněk, Helena Přikrylová, Růžena Šimčíková, JUDr. Dana Lukešová, Jana Dorčáková, JUDr.

Více

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008

HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 HASI SKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE ZPRÁVA O STAVU POŽÁRNÍ OCHRANY V KRAJI ZA ROK 2008 j. HSOS-358/K -K -2009 V Ostrav dne 31. b ezna 2009 Zpracoval: kolektiv autor plk. Ing. Zden k Nytra editel

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové,

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, vážení pánové, Výroční zpráva 2008 2 ÚVODNÍ SLOVO 3 SLOŽENÍ ORGÁN SPOLE NOSTI 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLE NOSTI 4 ZAJIŠT NÍ 5 SOLVENTNOST 6 TECHNICKÉ REZERVY 7 PRODUKTY 8 POUŽITÉ POSTUPY 9 P ÍLOHA K Ú ETNÍ ZÁV RCE ZA ROK

Více

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu

Zadávací dokumentace. Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu Zadávací dokumentace Zakázka dle Pravidel pro výb r dodavatel 17_17M, 8/0 CzechInvest: Výzkumné centrum Bochemie rekonstrukce objektu ODDÍL 1 Organizační a právní aspekty zadávací dokumentace... 3 1.1

Více

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn

1 Zpráva o innosti. 1.1 Obecn Zpráva o innosti Ú adu pro mezinárodn právní ochranu d tí v roce 2009 1 Zpráva o innosti 1.1 Obecn Ú ad pro mezinárodn právní ochranu d tí (dále jen Ú ad ) vykonával svoji innost jako orgán-sociáln právní

Více

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah

Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah. Obsah. Obsah Komunitní plán statutárního m sta Karviné Obsah Obsah Obsah Úvod 1 1. P edmluva 1 2. Základní informace 2 3. Obecn o komunitním plánování 4 4. Komunitní plánování ve m st Karviná 5 5. Shrnutí 9 Senio i

Více

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22

S T A T U T. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice. se sídlem. 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 S T A T U T Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice se sídlem 370 04 eské Bud jovice, Klaricova 22 I. Úvodní ustanovení 1. Nadace Kardiocentrum eské Bud jovice (dále jen nadace) byla založena na ustavující

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více