Finan ní ízení projekt

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Finan ní ízení projekt"

Transkript

1 Finan ní ízení projekt

2 Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu

3 Zdroje informací P íru ka pro adatele a p íjemce ROP SV Metodika zp sobilých výdaj pro ROP SV Metodické pok yny a informace vztahující se k danému kolu výzvy

4 Jak sestavit rozpo et projektu Ve ejná podpora - Nutnost rozli it, zda se v p ípad projektu jedná i nejedná o ve ejnou podporu 2 re imy financování u projekt zakládajících ve ejnou podporu - de minimis, max / 3 roky - bloková výjimka pro vnitrostátní regionální podporu (dotace 40% - 60% dle typu p íjemce) Je nutné spolufinancování ze strany adatele? Jde o projekt generující p íjmy? Je p edkladatel projektu pláce i neplátce DPH (vzhledem k aktivitám projektu)?

5 Jak sestavit rozpo et projektu Druhy výdaj projektu Výdaje projektu Zp sobilé Nezp sobilé

6 Jak sestavit rozpo et projektu Zp sobilé a nezp sobilé výdaje Zp sobilé výdaje projektu hospodárnost, efektivnost, ú elnost asová zp sobilost (rozdíl projekt s VP a t mi, které ji nezakládají) uhrazené nejpozd ji po administrativní kontrole ádosti o platbu, dolo ené ú etními doklady + vý et v Metodice zp sobilých výdaj v dy pro ka dou prioritní osu Nezp sobilé výdaje projektu Dotace se u v ech opera ních program, tj. i u ROP SV, po ítá v dy výhradn ze zp sobilých výdaj projektu.

7 Jak sestavit rozpo et projektu Druhy výdaj projektu Výdaje projektu Hlavní Vedlej í

8 Jak sestavit rozpo et projektu P íklad struktury rozpo tu dle Benefitu investi ní projekt 01 hlavní výdaje Nákup slu eb (zpracování ádosti) Nákup pozemk a staveb do 10% Stavební a technologická ást stavby Stavební ást Technický dozor investora Autorský dozor Technická za ízení Základní vnit ní vybavení Po ízení stroj a za ízení Dlouhodobý nehmotný majetek DPH z 01 Rezerva na vícepráce rozpo et Investi ní výd. Neinvesti ní výd. Aktivita 1 Aktivita 2 1.etapa 2.etapa

9 Jak sestavit rozpo et projektu P íklad struktury rozpo tu dle Benefitu investi ní projekt - pokra ování 02 vedlej í výdaje Výdaje na dodr ení pravidel publicity (billboard, deska) Finan ní výdaje - vedení ú tu Nákup slu eb Výdaje na realizaci výb rových ízení ízení projektu Propagace projektu Ostatní náklady - tvorba produkt CR DPH z zp sobilé výdaje celkem z toho investi ní výdaje z toho neinvesti ní výdaje 04 nezp sobilé výdaje celkem DPH z aktivity DPH z aktivity PD 05 celkové výdaje projektu

10 Jak sestavit rozpo et projektu Hlavní výdaje - Nákup slu eb PD, zpracování ádosti, max 5% CZV u stavebních projekt a 2% u ostatních projektu - Nákup pozemk (max 10% CZV) - Nákup staveb - Stavební a technologická ást stavby (v etn demolice) - Technická za ízení (nap. vodovodní kanaliza ní, plynovodní a elektrické p ípojky, vzduchotechnika, vytáp ní) a za izovací p edm ty staveb (sanitární technika) - Základní vybavení - Po ízení stroj a za ízení (v etn výpo etní techniky, vyjma vozidel kategorií L,M,O, a T) - Dlouhodobý nehmotný majetek (licence, software, know-how ) - DPH, pokud p íjemce nemá nárok na odpo et DPH na vstupu

11 Jak sestavit rozpo et projektu Vedlej í výdaje (do 5% celkových zp sobilých výdaj projektu) - výdaje na dodr ení pravidel publicity, propagaci projektu - finan ní výdaje (poplatky za z ízení a vedení odd leného bankov ního ú tu a transakce spojené s realizací projektu) - nákup slu eb konzulta ní slu by, právní poradenst ví, odborné posudky, výdaje na realizaci výb rových ízení POZOR: U projekt zakládajících ve ejnou podporu jsou vedlej í výdaje nezp sobilé

12 Jak sestavit rozpo et projektu P íklad rozpo tu neinvesti ního projektu (p ípad oblasti podpory 5.2)

13 Jak sestavit rozpo et projektu Druhy výdaj projektu Výdaje projektu Investi ní Neinvesti ní

14 Jak sestavit rozpo et projektu Investi ní a neinvesti ní výdaje Investi ní výdaje = z ú etního hlediska dlouhodobý majetek - Dlouhodobý hmotný majetek majetek s dobou pou itelnosti del í ne jeden rok a v ocen ní stanoveném ú etní jednotkou, povinn v ak od ástky p evy ující K. Nap.: pozemky a stavby bez ohledu na vý i ocen ní a dobu pou itelnosti, samostatné movité v ci a soubory movitých v cí spl ující ob podmínky. - Dlouhodobý nehmotný majetek majetek s dobou pou itelnosti del í ne jeden rok a v ocen ní stanoveném ú etní jednotkou, povinn v ak od ástky p evy ující K. Nap.: nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, software, ocenitelná práva (pr myslové a u itné vzory, ochranné známky apod.) Neinvesti ní výdaje pod t mito limity, slu by, vstupují p ímo do náklad, neodepisují se

15 Jak sestavit rozpo et projektu Rozpo et a jeho bodové ohodnocení v rámci v cného hodnocení Rozpo et bodové hodnocení

16 Zm nv v rozpo tu projektu Zm ny rozpo tu projektu v pr b hu realizace projektu Formou oznámení o zm nách je nutné ÚRR informovat o: - p esunech mezi polo kami zp sobilých výdaj, které p esahují 15% p vodního finan ního objemu bu zdrojové nebo cílové polo ky - jakémkoliv p esunu mezi investi ními a neinvesti ními náklady podléhá dodatku ke Smlouv - výsledném rozpo tu vít zné nabídky (dokládá se i elektronická verze polo kového rozpo tu). Mo nost vytvo ení rezervy na vícepráce (MP.8)

17 Zm nv v rozpo tu projektu V monitorovací zpráv je nutné informovat o: - vícepracích (viz metodický pokyn. 18) v dy musí být zd vodn na jejich nezbytnost, nesmí m nit charakter projektu, nesmí mít vliv na ji uzav ené výb rové ízení (transparentnost, rovné zacházení a zákaz diskriminace) a nesmí mít negativní vliv na bodový zisk projektu. - Zd vodn ní musí být podlo eno nap. zm novými listy, zápisy z kontrolních dn, dodatky ke smlouvám,odbornými posudky, novým výb rovým ízením apod.

18 Harmonogram realizace projektu Z eho by m l harmonogram projektu vycházet: - U investi ních projekt zejména z p edpokládané délky a asového pr b hu stavebních prací - Je vhodné p ipravit si p edpokládané rozvr ení náklad projektu v len ní dle m síc stavby, od n ho se bude odvíjet zejména etapy projektu a finan ní plán - Po ítat s asem, který O pot ebuje na hodnocení projektu celkem cca 90 dní do vyhlá ení výsledk o výb ru projekt a cca 170 dní do podpisu smlouvy od odevzdání projektové ádosti.

19 Harmonogram realizace projektu Etapizace projektu - Etapa projektu = soubor aktivit projektu, které tvo í asov ohrani ený celek, na který navazuje dal í. ROP SV - 1 etapa = min 2 m síce - V rámci etapy po ítat s termíny podání monitorovacích zpráv a ádostí o platbu - Na za átku realiza ní fáze po ítat s dobou pot ebnou na realizaci výb rového ízení - Na konci projektu ponechat dostatek asu na kolaudaci objektu a vyú tování projektu - Pamatovat na asovou zp sobilost výdaj

20 Harmonogram realizace projektu Délka realizace projektu (1-4) Zahájení projektu (1) Zahájení fyzické realizace projektu (2) datum, kdy jsou zahájeny aktivity, které jsou výstupem projektu (zahájení fyzických prací, poskytování slu eb) Ukon ení fyzické realizace projektu (3) Ukon ení projektu (4) : Vhodná je v tomto období nap. realizace V na zhotovitele stavby 2-3: Fyzická realizace projektu 3-4: Období mezi ukon ením fyzické realizace projektu a ukon ením projektu trvá max. 60 dní (kolaudace, vyú tování, p íprava MZ) 4-5: Lh ta 10 dní od ukon ení projektu na podání záv re né MZ a opl ÚRR

21 Finan ní plán projekt u Monitorovací zprávy - Pr b ná monitorovací zpráva v dy jednou za 3 m síce po ítáno od data podpisu smlouv y pokud se nepodáv á etapová zpráva - Etapová zpráva se ádostí o platbu dle finan ního plánu projekt u - Záv re ná zpráva se ádostí o platbu musí být na ÚRR p edlo ena do 70 dní od ukon ení fyzické realizace projektu (60+10 dní)

22 Finan ní plán projekt u ádosti o platbu - V ROP SV zp tný systém proplácení dotace tj. na základ op - Pravidla pro podávání op - První op lze podat kdykoli po podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace - Dal í v dy po ukon ení etapy projektu dle fin. plánu - Po ukon ení celého projektu (záv re ná ádost o platbu) Pozor: ádost o platbu lze podat v dy a poté, co byla proplacena p edchozí podaná ádost o platbu.

23 Harmonogram a finan ní plán - p íklad Období 1. pololetí roku pololetí roku pololetí roku 2010 innosti/období Výb rové ízení na dodavatele Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem Podpis smlouvy o p id lení dotace s ÚRR pololetí roku 2010 První etapa projektu Podání 1.etapové monitorovací zprávy a ádosti o platbu na ÚRR Druhá etapa projektu Podání 2. etapové monitorovací zprávy a ádosti o 10.3 platbu na ÚRR Podání 1.pr b né monit. zprávy tvrtá etapa projektu Kolaudace stavby Podání 2.pr b né monit. zprávy Podání záv re né monitorovací zprávy a ádosti o platbu na ÚRR Publicita formou umíst ní billboardu dle pravidel ROP Umíst ní pam tní desky dle pravidel publicity ROP Finan ní plán projektu zp sobilé výdaje etapy v mil K vý e po adované dotace 92,5% 0,925 6,475 7,4 10.8

24 Zdroje financování projekt u adatel - V dy financuje v plné vý i nezp sobilé výdaje projektu - Dle výzvy a typ adatele relevantní, podílí se vlastními z droji i na financování z p sobilých výdaj projektu (7,5%) - P íklad vlastních zdroj adatele - vlastní zdroje adatele - úv ry - p ímé výnosy (tj. p íjmy projektu) Dotace (u obcí v t inou 92,5%)

25 D kujeme za Va i pozornost!

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt

Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram. Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým, indikátory, aktivity projektu, harmonogram Seminá PAAK ízení projekt Projektový tým Kvalitní projektový tým - základem pro úsp ch ka dého projektu Návrh týmu v p ípravné fázi s ohledem

Více

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni

ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni ZÁPIS z odpoledního jednání valné hromady eskomoravské elektrotechnické asociace, konaného dne 20. listopadu 2008 v T eboni Odpolední ást valné hromady asociace zahájil prezident asociace Ing. Adamec,

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST WWW.ESFCR.CZ EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND OPERAČNÍ PROGRAMY V KOSTCE Publikace Opera ní programy v kostce

Více

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury.

OBSAH KURZU. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní kancelá e a cestovní agentury. OBSAH KURZU 1. Cestovní kancelá e a agentury a zájezdová innost. 2. Legislativní úprava podnikání cestovních kancelá í v Evropské unii a v eské republice. 3. edpoklady a faktory provozování a ízení cestovní

Více

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R

ÚVOD. RNDr. Vladimír Shán lec, CSc. editel Geofondu R ÚVOD Podobn jako v p edchozích letech pokra ovaly standardní innosti spo ívající ve správ, údržb, aktualizaci a zp ístup ování fond a databází obsahujících výsledky geologických prací, p i sou asném zvyšování

Více

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU

Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Odpov di kraj eské republiky na otázky Evropské komise k budoucnosti kohezní politiky EU Východiska pro zpracování návrhu odpov di: Návrh odpov dí vychází z doposud projednaných názor kraj. Je d ležité

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Dokumenty systému korporátního řízení Zpracoval: odbor, oddělení: Ing. Alfons Rokoš, manažer

Více

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti

Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti UNIVERZITA TOMÁ E BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Úv rový dlu ník jako nový fenomén dne ní spole nosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jaromír Baran

Více

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE

STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE STANOVY SPOLE ENSTV VLASTN K BYTOV CH JEDNOTEK PRO DOMY JEREVANSK. P. 1064, 1065, 1066 A 1067, PRAHA 10 - VR OVICE ST PRVN V EOBECN USTANOVEN l. I. Z kladn ustanoven (1) Spole enstv vlastn k bytov ch jednotek

Více

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS

METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ, O. P. S., ESKÉ BUD JOVICE METODIKA PRO TVORBU BAKALÁ SKÝCH PRACÍ VŠERS (platná od 1.10.2012) Tyto pokyny se také p im en vztahují k vypracování seminárních

Více

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení

Analýza sou asné situace v oblasti podnikání realitních kancelá í a návrh variant ešení MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor ve ejných dražeb Starom stské nám. 6 110 15 Praha 1 ve spolupráci s Ministerstvem pr myslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem spravedlnosti Analýza sou

Více

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150

ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 ISPROFIN Neinvesti ní bilance pot eb a zdroj financování akce S 05 150 íslo Název ukazatele 2005 2006 Aktuální rok 2007 Zp t 2008 2009 2010 2011 2010 CELKEM Pot eby na financování akce (projektu): 50 001

Více

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace

Projekt vytvo ení. Vy í odborné koly a St ední koly, Varnsdorf, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace Projekt vytvo ení Vy í odborné koly a St ední koly,, Bratislavská 2166, p ísp vková organizace dle Programu páte ních kol Ústeckého kraje, únor 2009 Ing. Petr Kotuli Ing. Franti ek Hricz Projekt vytvo

Více

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí

CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí CESTOVNÍ POJIŠT NÍ cestování bez starostí Nezapome te bez n j by se vám dovolená mohla hodn prodražit! U p evážné v tšiny evropských zájezd je balí ek cestovního pojišt ní zahrnutý v základní cen zájezdu.

Více

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9

S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 S P O J T E S V É M Y L E N K Y N A I M I S Y S T É M Y V Ý R O N Í Z P R Á V A 2 0 0 9 Chceme stát na pici softwarových spole ností. Chceme být pr kopníky a inspirací pro partnery. Úsp chy na ich zákazník

Více

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha

Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zahajovací audit souladu s předpisy a audit systémů plánovaných implementačních struktur pro strukturální fondy a Fond soudržnosti Jednotný programový dokument pro Cíl 2 regionu NUTS II Praha Zpráva o

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Mgr. Eva Kostecká Kvalifikace a další vzd lávání u itel odborných p edm na st edních odborných školách se zam ením na gastronomii, hotelnictví a turismus

Více

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE

STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT OSLAVICE STUDIE ALTERNATIVNÍHO EŠENÍ LIKVIDACE ODPADNÍCH VOD V OBCÍCH NOVÁ VES U NOVÉHO M STA NA MORAV, OSLAVICE, VELKÉ MEZI Í MÍSTNÍ ÁST MOSTIŠT ÁST OSLAVICE LISTOPAD 2007 Obsah 1. IDENTIFIKA NÍ ÚDAJE... 3 1.1

Více

Vzory ve vzd lávacích procesech

Vzory ve vzd lávacích procesech Masarykova Univerzita Fakulta informatiky Vzory ve vzd lávacích procesech Diplomová práce Patrícia Eibenová Brno, jaro 2012 Prohlá²ení Prohla²uji, ºe tato práce je mým p vodním autorským dílem, které jsem

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje

Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY. vyhlašuje Zákon. 140/1994 Sb. P EDSEDA POSLANECKÉ SN MOVNY vyhlašuje úplné zn ní zákona. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpe ení, jak vyplývá ze zm n a dopln ní provedených zákonem. 110/1990 Sb., zákonem. 180/1990

Více

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE

Publikace Podniky. Zodpov dné podnikání. Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Publikace Podniky Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik EVROPSKÁ KOMISE Zodpov dné podnikání Sbírka ov en ch postup evropsk ch mal ch a st edních podnik Evropská

Více

U ivatelská p íru ka

U ivatelská p íru ka U ivatelská p íru ka k eearth aplikaci pro prohlí ení vrt a dal ích geologicky dokumentovanýc h objekt z databáze GDO v informa ním systému GS-Geofondu ( íjen 2008) eearth systém umo uje u ivatel m prohlí

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové

Technické standardy veřejné kanalizace. akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Technické standardy veřejné kanalizace akciové společnosti Vodovody a kanalizace Hradec Králové Prosinec 2010 8.6. Ostatní požadavky na stavební ásti kanaliza ních objekt 20 9. Tlaková a podtlaková kanalizace

Více

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125

Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Manufactured under the license from Hyundai Corporation, Seoul, Korea www.hyundaitechnologies.com MB-D125 Vítejte! TUTO INFORMACI SI P E T TE P ED POU ITÍM TELEFONU, ABYSTE MOHLI SV J TELEFON LÉPE VYU

Více

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY

ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ŠKOLY Z IZOVANÉ SVAZKY OBCÍ NOVÉ MOŽNOSTI A MOŽNOST VOLBY ANEB JAK D LAT SPRÁVNÉ V CI SPRÁVN. PR VODCE PRO Z IZOVATELE A EDITELE ŠKOL, PRO PEDAGOGY A RODI E ŽÁK - ARGUMENTY, P ÍKLADY A INFORMACE O TOM,

Více

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování

2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování 2 Rozvahové zm ny nevýsledkové a jejich zaú tování Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních ú etních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část

Technické standardy veřejné kanalizace. C Přílohová část Technické standardy veřejné kanalizace C Přílohová část Ing. Iva Barboriková Prosinec 2010 VODOVODY A KANALIZACE HRADEC KRÁLOVÉ, A.S. Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové Technické standardy veřejných

Více

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009

IVOT 90 - Jihlava. ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 IVOT 90 - Jihlava ob anské sdru ení VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 1 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO EDITELKY SDRU ENÍ...3 SEKCE INFOMEDIÁLNÍ...4 Databáze informací...4 Infolinka IVOTa 90 - Jihlava...4 Poradenství (Styk

Více