Informace o podpořeném financování. za rok 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace o podpořeném financování. za rok 2012"

Transkript

1 Informace o podpořeném financování za rok 2012 duben 2013

2 Informace o podpořeném financování za rok 2012 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti: 1.3 Poslání České exportní banky, a.s. 1.4 Postavení České exportní banky v bankovním sektoru 2. Vyhodnocení obchodní činnosti za rok Souhrnné výsledky 2.2 Vývoj legislativního prostředí 2.3 Obchodní výsledky 2.4 Financování a podpora vývozu malých a středních podnikatelů 3. Stav a struktura úvěrového portfolia k Celkový stav poskytnutých úvěrů a jeho vývoj 3.2 Teritoriální a komoditní struktura úvěrového portfolia 4. Získávání zdrojů 5. Finanční hospodaření 5.1 Bilance aktiv a pasív 5.2 Tvorba zisku 5.3 Vztah ke státnímu rozpočtu 6. Předpokládaný vývoj v roce Přílohy 1

3 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura Česká exportní banka, a.s., (dále jen ČEB ) byla založena zakladatelskou smlouvou dne 22. prosince 1994 a jejími zakladateli byli: Ministerstvo financí Ministerstvo hospodářství Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo zahraničních věcí Ministerstvo zemědělství Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. ČEB vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 1. března 1995 a její sídlo je Praha 1, Vodičkova 34 č.p. 701, PSČ Základní kapitál ,- Kč (splacený) (slovy: čtyři miliardy korun českých), Akcie 150 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě Kč v zaknihované podobě Složení akcionářů k 31. prosinci 2012 bylo následující: 1. Stát 80% akcií Ministerstva vykonávající akcionářská práva státu: Ministerstvo financí 52 hlasů Ministerstvo průmyslu a obchodu 30 hlasů Ministerstvo zahraničních věcí 12 hlasů Ministerstvo zemědělství 6 hlasů 2. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 20 % akcií 1.2 Předmět činnosti: Předmětem činnosti ČEB podle poslední změny bankovní licence provedené rozhodnutím České národní banky č.j. 2011/141/570 ze dne , které nabylo právní moci dne , je předmět její vymezen následovně: - podle 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění: písm. a) přijímání vkladů od veřejnosti 2

4 písm. b) poskytování úvěrů - podle 1 odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb., v platném znění písm. a) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky písm. c) platební styk a zúčtování písm. e) poskytování záruk písm. f) otvírání akreditivů písm. g) obstarávání inkasa písm. h) poskytování investičních služeb zahrnující - doplňkovou investiční službu podle 4 odst. 3 písm. c) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a to: poradenskou činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků písm. l) poskytování bankovních informací písm. m) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně písm. o) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s Přehled činností skutečně vykonávaných: a) přijímání vkladů od veřejnosti b) poskytování úvěrů c) investování do cenných papírů na vlastní účet v rozsahu převoditelných cenných papírů emitovaných Českou republikou, Českou národní bankou a zahraničními vládami, investování do zahraničních dluhopisů a do hypotečních zástavních listů, investování do cenných papírů emitovaných právnickými osobami se sídlem na území České republiky d) platební styk a zúčtování e) poskytování záruk f) otvírání akreditivů g) obstarávání inkasa 3

5 h) poradenskou činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek, jakož i poskytování porad a služeb týkajících se přeměn společností nebo převodu podniků i) poskytování bankovních informací j) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem v rozsahu: - obchodování na vlastní účet se zahraničními dluhopisy - obchodování na vlastní účet s peněžními prostředky v cizí měně - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s převoditelnými cennými papíry emitovanými zahraničními vládami - obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s penězi ocenitelnými právy a závazky - odvozenými od výše uvedených devizových hodnot - obchodování na účet klienta s peněžními prostředky v cizí měně k) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v bankovní licenci České exportní banky, a.s. 1.3 Poslání České exportní banky, a.s. ČEB je integrální součástí systému státní podpory exportu spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má podporu exportu ve své kompetenci a je jejím organizátorem. Spolu s agenturou CzechTrade a Exportní garanční a pojišťovací společností, a.s. (dále jen EGAP ) je ČEB institucí, prostřednictvím kterých stát podporu exportu uskutečňuje. ČEB je pověřena realizací podpory exportu jeho financováním poskytovaným v souladu s mezinárodními pravidly pro poskytování vývozních úvěrů, které upravuje Konsensus OECD. Podporuje vývoz českého zboží, financování investic českých právnických osob v zahraničí a vývoz služeb především do zemí s vyšším a vysokým teritoriálním rizikem, tedy do zemí, do kterých ty komerční banky, které také financují vývoz, nejsou rizika spojená s financováním vývozu do takových zemí podstupovat. Nabídka ČEB pokrývá jak předvývozní fázi (např. poradenství při uzavírání smluv, záruky za nabídku a za akontaci, financování výroby pro vývoz) tak také financování vlastní realizační fáze vývozu zejména formou vývozních úvěrů. Nabídka forem financování vývozu ČEB umožňuje jak podporu vývozu investičních celků, technologických linek, dopravních a přepravních prostředků, realizaci dopravních staveb, developerských projektů tak i vývoz jednotlivých strojů, výrobků spotřebního průmyslu, polotovarů, chemikálií, dalších druhů výrobků a služeb a financování investic českých právnických osob v zahraničí. Podporuje postavení českých vývozců konkurenceschopnou nabídkou financování jejich vývozu. 1.4 Postavení České exportní banky v bankovním sektoru ČEB je z pohledu bilanční sumy bankou střední velikosti s výraznou dynamikou růstu v porovnání s bankami obdobné velikosti, jejíž podíl na celkových aktivech obchodních bank v roce 2012 dosáhl 1,75 %. 4

6 banky celkem ČEB podíl ČEB banky celkem ČEB podíl ČEB aktiva bilanční celkem v mil. Kč ,69% ,75% zdroj: ČEB a ČNB (bankovní statistika) Nabídkou svých produktů odpovídající její úzké specializaci jako banky určené v rámci Exportní strategie ČR výlučně k financování vývozu se státní podporou při plném využitím možností, které pro tuto oblast nabízí mezinárodní ujednání, se od jiných obchodních bank výrazně liší. Oblast její činnosti spočívá v poskytování financování vývozu se státní podporou (dále jen podpořené financování ), zejména v oblasti dlouhodobých cizoměnových úvěrů. Zde zaujímá i v porovnání s velkými bankovními domy působícími na domácím trhu významné postavení. 5

7 Klientské úvěry - podle splatnosti (v mil. Kč) banky celkem ČEB podíl ČEB banky celkem ČEB podíl ČEB stav klientských úvěrů a pohledávek ,8% ,9% z toho v CZK ,1% ,1% z toho úvěry krátkodobé (do 1 roku) ,2% ,0% úvěry střednědobé (1-5 let) ,3% ,5% úvěry dlouhodobé (nad 5 let) ,0% ,0% z toho v CM ,7% ,1% z toho úvěry krátkodobé (do 1 roku) ,5% ,2% úvěry střednědobé (1-5 let) ,6% ,3% úvěry dlouhodobé (nad 5 let) ,1% ,7% Zdroj dat za obchodní banky celkem: ARAD - Systém časových řad ČNB Zdroj dat za ČEB: Výkaznictví pro Českou národní banku; výkaz "VST(ČNB) Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty" Dlužníky poskytnutých úvěrů jsou především (téměř z 97 %) zahraniční subjekty (odběratelé v cílové zemi financovaného vývozu). Právě v tomto segmentu je postavení ČEB v bankovním sektoru dominantní Klientské úvěry nerezidentům podle účelu (v mil. Kč) banky celkem ČEB podíl ČEB banky celkem ČEB podíl ČEB v CZK + CM celkem jen nerezidenti bankstat Bil1-12 a VST1-12 bankstat Bil1-12 a VST1-12 stav úvěrů a pohledávek nerezidentům (všechny měny) ,7% ,7% z toho ostatní úvěry celkem ,1% ,9% z toho investiční ,7% ,0% oběžná aktiva, sez. náklady, export, import celkem ,9% ,3% ostatní (finanční a účelové) úvěry celkem ,8% ,4% na obchodní pohledávky celkem ,8% ,2% Zdroj dat za obchodní banky celkem: ARAD - Systém časových řad ČNB Zdroj dat za ČEB: Výkaznictvý pro Českou národní banku; výkaz "VST(ČNB) Měsíční výkaz o úvěrech a pohledávkách za klienty" 2. Vyhodnocení obchodní činnosti za rok Souhrnné výsledky Podmínky pro poskytování státní podpory vývozu, kterou je ČEB pověřena, a jejich vývoj v roce 2012, lze charakterizovat následně: Celkově vývoz zboží ČR vzrostl z mld. Kč v roce 2011 na mld. Kč v roce 2012, tj. o 6,7 % při aktivní obchodní bilanci překračující 311 mld. Kč. Jedná se o nejlepší výsledek zahraničního obchodu v celé historii ČR. V letech 2011 a 2012 zahraniční obchod navázal na svůj dynamický vývoj před propuknutím globální finanční a hospodářské krize v roce Vývoj zahraničního obchodu je v současnosti rozhodujícím faktorem vývoje hospodářství. 6

8 Zdroj: ČSÚ Z hlediska teritoriálního má pro činnost ČEB velký význam vývoj českého exportu do zemí SNS, a to především Ruské federace a na Ukrajinu. ČEB si ale klade za cíl postupně měnit teritoriální diverzifikaci svého úvěrového portfolia cílenou nabídkou pomoci při financování vývozu českých firem i do jiných prioritních zemí mimo Ruskou federaci a Ukrajinu. Financování vývozu zboží do zemí SNS však i nadále zůstane významným parametrem činnosti ČEB, která bude uspokojovat dynamicky rostoucí poptávku po financování především do Ruské federace. Podíl vývozu do Ruské federace na celkovém objemu vývozu českého zboží v roce 2012 totiž meziročně vzrostl z 3,23 % na 3,94 %. Jedná se o nejvyšší roční nárůst ze všech zemí, které ČSÚ statisticky sleduje. Ruská federace tak z 9. místa postoupila meziročně na 7. místo co do podílu jednotlivých zemí na celkovém ročním vývozu zboží ČR. objem vývozu ČR v mld. Kč podíly na vývozu ČR sousedící s ČR ,1% 51,0% země EU ,8% 60,7% země EU ,9% 80,8% země SNS ,7% 5,7% evropské přechodové ,9% 0,8% rozvojové ekonomiky ,7% 4,1% ostatní (s centrálně řízenou ekonomikou) ,1% 1,2% ostatní vyspělé tržní ekonomiky ,3% 5,1% Zdroj: ČSÚ K dosaženým výsledkům ČEB v roce 2012 přispěla dostatečná výše základního kapitálu na 4 mld. Kč, který byl významně navýšen již v roce 2009 a dostatečná výše státní 7

9 záruky za závazky ze získávání zdrojů ČEB vyčleněná ve státním rozpočtu pro potřeby financování vývozu se státní podporou na 90 mld. Kč v r Ve srovnání s rokem 2011 poptávka po financování vývozu v průběhu roku 2012 výrazně stoupla. ČEB dokázala tuto zvýšenou poptávku po podpořeném financování uspokojit. V roce 2012 vyčíslený objem podepsaných smluv ve výši přesahující 26 mld. Kč představuje třetí nejvyšší hodnotu v dosavadní 15 leté historii činnosti ČEB. mil. Kč objem rozpracovaných smluv k objem uzavřených smluv za rok objem smluv, u kterých klient odstoupil nebo nesplnil podmínyk financování dle zákona č. 58/1995 Sb objem nově rozpracovaných smluv v roce objem rozpracovaných smluv k Zdroj: ČEB V průběhu roku 2012 pokračovaly činnosti související s vytvořením legislativních předpokladů pro systémové rozšíření možností financování vývozu se státní podporou dokončením novely zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve formě dorovnání úrokových rozdílů a zahájením schvalovacího procesu v obou komorách Parlamentu ČR. V roce 2012 ČEB věnovala vysokou pozornost masivnější podpoře segmentu MSP několika formami. Přímo financovala vývoz finálních vývozců, financovala subdodavatele finálních vývozců formou předexportních úvěrů a vytvořením smluvního rámce s vybranými komerčními bankami pro poskytování platebních záruk za těmito bankami poskytovaných provozních úvěrů subdodavatelům vývozců, jejichž vývoz financuje ČEB přímo. S ohledem na absenci pobočkové sítě se jako vysoce efektivní ukázala podpora financování vývozních aktivit cestou refinancování faktoringových společností. Pokud jde o financování vývozu se státní podporou, byly v roce 2012 podepsány smlouvy o poskytnutí úvěru nebo o vystavení záručních smluv v celkové hodnotě mil. Kč. Celkový stav jistiny poskytnutých úvěrů a odkoupených pohledávek k činil v korunovém vyjádření mil. Kč, což představuje v meziročním srovnání nárůst o téměř 3,5 %. Ve svém hospodaření dosáhla v roce 2012 ČEB zisku v objemu 83 mil. Kč. 8

10 Přehled o vývoji základních ukazatelů činnosti ČEB ve vývojové řadě ukazuje následující tabulka: Ukazatel jednotka Skutečnost Skutečnost Rozdíl Index (v mil. Kč) / / / 1 Bilanční suma mil. Kč ,0% Objem podepsaných smluv mil. Kč ,9% Objem čerpání úvěrů mil. Kč ,3% Stav úvěrů (jistina) mil. Kč ,5% Dotace ze státního rozpočtu mil. Kč 474,3 636, ,1% Zisk po zdanění mil. Kč 161,3 83, ,7% Správní náklady a odpisy tis. Kč ,3% Výnosy z vlastního kapitálu tis. Kč 98,4 113, ,9% Počet zaměstnanců (evidenční) osob ,4% Významný růst bilanční sumy byl odrazem růstu stavu úvěrů a zakládá očekávání jeho dalšího růstu ve střednědobém horizontu v důsledku již připravovaných nebo připravených ale dosud nečerpaných úvěrů. V roce 2012 zůstal podíl stavu úvěrů poskytnutých v hlavních smluvních měnách prakticky beze změny. U EUR nyní tvoří 80,4 % a podíl úvěrů poskytnutých v USD pak 17,9 %. Úvěry poskytnuté v CZK setrvaly na stejném podílu - 1,8 %. ČEB čerpala ke konci roku 2012 dotaci na úhradu ztrát z podpořeného financování ze státního rozpočtu ve výši 636,2 mil. Kč. Na objem čerpané dotace měly v roce 2012 rozhodující vliv dvě skutečnosti. První z nich byl nárůst té složky dotace představující tvorbu rezerv a opravných položek, druhou je pak nárůst 100 b.p. z úrokových výnosů střednědobých a dlouhodobých vývozních úvěrů poskytovaných podle mezinárodních pravidel, k jejichž dodržování se ČR jako členská země OECD zavázala (Konsensus OECD). V dosavadní historii činnosti ČEB byly podepsány smlouvy o úvěru a smlouvy o vystavení záručních listin v úhrnné hodnotě více než 322 mld. Kč, na základě kterých podpořila vývoz v objemu 350 mld. Kč. Celková výše dotace za celou dobu činnosti ČEB od roku 1996 činí mil. Kč, což představuje efekt podpory vývozu formou dotace na úhradu ztráty ČEB z jeho financování ve výši cca 82 Kč podpořeného vývozu na 1 Kč dotace. 9

11 Vztah ke státnímu rozpočtu je znázorněn v následující tabulce: Vztah ke státnímu rozpočtu mil. Kč období dotace ze státního rozpočtu zisk (zpět do fondů) odvody na sociální a zdravotní pojištění 425 daň z příjmu právnických osob 903 saldo Vývoj legislativního prostředí Hlavní činností a posláním ČEB je poskytování financování vývozu se státní podporou podle zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou (dále jen zákon ). Tato právní norma probíhá v současné době schvalovacím procesem v obou komorách Parlamentu ČR. Novela zavádí do systému podpory vývozu poslední ze tří ve světě obvyklých forem státní podpory, kterou je Dorovnání úrokových rozdílů. ČEB se novela dotýká úpravou v novém 7b, který stanovuje způsob provádění dorovnání, které se provádí prostřednictvím zvláštního účtu Ministerstva financí zřízeného u ČEB a odděleného od státního rozpočtu. CEB bude vystupovat v roli platebního agenta a nebude do těchto obchodních případů komerčních bank vstupovat. Dále je navrhováno novelou zákona posílit kontrolní funkci Ministerstva financí ČR ve vztahu k ČEB. Změna zákona o bankách povedená zákonem č. 254/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podřazuje výkon některých činností vykonávaných ČEB na vlastní účet, které doposud bylo možno zahrnout do činností podle zákona o bankách, pod právní úpravu podnikání na kapitálovém trhu, vyvolává nově potřebu získání povolení k poskytování investičních služeb. ČEB zamýšlí v rámci nabídky služeb zákazníkům rozšířit služby poskytované zákazníkům o možnost využívání derivátů, které by zákazníkům umožnily snížit rizika vyplývající z jejich měnové či úrokové expozice. Tímto by mělo dojít k rozšíření spektra služeb poskytovaných ČEB v rámci podpory financování exportu tak, aby se jednalo o ucelenou individualizovanou nabídku, která je přínosem pro zákazníky. Správní řízení vedené ČNB v současné době probíhá a jeho výsledek ČEB očekává ve 2. čtvrtletí V průběhu roku 2013 bude ČEB také podnikat nezbytné kroky související s její přípravou na podmínky, za kterých bude podnikat po , kdy vstoupí v platnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 10

12 2.3 Obchodní výsledky Objem podepsaných smluv podle formy poskytnutého podpořeného financování v porovnání se stejným obdobím předcházejícího roku je uveden v následující tabulce: Objem podepsaných smluv (v mil. Kč) rozdíl index 2012/2011 v % financování vývozu celkem ,9% financování vývozu s dotací ,2% z toho vývozní úvěry ,6% úvěry na investice x úvěry na výrobu pro vývoz ,2% odkoupené pohledávky ,0% financování záruky výroby pro vývoz ,0% financování vývozu bez dotace ,0% z toho vývozní úvěry ,1% úvěry na výrobu pro vývoz ,0% odkoupené pohledávky ,9% záruky x Teritoriální struktura Teritoriální struktura podpořeného financování vývozu podle objemu smluv podepsaných v roce 2012 v sobě odráží míru uspokojené poptávky vývozců po financování vývozu v jeho struktuře podle cílové země vývozu. V roce 2012 měla ČEB na zřeteli rozšířit spektrum cílových zemí patřících mezi prioritní země stanovené Exportní strategií ČR a současně nezvyšovat podíl své angažovanosti v Ruské federaci. V této zemi proto podpořila jen velmi kvalitní vývozní 11

13 projekty s důrazem na odvětvovou diverzifikaci svého portfolia. Do prioritních zemí směřovalo téměř 57 % objemu podepsaných smluv. Teritoriální členění - prioritní země vývoj v % celkový objem podepsaných smluv ,9% z toho země, které nejsou prioritní - celkem ,0% prioritní země - celkem ,3% z toho Brazílie 0 0 0,0% Čína 0 0 0,0% Indie 0 0 0,0% Irák 0 0 0,0% Kazachstán 0 0 0,0% Mexiko 0 0 0,0% Ruská federace ,9% Srbsko ,5% Turecko x Ukrajina ,4% USA 0 0 0,0% Vietnam 0 0 0,0% Komoditní struktura ČEB sleduje komoditní strukturu podpory vývozu z pohledu zbožových skupin v členění podle mezinárodní nomenklatury SITC. V objemu podepsaných smluv na financování vývozu v roce 2012 převládala strojní zařízení pro různá odvětví průmyslu (nomenklatura klasifikace zboží SITC 72) s podílem téměř 40 %. Jedná se o ucelené technologické výrobní dodávky z nejrůznějších odvětví průmyslu, např. chemické a metalurgické technologie nebo komerční centra a také dodávky včetně inženýrské činnosti při rekonstrukci železničních a silničních staveb. Spolu se zbožím zahrnutým do skupiny energetického strojírenství je prakticky výlučně takové zboží vyváženo za podmínky zajištěného dlouhodobého financování. V pořadí druhou zbožovou skupinou byly stroje a zařízení k výrobě energie (nomenklatura klasifikace zboží SITC 71) s podílem téměř 29 %. Jedná se ucelené dodávky výrobních kapacit pro výrobu energie a o dodávky speciálních technologií pro rekonstrukce JE především na Slovensku a na Ukrajině. Dopravní a přepravní prostředky byly reprezentovány v roce 2012 především speciální technikou pro rekonstrukci silnic, kdy odběratelem bylo Ministerstvo dopravy Ázerbajdžánu. Podíl smluv na financování vývozu dopravních a přepravních prostředků se na celkovém jejich úhrnu podílí 11 %. Financování ostatního strojírenského zboží a zboží jiného než strojírenských výrobků se v roce 2012 na celkovém objemu podepsaných smluv podílelo 19 %. 12

14 2.4 Financování a podpora vývozu malých a středních podnikatelů Rozbor obchodní činnosti ČEB zaměřený na její spolupráci s MSP je proveden na základě uplatnění kritérií definovaných pro identifikaci MSP, jak jsou definována Doporučením 96/280/EC ze 3. dubna Struktura financovaných subjektů z pohledu jejich velikosti v rámci financování vývozu ČEB je ovlivněna následujícími faktory: Přes rostoucí celkový podíl MSP na celkovém vývozu ČR klesá podíl vývozců MSP, kteří jsou právnickými osobami. Tyto subjekty se na celkovém vývozu ČR v roce 2011 (rok, ke kterému jsou poslední dostupné informace) 20 %. Pro segment MSP je charakteristické, že se při vývozu svých výrobků jednotlivé subjekty orientují především na země bezprostředně sousedící s ČR. Předmětem jejich vývozu nebývá zboží, u kterého je obvyklá jeho splatnost přesahující 2 roky. S ohledem na platební podmínky obvyklé při splácení takového zboží jsou MSP využívány především krátkodobý přímý dodavatelský úvěr často doprovázený financováním úvěru na výrobu pro vývoz oba revolvingového charakteru. Efektivní formou pro financování vývozu MSP je distribuční kanál umožňující refinancovat odkupy krátkodobých vývozních pohledávek klientů faktoringových společností. Posláním ČEB je financovat vývoz převážně do rizikovějších nebo vzdálenějších teritorií. MSP se orientují přirozeně se svými vývozy prakticky výlučně na země sousedící s ČR nebo na jiné země EU 27. Jiné cílové země jsou prakticky výjimkou. MSP častěji realizují své dodávky jako subdodavatelé finálního vývozce. Při financování vývozu formou úvěru na financování výroby pro vývoz a vývozního úvěru se splatností kratší než 2 roky ČEB nemůže MSP poskytnout zvýhodněné úrokové 13

15 sazby dle mezinárodních ujednání, ale musí jim nabídnout financování jejich vývozu za běžných tržních podmínek. MSP ve vztahu k ČEB dosud vystupovali ve dvou rolích. Jako subdodavatelé koncových vývozců financovaných ČEB a jako samostatní finální vývozci, v jejichž prospěch ČEB vystavovala neplatební záruky, poskytovala financování úvěrů na výrobu pro vývoz a na financování vývozních úvěrů. Nepřímo financovanými vývozci byli MSP jako klienti faktoringových společností, které ČEB refinancovala. Je stále více zřejmé, že podpora ČEB segmentu MSP nespočívá pouze v přínosech, jež se dají kvantifikovat počtem či objemem poskytnutých transakcí. Podpora je poskytována také vzdělávací a konzultační činností, případně setkání s klienty nad jednotlivými obchodními případy. V roce 2012 se uskutečnilo 36 akcí jako prezentací a seminářů pro zájmová sdružení (AMSP, HK, SPSMS atd.) ve spolupráci s agenturou Czech Trade či Czech Invest, webináře ve spolupráci s AMSP či komerčními bankami či setkávání se s klienty u tzv. kulatého stolu atd. 3. Stav a struktura úvěrového portfolia 3.1 Celkový stav poskytnutých úvěrů a jeho vývoj Celkový stav jistiny poskytnutých úvěrů a odkoupených pohledávek k činil mil. Kč a oproti stejnému období roku 2011 vzrostl o mil. Kč, tj. o 3,5 %. EUR je dominantní měnou především u nově uzavíraných úvěrových smluv a svoje posilující postavení si zachová i v příštím roce. Stav úvěrů poskytnutých v EUR meziročně stoupl o 186 mil. EUR (o 9,3 %). Stav úvěrů poskytnutých ve smluvní měně USD se vyvíjel plně v souladu s předpokladem, že jejich objem meziročně poklesne na úroveň 643 mil. USD (pokles o 3,5 %). Podíl stavu úvěrů poskytnutých v CZK na celkovém stavu jistiny poskytnutých úvěrů trvale osciluje okolo 2 %. 14

16 Meziroční vývoj jednotlivých parametrů úvěrového portfolia má tyto charakteristické rysy: Podíl úvěrů v oblasti financování vývozu s dotací a v oblasti financování vývozu bez dotace za situace uvedeného meziročního nárůstu celkového stavu úvěrů se meziročně prakticky nezměnil. Meziročně došlo k dalšímu mírnému snížení podílu úvěrů, u kterých je smluvní měnou USD ve prospěch úvěrů, u kterých je smluvní měnou EUR na celkovém stavu úvěrů. V průběhu roku 2012 postupně v poklesl stav úvěrů poskytnutých v USD ze 666 mil. USD na 642 mil. USD a stav úvěrů poskytnutých v EUR vzrostl ze mil. EUR na mil. EUR. 15

17 Ve struktuře poskytnutých úvěrů podle jejich původní délky splatnosti došlo jen k nevýznamným změnám ve prospěch úvěrů s dlouhou dobou splatnosti. Ve struktuře úvěrů z pohledu typu klienta zůstaly parametry úvěrového portfolia platné pro rok 2011 v roce 2012 zachovány. Podíl nebankovních subjektů jako dlužníků meziročně poklesl z 98,5 % na 98,2 %. Strukturu stavu poskytnutých úvěrů dokumentuje podrobněji příloha č Teritoriální a komoditní struktura poskytnutých úvěrů Z pohledu teritoriální struktury úvěrového portfolia podle cílové země financovaného vývozu byl k jednotlivými úvěrovými produkty financování vývozu podpořen vývoz do celkem 29 zemí světa. Více než 44 % podíl na celkovém stavu úvěrů na konci roku 2012 představují úvěry na financování vývozu do Ruské federace (v roce 2011 byl podíl 46 %) s úvěry na financování vývozu do Turecka, na Slovensko, do Gruzie, Ázerbajdžánu a na Ukrajinu (země překračující podíl 3 % na celkovém stavu úvěrů) představují tyto země celkový podíl na celkovém stavu úvěrů 92 %. V roce 2012 vzrostl především podíl stavu úvěrů poskytnutých na financování vývozu na Slovensko a do Turecka. Podařilo se tak postupně realizovat záměr ČEB více diverzifikovat teritoriální strukturu zemí, do kterých ČEB podporuje vývoz a postupně snižovat vysokou angažovanost financování úvěrů na vývoz do Ruské federace, aniž by poptávka po financování vývozu do Ruské federace nebyla uspokojena. 16

18 Teritoriální členění - prioritní země vývoj v % celkový objem poskytnutých úvěrů ,5% z toho země, které nejsou prioritní - celkem ,0% prioritní země - celkem ,1% z toho Brazílie ,8% Čína ,0% Indie 0 0 0,0% Irák 0 0 0,0% Kazachstán 0 0 0,0% Mexiko 0 0 0,0% Ruská federace ,0% Srbsko x Turecko ,0% Ukrajina ,4% USA 0 0 0,0% Vietnam ,0% Významným rysem poslání ČEB je především financování vývozu do zemí s vyšším a vysokým teritoriálním rizikem. Stupeň takového rizika pro jednotlivé země stanovuje a zveřejňuje OECD. To má svůj význam především při pojišťování vývozních úvěrových rizik, které se jako nástroj obezřetné podnikání ČEB uplatňuje prakticky u všech financovaných obchodních případů. Jak dlouhodobě ČEB plní své poslání financovat vývoz do zemí se středním a vyšším teritoriálním rizikem, ukazuje následující graf. Zatímco 85,1 % českého vývozu v roce 2012 mířilo do zemí s nízkým nebo nepříliš vysokým rizikem, za které lze považovat klasifikaci rizikovosti těchto zemí stupněm 0 až 2 podle škály OECD, podíl stavu úvěrů poskytnutých ČEB na financování vývozu do zemí s rizikovostí na stupni 3 a vyšší činil na celkovém stavu úvěrů k podíl 82,6 %. Zdroj: ČEB, OECD a ČSÚ 17

19 K jsou hlavními zbožovými skupinami podle nomenklatury SITC ucelené strojírenské linky včetně inženýrských staveb a developerských projektů s úhrnným podílem na jistině poskytnutých úvěrů více než 96 %. Při podrobnějším pohledu zaujímají na celkovém stavu úvěrů největší podíl úvěry na financování vývozu strojů a zařízení k výrobě energie s podílem téměř 49 %. Druhou nejvýznamnější skupinou zboží, jehož vývoz ČEB financuje, jsou strojní zařízení pro různá odvětví průmyslu (zbožová skupina SITC 72) s podílem více než 37 %. Do této skupiny je zařazeno také financování výstavby dopravních staveb včetně inženýrské činnosti a komerčních developerských projektů. Vysoký podíl stavu úvěrů na financování vývozu těchto dvou zbožových skupin je dán potřebami na délku splatnosti těchto úvěrů, kde je v mezinárodním obchodu obvyklá jejich splatnost přesahující výrazně 2 roky. Podíl stavu úvěrů na financování vývozu ostatního zboží strojírenského charakteru, představuje více než 4 %. Zboží nestrojírenské povahy a služeb na celkovém stavu úvěrů činí rovněž cca 4 %. 4. Získávání zdrojů a operace na mezibankovním trhu ČEB má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Základní zdroje financování sestávají z vydaných dluhopisů a z úvěrů z domácích a mezinárodních finančních trhů. Ostatní finanční zdroje reprezentují především vklady přijaté od bank a klientů. Tato diverzifikace poskytuje ČEB potřebnou flexibilitu a omezuje její závislost na jednom zdroji financování. Na pokrytí narůstajícího salda úvěrů v EUR i USD je využíván zejména tzv. EMTN Program (Euro Medium Term Note Programme) pro emise dluhopisů. Při realizaci dluhopisového programu jsou využívány jeho základní výhody, jako je flexibilita, relativně rychlé uskutečnění jednotlivých obchodů a diverzifikace investorské základny. V rámci tohoto programu bylo v roce 2012 realizováno celkem 7 nových emisí v souhrnné částce 550 mil. EUR, a mil. CZK. Celkově bylo k z celkového rámce programu EMTN 3,5 mld. EUR vyčerpán ekvivalent cca 2,6 mld. EUR. 18

20 Pro optimalizaci řízení likvidity banky byl zahájen program pro vydávání krátkodobých cenných papírů, tzv. Euro Commercial Paper Programme (výše rámce 400 mil. EUR). Tento program umožňuje pokrývat krátkodobou potřebu likvidity banky za příznivých cenových podmínek. V roce 2012 bylo uskutečněno 16 emisí těchto krátkodobých dluhopisů. Ostatní finanční zdroje tvoří: smlouvy o vkladových účtech na pevný termín plní především roli zajišťujícího instrumentu pro aktivní obchody ČEB; termínované vklady a komerční běžné účty plní úlohu doplňkového zdroje; výpůjčky na peněžním trhu slouží především k zabezpečení krátkodobé likvidity banky. 5. Finanční hospodaření 5.1 Bilance aktiv a pasív Bilanční suma ČEB dosáhla za rok 2012 částky 83,5 mld. Kč, což znamená meziroční nárůst ukazatele 7%. Struktura bilance se dlouhodobě zásadně nemění, její položky jsou odvozeny zejména od objemu poskytnutých úvěrů, kterému se přizpůsobuje zdrojová strana bilance Zdroje Z celkového objemu zdrojů, které ČEB používá se ke své činnosti, představují vlastní zdroje 5,1%, cizí zdroje ve formě závazků vůči finančním institucím i nebankovním subjektům činí 94,9%. Rozhodujícím zdrojem pro financování obchodních činností ČEB spojených s podporou vývozu jsou emise dlouhodobých dluhopisů. Zdroje získané touto formou vyjádřené v CZK dosáhly výše 68,1 mld. Kč a v současné době pokrývají úvěrové aktivity z 99,3%. Kromě již standardně využívaného programu EMTN pro získávání dlouhodobých zdrojů je od roku 2011 využíván také program emise cenných papírů se splatností do jednoho roku (tzv. ECP program). Dalšími zdroji získanými z finančních trhů jsou přijaté úvěry od bank, depozitní obchody doplňované repo operacemi (tj. výpůjční operace proti zástavě cenných papírů) s vybranými tuzemskými bankami. Celkový objem těchto závazků vůči bankám představuje mil. Kč. Primární zdroje od klientů, které v podmínkách ČEB představují jednu z doplňkových forem zajištění aktivních obchodních operací a dosahují částky mil. Kč.. Objem vlastního kapitálu účetně vykazovaného dle pravidel IFRS představuje hodnotu mil. Kč a jeho součástí je výsledek hospodaření banky. Za rok 2012 dosáhla ČEB zisku po zdanění ve výši 83 mil. Kč 19

21 Strukturu pasív dokládá následující graf: Užití zdrojů Pokud jde o užití zdrojů, rozhodující podíl v aktivech i nadále představují pohledávky z úvěrů, které tvoří 82,1% bilanční sumy. Meziročně došlo ke zvýšení hodnoty úvěrového portfolia o 3,2% na celkových 68,5 mld. Kč. Pohledávky z úvěrové činnosti klientů z nefinanční oblasti, vrostly o 3%, podíl úvěrů poskytovaných bankám v úvěrovém portfoliu se sice dlouhodobě snižuje a tvoří méně než 2% celkového objemu úvěrového porttfolia, ke konci roku 2012 úvěry bankám mírně vzrostly na 1147 mil. Kč. Dočasně volné zdroje neumístěné v rámci úvěrové činnosti a prostředky vlastního kapitálu jsou zhodnocovány na mezibankovním finančním trhu. K ultimu sledovaného období představoval objem takto zhodnocovaných prostředků cca mil. Kč, když rychle likvidní prostředky na účtech u centrální banky dosáhly částky 631 mil. Kč a prostředky v objemu mil. Kč byly uloženy formou aktivních depozitních obchodů u jiných bank. V souladu se svou investiční strategií udržuje a dále buduje ČEB likvidní rezervu v podobě stabilního portfolia cenných papírů, jež zahrnuje dluhopisy denominované v CZK i v cizích měnách, emitované tuzemskými i zahraničními společnostmi s pevnou či pohyblivou úrokovou sazbou. Ke konci roku 2012 byly v portfoliu cenných papírů celkově vázány prostředky v objemu mil. Kč. 20

22 Strukturu aktiv dokládá níže uvedený graf: 5.2. Náklady, výnosy a tvorba zisku Výsledky hospodaření celkem 2011/ /12 Meziroční změna Meziroční index v tis. Kč /1 Čisté úrokové výnosy ,32 Čisté výnosy z poplatku a provizí ,06 Zisk/ztráta z finančních činností ,88 v tom: zisk (ztráta) z derivátových operací ,64 zisk (ztráta) z devizových operací ,74 zisk (ztráta) z operací s cennými papíry ,86 Správní náklady a odpisy ,24 Ostatní provozní výnosy a náklady ,78 Rezervy a opravné položky ,23 Dotace ze státního rozpočtu ,34 Zisk před zdaněním ,79 Daň z příjmu ,04 Zisk po zdanění ,52 Hospodaření ČEB skončilo v roce 2012 hrubým ziskem v objemu 263,8 mil. Kč. Vyšší objem poskytnutých úvěrů přináší vyšší objem úrokových inkas, který je vyšší než nárůst nákladů na zdroje potřebné pro krytí úvěrové činnosti. To se odráží v čistých úrokových výnosech, které jsou za rok 2012 kladné a dosahují částky 760 mil. Kč. Také výnosy z poplatků vzrostly úměrně nárůstu obchodů na 30,6 mil Kč. Na druhé straně se strategie získávání zdrojů s důrazem na minimalizaci nákladů při jejich získání odráží ve výnosech z finančních činností, tj. zejména devizových a k tomu navázaných derivátových operací, které dosahují účetní ztráty 95,7 mil. Kč. Dalšími položkami, které dosažený hospodářský výsledek ovlivňují, jsou ostatní správní náklady a odpisy ve výši 373,6 mil. Kč a záporné saldo tvorby a použití opravných položek, které v rámci sledovaného období celkově dosahuje částky 663 mil. Kč. 21

23 Vztah ke státnímu rozpočtu Ve státním rozpočtu pro rok 2012 byly vyčleněny finanční prostředky na státní podporu vývozu ve výši 660 mil. Kč. Za toto období uplatnila ČEB vůči státnímu rozpočtu požadavek na dotaci ztrát z provozování podpořeného financování v objemu 636,2 mil. Kč. Přes uskutečněný nárůst v obchodní oblasti vykazuje ČEB požadavek na dotaci meziročně o 3,7% nižší. Dotaci ze státního rozpočtu tvoří zejména rozdíly mezi úrokovými výnosy získanými z úvěrů poskytnutých bankovním i nebankovním subjektům (při započtení části převáděných úroků do oblasti financování bez nároku na dotaci 1 ) a úrokovými náklady vynaloženými na získání zdrojů na mezibankovním a zejména kapitálovém trhu. Takto dosažený čistý úrokový výnos je záporný v částce 222 mil. Kč. Účetní přecenění těchto produktů má dočasný vliv na výsledek finančních operací. Za rok 2012 je výsledek přecenění derivátů použitých při refinancování úvěrových aktivit ČEB ztráta ve výši 100,5 mil Kč. Vedlejší neúrokové náklady spojené se získáním zdrojů a jejich správou činí zhruba 16,5 mil. Kč. Významnou položkou vstupující do nároku na dotaci je záporné saldo tvorby a použití rezerv a opravných položek k úvěrovým pohledávkám podléhajícím nároku na dotaci, jehož výše za rok 2012 představuje částku téměř 297,1 mil. Kč. Vývoj objemu dotace ČEB za dobu její existence a strukturu dotace v meziročním srovnání 2011/2012 dokládají níže uvedené grafy: 1 v souladu s ustanovením 6 zákona č. 58/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů 22

24 6. Předpokládaný vývoj v roce 2013 ČEB vstupuje do roku 2013 s vizí dalšího upevňování a rozšiřování klientského portfolia. Provedla důkladnou revizi úvěrového procesu a na základě jejího vyhodnocení a po implementaci jeho úprav si klade si za cíl zaměřit se na subjekty s vývozním potenciálem založeným na konkurenceschopném vývozním programu; významně navýšit počet přímo financovaných českých vývozců tím, že se ČEB soustředí na zvýšení počtu přímo podpořených českých vývozců především z řad MSP a na rozšíření počtu komerčních bank zapojených do programu poskytování proexportních záruk; vytvořit vhodné personální a organizační předpoklady pro schopnost banky financovat vývoz českých vývozců především do zemí Exportní strategií České republiky pokládaných za prioritní; efektivněji řídit podstupovaná vyšší teritoriální a komerčně nezajistitelná rizika spojená s financováním nových obchodních případů v zemích, naplňujících zejména cíle Exportní strategie České republiky a spolu s flexibilní úrokovou politikou účelně využít prostředky vyčleněné na podporu vývozu ve státním rozpočtu na rok 2013; aktivně oslovovat komerční bankovní sektor především formou společného financování objemově velkých obchodních případů; hledat další možnosti řešení problémových pohledávek. 23

25 7. Přílohy Příloha č. 1 Struktura stavu poskytnutých úvěrů Příloha č. 2 Výsledovka k Příloha č. 3 Rozvaha k Příloha č. 4 Struktura řídících orgánů ČEB 24

26 Příloha č. 1 Struktura poskytnutých úvěrů Struktura stavu jistiny úvěrů a odk. pohledávek z hlediska dotace v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v % Stav poskytnutých úvěrů celkem ,0% ,0% z toho s dotací ,9% ,0% bez dotace ,1% ,0% Struktura stavu jistiny úvěrů a odk. pohledávek podle smluvní měny v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v % Stav poskytnutých úvěrů celkem ,0% ,0% z toho USD ,1% ,8% EUR ,1% ,4% CZK ,8% ,8% Struktura stavu jistiny úvěrů a odk. pohledávek podle typu dlužníka a typu úvěru v mil. Kč podíl v % v mil. Kč podíl v % stav úvěrů celkem ,0% ,0% z toho stav úvěrů bankám celkem 957 1,5% ,8% z toho refinančních tuzem. bankám 191 0,3% 98 0,1% přímých zahraničním bankám 650 0,9% 387 0,6% odk. pohledávky bankami 116 0,2% 771 1,1% z toho stav úvěrů klientům celkem ,5% ,2% z toho odběratelských vývoz. úvěrů ,6% ,7% odběratelské na investice ,1% ,1% dodavatelských vývoz. úvěrů 607 0,9% 500 0,7% dodavatelské na investice 917 1,3% 919 1,4% úvěrů na výrobu pro vývoz ,9% 789 1,2% odk. pohledávky za klienty 221 0,3% 80 0,1% 25

27 Výsledovka Příloha č. 2 Výsledky hospodaření celkem 2011/ /12 Meziroční změna Meziroční index v tis. Kč /1 Čisté úrokové výnosy ,32 výnosy z úroků a podobné výnosy ,03 náklady na úroky vč.vnitrobank.výpůjček ,97 Čisté výnosy z poplatku a provizí ,06 výnosy z poplatků a provizí ,07 náklady na poplatky a provize ,08 Zisk/ztráta z finančních činností ,88 v tom: zisk (ztráta) z derivátových operací ,64 zisk (ztráta) z devizových operací ,74 zisk (ztráta) z operací s cennými papíry ,86 Správní náklady a odpisy ,24 Ostatní provozní výnosy a náklady ,78 ostatní provozní výnosy ,05 ostatní provozní náklady ,05 Rezervy a opravné položky ,23 použití rezerv a opravných položek ,32 tvorba rezerv a opravných položek ,28 Dotace ze státního rozpočtu ,34 Zisk před zdaněním ,79 Daň z příjmu ,04 Zisk po zdanění ,52 26

28 Příloha č. 3 Rozvaha Rozvaha 2011/ /12 Meziroční změna Meziroční index (v tis. Kč) /1 AKTIVA celkem ,07 Hotovost ,00 Pokladniční poukázky xx Účty u emisních bank ,32 Vklady u peněžních ústavů ,45 Úvěry poskytnuté peněžním ústavům ,19 Úvěry poskytnuté klientům ,03 Obligace a jiné cenné papíry s pevným výnosem ,35 Hmotný a nehmotný majetek ,93 Ostatní aktiva ,32 PASIVA celkem ,07 Závazky celkem ,07 Závazky vůči peněžním ústavům ,64 Závazky vůči klientům ,69 Vydané dluhopisy ,16 Ostatní pasiva ,90 Vlastní kapitál celkem ,08 Základní kapitál ,00 Fondy tvořené ze zisku ,15 Oceňovací rozdíly ,84 Zisk z minulých období xx Zisk běžného období ,52 27

29 Příloha č. 4 Informace o změnách ve složení ministerstev, která vykonávají akcionářská práva státu, změnách ve složení představenstva a dozorčí rady v průběhu toku V průběhu roku 2012 nedošlo k žádné změně ve složení ministerstev, která vykonávají v ČEB akcionářská práva státu. Předseda Představenstvo: Ing. Tomáš Uvíra - člen představenstva a předseda od do Ing. Miloslav Kubišta - člen od , znovuzvolen na další funkční období od , místopředseda od do , a dále od do , předseda představenstva od do pověřen řízením ČEB od do Ing. Jiří Klumpar - člen představenstva od , předseda od Místopředseda Ing. Michal Bakajsa - člen od , místopředseda od Mgr. Luboš Vaněk - člen od , místopředseda od Člen Ing. Karel Tlustý, MBA - člen od , znovuzvolen do , Ing. Miloslav Kubišta - viz výše členové volení valnou hromadou: předseda Dozorčí rada Mgr. Zdeněk Zajíček člen od , předseda od do náměstek ministra financí ČR Ing. Milan Hovorka člen od , místopředseda od , předseda od

30 místopředseda náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR, Ing. Jan Gregor člen od , místopředseda od členové náměstek ministra financí ČR Ing. Oldřich Černoch, CSc. od Ing. Tomáš Dub od Ing. Tomáš Zídek od od do ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu, nyní poradce ředitele náměstek ministra zahraničních věcí ČR náměstek ministra financí ČR Ing. Vladimír Bártl, MBA od ředitel Sekce podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Zdeněk Vališ, M.A. od do ředitel Sekce zahraničního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR volení zaměstnanci Ing. Jaroslava Křížová od manažer týmu - odbor exportního a projektového financování Ing. Vladimír Šon od Samostatná agenda Svodné informace, compliance officer Ing. Miloš Welser od Corporate Sales Coordinator Petr Sklenář od do dealer odbor Treasury 29

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN

MĚNOVÁ STATISTIKA BŘEZEN BŘEZEN 2015 2 OBSAH Tabulka 1: Základní úrokové sazby 4 Tabulka 2: Úrokové sazby finančních trhů 4 Komentáře k tabulkám 1-2 5 Měnový vývoj Tabulka 3: Základní měnové indikátory 6 Tabulka 4: Peněžní agregáty

Více

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2010 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld.

Tisková zpráva Praha, 28. října 2011. Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Tisková zpráva Praha, 28. října 2011 Česka spořitelna zvýšila za tři čtvrtletí 2011 konsolidovaný čistý zisk (IFRS) o 15,4 % na 9,56 mld. Kč Česká spořitelna vykázala za tři čtvrtletí 2011 neauditovaný

Více

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí

Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí TISKOVÁ ZPRÁVA Vídeň, 31. července Erste Bank: výrazné zvýšení zisku v prvním pololetí Hlavní události 1 : Čistý úrokový výnos vzrostl z 1 369,5 mil. EUR na 1 481,8 mil. EUR (+8,2 %) Čisté příjmy z poplatků

Více

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003

PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 31. PROSINCE 2003 PATRIA FINANCE, A. S. A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka 31. prosince 2003 31. prosince 2002 Úrokové výnosy 4 14 317 24 767 Úrokové náklady 4-8

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků

Cesta k novým trhům. Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Cesta k novým trhům Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV hájí obchodní zájmy České republiky v

Více

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014

Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Mexiko - možnosti obchodní a technologické spolupráce pro české firmy 20. března 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků Vládní program na podporu exportu

Více

E M B A R G O do 7.30

E M B A R G O do 7.30 Tisková zpráva Praha, 30.dubna 2009 E M B A R G O do 7.30 Provozní zisk České spořitelny za 1. čtvrtletí 2009 meziročně vzrostl o více než 10 % na 6,27 mld. Kč, konsolidovaný čistý zisk mírně klesl o necelých

Více

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU

v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17 660 02 Brno - střed Pololetní zpráva zpracovaná k 30. červnu 2009 v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém EU Podpis statutárního orgánu OHL

Více

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008

Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Vývoj státního dluhu, dluhu veřejných rozpočtů, státního rozpočtu ČR a HDP v letech 1993-2008 Ing. Josef Palán Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut studie č. 2.091

Více

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004

PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 PATRIA FINANCE, a.s. Výroční zpráva 2004 25. března 2005 1 2 3 OBSAH Zpráva představenstva 3 Rozvaha 4 Výkaz zisku a ztráty 6 Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 7 Příloha k účetní závěrce 8 Zpráva

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu

(dd/mm/rrrr) Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 23/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu

Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Česká exportní banka Spolehlivý finanční partner exportu Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních zákazníků 1 Vládní program na podporu exportu České republiky MPO EGAP ČEB CzechTrade MZV

Více

Informace platné k datu

Informace platné k datu I. Seznam údajů o povinné osobě, složení společníků nebo členů, struktuře konsolidačního celku, jehož je součástí, o činnosti a finanční situaci - k Příloze č. 10 k vyhlášce 163/2014 Sb. Datum uveřejnění

Více

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014)

Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji (září 2014) Hlavní tendence průmyslu ČR v roce 2013 a úvahy o dalším vývoji V roce 2012 a na začátku roku 2013 došlo vlivem sníženého růstu

Více

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva

J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. Pololetní zpráva 2004 PROFIL SPOLEČNOSTI Název J&T ASSET MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. IČ 47 67 26 84 Rejstříkový soud Městský soud v Praze,

Více

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů

Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů Tisková zpráva 25. února 2011 Erste Group zvýšila čistý zisk za rok 2010 o 12,4 % na 1 015,4 mil. EUR díky silnému provoznímu zisku a poklesu rizikových nákladů HLAVNÍ UDÁLOSTI: Erste Group zaznamenala

Více

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora

17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001. Obsah F-2. Výrok auditora 17.1 Nekonsolidované výkazy a příloha k účetní závěrce dle CAS k 31.12.2001 Obsah Výrok auditora F-2 Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS Nekonsolidovaný výkaz zisků a ztrát Nekonsolidovaná

Více

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002,

501/2002 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 6. listopadu 2002, 501/2002 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 6. listopadu 2002, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými

Více

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12

Obsah. Zpráva představenstva 4. Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10. Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Zpráva o činnosti J&T FINANCE GROUP za rok 2014 Obsah Obsah Zpráva představenstva 4 Zpráva nezávislého auditora pro akcionáře společnosti J&T FINANCE GROUP SE 10 Konsolidovaný výkaz zisku a ztráty 12 Konsolidovaný

Více

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012

Čtvrtletní přehled za leden až březen 2012 Čtvrtletní přehled za leden až březen Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu (vč. dopočtů), dosáhl v prvním čtvrtletí roku obrat zahraničního obchodu v běžných

Více

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky.

Výkaz zisku a ztráty, podrozvaha a příloha jsou nedílnou součástí účetní závěrky. ROZVAHA 31. PROSINCE 2008 Pozn. 31. prosince 2008 Hrubá Čistá částka Úprava částka AKTIVA 1. Zlato 3 796 0 796 809 2. Pohledávky vůči Mezinárodnímu měnovému fondu 4 24 707 0 24 707 24 209 3. Pohledávky

Více

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008

Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 Telefónica O2 Czech Republic - Finanční výsledky za rok 2008 24. února 2009 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2008, připravené v souladu

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii

3. Nominální a reálná konvergence ČR k evropské hospodářské a měnové unii . Nominální a reálná konvergence k evropské hospodářské a měnové unii Česká republika podle výsledků za rok a aktuálně analyzovaného období (duben až březen ) plní jako jediná ze čtveřice,, a tři ze čtyř

Více

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016

PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 PEGAS NONWOVENS SA ZPRÁVA ZA 1. ČTVRTLETÍ 2016 26. května 2016 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2016 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

Česká exportní banka, a.s. Informace o podpořeném financování za rok Obsah:

Česká exportní banka, a.s. Informace o podpořeném financování za rok Obsah: Informace o podpořeném financování za rok 2013 Obsah: 1. Základní údaje o České exportní bance, a.s. 1.1 Vlastnická struktura 1.2 Předmět činnosti 1.3 Poslání České exportní banky, a.s. 2. Vyhodnocení

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 02/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 02/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Říjen 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Říjen 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem listopadu stouply spotřebitelské ceny v říjnu o 4,0 procenta meziročně, což

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2009 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Prosinec 2009 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna vzrostly spotřebitelské ceny během prosince o 0,2 procenta. V meziročním

Více

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12

I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3. I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11. II.1 Organizaèní schéma 12 1998 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO GUVERNÉRA ÈNB 1 I. ZPRÁVA O HOSPODAØENÍ ÈNB 3 I.1 Bilance ÈNB, úèetní závìrka, zpráva auditora 5 II. ORGANIZAÈNÍ ZMÌNY 11 II.1 Organizaèní schéma 12 III. MÌNOVÁ

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 01/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 01/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007

BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 BANKOVNÍ STATISTIKA Únor 2007 OBSAH I. BILANCE Bilance obchodních bank 1 3 II. VKLADY Stav vkladů a úvěrů přijatých od klientů 4-13 Vklady a úvěry přijaté od klientů podle skupin bank 14 III. ÚVĚRY Stav

Více

Nové výzvy mimounijních trhů

Nové výzvy mimounijních trhů Nové výzvy mimounijních trhů odborný seminář Ministerstva zemědělství ČR a Potravinářské komory ČR Praha, 14. listopadu 2014 Česká exportní banka Klíčový partner českých exportérů a jejich zahraničních

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Červenec 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Červenec 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Po růstu o 3,5 procenta v červnu vzrostly spotřebitelské ceny v červenci meziročně o 3,1 procenta. Vývoj

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 04/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 04/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013

Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 Domácnosti v ČR: příjmy, spotřeba, úspory a dluhy 1993-2012 Červen 2013 6. Zadluženost českých domácností 6.1. Úvěry domácnostem od bank Dominance úvěrů na bydlení Zadluženosti českých domácností dominují

Více

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů

STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 2 Vymezení některých pojmů STATUT KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s. 1 Základní údaje o Fondu 1. Název Fondu zní: KB vyvážený důchodový fond KB Penzijní společnosti, a.s.. 2. Zkrácený název Fondu zní: KB vyvážený

Více

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ

4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ Výroba usní a souvisejících výrobků 4. CZ-NACE 15 - VÝROBA USNÍ A SOUVISEJÍCÍCH VÝROBKŮ 4.1 Charakteristika odvětví V roce 2009 nahradila klasifikaci OKEČ nová klasifikace CZ-NACE. Podle této klasifikace

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Duben 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Duben 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Ministerstvo financí zvýšilo koncem dubna odhad letošního tempa růstu české ekonomiky na 5,3 procenta z 5,0

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 05/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 05/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S.

CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. CONQUEST ENTERTAINMENT A.S. 31. března 2013 Výroční zpráva 2012 Obsah S L O V O P Ř E D S E D Y D O Z O R Č Í R A D Y.... 2 S L O V O P Ř E D S E D Y P Ř E D S T A V E N S T V A... 3 S T R U K T U R A

Více

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s.

k 30.6.2014 EFEKTA CONSULTING, a.s. Informace dle vyhlášky č. 23/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrových družstev a obchodníků s cennými papíry pravidla obezřetného podnikání. k 30.6.2014 I. Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s.

Pololetní zpráva. za první pololetí roku 2007. Raiffeisenbank a.s. Pololetní zpráva za první pololetí roku 2007 Komentář k výsledkům k 30.6.2007 v prvním pololetí letošního roku naplno odstartovala proces integrace s ebankou. Od počátku roku fungují pro obě banky téměř

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Únor 2010 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Únor 2010 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem února vzrostly spotřebitelské ceny během ledna o 1,2 procenta. V meziročním

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční nástroje a rizika s nimi související CENNÉ PAPÍRY Dokumentace: Banka uzavírá s klientem standardní smlouvy dle typu kontraktu (Komisionářská smlouva, repo smlouva, mandátní smlouva). AKCIE je

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 06/2016 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 06/2016 Obsah Příliv zahraničních investic... 2 Polské přímé investice v zahraničí... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

Vládní program na podporu exportu České republiky

Vládní program na podporu exportu České republiky Vládní program na podporu exportu České republiky Ministerstvo průmyslu a obchodu EGAP hájí obchodní zájmy České republiky v EU, WTO, OECD podílí se na odstraňování obchodních bariér podporuje českou oficiální

Více

2006 EGAP Výroční zpráva

2006 EGAP Výroční zpráva EGAP 2006 Výroční zpráva Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 02 OBSAH 03 04 06 07 09 10 10 13 21 22 24 25 27 28 29 32 40 42 44 50 50 52 54 56 59 60 104 106 108 109 Úvodní slovo generálního

Více

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18

3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin 3. Výroba oděvů, zpracování a barvení kožešin OKEČ 18 3.1. Charakteristika odvětví Odvětví výroby oděvů, zpracování a barvení kožešin je náročné na pracovní síly

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování

Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13. Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní závěr z kontrolní akce 15/13 Státní dluh a výdaje na jeho financování Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále jen NKÚ ) na rok 2015 pod číslem

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 09/2013 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 09/2013 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Polské zahraniční investice... 2 Inflace... 2 Průmyslová

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 2007 Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2008 Obsah ÚVOD 3 Aktiva O nás 3 Závazky a vlastní kapitál 10 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Výnosy, náklady, zisky a

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI.

Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. Pololetní zpráva standardního otevřeného podílového fondu obhospodařovaného Investiční společností České spořitelny, a.s., za období I. - VI. 2005 Základní informace Datum Informace ke dni 30.6.2005 IČ

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY

ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ROČNÍ ZPRÁVA O VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 2010 V Praze dne 23. března 2011 Ing. Miroslav Singer, Ph.D. guvernér České národní banky OBSAH OBSAH I. ÚVOD 1 II. NÁKLADY A VÝNOSY 2 II.

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR

ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA HOSPODAŘENÍ VYBRANÝCH MIMOROZPOČTOVÝCH FONDŮ ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Eva Bukáčková VEDOUCÍ PRÁCE: doc. Ing. Jaroslav Pilný,

Více

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) #

Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Inflace, devizový kurs a translační devizová expozice (teoretické aspekty) # Jaroslava Durčáková Vývoj kursu české koruny k americkému dolaru a k euru v posledních deseti letech zřejmě mnoho firem přesvědčil

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Září 2012 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Investiční oddělení Září 2012 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika V září vzrostly spotřebitelské ceny meziročně o 3,4 procent po růstu o 3,3 procent v srpnu. Vývoj inflace byl

Více

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S.

INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. INFORMACE O VOLKSBANK CZ, A.S. k 30. září 2012 Obsah: ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA Informace o bance Informace o činnostech banky Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami, v nichž je banka většinovým společníkem

Více

Československá obchodní banka, a. s.

Československá obchodní banka, a. s. Československá obchodní banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydané v rámci

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2015 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost.

Trh. Tržní mechanismus. Úroková arbitráž. Úroková míra. Úroková sazba. Úrokový diferenciál. Úspory. Vnitřní směnitelnost. Slovník pojmů Agregátní poptávka Apreciace Bazický index Běžný účet platební bilance Cena Cenný papír Cenová hladina Centrální banka Centrální košová parita Ceteris paribus Černý trh Čistá inflace Daň

Více

Artesa, spořitelní družstvo

Artesa, spořitelní družstvo Výroční zpráva 2013 Artesa, spořitelní družstvo 3 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 3 Obsah SLOVO MÍSTOPŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA... 4 ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ UKAZATELE... 5 REGULATORNÍ KAPITÁL DLE PRAVIDEL ČESKÉ

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Leden 2007 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Leden 2007 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Česká republika má konečně vládu. Poslanecká sněmovna dala v lednu, osm měsíců po parlamentních volbách, důvěru

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 EUR s dobou trvání programu 30 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Měsíční přehled č. 09/00

Měsíční přehled č. 09/00 Měsíční přehled č. 09/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v září obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 197,8 mld.kč, čímž stoupl v

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014:

- 1 - Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: - 1-1 Makrodata v ČR zveřejněná v srpnu 2014: Průmyslová produkce za červen rostla o 8,1% y/y Maloobchodní tržby za červen vzrostly o 8,2% y/y Nezaměstnanost v červenci stagnovala na úrovni 7,4% Inflace

Více

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS

1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt. 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu AD AS Makroekonomie (Bc) LS 2005/06 Podkladové materiály na cvičení 1) Úvod do makroekonomie, makroekonomické identity, hrubý domácí produkt 2) Celkové výdaje, rovnovážný produkt (model 45 ), rovnováha v modelu

Více

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond

GE Money Balancovany Investment Fund. GE Money Balancovaný Fond VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Základní údaje Název Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce GE Money Balancovany Alap* GE Money

Více

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02

MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI. TOMA, a.s. se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 MEZITÍMNÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI se sídlem tř. Tomáše Bati, Otrokovice 765 02 ZA OBDOBÍ 7-11/2014 (neauditovaná, nekonsolidovaná) podle 119 a) z.č. 256 / 2004 Sb. Zákona o podnikání na kapitálových

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze dne 26. 2. 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Skupina ČSOB meziročně zvýšila čistý zisk bez jednorázových vlivů o 10 % Čistý zisk za rok 2006 překročil 9,5 miliardy Kč 1 Aktiva pod správou vzrostla meziročně

Více

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C

F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 O L T E R M & T D O L O M O U C F I N A N Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 OLTERM & TD OLOMOUC Vybraná finanční data za poslední tři roky Rozvaha (v tis. Kč) 1999 2000 2001 Stálá aktiva 383 986 451 208 463 867 Oběžná aktiva 82 315 86 226 59

Více

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu

Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu Aktualizovaná strategie řešení kurzových dopadů devizových příjmů státu 1. Úvod do problému Strategie řešení kursových dopadů přílivu kapitálu z privatizace státního majetku a z dalších devizových příjmů

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč)

VÝROČNÍ ZPRÁVA. ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Rok končící 31. prosincem 2004 (v tisících Kč) VÝROČNÍ ZPRÁVA ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. Úvodní slovo předsedy představenstva a ředitele společnosti Naše společnost ABN AMRO Asset Management (Czech), a.s. má za sebou nelehký rok 2004,

Více

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT

KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT KB AMETYST FLEXI ZJEDNODUŠENÝ STATUT SKIPCP odpovídající evropským normám ČÁST A STATUTÁRNÍ ÚDAJE STRUČNÁ PREZENTACE: KÓD ISIN: FR0010510552 NÁZEV: KB AMETYST FLEXI

Více

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

STATUT. Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. STATUT Sirius Investments, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. OBSAH Vymezení pojmů... 3 Část I. Obecné náležitosti... 4 1 Základní údaje o investičním fondu... 4 2 Obhospodařovatel...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Prosinec 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Prosinec 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem ledna poklesly spotřebitelské ceny během prosince o 0,3 procenta. V meziročním

Více

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014

ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 ING Investment Management (C.R.), a.s. IČO: 25102869 Informace k 31.3.2014 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev

Více

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA

Pražská energetika, a.s. SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA SAMOSTATNÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA DLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ PRO ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ A ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2014 Výkaz zisku a ztráty (tis. Kč) Pozn. Výnosy z prodané elektřiny a plynu

Více

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management

Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Zpráva z trhů za srpen 2013 od společnosti ING Investment Management Devizové trhy Česká koruna v průběhu minulého měsíce mírně posilovala s tím, jak se trh více uklidňoval ohledně možné intervence. Ačkoli

Více

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012

Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze. Makroekonomické informace 9/2012 Oddělení propagace obchodu a investic Velvyslanectví PR v Praze Makroekonomické informace 9/2012 Obsah Příliv přímých zahraničních investic... 2 Inflace... 2 Průmyslová produkce... 3 Nezaměstnanost...

Více

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika

Investiční oddělení ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ. Listopad 2008 MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ. Česká republika Investiční oddělení Listopad 2008 ZPRÁVA Z FINANČNÍCH TRHŮ MAKROEKONOMICKÝ VÝVOJ Česká republika Podle údajů zveřejněných začátkem prosince poklesly spotřebitelské ceny během listopadu o 0,5 procenta.

Více

IV. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU

IV. ROZDĚLENÍ HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU OBSAH OBSAH I. ÚVOD 1 II. NÁKLADY A VÝNOSY 2 II. 1 Shrnutí 2 II. 2 Oblast měnová 3 II. 2. 1. Provádění měnové politiky 3 II. 2. 2. Správa devizových rezerv 5 II. 2. 3. Kurzové rozdíly 6 II. 2. 4. Klientské

Více

předmětu MAKROEKONOMIE

předmětu MAKROEKONOMIE Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Přednášející: doc. Ing. Božena Kadeřábková, CSc. Úvod do makroekonomie a hrubý domácí produkt, model 45 1. Úvod do makroekonomie, pojem

Více

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003

OBSAH. Česká pojišťovna a.s. Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 Konsolidovaná účetní závěrka pro rok končící 31. prosincem 2003 Obsah konsolidované účetní závěrky pro rok končící 31. prosincem 2003 OBSAH Obsah...2 Konsolidované finanční výkazy...8 Konsolidovaná rozvaha...9

Více

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem.

ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení. (1) Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. 6/1993 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 17. prosince 1992 o České národní bance ve znění zákonů č. 60/1993 Sb., č. 15/1998 Sb., č. 442/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb., zákonů č. 482/2001

Více

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010

ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ. Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Kontaktní pracoviště FADN CZ ZEMĚDĚLSKÁ ÚČETNÍ DATOVÁ SÍŤ FADN CZ Výběrové šetření hospodářských výsledků zemědělských podniků v síti FADN CZ za rok 2010 Samostatná příloha ke Zprávě o stavu zemědělství

Více

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu

Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Allianz penzijní fond, a. s. Výroční zpráva 2001 Vývoj složení zákazníků Allianz penzijního fondu Počet klientů Allianz penzijního fondu, a. s., vzrostl v roce 2001 o 6 %; výrazný nárůst o 11 % zaznamenali

Více

Shrnutí látky EBF 1 a 2

Shrnutí látky EBF 1 a 2 Shrnutí látky EBF 1 a 2 Ekonomika a řízení subjektů finančních služeb 1. ročník zimní semestr Přednáška 1-2004 Úvod do předmětu Finančně řídit banku znamená neustále nastavovat složení aktiv a pasiv tak,

Více

Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00. Identifikační číslo: 28428943. Kód banky: 2210. Telefonické spojení: +420 236 073 757

Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00. Identifikační číslo: 28428943. Kód banky: 2210. Telefonické spojení: +420 236 073 757 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Obchodní firma: Evropsko-ruská banka, a.s. Sídlo: Praha 5, Štefánikova 78/50, PSČ 150 00 Identifikační číslo: 28428943 Právní forma: Předmět podnikání: akciová společnost bankovní činnost

Více