1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s. 5"

Transkript

1 11

2 22

3 Obsah Úvod s Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti s Výchova k podnikání ve školách s Současný stav výchovy k podnikání na základních školách s Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení žáků obsah a metodika s Podnikání, podnikavost a žádoucí kompetence s Rozvoj klíčových kompetencí jako důležitý faktor výchovy k podnikání s Model simulačních her Business Games I s Informační a metodická podpora realizace výchovy k podnikání informační management s Použitá literatura a prameny s Přílohy s. 20 Příloha č. 1: Goscan TESTOVÝ MATERIÁL Příloha č. 2: CESTOVNÍ KANCELÁŘ Příloha č. 3: ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Příloha č. 4: ZŘÍZENÍ SPROTOVNÍHO CENTRA 8. Poznámky s. 38 Pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš

4 Úvod Podnikání je především způsob myšlení. Zahrnuje motivaci a schopnost jedince - buď samostatně nebo v rámci organizace - rozpoznat příležitosti a sledovat je s cílem vytvořit něco nového nebo dosáhnout hospodářského úspěchu. Vyžaduje kreativitu nebo inovace, aby bylo možné vstoupit a konkurovat na stávajících trzích, popřípadě tyto trhy změnit nebo dokonce vytvořit trhy nové. Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Důraz na podnikavost jako hybnou sílu evropského růstu a inovací vyjádřil již Lisabonský summit v roce Podnikavost byla shledána jednou z klíčových kompetencí, které jsou pro uspokojivý život a práci ve společnosti znalostí nezbytné. Rozvoj kompetencí k uplatňování podnikatelského přístupu již v rámci počátečního vzdělávání se tak stává prioritou vyjádřenou evropskými iniciativami i potřebami každodenní praxe. Tyto závěry potvrdila i zpráva skupiny Evropské komise Education for Entrepreneurship (2004), zdůrazňující navíc, že podpora rozvoje podnikatelských kompetencí by měla mít své místo na všech úrovních vzdělávacího systému. Zpráva, opírající se o komparativní analýzu rozvoje podnikatelských kompetencí v evropských vzdělávacích systémech, současně reaguje na dlouhodobou absenci systematické podpory rozvoje těchto kompetencí, včetně chybějící přípravy pedagogů. Poukazuje na nezbytnost opravdového přístupu k realizaci podpory podnikavosti, spočívající nejen v integraci tematiky do školního kurikula, ale i v docílení žádoucích změn v metodách výuky, změn ve školním klimatu, a to směrem k prostředí podněcujícím kreativitu a iniciativnost žáků, k prostředí vzájemného respektu a tvůrčí partnerské spolupráce žáků a pedagogů. V podmínkách měnící se Evropy je zřejmé, že výchova k podnikavosti v mnohém přesahuje dimenzi uplatnitelnosti na trhu práce, a ve svém důsledku se promítá i do schopnosti plnohodnotného naplňování osobního života i aktivního občanství. Stejně jako v mnoha evropských zemích i v ČR se dnes potýkáme s problémem připravenosti pedagogů na tyto nové podmínky a požadavky. Cílem tohoto materiálu je přispět ke zmírnění uvedeného deficitu, poskytnout základní obsahový a metodický návod, jak problematiku podpory podnikavosti a podnikání zohlednit ve výchovně vzdělávacím procesu. Přitom je třeba mít na zřeteli, že nezbytným předpokladem efektivní přípravy v tomto směru je uplatňování komplexního přístupu v pedagogickém působení na žáky, využívání aktivizačních výukových strategií, uplatňování nadpředmětových přístupů podporujících samostatnost a iniciativnost žáků, zprostředkování kontaktů žáků s podnikatelskou praxí a podobně. Předpokládáme, že jednotlivé části této metodiky mohou být upravovány na základě zkušeností průběžně získávaných v rámci pilotního ověřování. Do budoucna je třeba mít na zřeteli, že vývoj koncepce odborného vzdělávání, informačních a poradenských systémů v oblasti vzdělávání i metod výuky a práce učitele musí systémově reagovat na rostoucí význam rozvoje podnikavosti a měnící se roli pedagogů ve vzdělávacím procesu. 44

5 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti Aby bylo možné uskutečnit cíle znovu zahájené lisabonské strategie, musí Evropa klást hlavní důraz na znalosti a inovace. Důležitou součástí tohoto úsilí je napomáhání vzniku výraznější podnikatelské kultury u mladých lidí a ve školním vzdělávání. Odborníci se shodují, že podnikání dnes již přerostlo svůj původní ekonomický význam. Příznivé podnikatelské klima ve společnosti přispívá k rychlejšímu tempu jejího rozvoje, poskytuje nové příležitosti pro uplatnění znevýhodněných na trhu práce, mezi nimi žen (možnost vyšší svobody při harmonizaci plnění pracovních a rodinných povinností), je prostředkem k integraci některých sociálních skupin (imigranti, národnostní menšiny). V podnikání je tak stále více spatřován účelný nástroj sociální koheze. Vedle toho jsou hlavní přínosy podnikání spatřovány v několika dalších ohledech: Podnikání vytváří pracovní místa a je generátorem rozvoje. Stále více se ukazuje, že to nejsou velké podniky, které vytvářejí většinu pracovních míst, ale podniky malé. Země s intenzivnějšími podnikatelskými aktivitami vykazují výraznější trendy klesající nezaměstnanosti. Výzkumné práce dokazují, že podnikání má příznivý dopad na hospodářský růst. Podnikání je rozhodující faktor konkurenceschopnosti. Nové podnikatelské projekty (ať v rámci nově vznikajících nebo existujících podniků) významně zvyšují produktivitu, zvyšují konkurenční tlak, a tak v důsledku přispívají k vyšší potřebě zavádění inovací a zvyšování efektivnosti. Tím posilují konkurenční potenciál celého hospodářství. Podnikání uvolňuje lidský potenciál. Podnikání dává prostor pro seberealizaci, pro dosažení lepší ekonomické situace i sociálního statusu. Šetření prokazují, že řada lidí při vstupu do podnikání dává přednost jiným než materiálním motivům jde zejména o vyšší osobní nezávislost, touhu realizovat se v určité profesní oblasti, vnímají možnost podnikání jako životní výzvu. Rovněž spokojenost s prací je u podnikatelů vyšší než u závislých zaměstnanců. Podnikání umí reflektovat a podporovat společenské zájmy. Podnikatelé jsou hnací silou tržního hospodářství. Společenský vývoj a tlak vede řadu podniků k uplatňování strategií sociální a ekologické odpovědnosti. Podnikání může kromě toho sehrát efektivní úlohu při rozvoji služeb např. v oblasti vzdělávání, sociálních služeb atd. Využívání podnikatelských principů ve veřejném sektoru může přispívat k jeho zefektivňování. Evropská unie dnes deklaruje úsilí o vybudování podnikavé společnosti, v níž má podnikavý životní způsob vysokou společenskou hodnotu. K tomu identifikovala tři rámcové priority, jak tohoto cíle dosáhnout. Tři rámcové priority pro realizaci společnosti podnikání: Odstranit překážky při zakládání a rozvoji podniků (jde zejména o zlepšování vnitřního trhu a odbourávání byrokracie, zlepšení přístupu k finančním prostředkům a kvalifikovaným pracovním silám, sdílení a transfer zkušeností a spolupráci v klastrech a v sítích, v přístupu k technologiím a novým poznatkům, v rozvoji kompetencí potřebných pro adaptabilitu na měnící se podmínky, v cílené podpoře některých skupin podnikatelů příslušníků etnickým menšin atd.). Uvést do rovnováhy rizika a přínosy podnikání - legislativními úpravami zvyšovat ochotu (potenciálních) podnikatelů podstupovat riziko založení nebo rozšíření podniků. Budovat společnost, která oceňuje podnikavost zvyšovat atraktivitu podnikání jako životního stylu pro mladé. Mladí lidé by měli přicházet do styku se světem podnikatelů, měli by být vzděláváni v problematice podnikání a připravováni v oblasti rozvoje podnikatelských kompetencí. V cílených kampaních by měly být propagovány modelové role a příklady podnikatelských úspěchů. Mladí lidé by měli být seznámeni s příběhy úspěšných podnikatelů, měl by jim být osvětlován jejich přínos pro společnost. Kampaně tohoto druhu by měly probíhat ve spolupráci s těmi, kteří se mohou nějak podílet na podpoře budoucích podnikatelů - například se školami, místními společenstvy, médii atd. Vzdělávací systém může podpořit podnikatelské iniciativy zejména zprostředkováním příslušných kompetencí a kontakty s praxí. V rámci British Household Survey se prokázalo, že lidé, kteří měli osobní zkušenosti s podnikáním, ať už prostřednictvím přátel, rodinných příslušníků nebo vzdělávání, spíše uvažovali o založení podniku než ti, kdo takové zkušenosti neměli. Kdo zná nějakého mladého podnikatele, ten do podnikání vstupuje třikrát až čtyřikrát častěji. (Podnikání v Evropě, Zelená kniha, 2003) 55

6 2. Výchova k podnikání ve školách Výchova k podnikání je zakotvena v Lisabonském procesu, který stanovil rozvíjení podnikatelského myšlení jako jednu z hlavních priorit. Vzdělání a odborná příprava by měly vést k pochopení termínu podnikavost v jeho nejširším smyslu tedy jako zájem hledat řešení problémů, odhodlání věnovat čas a úsilí tomu, aby člověk něco dokázal, ochota angažovat se a nést srozumitelné riziko. Znalostní společnost a ekonomika založená na službách nabízejí milionům občanů každého věku nesčetné nové příležitosti začít podnikat. Tuto možnost by studenti i zkušení dospělí měli považovat za reálnou a žádoucí. V posledních deseti letech se stále více klade důraz na to, jak je důležité rozvíjet nové formy práce a podnikání v těsném vztahu k místním potřebám či konkrétním odvětvím. Uznává se také jejich potencionální vliv na snižování nezaměstnanosti. Rozvoj podnikatelské kultury je proto důležitý pro jedince i pro ekonomiku a společnost jako celek. Podpora vzdělávání k podnikání a samostatné výdělečné činnosti je i jedním z cílů formulovaných ve směrnicích zaměstnanosti pro rok Ve vzdělávání žáků škol existují především dva klíčové problémy, které je třeba řešit: posilování individuální iniciativy a tvořivosti ve vzdělávacích systémech s cílem rozvíjet podnikatelské myšlení zprostředkování dovedností potřebných k založení a provozování podniku. Z těchto důvodů se ve vzdělávacím obsahu škol doporučuje posílit učivo na podporu podnikání a rozvoje podnikavosti žáků Současný stav výchovy k podnikání na základních školách O výuce k podnikatelským kompetencím v ČR se v podstatě zatím nedá hovořit. V rámci reformy základního školství však jednotlivé školy vytváří své školní vzdělávací programy, kde se objevují i pro podnikání užitečné kompetence. Níže uvádíme příklad aplikace, která vychází z konkrétní hry na podnikání. Rozvíjené klíčové kompetence Jazyk a jazyková komunikace na aktuálních příkladech z médií učí žáky vnímat mluvený i psaný projev, všímat si jeho stavby i využitých výrazových prostředků. Seznamuje žáky se základními pravidly komunikace (zvl. veřejné), dialogu a argumentace. Informační a komunikační technologie - učí žáky využívat tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Obrací pozornost k věcné správnosti a přesnosti sdělení (jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí) a vede tak k návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Kompetence k učení - žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti, kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých. Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Kompetence k podnikavosti - uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace. Projektové vyučování Je to metoda, která podporuje globální pohled dítěte na svět právě integrací učiva. Řeší se zde praktické úkoly a rozvíjí se vědomosti a dovednosti nejširšího spektra. Jde o metodu, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. 66

7 Projekty mohou mít různý rozsah, různou délku, mohou být realizovány celou školou nebo pouze určitou částí (ročník, předmět), krátkodobé, střednědobé, ale i dlouhodobé. Vše záleží na iniciativě škol, respektive jednotlivých učitelů. Současná školská praxe Náplň a zaměření předmětu Volba povolání se nejvíce promítá do tematického okruhu Svět práce, který je součástí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Z této vzdělávací oblasti musí škola do ŠVP povinně zařadit tematický okruh Svět práce, dále vybírá z nabídky RVP ZV minimálně jeden další tematický okruh. Jako nejvhodnější se jeví zařazení tohoto předmětu do osnov pro osmý a devátý ročník ZŠ, kdy žáci stojí před volbou svého dalšího profesního či studijního zaměření. Charakteristika předmětu Volba povolání Předmět Volba povolání se výrazně podílí na utváření a rozvíjení dovedností žáků plánovat si významné životní kroky, stanovovat si alternativní životní cíle, nacházet efektivní způsoby dosahování zvolených cílů a konstruktivně se vyrovnávat s osobním neúspěchem. Volba povolání je předmět, který žákům základních škol poskytuje prostor pro poznávání sebe sama, pro kvalifikované rozhodování o svém budoucím povolání a zároveň je vybavuje dovednostmi, jež budou moci využívat v celém svém životě. Pokouší se překročit horizont pouhého rozhodování žáků o volbě profesního zaměření tím, že jim poskytuje návody na uplatnění rozhodovacích procedur i v životních situacích nesouvisejících s volbou povolání. Pomáhá tak žákům při budování a upevňování jejich širší životní orientace. Spolu s tím rozvíjí komunikativní dovednosti žáků, upevňuje jejich schopnost autoprezentace potenciálním zaměstnavatelům a zvyšuje kulturu jejich osobního projevu. Cíle předmětu Volba povolání Předmět Volba povolání si klade za cíl vypěstovat u žáků dovednosti nezastupitelné při rozhodování o důležitých životních krocích a při plánování vlastní budoucnosti. Výrazněji se zaměřuje na utváření a rozvíjení těch praktických dovedností a žádoucích osobních vlastností žáků, které jsou předpokladem pro jejich budoucí úspěšné začlenění do pracovního života. Připravuje žáky na přechod ze základní školy na školu střední a do zaměstnání, učí je přebírat osobní zodpovědnost za vlastní rozhodování a bez negativních důsledků přecházet z jedné životní fáze do druhé, rozvíjí jejich samostatnost při rozhodování a upevňuje jejich adaptační schopnosti v nezvyklých životních situacích. Předmět rozšiřuje poznatky žáků o světě práce, přibližuje jim charakteristické znaky konkrétních povolání, existující pracovní příležitosti i reálné možnosti uplatnění absolventů základní školy na trhu práce, poskytuje jim dostatek příležitostí pro to, aby se naučili realisticky poznávat vlastní přednosti, možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním. Učí žáky orientovat se v důležitých profesních informacích a na základě dostupných informací se správně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, koriguje jejich představy a očekávání ve vztahu k vybranému povolání a ukazuje jim vhodné cesty vedoucí k dosažení stanovených profesních cílů. Obsah učiva předmětu Volba povolání Obsah předmětu Volba povolání by měl být sestaven tak, aby se věnoval následující problematice: Sebepoznání - žáci si uvědomí nutnost poznání své osobnosti pro správnou volbu povolání; Rozhodování - žáci se naučí rozumně volit z daných možností; Akční plánování - žáci se postupně učí plánovat důležité životní kroky; Adaptace na životní změny - žáci si uvědomí nevyhnutelnost změn v životě; Možnosti absolventa základní školy - žáci získají přehled o nabídkách vzdělávání, profesní přípravy a zaměstnání; Informační základna pro volbu povolání - žáci se naučí vyhledávat, třídit a správně využívat potřebné informace; Orientace v důležitých profesních informacích - žáci se naučí využívat důležité informace o různých povoláních a profesích; Rovnost příležitostí na trhu práce - žáci se naučí čelit profesní diskriminaci; Svět práce a dospělosti - žáci si uvědomí, co od nich potenciální zaměstnavatelé mohou očekávat. 77

8 Při výběru obsahových prvků je třeba respektovat psychologické zvláštnosti žáků a výuku plánovat a organizovat v souladu s jejich rozvojovými a poznávacími možnostmi. Všechny výše uvedené okruhy je možné vzájemně kombinovat a vhodnou obměnou forem a metod práce průběžně opakovat. Jelikož si žáci v průběhu výuky osvojují důležité dovednosti, je nutné v největší míře akcentovat praktickou orientaci obsahových prvků a při jejich prezentaci využívat činnostní a aktivizační vyučovací metody. Veškeré dovednosti by měli žáci získávat v rozmanitých činnostech; v této souvislosti se doporučuje střídání jednotlivých činností a časté zařazování skupinové a týmové práce. V průběhu činnosti by žáci měli získávat zkušenost s praktickou aplikací poznatků na modelových příkladech a s řešením problémových úkolů. Důležitým prvkem výuky je prevence negativních životních postojů a psychických selhání žáků v případě neúspěchu v povolání či v osobním vztahu a nácvik různých způsobů chování, jednání a reagování v životních situacích spojených se vstupem do zaměstnání. Získávání klíčových kompetencí v předmětu Volba povolání Se zřetelem k vývojovým možnostem a předpokladům žáků by měl předmět Volba povolání vytvářet příležitosti a podmínky pro to, aby se u žáků vytvářely všechny klíčové kompetence od klíčové kompetence k učení až po klíčovou kompetenci pracovní. Na to jsou nastaveny cíle předmětu, aby žáci: získali pro život významné dovednosti spojené s realistickým sebepoznáním, správným rozhodováním a s mezilidskou komunikací v situacích souvisejících s volbou povolání a vstupem do zaměstnání; naučili se prakticky využívat poznatky z oblasti sebepoznávání, rozhodování a plánování vlastní budoucnosti při vytyčování a dosahování stanovených životních cílů a při zvažování důležitých životních kroků; uvědomili si podstatný podíl vlastní odpovědnosti při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodného povolání, jakož i důsledky jiných závažných životních rozhodnutí; osvojili si základní prvky techniky a strategie metody akčního plánování, naučili se je v praxi používat a dokázali akčního plánování využívat při rozhodování o volbě budoucí profesní orientace a o výběru vhodného povolání; naučili se poznávat a realisticky hodnotit své silné a slabé stránky osobnosti, přednosti a osobní předpoklady a poznali možnosti a omezení ve vztahu k vybraným povoláním i strategie vedoucí k osobnostnímu a profesnímu růstu; aktivně se seznámili s charakteristikami frekventovaných povolání, s učebními plány, profilujícími předměty a požadavky zvolených škol na určité vědomosti, dovednosti a schopnosti uchazečů; pochopili souvislost mezi požadavky na výkon vybraného povolání, svými reálnými osobními předpoklady a schopnostmi a konkrétními možnostmi výběru vhodného povolání a profesního uplatnění; naučili se samostatně vyhledávat, hodnotit a využívat informace důležité při rozhodování o volbě budoucího profesního zaměření, orientovat se v různých informačních zdrojích a zvažovat jejich důležitost; uměli si poradit v zátěžových situacích spojených s jejich přechodem ze základní školy na školu střední a do zaměstnání a s případným neúspěchem ve vybraném povolání, případně při přípravě na povolání; uvědomili si nutnost dále na sobě pracovat bez ohledu na již dosažený stupeň vzdělání; získali do svého souboru vlastností, schopností, dovedností, postojů a hodnot především správnou komunikaci, kooperaci a kompetence občanské, sociální a interpersonální, pracovní a naučili se řešit problémy. Očekávané výstupy Žák: - se orientuje v pracovních činnostech vybraných profesí; - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy; - využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání; - prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce. Učivo Učivo, tak jak je uvedeno v RVP ZV, škola rozšířila o další možnosti: hry, cvičení, testy a případové studie na sebepoznání, rozhodování, adaptaci a plánování; trh práce = povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; kvalifikační a zdravotní předpoklady; rovnost příležitostí na trhu práce; 88

9 volba profesní orientace = základní principy, osobní zájmy a cíle, sebehodnocení, informační základna pro volbu povolání, vlastnosti a schopnosti; možnosti vzdělávání = náplň studijních a učebních oborů, přijímací řízení, poradenské služby; zaměstnání = pracovní příležitosti, způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovory u zaměstnavatelů, úřady práce, pracovní právo; podnikání = druhy a struktura, pomoc úřadů práce, nejčastější formy podnikání. Výchova podnikavosti, výchova k podnikání V posledních letech vznikla v České republice, na základě požadavků Evropské komise, potřeba zařadit do kurikula všech typů škol vzdělávací strategie, které by pomohly rozvíjet u žáků ducha podnikavosti. Dané problematice se lze věnovat například v rámci vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Obsah učiva je možné zařadit do výuky jako uplatnění tematických okruhů stávajících oborů (kterým může být zvýšena hodinová dotace využitím disponibilních hodin), využít projektového vyučování, organizovat besedy nebo exkurze a podobně. Hodinová dotace ve smyslu navýšení hodin vyčleněných pro tuto vzdělávací oblast není žádná. V rámci této problematiky jsou u každého žáka rozvíjeny klíčové kompetence. V souvislosti s níže popsanými aktivitami žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření; orientuje se v základních aktivitách potřebných k uskutečnění podnikatelského záměru a k jeho realizaci, chápe podstatu, cíl, riziko podnikání, rozvíjí své podnikatelské myšlení (pracovní); kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí (k řešení problémů); využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi (komunikativní); vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty (sociální a personální); chápe základní principy, na nichž spočívají zákony a společenské normy, je si vědom svých práv a povinností ve škole i mimo školu (občanské). Výchovu k podnikavosti je možné integrovat do několika vzdělávacích oborů (obsahově blízkými předměty jsou například občanská výchova, rodinná výchova, praktické činnosti). Celým tématem profesního a kariérového poradenství se prolínají průřezová témata, konkrétně Osobnostní a sociální výchova, Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Mediální výchova. Konkrétní realizace kariérového a profesního poradenství záleží přímo na řediteli školy. V rámci tematického plánu může ředitel využít nabídky mnoha externích organizací a poraden. Jednou z možností je naplnění vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Citace z RVP jako možný podklad ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru SVĚT PRÁCE (závazný pro 8. a 9. ročník s možností realizace od 7. ročníku) Očekávané výstupy Žák: - orientuje se v pracovních činnostech vybraných profesí - posoudí své možnosti při rozhodování o volbě vhodného povolání a profesní přípravy - využije profesní informace a poradenské služby pro výběr vhodného vzdělávání - prokáže v modelových situacích schopnost prezentace své osoby při vstupu na trh práce Učivo trh práce - povolání lidí, druhy pracovišť, pracovních prostředků, pracovních objektů, charakter a druhy pracovních činností; požadavky kvalifikační, zdravotní a osobnostní; rovnost příležitostí na trhu práce volba profesní orientace - základní principy; sebepoznávání: osobní zájmy a cíle, tělesný a zdravotní stav, osobní vlastnosti a schopnosti, sebehodnocení, vlivy na volbu profesní orientace; informační základna pro volbu povolání, práce s profesními informacemi a využívání poradenských služeb 99

10 možnosti vzdělávání - náplň učebních a studijních oborů, přijímací řízení, informace a poradenské služby zaměstnání - pracovní příležitosti v obci (regionu), způsoby hledání zaměstnání, psaní životopisu, pohovor u zaměstnavatele, problémy nezaměstnanosti, úřady práce; práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů podnikání - druhy a struktura organizací, nejčastější formy podnikání, drobné a soukromé podnikání INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru 2. stupeň VYHLEDÁVÁNÍ INFORMACÍ A KOMUNIKACE Očekávané výstupy Žák: - ověřuje věrohodnost informací a informačních zdrojů, posuzuje jejich závažnost a vzájemnou návaznost Učivo vývojové trendy informačních technologií hodnota a relevance informací a informačních zdrojů, metody a nástroje jejich ověřování internet ZPRACOVÁNÍ A VYUŽITÍ INFORMACÍ Očekávané výstupy Žák: - ovládá práci s textovými a grafickými editory i tabulkovými editory a využívá vhodných aplikací - uplatňuje základní estetická a typografická pravidla pro práci s textem a obrazem - pracuje s informacemi v souladu se zákony o duševním vlastnictví - používá informace z různých informačních zdrojů a vyhodnocuje jednoduché vztahy mezi údaji - zpracuje a prezentuje na uživatelské úrovni informace v textové, grafické a multimediální formě Učivo počítačová grafika, rastrové a vektorové programy tabulkový editor, vytváření tabulek, porovnávání dat, jednoduché vzorce prezentace informací (webové stránky, prezentační programy, multimédia) ochrana práv k duševnímu vlastnictví, copyright, informační etika Inspirace z Velké Británie Mýty o podnikání a výchově k podnikavosti: Podnikatelé se rodí, nikoliv vychovávají. Podnikání je vždy spojeno se ziskem. Podnikání se neslučuje s morálkou a etickými principy. Podnikání je především soutěží. Výchova k podnikavosti by měla být zaměřena zejména na rozvoj schopností pro založení podniku a tvorbu business plánu. Výchova k podnikavosti má smysl jen pro některé studenty. Učitelé a studenti zpravidla nejsou podnikaví. Výchova k podnikavosti je vždy efektivní. Z výzkumných závěrů o podnikání a výchově k podnikavosti 1100

11 Podnikání je o životním stylu. Podnikání je o týmové práci. Podnikání je o budování partnerství. Výchova k podnikavosti je o osobním rozvoji. Úspěšní podnikatelé disponují souborem podnikatelských znalostí a dovedností, osobnostních charakteristik, postojů a hodnotových orientací. Efektivní výchova k podnikavosti znamená uplatňování podnikatelského přístupu ve výuce i v učení se. Podpora kreativity a tvořivosti by měla probíhat napříč kurikulem. Výchova k podnikavosti je o výzvě stávajícímu statu quo. Výchova k podnikavosti je o schopnosti improvizace, o schopnosti zorientovat se v nepřehledných podmínkách Podpora podnikavosti znamená systematické působení, individuální a/nebo skupinové s cílem pomoci jednotlivcům i organizacím iniciovat žádoucí změny, umět si s příchozími změnami poradit, umět využít změny a inovace představující vyšší stupeň nejistoty a složitosti jako prostředku k dosažení osobního naplnění. Výchova k podnikavosti pak znamená vytvořit takové vzdělávací prostředí, ve kterém studenti mohou samostatně řešit problémy, přičemž dobrovolně podstupují únosné riziko a nejistotu ohledně konečných výsledků a zároveň obdrží ocenění za jejich úspěšné řešení. Žáci se učí být podnikavými na základě autentických zkušeností při řešení každodenních problémů. Přitom je důležité, aby výchova k podnikání zahrnovala vyvážený komplex podnikatelských znalostí a dovedností a žádoucích hodnotových orientací - jen podnikavost napřená správným směrem přináší skutečnou hodnotu. Zdroj: Mr. Malcolm Hoare, University of Warwick; předneseno na konferenci The Promotion of the Entrepreneur Spirit to Boost Local Development, Valencia, Španělsko,

12 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení žáků obsah a metodika přípravy 3.1. Podnikání, podnikavost a žádoucí kompetence Podnikání a jeho tři základní pojetí Máme-li se zabývat podnikavostí jako faktorem úspěchu v podnikání, je třeba si vymezit samotný pojem podnikání. Jednotná definice v zásadě neexistuje, lze však hovořit o jeho třech základních pojetích (Jünger, 2005): Podnikání jako činnost (proces). Cílem tohoto procesu je vytvoření nějaké přidané hodnoty, něčeho navíc, což může být vyjádřeno finanční nebo nefinanční formou. Nositelem podnikání je podnikatel; jde o profesi, která vyžaduje určitou kvalifikaci. Podnikání (podnikavost) je způsob myšlení a způsob vytváření a rozvíjení hospodářských činností, ve kterém se spojuje připravenost čelit rizikům, kreativita a/nebo inovace se solidním managementem v nové nebo stávající organizaci (Podnikání v Evropě, Zelená kniha, 2003). Podnikání jako metoda (přístup). Řada odborníků se shoduje, že podnikání dnes již přerostlo svůj původní ekonomický význam a proniká i do jiných oblastí lidské činnosti. Podnikání, respektive podnikavý přístup, není tedy jen profesní záležitost, ale celkový přístup k jakékoliv aktivitě, který člověk musí uplatňovat, chce-li v ní být úspěšný. Je to přístup zaměřený na objevování příležitostí a jejich transformaci do proveditelných projektů, sloužících ke splnění a dosažení cílů. Někteří autoři poukazují na potřebu holistického přístupu a vůdcovství jako základních atributů uplatňování podnikatelského přístupu. Kompetence k uplatňování podnikatelského přístupu se zařazuje mezi klíčové kompetence. Podnikání jako životní způsob. V tomto pojetí jde o podnikavý (podnikatelský) životní způsob, který je charakterizován zejména specifickým způsobem zajišťování potřebných životních zdrojů. Tento způsob klade na člověka zvláštní nároky jako převzetí odpovědnosti, ochota nést riziko, nejistotu, ale zároveň samozřejmě skýtá také určité výhody (vyšší výdělek, větší vliv na vlastní organizaci času a podobně.) Podnikavost Podnikavostí rozumíme v nejširším slova smyslu dispozice, soubor předpokladů člověka pro podnikání. Odborníci připouští, že někteří lidé se s řadou těchto dílčích předpokladů narodí, mnozí potřebné předpoklady získají v průběhu života. Někteří zároveň připouští, že určitým dovednostem se nelze v plné míře naučit. Podnikavost v sobě zahrnuje dvě základní kvalitativní roviny: tzv. podnikatelské kompetence a žádoucí hodnotové orientace vedoucí ke schopnosti uplatňovat podnikatelský přístup a vést podnikavý životní způsob odbornou způsobilost pro realizaci konkrétní podnikatelské činnosti (v určitém oboru) vyžadující zpravidla kombinaci nějaké odborné kvalifikace (získané ať v rámci formálního či neformálního vzdělávání, nebo informálního učení) a způsobilosti nezbytné pro zahájení, udržení a rozvoj podnikatelské činnosti Těmito dvěma základními směry by měla být vedena také příprava k podnikavosti a podnikání v rámci počátečního vzdělávání - jako důležitého předpokladu celoživotní uplatnitelnosti ve světě práce i schopnosti plnohodnotného naplňování osobního života a aktivního občanství. Zatímco osvojování podnikatelských kompetencí, žádoucích hodnotových orientací, souhrnně řečeno rozvoj podnikatelského ducha žáků (A) by měl probíhat zejména v rovině výchovného působení a s využitím vhodných metod vzdělávání podněcujících samostatnost, iniciativnost a kreativitu žáků (včetně docílení žádoucího podnětného klimatu ve škole), tak osvojení nezbytných profesních znalostí a dovedností, včetně know-how pro založení a rozvoj podniku (B) by mělo být zabezpečeno zejména cílenou tematickou přípravou v rámci odborné a všeobecné složky vzdělávání. Všechny tyto složky by pochopitelně měly tvořit vyvážený komplex pedagogického působení na žáka. 1122

13 Rozvoj klíčových kompetencí jako důležitý faktor výchovy k podnikání Výchova k podnikavosti a podnikání je, jak již bylo zmíněno výše, zohledněna také v rámcových vzdělávacích programech (RVP). RVP jsou v principu založeny na rozvíjení kompetencí, tj. požadavku nejen získávat nové znalosti a dovednosti, ale především aplikovat je a zdokonalovat v praktickém životě. Klíčové kompetence v nich jsou vymezovány jako relativně samostatná kategorie a jejich rozvoj je provázán se závaznými požadavky stanovenými na výsledky vzdělávání v příslušném stupni i typu vzdělání. Důrazem na klíčové kompetence se vyjadřuje potřeba již při vzdělávání žáků reagovat na rychlý vývoj nových technologií, nestabilitu sociálně-ekonomického kontextu výkonu jednotlivých povolání, proměnlivé podmínky trhu práce. Jde o kompetence ke komunikaci, k učení, práci a spolupráci s ostatními lidmi (personální a sociální kompetence), k řešení pracovních i mimopracovních problémů, práci s informacemi a prostředky informačních a komunikačních technologií, aplikaci základních matematických postupů při řešení praktických úkolů a kompetence k pracovnímu uplatnění. Jsou přenositelné, uplatňují se v běžném životě i téměř u každého povolání. Jsou pokládány za klíčové předpoklady celoživotního učení, uplatnitelnosti absolventů ve sféře práce, jejich adaptability. Zaměstnavatelé je často vyžadují po pracovnících jako nezbytnou součást výkonu odborné kvalifikace. Na tom, jak se škole podaří rozvíjet klíčové kompetence, se podílí především celkové pojetí výchovy a vzdělávání ve škole, otevřenost vůči veřejnosti, přístupu pedagogů k výuce i žákům a podobně. V této souvislosti je také zdůrazňována potřeba zaměřit vzdělávání na propojení výuky ve škole s reálnou životní i pracovní praxí, na činnostní pojetí výuky a na modernizaci vzdělávacích metod a forem práce. Model klíčových kompetencí základního vzdělání vymezuje 6 oblastí kompetencí, u každé z nich je podrobněji popsáno, co mají absolventi v jejich rámci zvládat. Jde o tyto kompetence: Kompetence komunikativní žák dovede: - aktivně diskutovat k účelu jednání (například anketa) - formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky v písemných i mluvených projevech - obhajovat své názory a postoje - respektovat názory druhých - zpracovávat pracovní materiály, dodržovat terminologii - vyjadřovat se a vystupovat se zásadami kultury projevu a chování (například konkurz) Kompetence sociální a personální - žák dovede: - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností - přijímat a odpovědně plnit úkoly - podněcovat práci týmu vlastními návrhy - nezaujatě zvažovat návrhy druhých - předcházet osobním konfliktům - posuzovat své možnosti, odhadovat výsledky svého jednání v různých situacích - efektivně se učit, vyhodnocovat své dosažené výsledky - využívat zkušenosti jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátně na to reagovat, přijímat rady i kritiku - prezentovat řešený projekt Kompetence k řešení problémů - žák dovede: - porozumět zadání úkolu - získat informace potřebné k řešení problému - navrhnout varianty řešení a zdůvodnit je - uplatňovat při řešení různé metody myšlení (logické, matematické) - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění úkolu (studium literatury, tisk, internet.) Kompetence pracovní - žák dovede: - pracovat s počítačem a dalšími informačními prostředky - komunikovat elektronickou poštou - získávat informace z otevřených zdrojů (internet, tisk) - pracovat s informacemi - telefonovat podle pravidel Kompetence k učení - žák dovede - umět si naplánovat svou vlastní práci - zvolit při řešení úkolu odpovídající postup - provést reálný odhad výsledku své práce Kompetence občanské - žák dovede: - jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu - respektovat individuální rozdíly, odlišnosti spolužáků - aplikovat kritické myšlení - vytvářet vstřícné mezilidské vztahy 1133

14 Z podstaty klíčových kompetencí vyplývá jejich nadpředmětová koncepce. Jejich rozvoj je provázán se vzdělávacími obsahy vyučovacích předmětů. Také je zdůrazňována orientace na činnostně zaměřené pojetí výuky, modernizaci vzdělávacích metod a forem práce a celkového výchovného a vzdělávacího působení. Vzhledem k profesionalizační funkci odborného vzdělávání je zdůrazněn požadavek na to, aby rozvoj těchto kompetencí posiloval schopnost celoživotní uplatnitelnosti ve sféře práce. Při porovnání konceptu klíčových kompetencí v RVP oborů vzdělání s pojetím a vymezením klíčových kompetencí v evropských dokumentech vyplývá, že jejich koncepty se po obsahové stránce v zásadních rysech shodují, jakkoliv formálně jsou strukturovány poněkud odlišně (koncept klíčových kompetencí na evropské úrovni prochází dlouhodobým vývojem). Po formální stránce jsou klíčové kompetence v RVP oborů vzdělání vymezeny jako samostatná kategorie kompetencí, společně s občanskými a odbornými kompetencemi, takže například občanské kompetence, které jsou zařazeny v modelu klíčových kompetencí Evropské komise, zde tvoří formálně samostatně vymezenou kategorii kompetencí. Kompetence k podnikatelským aktivitám, které jsou evropském modelu vymezeny samostatně, jsou v RVP oborů vzdělání rozpracovány v rámci kompetencí k pracovnímu uplatnění, v rámci občanských kompetencí (například schopnost jednat odpovědně, samostatně, aktivně a iniciativně nejen ve vlastním, ale i veřejném zájmu; schopnost kritického myšlení a podobně) i odborných kompetencí (například o schopnost aplikace poznatků z určité oblasti v podnikatelské činnosti a podobně). Kompetence k učení, které v evropském modelu tvoří samostatnou oblast, jsou v RVP oborů vzdělání obsaženy v definicích stanovených u personálních kompetencí apod. Samotný návrh evropského referenčního rámce klíčových schopností pro celoživotní vzdělávání prochází v současné době rozsáhlým připomínkovým řízením a úpravami. Celkově koresponduje s modelem klíčových kompetencí Evropské komise a zahrnuje osm klíčových schopností: 1. komunikace v mateřském jazyce 2. komunikace v cizích jazycích 3. matematická schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií 4. schopnost práce s digitálními technologiemi 5. schopnost učit se 6. smysl pro mezilidské a mezikulturní vztahy, sociální a občanské schopnosti 7. podnikatelské schopnosti 8. kulturní povědomí Jakkoliv jsou klíčové kompetence obecně přenositelné - dají se tedy použít pro libovolné obsahy, tak jejich zprostředkování, rozvoj musí být vždy vázán na konkrétní obsah. Osvědčeným způsobem rozvoje klíčových kompetencí je mimo jiné i vedení žáků ke zpracování nejrůznějších žákovských projektů. Cílem žákovských projektů by mělo být komplexní uchopení celé problematiky. Svou podstatou tak projekty přesahují rámec jednoho předmětu, umožňují žákům získávat a propojovat zkušenosti ze školního i mimoškolního prostředí. Správné využití žákovských projektů s sebou přináší řadu pozitivních efektů: dochází k aktivizaci žáků, posilování jejich motivace, projekty vytvářejí prostor pro uplatnění vlastní kreativity a iniciativy žáků; žáci si samostatně organizují práce na realizaci projektu, rozdělují role a úkoly, učí se pracovat v týmu, dodržovat individuální odpovědnost za svěřený úkol; žáci mají možnost bezprostředně aplikovat teoretické poznatky i praktické dovednosti v komplexně projektovaných praktických úkolech, které se podobají realitě výkonu povolání; 1144

15 žáci jsou vedeni k získávání a propojování poznatků a zkušeností ze školního i reálného, mimo školu existujícího prostředí; jakkoliv pedagogové spolupracují se žáky při navrhování témat žákovských projektů tak, aby tyto měly praktický význam, reálný cíl a splňovaly své základní poslání, role a působení vyučujícího v pedagogické interakci se zde posouvá do roviny konzultační a poradenské; tyto projekty žákům umožňují nejen plnit svěřené dílčí odborné úkoly, ale získávat i další pracovní i životní zkušenosti přispívají k rozvoji občanských, klíčových i odborných kompetencí. Z hlediska realizace výchovy k podnikání je třeba zamyslet se zejména nad následujícími otázkami: Jací skutečně jsou žáci ZŠ z hlediska míry osvojení podnikatelských kompetencí a s ohledem na podnikatelský potenciál v našem oboru? Ve kterých oblastech potřebují zvýšenou péči při rozvoji potřebných kompetencí? Přispívá pojetí, styl výuky, celkové klima školy i každodenní interakce mezi pedagogy a žáky k jejich rozvoji? Jaké jsou největší nedostatky v přípravě žáků (v naší práci) a na základě toho: Vede naše příprava skutečně k rozvoji podnikavosti a podnikání? Respektujeme specifické potřeby, zvláštnosti vyučovaných? (Neučíme všechny stejně?) Na které kompetence se zaměříme především? (Na ty, které absolvent při výkonu podnikatelské činnosti v oboru především potřebuje.) Jak může konkrétní vzdělávací celek přispět k podpoře žádoucích kompetencí, které metody či formy výuky budou přispívat k rozvoji těchto kompetencí? Jakou zaujmeme společnou strategii? (Jak budeme usilovat o atmosféru podnikavosti ve škole, jak budeme postupovat v jednotlivých vyučovacích předmětech?) Jsou na nové požadavky připraveni učitelé? 1155

16 4. Model simulačních her Business Games I Model simulačních her, který vznikl v rámci projektu Business Games - podnikatelské kompetence do škol, je novým nástrojem, který má za cíl přinést nové impulsy směřující k podpoře podnikatelských kompetencí u žáků středních škol. Součástí této metodiky jsou konkrétní příklady simulačních her, které připravili partneři projektu střední školy z regionu Ústeckého kraje. Každá škola při přípravě těchto her vycházela ze svého identického vlastního prostředí a bylo a bude pouze na rozhodnutí ředitelů těchto škol, jakým způsobem zařadí učivo k podpoře podnikatelských kompetencí do svých školních vzdělávacích plánů, případně zajistí příslušné mezipředmětové vazby v nich. Jde tedy spíše o metodický návod či příklad, jak u cílové skupiny formou her přípravu k podnikání posílit či zdůraznit. Většina těchto her je postavena na týmové práci malých školních kolektivů, která předpokládá účinné rozdělení rolí žáků v těchto malých podnikatelských týmech. K rozdělení rolí do této doby docházelo buď na základě náhodného určení samotných žáků či rozhodnutí příslušného pedagoga bez jakékoliv metodické opory. K odstranění tohoto handicapu vytvořil projektový tým systém GOscan, který vychází ze zahraničních zkušeností. Rámcový popis systému GOscan: Systém GOscan předpokládá vyplnění testového souboru otázek v celkové kvantifikaci 40. Na základě individuálních odpovědí žáků systém automaticky vyhodnotí odpovědi a navrhne pro každého žáka nejlepší typovou pozici směrem k jeho individuálním schopnostem. Testový materiál je součástí Přílohy č. 1 této metodiky. Předpokladem pro realizaci tohoto nástroje je alespoň minimální technické vybavení v rozsahu počítačové učebny s programem Microsoft Office Excel, které zpravidla již všechny školy dnes mají k dispozici. Systém GOscan rozlišuje následující orientace v podnikání a jednotlivé podnikatelské role: Mezilidské vztahy Flexibilita Inovace a marketing Vnitřní orientace Vnější orientace Proces implementace Cíle a výsledky Kontrola INOVACE A MARKETING Podnik je založen na organickém systému, dává důraz na schopnost adaptace, připravenost, růst, získávání prostředků a vnější podporu. Tyto procesy přináší inovaci a kreativitu. Lidé nejsou kontrolováni, ale motivováni. CÍLE A VÝSLEDKY Podnik je založen na zisku, dává důraz na racionální jednání. Předpokládá, že plánování a stanovení cílů má za výsledek produktivitu a výkonnost. Jsou objasněny úkoly, stanoveny cíle a začne se s realizací. PROCES A IMPLEMENTACE Podnik je založen na hierarchii, dává důraz na měření, dokumentaci a management informací. Tyto procesy přináší stabilitu a kontrolu. Zdá se, že hierarchie fungují nejlépe, jestliže je zadaný úkol správně pochopen a jestliže čas není důležitý faktor. MEZILIDSKÉ VZTAHY Podnik je založen na soudržnosti a morálce s důrazem na lidské zdroje a trénink. K lidem se nepřistupuje jako k izolovaným jedincům, ale jako k navzájem spolupracujícím členům společného sociálního systému, kteří společně sází na to, co se stane. 1166

17 Podnikatelské role Flexibilita PORADCE INOVÁTOR VÝV. PRAC. VED.TÝMU LOBISTA Vnitřní orientace Vnější orientace KONTROLOR OB. ZÁSTUPCE KOORDINÁTOR ŘEDITEL Kontrola Osm rolí (oblastí kompetence) podnikatele/podnikatelky: PORADCE KOMPETENCE VEDOUCÍ TÝMU VZTAH/SPOJITOST KONTROLOR KVALITA KOORDINÁTOR VÝSLEDKY Rádce je nápomocný, přístupný a zabývá se rozvojem lidí, se kterými jedná laskavě a empaticky. Rádci mají pochopení pro druhé a najdou si čas na to, aby jim mohli naslouchat. Rádci pracují na zlepšení komunikace, rozvoji druhých a pomáhají jim dosáhnout jejich plného potenciálu. Kompetence: poskytování rad, pomáhání druhým, komunikace, schopnost učit, konceptuální myšlení Podnikání: kompetenční rozvoj zaměstnanců Nástraha: nedostatek zodpovědnosti pro dosažení výsledků Pomocník povzbuzuje práci v týmu, soudržnost a řeší mezilidské konflikty. Pomocník je osoba, která pracuje dobře v týmu. Právě on je spojovacím bodem ve vaší firmě, stále se snaží o to, aby zaměstnanci pracovali společně, a zároveň vytváří radostnou a podpůrnou atmosféru. Kompetence: práce v týmu, vytváření konsensu (shody), harmonie v týmu, řešení konfliktů, naslouchání, loajalita Podnikání: motivace a spojování zaměstnanců Nástraha: diskuze, které nenesou výsledky. Hlídač kontroluje výkonnost a optimalizuje kvalitu, výdaje a postupy/procesy. Hlídači se snaží vyřešit problémy a zvážit alternativy. V organizaci jsou to lidé, kterým se obvykle říká hlas rozumu. Kompetence: kontrola řízení, analýza problému, management informací, racionální myšlení, odhad rizik. Podnikání: zlepšení kvality, přesné postupy, nízké výdaje Nástraha: uvíznutí v problémech Koordinátor udržuje strukturu, časové plány, organizuje a koordinuje úsilí zaměstnanců a pomáhá při problémech s logistikou a hospodařením. Koordinátoři se soustředí na vytváření struktury a plynulosti. V organizaci jsou to lidé, kteří budují systémy a snižují chaos a nepořádek. Kompetence: management provozu, koordinování, posudek, management času, plánování, senzitivita, vytrvalost. Podnikání: řízení úkolů, provozní kontrola, výkonnost Nástraha: příliš se soustředí na detaily provozu/ funkční detaily, a tím zastaví rozvoj 1177

18 INOVÁTOR - VÝVOJ. PRAC. BUDOVÁNÍ LOBBISTA NETWORKING OBCHODNÍ ZÁSTUPCE INICIACE ŘEDITEL STANOVENÍ CÍLŮ Inovátor je kreativní a usnadňuje změnu a adaptaci. Inovátoři jsou obnovovatelé, snílci, šampióni v inovacích. Soustředí se na vytváření nových myšlenek a nápadů. Tento znak reprezentuje na pracovišti vaši potřebu pro nové. Kompetence: novátorství, management změn, kreativita, vliv, schopnost adaptace, flexibilita Podnikání: inovace, změna a modifikace eg produktů Nástraha: příliš chaotický, velmi mnoho změn Prostředník je politicky bystrý a zabývá se udržováním vnější legitimnosti organizace a získáváním zdrojů zvenku. Prostředníci jsou stále zaneprázdněni tím, že získávají nové kontakty a udržují ty, které již získali. Kompetence: vlivnost, pohlíží na organizaci zvnějšku, družnost, networking, orientace na zákazníka, vyjednávání, schopnost adaptace. Podnikání: networking, rozpoznání příležitostí na trhu, zaměření na zákazníka, schopnost přizpůsobit se potřebám zákazníka Nástraha: příliš oportunistický, ztrácí pojem o reálnosti Producent se zaměřuje na úkoly a práci a motivuje členy týmu ke zvýšení produkce a dosažení stanovených cílů. Producenti potřebují dosáhnout a získat uznání za takové úspěchy. Kompetence: produktivita, ambicióznost, riskování, schopnost přesvědčit, iniciativnost, motivace k výkonu. Podnikatelské dovednosti: soutěživost, zaměření na výsledky odspoda Nástraha: příliš individualistický, zaměstnance nechává za sebou Ředitel se zabývá plánováním a stanovením cílů, určuje záměry a vymezuje jasná očekávání. Ředitelé jsou ti, kteří myslí s výhledem do budoucnosti a v organizaci plánují. Ředitelé plánují do budoucnosti, stanovují cíle a plány a rozdělují, kdo bude za co zodpovědný. Kompetence: pověřování, rozhodnost, strategické plánování, vize, management organizace Podnikání: dlouhodobá vize a strategie Nástraha: příliš dlouho trvá na strategii, která nefunguje Příklad konkrétního výsledku testu GOScan: Jméno Věk Zkušenosti Škola Jana Nedvědová 25 let není relevantní VŠE Praha 1188

19 5. Informační a metodická podpora realizace výchovy k podnikání informační management Projekt Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím Start Business Center (dostupné také z Jedná se o interaktivní portál, kde začínající podnikatelé nebo lidé, kteří se rozhodují, zda začít podnikat, najdou odpovědi na důležité otázky, funguje zde také diskusní fórum. - Portál podnikatelských příležitostí. Také vytvořen v rámci projektu Vzdělávání a poradenství začínajícím podnikatelům prostřednictvím Start Business Center. Portál je určen zejména začínajícím podnikatelům, kteří hledají inspiraci pro svůj podnikatelský záměr, informace o podporách/programech atd. - Stránky projektu Cesta k podnikání. Pomáhá všem, kdo uvažují o podnikání, připravují se k němu, nebo se již do podnikání pustili. Obsahuje např. rozsáhlou informační databázi pro podnikatele, poradenské nástroje a kartotéku živností. - Projekt Na vlastní nohy je zaměřen na snižování nezaměstnanosti v České republice formou rozvoje podnikatelských aktivit u skupiny znevýhodněných na trhu práce. Projekt realizuje rozvojové partnerství CePo SBC v rámci iniciativy Equal. Cílem tohoto komunikačního projektu je informovat o aktivitách rozvojového partnerství CePo a SBC a napomáhat prosazování výstupů tohoto partnerství do praxe. finanční poradenství nejen pro podnikatele, informace např. o pojištění, sociální problematice, daních. Registr živnostenského podnikání živnostenský rejstřík. Vyhledávací databáze podnikatelských subjektů, odkaz také na obchodní rejstřík. Oficiální portál pro podnikání a export (gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). Jde o integrovaný informační systém pro podnikatele. Mezi užitečné sekce patří např.: Podpora podnikání, dotace; Průvodce založením živnosti; informace o Evropské unii. Asociace pro poradenství v podnikání. Asociace sdružuje kolektivní i individuální členy, poskytující poradenské služby. Členové asociace poskytují poradenství v oblastech strategického a finančního řízení, zavádění nové produkce, lidských zdrojů a informačních systémů a informačních technologií. Hospodářská komora ČR. Projekt Informační místa pro podnikatele. Projekt slouží především pro potřeby malých a středně velkých firem, pro něž vstup do EU představoval vysokou míru rizika. Komplexní informační server pro podnikání. Např. v sekci Šablony je k dispozici více jak sto nejrůznějších šablon, formulářů (daňová přiznání, formuláře pro zdravotní pojišťovny ), v sekci Úřady odkazy na instituce, se kterými jsou podnikatelé v kontaktu (finanční úřady, živnostenský úřad atd.). Zpravodajství z oblasti podnikání. Tématicky zaměřený zpravodajský server ze světa podnikání. Novinky, komentáře, rady. Národní asociace pro rozvoj podnikání; sdružuje Regionální poradenská a informační centra, která jsou zaměřena na sektor malých a středních podniků. Síť RPIC zpřístupňuje malým a středním podnikům, jakož i segmentu začínajících podnikatelů, cenově zvýhodněné poradenské a vzdělávací služby, přístup ke startovacímu kapitálu a malým úvěrům a dotačním programům. Databáze regionálních poradenských a informačních center a podnikatelských a inovačních center (RPIC/BIC) celkem více než 30 center. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR sekce Podpora podnikání - Operační program Průmysl a podnikání Program Start. Cílem programu je podpora realizace podnikatelských záměrů fyzických i právnických osob vstupujících do podnikání poprvé nebo s delším časovým odstupem. sekce Podnikání v Evropské unii se zaměřuje na veškeré podstatné události a změny na úrovni EU, které dopadají na podnikatelské prostředí. Vedle toho upozorňuje na významné zprávy a analýzy věnující se konkurenceschopnosti českých podnikatelů v EU. Průvodce světem povolání. V sekci nazvané Nastartovaní soukromého podnikání jsou základní informace o tom, co obnáší soukromé podnikání, jaké jsou nejčastější formy podnikání a důležité otázky, které by si měl každý před začátkem podnikání sám sobě zodpovědět. Česká daňová správa. Vše o daních daňový kalendář, daňové tiskopisy atd. Portál veřejné správy České republiky. V sekci pro podnikatele je řada užitečných odkazů, např. informace o podpůrných programech a dotacích, zahájení podnikatelské činnosti, daních. atelsky_duch/index.html - Projekt Podnikatelský duch na středních školách v rámci programu Leonardo da Vinci. Projekt byl zaměřen na podporu a kultivaci podnikavosti na středních školách a na 1199

20 utváření efektivních vazeb vzdělávacích institucí se světem businessu. Na webových stránkách projektu je například průvodce pro začínající podnikatele a kvíz k určení předpokladů k podnikání. Sekce Já a EU Podnikatel. Jaké možnosti má český podnikatel v Evropské unii? Informace o volném pohybu osob, zboží a kapitálu, veřejných zakázkách, společné měně euro nebo možnostech čerpání z evropských fondů. vi/osvc Stránky ministerstva práce a sociálních věcí - Sekce Zaměstnanost Poradenství pro začínající podnikatele (Jak zformulovat podnikatelský záměr včetně finanční rozvahy, kde získat podporu při zahájení podnikání atd.). Server o financích - sekce pro firmy. Informace například o soustavě daní, možnostech úvěrů, bankovních účtech nebo o možnostech dotací z Evropské unie. Živnostenský rejstřík on-line, obchodní rejstřík, rady Jak založit živnost pro začínající podnikatele. - Asociace inovačního podnikání ČR. Nevládní organizace na podporu inovačního podnikání možnost zapojení do projektů, rozvoj vědeckotechnické spolupráce atd. - Regionální rozvojová agentura Ústeckého kraje. Mezi hlavní činnosti agentury patří koordinace a implementace rozvojových programů, zpracovávání rozvojových dokumentů a podpora malého a středního podnikání a informační servis. cs?opendocument Agentura pro podporu podnikání a investic. Agentura informuje o programech podpory průmyslu a podnikání, zprostředkovává českým podnikům přístup k dotacím ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu, pomáhá zlepšovat konkurenceschopnost firem a rozvíjet podnikatelské prostředí. - Stránky pro začínající živnostníky. Na stránkách jsou např. shrnuty výhody a nevýhody podnikání na živnostenský list, odpověď na otázku, jak získat finanční prostředky pro zahájení podnikání apod. Centrum fiktivních firem. Působí při Národním ústavu odborného vzdělávání a zajišťuje zakládání a činnost fiktivních firem v ČR, ve kterých si studenti středních škol mohou zkusit podnikání nanečisto. - Junior Achievement Česká republika. Vzdělávací nezisková organizace, která poskytuje mladým lidem praktické ekonomické vzdělání. 6. Použitá literatura a prameny: Metodická příručka pro učitele pro realizaci výuky v oblasti výchovy k podnikání - Modul Podnikání krok za krokem, autoři: Bubínková, Hula, materiál byl vytvořen v rámci projektu INNOSTART (Iniciativa EQUAL), Podnikání v Evropě (Zelená kniha). Česká společnost pro nové materiály a technologie. Ostrava, Webové stránky Národního ústavu odborného vzdělávání HORSKÁ, V., ZEMÁNKOVÁ, H., a kol. Volba - příručka pro učitele. Most: Nakladatelství Hněvín, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, Výzkumný ústav pedagogický v Praze, Mr. Malcolm Hoare, University of Warwick; předneseno na konferenci The Promotion of the Entrepreneur Spirit to Boost Local Development, Valencia, Španělsko, Přílohy Seznam připravených Business Games I: GOscan TESTOVÝ MATERIÁL CESTOVNÍ KANCELÁŘ ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÝCH HRÁCH ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Tiráž Pro Rekvalifikační a informační centrum s.r.o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z.s.p.o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš

21 Příloha č. 1 GOscan TESTOVÝ MATERIÁL 2211

22 2222

23 Příloha č. 2 CESTOVNÍ KANCELÁŘ - 9. ročník Metodická příručka projektového modulu pro učitele 9. tříd základních škol předmětu IVT (Zpracoval: Mgr. Jaroslav Hasil) Motto: Winston Churchill: Cenou za velikost je odpovědnost. Název hry: Cestovní kancelář Třída: 9. třídy, 3 5 členné týmy Předmět: Informatika praktické činnosti, zeměpis, dějepis, český jazyk, matematika, cizí jazyk, OV, RV Téma: Cestovní kancelář Časová dotace: Dva až tři měsíce, jedenkrát týdně dvě vyučovací hodiny Stanovení kompetencí: komunikace týmová práce řešení problémů strategie (stanovení priorit) fyzická a duševní odolnost - autoevaluace Výstupy: Tištěný bedekr cestovní kanceláře v české a cizojazyčné mutaci Prezentace CK v Power Pointu Webová prezentace 1. Cíl hry Cílem hry je prostřednictvím přirozených aktivit podnítit u žáků zájem o živnostenské podnikání a rozvíjet potřebné podnikatelské kompetence. Zdůraznit význam týmové spolupráce a nalezení své role v týmu. Praktické ověření podnikatelských kompetencí v realizaci a prezentaci výsledků týmové práce. Výstupem je tištěný bedekr, prezentace a webová prezentace. Metodika má pomoci učitelům základních škol 9. tříd představit netradiční formou (projektem) problematiku živnostenského podnikání. 2. Kompetence rozvíjené hrou Ze školního vzdělávacího programu RADOST, ÚSPĚCH, ZDRAVÍ: Kompetence pracovní u žáků rozvíjíme formou projektové činnosti, skupinové a individuální práce. Jsme důslední při dodržování pracovních postupů a bezpečnostních pravidel. Prostřednictvím internetu vyhledávají žáci informace o nejrůznějších oborech lidské činnosti a možnostech uplatnění se ve světě práce. Vedeme žáky k pochopení nutnosti změny a přizpůsobování se novým pracovním podmínkám. Cíl: pomáhat žákům poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci. Charakteristika tématu pracovních kompetencí (PK), zařazených do BG I. Týmová práce a komunikace představují velmi významný zdroj zkušeností, prožitků a poznatků pro stále větší okruh příjemců. Uplatnění jednotlivce ve společnosti vyžaduje rozvoj takových schopností jako je vyhledávání, získávání a sdílení informací a poznatků, chápání souvislostí mezi různými jevy, reflexe vlastního postavení vůči ostatním a osvojení (či alespoň pochopení) převládající hodnotové orientace. 2233

24 Zaměřuje se zejména na: porozumění hodnotám; dovednosti komunikace a kooperace; praktické činnosti denního života; výchovu k samostatnému jednání a myšlení. Přínos tématu k naplnění obecných cílů základního vzdělávání a k utváření a prohloubení klíčových kompetencí žáků principy kritického čtení, poslouchání, pozorování a vyhledávání dat základní principy práce v týmu povědomí o roli týmové spolupráce v klíčových společenských situacích Produktivní činnosti přispívají k tomu, aby si žák osvojil strategii průběžného učení a kritického přístupu k předkládaným poznatkům. Naplňování cíle předpokládá, že žák se učí: ověřovat si poznatky, které z médií získává, a to především z internetu; všímat si zdrojů informací, které slouží jako zdroj pro další zpracování. Produktivní činnosti podporují ve vzdělání ty prvky, které směřují k tomu, aby žák dovedl spolupracovat. Naplňování cíle předpokládá, že žák: rozvíjí schopnost radit se i samostatně se rozhodovat se zřetelem na prospěch týmu; vnáší do společné práce týmu osobní přístup a vlastní vklad. Produktivní činnosti podporují ve vzdělávání ty prvky, které rozvíjejí schopnost žít s ostatními lidmi, být tolerantní k jiným lidem, kulturám, projevům i hodnotám. Naplňování cíle předpokládá, že žák: poznává fungování demokracie ve společenském životě a učí se aplikovat principy demokracie ve svém životě; poznává a učí se chápat roli médií v demokraticky řízených společnostech. Produktivní činnosti kooperují s těmito tématy jednotlivých vzdělávacích oblastí: Jazyk a jazyková komunikace Na aktuálních příkladech z médií učí žáky vnímat mluvený i psaný projev, všímat si jeho stavby i využitých výrazových prostředků. Seznamuje žáky se základními pravidly komunikace (zvláště veřejné), dialogu a argumentace. Informační a komunikační technologie Učí žáky využívat tištěných i digitálních dokumentů jako zdroje informací. Obrací pozornost k věcné správnosti a přesnosti sdělení (jak kritickou analýzou existujících textů, tak vlastní produkcí) a vede tak k návyku ověřovat si co nejdůkladněji veškeré údaje. Člověk a společnost Učí žáky hledat paralely mezi minulými a současnými událostmi a srovnávat je s obdobnými či odlišnými jevy a procesy v evropském a celosvětovém měřítku. Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení - žák samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro použití v budoucnosti Kompetence pracovní - žák používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky Kompetence k učení - kriticky hodnotí pokrok při dosahování cílů svého učení a práce, přijímá ocenění, radu i kritiku ze strany druhých Kompetence k podnikavosti - uplatňuje proaktivní přístup, vlastní iniciativu a tvořivost, vítá a podporuje inovace 2244

25 Projektové vyučování Je to metoda, která podporuje globální pohled dítěte na svět právě integrací učiva. Řeší se zde praktické úkoly a rozvíjí se vědomosti a dovednosti nejširšího spektra. Jde o metodu, v níž jsou žáci vedeni k samostatnému zpracování určitých problémů a získávají zkušenosti praktickou činností a experimentováním. Projekty mohou mít různý rozsah, různou délku, mohou být realizovány celou školou, nebo pouze určitou částí (ročník, předmět..), krátkodobé, střednědobé, ale i dlouhodobé. Projekt zapojuje všechny žáky, ale i respektuje jejich zvláštnosti. Rozvíjí fantazii a tvořivost, podporuje kooperaci a spolupráci. 3. Časová dotace hry (po měsících) měsíc TÉMA ČINNOST KOMPETENCE Je schopen naplánovat projekt a postupné úkoly. Pracuje v týmu. Vytvoří logo firmy, v týmu si rozdělí role a připraví fiktivní firmu. Přijímá roli v týmu a pracovat v jeho prospěch. Připraví v týmu týdenní pobyt pro zahraniční turisty. V týmu pracuje na složitém úkolu. 1. Založení firmy Cestovní kancelář. V týmu - vytyčí trasu, nalezne spojení včetně ceny, vyhledá vhodné ubytování včetně ceny, připraví program - vstupné atd. Prostřednictvím Internetu zjišťuje data a používá je pro plnění složitějších úkolů. Vykalkulovat cenu pro jednoho účastníka a celkovou částku, včetně zisku. Zodpovědně a poctivě se chová k zákazníkovi a k firmě. Vytvoří propagační reklamní brožuru s nabídkou zájezdu v českém jazyce. Zpracuje reklamní brožuru v cizojazyčné mutaci (jazyka, který studuje). Potřebné informace vyhledává na internetových serverech. Zajímavě, poutavě a věcně správně prezentuje výsledky své činnosti. Používá jazykové dovednosti i v cizím jazyce, který studuje. Má pozitivní vztah k zemi, v níž žije. Internet používá k běžnému život. 2. Zpracování projektu Cestovní kancelář. O svých záměrech - záměrech firmy - informuje na webové stránce. Textové dokumenty včetně obrazového doprovodu převádí z textového procesoru do HTML. Vystaví výsledky své práce na internetu. Účinně propojuje aplikace. Vkládá fotky do formátu HTML. Vyhodnotí realizaci projektu. Udělá si zpětnou vazbu, je kritický ke své práci. Vytvoření dokumentu pro web v textovém procesoru. Vytvoří jednoduchou osobní prezentaci podle návodu i samostatně. Je schopen vložit hypertetextové odkazy. Vkládá do prezentace objekty. Své dovednosti prezentuje ostatním. Je hrdý na to, co umí. Je sebevědomý a umí prezentovat výsledky své práce. Prezentovat data zajímavou formou. 3. Příprava grafiky pro stránku, skenování, digitální fotografie. Připraví grafiku pro prezentaci pomocí digitální fotografie a skenováním. Upraví obrázek pro použití na webu. Pracuje s moderními technologiemi. Odkazy v HTML dokumentu. Dokončení žákovských stránek a jejich vystavení na školní web. Vytvoření prezentace. Vytvoří odkazy (vloží pozadí, hudbu, obrázek). Odešle upload webové prezentace pomocí FTP i Wincomandru. Vytvoří webovou prezentaci s hypertextovými odkazy, se zalomením textu. Z připravené grafiky vytvoří animaci a použije na webové prezentaci. Zhodnotí bohatost i přiměřenost použitých forem. Vhodně zvolí alternativní možnosti v používaném SW. Logicky uspořádá prezentaci, umí nabídnout snadnou orientaci. Zaujme dokonalostí i náročností provedení. 4. Upravená data aplikuje v Power Pointu Umí upravit atributy prezentace (pozadí, velikost a barvu TTF atd.). Samostatně umístí svou webovou prezentaci na intranet (internet). Dokáže vyváženě a vkusně upravit výtvarnou podobu stránky. Pracuje samostatně v použitých aplikacích. Pracovat ve Front Page Expres. Hledá alternativní řešení. Použije stažené objekty z Internetu ve své prezentaci (animované gify). Využívá již hotové objekty, nedělá zbytečnou práci. 2255

26 4. Výstupy projektu Tištěný bedekr v rozsahu 15 až 20 stran. Prezentace Cestovní kanceláře v Power pointu. Webová prezentace cestovní kanceláře. 5. Učební pomůcky a materiálně-technické zabezpečení Cestovní kanceláře Počítačová učebna s rychlým připojením k internetu, diaprojektor (interaktivní tabule). Variabilní nábytek pro týmovou práci. Slovníky, on-line translator. Skener, barevná tiskárna, digitální fotoaparát, papíry, eurodesky, závěsné desky (portfolia). Flipchart, fixy, lepidlo, poznámkové lístky. 6. Zařazení do oblasti vzdělávání Hra je zařazena do předmětu Pracovní činnosti Informatika v časové dotaci dvě vyučovací hodiny týdně. 7. Metodika hry pravidla Téma: Rozdělení podnikatelských rolí v týmu. Příprava projektu Cestovní kancelář - získávání informací z internetu. Zpracování projektu Cestovní kancelář. Vytvoření webové prezentace dokumentu v textovém procesoru. Příprava grafiky pro web, skenování, digitální fotografie. Odkazy v HTML dokumentu. Dokončení žákovských stránek a jejich vystavení na školní web. Vytvoření prezentace v Power Pointu. Pravidla: Týmová práce pětičlenný tým. Rozdělení rolí. Název a logo cestovní kanceláře (v COREL DRAW, Malování). Sedmidenní rekreačně-poznávací zájezd po celé ČR (ve WORDU). Pro každý den připravit program (např. návštěvy divadel, ZOO, sportovní podniky atd.). Zajistit i rekreaci (např. sport, bazén, jízda na koních atd.). Veškerá doprava hromadná nelze si najmout autobus. Ubytování a stravování každý den v jiném místě. Pro cizozemce lidí, věková kategorie není stanovena (v jazyce, který žák studuje). Věkové kategorii přizpůsobit úroveň ubytování a program. Rozpočet na osobu a rozpočet na celý zájezd. Dva členové realizačního týmu jsou součástí zájezdu - zahrnout do kalkulace, včetně nákladů na odměny. Vytvořit zisk pro firmu. Výstup min. 8 stran A4 v českém jazyce, 8 stran v cizím jazyce, kalkulace, titulní strana. Výstup upravit jako: prospekt s barevnými obrázky, všechny stánky budou mít jednotnou grafickou úpravu webovou prezentaci prezentaci v POWER POINTU Poznámky: Učitel samotnou práci neřídí, je připraven na požádání poradit, pomoci. Žáci jsou ve smíšených týmech podle schopností a dovedností. Role přijímají podle stejné zásady. Učitel dbá na efektivní využití času. 2266

27 Příloha č. 3 ORGANIZACE TURNAJE V MÍČOVÉ HŘE Metodická příručka projektového modulu pro učitele 9. třídy (Volba povolání, Občanská výchova nebo předmětu volitelného) (Zpracoval: Bc. Jan Šedivý) Cíle vzdělávání: Seznámit žáky se základními pojmy uplatňovanými v podnikání. Podnítit u žáků zájem o podnikání a podpořit u nich podnikatelské myšlení. Rozvíjet podnikatelské kompetence a dovednosti žáků. Kompetence: kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence k řešení problémů kompetence pracovní kompetence k učení kompetence občanské Obsah vzdělávání: Prostředkem ke splnění výše uvedených cílů je hra Organizace turnaje v míčové hře. Pomocí hry (modelových situací a aktivit) žáci rozvíjí kompetence a dovednosti, získávají elementární znalosti v oboru podnikání. V rámci svého ŠVP má škola možnost hru zařadit do předmětů: Volba povolání, Občanská výchova nebo do předmětu volitelného. 1. Cíl hry Cílem hry Organizace turnaje v míčové hře je rozvíjet u žáků 9. ročníku základní školy v bezpečném prostředí a pomocí zábavných aktivit, metod a forem práce dovednosti potřebné k podnikání. Žáci ve skupinách vyzkouší, co je třeba k zorganizování sportovního turnaje. Prakticky si vyzkouší aktivity, které jsou nutné k realizaci akce, zahrnující ekonomické a organizační aspekty reálného života. 2. Kompetence rozvíjené danou hrou Hra u žáků rozvíjí tyto kompetence: Kompetence komunikativní žák dovede: - aktivně diskutovat k účelu jednání (např. anketa) - formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky v písemných i mluvených projevech - obhajovat své názory a postoje - respektovat názory druhých - zpracovávat pracovní materiály, dodržovat terminologii - vyjadřovat se a vystupovat se zásadami kultury projevu a chování (např. konkurz) Kompetence sociální a personální - žák dovede: - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností - přijímat a odpovědně plnit úkoly - podněcovat práci týmu vlastními návrhy - nezaujatě zvažovat návrhy druhých - předcházet osobním konfliktům 2277

28 - posuzovat své možnosti, odhadovat výsledky svého jednání v různých situacích - efektivně se učit, vyhodnocovat své dosažené výsledky - využívat zkušenosti jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátně na to reagovat, přijímat rady i kritiku - prezentovat řešený projekt Kompetence k řešení problémů - žák dovede: - porozumět zadání úkolu - získat informace potřebné k řešení problému - navrhnout varianty řešení a zdůvodnit je - uplatňovat při řešení různé metody myšlení (logické, matematické) - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění úkolu (studium literatury, tisk, internet.) Kompetence pracovní - žák dovede: - pracovat s počítačem a dalšími informačními prostředky - komunikovat elektronickou poštou - získávat informace z otevřených zdrojů (internet, tisk) - pracovat s informacemi - telefonovat podle pravidel Kompetence k učení - žák dovede: - umět si naplánovat svou vlastní práci - zvolit při řešení úkolu odpovídající postup - provést reálný odhad výsledku své práce Kompetence občanské - žák dovede: - jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu - respektovat individuální rozdíly, odlišnosti spolužáků - aplikovat kritické myšlení - vytvářet vstřícné mezilidské vztahy Hra rozvíjí mezipředmětové vztahy: Výtvarná výchova reklamní kampaň Český jazyk - žádost, inzerát, životopis, proslov Informatika práce na PC 3. Časová dotace úvod do problematiky podnikání, 2 x 2 vyučovací hodiny, bloky 90 minut motivace žáků seznámení s projektem seznámení s hlavní myšlenkou hry zadání hry dělení do skupin seznámení s pracovním sešitem vyhledávání informací (webové stránky atd.) vysvětlení pojmů z oblasti podnikání plánování činností činnosti žáků 6 x 2 vyučovací hodiny, bloky 90 minut materiálně technické zabezpečení turnaje legislativní požadavky vytváření rozpočtu, účast sponzorů, propagační materiály vytváření sportovního programu prezentace 2 x 2 vyučovací hodiny, bloky 90 minut prezentace turnaje v PowerPointu, předložení rozpočtu turnaje a evaluace Časová dotace celkem: 20 vyučovacích hodin (10 dvouhodinových bloků) 2288

29 4. Zařazení do oblasti vzdělávání Hra je určena žákům 9. ročníku. Navrhujeme zařadit hru do osnov předmětu Volba povolání (popř. rodinná výchova) ve II. pololetí školního roku (březen červen). Pozn.: K motivaci je vhodné zařadit návštěvu podobné události její zákulisí (i na mnohem vyšší úrovni) - dle možností a podmínek. 5. Učební pomůcky a materiálně-technické zabezpečení pracovní sešit pro žáka učebna s volně přemístitelnými lavicemi flip, včetně bloků a fixů, příp. tabule (nebo interaktivní tabule) počítačová učebna s možností připojení na internet papíry k tisku potřebných materiálů (pojmy, dotazníky, metodické přípravy pro učitele ), k tvorbě poznámek pro žáky desky pro žáky k uspořádání získaných informací internet praktická aplikace vyučující připraví několik tipů: např. co zadat do vyhledávače atd. počítačová učebna vybavená dataprojektorem k seznámení s prezentacemi 6. Metodika hry (hlavní myšlenka, zadání hry, metodická doporučení, rizika, výstupy, evaluace) 6.1. Hlavní myšlenka Na příkladu přípravy školního sportovního turnaje chceme žákům přiblížit některé klady i zápory soukromého podnikání (živnostenská forma). Jednotlivé kroky přípravy turnaje jsou porovnávány s různými aspekty podnikání. Učitel plní roli koordinátora činností a dohlížitele tak, aby žáci v přípravě nezapomněli na nic podstatného. Výstupem je počítačová prezentace v PowerPointu, která je na závěr prezentována a měla by přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.). Bude hodnocena jak ostatními skupinami (vzájemné ohodnocení konkurenčních skupin), tak nezúčastněnými spolužáky. Druhým výstupem by měl být předložený rozpočet akce (vyváženost, efektivní využití dotace, viditelná snaha o minimalizaci nákladů, efektivní využití případného přebytku peněz, získání sponzorů s peněžními či naturálními dary). Rozpočet by měl být hodnocen především učitelem. Studenti spolu s učitelem by na základě těchto výstupů měli označit nejzdařilejší projekty Zadání hry: Pozn. V uvozovkách jsou uvedeny pojmy z podnikatelské praxe, kterými vyučující komentuje závěrečné prezentace výsledků. 1. Na základě žádosti o dotaci obdržel místní sportovní klub od magistrátu finanční příspěvek na uspořádání turnaje mezi školami v rámci propagace daného sportu na školách, a to ve výši korun základní kapitál 2. Daná částka zajišťuje, že se turnaj v dostatečné masovosti může uskutečnit, ale při klasických cenách pouze ve své nejchudší podobě (zaplacení pronájmu tělocvičen, rozhodčích, technického personálu, zdravotníka, turnajové ceny). 3. Sportovní klub potřebuje sestavit organizační výbor (naše pracovní skupina), který zcela zajistí organizaci daného turnaje. 4. Kvalitní práce Organizačního výboru by měla snížit výdaje, navýšit příjmy a daný zisk opět vložit do turnaje za účelem zvýšení jeho kvality a zvýšení možnosti účasti většího počtu účastníků. 5. Podmínkou je, aby daný finanční příspěvek byl použit výhradně na daný sportovní turnaj (nelze přesouvat na jinou akci) způsobilost výdajů - a aby daná akce byla v rámci možností co nejmasovější a tím maximálně přispěla k popularizaci daného sportu. Případná účast sponzorů tedy zkvalitní realizaci turnaje občerstvení (neseženeme-li od sponzora, musíme zaplatit nebo prostě nebude, můžeme též ušetřit nákupem samotných surovin a získáním dobrovolníků ze školních řad pro přípravu občerstvení), pitný režim, zdravotník, turnajové ceny, trička pro účastníky atd. 6. Rozhodnutí - uspořádat jednodenní turnaj mezi žáky ZŠ ( zákazníci ). 7. Vybrat vhodný termín vyhovující z hlediska školního roku (závěr školního roku). 2299

30 8. Rozpočet postavit jako mírně ziskový. příjmy - dotace od magistrátu, zápisné zúčastněných týmů (zvážit, můžeme-li vůbec chtít nějaké zápisné a v jaké výši, abychom neztratili zájemce o účast v turnaji), případně sponzor. výdaje cena za tělocvičny, rozhodčí, technický personál (stolek rozhodčích = mohou být studenti), občerstvení, zdravotník, náklady na propagaci apod. Stanovit cenu zápisného (protože je to propagační akce měla by být nízká až nulová viz výše). Zjistit vhodné tělocvičny a jejich ceny, ceny za občerstvení, pitný režim, turnajové ceny, propagaci, náklady na rozhodčí a zdravotníka (samozřejmě vzít v potaz účast sponzorů, v případě jejich získání) 9. Co se ziskem? Utratit? Za co? Musí být dle požadavku sportovního klubu vložen opět do turnaje kvalitnější tělocvična, bohatší občerstvení, turnajové ceny, trička pro účastníky, větší propagace atd. 10. Program na základě finanční rozvahy (kolik si můžeme dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.) stanovit sportovní pravidla turnaje: počet zúčastněných družstev, kategorie, kluci dívky - obojí, hrací systém, pravidla (zachovat atraktivitu ne přílišná zátěž, ne malá zátěž, minimalizovat časové prostoje příliš velké množství účastníků nesmí ovlivnit kvalitu turnaje). 11. Zvážit realizaci doprovodných soutěží (jaké, soutěžní systém, ceny, časová náročnost). 12. Propagace ( marketing ) - včetně motivace cílové skupiny reklama + náklady. 13. Krizový plán - co, když bude málo zájemců (mít v záloze jiné hrací systémy), nedostatek tělocvičen (venkovní varianta?) Výstup Činnosti žáků Motivace žáků Seznámení s projektem Seznámení s hlavní myšlenkou hry Zadání hry Dělení do skupin (rozdělení rolí) Rozvíjené pojmy Pomůcky Forma, metoda Rozhovor Brainstorming Forma hodnocení Ústní hodnocení učitelem Časová dotace 2 vyuč. hodiny j,pp Žáci zjišťují formality spojené s uskutečněním turnaje Seznámení s pracovním sešitem Vysvětlení pojmů z oblasti podnikání Vyhledávání informací (webové stránky atp.) Plánování činností A) Nezbytné materiálně-technické zabezpečení: Žáci vytvoří soupis vhodných tělocvičen (+soubor požadavků). Žáci vytvoří soupisku potenciálních rozhodčích, zdravotníků, pomocného personálu (stolek rozhodčích). Žáci vytvoří seznam vhodných turnajových cen. Žáci vytvoří seznam vhodných škol k účasti na turnaji. Žáci vytvoří dopis ředitelům škol za účelem poptávky ceny tělocvičen. Žáci zjistí náklady na rozhodčího, pomocný personál, zdravotníka, vytipované turnajové ceny. B) Materiálně technické zabezpečení dodávající přidanou hodnotu: občerstvení, pitný režim, lepší turnajové ceny, trička pro účastníky atd poptání cen u jednotlivých položek Legislativní požadavky: Žáci zjistí legislativní požadavky na způsobilost zdravotníka. Žáci sepíší žádost o pronájem tělocvičny. Žáci sepíší smlouvu. Průzkum trhu Anketa Průzkum trhu Zákonné normy Pracovní sešit PC Internet flip PC Internet Flip Pracovní sešit Mapa města Výtvarné potřeby PC Internet Pracovní sešit Zákony, vyhlášky, směrnice Rozhovor Brainstorming Vyhledávání Skupinová práce Vyhledávání Skupinová práce Vyhledávání Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení skupiny žáků Ústní hodnocení učitelem Kontrola vyplnění prac.sešitu Sebehodnocení skupiny žáků Ústní hodnocení učitelem Kontrola vyplnění prac. sešitu 2 vyuč. hodiny 2 vyuč. hodiny 2 vyuč. hodiny 3300

31 p j něním turnaje Ž Legislativní požadavky: Žáci zjistí legislativní náležitosti spojené s finančním odměňováním rozhodčích, zdravotníka, pomocného personálu (důležité pro vyúčtování akce) Jací sponzoři a jakým způsobem mohou podpořit konání turnaje. Zákonné normy PC Internet Pracovní sešit Zákony, vyhlášky, směrnice Skupinová práce Vyhledávání Ústní hodnocení učitelem Kontrola vyplnění prac.sešitu 2 vyuč. hodiny Žáci sestavují Rozpočet Žáci vytvářejí vyvážený rozpočet. Příjmy dotace od magistrátu, zápisné o zúčastněných družstev, sponzoři. Výdaje - nezbytné x nadstandard. Na základě finanční rozvahy žáci stanoví rozsah celé akce. Rozvaha, co s případným nadbytkem. Rozpočet, vyvážený rozpočet, Zisk, přidaná hodnota Pracovní sešit PC Skupinová práce Samostatná práce Hodnocení písemných výsledků žáků Sebehodnocení Hodnocení pracovního sešitu 2 vyuč. hodiny Na základě finanční rozvahy (kolik si můžeme dovolit tělocvičen, rozhodčích atd.): Žáci vytváří herní systém turnaje (počet zúčastněných družstev, kategorie, pravidla jednotlivých utkání). Žáci vytváří herní tabulky či pavouky. Žáci kladou důraz na zachování atraktivity - vyváženost zátěže, minimalizovat časové prostoje, příliš velké množství účastníků nesmí ovlivnit kvalitu turnaje. Žáci připravují doplňkové soutěže. Žáci vytvářejí informační letáček o chystaném turnaji. Žáci vytvářejí krátkou zprávu na Webové stránky školy. Pracovní sešit, PC Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení 2 vyuč. hodiny Žáci vytváří prezentaci turnaje v Power-Pointu Žáci vytvářejí prezentaci daného turnaje (s rozpočtem je to základní hodnocený výstup), prezentace by měla přinést informace o chystaném turnaji (k umístění na webu, rozeslání do škol, které chceme pozvat k účasti, pro sponzory atd.) PC Skupinová práce Ústní hodnocení učitelem 2 vyuč. hodiny Žáci prezentují svou prezentaci a představují svůj rozpočet Připravenou prezentaci žáci předvedou před ostatními skupinami. Žáci přednesou a okomentují svůj rozpočet (důležité je zviditelnit přidanou hodnotu ušetřené peníze, nápady, atraktivita atd.). PC Dataprojektor Flip Pracovní sešit Prezentace Rozhovor Skupinová práce Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení Hodnocení ostatními skupinami 2 vyuč. hodiny Žáci provádějí evaluaci Vyplnění evaluačního dotazníku žáky. Hodnocení skupiny učitelem. Sebehodnocení skupiny. Hlasování žáků o nejlepší prezentaci. Ocenění žáků a skupin. Pracovní sešity Flip Individuální i skupinová práce Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení 2 vyuč. hodiny 3311

32 6.3. Metodická, didaktická doporučení Skupiny žáků - doporučujeme heterogenní pečlivé složení jednotlivých týmů (optimem je 4-5 žáků ve skupině; vhodné je mixovat pohlaví; skupiny musí být vyrovnané, aby ti slabší neztratili motivaci; vhodné je dohlédnout na rozdělení rolí: vedoucí - vše koordinuje, rozhoduje, podporuje ostatní členy skupiny, případně jim pomáhá; mluvčí - prezentuje; IT - pracuje na prezentaci, ekonom - zjišťuje reálné ceny a sestavuje rozpočet; vedoucí sportovní sekce zajišťuje vlastní realizaci turnaje; funkce je možno spojit např. IT a mluvčího). Učitel vede výuku v roli moderátora, poradce (během práce ve skupinách vyučující dohlíží, aby žáci neopomněli nic podstatného. Využít maximálně spojení s realitou (pokud je to možné, žáci reálně zjišťují ceny, možné termíny apod.; důležitá je podpora učitele při závěrečných prezentacích - brát to vážně, spravedlivě, ale zároveň i kriticky hodnotit). Dbát na bezpečnost (poučení žáků při činnostech mimo budovu školy atd.) Rizika Nedostatečná motivace ze strany učitele. Špatné materiální a technické podmínky. Nevhodné rozdělení žáků do skupin Výstupy požadované od jednotlivých skupin Prezentace v PowerPoint na přibližně 10 minut s mluvčím prezentace by měla představit sportovní turnaj školám, které by se měly dané události zúčastnit, dále veřejnosti a potenciálním sponzorům. Předložení rozpočtu turnaje. Prezentace v PowerPointu a rozpočet poskytnou potřebné informace pro hodnotitele (počet účastníků, kvalita organizace sportovního turnaje, náležitost písemností - připravené smlouvy o nájmu tělocvičny, objednávka občerstvení atd., množství odvedené práce, poměr mezi kvalitou - atraktivitou a cenou) Evaluace Vyplnění evaluačního dotazníku žáky. Hodnocení skupiny učitelem. Sebehodnocení skupiny. Hlasování žáků o nejlepší prezentaci. Ocenění všech žáků. Ocenění nejúspěšnější skupiny. 3322

33 Příloha č. 4 ZŘÍZENÍ SPORTOVNÍHO CENTRA Metodická příručka projektového modulu pro učitele 9. třídy (Zpracovali: Mgr. Pavel Škramlík a Mgr. Ludmila Blumenthalová) Cíle vzdělávání: Seznámit žáky se základními pojmy uplatňovanými v podnikání. Podnítit u žáků zájem o podnikání a podpořit u nich podnikatelské myšlení. Rozvíjet podnikatelské kompetence a dovednosti žáků. Kompetence: kompetence komunikativní kompetence sociální a personální kompetence k řešení problémů kompetence pracovní kompetence k učení kompetence občanské Obsah vzdělávání: Prostředkem ke splnění výše uvedených cílů je hra Zřízení sportovního centra. Pomocí hry (modelových situací a aktivit) žáci rozvíjí kompetence a dovednosti, získávají elementární znalosti v oboru podnikání. V rámci svého ŠVP má škola možnost hru zařadit do předmětů: Volba povolání, Občanská výchova nebo do předmětu volitelného. 1. Cíl hry Cílem hry Zřízení sportovního centra je rozvíjet u žáků 9. ročníku základní školy v bezpečném prostředí a pomocí zábavných aktivit, metod a forem práce dovednosti potřebné k podnikání. Žáci ve skupinách vyzkouší, co je třeba ke zřízení fiktivního sportovního centra. Prakticky si vyzkouší aktivity, které jsou nutné pro zřízení podniku v reálném životě. 2. Kompetence rozvíjené danou hrou Hra u žáků rozvíjí tyto kompetence: Kompetence komunikativní žák dovede: - aktivně diskutovat k účelu jednání (např. anketa) - formulovat srozumitelně a souvisle své myšlenky v písemných i mluvených projevech - obhajovat své názory a postoje - respektovat názory druhých - zpracovávat pracovní materiály, dodržovat terminologii - vyjadřovat se a vystupovat se zásadami kultury projevu a chování (např. konkurz) Kompetence sociální a personální - žák dovede: - pracovat v týmu a podílet se na realizaci společných pracovních činností - přijímat a odpovědně plnit úkoly - podněcovat práci týmu vlastními návrhy - nezaujatě zvažovat návrhy druhých - předcházet osobním konfliktům - posuzovat své možnosti, odhadovat výsledky svého jednání v různých situacích - efektivně se učit, vyhodnocovat své dosažené výsledky 3333

34 - využívat zkušenosti jiných lidí, učit se i na základě zprostředkovaných zkušeností - přijímat hodnocení svých výsledků, adekvátně na to reagovat, přijímat rady i kritiku - prezentovat řešený projekt Kompetence k řešení problémů - žák dovede: - porozumět zadání úkolu - získat informace potřebné k řešení problému - navrhnout varianty řešení a zdůvodnit je - uplatňovat při řešení různé metody myšlení (logické, matematické) - volit prostředky a způsoby vhodné pro splnění úkolu (studium literatury, tisk, internet.) Kompetence pracovní - žák dovede: - pracovat s počítačem a dalšími informačními prostředky - komunikovat elektronickou poštou - získávat informace z otevřených zdrojů (internet, tisk) - pracovat s informacemi - telefonovat podle pravidel Kompetence k učení - žák dovede: - umět si naplánovat svou vlastní práci - zvolit při řešení úkolu odpovídající postup - provést reálný odhad výsledku své práce Kompetence občanské - žák dovede: - jednat odpovědně, samostatně, aktivně nejen ve vlastním zájmu - respektovat individuální rozdíly, odlišnosti spolužáků - aplikovat kritické myšlení - vytvářet vstřícné mezilidské vztahy Hra rozvíjí mezipředmětové vztahy: Výtvarná výchova reklamní kampaň. Český jazyk - žádost, inzerát, životopis, proslov. Informatika práce na PC. 3. Časová dotace úvod do problematiky podnikání, 2 x 2 vyučovací hodiny, bloky 90 minut motivace žáků seznámení s pracovním sešitem dělení do skupin vyhledávání informací (webové stránky atd.) vysvětlení pojmů z oblasti podnikání plánování činností činnosti žáků 7 x 2 vyučovací hodiny, bloky 90 minut průzkum zajištění financí, propůjčení prostoru potencionální zákazníci, přidaná hodnota, soupis nářadí, přehled firem reklamní kampaň konkurzní řízení prezentace 2 vyučovací hodiny, blok 90 minut představení podniku Časová dotace celkem: 20 vyučovacích hodin (10 dvouhodinových bloků) 4. Zařazení do oblasti vzdělávání Hra je určena žákům 9. ročníku. Navrhujeme zařadit hru do osnov předmětu Volba povolání (popř. rodinná výchova) ve II. pololetí školního roku (březen červen). Pozn.: K motivaci je vhodné zařadit exkurzi dle možností a podmínek. 3344

35 5. Učební pomůcky a materiálně-technické zabezpečení pracovní sešit pro žáka mapa města desky k zakládání materiálů velké papíry, fixy, lepíky, výtvarné potřeby, poznámkové bloky počítač, internet, dataprojektor, diktafon, hlasovací zařízení vhodná učebna pro skupinovou práci, s přístupem na internet kancelář školy, kde je možno využít fax, telefon a kopírku 6. Metodika hry (popis, zásady, rizika, výstupy, evaluace) 6.1. Popis hry: motivace, seznámení s pracovním sešitem, seznámení s cíli hry dělení žáků do pětičlenných skupin vedení skupiny žáků v činnostech: průzkum trhu v nejbližším okolí budoucího sportovního centra zjištění formalit spojených se zřízením centra (hygienické požadavky ) zajištění financí pro podnikání propůjčení (zajištění nájmu) prostor pro sportovní centrum vymezení potenciálních zákazníků nabídka činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání, vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem s distribucí potřebného cvičebního nářadí reklamní kampaň konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) prezentace práce (ústní prezentace, PowerPoint, plakát ) hodnocení a sebehodnocení skupin, ocenění VÝ- STUP ČINNOSTI ŽÁKŮ Motivace žáků. Seznámení s projektem. Dělení do skupin (rozdělení rolí). Vyhledávání informací (webové stránky att.). Plánování činností. ROZVÍJENÉ POJMY POMŮCKY Pracovní sešit PC Internet Flip FORMA, ME- TODA Rozhovor Brainstorming FORMA HODNOCENÍ Ústní hodnocení učitelem ČASOVÁ DOTACE 1 vyuč. hodina Žáci prozkoumají trh v nejbližším okolí budoucího fitness centra Žáci vytvoří anketu mezi obyvateli (učitelé, žáci, náhodní chodci). Žáci zjistí informace o sportovním vyžití ve městě na www stránkách města, zjistí informace na internetu. Žáci vytvoří mapy sportovních zařízení ve městě. Průzkum trhu Anketa PC Internet Flip Pracovní sešit Mapa města Výtvarné potřeby Diktafon Skupinová práce Vycházka (anketa) Vyhodnocení anket Sebehodnocení skupiny žáků Ústní hodnocení učitelem Kontrola vyplnění prac. sešitu 1 vyuč. hodina 2 vyuč. hodiny Žáci zjišťují formality spojené se zřízením centra (hygienické požadavky ) Žáci zjistí legislativní požadavky na zřízení sportovního centra. Zákonné normy živnostenský list a jeho zřízení PC Internet Pracovní sešit Skupinová práce Sebehodnocení skupiny žáků Ústní hodnocení učitelem 1 vyuč. hodina 3355

36 Žáci zajistí finance pro podnikání Žáci zjistí informace k zajištění úvěru (druhy bank ve městě a okolí, výše úroků jednotlivých bank, formuláře pro úvěr atd). Úvěr, úrok Banka, úvěr, hypotéka, ručitel PC Internet Pracovní sešit Zákony, vyhlášky, směrnice Exkurze Přednáška Skupinová práce Vyhledávání Ústní hodnocení učitelem Kontrola vyplnění prac. sešitu 2 vyuč. hodiny Vycházka Žáci zajistí nájem prostor pro sportovní centrum Žáci vytipují prostory (sepíší požadavky na prostory). Žáci zjistí možnosti pronájmu, ceny. Žáci sepíší žádost o pronájem prostor. Žáci sepíší smlouvu. Nájemce, pronajímatel, nájemní smlouva, výpovědní lhůta, záloha, smlouva o smlouvě budoucí. Pracovní sešit Výtvarné potřeby PC Kopírka Telefon, fax Skupinová práce Rozhovor Samostatná práce Vyhledávání Hodnocení písemných výsledků žáků Sebehodnocení Hodnocení pracovního sešitu 2 vyuč. hodiny Žáci vymezí potencionální zákazníky Žáci zpracují výsledky ankety. Vytipují budoucí zákazníky a jejich zájem o typ sportovní činnosti. Anketa, průzkum Pracovní sešit Vycházka Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení 1 vyuč. hodina Žáci vytvoří nabídku činností, vytvoření přidané hodnoty pro podnikání, vytvoření soupisu cvičení a příslušného cvičebního nářadí, přehled firem Žáci hledají možnosti, jak oslovit zákazníky (např.: dětský koutek s hračkami s hlídáním dětí). Žáci zjišťují možnosti nabídky (spinning kola, trampolíny, head chodící pásy, gymnastické balóny ). Žáci zjišťují firmy (Grün sport, KVK, Keller ), ceny zařízení a možnosti nákupu. PC Vyhledávání Skupinová práce Rozhovor Ústní hodnocení učitelem Žáci zorganizují reklamní kampaň Žáci vytvářejí reklamní plakáty, inzeráty, novinové články apod. Žáci navrhnou systém slev (pernamentky ). Popř.: žáci navrhnou strukturu webových stránek, upravují fotografie. Reklama, inzerát PC Internet Flip Pracovní sešit Kamera, diktafon Výtvarné potřeby Rozhovor Brainstorming Skupinová práce Ústní hodnocení učitelem Sebehodnocení 2x 2 vyuč. hodiny Žáci uspořádají konkurz na funkci cvičitelky (cvičitele) Žáci vypracují požadavky na funkci cvičitele (vytvoření komise, napsání profesního životopisu, náležitosti konkurzu, provedení vlastního konkurzu). Životopis Konkurz Pracovní sešit Kamera Diktafon Modelové situace Samostatná práce Hodnocení spolužáky Sebehodnocení Hodnocení hlasovacím zařízením 2x 2 vyuč. hodiny Slavnostní otevření sportovního centra Žáci navrhnou pozvánku na slavnostní zahájení. Vypracují seznam pozvaných osob. Popř.: sepíší proslov. Pracovní sešit Výtvarné potřeby Hodnocení spolužáky, učiteli, hosty Sebehodnocení Hodnocení hlasovacím zařízením 2 vyuč. hodiny 3366

37 6.2. Metodická, didaktická doporučení Skupiny žáků doporučujeme heterogenní. Učitel vede výuku v roli moderátora, poradce. Využít maximálně spojení s realitou. Dbát na bezpečnost (poučení žáků při činnostech mimo budovu školy atd.) 6.3. Rizika Nedostatečná motivace ze strany učitele. Špatné materiální a technické podmínky. Nevhodné rozdělení žáků do skupin Výstupy Prezentace práce skupinou žáků (ústní prezentace, Power Point, plakát ) Evaluace Vyplnění evaluačního dotazníku žáky. Hodnocení skupiny učitelem. Sebehodnocení skupiny. Hlasování žáků o nejlepší prezentaci. Ocenění všech žáků. Ocenění nejúspěšnější skupiny. 3377

38 8. Poznámky: 3388

39 3399

40 Pro Rekvalifikační a informační centrum s. r. o. (realizátora projektu BUSINESS GAMES Podnikatelské kompetence do škol ) vydává Komunální a informační servis z. s. p. o. Most v roce Redigovala a sazbu provedla Lucie Bartoš

Charakteristika předmětu

Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Člověk a svět práce Člověk a svět práce - Svět práce Charakteristika předmětu Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Svět práce je vzdělávací obsah

Více

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie. Informační a komunikační technologie Oblast Předmět Období Časová dotace Místo realizace Charakteristika předmětu Průřezová témata Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie 5. 6. ročník 1 hodina týdně počítačová

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice UČEBNÍ OSNOVY ZŠ M. Alše Mirotice Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: Volba povolání Období: 3. období Počet hodin ročník: 0 0 33 33 Učební texty: 1 3. období A) Cíle vzdělávací oblasti

Více

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika

6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 6.4 Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika Vyučovací předmět Informatika je realizován v rámci ŠVP na 1. stupni ZŠ (5. ročník) s časovou týdenní dotací 1 hodina. Na 2. stupni ZŠ je realizována

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ na PC (UPC) Obor vzdělání: 18 20 M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 (2 hodiny týdně) Platnost: 1. 9. 2009

Více

Školní vzdělávací program Zdravá škola

Školní vzdělávací program Zdravá škola Školní vzdělávací program Zdravá škola (Plné znění ŠVP je přístupné veřejnosti ve vestibulu školy.) Název ŠVP Zdravá škola je odvozen od zaměření školy na holistické chápání podpory zdraví, tj. rozvoj

Více

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ

KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ KONCEPCE VÝCHOVY K VOLBĚ POVOLÁNÍ NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE BRNO, HOLZOVA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/2015 V současné dynamické době dochází k pohybu v obsahu mnohých profesí a ke změnám na

Více

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0

5.1.7 Informatika a výpočetní technika. Časové, obsahové a organizační vymezení. ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 5.1.7 Informatika a výpočetní technika Časové, obsahové a organizační vymezení ročník 1. 2. 3. 4. hodinová dotace 2 2 0 0 Realizuje se vzdělávací obor Informatika a výpočetní technika RVP pro gymnázia.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Marketing cestovního ruchu je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností z marketingu cestovního

Více

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň

5.3.1. Informatika pro 2. stupeň 5.3.1. Informatika pro 2. stupeň Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti - získat

Více

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět

Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa

7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa 7.23 Pojetí vyučovacího předmětu Etika a etiketa Obecné cíle výuky Etiky a etikety Předmět a výuka je koncipována tak, aby vedla žáky k pochopení zákonitostí slušných mezilidských vztahů v různých společnostech,

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU OBCHODNÍ KORESPONDENCE Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium (rozpis učiva): 1.

Více

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program)

Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Gymnázium Cheb brána na VŠ (čtyřletý vzdělávací program) Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika a výpočetní technika čtyřletý cyklus Obsahové, časové a organizační vymezení Ve vyučovacím předmětu

Více

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ PO 3 - ROVNÝ PŘÍSTUP KE KVALITNÍMU PŘEDŠKOLNÍMU, PRIMÁRNÍMU A SEKUNDÁRNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ Oblast regionálního školství se zaměří na tyto priority: excelentní vzdělávání

Více

3.3. Začlenění průřezových témat

3.3. Začlenění průřezových témat 1.3. morál ní 1.2. sociální 1.1. osobnostní 3.3. Začlenění průřezových témat Průřezová témata reprezentují ve Školním vzdělávacím programu v souladu s RVP ZV okruhy aktuálních problémů současného světa.

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Standard učitele pro kariérní systém

Standard učitele pro kariérní systém Standard učitele pro kariérní systém OBLAST: 3 Název: Učitel a jeho okolí Podnázev: Rozvoj školy, klima školy, spolu s kolegy, s rodiči a sociálními partnery. Anotace: Učitel vnímá své povinnosti ve vztahu

Více

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání

Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Kód a název oboru vzdělání: 64-41-L/51 Podnikání Název školního vzdělávacího programu: Podnikání Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání: Datum platnosti ŠVP : Dvouleté

Více

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu

Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA. Charakteristika vyučovacího předmětu Název vyučovacího předmětu: PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Obsahové, časové a organizační vymezení Časová dotace: předmět je vyučován ve 4. ročníku 2 hodiny týdně v 5. ročníku 2 hodiny

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Obor: 7941K/81, Gymnázium všeobecné ( osmileté ) Obor: 7941/41, Gymnázium všeobecné ( čtyřleté ) Učební osnovy pro vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium Vzdělávací

Více

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: PRAKTIKA Z INFORMATIKY A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Časové vymezení vyučovacího předmětu praktika z informatiky je podle

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: PRÁVO (PRA) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 96 (3 hodiny týdně) Platnost: od 1. 9. 2009 počínaje

Více

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.17. Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět informatika se

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Předmět Aplikace ekonomických programů je zařazen mezi odborné předměty. Využívá a doplňuje znalosti získané z účetnictví, ekonomiky,

Více

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče

Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Učební osnovy ZŠ Petra Bezruče Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti

Více

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 6.23 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace

7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace 7.18 Pojetí vyučovacího předmětu Písemná a elektronická komunikace Obecný cíl vyučovacího předmětu Cílem předmětu písemná a elektronická komunikace je umožnit žákům získání potřebné dovednosti ovládat

Více

Informační a komunikační technologie Informatika

Informační a komunikační technologie Informatika Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Informační a komunikační technologie Informatika Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ (UCE) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 166 (5 hodin týdně) Platnost: 1. 9. 2009 počínaje

Více

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Dodatek č. 4 Platnost: od 1. 2. 2013 Název školy: Adresa: Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín náměstí T. G. Masaryka 3669, 761 57 Zlín Zřizovatel: Zlínský kraj, třída Tomáše

Více

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví

7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví 7.21 Pojetí vyučovacího předmětu Účetnictví Obecné cíle vyučovacího předmětu Účetnictví Předmět účetnictví rozvíjí ekonomické myšlení žáků. Žáci si osvojují vědomosti a dovednosti potřebné pro zpracování

Více

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24

Základní škola a Mateřská škola Verneřice. Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 Základní škola a Mateřská škola Verneřice Tel.: 412 559 063 Mírové náměstí 141, 407 25 Verneřice IČO: 71 01 25 24 e-mail: zsvernerice@volny.cz Číslo účtu:925864329/0800 Platnost od 1. 9. 2012 Platnost

Více

Příklad dobré praxe VII

Příklad dobré praxe VII Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe VII pro průřezové téma Člověk a svět práce Mgr. Miroslav Široký

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět: Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v informační a komunikační technologii umožňuje žákům dosáhnout základní úrovně práce s počítačem

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: ÚČETNICTVÍ NA PC (UPC) Obor vzdělání: 63-41-M/02 Obchodní akademie Forma studia: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 124 (4 hodiny týdně) Platnost: od 1.9.2009

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ROZPOČTY STAVEB Název školního vzdělávacího programu: Kód a název oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 3. ročník = 66 hodin/ročník

Více

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í

Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Střední škola obchodní, Belgická 250/29, Praha 2 P O D N I K Á N Í Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ 1 P O D N I K Á N Í... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO

Více

Popis uplatnění absolventa

Popis uplatnění absolventa Popis uplatnění absolventa Absolvent oboru vzdělání Truhlář je středoškolsky vzdělaný pracovník s odborným vzděláním. Získané odborné dovednosti mu umožní uplatnit se v dřevovýrobách sériových i individuálních

Více

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie

4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie 4.3. Vzdělávací oblast: Informační a komunikační technologie Vzdělávací obor: Informační a komunikační technologie Charakteristika vyučovacího předmětu Informatika 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu

Více

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25

1. Učební osnovy. 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie. ŠVP - učební osnovy - Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25 1. Učební osnovy 1.1. Informatika a informační a komunikační technologie Charakteristika vzdělávací oblasti Oblast Informatika a informační a komunikační technologie (dále jen Informatika a ICT) na gymnáziu

Více

Informační a komunikační technologie

Informační a komunikační technologie Informační a komunikační technologie Předmět je vyučován v 6. ročníku s časovou dotací jedné vyučovací hodiny týdně. Žákům umožňuje získat základní dovednosti v ovládání výpočetní techniky a moderních

Více

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy

Klíčové kompetence. Jako jeden z nosných prvků reformy Jako jeden z nosných prvků reformy Klíčové kompetence Podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání má základní vzdělávání žákům pomoci utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence. Pojem

Více

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvková organizace SNP 2304/6, Ústí nad Labem, IČ 44226233 SMĚRNICE č. 17/2007 Poradenské sluţby ve škole Obsah: ČL.1 ČL.2 ČL.3 ČL.4 ČL.5

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek

na trhu práce (přednáška pro gymnázia) KIT PEF CZU - Vladimír Očenášek na trhu práce (přednáška pro gymnázia) 1 položme si pár otázek... předvídáme měnící se kvalifikační potřeby? (co bude za 5, 10, 15 let...) jsou propojeny znalosti, dovednosti a kompetence (žáků, studentů,

Více

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět:: Etická výchova. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět:: Etická výchova A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Etická výchova je volitelným předmětem, který je realizován v rozsahu dvou

Více

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol)

Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Vzdělávací program Podnikání krok za krokem (Podpora Podpora podnikavosti žáků středních škol) Rekvalifikační a informační centrum Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem EU a státním rozpočtem

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní

2 Profil absolventa. 2.1 Identifikační údaje. 2.2 Uplatnění absolventa v praxi. 2.3 Očekávané výsledky ve vzdělávaní 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Ekonomické lyceum Most 78 42-M/02, Ekonomické lyceum

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod

Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vzdělávací oblast ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE Týdenní počet hodin 42 hod z toho 1.stupeň 18 hod 2.stupeň 24 hod Vyučovací předmět Pracovní vyučování Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v této vzdělávací

Více

Podnikání v Evropě (Zelená kniha)

Podnikání v Evropě (Zelená kniha) Obsah Úvod 3 1. Podnikání jako faktor společenského rozvoje, úloha podnikání ve společnosti 5 2. Výchova k podnikání ve středním vzdělávání 7 3. Podpora podnikání, podnikavosti a podnikatelského myšlení

Více

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení)

Ekonomika. Pozemní stavitelství. denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 128 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho 2 hodiny cvičení) Učební osnova předmětu Ekonomika Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 12 4. ročník: 32 týdnů po 4 hodinách (z toho

Více

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04. Projekt Zkvalitnění vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti udržitelného rozvoje na školách Jihočeského kraje Reg. č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem

od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem 2 Profil absolventa 2.1 Identifikační údaje Název ŠVP: Kód a název oboru vzdělání: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělání: Platnost ŠVP: Obchodní akademie Most 63-41-M/02, Obchodní akademie

Více

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL

SPORTOVNÍ HRY KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ UČITEL SPORTOVNÍ HRY Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové Předmět sportovní hry je vyučován jako volitelný v 7. - 9. ročníku 1 hodinu týdně z disponibilní časové dotace a organizační vymezení

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Ekologie je zprostředkovat základní ekologické pojmy a principy. Poukázat na souvislosti mezi environmentálními,

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení

Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení INFORMATIKA VOLITELNÝ PŘEDMĚT Informatika - ve znění změn platných od 1.9. 2013 (doplnění klíčových kompetencí) Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Informatika.

Více

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL

ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST. Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 KOMPETENČNÍ MODEL ZVÝŠENÍ KVALITY ŘÍZENÍ NA MĚSTSKÉM ÚŘADU LANŠKROUN V RÁMCI OP LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00080 PRAHA, 2013 Kompetenční model je nástroj práce se zaměstnanci MěÚ Lanškroun. Slouží

Více

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí

1.3. Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů, hodnot a preferencí 1. Pojetí vyučovacího předmětu 1.1. Obecný cíl vyučovacího předmětu Obecným cílem předmětu Podnikatelská činnost cestovních je poskytnout žákům ucelenou soustavu vědomostí a dovedností, které jsou nutné

Více

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management

7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management 7.20 Pojetí vyučovacího předmětu Marketing a management Obecné cíle výuky Marketingu a managementu Výuka předmětu marketing a management směřuje k pochopení a prohloubení vědomostí a dovedností o marketingu

Více

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020

POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 MÍSTNÍ ROZVOJ VEDENÝ KOMUNITAMI POLITIKA SOUDRŽNOSTI 2014-2020 Evropská komise v říjnu roku 2011 přijala legislativní návrhy na politiku soudržnosti pro období od roku 2014 do roku 2020 Tento infolist

Více

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018

Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Základní škola Český Brod, Tyršova 68, okres Kolín IČO: 46383514 tel.: 321622446, 602373396 www.2zscbrod.cz 2zscbrod@iol.cz Strategie rozvoje školy na období 2012-2018 Sledované oblasti, v nichž se budou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu

Charakteristika vyučovacího předmětu Seminář k odborné práci Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět je zařazen jako podpůrný předmět při zpracování odborné práce BOČ (Botičská odborná činnost). Studenti získají kompetence

Více

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence

Učební osnovy. 1.1 Ekonomické vzdělávání. Ekonomika. Klíčové kompetence PLACE HERE Zabezpečovací technika a bezpečnostní technologie Název školy Adresa Název ŠVP Platnost Kód a název oboru Novovysočanská 48/280, 190 00 Praha 9 - Vysočany Zabezpečovací technika a bezpečnostní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 78-62-C/02 PRAKTICKÁ ŠKOLA DVOULETÁ OBSAH ŠVP ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 PROFIL ABSOLVENTA... 4 PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ... 6 ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOST... 7 UČEBNÍ PLÁN...

Více

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět :

Učební osnovy. Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět. Charakteristika předmětu. Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Učební osnovy Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Doplňující vzdělávací obory Informatika-volitelný předmět Charakteristika předmětu V předmětu Informatika je realizován obsah vzdělávací oblasti Informační

Více

INFORMATIKA (5. 7. ročník)

INFORMATIKA (5. 7. ročník) INFORMATIKA (5. 7. ročník) Charakteristika předmětu Obsahem vyučovacího předmětu Informatika je orientace v základních pojmech z oblasti informačních technologií, seznámení se základními součástmi výpočetní

Více

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení

Společenské vědy. Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Gymnázium Oty Pavla, Praha-Radotín Vyučovací předmět: Charakteristika vyučovacího předmětu: 1. Obsahové, časové a organizační vymezení Společenské vědy Vyučovací obsah předmětu Společenské vědy vychází

Více

Volitelný předmět ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL Obecná charakteristika vyučovacího předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu: Úkolem předmětu Zdravý životní styl je seznámit žáky se základy zdravého životního

Více

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region)

NÁŠ SVĚT. Tematické okruhy: 1. Místo, kde žijeme dopravní výchova, praktické poznávání školního prostředí a okolní krajiny (místní oblast, region) NÁŠ SVĚT Vyučovací předmět Náš svět se vyučuje jako samostatný předmět v prvním až třetím ročníku a jako vyučovací blok přírodovědných a vlastivědných poznatků v čtvrtém a pátém ročníku. Zastoupení v jednotlivých

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673

Obchodní akademie, Náchod, Denisovo nábřeží 673 Název vyučovacího předmětu: Biologie a ekologie (BEK) Obor vzdělání: 18-20-M/01 Informační technologie Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 17 (0,5 hodina týdně) Platnost:

Více

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení

Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu. A) Organizační, časové a obsahové vymezení Název vyučovacího předmětu: OBČANSKÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu A) Organizační, časové a obsahové vymezení Časová dotace: předmět je vyučován v 6. ročníku 1 hodinu týdně v 7. ročníku

Více

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu:

4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda. 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: 4.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 4.4.3. Charakteristika vyučovacího předmětu Přírodověda 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu: Obsahem vyučovacího předmětu Přírodověda je naplňování očekáváných

Více

Národní soustava povolání

Národní soustava povolání OP RLZ, Opatření 3.3 Rozvoj dalšího profesního vzdělávání Systémový projekt Národní soustava povolání Ing. Michaela NAVRÁTILOVÁ Ministerstvo práce a sociálních věcíčr, Odbor 35, Odbor implementace programů

Více

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA. A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět: DOMÁCÍ NAUKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Domácí nauka se vyučuje jako samostatný volitelný předmět

Více

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních

du39k 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních 32 338/2000-22 METODICKÝ POKYN k environmentálnímu vzdělávání, výchově a osvětě ve škole a školských zařízeních Ministerstvo školství, V Praze dne 14. prosince 2001 mládeže a tělovýchovy ČR 1. Úvodní ustanovení

Více

Příloha k TZ oceněné projekty

Příloha k TZ oceněné projekty Příloha k TZ oceněné projekty Název příspěvku: V práci otevřeno (Uplatnění kvalifikace migrantů a migrantek na českém pracovním trhu) Název organizace: Evropská kontaktní skupina Kontaktní osoba: Helena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŽALANY Školní plán EVVO Základní škola a Mateřská škola Žalany, Rtyňská 156, Žalany 417 63 2014 2015 Vypracovala: Ing. Bc. Pavla Broná Školní plán EVVO je vydán a vychází

Více

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická

FYZIKA. Charakteristika vzdělávací oblasti. Obsahové vymezení předmětu. ŠVP ZŠ Ratibořická FYZIKA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast fyzika patří do oblasti Člověk a příroda. Zahrnuje oblast problémů spojených se zkoumáním přírody. Poskytuje žákům prostředky a metody pro hlubší

Více

Práce s laboratorní technikou 6.ročník

Práce s laboratorní technikou 6.ročník Práce s laboratorní technikou 6.ročník vztahy, průřezová témata vybere a prakticky využívá vhodné postupy, přístroje, zařízení a pomůcky pro konání konkrétních pozorování, měření a experimentů OSV - Rozvoj

Více

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému

2. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Podklad pro diskuzi ke Strategii vzdělávací politiky do roku 00. Odstraňování slabých míst vzdělávacího systému Praha, březen 01 Úvod V lednu 01 zahájilo Ministerstvo

Více

7.3 Projekt Celý svět ve škole

7.3 Projekt Celý svět ve škole 7.3 Projekt Celý svět ve škole Hlavní cíl projektu: V souladu se strategickými záměry ŠVP, jako jsou otevřenost, spokojenost, spolupráce, partnerství a pozitivní vztah, je hlavním cílem projektu zapojit

Více

A. Charakteristika vyučovacího předmětu

A. Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět:: INFORMATIKA A. Charakteristika vyučovacího předmětu a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu U vyučovacího předmětu informatika je časové vymezení dáno učebním plánem. V

Více

Předmět: Cvičení s hudbou

Předmět: Cvičení s hudbou Předmět: Cvičení s hudbou Charakteristika volitelného předmětu cvičení s hudbou 2. stupeň Obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a zdraví stanovených RVP ZV a realizuje

Více

Environmentální výchova

Environmentální výchova ZÁKLADNÍ ŠKOLA T. G. MASARYKA PODĚBRADY Školní 556, okres Nymburk, sídlo Školní 556/II Poděbrady 290 01, tel.: 312 316 900, e-mail: zstgm@zstgmpodebrady.cz Environmentální výchova Koordinátor: Mgr. Bc.

Více

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.3. 5.3.1. VZDĚLÁVACÍ OBLAST INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VZDĚLÁVACÍ OBOR INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU INFORMATIKA: Vyučovací předmět Informatika vychází

Více

I. Sekaniny1804 Informatika

I. Sekaniny1804 Informatika Informatika Charakteristika vyučovacího předmětu Ve vyučovacím předmětu Informatika se realizují cíle vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie. Žák dosáhne základní úrovně informační gramotnosti

Více

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE 5.4. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE Je realizována v předmětu Informatika. 5.4.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Výuka informatiky umožňuje všem žákům dosáhnout základní úrovně informační gramotnosti

Více

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1

Školní vzdělávací program pro gymnázium 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 79-41-K/81 GYMNÁZIUM 1/1 OBSAH 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2.ZMĚNY 3.DODATKY 1/2 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název ŠVP Školní vzdělávací program pro osmileté gymnázium 1) 1)Školní vzdělávací program pro osmileté

Více

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST

Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání. Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Kód a název oboru vzdělání: 63-41-M/01, Ekonomika a podnikání Název školního vzdělávacího programu: OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ ČINNOST Délka a forma vzdělání: Dosažený stupeň vzdělání: Způsob ukončení vzdělávání:

Více

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty

I. Sekaniny1804 Volitelné předměty Osnovy I Sportovní aktivity Charakteristika volitelného vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Volitelný předmět Sportovní aktivity je realizován ve vzdělávací oblasti Člověk a zdraví,

Více

6.30 Ekologický seminář

6.30 Ekologický seminář VZDĚLÁVACÍ OBLAST : VZDĚLÁVACÍ OBOR: VYUČOVACÍ PŘEDMĚT: Člověk a příroda Přírodopis 6.30 Ekologický seminář CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU: Ekologický seminář je volitelným předmětem, který se zaměřuje na rozšíření

Více

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví

Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Zapojení zaměstnanců a zaměstnavatelů do řešení otázek Společenské odpovědnosti firem ve stavebnictví Projekt CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Posilování bipartitního dialogu v odvětvích Realizátor projektu: Konfederace

Více