Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty"

Transkript

1 Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno na sedmé straně Osobní karty v personalistice. Vyplnit je možné až 3 samostatné ELDP pro daný rok. Vyplnění ELDP je možné provést: kompletně ručně (nezávisle na ostatních hodnotách v programu Kalkul) nebo pomocí automatického výpočtu - výpočet ELDP je dvojí: - kompatibilní režim výpočtu pro roky před 2014 (resp. pro všechny roky, pro něž byly mzdy vypočítávány ve verzi K3V02.32 a starších) - nový výpočet (pro roky, kdy byly všechny mzdy vypočítány na verzi K3V02.33 a novějších, tedy při pravidelné aktualizaci programu od roku 2014 včetně). Původní (kompatibilní) výpočet je prováděn na základě mzdových listů a je shodný s výpočtem a vyplněním ELDP v předchozích verzích. Nový výpočet je prováděn na základě osobní karty a mzdových položek a umožňuje pokrytí daleko širší škály případů než výpočet původní. A. Ruční vyplnění Chcete-li zadat hodnoty ELDP ručně, zadejte do druhu "?". Všechny ostatní položky ELDP vyplňte již podle právních norem a pokynů ČSSZ pro vyplňování ELDP. Kolonky ELDP v programu Kalkul jsou obsahově shodné s kolonkami stejně či obdobně nazvanými ve formuláři ELDP. Informace týkající se popisu jednotlivých kolonek jsou zde uvedeny pouze pro vyjasnění fungování programu, nejsou kompletními informacemi o pravidlech stanovených ČSSZ pro vyplňování ELDP. Vyplňují se náseldující údaje: Druh ELDP Zde je nezbytné zadat "?". Typ ELDP Jde o dvoumístný číselný kód. Vyplnění je určeno pouze pro řádný ELDP (v r Typ ELDP 01, 02, 03), nikoli pro opravný ELDP (v r Typ ELDP 51, 52, 53). Typ ELDP lze sice vložit jako opravný, ale nelze vložit datum původního opravovaného ELDP. Výdělečná činnost od Jedná se o datum. Tento údaj naleznete na tiskopise ELDP vzor ČSSZ IV/2011 v jeho třetí části a má být vyplněn datumem začátku výdělečné činnosti zaměstnance (pokud se dle pokynů vyplňuje). Na sedmé straně osobní karty je kolonka z prostorových důvodů umístěna zde nahoře. Kód ELDP Jde o třímístný kód písmen, čísel a znaků určený (zjednodušeně řečeno) druhem výdělečné činnosti, případným důchodovým věkem a skutečností členství ve statutárním orgánu zaměstnavatele. Malý rozsah Jde o jednopísmenný kód faktu zaměstnání malého rozsahu. Od - Do Datumy Od - Do jsou omezena daným rokem, nebo datem zahájení a ukončení pracovního poměru. Dny Jde o počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném roce. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,V = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-12 Zde se pro jednotlivé měsíce počínaje lednem (popř. celý rok ve sloupci V) zadává velké X v měsících, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění dle příslušného zákona. Vyloučené doby Zde se uvádí doba trvání (počet dnů) omluvných důvodů. Vyměřovací základ Zde se uvádí úhrn vyměřovacích základů v Kč pro stanovení pojistného za dané období.

2 Doby odečtené Zde se uvádí počet dnů, které se pojištěnci v důchodovém věku odečítají od dnů trvání pojištění. Všechny ostatní údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli se vyplňují z hodnot zadaných v osobní kartě a konfiguraci. Pokud Vám automatické (zejm. původní) vyplnění ELDP z větší části vyhovuje a potřebujete ve vyplněném ELDP udělat jen drobné úpravy, můžete zkombinovat automatický výpočet s ručním vyplněním. Toto však můžete provést pouze tak, že necháte ELDP vyplnit automaticky, poté zadáte do druhu "?" tohoto ELDP a provedete úpravy. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*". B. Automatický výpočet Na rozdíl od předchozích verzí se nyní pro výpočet zadává druh ELDP (nikoliv typ nebo kód, ty se vyplní automaticky). Program rozeznává následující druhy ELDP: Hlavní pracovní poměr (1) První souběžný pracovní poměr (2) Druhý souběžný pracovní poměr (3) První dohoda o pracovní činnosti (A) Druhá dohoda o pracovní činnosti (B) Třetí dohoda o pracovní činnosti (C) První dohoda o provedení práce (T) Druhá dohoda o provedení práce (U) Třetí dohoda o provedení práce (V) Společník, jednatel, komanditista (S) Smluvní zaměstnanec (N) Člen kolektivního orgánu (Q) Prokurista (P) Člen družstva (O) Domácký zaměstnanec (L) Likvidátor (R) Dobrovolný pracovník pečovatelské služby (K) Osoba pečující, osoba v evidenci (M) Ručně vypněné (?) Nepoužito (*) Pokud některý ze tří ELDP nepoužijete, zadejte do druhu "*". Chcete-li zadat hodnoty ELDP ručně, zadejte do druhu "?". B.1 Automatický výpočet původní (kompatibilní) Z důvodů kompatibility s předchozími verzemi lze pro rok vyhodnocení 2013 (a menší) zadat pro hlavní pracovní poměr druh "1" nebo "S". Stiskem klávesy <F8> dojde ke spuštění výpočtu, který vyplní ELDP výpočtem srovnatelným se staršími verzemi. Jelikož dochází k změnám pravidel pro vyplňování ELDP, lze uvedený výpočet použít s následujícími omezeními: - jde o hlavní pracovní poměr (na základě pracovní smlouvy) - není zadán žádný souběžný pracovní poměr - není zadána žádná dohoda o provedení práce dále musí být splněno: - zaměstnanec nedosáhl důchodového věku - zaměstnanec není v mimoevidenčním stavu ( např. na mateřské či rodičovské dovolené) - zaměstnanec nevykonává vojenskou službu - za celé období je zaměstnavatelem odvedeno SP

3 Při výpočtu do roku 2013 se postupuje následovně: Od - do jsou omezena daným rokem, nebo datem zahájení a ukončení pracovního poměru. Dny, vyloučené doby a vyměřovací základ jsou brány ze mzdových listů daného roku a zaměstnance. Tyto údaje jsou nalezeny ve mzdovém listu. Použijí se dny pro NP a vyl.doby. Vyměřovací základ je odvozen od základu SP. Použijí se následující kódy: "1++" pro hlavní pracovní poměr "S+S" pro hlavní pracovní poměr společníka Upozorňujeme, že výpočet pro roky 2013 a starší je nyní jen informativní a že si může vyžádat ruční úpravy. V tom případě zadejte nejdříve do druhu "1" nebo "S", proveďte výpočet stiskem <F8> a pak změňte druh na "?" a hodnoty ručně upravte. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*". B.1 Automatický výpočet nový Spolehlivé vyplnění ELDP proběhne pouze za dodržení všech následujících pravidel. Pokud máte zaměstnance, u něhož kombinace podmínek nevyhovuje, musíte provést vyplnění ELDP ručně. 1. Zadání pracovních poměrů v osobní kartě ELDP se vyplňuje pouze pro pracovní poměry zadané (dle následujících pravidel) v osobní kartě. Pokud některý z těchto poměrů z osobní karty vymažete, pro program tento poměr neexistuje a ELDP se pro něj nevyplní. Tedy ELDP pro předchozí rok musíte nechat vyplnit před vymazáním starých SPP, DPP a DPČ z osobní karty, pokud potřebujete ELDP vytvořit po smazání starých poměrů, musíte se vrátit (v archivu či v programu se starými daty) a ELDP nechat vyplnit zde. ELDP lze vyplnit pouze pro zaměstnance, který má na třetí straně osobní karty vyplněn HPP na základě smlouvy (nikoli dohody). 2. Souběh pracovních poměrů Vyplnění lze provést pouze pro zaměstnance, který má zadány maximálně tři pracovní poměry v daném období. Možné kombinace těchto poměrů jsou popsány níže v části Druh ELDP. Máte-li u zaměstnance v zadaném roce více pracovních poměrů či v jiné kombinaci než je uvedeno nebo je máte zadané v rozporu s pokyny, výpočet ELDP nelze spolehlivě provést ani pro jediný z těchto poměrů. 3. Odměna Všechny poměry (HPP, SPP, DPČ, DPP) musí být zadány včetně odměny, a to buďto měsíční nebo hodinové (se zadaným měsíčním rozsahem). Není-li zadána odměna (resp. je zadána 0,-), program toto zaměstnání chápe jako zaměstnání malého rozsahu (zde zaměstnání, pro něž nebyla sjednána výše odměny). 4. Datum nástupu a datum ukončení U všech poměrů musí být zadáno datum nástupu (jinak se poměr nebere v úvahu vůbec). Datum ukončení na druhé straně osobní karty je obecné datum ukončení pro všechny poměry (tedy nejen pro HPP). Správné vyplnění ELDP proběhne pouze tehdy, je-li toto datum prázdné nebo shodné či větší s datumy ukončení všech ostatních poměrů a dohod. Pokud tedy zaměstnanci během roku skončil HPP, ale např. dohoda dále pokračuje, pak je třeba vyplnit ELDP ručně. 5. Zaměstnání malého rozsahu a limit u DPP U všech výše uvedených pracovních poměrů platí, že pouze jeden z těchto (HPP, SPP, DPČ) může být malého rozsahu, aby se ELDP vyplnily správně. Malý rozsah vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Minimálního vyměřovacího základu pro DPČ stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného poměru v osobní kartě. Taktéž pouze jedna ze souběžných DPP může být podlimitní, což vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Mezního vyměřovacího základu pro DPP stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného DPP v osobní kartě. Pokud v daném roce má zaměstnanec 2 zaměstnání malého rozsahu (resp. 2 podlimitní DPP), ale časově se nepřekrývají (např. první malý rozsah má únorbřezen a druhý červen-srpen), pak se ELDP vyplní správně. 6. Mateřská a rodičovská dovolená Je-li na druhé straně osobní karty vyplněno datum pro nástup do (popř. i návrat z) mimoevidenčního stavu, vztahuje se tento mimoevidenční stav na všechny zadané pracovní poměry. Nejčastější důvod vynětí je mateřská a rodičovská dovolená, ELDP se tedy vyplňuje podle pravidel pro vyplnění ELDP při mateřské a rodičovské dovolené. Pokud je zaměstnanec v mimoevidenčním stavu z jiného důvodu, doporučujeme vyplnit ELDP ručně (pokud si ověříte, že

4 pravidla vyplnění jsou stejná, můžete nechat výpočet provést). Vyplnění ELDP zaměstnance v mimoevidenčním stavu je spolehlivé pouze pro zaměstnance, který není v důchodovém věku ani v zadaném období důchodového věku nedosáhl. 7. Důchodový věk Je-li na třetím listě osobní karty vyplněno datum pro dosažení důchodového věku a zároveň je druh důchodu vyplněn jako 05 Starobní důchod, pak se ELDP pro všechny zadané pracovní poměry vyplňují podle pravidel pro vyplnění po dosažení důchodového věku (jde zejména o vyplnění odečtených dob). Starobní důchod může být na třetí straně osobní karty zadán v prvním či druhém řádku pro důchod, resp. ostatní důchod. 8. Změna a přepočet mzdových položek Pokud jste provedli výpočet mzdových položek pro daný měsíc, uložily se hodnoty pro vyplnění ELDP do speciálních proměnných navazujících na tyto mzdové položky. Pokud proto dodatečně (po výpočtu) měníte některou ze mzdových položek, je třeba všechny ručně zadávané mzdové položky v daném měsíci (např. pracovní neschopnost) otevřít a uložit ( proentrovat ) a automaticky vypočtené nechat znovu přepočíst. Druh ELDP je z hlediska programu Kalkul určující pro vyplnění daného ELDP. Je sice na první pohled shodný s prvním znakem Kódu ELDP, ale jedná se pouze o záležitost důležitou z hlediska programového (tedy nic oficiálního pro formulář ELDP). Všechny ostatní kolonky ELDP v programu Kalkul jsou obsahově shodné s kolonkami stejně či obdobně nazvanými ve formuláři ELDP. Informace týkající se popisu jednotlivých kolonek jsou zde uvedeny pouze pro vyjasnění fungování programu, nejsou kompletními informacemi o pravidlech stanovených ČSSZ pro vyplňování ELDP. V ELDP se vyplňují náseldující údaje: Druh ELDP Číselník druhů ELDP je uveden výše. Jsou-li druhy všech tří ELDP nastaveny na Nepoužito "*" a provedete výpočet, naplní se 1 až 3 ELDP (dle hodnot zadaných v osobní kartě a vypočtených v mzdových položkách). Výpočet můžete spolehlivě provést pouze v následujících případech a za dodržení podmínek zmíněných níže. I. Zaměstnanec má v daném roce HPP na základě pracovní smlouvy (nikoli jen dohodu), a to buďto pouze jeden nebo v následujících kombinacích: I.a HPP ELDP 1 Druh "1" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty. I.b 1 HPP + 1 až 2 SPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", resp. ELDP 3 Druh "3" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP a/nebo 2. SPP. I.c 1 HPP + 1 SPP + 1 DPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", ELDP 3 Druh "T" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP nebo 2. SPP a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. I.d 1 HPP + 1 SPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", ELDP 3 Druh "A" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP nebo 2. SPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. I.e 1 HPP + 1 až 2 DPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "T", resp. ELDP 3 Druh "U" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPP. I.f 1 HPP + 1 až 2 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "A", resp. ELDP 3 Druh "B" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPČ. I.g 1 HPP + 1 DPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "A", ELDP 3 Druh "T" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ.

5 II. Zaměstannec má v daném roce pracovní poměr pouze na základě některé z dohod, popř. kombinací dohod II.a DPP ELDP 1 Druh "T" DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. II.b 1 DPP + 1 až 2 DPP ELDP 1 Druh "T", ELDP 2 Druh "U", resp. ELDP 3 Druh "V" DPP musí být zadány na 5. listě osobní karty jako kterékoli dvě či všechny tři z možných tří DPP. V případě tří DPP v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než DPP, jinak se naplnění neprovede. II.c 1 DPP + 1 DPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "T", ELDP 3 Druh "U" DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. V případě tří dohod v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než dohody, jinak se naplnění neprovede. II.d DPČ ELDP 1 Druh "A" DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. II.e 1 DPČ + 1 až 2 DPČ ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "B", resp. ELDP 3 Druh "C" DPČ musí být zadány na 5. listě osobní karty jako kterékoli dvě či všechny tři z možných tří DPČ. V případě tří DPČ v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než DPČ, jinak se naplnění neprovede. II.f 1 DPČ+ 1 DPČ + 1 DPP ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "B", ELDP 3 Druh "T" DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPČ a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. V případě tří dohod v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než dohody, jinak se naplnění neprovede. V případě společníka (zadáno na třetím listě osobní karty v druhu pracovní činnosti) se v druhu ELDP místo "1" vyplní "S" Typ ELDP Automatický výpočet je určen pouze pro řádný ELDP (tedy s 0 na prvním místě), nikoli pro opravný ELDP. Vyplní se zde pouze hodnoty z programu, opravíte-li v programu některé hodnoty rozhodné pro ELDP, vyplní se ELDP již s těmito novými hodnotami. Typ ELDP se vyplní pouze s prvním číslem 0 (nikoli 5) a program nemá jak zjistit a vyplnit datum původního (opravovaného) ELDP. Je-li v daném období zadáno ukončení pracovního poměru, pak se pro daný ELDP vyplní typ 02. Je-li pak v druhém listě osobní karty vyplněno datum ukončení a zároveň důvod ukončení je nastaven jako 32 úmrtí, pak se pro HPP vyplní typ ELDP jako 03, pro případné SPP, DPČ a DPP se kód 03 vyplní, jen pokud se datum ukončení těchto poměrů shoduje s datem ukončení zadaném na druhém listě osobní karty. Datumy ukončení všech poměrů v případě zadání úmrtí na druhém listě osobní karty nesmějí být pozdější než datum ukončení zadané na druhém listě osobní karty (= datum úmrtí). Výdělečná činnost od Tento údaj naleznete na tiskopise ELDP vzor ČSSZ IV/2011 v jeho třetí části, na sedmé straně osobní karty je kolonka z prostorových důvodů umístěna zde nahoře. Vyplňuje se zde datum zahájení daného pracovního poměru (z 2., 4. nebo 5., listu osobní karty). Je-li datum zahájení pr. poměru shodné s datumem následujícím Od v ELDP, pak se kolonka Výdělečná činnost od nevyplňuje a zůstává prázdná. Kód ELDP Jde o třímístný kód písmen, čísel a znaků. První část kódu je určená druhem pracovní činnosti nebo dohody a shoduje se s proměnnou Druh ELDP (popis výše). Druhá část kódu je určená případným důchodovým věkem dle datumu důchodu a typu starobní důchod stanoveného na 3. listě osobní karty. Před dosažením důchodového věku zaměstnance je zde "+", po jeho dosažení, je zde "D". Dosáhne-li zaměstnanec během daného období věku starobního důchodu (zadáno na 3. listě osobní karty), pak se ELDP rozdělí na dva řádky, kdy první řádek je s "+" do dosažení důchodového věku a druhý řádek je s "D" ode dne dosažení věku starobního důchodu. Třetí část kódu je určená skutečností členství ve statutárním orgánu zaměstnavatele, tedy kód pracovní činnosti na 3. listě osobní karty je stanoven na 7 společník. Pro společníka je zde "S", jinak je zde "+".

6 Malý rozsah Jde o jednopísmenný kód faktu zaměstnání malého rozsahu. Malý rozsah vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Minimálního vyměřovacího základu pro DPČ stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného poměru v osobní kartě. Od - Do Datumy Od - Do jsou omezena datem zahájení a ukončení pracovního poměru a daným rokem. Datumy zahájení a ukončení pr. poměru se berou z 2., 4. nebo 5., listu osobní karty. Je-li datum zahájení pr.poměru dřívější než počátek daného roku, vyplní se počátek roku, jinak se vyplní datum zahájení. Je-li datum ukončení prázdné nebo pozdější než konec daného roku, vyplní se konec roku, jinak se vyplní datum ukončení. Pro zaměstnání malého rozsahu a DPP se Datum Od vyplní jako první den prvního měsíce překročení limitu (není-li měnší než počátek roku) a Datum Do se vyplní jako poslední den posledního měsíce překročení limitu (není-li větší než konec roku). Dosáhne-li zaměstnanec během daného období věku starobního důchodu (zadáno na 3. listě osobní karty), pak se ELDP rozdělí na dva řádky. První řádek má Od vyplněno dle pravide výše a Do je den předcházející dni věku starobního důchodu. Druhý řádek má Od vyplněno dnem dosažení starobního důchodu a Do má vyplněn dle pravidel výše. Dny Jde o počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném roce. Vychází se z datumů zahájení a ukončení pracovního poměru v osobní kartě a zejména z proměnných naplněných při výpočtu mzdových položek. Pro zaměstnance v důchodovém věku se od dnů trvání pojištění odečítá hodnota Odečtených dnů. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,V = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-12 Zde se pro jednotlivé měsíce počínaje lednem (popř. celý rok ve sloupci V) vyplňuje prázdné pole v běžných měsících nebo křížek X v měsících, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění dle příslušného zákona. Konkrétně toto může nastat u zaměstnance v mimoevidenčním stavu (na mateřské či rodičovské dovolené), v nichž nebyl zaúčtován příjem, a u zaměstnání malého rozsahu a DPP (v měsících, kdy odměna nedosahuje limitu z konfigurace). Vyloučené doby Zde se uvádí doba trvání (počet dní) omluvných důvodů, která se bere z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek 020, 021, 022, 023, 024, 026, 051, 053, 122, 134, 211, 213. Vyměřovací základ Zde se uvádí úhrn vyměřovacích základů pro stanovení pojistného za dané období, který se bere z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů (odpovídajících podmínkám stanoveným výše), pak se vyměřovací základy počítají pro každý pr.poměr zvlášť. Doby odečtené Zde se uvádí počet dnů, které se pojištěnci v důchodovém věku odečítají od dnů trvání pojištění. Bere se z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek 020, 021, 022, 023, 024, 026, 051, 053, 097, 112, 113, 122, 131, 132, 134, 211, 213. Druhý řádek ELDP Druhý řádek ELDP se automaticky vyplní pouze v případě, že zaměstnanec dosáhne během daného období (kalendářního roku) věku starobního důchodu. V prvním řádku se vyplní hodnoty do dosažení důchodového věku, v druhém řádku se vyplní hodnoty po dosažení důchodového věku. Má-li zaměstnanec několik (maximálně však 3) krátkodobých zaměstnání po sobě během daného období, vyplní se pouze každé do samostatného ELDP (nevyplní se do více řádků). Pokud máte zaměstnance, u něhož byste chtěli (mohli) provést vyplnění pro více zaměstnání do několika řádků jednoho ELDP, pak musíte provést ruční vyplnění. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*".

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd

16. Mzdy. WINSTROM - modul MZDY. 16.1 Vlastnosti a možnosti programu. 16.2 Stručný návod na zpracování mezd WINSTROM - modul MZDY 16. Mzdy Program WinMzdy je program určený na komplexní zpracování mezd malé i velké organizace pracující pod operačním systémem Windows. WinMzdy navazují a dále rozvíjejí dosovský

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu:

I. O programu MZDY: II. Ovládání programu: I. O programu MZDY: 2 Tento program je určen pro zpracování mzdové agendy malých i velkých organizací v rozsahu do až 2000 zaměstnanců. Přestože program je 32-bitovou aplikací, funguje i v prostředí 64-bitového

Více

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka

Leden 2013 SKA. Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend. verze 2013 MZDY. uživatelská příručka Leden 2013 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2013 MZDY uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY

Časopis pro uživatele programů ZEIS NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH NOVELY ZÁKONŮ A NOVINKY V PROGRAMU MZDY K 1.1.2012 1. MZDY 1.1. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek 1 1.2. Cestovní náhrady 1 1.3. Průměrná mzda 6 1.4.

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy!

Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Podrobný popis změn ve mzdách od 1.1.2008 (verze 7.51a) Mzdy za leden 2008 musí být zpracovány minimálně na verzi 7.51a. Na starších verzích, nelze od roku 2008 zpracovávat mzdy! Změny na základě zákona

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Rozsah působnosti Platná znění zákonů s vyznačením navrhovaných změn Platné znění příslušných ustanovení zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Rozsah

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi

Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Počítejte mzdy na čem chcete... S naším programem to je ale jednodušší. Mzdy Profi Tento uživatelský manuál vás seznámí se základním nastavením a prací v programu Mzdy Profi. Podrobně prochází jednotlivé

Více

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1

OBSAH ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY 1 ÚVOD...1 Novinky a změny v Účtu 2015 ÚČTO 2015: NOVINKY A ZMĚNY OBSAH 1 ÚVOD...1 2 UPGRADE...2 2.1 CO PŘINÁŠÍ UPGRADE?...2 2.2 KDY INSTALOVAT UPGRADE?...2 2.3 INSTALACE UPGRADE A PŘEVOD DAT...3 2.4 DODATEČNÝ PŘEVOD

Více

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z

Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek. od A do Z Účet ní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z 1. vydání 2. aktualizace k 1. 5. 2013 Vývoj právních předpisů, zejména daňových, se dotýká i publikace Účetní

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení

PŘÍRUČKA OSVČ. pro oblast sociálního zabezpečení PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2013 1. OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ

OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ PŘÍRUČKA OSVČ pro oblast sociálního zabezpečení v roce 2012 OSOBA SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÁ 1. Kdo je to osoba samostatně výdělečně činná? Podle zákona o důchodovém pojištění je osobou samostatně výdělečně

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS

Časopis pro uživatele programů ZEIS 5 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zaměstnanost 1.1. Novela zákona o zaměstnanosti v roce 2012 1.2. Úprava náhrady za ztrátu na výdělku 1.3. Úprava nezabavitelných částek pro účely srážek

Více