Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty"

Transkript

1 Evidenční list důchodového pojištění Sedmá stránka osobní karty Od verze V02.33 jsou na této stránce podklady pro vytištění až tří samostatných ELDP. Vyplnění ELDP je nově (od verze K3V02.33) umístěno na sedmé straně Osobní karty v personalistice. Vyplnit je možné až 3 samostatné ELDP pro daný rok. Vyplnění ELDP je možné provést: kompletně ručně (nezávisle na ostatních hodnotách v programu Kalkul) nebo pomocí automatického výpočtu - výpočet ELDP je dvojí: - kompatibilní režim výpočtu pro roky před 2014 (resp. pro všechny roky, pro něž byly mzdy vypočítávány ve verzi K3V02.32 a starších) - nový výpočet (pro roky, kdy byly všechny mzdy vypočítány na verzi K3V02.33 a novějších, tedy při pravidelné aktualizaci programu od roku 2014 včetně). Původní (kompatibilní) výpočet je prováděn na základě mzdových listů a je shodný s výpočtem a vyplněním ELDP v předchozích verzích. Nový výpočet je prováděn na základě osobní karty a mzdových položek a umožňuje pokrytí daleko širší škály případů než výpočet původní. A. Ruční vyplnění Chcete-li zadat hodnoty ELDP ručně, zadejte do druhu "?". Všechny ostatní položky ELDP vyplňte již podle právních norem a pokynů ČSSZ pro vyplňování ELDP. Kolonky ELDP v programu Kalkul jsou obsahově shodné s kolonkami stejně či obdobně nazvanými ve formuláři ELDP. Informace týkající se popisu jednotlivých kolonek jsou zde uvedeny pouze pro vyjasnění fungování programu, nejsou kompletními informacemi o pravidlech stanovených ČSSZ pro vyplňování ELDP. Vyplňují se náseldující údaje: Druh ELDP Zde je nezbytné zadat "?". Typ ELDP Jde o dvoumístný číselný kód. Vyplnění je určeno pouze pro řádný ELDP (v r Typ ELDP 01, 02, 03), nikoli pro opravný ELDP (v r Typ ELDP 51, 52, 53). Typ ELDP lze sice vložit jako opravný, ale nelze vložit datum původního opravovaného ELDP. Výdělečná činnost od Jedná se o datum. Tento údaj naleznete na tiskopise ELDP vzor ČSSZ IV/2011 v jeho třetí části a má být vyplněn datumem začátku výdělečné činnosti zaměstnance (pokud se dle pokynů vyplňuje). Na sedmé straně osobní karty je kolonka z prostorových důvodů umístěna zde nahoře. Kód ELDP Jde o třímístný kód písmen, čísel a znaků určený (zjednodušeně řečeno) druhem výdělečné činnosti, případným důchodovým věkem a skutečností členství ve statutárním orgánu zaměstnavatele. Malý rozsah Jde o jednopísmenný kód faktu zaměstnání malého rozsahu. Od - Do Datumy Od - Do jsou omezena daným rokem, nebo datem zahájení a ukončení pracovního poměru. Dny Jde o počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném roce. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,V = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-12 Zde se pro jednotlivé měsíce počínaje lednem (popř. celý rok ve sloupci V) zadává velké X v měsících, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění dle příslušného zákona. Vyloučené doby Zde se uvádí doba trvání (počet dnů) omluvných důvodů. Vyměřovací základ Zde se uvádí úhrn vyměřovacích základů v Kč pro stanovení pojistného za dané období.

2 Doby odečtené Zde se uvádí počet dnů, které se pojištěnci v důchodovém věku odečítají od dnů trvání pojištění. Všechny ostatní údaje o zaměstnanci a zaměstnavateli se vyplňují z hodnot zadaných v osobní kartě a konfiguraci. Pokud Vám automatické (zejm. původní) vyplnění ELDP z větší části vyhovuje a potřebujete ve vyplněném ELDP udělat jen drobné úpravy, můžete zkombinovat automatický výpočet s ručním vyplněním. Toto však můžete provést pouze tak, že necháte ELDP vyplnit automaticky, poté zadáte do druhu "?" tohoto ELDP a provedete úpravy. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*". B. Automatický výpočet Na rozdíl od předchozích verzí se nyní pro výpočet zadává druh ELDP (nikoliv typ nebo kód, ty se vyplní automaticky). Program rozeznává následující druhy ELDP: Hlavní pracovní poměr (1) První souběžný pracovní poměr (2) Druhý souběžný pracovní poměr (3) První dohoda o pracovní činnosti (A) Druhá dohoda o pracovní činnosti (B) Třetí dohoda o pracovní činnosti (C) První dohoda o provedení práce (T) Druhá dohoda o provedení práce (U) Třetí dohoda o provedení práce (V) Společník, jednatel, komanditista (S) Smluvní zaměstnanec (N) Člen kolektivního orgánu (Q) Prokurista (P) Člen družstva (O) Domácký zaměstnanec (L) Likvidátor (R) Dobrovolný pracovník pečovatelské služby (K) Osoba pečující, osoba v evidenci (M) Ručně vypněné (?) Nepoužito (*) Pokud některý ze tří ELDP nepoužijete, zadejte do druhu "*". Chcete-li zadat hodnoty ELDP ručně, zadejte do druhu "?". B.1 Automatický výpočet původní (kompatibilní) Z důvodů kompatibility s předchozími verzemi lze pro rok vyhodnocení 2013 (a menší) zadat pro hlavní pracovní poměr druh "1" nebo "S". Stiskem klávesy <F8> dojde ke spuštění výpočtu, který vyplní ELDP výpočtem srovnatelným se staršími verzemi. Jelikož dochází k změnám pravidel pro vyplňování ELDP, lze uvedený výpočet použít s následujícími omezeními: - jde o hlavní pracovní poměr (na základě pracovní smlouvy) - není zadán žádný souběžný pracovní poměr - není zadána žádná dohoda o provedení práce dále musí být splněno: - zaměstnanec nedosáhl důchodového věku - zaměstnanec není v mimoevidenčním stavu ( např. na mateřské či rodičovské dovolené) - zaměstnanec nevykonává vojenskou službu - za celé období je zaměstnavatelem odvedeno SP

3 Při výpočtu do roku 2013 se postupuje následovně: Od - do jsou omezena daným rokem, nebo datem zahájení a ukončení pracovního poměru. Dny, vyloučené doby a vyměřovací základ jsou brány ze mzdových listů daného roku a zaměstnance. Tyto údaje jsou nalezeny ve mzdovém listu. Použijí se dny pro NP a vyl.doby. Vyměřovací základ je odvozen od základu SP. Použijí se následující kódy: "1++" pro hlavní pracovní poměr "S+S" pro hlavní pracovní poměr společníka Upozorňujeme, že výpočet pro roky 2013 a starší je nyní jen informativní a že si může vyžádat ruční úpravy. V tom případě zadejte nejdříve do druhu "1" nebo "S", proveďte výpočet stiskem <F8> a pak změňte druh na "?" a hodnoty ručně upravte. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*". B.1 Automatický výpočet nový Spolehlivé vyplnění ELDP proběhne pouze za dodržení všech následujících pravidel. Pokud máte zaměstnance, u něhož kombinace podmínek nevyhovuje, musíte provést vyplnění ELDP ručně. 1. Zadání pracovních poměrů v osobní kartě ELDP se vyplňuje pouze pro pracovní poměry zadané (dle následujících pravidel) v osobní kartě. Pokud některý z těchto poměrů z osobní karty vymažete, pro program tento poměr neexistuje a ELDP se pro něj nevyplní. Tedy ELDP pro předchozí rok musíte nechat vyplnit před vymazáním starých SPP, DPP a DPČ z osobní karty, pokud potřebujete ELDP vytvořit po smazání starých poměrů, musíte se vrátit (v archivu či v programu se starými daty) a ELDP nechat vyplnit zde. ELDP lze vyplnit pouze pro zaměstnance, který má na třetí straně osobní karty vyplněn HPP na základě smlouvy (nikoli dohody). 2. Souběh pracovních poměrů Vyplnění lze provést pouze pro zaměstnance, který má zadány maximálně tři pracovní poměry v daném období. Možné kombinace těchto poměrů jsou popsány níže v části Druh ELDP. Máte-li u zaměstnance v zadaném roce více pracovních poměrů či v jiné kombinaci než je uvedeno nebo je máte zadané v rozporu s pokyny, výpočet ELDP nelze spolehlivě provést ani pro jediný z těchto poměrů. 3. Odměna Všechny poměry (HPP, SPP, DPČ, DPP) musí být zadány včetně odměny, a to buďto měsíční nebo hodinové (se zadaným měsíčním rozsahem). Není-li zadána odměna (resp. je zadána 0,-), program toto zaměstnání chápe jako zaměstnání malého rozsahu (zde zaměstnání, pro něž nebyla sjednána výše odměny). 4. Datum nástupu a datum ukončení U všech poměrů musí být zadáno datum nástupu (jinak se poměr nebere v úvahu vůbec). Datum ukončení na druhé straně osobní karty je obecné datum ukončení pro všechny poměry (tedy nejen pro HPP). Správné vyplnění ELDP proběhne pouze tehdy, je-li toto datum prázdné nebo shodné či větší s datumy ukončení všech ostatních poměrů a dohod. Pokud tedy zaměstnanci během roku skončil HPP, ale např. dohoda dále pokračuje, pak je třeba vyplnit ELDP ručně. 5. Zaměstnání malého rozsahu a limit u DPP U všech výše uvedených pracovních poměrů platí, že pouze jeden z těchto (HPP, SPP, DPČ) může být malého rozsahu, aby se ELDP vyplnily správně. Malý rozsah vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Minimálního vyměřovacího základu pro DPČ stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného poměru v osobní kartě. Taktéž pouze jedna ze souběžných DPP může být podlimitní, což vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Mezního vyměřovacího základu pro DPP stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného DPP v osobní kartě. Pokud v daném roce má zaměstnanec 2 zaměstnání malého rozsahu (resp. 2 podlimitní DPP), ale časově se nepřekrývají (např. první malý rozsah má únorbřezen a druhý červen-srpen), pak se ELDP vyplní správně. 6. Mateřská a rodičovská dovolená Je-li na druhé straně osobní karty vyplněno datum pro nástup do (popř. i návrat z) mimoevidenčního stavu, vztahuje se tento mimoevidenční stav na všechny zadané pracovní poměry. Nejčastější důvod vynětí je mateřská a rodičovská dovolená, ELDP se tedy vyplňuje podle pravidel pro vyplnění ELDP při mateřské a rodičovské dovolené. Pokud je zaměstnanec v mimoevidenčním stavu z jiného důvodu, doporučujeme vyplnit ELDP ručně (pokud si ověříte, že

4 pravidla vyplnění jsou stejná, můžete nechat výpočet provést). Vyplnění ELDP zaměstnance v mimoevidenčním stavu je spolehlivé pouze pro zaměstnance, který není v důchodovém věku ani v zadaném období důchodového věku nedosáhl. 7. Důchodový věk Je-li na třetím listě osobní karty vyplněno datum pro dosažení důchodového věku a zároveň je druh důchodu vyplněn jako 05 Starobní důchod, pak se ELDP pro všechny zadané pracovní poměry vyplňují podle pravidel pro vyplnění po dosažení důchodového věku (jde zejména o vyplnění odečtených dob). Starobní důchod může být na třetí straně osobní karty zadán v prvním či druhém řádku pro důchod, resp. ostatní důchod. 8. Změna a přepočet mzdových položek Pokud jste provedli výpočet mzdových položek pro daný měsíc, uložily se hodnoty pro vyplnění ELDP do speciálních proměnných navazujících na tyto mzdové položky. Pokud proto dodatečně (po výpočtu) měníte některou ze mzdových položek, je třeba všechny ručně zadávané mzdové položky v daném měsíci (např. pracovní neschopnost) otevřít a uložit ( proentrovat ) a automaticky vypočtené nechat znovu přepočíst. Druh ELDP je z hlediska programu Kalkul určující pro vyplnění daného ELDP. Je sice na první pohled shodný s prvním znakem Kódu ELDP, ale jedná se pouze o záležitost důležitou z hlediska programového (tedy nic oficiálního pro formulář ELDP). Všechny ostatní kolonky ELDP v programu Kalkul jsou obsahově shodné s kolonkami stejně či obdobně nazvanými ve formuláři ELDP. Informace týkající se popisu jednotlivých kolonek jsou zde uvedeny pouze pro vyjasnění fungování programu, nejsou kompletními informacemi o pravidlech stanovených ČSSZ pro vyplňování ELDP. V ELDP se vyplňují náseldující údaje: Druh ELDP Číselník druhů ELDP je uveden výše. Jsou-li druhy všech tří ELDP nastaveny na Nepoužito "*" a provedete výpočet, naplní se 1 až 3 ELDP (dle hodnot zadaných v osobní kartě a vypočtených v mzdových položkách). Výpočet můžete spolehlivě provést pouze v následujících případech a za dodržení podmínek zmíněných níže. I. Zaměstnanec má v daném roce HPP na základě pracovní smlouvy (nikoli jen dohodu), a to buďto pouze jeden nebo v následujících kombinacích: I.a HPP ELDP 1 Druh "1" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty. I.b 1 HPP + 1 až 2 SPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", resp. ELDP 3 Druh "3" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP a/nebo 2. SPP. I.c 1 HPP + 1 SPP + 1 DPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", ELDP 3 Druh "T" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP nebo 2. SPP a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. I.d 1 HPP + 1 SPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "2", ELDP 3 Druh "A" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a SPP musí být zadán na 4. listě osobní karty jako 1. SPP nebo 2. SPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. I.e 1 HPP + 1 až 2 DPP ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "T", resp. ELDP 3 Druh "U" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPP. I.f 1 HPP + 1 až 2 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "A", resp. ELDP 3 Druh "B" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPČ. I.g 1 HPP + 1 DPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "1", ELDP 2 Druh "A", ELDP 3 Druh "T" HPP musí být zadán na 3. listě osobní karty a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ.

5 II. Zaměstannec má v daném roce pracovní poměr pouze na základě některé z dohod, popř. kombinací dohod II.a DPP ELDP 1 Druh "T" DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. II.b 1 DPP + 1 až 2 DPP ELDP 1 Druh "T", ELDP 2 Druh "U", resp. ELDP 3 Druh "V" DPP musí být zadány na 5. listě osobní karty jako kterékoli dvě či všechny tři z možných tří DPP. V případě tří DPP v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než DPP, jinak se naplnění neprovede. II.c 1 DPP + 1 DPP + 1 DPČ ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "T", ELDP 3 Druh "U" DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPP a DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. V případě tří dohod v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než dohody, jinak se naplnění neprovede. II.d DPČ ELDP 1 Druh "A" DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPČ. II.e 1 DPČ + 1 až 2 DPČ ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "B", resp. ELDP 3 Druh "C" DPČ musí být zadány na 5. listě osobní karty jako kterékoli dvě či všechny tři z možných tří DPČ. V případě tří DPČ v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než DPČ, jinak se naplnění neprovede. II.f 1 DPČ+ 1 DPČ + 1 DPP ELDP 1 Druh "A", ELDP 2 Druh "B", ELDP 3 Druh "T" DPČ musí být zadána na 5. listě osobní karty jako kterákoli jedna či kterékoli dvě z možných tří DPČ a DPP musí být zadána na 5. listě osobní karty jako 1., 2. nebo 3. DPP. V případě tří dohod v daném období, musí HPP zadaný na 3. listě osobní karty být v jiném období než dohody, jinak se naplnění neprovede. V případě společníka (zadáno na třetím listě osobní karty v druhu pracovní činnosti) se v druhu ELDP místo "1" vyplní "S" Typ ELDP Automatický výpočet je určen pouze pro řádný ELDP (tedy s 0 na prvním místě), nikoli pro opravný ELDP. Vyplní se zde pouze hodnoty z programu, opravíte-li v programu některé hodnoty rozhodné pro ELDP, vyplní se ELDP již s těmito novými hodnotami. Typ ELDP se vyplní pouze s prvním číslem 0 (nikoli 5) a program nemá jak zjistit a vyplnit datum původního (opravovaného) ELDP. Je-li v daném období zadáno ukončení pracovního poměru, pak se pro daný ELDP vyplní typ 02. Je-li pak v druhém listě osobní karty vyplněno datum ukončení a zároveň důvod ukončení je nastaven jako 32 úmrtí, pak se pro HPP vyplní typ ELDP jako 03, pro případné SPP, DPČ a DPP se kód 03 vyplní, jen pokud se datum ukončení těchto poměrů shoduje s datem ukončení zadaném na druhém listě osobní karty. Datumy ukončení všech poměrů v případě zadání úmrtí na druhém listě osobní karty nesmějí být pozdější než datum ukončení zadané na druhém listě osobní karty (= datum úmrtí). Výdělečná činnost od Tento údaj naleznete na tiskopise ELDP vzor ČSSZ IV/2011 v jeho třetí části, na sedmé straně osobní karty je kolonka z prostorových důvodů umístěna zde nahoře. Vyplňuje se zde datum zahájení daného pracovního poměru (z 2., 4. nebo 5., listu osobní karty). Je-li datum zahájení pr. poměru shodné s datumem následujícím Od v ELDP, pak se kolonka Výdělečná činnost od nevyplňuje a zůstává prázdná. Kód ELDP Jde o třímístný kód písmen, čísel a znaků. První část kódu je určená druhem pracovní činnosti nebo dohody a shoduje se s proměnnou Druh ELDP (popis výše). Druhá část kódu je určená případným důchodovým věkem dle datumu důchodu a typu starobní důchod stanoveného na 3. listě osobní karty. Před dosažením důchodového věku zaměstnance je zde "+", po jeho dosažení, je zde "D". Dosáhne-li zaměstnanec během daného období věku starobního důchodu (zadáno na 3. listě osobní karty), pak se ELDP rozdělí na dva řádky, kdy první řádek je s "+" do dosažení důchodového věku a druhý řádek je s "D" ode dne dosažení věku starobního důchodu. Třetí část kódu je určená skutečností členství ve statutárním orgánu zaměstnavatele, tedy kód pracovní činnosti na 3. listě osobní karty je stanoven na 7 společník. Pro společníka je zde "S", jinak je zde "+".

6 Malý rozsah Jde o jednopísmenný kód faktu zaměstnání malého rozsahu. Malý rozsah vyhodnocuje Kalkul z hodnoty Minimálního vyměřovacího základu pro DPČ stanovené v konfiguraci pojištění a z hodnoty měsíční (popř. přepočtené hodinové) odměny zadané u daného poměru v osobní kartě. Od - Do Datumy Od - Do jsou omezena datem zahájení a ukončení pracovního poměru a daným rokem. Datumy zahájení a ukončení pr. poměru se berou z 2., 4. nebo 5., listu osobní karty. Je-li datum zahájení pr.poměru dřívější než počátek daného roku, vyplní se počátek roku, jinak se vyplní datum zahájení. Je-li datum ukončení prázdné nebo pozdější než konec daného roku, vyplní se konec roku, jinak se vyplní datum ukončení. Pro zaměstnání malého rozsahu a DPP se Datum Od vyplní jako první den prvního měsíce překročení limitu (není-li měnší než počátek roku) a Datum Do se vyplní jako poslední den posledního měsíce překročení limitu (není-li větší než konec roku). Dosáhne-li zaměstnanec během daného období věku starobního důchodu (zadáno na 3. listě osobní karty), pak se ELDP rozdělí na dva řádky. První řádek má Od vyplněno dle pravide výše a Do je den předcházející dni věku starobního důchodu. Druhý řádek má Od vyplněno dnem dosažení starobního důchodu a Do má vyplněn dle pravidel výše. Dny Jde o počet kalendářních dnů trvání pojištění v daném roce. Vychází se z datumů zahájení a ukončení pracovního poměru v osobní kartě a zejména z proměnných naplněných při výpočtu mzdových položek. Pro zaměstnance v důchodovém věku se od dnů trvání pojištění odečítá hodnota Odečtených dnů. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0,1,2,V = 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,1-12 Zde se pro jednotlivé měsíce počínaje lednem (popř. celý rok ve sloupci V) vyplňuje prázdné pole v běžných měsících nebo křížek X v měsících, které se nepovažují za dobu důchodového pojištění dle příslušného zákona. Konkrétně toto může nastat u zaměstnance v mimoevidenčním stavu (na mateřské či rodičovské dovolené), v nichž nebyl zaúčtován příjem, a u zaměstnání malého rozsahu a DPP (v měsících, kdy odměna nedosahuje limitu z konfigurace). Vyloučené doby Zde se uvádí doba trvání (počet dní) omluvných důvodů, která se bere z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek 020, 021, 022, 023, 024, 026, 051, 053, 122, 134, 211, 213. Vyměřovací základ Zde se uvádí úhrn vyměřovacích základů pro stanovení pojistného za dané období, který se bere z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek. Má-li zaměstnanec více pracovních poměrů (odpovídajících podmínkám stanoveným výše), pak se vyměřovací základy počítají pro každý pr.poměr zvlášť. Doby odečtené Zde se uvádí počet dnů, které se pojištěnci v důchodovém věku odečítají od dnů trvání pojištění. Bere se z proměnných vyplněných při výpočtu mzdových položek 020, 021, 022, 023, 024, 026, 051, 053, 097, 112, 113, 122, 131, 132, 134, 211, 213. Druhý řádek ELDP Druhý řádek ELDP se automaticky vyplní pouze v případě, že zaměstnanec dosáhne během daného období (kalendářního roku) věku starobního důchodu. V prvním řádku se vyplní hodnoty do dosažení důchodového věku, v druhém řádku se vyplní hodnoty po dosažení důchodového věku. Má-li zaměstnanec několik (maximálně však 3) krátkodobých zaměstnání po sobě během daného období, vyplní se pouze každé do samostatného ELDP (nevyplní se do více řádků). Pokud máte zaměstnance, u něhož byste chtěli (mohli) provést vyplnění pro více zaměstnání do několika řádků jednoho ELDP, pak musíte provést ruční vyplnění. Pozn. Nezapomeňte nepoužité ELDP zablokovat vložením do druhu "*".

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění

Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění Vysvětlivky 2012.pdf Vysvětlivky k vyplnění tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění 1) Číselník okresů je uveden v příloze č. 1. 2) Číselník druhu činností je uveden v příloze č. 2.

Více

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o.

Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Informace pro klienty používající program na zpracování mzdové agendy společnosti 6K spol. s r.o. Věc: Změny ve mzdách od 1. 1. 2012 Upozornění: Instalovaná verze programu mezd a předané pokyny jsou připraveny

Více

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2009 Strana 1 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky V souvislosti se legislativními změnami byly doplněny následující mzdové složky. Rozdělili jsme

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2009.1.01 V Přerově 26.1.2009 PERZONALISTIKA Evidence personalistiky na 3.záložce OÚ-další byla odstraněna zkratka u důchodů. Sestavy - odstraněna nabídka Předstihové řízení pro

Více

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti

Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti Pokyny k vyplnění Oznámení o zahájení (opětovném zahájení) samostatné výdělečné činnosti K oddílu 1 Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 1. 3. Titul, Jméno, Příjmení vyplňte Vaše jméno,

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2010 ČSSZ 89 323 7 I/2011 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2014 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 8 I/2014 Úvod Metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL

Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013. v programech STEREO a DUEL Novinky ve zpracování mezd pro rok 2013 v programech STEREO a DUEL Část 1 Důchodové spoření 1. Důchodové spoření legislativa Reforma penzijního systému zavedla tzv. tři pilíře I. pilíř důchodové pojištění

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19

Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15. uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Jak vyrovnat svou daňovou povinnost za rok 2014 strana 1-15 Jak vyplnit prohlášení na 2015 a uplatnit v něm slevy na dani pro rok 2015 Strana 16-19 Vypořádání daně z příjmů za uplynulé zdaňovací období

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2009 ČSSZ - 89 323 6 I/2010 89 323 6 - Pokyny.indd 1 30.11.2009 15:10:48 Řádný, opravný označte,

Více

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01

Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 Novinky a změny v systému DUNA MZDY verze 2014.1.01 PERSONALISTIKA Evidence pracovníků V ovládacím panelu přibyla možnost kontroly rodných čísel na insolvenci s následnou tiskovou sestavou pracovníků v

Více

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto:

ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: ENTRY MZDY (verze 02/2013) Důležitá informace ČSSZ. ČSSZ změnila své původní rozhodnutí o termínech, do kdy je možné písemné podání na předepsaných tiskopisech (tedy nikoliv elektronicky) takto: 1) Evidenční

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny.

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Hlavní město Prahu Územnímu pracovišti v, ve, pro Prahu 0 Daňové identifikační číslo

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČR ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2011 ČSSZ 89 323 8 I/2012 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu.

Více

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání

1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) 2. Údaje o samostatné výdělečné činnosti (SVČ) a daňovém přiznání Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř. 1 Příjmení vyplňte současné příjmení. ř. 2 Jméno vyplňte jméno. ř.

Více

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda

WinZápočet 8.4. Uživatelská příručka. Program pro zápočet let odborné praxe. 2015 Petr Janda WinZápočet 8.4 Program pro zápočet let odborné praxe Uživatelská příručka 05 Petr Janda Obsah. Popis programu strana.. Úvod strana.. Základní vlastnosti programu strana. Instalace programu strana 4.. Instalace

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Středočeský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Říčanech Daňové identifi kační číslo

Více

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného

Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného Důchodové spoření (II. pilíř) Informace k placení pojistného ZAMĚSTNANEC (klient, poplatník) Po uzavření smlouvy o důchodovém spoření Notifikační dopis tento dopis obdrží zaměstnanec (klient, poplatník)

Více

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda.

Instrukce pro vyplňování: Při vyplňování lze zadávat hodnoty jen do bílých políček pokud na ně kliknete, zobrazí se vždy i příslušná nápověda. Vážení čtenáři, přinášíme vám interaktivní daňový formulář, který vám pomůže vyplnit řádné daňové přiznání za rok 214. Formulář byl odladěn a testován pro program Excel a funguje ve všech jeho posledních

Více

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti

5/2.5 Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Účetnictví, daně & mzdy v příspěvkové organizaci str. 1 PO Náhrada mzdy, platu nebo odměny při dočasné pracovní neschopnosti Od 1. 1. 2009 se změnily podmínky pro vyplácení dávek v nemoci a při karanténě.

Více

MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009

MZDY 2009 verze 13.00. ze dne 1.2.2009 MZDY 2009 verze ze dne 1.2.2009 Postup reinstalace: Reinstalujete v období 01/09 po měsíční uzávěrce za období 12/08 na verzi 12.20. obvyklým způsobem. Změny od verze 12.20. Matriční soubory Průběh pracovního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2014 ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. A. Základní identifikace

Více

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01

Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 Změny v DUNA/MZDY, verze 2015.1.01 PERZONALISTIKA Evidence pracovníků Evidence pracovníků 4. záložka OÚ - Daně byly doplněny položky počet 1.dětí, 2. a 3. a dalších dětí a počet 1.dětí se ZTP-P, 2. se

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Dobříši Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 0 Daňové identifi kační číslo C Z 6 0 9 9 9 0 Rodné číslo 6 0 9 / 9 9 03 DAP ) řádné opravné 04 Kód rozlišení

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2015 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu:

ZDROJE FINANCOVÁNÍ. Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: ZDROJE FINANCOVÁNÍ Sociální činnosti mají náklady dvojího druhu: 1. na činnost tzn. na redistribuci dávek a pokrytí sociálních služeb, které směřují k uživateli, 2. na správu potřebnou k činnosti, která

Více

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ. Důchodové pojištění. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz PRÁVO SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava: zákon č. 155/1995 Sb., zákon o důchodovém pojištění prováděcí předpisy (zvláštní úprava např. pro horníky,

Více

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob

PŘIZNÁNÍ k dani z příjmů fyzických osob Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Moravskoslezský kraj Územnímu pracovišti v, ve, pro Opavě Daňové identifikační číslo

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Důvody pro podání dodatečného DAP zjištěny dne P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob dz_dpfo5405_9.pdf - Adobe Acrobat Professional Finančnímu úřadu pro Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové

Více

Nový zákon o nemocenském pojištění

Nový zákon o nemocenském pojištění Nový zákon o nemocenském pojištění (podle právního stavu k 1. 1. 2009) 1. Nový zákon... 2 1.1. Kdo je nemocensky pojištěný?... 2 1.2. Skupiny osob, které nejsou nemocensky pojištěny... 2 1.3. Co musí splnit

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012

Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2012 Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění vymezuje zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance.

V této nabídce si můžete slevy na dani vytisknout kompletně, za středisko nebo pro vybraného zaměstnance. Příjmení, jméno a rodné číslo - vyplňte u vyživovaných osob (dětí a manželky) Poznámka - text k dané slevě na dani (např. stupeň invalidity, škola...) Pozor!!! slevy na dani se neuplatní, pokud není ve

Více

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014

MZDY- novinky 2014. Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 MZDY- novinky 2014 Ing. Jan Sejpka 29.5.2014 OBSAH Nárok na dovolenou - pravidelná x nepravidelná pracovní doba Stravenky Srážky z hlediska OSŘ a občanského zákoníku Pracovní konta Konto přesčasů a Konto

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008

POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 POKYNY K VYPLNĚNÍ PŘEHLEDU O PŘÍJMECH A VÝDAJÍCH OSVČ ZA ROK 2008 ČSSZ - 89 323 5 I/2009 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného

Více

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém

Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém Příloha č. 2 k vyhlášce č. 352/2005 Sb. Návrh na zápis výrobců do Seznamu pro individuální a solidární systém I.díl Identifikační údaje: 1 Jméno a příjmení nebo obchodní firma 2 a.s. s.r.o. v.o.s. k.s.

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013

PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 ~ 1 ~ PROBLEMATIKA ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 2013 I. část - Základní právní předpisy U problematiky zdravotního pojištění jsou rozhodující dva závazné právní předpisy, které zásadně ovlivňují provádění zdravotního

Více

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013:

~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: ~ 1 ~ Úkoly zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění od 1. 1. 2013: K hlavním povinnostem zaměstnavatelů při provádění důchodového pojištění patří dle ustanovení 35a Zákona 582/91 Sb. především

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u společnosti s ručením omezeným. I. Rejstříkový soud 1 Adresa rejstříkového soudu, jemuž je návrh určen. Aktuální adresy jednotlivých rejstříkových soudů lze najít na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR (www.justice.cz)

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti

ROZHODNUTÍ O DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Evidenční štítek ROZHODNUTÍ O DOČSNÉ PRCOVNÍ NESCHOPNOSTI I. díl Hlášení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti Toto hlášení je ošetřující lékař povinen odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení

Více

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření

Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření Pokyny pro zaměstnavatele - plátce důchodového spoření 1, Legislativní rámec Povinnosti zaměstnavatelů (plátců pojistného) vyplývají zejména z předpisů: Zákon č. 397/2012 Sb. o pojistném na důchodové spoření

Více

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE

DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE DŮCHODOVÝ SYSTÉM V ČESKÉ REPUBLICE 1. vydání 1. aktualizace k 1. 5. 2014 Publikace Důchodový systém v České republice je i v roce 2014 praktickou pomůckou, která čtenáře přehledně a srozumitelně seznamuje

Více

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení

Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Evidenční štítek Společná žádost zaměstnance a zaměstnavatele o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení Tato žádost slouží pro účely určení příslušnosti k právním

Více

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby.

Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. dr_11orzapisdoorfo.pdf - Adobe Acrobat Professional Pokyny k vyplnění formuláře pro podání návrhu na zápis nebo zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku u fyzické osoby. I. Rejstříkový soud

Více

ve znění pozdějších předpisů

ve znění pozdějších předpisů Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2012 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře E (MZ) 2-01: Roční výkaz o zaměstnancích a o složkách platu ve zdravotnických

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplnění formulářů str. 6 5) Přístup a vyhledání

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu

Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu Manuál k vyplnění elektronického formuláře záznamu o úrazu verze 1.0 (20. 4. 2010) ÚVOD Vyhláška č. 57/2010 Sb. ze dne 12. února 2010, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků

Více

Pojistné na sociální pojištění v ČR

Pojistné na sociální pojištění v ČR Pojistné na sociální pojištění v ČR Systémy sociálního pojištění a jejich správci Sociální pojištění 1. systém: 2. systém: Veřejné zdravotní Sociální zabezpečení (SZ) pojištění (VZP) a jeho tři subsystémy

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Havlíčkově Brodě Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifikační číslo C Z Identifikační číslo Daňové přiznání ) ) řádné dodatečné opravné

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti

187/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o nemocenském pojištění ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. 1 [Komentář WK] Rozsah působnosti 187/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o nemocenském pojištění Změna: 585/2006 Sb. Změna: 181/2007 Sb. Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb., 305/2008 Sb., 2/2009 Sb. Změna: 41/2009 Sb. Změna: 158/2009

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob

P Ř IZNÁNÍ k dani z příjmů právnických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Identifi kační

Více

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Sociální zabezpečení. Ing. Ježková Eva Ekonomika Sociální zabezpečení Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013

Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Pokyny k vyplnění přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2013 Řádný, opravný označte, zda se jedná o podání řádného či opravného přehledu. 1. Identifikace osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) ř.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací

P Ř IZNÁNÍ k dani darovací Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani darovací. V případě podílových spoluvlastníků je každý spoluvlastník samostatným em a platí daň podle velikosti svého podílu.

Více

k dani z příjmů fyzických osob

k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. 01 Daňové identifikační číslo C Z 02 Rodné číslo 03 DAP 1 ) řádné opravné 04 Kód rozlišení typu DAP 1 ) prohlášení

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje:

VŠEOBECNÉ ZÁSADY. Registr pojištěnců podle ust. 122 odst. 3 ZNP obsahuje následující údaje: Verze 10. 12. 2013 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ- SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. LEDNA 2014 S účinností od 1. července 2005 je Česká správa sociálního zabezpečení

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Sociální pojištění 1. Rozhodné období, plátci pojistného, sazby a splatnost pojistného. 2. Vyměřovací základ zaměstnance a zaměstnavatele. 3. Vyměřovací základ OSVČ. Daňový

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2

Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky. Verze 1.2 Manuál na pořízení technické změny pomocí webové kalkulačky Verze 1.2 2 Obsah 1. Úvod.. 3 1.1. Základní informace 3 1.2. Spuštění kalkulačky. 3 1.3. Přehled možných úprav 4 2. Sestavení technické změny.

Více

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické

P Ř IZNÁNÍ k dani dědické Postupujte podle instrukcí v přiznání a v Pokynech k vyplnění přiznání k dani dědické. Barevně označené řádky přiznání vyplňuje správce daně. Poplatník vyplní údaje podle předtisku v bílých řádcích. Nevyplněné

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010

Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010. Nemocenské pojištění v roce 2010 Školení ve dnech 16.4.-17.4. 2010 Nemocenské pojištění v roce 2010 ZÁKON č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění 1 Rozsah působnosti Působnost zákona se dotýká všech ekonomicky činných osob, účastných

Více

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ ČR - ČSSZ ÚSTŘEDÍ Křížová 25, 225 08 Praha 5 VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRO VYPLŇOVÁNÍ TISKOPISU OZNÁMENÍ O NÁSTUPU DO ZAMĚSTNÁNÍ SKONČENÍ ZAMĚSTNÁNÍ PLATNÉ OD 1. 1. 2009 ČSSZ - 89 504 2 I/2009 S účinností od 1.

Více

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1

Ekonomický a informační systém Micronet. Aktualizace pro rok 2011.1 Ekonomický a informační systém Micronet Aktualizace pro rok 2011.1 Mzdy, sociální pojištění a nemocenská Změna redukční hranice Změna 1.RH na 825, 2.RH na 1 237 a 3.RH na 2 474 Kč. Tyto změny jsou zapracovány

Více

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace.

V zelené liště vpravo nahoře pod nabídkou Informace naleznete vzory formulářů výkazů, pokyny a vysvětlivky k jejich vyplnění a další informace. Práce s aplikací pro zpracování statistických výkazů za vysoké školy a ostatní přímo řízené organizace (netýká se škol a školských zařízení v regionálním školství) 1. Postup: Přihlásíte se k internetu

Více

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna

Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna 13ZadDPPOdmPes.pdf DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE Tiskopis prosím vyplňte čitelně podací razítko Žádost o dávku pěstounské péče - odměna pěstouna A. Žadatel - osoba pečující o dítě nebo osoba v evidenci 1) : Příjmení:

Více

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění

155/1995 Sb. ZÁKON. ze dne 30. června 1995. o důchodovém pojištění 155/1995 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění Změna: 19/1996 Sb. Změna: 218/1996 Sb. Změna: 255/1996 Sb. Změna: 134/1997 Sb. (část) Změna: 129/1997 Sb. Změna: 289/1997 Sb. Změna: 134/1997

Více

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014

STEREo 22 Návody a postupy legislativa 2014 legislativa» NÁVoDY» ŠKolENí» TIPY, TRIKY» SoUTĚŽE» NÁVoDY» akce 1 VYDÁNÍ LEDEN 2014 OSTNAC INFORMAČNÍ NOVINY PRO ZÁKAZNÍKY A PARTNERY SPOLEČNOSTI JEŽEK SoFTWaRE STEREo 22 Návody a postupy legislativa

Více

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích

Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Evropské dny práce 2009 v Pardubicích Bc. Ilona Knížková Vedoucí oddělení důchodového pojištění OSSZ Pardubice ČSSZ Praha http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/ Nová právní úprava rozlišuje vedle nároku na starobní

Více

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ

ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ informační systém pro firmy, které chtějí růst... Kontroly dat v modulu ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ Co zkontrolovat a nastavit po převodu dat 2014-15 ze dne 10.12.2014 !!! Postupujte přesně v pořadí, jak jsou

Více

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI

Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Manuál pro školy PORTÁL ČŠI Obsah: Kapitola 1) Přihlášení a změna hesla str. 2 2) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 3 3) Založení akce str. 4 4) Vyplňování formulářů str. 6 5) Přístup do Portálu

Více