Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace Te c h n i s c h e M i t t e l s c h u l e M o s t Ve l e b u d i c e, D ě l n i c k á 2 1 B e i t r a g s o r g a n i s a t i o n T h e Te c h n i c a l S e c o n d a r y S c h o o l M o s t Ve l e b u d i c e, D ě l n i c k á 2 1 C o n t r i b u t o r y O r g a n i s a t i o n 2

2 Vážení přátelé, dovolte, abych vyjádřila několika slovy nejen svůj názor k problematice resortu krajského školství, respektive na adresu škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Ústecký kraj. Především bych ráda zdůraznila, že Ústecký kraj věnuje zejména v posledních letech rozvoji vzdělanosti v regionu velkou pozornost. Snažíme se napravit nelichotivé postavení našeho kraje v rámci České republiky, ať už jde o počet a zaměření vysokých škol nebo o typ vzdělání, ale intenzívní pozornost věnujeme také střednímu a učňovskému školství. Za tímto konstatováním stojí mimo jiné také investované miliony korun do rekonstrukcí a modernizací školských objektů. Všichni víme, že rozvoj vzdělanosti úzce souvisí s největším problémem našeho kraje - s velkou nezaměstnaností. Proto je v zájmu nás všech tento nepříznivý fakt eliminovat a vytvořit pro žáky a studenty i jejich pedagogy takové podmínky, abychom už v blízké budoucnosti mohli konstatovat obrat k lepšímu. Osobně jsem ráda, a přesvědčila jsem se nejednou o tom při návštěvách škol a učilišť, že současné vzdělávací programy jsou pestré, zajímavé i přitažlivé. Ostatně svědčí o tom i každoročně se zvyšující procento uchazečů a zájemců o obory, které krajské školy a učiliště nabízejí. Jsem také ráda, že školy našly ve svých aktivitách pomocníky, mezi nimiž nechybějí významní podnikatelé a firmy z našeho kraje. Společně je spojuje velký cíl zvrátit nepříznivé statistky, týkající se vzdělanosti obyvatel našeho kraje. Vazba na ekonomický a sociální vývoj regionu, celoživotní vzdělávání a motivace jdou s tímto úkolem ruku v ruce. Oceňuji, že se stali dobrými partnery a určitě nepřeženu, když řeknu, že v každodenním životě škol a učiliště, je to vidět. Nakonec jejich společnou snahu prověří nejen škola a pedagogové, ale především náročné a mnohdy nesmlouvané zákony současného trhu práce. Ráda bych poděkovala všem těm, kteří svoji práci vykonávají obětavě a poctivě, kteří pro svoji práci, jak se říká, dýchají. V letošním roce si některé školy připomenou při různých příležitostech výročí vzniku svého trvání. Přeji jejich vedením, aby to byly dny příjemné a významné a stejně jako se do školních lavic rádi vracejí generace bývalých žáků a studentů, aby za čas se sem vraceli i ti, co je dnes navštěvují. Totéž přeji i ostatním školám a školským zařízením, které jsou příspěvkovými organizacemi Ústeckého kraje. Jana Vaňhová hejtmanka Ústeckého kraje 3 4

3 OBSAH P r o f i l Die Anfänge unserer Schule datieren seit dem Jahre In den fünfziger Jahren wurden in Meziboří bei Litvínov Schulen, Internate, Sportplätze und Speisesäle für Lehrlingejugend in Bereichen für Nordböhmisches Braunkohlengebiet aufgebaut. Integrierte Mittelschule für Technik entstand durch die Transformation der klassischen Mittelberufsschule, die als Ausbildungseinrichtung der Nordböhmischen Braunkohlenberkwerke konzipiert wurde. Es wurde ein umfangreiches Areal ausprojektiert und ausgebaut, dessen Kapazität für den Unterricht von Schüler ausreichend ist. INHALT DER BROSCHÜRE Mittelschule für Technik in Most-Velebudice ist die größte komplexe Bildungseinrichtung in der Tschechischen Republik. Zur Zeit werden hier die Fächer unterrichtet, die sich besonders auf den Bereich Maschinenbau, Elektrotechnik, Bauwesen und nicht zuletzt auf Ökonomie, Administrative und vor allem Rechentechnik orientieren. Profil Vedení školy Školská rada Město Most Obory Teoretické vyučování Praktické vyučování Celoživotní vzdělávání a rekvalifikace Tvorba a řízení projektů Mezinárodní spolupráce Stravování a ubytování Sport Kultura Komerční aktivity Střední škola technická Kontaktní informace Profil Leitung der Schule Schulrat Stadt Most Fächer Theoretischer Unterricht Praktischer Unterricht Lebenslange Ausbildung und Umschulung Bildung und Leitung der Projekte Internationale Zusammenarbeit Verpflegung und Unterkunft Sport Kultur BROCHURE CONTENTS Profile School Management School Council Town of Most Fields Theoretical Education Practical Education Lifelong Education and Retraining Formation and Control of Projects International Cooperation Der unteilbare Bestandteil des gesamten Komplexes ist die theoretische Bildung, Fachausbildung, Jugendwohnheim und Schulküche. In den Räumen für Fachausbildung werden nicht nur Schülerausbildung, sondern auch Erwachsenenausbildung in der Form der Umschulungs- und Fachlehrgänge, Schulungen und Seminare organisiert. Im Laufe des Studiums ermöglicht die Schule ihren Schülern die Gewinnung des Führerscheins, des Schweißausweises, der Beglaubigung für Kenntnis der Bekanntmachung Nummer 50, die Teilnahme an dem Brennschneidenkurs, an dem Kurs für Kunststoffschweißen, Kupferlötung oder die Beglaubigung zur Anwendung der Gebüschsäge, Motorsäge usw. Die Schule ist bedeutender Partner einiger Bildungseinrichtungen im Ausland, Arbeitsämter und Institutionen. Sie beteiligt sich aktiv an der Lösung der Probleme mit der Arbeitslosigkeit und mit dem Defizit an der Ausbildung der Bevölkerung in unserer Region. Mittelschule für Technik realisiert die ganze Reihe der Projekte im Rahmen der Programme EU sowohl auf dem nationalen, wie auch auf dem internationalen Niveau. Diese Projekte orientieren sich auf den Bereich der Entwicklung von human Ressourcen, auf Bildung der Schüler und Pädagogen, auf Gewinnung der Erfahrungen in Maschinenbaufächern durch fachliches Praktikum für Schüler in der Form der Austauschaufenthalte im Ausland. Weiter hat sie Erfahrungen auf dem Gebiet der Erwachsenenausbildung, der Ausbildung für Arbeitsbewerber und im Rahmen der Fortbildung. Sie hat Erfahrungen mit der Ausführung der Investitionsprojekte. Außer den Projekten, in denen sie als Vorleger auftritt, ist unsere Schule auch Partner in manchen anderen Projekten, in denen sie ihre Erfahrungen aus der Projekttätigkeit ausnützt. Umfangreiche Räume bieten optimale Bedingungen nicht nur für das Studium, den Unterricht oder die Vervollständigung der Ausbildung, sondern auch für Sport- und Interessentätigkeiten. P r o f i l e Our school was founded in Schools, boarding houses, sport fields and canteens were built for apprentices in fields for Northern-Bohemian brown-coal area in Meziboří near Litvínov in 1950s. The integrated secondary school was founded because of transformation of the classical secondary technical training centre that was drafted as an educational facility of SHD /Northern-Bohemian brown-coal mine/. The extensive zone was designed and built and the capacity is for education of 2200 students. The Technical Secondary School in Most-Velebudice is the largest complex educational institution in the Czech Republic. Nowadays taught fields have been focused on the sphere of engineering, electrotechnics, building industry, last not least economics, administration and firstly computer technology. Integral part of the complex is theoretical education, vocational training, boarding house and school canteen. Apart from students education, in the area of the vocational training there has been organised adults education in the form of retraining and vocational courses and seminars. Kommerzielle Aktivitäten Technische Mittelschule Kontaktinformationen Catering and Accommodation Sport Culture Commercial Activities The Technical Secondary School Contact Informations In the course of studies the school enables to students to obtain the driving licence, welding certificate, certificate concerning the notice 50, incendiary course and the course of plastic welding and soldering of copper or the certificate concerning the use of bush cutting, power saw. The school is a significant partner of several foreign educational institutions, labour offices and other institutions. It actively participates in solution of problems concerning unemployment and deficit in the area of education in our region. Technical Secondary School has realized a lot of projects within the European programmes on national and transnational level. They are focused on the development of human sources, pupils, students and teachers education, obtaining experience in the engineering fields within mobilities. Furthermore the school has a lot of project experience in the education of adults, job applicants and within lifelong education as well as the implementation of investment projects. Our school holds the function of project submitter as well as partner of other projects where uses its project experience. Large space provides optimal conditions not only for studies, training or complementarities of education but sport and leisure time activities as well. 5 6

4 Střední škola technická v Mostě Velebudicích je největším komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. V současnosti se vyučují obory zaměřené zejména na oblast strojírenství, elektrotechniky, stavebnictví, v neposlední řadě též ekonomiky, administrativy a především výpočetní techniky. Nedílnou součástí celého komplexu je teoretické vyučování, odborný výcvik, domov mládeže a školní jídelna. V prostorách odborného výcviku se organizuje nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých formou rekvalifikačních a odborných kurzů, školení a seminářů. V průběhu studia škola umožňuje svým žákům získat řidičské oprávnění, svářečský průkaz, osvědčení znalosti vyhlášky č. 50, absolvování paličského kurzu, kurz svařování plastů a pájení mědi apod.. Škola je významným partnerem několika vzdělávacích zařízení ze zahraničí, úřadů práce a institucí. Aktivně se podílí na řešení problémů nezaměstnanosti a deficitu ve vzdělání obyvatelstva v našem regionu. SŠT je realizátorem řady projektů v rámci programů EU jak na národní, tak i mezinárodní úrovni, zaměřených na oblast rozvoje lidských zdrojů, na vzdělávání žáků, studentů a pedagogů, na získávání zkušeností ve strojírenských oborech formou odborných stáží pro žáky a studenty formou výměnných pobytů v zahraniční. Dále má projektové zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých, uchazečů o zaměstnání a v rámci celoživotního vzdělávání. Má zkušenosti i s realizací investičních projektů. Kromě projektů, ve kterých figuruje jako předkladatel, je naše škola též partnerem v několika dalších projektech, ve kterých využívá svých zkušeností z projektové činnosti. Rozsáhlé prostory poskytují optimální podmínky nejen pro studium, výuku či doplnění vzdělání, ale též pro sportovní a zájmové činnosti. P r o f i l Počátky naší školy se datují již od roku V padesátých letech byly v Meziboří u Litvínova vybudovány školy, internáty, sportoviště a jídelny pro učňovskou mládež v oborech pro Severočeský hnědouhelný revír. Integrovaná střední škola vznikla transformací klasického SOU, které bylo koncipováno jako vzdělávací zařízení SHD. Byl vyprojektován a vystavěn rozsáhlý areál, jehož kapacita je postačující pro výuku žáků. 7 8

5 Mgr. Jiří Škrábal ředitel Direktor Director V e d e n í š k o l y S c h u l r a t Der Schulrat ist das Organ der Schule, das den Gesetzvertretern der minderjährigen Schüler, den mündigen Schülern, den Pädagogen der Schule, dem Errichter und anderen Personen ermöglicht, an der Verwaltung der Schule teilzunehmen. In ihrer Tätigkeit richtet sich die Schule nach 167 und 168 des Schulgesetzes (des Gesetzes Nr. 561/2004 Sammlung von Vorschul-,Grundschul-,Mittelschulausbildung,höherer Fachausbildung und anderer Ausbildung). PaedDr. Karel Vokáč zástupce ředitele pro teoretické vyučování a vedoucí Domova mládeže Stellvertreter des Direktors für den theoretischen Unterricht und das Jugendheim Headmaster s Deputy for Theoretical Education and of Boardinghouse Pavel Barták zástupce ředitele pro praktické vyučování Stellvertreter des Direktors für den praktischen Unterricht L e i t u n g d e r S c h u l e S c h o o l M a n a g e m e n t Struktur des Schulrates: Vertreter der mündigen Schüler und der Eltern Ing. Iva Odehnalová Ing. Martin Scholz Milada Schůtová Vertreter von SŠT PaedDr. Karel Vokáč Jana Kalčíková Mgr. Helena Paulová Vertreter des Errichters (Kreis Ústí) PhDr. Václav Hofmann Josef Kubal Ing. František Jochman Headmaster s Deputy for Practical Education Miroslava Možná zástupce ředitele pro provoz a techniku Stellvertreter des Direktors für Betrieb und Technik Headmaster s Deputy for Running and Technology Milena Pešoutová vedoucí odboru pro tvorbu a řízení projektů, celoživotní vzdělávání a mezinárodní spolupráci Leiterin des Sektors für Bildung und Leitung der Projekte, für lebenslange Bildung und internationale Zusammenarbeit Chief of department for formation and control of projects, lifelong education and international cooperation Jana Kalčíková vedoucí odboru ekonomiky Leiterin des Sektors der Ökonomik Chief of economy department S c h o o l C o u n c i l School council is a school body, which enables to statutory agents of minor students, manor students, pedagogical workers, school authority and the other persons to share school management. School council controls 167 and 168 of school law (law Nr.561/2004 Sb. about preschool, elementary, secondary, advanced vocational training and other education). School council resignation: Representatives of manor students and parents Ing. Iva Odehnalová Ing. Martin Scholz Milada Schůtová Representatives of SŠT PaedDr. Karel Vokáč Jana Kalčíková Mgr. Helena Paulová Representatives of school authority (the Ústí region) PhDr. Václav Hofmann Josef Kubal Ing. František Jochman 9 10

6 S t a d t M o s t Der Sitz der Schule ist die Stadt Most, die zwischen den Hügeln vom Erzgebirge und den Vulkangebilden des Böhmischen Mittelgebirges im nordwestlichen Teil von Böhmen liegt. Hier kontrastieren die von der Kohlenförderung gebrandmarkte Landschaft mit der wunderschönen Natur und historische Sehenswürdigkeiten mit der modernen Architektur. Školská rada je orgán školy, který umožňuje zákonným zástupcům nezletilých studentů, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Ve své činnosti se školská rada řídí 167 a 168 školského zákona (zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání). Složení ŠR: zástupci zletilých studentů a rodičů Ing. Iva Odehnalová Ing. Martin Scholz Milada Schůtová zástupci SŠT PaedDr. Karel Vokáč Jana Kalčíková Mgr. Helena Paulová zástupci zřizovatele (Ústecký kraj) PhDr. Václav Hofmann Josef Kubal Ing. František Jochman Školská rada vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy. Š k o l s k á r a d a Interessante Sehenswürdigkeit ist die Dekanalkiche Zu Mariä Himmelfahrt, die im Jahre 1975 der Kohlenförderung weichen musste, und der ganze Bau wurde um 850 m von dem ursprünglichen Ort in altem Most verschoben. Im Villaviertel Zahražany finden wir Sezzessionsvillen aus der Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert, deren Bewohner damals bedeutende Bürger, Politiker und Unternehmer waren. In der Richtung davon ins Stadtzentrum befinden sich Gebäude der ehemaligen Kasernen, deren Geschichte bis zur Zeit Kaisers Franz Josephs reicht. Aus der ehemaligen Königsstadt Most retteten sich der Wasserbrunnen, die Pestsäule und vier Barocksäulen der Elemente, die Sie sich am Platz im Stadtzentrum ansehen können. Die Dominante der Stadt und der Umgebung ist Burg Hněvín. Die Burg wurde kostspielig rekonstruiert und heute ist sie ein Lieblingsort für Touristen und Ausflüger. Dank der Mehrzahl von größeren und kleineren Privatfirmen, die in Most wirken, und einigen Hochschulen und Mittelschulen ist das heutige Most eine moderne Stadt, die durch gegenwärtiges Leben und durch angenehmen Ort zum Wohnen, zur Arbeit und zur Unterhaltung pulsiert. Die Stadt bietet ihren Einwohnern und Besuchern eine reiche Palette der sportlich kulturellen Tätigkeiten. Am Rande der Stadt dienen dazu der Hippodrom, der Autodrom, der Flugplatz und der Golfplatz, das Sommertheater und die Sternwarte auf der Burg Hněvín, im Zentrum Ligenbegegnungen des höchsten Fußballwettkämpfes der Tschechischen Republik, das Theater, das Planetarium und der Aquadrom. Die Schönheit der Gegend zeichnen die Weinberge und die Obstgärten zu Ende. Im März 2006 wurde in unserer Bildungseinrichtung das Kreisbidungsmaschinenbauzentrum für NC Maschinen eröffnet. Dieses Projekt wurde von den Mitteln der stukturellen Fonds der Europäischen Union, des Gemeinsamen regionalen Operationsprogrammes (SROP) und des Staatsbudgets der Tschechischen Republik finanziert. Es ist mit der modernen technologischen Einrichtung nach den europäischen Standards ausgestattet, es bietet neue Möglichkeiten in der Ausbildung und Erziehung der qualifizierten Arbeitskräften in spezialisierten Fächern an. Dadurch öffnet sich nicht nur für uns, sondern auch für die Einwohner der Stadt Most, ihrer Umgebung und weiterer Kreise ein neuer Weg. To w n o f M o s t The seat of the school is the town of Most surrounding between the Ore Mountains and the Bohemian Central Highlands in Northwest Bohemia. The coal mining that contrasts with beautiful nature and historical sights with modern architecture influences the surrounding landscape. The interesting cultural monument is the dean church Nanebevzetí Panny Marie that was transferred 850m because of coal mining from origin place of the old town of Most in The villas from the 19 th and the 20 th centuries can be found in the villa neighbourhood in Zahražany. Its population used to be significant citizens, politicians and businessmen. Buildings of former military barracks are situated towards to the town centre whose history goes back to the period of the emperor Franz Josef. There are some other historical monuments rescued from the former old town such as a fountain, plaque column and four baroque statues of elements. You can see them in the square in the town centre. The town and surroundings dominant is the Castle Hněvín. The castle was reconstructed and today there is a popular place of tourists and visitors. Thanks to number of bigger and smaller businesses and several universities and secondary schools are present Most modern town and pleasant place for living, working and entertainment. The town offers rich spectra of sports and cultural activities to its inhabitants. There is a hippodrome, a car-racing track, an airport and a golf playground in the suburb of the town and an outdoor teacher and observatory at the Castle Hněvín, a football stadium, a teacher, an observatory and a swimming pool in the centre of the town. Wine yards and gardens get surrounding of the landscape more beautiful. On March 17, 2006 there was opened the Regional Educational Centre of Engineering for NC Machines in our educational establishment. This project was financed from structural resources of European Union, Regional Operative Program and national budget estimate of the Czech Republic. It is equipped with modern technological facility according to the European standards and provides new educational possibility of skilled job applicants in professional fields. So it means new open way for us as well as Most town inhabitants

7 F ä c h e r F i e l d s Historie / Geschichte / History Sídlem školy je město Most, ležící mezi vrcholky Krušných hor a sopečnými útvary Českého středohoří v severozápadní části Čech. Kontrastuje zde krajina poznamenaná těžbou uhlí s překrásnou přírodou a historické památky s moderní architekturou. Zajímavou památkou je děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie, který musel v roce 1975 ustoupit těžbě uhlí a celá stavba byla přesunuta o 850 m z původního místa ve starém Mostě. Ve vilové čtvrti Zahražany najdeme secesní vily z přelomu 19. a 20. století, jejíž obyvateli byli tehdy význační občané, politici a podnikatelé. Směrem odtud do centra města se nacházejí budovy bývalých vojenských kasáren, jejichž historie sahá do doby císaře Františka Josefa. Z bývalého královského města Most se zachránily kašna, morový sloup a čtyři barokní sochy živlů, které si můžete prohlédnout na náměstí v centru města. Dominantou města a okolí je hrad Hněvín. Hrad byl nákladně rekonstruován a dnes je oblíbeným místem turistů a výletníků. Díky množství větších i menších soukromých firem, jež v Mostě působí, a několika vysokým a středním školám, je dnešní Most moderním městem pulzujícím současným životem i příjemným místem k bydlení, práci a zábavě. Město nabízí svým obyvatelům i návštěvníkům bohatou paletu sportovně kulturních činností. K tomu slouží na okrajích města hipodrom, autodrom, letiště a golfové hřiště, letní divadlo a hvězdárna na hradě Hněvín, v centru města ligová utkání nejvyšší fotbalové soutěže ČR, divadlo, planetárium a aquadrom. Krásu okolní krajiny dokreslují vinice a sady. V březnu roku 2006 bylo v našem vzdělávacím zařízení otevřeno Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC stroje. Tento projekt byl financován z prostředků strukturálních fondů Evropské unie, Společného regionálního operačního programu (SROP) a státního rozpočtu České republiky. Je vybaveno moderním technologickým zařízením dle evropských standardů, poskytuje nové možnosti ve vzdělávání a výchově kvalifikovaných pracovních sil ve specializovaných oborech. Tím se nejen pro nás, ale i obyvatele města Mostu, jeho okolí i dalších krajů, otevírá nová cesta. Současnost / Gegenwart / Present Hrad Hněvín / Burg Hnevin / Castle Hnevin M ě s t o M o s t Die Schule bietet die Ausbildung in diesen Fächern an: Mittelausbildung mit der Abiturprüfung - vierjähriges Direktstudium Straßenverkehr Elektrotechnik Hochbau Maschinenbaumanagement Mechaniker Einsteller-Mechatroniker mit der Orientierung auf CNC und NC Maschinen Mechaniker der Installations- und Elektroanlagen von Gebäuden Geldmanipulant Pferdezüchterei Sicherheits- Rechtshandlung Mittelausbildung mit dem Lehrbrief - dreijähriges Direktstudium Schlosser Metallbearbeiter mit der Orientierung auf CNC und NC Maschinen Automechaniker Elektriker Installateur Pferdereiter und Pferdezüchter Tischler Monteur der Trockenbauten Maurer Lagerungsoperator Mechanisierer der Waldproduktion Mechaniker-Reparateur der Land- und Wald-Maschinen Landschaftsmaler Zimmermann- und Tischlerarbeiten Tischlerarbeiten im Bauwesen Maurerarbeiten The school offers education in these fields: Secondary education with school leaving examination /GCE General certificate of education/ - four-year full-time study Road Transport Electrotechnics Building Construction Mechanic Tool Setter - Mechatronic with Orientation for CNC and NC Machines Mechanic of Plumber and Electro Technical Building Equipment Finance Operator Security-legal activity Breeding - major in horse breeding and equestrian sport Secondary education with certificate of apprenticeship - three-year full-time study Toolmaker Metalworker with Orientation for CNC and NC Machines Car Mechanic Electrician Plumber Horse rider and horseman Joiner Dry Construction Installer Bricklayer Storage Operator Mechanic for Forest Production Mechanic-Repairman for Agricultural and Wood Machines Landscaper Carpenter and Joiner - Work-joiner work in Civil Engineering Bricklayer Work 13 14

8 STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU - 4LETÉ DENNÍ název oboru původní / nový Silniční doprava / Dopravní prostředky Elektrotechnika / Elektrotechnika Pozemní stavitelství / Stavebnictví Peněžní manipulant / Ekonomika a podnikání O b o r y T h e o r e t i s c h e r U n t e r r i c h t Umfangreiche Objekte des theoretischen Unterrichtes wurden im Jahre 1989 in Betrieb gestellt. Hier befinden sich 64 Unterrichtsräume, Kabinette und Labors. Die Schule disponiet mit Fachunterrichtsräumen, zum Beispiel mit Labors für das Elektromessen, Zeichenbüros, mit Schreibmaschinen-, Computer- und Fremdsprachenunterrichtsräumen. Hardware- und Softwareaustattung ist auf einem sehr guten Niveau. Die Schüler arbeiten, unter anderen, auch mit solchen Programmen wie mit Konstruktionsprogrammen CADKEY, SURFCAM, SolidWorks, oder mit dem Programm für das Projektieren von Objekten des Hochbaus ALL PLAN FT, mit Buchhaltungsprogrammen und graphischen Programmen, u. a.. Die Schüler haben die Möglichkeit, die Sprechstunden auszunutzen, wo sie sich in Kenntnissen der Beherrschung dieser Programme vervollkommnen können und auch Schulversionen kaufen können. Von den Fremdsprachen unterrichten wir die englische, deutsche, französische und spanische Sprache. In der nächsten Zukunft werden wir das Maschinenbaulabor und den Unterrichtsraum Fiktionbank aufbauen. Unsere Schule stattet die Unterrichtsräume mit einer neuen Einrichtung aus, damit sie die europäischen Standards erfüllen und bessere Bedingungen und Milieu nicht nur den Schülern zum Lernen, sondern auch den Pädagogen zur erziehungbildenden Arbeit gewähren. Mechanik seřizovač - mechatronik zaměřen Mechanik instalatérských a elektrotechnických Administrativní budova školy Administratives Gebäude der Schule Chovatelství Bezpečnostně právní činnost STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM - 3 a 2LETÉ DENNÍ název oboru původní / nový Zámečník / Strojní mechanik Obráběč kovů se zaměřením na CNC a NC stroje Automechanik / Mechanik opravář motorových vozidel Elektrikář / Elektrikář Instalatér Truhlář / Truhlář Montér suchých staveb Zedník / Zedník Tesař / Tesař Pohled na část školní budovy a domova mládeže Blick auf einen Teil des Schulgebäudes und des Jugendwohnheimes View of a Part School Building and Boarding House T h e o r e t i c a l E d u c a t i o n Extensive premises of theoretical education were opened in There are 64 classrooms, teacher s rooms and laboratories. The school disposes of technical classes such as laboratories for electro measurement, drawing classrooms, typing classrooms, computer classrooms and classrooms for teaching of languages. Hardware and software equipment has very good level. Students also use programmes such a constructive CADKEY, SURFCAM, ALL PLAN FT, accounting and graphic programmes, etc. Students have a possibility to use consulting hours, where they can improve their knowledge of control of these programmes and also buy school version. We teach English, German, French and Spanish languages. Jezdec a chovatel koní Operátor skladování Mechanizátor lesní výroby Mechanik opravář - zaměření lesní stroje a zařízení In the earliest future we are going to build a laboratory of engineering fields and a fictitious business classroom. The other classrooms are equipped with new equipment such a way to fulfil standards of EU and provide better conditions and environment to students for study, but also to teachers for educational work. Krajinář / Zahradník Tesařské a truhlářské práce - truhlářské práce Jídelna / Schulküche / Canteen Zednické práce 15 16

9 Písárna / Schreibmaschinenunterrichtsraum / Typing Room Část budovy školy / Teil des Schulgebäudes / Part of School Building Chodba budovy školy / Flur des Schulgebäudes / School Hall Vestibul školy / Vestibül der Schule / Shool Lobby Vstupní hala budovy školy / Eintrittshalle des Schulgebäudes / School Entry Rozsáhlé objekty teoretického vyučování byly zprovozněny v roce Nachází se zde 64 učeben, kabinety a laboratoře. Škola disponuje odbornými učebnami, jako jsou například laboratoře pro měření elektro, rýsovny, písárny, počítačové učebny a učebny pro výuku jazyků. Hardwarové a softwarové vybavení je na velmi dobré úrovni. Studenti pracují, kromě jiných, i s takovými programy jako konstrukční CADKEY, SURFCAM, SolidWorks, nebo program pro projektování objektů pozemního stavitelství ALL PLAN FT, účetní a grafické programy, apod.. Žáci mají možnost využívat konzultačních hodin, kde se mohou zdokonalovat ve znalostech ovládání těchto programů a mohou si též zakoupit školní verze. Z cizích jazyků vyučujeme jazyk anglický, německý, francouzský a španělský. V nejbližší budoucnosti vybudujeme laboratoř strojírenských oborů a učebnu Fiktivní banka. Naše škola postupně vybavuje další učebny novým zařízením tak, aby splňovaly standardy EU a poskytovaly stále lepší podmínky a prostředí nejen žákům ke studiu, ale i pedagogům k výchovně vzdělávací práci. 17 Laboratoř měření elektro / Labor der Elektromessung / Laboratory of Electric Measuring Te o r e t i c k é v y u č o v á n í Učebna výpočetní techniky Unterrichtsraum der Computertechnik Classroom of Computer Technique Při výuce - technická administrativa Beim Unterricht-technische Administrative At Classwork - Technical Office-Work Učebna pro výuku jazyků - AJ Unterrichtsraum für Fremdsprachen - Englisch Foreign Language Classroom - English P r a k t i s c h e r U n t e r r i c h t Die Fachausbildung verläuft im Areal der Werkstätte, die Ausbildung der Forstfächer dann auf dem getrennten Arbeitsort unserer Schule in Janov. Die Räume bieten genügende Kapazität für die Fachentwicklung des Schülers. Den praktischen und theoretischen Teil sichern die Lehrer der Fachausbildung, die die Erforderungen für hohen Standart des Unterrichtes erfüllen. Der Bestandteil dieses Ganzen ist auch die Schweißerschule, wo die Schüler des Faches Installateur und Schlosser die Möglichkeit haben, den Schweißerschein für die Schweißung mit der Flamme, mit dem elektrischen Bogen, der Plaste und für Kupferlöten zu gewinnen. Die Schüler des Faches Automechaniker, Autoelektriker und Mechanisierer der Waldproduktion haben die Möglichkeit, den Führerschein der Gruppe B,C und T zu gewinnen. Im Rahmen der Fachausbildung arbeitet unsere Schule mit Organisationen zusammen, wie zum Beispiel mit MUS Most, Unimontex, Chembuild, ABE Louny, die mit ihrer Ausstattung unseren Schülern den Fachwachstum, die Möglichkeit der Ausnutzung ihrer Kenntnisse und das Kennenlernen des Arbeitsprozesses in der Praxis anbieten. Zum Unterricht nuzten wir auch die Verbindung mit professionellen Vereinigungen, die das Gewinnen von den neuesten Kenntnisse und damit auch die Professionalität und Aktualität des Unterrichtes anbieten. Wir sind Mitglied der Zunft der Heizungstechniker und Installateure der Tschechischen Republik, der Zunft der Gipskartoner der Tschechischen Republik, der Zunft der Fliesenleger der Tschechischen Republik, der Metallzunft, der Assoziation der energetischen Ausbildung u. a.. Traditionelle Überprüfung der theoretischen und praktischen Kenntnisse des Schülers sind Fertigkeitswettbewerbe. Die Schüler haben die Möglichkeit, neue Erfahrungen zu gewinnen, neue moderne Technologien kennenzulernen und neue Leute zu treffen. Im Rahmen des praktischen Unterrichtes und mit dem Zwecke der Annäherung der Őffentlichkeit arbeitet unsere Schule mit Grundschulen aus Most zusammen. Die Stunden der polytechnischen Erziehung sind für die Schüler dieser Schulen interessant, sie lernen die Gründe von der Handbearbeitung der Materialien und von anderen Handwerkerfächern sowohl mit der Hilfe der Lehrer der Fachausbildung, als auch mit der Hilfe der Schüler von unserer Schule. P r a c t i c a l E d u c a t i o n Vocational training runs in workshops, training of forest fields runs in detached workplace of our school in Janov. Spaces of the school offer sufficient capacity for professional development of a student. Teachers of vocational training fulfilling requirement for high standard of education secure practical and theoretical parts. A part of the complex is also welding school where students in fields of plumber and metal worker have a possibility to get hot air and electric arc welder certificate, certificate for welding of plastics and copper brazing. Students in fields of car mechanic, car electrician and mechanic of forest production have a possibility to gain driving licence of B,C a T. Within vocational training our school cooperate with some organization such as MUS Most, Unomontex, Chembuild, Abe Louny. They offer their equipment to our students to get better possibility in their professional growth. The students also meet work process in practical job. We have also contact with some professional groups that offer getting the newest piece of knowledge and that is why also high professionalism and recency of education. We are members of Craft of heating engineers and plumbers in CR, Craft of plasterboard workers in CR, Craft of tilers in CR, Craft of metal, Association of energy education and etc. Traditional check of theoretical and practical student s knowledge is skill competition. Students have a possibility to get some new experience, know new modern technologies and meet new people. Within the practical education our school cooperate with elementary schools from Most to be closer to public. Lessons of polytechnic education are held for students of these schools and they are very interesting. They learn basis of material hand tooling and other craft fields with help of teachers for practical training as well as students of our school. 18

10 Areál dílen v Mostě Areal der Werkstätte in Most Workshops Zone in Most P r a k t i c k é v y u č o v á n í Odborný výcvik probíhá v areálu dílen. Prostory nabízejí dostatečnou kapacitu pro odborný rozvoj žáka. Praktickou a teoretickou část zabezpečují učitelé odborného výcviku, splňující požadavky pro vysoký standard výuky. Součástí tohoto celku je též svářečská škola, kde mají žáci oboru instalatér a zámečník možnost získání svářečského průkazu pro svařování plamenem, elektrickým obloukem, plastů a pájení mědi. Žáci oboru automechanik, autoelektrikář a mechanizátor lesní výroby mají možnost získání řidičského oprávnění skupiny B, C a T. V rámci odborného výcviku spolupracuje naše škola s mnoha organizacemi, které svým vybavením nabízejí našim žákům odborný růst, možnost využití svých znalostí a seznámení se s pracovním procesem v praxi. K výuce využíváme též spojení s profesními sdruženími, které nabízejí získávání nejnovějších poznatků a tím vysokou profesionalitu a aktuálnost výuky. Jsme členy Cechu topenářů a instalatérů ČR, Cechu sádrokartonářů ČR, Cechu obkladačů ČR, Cechu kovo, Asociace energetického vzdělávání, a dalších. Tradiční prověrkou teoretických a praktických znalostí žáka jsou soutěže zručnosti. Žáci tak mají možnost získat nové zkušenosti, poznat nové moderní technologie a setkávat se novými lidmi. Jsou to např. soutěže SUSO s mezinárodní účastí škol v rámci takových veletrhů a výstav, jako je FOR ARCH v Praze nebo Zahrada Čech v Litoměřicích, kde se utkávají žáci v oborech obkladač, montér suchých staveb, truhlář apod., dále soutěže pro žáky oborů automechanik, zámečník, elektromechanik, instalatér. Všem zúčastněným žákům patří dík za úspěšnou reprezentaci naší školy. V rámci praktického vyučování a za účelem přiblížení se veřejnosti spolupracuje naše škola se základními školami z Mostu. Hodiny polytechnické výchovy jsou pro žáky těchto škol zajímavé, učí se základům ručního obrábění materiálů a jiných řemeslných oborů jak za pomoci učitelů odborného výcviku, tak i žáků naší školy. L e b e n s l a n g e A u s b i l d u n g u n d U m s c h u l u n g Im Rahmen der Ausbildung und der Umschulungskurse bieten wir die Ausbildung im Bereich der Informationstechnologien, der Grundbedienung der Personalcomputer, die Computerkurse für Fortgeschrittene, für Verwalter des Computernetzes, Kurse für Administrator des Systems, Assistenten des Unternehmers, Buchhalter und Zinsenfachmann, weiter Kurse in Fächern Maler, Hilfsmaurer, Fliesenleger, Monteur der Trockenbauten, Tischler, Tapezierer, Arangeur, Blumenbindung, Wirtstätigkeit, Gartenarbeiten und andere. Von dem Maschinenbaubereich sind das die Kurse für Schlosser, die Kurse der Schweißung mit der Flamme, mit dem elektrischen Bogen, in der Schutzatmosphäre, der Plaste und weiches und hartes Flammlöten. L i f e l o n g E d u c a t i o n a n d R e t r a i n i n g Im neu eröffneten Kreismaschinenbauzentrum für NC Technologien bieten wir die Kurse der Bearbeitung, die Gründe der Informationstechnologien, des Programmierens CAD/CAM, SURFCAM, SolidWorks, CNC Bearbeitungssimmulation, CNC Dreharbeit I, CNC Dreharbeit II, CNC Fräsen I, CNC Fräsen II, metrologische Messung I, Elektropneumatik I, mikroprogrammierende Automaten I und fllexibles integriertes Montagesystem I. We offer many types of courses such as basis of metal cutting and information technology, programming CAD/CAM, SURFCAM, Solidworks, CNC simulation of metal cutting, CNC turning operation I, CNC turning operation II, CNC milling operation I, CNC milling operation II, metrological metering I, electro pneumatics I, micro programmed automata I and flexible integrated assembly system I. All of these courses take a place in the new opened Regional Educational Centre of Engineering for NC Technology. Within education and retraining courses we offer education in information technology, basic personal computer operator, computer courses for advanced, computer network manager, system administrator, assistant businessman, accounting and tax expert, then in fields of painter, helper bricklayer, tiler, dry construction installer, joiner, paperer, decorator, flower bunch, innkeeper s trade, gardening, etc. But also in engineering area there are some courses for metal workers, flame welding, electric arc welding, shielding gas welding, plastic welding and flame soft and hard soldering

11 T v o r b a a ř í z e n í p r o j e k t ů Nedílnou součástí naší školy jsou prostory odborného výcviku, ve kterém probíhá nejen vzdělávání žáků, ale i dospělých v rámci různých jak národních, tak i mezinárodních projektů. V rámci realizace projektů v oblasti lidských zdrojů se ve spolupráci s Úřadem práce v Mostě aktivně podílíme na vzdělávání nezaměstnaných a jejich integraci na pracovní trh. Probíhají zde rekvalifikační a odborné kurzy, školení, semináře a konference. CNC soustruh GILDEMEISTER NEF 400 s řídícím systémem SIEMENS CNC Drehmaschine GILDEMEISTER NEF400 mit Steuerung SIEMENS CNC Turning Machine GILDEMEISTER NEF400 with Control System SIEMENS Laboratoř metrologie / Metrologielabor / Metrology Laboratory PC učebna s programovým vybavením / PC Unterrichtsraum Pneutrainer Dílna-povrchová úprava interiérů Werkstatt-Oberflächeeinrichtung der Interiuere Workshop-Interior Surface Treatment Equipment C e l o ž i v o t n í v z d ě l á v á n í a r e k v a l i f i k a c e 21 V rámci vzdělávání a rekvalifikačních kurzů nabízíme vzdělávání v oblasti informačních technologií, základní obsluhy osobních počítačů, počítačové kurzy pro pokročilé, správce počítačové sítě, administrátor systému, asistent podnikatele, účetní a daňový odborník, dále v oborech malíř, pomocný zedník, obkladač, montér suchých staveb, truhlář, tapetář, aranžér, vazba květin, hostinská činnost, zahradnické práce, a další. Z oblasti strojírenství to jsou kurzy pro zámečníky, svařování plamenem, elektrickým obloukem, v ochranné atmosféře, plastů a plamenové měkké a tvrdé pájení. V nově otevřeném Krajském vzdělávacím středisku strojírenství pro NC technologie nabízíme kurzy základy obrábění, základy informačních technologií, programování CAD/CAM, SURFCAM, SolidWorks, CNC simulace obrábění, CNC soustružení I, CNC soustružení II, CNC frézování I, CNC frézování II, metrologická měření I, elektropneumatika I, mikroprogramovatelné automaty I a pružný integrovaný montážní systém I. Učebna osobnostního a sociálního rozvoje Unterrichtsraum der persönlichen und sozialen Entwicklung Classroom of Personal and Social Development Dílna suchých staveb Werkstatt der Trockenbauten Dry Construction Workshop V rámci realizace projektů jsme předkladatelem těchto projektů. Iniciativa Společenství EQUAL - NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI - Komplexní program na podporu rovných příležitostí mužů a žen v Ústeckém kraji. Phare 2003 RLZ opatření AKTIVIZACE - Vzdělávací a poradenský program podpory aktivizace pro uchazeče o zaměstnání ke zvýšení zaměstnatelnosti. Phare 2003 RLZ opatření PROINTEGRA - Poradenský program pro žáky základních škol proti jejich sociálnímu vyloučení, partnery projektu jsou OMNI TEMPORE o.p.s. Most a 5.Základní škola v Mostě. Phare 2003 RLZ Opatření MOSTY - Cílem projektu je založit systém individuální podpory žáků, kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka. Phare 2003 RLZ Opatření INDIS - Podpora sociální a ekonomické soudržnosti a snížení nezaměstnanost v regionu NUTS II Severozápad. OP RLZ - Opatření PROFI - Zvýšení připravenosti nestátních neziskových organizací, školských zařízení a škol v tvorbě projektů na úseku lidských zdrojů a tím zvýšení absorpční kapacity Ústeckého kraje. OP RLZ - Opatření Vzdělávací moduly Krajského vzdělávacího střediska pro NC technologie - Zefektivnění systému vzdělávání v oblasti technických oborů, především pak NC technologie. SROP - Krajské vzdělávací středisko strojírenství pro NC stroje - Vybudování specializovaného strojírenského střediska (centra), které bude vybaveno špičkovými NC technologiemi, které budou využívat školy a vzdělávací organizace v Ústeckého kraji v rámci své výuky. OP RLZ - ŠANCE - Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a studentům s kombinací handicapů (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.), kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a Chomutovska. Evropské mobility - KROK - Komplexní rozvoj odborných kompetencí za pomoci nově získaných znalostí a dovedností. Prohloubení praktických dovedností žáků, jazykové vybavenosti žáků prostřednictvím odborných praktik u zahraničního partnera, podpora porozumění kulturních odlišností. Navázaní mezinárodního partnerství a výměna best practices. Nové vzdělávací moduly NC technologií - zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení vytvořením nových vzdělávacích modulů, zaměřujících se na oblasti NC technologií. OP RLZ - ŠANCE - Komplexní program podpory vzdělávání žáků a studentů - poskytnout komplexní podporu znevýhodněným žákům a studentům s kombinací handicapů (sociální, poruchy učení, poruchy chování apod.), kteří jsou ohroženi předčasným ukončením školní docházky v regionu Mostecka a Chomutovska. Evropské mobility - KROK - Komplexní rozvoj odborných kompetencí za pomoci nově získaných znalostí a dovedností. Prohloubení praktických dovedností žáků, jazykové vybavenosti žáků prostřednictvím odborných praktik u zahraničního partnera, podpora porozumění kulturních odlišností. Navázaní mezinárodního partnerství a výměna best practices. Nové vzdělávací moduly NC technologií - zkvalitňování vzdělávání ve školách a školských zařízení vytvořením nových vzdělávacích modulů, zaměřujících se na oblasti NC technologií. Evropskými mobilitami a zvýšením odborných kompetencí za společnou Evropu - EU-RO-PA - Obecným cílem je podpořit získávání praktických dovedností žáků 1.,2. a 3. ročníků, učebního oboru mechanizátor lesní výroby. KARIÉRA - Systém kariérového poradenství v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji - vytvořit systémový rámec pro poskytování kariérového poradenství žákům v počátečním vzdělávání v Ústeckém kraji. 22

12 V rámci realizace projektů jsme partnerem těchto projektů. Phare 2003 RLZ-Opatření PROMĚNA - Omezení počtu osob předčasně opouštějících školu a rozvoj aktivního opatření proti jejich sociálnímu vyloučení a tímto podpořit jejich aktivní zapojení na trh práce v letech budoucích. Phare 2003 RLZ - Opatření ASISTENCE - Přispět k řešení zaměstnanosti zvýšením počtu osob samostatně podnikajících (samostatně výdělečně činných). Program Iniciativy Společenství EQUAL - Tvá budoucnost - Vytvoření inovativního komplexního modulového systému, který bude aktivně řešit problematiku cílových skupin, za účelem zajištění lepšího přístupu do vzdělávacího systému a snazšího návratu na trh práce. Program Iniciativy Společenství EQUAL - INNOSTART - Vytvoření komplexního programu pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji - vytvořit a ověřit fungující regionální strukturu pro podporu znevýhodněných osob při zahájení jejich samostatně výdělečné činnosti, a tak podpořit počet pracovních míst pro OSVČ v Ústeckém kraji. OP RLZ - Opatření ŘES-1 - Vytvoření výukových modulů a proškolení cílové skupiny učitelů v oblasti pneumatických systémů. OP RLZ - PODPORA - Prostřednictvím poskytnutých poradenských a rekvalifikačních služeb aktivizovat cílovou skupinu k získání udržitelného zaměstnání a vytvořit pro cílovou skupinu devět nových pracovních míst. OP RLZ - Opatření NOVÁ PŘÍLEŽITOST - Minimalizace dopadů vysoké nezaměstnanosti ve vybraných regionech a zapojit cílovou skupinu do regionálního trhu práce v souladu s aktuální poptávkou po pracovní síle. Iniciativa Společenství EQUAL - ŠANCE - Zlepšování přístupu a návratu na trh práce pro osoby obtížně integrované v oblastech - zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svody - vytvoření modulového programu zacházení ve fázi před a po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody a jeho ověření v praxi. Bussines Games - Zvýšení kompetencí žáků v počátečním vzdělávání v oblasti podnikatelských kompetencí v Ústeckém kraji a tak zlepšit jejich uplatnitelnost na trhu práce. Rozvojové partnerství je složeno celkem z 11 institucí okresů Most, Chomutov, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. Iniciativa Společenství EQUAL - INET - cílem projektu je dále rozšiřovat a maistreamovat nejlepší výstupy a výsledky projektu INNOSTART komplexní program pro podporu podnikání osob ze znevýhodněných skupin v Ústeckém kraji. 23 B i l d u n g u n d L e i t u n g d e r P r o j e k t e Unteilbater Bestandteil unserer Schule ist Zentrum der Fachausbildung, in dem nicht nur die Ausbildung der Schüler, sondern auch der Erwachsenen im Rahmen verschiedener sowohl National- als auch Internationalprojekte verläuft. Im Rahmen der Projektrealisation im Bereich der Menschenquellen nehmen wir in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt in Most an der Ausbildung der Arbeitslosen und an ihrer Integration am Arbeitsmarkt teil. Hier verlaufen Umschulungs- und Fachkurse, Schulungen, Seminare und Konferenzen. Im Rahmen der Realisation der Projekte sind wir Vorleger dieser Projekte - Projekte und ihre Ziele: Initiative der Gemeinschaft EQUAL- Rückehr in die Zukunft - Komplexprogramm für die Unterstützung derselben Angelegenheiten der Männer und Frauen im Kreis Ústí. Phare 2003 RLZ Maßnahme AKTIVIERUNG - Bildungs- und Beratungsprogramm für die Unterstützung der Aktivierung für Bewerber um die Arbeit zur Erhöhung des Beschäftigungsgrades. Phare 2003 RLZ Maßnahme PROINTEGRA - Beratungsprogramm für die Schüler der Grundschulen gegen ihre Sozialausschließung, Projektpartner sind OMNI TEMPORE o. p. s. Most und 5. Grundschule in Most. Phare 2003 RLZ Maßnahme Brücke - Ziel des Projektes ist, das System der individuellen Unterstützung der Schüler zu gründen, die durch vorzeitige Beendung der Schulpflicht in Region Most bedroht sind. Phare 2003 RLZ Maßnahme INDIS - Unterstützung der sozialen und ökonomischen Solidarität und der Erniedrigung der Arbeitslosigkeit in Region NUTS II Nordwesten. OP RLZ - Maßnahme PROFI - Erhöhung der Bereitschaft der nicht staatlichen gewinnlosen Organisationen, Schuleinrichtungen und Schulen in der Bildung der Projekte im Bereich der Menschenquellen und damit die Erhöhung der Absorbenkapazität vom Kreis Ústí. OP RLZ - Maßnahme Bidungsmodule des Kreisbidungszentrums für NC Technologien - Systemefektivierung im Bereich der technischen Fächer, vor allem dann dem der NC Technologie. Gemeinsames regionales Operationsprogramm SROP - Kreisbildungsmaschinenbauzentrum für NC Maschinen - Aufbau des spezialisierten Maschinenbauzentrums, das mit Spitzen-NC-Technologien ausgestattet sein wird, die die Schulen und Bildungsorganisationen in Kreis Ústí im Rahmen ihres Unterrichtes ausnutzen werden. ESF OP RLZ - CHANCE - Vollständiges Programm für Beförderung der Ausbildung von Schülern und Studenten - Im Bezug auf das neu gebildete Beratungsprogramm richtet sich das Projekt auf Erhöhung, Verbreitung und Vertiefung von wichtigen Fertigkeiten der Pädagogen und Facharbeitern. Projektaktivitäten werden im Region Usti nad Labem, Most und Chomutov ausgeführt. Projekt der Mobilitäten SCHRITT - Komplexe Entwicklung der fachlichen Kompetenzen mit Hilfe der neu gewonnenen Kenntnissen und Fertigkeiten - Es ging um Vertiefung der praktischen Fertigkeiten der Schüler durch Fachpraktiken beim Auslandspartner, um die Vertiefung von Sprachkenntnissen der Schüler, um die Unterstützung von Begreifen der kulturellen Unterschiede, um die Anknüpfung der internationalen Partnerschaft und um die Austausch best practices. ESF OP RL - NEUE AUSBILDUNGSMODULE NC-TECHNOLOGIEN - Die Vermittlung von praktischen Erfahrungen ermöglicht den Schülern, Entwicklung der richtigen Arbeitsgewohnheiten und handwerkliche Fertigkeit zu fördern. Neu gebildete Fächer werden sich vor allem in den Bereich der modernen Bearbeitungs- NC-Technologien orientieren. Mit europäischen Mobilitäten und mit Erhöhung der fachlichen Kompetentenzen für gemeinsame Europa EU-RO-PA. Das allgemeine Ziel ist die Förderung der Beschaffung von praktischen Fertigkeiten der Schüler im 1., 2. und 3. Schuljahr, Ausbildungsberuf Mechanisten für Waldwirtschaft. Karriere System der Laufbahnberatung im anfänglichen Ausbildung im Kreis Ústecký die Gestaltung des Systemrahmens für die Gewährung der Laufbahnberatung für Schüler im anfänglichen Ausbildung im Kreis Ústecký. Im Rahmen der Realisation der Europrojekte sind wir Partner dieser Projekte - Projekte und ihre Ziele: Phare 2003 RLZ - Maßnahme Verwandlung - Restriktion der Zahl der Personen, die die Schule vorzeitig verlassen, und Entwicklung der aktiven Maßnahme gegen ihre Sozialausschließung und damit Unterstützung ihrer aktiven Eingliederung in den Arbeitsmarkt in zukünftigen Jahren. Phare 2003 RLZ - Maßnahme1.1 - Assistenz - Zur Arbeitslosigkeitslösung durch Erhöhung der selbstunternehmenden Personen ( selbst erwerbstätigen) beitragen. Programm der Iniziative der Gemeinschaft EQUAL - Deine Zukunft - Bildung des innovativen Komplexmodulssystems, das aktiv die Problematik der Zielgruppen lösen wird, unter dem Zwecke der Gewährleistung eines besseren Zutritts zum Bildungssystem und dem der leichteren Rückkehr auf den Arbeitsmarkt. Programm der Iniziative der Gemeinschaft EQUAL - INNOSTART - Bildung des Komplexprogrammes zur Unternehmensunterstützung der Personen von den benachteiligten Gruppen im Kreis Ústí eine funktionierende regionale Stuktur für die Unterstützung der benachteiligten Personen bei der Inangriffnahme ihrer Selbsterwerbstätigkeit bilden und verifizieren und damit die Arbeitsplätzezahl für OSVČ in Aussiger Kreis unterstützen. OP RLZ - Maßnahme ŘES-1 - Bildung der Unterrichtsmodule und Durchschulung der Zielgruppe der Lehrer im Bereich der pneumatischen Systeme. OP RLZ - UNTERSTÜTZUNG - Mittels der gebotenen Beratungs- und Umschulungsdienstleistungen die Zielgruppe zum Gewinn an erhaltender Arbeit zu aktivieren und für die Zielgruppe neun neue Arbeitsplätze zu bilden. OP RLZ - Maßnahme NEUE ANGELEGENHEIT - Minimalisation der Einfälle der hohen Arbeitslosigkeit in ausgewählten Regionen und Eingliederung der Zielgruppe in den regionalen Arbeitsmarkt mit der Übereinstimmung mit der aktuellen Nachfrage nach Arbeitskräften. Programm von Initiative der Gemeinschaft EQUAL - CHANCE - Verbesserung des Beschäftigungsgrades. Das Ziel des Projektes ist die Gestaltung von Modulprogramm für Behandlung in der Zeit vor und nach der Entlassung aus dem Strafvollzuges und seine Überprüfung in der Praxis. Bussines Games - die Kompetenzen der Schüler im anfänglichen Ausbildung auf dem Gebiet von unternehmerischen Kompetenzen im Kreis Ústecký zu erhöhen und so ihre Durchsetzung auf dem Arbeitsmarkt zu verbessern. Die Entwicklungspartnerschaft besteht aus insgesamt 11 Institutionen der Bezirke Most, Chomutov, Děčín, Litoměřice und Ústí nad Labem. Initiative der Gemeinschaft EQUAL - INET das Ziel des Projektes ist die Erweiterung der besten Austritte und Ergebnisse des Projektes INNOSTART das komplexe Programm für die Unterstützung des Unternehmens der Personen aus benachteiligten Gruppen im Kreis Ústecký. 24

13 The integral part of our school is Centre of special training where is running education of students and adults within national and international projects. Within oh realisation of projects in a sphere of human sources we and Labour office in Most share in unemployment people education and their engagement at labour market. There is a place for retraining and professional courses, training, seminars and conference. F o r m a t i o n a n d C o n t r o l o f P r o j e c t s I n t e r n a t i o n a l e Z u s a m m e n a r b e i t I n t e r n a t i o n a l C o o p e r a t i o n Within of realisation of European projects we are a submitter of these projects - projects and their objectives: Program of Partnership Initiative EQUAL - RETURN TO FUTURE - Complex program for support of equal opportunities of men and women in the Ústí region. Phare 2003 RLZ provision ACTIVATION - Educational and advisory support program of activation for job applicants to increase employment. Phare 2003 RLZ provision PROINTEGRA - Advisory program for pupils of elementary schools against their social expulsion, partners of the projects are OMNI TEMPORE o.p.s. Most and the 5 th elementary school in Most. Phare 2003 RLZ provision MOSTY - The aim of the project is establishment of a system of the individual support of pupils who are threatened of abortion finish of school attendance in Most region. Phare 2003 RLZ provision INDIS - Support of social and economic solidarity and reduction in unemployment in the NUT II North-West region. OP RLZ - Provision PROFI - Increase of awareness of nongovernmental non-profit organisations, school facilities and schools in formation of projects in a sphere of human sources and then increase of absorption capacity in the Ústí region. OP RLZ - Provision Educational module of The Regional Educational Centre for NC Technology - making more effective educational system in a sphere of technical fields, mostly NC technology. Common regional operative program SROP - The Regional Educational Centre for NC Machines - Building of specialized engineering centre that will be equipped with top NC technologies. Schools and educational organizations in the Ústí region within their lessons will use them. ESF OP RLZ - CHANCE - Comprehensive programme of support of education of pupils and students - The objective of this project is to offer a complex support to disadvantaged pupils and students with a combination of handicaps (social disorder, behaviour disorder etc.) who are threatened of the abortion of school attendance in the region of Most and Chomutov. The project of mobility STEP - The global development of vocational competences by means of newly obtained knowledge and skills - project to improve student s practical crafts, to help to understand cultural differences, to enter into international partnership and exchange best practices. ESF OP RLZ - NEW EDUCATIONAL MODULS OF NC TECHNOLOGIES - The objective of this project is to improve a quality of education in schools by creating new educational programme units which are focused on the NC technologies mediation of functional experience. The European mobilities and increasing professional competences for common Europe - EU-RO-PA General objective is to support gaining practical skills of pupils at 1,2 and 3 grade, in the field of mechanic of forest production. CAREER The System of career counselling in the initial education in the Ústí Regioni to create a systém framework for providing career counselling for pupils in the initial education in the Usti Region. Within of realisation of European projects we are a partner of these projects - projects and their objectives: Phare 2003 RLZ - Provision 2.1 PROMĚNA (TRANSFORMATION) - Limitation of number of persons who early finish the school and development of active precautions against social abortion and support of their active connection at labour market in future. Phare 2003 RLZ - Provision ASISTENCE - Benefit to solve employment by increase of number of self-employed persons (gainfully self-employed). Program of Partnership Initiative EQUAL - Your Future - Formation of innovative complex module system that will be actively solved problems of target groups for the purpose of better input to educational system and earlier comeback at labour market. Program of Partnership Initiative EQUAL INNOSTART - Formation of complex program for support of business from disadvantaged groups in the Ústí region-to form and check current regional structure for support of disadvantaged people to make them start their gainfully self-employment, and then to support a number of vacancies for OSVČ in the Ústí region. OP RLZ - Provision ŘES-1 - Formation of educational module and training of a target teacher group in a sphere of pneumatic systems. OP RLZ - PODPORA (SUPPORT) - Activation of a target group to get sustainable job and to create nine new vacancies for the target group by means of provided advisory and retraining services. OP RLZ - Promotion NOVÁ PŘÍLEŽITOST (NEW OPPORTUNITY) - Minimalization of high unemployment in selected regions and connection of the target group at regional labour market in harmony with actual run on job applicants. Programme of Initiative Community EQUAL CHANCE - The aim of the project has been formation of module programme how to deal at the stage before and after liberation from execution of punishment of imprisonment and its checking on in the field. Bussines Games - to increase pupils competences in the initial education in the area of business competences in the Usti Region and hereby improve their use on the labour market. The development partnership consists of 11 institutions in the distrikt of Most, Chomutov, Děčín, Litoměřice a Ústí nad Labem. The Community Innitiative EQUAL - INET the project objective is to disseminate and mainstream the best outputs and results of the project INNOSTART a complex programme for supporting of business at persons from disadvantaged groups in the Ústí Region. Relativ umfangreiche Aktivitäten werden im Bereich der internationalen Zusammenarbeit entwickelt. Kontakte der Schule richten sich zum Beispiel nach Deutschland, Dänemark, Belgien, Schweden, Ungarn, Großbritannien, Irland, Schottland oder Griechenland. Das Ziel dieser Aktivitäten ist, die Erfahrungen in Geltendmachung verschiedener Unterrichtssysteme auszunutzen, und die Möglichkeit, die modernsten Erkentnisse in der Form der Austauschunterkünfte der Pädagogen und der Schüler in Partnerorganisationen oder in der Form der Pilotprojekte zu gewinnen. Im Jahr 2005 ist dreijähriges Pilotprojekt mit dem Kurztitel HSC-ZA (High Speed Cutting - Zusatzausbildung) im Rahmen des Programmes Leonardo da Vinci beendet. Der Projektvorleger war Technische Universität Dresden (D), die Projektpartner waren unsere Schule, SUFW e. V. Dresden - CNC-Zentrum Dresden (D), JM University Liverpool (GB), die Maschinenbaufirma Dolwin Group Wintersvijk (NL), dann aus Slowakei die Firma MATADOR Púchov, Stredné odborné učilište strojárske Povážská Bystrica, Stredné odborné učilište hutnícke und Gymnázium Košice. Bildungsprojekte mit Auslandspartnern aus Deutschland, Dänemark, Schweden, Litauen, Portugal und Bulgarien: EMOST - Europäische Mobilitäten der Erhöhung der Fachkompetenz mit der Hilfe der neu gewonnenen Kenntnisse und Fertigkeiten E2-VET - Das Projektziel ist die Gründung einer dauernden Kooperationsstuktur zum Vorschlag der Qualifikations- und Arbeitserhöhung im Hintergrund der Europäischen Union KO-PE-RA - Internationaler Fach- und Kooperationsverein im Bereich der Vorbereitung der Menschenquellen für Schweißertechnologien für das Grenzregion Nordböhmen und Südwestliches Sachsen ROZUM (VERNUNFT) - Entwicklung der neuen Kompetenzen der Lehrer der Handwerkerfächer SLUNCE (SONNE) - Internationales Arbeits- und Sprachenprojekt für die Jugend INFORMATIKA (INFORMATIK) - Innovation des Unterrichtes der Informationstechnologien Our school have developed relatively extensive activities in a sphere oh international cooperation. The school contacts are directed to Germany, Denmark, Belgium, Sweden, Hungary, Great Britain, Scotland and Greece. The aim of these activities is the use of experience to apply different system of education and the possibility to get the most modern knowledge by form of exchanged stays for teachers and students in the partner organisations and pilot projects. In the year 2005, within of realisation of Programm Leonardo da Vinci, finished the triennial Pilotproject with short title HSC-ZA (High Speed Cutting - Additional Training). The project submitter was Technische Universität Dresden (D), project partners were our school, SUFW e. V. Dresden - CNC-Zentrum Dresden (D), JM University Liverpool (GB), the engineering firm Dolwin Group Wintersvijk (NL), then from Slovakia MATADOR Púchov, Stredné odborné učilište strojárske Povážská Bystrica, Stredné odborné učilište hutnícke and Gymnázium (Secondary School) Košice. The educational projects with foreign partners from Germany, Denmark, Sweden, Lithuania, Poland and Bulgaria: EMOST - European mobility of increase of professional competence with help of newly getting knowledge and skills E2-VET - The project aim is establishment of permanent cooperative structure with a proposal of qualification achievement and a job at European Union background KO-PE-RA - International professional and cooperative association in a sphere of preparation of human sources for welding technology in the frontier region of Northern Bohemia and Southwest Saxony ROZUM (SENSE) - Development of the new competence of teachers in craft fields SLUNCE (SUN) - International work and language project for youth INFORMATIKA (INFORMATICS) - Innovation of education in information technology 25 26

14 V e r p f l e g u n g C a t e r i n g Konference k pilotnímu projektu programu Leonardo da Vinci HSC-ZA Tagung zum Pilotprojekt Leonardo da Vinci HSC-ZA Conference to the Pilot Project Leonardo da Vinci HCS-ZA M e z i n á r o d n í s p o l u p r á c e Poměrně rozsáhlé aktivity jsou vyvíjeny v oblasti mezinárodní spolupráce. Kontakty školy směřují například do Německa, Dánska, Belgie, Švédska, Maďarska, Velké Británie, Irska, Skotska či Řecka. Cílem těchto aktivit je využívání zkušeností v uplatňování odlišných systémů výuky a možnost získání nejmodernějších poznatků formou výměnných pobytů pedagogů a stáží studentů v partnerských organizacích nebo pilotních projektů. V roce 2005 skončil tříletý pilotní projekt pod zkráceným názvem HSC-ZA (High Speed Cutting Zusatzausbildung) v rámci programu Leonardo da Vinci. Předkladatelem projektu byla Technische Universität Dresden (D), partnery projektu byla naše škola, SUFW e. V. Dresden - CNC-Zentrum Dresden (D), JM University Liverpool (GB), strojírenská firma Dolwin Group Wintersvijk (NL), ze Slovenska pak MATADOR Púchov, Stredné odborné učilište strojárske Povážská Bystrica, Stredné odborné učilište hutnícke a Gymnázium Košice. Vzdělávací projekty se zahraničními partnery z Německa, Dánska, Švédska, Litvy, Polska a Bulharska: EMOST - Evropské mobility zvýšení odborné kompetence za pomoci nově získaných znalostí a dovedností E2-VET - cílem projektu je založení trvalé kooperační struktury k návrhu dosažení kvalifikace a zaměstnání na pozadí Evropské unie KO-PE-RA - Mezinárodní odborný a kooperační svaz v oblasti přípravy lidských zdrojů pro svářečské technologie pro příhraniční region Severní Čechy a Jihozápadní Sasko ROZUM - Rozvoj nových kompetencí učitelů řemeslných oborů SLUNCE - Mezinárodní pracovní a jazykový projekt pro mládež INFORMATIKA - Inovace výuky informačních technologií In den Jahren verlief eine umfangreiche Rekonstruierung des Speisesaales und der Küche. In dem ganz neu und modern ausgestatteten Speisesaal mit der Küche wurde der Betrieb im Dezember 2004 eröffnet. Der Speisesaal ist in der unmittelbarer Nähe der Schule untergebracht und bietet ein angenehmes Milieu an. Hier können sich nicht nur Schüler, sondern auch andere Angestellte und Besucher der Schule verpflegen. Die Verpflegungsmöglichkeit nutzen auch Angestellte der Hochschulen und Firmen aus, die ihre Wirkungsstätte in vermieteten Räumen unserer Einrichtung haben. Für die Schüler, die im Jugendheim untergebracht werden, und für die Gäste unserer Schule im Rahmen der Bildungsprojekte und Sportsaktionen sichern wir ganztägige Verpflegung. U n t e r k u n f t Wir bieten die Möglichkeit der Unterkunft im Jugendheim für die Schüler und in der Herberge für die Gäste unserer Schule im Rahmen der Bildungsprojekte oder Sportaktionen, für die Besucher unseres Regions und für die Touristen. Die Unterkunft ist in 2-3-Bettzimmern mit eigener Sozialeinrichtung ( WC und Duschecke). Die Gäste können ausgestattete Küche und gesellschaftlichen Raum mit dem Fernseher ausnutzen. In der Nähe der Unterkunftseinrichtung gibt es einen Parkplatz und eine leichte Verkehrsverbindung mit den Mitteln des öffentlichen Stadtverkehrs. There was extensive reconstruction of the school canteen and the kitchen in The running in the totally new and modern equipped school canteen with the kitchen was started in The school canteen is located in the immediate vicinity of school and offers the pleasant atmosphere. There is a possibility of catering for students as well as the other employees and school visitors. University and business employees who have the place of work in rented spaces of our facility also utilize the possibility of catering. We have catered to our pupils and students and guests of our school within educational projects and sport events who are accommodated in the boarding house. A c c o m m o d a t i o n We offer a possibility of accommodation for our pupils and students in the boarding house and for guests of our school within educational projects or sport events, visitors of our region and tourists in the hostel. There are 2-3 beds in a room with their own toilet and shower bath. The accommodated can use the equipped kitchen and the common room. Near from the building there is a parking place and easy public transport

15 V roce proběhla rozsáhlá rekonstrukce jídelny a kuchyně. Ve zcela nové a moderně vybavené jídelně s kuchyní byl provoz zahájen v prosinci roku Jídelna je umístěna v bezprostřední blízkosti školy a nabízí příjemné prostředí. Zde se mohou stravovat nejen žáci, ale i ostatní zaměstnanci a návštěvníci školy. Možnosti stravování též využívají zaměstnanci vysokých škol a firem, které mají své působiště v pronajatých prostorách našeho zařízení. Pro žáky a studenty, kteří jsou ubytovaní na domově mládeže, a pro hosty naší školy v rámci vzdělávacích projektů a sportovních akcí, zajišťujeme celodenní stravování. S t r a v o v á n í Salónek v jídelně Salon im Speisesaal School Canteen Lounge S p o r t Unerläßlicher Bestandteil des Mittelschullebens an unserer Schule ist Sport und Propagation des modernen Lebensstils. Breites Angebot an Sportaktivitäten für alle Schüler sichern Pädagogen in der Schule und im Jugendheim in der Form der Sommer- und Wintersportkurse und in der Form der Zirkel. Die Schüler können von einigen Sportarten wählen Schwimmen, Aerobic, Volleyball, Basketball, Tischtennis, Konditionskulturistik und von weiteren. Die größte Popularität bekommt Floorball, in dem unsere Schule jedes Jahr nicht kleine Erfolge erreicht, und Futsaal, dessen Zentrum gerade die Sporthalle unserer Schule geworden ist. Im Laufe des Schuljahres nehmen wir an verschiedenen Sportwettbewerben und Turnieren im Rahmen des Bezirkes, des Kreises und der ganzen Tschechischen Republik teil. Unsere Schule unterstützt alltägliche individuelle Sporttätigkeit der Schüler in ihrer Freizeit. Zum Unterricht und auch zur Freizeit haben die Schüler das Sporthinterland in der Form der Fitnessräume, der Spielräume von Tischtennis, des Körperkultursaales und vor allem der Sporthalle, die für sozusagen alle kollektiven Hallensportarten ausgestattet ist, zur Verfügung. Die Oberfläche der Spielfläche bietet einen hohen Komfort und einen Lebensgenuss an. Unter dem Zwecke der Sportentwicklung öffnet unsere Schule eine Sportklasse des Faches Straßenvekehr mit der Orientierung auf den Umweltschutz und Verkehr für die Bewerber von den Reihen der zukünftigen Fußballspieler. Dazu nutzen wir langjährige Kooperation mit FK SIAD Most aus, für die unsere Schüler ständige Versorgungsstelle für Brüxer Fußball sein werden. Jídelna / Speisesaal / School Canteen Nabízíme možnost ubytování v domově mládeže pro žáky a studenty a v ubytovně pro hosty naší školy v rámci vzdělávacích projektů nebo sportovních akcí, návštěvníky našeho regionu a turisty. Ubytování je v 2-3 lůžkových pokojích s vlastním sociálním vybavením (WC a sprchový kout). Ubytovaní mohou využívat vybavenou kuchyňku a společenskou místnost s TV. V blízkosti ubytovacího zařízení je parkoviště a snadná doprava prostředky MHD. U b y t o v á n í S p o r t The important part of the secondary life of our school has been sport and promotion of the modern life style. There is a wide menu of sports activities for our students in the school and the boarding house. The teachers in form of summer and winter sport courses and clubs provide that. The pupils can choose many sport fields-swimming, aerobic, volleyball, basketball, table tennis, bodybuilding, etc. The most popular is floorball with its annual success as well as futsal whose centre are the school sports facilities. During a school year we take a part of various sports competitions and tournaments within the district, the region and the Czech Republic. Our school has also supported daily individual sports activities for students in their free time. There are a fitness centre, a table tennis playroom, a school gymnasium and mainly a sports hall equipped for almost collective indoor sports. All of the facilities are available in lessons and in free time. The surface of playing area has provided high comfort and game enjoyment. There has been opened a sports class in the field of Road Transport focused on the environment protection and transport for applicants who might become future football players. We have used the long-term cooperation with FK SIAD Most and our students have been a permanent storehouse for football in Most. Domov mládeže - studovna Jugendheim - Lernraum Study Room in the Boarding House Pokoj na domově mládeže / Zimmer im Jugendheim / Room in the Boarding House 29 30

16 Sportovní hala / Sporthalle / Sports Hall Nezbytnou součástí středoškolského života na naší škole je sport a propagace moderního životního stylu. Širokou nabídku sportovních aktivit pro všechny studenty zajišťují pedagogové ve škole a na domově mládeže formou sportovních letních a zimních kurzů a kroužků. Žáci si mohou vybrat z několika sportovních odvětví - plavání, aerobik, volejbal, basketbal, stolní tenis, kondiční kulturistika, a dalších. Největší popularitě se dostává florbalu, ve kterém naše škola každoročně dosahuje nemalých úspěchů, a futsalu, jehož centrem se stala právě sportovní hala naší školy. V průběhu školního roku se zúčastňujeme různých sportovních soutěží a turnajů v rámci okresu, kraje i celé ČR. Naše škola podporuje každodenní individuální sportovní činnost studentů i v jejich volném čase. K výuce i pro volný čas mají žáci k dispozici sportovní zázemí v podobě posiloven, heren stolního tenisu, tělocvičny a především sportovní halu, vybavenou pro takřka všechny kolektivní halové sporty. Povrch hrací plochy poskytuje vysoký komfort a požitek ze hry. Za účelem rozvoje sportu naše škola otevírá sportovní třídu oboru s maturitou silniční doprava se zaměřením na ochranu životního prostředí a dopravu pro uchazeče z řad budoucích hráčů kopané. K tomu využíváme dlouholeté spolupráce s FK SIAD Most, pro které budou naši žáci stálou zásobárnou pro mostecký fotbal. Florbalové utkání ve sportovní hale / Floorballbegegnung in der Sporthalle / Floorball Match in the Sports Hall S p o r t Stolní tenis / Tischtennis / Table Tennis Posilovna / Fitnessraum / Fitness Centre K u l t u r C u l t u r e Nicht nur zum Kulturleben der Schüler unserer Schule, sondern auch der breiten Öffentlichkeit dient der Kinosaal mit 380 Zuschauerplätzen, der der Bestandteil unseres Schulgebäudes ist. Er dient sowohl zur Filmeprojektion als auch zu kultur-gesellschaftlichen, Vortrags- und Bildungsaktionen, Konzerten und Theatervorstellungen. Der Saal kann auch gemietet werden, unsere Schule sichert dann den technischen Betrieb und führt Herrichtungen den Interessererforderungen nach durch. Zu ähnlichen Zwecken eines kleineren Umfanges dienen ein kleiner Salon im Speisesaal und ein Konferenzraum, der sich im administrativen Gebäude befindet. Er ist mit modernen technischen Einrichtung für Projektion, Präsentationen, Dolmetschen und audiovisuelle Reproduktion ausgestattet. Im Internat kann in der Freizeit auch der Kegelspielraum, Billardspielraum, Fitnessraum und die Schießstätte für das Luftgewehr ausgenutzt werden. A part of school building is a cinema with 380 seats for audience. It serves to cultural life of our students and wide public for projection of films, culturally social, lecture and educational events, concerts and dramatic performance. There is also a possibility to rent the cinema. Our school has provided technical running according to client requirements. The lounge in the school canteen and conference room in the administrative building serves by similar way. They are equipped with modern technical equipments for projection, presentations, and interpreting and audio-visual reproduction. There are a bowling room, a billiard, a fitness centre and a shooting saloon in the boarding house. They can be used in free time. Malá sportovní hala / Kleine Sporthalle / Small Tělocvična / Körperkultursaal School Gymnasium 31 32

17 K o m m e r z i e l l e A k t i v i t ä t e n C o m m e r c i a l A c t i v i t i e s Kinosál - pohled na jeviště Kinosaal - Blick auf die Bühne Cinema - Stage View Předsálí kinosálu Vorsaal des Kinosaales Cinema - Entrance Hall Nejen ke kulturnímu vyžití žáků a studentů naší školy, ale též široké veřejnosti, slouží kinosál s 380 místy pro diváky, který je součástí budovy školy. Slouží jak k promítání filmů, tak kulturně společenským, přednáškovým a vzdělávacím akcím, koncertům a divadelním představením. Sál je možné si i pronajmout, naše škola zajistí technicky provoz a provede úpravy dle požadavků zájemce. K podobným účelům menšího rozsahu slouží salónek v jídelně a konferenční místnost, která se nachází v administrativní budově. Je vybavena moderním technickým zařízením pro projekci, prezentace, tlumočení a audiovizuální reprodukci. Na domově mládeže lze využívat ve volném čase také hernu kuželek, kulečníku, posilovnu a střelnici pro vzduchovku. K u l t u r a Kinosál - pohled do hlediště Kinosaal - Blick in den Zuschauerraum Cinema - Audience View Konferenční místnost v administrativní budově Konferenzraum im administrativen Gebäude Conference Room in the Administrative Building Im Rahmen der Produktionsarbeit der Schüler bieten wir an: Autoreparaturen - Reparaturen der Kraftfahrzeuge in eigenen Autowerkstätten. Die Vorbereitung des Autos für TÜV. Die Emissionenmessung und Feststellung von Fehlern mit der Hilfe des diagnostischen Gerätes BOSCH. Tischlerarbeiten - wir stellen atypische kleine Schränke, Schränke und kleine Regale, Zaunteilstücke und weitere Tischlererzeugnisse nach eigenem Vorschlag des Kunden her. Schlosserarbeiten - Herstellung kleiner Schlosserarbeiten, vor allem Schneiden und Beugung von Blechen bis 3 mm. Elektroinstallationsarbeiten - kleine Elektroinstallatiosarbeiten, vor allem für Seniore. Bauarbeiten - Rekonstruktion der Dachbodenräume, der Wohnungen und Industrieobjekte mit der Benutzung der Gipskartonkonstruktionen, Verkleidungen und Maurerarbeiten. Produktion im Bereich der CNC Bearbeitung - Herstellung der Erzeugnisse nach dem Anspruch und nach der Zeichnung des Kunden. Weiter bieten wir Unterkunfts- und Verpflegungs dienste, Vermietungen der Nichtwohnungsräume und weitere verschiedene kleine Produktion an. Te c h n i s c h e M i t t e l s c h u l e Aufgrund der Entscheidung von dem Ministerium des Schulwesens, der Jugend und Körperkultur ist der Name unserer Schule mit der Gültigkeit ab 1. September 2006: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (Technische Mittelschule, Most-Velebudice, Dělnická 21, Beitragsorganisation). Within productive work of our students we offer: Car services - service of motor vehicles in our own garages. Car preparation for STK. Emissions testing and error detection with diagnostic unit of BOSCH. Joiner works-making of various boxes, cases and shelves, fence parts and other joiner products according to customer s own design. Locksmith works-making of small locksmith works, particularly sheetmetal cutting and bending up to 3mm. Electro-plumber works-small electro-plumber works, in particular for seniors. Building works-attic, flat and industrial objects reconstructions with using of plasterboard constructions, facings and bricklayer works. Production in a sphere of CNC shaping-making of products according to client s requirements and technical drawings. We also offer accommodation and catering services, non-residential premise rentals and other small production. T h e Te c h n i c a l S e c o n d a r y S c h o o l The name of our school is by agreement of Ministry of Education, Youth and Physical Training from September 1st, 2006: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace (The Technical Secondary School, Most- Velebudice, Dělnická 21, contributory organisation). Unter diesem Namen ist unsere Schule im Schulwesenregister eingetragen. This new name of our school is in school index. Herna kuželek / Kegelspielraum / Bowling Room Herna kulečníku / Billardspielraum / Billiard Room 33 34

18 K o m e r č n í a k t i v i t y V rámci produktivní práce žáků nabízíme: Autoopravy opravy motorových vozidel ve vlastních autodílnách. Příprava automobilu na STK. Měření emisí a zjišťování závad pomocí diagnostického přístroje BOSCH. Diagnostika na přístrojích BOSCH Diagnostik auf den Geräten BOSCH Diagnostic Unit of BOSCH Truhlářské práce - zhotovíme atypické skříňky, skříně a poličky, plotové dílce a další truhlářské výrobky podle vlastního návrhu zákazníka. Zámečnické práce - zhotovení drobných zámečnických prací, zejména stříhání a ohýbání plechů do 3 mm. Elektroinstalační práce - drobné elektroinstalační práce, především pro seniory. Stavební práce - rekonstrukce půdních prostor, bytů a průmyslových objektů za použití sádrokartonových konstrukcí, obklady a zednické práce. Výroba v oblasti CNC obrábění - zhotovení výrobků dle požadavku a výkresu zákazníka. Dále nabízíme ubytování, stravování, pronájmy nebytových prostor a další různou drobnou výrobu. S t ř e d n í š k o l a t e c h n i c k á Na základě rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je s účinností od 1. září 2006 název naší školy: Střední škola technická, Most-Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace. Pohled na komplex budovy školy Blick auf den Komplex des Schulgebäudes Pod tímto názvem je naše škola zapsána ve školském rejstříku

19 K o n t a k t n í i n f o r m a c e K o n t a k t i n f o r m a t i o n e n C o n t a c t I n f o r m a t i o n s Ředitel Mgr. Jiří Škrábal sekretariát Zástupce ředitele pro teoretické vyučování, vedoucí Domova mládeže, statutární zástupce PaedDr. Karel Vokáč Zástupce ředitele pro praktické vyučování Pavel Barták , Zástupce ředitele pro provoz a techniku Miroslava Možná Vedoucí odboru řízení a tvorby projektů, celoživotního vzdělávání a mezinárodní spolupráce Milena Pešoutová Vedoucí odboru ekonomiky Jana Kalčíková Drahomíra Váchová, ved. účetní Studijní oddělení Lenka Cábová, Jana Drožová, Sborovna strojírenské a ekonomické obory Ing. Jana Vaicová, Jan Mísař, Sborovna elektroobory, stavo a dřevoobory Ing. Hana Šlachtová, Dělnická Most-Velebudice IČ: DIČ: CZ tel fax Vedoucí učitel odborného výcviku stavo a dřevoobory Miroslav Vaic Vedoucí učitel odborného výcviku kovoobory, autoobory, provoz domácnosti, instalatér, autoškola Ivan Baláž Vedoucí učitel odborného výcviku elektroobory, mechatronik, obrábění Krajské vzdělávací středisko pro NC stroje CNC centrum Ing. Tomáš Baumruk Svářečská škola Leopold Muraňski Vedoucí ubytovny Ing. Jaroslav Smetánka Objednávky na ubytování Libuše Kramešová Stravování - jídelna Jana Šturcová Pronájem nebytových prostor a sportovišť, archiv Iwona Opeltová Ústředna (spojuje volanou osobu) Copyright 2009 Střední škola technická, Most - Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace All rights reserved. January

Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace

Střední škola technická Most Velebudice Dělnická 21, příspěvková organizace Střední škola technická Most Velebudice ělnická 21, příspěvková organizace Profil Počátky naší školy se datují již od roku 1946. V padesátých letech byly v Meziboří u Litvínova vybudovány školy, internáty,

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

JUNIOR RANGER PROJECT

JUNIOR RANGER PROJECT JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné krajinné oblasti nízkonákladová verze projektu Mladých strážců Květa Černohlávková, Praha 2007 Vydalo Ministerstvo životního prostředí JUNIOR RANGER PROJECT pro chráněné

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1.

Integrovaný přeshranip. lovského hvozdu. Deutsch-tschechische Integrierte. berschreitendeende Entwicklung Gebirges. Nýrsko, 15.12.2011 13.1. Česko-německá konference v rámci r projektu Integrovaný přeshranip eshraniční rozvoj Královsk lovského hvozdu Deutsch-tschechische tschechischekonferenz im Rahmen vom Projekt Integrierte grenzüber berschreitendeende

Více

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management

CZ-AT. Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě. EUROPEAN UNION European Regional Development Fund. Regional Cooperation Management - Grenzüberschreitend netzwerken Tvoříme přeshraniční sítě EUROPEAN UNION European Regional Development Fund - IMPRESSUM - LEAD PARTNER Regionalmanagement Niederösterreich A- 3500 Krems, Gaswerkgasse 9

Více

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013

Laufzeit: Juni 2010 bis März 2013 Chancen und Möglichkeiten für die Umweltbildner in Sachsen und Böhmen im Rahmen des Projektes Neue Wege für die Umweltbildung in Sachsen und Böhmen Rahmenprojekt des Trinationalen Netzwerkes Umweltbildung

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Škola. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Škola Autor Číslo Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Anotace Očekávaný výstup Datum vypracování Druh učebního materiálu C.1.07/1.5.00/34.0394 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen

František. Hrachovina. přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen František Hrachovina přeprava nadměrných nákladů / transport of oversize cargo / transport von über Belasungen O firmě / About / Gesselchaft Hrachovina.cz Dne 4.2.1992 založil Miroslav Hrachovina dopravní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015

Pobyt v Sušici Besuch in Sušice 20. 5. 2015 21. 5. 2015 Projekt 325: Spolupráce škol SOŠ a SOU Sušice a VHS im Landkreis Cham e. V. Motto projektu: Společně žít, učit se a pracovat v oblastech Sušice a Chamu. Zusammenarbeit der Schulen SOŠ a SOU Sušice und

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Seznam bibliografických citací vybraných publikací

Seznam bibliografických citací vybraných publikací Seznam bibliografických citací vybraných publikací Macík, K. - Freiberg, F. - Zralý, M.: Studie ke kalkulaci výrobků v divizi obráběcích strojů ZPS a.s. [Technická zpráva]. Praha: ČVUT, Fakulta strojní,

Více

projektový zpravodaj 2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ MOST-VELEBUDICE ÚVOD S třední škola technická v Mostě Velebudicích je největším komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. V současnosti se vyučují

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ ÚSTÍ NAD LABEM, ČELAKOVSKÉHO 5, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE tel.: 475 501 222 fax: 475 500 543 e-mail: sts@stsul.cz web: stsul.cz PÁTEŘNÍ ŠKOLA ÚSTECKÉHO KRAJE VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE

ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE ROEDL & PARTNER ERSTES BÜRO IN PRAG MATERIÁLY PRO UČITELE Roedl & Partner: Erstes Büro in Prag A: So und Sie haben sich vorgestellt, dass Sie hier in Prag ein Büro haben werden, ist das richtig? B: Wir

Více

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura

Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur. Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Themenkreis Jugend, Bildung, Kultur Tematický okruh Mládež, vzdělání, kultura Dipl.-Geograph (Univ.) Harald Ehm Oberregierungsrat Geschäftsführer EUREGIO Arbeitsgemeinschaft Bayern e.v. Warum beteiligt

Více

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101

Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování a sídlo školy Školní 101 Budova teoretického vyučování Horská 618 Budova teoretického vyučování Horská 59 Budova praktického vyučování Mladé Buky 5/6 Studijní obory Elektronické

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

projektový zpravodaj 2 STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ MOST-VELEBUDICE ÚVOD S třední škola technická v Mostě Velebudicích je největším komplexním vzdělávacím zařízením v České republice. V současnosti se vyučují

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Palackého 1-3, 612 42 Brno

Palackého 1-3, 612 42 Brno CZ Palackého 1-3, 612 42 Brno 1 vfu@vfu.cz veřejná vysoká škola s více než 90ti letou tradicí zajímavé a perspektivní studijní obory se zaměřením na veterinární medicínu, veterinární hygienu a ekologii

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Learning Technologies

Learning Technologies Learning Technologies e-learningový kurz Mgr. Lenka Nováková E-moderator 2012 Co je to Learning Technologies? Learning Technologies for the Classroom je on-line kurz Britské Rady (BC) Kurz představí základní

Více

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat.

KL+BRG 2KL. Ocelové podnože křesel jsou povrchově upraveny na chrom lesk nebo chrom mat. INTERIÉRY NA KLÍČ h INTERIA MOST spol. s r. o. h Báňská 287, 434 01 Most h tel./zázn. +420/476 206 843, tel./fax h +420/476 208 091h hbankovní spojení KB a. s. Most č. ú. : 338 428 0227/0100 h Zapsána

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz

Řízení návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko. Besucherlenkung (nicht nur) im NLP Böhmische Schweiz Národní park České Švýcarsko NP České Švýcarsko im NLP Böhmische návštěvnosti (nejen) v NP České Švýcarsko (nicht nur) im NLP Böhmische NP České Švýcarsko im NLP Böhmische NP České Švýcarsko NLP Böhmische

Více

Pardubický kraj. Situace na trhu práce

Pardubický kraj. Situace na trhu práce Pardubický kraj Situace na trhu práce Mapa Pardubického kraje údaje o nezaměstnanosti k 30.9.2014 Počet obyvatel: Pardubický kraj 516 440 Chrudim 104 206 Pardubice 168 237 Svitavy 104 971 Ústí nad Orlicí

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung Ein internationales UNESCO Schulprojekt zum Internationalen Jahr des Lichtes 2015 23. 26. März 2015 Brno Das Licht Quelle des Lebens Symbol der Hoffnung

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie

SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM. Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie SPOLE NÝ REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM Krajské vzd lávací st edisko strojírenství pro NC technologie P edkladatel projektu: Integrovaná st ední škola technická Centrum odborné p ípravy, Most Velebudice,

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA

LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA KOMAXIT NEREZ RR - 16 - K KOMAXIT NEREZ RR - 18 - K KOMAXIT NEREZ RS - K KOMAXIT NEREZ RR - 20 - K LAMINO DÝHA LAMINO DÝHA 1 2450 KANCELÁŘSKÉ STOLY RR 16 RR 18 1 RR 22 RS 2550 2100 RR 16 D RR 18 D RR 20 D RS D 1 2100 RR 18 D6 RR 20 D6 RS D6 1630 2480 RR 16 K RR 18 K RR 20 K RS K 1630 2580 2850 RR 16 D K RR 18 D K RR 20 D K

Více

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY

ONLINE PODPORA VÝUKY NĚMČINY WARUM DEUTSCH LERNEN? Deutsch ist eine lebendige Sprache. Deutsch wird von mehr als 100 Millionen Europäern nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, in der Schweiz, in Liechtenstein, in Luxemburg,

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

PROJEKT OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ

PROJEKT OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ V OBLASTI STAVEBNICTVÍ Implementace cizojazyčných modulů za účelem profesního rozvoje středoškolských pedagogů v I. PROJEKT OPVK IMPLEMENTACE CIZOJAZYČNÝCH MODULŮ ZA ÚČELEM PROFESNÍHO ROZVOJE STŘEDOŠKOLSKÝCH PEDAGOGŮ V OBLASTI

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut

Čas potřebný k prostudování učiva lekce: 8 vyučujících hodin Čas potřebný k ověření učiva lekce: 45 minut Thema: 6 Peníze a jejich funkce Gramatika: trpný rod ve spojení s modálními slovesy, vyjádření původce děje; infinitiv po slovesech, podstatných a přídavných jménech Čas potřebný k prostudování učiva lekce:

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory

Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Auf dem Weg zur Destination Erzgebirge Na cestě k Destinaci Krušné hory Vorteile & Stand grenzüberschreitender Tourismuskooperationen Výhody & stav přeshraniční spolupráce v cestovním ruchu 15.11.2011

Více

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově

Seminar / Seminář. Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Seminar / Seminář Neue Medien e-learning in der Umweltbildung Nová média - e-learning v ekologické výchově Görlitz, 26. Februar 2013 Görlitz, 26. Februar 2013 Foto: CSB Ablauf / Průběh 10:00 Uhr Begrüßung

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014

Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu. Příloha č. 02 usnesení 72. Rady města Stříbra ze dne 13.08.2014 Dohoda o ukončení účinnosti Smlouvy o vázaném účtu Strany dohody: 1. Raiffeisenbank a.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 IČ: 49240901 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme

APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE. Together We Can Manage Společně to zvládneme APLA PRAHA, STŘEDNÍ ČECHY, o.s. AUTISM-EUROPE Together We Can Manage Společně to zvládneme Jen pár slov Jak dlouho? How long? 15 minut /minutes Mgr. Ellina Horalíková Členka správní rady Autism Europe

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131

Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Projekty partnerství Comenius v rámci Programu celoživotního učení COM-MP-2008-131 Název: Dálkové působení mechatronických systémů jako základ stávající užší spolupráce na evropské úrovni Střední škola

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: VXEYTNM) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 28 Poslech / Gramatika / Konverzace / Čtení s porozuměním / 0/4 0/9 0/11 0/4 Obecná škola Otázka č.

Více

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703

Výsledková listina přijímacího řízení pro školní rok 2015/16 Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf ; Středisko TUO - Karolíny Světlé 2703 23-55-H/02 Karosář Obor neotevřen 15135 63 1. nepřijat 15023 45 2. nepřijat Strana 1/1 23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel Automechanik 15029 125 1. přijat 15051 79 2. přijat 15006 67 3. přijat

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Jaroslav Černý nj9-kat-cer-cte-04 Ich heiße Sven Holmström und komme aus Schweden. Ich bin 30 Jahre alt und wohne seit einem Jahr in Österreich.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK

MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK MOŢNOSTI UMÍSTĚNÍ ABSOLVENTŮ TECHNICKÝCH ŠKOL V MSK Ing. arch. Yvona Jungová Úřad práce ČR - krajská pobočka v Ostravě yvona.jungova@ot.mpsv.cz Nezaměstnanost v Moravskoslezském kraji (k 31.03.2013) okres

Více

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa.

Projekt Centra životního prostředí Drážďany a 4. ZO ČSOP TILIA Krásná Lípa. Spolupráce ekologických sdružení v česko-saském povodí Labe druhé sympozium 02. listopadu 2010 v Ústí nad Labem Zusammenarbeit von Umweltverbänden im sächsisch-böhmischen Elbraum Zweites Symposium am 02.

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : P S N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-psa-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Was macht ihr in der Freizeit? So lautete das Thema in der Zeitschrift IH.

Více

Reálie anglicky mluvících zemí

Reálie anglicky mluvících zemí Reálie anglicky mluvících zemí Zpracováno v rámci projektu : EU Peníze SŠ, reg. číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0053 EU OPVK VY_32_INOVACE_277 Datum vytvoření: 2012/2013 Autor: Mgr. Hana Svrčková Škola: Střední

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace

Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Integrovaná střední škola energetická, Chomutov, Na Průhoně 4800, příspěvková organizace Základní struktura: ISŠ E sdružuje: uje: Střední odborná škola energetická Střední odborné učiliště energetické

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-cte-05 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : My country I live in the Czech Republic. The country

Více

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016

CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 CENÍK PREISLISTE 2015 1. 04. 2015 31. 03. 2016 Milí hosté, věnujte prosím pozornost následujícím informacím. V den vašeho příjezdu je váš pokoj k dispozici od 14:00. Při ukončení pobytu opusťte prosím

Více

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE

JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE JOBS FOR TRANSITIONS BETWEEN SLIDES, USE VOCABULARY PRACTICE Revise work, jobs and employment vocabulary by means of interactive exercises that will pop out after you click on the appropriate button. To

Více

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus?

Marion: Echt? Na, wenn das stimmt, dann ist das der Traum aller Schüler! Wie sieht eigentlich dein Stundenplan aus? Č T E N Í Jazyk Úroveň utor Kód materiálu Německý jazyk 9. třída Mgr. Hana Staňová nj9-kap-sta-cte-09 Z á k l a d o v ý t e x t : Marion: Hallo Lisa, wie gefällt es dir in deiner neuen Schule? Lisa: Grüß

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Představení výsledků činnosti COP

Představení výsledků činnosti COP Představení výsledků činnosti COP Ing. Tomáš Vančura Freistadt17.3.2011 Vyšší odborná škola, střední škola, Centrum odborné přípravy Aktivity COP: Osnova kurzu Osnova transnacionálního výcviku Osnova jazykových

Více

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22

Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Německý jazyk, kvarta 1.pol. Učebnice: Planet 2 L17,18,19,20,21,22 Slovní zásoba: druhy sportu, popis místností v domě, části lidského těla, nemoci, dialog u lékaře, jídlo, v restauraci, denní režim, popis

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ

INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ INFORMACE PRO ŘÍDÍCÍ PRACOVNÍKY VE ŠKOLSTVÍ Č. 9 /2008 Výběrová rešerše z Pedagogické bibliografické databáze Plné texty článků lze objednat v elektronické podobě prostřednictvím elektronické pedagogické

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 6.roč.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická.

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. Dělnická. Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) Dělnická 7.roč.

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften

Voda její vlastnosti Wasser und seine Eigenschaften VĚKOVÁ SKUPINA B ALTERSKLASSE B PŘÍRODOVĚDNÝ PROJEKTOVÝ DEN NATURWISSENSCHAFTLICHER PROJEKTTAG Pracovní list organoleptika Arbeitsblatt Organoleptik Úkol Aufgabe Organoleptika znamená posuzování vlastností

Více

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám

Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Projekt MŠMT ČR: EU peníze školám Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Název projektu Učíme se trochu jinak moderně a zábavněji Číslo a název šablony II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí

Vyšší odborná škola, Střední škola, Centrum odborné přípravy Budějovická 421, Sezimovo Ústí ZKUŠEBNÍ PŘEDMĚTY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍCH ZKOUŠEK Jsou stanoveny a zakotveny v platných legislativních normách: Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více