Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov. Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008"

Transkript

1 Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2007/2008 1

2 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Adresa: Masarykova Sokolnice Zřizovatel školy: Obec Sokolnice Ředitel školy: Mgr. Zita Butalová Úplná základní škola, školní družina Telefon: , www: Školní rok Počet tříd Počet Počet žáků Průměrný počet 2007/2008 ročníků žáků na třídu 1.stupeň stupeň ,5 Celkem ,9 Celkový počet žáků v 1. ročníku: 16 Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 11,44 Školská rada byla zřízena ke dni Má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. Název zvoleného Číslo jednací V ročníku vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA 16847/ , ŠVP pro ZŠ Sokolnice 330/07 1. a 6. Školní družina, která je součástí základní školy ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD Počet vychovatelů ŠD celkem 1 30 fyz. 1 / přepoč. 1 Z činnosti školní družiny : Program pro Domov důchodců Sokolnice k příležitosti Vánoc, Velikonoc, Dni matek. Organizace Velikonočních a Vánočních dílen pro žáky i rodiče, besídky pro rodiče, účast na programech školy. Výzdoba školy. 2

3 Část II. Údaje o pracovnících školy přepočtený počet / fyzický počet 1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. Celkový počet pedagogických pracovníků 12,5/13 100% Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č. 12/13 92,3% / 3,85% 563/2004 Sb. 2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0 4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 0 5. Nepedagogičtí pracovníci - počet : 2/2 6. Věkové složení učitelů Věk Učitelé Muži Ženy do 35 let let 1 6 nad 50 let 1 3 Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 Celkem 3 10 Rodičovská dovolená 0 0 3

4 7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků ICT 1 Funkční studium ÚŘ pokračovací 1 semináře NJ 2 Dějepis - metody Matematika Enviromentální vých. Férová škola 1 Škola a zdraví 1 BOZP a PO pro vedoucí pracovníky 2 Školení BOZP a PO 16 Požární hlídka a preventista 4 Metodika čtení 1 Seminář o chemických látkách Celkem Romský asistent: NE 9. Jiný asistent (pedagogický, osobní) NE 4

5 Část III. Výsledky výchovy a vzdělávání 1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků Ročník Počet žáků Prospělo s vyznamenání Prospělo bez (*) Celkem za I. stupeň Celkem za II Celkem stupeň za školu Neprospěl o bez (*) Opakují *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září Snížený stupeň z chování: Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 2 1 0, Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 0, průměr na jednoho žáka: 0 4. Údaje o přijímacím řízení na střední školu Školní rok 2007/08 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium Počty přijatých žáků Počet absolventů ZŠ Ročník Počet žáků 9.ročník 14 nižší ročník 0 Celkem 14 5

6 Část IV. Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí Inspekce na škole ve školním roce 2007/2008 neproběhla. 6

7 Část V. Rozhodnutí ředitele Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání O odkladu povinné školní docházky podle O dodatečném odložení povinné školní docházky Další dle 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 5 0 Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2006/ Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/

8 Část VI. Další údaje o škole Ve školním roce 2007/08 pokračovala poměrně široká nabídka mimoškolní činnosti žáků, zlepšování prostředí školy a prezentace školy na veřejnosti. V listopadu, prosinci a březnu proběhl Den otevřených dveří. Mimoškolní akce, kterých se v mnoha případech zúčastnili i rodiče žáků, přispívaly k udržení dobrých vztahů mezi rodinou a školou. Vydařily se především Vánoční a Velikonoční dílny s následnou prodejní výstavou. Vedení těchto dílen převzali nejen učitelé, ale i rodiče. O všech akcích jsme veřejnost informovali prostřednictvím Sokolnického zpravodaje. Pokračovalo široké zapojení žáků do různých zájmových kroužků v rámci školy, TJ Sokol, ZUŠ Židlochovice, ZUŠ Mokrá a dalších dobrovolných organizací. Pod vedením ZUŠ Židlochovice probíhala výuka hry na klavír - 15 žáků a výuka sólového zpěvu 22 žáků, ZUŠ Mokrá 6 žáků (keyboard, kytara). V TJ Sokol bylo organizováno 58 žáků, výuku náboženství navštěvovalo 20 žáků. Během školního roku se žáci školy zúčastňovali různých olympiád a vědomostních i sportovních soutěží, například Matematický klokan, Přírodovědný klokan, matematická miniolympiáda, matematická soutěž MATESO. Matematická, zeměpisná a chemická olympiáda a soutěž v anglickém jazyce účast v okresním kole, testy SCIO, turnaj v házené, fotbalový turnaj, a také sportovní olympiáda pro nejmladší žáky pořádaná ZŠ Borkovany. Škola organizovala pro celý I. stupeň školu v přírodě, pro žáky třídy kurs plavání v Plavecké škole Blučina. Žákům školy bylo umožňováno zakoupit knihy v rámci Klubu mladého čtenáře a zapojit se do akce Školní mléko. Již 7 let jsou žáci účastníky projektu Zdravé zuby. Ve druhé třídě byly využívány k sezení při výuce zdravotní míče. Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí. Rodiče mohli školu navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek, ve dnech otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola nacvičila divadelní představení, uskutečnila ukázkové hodiny pro rodiče, výtvarné dílny, pohádkový zápis pro budoucí prvňáčky). Pokračovala spolupráce se školskou radou, ve které jsou zastoupeni rodiče, učitelé a obec. Jejím základním cílem je vytvářet na základní škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyžití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu ve všech oblastech. Podle potřeb dětí, rodičů i učitelů spolupracujeme s pedagogicko psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry a středisky výchovné péče, popř. s poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti. Jejich pracovníci ve školním roce 2007/08 dvakrát navštívili naši školu s odborně připravenými projekty v oblasti prevence šikany, zdravého životního stylu, mezilidských vztahů aj. pro žáky druhého stupně. Spolupracujeme s obcí jako svým zřizovatelem, s místní Obecní knihovnou, se Střediskem volného času v Lužánkách, účastníme se řady kulturních a sportovních akcí pro veřejnost. Žáky vedeme ke kladnému vztahu ke všemu živému, ve spolupráci se ZOO Brno jsou dvě třídy zapojeny v projektu adopce zvířete. V rámci hodnocení a sebehodnocení školy využíváme nabídky společnosti SCIO, kde jsme již šestým rokem zapojeni v projektu KEA (komplexní evaluační analýza) a žáci pátého a devátého ročníku jsou každoročně testováni srovnávacími testy, potřetí proběhlo testování žáků 7. a 8. ročníku v oblasti klíčových kompetencí. Žáci se zapojili i do akcí na pomoc druhým. Od Fondu Sidus, o.p.s., který podporuje zdravotnická zařízení, jsme již podruhé získali certifikát za pomoc při veřejné sbírce. Probíhal sběr starého papíru v jednotlivých třídách. Výtěžek žáci použili do třídního fondu na nákup výtvarných potřeb. Každý měsíc proběhly dvě odpolední akce pořádané učiteli pro žáky i jejich rodiče, setkaly se s příznivým ohlasem a poměrně vysokou navštěvovaností. Např. Dýňohraní, drakiáda, malování na 8

9 sklo a hrníčky, výroba drátěných šperků, turnaj ve florbalu a malé kopané a řada dalších. Velmi zdařilou akcí bylo Nocování ve škole, které odstartovalo dlouhodobý projekt Planeta mimozemšťanů pro první stupeň. V rámci bezpečnosti dětí byla uskutečněna dopravní soutěž pro žáky ročníku, kde prokázali nejen teoretické znalosti dopravních předpisů, ale absolvovali i cyklistickou jízdu zručnosti. Všechny tyto akce byly vyhodnoceny a vítězové odměněni pěknými cenami. Ve školním roce 2007/08 byly pořádány tyto celoškolní a třídní akce: Září Říjen Listopad - slavnostní zahájení školního roku s kulturním programem divadelní představení v Radosti Den evropské tradice Brno vystoupení žáků na charitativní akci na nám. Svobody v Brně výlet na Květnici Vranovská empiáda požární cvičení výukový program Šermíři Slované exkurze žáků na INVEX v Brně házenkářský turnaj návštěva místní knihovny ukázková hodina pro rodiče 1. třídy zahájení přípravy žáků 9. třídy k přijímacím zkouškám návštěva keramické dílny v Tuřanech divadlo Radost Žlutá ponorka vycházky podzimní přírodou Drakiáda soutěž Scrabble Noc s hvězdami vzdělávací program Od hlavy až po paty Lužánky Den otevřených dveří návštěva Veletrhu středních škol 9. třída víkendový relaxační pobyt učitelů v lázních FKSP Železný mužíček - gymnastika, atletika třída Prosinec - 2 návštěvy keramické dílny ve Slatině vánoční tradice v Brně návštěva Dne otevřených dveří na ISŠ Sokolnice návštěva divadelního představení v Žatčanech filmové představení návštěva Úřadu práce Brno-venkov 9. třída divadelní představení Husovické betlém v divadle Radost školní vánoční besídky program pro vánoční besídku v Domově důchodců vystoupení v sokolnickém Živém betlémě nácvik předtančení na školní ples Vánoční dílny Vánoční koncert ZUŠ Židlochovice 9

10 Leden - Únor - divadelní představení Radost vzájemné návštěvy 1. třídy ZŠ a předškoláků MtŠ Školní ples, předtančení žáků na plese vystoupení kroužku orientálních tanců na místních plesech bruslení u Olympie zahájení plaveckého výcviku třídy v Blučině návštěva divadelních představení v Radosti projekt Planeta země návštěva hvězdárny představení Divadla Litvínov účast v matematické soutěži Klokánek Březen - účast na krajském kole v soutěži pohybových skladeb Velikonoční dílny návštěva muzea ve Šlapanicích vlastivědné vycházky - I. stupeň Přírodovědný Klokan Duben návštěva keramické dílny v Tuřanech návštěva muzea ve Šlapanicích návštěva divadelních představení v Radosti turnaj ve Florbalu divadelní představení v Mahenově divadle turnaj v minifotbalu Den Země účast na úklidu obce přednáška o plánovaném rodičovství soutěž Sbíráme s panem Popelou Květen přednáška AIDS, drogy škola v přírodě pro 1. stupeň výuková terénní trasa Hády - Líšeň školní výlety Olympiáda ZŠ Borkovany atletika pro 2. tř. celoškolní soutěž ve skládání tangramů projekt Od Napoleona po současnost 6. tř. Červen - návštěva filmového představení trestní právo přednáška pro 8. a 9. tř. divadelní představení v Mahenově divadle projekt Magic School 5.tř. školní výlety školní divadelní představení Popelka koncert ZUŠ 10

11 Kroužky při ZŠ Název kroužku Počet kroužků Počet žáků Klavír (ZUŠ Židlochovice) 15 Flétna, keyboard (ZUŠ Mokrá) 6 Sólový zpěv (ZUŠ Židlochovice) 22 Sálový fotbal 1 15 Přípravka AJ 2 32 Informatika 1 10 Keramický 1 12 Orientální tance 2 23 Sborový zpěv

12 Část VII. Zhodnocení a závěr Hlavní úkoly školního roku 2007/2008 byly splněny: - zahájili jsme vyučování podle Školního vzdělávacího programu pro Základní školu Sokolnice v 1. a 6. ročníku - byly uplatňovány nové metody a formy práce projektové vyučování, činnostní učení apod. - pokračovalo se v práci se žáky s vývojovými poruchami učení - téměř všichni žáci 1.stupně se zúčastnili školy v přírodě - případné problémy v oblasti preventivní péče jsme řešili v těsné spolupráci s rodiči dětí, školním metodikem prevence a výchovnou poradkyní - vyučující se vzdělávali podle plánu DVPP, využívali akreditovaných kurzů a seminářů - tři třídy byly vybaveny stavitelnými lavicemi - zorganizovali jsme projekty pro celý první stupeň a pro 6. třídu - obnovili jsme práci žákovského parlamentu Nejdůležitějším úkolem školního roku 2007/08 bylo zahájení vyučování podle školního vzdělávacího programu v 1. a 6. ročníku. Velkou pozornost věnujeme výuce jazyků. Žáci ročníku pokračovali ve výuce anglického jazyka, v 1. a 2. třídě měly děti možnost zapojit se do kroužku přípravky AJ. Zahájili jsme výuku druhého cizího jazyka, němčiny, pro třídu. Další důležitou oblastí pro naši školu je výuka výpočetní techniky. Žáci i učitelé ji mohou využívat k výuce, zpracování referátů, k dispozici mají přístup na internet. Podařilo se dosáhnout cílů vytyčených v plánu pro ICT, a to zakoupení dataprojektoru a dalších počítačů pro práci žáků ve třídách. Důraz klademe na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Učitelé se snaží individualizovat výuku jak pro žáky nadané, tak pro žáky s některou z poruch učení, chování nebo děti integrované. Tuto oblast budeme v budoucnu rozvíjet a zkvalitňovat, budeme podporovat vzdělávání učitelů. Zahájili jsme činnost nového žákovského parlamentu, který je tvořen deseti zvolenými žáky ročníku. Členové parlamentu se pravidelně scházeli s vedením školy, měli právo upozorňovat na problémy spojené s výukou či provozem školy a aktivně se podíleli na jejich odstraňování. Je důležité využívat zpětné vazby v předcházení sociálně patologických jevů jako je šikana, zneužívání návykových látek žáky školy apod. Členové parlamentu se rovněž výrazně zapojili do organizace mimoškolní činnosti žáků. Při své celoroční práci měli všichni pracovníci školy na zřeteli kvalitu výuky i správnou výchovu dětí. Vyučujícím byl ponechán prostor pro samostatnou a tvořivou práci. 12

13 Část VIII. 1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) a) počty fyzický kvalifikace, dosažené vzdělání počet specializace výchovný poradce 1 FFUJEP Brno VŠ školní metodik prevence 1 MZLU VŠ b) věková struktura do 35let let 50 let důch. věk/z toho důchodci výchovný poradce 1 školní metodik 1 prevence školní psycholog školní speciální pedagog 2. Individuální integrace Typ postižení Ročník Počet žáků dyslexie, dysortografie III. 1 dysgrafie, LMD dyslexie, dysortografie, VIII. 2 dysgrafie,dyskalkulie, Celkem 3 V Sokolnicích dne razítko a podpis ředitelky školy 13

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 9/ Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby: Základní škola Sokolnice, okres Brno-venkov

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno venkov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY VE ŠK. ROCE 2006/2007 Moravské Knínice 2007 1 Zpracovala: Mgr. Hana

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2004-2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov. Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Křenovice, okres Vyškov Školní 140, PSČ 683 52; telefon 544 223 131, 544 223 073; e-mail zs.krenovice@volny.cz Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21

Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Novoměstská 21 IČ

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I.

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006. Část I. Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2005/2006 Část I. a) Základní charakteristika školy Název právnické osoby vykonávající činnost školy

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola, Lelekovice,okres Brno venkov, Lelekovice 102, 664 31 Výroční zpráva školy Školní rok 2007/2008 Vypracovala Mgr. Hana Mikaušová, ředitelka školy Motto: Současnost nabízí spoustu možností

Více

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012

Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Vypracoval: Mgr. Jan Hanáček, ředitel Datum: 3. září 2012 1 Obsah: Část I. Část II. Část III. Část

Více

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy

Výroční zpráva. Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel školy Výroční zpráva Obsah: - Výroční zpráva ZŠ školní rok 2013/2014 - Výroční zpráva MŠ školní rok 2013/2014 - Zpráva o hospodaření školy za rok 2013 - Přílohy, fotogalerie Zpracoval: Mgr.Miroslav Zourek, ředitel

Více

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008

Základní škola Blansko, Dvorská 26. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2007 2008 srpen 2008 Mgr. Bc. Dušan Krumnikl ředitel školy 1 Základní škola Blansko, Dvorská 26 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MORAVSKÁ NOVÁ VES, OKRES BŘECLAV VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Vypracovala: Mgr. Hana Grossmannová, ředitelka Datum: 1. září 2014 Obsah: Část I. Část II. Část III.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Školní rok 2004/2005 V Blansku 30. září 2005 RNDr. Pavel Nezval, ředitel školy Strana 1 Část I. Základní charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 13 Šardice 521 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy za školní rok 2011/2012 1 Základní škola T. G. Masaryka Šardice, okres Hodonín,

Více

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

O B S A H. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů O B S A H I. Základní charakteristika školy II. III. IV. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy Údaje

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy

Výroční zpráva o činnosti školy. za školní rok 2012/ 2013. Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/ 2013 Zpracovala: PaedDr. Danuše Pytelová ředitelka školy 1 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14

Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Základní škola, Koryčany, okres Kroměříž Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14-1 - 1. Základní údaje o škole 1.1. Základní údaje o škole 1.2. Součásti školy 1.3. Školská rada 2. Vzdělávací

Více

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012

Výroční zpráva. Základní škola Brno. Křivánkovo nám. 11, 64100. školní rok 2011/ 2012 Výroční zpráva školní rok 2011/ 2012 Základní škola Brno Křivánkovo nám. 11, 64100 1 1.0 Základní charakteristika školy V současné době je žebětínská škola neúplná (od 1. do 5. ročníku). Výuka probíhá

Více

za školní rok 2007/2008

za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10 za školní rok 2007/2008 Část I. Základní charakteristika školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10 Zřizovatel

Více

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013

Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace. V ý r o č n í. z p r á v a. Školní rok 2012-2013 Základní škola, Moravský Krumlov, náměstí Klášterní 134, okres Znojmo, příspěvková organizace V ý r o č n í z p r á v a Školní rok 2012-2013 Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne 28. 8. 2013

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola, Brno, Slovanské nám. 2............................................. 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2009 / 2010 Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 Brno, 17. 9. 2010 Zpracovala: Mgr. Eva Baráková 1 Výroční zpráva školní rok 2009/ 2010 Základní škola Brno, Novoměstská 21 1.0 Základní charakteristika

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008

2007-2008. o činnosti za školní rok. Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace. Brno-Jundrov : říjen 2008 Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace o činnosti za školní rok 2007-2008 Brno-Jundrov : říjen 2008 Předkládá: Mgr. Přemysl Jeřábek ředitel školy 1 Základní školy Podklady pro zpracování

Více