Obsah: Seznam použitých zkratek 8. Prohlášení o duševním vlastnictví 10. Úvod 11. Část první 14. Kapitola první - Antika a středověk 14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Seznam použitých zkratek 8. Prohlášení o duševním vlastnictví 10. Úvod 11. Část první 14. Kapitola první - Antika a středověk 14"

Transkript

1 3 Obsah: Seznam použitých zkratek 8 Prohlášení o duševním vlastnictví 10 Úvod 11 Část první 14 Historický vývoj institutu vlastnictví bytů Kapitola první - Antika a středověk 14 Kapitola druhá - Novověk 16 Kapitola třetí století a poválečný vývoj v Evropě 19 Kapitola čtvrtá - První úprava v samostatném Československu 21 Část druhá 23 Srovnání platné právní úpravy vlastnictví bytů v SRN, Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku a v Ruské federaci Oddíl 1. Spolková republika Německo 23 Oddíl 2. Rakouská republika 26 Oddíl 3. Švýcarská konfederace 27 Oddíl 4. Slovenská republika 28 Oddíl 5. Ruská federace 29

2 4 Část třetí 32 Vlastnické právo de lege lata (kritika platné úpravy) a de lege ferenda (nový občanský zákoník) Kapitola první - Obsah vlastnického práva 32 Oddíl 1. Obecná východiska 32 Oddíl 2. Obsah vlastnického práva de lege ferenda 37 Kapitola druhá - Předmět vlastnického práva 38 Oddíl 1. Věc, byt a nebytový prostor 38 Oddíl 2. Předmět vlastnického práva de lege ferenda 42 Kapitola třetí - Syntéza 44 Část čtvrtá 45 Tradiční teoretické koncepce vlastnictví bytů a jiných prostor a koncepce zvolená v České republice Kapitola první - Tradiční teoretické koncepce 45 Oddíl 1. Teorie monistická 46 Oddíl 2. Teorie dualistická 47 Oddíl 3. Teorie dualisticko-monistická 48 Oddíl 4. Teorie antivlastnická 48 Oddíl 5. Aplikační vyústění 49 Kapitola druhá - Koncepce zvolená v České republice 50 Část pátá 55 Bytové vlastnictví - obecná syntéza Kapitola první - Předznamenání pojmů a metody 55 Kapitola druhá - Základní znaky bytového vlastnictví 57

3 5 Kapitola třetí - Předmět bytového vlastnictví 59 Oddíl 1. Základní odlišnosti od obecného vlastnictví 59 Oddíl 2. Primární předmět bytového vlastnictví 60 Oddíl 3. Sekundární předmět bytového vlastnictví 61 Oddíl 4. Rozhraničení vlastnické koexistence objektů bytového vlastnictví 61 Oddíl 5. Řešení společných právních vztahů z bytového vlastnictví 64 Pododdíl Vztahy mezi vlastníky navzájem při hospodaření se společnou věcí 64 Pododdíl Vztahy mezi všemi společnými vlastníky na straně jedné a třetími osobami na straně druhé 66 Pododdíl Vztahy mezi jednotlivými vlastníky a třetími osobami, pokud jde o dispozici s objektem vlastnictví 68 Část šestá 69 Stávající právní úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice Kapitola první - Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege lata 69 Kapitola druhá - Základní pojmy právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor 74 Oddíl 1. Budova a dům 74 Oddíl 2. Byt a nebytový prostor jakožto jednotka 78 Oddíl 3. Společné části domu 82 Kapitola třetí - Vznik a zánik vlastnictví jednotky 90 Oddíl 1. Vznik vlastnictví jednotky 90

4 6 Oddíl 2. Prohlášení vlastníka budovy 95 Pododdíl Náležitosti prohlášení vlastníka budovy 96 Pododdíl Neplatnost prohlášení vlastníka budovy 103 Oddíl 3. Smlouva o výstavbě 105 Oddíl 4. Zánik vlastnictví jednotky 116 Kapitola čtvrtá Oddíl 1. Převod vlastnictví jednotky 118 Oddíl 2. Ochrana nájemce jednotky 122 Kapitola pátá - Práva k pozemkům 129 Kapitola šestá - Jednotky bytových družstev 132 Oddíl 1. Vyčlenění části družstva 133 Oddíl 2. Převody družstevních jednotek 134 Kapitola sedmá - Společenství vlastníků jednotek 143 Kapitola osmá - Práva a povinnosti vlastníků jednotek 150 Část sedmá 154 Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege ferenda Kapitola první - Vývoj legislativních prací od roku Kapitola druhá - Obecná východiska nové kodifikace 156 Kapitola třetí - Bytové spoluvlastnictví 159 Oddíl 1. Obecná východiska nové úpravy 159 Oddíl 2. Vlastnická entita bytového spoluvlastnictví 162 Oddíl 3. K některým institutům bytového spoluvlastnictví 164 Pododdíl Vznik jednotky 164 Pododdíl Společné části a podíly na nich 165

5 7 Pododdíl Smlouva o výstavbě 166 Pododdíl Ochrana nájemce 167 Pododdíl Správa a společenství vlastníků 168 Pododdíl Zrušení bytového spoluvlastnictví 170 Oddíl 4. Nové pojetí neplatnosti 171 Závěr 173 Přehled použité literatury a zdrojů 176 Anotace v anglickém jazyce 186

6 8 Seznam použitých zkratek ABGB - občanský zákoník Rakouské republiky BGB - občanský zákoník Spolkové republiky Německo DzNOZ - důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, jejíž znění je ke dni dokončení této práce dostupné z: Listina - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky, vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992, pod č. 2/1993 Sb. NOZ - návrh nového občanského zákoníku, jehož znění je ke dni dokončení této práce dostupné z: OZ - zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném k ObZ - zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k SZ - zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platném k WEGde - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht z BGBl. I S. 175 (zákon o vlastnictví bytů účinný v SRN) WEGös - Bundesgesetz über das Wohnungseigentum - Wohnungseigentumsgesetz 2002 BGBl. I Nr. 70 (zákon o vlastnictví bytů účinný v Rakouské republice) ZGB - občanský zákoník Švýcarské konfederace ZoVB - zák. č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění platném k

7 9 ZoVBSlo ŽKRF - zák č. 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor účinný ve Slovenské republice) - Žiliščnyj kodeks Rossijskoj Federacii N o 188- FZ (bytový zákoník účinný v Ruské federaci)

8 10 Prohlášení o duševním vlastnictví: Tímto prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. JUDr. Adam Zítek

9 11 Úvod Vlastnictví bytů a nebytových prostor není v právní teorii překvapivě až tak frekventovaným tématem, jak by se snad dalo očekávat vzhledem k praktickému rozšíření této právní formy v bydlení či podnikání. Na knižním trhu je dostupná řada titulů, které ve svém názvu zmiňují vlastnictví bytů, správu nemovitostí s byty ve vlastnictví, společenství vlastníků jednotek apod., většinou se však jedná spíše o praktické příručky sloužící potřebám laické veřejnosti pro praktické nakládání s bytovým vlastnictvím, či jeho správou, případně jsou zaměřeny na účetní a daňovou problematiku. 1 Z významnějších titulů odborné literatury je zájemce o tuto právní problematiku v podstatě odkázán na komentáře k ZoVB, a to zejména autorů JUDr. Marka Novotného, prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., Mgr. Ing. Tomáše Horáka, JUDr. Jaroslava Oehma a JUDr. Josefa Holejšovského, vydaný v C. H.Beck již ve čtvrtém vydání v roce 2011 pod názvem "Zákon o vlastnictví bytů. Komentář." či na novější, obsáhlé dílo Zákon o vlastnictví bytů. 1) Např.: Čáp, J. Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN ; Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního daňového, účetního a katastru nemovitostí. 1. vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, ISBN ; Kocourek, J., Čermák, J., Peštuka, J. Společenství vlastníků bytových jednotek. 1. vydání. Praha: Eurounion Praha, ISBN ; Pražák, Z. Společenství vlastníků jednotek praktická příručka. 1. vydání. Praha: Leges, ISBN ; Neplechová, M., Durec, M. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z. 1. vydání. Olomouc: Anag, ISBN

10 12 Komentář autorů JUDr. Jiřího Čápa a JUDr. Pavly Schödelbauerové, vydané v roce 2009 u Wolters Kluwer ČR, a.s. Vedle toho se tato materie dočkala monografického zpracování autora JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. pod názvem "Vlastnictví bytů a nebytových prostor." vydaného v ASPI, a.s. v roce Konečně přehlédnout nelze ani významnou publikaci z doby dřívější a sice "Vlastníctvo bytov." prof. JUDr. Štefana Lubyho vydanou v roce 1971 Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Kromě těchto knižních publikací jsou samozřejmě dále k dispozici občasné články v odborných periodikách a v neposlední řadě hraje významnou roli i frekvencí narůstající soudní judikatura. Jak se ukazuje, téma patří zřejmě k obtížnějším, a to zejména z důvodu základních teoretických nejasností pokud jde vůbec o samotný charakter objektu daného vlastnictví, jakož i o obsah předmětného vlastnického práva samotného. V neposlední řadě hraje nezanedbatelnou roli i skutečnost, že předmětná materie má ze své podstaty i určité přesahy do stavebně-technické erudice. Práce se snaží především o širší teoretický nadhled z hlediska obecné úpravy, s cílem, aby učiněné závěry pomocí metody dedukce mohly být přínosem i pro každodenní praxi aplikace práva. Následující text by se tak měl stát dalším příspěvkem do odborné diskuse na dané téma. Práce odráží stav legislativy k 30. listopadu 2011.

11 13 Poznámka: Vzhledem k aktuálně probíhajícímu procesu schvalování nového občanského zákoníku, je autor omezen v možnosti exaktní terminologie, pokud jde o správné pojmenování této normy. Ke dni dokončení práce není návrh zákoníku ještě schválen v úplném legislativním procesu, a tak je, kromě použití zkratky "NOZ", v textu nazýván poněkud promiscue jako "návrh nového občanského zákoníku", či prostě jen "nový občanský zákoník", přičemž význam je vždy stejný a směřuje k textu dostupnému na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky 2, či ke sněmovnímu tisku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 362/0. 2) Návrh nového občanského zákoníku. Dostupné z:

12 14 Část první Historický vývoj institutu vlastnictví bytů Kapitola první Antika a středověk Pro prvotní urbanizační procesy v antických dobách byl typický velký nedostatek stavebních pozemků při zvětšujícím se počtu obyvatel měst ať již přirozeným přírůstkem či zejména přistěhovalectvím. Území měst se však z důvodů bezpečnostních a často i náboženských rozšiřovat nemohla a potřebný nárůst zastavěné plochy tak logicky musel jít jediným možným směrem, tedy do výšky. Začaly tak vznikat vícepodlažní obytné domy, pro které byla charakteristická, vzhledem k dobovým technologiím, značná stavební separace podlaží (neexistence stoupacích vedení a rozvodů, samostatné vchody apod.). Jsou dochovány i údaje o nařízeních, kterými byla omezována výška staveb (např. v Konstantinopoli 30 metrů a v Římě na 20 metrů). Dalo by se tedy říci, že popsaná situace byla přirozeným prostředím pro vznik institutu vlastnictví bytů, zejména když zpravidla každé podlaží bylo relativně velmi samostatnou částí budovy a tvořilo jeden byt. Přesto však pro existenci práva odpovídajícího vlastnictví bytů nejsou z této historické doby dostatečné důkazy. 3 Můžeme tak hovořit o důsledném uplatňování zásady superficies solo cedit. A právě popření této zásady v období feudalismu dalo za vznik rozvoji bytového vlastnictví, byť samozřejmě s různým obsahem. 3) Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 18.

13 diviso. 5 Následkem omezené plochy městských pozemků, když šlechta 15 Jsou doloženy dobové právní úpravy jak v oblasti románské a germánské, tak i na územích slovanských. 4 Řešení přijatá feudálním právem byla založena na uznání principu dělitelnosti věcí z hlediska vlastnického práva a i jiných věcných práv, přičemž existovaly koncepce forem právní dělitelnosti věcí v podobě děleného vlastnictví, např. kdy tzv. přímé vlastnictví (dominium directum) náleželo vlastníkovi domu a tzv. užitkové vlastnictví (dominium utile) patřilo vlastníkům jednotlivých bytů, kteří měli k bytům značně rozsáhlé dispoziční a plné užívací právo. Šlo zde o communio pro neměla zájem na jejich rozšiřování, a díky specifickým podmínkám některých komunit nucených žít na vymezeném území v rámci města, vznikala velká prostorová tíseň. To se projevovalo zejména v židovských obcích za platnosti talmudského práva. 6 Nebylo výjimkou, že předmětem vlastnictví byly nejen poschodí a byty, ale často i jednotlivé místnosti nebo jejich reálně vymezené části, a to často s neúměrně velkým počtem jednotlivých vlastníků. 7 4) Luby, Š., op. cit. sub 3, s ) viz např. Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 36, ISBN , dále Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 20, dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2. ISBN ) viz např. Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: V. Linhart, 1935, s ) viz např. Svoboda, E. O reálném dělení domů v obvodu býv. Pražského ghetta. Praha, 1909, 33n., 45 n., 54 n., dále Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 23, dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2. ISBN

14 16 Obsah institutu vlastnictví k reálně vymezeným součástem budov (tj. nejen bytů ale i nebytových prostor) byl dán ve většině právních řádů koncepcí úplného reálného rozdělení budovy mezi jednotlivé vlastníky bytů a jiných místností. Např. základy stavby náležely do vlastnictví vlastníka místností postavených nad nimi a naopak střecha patřila výlučně vlastnicky k místnostem pod ní. Totéž analogicky platilo i o vnějším plášti budovy. Související spoluvlastnictví společných součástí domu se vyskytovalo zřídka, šlo tedy o úplné reálné "vlastnické rozebrání" stavby, vlastníky jejích součástí. O něco častější byly úpravy, podle kterých byla proti koncepci vlastnické postavena koncepce tzv. jiného věcného práva. 8 Kapitola druhá Novověk Nástupem raného kapitalismu dochází k přehodnocení pozitivního přístupu k reálnému vlastnictví částí budov a tato právní úprava je programově opouštěna. Důvodů bylo více. V teoretické rovině se stávající právní úprava dostávala do střetu s recepcí římského práva, která byla doprovodným jevem přicházejících buržoazních revolucí a následných kodifikací občanského práva. A bylo to právě znovunalezení zásady superficies solo cedit, resp. aedificium solo cedit, které se stalo základem pro odmítnutí zastaralého bytového vlastnictví. V praktické rovině pak bylo poukazováno především na to, že dosavadní stav je příčinou častých vzájemných sporů mezi jednotlivými vlastníky až příliš rozdrobeného majetku a rovněž tak, že je obtížné daný stav intabulovat. 8) Luby, Š., op. cit. sub 26, s. 25.

15 17 A konečně důležitým faktorem byla i skutečnost, že začínala odpadat teritoriální omezenost území měst. Vše uvedené bylo podpořeno i hospodářským zájmem nově nastupující vládnoucí skupiny buržoazie, kterým bylo majetek naopak spojovat a nikoli štěpit. Za přirozený a vhodný titul pro užívání místností běžným obyvatelstvem byl považován nájem a nikoli vlastnictví, což zvyšovalo i potřebnou mobilitu pracovních sil. Opuštění institutu bytového a nebytového vlastnictví však neprobíhalo až tak radikálně. Vždyť v některých velkých městech zejména ve Francii, byla tato forma naprosto převládající. Ačkoli soudní praxe počínaje 17. stoletím začala postupně omezovat možnost dělení budov, tehdejší velké kodifikace, místo explicitního odmítnutí, spíše na řešení této problematiky rezignovaly. Tím, že například rakouský Obecný zákoník občanský z roku 1811 (ABGB) vůbec institut bytového vlastnictví neupravuje, vznikly dokonce spory o to, zda samotná neexistence právní úpravy znamená, že vlastnictví reálně vymezených součástí staveb je vyloučeno či naopak se jedná o věc tak samozřejmou, že ani explicitní úprava není nutná. Posléze však převládl druhý názor, jehož odůvodněním bylo znění 361 a 842 ABGB. 9,10 I soudní praxe na českém území prosazovala zásadu superficies solo cedit. Kontraktační praxe se však chovala opačně, což jí 9) 361 ABGB: Náleží-li věc ještě nerozdělená současně několika osobám, vzniká společenské vlastnictví. Hledí-li se k celku, pokládají se spoluvlastníci za osobu jedinou; pokud však jsou jim přiděleny určité třebas neoddělené části, má každý spoluvlastník úplné vlastnictví části jemu náležející. 842 ABGB: Rozsudí nebo soudce rozhodne také, má-li při dělení pozemků nebo staveb některý podílník zapotřebí nějaké služebnosti, aby mohl svého podílu používati, a pod jakou podmínkou se mu má tato povoliti. 10) Luby, Š., op. cit. sub 26, s. 26.

16 18 umožňovala i nedostatečná úprava této problematiky v oblasti pozemkových knih a zápisů do nich. 11 V důsledku technických obtíží při společné správě reálně rozdělených domů a na ně navazujících sporů, ministerské nařízení ze dne č. 1/1857 ř.z. zakázalo pro futuro reálné dělení budov, což bylo následně podpořeno i zákonem o zakládání knih pozemkových ze dne 5. prosince 1874 č. 92 z.z. Explicitní a úplný zákaz reálného dělení domů, byl poté proveden v Obecném zákonu o pozemkových knihách z 30. března 1879, což našlo svůj výraz i v zákazu stavebního práva na dílech domu nebo jeho patrech, dle 7 zákona č. 86/1912 ř.z. o stavebním právu. V uvedeném duchu se i v komentáři Roučka a Sedláčka přistupuje k chápání jednoho z typů spoluvlastnictví, jako ke spoluvlastnictví s podíly ideálními i reálnými, přičemž o jeho výskytu se, kromě práva sklepního, hovoří jakožto o patrovém vlastnictví (Stockwerkseigentum). Jeho možnost autoři připouští do doby, než vstoupil v platnost zákon č. 50 ř.z. ze 30. března 1879, který v 1 patrové dělení budov prohlásil za nepřípustné. 12 Francouzský Code civil (1804) v čl. 553 připustil výjimku ze zásady superficies solo cedit a dále v čl. 664 výslovně zmínil existenci domu, ve kterém jednotlivá podlaží patří různým vlastníkům. Občanský zákoník Německa (BGB) z roku 1896 naopak bytové vlastnictví zcela vyloučil a připustil pouze spoluvlastnictví domu se specifickými rysy zdůrazňujícími vztah k bytům. 11) Luby, Š., op. cit. sub 26, s ) Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: V. Linhart, 1935, s. 223.

17 19 Ve švýcarském Občanském zákoníku (ZGB 1907) je rovněž patrná silná tendence k omezení vlastnictví poschodí, ačkoliv do té doby byla tato forma ve Švýcarsku značně užívána. Výslovné zákazy bytového vlastnictví se tedy začínají objevovat až později. Kapitola třetí 20. století a poválečný vývoj v Evropě Výrazněji se situace ve prospěch institutu vlastnictví bytů a nebytových prostor začíná měnit až po první světové válce. Svoji roli sehrály přímé následky války na poničení bytového fondu (ačkoli ve srovnání s druhou světovou válkou nebyly až tak masívní a spíše se k nim přidal faktor minimálních investic do údržby a obnovy bytových domů v tomto období). Kromě toho dochází k výrazným sociálně ekonomickým pohybům ve společnosti na základě kterých roste potřeba rozšíření bytového fondu i fondu nebytových prostor sloužících k podnikání. Důvodem je jednak znatelný rozpad tradiční rodiny vlivem poválečné relativizace hodnot a dále i posilování postavení tzv. středních vrstev, majících značný zájem na uzákonění možnosti vlastnit byt a nebytový prostor. Je to především významná sociální skupina samostatně výdělečných osob (živnostníků, lékařů, advokátů apod.), která je charakterem své činnosti přímo spjata s místem svého podnikání, kde si vytvořením vlastní klientely získala postavení proti konkurenci. Pro tyto osoby je charakteristický zájem na zajištění trvalé jistoty jak pro užívání jejich provozovny, tak i bydlení v témže domě či blízkém okolí. A protože pořízení celého domu je pro ně zpravidla finančně nereálné, vytvářejí tlak na nabytí vlastnictví alespoň reálné části domu, které je pro ně již dostupnější a často i účelnější.

18 20 Výstižně popisuje dobovou realitu např. Stieber, když ve své úvaze z roku 1926 s nadšením hovoří o soudobé praxi ve Francii, kde se masivně rozšiřuje výstavba domů s byty v reálném vlastnictví, a to akciovými společnostmi, zakládanými budoucími vlastníky bytů, která se po dokončení domu transformuje na správcovské družstvo. Stieber se na základě této zkušenosti staví za obdobné řešení v nově vzniklé Československé republice, jakožto jednu z cest k řešení bytové tísně. 13 Rostoucí společenská poptávka po vlastnickém bydlení tak vyústila, i díky pozitivní jurisprudenci, do přijetí právních úprav připouštějících reálné rozdělování budov na samostatné předměty vlastnického práva, a to ve větší části Evropy, např. v Itálii (1920), Rumunsku (1921), Belgii (1924) Maďarsku (1924), Bulharsku (1933), Polsku (1934), Francii (1938) a Španělsku (1939). Jak vidno, mimo tento trend zůstala však oblast germánského právního okruhu, tedy Německo, Rakousko, Švýcarsko a historicky i Československo, kde k žádné změně do druhé světové války nedošlo. 14 V Evropě se institut vlastnictví bytů a nebytových prostor dočkal nepochybně největšího rozmachu, a dá se říci, že i již nezpochybňovaného postavení, až v druhé polovině 20. století, a to především jako reakce na často až totální devastaci bytového fondu následkem bojů druhé světové války. Celková potřeba obnovy ekonomického a společenského života, společně se zavedením moderních forem financování, rozvoje stavebnictví, a to i developerským způsobem, logicky vedly k přijetí moderních 13) Stieber, M. Reální dělení domů na vlastnické příbytky ve Francii a u nás. Právník. 1926, Sešit III, s ) viz např. Luby, Š., op. cit. sub 26, s , dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 4. ISBN

19 21 kodifikací bytového vlastnictví a vlastnictví nebytových prostor. V některých zemích bylo navázáno na úpravy předchozí, jinde došlo ke kodifikacím novým, např. v Rakousku (1948, 1950, 1975 a 2002), v SRN (1951) v Nizozemí (1951), ve Francii (1965), ve Švýcarsku (1965) a v ČSSR (1966). Kapitola čtvrtá První úprava v samostatném Československu Československá úprava provedená zákonem č. 52/1966 Sb., byla s účinností od první úpravou tohoto druhu na našem samostatném území. Byla pochopitelně omezena dobovou doktrínou více druhů a forem vlastnictví, a proto se týkala pouze nabývání bytů do osobního vlastnictví, kde nabyvatelem mohl být pouze občan. Zákon neumožňoval dispozici s byty v domech bytových družstev a domech soukromých, což jeho použití do značné míry limitovalo a byl proto i kritizován. 15 Byl založen na chápání bytu, jakožto samostatného předmětu vlastnického práva, přičemž ke společným částem domu zakládal osobní spoluvlastnické právo. Šlo tedy o tzv. monistickou teorii, kde předmětem vlastnického práva je byt a akcesorické spoluvlastnictví společných částí domu nebylo obsahovou součástí institutu vlastnictví bytu. K typickým způsobům nabytí patřil převod ze státního vlastnictví, výstavba nového domu, či převod z osobního vlastnictví jiného občana. Přechod vlastnického práva byl rovněž připuštěn. Počáteční znění zákona počítalo s možností nabytí pouze všech bytů v domě do osobního vlastnictví. Důvodem byl zřejmě zájem, aby stát nezůstával v postavení spoluvlastníka s fyzickými osobami, 15) viz např. Cepl, V. Osobní vlastnictví k bytům a jiné formy bydlení. Právník. 1984, č. 11, s ISSN

20 22 neboť taková právní rovnost spoluvlastníků nebyla zjevně politicky žádoucí. Praktická potřeba však vedla v roce 1978 k odstranění této restrikce, a to zákonem č. 30/1978 Sb. Konečně i omezení subjektu nabyvatele bylo zrušeno novelou OZ č. 509/1991 Sb., kdy podle 872 odst. 8, mohly s účinností od , v intencích zákona č. 52/1966 Sb., nabývat byty do vlastnictví i právnické osoby.

21 23 Část druhá Srovnání základních institutů právní úpravy vlastnictví bytů v SRN, Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku a v Ruské federaci Před vlastním rozborem teoretických koncepcí a použitého řešení v České republice, není jistě bez zajímavosti krátký pohled na současné platné právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor v zemích, jejichž právní kulturou jsme byli více či méně dlouhodobě ovlivňováni či jsme ji s nimi přímo sdíleli. Při stručném exkurzu do právní úpravy srovnatelných institutů, se zaměřením na úpravu obsahu a předmětu vlastnictví bytů a nebytových prostor, včetně řešení problematiky společných součástí domu, v SRN, Rakouské republice, Švýcarské konfederaci, Slovenské republice a v Ruské federaci, můžeme zjistit následující: Oddíl 1. Spolková republika Německo Platná právní úprava vlastnictví bytů je dána zákonem o vlastnictví bytů (Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht z BGBl. I S dále WEGde). Založena je na klasické dualistické koncepci s akcesoritou vlastnického práva k bytu (nebo nebytovému prostoru) ke spoluvlastnictví společných částí budovy. Současně je stanoveno, že vlastnictví bytu (nebytového prostoru) je omezením spoluvlastnického práva. Částečné prolomení zásady superficies solo cedit je pak implicite vyjádřeno v 3 odst. 1 WEGde, kde se připouští omezení spoluvlastnictví k pozemku smlouvou, na základě které spoluvlastníci pozemku nabudou výlučné vlastnictví k bytu či k místnosti nesloužící k bydlení v budově na daném pozemku umístěné. Druhým způsobem vzniku vlastnictví bytu (nebytového

22 24 prostoru) je rozdělení vlastnického práva k pozemku výlučným vlastníkem tohoto pozemku, a to jeho prohlášením, kterým přiřadí ke každému bytu či místnosti nesloužící k bydlení v budově na daném pozemku příslušný vlastnický podíl ( 8 odst. 1 WEGde). Rozdílné způsoby vzniku však nemají vliv na právní následek, z hlediska jeho předpokladů a obsahu. 16 Předmětem vlastnictví je buďto byt (Wohnungseigentum 1 odst. 2 WEGde) nebo místnost nesloužící k bydlení (Teileigentum 1 odst. 3 WEGde). Nezbytnou podmínkou je, aby takový předmět byl vždy fakticky uzavřeným prostorem, s výjimkou parkovacích garážových stání, kde se zakládá právní fikce uzavřeného prostoru, pokud je jejich plocha trvale zjevně vyznačena ( 3 odst. 2 WEGde). Pokud jde o pojetí společných částí domu, německá úprava vymezuje pozitivně jak společné části domu, tak i předměty bytového vlastnictví. Pokud jde o společné části, jde o ta zařízení a vybavení budovy, která nejsou předmětem zvláštního vlastnictví k bytu nebo k místnosti nesloužící k bydlení nebo předmětem vlastnictví třetí osoby ( 1 odst. 5 WEGde). Jde především o základy, nosné stěny a stropy a všechny části budovy, které jsou potřebné pro její zachování a bezpečnost. Dále jsou to všechny místnosti a zařízení a vybavení, které slouží společnému užívání vlastníků (chodby, schodiště, kočárkárny, kotelny apod.). Pokud jde o definiční vymezení předmětů bytového vlastnictví (Wohnungseigentum), včetně vlastnictví nebytových prostor (Teileingentum), jsou definovány jako místnosti (tvořící byty nebo místnosti nesloužící k bydlení) jakož i k nim náležející součásti budov, které, obecně řečeno, mohou být změněny, odstraněny či 16) viz např. Greiner, D. Wohnungseigentumsrecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2007, s. 1. ISBN

23 25 vloženy (einfügen), aniž by se tím změnilo vnější uzpůsobení domu, či narušilo právo jiného vlastníka v domě ( 5 odst 1 WEGde). Greiner správně poukazuje na skutečnost, že rozsah předmětu výlučného vlastnictví, je velmi často menší, než se vlastníci domnívají. 17 I vzhledem k této koncepci je kladen důraz na obsah tzv. zvláštního práva užívání společných částí domu vlastníkem bytu (Sondernutzungsrecht), který je obecně definován jako právo vlastníka bytu užívat určitou společnou část domu a vyloučit z tohoto užívání ostatní spoluvlastníky. 18 Části budovy (včetně zařízení a vybavení), které jsou nezbytné pro její zachování a bezpečnost, nemohou být předmětem výlučného vlastnictví bytů a nebytových prostor, a to ani tehdy, pokud jsou umístěny uvnitř těchto vymezených jednotek ( 5 odst. 2 WEGde). Jde tedy o negativní vymezení ve vztahu k předmětům tzv. zvláštního vlastnictví (Sondereigentum), kdy vše co není, nebo nemůže být předmětem zvláštního vlastnictví místností, je předmětem spoluvlastnictví (gemeinschaftliches Eigentum). 19 Vznik i zánik vlastnictví bytu či místnosti nesloužící k bydlení podléhá vkladu do pozemkové knihy. 17) srov. Greiner, D. Wohnungseigentumsrecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2007, s. 3. ISBN Doslova k tomu uvádí, že v podstatě jde jen o: "vnitřní omítky, vnitřní nátěry, tapety, podlahové krytiny, vnitřní dveře, nenosné příčkové zdi, a sanitární zařízení (umyvadla, vodovodní kohoutky atd.)." 18) srov. Häublein, M.G. Sondernutzungsrechte und ihre Begründung im Wohnungseigentumsrecht. München: C. H. Beck, 2003, s. 2, ISBN , dále Niedenführ, W., Schulze, H-J. WEG. Handbuch und Kommentar zum Wohnungseigentumsgesetz. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2004, s ISBN ) srov. Niedenführ, W., Schulze, H-J. WEG. Handbuch und Kommentar zum Wohnungseigentumsgesetz. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2004, s. 48. ISBN

24 26 Oddíl 2. Rakouská republika V Rakousku prošla právní úprava vlastnictví bytů po druhé světové válce poměrně dynamickým vývojem, když dodnes byly přijaty celkem čtyři zákony, a to v roce 1948, 1950, 1975 a konečně současně platný spolkový zákon o bytovém vlastnictví, ze dne (Bundesgesetz über das Wohnungseigentum - Wohnungseigentumsgesetz 2002 BGBl. I Nr dále WEGös). Rakouská koncepce bytového vlastnictví zůstala ve srovnání s německou úpravou ve vztahu k zásadě superficies solo cedit více rigidní a proto zde institut vlastnického práva připuštěn není. Rakouský přístup je založen na zřízení věcného práva umožňujícího spoluvlastníkovi nemovitosti předmět tohoto věcného práva výlučně užívat a samostatně s ním disponovat ( 2 odst. 1 WEGös). Vlastník bytu (nebytového prostoru) je tedy chápán jako spoluvlastník nemovitosti, kterému přísluší uvedené věcné právo k danému bytu či nebytovému prostoru v této nemovitosti ( 2 odst. 5 WEGös). Předmětem věcného práva mohou být byty, jiné samostatné místnosti a parkovací stání pro automobily, jejichž vymezení je, obdobně jako v úpravě německé, ponecháno pouze na zřetelném a trvalém vyznačení na podlaze a nemusí tedy jít o místnost jakožto prostorově vymezenou část budovy ( 2 odst. 2 WEGös). Ke společným částem domu se rakouská úprava staví ještě stručněji než německá, když vymezuje společné části domu jako ty, které slouží společnému užívání nebo jejichž účelové určení je v rozporu s jejich výlučným používáním ( 2 odst. 4 WEGös). Jde tedy o takové části domu, k nimž bytové vlastnictví nemůže vzniknout ) Rummel, P. a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled)

STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) STAVEBNÍ ČINNOST A BYTOVÉ SPOLUVLASTNICTVÍ (základní přehled) 1. Právní úprava: a) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále stavební

Více

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů

K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů K podmínce udělení souhlasu druhého manžela k právním úkonům týkajícím se majetku ve společném jmění manželů Tento příspěvek je reakcí na článek JUDr. Luboše Chalupy, publikovaný dne 18. března 2008 na

Více

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon")

Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen zákon) Prohlášení vlastníka podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění (dále jen "zákon") Hlavní město Praha Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem,

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013

N á v r h Z Á K O N. ze dne 2013 III N á v r h Z Á K O N ze dne 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám některých bytových družstev, záležitostech s tím spojených a o změně zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky Příloha č. 1 návrh smlouvy Smlouva o převodu vlastnictví jednotky uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku dle 2079 a 2128 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, takto: 1. Účastníci

Více

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny:

Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle 3 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, tyto pokyny: Český úřad zeměměřický a katastrální Příloha k č. j. ČÚZK-00090/2014-22 POKYNY Č. 44 Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ze dne 20.12.2013 č.j. ČÚZK- 25637/2013-22, k zápisu vlastnictví jednotek

Více

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry?

20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17. Lze opustit cenné papíry? 20. 12. 2012 poslední aktualizace: 20. 12. 2012 11:17 Lze opustit cenné papíry? Podle platné právní úpravy má každý vlastník právo opustit svoji věc. O tom, zda je možné opustit cenné papíry, se sice vedou

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014

Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 Vybrané aspekty dopadů NOZ na rozhodovací činnost orgánů obcí Červen 2014 JUDr. Adam Furek Ministerstvo vnitra, odbor dozoru a kontroly veřejné správy, JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D., Parlamentní institut

Více

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR PRÁVA OSOB K NEMOVITOSTEM posloupnost v právním systému Ústava ČR Listina základních práv a svobod Občanský zákoník Stavební zákon

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1

Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 Zásady pro prodej bytů v domech ve vlastnictví hl.m. Prahy, svěřených Městské části Praha 1 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2002 IV. volební období Návrh Poslanců Hynka Fajmona, Waltra Bartoše, Tomáše Duba na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 338/1992 Sb., o dani

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 Afs 26/2004-41 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Josefa Baxy a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Marie Žiškové,

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004

STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 STANOVISKO č. STAN/19/2004 ze dne 8. 12. 2004 K některým otázkám zakládání a investování speciálních fondů nemovitostí podle Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, předvídá vznik speciálních

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 březen 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 TÉMA MĚSÍCE Námitka promlčení a její rozpor s dobrými mravy v exekučním řízení Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 26. 2. 2013, sp. zn. 20 Cdo 1719/2011

Více

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu

K právu vlastníků lesa na náhradu újmy vzniklé v důsledku omezení hospodaření v lese rozhodnutím státního orgánu HLAVNÍ SÍDLO: CENTRUM SLUŽEB STARÉ MĚSTO, PŘEVRÁTILSKÁ 330, CZ-390 01 TÁBOR ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: PŘÍBĚNICKÁ 2637, CZ-390 01 TÁBOR TEL.: +420 381 254 903, FAX: +420 381 254 905, WWW.AKKT.CZ, E-MAIL: TUHACEK@AKKT.CZ

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz

F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz F i n a n č n í a r b i t r Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1 Nové Město Tel. 257 042 094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz U s n e s e n í Evidenční číslo: 1589/2013 Registrační číslo (uvádějte vždy v korespondenci):

Více

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010

Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Hospodárné nakládání s majetkem: návrh legislativního řešení Oživení, o.s., duben 2010 Navrhovaná novela stojí na 3 základních bodech: právní úkony územního celku vedoucí ke zcizení, pronájmu nebo výpůjčce

Více

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů

Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů Stavební bytové družstvo L I A Z Jablonec nad Nisou Směrnice č. 1/2010 o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů (1) Tato směrnice

Více

kapitola I Převodové tabulky

kapitola I Převodové tabulky I. kapitola I Převodové tabulky Převodové tabulky mezi ustanoveními dosavadních právních předpisů a stavem po rekodifikaci soukromého práva od 1. ledna 2014 Vypracoval kolektiv autorů legislativního odboru

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích

KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích KAPITOLA 5 Vady a následky vad právních úkonů v obchodněprávních vztazích Literatura: BÁRTA, J. K některým otázkám subjektivity a sukcese právnických osob v platném právu. Právník 2/1995. Praha : Academia,

Více

O kasační stížnosti uvážil kasační soud následovně:

O kasační stížnosti uvážil kasační soud následovně: 1 As 2/2004-214 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNÁ ČÁST JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Nový občanský zákoník (1) Hlavní cíl nové právní úpravy úprava veškerých

Více

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz

ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA. JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz ZÁKLADY OBČANSKÉHO PRÁVA JUDr. et Mgr. Barbora Vlachová 23662@mail.bivs.cz OSNOVA PŘEDMĚTU Pojem a předmět úpravy občanského a soukromého práva, vztah k ostatním oborům. Právo veřejné a soukromé. Prameny

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994

72/1994 Sb. Zákon. ze dne 24. března 1994 72/1994 Sb. Zákon ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN)

Manželé do 31. 12. 2013 (ZDDDPN) PROMĚNA PRÁVNÍHO POSTAVENÍ MANŽELŮ JAKO POPLATNÍKŮ TRANSFEROVÉ DANĚ Zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí (dále jen ZOSDNNV ), byl s účinností k 1. lednu 2014 nahrazen

Více

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3

Domovní řád. B.P. Servis s.r.o. SV02/06 Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3 Domovní řád platnost od: 11. dubna 2007 Vypracoval: David Ocetník Za aktualizaci odpovídá: David Ocetník 000_KOSIK\temp\06_02_SV_domovni_rad.doc Strana 1 / 5 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem tohoto domovního

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: Paní (jméno a příjmení):... datum narození/r.č.:...... (dále jen převodce ) na straně jedné a Pan (jméno a příjmení):

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9

Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 Zásady prodeje Zásady prodeje bytů z majetku MČ Praha 9 čl. I Úvod Prodej bytů v domech ve vlastnictví MČ Praha 9 do vlastnictví nájemců je součástí schválené transformace majetku svěřeného městské části

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, ČÁST PRVNÍ. Obecná ustanovení 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD

ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Ročník: vyšší stupeň osmiletého studijního cyklu Gymnázium Globe, s.r.o. CZ.1.07/1.1.00/14.0143 VEŘEJNÉPRÁVO ÚSTAVNÍ PRÁVO SPRÁVNÍ PRÁVO TRESTNÍ PRÁVO FINANČNÍ PRÁVO normy, které

Více

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA.

ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Město Nový Jičín SMĚRNICE č. 2/2004 ZPŮSOB PROJEDNÁVÁNÍ MAJETKOPRÁVNÍCH ÚKONŮ V SAMOSPRÁVNÝCH ORGÁNECH MĚSTA. Hospodaření s majetkem města spadá do samostatné působnosti města a je upraveno zejména v 38

Více

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH PŘEHLED ZMĚN NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH V Praze, dne 10. 12. 2013 Vážení obchodní přátelé, Po mnoha politických peripetiích před i po předčasných volbách lze teprve nyní s mírou

Více

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis)

schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1. Právní vymezení Prováděcí předpis k prodeji bytů, schváleném usnesením Zastupitelstva m.č. Praha 6 č. (dále jen Předpis) 1a. Prodeje, které tento Předpis provádí, se řídí příslušnými ustanoveními Zákona

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor

MĚSTO KOPŘIVNICE. se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21. Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Záhumenní 1152, PSČ 742 21 Pravidla prodeje domů, bytů a nebytových prostor Tato pravidla byla schválena usnesením č. 228 na 9. zasedání Zastupitelstva města v Kopřivnici dne

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994,

72/1994 Sb. ZÁKON. ze dne 24. března 1994, 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. března 1994, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

1 Vymezení základních pojmů ( 4)

1 Vymezení základních pojmů ( 4) Informace k uplatňování zákona o DPH ve věci sazeb daně u staveb pro bydlení a staveb pro sociální bydlení po 1. 1. 2008, podle právního stavu k 15. 2. 2009 1 Vymezení základních pojmů ( 4)... 1 2 Sazby

Více

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00

1. Obchodní společnost: ARIPUANA a.s. se sídlem : Praha 1, Malé náměstí 138/4, PSČ 110 00 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA ROZESTAVĚNÉ BUDOVY podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7

Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Pravidla postupu při prodeji bytových domů a bytových jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených Městské části Praha 7 Ve znění změn schválených usnesením zastupitelstva MČ Praha 7: číslo 0022/01-Z,

Více

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU

SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: manžel, manželka : datum narození/ r.č. bytem. (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení):

Více

Úvod. Úvod. Stanovování ploch bytových a nebytových

Úvod. Úvod. Stanovování ploch bytových a nebytových Stanovování ploch bytových a nebytových prostor (1) Stanovování ploch bytových a nebytových prostor Přednáší: Ing. Michal Volkmann Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru

Více

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích

COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE. 1.1 Česká republika zákon o elektronických komunikacích COOKIES V ČESKÉ REPUBLICE Na právní úpravu cookies v České republice je potřeba nahlížet ze dvou pohledů - jednak z pohledu poskytování služeb elektronických komunikací a jednak z pohledu ochrany osobních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69

Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba Člověk jako občan a světoobčan aktualizace textu v učebnici na str. 68-69 Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu (právnická

Více

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST

OBSAH. Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem... XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST OBSAH Slovo o autorech... IX Seznam zkratek... X Úvodem........ XI ČÁST I OBECNÁ ČÁST 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností (č. 1 7)... 3 2. Založení, vznik a neplatnost obchodní společnosti

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1

BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD. Bytového družstva Záhorského. PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 BYTOVÉ DRUŽSTVO ZÁHORSKÉHO PLATEBNÍ ŘÁD Bytového družstva Záhorského 2014 PLATEBNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁHORSKÉHO Stránka 1 1. Úvodní ustanovení... 3 2. Základní pojmy... 3 3. Základní úhrady... 3 4.

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 61Cm 74/2009-41 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní JUDr. Jindrou Nejtkovou v právní věci žalobce: Bytové družstvo Skřivánek, IČ 00043800, sídlem Stará

Více

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY

SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Datum: XXX TTS energo s.r.o., jako Budoucí prodávající a XXX, jako Budoucí kupující SMLOUVA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVY Níže uvedené Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Více

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení):

VZOR VZOR. Smlouva o převodu družstevního podílu SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU. I. Úvodní ustanovení. pan/í (jméno a příjmení): SMLOUVA O PŘEVODU DRUŽSTEVNÍHO PODÍLU Pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen převodce ) na straně jedné a pan/í (jméno a příjmení): datum narození/r.č.: bytem: (dále jen nabyvatel

Více

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti

Aleš Mrázek. Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Aleš Mrázek Nový Občanský zákoník a status veřejné prospěšnosti Co je veřejná prospěšnost? Status veřejné prospěšnosti je ve většině evropských zemí používán pro vymezení organizací, které svojí činností

Více

Daň z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nabytí nemovitých věcí 1 Předmět daně Tato daň je novinkou od roku 2014, kdy nahradila daň z převodu nemovitostí Právně ukotvena Zákonným opatřením senátu č. 340/2013 Sb., které také zrušilo zákon

Více

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů

Z Á S A D Y. Část I. Úvodní ustanovení. Část II. Vymezení pojmů Zastupitelstvo města Havířova Usnesením č.138/4/zm/07 ze dne 18.6.2007 Usnesením č.436/9/zm/08, bod 1.2. ze dne 14.4.2008 Usnesením č.485/10/zm/08, bod 2 ze dne 23.6.2008 Usnesením č.119/5zm/2011, ze dne

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 Afs 69/2010-135 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců Mgr. Jiřího Gottwalda

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653

Domovní řád. SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 SVJ-Společenství vlastníků domu č.p.1334/31,33 Praha 10-Uhříněves 104 00 IČO:28433653 Domovní řád platnost od: 1. ledna 2009 Vypracoval:Výbor SVJ Saturnova 1334/31,33 1 Článek I. Úvodní ustanovení Cílem

Více

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů

Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Problémy právní úpravy ochrany před hlukem dle právní úpravy v zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a souvisejících předpisů Mgr. Pavel Doucha, Ekologický právní servis Aktualizovaná verze,

Více

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu

Domovní řád. Článek l Úvodní ustanovení. Článek 2 Užívání bytu Domovní řád Článek l Úvodní ustanovení V souladu s potřebou zabezpečení řádného hospodaření s bytovým a nebytovým fondem obce Horní Maršov, který je v domech ve výlučném vlastnictví města Horní Maršov,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 13897-337/13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 13897-337/13 o ceně bytové jednotky č.2431/92 umístěné v domě č.p. 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436 na parc.č.3500, ul.švýcarská, katastrální území Kročehlavy,

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA)

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ SPRÁVY DOMU (MANDÁTNÍ SMLOUVA) Smlouva o obstarávání správy domu a výkonu některých práv a povinností vyplývajících ze vztahů ke společným částem domu a jednotkám ve vlastnictví (mandátní

Více

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí

MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec. Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí MĚSTO TŘINEC Jablunkovská 160, 739 61 Třinec Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí a jejich částí VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 10/2010 Část I. Obecná ustanovení 1) Zásady pro pronájmy a výpůjčky nemovitostí

Více

Pro účely tohoto zákona se rozumí

Pro účely tohoto zákona se rozumí Zákon č. 72/1994 Sb., ze dne 24. března 1994 kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví

Více

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í

Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 U S N E S E N Í Soud: Nejvyšší soud Datum rozhodnutí: 03/18/2014 Spisová značka: 28 Cdo 447/2014 ECLI: ECLI:CZ:NS:2014:28.CDO.447.2014.1 Typ rozhodnutí: USNESENÍ Heslo: Bezdůvodné obohacení Dotčené předpisy: 451 odst.

Více

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ

ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ NEPLATNOSTI ODDÍL 2 HMOTNĚPRÁVNÍ USTANOVENÍ METODICKÉ POKYNY TÝKAJÍCÍ SE PRŮZKUMU PROVÁDĚNÉHO ÚŘADEM PRO HARMONIZACI NA VNITŘNÍM TRHU (OCHRANNÉ ZNÁMKY A PRŮMYSLOVÉ VZORY) V OBLASTI OCHRANNÝCH ZNÁMEK SPOLEČENSTVÍ ČÁST D ZRUŠENÍ A/NEBO PROHLÁŠENÍ

Více

Smlouvy uzavírané obcí

Smlouvy uzavírané obcí Smlouvy uzavírané obcí - vybrané veřejnoprávní aspekty JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D. Vysoká škola CEVRO Institut Parlamentní institut Březen 2011 Právní postavení obce Územní společenství občanů s právem

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Smlouvu o postoupení pohledávek

Smlouvu o postoupení pohledávek Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: čl. 1. Smluvní strany 1) Městská část Praha 13 se sídlem Sluneční náměstí 13/2580, Praha 13, PSČ 158 00 IČ 00241687, DIČ: CZ00241687 bankovní spojení., číslo

Více

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích

PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích PRÁVNÍ LINKA Centrum pomoci v naléhavých životních situacích xx. xx. 2012 Dotazy volejte na 900 900 809 nebo navštivte www.pravnilinka.cz Zadavatel dotazu: xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, PSČ xxx xx

Více

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov

Právní základ exekučního řízení. Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Právní základ exekučního řízení Mgr. Lukáš Jícha, exekutorský úřad Přerov Pojem exekuce Exekuce Nucený výkon povinnosti uložené exekučním titulem, která nebyla splněna dobrovolně, prováděný k tomu oprávněným

Více

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury. JUDr. Dušan Dvořák. DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Pohledávky jako předmět zajištění v insolvenčním řízení z pohledu soudní judikatury JUDr. Dušan Dvořák DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář Kongresový sál ČNB - 14.4.2015 Právní úprava - OZ zákon č. 40/1964

Více

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010

N je j mní í s m l uvy p od v li l v i em k r k i r z i e 18.2.2010 Nájemní smlouvy pod vlivem krize IX. ročník odborné mezinárodní konference Real Estate Market > Winter 2010 Mgr. Martin Fučík 18.2.2010 Nesolventnost nájemců a dopady na nájemní vztahy Obchodní řešení

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více