Obsah: Seznam použitých zkratek 8. Prohlášení o duševním vlastnictví 10. Úvod 11. Část první 14. Kapitola první - Antika a středověk 14

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: Seznam použitých zkratek 8. Prohlášení o duševním vlastnictví 10. Úvod 11. Část první 14. Kapitola první - Antika a středověk 14"

Transkript

1 3 Obsah: Seznam použitých zkratek 8 Prohlášení o duševním vlastnictví 10 Úvod 11 Část první 14 Historický vývoj institutu vlastnictví bytů Kapitola první - Antika a středověk 14 Kapitola druhá - Novověk 16 Kapitola třetí století a poválečný vývoj v Evropě 19 Kapitola čtvrtá - První úprava v samostatném Československu 21 Část druhá 23 Srovnání platné právní úpravy vlastnictví bytů v SRN, Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku a v Ruské federaci Oddíl 1. Spolková republika Německo 23 Oddíl 2. Rakouská republika 26 Oddíl 3. Švýcarská konfederace 27 Oddíl 4. Slovenská republika 28 Oddíl 5. Ruská federace 29

2 4 Část třetí 32 Vlastnické právo de lege lata (kritika platné úpravy) a de lege ferenda (nový občanský zákoník) Kapitola první - Obsah vlastnického práva 32 Oddíl 1. Obecná východiska 32 Oddíl 2. Obsah vlastnického práva de lege ferenda 37 Kapitola druhá - Předmět vlastnického práva 38 Oddíl 1. Věc, byt a nebytový prostor 38 Oddíl 2. Předmět vlastnického práva de lege ferenda 42 Kapitola třetí - Syntéza 44 Část čtvrtá 45 Tradiční teoretické koncepce vlastnictví bytů a jiných prostor a koncepce zvolená v České republice Kapitola první - Tradiční teoretické koncepce 45 Oddíl 1. Teorie monistická 46 Oddíl 2. Teorie dualistická 47 Oddíl 3. Teorie dualisticko-monistická 48 Oddíl 4. Teorie antivlastnická 48 Oddíl 5. Aplikační vyústění 49 Kapitola druhá - Koncepce zvolená v České republice 50 Část pátá 55 Bytové vlastnictví - obecná syntéza Kapitola první - Předznamenání pojmů a metody 55 Kapitola druhá - Základní znaky bytového vlastnictví 57

3 5 Kapitola třetí - Předmět bytového vlastnictví 59 Oddíl 1. Základní odlišnosti od obecného vlastnictví 59 Oddíl 2. Primární předmět bytového vlastnictví 60 Oddíl 3. Sekundární předmět bytového vlastnictví 61 Oddíl 4. Rozhraničení vlastnické koexistence objektů bytového vlastnictví 61 Oddíl 5. Řešení společných právních vztahů z bytového vlastnictví 64 Pododdíl Vztahy mezi vlastníky navzájem při hospodaření se společnou věcí 64 Pododdíl Vztahy mezi všemi společnými vlastníky na straně jedné a třetími osobami na straně druhé 66 Pododdíl Vztahy mezi jednotlivými vlastníky a třetími osobami, pokud jde o dispozici s objektem vlastnictví 68 Část šestá 69 Stávající právní úprava vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice Kapitola první - Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege lata 69 Kapitola druhá - Základní pojmy právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor 74 Oddíl 1. Budova a dům 74 Oddíl 2. Byt a nebytový prostor jakožto jednotka 78 Oddíl 3. Společné části domu 82 Kapitola třetí - Vznik a zánik vlastnictví jednotky 90 Oddíl 1. Vznik vlastnictví jednotky 90

4 6 Oddíl 2. Prohlášení vlastníka budovy 95 Pododdíl Náležitosti prohlášení vlastníka budovy 96 Pododdíl Neplatnost prohlášení vlastníka budovy 103 Oddíl 3. Smlouva o výstavbě 105 Oddíl 4. Zánik vlastnictví jednotky 116 Kapitola čtvrtá Oddíl 1. Převod vlastnictví jednotky 118 Oddíl 2. Ochrana nájemce jednotky 122 Kapitola pátá - Práva k pozemkům 129 Kapitola šestá - Jednotky bytových družstev 132 Oddíl 1. Vyčlenění části družstva 133 Oddíl 2. Převody družstevních jednotek 134 Kapitola sedmá - Společenství vlastníků jednotek 143 Kapitola osmá - Práva a povinnosti vlastníků jednotek 150 Část sedmá 154 Vlastnictví bytů a nebytových prostor v České republice de lege ferenda Kapitola první - Vývoj legislativních prací od roku Kapitola druhá - Obecná východiska nové kodifikace 156 Kapitola třetí - Bytové spoluvlastnictví 159 Oddíl 1. Obecná východiska nové úpravy 159 Oddíl 2. Vlastnická entita bytového spoluvlastnictví 162 Oddíl 3. K některým institutům bytového spoluvlastnictví 164 Pododdíl Vznik jednotky 164 Pododdíl Společné části a podíly na nich 165

5 7 Pododdíl Smlouva o výstavbě 166 Pododdíl Ochrana nájemce 167 Pododdíl Správa a společenství vlastníků 168 Pododdíl Zrušení bytového spoluvlastnictví 170 Oddíl 4. Nové pojetí neplatnosti 171 Závěr 173 Přehled použité literatury a zdrojů 176 Anotace v anglickém jazyce 186

6 8 Seznam použitých zkratek ABGB - občanský zákoník Rakouské republiky BGB - občanský zákoník Spolkové republiky Německo DzNOZ - důvodová zpráva k návrhu nového občanského zákoníku, jejíž znění je ke dni dokončení této práce dostupné z: Listina - LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součást ústavního pořádku České republiky, vyhlášena usnesením předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992, pod č. 2/1993 Sb. NOZ - návrh nového občanského zákoníku, jehož znění je ke dni dokončení této práce dostupné z: OZ - zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění platném k ObZ - zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění platném k SZ - zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění platném k WEGde - Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht z BGBl. I S. 175 (zákon o vlastnictví bytů účinný v SRN) WEGös - Bundesgesetz über das Wohnungseigentum - Wohnungseigentumsgesetz 2002 BGBl. I Nr. 70 (zákon o vlastnictví bytů účinný v Rakouské republice) ZGB - občanský zákoník Švýcarské konfederace ZoVB - zák. č. 72/1994 Sb., zákon o vlastnictví bytů, ve znění platném k

7 9 ZoVBSlo ŽKRF - zák č. 182/1993 Z.z. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov (zákon o vlastnictví bytů a nebytových prostor účinný ve Slovenské republice) - Žiliščnyj kodeks Rossijskoj Federacii N o 188- FZ (bytový zákoník účinný v Ruské federaci)

8 10 Prohlášení o duševním vlastnictví: Tímto prohlašuji, že jsem předkládanou disertační práci vypracoval samostatně, za použití zdrojů a literatury v ní uvedených. JUDr. Adam Zítek

9 11 Úvod Vlastnictví bytů a nebytových prostor není v právní teorii překvapivě až tak frekventovaným tématem, jak by se snad dalo očekávat vzhledem k praktickému rozšíření této právní formy v bydlení či podnikání. Na knižním trhu je dostupná řada titulů, které ve svém názvu zmiňují vlastnictví bytů, správu nemovitostí s byty ve vlastnictví, společenství vlastníků jednotek apod., většinou se však jedná spíše o praktické příručky sloužící potřebám laické veřejnosti pro praktické nakládání s bytovým vlastnictvím, či jeho správou, případně jsou zaměřeny na účetní a daňovou problematiku. 1 Z významnějších titulů odborné literatury je zájemce o tuto právní problematiku v podstatě odkázán na komentáře k ZoVB, a to zejména autorů JUDr. Marka Novotného, prof. JUDr. Josefa Fialy, CSc., Mgr. Ing. Tomáše Horáka, JUDr. Jaroslava Oehma a JUDr. Josefa Holejšovského, vydaný v C. H.Beck již ve čtvrtém vydání v roce 2011 pod názvem "Zákon o vlastnictví bytů. Komentář." či na novější, obsáhlé dílo Zákon o vlastnictví bytů. 1) Např.: Čáp, J. Vlastnictví bytů, správa domu a rozhodování ve společenství vlastníků. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., ISBN ; Holejšovský, J., Neplechová, M., Olivová, K. Společenství vlastníků jednotek z pohledu právního daňového, účetního a katastru nemovitostí. 1. vydání. Dobrá Voda u Pelhřimova: Aleš Čeněk, ISBN ; Kocourek, J., Čermák, J., Peštuka, J. Společenství vlastníků bytových jednotek. 1. vydání. Praha: Eurounion Praha, ISBN ; Pražák, Z. Společenství vlastníků jednotek praktická příručka. 1. vydání. Praha: Leges, ISBN ; Neplechová, M., Durec, M. Účetní a daňová problematika bytových družstev a společenství vlastníků jednotek od A do Z. 1. vydání. Olomouc: Anag, ISBN

10 12 Komentář autorů JUDr. Jiřího Čápa a JUDr. Pavly Schödelbauerové, vydané v roce 2009 u Wolters Kluwer ČR, a.s. Vedle toho se tato materie dočkala monografického zpracování autora JUDr. Tomáše Dvořáka, Ph.D. pod názvem "Vlastnictví bytů a nebytových prostor." vydaného v ASPI, a.s. v roce Konečně přehlédnout nelze ani významnou publikaci z doby dřívější a sice "Vlastníctvo bytov." prof. JUDr. Štefana Lubyho vydanou v roce 1971 Vydavateľstvom Slovenskej akadémie vied v Bratislavě. Kromě těchto knižních publikací jsou samozřejmě dále k dispozici občasné články v odborných periodikách a v neposlední řadě hraje významnou roli i frekvencí narůstající soudní judikatura. Jak se ukazuje, téma patří zřejmě k obtížnějším, a to zejména z důvodu základních teoretických nejasností pokud jde vůbec o samotný charakter objektu daného vlastnictví, jakož i o obsah předmětného vlastnického práva samotného. V neposlední řadě hraje nezanedbatelnou roli i skutečnost, že předmětná materie má ze své podstaty i určité přesahy do stavebně-technické erudice. Práce se snaží především o širší teoretický nadhled z hlediska obecné úpravy, s cílem, aby učiněné závěry pomocí metody dedukce mohly být přínosem i pro každodenní praxi aplikace práva. Následující text by se tak měl stát dalším příspěvkem do odborné diskuse na dané téma. Práce odráží stav legislativy k 30. listopadu 2011.

11 13 Poznámka: Vzhledem k aktuálně probíhajícímu procesu schvalování nového občanského zákoníku, je autor omezen v možnosti exaktní terminologie, pokud jde o správné pojmenování této normy. Ke dni dokončení práce není návrh zákoníku ještě schválen v úplném legislativním procesu, a tak je, kromě použití zkratky "NOZ", v textu nazýván poněkud promiscue jako "návrh nového občanského zákoníku", či prostě jen "nový občanský zákoník", přičemž význam je vždy stejný a směřuje k textu dostupnému na webových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky 2, či ke sněmovnímu tisku Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky č. 362/0. 2) Návrh nového občanského zákoníku. Dostupné z:

12 14 Část první Historický vývoj institutu vlastnictví bytů Kapitola první Antika a středověk Pro prvotní urbanizační procesy v antických dobách byl typický velký nedostatek stavebních pozemků při zvětšujícím se počtu obyvatel měst ať již přirozeným přírůstkem či zejména přistěhovalectvím. Území měst se však z důvodů bezpečnostních a často i náboženských rozšiřovat nemohla a potřebný nárůst zastavěné plochy tak logicky musel jít jediným možným směrem, tedy do výšky. Začaly tak vznikat vícepodlažní obytné domy, pro které byla charakteristická, vzhledem k dobovým technologiím, značná stavební separace podlaží (neexistence stoupacích vedení a rozvodů, samostatné vchody apod.). Jsou dochovány i údaje o nařízeních, kterými byla omezována výška staveb (např. v Konstantinopoli 30 metrů a v Římě na 20 metrů). Dalo by se tedy říci, že popsaná situace byla přirozeným prostředím pro vznik institutu vlastnictví bytů, zejména když zpravidla každé podlaží bylo relativně velmi samostatnou částí budovy a tvořilo jeden byt. Přesto však pro existenci práva odpovídajícího vlastnictví bytů nejsou z této historické doby dostatečné důkazy. 3 Můžeme tak hovořit o důsledném uplatňování zásady superficies solo cedit. A právě popření této zásady v období feudalismu dalo za vznik rozvoji bytového vlastnictví, byť samozřejmě s různým obsahem. 3) Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 18.

13 diviso. 5 Následkem omezené plochy městských pozemků, když šlechta 15 Jsou doloženy dobové právní úpravy jak v oblasti románské a germánské, tak i na územích slovanských. 4 Řešení přijatá feudálním právem byla založena na uznání principu dělitelnosti věcí z hlediska vlastnického práva a i jiných věcných práv, přičemž existovaly koncepce forem právní dělitelnosti věcí v podobě děleného vlastnictví, např. kdy tzv. přímé vlastnictví (dominium directum) náleželo vlastníkovi domu a tzv. užitkové vlastnictví (dominium utile) patřilo vlastníkům jednotlivých bytů, kteří měli k bytům značně rozsáhlé dispoziční a plné užívací právo. Šlo zde o communio pro neměla zájem na jejich rozšiřování, a díky specifickým podmínkám některých komunit nucených žít na vymezeném území v rámci města, vznikala velká prostorová tíseň. To se projevovalo zejména v židovských obcích za platnosti talmudského práva. 6 Nebylo výjimkou, že předmětem vlastnictví byly nejen poschodí a byty, ale často i jednotlivé místnosti nebo jejich reálně vymezené části, a to často s neúměrně velkým počtem jednotlivých vlastníků. 7 4) Luby, Š., op. cit. sub 3, s ) viz např. Urfus, V. Historické základy novodobého práva soukromého. 2. vydání, Praha: C. H. Beck, 2001, s. 36, ISBN , dále Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 20, dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2. ISBN ) viz např. Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: V. Linhart, 1935, s ) viz např. Svoboda, E. O reálném dělení domů v obvodu býv. Pražského ghetta. Praha, 1909, 33n., 45 n., 54 n., dále Luby, Š. Vlastníctvo bytov. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied v Bratislavě, 1971, s. 23, dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha: ASPI, a.s., 2007, s. 2. ISBN

14 16 Obsah institutu vlastnictví k reálně vymezeným součástem budov (tj. nejen bytů ale i nebytových prostor) byl dán ve většině právních řádů koncepcí úplného reálného rozdělení budovy mezi jednotlivé vlastníky bytů a jiných místností. Např. základy stavby náležely do vlastnictví vlastníka místností postavených nad nimi a naopak střecha patřila výlučně vlastnicky k místnostem pod ní. Totéž analogicky platilo i o vnějším plášti budovy. Související spoluvlastnictví společných součástí domu se vyskytovalo zřídka, šlo tedy o úplné reálné "vlastnické rozebrání" stavby, vlastníky jejích součástí. O něco častější byly úpravy, podle kterých byla proti koncepci vlastnické postavena koncepce tzv. jiného věcného práva. 8 Kapitola druhá Novověk Nástupem raného kapitalismu dochází k přehodnocení pozitivního přístupu k reálnému vlastnictví částí budov a tato právní úprava je programově opouštěna. Důvodů bylo více. V teoretické rovině se stávající právní úprava dostávala do střetu s recepcí římského práva, která byla doprovodným jevem přicházejících buržoazních revolucí a následných kodifikací občanského práva. A bylo to právě znovunalezení zásady superficies solo cedit, resp. aedificium solo cedit, které se stalo základem pro odmítnutí zastaralého bytového vlastnictví. V praktické rovině pak bylo poukazováno především na to, že dosavadní stav je příčinou častých vzájemných sporů mezi jednotlivými vlastníky až příliš rozdrobeného majetku a rovněž tak, že je obtížné daný stav intabulovat. 8) Luby, Š., op. cit. sub 26, s. 25.

15 17 A konečně důležitým faktorem byla i skutečnost, že začínala odpadat teritoriální omezenost území měst. Vše uvedené bylo podpořeno i hospodářským zájmem nově nastupující vládnoucí skupiny buržoazie, kterým bylo majetek naopak spojovat a nikoli štěpit. Za přirozený a vhodný titul pro užívání místností běžným obyvatelstvem byl považován nájem a nikoli vlastnictví, což zvyšovalo i potřebnou mobilitu pracovních sil. Opuštění institutu bytového a nebytového vlastnictví však neprobíhalo až tak radikálně. Vždyť v některých velkých městech zejména ve Francii, byla tato forma naprosto převládající. Ačkoli soudní praxe počínaje 17. stoletím začala postupně omezovat možnost dělení budov, tehdejší velké kodifikace, místo explicitního odmítnutí, spíše na řešení této problematiky rezignovaly. Tím, že například rakouský Obecný zákoník občanský z roku 1811 (ABGB) vůbec institut bytového vlastnictví neupravuje, vznikly dokonce spory o to, zda samotná neexistence právní úpravy znamená, že vlastnictví reálně vymezených součástí staveb je vyloučeno či naopak se jedná o věc tak samozřejmou, že ani explicitní úprava není nutná. Posléze však převládl druhý názor, jehož odůvodněním bylo znění 361 a 842 ABGB. 9,10 I soudní praxe na českém území prosazovala zásadu superficies solo cedit. Kontraktační praxe se však chovala opačně, což jí 9) 361 ABGB: Náleží-li věc ještě nerozdělená současně několika osobám, vzniká společenské vlastnictví. Hledí-li se k celku, pokládají se spoluvlastníci za osobu jedinou; pokud však jsou jim přiděleny určité třebas neoddělené části, má každý spoluvlastník úplné vlastnictví části jemu náležející. 842 ABGB: Rozsudí nebo soudce rozhodne také, má-li při dělení pozemků nebo staveb některý podílník zapotřebí nějaké služebnosti, aby mohl svého podílu používati, a pod jakou podmínkou se mu má tato povoliti. 10) Luby, Š., op. cit. sub 26, s. 26.

16 18 umožňovala i nedostatečná úprava této problematiky v oblasti pozemkových knih a zápisů do nich. 11 V důsledku technických obtíží při společné správě reálně rozdělených domů a na ně navazujících sporů, ministerské nařízení ze dne č. 1/1857 ř.z. zakázalo pro futuro reálné dělení budov, což bylo následně podpořeno i zákonem o zakládání knih pozemkových ze dne 5. prosince 1874 č. 92 z.z. Explicitní a úplný zákaz reálného dělení domů, byl poté proveden v Obecném zákonu o pozemkových knihách z 30. března 1879, což našlo svůj výraz i v zákazu stavebního práva na dílech domu nebo jeho patrech, dle 7 zákona č. 86/1912 ř.z. o stavebním právu. V uvedeném duchu se i v komentáři Roučka a Sedláčka přistupuje k chápání jednoho z typů spoluvlastnictví, jako ke spoluvlastnictví s podíly ideálními i reálnými, přičemž o jeho výskytu se, kromě práva sklepního, hovoří jakožto o patrovém vlastnictví (Stockwerkseigentum). Jeho možnost autoři připouští do doby, než vstoupil v platnost zákon č. 50 ř.z. ze 30. března 1879, který v 1 patrové dělení budov prohlásil za nepřípustné. 12 Francouzský Code civil (1804) v čl. 553 připustil výjimku ze zásady superficies solo cedit a dále v čl. 664 výslovně zmínil existenci domu, ve kterém jednotlivá podlaží patří různým vlastníkům. Občanský zákoník Německa (BGB) z roku 1896 naopak bytové vlastnictví zcela vyloučil a připustil pouze spoluvlastnictví domu se specifickými rysy zdůrazňujícími vztah k bytům. 11) Luby, Š., op. cit. sub 26, s ) Rouček, F., Sedláček, J. Komentář k československému obecnému zákoníku občanskému a občanské právo platné na Slovensku a v Podkarpatské Rusi. Díl 2. Praha: V. Linhart, 1935, s. 223.

17 19 Ve švýcarském Občanském zákoníku (ZGB 1907) je rovněž patrná silná tendence k omezení vlastnictví poschodí, ačkoliv do té doby byla tato forma ve Švýcarsku značně užívána. Výslovné zákazy bytového vlastnictví se tedy začínají objevovat až později. Kapitola třetí 20. století a poválečný vývoj v Evropě Výrazněji se situace ve prospěch institutu vlastnictví bytů a nebytových prostor začíná měnit až po první světové válce. Svoji roli sehrály přímé následky války na poničení bytového fondu (ačkoli ve srovnání s druhou světovou válkou nebyly až tak masívní a spíše se k nim přidal faktor minimálních investic do údržby a obnovy bytových domů v tomto období). Kromě toho dochází k výrazným sociálně ekonomickým pohybům ve společnosti na základě kterých roste potřeba rozšíření bytového fondu i fondu nebytových prostor sloužících k podnikání. Důvodem je jednak znatelný rozpad tradiční rodiny vlivem poválečné relativizace hodnot a dále i posilování postavení tzv. středních vrstev, majících značný zájem na uzákonění možnosti vlastnit byt a nebytový prostor. Je to především významná sociální skupina samostatně výdělečných osob (živnostníků, lékařů, advokátů apod.), která je charakterem své činnosti přímo spjata s místem svého podnikání, kde si vytvořením vlastní klientely získala postavení proti konkurenci. Pro tyto osoby je charakteristický zájem na zajištění trvalé jistoty jak pro užívání jejich provozovny, tak i bydlení v témže domě či blízkém okolí. A protože pořízení celého domu je pro ně zpravidla finančně nereálné, vytvářejí tlak na nabytí vlastnictví alespoň reálné části domu, které je pro ně již dostupnější a často i účelnější.

18 20 Výstižně popisuje dobovou realitu např. Stieber, když ve své úvaze z roku 1926 s nadšením hovoří o soudobé praxi ve Francii, kde se masivně rozšiřuje výstavba domů s byty v reálném vlastnictví, a to akciovými společnostmi, zakládanými budoucími vlastníky bytů, která se po dokončení domu transformuje na správcovské družstvo. Stieber se na základě této zkušenosti staví za obdobné řešení v nově vzniklé Československé republice, jakožto jednu z cest k řešení bytové tísně. 13 Rostoucí společenská poptávka po vlastnickém bydlení tak vyústila, i díky pozitivní jurisprudenci, do přijetí právních úprav připouštějících reálné rozdělování budov na samostatné předměty vlastnického práva, a to ve větší části Evropy, např. v Itálii (1920), Rumunsku (1921), Belgii (1924) Maďarsku (1924), Bulharsku (1933), Polsku (1934), Francii (1938) a Španělsku (1939). Jak vidno, mimo tento trend zůstala však oblast germánského právního okruhu, tedy Německo, Rakousko, Švýcarsko a historicky i Československo, kde k žádné změně do druhé světové války nedošlo. 14 V Evropě se institut vlastnictví bytů a nebytových prostor dočkal nepochybně největšího rozmachu, a dá se říci, že i již nezpochybňovaného postavení, až v druhé polovině 20. století, a to především jako reakce na často až totální devastaci bytového fondu následkem bojů druhé světové války. Celková potřeba obnovy ekonomického a společenského života, společně se zavedením moderních forem financování, rozvoje stavebnictví, a to i developerským způsobem, logicky vedly k přijetí moderních 13) Stieber, M. Reální dělení domů na vlastnické příbytky ve Francii a u nás. Právník. 1926, Sešit III, s ) viz např. Luby, Š., op. cit. sub 26, s , dále Dvořák, T. Vlastnictví bytů a nebytových prostor. Praha : ASPI, a.s., 2007, s. 4. ISBN

19 21 kodifikací bytového vlastnictví a vlastnictví nebytových prostor. V některých zemích bylo navázáno na úpravy předchozí, jinde došlo ke kodifikacím novým, např. v Rakousku (1948, 1950, 1975 a 2002), v SRN (1951) v Nizozemí (1951), ve Francii (1965), ve Švýcarsku (1965) a v ČSSR (1966). Kapitola čtvrtá První úprava v samostatném Československu Československá úprava provedená zákonem č. 52/1966 Sb., byla s účinností od první úpravou tohoto druhu na našem samostatném území. Byla pochopitelně omezena dobovou doktrínou více druhů a forem vlastnictví, a proto se týkala pouze nabývání bytů do osobního vlastnictví, kde nabyvatelem mohl být pouze občan. Zákon neumožňoval dispozici s byty v domech bytových družstev a domech soukromých, což jeho použití do značné míry limitovalo a byl proto i kritizován. 15 Byl založen na chápání bytu, jakožto samostatného předmětu vlastnického práva, přičemž ke společným částem domu zakládal osobní spoluvlastnické právo. Šlo tedy o tzv. monistickou teorii, kde předmětem vlastnického práva je byt a akcesorické spoluvlastnictví společných částí domu nebylo obsahovou součástí institutu vlastnictví bytu. K typickým způsobům nabytí patřil převod ze státního vlastnictví, výstavba nového domu, či převod z osobního vlastnictví jiného občana. Přechod vlastnického práva byl rovněž připuštěn. Počáteční znění zákona počítalo s možností nabytí pouze všech bytů v domě do osobního vlastnictví. Důvodem byl zřejmě zájem, aby stát nezůstával v postavení spoluvlastníka s fyzickými osobami, 15) viz např. Cepl, V. Osobní vlastnictví k bytům a jiné formy bydlení. Právník. 1984, č. 11, s ISSN

20 22 neboť taková právní rovnost spoluvlastníků nebyla zjevně politicky žádoucí. Praktická potřeba však vedla v roce 1978 k odstranění této restrikce, a to zákonem č. 30/1978 Sb. Konečně i omezení subjektu nabyvatele bylo zrušeno novelou OZ č. 509/1991 Sb., kdy podle 872 odst. 8, mohly s účinností od , v intencích zákona č. 52/1966 Sb., nabývat byty do vlastnictví i právnické osoby.

21 23 Část druhá Srovnání základních institutů právní úpravy vlastnictví bytů v SRN, Rakousku, Švýcarsku, na Slovensku a v Ruské federaci Před vlastním rozborem teoretických koncepcí a použitého řešení v České republice, není jistě bez zajímavosti krátký pohled na současné platné právní úpravy vlastnictví bytů a nebytových prostor v zemích, jejichž právní kulturou jsme byli více či méně dlouhodobě ovlivňováni či jsme ji s nimi přímo sdíleli. Při stručném exkurzu do právní úpravy srovnatelných institutů, se zaměřením na úpravu obsahu a předmětu vlastnictví bytů a nebytových prostor, včetně řešení problematiky společných součástí domu, v SRN, Rakouské republice, Švýcarské konfederaci, Slovenské republice a v Ruské federaci, můžeme zjistit následující: Oddíl 1. Spolková republika Německo Platná právní úprava vlastnictví bytů je dána zákonem o vlastnictví bytů (Gesetz über das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht z BGBl. I S dále WEGde). Založena je na klasické dualistické koncepci s akcesoritou vlastnického práva k bytu (nebo nebytovému prostoru) ke spoluvlastnictví společných částí budovy. Současně je stanoveno, že vlastnictví bytu (nebytového prostoru) je omezením spoluvlastnického práva. Částečné prolomení zásady superficies solo cedit je pak implicite vyjádřeno v 3 odst. 1 WEGde, kde se připouští omezení spoluvlastnictví k pozemku smlouvou, na základě které spoluvlastníci pozemku nabudou výlučné vlastnictví k bytu či k místnosti nesloužící k bydlení v budově na daném pozemku umístěné. Druhým způsobem vzniku vlastnictví bytu (nebytového

22 24 prostoru) je rozdělení vlastnického práva k pozemku výlučným vlastníkem tohoto pozemku, a to jeho prohlášením, kterým přiřadí ke každému bytu či místnosti nesloužící k bydlení v budově na daném pozemku příslušný vlastnický podíl ( 8 odst. 1 WEGde). Rozdílné způsoby vzniku však nemají vliv na právní následek, z hlediska jeho předpokladů a obsahu. 16 Předmětem vlastnictví je buďto byt (Wohnungseigentum 1 odst. 2 WEGde) nebo místnost nesloužící k bydlení (Teileigentum 1 odst. 3 WEGde). Nezbytnou podmínkou je, aby takový předmět byl vždy fakticky uzavřeným prostorem, s výjimkou parkovacích garážových stání, kde se zakládá právní fikce uzavřeného prostoru, pokud je jejich plocha trvale zjevně vyznačena ( 3 odst. 2 WEGde). Pokud jde o pojetí společných částí domu, německá úprava vymezuje pozitivně jak společné části domu, tak i předměty bytového vlastnictví. Pokud jde o společné části, jde o ta zařízení a vybavení budovy, která nejsou předmětem zvláštního vlastnictví k bytu nebo k místnosti nesloužící k bydlení nebo předmětem vlastnictví třetí osoby ( 1 odst. 5 WEGde). Jde především o základy, nosné stěny a stropy a všechny části budovy, které jsou potřebné pro její zachování a bezpečnost. Dále jsou to všechny místnosti a zařízení a vybavení, které slouží společnému užívání vlastníků (chodby, schodiště, kočárkárny, kotelny apod.). Pokud jde o definiční vymezení předmětů bytového vlastnictví (Wohnungseigentum), včetně vlastnictví nebytových prostor (Teileingentum), jsou definovány jako místnosti (tvořící byty nebo místnosti nesloužící k bydlení) jakož i k nim náležející součásti budov, které, obecně řečeno, mohou být změněny, odstraněny či 16) viz např. Greiner, D. Wohnungseigentumsrecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2007, s. 1. ISBN

23 25 vloženy (einfügen), aniž by se tím změnilo vnější uzpůsobení domu, či narušilo právo jiného vlastníka v domě ( 5 odst 1 WEGde). Greiner správně poukazuje na skutečnost, že rozsah předmětu výlučného vlastnictví, je velmi často menší, než se vlastníci domnívají. 17 I vzhledem k této koncepci je kladen důraz na obsah tzv. zvláštního práva užívání společných částí domu vlastníkem bytu (Sondernutzungsrecht), který je obecně definován jako právo vlastníka bytu užívat určitou společnou část domu a vyloučit z tohoto užívání ostatní spoluvlastníky. 18 Části budovy (včetně zařízení a vybavení), které jsou nezbytné pro její zachování a bezpečnost, nemohou být předmětem výlučného vlastnictví bytů a nebytových prostor, a to ani tehdy, pokud jsou umístěny uvnitř těchto vymezených jednotek ( 5 odst. 2 WEGde). Jde tedy o negativní vymezení ve vztahu k předmětům tzv. zvláštního vlastnictví (Sondereigentum), kdy vše co není, nebo nemůže být předmětem zvláštního vlastnictví místností, je předmětem spoluvlastnictví (gemeinschaftliches Eigentum). 19 Vznik i zánik vlastnictví bytu či místnosti nesloužící k bydlení podléhá vkladu do pozemkové knihy. 17) srov. Greiner, D. Wohnungseigentumsrecht. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2007, s. 3. ISBN Doslova k tomu uvádí, že v podstatě jde jen o: "vnitřní omítky, vnitřní nátěry, tapety, podlahové krytiny, vnitřní dveře, nenosné příčkové zdi, a sanitární zařízení (umyvadla, vodovodní kohoutky atd.)." 18) srov. Häublein, M.G. Sondernutzungsrechte und ihre Begründung im Wohnungseigentumsrecht. München: C. H. Beck, 2003, s. 2, ISBN , dále Niedenführ, W., Schulze, H-J. WEG. Handbuch und Kommentar zum Wohnungseigentumsgesetz. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2004, s ISBN ) srov. Niedenführ, W., Schulze, H-J. WEG. Handbuch und Kommentar zum Wohnungseigentumsgesetz. Heidelberg: C.F. Müller Verlag, 2004, s. 48. ISBN

24 26 Oddíl 2. Rakouská republika V Rakousku prošla právní úprava vlastnictví bytů po druhé světové válce poměrně dynamickým vývojem, když dodnes byly přijaty celkem čtyři zákony, a to v roce 1948, 1950, 1975 a konečně současně platný spolkový zákon o bytovém vlastnictví, ze dne (Bundesgesetz über das Wohnungseigentum - Wohnungseigentumsgesetz 2002 BGBl. I Nr dále WEGös). Rakouská koncepce bytového vlastnictví zůstala ve srovnání s německou úpravou ve vztahu k zásadě superficies solo cedit více rigidní a proto zde institut vlastnického práva připuštěn není. Rakouský přístup je založen na zřízení věcného práva umožňujícího spoluvlastníkovi nemovitosti předmět tohoto věcného práva výlučně užívat a samostatně s ním disponovat ( 2 odst. 1 WEGös). Vlastník bytu (nebytového prostoru) je tedy chápán jako spoluvlastník nemovitosti, kterému přísluší uvedené věcné právo k danému bytu či nebytovému prostoru v této nemovitosti ( 2 odst. 5 WEGös). Předmětem věcného práva mohou být byty, jiné samostatné místnosti a parkovací stání pro automobily, jejichž vymezení je, obdobně jako v úpravě německé, ponecháno pouze na zřetelném a trvalém vyznačení na podlaze a nemusí tedy jít o místnost jakožto prostorově vymezenou část budovy ( 2 odst. 2 WEGös). Ke společným částem domu se rakouská úprava staví ještě stručněji než německá, když vymezuje společné části domu jako ty, které slouží společnému užívání nebo jejichž účelové určení je v rozporu s jejich výlučným používáním ( 2 odst. 4 WEGös). Jde tedy o takové části domu, k nimž bytové vlastnictví nemůže vzniknout ) Rummel, P. a kol. Kommentar zum Allgemeinen bürgerlichen

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY

ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY ČÁST ČTVRTÁ PŘEVOD A PŘECHOD VLASTNICTVÍ JEDNOTKY 20 (Některé důsledky převodu vlastnictví jednotky) (1) S převodem nebo přechodem vlastnictví k jednotce přechází spoluvlastnictví společných částí domu,

Více

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25

OBSAH DÍL PRVNÍ OBECNÁ ČÁST... 25 Seznam použitých zkratek...................................... 15 Předmluva k prvnímu vydání.................................... 17 Předmluva k druhému vydání................................... 20 Předmluva

Více

P r á v n í s t a n o v i s k o

P r á v n í s t a n o v i s k o P r á v n í s t a n o v i s k o k otázce rozhodnutí o převodech družstevních bytů do vlastnictví členů družstva u Bytového družstva Chabařovická 1321 1326 (dále jen BDC ) ve vztahu k návrhu stanov podle

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období. Návrh. poslance Pavla Kováčika. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2003 IV. volební období 232 Návrh poslance Pavla Kováčika na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech

Více

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1

Obsah. Předmluva VII. Zkratky a vysvětlivky XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Předmluva Zkratky a vysvětlivky VII XXI I. ČÁST. STRUČNÁ HISTORIE BYTOVÝCH DRUŽSTEV V ČESKÝCH ZEMÍCH 1 Kapitola 1. Vývoj bytového družstevnictví do roku 1959 3 1.1 Vývoj do roku 1918 3 1.2 Vývoj v letech

Více

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY

VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY VLASTNICTVÍ BYTŮ V ČR A EVROPĚ - VYBRANÉ PROBLÉMY PAVEL PETR Právnická fakulta UP Abstract in original language Na rozdíl od České republiky, je vlastnictví bytů upraveno v téměř všech evropských zemích

Více

Byty v katastru nemovitostí

Byty v katastru nemovitostí Byty v katastru nemovitostí Ing. Květa Olivová 23. dubna 2008 Související právní předpisy Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 265/1992 Sb.,

Více

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena

Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena Smlouva o převodu družstevní jednotky do vlastnictví člena níže uvedeného dne, měsíce a roku Bytové družstvo IMOBILIEN sídlem družstva je : Hanychovská 886/16b, Liberec 3, 46010 IČ : 27291120 zapsané v

Více

Dotaz do právní poradny č. 5.

Dotaz do právní poradny č. 5. Dotaz do právní poradny č. 5. Výklad části prohlášení vlastníka budovy, kdy součástí jednotky má být i balkon uvedený v prohlášení. Z výše uvedeného balkonu dochází k zatékání vody z tohoto balkonu do

Více

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností

1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. Obecně k povaze a úpravě obchodních společností 1. K povaze obchodních společností Definičním znakem právnických osob je mimo jiné jejich majetková samostatnost, jejímž výrazem je jednak to, že mají

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Omezení vlastnických práv

Omezení vlastnických práv Omezení vlastnických práv Katastr nemovitostí aktuálně Praha 15. června 2016 Eva Barešová Český úřad zeměměřický a katastrální Omezení vlastnického práva Omezení vlastnického práva je upraveno v rámci

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9. Úvodní slovo autora 11 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 9 Úvodní slovo autora 11 1 BytZ všeobecně 1.1 Předpoklady vzniku jednotek v budově podle BytZ 14 1.2 Vlastník budovy a povinnost převádět jednotky

Více

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany

S M L O U V U. Níže uvedené smluvní strany Níže uvedené smluvní strany Lidové bytové družstvo v Plzni, IČ: 00055891 se sídlem v Plzni, Prokopova 13/15, PSČ: 301 00 jednající. předsedou představenstva Ing. Miroslavem Šteffkem a členem představenstva

Více

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19

Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 Obsah Seznam použitých zkratek... 16 Předmluva... 19 DÍL PRVNÍ: OBECNÁ ČÁST... 21 HLAVA PRVNÍ: Pojem práva... 23 1 Pojem práva ve smyslu objektivním a subjektivním... 23 2 Třídění práva ve smyslu objektivním...

Více

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje

Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Problematika údržby zeleně ve městech a obcích Královéhradeckého kraje Legislativní aspekty RNDr. Miroslav Krejzlík Ing. Miloš Čejka Ochrana dřevin vzajištěna zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody

Více

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město

Z á s a d y. pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město Z á s a d y pro prodej bytů, nebytových prostor a bytových domů z majetku města Staré Město I. Úvodní ustanovení 1. Město Staré Město (dále jen město) má ve svém majetku k 30.6.2007 celkem 54 bytových

Více

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz)

ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA. JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA JUDr. Jiří Janeba, advokát, Advokátní kancelář Havlíček & Janeba (e-mail: janeba@advokathk.cz) Absolutní majetková práva Absolutní účinek věcných práv Kogentnost vs. dispozitivnost

Více

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7

Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 Zásady postupu při převodu vlastnictví jednotek ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 7 I. Úvodní ustanovení Tyto Zásady se vztahují na převod vlastnictví jednotek v domech,

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Ing. Milanem Richterem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva

Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva Otázky a odpovědi ke zkoušce z práva 1. Základní metoda regulace respektování rovnosti subjektů rovnost subjektů a. žádný účastník OP vztahu nemůže jednostranně ukládat druhému subjektu povinnosti b. žádný

Více

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění:

k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v následujícím znění: Stanovisko č. 1 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 9. 11. 2012 k návrhu změny vodního zákona k návrhu Ministerstva zemědělství na změnu

Více

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků

Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Směrnice č. 2/2013 Zastupitelstva města Vlašimi Z á s a d y prodeje bytů v majetku města Vlašimi, které nebyly dosud prodány podle Směrnice č. 2/2011, ve znění pozdějších změn a doplňků Zastupitelstvo

Více

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů

Preambule. Článek 1. Vymezení pojmů PRAVIDLA POSTUPU PŘI PRODEJI BYTOVÝCH JEDNOTEK, BYTOVÝCH DOMŮ, ZASTAVĚNÝCH A FUNKČNĚ SOUVISEJÍCÍCH POZEMKŮ VE VLASTNICTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY (dále jen Pravidla ) schválená usnesením Zastupitelstva hl.

Více

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5

Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Zásady pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 Základní pojmy Pro účely těchto Zásad pro prodej nebytových prostorů Městské části Praha 5 (dále jen Zásady ) a v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1

OBSAH. Preambule (Motivy a hodnotová východiska zákonodárce)... 1 OBSAH Seznam použitých zkratek........................................ IX Seznam předpisů citovaných v komentáři............................ XI Vývoj právní úpravy a průběh příprav zákona o majetkovém

Více

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014?

Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014. Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Otázky a odpovědi k dani z nemovitých věcí v roce 2014 Jakým předpisem je novelizována daň z nemovitostí od 1.ledna 2014? Zákon o dani z nemovitostí byl novelizován zákonným opatřením Senátu č. 344/2013

Více

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti

Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne Nápomoc při rozhodování a zastupování členem domácnosti MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Příloha č. 2 k zápisu z 14. 2. 2014 Závěr č. 131 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 2. 2014 Nápomoc

Více

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012

Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí. Ing. Olivová Květa. 17. května 2012 Vlastnictví bytů ve světle nového OZ (NOZ) včetně dopadů na katastr nemovitostí Ing. Olivová Květa 17. května 2012 Spoluvlastnictví budovy podle BytZ a Bytové spoluvlastnictví podle NOZ Spoluvlastnictví

Více

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA

POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA POJEM OBČANSKÉHO PRÁVA jedno z právních odvětví kořeny v římském právu soukromoprávní charakter OP převaha dispozitivních norem smluvní autonomie subsidiarita a specialita perspektivy vývoje OP ČLENĚNÍ

Více

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty

PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ. III. soukromoprávní instituty PRÁVO PROTI DOMÁCÍMU NÁSILÍ III. soukromoprávní instituty Zdeňka Králíčková, 2011 LITERATURA MONOGRAFIE Voňková, J., Huňková, M.: Domácí násilí z pohledu žen. Praha: Profem, 2004; Marvánová-Vargová, B.

Více

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ

OBEC TLUČNÁ. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ OBEC TLUČNÁ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 01/2015 ZÁSADY PRO PRODEJ BYTŮ VE VLASTNICTVÍ OBCE TLUČNÁ Zastupitelstvo obce Tlučná se na svém zasedání ze dne 12.03.2015 usnesením č. 5 usneslo vydat podle 84 odst.

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Afs 4/2003-64 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU

I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU I FORMACE O ÁVRHU OVÉHO OBČA SKÉHO ZÁKO ÍKU M i n i s t e r s t v o s p r a v e d l n o s t i 1. Zhodnocení stavu současné platné právní úpravy Platný občanský zákoník byl přijat v roce 1964. Vychází z

Více

VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA

VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA VYMEZENÍ POJMU BYT A SUPERFICÁRNÍ ZÁSADA PAVEL PETR Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Katedra společenských věd Abstrakt Práce se zabývá vymezením pojmu byt v občanskoprávních předpisech

Více

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty

prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. vedoucí katedry občanského práva Právnické fakulty Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

Prohlášení vlastníka

Prohlášení vlastníka Prohlášení vlastníka Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68, Praha 10 IČ : 00063941 zastoupená Bc. Bohumilem Zoufalíkem, starostou Městské části Praha 10 k smluvnímu jednání oprávněn Mgr. David Ekstein,

Více

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov

Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov OBEC HOLOUBKOV Opatření orgánů obce č. 2/2012 Z á s a d y pro prodej bytů ve vlastnictví obce Holoubkov Zastupitelstvo obce Holoubkov vydává svým usnesením č. 12/06/2012 8.1 ze dne 25.6.2012 tyto Zásady

Více

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR

Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR Stavební právo z hledisek základních práv ODVOZENOST LIDSKÝCH PRÁV V ČR PRÁVA OSOB K NEMOVITOSTEM posloupnost v právním systému Ústava ČR Listina základních práv a svobod Občanský zákoník Stavební zákon

Více

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM,

ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, ZÁSADY PRODEJE BYTOVÝCH JEDNOTEK OPRÁVNĚNÝM NÁJEMCŮM, kteří nevyužili možnosti koupě bytu v rámci 1. nabídek dle Zásad prodeje bytů v domech ve vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených Městské části

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D.

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Pojem, zásady a prameny soukromého práva. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA Pojem, zásady a prameny soukromého práva JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Soukromé právo - rovnost subjektů - princip legální licence - smluvní autonomie (dispozitivní

Více

Vedoucí autorského kolektivu komentáře

Vedoucí autorského kolektivu komentáře Seznam autorů Vedoucí autorského kolektivu komentáře prof. JUDr. Jiří Švestka, DrSc. katedra občanského práva Právnické fakulty univerzity Karlovy v Praze prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. vedoucí katedry občanského

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto

Občanskoprávní kolegium a obchodní kolegium Nejvyššího soudu České republiky proto přijalo toto Č. 40 Odstoupením od smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitosti zaniká právní titul, na jehož základě nabyl účastník smlouvy vlastnické právo, a obnovuje se původní stav i v případě, že nabyvatel, dříve

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2007 V. volební období Návrh poslanců. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a

Více

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ

NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ NOVELA ZÁKONA O NÁJMU A PODNÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR A MOŽNOST UZAVŘÍT NÁJEMNÍ SMLOUVU NA NEBYTOVÝ PROSTOR PŘED VYDÁNÍM KOLAUDAČNÍHO ROZHODNUTÍ strana 1 z 6 Dne 19. října 2005 nabyl účinnosti zákon č. 360/2005

Více

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ

P EHLED JUDIKATURY. ve vûcech nájmu bytu. 2., aktualizované a roz ífiené vydání. Sestavila VùRA KORECKÁ P EHLED JUDIKATURY ve vûcech nájmu bytu 2., aktualizované a roz ífiené vydání Sestavila VùRA KORECKÁ PŘEHLED JUDIKATURY ve věcech nájmu bytu Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz SLovo

Více

Název klienta, Arial, 18, Bold korporátna modrá

Název klienta, Arial, 18, Bold korporátna modrá Specifické problémy staveb Najväčšia právnická firma v Českej republike Název klienta, Arial, 18, Bold korporátna modrá Klientmi najlepšie hodnotená právnická firma v Českej republike Právnická firma roku

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU VLASTNÍKA, DRŽITELE, NÁJEMCE NEBO SPRÁVCE NEMOVITOSTI DPPON1 O 1/01 O B S A H Článek 1 Úvodní ustanovení

Více

Teorie práva VOŠ Sokrates

Teorie práva VOŠ Sokrates Teorie práva VOŠ Sokrates Realizace práva Mgr. Ondřej Havránek Pojem realizace Realizací právních norem rozumíme uskutečňování právních norem v právní praxi, tj. využívání oprávnění a dodržování právních

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY vyhotovené podle 4 zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Věci a jejich rozdělení Definice a koncepce Věc v právním smyslu

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Mgr. Jiří Nauš, advokát IČ: 66246393, ČAK č. 8886 Peckova 9 Datová schránka: ddsgs32 186 00 Praha 8 E-mail: naus@aknaus.cz Tel.: 224 261 011 (024) Fax: 224 261 091 Mobil: 602 339 044 Níže uvedeného dne,

Více

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I.

P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. Strana 1 (celkem 21) P R O H L Á Š E N Í V L A S T N Í K A o vymezení jednotek podle ustanovení 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů I. VLASTNÍK Družstvo Něvská 687/688 IČ: 265 03 581

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PRÁVNICKÁ FAKULTA Katedra občanského práva Diplomová práce VLASTNICKÉ PRÁVO K JEDNOTCE A MOŽNOSTI JEHO PŘEVODU PO REKODIFIKACI Vedoucí diplomové práce: Doc. JUDr. Josef Salač,

Více

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky

S m l o u v a o převodu družstevní jednotky S m l o u v a o převodu družstevní jednotky I. Smluvní strany Střekovský domov, bytové družstvo, IČ 27331440, zapsané u Krajského soudu v Ústí nad Labem, odd. Dr., vložka 856, se sídlem v Ústí nad Labem,

Více

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON

OBSAH : PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA PODLE 4 ZÁKONA č. 72/1994 Sb. V PLATNÉM ZNĚNÍ, DÁLE JEN ZÁKON OBSAH : A) Označení budovy B) Popis jednotek v budově C) Určení společných částí budovy D) Stanoní spoluvlastnických podílů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2005 IV. volební období 875 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších

Více

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro 2. etapu prodeje Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice pro. etapu prodeje Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 15. dne 19.05.014 tyto Zásady postupu při prodeji

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol ŠKOLNÉ Studentská komora Rady vysokých škol prohlašuje, že vzdělání, včetně vzdělání vysokoškolského, je základním právem

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, ZÁVOD - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů; účinnost od 1. 1. 1992.

Více

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO

POVINNÝ PŘEDMĚT: OBCHODNÍ PRÁVO Zkušební okruhy pro Státní závěrečnou zkoušku v bakalářském studijním programu Právní specializace obor Právo a podnikání v akademickém roce 2012/2013 zkušební období: JARO 2013 - ZÁŘÍ 2013 - LEDEN 2014

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou

K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou K možnosti obrany proti certifikátu autorizovaného inspektora vydaného podle stavebního zákona v jeho znění před novelou Právní úprava 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

Více

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka

Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Pravidla o prodeji bytů ve vlastnictví města Žamberka Číslo dokumentu: SAM 3216 Vydání č.: 03 Výtisk č.: 01 Platnost od: 22.09.2010 Účinnost od : 22.09.2010 Platnost do: Zpracoval:

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

Zápisy právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí

Zápisy právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí Univerzita Palackého v Olomouci Právnická fakulta Martina Chrástková Zápisy právních vztahů k nemovitostem do katastru nemovitostí Diplomová práce Olomouc 2013 Prohlašuji, že jsem diplomovou práci na téma

Více

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník

Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Prodej podniku převod cenných papírů Při prodeji podniku, jehož součástí jsou listinné cenné papíry, není k převodu těchto cenných papírů na kupujícího potřebný

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o.

STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. STŘEDNÍ ŠKOLA PRÁVNÍ PRÁVNÍ AKADEMIE, s.r.o. Dr. Milady Horákové 447/60, 460 01 Liberec, Tel.: 485 131 035, Fax: 485 131 118, E-mail: prak@prak.cz, URL: http://www.prak.cz Bankovní spojení: ČSOB Liberec

Více

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu

Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009. Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního plánu MINISTERSTVO VNITRA Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu Závěr č. 85 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 14. 12. 2009 Okruh účastníků v řízení o přezkoumání územního

Více

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Bezdůvodné obohacení Právní vztah založený tím, že zaměstnavatel poskytl zaměstnanci peněžní částku k zaplacení pokuty, která byla zaměstnanci uložena příslušným

Více

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková

Katedra občanského práva. Diplomová práce. Nájem bytu. Petra Pavlíková Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Katedra občanského práva Diplomová práce Nájem bytu Vedoucí diplomové práce: prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. Petra Pavlíková Září 2013 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná

FYZICKÉ OSOBY 1. Zpracovala Mgr. Tereza Novotná FYZICKÉ OSOBY 1 Zpracovala Mgr. Tereza Novotná Fyzická osoba, tedy člověk, jakákoli lidská či jinak řečeno biosociální bytost, zásadně bez ohledu na další charakteristiku, představují spolu s osobou právnickou

Více

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš

Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Zakládá obchodní podíl v SJM účast druhého manžela v obchodní korporaci? Jiří Remeš Dikce zákona 142 odst. 3 SOZ Stane-li se jeden z manželů za trvání manželství společníkem obchodní společnosti nebo členem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00EIPAX SMLOUVA O PŘEVODU VLASTNICTVÍ NEBYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle zák. č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období. USNESENÍ č. 257 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2001 3. volební období USNESENÍ č. 257 výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí ze 48. schůze dne 12. září 2001 Návrh poslanců Zuzky

Více

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p.

MĚSTO KOPŘIVNICE. Pravidla prodeje bytových domů č.p a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici. se sídlem Štefánikova č. p. MĚSTO KOPŘIVNICE se sídlem Štefánikova č. p. 1163, PSČ 742 21 Pravidla prodeje bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici Tato pravidla byla schválena usnesením č. 302 na 12.

Více

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela...

Obsah. Úvod 1. Základní právní pojmy 3. Vlastnictví...3 Nabývání vlastnického práva...3. Držba...11 Věc...11 Nemovitost...11 Pozemek...12 Parcela... Obsah Úvod 1 KAPITOLA 1. Základní právní pojmy 3 Vlastnictví..................................................3 Nabývání vlastnického práva..................................3 Kupní smlouva o převodu vlastnictví

Více

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80

Autoři: Recenzenti: JUDr. et. PhDr. Ivo SVOBODA, Ph.D. JUDr. et. RNDr. Vlastislav MAN. Grafická úprava: PhDr. Jana VITOVSKÁ ISBN 978 80 1 Publikace podává přehled o českém občanském právu. Kromě vysvětlení základních občanskoprávních pojmů se čtenáři seznámí se základy obligačního práva, práva dědického, práva autorského a samozřejmě s

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE DBS města Písku V Písku dne: 12.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 29.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový vzor Smlouvy o převodu vlastnictví jednotky Kupní smlouvy NÁVRH USNESENÍ

Více

Nový občanský zákoník z pohledu trhu

Nový občanský zákoník z pohledu trhu Nový občanský zákoník z pohledu trhu nemovitostí III. Diskusní setkání časopisu Stavební fórum ve spolupráci s advokátní kanceláří Salans Michal Hink 17. května 2012 Obsah Nabývání vlastnického práva Ochrana

Více

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 396/2002 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 21. srpna 2002 o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi

Více

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část

OBČANSKÉ PRÁVO 1. část OBČANSKÉ PRÁVO 1. část Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA HMOTNĚPRÁVNÍ A PROCESNĚPRÁVNÍ ASPEKTY SOUDCOVSKÉHO ZÁSTAVNÍHO PRÁVA JOSEF FIALA Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Česká republika ÚVODEM Soudcovské zástavní právo se do československého právního

Více

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV

311/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ PŘEVODY VLASTNICKÉHO PRÁVA K JEDNOTKÁM A SKUPINOVÝM RODINNÝM DOMŮM NĚKTERÝCH BYTOVÝCH DRUŽSTEV 311/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Veřejné užívání. Filip Dienstbier, 2013

Veřejné užívání. Filip Dienstbier, 2013 Veřejné užívání Filip Dienstbier, 2013 Veřejné užívání pojem veřejného užívání předmět veřejného užívání druhy veřejného užívání ochrana veřejného užívání veřejných statků veřejné užívání vs. vlastnické

Více

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY 1 As 14/2004-77 ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Petra Příhody a Mgr. Jana Passera v právní věci

Více

ZÁKLADY PRÁVA 2. část

ZÁKLADY PRÁVA 2. část ZPr_Základy práva ZÁKLADY PRÁVA 2. část Fakulta právních a správních studií VŠFS Katedra veřejného práva JUDr. Adam Zítek, Ph.D. Prameny heteronomního práva ve formálním smyslu kde je právo fakticky obsaženo

Více

Započtení 11.9 Strana 1

Započtení 11.9 Strana 1 Započtení 11.9 Strana 1 11.9 Započtení Započtení je zvláštním způsobem zániku závazku upraveným v občanském zákoníku. Podstata započtení neboli kompenzace spočívá v zániku dvou vzájemných pohledávek stejného

Více

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění.

Zásady. pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění. Zásady pro stanovení nájemného a rozúčtování cen služeb v bytech a nebytových prostorách v majetku družstva aktualizované znění Základní pojmy 1. Nájemným se rozumí cena za užívání pronajatého družstevního

Více

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY

PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Družstvo Benkova 1698-1700 Benkova 1699/7 149 00 Praha 4, Chodov 1 PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA BUDOVY 4 zákona č. 72/1994 Sb.,

Více

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328

Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 I Vzor citace: ONDREJOVÁ, D. Právní prostředky ochrany proti nekalé soutěži. Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, s. 328 Kapitola 5, nazvaná Právní prostředky proti nekalé soutěži obsažené v obchodním zákoníku,

Více

Právní stanovisko. Zadavatel:

Právní stanovisko. Zadavatel: Právní stanovisko Zadavatel: Společenství vlastníků jednotek Milánská 418, 419, Praha 10 IČO: 016 77 667 se sídlem Milánská 418, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10 Zpracovatel: Mgr. Renata Ćavarová, advokát

Více

Společenství vlastníků jednotek

Společenství vlastníků jednotek Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra občanského práva Diplomová práce Společenství vlastníků jednotek (srovnání právní úpravy v ČR a SRN) Ilona Neudeková 2007 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah:

vydává toto prohlášení dle 1166 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění. Obsah: Prohlášení o rozdělení práva k nemovité věci na vlastnické právo k jednotkám podle 1166 zákona č. 89/2012 Sb.,občanský zákoník, v platném znění (dále jen "zákon") Městská část Praha 10, Vršovická 1429/68,

Více

I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH

I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH I. PODSTATA VĚCNÝCH BŘEMEN A VÝKON PRÁV JIM ODPOVÍDAJÍCÍCH Úvodní poznámky Zákon uvádí, že věcná břemena omezují vlastníka nemovité věci ve prospěch někoho jiného tak, že je povinen něco trpět, něčeho

Více

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko:

Dotčená ustanovení: - 2287 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( OZ ). Stanovisko: Výkladové stanovisko č. 21 Expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy při Ministerstvu spravedlnosti ze dne 3. března 2014 - k výpovědní době při vypovězení nájmu bytu a nájmu domu nájemcem

Více