Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou"

Transkript

1 Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Jaroslava Svobodová Úvod První otázka rodičů tčlesnč postiženého dítěte k lékaři zní: "Pane doktore, bude moje dítě chodit?" Nikdo se v počátku nezeptá: "Bude moje dítě mocí samo jíst, obléci se, zapnout knoflík, bude psát?" Poruchy hybnosti, poškození tzv. hrubé motoriky bude snad i v naší zemi v blízké budoucnosti alespoň částečně kompenzováno vhodnými vozíky a jinými, ve světě dávno používanými kompenzačními prostředky Možná se toho dočká již generace našich současných pacientů. Ale jak je to s kompenzací a reedukací poškození jemné motoriky? Jc vůbec možná? Co v této věci může udělat speciální pedagog'' Tyto otázky si pokládám, když přicházejí děti (mnohdy již 8-9 leté) do 1. ročníku ZvŠ v naší léčebně Jemná motorika je pro soběstačný život dospělého člověka asi mnohem důležitější než hybnost.. Ovládání jemné motoriky pomůže najít i optimální zaměstnání třeba pro člověka upoutaného na vozík. Rozvoj jemné motoriky v raném dětství ovlivňuje i rozvoj myšlení. V současné dobé je nezanedbatelná i otázka písemné komunikace, písemného styku imobilního člověka se společností Rozvoj jemné motoriky je v raných fázích vývoje podceňován. Kdy a jak s ním začít? Odpovědět na tyto otázky není lehké Pokusím se proto alespoň popsat svůj styl práce se žáky prvních ročníků ZŠ a ZvŠ v dětské lázeňské léčebně právě při rozvoji grafomotoriky. Východiska a praktická situace Při rozvoji grafomotoriky jde v zásadě o rozvoj jemné motoriky ruky. Tímto se v léčebně zabývá jednak ergoterapie (při nácviku pracovních dovedností a návyků), jednak škola. Ve škole je jemná motorika potřebná při všech činnostech, nejvíce se však používá při psaní a výtvarné výchově. Pokusím-li se porovnat přístup ke grafomotorice v obou předmětech, musím konstatovat, že při psaní se zaměřujeme u dítěte na nácvik stopy naprosto přesného tvaru pohybem vedoucí ruky a 45

2 směřujeme k postupné automatizaci souboru takových přesných pohybů. Výtvarná výchova pracuje s fantazií dítéte, směřuje spíše k rozdílnosti projevů, jako výrazu temperamentu a psychiky žáka. Rozdíly nejen respektuje, ale plně toleruje. Psaní takto tolerantní není, cílem nácviku je přiblížit se co nejvíce normě typizovaného písma. Přes svoji rozdílnost se obě tyto formy grafického projevu dítéte velmi pěkné doplňují, vzájemně se ovlivňují a pomáhají si. Písemný grafický projev je při nácviku obtížný, často bohužel málo zábavný, stává se u děti s dětskou mozkovou obrnou (dále DMO) nepříjemnou povinností, nezřídka povinností obávanou, trestem. Způsobuje postiženým dětem mnoho potíží a dětského trápení. Jak může speciální pedagog pojmout tuto problematiku, aby pro život dítěte s DMO byl vlastní grafický projev obohacením, nikoliv trestem a trápením? Pro dítě obtížně se pohybující se může stát pobyt ve škole podstatnou náplni málo využívaného času, dobou, na kterou se velmi těší, protože zde může realizovat některé své potřeby, které se na počátku školní docházky zákonitě ozývají. (Například potřeby poznávací, potřeba kladné odezvy okolí na vlastní činnost.) Předpoklady a podmínky pro nácvik psacích dovedností Připravenost na výuku psaní záleží na mnoha podmínkách a každé dítě s DMO je v tomto směru zcela jedinečným případem. Záleží samozřejmé na jeho podmínkách vnitřních (druh, stupeň postižení, jemnost a koordinace pohybů, stupeň intelektuálních předpokladů, dále vůle, paměť, soustředěnost, vyzrálost smyslových funkcí, zraková diferenciace, smysl pro rytmus, prostorová orientace, odhad, atd.). Mezi podmínky vnější patří optimální zařazení dítěte do ZŠ, MŠ, ZvŠ, ZvMŠ, PŠ popř. speciálních škol a zařízení, způsob výchovy v rodině a vztah rodiny ke vzdělávání, způsob výchovy a celková atmosféra v internátním zařízení, ÚSP a také to, jak dítě psychicky a fyzicky snáší své zařazení (konkrétně u nás pobyt v lázních). Další výraznou podmínkou a často zcela rozhodující je přístup učitele k výuce. Protože v současné době existuje mizivé množství speciálních zařízení, která by pomohla rodičům postižených předškoláků s rozvojem schopností potřebných pro školní docházku, dochází často k tomu, že se přiměřený věk vhodný pro získání různých vědomostí, dovedností a návyků promešká a dítě pak již nezíská optimální stupeň pohybového a psychického vývoje. Zde je na místě zdůraznit nutnost zřízení sítě speciálně pedagogických center. 46

3 NejproblematičtějŠÍ jc jisté vstup do školy pro děti s v(ce vadami (u nás DMO + mentální retardace). Tato skupina dětí by měla být vyučována samostatně a ne v oddělenich, v místnosti s možností relaxace a hry. Vyučující by měla (měl) být zkjušenou elementaristkou, vyznačující se dobrou náladou, trpělivostí, znalostí dčtské psychiky v celé vývojové škále i znalostí z oboru somatopedie a psychopedie. Nutnou podmínkou zdá se být také dostatečná pedagogická invence a schopnost ubránit se učitelské rigiditě a pocitu, že moje současné používaná metoda je ta jediná možná a pokud s ní neuspěji, může za to neschopnost dítěte. S tím souvisí celkový lidský přístup k problematice. Atmosféra ve třídě totiž záleží zcela na osobnosti učitele Měla by být přátelská, úsměvná, pohodová s prvky hravosti a humoru, celkově vyvolávající u dětí libé pocity. Známe to přece i my (dospělí a zdraví), že v příznivé atmosféře jsme schopni i ochotni podat daleko lepší výkony než v atmosféře stresu a při vědomí vlastní nedostačivosti či očekávám postihů za případné neúmyslné chyby. U malých dětí pomůže hračka, písnička, vyprávění, maňásek, pohlazení spíše než cokoliv jiného. Zvláště zde v léčebně, kde jsou dčti vytrženy z rodinného prostředí. Celkový vhodný přístup lze nazvat laskavou důsledností. Dalším předpokladem je speciálně pedagogický přístup. Tkví v tom, že se musím zcela odpoutat od představy frontální práce s dětmi, a to zvláště u žáků 1. roč. ZvŠ. Pokud chci získat a udržet zájem žáků, musím jim předkládat úkoly pro ně přiměřené, aby dítě mohlo svůj individuální úkol splnit, pocítit radost z úspěchu či dobře vykonané práce. Takový postup jc třeba předem promyslet a odstranit dítěti z cesty problémy a úskalí, které nedokáže ani při největším úsilí samo vyřešit. Stanovit si takový postup, který jej vede k cíli cestou, na které dochází k co nejméně omylům. O mnoho obtížnější je odstraňovat návyky chybné, než vytvářet nové. To platí v míře nejvyšší při rozvoji postižené funkce. Představme si, kolik úsilí musí vynaložit mentálně a tělesně postižený školáček k nácviku tvaru písmene. Při nedůsledném, uspěchaném a netrpělivém vedení se může stát, že si dítě zafixuje tvar písmene téměř shodně, je však psán jiným postupem, takže jej nemůže použít ve vázaném písmu. S takovými nedostatky se setkáváme u značného procenta žáků. Dokonce existují i pedagogové, kteří nechávají pracovat tělesně a mentálně postižené dítě v předtištěných písankách pro základní školu a klasifikují je nedostatečnou za to, že nedokáží napsat velké psací L a nacpat je do předtištěné liniatury. I takové ukázky speciálně pedagogických metod občas vyčteme v lázních ze sešitů kmenových škol. První a základní podmínkou pro zahájení grafomotorické činnosti je správné sezení Je to podmínka neopominutelná a přestože pracuji v rehabilitačním zařízení, jsou s ní velké potíže. Myslím, že je to problém, nad kterým se musíme zamyslit 47

4 společně s rehabilitací a možnými konstruktéry pracovních stolku a židlí. Vždyť děti sedí nesprávně celé hodiny, některé se samy neudrží na židlích a nevhodný vozík jim ztěžuje nebo znemožňuje jakoukoliv práci rukama na pracovní ploše Rehabilitační pracovník by měl zkontrolovat správné sezení každého dítěte ve třídě, stabilitu a optimálnost jeho polohy při školní práci, popř. konkrétně instruovat pedagoga o dalších možnostech.. (Např. o uvedení dítěte do reflexně inhibiční polohy, jak je podrobné popsáno v učebním textu prof. Kábeleho "Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s DMO" v kapitole Zásada reflexnosti.) Navrhovaný metodický postup vychází jednak z tzv "metody dobrého startu" (BON-DEPART, Francie Thea Bugnesová, v Polsku Dr. M. Bogdanowitz z Gdaňska), dále pak z propojení přípravy na psaní s ergoterapií či jinou formou všestrannějšího rozvoje jemné motoriky ruky a z respektování několika důležitých speciálně pedagogických zásad. I Metoda dobrého startu je metodou multisenzoriální s cílem aktivace a funkčního zdokonalení některých mozkových center. Jde vlastně o harmonické propojení motoriky a psychiky (procesů poznávacích se sférou emocionálně - volní), zvláště pak propojení tří složek: akustické (písnička, říkadlo), optické (nákres) a motorické (pohyb). Je to psychomotorická rehabilitace, kdy během hry, písničky, říkadla navozujeme potřebné pohyby ke psaní i s využitím symetrického zatěžování obou horních končetin a obráceně se snažíme např. vystihnout rytmus písně grafickými prvky. Patří sem soubory cviků celého těla, paží, dlaní, pěstí, prstů, uvolňovací cviky, dechová a rytmická cvičení, kolektivní logopedická průprava. II Spolupráce s ergoterapií a její formy rozvoje jemné motoriky. Dítě by mělo mít možnost dotýkat se, přehrabovat, kupit, mačkat, válet, hníst a tak poznávat různé materiály. Zvláště děti s těžším postižením horních končetin tuto možnost nemají, protože se k těmto materiálům nedostanou, nejsou jim předkládány Jedná se např. o písek, hrubé kamínky, hrách, čočku, krupici, korálky a kuličky různé velikosti, knoflíky, míčky. Podle mého názoru přímý styk s rozličným materiálem obohatí smyslovou zkušenost dětí a tyto činnosti i zlepší možnosti jemné motoriky Materiály k přehrabování, kupení umístíme do misek ä vyšších krabic, některými naplníme látkové sáčky a využíváme při rytmických cvičeních, přendávání sáčků z ruky do ruky, přehazování. Dále pro smyslové hry, kdy dítě hmatem zjišťuje obsah sáčku, porovnává velikost atd. bez účasti zraku. Nashromáždíme si také dle možností soubor předmětů na porovnávání dojmu podle dotyku pro hlazení, mačkání, koulení, jako jsou ping-pongové míčky, kuchyňské drátěnky, skelný papír, žínka Arkonel, kousky molitanu apod. Opět možno používat v různých variantách. Tyto činnosti zařazujeme do přípravných fází. 48

5 Při průpravných cvicích a psaní samém se řídím několika zásadami: 1. I když se samozřejmě snažím řídit osnovami pro ten který ročník a v 1. ZvŠ vycházím z velmi pěkných pracovních listů Dr. V. Lince a G. Filcíka Učíme se psát, základem práce musí být možnosti jednotlivých děti, kterým vše ostatní (postupy, metody, cíle) přizpůsobuji. Ne opačně - snažit se přizpůsobit dítě osnovami vybraným cílům a tempu 2. Nepodceňujeme motivaci. Získání dítéte pro spolupráci je základem postupu vpřed. A opět - každé ditě je jiné, na každé působí jiné motivační prostředky. 3. Postupujeme od svislé plochy, je-li to možné i přes šikmou k vodorovné, od velkého formátu k menšímu, od známého k neznámému, od lehčí formy k náročnější. Zase postupujeme u každého dítěte individuálně a vždy až po uspokojivém zvládnutí předcházejícího prvku či celku. Často se pak stává, že každé dítě ve třídě nacvičuje jiný tvar Je potřeba navazovat na věci již známé, ale dítě předem upozornit na to, co už zná, jak a kde známý prvek používat. Respektujeme i fáze pohybového vývoje, zde různé fáze úchopu (od dlaňového, přes prstový, špetkový až ke štipkovému) a tomu přizpůsobujeme používané náčiní a materiál 4. Tvar zaznamenáváme na různé materiály a také různým náčiním (materiálem). Na tabuli křídou, na tabuli štětcem (u dyskinetiků krátkým štětečkem) a vodou, na malou kovovou tabulku na lavici křídou, prstem do krupice (písku, pilin), tyčinkou do vrstvy modelíny, dále na různé formáty papíru pastelem, štětcem, tužkou, pastelkou. Dítě si přeje zanechat svoji stopu a takto to umožníme snad každému. 5. Nezapomínat na příbuznost psaní s kreslením a malováním. Tvaru, který jsme zvládli při přípravě na psaní, využíváme při jednoduché (třeba i schematické) kresbě a malbě a obráceně - žádaný tvar můžeme nacvičovat při kresbě a malbě. Upozorňujeme také, které pohybové činnosti či jevy z okolního světa žádaný tvar připomínají, jakým pohybem jej vystihneme. 6. Průvodcem při všech činnostech budiž nám rytmus. Ať již při grafické činnosti samé či při stavbě hodiny, vyučovacího celku. Nácvik každé nové grafické dovednosti doprovází jednoduché říkadlo, veškerá pohybová a mluvní činnost je rytmizována, jak to vyplývá i z metody dobrého startu... Při motivaci můžeme použít říkadlo delší, rýmované. Při samotném psaní říkadlo funkční, tj. krátké, výstižné, šité na míru možnostem a schopnostem dětí. Nepoužívám stále stejné říkadlo při nácviku určitého tvaru. Některá dokonce vznikají zcela nečekaně na místě při práci. 49

6 Rytmická cvičení se sáčky naplněnými hrachem a korálky patří mezi nejoblíbenější činnosti dětí. Dotýkají se sáčků v rytmu písné či říkadla, dlaněmi nebo prsty, sáčky přehazují, nadhazují apod Zdokonalují tak nejen pohyby prstů, rukou, celkovou motorickou koordinaci, ale zlepšují i analýzu a syntézu řeči. 7. Neustále je třeba respektovat individualitu dítěte nejen v délce trvání nácviku, v motivaci, volbě metod, volbě vhodného říkadla dle úrovně mluvních dovedností, ale i v tom, že pro každé dítě použijeme různé formáty sešitů, linkujeme rozdílnou liniaturu, pomocné linky, používáme rozdílné papíry, zkoumáme možnosti upevnění (pro dyskinetiky a spastiky), zkoumáme možnosti psacího náčiní (nástavce, úprava moduritového držátka, pouhá křída, prst apod.). Ukázka možností pří nácviku tvaru oválu, jako základu pro psaní O, A. Psaní písmen O, A je dle doporučeného tematického plánu zařazeno na únor, ale již od počátku školní docházky dítě nacvičuje pohyby, potřebné ke zvládnutí tvaru. Ukázka říkanek: PL č. Učíme se psát 1. slabší děti jen... a nejslabší jen... PLč. 6 slabší dčti jen a nejslabší jen... PLč. 22 Dokolečka letí včelka, ať je malá nebo velká. Dokolečka, dokolečka... Dokola, dokola... Ff fí vítr fičí, větrník se točí Otáčej se, otáčej se... Točí, točí... Tak to vidš, Anička kreslí bruslí vajíčka Při nácviku kroužení používáme známé Motám, motám klubíčko nebo Zamotej se klubíčko Při nácviku oválu: Naše malá slepička snáší pěkná vajíčka 50

7 Při umístění v liniatuře říkanka pokračuje Napřed si je srovnáme a potom je prodáme Ukázka některých cviků vybraných z metody dobrého startu, kterými nacvičujeme krouživý pohyb nebo motivujeme. Kroužení paží a předloktím Kroužení dlaní Kroužení prstů 1. boční kroužení napnutou paží - velké kolo lokomotivy se točí 2. paže ohnuté v lokti - pohyb lokomotivy 3. čelné kruhy - včtrný mlýn 4. kroužení předloktím - navíjení 5. kroužení předloktími rovnobéžnč uloženými 6. malá křidélka - ruce krouží a dotýkají se ramene 1. podél vodorovné osy, podél svislé osy - mlýnek 2. kroužení dlaní s dotykem, kuličky, válečky 3. kroužení dlaní s napnutou paží - větrník 1. kreslení kruhu ukazováčkem 2. kroužení ukazováčkem kolem sebe Kroužení trupem Závér Rozvoj grafomotoriky v naší dčtské lázeňské léčebně má poněkud jiný charakter, nežli na kmenové škole. I když si stanovím jakýsi individuální plán, spíše hypotézu, jak pomoci dítěti o krůček dopředu, a po určitém čase i zjistím, že hypotéza byla správné stanovena vzhledem k individualitě dítěte, chybí mi delší časový úsek, abych mohla v započaté cestě pokračovat. Na druhé straně je zde zase možnost seznámit se s úrovní práce a metodami používanými v široké škále škol, porovnávat, vybírat. Protože nemůže existovat jednotná metoda pro výuku psaní dětí s DMO, bylo by asi velmi účinným počinem uspořádat sborník metod, postupů, nápadů. K tomu bych i já ráda přispěla svými zkušenostmi. Literatura 1. Bartoi. A.: Neobvyklé psaní. Praha. Jedličkův ústav

8 2. Bendová, M.: Zkuienosli s pomocnou literaturou připsaní v 1. ročníku. Komenský, BeneS, K: Psaní na ivlástní Škole. Praha. SPN Bicek Šemberová: Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na základě nových poznatků Z psychologie. Praha Bogdanowicz. M.: Metoda dobrého startu. Plzeň. KPPP Helus. Z a kol.: Psychologie Školní úspěšnosti tdků. Praha. SPN Hřebejková. J.: Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1. ročníku. Metodický průvodce Hudcová. H.: Psaní děti postiiených dětskou mozkovou obrnou. Otázky defektologie , č Kábele. F. akol.: Somatopedie. Praha. SPN Kábele. F.: Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s DMO. Praha. SPN Lehovský: Pečujeme o nervově nemocné dítě. Praha. Avicenum Unc. V. - Filcík. G.: Učíme se psát(l. 2. 3). Praha. SPN Linhart. J. Turková. M.: Procesy učeni v počátečním čteni a psaní. Praha. SPN Nováková Šimková: Učebné pomôcky v Špeciálnej triede. Komenský Pene. V.: Metodický průvodce k vyučovánipsant ve 2. a 3. roč. ZŠ. Praha. SPN Šemberová. J.: Počáteční psaní v 1. roč. ZŠ. Hradec Králové. KPÚ Turková. M.: Problém odnaučovánl a 4. fáze učeni. Komenský, Tymichová. II: Nauč mě číst a psát. Praha. SPN Do č. 4 přispěli: Doc. PhDr. Iva Švarcové, CSc., Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. dr. Vladimír Spousta, pedagogická fakulta MU, Brno PhDr. Zbyněk Zicha, odb. as., katedra spec. pedagogiky, pedag. fakulta UK, Praha PaeDr. Karel Neubauer, klinický logopéd, OÚNZ, Havlíčkův Brod Mgr. Alena Keblová, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. PhDr. Magda Vágnerová, CSc., katedra pedag. a školní psychologie, pedag. fakulta UK, Praha Jaroslava Svobodová, učitelka, spec. ZŠ při dčtskč lččebnč, Teplice 52

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

Edukace žáků s tělesným postižením

Edukace žáků s tělesným postižením Edukace žáků s tělesným postižením Heterogenní skupina žáků: Zdravotní znevýhodnění Zdravotní postižení Dopad zdravotního znevýhodnění: Fyzická stránka zhoršení QOL porucha fyzických funkcí Psychická stránka

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

Prezentace metodických materiálů a pomůcek

Prezentace metodických materiálů a pomůcek Prezentace metodických materiálů a pomůcek Diagnostika dítěte předškolního věku Publikace je zaměřena na sledování a rozvoj následujících oblastí: motoriky, grafomotoriky, zrakového a sluchového vnímání,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní

Hůlkové písmo. Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Alternativa ve výuce psaní Hůlkové písmo Je určena žákům se středně těžkým, těžkým mentálním postižením Navazuje na První čtení alternativní výuka čtení globální metodou, využívá výhradně

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání.

9. ročník. -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Pracovní činnosti 9. ročník -Uvědomuje si rozdíly, výhody a nevýhody podnikání, zaměstnání.orientuje se v různých druzích podnikání. Průřezová témata, přesahy, souvislosti VÝCHOVA DEMOKRATICKÉHO OBČANA

Více

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře

ŠVP podle RVP ZV Hravá škola č.j.: s 281 / Kře Vzdělávací oblast: ---------------------- Vzdělávací obor: --------------------- Vyučovací předmět: Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika

Více

Český jazyk a literatura v 1. ročníku

Český jazyk a literatura v 1. ročníku Český jazyk a literatura v 1. ročníku Září Pečlivé vyslovování slov, jednotlivých hlásek. Nácvik rozkládání analýzy slov podle sluchu (vyhledávání - první, poslední hlásky slova, vyjmenování všech hlásek

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016

Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Témata diplomových prací Katedra speciální pedagogiky studijní rok 2015/2016 Mgr. Lenka Felcmanová 1. Speciálněpedagogická intervence u jedinců se specifickou poruchou učení 2. Speciálněpedagogická intervence

Více

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.

METODICKÉ LISTY. výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu. reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02. METODICKÉ LISTY výstup projektu Vzdělávací středisko pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v Chebu reg. č. projektu: CZ.1.07/1.3.11/02.0007 Sada metodických listů: KABINET 1. STUPNĚ ZŠ Název metodického

Více

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy

* Obsah vzdělávací oblasti je rozdělen na 1. stupni na čtyři tematické okruhy Výchovy na ZŠP a ZŠS Specializace:Psychopedie * Vytváří základní předpoklady pro socializaci osob s MP v období dospívání a dospělosti. * Jeden z nejdůl. prostředků profesní orientace. * Vytváření schopnosti

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Pátek Od h h

Pátek Od h h Zápis do 1. třídy pro školní rok 2014 2015 na ZŠ a MŠ Jižní Pátek 7.2. 2014 Od 14.00 h 18.00 h Pokud ze závažných důvodů (např. nemoc) k zápisu nemůžete, lze dohodnout individuální zápis - tel. 487 829

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2016/2017 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2016/2017 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Zpívánky Angličtina Muzikoterapie Tvoření Těšíme se na školu Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky

1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA 1. Pojetí speciálně pedagogické diagnostiky Cílem je poznání člověka s postižením. Cílem není léčba, ale výchova a vzdělávání. Diagnostika zkoumá průběh vývoje člověka.

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most

NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ. poruchy učení. PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most NÁPRAVY KOMUNIKAČNÍCH SCHOPNOSTÍ poruchy učení PhDr. Miroslava Sedlárová speciální pedagog ZŠ Zlatnická 186, Most Nabídka pro rodiče Logopedická terapie žák & rodič Včasná péče u dítěte poradenství, intervence

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Žatec, Otakara Březiny 2769, 438 01 Žatec, okres Louny Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Naše mateřská škola zajišťuje veškerou péči dětem ve věku 3-6 let a dětem s odkladem

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení Specifické poruchy učení Definice: - neschopnost naučit se číst, psát a počítat pomocí běžných výukových metod za alespoň průměrné inteligence a přiměřené sociokulturní příležitosti - nevznikají v důsledku

Více

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení.

Budete se podrobněji zabývat zejména novými právními předpisy, které bezprostředně souvisí s provozem škol a školských zařízení. 28. 8. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 19. 9. 2012 08:30-12:00 Mgr. Jarka Grosmanová 1. 10. 2012-1. sezení 9. 10. 2012-2. sezení vždy 09:00-16:00 Mgr. Sylvie Doláková Metodická poradna Budete se

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda)

PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) SEZNAM PŘÍLOH: PŘÍLOHA 1: Diktát zadávaný žákům v pololetí školního roku a záznamový arch pro učitele (analyticko-syntetická metoda) Diktát: na, mé, po, les, pálí, stůl Ola má lopatu. Písemný projev 1.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Obtíže žáků s učením a chováním III.

Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. Obtíže žáků s učením a chováním III. (1) Vybrané skupiny žáků s obtížemi v učení a chování Příčiny školního neprospěchu - snížená úroveň rozumových schopností - nerovnoměrné

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Buchtová Eva, Staňková Barbora

Buchtová Eva, Staňková Barbora Buchtová Eva, Staňková Barbora Pomoz mi, abych to dokázalo samo děti mají rozdílné učební schopnosti a nadání Hlavní myšlenky Marie Montessori děti nemusí k dosažení stejného cíle postupovat stejným tempem

Více

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště

ZŠ a MŠ Vlasatice. Statut školního poradenského pracoviště ZŠ a MŠ Vlasatice Statut školního poradenského pracoviště 1. Úvod MŠMT změnilo v souladu s 4 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb. (školský zákon) Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání s účinností

Více

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. Učební osnovy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Základní škola Louny, Školní 2426 zřizuje v souladu s 47 školského zákona přípravnou třídu pro děti v posledním roce před zahájením

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE

VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE VÝUKOVÉ METODY A FORMY V ZEMĚPISE Vyučování a učení činnost učitele činnost žáka učením si žáci osvojují vědomosti, dovednosti, návyky, ale i postoje a rozvíjí své schopnosti = kompetence veškerý vzdělávací

Více

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

jak leváci skutečně píší?

jak leváci skutečně píší? leváci a leváctví část č. 12 jak leváci skutečně píší? aneb jak se individualizací přístupu odlišuje způsob a výsledek psaní ivo vodička 2013 www.levactvi.cz 1 Jak leváci skutečně píší? název školy: autor:

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI

VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKT ZŠ ZLATÉ HORY UČÍME SE MODERNĚ, UČÍME SE PRO ŽIVOT! CZ.1.07/1.1.26/02.0020 VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ V OBLASTI PROJEKTOVÉ VÝUKY DIDAKTICKÉ ZÁSADY PŘI TVORBĚ PROJEKTOVÝCH ÚKOLŮ Mgr. Michal Sedláček, Ph.D.

Více

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP

Braillovo písmo česká sada a sady cizojazyčné, základní pravidla čtení a zápisu BP DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU Program semináře Dokončení prezentace z Diagnostiky Předškolní vzdělávání dítěte se zrakovým postižením Videomateriál Den v mateřské škole Prezentace a domácí

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

Školní zralost. Vážení rodiče,

Školní zralost. Vážení rodiče, Školní zralost Vážení rodiče, dítě vstupující do prvního ročníku základní školy by mělo být pro školu zralé a připravené, aby bez velkých potíží a trápení zvládlo její nároky a zátěž. Posouzení školní

Více

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí

Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace. Vídeň 116, Velké Meziříčí Mateřská škola Vídeň, příspěvková organizace Vídeň 116, 594 01 Velké Meziříčí Bc. Petra Valíková 2016/2017 Mgr. Zdeňka Požárová Úvod Strategie rozvoje gramotnosti se zabývá vytvářením podmínek pro rozvoj

Více

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání

Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití cvičení pro vnímání vodního prostředí ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 3.

Více

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah

Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Vzdělávací obsah Psaní 1.ročník 2 hodiny týdně Září Říjen Listopad Prosinec Přípravné období uvolňovací a přípravné cviky, prvky písmen Nácvik správného sezení, držení a používání psacího náčiní, uvolňování ruky, provádění

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace

Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Projekty formování pozitivního postoje dětí a dospívajících k četbě v podmínkách rodinné edukace Markéta Švamberk Šauerová PROJEKTY FORMOVÁNÍ POZITIVNÍHO POSTOJE DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH K ČETBĚ V PODMÍNKÁCH

Více

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika

2. ročník. 3. ročník. Český jazyk Anglický jazyk Inf. a kom. technolog.- Informatika Úprava č. 3 4. Učební plán (úpravy modře, změny zvýrazněny žlutě) 4.1 Učební plán pro 1. stupeň 1. stupeň Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. 2. 3. 4. 5. ŠVP RVP Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk

Více

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ

PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍ ŠKOLY SPECIÁLNÍ Hodnocení žáků chápeme jako zpětnou vazbu, kterou žáci, jejich zákonní zástupci, ale i pedagogové získávají informace o tom, jak

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Metody výuky jako podpůrná opatření

Metody výuky jako podpůrná opatření Metody výuky jako podpůrná opatření Mgr. Anna Doubková PaedDr. Karel Tomek Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz; www.kareltomek.cz Mgr. Anna Doubková, PaedDr. Karel Tomek www.annadoubkova.cz;

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY Základní škola a mateřská škola Veleň, Hlavní 46, 20533 Mratín, okres Praha východ, IČO 71004530,telefon/fax 283931292 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PLNÁ POHODY UČEBNÍ OSNOVY VZDĚLÁVACÍ OBLAST: Umění

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

V E R O N I K A H O R Á K O V Á

V E R O N I K A H O R Á K O V Á Edukace jako proces V E R O N I K A H O R Á K O V Á Náplň prezentace Vyučování a učení v tělesné výchově, motorické učení Učení a motorické učení Pedagogické základy motorického učení Obsah učiva a jeho

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Pracovní listy grafomotorické cviky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb.

Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Dodatek k ŠVP v souvislosti se změnami k 1. 9. 2016 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Vyhláška č. 27/2016 Sb. Žák se speciálními vzdělávacími potřebami Žákem se speciálními vzdělávacími

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více