Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou"

Transkript

1 Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Jaroslava Svobodová Úvod První otázka rodičů tčlesnč postiženého dítěte k lékaři zní: "Pane doktore, bude moje dítě chodit?" Nikdo se v počátku nezeptá: "Bude moje dítě mocí samo jíst, obléci se, zapnout knoflík, bude psát?" Poruchy hybnosti, poškození tzv. hrubé motoriky bude snad i v naší zemi v blízké budoucnosti alespoň částečně kompenzováno vhodnými vozíky a jinými, ve světě dávno používanými kompenzačními prostředky Možná se toho dočká již generace našich současných pacientů. Ale jak je to s kompenzací a reedukací poškození jemné motoriky? Jc vůbec možná? Co v této věci může udělat speciální pedagog'' Tyto otázky si pokládám, když přicházejí děti (mnohdy již 8-9 leté) do 1. ročníku ZvŠ v naší léčebně Jemná motorika je pro soběstačný život dospělého člověka asi mnohem důležitější než hybnost.. Ovládání jemné motoriky pomůže najít i optimální zaměstnání třeba pro člověka upoutaného na vozík. Rozvoj jemné motoriky v raném dětství ovlivňuje i rozvoj myšlení. V současné dobé je nezanedbatelná i otázka písemné komunikace, písemného styku imobilního člověka se společností Rozvoj jemné motoriky je v raných fázích vývoje podceňován. Kdy a jak s ním začít? Odpovědět na tyto otázky není lehké Pokusím se proto alespoň popsat svůj styl práce se žáky prvních ročníků ZŠ a ZvŠ v dětské lázeňské léčebně právě při rozvoji grafomotoriky. Východiska a praktická situace Při rozvoji grafomotoriky jde v zásadě o rozvoj jemné motoriky ruky. Tímto se v léčebně zabývá jednak ergoterapie (při nácviku pracovních dovedností a návyků), jednak škola. Ve škole je jemná motorika potřebná při všech činnostech, nejvíce se však používá při psaní a výtvarné výchově. Pokusím-li se porovnat přístup ke grafomotorice v obou předmětech, musím konstatovat, že při psaní se zaměřujeme u dítěte na nácvik stopy naprosto přesného tvaru pohybem vedoucí ruky a 45

2 směřujeme k postupné automatizaci souboru takových přesných pohybů. Výtvarná výchova pracuje s fantazií dítéte, směřuje spíše k rozdílnosti projevů, jako výrazu temperamentu a psychiky žáka. Rozdíly nejen respektuje, ale plně toleruje. Psaní takto tolerantní není, cílem nácviku je přiblížit se co nejvíce normě typizovaného písma. Přes svoji rozdílnost se obě tyto formy grafického projevu dítéte velmi pěkné doplňují, vzájemně se ovlivňují a pomáhají si. Písemný grafický projev je při nácviku obtížný, často bohužel málo zábavný, stává se u děti s dětskou mozkovou obrnou (dále DMO) nepříjemnou povinností, nezřídka povinností obávanou, trestem. Způsobuje postiženým dětem mnoho potíží a dětského trápení. Jak může speciální pedagog pojmout tuto problematiku, aby pro život dítěte s DMO byl vlastní grafický projev obohacením, nikoliv trestem a trápením? Pro dítě obtížně se pohybující se může stát pobyt ve škole podstatnou náplni málo využívaného času, dobou, na kterou se velmi těší, protože zde může realizovat některé své potřeby, které se na počátku školní docházky zákonitě ozývají. (Například potřeby poznávací, potřeba kladné odezvy okolí na vlastní činnost.) Předpoklady a podmínky pro nácvik psacích dovedností Připravenost na výuku psaní záleží na mnoha podmínkách a každé dítě s DMO je v tomto směru zcela jedinečným případem. Záleží samozřejmé na jeho podmínkách vnitřních (druh, stupeň postižení, jemnost a koordinace pohybů, stupeň intelektuálních předpokladů, dále vůle, paměť, soustředěnost, vyzrálost smyslových funkcí, zraková diferenciace, smysl pro rytmus, prostorová orientace, odhad, atd.). Mezi podmínky vnější patří optimální zařazení dítěte do ZŠ, MŠ, ZvŠ, ZvMŠ, PŠ popř. speciálních škol a zařízení, způsob výchovy v rodině a vztah rodiny ke vzdělávání, způsob výchovy a celková atmosféra v internátním zařízení, ÚSP a také to, jak dítě psychicky a fyzicky snáší své zařazení (konkrétně u nás pobyt v lázních). Další výraznou podmínkou a často zcela rozhodující je přístup učitele k výuce. Protože v současné době existuje mizivé množství speciálních zařízení, která by pomohla rodičům postižených předškoláků s rozvojem schopností potřebných pro školní docházku, dochází často k tomu, že se přiměřený věk vhodný pro získání různých vědomostí, dovedností a návyků promešká a dítě pak již nezíská optimální stupeň pohybového a psychického vývoje. Zde je na místě zdůraznit nutnost zřízení sítě speciálně pedagogických center. 46

3 NejproblematičtějŠÍ jc jisté vstup do školy pro děti s v(ce vadami (u nás DMO + mentální retardace). Tato skupina dětí by měla být vyučována samostatně a ne v oddělenich, v místnosti s možností relaxace a hry. Vyučující by měla (měl) být zkjušenou elementaristkou, vyznačující se dobrou náladou, trpělivostí, znalostí dčtské psychiky v celé vývojové škále i znalostí z oboru somatopedie a psychopedie. Nutnou podmínkou zdá se být také dostatečná pedagogická invence a schopnost ubránit se učitelské rigiditě a pocitu, že moje současné používaná metoda je ta jediná možná a pokud s ní neuspěji, může za to neschopnost dítěte. S tím souvisí celkový lidský přístup k problematice. Atmosféra ve třídě totiž záleží zcela na osobnosti učitele Měla by být přátelská, úsměvná, pohodová s prvky hravosti a humoru, celkově vyvolávající u dětí libé pocity. Známe to přece i my (dospělí a zdraví), že v příznivé atmosféře jsme schopni i ochotni podat daleko lepší výkony než v atmosféře stresu a při vědomí vlastní nedostačivosti či očekávám postihů za případné neúmyslné chyby. U malých dětí pomůže hračka, písnička, vyprávění, maňásek, pohlazení spíše než cokoliv jiného. Zvláště zde v léčebně, kde jsou dčti vytrženy z rodinného prostředí. Celkový vhodný přístup lze nazvat laskavou důsledností. Dalším předpokladem je speciálně pedagogický přístup. Tkví v tom, že se musím zcela odpoutat od představy frontální práce s dětmi, a to zvláště u žáků 1. roč. ZvŠ. Pokud chci získat a udržet zájem žáků, musím jim předkládat úkoly pro ně přiměřené, aby dítě mohlo svůj individuální úkol splnit, pocítit radost z úspěchu či dobře vykonané práce. Takový postup jc třeba předem promyslet a odstranit dítěti z cesty problémy a úskalí, které nedokáže ani při největším úsilí samo vyřešit. Stanovit si takový postup, který jej vede k cíli cestou, na které dochází k co nejméně omylům. O mnoho obtížnější je odstraňovat návyky chybné, než vytvářet nové. To platí v míře nejvyšší při rozvoji postižené funkce. Představme si, kolik úsilí musí vynaložit mentálně a tělesně postižený školáček k nácviku tvaru písmene. Při nedůsledném, uspěchaném a netrpělivém vedení se může stát, že si dítě zafixuje tvar písmene téměř shodně, je však psán jiným postupem, takže jej nemůže použít ve vázaném písmu. S takovými nedostatky se setkáváme u značného procenta žáků. Dokonce existují i pedagogové, kteří nechávají pracovat tělesně a mentálně postižené dítě v předtištěných písankách pro základní školu a klasifikují je nedostatečnou za to, že nedokáží napsat velké psací L a nacpat je do předtištěné liniatury. I takové ukázky speciálně pedagogických metod občas vyčteme v lázních ze sešitů kmenových škol. První a základní podmínkou pro zahájení grafomotorické činnosti je správné sezení Je to podmínka neopominutelná a přestože pracuji v rehabilitačním zařízení, jsou s ní velké potíže. Myslím, že je to problém, nad kterým se musíme zamyslit 47

4 společně s rehabilitací a možnými konstruktéry pracovních stolku a židlí. Vždyť děti sedí nesprávně celé hodiny, některé se samy neudrží na židlích a nevhodný vozík jim ztěžuje nebo znemožňuje jakoukoliv práci rukama na pracovní ploše Rehabilitační pracovník by měl zkontrolovat správné sezení každého dítěte ve třídě, stabilitu a optimálnost jeho polohy při školní práci, popř. konkrétně instruovat pedagoga o dalších možnostech.. (Např. o uvedení dítěte do reflexně inhibiční polohy, jak je podrobné popsáno v učebním textu prof. Kábeleho "Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s DMO" v kapitole Zásada reflexnosti.) Navrhovaný metodický postup vychází jednak z tzv "metody dobrého startu" (BON-DEPART, Francie Thea Bugnesová, v Polsku Dr. M. Bogdanowitz z Gdaňska), dále pak z propojení přípravy na psaní s ergoterapií či jinou formou všestrannějšího rozvoje jemné motoriky ruky a z respektování několika důležitých speciálně pedagogických zásad. I Metoda dobrého startu je metodou multisenzoriální s cílem aktivace a funkčního zdokonalení některých mozkových center. Jde vlastně o harmonické propojení motoriky a psychiky (procesů poznávacích se sférou emocionálně - volní), zvláště pak propojení tří složek: akustické (písnička, říkadlo), optické (nákres) a motorické (pohyb). Je to psychomotorická rehabilitace, kdy během hry, písničky, říkadla navozujeme potřebné pohyby ke psaní i s využitím symetrického zatěžování obou horních končetin a obráceně se snažíme např. vystihnout rytmus písně grafickými prvky. Patří sem soubory cviků celého těla, paží, dlaní, pěstí, prstů, uvolňovací cviky, dechová a rytmická cvičení, kolektivní logopedická průprava. II Spolupráce s ergoterapií a její formy rozvoje jemné motoriky. Dítě by mělo mít možnost dotýkat se, přehrabovat, kupit, mačkat, válet, hníst a tak poznávat různé materiály. Zvláště děti s těžším postižením horních končetin tuto možnost nemají, protože se k těmto materiálům nedostanou, nejsou jim předkládány Jedná se např. o písek, hrubé kamínky, hrách, čočku, krupici, korálky a kuličky různé velikosti, knoflíky, míčky. Podle mého názoru přímý styk s rozličným materiálem obohatí smyslovou zkušenost dětí a tyto činnosti i zlepší možnosti jemné motoriky Materiály k přehrabování, kupení umístíme do misek ä vyšších krabic, některými naplníme látkové sáčky a využíváme při rytmických cvičeních, přendávání sáčků z ruky do ruky, přehazování. Dále pro smyslové hry, kdy dítě hmatem zjišťuje obsah sáčku, porovnává velikost atd. bez účasti zraku. Nashromáždíme si také dle možností soubor předmětů na porovnávání dojmu podle dotyku pro hlazení, mačkání, koulení, jako jsou ping-pongové míčky, kuchyňské drátěnky, skelný papír, žínka Arkonel, kousky molitanu apod. Opět možno používat v různých variantách. Tyto činnosti zařazujeme do přípravných fází. 48

5 Při průpravných cvicích a psaní samém se řídím několika zásadami: 1. I když se samozřejmě snažím řídit osnovami pro ten který ročník a v 1. ZvŠ vycházím z velmi pěkných pracovních listů Dr. V. Lince a G. Filcíka Učíme se psát, základem práce musí být možnosti jednotlivých děti, kterým vše ostatní (postupy, metody, cíle) přizpůsobuji. Ne opačně - snažit se přizpůsobit dítě osnovami vybraným cílům a tempu 2. Nepodceňujeme motivaci. Získání dítéte pro spolupráci je základem postupu vpřed. A opět - každé ditě je jiné, na každé působí jiné motivační prostředky. 3. Postupujeme od svislé plochy, je-li to možné i přes šikmou k vodorovné, od velkého formátu k menšímu, od známého k neznámému, od lehčí formy k náročnější. Zase postupujeme u každého dítěte individuálně a vždy až po uspokojivém zvládnutí předcházejícího prvku či celku. Často se pak stává, že každé dítě ve třídě nacvičuje jiný tvar Je potřeba navazovat na věci již známé, ale dítě předem upozornit na to, co už zná, jak a kde známý prvek používat. Respektujeme i fáze pohybového vývoje, zde různé fáze úchopu (od dlaňového, přes prstový, špetkový až ke štipkovému) a tomu přizpůsobujeme používané náčiní a materiál 4. Tvar zaznamenáváme na různé materiály a také různým náčiním (materiálem). Na tabuli křídou, na tabuli štětcem (u dyskinetiků krátkým štětečkem) a vodou, na malou kovovou tabulku na lavici křídou, prstem do krupice (písku, pilin), tyčinkou do vrstvy modelíny, dále na různé formáty papíru pastelem, štětcem, tužkou, pastelkou. Dítě si přeje zanechat svoji stopu a takto to umožníme snad každému. 5. Nezapomínat na příbuznost psaní s kreslením a malováním. Tvaru, který jsme zvládli při přípravě na psaní, využíváme při jednoduché (třeba i schematické) kresbě a malbě a obráceně - žádaný tvar můžeme nacvičovat při kresbě a malbě. Upozorňujeme také, které pohybové činnosti či jevy z okolního světa žádaný tvar připomínají, jakým pohybem jej vystihneme. 6. Průvodcem při všech činnostech budiž nám rytmus. Ať již při grafické činnosti samé či při stavbě hodiny, vyučovacího celku. Nácvik každé nové grafické dovednosti doprovází jednoduché říkadlo, veškerá pohybová a mluvní činnost je rytmizována, jak to vyplývá i z metody dobrého startu... Při motivaci můžeme použít říkadlo delší, rýmované. Při samotném psaní říkadlo funkční, tj. krátké, výstižné, šité na míru možnostem a schopnostem dětí. Nepoužívám stále stejné říkadlo při nácviku určitého tvaru. Některá dokonce vznikají zcela nečekaně na místě při práci. 49

6 Rytmická cvičení se sáčky naplněnými hrachem a korálky patří mezi nejoblíbenější činnosti dětí. Dotýkají se sáčků v rytmu písné či říkadla, dlaněmi nebo prsty, sáčky přehazují, nadhazují apod Zdokonalují tak nejen pohyby prstů, rukou, celkovou motorickou koordinaci, ale zlepšují i analýzu a syntézu řeči. 7. Neustále je třeba respektovat individualitu dítěte nejen v délce trvání nácviku, v motivaci, volbě metod, volbě vhodného říkadla dle úrovně mluvních dovedností, ale i v tom, že pro každé dítě použijeme různé formáty sešitů, linkujeme rozdílnou liniaturu, pomocné linky, používáme rozdílné papíry, zkoumáme možnosti upevnění (pro dyskinetiky a spastiky), zkoumáme možnosti psacího náčiní (nástavce, úprava moduritového držátka, pouhá křída, prst apod.). Ukázka možností pří nácviku tvaru oválu, jako základu pro psaní O, A. Psaní písmen O, A je dle doporučeného tematického plánu zařazeno na únor, ale již od počátku školní docházky dítě nacvičuje pohyby, potřebné ke zvládnutí tvaru. Ukázka říkanek: PL č. Učíme se psát 1. slabší děti jen... a nejslabší jen... PLč. 6 slabší dčti jen a nejslabší jen... PLč. 22 Dokolečka letí včelka, ať je malá nebo velká. Dokolečka, dokolečka... Dokola, dokola... Ff fí vítr fičí, větrník se točí Otáčej se, otáčej se... Točí, točí... Tak to vidš, Anička kreslí bruslí vajíčka Při nácviku kroužení používáme známé Motám, motám klubíčko nebo Zamotej se klubíčko Při nácviku oválu: Naše malá slepička snáší pěkná vajíčka 50

7 Při umístění v liniatuře říkanka pokračuje Napřed si je srovnáme a potom je prodáme Ukázka některých cviků vybraných z metody dobrého startu, kterými nacvičujeme krouživý pohyb nebo motivujeme. Kroužení paží a předloktím Kroužení dlaní Kroužení prstů 1. boční kroužení napnutou paží - velké kolo lokomotivy se točí 2. paže ohnuté v lokti - pohyb lokomotivy 3. čelné kruhy - včtrný mlýn 4. kroužení předloktím - navíjení 5. kroužení předloktími rovnobéžnč uloženými 6. malá křidélka - ruce krouží a dotýkají se ramene 1. podél vodorovné osy, podél svislé osy - mlýnek 2. kroužení dlaní s dotykem, kuličky, válečky 3. kroužení dlaní s napnutou paží - větrník 1. kreslení kruhu ukazováčkem 2. kroužení ukazováčkem kolem sebe Kroužení trupem Závér Rozvoj grafomotoriky v naší dčtské lázeňské léčebně má poněkud jiný charakter, nežli na kmenové škole. I když si stanovím jakýsi individuální plán, spíše hypotézu, jak pomoci dítěti o krůček dopředu, a po určitém čase i zjistím, že hypotéza byla správné stanovena vzhledem k individualitě dítěte, chybí mi delší časový úsek, abych mohla v započaté cestě pokračovat. Na druhé straně je zde zase možnost seznámit se s úrovní práce a metodami používanými v široké škále škol, porovnávat, vybírat. Protože nemůže existovat jednotná metoda pro výuku psaní dětí s DMO, bylo by asi velmi účinným počinem uspořádat sborník metod, postupů, nápadů. K tomu bych i já ráda přispěla svými zkušenostmi. Literatura 1. Bartoi. A.: Neobvyklé psaní. Praha. Jedličkův ústav

8 2. Bendová, M.: Zkuienosli s pomocnou literaturou připsaní v 1. ročníku. Komenský, BeneS, K: Psaní na ivlástní Škole. Praha. SPN Bicek Šemberová: Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na základě nových poznatků Z psychologie. Praha Bogdanowicz. M.: Metoda dobrého startu. Plzeň. KPPP Helus. Z a kol.: Psychologie Školní úspěšnosti tdků. Praha. SPN Hřebejková. J.: Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1. ročníku. Metodický průvodce Hudcová. H.: Psaní děti postiiených dětskou mozkovou obrnou. Otázky defektologie , č Kábele. F. akol.: Somatopedie. Praha. SPN Kábele. F.: Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s DMO. Praha. SPN Lehovský: Pečujeme o nervově nemocné dítě. Praha. Avicenum Unc. V. - Filcík. G.: Učíme se psát(l. 2. 3). Praha. SPN Linhart. J. Turková. M.: Procesy učeni v počátečním čteni a psaní. Praha. SPN Nováková Šimková: Učebné pomôcky v Špeciálnej triede. Komenský Pene. V.: Metodický průvodce k vyučovánipsant ve 2. a 3. roč. ZŠ. Praha. SPN Šemberová. J.: Počáteční psaní v 1. roč. ZŠ. Hradec Králové. KPÚ Turková. M.: Problém odnaučovánl a 4. fáze učeni. Komenský, Tymichová. II: Nauč mě číst a psát. Praha. SPN Do č. 4 přispěli: Doc. PhDr. Iva Švarcové, CSc., Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. dr. Vladimír Spousta, pedagogická fakulta MU, Brno PhDr. Zbyněk Zicha, odb. as., katedra spec. pedagogiky, pedag. fakulta UK, Praha PaeDr. Karel Neubauer, klinický logopéd, OÚNZ, Havlíčkův Brod Mgr. Alena Keblová, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. PhDr. Magda Vágnerová, CSc., katedra pedag. a školní psychologie, pedag. fakulta UK, Praha Jaroslava Svobodová, učitelka, spec. ZŠ při dčtskč lččebnč, Teplice 52

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen)

DYSGRAFIE - porucha psaní. (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) DYSGRAFIE - porucha psaní (postihuje grafickou stránku písemného projevu a osvojování tvarů jednotlivých písmen) Dysgrafie úzce souvisí s dysortografií, velmi často se vyskytují společně. Reedukace je

Více

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8

Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 Ukázka charakteristiky předmětu Český jazyk z pracovní verze ŠVP Základní školy logopedické, Praha 8 ČESKÝ JAZYK Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávání v předmětu Český jazyk směřuje k: vnímání,

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby.

Elementárních klíčových kompetencí mohou žáci dosahovat pouze za přispění a dopomoci druhé osoby. Rozumová výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Rozumová výchova je vyučován v 1. až 10.ročníku ZŠS v časové dotaci 5 hodin týdně. V každém ročníku jsou přidány 2 disponibilní hodiny.

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

Hudební a výtvarná výchova Díl II.

Hudební a výtvarná výchova Díl II. Hudební a výtvarná výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Hudební a výtvarná výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9.

ZÁŘÍ 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. 1. TÝDEN 1. 4. 9. 2. TÝDEN 7. 11. 9. 3. TÝDEN 14. 18. 9. ZÁŘÍ Předčtenářské období: Seznámení s grafickou podobou zápisu vlastního jména. Hry se jmény spolužáků. Představa o zvukové struktuře slova identifikovat

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající

Obecným obsahem poradenských služeb je tedy činnost přispívající A. Koncepce činnosti, aktivity, orientace B.1. Základní charakteristika zařízení Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) zajišťuje spektrum psychologických a speciálně pedagogických služeb, které jsou

Více

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení

REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obecné zásady reedukace specifických poruch učení REEDUKACE SPECIFICKÝCH PORUCH UČENÍ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, organizační a časové vymezení Speciální vzdělávání se poskytuje žákům, u kterých byly speciálně vzdělávací potřeby zjištěny

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení

VYUČOVÁNÍ. Metody, organizační formy, hodnocení VYUČOVÁNÍ Metody, organizační formy, hodnocení Co je vyučování Vyučování je forma cílevědomého a systematického vzdělávání a výchovy dětí, mládeže a dospělých. Tato forma je naplňována vzájemnou součinností

Více

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková

Vzdělávání žáků se zrakovým postižením. Jana Janková Vzdělávání žáků se zrakovým postižením Jana Janková Cíl výchovy a vzdělávání ZP Stejný jako u intaktních žáků tj. získání klíčových kompetencí a nácvik kompenzačních dovedností tak, aby se jedinec se ZP

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM

SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Tento studijní materiál vznikl v rámci projektu Inovace systému odborných praxí a volitelných předmětů na VOŠ Jabok (CZ.2.17/3.1.00/36073) SPECIFICKÉ ZVLÁŠTNOSTI OSOB S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM Proč? Na co

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání

Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Zpracovala: Pokorná Jitka Katedra plaveckých sportů UK FTVS Využití plaveckého dýchání a splývavých poloh ve zdravotním plavání Uveřejněno: BŘEČKOVÁ, G., ČECHOVSKÁ, I., NOVOTNÁ, V. Zdravotní plavání 1.

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 3.3. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZLÍN, MOSTNÍ 2013 Název projektu: Připraveni pro život Registrační číslo: CZ.1.07/1.2.39/02.0015 Tato informační brožurka o činnosti školy a Metodického a konzultačního centra byla zpracována

Více

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství

Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení č.j. 14 712/2009-61 k zabezpečení logopedické péče ve školství Metodické doporučení se týká podmínek organizačního zabezpečení logopedické péče v resortu školství (dále jen logopedická

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště OSTRAVA Inspekční zpráva Speciální školy při Městské nemocnici Ostrava - Fifejdy, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19 Ukrajinská 19/1535, 708 00 Ostrava-Poruba Identifikátor

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička

3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička 3. Učební plán 3.1. Rámcový učební plán ZŠ ŠVP Berlička Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň 1. - 5. ročník 6. - 9. ročník Časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová

Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Š kolní zralost PhDr. Šárka Kratinová Školní zralost je souborný název pro připravenost různých duševních funkcí a dovedností, umožňující dítěti s úspěchem si osvojovat školní vědomosti a dovednosti v

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2015 PROJEKT LOGOPEDICKÉ PREVENCE,,BERUŠKA NÁM NAPOVÍ, JAK SE HLÁSKY VYSLOVÍ Obsah 1. CHARAKTERISTIKA PROJEKTU 2. CÍLE PROJEKTU 3. METODY A

Více

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu:

Název materiálu: Školní zralost Autor materiálu: Mgr. Veronika Plecerová Datum vytvoření: 13. 05. 2013 Zařazení materiálu: Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ. 1. 07/1. 5. 00/34. 0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Speciální základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad, Lázeňská 146 Adresa: Lázeňská 146, 507 81 Lázně Bělohrad

Více

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace

Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Logopedická základní škola, Měcholupy 1, příspěvková organizace Příloha č. 1 ke Školnímu vzdělávacímu programu základního vzdělávání pro žáky s mentálním postižením a poruchami komunikace Měcholupy 1.

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874

Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE

VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE VZDĚLÁVÁNÍ UČENÍ KOMUNIKACE Rytmus, o.s. duben 2012 Doc. PhDr.Marie Černá, CSc ZÁKLADNÍ POJMY VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLANOST VZDĚLÁNÍ VZDĚLAVATENOST EDUKACE VÝCHOVA VÝUKA VYUČOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ = PROCES jehož výsledkem

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková

Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí. Mgr. Olga Košťálková Role ergoterapeuta v oblasti tréninku kognitivních funkcí Mgr. Olga Košťálková Ergoterapie Specializovaný zdravotnický obor, který využívá smysluplné činnosti k dosažení komplexního zdraví. Pomáhá řešit

Více

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků.

1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Školní vzdělávací program Základní škola Ječná 2007 1.1.1 Úplnost a velikost školy Škola je plně organizovaná, tzn., že jsou otevřeny všechny ročníky základní školy a školní docházka trvá 10 roků. Součástí

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika

5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Speciální pedagogika Obecná speciální pedagogika Definice, vymezení oboru Speciální pedagogika je orientována na výchovu a vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti zdravotně a sociálně znevýhodněných

Více

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Hodnocení žáků - ŠVP: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 6. Hodnocení žáků 6.1 Zásady klasifikace a hodnocení hodnocení žáka je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu a je komplexním posouzením prospěchu a chování žáka klasifikace je jednou z forem

Více

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc

Do Přv 1.st. (4. ročník): Pokusy Přv- 1.st. (5.ročník): První pomoc 1.1.1. PRACOVNÍ VYUČOVÁNÍ I. ST. - ve znění dodatku č.33 - platný od 1.9.2011, č.25 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ

Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ Název akce: JAK VYUŽÍVAT KRITICKÉ MYŠLENÍ PŘI PŘÍPRAVĚ LEKCÍ A PRACOVNÍCH LISTŮ (Hradec Králové, SVK, 15.4.2011) PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. I. EVOKACE: V čem vidíte pozitiva a negativa pracovních listů?

Více

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu

INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI. Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu INTEGRATIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI Průvodce audio-vizuální sadou didaktického materiálu MARTIN KALEJA CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Audiovizuální opora je

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Odborný tým pracovníků Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ, o. p. s. se na základě svých odborných

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) Skládání slov, čtení s porozuměním Časový rozsah lekce 2 vyučovací hodiny výuka je rozdělena

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010

1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 1.1.1. TĚLESNÁ VÝCHOVA I. ST. ve znění dodatku č.33 - platný od 1. 9. 2010, č. 22 Etická výchova platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Vyučovací

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 5.9.1 Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vyučovací předmět Pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce, postihuje široké spektrum pracovních činností a technologií, vede

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Převzato z rozhovoru s Mgr. Martinou Simonidesovou ( vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika, zabývá se nápravou grafomotorických

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 10, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA

Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Charakteristika předmětu TĚLESNÁ VÝCHOVA Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět TĚLESNÁ VÝCHOVA je součástí vědního oboru kinantropologie a zabývá se pohybovým učením, vyučováním a výchovou.

Více