Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou"

Transkript

1 Školy pro mládež tčlesnč postiženou, nemocnou a zdravotné oslabenou ROZVOJ GRAFOMOTORIKY U DĚTÍ S DĚTSKOU MOZKOVOU OBRNOU Jaroslava Svobodová Úvod První otázka rodičů tčlesnč postiženého dítěte k lékaři zní: "Pane doktore, bude moje dítě chodit?" Nikdo se v počátku nezeptá: "Bude moje dítě mocí samo jíst, obléci se, zapnout knoflík, bude psát?" Poruchy hybnosti, poškození tzv. hrubé motoriky bude snad i v naší zemi v blízké budoucnosti alespoň částečně kompenzováno vhodnými vozíky a jinými, ve světě dávno používanými kompenzačními prostředky Možná se toho dočká již generace našich současných pacientů. Ale jak je to s kompenzací a reedukací poškození jemné motoriky? Jc vůbec možná? Co v této věci může udělat speciální pedagog'' Tyto otázky si pokládám, když přicházejí děti (mnohdy již 8-9 leté) do 1. ročníku ZvŠ v naší léčebně Jemná motorika je pro soběstačný život dospělého člověka asi mnohem důležitější než hybnost.. Ovládání jemné motoriky pomůže najít i optimální zaměstnání třeba pro člověka upoutaného na vozík. Rozvoj jemné motoriky v raném dětství ovlivňuje i rozvoj myšlení. V současné dobé je nezanedbatelná i otázka písemné komunikace, písemného styku imobilního člověka se společností Rozvoj jemné motoriky je v raných fázích vývoje podceňován. Kdy a jak s ním začít? Odpovědět na tyto otázky není lehké Pokusím se proto alespoň popsat svůj styl práce se žáky prvních ročníků ZŠ a ZvŠ v dětské lázeňské léčebně právě při rozvoji grafomotoriky. Východiska a praktická situace Při rozvoji grafomotoriky jde v zásadě o rozvoj jemné motoriky ruky. Tímto se v léčebně zabývá jednak ergoterapie (při nácviku pracovních dovedností a návyků), jednak škola. Ve škole je jemná motorika potřebná při všech činnostech, nejvíce se však používá při psaní a výtvarné výchově. Pokusím-li se porovnat přístup ke grafomotorice v obou předmětech, musím konstatovat, že při psaní se zaměřujeme u dítěte na nácvik stopy naprosto přesného tvaru pohybem vedoucí ruky a 45

2 směřujeme k postupné automatizaci souboru takových přesných pohybů. Výtvarná výchova pracuje s fantazií dítéte, směřuje spíše k rozdílnosti projevů, jako výrazu temperamentu a psychiky žáka. Rozdíly nejen respektuje, ale plně toleruje. Psaní takto tolerantní není, cílem nácviku je přiblížit se co nejvíce normě typizovaného písma. Přes svoji rozdílnost se obě tyto formy grafického projevu dítéte velmi pěkné doplňují, vzájemně se ovlivňují a pomáhají si. Písemný grafický projev je při nácviku obtížný, často bohužel málo zábavný, stává se u děti s dětskou mozkovou obrnou (dále DMO) nepříjemnou povinností, nezřídka povinností obávanou, trestem. Způsobuje postiženým dětem mnoho potíží a dětského trápení. Jak může speciální pedagog pojmout tuto problematiku, aby pro život dítěte s DMO byl vlastní grafický projev obohacením, nikoliv trestem a trápením? Pro dítě obtížně se pohybující se může stát pobyt ve škole podstatnou náplni málo využívaného času, dobou, na kterou se velmi těší, protože zde může realizovat některé své potřeby, které se na počátku školní docházky zákonitě ozývají. (Například potřeby poznávací, potřeba kladné odezvy okolí na vlastní činnost.) Předpoklady a podmínky pro nácvik psacích dovedností Připravenost na výuku psaní záleží na mnoha podmínkách a každé dítě s DMO je v tomto směru zcela jedinečným případem. Záleží samozřejmé na jeho podmínkách vnitřních (druh, stupeň postižení, jemnost a koordinace pohybů, stupeň intelektuálních předpokladů, dále vůle, paměť, soustředěnost, vyzrálost smyslových funkcí, zraková diferenciace, smysl pro rytmus, prostorová orientace, odhad, atd.). Mezi podmínky vnější patří optimální zařazení dítěte do ZŠ, MŠ, ZvŠ, ZvMŠ, PŠ popř. speciálních škol a zařízení, způsob výchovy v rodině a vztah rodiny ke vzdělávání, způsob výchovy a celková atmosféra v internátním zařízení, ÚSP a také to, jak dítě psychicky a fyzicky snáší své zařazení (konkrétně u nás pobyt v lázních). Další výraznou podmínkou a často zcela rozhodující je přístup učitele k výuce. Protože v současné době existuje mizivé množství speciálních zařízení, která by pomohla rodičům postižených předškoláků s rozvojem schopností potřebných pro školní docházku, dochází často k tomu, že se přiměřený věk vhodný pro získání různých vědomostí, dovedností a návyků promešká a dítě pak již nezíská optimální stupeň pohybového a psychického vývoje. Zde je na místě zdůraznit nutnost zřízení sítě speciálně pedagogických center. 46

3 NejproblematičtějŠÍ jc jisté vstup do školy pro děti s v(ce vadami (u nás DMO + mentální retardace). Tato skupina dětí by měla být vyučována samostatně a ne v oddělenich, v místnosti s možností relaxace a hry. Vyučující by měla (měl) být zkjušenou elementaristkou, vyznačující se dobrou náladou, trpělivostí, znalostí dčtské psychiky v celé vývojové škále i znalostí z oboru somatopedie a psychopedie. Nutnou podmínkou zdá se být také dostatečná pedagogická invence a schopnost ubránit se učitelské rigiditě a pocitu, že moje současné používaná metoda je ta jediná možná a pokud s ní neuspěji, může za to neschopnost dítěte. S tím souvisí celkový lidský přístup k problematice. Atmosféra ve třídě totiž záleží zcela na osobnosti učitele Měla by být přátelská, úsměvná, pohodová s prvky hravosti a humoru, celkově vyvolávající u dětí libé pocity. Známe to přece i my (dospělí a zdraví), že v příznivé atmosféře jsme schopni i ochotni podat daleko lepší výkony než v atmosféře stresu a při vědomí vlastní nedostačivosti či očekávám postihů za případné neúmyslné chyby. U malých dětí pomůže hračka, písnička, vyprávění, maňásek, pohlazení spíše než cokoliv jiného. Zvláště zde v léčebně, kde jsou dčti vytrženy z rodinného prostředí. Celkový vhodný přístup lze nazvat laskavou důsledností. Dalším předpokladem je speciálně pedagogický přístup. Tkví v tom, že se musím zcela odpoutat od představy frontální práce s dětmi, a to zvláště u žáků 1. roč. ZvŠ. Pokud chci získat a udržet zájem žáků, musím jim předkládat úkoly pro ně přiměřené, aby dítě mohlo svůj individuální úkol splnit, pocítit radost z úspěchu či dobře vykonané práce. Takový postup jc třeba předem promyslet a odstranit dítěti z cesty problémy a úskalí, které nedokáže ani při největším úsilí samo vyřešit. Stanovit si takový postup, který jej vede k cíli cestou, na které dochází k co nejméně omylům. O mnoho obtížnější je odstraňovat návyky chybné, než vytvářet nové. To platí v míře nejvyšší při rozvoji postižené funkce. Představme si, kolik úsilí musí vynaložit mentálně a tělesně postižený školáček k nácviku tvaru písmene. Při nedůsledném, uspěchaném a netrpělivém vedení se může stát, že si dítě zafixuje tvar písmene téměř shodně, je však psán jiným postupem, takže jej nemůže použít ve vázaném písmu. S takovými nedostatky se setkáváme u značného procenta žáků. Dokonce existují i pedagogové, kteří nechávají pracovat tělesně a mentálně postižené dítě v předtištěných písankách pro základní školu a klasifikují je nedostatečnou za to, že nedokáží napsat velké psací L a nacpat je do předtištěné liniatury. I takové ukázky speciálně pedagogických metod občas vyčteme v lázních ze sešitů kmenových škol. První a základní podmínkou pro zahájení grafomotorické činnosti je správné sezení Je to podmínka neopominutelná a přestože pracuji v rehabilitačním zařízení, jsou s ní velké potíže. Myslím, že je to problém, nad kterým se musíme zamyslit 47

4 společně s rehabilitací a možnými konstruktéry pracovních stolku a židlí. Vždyť děti sedí nesprávně celé hodiny, některé se samy neudrží na židlích a nevhodný vozík jim ztěžuje nebo znemožňuje jakoukoliv práci rukama na pracovní ploše Rehabilitační pracovník by měl zkontrolovat správné sezení každého dítěte ve třídě, stabilitu a optimálnost jeho polohy při školní práci, popř. konkrétně instruovat pedagoga o dalších možnostech.. (Např. o uvedení dítěte do reflexně inhibiční polohy, jak je podrobné popsáno v učebním textu prof. Kábeleho "Rozvíjení hybnosti a řeči dětí s DMO" v kapitole Zásada reflexnosti.) Navrhovaný metodický postup vychází jednak z tzv "metody dobrého startu" (BON-DEPART, Francie Thea Bugnesová, v Polsku Dr. M. Bogdanowitz z Gdaňska), dále pak z propojení přípravy na psaní s ergoterapií či jinou formou všestrannějšího rozvoje jemné motoriky ruky a z respektování několika důležitých speciálně pedagogických zásad. I Metoda dobrého startu je metodou multisenzoriální s cílem aktivace a funkčního zdokonalení některých mozkových center. Jde vlastně o harmonické propojení motoriky a psychiky (procesů poznávacích se sférou emocionálně - volní), zvláště pak propojení tří složek: akustické (písnička, říkadlo), optické (nákres) a motorické (pohyb). Je to psychomotorická rehabilitace, kdy během hry, písničky, říkadla navozujeme potřebné pohyby ke psaní i s využitím symetrického zatěžování obou horních končetin a obráceně se snažíme např. vystihnout rytmus písně grafickými prvky. Patří sem soubory cviků celého těla, paží, dlaní, pěstí, prstů, uvolňovací cviky, dechová a rytmická cvičení, kolektivní logopedická průprava. II Spolupráce s ergoterapií a její formy rozvoje jemné motoriky. Dítě by mělo mít možnost dotýkat se, přehrabovat, kupit, mačkat, válet, hníst a tak poznávat různé materiály. Zvláště děti s těžším postižením horních končetin tuto možnost nemají, protože se k těmto materiálům nedostanou, nejsou jim předkládány Jedná se např. o písek, hrubé kamínky, hrách, čočku, krupici, korálky a kuličky různé velikosti, knoflíky, míčky. Podle mého názoru přímý styk s rozličným materiálem obohatí smyslovou zkušenost dětí a tyto činnosti i zlepší možnosti jemné motoriky Materiály k přehrabování, kupení umístíme do misek ä vyšších krabic, některými naplníme látkové sáčky a využíváme při rytmických cvičeních, přendávání sáčků z ruky do ruky, přehazování. Dále pro smyslové hry, kdy dítě hmatem zjišťuje obsah sáčku, porovnává velikost atd. bez účasti zraku. Nashromáždíme si také dle možností soubor předmětů na porovnávání dojmu podle dotyku pro hlazení, mačkání, koulení, jako jsou ping-pongové míčky, kuchyňské drátěnky, skelný papír, žínka Arkonel, kousky molitanu apod. Opět možno používat v různých variantách. Tyto činnosti zařazujeme do přípravných fází. 48

5 Při průpravných cvicích a psaní samém se řídím několika zásadami: 1. I když se samozřejmě snažím řídit osnovami pro ten který ročník a v 1. ZvŠ vycházím z velmi pěkných pracovních listů Dr. V. Lince a G. Filcíka Učíme se psát, základem práce musí být možnosti jednotlivých děti, kterým vše ostatní (postupy, metody, cíle) přizpůsobuji. Ne opačně - snažit se přizpůsobit dítě osnovami vybraným cílům a tempu 2. Nepodceňujeme motivaci. Získání dítéte pro spolupráci je základem postupu vpřed. A opět - každé ditě je jiné, na každé působí jiné motivační prostředky. 3. Postupujeme od svislé plochy, je-li to možné i přes šikmou k vodorovné, od velkého formátu k menšímu, od známého k neznámému, od lehčí formy k náročnější. Zase postupujeme u každého dítěte individuálně a vždy až po uspokojivém zvládnutí předcházejícího prvku či celku. Často se pak stává, že každé dítě ve třídě nacvičuje jiný tvar Je potřeba navazovat na věci již známé, ale dítě předem upozornit na to, co už zná, jak a kde známý prvek používat. Respektujeme i fáze pohybového vývoje, zde různé fáze úchopu (od dlaňového, přes prstový, špetkový až ke štipkovému) a tomu přizpůsobujeme používané náčiní a materiál 4. Tvar zaznamenáváme na různé materiály a také různým náčiním (materiálem). Na tabuli křídou, na tabuli štětcem (u dyskinetiků krátkým štětečkem) a vodou, na malou kovovou tabulku na lavici křídou, prstem do krupice (písku, pilin), tyčinkou do vrstvy modelíny, dále na různé formáty papíru pastelem, štětcem, tužkou, pastelkou. Dítě si přeje zanechat svoji stopu a takto to umožníme snad každému. 5. Nezapomínat na příbuznost psaní s kreslením a malováním. Tvaru, který jsme zvládli při přípravě na psaní, využíváme při jednoduché (třeba i schematické) kresbě a malbě a obráceně - žádaný tvar můžeme nacvičovat při kresbě a malbě. Upozorňujeme také, které pohybové činnosti či jevy z okolního světa žádaný tvar připomínají, jakým pohybem jej vystihneme. 6. Průvodcem při všech činnostech budiž nám rytmus. Ať již při grafické činnosti samé či při stavbě hodiny, vyučovacího celku. Nácvik každé nové grafické dovednosti doprovází jednoduché říkadlo, veškerá pohybová a mluvní činnost je rytmizována, jak to vyplývá i z metody dobrého startu... Při motivaci můžeme použít říkadlo delší, rýmované. Při samotném psaní říkadlo funkční, tj. krátké, výstižné, šité na míru možnostem a schopnostem dětí. Nepoužívám stále stejné říkadlo při nácviku určitého tvaru. Některá dokonce vznikají zcela nečekaně na místě při práci. 49

6 Rytmická cvičení se sáčky naplněnými hrachem a korálky patří mezi nejoblíbenější činnosti dětí. Dotýkají se sáčků v rytmu písné či říkadla, dlaněmi nebo prsty, sáčky přehazují, nadhazují apod Zdokonalují tak nejen pohyby prstů, rukou, celkovou motorickou koordinaci, ale zlepšují i analýzu a syntézu řeči. 7. Neustále je třeba respektovat individualitu dítěte nejen v délce trvání nácviku, v motivaci, volbě metod, volbě vhodného říkadla dle úrovně mluvních dovedností, ale i v tom, že pro každé dítě použijeme různé formáty sešitů, linkujeme rozdílnou liniaturu, pomocné linky, používáme rozdílné papíry, zkoumáme možnosti upevnění (pro dyskinetiky a spastiky), zkoumáme možnosti psacího náčiní (nástavce, úprava moduritového držátka, pouhá křída, prst apod.). Ukázka možností pří nácviku tvaru oválu, jako základu pro psaní O, A. Psaní písmen O, A je dle doporučeného tematického plánu zařazeno na únor, ale již od počátku školní docházky dítě nacvičuje pohyby, potřebné ke zvládnutí tvaru. Ukázka říkanek: PL č. Učíme se psát 1. slabší děti jen... a nejslabší jen... PLč. 6 slabší dčti jen a nejslabší jen... PLč. 22 Dokolečka letí včelka, ať je malá nebo velká. Dokolečka, dokolečka... Dokola, dokola... Ff fí vítr fičí, větrník se točí Otáčej se, otáčej se... Točí, točí... Tak to vidš, Anička kreslí bruslí vajíčka Při nácviku kroužení používáme známé Motám, motám klubíčko nebo Zamotej se klubíčko Při nácviku oválu: Naše malá slepička snáší pěkná vajíčka 50

7 Při umístění v liniatuře říkanka pokračuje Napřed si je srovnáme a potom je prodáme Ukázka některých cviků vybraných z metody dobrého startu, kterými nacvičujeme krouživý pohyb nebo motivujeme. Kroužení paží a předloktím Kroužení dlaní Kroužení prstů 1. boční kroužení napnutou paží - velké kolo lokomotivy se točí 2. paže ohnuté v lokti - pohyb lokomotivy 3. čelné kruhy - včtrný mlýn 4. kroužení předloktím - navíjení 5. kroužení předloktími rovnobéžnč uloženými 6. malá křidélka - ruce krouží a dotýkají se ramene 1. podél vodorovné osy, podél svislé osy - mlýnek 2. kroužení dlaní s dotykem, kuličky, válečky 3. kroužení dlaní s napnutou paží - větrník 1. kreslení kruhu ukazováčkem 2. kroužení ukazováčkem kolem sebe Kroužení trupem Závér Rozvoj grafomotoriky v naší dčtské lázeňské léčebně má poněkud jiný charakter, nežli na kmenové škole. I když si stanovím jakýsi individuální plán, spíše hypotézu, jak pomoci dítěti o krůček dopředu, a po určitém čase i zjistím, že hypotéza byla správné stanovena vzhledem k individualitě dítěte, chybí mi delší časový úsek, abych mohla v započaté cestě pokračovat. Na druhé straně je zde zase možnost seznámit se s úrovní práce a metodami používanými v široké škále škol, porovnávat, vybírat. Protože nemůže existovat jednotná metoda pro výuku psaní dětí s DMO, bylo by asi velmi účinným počinem uspořádat sborník metod, postupů, nápadů. K tomu bych i já ráda přispěla svými zkušenostmi. Literatura 1. Bartoi. A.: Neobvyklé psaní. Praha. Jedličkův ústav

8 2. Bendová, M.: Zkuienosli s pomocnou literaturou připsaní v 1. ročníku. Komenský, BeneS, K: Psaní na ivlástní Škole. Praha. SPN Bicek Šemberová: Zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu na základě nových poznatků Z psychologie. Praha Bogdanowicz. M.: Metoda dobrého startu. Plzeň. KPPP Helus. Z a kol.: Psychologie Školní úspěšnosti tdků. Praha. SPN Hřebejková. J.: Čtení, psaní, jazyková a literární výchova v 1. ročníku. Metodický průvodce Hudcová. H.: Psaní děti postiiených dětskou mozkovou obrnou. Otázky defektologie , č Kábele. F. akol.: Somatopedie. Praha. SPN Kábele. F.: Rozvíjení hybnosti a řeči u dětí s DMO. Praha. SPN Lehovský: Pečujeme o nervově nemocné dítě. Praha. Avicenum Unc. V. - Filcík. G.: Učíme se psát(l. 2. 3). Praha. SPN Linhart. J. Turková. M.: Procesy učeni v počátečním čteni a psaní. Praha. SPN Nováková Šimková: Učebné pomôcky v Špeciálnej triede. Komenský Pene. V.: Metodický průvodce k vyučovánipsant ve 2. a 3. roč. ZŠ. Praha. SPN Šemberová. J.: Počáteční psaní v 1. roč. ZŠ. Hradec Králové. KPÚ Turková. M.: Problém odnaučovánl a 4. fáze učeni. Komenský, Tymichová. II: Nauč mě číst a psát. Praha. SPN Do č. 4 přispěli: Doc. PhDr. Iva Švarcové, CSc., Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. dr. Vladimír Spousta, pedagogická fakulta MU, Brno PhDr. Zbyněk Zicha, odb. as., katedra spec. pedagogiky, pedag. fakulta UK, Praha PaeDr. Karel Neubauer, klinický logopéd, OÚNZ, Havlíčkův Brod Mgr. Alena Keblová, Výzkumný ústav pedagogický, Praha 5 - Zličín Doc. PhDr. Magda Vágnerová, CSc., katedra pedag. a školní psychologie, pedag. fakulta UK, Praha Jaroslava Svobodová, učitelka, spec. ZŠ při dčtskč lččebnč, Teplice 52

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA jako účinná pomoc pro děti s Di George syndromem PRAHA 12. 12. 2013 Mgr. Dita Hendrychová Speciální pedagogika obecně orientace na výchovu, vzdělávání, pracovní a společenské možnosti,

Více

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP

OVĚŘENO: Datum: 8.4 2013 třída: 2.KOP VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 9, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 10.3. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ

UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ UČEBNÍ PLÁN PRO OBOR VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ. stupeň Vzdělávací oblast Vzdělávací obor předmět.. 3. 4. 5. 6. předměty DČD* Jazyk a jazyková Čtení Čtení 3 3 3 3 6 0 komunikace Psaní Psaní 3

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče

Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika vyučovacího předmětu Individuální logopedická péče Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Individuální logopedická péče Charakteristika a časové vymezení: Předmět speciálně pedagogické

Více

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Část D. 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Část D Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání VÚP Praha 2005 Část D 8 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci

Více

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15)

První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) První písanka s uvolňovacími cviky, písničkami a říkankami (pracovní list 15) Anotace: Nácvik správného držení tužky, správného sezení, techniky psaní, uvolňovací cviky Dětský diagnostický ústav, středisko

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZV č. 4. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název školního vzdělávacího programu: Škola pro děti - děti pro školu Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní škola Olomouc, Gagarinova 19, příspěvková organizace

Více

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy

Mateřské školy. Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012. Část I. Základní charakteristika mateřské školy Mateřské školy Údaje o mateřské škole za školní rok 2011/2012 Část I. Základní charakteristika mateřské školy a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova 9 b/ Zřizovatel školy: Statutární

Více

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky

Dílčí projekt ŠVP PV. Logo cestičky pro hbité jazýčky Dílčí projekt ŠVP PV Logo cestičky pro hbité jazýčky Obsah: Představení projektu Aktivity projektu Vzdělávací obsah Metodická podpora Zpracovala: Marie Kotková, Ivana Vacková Představení projektu: Projekt

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ

MŠ Na Herzánce 1527, Choceň Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Metodika seznamování se s hrou na sopránovou zobcovou flétnu pro MŠ Věková kategorie: 3 6 let Doba trvání: 1-2 roky Zpracovala: Víchová Šárka Úvod Počátky hry na zobcovou flétnu jsou spojeny s utvářením

Více

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D.

Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. Mgr. Alena Skotáková, Ph. D. POJMY Diagnostika je poznávacím procesem, jehož cílem je co nejdokonalejší poznání daného předmětu či objektu našeho zájmu, a to všech jeho důležitých znaků a charakteristik

Více

Školní zralost dítěte

Školní zralost dítěte Školní zralost dítěte Školní zralost fyzická, duševní a emocionální připravenost dítěte pro vstup do školy a je výsledkem předchozí etapy vývoje dítěte Je předpokladem pro úspěšné osvojování si školních

Více

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5

Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu. Řečová 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2. Komunikace 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Komunikace Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Komunikace je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 5 hodin týdně. Předmět Komunikace

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní

Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Dobře rozvinutá grafomotorika je podmínkou pro psaní Převzato z rozhovoru s Mgr. Martinou Simonidesovou ( vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obor pedagogika, zabývá se nápravou grafomotorických

Více

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte)

Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka. pátek 13. února 2015 14,00 18,00. Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Zápis do 1. třídy ZŠ Slovanka pátek 13. února 2015 14,00 18,00 Individuální termín lze dohodnou tel. 774 3056 75 ( např. při nemoci dítěte) Den otevřených dveří pátek 16.1. 2015 8,00 - prohlídka školy

Více

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov

Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy. Vzorový návrh. Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán pro Mateřské školy Vzorový návrh Fotografie oceněné Férové školy ZŠ a MŠ Svitavy-Lačnov Individuální vzdělávací plán Škola Jméno a příjmení žáka/žákyně Datum narození Třída

Více

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU

KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Mateřské školy Cílová skupina Stručný obsah KRITÉRIA ŠKOLNÍ PŘIPRAVENOSTI PRO VSTUP DO 1. třídy. PREVENCE SVPU. VČASNÁ DIAGNOSTIKA RIZIKOVÝCH DĚTÍ Z HLEDISKA SVPU Pedagogové MŠ, 1. ročník ZŠ Obsahem semináře

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie

Předškolní a mimoškolní pedagogika Odborné předměty Speciální pedagogika - psychopedie VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 7, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.2. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU

Specifické poruchy učení. -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení -definice -příčiny -typy SPU Specifické poruchy učení jsou definovány jako neschopnost naučit se určitým dovednostem (např. čtení, psaní, počítání) pomocí běžných výukových metod

Více

5. A Vzdělávací program přípravné třídy

5. A Vzdělávací program přípravné třídy 5. A Vzdělávací program přípravné třídy Charakteristika Přípravná třída je určena pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí k jejich bezproblémovému začlenění do vzdělávacího procesu od 1. ročníku

Více

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA

Základní škola Josefa Václava Myslbeka a Mateřská škola Ostrov Školní vzdělávací program OBRÁZKOVÁ ABECEDA OBRÁZKOVÁ ABECEDA přípravných tříd ZŠ Tento školní vzdělávací program je součástí Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Každý žák je úspěšný ze dne 1. září 2005, č. j. 464/05 podpis ředitele

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

vzdělávací kurzy pro veřejnost

vzdělávací kurzy pro veřejnost Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a Střední pedagogická škola v Kroměříži, 1. máje 221, 767 59 Kroměříž nabízí ve školním roce 2010/2011 vzdělávací kurzy pro veřejnost Vzdělávací program Rozsah

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková

Metody práce s dětmi předškolního věku. Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková Metody práce s dětmi předškolního věku Mgr. Květa Šejnohová Mgr. Veronika Křížková kdo jsme s kým pracujeme NK Pavlač Práce s dětmi předškolního věku Zdůvodnění práce s předškoláky: neefektivní trávení

Více

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová

SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ. Mgr. Milena Šilhánová SFUMATO SPLÝVAVÉ ČTENÍ Mgr. Milena Šilhánová O ŠKOLE PO ŠKOLE přednášky o výuce v naší škole Sfumato - Splývavé čtení středa 15. 1. 2014, 17:00, učebna 1. roč. ZŠ prezentace metody výuky českého jazyka

Více

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku

Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Výchovně-vzdělávací terapie pro děti se speciálními potřebami v Rumunsku Jeden ze základních principů speciálního vzdělávání je princip zajištění jednoty výuky, výchovy, kompenzace, zotavení a (nebo) převýchovy.

Více

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu)

DYSLEXIE - porucha čtení. (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) DYSLEXIE - porucha čtení (porucha rychlosti, správnosti, plynulosti a intonace čtení a porozumění obsahu čteného textu) Reedukace dyslexie: Příprava na čtení spočívá v rozvoji percepce (zrakové, sluchové),

Více

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ

K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ K INTEGRACI TĚLESNĚ POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ Hana Šmejkalová J a k d á l v i n t e g r a c i K zjištěni stavu výchovně-vzdělávací péče o tělesně postižené děti a mládež v běžných mateřských, základních a středních

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se

Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se 3.3 Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami Za žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsou považováni žáci se zdravotním postižením, žáci se zdravotním znevýhodněním a žáci se sociálním

Více

Před vstupem do školy

Před vstupem do školy Před vstupem do školy Nástup do školy je pro všechny děti velmi významným obdobím. Znamená totiž počátek nové životni fáze - ze světa her vstupují do světa povinností. Pro zvládnutí nových nároků spojených

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Somatopedie a logopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Somatopedie a logopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Společně, ale každý podle svého III ( Metodika grafomotoriky pro práci s dětmi se SVP- č. 5 )

Společně, ale každý podle svého III ( Metodika grafomotoriky pro práci s dětmi se SVP- č. 5 ) Společně, ale každý podle svého III ( Metodika grafomotoriky pro práci s dětmi se SVP- č. 5 ) Mgr. Jindřiška Gaďourková, Jana Nováková, Bc. Střední škola a Základní škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev.

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Psychické procesy VY_32_INOVACE_10_02. Luděk Dobeš dobes@gymjev. Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ELPIS Obsah 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 2. 1. Úplnost a velikost školy 2. 2. Vybavení školy 2. 3. Charakteristika pedagogického sboru 2. 4. Dlouhodobé projekty,

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata:

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Obsahové, časové a organizační vymezení: Předmětem prolínají průřezová témata: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň: Vyučovací předmět pracovní výchova vychází ze vzdělávacího oboru Člověk a svět práce. Vede žáky k získání základních dovedností v různých

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ

VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ A CHOVÁNÍ 1. Speciální výuka 2. Podmínky pro vřazení žáka do speciální třídy 3. Charakteristika speciálních tříd 4. Vymezení pojmů SPUCH, logopedických obtíží

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA

NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA NOVÁ FORMA VZDĚLÁVÁNÍ - PRAKTICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Alena Keblová - Iva Švarcová Úvod Společenské a pracovni uplalnéní absolventů, zejména vlak absolventek zvláštnich a speciálních škol se dostalo s přechodem

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka

Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012. Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Třídní měsíční plán přípravné třídy Měsíc : duben 2012 Téma : Příběhy včelích medvídků, Maxipes Fík, Dášeňka Mláďátka Domácí zvířátka u nás na statku Moje rodina Cíle : - Osvojení poznatků a dovedností

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E. Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 076 45/99-2038 Oblastní pracoviště č. 7 Signatura: bg6cs102 Okresní pracoviště Strakonice INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Identifikátor ředitelství: IZO: Ředitelka školy:

Více

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení

Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení Somatopedická společnost,o.s. občanské sdružení VýroČní zpráva 2009 stránka 1 z 5 Poslání a cíle organizace Somatopedická společnost,o.s. je profesně orientované občanské sdružení, založené v roce 1991,

Více

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce

KOMPENZAČNÍ PROGRAM. Seminární práce KOMPENZAČNÍ PROGRAM Seminární práce Trenérská škola II.ročník Vypracoval: Zbyněk Mařák Specializace : Lední hokej Datum: 16.5.2011 1 OBSAH 1. Lední hokej 2. Kompenzační cvičení 2.1. Kompenzační cvičení:

Více

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin

KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami. Středisko Augustin KDO, CO, PROČ A JAK? Informace pro studenty o podpoře studentů se specifickými potřebami Středisko Augustin STUDENT SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM KDO Lehce zrakově postižený/uživatel zraku Student, jehož zraková

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy:

Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova. Ročník: 5. Očekávané výstupy: Vzdělávací oblast: Člověk a zdraví Vzdělávací obor: Člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 5 Očekávané výstupy: Žák by měl: - zařazovat do pohybového režimu korektivní cvičení v souvislosti

Více

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU

SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU SLUCHOVÁ PERCEPCE, VNÍMÁNÍ A REPRODUKCE RYTMU Sluchové vnímání se vyvíjí již od pátého měsíce nitroděložního života. Po narození reaguje dítě na zvukový podnět nediferencovanou pohybovou reakcí. Později

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ( Verze pro webové stránky. Kompletní ŠVP je k nahlédnutí u ředitelky školy nebo vedoucí MŠ ) MOTÝLÍ KŘÍDLA jeden bez druhého neumíme létat (jeden bez

Více

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat

Co by mělo znát a umět Vaše dítě, než půjde do školy, co je třeba procvičovat ZŠ Vrané nad Vltavou držitelka mezinárodního titulu Ekoškola U Školy 208, Vrané nad Vltavou, 252 46 IČO: 75031710 (Fax): 257 760 341 reditelstvi@zsvrane.cz www.zsvrane.cz CO BY MĚL UMĚT BUDOUCÍ PRVŇÁČEK

Více

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016

Roční plán Mateřské školy Daneta. pro školní rok 2015/2016 Roční plán Mateřské školy Daneta pro školní rok 2015/2016 AKTIVITY V MŠ Nadstandardní aktivity Tvoření Angličtina Cvičení s písničkami Muzikoterapie Kouzelná hlína Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Charakteristika

Více

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA

SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA otázky k SZZ 1) Speciální pedagogika jako vědní obor, vymezení předmětu, vztah speciální pedagogiky k dalším vědním oborům. Vztah k pedagogice, psychologii, medicínským oborům, k sociologii.

Více

Zprávy. Praktické školy

Zprávy. Praktické školy Zprávy Praktické školy Dalšímu vzdělávání zdravotně znevýhodněných žáků s různou mírou mentální retardace slouží systém praktických škol. Tento systém vznikl na základě požadavku pedagogické praxe, která

Více

Individuální vzdělávací plán

Individuální vzdělávací plán I. Vyplní škola: Škola Individuální vzdělávací plán Jméno a příjmení Datum narození Třída Bydliště Školní rok Rozhodnutí o povolení vzdělávání podle IVP ze dne Zdůvodnění (informace o schopnostech, důvody

Více

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135

KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 TLOSKOV KONTAKT: Mgr. ČEJKOVÁ HANA, TELEFON: 317 740 135 1. Kde je služba poskytována, vybavení místnosti, pomůcky Služba je poskytována v 1. patře hlavní budovy - Zámek (přístup výtahem). Učebna má 2

Více

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací

Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Vzdělávání žáků s těžší mentální retardací Historické kořeny vzdělávání dětí s mentální retardací Vzdělávání lidí s mentální retardací má v naších zemích poměrně dlouhou tradici. První ústav pro slabomyslné

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÉ ŠKOLA UHERSKÉ HRADIŠTĚ, PALACKÉHO NÁMĚSTÍ ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část 2. ŠKOLNÍ ŘÁD - pro ZŠ při zdravotnickém zařízení Č.j. ZŠ/291/2010 Skartační znak, spisový znak: 1.2.1.1 S

Více

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY

6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY 6. HODNOCENÍ ŽÁKŮ A AUTOEVALUACE ŠKOLY Pravidla pro hodnocení žáků Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků vychází z posouzení míry dosažení očekávaných výstupů formulovaných v učebních osnovách jednotlivých

Více

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP

Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Vzdělávání a profesní příprava osob se ZP Kojenecký věk - Aktivizace dítěte - Povzbuzování v pohybu - Důraz na samostatnost poznávání (různé druhy terénu) Předškolní období - Poznání většího prostoru (kaluže,

Více

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE

Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace. Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PEDAGOGIKA A PSYCHOLOGIE 1. Definice a předmět psychologie Základní odvětví, speciální a aplikované disciplíny,

Více

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání)

ZRAKOVÁ PERCEPCE. (zrakové vnímání) ZRAKOVÁ PERCEPCE (zrakové vnímání) 1. Vývoj zrakového vnímání a jeho vliv na nácvik čtení a psaní Zrakové vnímání se vyvíjí od narození dítěte. Nejdříve jsou vnímány světlo a tma, později obrysy předmětů.

Více

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků V Karlových Varech 29. srpna 2012 Mgr. Jana Hynková ředitelka školy 1 Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole při zdravotnických zařízeních

Více

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti

Výstupy z RVP Učivo Ročník Průřezová témata Termín Komunikační a slohová výchova 1. plynule čte s porozuměním texty přiměřeného rozsahu a náročnosti Komunikační a slohová výchova plynule čte s porozuměním texty respektuje základní komunikační pravidla v rozhovoru 5. v krátkých mluvených projevech správně dýchá, frázuje a volí vhodné tempo řeči 6. volí

Více

Školní zralost a příprava na školu

Školní zralost a příprava na školu Školní zralost a příprava na školu Jak poznáme, že je dítě dostatečně zralé na vstup do školy, které oblasti je dobré podpořit a kdy zvažovat odklad školní docházky Jak poznáme, že dítě začíná být zralé

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík

Metodické materiály. Motýl. Schválil: Luboš Kracík ěř Metodické materiály Motýl Schválil: Luboš Kracík METODIKA PLAVECKÉHO ZPŮSOBU MOTÝL Výuku motýla zahajujeme nejdříve ve zdokonalovací plavecké výuce po zvládnutí techniky kraulu, znaku a prsou. V případě,

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk

4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk 4.1.2. Vzdělávací oblast : Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Cizí jazyk Charakteristika vyučovacího předmětu Anglický jazyk 1.Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem vzdělávání předmětu

Více

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi

Dedy Ludy dodů. aneb jak se dorozumět s dětmi Dedy Ludy dodů aneb jak se dorozumět s dětmi Název poskytovatele dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Název rozvojového programu: Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním

Více

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE

I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE I. JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace zaujímá stěžejní postavení ve výchovně vzdělávacím procesu. Dobrá úroveň jazykové kultury

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Psychopedie a etopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Psychopedie a etopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena Lejčarová,

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Jak efektivně přednášet v době e-learningu

Jak efektivně přednášet v době e-learningu ČVUT v Praze Fakulta elektrotechnická Jak efektivně přednášet v době e-learningu David Vaněček Masarykův ústav vyšších studií Katedra inženýrské pedagogiky Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu. Oftalmopedie a surdopedie. studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta tělesné výchovy a sportu Oftalmopedie a surdopedie studijní opora pro kombinovanou formu studia (Bc.) Tělesná výchova a sport zdravotně postižených Mgr. et Mgr. Alena

Více

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka

Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Vyučovací předmět: Tělesná výchova Ročník: 1. Průřezová témata Mezipředmětové vztahy. Poznámka Vzdělávací oblast:člověk a zdraví Ročník: 1. - spojuje pravidelnou každodenní pohybovou činnost se zdravím a využívá nabízené možnosti - uplatňuje hlavní zásady hygieny a bezpečnosti při pohybových činnostech

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí.

DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO. Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. DEN VE TŘÍDĚ SLUNÍČKO Uvedené hodiny jsou orientační, řídí se aktuální situací a potřebami dětí. PŘÍCHOD DO TŘÍDY 6.00-8.00 Pozdravím paní učitelku a udělám si společně s maminkou ranní úkol, pak se s

Více

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno

Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Pedagogicko psychologická poradna Středočeského kraje, pracoviště Kladno Vážená paní ředitelko, pane řediteli, PPP SK, pracoviště Kladno bude v letošním školním roce opět pořádat několik cyklů zaměřených

Více

Roční motivační vzdělávací program

Roční motivační vzdělávací program Roční motivační vzdělávací program Programy a jejich hlavní cíle: seznámení s novým prostředím, s dětmi, s pečujícími osobami adaptace dítěte v novém prostředí, získání pocitu důvěry a bezpečí v novém

Více

Cvičení ze společenských věd

Cvičení ze společenských věd Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Cvičení ze společenských

Více

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice

Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice MATEŘSKÁ ŠKOLA 2013/2014 Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Mateřská škola, Základní škola a Dětský domov, Ivančice Adresa: Široká 42. 664 91 Ivančice IČO: 70 840 661 Identifikátor

Více

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009

Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Prvouka úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsah vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět je realizován ve vyučovacím předmětu Prvouka. Předmět Prvouka je vyučován v 1.a 2. ročníku

Více

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE

JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE JAZYKOVÝ LOGO SCREENING A NÁSLEDNÁ JAZYKOVÁ LOGO REEDUKACE Řeč a správné vyjadřování, je vizitkou každého člověka. Každý rok roste počet dětí v mateřských školách, u kterých je přítomná narušená komunikační

Více