HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HUDEBNÍ VÝCHOVA. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu"

Transkript

1 HUDEBNÍ VÝCHOVA A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Hudební výchova je zpracován na základě vzdělávacího oboru Hudební výchova v RVP ZV. Zároveň integruje a průběžně zařazuje vybrané tematické celky průřezových témat Osobnostní a sociální výchovy zaměřených na rozvoj smyslového vnímání a kreativitu, Výchovy v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá, Jsme Evropané) a Multikulturní výchovy (témata zaměřená na poznávání hudební kultury jiných etnik a národů a její pronikání do hudební kultury domácí a ovlivňování hudební produkce). Vzdělávací obsah a hudebně výchovná činnost na 1. stupni jsou zaměřeny na vytváření základních pěveckých návyků, instrumentálních dovedností, práci s hudebním materiálem, rytmickou a pohybovou výchovu, z období hudebních her se tak přechází k hudebním dílnám zahrnujícím využití získaných dovedností žáku při elementárních doprovodech a improvizacích. Zároveň žáci získávají elementární receptivní zkušenosti při zařazovaném poslechu hudebních skladeb. Na druhém stupni jsou dále rozvíjeny získané dovednosti ať již v hudební recepci, tak produkci. Žáci s pomocí učitele v hudebních dílnách vytvářejí nové hudební doprovody k písním, popřípadě realizují jednoduché vokálně instrumentální skladby či improvizace společně s hudebně pohybovým doprovodem. Vokální činnosti zahrnují jak jednohlas, tak vícehlasé písně (především kánony, popřípadě tercsextové dvojhlasy). Při zařazování poslechových skladeb se žákům otevírá možnost vytváření vlastní kritických soudů prostřednictvím řízené diskuse či referátu. Z hlediska obsahového lze charakterizovat celý druhý stupeň jako období vhledů do hudby, ať již klasické, tak moderní populární. Časové a organizační vymezení Předmět se vyučuje ve všech ročnících prvního i druhého stupně s časovou dotací 1 hodina týdně. Výuka se koná ve specializované učebně vybavené hudebními nástroji (klavír, keyboard, kytara, nástroje Orffova instrumentáře) a audiovizuální technikou. Souběžně s výukou v učebně jsou do výuky zařazovány hudební pořady případně návštěvy hudebních představení a hudebních expozic. V případě spojené výuky tříd na 2. stupni (8. a 9. třída) se vzdělávací obsah periodicky střídá ve dvouletém cyklu (první cyklus začíná obsahem 8. ročníku a následuje obsah 9. ročníku, druhý cyklus začíná obsahem 9. ročníku a končí obsahem 8. ročníku). Výchovné a vzdělávací strategie: zařazujeme do výuky skupinové práce a práce ve dvojicích při přípravě a realizaci hudebního objektu (KK komunikativní, KK pracovní); provádíme rozbory hudebních skladeb, prostřednictvím nichž poznáváme význam a obsah hudebního díla (KK komunikativní, k učení, k řešení problémů); zařazujeme do výuky diskuse o poslouchaných skladbách a oblíbených interpretech, výklady, návštěvy muzeí, prezentace a referáty žáků a tím dáváme žákům možnost vyjadřovat vlastní soudy a preference (KK komunikativní, KK občanské, sociální a personální); realizujeme projekty vycházející z lidových i místních tradic a zvyků (KK občanské, KK pracovní).

2 B/ Vzdělávací obsah Vyučovací předmět: Hudební výchova ročník: 1. uplatňuje základní pěvecké návyky (správné dýchání a držení těla, zřetelná výslovnost); udrží se v jednohlasu; rozlišuje krátké a dlouhé tóny; vytleská rytmus podle vzoru; používá hru na tělo a dětské hudební nástroje k rytmickým cvičením a hudebnímu doprovodu; pochoduje na 2 doby, pohybem rozliší těžkou a lehkou dobu; ve znějící hudbě pozná klavír, kytaru, flétnu, dřívka, triangl, hůlky, bubínek; rozliší tempo pomalé a rychlé, melodii stoupavou a klesavou; stručně vysvětlí rozdíl mezi notou a tónem; pozná vybrané zvuky a jednoduché skladby (hudba pochodová, taneční, ukolébavka); pozná hlas mužský, ženský, dětský; Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování

3 ročník: 2. zpívá rytmicky přesně ve svém hlasovém rozsahu (c1 d1 až a1 h1); realizuje říkadla v intonačním modelu a rytmicky je doprovodí; zazpívá s ostatními (ve skupině, popř. sólo) vybrané písně; vytleská rytmus podle říkadel a písní, improvizuje (hudební hry na otázku odpověď); doprovodí s pomocí učitele jednoduché písně (prodleva); vysvětlí pojmy notová osnova, noty, houslový klíč; rozlišuje noty, pomlky, takty (takt 2/4 a 3/4); pochoduje na dvě doby, pohybem zvýrazní třídobé metrum, pohybuje se podle daného rytmu, při tanci tleská a do pochodu bubnuje; rozpozná kvality tónů (silný, slabý, vyšší, nižší), vztahy mezi tóny (dvojzvuk x samostatný tón); rozliší tempo pomalé a rychlé, melodii stoupavou a klesavou, zeslabování a zesilování; pozná vybrané hudební nástroje, vybrané skladby. Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

4 ročník: 3. zpívá čistě a rytmicky přesně v jednohlasu, udrží se v jednoduchém dvojhlasu rytmickém popřípadě melodickém (hlasová hygiena, dynamicky odlišný zpěv, rozšiřování hlasového rozsahu c1 c2, dvojhlas prodleva, kánon); rytmizuje a melodizuje jednoduché texty (intonace modelů , apod.), využívá dostupné hudební nástroje k doprovodné hře (hra na Orffovy nástroje, hra na tělo, rytmizace, hudební hry a hudební improvizace (otázka odpověď, a-b-a); pohybem vyjádří metrum, tempo, dynamiku, směr melodie (taktování, pohybový doprovod znějící hudby - 2/4, 3/4 takt, poskočný a přísunný krok); pohybem doprovodí jednoduchou píseň či skladbu; rozliší dur a moll melodii, pozná akord; rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v hudbě (pohyb melodie, rytmus); rozpozná některé hudební nástroje, odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální (hudební druhy opera, balet, lidský hlas sólo x sbor, hudební nástroj, hudební, perioda, malá písňová forma). Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Evropa a svět nás zajímají lidová slovesnost, zvyky a tradice národů Evropy taneční písně evropských národů poznávání tradic, hudebních projevů jiných národů a etnik

5 ročník: 4. zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlasu případně jednoduchém dvojhlasu (prodleva, kánon melodicky i rytmicky, písně v dur i moll ve 2/4, ¾, 4/4, 6/8 taktu, grafický záznam vokální hudby); znázorní pohyb melodie (rukou, linkou); rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, využívá dostupné hudební nástroje k doprovodné hře (synkopovaný a tečkovaný rytmus ve 2/4 a ¾ taktu, doprovod s pomocí učitele T-D, prodleva, grafický záznam melodie); pohybem vyjádří metrum, tempo, dynamiku, směr melodie (taktování, pohybový doprovod znějící hudby 3/4 a 4/4 takt, valčík, menuet, pantomima a pohybová improvizace); rozliší jednotlivé kvality tónů a určí je při sluchové analýze (dur a moll trojzvuk, kvality tónů a jejich identifikace (výška, délka, síla barva); rozpozná ve znějící hudbě vybrané hudební nástroje, popíše rozdíl mezi lidovou a umělou hudbou (písňová forma, rondo, opera, hudební nástroje v lidové hudbě). Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

6 ročník: 5. při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti; realizuje (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň (dvojhlas a vícehlas kánon a lidový dvojhlas dur i moll, intonace a sluchová analýza trojzvuku dur a moll, intonace dur a moll řady, terciové chody, hymna ČR); zapíše jednoduché rytmické schéma podle zadání (2/4, ¾, 4/4 takt); využívá dostupné hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní; vytvoří jednoduchou předehru, mezihru či dohru a s pomocí učitele provádí elementární hudební improvizaci (tvorba hudebního doprovodu, s pomocí učitele T S D, prodleva, ostinato); reaguje pohybem na znějící hudbu vyjádří metrum, tempo, dynamiku, směr melodie (hry a taneční kroky takt 3/4 a 4/4, střídavé metrum, menuet); pohybem doprovodí jednoduchou píseň či skladbu; rozpozná v proudu znějící hudby hudební formu jednoduché písně či skladby a některé z užitých hudebních výrazových prostředků (barva, kontrast, harmonie T, D), upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny (malá a velká písňová forma, koncert, nástroje v lidové hudbě). Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

7 ročník: 6. zpívá intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase, popř. v dvojhlase (terciové řady dur moll, intonace dur a moll trojzvuků, dvojhlas lidový i umělý); slovně charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou; orientuje se v jednoduchém notovém zápisu; dodržuje správné pěvecké návyky, hlasovou hygienu; pohybem vyjádří pochodový, polkový a valčíkový rytmus; taktuje dvoučtvrťový a tříčtvrťový takt; pohybem vyjádří dynamiku a tempo (pantomima, vlastní improvizace, hra na dirigenta a orchestr, vánoční koledy dramatické ztvárnění); rytmicky doprovodí jednoduchou píseň na Orffovy nástroje; vytvoří s pomocí učitele vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry, popř. rytmickou partituru; rozpozná dur a moll akordy a vybrané intervaly (sluchová analýza dur a moll trojzvuk, intervaly čisté a v3 a m3); sluchem rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a pojmenuje je (rozdělení do nástrojových skupin); rozliší skladbu vokální a instrumentální; rozpozná vybrané skladby (píseň lidová, umělá, vokální a instrumentální skladba, melodram, muzikál, opereta, opera, G. F Händel, symfonie, koncert, W. A. Mozart, J. Haydn, L. van Beethoven, B. Smetana, A. Dvořák). Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

8 ročník: 7. zpívá vybrané písně různých národů a etnik, postihne typické hudební rysy daných písní (putování za lidovou písní písně u nás a v okolním světě dvojhlas lidový i umělý, trojhlasý kánon, práce s notovým zápisem); charakterizuje rozdíl mezi stupnicí a tóninou; popíše hlasové ústrojí (hlas a hlasové ústrojí, mutace, rozšiřování hlasového rozsahu); orientuje se v jednoduchém notovém zápisu; dodržuje správné pěvecké návyky, hlasovou hygienu; rozpozná některé z tanců různých stylových období, navrhne vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě, případně předvede jednoduchou pohybovou vazbu; taktuje 2/4, ¾, 3/8 takt popř. písně ve střídavém metru; vytvoří s pomocí učitele vlastní rytmické motivy, předehry, mezihry a dohry, rytmickou partituru, provádí jednoduché hudební improvizace; reprodukuje různé motivy, témata či části skladeb, zvolí jednoduchý doprovod; analyzuje a intonuje dur a moll akordy, pozná vybrané intervaly (terciové řady dur moll, intonace trojzvuků případně čtyřzvuků); rozliší zvuk vybraných hudebních nástrojů a tyto nástroje pojmenuje; rozpozná vybrané skladby, hudební formy a druhy vybraných skladeb (fuga, sonáta a sonátová forma, muzikál, balet, kantáta a oratorium, J.S.Bach, L. van Beethoven, J.Haydn, S.Prokofjev, G.F.Haendel). MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA Multikulturalita multikulturalita jako prostředek vzájemného obohacování; Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

9 ročník: 8. ocení kvalitní vokální projev druhého; realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností písně a skladby různých stylů a žánrů; orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku; zařadí slyšenou hudbu do stylového období a porovnává ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami (vývoj evropské hudby hudba v jednotlivých epochách, zvukomalba v hudbě, citace, příznačný motiv, hudba artificiální a nonartificiální, spirituály, blues, černošská subkultura, jazz a swing, rock and roll a rocková hudba, hudba jako součást jiných druhů umění). Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v mezilidských vztazích VÝCHOVA V EVROPSKÝCH A GLOBÁLNÍCH SOUVISLOSTECH Jsme Evropané kořeny a zdroje evropské civilizace - hudba ve starém Řecku jako součást antické kultury (drama, Olympijské hry a hudba, význam hudby pro středověkou hudební teorii ) Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium Vyučovací předmět: Hudební výchova ročník: 9. Žák využívá své individuální hudební schopnosti a dovednosti při hudebních aktivitách; orientuje se v proudu znějící hudby, vnímá užité hudebně výrazové Kreativita cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), tvořivost v

10 ročník: 9. prostředky a charakteristické sémantické prvky, chápe jejich význam v hudbě a na základě toho přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku (hudební výrazové prostředky, zvukomalba v hudbě, citace); zařadí slyšenou hudbu do stylového období a porovná ji z hlediska její slohové a stylové příslušnosti s dalšími skladbami (hudba v jednotlivých epochách v Čechách a na Moravě, zvuk dobových nástrojů, lidovka, trampská píseň, swing, rock and roll a rocková hudba disko a pop, elektronická hudba, rap a hiphop, hudba jako součást jiných druhů umění). mezilidských vztazích Rozvoj schopností poznávání cvičení smyslového vnímání, pozornosti a soustředění; cvičení dovedností zapamatování, řešení problémů; dovednosti pro učení a studium

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Trutnov Uměním k radosti Základní umělecká škola Trutnov Krakonošovo nám. 73, Trutnov, 541 01 1.9.2014-2. vydání Obsah 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Praha 6, Nad Alejí 28/1879 Čím více byly děti obdařeny nadáním, tím více jsou povinny tohoto nadání využít. Wolfgang Amadeus Mozart Obsah Obsah...1 1.

Více

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času

Mimořádné události způsobené přírod- 25 využívání volného času Přírodověda 4. ročník 1 6 vytvoří svůj denní Denní režim Stravovací režim OSV - osobnostní rozvoj 4 7 stravovací a pitný režim Aktivní pohyb Vv - můj den 6 8 vytvoří seznam potravin a Otužování 7 nápojů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Nejdek ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Nejdek 1 Obsah 1 Identifikační údaje...3 2 Charakteristika školy...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie, současnost...4 2.3 Charakteristika pedagogického

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více