6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.6. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň"

Transkript

1 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. Stupeň Vzdělávací obor Hudební výchova náleží v etapě základního vzdělávání do oblasti Umění a kultura. Na 1. stupni základního v zdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního umění. S nimi se žáci učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými hudebními uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat, rozpoznávat a interpretovat. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Dává žákům příležitost, aby projevovali a uspokojovali svou přirozenou potřebu setkávání s hudbou. Hudební činnosti rozvíjejí ve svém komplexu celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji jeho hudebnosti-jeho hudebních schopností, jež se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi-sluchovými, rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně tvořivými a poslechovými. Prostřednictvím těchto činností žák může uplatnit svůj individuální hlasový potenciál při sólovém, skupinovém či sborovém zpěvu, své individuální instrumentální dovednosti při souborové hře a doprovodu zpěvného projevu, své pohybové dovednosti při tanci a pohybovém doprovodu hudby a je u dána příležitost!interpretovat hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. Obsahem Vokálních činností je práce s hlasem, při níž dochází ke kultivaci pěveckého i mluveného projevu v souvislosti s uplatňováním a posilováním správných pěveckých návyků. Obsahem Instrumentálních činností je hra na jednoduché hudební nástroje a jejich využití při hudební reprodukci i produkci. Obsahem Hudebně pohybových činností je ztvárňování hudby a reagování na ni pomocí pohybu, tance a gest. Obsahem Poslechových činností je aktivní vnímání znějící hudby, při níž žák poznává hudbu ve všech jejích žánrových, stylových i funkčních podobách, učí se hudbu analyzovat a interpretovat. Hudba je osvojována při vyučování, návštěvou výchovných koncertů, na besedách o hudbě i samostatně v mimoškolních hudebních aktivitách. Žáci se o hudbě a svých zážitcích z ní učí hovořit. Hudebně výchovná praxe na 1. stupni je obdobím hudebních her (1.-3.ročník) a obdobím manipulace s hudebním materiálem (4.-5. ročník). Vzdělávání v HV směřuje k ztvárnění a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k : pochopení hudebního umění a k užívání jazyka hudebního umění jako svébytného prostředku komunikace učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy tolerantnímu přístupu k různorodým hodnotám současnosti a minulosti i kulturním projevům a potřebám různorodých skupin, národů a národností uvědomování se sebe samého jako svobodného jedince, k obohacování emocionálního života

2 učivo Očekávané výstupy-1. období Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně V jednohlase v durových popřípadě v molových tóninách s využitím správných pěveckých návyků (správně vyslovuje, používá pěvecké dýchání, dbá na hlasovou hygienu) Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby Provádí elementární hudební improvizace Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické tempové, dynamické zřetelné harmonické změny Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří pohybové improvizace dle svých schopností a dovedností 1. ročník Správně dýchá, zřetelně vyslovuje, uvolněně zpívá, poznává jednoduché lidové písně, ukolébavky, fanfáru Rytmizuje jednoduché slovní spojení, říkadla Hudební hry: na ozvěnu, otázka-odpověď Rozlišuje zvuk, tón, hlas mluvený, hlas zpívaný-mužský, ženský, dětský Rozpoznává některé hudební nástroje (klavír, housle, kytara, flétna) Seznamuje se s hymnou ČR Poslouchá hudební pohádky Seznamuje se s pojmy notová osnova, houslový klíč, noty Seznamuje se s technikou hry na jednoduché rytmické nástroje Používá jednoduché hudební nástroje ve skupinové souhře Zdokonaluje se ve správném držení těla

3 Dodržuje pravidla jednoduché taneční hry Osvojuje si chůzi, pochod Spojuje rytmizovanou řeč s pohybem Spojuje zpěv s pohybem Spojuje instrumentální činnost s pohybem Hodnotí svůj výkon i výkon ostatních Je schopen přednést hudební výkon ve skupině a samostatně Prokáže schopnost poslechové orientace 2. ročník Žák hospodárně dýchá, zřetelně vyslovuje, uvolněně zpívá, dodržuje rytmus Zpívá písně lidové a umělé Seznamuje se s umělými a lidovými písněmi Poznává další hudební nástroje (trubka, klarinet, buben) Poslouchá skladby dle výběru učitele přiměřeně k věku dětí Žák poznává vzestupnou a sestupnou melodii Upevňuje si pojmy, notová osnova, houslový klíč, noty Určí hodnotu not (nota celá, půlová, čtvrťová) Rozlišuje tempo (pomalé, rychlé) Žák doprovází píseň jednoduchým doprovodem na rytmické nástroje Procvičuje již osvojené pohybové činnosti Poznává druhy tempa a tempové změny-reaguje na ně pohybem 3. ročník

4 Žák pokračuje v osvojených činnostech z předešlých ročníků (dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv) Dodržuje pěvecký postoj Osvojuje si pěvecké dělení slov Žák poznává hudbu zábavnou, slavnostní Poslouchá skladby B. Smetany, A. Dvořáka, L. Janáčka Zdokonaluje se v poznávání hudebních nástrojů (klarinet, lesní roh, fagot, příčná a zobcová flétna) Žák se seznamuje s názvy not (c1-h1) Napíše notu osminovou, pomlky Taktuje dvoudobý takt Žák se zdokonaluje v doprovodu na rytmické nástroje Žák se orientuje ve dvoudobém taktu Vyjadřuje hudební nálady Chůze dvoudobá Očekávané výstupy-2. období Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti Orientuje se v zápise jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností ji realizuje Využívá jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní Provádí elementární hudební improvizace Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na nerytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, vytváří pohybové improvizace dle svých schopností a dovedností 4. ročník Žák pokračuje v osvojování činností z předešlých ročníků (dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv)

5 Prodlužuje výdech Váže tóny Seznamuje s průpravou dvojhlasu-jednoduchý kánon Žák se seznamuje s písněmi lyrickými a žertovnými Poznává hudbu k tanci-dříve a dnes Poslouchá skladby W. A. Mozarta Zdokonaluje se v poznávání hudebních nástrojů (pikola, hoboj, fagot, saxofon, činely, tuba, akordeon) Žák se seznamuje s názvy :taktová čára, repetice (rozlišuje opakování), nota osminová s tečkou, čtvrťová s tečkou Poznává stupnici durovou Rozlišuje výrazové prostředky p-mf-f Taktuje třídobý takt Žák se zdokonaluje v doprovodu na rytmické nástroje Poznává doprovod na jednoduché melodické nástroje Žák se zdokonaluje ve dvoudobém a třídobém taktu+pohybový doprovod Osvojuje si valčíkový, polkový, mazurkový krok Osvojuje si kroky se zhoupnutím Poznává jednoduchý tanec 5.ročník Žák pokračuje v osvojování činností z předešlých ročníků (dýchání, výslovnost, uvolněný zpěv) Střídavý dech Pokouší se o dvojhlas v lidové písni Žák hudbu polyfonní a homofonní Poslouchá a rozlišuje hudbu chrámu, na zámku, v koncertní síni

6 Poslouchá skladby J. S. Bacha, V. Nováka Zdokonaluje se v poznávání hudebních nástrojů (varhany, harfa) Vysvětlí, co je lidová kapela, symfonický orchestr, dirigent, sbormistr, kapelník Orchestr-sólo Žák se orientuje v čtyřdobém taktu (taktu celém) Vysvětlí, co je předehra, mezihra, dohra Seznamuje se s názvy: Celý tón, půltón Skupiny not osminových, nota šestnáctinová Poznává stupnici mollovou ( Seznamuje se s hudební formou malou a-b Poznává výrazové prostředky, zesilování-zeslabování, zrychlování-zpomalování Orientuje se v zápise jednoduché písně, skladby v notovém záznamu Žák se zdokonaluje v doprovodu na rytmické a melodické nástroje Seznamuje se s doprovodem na jednoduché hudební nástroje Žák se orientuje ve čtyřdobém taktu+pohybový doprovod Ztvárňuje hudbu pohybem-osvojuje si taneční kroky Je schopen pohybové improvizaci Je schopen předvést hry se zpěvem ve skupině nebo samostatně KOMENTÁŘ: Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova je utvořen tak, že očekávané výstupy jsou z RVP ZV na 1. stupni distribuovány a rozpracovány do období, učivo je pak v návaznosti na tyto výstupy členěno do jednotlivých ročníků.

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. ROČNÍK Žák: Osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá ve sboru, ve skupině, sólo (dobrovolně), texty písní zná

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ Doplněk ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel...

Více

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE

UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE UČEBNÍ OSNOVY ZŠ a MŠ CHRAŠTICE Hudební výchova, Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Učíme žáky pochopit umění jako specifický způsob poznání a užívat jazyk umění jako svébytný prostředek

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j.:2012/41 Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Motto naší školy: TVOŘÍM, TEDY JSEM OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. POPIS ŠKOLY... 5 2.1 Historie...

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace

Školní vzdělávací program ZUŠ. Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice. Setkávání, sdílení, inspirace Školní vzdělávací program ZUŠ Základní umělecká škola Přelouč, okres Pardubice Setkávání, sdílení, inspirace Platnost od 1. 9. 2015 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Hv - 1 HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika předmětu Vyučovací předmět má dotaci 2 hodiny týdně. Výuka probíhá výhradně ve třídě částečně přizpůsobené předmětu, při plném počtu žáků (tj. cca 30 34 studentů). Třída

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

Hudební výchova - RvHv 1. ročník

Hudební výchova - RvHv 1. ročník Hudební výchova - RvHv 1. ročník Období Ročníkový výstup Učivo 1. Zpěv a intonace Mezipředmětové vztahy, průřezová témata Pomůcky, literatura Ovládá pěvecký postoj a posez, snaží se o správné dýchání a

Více

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KUTNÁ HORA 2 Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 3 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy

Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy PŘEDMĚT: HUDEBNÍ VÝCHOVA ROČNÍK: PRIMA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Žák: zatancuje a zadiriguje dle svých schopností píseň ve dvoučtvrtečním a tříčtvrtečním taktu správně

Více