CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková"

Transkript

1 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková Vzdělávací obor Hudební výchova zastupuje, spolu s Výtvarnou výchovou a Dramatickou výchovou, vzdělávací oblast Umění a kultura. Vzdělání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, v němž dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu. Součástí tohoto procesu je hledání a nalézání vazeb mezi druhy umění na základě společných témat. V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování. Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky umění. Učí se s nimi tvořivě pracovat a využívat je pro sebevyjádření. Poznávají zákonitosti tvorby, seznamují se s vybranými uměleckými díly, učí se je vzhledem ke svým zkušenostem chápat a výpovědi sdělované uměleckým dílem rozpoznávat a interpretovat. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění a hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Hudební činnosti rozvíjejí celkovou osobnost žáka, vedou k rozvoji hudebnosti. Prostřednictvím těchto činností může žák uplatnit svůj individuální hlasový potenciál, instrumentální a pohybové dovednosti a v neposlední řadě je mu dána příležitost interpretovat hudbu podle svého individuálního zájmu a zaměření. HV se vyučuje na 1. stupni ve všech ročnících s časovou dotací 1 hodina týdně. Její výuka probíhá v učebnách, kde je umístěn klavír a k dispozici jsou jednoduché hudební nástroje a audiovizuální technika. Výuky se účastní celá třída. V Hv jsou začleněna průřezová témata Multikulturní výchova, Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Mediální výchova. V rámci tohoto předmětu žáci plní tyto klíčové kompetence: Kompetence k učení: žák vyhledává a třídí informace na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení a v praktickém životě. Operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na společenské a kulturní jevy. Samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti. Kompetence k řešení problémů: žák vyhledává informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému. Ověřuje prakticky správnost řešení problému a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů. Kompetence komunikativní: formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, výstižně, souvisle a kultivovaně

2 CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA Mgr. Horňáková v písemném i ústním projevu. Naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje. Rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění. Kompetence sociální a personální: žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce. Podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá. Přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti jiných lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají. Vytváří si pozitivní představu o sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný rozvoj, ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty. Kompetence pracovní: žák respektuje, chrání a ocení naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění. Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky. Výchovně vzdělávací strategie: 1,2,3,4,5,8,9,10,16,17,18

3 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. Mgr. Horňáková Seznámí se se základy pěveckých dovedností. Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu) Dynamicky odlišený zpěv Hlasová hygiena Rozšíření hlasového rozsahu dle možností žáků 1. ročníku Vokální improvizace - ozvěna Opakuje jednoduchý rytmizovaný text, pokouší se o improvizaci v rámci nejjednodušších hudebních forem. Seznámí se s jednoduchými rytmickými hudebními nástroji. Rozpozná znějící hudbu. Seznamuje se s hudbou vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. Hudební hry (deklamace říkadel, hra na rytmickou ozvěnu) Hra na tělo (tleskání) Rozdělení skupin hudebních nástrojů (rytmické x melodické) Hra nejjednodušších rytmických doprovodů na Orffovy nástroje Hudba vokální, instrumentální, vokálně instrumentální, lidský hlas a hudební nástroj Zvuk x tón OSV Kreativita; např. rytmický doprovod říkadla. MKV - Kulturní diference; Např. poslech lidových písní různých etnik Pokouší se reflektovat s pomocí učitele svůj zážitek z hudebního díla. Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková?) Hudební styly a žánry pochodová píseň, ukolébavka MKV Etnický původ, např. poslech etnohudby. MV Vnímání autora mediálních sdělení;např. návštěva koncertu.

4 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 1. Mgr. Horňáková Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. Pohybový vyjádření hudby a reakce na změny v proudu hudby - pantomima Hra na tělo (tleskání) Pohybová improvizace Taneční hry se zpěvem OSV, rozvoj a schopností poznávání; OSV poznávání lidí OSV mezilidské vztahy např. žáci předvedou vlastní taneční kreaci. Seznámí se s jednoduchým zápisem skladby. Záznam vokální hudby zachycení melodie písně pomocí jednoduchého grafického vyjádření (např. linky) Nota jako grafický znak pro tón Učí se rozlišovat a rozpoznávat jednotlivé kvality tónů, výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. Seznámení s výrazovými prostředky v hudbě (rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie vzestupná, sestupná vedená krokem) Kvality tónů délka, síla, výška, barva Učí se zvládat základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zákl. emoce a rozpoznávat je v chování druhých. Psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) - pantomima OSV - Sebepoznání a sebepojetí, např. pantomima.

5 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. Mgr. Horňáková Pokouší se opakovat intonačně čistě 1 tón nebo krátký rytmicko-melodický celek. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty na jednom tónu, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem. Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odlišený zpěv), hlasová hygiena Rozšíření hlasového rozsahu dle možností žáků 2. ročníku Intonace a vokální improvizace otázka a odpověď Hudební hry (rytmizace říkadel, hra na rytmickomelodickou ozvěnu) Hra na tělo (tleskání a pleskání) OSV Kreativita; např. rytmicky ztvární tleskáním nebo hrou na tělo jednoduché otázky a odpovědi. Učí se používat jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. Rozpozná charakteristické zástupce jednotlivých nástrojových skupin. Učí se odlišit hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z hudebního díla. Hra nejjednodušších melodických doprovodů na Orffovy nástroje Rozdělení hudebních nástrojů bicí, smyčcové, dechové Hudební styly a žánry taneční hudba Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková?) MKV kulturní diference např. nástroje jiných národů MV Vnímání autora mediálních sdělení; např. zhlédnutí filmu.

6 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. Mgr. Horňáková Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem se pokouší vyjádřit metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. Učí se orientovat v jednoduchém zápisu skladby. Pohybový doprovod znějící hudby - taneční dvoudobý Taktování dvoudobého taktu Hra na tělo tleskání, pleskání Notový zápis jako opora při realizaci písně (notová osnova, houslový klíč, takt, repetice, dynamika (f,mf,p), kvality tónů délka not a pomlk, výška tónů) MKV Etnický původ, např. se naučí tanec ve dvoudobém taktu. OSV, rozvoj schopností poznávání; např. pohybem vzhůru a dolů vyjádří melodii stoupající a klesající, dupnutím vyjádří těžkou dobu. Pokouší se rozpoznávat výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. Výrazové prostředky v hudbě (rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie - melodie vzestupná a sestupná vedená skokem) Zvládá základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat základní emoce a rozpoznávat je v chování druhých. Psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) OSV - Sebepoznání a sebepojetí, např. ztvární rozhovor dvou žáků s využitím intonace a dynamiky.

7 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. Mgr. Horňáková Pokouší se na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně zpívat v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty, improvizuje v rámci nejjednodušších hudebních forem. Využívá jednoduché hudební nástroje k doprovodné hře. Rozpozná v proudu znějící hudby některé hudební nástroje. Pěvecké dovednosti (dýchání, výslovnost, nasazení a tvorba tónu) Dynamicky odlišený zpěv crescendo, decrescendo) Hlasová hygiena Rozšíření hlasového rozsahu dle možností žáků 3. ročníku Hudební hry (zhudebňování říkadel, otázka a odpověď) Hra na tělo (luskání) Realizace písní v 2/4, 3/4, 4/4 taktu Hra nejjednodušších rytmickomelodických doprovodů na Orffovy nástroje Rozdělení skupin hudebních nástrojů (rozdělení dechových, strunných a bicích nástrojů)

8 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. Mgr. Horňáková Odliší hudbu vokální, instrumentální a vokálně instrumentální. Reflektuje s pomocí učitele svůj zážitek z hudebního díla. Reaguje pohybem na znějící hudbu, pohybem vyjadřuje metrum, tempo, dynamiku, směr melodie. Hudební styly a žánry - taneční třídobý takt Seznámení s hudebními skladately (Smetana, Janáček, Dvořák, Martinů) Interpretace hudby - slovní vyjádření (jaká je to hudba a proč je taková?) Pohybový doprovod znějící hudby - taneční třídobý Taktování (třídobého taktu) Jednoduché lidové tance Orientace v prostoru utváření pohybové paměti, reprodukce pohybů prováděných při tanci či pohybových hrách MKV Etnický původ např. vybere pro spolužáky hudební ukázku ze světové hudby. MKV Kulturní diference; např. vytvoří nástěnku oblíbených světových interpretů MV Vnímání autora mediálních sdělení; např. napíše krátké pojednání na návštěvu výchovného koncertu. OSV Kreativita např. pantomimicky vyjádří pocit z hudby. Orientuje se v jednoduchém zápisu skladby. Záznam vokální a instrumentální hudby- Zápis rytmu jednoduché písně Notový zápis jako opora při realizaci písně délka not a pomlk, výška not Rozlišuje jednotlivé kvality tónů, rozpozná výrazné tempové a dynamické změny v proudu znějící hudby. Výrazové prostředky v hudbě (rytmus, melodie, harmonie dur x moll, barva, kontrast a gradace)

9 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 3. Mgr. Horňáková Fixuje základy správného tvoření dechu, hlasu, artikulace a správného držení těla; dokáže hlasem a pohybem vyjadřovat zákl. emoce a rozpoznávat je v chování druhých. Psychosomatické dovednosti (práce s dechem, správné tvoření hlasu, držení těla, verbální a neverbální komunikace) OSV Sebepoznání a sebepojetí, např. řečí těla vyjadřuje své postoje a nálady.

10 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. Mgr. Horňáková Pokouší se zpívat na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. Orientuje se v zápisu jednoduché písně či skladby a podle svých individuálních schopností a dovedností se ji pokouší realizovat zpěvem, hrou, tancem. Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché hudební nástroje a seznamuje se se složitějšími hudebními nástroji k doprovodné hře. Seznámí se s hudební formou jednoduché písně či skladby. Rozšiřování hlasového rozsahu dle možností žáků 4. ročníku Intonace a vokální improvizace diatonické postupy v durových a mollových tóninách (V., III. a I. stupeň) Dvojhlas a vícehlas - prodleva, kánon Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výraznými sémantickým nábojem rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamickém harmonické změny v hudebním proudu Vztahy mezi tóny souzvuk, akord Hra na hudební nástroje reprodukce motivů, témat, jednoduchých skladbiček pomocí jednoduchých nástrojů Orffova instrumentáře Hudební formy malá písňová forma Hudební skladatelé Beethoven, Haydn MKV Lidské vztahy; např. pěvecká soutěž. OSV sebepoznání a sebepojetí; např. vlastní rytmický doprovod nástroji Orffova instrumentáře. VMEGS Evropa a svět nás zajímá; např. zhlédnutí a komentář evropského filmu filmová hudba.

11 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 4. Mgr. Horňáková V rámci svých individuálních dispozic se pokouší o elementární hudební improvizace. Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků. Vytváří pohybové improvizace na základě individuálních schopností a dovedností Rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace (akcentace těžké doby v rytmickém doprovodu, ostinato, prodleva, jednodílná písňová forma) Pohybový doprovod znějící hudby, jednoduché lidové tance, prostorová orientace Pohybové vyjádření hudby s využitím tanečních kroků Pohybový doprovod znějící hudby ve 4/4 taktu Taktování ve čtyřdobém taktu Pohybové vyjádření hudby a reakce v proudu znějící hudby (tance přírodních národů, atmosféra hud. díla) MKV Kulturní diference; např. filmové ukázky tanců různých národů. OSV Kreativita; např. provedení vlastní taneční kreace.

12 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. Mgr. Horňáková Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase v durových i mollových tóninách a při zpěvu využívá získané pěvecké dovednosti. Realizuje podle svých individuálních schopností a dovedností (zpěvem, hrou, tancem, doprovodnou hrou) jednoduchou melodii či píseň zapsanou pomocí not) Využívá na základě svých hudebních schopností a dovedností jednoduché popř. složitější hudební nástroje k doprovodné hře i k reprodukci jednoduchých motivů skladeb a písní. Rozpozná hudební formu jednoduché písně či skladby. Vytváří v rámci svých individuálních dispozic jednoduché předehry, mezihry a dohry a provádí elementární hudební improvizace. Rozšiřování hlasového rozsahu dle možností žáků 5. ročníku Intonace a vokální improvizace volné nástupy VIII. a spodního V. stupně Dvojhlas a vícehlas - lidový dvojhlas Hudební výrazové prostředky a hudební prvky s výraznými sémantickým nábojem rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace, pohyb melodie (melodie vzestupná a sestupná), zvukomalba, metrické, rytmické, dynamickém harmonické změny v hudebním proudu Hra na hudební nástroje reprodukce jednoduchých skladbiček pomocí Orffových nástrojů, zobcových fléten, keyboardů..) Záznam instrumentální melodie čtení a zápis rytmického schématu jednoduchého motivku či tématu instr. skladby Hudební formy malá písňová forma, velká písňová forma, variace, rondo, Hudební skladatelé Bach, Mozart Orchestr a divadlo Tvorba předeher, meziher a doher s využitím tónového materiálu písně Hudební improvizace - jednodílná písňová forma OSV Rozvoj schopností a poznání; např. vytvoří přehled dynamických a tempových značek. OSV -sebepoznání a sebepojetí; např. výroba netradičního hudebního nástroje.

13 UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 5. Mgr. Horňáková Ztvárňuje hudbu pohybem s využitím tanečních kroků, na základě individuálních schopností a dovedností vytváří pohybové improvizace Pohybový doprovod znějící hudby třídobý a čtyřdobý rytmus Orientace v prostoru utváření pohybové paměti Pohybová improvizace s využitím tanečních kroků MKV Kulturní diferencenapř. nácvik předtančení OSV Kreativita; např. provedení vlastní pohybové kreace. Rozpozná v proudu znějící hudby některé z užitých hudebních výrazových prostředků, upozorní na metrorytmické, tempové, dynamické i zřetelné harmonické změny Pohybové vyjádření hudby a reakce v proudu znějící hudby (barevný kontrast, nálada díla, návaznost na výtvarné umění, filmová a scénická hudba) VMEGS - Evropa a svět nás zajímá; např. zhlédnutí a komentář filmu s taneční tematikou.

Umění a kultura. Hudební výchova

Umění a kultura. Hudební výchova 5.23. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Umění a kultura Motto: Hudba je jedinou návykovou drogou člověka, u které není potřeba hledat lék proti závislosti. Charakteristika vyučovacího

Více

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu

UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Blok předmětů: HUDEBNÍ VÝCHOVA. Název předmětu: Charakteristika vyučovacího předmětu Blok předmětů: UMĚNÍ A KULTURA ( HUDEBNÍ VÝCHOVA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA) Název předmětu: HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru:

Vzdělávací oblast: Umění a kultura. Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací oblast: Umění a kultura Charakteristika vzdělávacího oboru: Vzdělávací obor se vyučuje v 1. 9. ročníku. V 1. období (1. 3. ročník) a ve 2. období (4. 5. ročník) se vyučuje v samostatných předmětech

Více

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠMŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.7.2 Hudební výchova A) Charakteristika výuky: Hudební výchova se vyučuje ve všech ročnících v časové dotaci 1 hodinu týdně. Jejím cílem je rozvoj hudebnosti, hudebních schopností a dovedností žáků a

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ

HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ 315 Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: UMĚNÍ A KULTURA HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. stupeň ZŠ CHARAKTERISTIKA PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení Ročník 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Dotace 1 1 1 1 1 1 1

Více

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu

Hudební výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor: Hudební výchova Obsahové, časové a organizační vymezení Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu 1.-5. ročník 1 hodina týdně Vzdělávací obor Hudební výchova obsahuje různé

Více

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby.

Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především zpěvem a poslechem hudby. Vyučovací předmět: HUDEBNÍ VÝCHOVA A. Charakteristika vyučovacího předmětu. a) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Cílem hudební výchovy je rozvíjet u dětí kladný vztah k hudbě, a to především

Více

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň

5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň 5.7.1. Hudební výchova pro 2. stupeň Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání

Více

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku

Hudební výchova. Výchovné a vzdělávací strategie předmětu v 6. 9. ročníku 805 Předmět je zařazen do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Vzdělávání v tomto oboru směřuje prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových, poslechových a dalších činností k rozvoji

Více

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet

programem lze na výuku některých předmětů vytvářet skupiny žáků ze stejných nebo různých ročníků nebo spojovat třídy. Odst. 4 Počet skupin a počet e Požadavky této vzdělávací oblasti se realizují ve dvou samostatných vyučovacích předmětech: hudební výchova a výtvarná výchova. Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA odráží nezastupitelnou součást lidské

Více

16. Hudební výchova 195

16. Hudební výchova 195 16. Hudební výchova 195 Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Hudební výchova Vyučovací předmět: Hudební výchova 1. NÁZEV VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: HUDEBNÍ VÝCHOVA 2. CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO

Více

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí:

Hudební výchova. Charakteristika předmětu. Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí: Vzdělávací obor : Hudební výchova Hudební výchova Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Předmět hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a je realizován

Více

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV

Zařazená průřezová témata: OSV, MuV, MedV, VDO, VMEGS, EV ČESKÝ JAZYK (5. ročník Český jazyk a informatika) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu: Předmět vychází ze vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace oboru Český jazyk a literatura. Předmět

Více

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod

Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vzdělávací oblast UMĚNÍ A KULTURA Týdenní počet hodin 18 hod z toho 1.stupeň 10 hod 2. stupeň 8 hod Vyučovací předměty Hudební výchova Výtvarná výchova Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávání v dané

Více

5.19. Hudební výchova

5.19. Hudební výchova 5.19. Hudební výchova Charakteristika vyučovacího předmětu- 2. stupeň 1.) VZDĚLÁVACÍ OBSAH PŘEDMĚTU : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím vokálních

Více

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova

Umění a kultura. Předmět: Hudební výchova Umění a kultura Předmět: Hudební výchova Charakteristika vyučovací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než racionální světa a odráží součást lidské existence. Vzdělávání v této

Více

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Dodatek k ŠVP Tvořivá škola v galerii Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Září 2013 Dodatek k ŠVP ZV Tvořivá škola v galerii 2 Název vzdělávacího programu: Tvořivá škola v galerii Školní

Více

Výuka cizího jazyka a hudební výchova

Výuka cizího jazyka a hudební výchova Technická univerzita v Liberci FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra: primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro ZŠ Studijní obor: Učitelství pro 1. stupeň ZŠ Výuka cizího jazyka a hudební výchova Foreign

Více

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň

HUDEBNÍ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 2.stupeň Vzdělávání v oboru hudební výchova směřuje k : - vnímání hudby jako důležité součásti života jedince a celé společnosti prostřednictvím různých

Více

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová

CHARAKTERISTIKA. VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍ OBLAST VYUČOVACÍ PŘEDMĚT ZODPOVÍDÁ JAZYK A JAZYKOVÁ KOMUNIKACE ČESKÝ JAZYK Mgr. Klára Kruntová Vzdělávací obor Český jazyk je realizací vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková výchova.

Více

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň

5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň 5.1.2. Anglický jazyk pro 2. stupeň Charakteristika: Citace z RVP: Přispívá k chápání a objevování zkušeností, které přesahují oblast zkušeností zprostředkovaných mateřským jazykem. Poskytují živý jazykový

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 4

Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Dodatek k ŠVP ZV č. 4 Název vzdělávacího programu: Škola mnoha moţností Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Předkladatel: Základní škola Proseč, okres Chrudim IČO: 75018772 Adresa školy:

Více

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti

Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova. Charakteristika vyučovacího předmětu. Cílové zaměření vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět : Umění a kultura Výtvarná výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT ZÁKLADNÍ ŠKOLA DOBŘÍŠ, LIDICKÁ 384, 263 01 DOBŘÍŠ tel.: 318521171, 602116411, spec.dobris@tiscali.cz, www.zsdobris-lidicka.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vypracovaný podle RVP ZV ŠKOLA PRO ŽIVOT Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Pracovní verze verze 06062015 Horská škola 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Údaje o škole... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo.

Český jazyk 3.tř. Přesahy, vazby, mezipředmětové vztahy. Průřezová témata. Klíčové kompetence. Dílčí klíčové Učivo. Jazyková výchova Český jazyk Český jazyk 3.tř. jazyková výchova učení komunikace -orientuje se v textu -vyhledává informace -chápe četbu jako zdroj poznávání -čte a rozumí různým druhům textu -recituje

Více

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M

Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M Š K O L N Í V Z D Ě L Á V A C Í P R O G R A M PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola Krnov, Janáčkovo náměstí 17 rozšířená výuka matematiky a přírodovědných předmětů Verze 1 pro matematické třídy z 1.

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Učíme se pro život K oord inátor: Mgr. Šárk a Šeďová Ř ed itelk a školy: Mgr. Ha na Vid ličk ov á 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 2. 1. Zaměření školy Motto našeho školního vzdělávacího programu zní: Vzděláním a výchovou ke svobodě a odpovědnosti. Uvědomujeme si, že generace současných

Více