ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41"

Transkript

1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, BRNO, VRANOVSKÁ 41

2 Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost... 4 Charakteristika pedagogického sboru... 5 Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce... 5 Vybavení školy a její podmínky... 5 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 6 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE... 7 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU... 9 Přípravné studium I. stupně a hudební nauka... 9 Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na EKN (elektronické klávesové nástroje) Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na cimbál Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na kontrabas Studijní zaměření Hra na basovou kytaru Studijní zaměření Hra na kytaru Studijní zaměření Sólový zpěv Studijní zaměření Hra na zobcovou flétnu Studijní zaměření Hra na příčnou flétnu Studijní zaměření Hra na klarinet Studijní zaměření Hra na trubku Studijní zaměření Hra na saxofon Nástrojové praktikum VZDĚLÁVACÍ OBSAH VÝTVARNÉHO OBORU VZDĚLÁVACÍ OBSAH TANEČNÍHO OBORU

3 ZABEZPEČENÍ VÝUKY ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH HODNOCENÍ ŽÁKŮ A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY Zásady a způsob hodnocení žáků Oblasti vlastního hodnocení školy

4 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program Základní umělecké školy, Brno, Vranovská 41 Předkladatel: Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 Adresa školy: Vranovská 41, Brno IČO: Ředitel školy: Mgr. Milan Kalousek Telefon: Zřizovatel: Jihomoravský kraj Brno, Žerotínovo náměstí 3/5, PSČ Telefon: Platnost dokumentu od:

5 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY Počet oborů, velikost Obory: hudební, taneční, výtvarný Povolená kapacita školy je 500 žáků. Současná naplněnost cca 90 %. Historie a současnost Charakteristika školy Základní umělecká škola, Brno, Vranovská 41 je školou s dlouhou tradicí sahající až do 20 let minulého století. Byla založena v roce 1924 z podnětu pěveckého spolku Dalibor, který v dané lokalitě / Husovice / působil přibližně od roku Název Dalibor, který škola převzala od pěveckého spolku, nesla až do roku Počátky školy byly velmi skromné, škola čítala jen pár desítek žáků a byla do značné míry ekonomicky závislá jednak na školném od žáků a jednak na sponzorských darech místních podnikatelů a drobných živnostníků. Zpočátku se vyučovalo hře na klavír, na housle a zpěvu, později se výuka rozšířila o hru na dechové nástroje. Nová etapa rozvoje nastala po roce 1951, kdy škola přešla pod státní správu. Spolu s ostatními školami podobného zaměření / většina z nich byla založena právě v této době /, dostala společný organizační statut, název základní hudební škola a také první poválečné vyučovací osnovy. Pozdější název, lidová škola umění /1961/, reflektoval integraci dalších uměleckých oborů do systému uměleckého vzdělávání / obor taneční, výtvarný a literárně dramatický/. Výsledkem této integrace byl vznik dvou až čtyřoborových škol podle místních podmínek a možností té které školy. Za těchto okolností získala škola na Vranovské nejprve dvou a později / 1996 / 3 oborový statut, který má dosud. Dominantní postavení má i nadále hudební obor následovaný oborem tanečním a výtvarným. 4

6 Charakteristika pedagogického sboru Pedagogický sbor je stabilní a vyvážený co do věkové struktury. Tvoří jej převážně ženy. V kolektivu panují dobré mezilidské vztahy a to jak mezi vrstevníky tak i mezi mladšími a staršími členy pedagogického sboru, což má příznivý dopad na celkovou atmosféru ve škole. Drtivá většina členů pedagogického sboru má požadovanou kvalifikaci. Rok od roku se zvyšuje počet vysokoškolsky graduovaných pedagogů, nechybí zájem o postgraduální a další formy vzdělávání ze strany stávajících pedagogů. Dlouhodobé projekty, regionální a mezinárodní spolupráce K dlouhodobým projektům patří spolupráce školy s folklorním souborem Javorníček. Vybavení školy a její podmínky Pro výuku využívá škola budovu na Vranovské 41. Jedná se o starší objekt, který svým uspořádáním splňuje podmínky pro individuální výuku hudebního oboru. Škola disponuje menším sálem, který slouží pro výuku tanečního a hudebního oboru. Sál je využíván rovněž pro žákovské koncerty a příležitostně také pro konání okresních kol soutěže MŠMT v oboru hra na lidové nástroje. Výuka výtvarného oboru se realizuje na odloučených pracovištích. Ideálním řešením by bylo spojení všech oborů pod jednou střechou, což považujeme za jeden z nejdůležitějších úkolů pro budoucí rozvoj školy. Škola je vybavena početnou sbírkou nástrojů, které jsou bezplatně zapůjčovány žákům. Technické zázemí školy odpovídá jejím potřebám a je průběžně modernizováno / počítače, interaktivní tabule, keramická pec, grafický lis apod./ 5

7 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE Škola nepreferuje žádné specifické zaměření, tj. snaží se poskytovat v rámci svých možností, daných jejím postavením a velikostí, co nejširší a nejvyváženější vzdělávací nabídku, i když nelze přehlédnout, že některé aktivity dané místními podmínkami / strukturou pedagogického sboru / jsou specifické a škola v nich dosahuje zajímavých výsledků / hra na cimbál, akcent na lidovou kulturu/. Ve své vizi se snažíme navázat na tradici školy, která již od počátku své existence razila heslo vychovati národu eticky a esteticky cítící jedince. Naší vizí je také utvářet a rozvíjet takovou kulturu, v níž bude možné vést otevřený dialog se všemi účastníky vzdělávání s cílem vytvořit podmínky pro uspokojování potřeb a oprávněných zájmů všech zainteresovaných skupin tj. žáků, rodičů, širší veřejnosti (ČŠI, zřizovatel), učitelů a vedení školy. 6

8 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE Strategie pro kompetenci k umělecké komunikaci volíme individuální přístup k jednotlivým žákům, který odpovídá jejich věku, schopnostem a potřebám při výuce uplatňujeme obecné didaktické zásady zejména zásadu přiměřenosti, názornosti, soustavnosti, emocionálnosti apod. komunikujeme se žákem a formou dialogu si ověřujeme pochopení probírané látky vedeme žáky k samostatnosti zadáváním jednoduchých úkolů na konkrétních příkladech vedeme žáky k postupnému vnímání struktury uměleckého díla Strategie pro kompetenci osobnostně sociální získání pravidelných pracovních návyků vhodnou motivací se snažíme získat žáka k pravidelné přípravě na výuku umožňujeme rodičům účast ve výuce průběžně informujeme rodiče o pokroku, které dítě dosáhlo i o tom, co a jak je třeba zlepšit promyšlenou stavbou hodiny a názornými ukázkami vedeme žáka k efektivnímu zvládání zadaných úkolů umožňujeme žákům uplatnit nabyté znalosti a dovednosti v praxi /vystoupení žáků na interních i externích akcích školy / vedeme žáky ke spolupráci a odpovědnosti za společné dílo / souborová a komorní hra / v komunikaci využíváme dovedností získaných na ZŠ klademe důraz na pravidelné hodnocení žáků během vyučovacího procesu /tzv. formativní hodnocení / a dáváme jim prostor pro vlastní sebehodnocení usilujeme o vytváření bezpečného prostředí pro bezproblémový psychický, sociální a emocionální rozvoj žáků 7

9 Strategie pro kompetenci kulturní formou sebevzdělávání si osvojujeme širší kulturní rozhled a snažíme se k tomu vést i své žáky /upozornění na významné kulturní události, orientace v moderních uměleckých směrech / poskytujeme žákům možnost zapojit se do různých forem školních aktivit, které jim umožní rozšířit si kulturní obzor jak v rámci studovaného oboru / žákovské večery, oborové večery, veřejná vystoupení, apod./ tak i mimo něj / mezioborová spolupráce / 8

10 VZDĚLÁVACÍ OBSAH HUDEBNÍHO OBORU Přípravné studium I. stupně a hudební nauka Přípravná hudební výchova - rozlišuje vysoké a hluboké tóny - reaguje na tempové a dynamické změny písně nebo skladby - je schopen vnímat náladu skladby - reaguje na hudbu pohybem - rytmizuje slova, slovní spojení a říkadla - zpívá ve skupině i sólově - při zpěvu dbá na správné držení těla, správné dýchání, tvorbu tónu a artikulaci - hraje na jednoduché nástroje (Orff) - orientuje se v pojmech: zvuk, tón, notová osnova, houslový klíč, nota, takt, taktová čára - čte noty v rozsahu c1-a1(c2) - je schopen rozeznat základní hodnoty not Učební plán dvouleté přípravné studium 1. ročník 2. ročník Přípravná nástrojová výuka nebo přípravná pěvecká 1 1 výuka Přípravná hudební výchova 1 1 Poznámka: Předmět PNV (přípravná nástrojová nebo pěvecká výuka) může žák zahájit až od 2. pololetí. 9

11 Hudební nauka 1. ročník - zpívá jednoduché jednohlasé písně - rozlišuje vzestupnou a sestupnou melodii - rozeznává pojmy zvuk a tón - určuje vlastnosti tónů - zná notovou osnovu a její složení - zná houslový klíč - vyjmenuje hudební abecedu nahoru a dolů - orientuje se v notaci v rozsahu g c 3 - zná hodnoty not a pomlk celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou - vytleskává jednoduchý rytmus v taktu 2/4, 3/4, 4/4 - zvládá taktování v 2/4 a 3/4 taktu - zná funkci posuvek; zvýšenou a sníženou hudební abecedu - zná stupnice C, G, D, F, (B) dur a T 5 - orientuje se v základních dynamických a tempových označeních 2. ročník - rozlišuje poslechem durové a mollové písně - pozná rozdíl mezi celým tónem a půltónem - zná stavbu durové stupnice - zná durové stupnice do 4 # a 4 b a T 5 - rozumí stavbě mollové stupnice a moll - zná stupnice moll do 2 # a 2 b a T 5 - pozná grafický záznam základních intervalů - orientuje se v basovém klíči podle potřeb svého nástroje - pozná šestnáctinovou notu a pomlku - orientuje se v taktu 3/8 - zvládá taktování v 4/4 taktu - rozumí teoreticky i prakticky základním hudebním pojmům - při poslechu vybraných skladeb rozeznává elementární znaky dynamiku, tempo, náladu - pozná dechové nástroje dřevěné a žesťové 10

12 3. ročník - zpívá jednoduchý dvojhlas - intonuje jednoduchá cvičení v rozsahu stupně - rozlišuje sluchem 1 3 tóny - zná všechny durové stupnice a T 5 - zná mollové stupnice do 4 # a 4 b - zná princip tvoření obratů T 5 - rozlišuje čisté a velké intervaly - orientuje se v taktu 6/8 a v taktech půlových - zvládá taktování 4/4 taktu - orientuje se v nových rytmických útvarech - pozná nástroje strunné a bicí - popíše hlavní znaky hudby v období baroka 4. ročník - zná všechny mollové stupnice a T 5 - vysvětlí souvislosti mezi stupnicemi stejnojmennými a paralelními - tvoří z velkých intervalů malé - chápe princip enharmonické záměny - transponuje píseň do jiné tóniny - orientuje se v nejdůležitějších pojmech hudebního názvosloví - rozezná nástrojové skupiny symfonického orchestru - rozlišuje hudbu instrumentální (komorní a orchestrální) a vokální (zpěvní hlasy, pěvecké sbory) - popíše hlavní znaky hudby v období klasicismu a romantismu - aktivně poslouchá vybrané ukázky skladeb a vyjadřuje svůj názor na znějící hudbu 11

13 5. ročník - orientuje se ve všech dosud probraných stupnicích, jejich T 5 a obratech - rozumí stavbě stupnic a akordů dur i moll - tvoří z čistých intervalů zmenšené - zná akordickou kadenci (stavbu D 7 ) - chápe význam harmonických funkcí a vytváří jednoduchý doprovod - zná princip zvětšeného a zmenšeného T 5 - vytváří vlastní melodické a rytmické útvary - chápe a užívá nejdůležitější hudební pojmy, označení a názvosloví - orientuje se v grafickém záznamu díla - orientuje se v různých hudebních žánrech - zpívá písně různých žánrů - orientuje se ve vývojových obdobích hudby, zná nejvýznamnější představitele a jejich díla - propojuje teoretické znalosti s praktickými dovednostmi 12

14 Studijní zaměření Hra na klavír Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na klavír Klavírní praxe Hudební nauka Základní studium I. stupeň 1. ročník - dbá na správné sezení u klavíru, postavení rukou a celkovou uvolněnost projevu - zvládá úhozy portamento, legato, staccato a dbá na znělost tónů - orientuje se na klaviatuře v rozmezí od c c3 - zvládá základní rytmus a dynamiku (f, p) - zvládá nejjednodušší písničky s doprovodem T,D, dudácká kvinta - hraje jednoduché skladbičky oběma rukama - hraje z not a zpaměti 2. ročník - uplatňuje získané základní znalosti z minulého roku - orientuje se v basovém klíči - používá pravý pedál - dbá na výraznější dynamické rozlišení - zvládá durové stupnice dohromady protipohybem přes dvě oktávy, tonický kvintakord s obraty zvlášť - hraje kromě písniček kratší klasické skladby a také etudy - hraje zpaměti podle svých individuálních schopností 13

15 3. ročník - zvládá sám přípravu do hodin - orientuje se po celé klaviatuře - hraje etudy, drobnější skladby od barokního období až po skladby současných skladatelů - zvládá vybrané durové stupnice rovným pohybem přes dvě oktávy, tonický kvintakord s obraty dohromady - vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky - hraje zpaměti 4. ročník - dbá na kultivovanost tónu - uplatňuje své technické a výrazové schopnosti - hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem přes dvě oktávy dohromady, akordy čtyřhlasé s obraty rozloženě zvlášť - zvládá vybrané etudy, výraznější přednesy a jednoduché čtyřruční skladbičky - hraje melodické ozdoby ( příraz, nátryl, mordent) - je schopen doprovodů jiných nástrojů, které odpovídají stupni jeho vyspělosti - hraje z listu podle svých individuálních schopností 5. ročník - interpretuje skladby z různých stylových období - citlivěji vnímá hudbu - dokáže propojit všechny technické, dynamické i výrazové prostředky ke zkvalitnění interpretované skladby - hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem přes tři oktávy, akordy čtyřhlasé s obraty dohromady - zvládá delší etudy, přednesy, které jsou obsahově náročnější - hraje zpaměti 14

16 6. ročník - dbá na krásu klavírního tónu - uvědomuje si harmonii a hudební fráze - hraje etudy, skladby různých žánrů a stylů ve hře sólové, čtyřruční nebo doprovodu - zvládá hru vybraných stupnic přes čtyři oktávy rovným pohybem, akordy ve čtyřhlasé úpravě rozloženě dohromady - hraje častěji na veřejnosti 7. ročník - uplatňuje a prohlubuje všechny své získané znalosti a dovednosti s ohledem na svou individualitu - samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu - dokáže se aktivně zapojovat do výuky, navštěvuje koncerty, hodnotí výkony své i druhých - hraje stupnice dle individuálních potřeb, čtyřhlasé akordy s obraty k dané stupnici dohromady - je schopen rozlišit a pochopit různé hudební slohy Základní studium II. stupeň 1. ročník - uplatňuje všechny probrané technické prvky k udržení a rozvíjení zběhlosti a úhozové kultury - hraje stupnice rovným pohybem, případně kombinovaně nebo v terciích, čtyřhlasé akordy k daným stupnicím rozloženě - dokáže zahrát náročnější etudy a přednesy podle své technické vyspělosti - je schopen transponovat a doprovodit jednoduché písně podle sluchu a akordových značek 15

17 2. ročník - podílí se na výběru studovaných skladeb - hraje populární skladby dle vlastního výběru - je schopen hrát z listu snadné skladby - hraje všechny melodické ozdoby 3. ročník - hodnotí výkony svoje i druhých - zvládá jednoduché doprovody, nebo spolupracuje při komorní hře podle individuálních schopností - hraje cyklické skladby - zajímá se o kulturní dění nejen ve svém městě 4. ročník - využívá všechny své doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých představ - orientuje se ve struktuře skladby - hraje skladby různých žánrů a stylů ve hře sólové, čtyřruční nebo doprovodu - dokáže využívat svých interpretačních a posluchačských zkušeností a získaných hudebních vědomostí k samostatnému studiu nových skladeb a vyhledávání skladeb podle vlastního výběru 16

18 Základní studium II. stupeň začátečníci (pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň) Přípravný ročník - dbá na správné sezení u klavíru, postavení rukou a celkovou uvolněnost projevu - zvládá úhozy portamento, legato, staccato, základní rytmus a dynamiku - orientuje se po celé klaviatuře - hraje durové stupnice dohromady protipohybem přes dvě oktávy, tonický kvintakord s obraty dohromady - zvládá dohromady jednoduché písně, kratší klasické skladby a také etudy - používá pravý pedál 1. ročník - uplatňuje získané základní znalosti z minulého roku - hraje etudy, drobnější skladby od barokního období až po skladby současných skladatelů - zvládá vybrané durové stupnice rovným pohybem přes dvě oktávy, tonický kvintakord s obraty dohromady - vnímá náladu skladby a je schopen tuto náladu vyjádřit elementárními výrazovými prostředky - hraje zpaměti 2. ročník - dbá na kultivovanost tónu - dokáže propojit všechny technické, dynamické i výrazové prostředky ke zkvalitnění interpretované skladby - hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem přes dvě oktávy dohromady, akordy čtyřhlasé s obraty rozloženě zvlášť - zvládá vybrané etudy, výraznější přednesy a jednoduché čtyřruční skladbičky - hraje melodické ozdoby (příraz, nátryl, mordent) - hraje z listu podle svých individuálních schopností 17

19 3. ročník - interpretuje skladby z různých stylových období - uvědomuje si harmonii a hudební fráze - hraje durové a mollové stupnice rovným pohybem přes tři oktávy, akordy čtyřhlasé s obraty dohromady - zvládá delší etudy, přednesy, které jsou obsahově náročnější - dokáže samostatně nastudovat přiměřeně obtížnou skladbu 4. ročník - uplatňuje a prohlubuje všechny své získané znalosti a dovednosti s ohledem na svou individualitu - hraje etudy, skladby různých žánrů a stylů ve hře sólové, čtyřruční nebo doprovodu - zvládá hru vybraných stupnic přes čtyři oktávy dohromady, čtyřhlasé akordy s obraty k dané stupnici dohromady - dokáže se aktivně zapojovat do výuky, navštěvuje koncerty, hodnotí výkony své i druhých - je schopen rozlišit a pochopit různé hudební slohy Klavírní praxe l. stupeň - zvládá doprovody písní podle akordických značek - hraje a seznamuje se se známými skladbami světových autorů v jednoduché úpravě - vytvoří doprovody k jednoduchým písním s využitím základních harmonických funkcí (T,S,D) - hraje jednoduché čtyřruční skladbičky a doprovody k různým nástrojům 18

20 ll. stupeň - transponuje jednoduché skladbičky nebo písně - porovnává z nahrávek různorodé interpretace studovaných skladeb - zvládá za pomoci učitele rozbor skladeb formální, harmonický, stylový i výrazový - je schopen doprovodů jiných nástrojů - navštěvuje zajímavé kulturní akce, soutěže, koncerty, které následně hodnotí 19

21 Studijní zaměření Hra na EKN (elektronické klávesové nástroje) Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na EKN Nástrojová praxe Hudební nauka Poznámka: předmět Nástrojová praxe mohou navštěvovat i talentovaní žáci z nižších ročníků Základní studium I. stupeň 1. ročník hraje stupnici C dur protipohybem a příslušný akord harmonicky a melodicky čte noty v G klíči c 1 - g 2 a umí je zahrát na klávesnici zahraje skladbičky různého charakteru a z toho minimálně jednu zpaměti je schopen hrát s automatickým doprovodem alespoň jednou rukou s učitelem 2. ročník hraje durové stupnice rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky čte noty v G klíči g d 3 a je schopen rozpoznat noty c c 1 v F klíči zvládá hrát legato a staccato zahraje samostatně s automatickým doprovodem v režimu Single Finger chápe význam kolečka Pitch Bend 20

22 3. ročník hraje stupnice mollové rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky osvojil si správné nástrojové návyky (sezení u nástroje, postavení ruky... ) uplatňuje při hře zvukové barvy, které mění přepínáním programových čísel zvuků je schopen hrát s automatickým doprovodem jednoduché skladby v režimu fingered 4. ročník hraje stupnice durové protipohybem přes 2 oktávy a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky ovládá tyto technické prvky: staccato, tenuto, legato, portamento dovede zahrát jednoduchou skladbu s použitím kolečka Pitch Bend je schopen uvést klávesový nástroj do chodu a také jej vypnout umí nastavit celkovou hlasitost nástroje, hlasitost rytmického doprovodu a programové číslo doprovodu 5. ročník hraje stupnice mollové harmonické protipohybem v rozsahu dvou oktáv a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky zahraje triolu synkopu a tečkovaný rytmus umí aktivovat a deaktivovat automatickou doprovodnou jednotku hraje lidové písně Moravanů a jiných národů 21

23 6. ročník hraje stupnice durové přes 2 oktávy rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky dokáže hrát na 2 klaviatury nad sebou při hře aktivně využívá různé ovladače EKN(PB,MW, AT, BC, tahové ovladače podle možností nástroje umí při hře s automatickým doprovodem nastavit tempo a používá základní funkci pro obohacení automatického doprovodu(synchro, Ending... ) 7. ročník hraje stupnice mollové melodické přes 2 oktávy rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky ovládá základní funkce daného nástroje, využívá jeho zvukové a technologické možnosti, propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů Základní studium II. stupeň začátečníci (pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň) 1. ročník hraje durové stupnice rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky čte noty v G klíči g d 3 a je schopen rozpoznat noty c c 1 v F klíči uplatňuje při hře zvukové barvy, které mění přepínáním programových čísel zvuků je schopen hrát s automatickým doprovodem jednoduché skladby v režimu fingered 22

24 2. ročník hraje stupnice mollové rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky osvojil si správné nástrojové návyky(sezení u nástroje, postavení ruky... ) ovládá tyto technické prvky: staccato, tenuto, legato, portamento dovede zahrát jednoduchou skladbu s použitím kolečka Pitch Bend 3. ročník hraje stupnice durové přes 2 oktávy rovným pohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky dokáže hrát na 2 klaviatury nad sebou ovládá základní funkce daného nástroje, využívá jeho zvukové a technologické možnosti, propojuje veškeré získané technické i výrazové dovednosti při interpretaci interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů 4. ročník hraje stupnice mollové přes 2 oktávy a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky ovládá pokročilé funkce nástroje a využívá jeho zvukové a technologické možnosti interpretuje skladby různých stylů a žánrů zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu ovládá práci s tónem, základy frázování a dále si rozvíjí svou hudební paměť 23

25 Základní studium II. stupeň 1. ročník hraje stupnice durové a k nim příslušné čtyřhlasé akordy harmonicky a melodicky na základě svých schopností se začleňuje do souborové nebo komorní hry využívá všechny doposud získané znalosti a dovednosti k vyjádření svých tvůrčích představ 2. ročník hraje mollové stupnice harmonické a k nim příslušné čtyřhlasé akordy s obraty harmonicky a melodicky ovládá prstovou techniku pravé i levé ruky v rámci svých motorických schopností ovládá pokročilé funkce nástroje a využívá jeho zvukové a technologické možnosti sleduje nové trendy ve vývoji a využití EKN a zajímá se o ně 3. ročník hraje stupnice a k nim příslušné čtyřhlasé akordy s obraty harmonicky a melodicky a hraje velký rozklad samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu a při interpretaci rozvíjí její přednesovou stránku ovládá práci s tónem, základy frázování a dále si rozvíjí svou hudební paměť interpretuje skladby různých stylů a žánrů interpretuje prostřednictvím EKN jemu dostupné skladby, přičemž svou interpretací respektuje obsah a formu díla 24

26 4. ročník hraje stupnice mollové melodické a k nim příslušné čtyřhlasé akordy s obraty harmonicky a melodicky a hraje velký rozklad podle individuálních schopností zahraje zpaměti vybrané přednesové skladby zvládá hru přiměřeně obtížných skladeb z listu profiluje se podle svého zájmu a preferencí; využívá své zkušenosti v neprofesionální umělecké praxi a je schopen se profilovat ve zvoleném žánru 25

27 Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba (EZHZT) V EZHZT je žákovi umožněno seznámit se s elektronickými klávesovými nástroji na takové úrovni, aby je byl dále schopen využívat jako vstupní terminál pro přenášení audio a midi dat do digitálního prostředí. Dále získat základní poznatky z oboru fyziky, akustiky a elektrotechniky a využívat tyto poznatky při vlastní práci s dostupnými prostředky, nástroji a technologiemi. se seznámí s komplexním řetězcem zařízení ke snímání zvuku, s dostupným hardwarem i softwarem využívaným v hudební tvorbě a produkci. autorsky pracuje v digitálním prostředí prostřednictvím příslušných technologií. Pracuje s přejatým materiálem, vytváří vlastní zvukové objekty a podílí se s ostatními na realizaci společných hudebních projektů. Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r EZHZT Nástrojová praxe Hudební nauka Poznámka: předmět Nástrojová praxe mohou navštěvovat i talentovaní žáci z nižších ročníků Základní studium I. stupeň 1. ročník hraje stupnici C dur protipohybem a příslušný akord harmonicky a melodicky čte noty v G klíči c 1 - g 2 a umí je zahrát na klávesnici uplatňuje při hře zvukové barvy, které mění přepínáním programových čísel zvuků je schopen hrát s automatickým doprovodem alespoň jednou rukou s učitelem 2. ročník hraje durové stupnice rovným pohybem a k nim příslušné akordy harmonicky a melodicky hraje s automatickým doprovodem jednoduché skladby v režimu Single Finger dokáže uvést klávesový nástroj do chodu a také jej vypnout umí nastavit celkovou hlasitost nástroje, hlasitost rytmického doprovodu, programové číslo zvuku a programové číslo doprovodu umí aktivovat a deaktivovat automatickou doprovodnou jednotku umí nastavit tempo doprovodu a používá funkce pro obohacení automatického doprovodu (Start,Stop,Synchro,Intro,Ending) 26

28 3. ročník hraje stupnice mollové rovným pohybem a k nim příslušné akordy harmonicky a melodicky podle žánru hrané skladby orientuje se v různých hudebních stylech (lidová hudba a folklór, pop, rock, country apod.) chápe význam kolečka Pitch Bend a umí nastavit jeho rozsah zná princip tvoření mollových akordů v režimu Single Finger při hře aktivně využívá automatický doprovod (bicí) a tím si upevňuje rytmické cítění má osvojeny základní znalosti o volbě vhodného doprovodu 4. ročník hraje stupnice durové protipohybem a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky má osvojeny správné návyky (sezení u nástroje, postavení rukou... ) je schopen rozpoznat noty c - c 1 v F klíči hraje jednoduché skladby v režimu Fingered hraje lidové písně Moravanů a jiných národů dokáže propojovat nástroje pomocí MIDI káblů umí nastavit v Edit mode body rozdělení klaviatury, zvlášť zvuky pro každou část klaviatury a navrstvit několik zvuků na sebe 5. ročník hraje stupnice mollové a k nim příslušné akordy s obraty harmonicky a melodicky ovládá základní techniky hry a tyto druhy úhozů: portamento, tenuto, staccato, legato hraje plynule v režimu Fingered pracuje v Edit mode, kde dovede nastavovat různé parametry a pak ukládat do paměti má přehled o různých klávesových ovladačích(mw, BC, RB, FC, FS, tahové ovladače... ) a některé je schopen využít při hře orientuje se v systematickém rozdělení do nástrojových skupin v režimu GM (general MIDI) dokáže propojit nástroj s PC a je schopen využívat některý hudební a notační software 27

29 6. ročník samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu chápe zákonitosti zvuku a jeho šíření pořizuje zvukový záznam prostřednictvím mikrofonu snímače a převodníků vytváří notový záznam v notačním programu pracuje s jednotlivými stopami zvukového záznamu (kopírování, střih, nastavení parametrů, úpravy, mix) používá ke své tvorbě dostupnou výpočetní techniku 7. ročník interpretuje přiměřeně obtížné skladby různých stylů a žánrů využívá základy elektrotechniky a řídí se jimi zohledňuje daný prostor, hudební žánr, frekvenční charakteristiku nástrojů a hlasů, i vliv zvuků na lidské zdraví pro adekvátní nastavení ozvučovací techniky a zvukové aparatury poučeně používá dostupný hardware a software zná různé zvukové formáty a pro ukládání zvukových dat vhodně volí formáty kreativně zpracovává prostřednictvím digitálních technologií vlastní i přejaté hudební motivy, vědomě používá běžné způsoby motivické práce orientuje se v běžných obsazeních vokálních těles a má povědomí o rozsahu užitých hlasů prezentuje svoji tvorbu, vysvětlí kompoziční záměr, popíše kompoziční techniku, užité prostředky, uplatnění díla apod. 28

30 Základní studium II. stupeň začátečníci (pro žáky od 14 let, kteří neabsolvovali I. stupeň) 1. ročník hraje durové stupnice rovným pohybem a k nim příslušné akordy harmonicky a melodicky hraje s automatickým doprovodem jednoduché skladby v režimu Single Finger dokáže uvést klávesový nástroj do chodu a také jej vypnout umí nastavit celkovou hlasitost nástroje, hlasitost rytmického doprovodu, programové číslo zvuku a programové číslo doprovodu chápe význam kolečka Pitch Bend a umí nastavit jeho rozsah při hře aktivně využívá automatický doprovod (bicí) a tím si upevňuje rytmické cítění 2. ročník má osvojeny správné návyky(sezení u nástroje, postavení rukou... ) dokáže propojovat nástroje pomocí MIDI káblů umí nastavit v Edit mode body rozdělení klaviatury, zvlášť zvuky pro každou část klaviatury a navrstvit několik zvuků na sebe má přehled o různých klávesových ovladačích (MW, BC, RB, FC, FS, tahové ovladače... ) a některé je schopen využít při hře orientuje se v systematickém rozdělení do nástrojových skupin v režimu GM (general MIDI) dokáže propojit nástroj s PC a je schopen využívat některý hudební a notační software 29

31 3. ročník orientuje se v různých hudebních stylech (lidová hudba a folklór, pop, rock, country apod.) samostatně nastuduje přiměřeně obtížnou skladbu chápe zákonitosti zvuku a jeho šíření pořizuje zvukový záznam prostřednictvím mikrofonu snímače a převodníků vytváří notový záznam v notačním programu pracuje s jednotlivými stopami zvukového záznamu (kopírování, střih, nastavení parametrů, úpravy, mix) zohledňuje daný prostor, hudební žánr, frekvenční charakteristiku nástrojů a hlasů, i vliv zvuků na lidské zdraví pro adekvátní nastavení ozvučovací techniky a zvukové aparatury poučeně používá dostupný hardware a software 4. ročník pořídí analogový nebo digitální záznam zvuku bez neopravitelných chyb v úrovni signálu používá pokročilejší editační techniky ovládá pokročilé funkce nástroje a využívá jeho zvukové a technologické možnosti reprodukuje audio a video záznam v běžných komerčních formátech a běžně sleduje nové trendy ve vývoji audiovizuální techniky a zajímá se o ně svoji tvorbu okomentuje, zdůvodní a obhájí způsob realizace respektuje ve své tvorbě základní normy z oblasti zákonné ochrany autorského díla 30

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Uměním k tvořivosti tvořivostí ke kultuře kulturou k hodnotám lidství Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BRNO, VRANOVSKÁ, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Obsah Obsah... 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 Počet oborů, velikost... 4 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na akordeon

Studijní zaměření Hra na akordeon Studijní zaměření Hra na akordeon Akordeon je poměrně mladý hudební nástroj, který má ale vedle klasických hudebních nástrojů své významné místo. Je oblíbeným sólovým, doprovodným i souborovým nástrojem,

Více

Studijní zaměření Hra na mandolínu

Studijní zaměření Hra na mandolínu Studijní zaměření Hra na mandolínu Mandolína je melodický, drnkací nástroj. Má zdvojené struny, které odpovídají strunám houslí, proto je možno vedle původních skladeb pro mandolínu čerpat také z houslové

Více

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru

5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru 5.21. Studijní zaměření: Hra na basovou kytaru Učební plán: I. stupeň II. stupeň 1.r 2.r 3.r 4.r 5.r 6.r 7.r I.r II.r III.r IV.r Hra na basovou kytaru 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Hudební nauka 1 1 1 1 Dějiny

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2014 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU DECHOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 04 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ZOBCOVOU FLÉTNU 5..3 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA PŘÍČNOU

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KYNŠPERK NAD OHŘÍ UMĚNÍ JE HRA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje

Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Studijní zaměření Hra na elektronické klávesové nástroje Elektronické klávesové nástroje (dále EKN) jsou v dnešní době nedílnou součástí globálního hudebního vývoje. EKN se uplatňují především v hudbě

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 03 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5..0 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KYTARU 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA ELEKTRICKOU

Více

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru

Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Studijní zaměření Hra na klasickou kytaru Nástroje strunné drnkací jsou považovány za jedny z nejstarších vůbec. Jejich původ bychom mohli hledat v pravěkém hudebním luku, který vznikl úpravou luku loveckého.

Více

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany

VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 2013 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 - Modřany VÝŇATEK ZE ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU KLÁVESOVÉ ODDĚLENÍ, upraveno září 0 ZUŠ Adolfa Voborského, Praha 4 Modřany OBSAH 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA KLAVÍR 5.. STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA VARHANY 0 5..4

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA AKORDEON Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na violoncello

Studijní zaměření Hra na violoncello Studijní zaměření Hra na violoncello Violoncello patří do rodiny smyčcových nástrojů houslového typu. První violoncella se objevují v 16. století. Původně violoncello sloužilo k doprovodným účelům, ale

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA CEMBALO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na klavír

Studijní zaměření Hra na klavír Studijní zaměření Hra na klavír Výuka hry na klavír představuje v dnešní době stále velmi žádanou oblast hudebního vzdělávání. Studium klavírní hry má svá specifika vycházející z charakteru tohoto nástroje.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SÓLOVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů a

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOUSLE Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č. j.: 10/13 Za 4/6/2013 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy v Telči Uměním proti citové chudobě Motto: Není umění bez fascinace, není tvorby bez zážitku. Neučíme vytvářet díla, zprostředkujeme

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV SBOROVÝ ZPĚV Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY NOVÝ BOR ŠKOLA, KTEROU MÁŠ RÁD Hudba je zjevení vyššího rozumu a moudrosti. Ludwig van Beethoven OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Oslavany, příspěvková organizace Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, PRAHA 9, RATIBOŘICKÁ 30 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov [Zadejte podtitul dokumentu.] ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola, Oslavany, okres Brno-venkov Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika školy... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro ZUV ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA Jindřicha Pravečka, Lanškroun Platnost od 1. září 2015 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 5 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 6 2.1 Počet oborů, velikost 6 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA VIOLONCELLO Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru

Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Studijní zaměření Hra na elektrickou kytaru Díky nemalému zájmu o elektrickou (přesněji elektrofonickou) kytaru je tento nástroj již řadu let vyučován také na některých základních uměleckých školách. Elektrická

Více

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU

HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA PŘÍČNOU FLÉTNU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, příspěvková organizace UMĚNÍ JE KOLÉBKOU SPOLEČNOSTI Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 2.1 Počet oborů 4 2.2 Historie a

Více

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA

STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ HRA NA TRUBKU CHARAKTERISTIKA Trubka je žesťový hudební nástroj, který se ve svém původním tvaru vyskytoval již ve starověku. U starých Řeků se používalo trub k povzbuzení odvahy útočících

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Č.j. ZUŠ-ZR-ŠVP-4/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, Rakovník, Okružní 2331 Obsah 1 Identifikační údaje 3 2 Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie a současnost 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní umělecká škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání 1 OBSAH 1. Identifikační údaje.. str. 3 2. Charakteristika školy.. str. 4 3. Zaměření

Více

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět

5.7.1 Hudební výchova povinný předmět 5.7.1 Hudební výchova povinný předmět Učební plán předmětu 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Tento předmět vede y k porozumění

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Bystré, okres Svitavy 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY DOBŘÍŠ Obsah 1. Identifikační údaje 3 Zřizovatel 3 Platnost dokumentu 3 Datum účinnosti 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Počet oborů, velikost 4 2.2 Historie

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou Obsah 1 dentifikační údaje...3 2 Charakteristika školy historie...4 2.1 Počet oborů, velikost...4 2.2 Historie a současnost školy...4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELEŠÍN Obsah Obsah 1 Identifikační údaje... 4 1.1 Název ŠVP... 4 1.2 Předkladatel... 4 1.3 Zřizovatel... 4 1.4 Platnost a účinnost dokumentu... 4 2 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KLAVÍR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník

Učební osnovy Hudební nauka. I. Ročník Učební osnovy Hudební nauka I. Ročník - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2# (G, D) - zná princip tvorby durových stupnic do předznamenání 2b (F, B) - u probraných stupnic utvoří T kvintakord

Více

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Dodatek k ŠVP ZUV č. 1. Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč. Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Dodatek k ŠVP ZUV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Duhový klíč Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Škola: Základní umělecká škola Dolní Újezd, okres Svitavy Ředitelka školy:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ZRUČ NAD SÁZAVOU BAREVNÁ ŠKOLA Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost...

Více

Hudební výchova ročník TÉMA

Hudební výchova ročník TÉMA Hudební výchova CASOVÁ DOTACE 1- Hudební a hudebně pohybová výchova 1- dovedností dětí 1- VÝSTUP žák: orientuje se v současné hudební kultuře a její historii; analyzuje hudební díla z hlediska jejich historického

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ 1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ Č. j.: ZUŠT/025/2014 2 Obsah strana 1. Identifikační údaje 004 2. Charakteristika školy 005 2.1. Počet oborů, velikost 005 2.2. Historie a současnost

Více

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň

Hra na kytaru. Školní výstupy vyučovacího předmětu Hra na kytaru. I. stupeň Hra na kytaru Kytara se dnes těší velké oblibě stejně jako dříve. Odjakživa je nástrojem, který nás doprovázel při zpěvu, ale její možnosti sahají od skladeb klasické hudby, přes španělské flamenco až

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍHO UMĚLECKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ALFONSE MUCHY LETOHRAD OBSAH 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2

Více

Studijní zaměření Hra na cembalo

Studijní zaměření Hra na cembalo Studijní zaměření Hra na cembalo Výuka hry na cembalo prezentuje velmi zajímavou obohacující zkušenost pro žáky současně hrající na klavír, ale i pro úplné začátečníky. Hra na cembalo má svá výrazová specifika,

Více

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA:

5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: 5.1.16 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ SÓLOVÝ ZPĚV CHARAKTERISTIKA: Zpěv provází člověka od počátků civilizace a je jedním ze základních způsobů vyjadřování vnitřních prožitků a emocí. Studium sólového zpěvu nabízí

Více

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5

1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5. 2.2 Historie a současnost školy... 5 1 OBSAH 1 Identifikační údaje... 4 2 Charakteristika školy... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost školy... 5 2.3 Charakteristika pedagogického sboru... 5 2.4 Dlouhodobé projekty,

Více

Otázky z hudební nauky 1. ročník

Otázky z hudební nauky 1. ročník Otázky z hudební nauky 1. ročník 1. Co je zvuk, tón (jeho vlastnosti), nota? 2. Jak vypadá notová osnova, houslový klíč (napiš), takt, taktová čára a k čemu to všechno slouží? 3. Vyjmenuj hudební abecedu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY BOROVANY Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY A PLUS, spol. s r. o. Český Těšín, Pod Zvonek 28 Motto: Mám-li se naučit, musím mít partnera v učení. Obsah Obsah... 1 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA

Více

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba

Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba Studijní zaměření Elektronické zpracování hudby a zvuková tvorba přistupuje ke zvukové tvorbě jako k jednomu z druhů umění, které aktivně

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY, KLADNO, 5. KVĚTNA 1870 UMĚNÍ ZKRÁŠLUJE ČLOVĚKA A BRÁNÍ MU BÝT ŠPATNÝM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 1 OBSAH 1. Identifikační údaje str. 2 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH

Školní vzdělávací program ZUŠ Dačice OBSAH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA DAČICE 2012 OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.1 Název ŠVP...4 1.2 Předkladatel..4 1.3 Zřizovatel.4 1.4 Platnost dokumentu..4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 2.1

Více

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně.

Vyučovací předmět je realizován podle učebního plánu v 1. až 5. ročníku 1. stupně v časové dotaci vždy 1 vyučovací hodiny týdně. HUDEBNÍ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu V tomto předmětu je třeba u žáků postupně vytvářet kladný vztah k hudbě, rozvíjet jejich hudebnost, podporovat schopnosti hudbu emocionálně prožít.

Více

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň

5.7 UMĚNÍ A KULTURA. 5.7.1 Hudební výchova 1. stupeň 5.7 UMĚNÍ A KULTURA Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa. Přináší umělecké osvojování světa s rozvojem specifického cítění, tvořivosti a vnímavosti

Více

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby

Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Hudební výchova - 1. ročník Zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. vokální činnosti - pěvecký a mluvní projev (pěvecké dovednosti, hlasová hygiena) - hudební rytmus

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY ČERČANY CESTA KE SPOKOJENÉMU ŽIVOTU S UMĚNÍM Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3 2.1 Počet oborů, velikost... 3 2.2 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY STŘELICE naše škola děti baví Obsah: 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď)

INSTRUMENTÁLNÍ ČINNOSTI Rytmizace,melodizace: hudební hry (ozvěna, otázka odpověď) Vzdělávací oblast:umění a kultura Ročník:1. - zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase VOKÁLNÍ ČINNOSTI Pěvecký a mluvní projev: pěvecké dovednosti (dýchaní, výslovnost),

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY KLECANY Název ŠVP: Neustálá práce je zákonem jak pro umění, tak i pro život Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů,

Více

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto:

Školní vzdělávací program. Základní umělecká škola Bruntál. Motto: Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Bruntál Motto: Naším cílem je především vzdělávat děti v umělecké činnosti, například ve hře na housle. A při této soustavné, pravidelné, radostné, cílevědomé

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CÍRKEVNÍ HUSITSKÉ ZUŠ HARMONIE Školní vzdělávací program CH ZUŠ Harmonie Motto: Drž se, vytrvej a vydrž. Trpělivost je zázračná. (Comte de Buffon) Název školy: Církevní husitská

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA HOBOJ Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Soukromé základní umělecké školy Schola musica Stella maris s.r.o. V Kaštanech 103 Králův Dvůr hudba pro radost 1 OBSAH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE....3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY....4

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Platnost a účinnost dokumentu: od 1. 6. 2014 Obsah: 1. Identifikační údaje...4 2. Charakteristika školy..5 3. Zaměření školy a její vize....6 4. Výchovné a vzdělávací strategie...7

Více

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou

6. - zvládne hru glissando. 7. - umí použít techniky odtrh a příklep. - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou 6. - zvládne hru glissando - umí použít melodické ozdoby - umí využít příklepovou techniku v levé ruce - hraje akordy s přidanou sextou, akordy sus a akordy s velkou septimou - hraje v I. X. poloze - hraje

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice, příspěvková organizace ul. B. Němcové 119, 344 01 Domažlice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - 2 - Josef KUNEŠ ředitel ZUŠ Jindřicha Jindřicha Domažlice,

Více

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium

Předmět PRAXE V SOUBORU. II. stupeň - základní studium 4. - využívá při hře všechny získané technické i výrazové dovednosti - samostatně cílevědomě dbá na další zdokonalení prstové a dechové techniky - zvládá hru stupnic a akordů na vyšší úrovni - užívá smysluplně

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Hudební výchova 5. ročník Zpracovala: Mgr. Naděžda Kubrichtová Vokální činnosti zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase či dvojhlase

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro Základní uměleckou školu na Gymnáziu a Základní umělecké škole, Šlapanice, Riegrova 17 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1. Počet oborů, velikost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VELKÉ MEZIŘÍČÍ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA KYTARU Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM

POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM POŽADAVKY K POSTUPOVÝM ZKOUŠKÁM OBSAH: HRA NA AKORDEON:... 2 HRA NA KLAVÍR:... 3 HRA NA VARHANY:... 5 HRA NA KYTARU:... 6 HRA NA HOUSLE:... 8 HRA NA VIOLU:... 9 HRA NA VIOLONCELLO:... 10 HRA NA ŽESŤOVÉ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Frýdek-Místek DĚTI * UMĚNÍ * ŠKOLA Platnost dokumentu od 1.září 2012. Ladislav Muroň ředitel školy Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY...

Více

Studijní zaměření Hra na housle

Studijní zaměření Hra na housle Studijní zaměření Hra na housle Housle patří k nástrojům, které mají nejširší možnosti využití. Mají za sebou dlouhý historický vývoj, který se definitivně dovršil v 17. století. Z této doby jsou zachované

Více

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch

Do Čj (1. ročník): Hlasová výchova. KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ UČITEL umožňuje žákům zažít úspěch 1.1.1. HUDEBNÍ VÝCHOVA I. ST. - ve znění dodatků č.33 - platný od 1.9.2011, č.34 - platný od 1.9.2011, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010, změn platných od 1.9.2013 Charakteristika vyučovacího předmětu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Uhlířské Janovice Pečírkova 68 Obsah: 5f/ Hra na kytaru 23 ) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 5g/ Hra na elektrickou kytaru 26 2) CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 3 5h/ Hra

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY FRANTIŠKA ANTONÍNA ŠPORKA Školní náměstí 906, 289 22 Lysá nad Labem Motto: Umění zkrášluje člověka a brání mu být špatný. Walter von de Vogelweide Obsah

Více

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje

Školní výstupy Učivo Vztahy zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje Hudební výchova - 1. ročník jednohlase využívá jednoduché hudební nástroje poslouchá soustředěně ukázky hudby dokáže pochodovat do rytmu Hudební výchova - 2. ročník Pěvecké činnosti - lidové písně Zvuk

Více

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Školní vzdělávací program pro základní umělecké vzdělávání Základní škola a Základní umělecká škola, Zliv, okr.české Budějovice 1. Identifikační údaje Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2012 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZUŠ Zdeňka Buriana, Kopřivnice Školní vzdělávací program pro obor hudební, taneční a výtvarný, platný od 1. září 2012. UMĚNÍ JE MEZINÁRODNÍM JAZYKEM NAŠÍ CIVILIZACE Mgr.

Více

Charakteristika předmětu Hudební výchova

Charakteristika předmětu Hudební výchova Charakteristika předmětu Vyučovací předmět se vyučuje jako samostatný předmět ve všech ročnících s časovou dotací: v 1. 5. ročníku 1 hodina týdně Výuka probíhá ve třídách. Tento předmět vede žáky k porozumění

Více

Základní umělecká škola Pacov

Základní umělecká škola Pacov Základní umělecká škola Pacov Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Pacov Školní vzdělávací program ZUŠ Pacov 202 Obsah ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA PACOV... OBSAH...2 2 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...3

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY PRAHA 5 KOŠÍŘE NA POPELCE 18/1 OBSAH Obsah... 2 Identifikační údaje... 4 Charakteristika školy... 5 Počet oborů, velikost... 5 Historie a současnost...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE. Měšická 322, 250 65 Líbeznice ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA LÍBEZNICE Měšická 322, 250 65 Líbeznice Obsah 1. Identifikační údaje... 4 1.1 Předkladatel... 4 1.2 Zřizovatel

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie

Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Charakteristika školy 3. Zaměření školy a její vize 4. Výchovné a vzdělávací strategie Obsah: 1. Identifikační údaje 3 2. Charakteristika školy 4 2.1 Obory školy 4 2.2 Velikost školy 4 2.3 Historie a současnost školy 4 2.4 Vybavení školy 4 2.5 Charakteristika pedagogického sboru 4 2.6 Akce

Více

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT

Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Základní umělecká škola Uherské Hradiště ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM UMĚNÍ UČÍ LIDI SLYŠET A VIDĚT Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 5 2.1 Počet oborů, velikost 5 2.2 Historie a současnost

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY VE VÍTKOVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost... 4 2.2 Historie a současnost... 4 2.3 Charakteristika

Více

Základní umělecké školy Stod

Základní umělecké školy Stod ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecké školy Stod Motto: Umění je zámek se spoustou komnat a učitelé jsou jeho kasteláni. Nechte se provést po tomto zámku, každá komnata je pro Vás otevřena. OBSAH:

Více

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA

Příloha č. 10 HUDEBNÍ VÝCHOVA Žák zpívá na základě svých dispozic intonačně čistě a rytmicky přesně v jednohlase. Rytmizuje a melodizuje jednoduché texty. Vokální činnosti Využití vokální činnosti Pěvecký a mluvený projev Nácvik správného

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JANA ŠTURSY NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 3 ZAMĚŘENÍ ŠKOLY A JEJÍ VIZE... 7 4 VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Základní umělecká škola Josefa Slavíka Hořovice, Palackého náměstí 253 příspěvková organizace IČO: 70856303 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY JOSEFA SLAVÍKA HOŘOVICE ŽIVÁ PŘÁTELSKÁ ŠKOLA

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Základní umělecká škola Třeboň Školní vzdělávací program motto: Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel inspiruje. A.Ward OBSAH Obsah...2 1. Identifikační

Více

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel:

ŠVP ZUŠ Kyjov. 1. Identifikační údaje. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov. Předkladatel: 1. Identifikační údaje ŠVP ZUŠ Kyjov Název ŠVP: Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Kyjov Předkladatel: Název školy: Základní umělecká škola Kyjov Adresa školy Jungmannova 292 Kyjov IČO:

Více

RADOST Z TVOŘENÍ. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1)

RADOST Z TVOŘENÍ. Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1) RADOST Z TVOŘENÍ Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Praha 5 Košíře (Na Popelce 18/1) OBSAH Obsah...2 Identifikační údaje...4 Charakteristika školy...5 Počet oborů, velikost... 5 Historie

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV HRA NA LESNÍ ROH Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti rodičů

Více

Studijní zaměření Hra na pozoun

Studijní zaměření Hra na pozoun Studijní zaměření Hra na pozoun Snižcový tenorový pozoun zvaný také trombon je nástroj dnes všeobecně používaný v hudební praxi v symfonickém orchestru, v taneční a populární hudbě i v hudbě dechové. Vznikl

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY J. V. STAMICE HAVLÍČKŮV BROD MOTIVAČNÍ NÁZEV ŠVP Cesta k umění Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 3 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 4 2.1 Počet oborů, velikost...

Více