Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy 1

2 Schváleno : Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Na základě školského zákona 561/2004 Sb. předkládá ředitelství Základní školy Žleby následující V ý r o č n í z p r á v u Část I. Z á k l a d n í ch a r a k t e r i s t i k a š k o l y a) Název škola : Základní škola a Mateřská škola Žleby, Školní 190, Žleby b) Součást : Základní škola c) Zřizovatel školy : Obec Žleby d) Ředitel školy : Mgr. Irena Marousková e) IZO - základní školy : školní družiny : f) Typ školy : úplná základní škola 2

3 g) Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků : Tab. 1A Ročník Poče t tříd v roč. Poče t žáků v roč. Z toho dívek Celkový počet žáků se zdrav. postižením včetně SVPUaCH Z toho integrovaných žáků s individuálním vzděl. programem Celkem Změny v počtech žáků v 1. pololetí : přestoupili Kukuricová Kamila 8. roč., Šváb Karel 4. roč., Schulzová Denisa 2. roč., Schulzová Nikola 4. roč., Schulz František 4. roč. Změny v počtech žáků ve 2. pololetí : h) Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině a šk. klubu Tab. B počet oddělení počet žáků školní družina školní klub skutečná a využívaná kapacita ŠD : 20 / 20 dětí provozní doba : hod. po, út, čt, pá hod. st 3

4 a) vzdělávací programy ve školním roce : Základní škola č.j / , 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročník RVP ZV: č. j / , ve znění úpravy č. j / a 6. ročník b) učební plány ve školním roce : 1. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku povinné vyuč předměty celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti ( Prac. vyuč. v 5.roč.) Týdenní počet hodin

5 2. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku ( povinné vyuč předměty) celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Obč. výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Praktické činnosti Volit. předmět Týdenní počet hodin

6 c) volitelné předměty v ročník název počet skupin počet zařazených informatika seminář z matematiky seminář z českého jazyka práce s počítačem matematické praktikum

7 N A D S T A V B O V Á Č Á S T zájmové útvary název počet skupin počet zařazených hasičský kroužek ( Ne) ZUŠ pob. Žleby ( Mz) 16 - péče a pomoc zaostávajícím žákům : Většinou se jedná o tyto aktivity : - doučování z matematiky a českého jazyka - příprava žáků 9. r. k přijímacím zkouškám - práce s dětmi s poruchami učení ve spolupráci se šk. psycholožkou - logopedická péče - individuální přístup v hodinách Čj, Nj v třídě - oblast pedagogicko - psychologického poradenství - ostatní nabízené aktivity : Plavecký výcvik - celkem se zúčastnilo žáků 38 v 9 lekcích (1.roč.= 8 dětí, 2.roč. = 8 dětí, 3.roč. 7 dětí, 4.roč. = 9 dětí 5.roč. = 6 dětí) Lyžařský výcvik - neuskutečnil se 7

8 Část III. Ú d a j e o p r a c o v n í c í ch š k o l y počet přepočtených úvazků učitelů : počet učitelů počet přepočtených úvazků interní externí interní externí , struktura pedagogických zaměstnanců dle pracovního zařazení : titul, příjmení, jméno funkce praxe vzdělání Mgr. Marousková Irena ředitelka 7 VŠ PaedDr. Hozová Dagmar zást. řed. 33 VŠ Kučera Josef 38 VŠ Kratochvílová Irena učitelka 1.st. 16 SŠ Kuželová Lenka učitelka 1. a 2. st. 8 SŠ Mgr. Pavlasová Soňa učitelka 1.st. 11 VŠ Mgr. Palošová Marcela učitelka 1 st. 9 VŠ Ing. Burešová Iva učitelka 2.st. 23 VŠ Mgr. Lněničková Ivana učitelka 2.st. 19 VŠ Mgr. Prchalová Miroslava učitelka 2.st. 16 VŠ Mgr. Nesnídal Vladimír učitel 2.st. 27 VŠ Arientová Helena vychovatelka ŠD 29 SŠ Mgr. Zumpfová Kateřina učitelka 1. st. 2 VŠ

9 počet přepočtených úvazků provozních zaměstnanců : počet zaměstnanců přepočtený počet pracovníků školnice 1 1 uklizečky 2 á 0.81 mzdová účetní struktura provozních zaměstnanců dle pracovního zařazení : Buchlová Ivana - školnice - topička od do Justová Eva - uklizečka Zemanová Lenka - uklizečka Viltová Eva - mzdová účetní externí pracovníci : PhDr. Žítková Jana - školní psycholožka Kočová Věra - logopedie Ing. Ronovská Ivana - účetní analýza personálního obsazení školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedag. pracovníků, jejich praxe a věková skladba : Tab. 2A - I. stupeň : a) celkový počet z toho počet hodin celkový počet z toho počet vyuč. hodin odučených učiteli vyučovacích hodin odučených kromě hodin s odbornou ped.praxí hodin cizích učiteli s odb. cizích jaz. jazyků a pedag. způsob. ( včetně hodin pro výuku cizích dělené výuky jazyků na 1.st b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

10 Tab 2B - II. stupeň a) - Seznam předmětů celkový počet hodin z toho počet hodin vyučovaných daného odučených s odbornou předmětu a pedag. způsobilostí ( včetně hodin dělených) - český jazyk anglický jazyk 9 9 německý jazyk 12 4 matematika občanská výchova 4 4 tělesná výchova 8 8 zeměpis 7 0 dějepis 8 6 přírodopis 8 8 environmentální výchova 1 1 hudební výchova 4 0 výtvarná výchova 6 0 fyzika 6 0 chemie 4 4 rodinná výchova 3 0 výchova ke zdraví 1 1 praktické činnosti 3 3 volit. předměty celkem 6 6 celkem b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) - počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

11 Část IV. Ú d a j e o z a ř a z o v á n í d ě t í a) školní rok : počet dětí zapsaných do 1. ročníku pro šk. rok : 12 počet realizovaných odkladů šk. docházky : 3 počet žáků osvobozených od povinné šk. docházky : 0 skutečný počet žáků 1. tříd na počátku šk. roku : 10 počet dodatečných odkladů šk. docházky během roku : 1 počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 b) Tab. 3 - výkon státní správy : Rozhodnutí ředitele ( typ ) počet odvolání odklad školní docházky 3 0 dodatečný odklad šk. docházky 1 0 rozhodnutí o integraci 0 0 rozhodnutí o zařazení do ŠD 20 0 přeřazení do ZvŠ 0 0 přestup žáka

12 Část V. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch v z d ě l á v á n í ž á k ů a) hodnocení chování žáků v členění podle ročníků v obou pololetích šk. roku : Tab ročník chování chování chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. II. I. II. I. II celkem ročník napomenutí důtka důtka počet neomluv. tříd. učitele tř. učitele ředitele hodin I. II. I. II. I. II. I. II celkem

13 b) hodnocení celkového prospěchu žáků podle ročníku v obou pololetích : Tab. 5 A) I. stupeň : ročník počet žáků v ročníku prospělo neprospělo I. II. I. II. I. II vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz celkem vyz vyz B) II. stupeň -- ročník počet žáků v ročníku prospělo prospělo ( v II. pol. s vyznam. před opr. zkouškami ) -- I. II. I. II. I. II celkem pololetí - 1. roč. - 1 žákyně dodatečný odklad 6. roč. - 2 žákyně neprospěly 7. roč - 3 žáci neprospěli 8. roč. - 2 žáci neprospěli 9. roč. - 1 žákyně neprospěla 2. pololetí - 6. roč. - 1 žákyně - opravná zkouška 7. roč. - 2 žáci opravná zkouška 1 žák neprospěl postupuje 1 žák neprospěl - vyšel ze 7. ročníku 8. roč. - 2 žáci opravné zkoušky 13

14 c) výsledky přijetí žáků do středních škol : Tab. 6 A) víceletá gymnázia: počet žáků počet přihlášených počet přijatých do v 5.roč. celkem do víceletého gymnázia víceletého gymnázia B1) čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení : počet počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých žáků do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory celkem gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ ( vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný KH okres KH okres KH okres KH okres B2) čtyřleté maturitní obory středních škol po 2. kole přijímacího řízení : počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný okres KH okres KH okres KH okres B3) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný B4) učební obory trvající méně než 4 roky po 2. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný

15 d) lyžařský výcvik : neuskutečnil se e) umístění žáků v soutěžích : název počty žáků úspěšnost šk. kolo další kolo Olympiáda v čes. jaz. 9 2 Olympiáda matematika 12 0 Dějepisná olympiáda 7 2 Konverzační soutěž v něm. jazyce 12 1 Klokánek 24 0 Pythagoriáda 23 3 Cvrček 10 0 Benjamín 4 0 Kadet 6 0 Vybíjená ke Dni dětí Část VI. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch i n s p e k c e ČŠI Ve školní roce ČŠI kontrolu nekonala. 15

16 Část VII. Ú d a j e o m i m o š k o l n í ch a k t i v i t á ch a) popis a hodnocení činnosti školní družiny : Pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ je přímo v budově školy vyhrazena učebna Školní družiny, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 18 dětí. Z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Plnění úkolů v celoročním programu : 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh, pletení košíčků z barevných bužírek, 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - ABC, Ohníček, Pojď si hrát Akce ŠD, některé z nich společně s 1. stupněm ZŠ říjen - Člověče nezlob se soutěž, pouštění draka prosinec - Vánoční besídka leden - Puzzliáda únor - Hudební pexeso PC březen - Vítání jara duben - Přeborník jara vítěz jednotlivých sportovních soutěží květen - výstava + divadelní představení Havlíčkův Brod červen - Dopravní soutěž mladých cyklistů a chodců 16

17 b) další aktivity školní výlety: ročník termín místo zajišťuje , Nesměř p. uč. Burešová Zumpfová , 2.+ MŠ Kunětická hora p. uč. Kratochvílová Konopáč p. uč. Nesnídal Horní Bradlo p. uč. Prchalová Marousková ZOO Praha p. uč. Pavlasová , Karlštejn p. uč. Pavlasová Zumpfová exkurze: roč Burza škol Kutná Hora p. uč. Prchalová Lněničková roč Městské muzeum Čáslav p. uč. Pavlasová roč Čistírna odpadních vod Čáslav p. uč. Lněníčková Prchalová Nesnídal roč Město Čáslav, návštěva knihovny p. uč. Burešová Lněničková roč Praha p. uč. Burešová Lněničková vybraní žáci Výstava výtvarných prací Havl. Brod p. uč. Kratochvílová + školní družina Arientová

18 kulturní představení : ročník datum akce zajišťuje Piráti z Karibiku- Na konci světa kino Hozová Výlet (Pavel Novák + skupina Family) divadlo Hozová Princezna Mlsalka divadlo Hozová Harry Potter- Fénixův řád kino Hozová Kino IMAX Praha kino Burešová Lněničková O tučňácích divadlo Hozová akce pořádané školou: ročník datum akce zajišťuje Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová ZUŠ- Vánoční koncert p. uč. Mrázková Olympiáda v čes. jaz. (škol. kolo) p. uč. Hozová Dějepisná olympiáda (škol. kolo) p. uč. Hozová Konverzační soutěž v NJ (škol. kolo) p. uč. Marousková Burešová Konverzační soutěž v NJ (okres. kolo) p. uč. Marousková Burešová Dějepisná olympiáda (okres. kolo) p. uč. Hozová Olympiáda v čes. jaz. (okres. kolo) p. uč. Hozová lll. - lv. měsíc 2008 Plavecký výcvik p. uč. Kučera Pavlasová Kuželová Přednáška o zdravé výživě (pí. Kleinová) p. uč. Prchalová Kuželová , 7., Protidrogová prevence p. uč. Zumpfová (PEER aktivisté gymnázia Čáslav) Lněničková Prchalová Pythagoriáda (okres. kolo) p. uč. Nesnídal , 6., Beseda Lidé v tísni p. uč. Lněničková 18

19 , 2., 3., Beseda Lidé v tísni p. uč. Kratochvílová, p. uč. Pavlasová roč Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová c) další vzdělávání učitelů Tvořivé aktivity ve výuce Nj - Ing. Burešová Iva - Mgr. Marousková Irena Seminář výtvarné techniky - sádrové kachle - Kratochvílová Irena BOZP a PO ve školách - Mgr. Marousková Irena - PaedDr. Dagmar Hozová Školení Po - Mgr. Nesnídal Vladimír - Seminář výtvarné techniky drát. vánoční ozdoby Projekty v Ov Právní předpisy ve školství - Arientová Helena - Mgr. Palošová Marcela - Mgr. Prchalová Miroslava - Mgr. Marousková Irena d) prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na škole Na škole pracuje zájmový kroužek vedený pod Domem dětí v Čáslavi. Ten umožňuje dětem trávit část volného času pod dozorem. pod vedením učitelů řada zájmových kroužků. Ty umožňují dětem trávit část volného času pod dozorem. Budovu školy i tělocvičnu využívají pro svou činnost i další zájmové organizace Sokol, dobrovolní hasiči, Spartak Žleby.Tyto organizace navštěvují také naši žáci. I v tomto školním roce pokračuje ve školní budově výuka na hudební nástroje pod ZUŠ Čáslav. O dění v obci i okolí jsou žáci průběžně informováni z nástěnek. Naše ZŠ také spolupracuje s psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou, která do školy dochází každé pondělí. Probíhá také protidrogová prevence v rámci Rv,Ov a Př. Závažné případy sociál. patolog. jevů nebyly na naší škole zaznamenány. 19

20 e) metodická pedagogická činnost Pedagogická rada Metodické sdružení I. + II. st Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Pedagogická rada Schůzka rodičů budoucích žáku I. ročníku g) spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá průběžně po celý rok. Uskutečňují se individuální pohovory učitelů a vedení školy s rodiči. Dvakrát se konala schůzka rodičů s učiteli. Rodiče mohou se školní psycholožkou konzultovat problémy, které mají se svými dětmi. Škola také nabídla rodičům volný přístup do pedagogického procesu. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali podrobné informace o nástupu do školy na červnové schůzce. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím internetových stránek školy. h) spolupráce školy s obcí Základní škola a Mateřská škola Žleby tvořená třemi součástmi základní škola, mateřská škola a školní jídelna nadále úspěšně spolupracují nejen v oblasti hospodářské, ale i v návaznosti výchovy a vzdělávání mezi mateřskou školou a základní školou. Častá je i společná účast na kulturních akcích. Tato činnost je zajišťována dotací obce ve výši ,- Kč. Dotace je rozdělena do dvou oblastí: ,- Kč na úhradu rozdílu mezi normativem a skutečnou potřebou školy ,- Kč na provoz organizace (úhrada energií, údržba, vybavení, provoz a služby). Vzhledem k nižšímu počtu žáků udělilo zastupitelstvo na škol. rok 2007/2008 škole výjimku z počtu žáků. Rada školy v níž je jeden zástupce zastupitelstva obce spolupracuje se školou tím, že se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícímu státní správu ve školství. 20

21 ch) hodnocení sledovaného roku Vedení školy pokračuje v zaměření na výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se nadále podílí metodické sdružení I. a II. stupně, výměna zkušeností a poznatků mezi učiteli a hospitační činnost zástupkyně ředitele PaedDr. D. Hozové. V rámci odborných seminářů si pedagogičtí pracovníci rozšiřovali a prohlubovali odborné a metodické vědomosti se zaměřením na inovativní metody práce. Zúčastnili se odborných seminářů pro jednotlivé předměty. V letošním školním roce ukončila studium výchovného poradenství na Univerzitě Karlově v Praze výchovná poradkyně Mgr. I. Lněničková. Jednou z priorit dalšího vzdělávání zlepšení jazykových dovedností a metodiky výuky cizích jazyků, se nám daří plnit. Učitelé mají zájem na svém dalším vzdělávání formou jazykových a metodických kurzů. Učitelé nabízí žákům další výběrové aktivity, které doplňují vzdělávací program. Vedení školy nadále věnuje péči o výchovně vzdělávací proces. i) oblast pedagogicko - psychologického poradenství Ve školním roce 2007/2008 pokračovala péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Skupinová reedukční péče byla realizována pro žáky 8. ročníku, individuální reedukce SPU byla zajištěna pro 5 žáků. Průběh reedukční péče a z toho plynoucí podpůrná opatření v rámci výuky byly konzultovány s učiteli a rodiči těchto žáků. Ve spolupráci s PPP v Kolíně úspěšně proběhla integrace žáka s Aspergerovým syndromem. Kromě toho byly realizovány další formy pedagogicko psychologické intervence, a to především: průběžné konnzultace pro žáky, rodiče a učitele, přímé pozorování žáků ve vyučovací hodině a návazně rozbor individuálního přístupu, kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku, konzultace výstupních hodnocení. Školní zralost byla posouzena u čtyř předškoláků, u všech byl doporučen odklad školní docházky. Rodiče nastávajících žáků prvního ročníku se v červnu setklai s třídní učitelkou a školní psycholožkou. Aktivně se zajímali o organizaci výuky v 1. ročníku, o vhodný způsob domácí přípravy na vyučování a o vhodné výchovné přístupy. PhDr. Jana Žítková 21

22 Část VIII. V ý r o č n í z p r á v a o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného přístupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudku soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v oboru pro styk s veřejností. Ve Žlebech dne Mgr. Irena Marousková ředitelka školy 22

23 Část IX. S ch v á l e n í v ý r o č n í z p r á v y Výroční zpráva schválena školskou radou dne Ing. Vlastimil Kožený Olga Musilová Mgr. Miroslava Prchalová 23

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a Ž l e b y Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2012-2013 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j. VZ-ZŠ-1/2013

Více

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a S e d l n i c e 742 56 Sedlnice č. 253, www.zs -sedlnice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Obsah I. Základní údaje o škole... 3 II. Přehled oborů, kterým škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku... 4 III. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 ZŠ Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace 1. 9. 2011 Obsah 1.1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola Štěpánkovice, příspěvková organizace Zahradní 10, PSČ 747 28, IČO 70984565 Tel.: 553 675 129, E-mail: zsstepankovice@volny.cz www.zsstepankovice.skolniweb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11

Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 Základní škola Dačice, Komenského 7, okres J. Hradec Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/11 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní údaje o škole Název školy ZŠ Dačice, Komenského 7, okres

Více

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013

Základní škola Štětí, Školní 559 okres Litoměřice, příspěvková organizace výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2012-2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2012 / 2013 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací programy školy...6 1. Vzdělávací program školy...6

Více

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy

Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2011 / 2012 Základní škola Štětí Školní 559 příspěvková organizace Vypracoval: Mgr. Alexandr Petrišče, ředitel školy OBSAH I. Základní charakteristika školy...3 II. Vzdělávací

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Kroměříž 2014 Úvodní slovo ředitele školy Úvodem mého zhodnocení školního roku 2013/2014 patří poděkování

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti. Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole str. 3 2. Vzdělávací program školy str. 5 3. Rámcový popis

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Kroměříž 2010 OBSAH I. Základní data o škole... 3 II. Vzdělávací programy....

Více

I. Základní údaje o škole

I. Základní údaje o škole I. Základní údaje o škole 1 1. Název školy: Základní škola Napajedla, Komenského 298, okres Zlín 2. Zřizovatel: Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 3. Právní forma školy: Příspěvková

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Kutná Hora, Jana Palacha 166. Obsah Obsah Část 1. Výroční zpráva o činnosti školy v r. 2006-2007 1. Charakteristika školy... str.2 2. Přehled učebních plánů, počty žáků... str.3-5 3. Údaje o pracovnících školy... str.6-7 4. Výkon státní

Více

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04

Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 Č. j. ZS/208/2013 Základní škola a Mateřská škola Karla Klostermanna Železná Ruda, příspěvková organizace Zahradní 403, Železná Ruda, 340 04 + 420 376 397 024 www.zszeleznaruda.maleskoly.info Výroční zpráva

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

O B S A H. Obsah: Část

O B S A H. Obsah: Část Základní škola a mateřská škola, Tupesy, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2011-2012 Strana:1/17 O B S A H Obsah: Část Strana 1. Základní údaje 3 1.1. Základní údaje

Více

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009

Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Základní škola, Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 Kroměříž 2009 I. Základní data o škole Název školy: Základní škola, Kroměříž,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou,okres Přerov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2011/2012 (zákon č. 561/2004 Sb., vyhláška 15/2005 Sb.) Výroční zpráva ZŠ za školní rok 2011/2012

Více

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice.

Základní škola Strančice, okres Praha východ Revoluční 170 251 63 Strančice t: 323 640 564 e: info@skolastrancice.cz www.skolastrancice. Základní škola Strančice, okres Praha východ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA STRANČICE, OKRES PRAHA - VÝCHOD 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRANČICE, OKRES PRAHA VÝCHOD ZA ŠKOLNÍ ROK

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14

II. Vzdělávací programy školy 6. III. Přehled o pracovnících školy 8. V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 1 OBSAH: I. Charakteristika školy 3 II. Vzdělávací programy školy 6 III. Přehled o pracovnících školy 8 IV. Přehled o zařazení žáků 13 V. Výsledky výchovy a vzdělávání, statistické přehledy 14 VI. Péče

Více

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola Soběslav, Tř. Dr. E. Beneše 50, 392 01 Soběslav Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 [srpen 2013] Základní škola Soběslav, tř. Dr. Edvarda Beneše 50 Tř. Dr. E. Beneše 50/II, 392 01 Soběslav

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC, TŘ. SPOJENCŮ 8, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Mgr. Peter B a z g e r, ředitel školy Olomouc, září 2013 Obsah: strana:

Více

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy

Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. Plán práce školy Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Plán práce školy na školní rok 2008/2009 O b s a h: - Základní údaje o škole... str. - 2 - Cíle základního

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA Školní PÁTOVA rok 2013 406 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČES ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ LÍPA PÁTOVA 406 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ČESKÁ

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola, Skuteč, Smetanova 304, okres Chrudim - 1 - Obsah Základní údaje o škole.. 3 1. Název 2. Zřizovatel 3. Základní údaje o škole 4. Charakteristika školy 5. Vzdělávací

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Z Á K L A D N Í Š K O L A C H R A S T A V A náměstí 1.máje 228, okres Liberec příspěvková organizace tel/fax. 485143331 IČ: 72741643 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007 Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Václavkova 1040, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Výroční zpráva obsahuje základní údaje a významné události, k nimž došlo v průběhu školního

Více