Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy 1

2 Schváleno : Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Na základě školského zákona 561/2004 Sb. předkládá ředitelství Základní školy Žleby následující V ý r o č n í z p r á v u Část I. Z á k l a d n í ch a r a k t e r i s t i k a š k o l y a) Název škola : Základní škola a Mateřská škola Žleby, Školní 190, Žleby b) Součást : Základní škola c) Zřizovatel školy : Obec Žleby d) Ředitel školy : Mgr. Irena Marousková e) IZO - základní školy : školní družiny : f) Typ školy : úplná základní škola 2

3 g) Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků : Tab. 1A Ročník Poče t tříd v roč. Poče t žáků v roč. Z toho dívek Celkový počet žáků se zdrav. postižením včetně SVPUaCH Z toho integrovaných žáků s individuálním vzděl. programem Celkem Změny v počtech žáků v 1. pololetí : přestoupili Kukuricová Kamila 8. roč., Šváb Karel 4. roč., Schulzová Denisa 2. roč., Schulzová Nikola 4. roč., Schulz František 4. roč. Změny v počtech žáků ve 2. pololetí : h) Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině a šk. klubu Tab. B počet oddělení počet žáků školní družina školní klub skutečná a využívaná kapacita ŠD : 20 / 20 dětí provozní doba : hod. po, út, čt, pá hod. st 3

4 a) vzdělávací programy ve školním roce : Základní škola č.j / , 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročník RVP ZV: č. j / , ve znění úpravy č. j / a 6. ročník b) učební plány ve školním roce : 1. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku povinné vyuč předměty celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti ( Prac. vyuč. v 5.roč.) Týdenní počet hodin

5 2. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku ( povinné vyuč předměty) celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Obč. výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Praktické činnosti Volit. předmět Týdenní počet hodin

6 c) volitelné předměty v ročník název počet skupin počet zařazených informatika seminář z matematiky seminář z českého jazyka práce s počítačem matematické praktikum

7 N A D S T A V B O V Á Č Á S T zájmové útvary název počet skupin počet zařazených hasičský kroužek ( Ne) ZUŠ pob. Žleby ( Mz) 16 - péče a pomoc zaostávajícím žákům : Většinou se jedná o tyto aktivity : - doučování z matematiky a českého jazyka - příprava žáků 9. r. k přijímacím zkouškám - práce s dětmi s poruchami učení ve spolupráci se šk. psycholožkou - logopedická péče - individuální přístup v hodinách Čj, Nj v třídě - oblast pedagogicko - psychologického poradenství - ostatní nabízené aktivity : Plavecký výcvik - celkem se zúčastnilo žáků 38 v 9 lekcích (1.roč.= 8 dětí, 2.roč. = 8 dětí, 3.roč. 7 dětí, 4.roč. = 9 dětí 5.roč. = 6 dětí) Lyžařský výcvik - neuskutečnil se 7

8 Část III. Ú d a j e o p r a c o v n í c í ch š k o l y počet přepočtených úvazků učitelů : počet učitelů počet přepočtených úvazků interní externí interní externí , struktura pedagogických zaměstnanců dle pracovního zařazení : titul, příjmení, jméno funkce praxe vzdělání Mgr. Marousková Irena ředitelka 7 VŠ PaedDr. Hozová Dagmar zást. řed. 33 VŠ Kučera Josef 38 VŠ Kratochvílová Irena učitelka 1.st. 16 SŠ Kuželová Lenka učitelka 1. a 2. st. 8 SŠ Mgr. Pavlasová Soňa učitelka 1.st. 11 VŠ Mgr. Palošová Marcela učitelka 1 st. 9 VŠ Ing. Burešová Iva učitelka 2.st. 23 VŠ Mgr. Lněničková Ivana učitelka 2.st. 19 VŠ Mgr. Prchalová Miroslava učitelka 2.st. 16 VŠ Mgr. Nesnídal Vladimír učitel 2.st. 27 VŠ Arientová Helena vychovatelka ŠD 29 SŠ Mgr. Zumpfová Kateřina učitelka 1. st. 2 VŠ

9 počet přepočtených úvazků provozních zaměstnanců : počet zaměstnanců přepočtený počet pracovníků školnice 1 1 uklizečky 2 á 0.81 mzdová účetní struktura provozních zaměstnanců dle pracovního zařazení : Buchlová Ivana - školnice - topička od do Justová Eva - uklizečka Zemanová Lenka - uklizečka Viltová Eva - mzdová účetní externí pracovníci : PhDr. Žítková Jana - školní psycholožka Kočová Věra - logopedie Ing. Ronovská Ivana - účetní analýza personálního obsazení školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedag. pracovníků, jejich praxe a věková skladba : Tab. 2A - I. stupeň : a) celkový počet z toho počet hodin celkový počet z toho počet vyuč. hodin odučených učiteli vyučovacích hodin odučených kromě hodin s odbornou ped.praxí hodin cizích učiteli s odb. cizích jaz. jazyků a pedag. způsob. ( včetně hodin pro výuku cizích dělené výuky jazyků na 1.st b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

10 Tab 2B - II. stupeň a) - Seznam předmětů celkový počet hodin z toho počet hodin vyučovaných daného odučených s odbornou předmětu a pedag. způsobilostí ( včetně hodin dělených) - český jazyk anglický jazyk 9 9 německý jazyk 12 4 matematika občanská výchova 4 4 tělesná výchova 8 8 zeměpis 7 0 dějepis 8 6 přírodopis 8 8 environmentální výchova 1 1 hudební výchova 4 0 výtvarná výchova 6 0 fyzika 6 0 chemie 4 4 rodinná výchova 3 0 výchova ke zdraví 1 1 praktické činnosti 3 3 volit. předměty celkem 6 6 celkem b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) - počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

11 Část IV. Ú d a j e o z a ř a z o v á n í d ě t í a) školní rok : počet dětí zapsaných do 1. ročníku pro šk. rok : 12 počet realizovaných odkladů šk. docházky : 3 počet žáků osvobozených od povinné šk. docházky : 0 skutečný počet žáků 1. tříd na počátku šk. roku : 10 počet dodatečných odkladů šk. docházky během roku : 1 počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 b) Tab. 3 - výkon státní správy : Rozhodnutí ředitele ( typ ) počet odvolání odklad školní docházky 3 0 dodatečný odklad šk. docházky 1 0 rozhodnutí o integraci 0 0 rozhodnutí o zařazení do ŠD 20 0 přeřazení do ZvŠ 0 0 přestup žáka

12 Část V. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch v z d ě l á v á n í ž á k ů a) hodnocení chování žáků v členění podle ročníků v obou pololetích šk. roku : Tab ročník chování chování chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. II. I. II. I. II celkem ročník napomenutí důtka důtka počet neomluv. tříd. učitele tř. učitele ředitele hodin I. II. I. II. I. II. I. II celkem

13 b) hodnocení celkového prospěchu žáků podle ročníku v obou pololetích : Tab. 5 A) I. stupeň : ročník počet žáků v ročníku prospělo neprospělo I. II. I. II. I. II vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz celkem vyz vyz B) II. stupeň -- ročník počet žáků v ročníku prospělo prospělo ( v II. pol. s vyznam. před opr. zkouškami ) -- I. II. I. II. I. II celkem pololetí - 1. roč. - 1 žákyně dodatečný odklad 6. roč. - 2 žákyně neprospěly 7. roč - 3 žáci neprospěli 8. roč. - 2 žáci neprospěli 9. roč. - 1 žákyně neprospěla 2. pololetí - 6. roč. - 1 žákyně - opravná zkouška 7. roč. - 2 žáci opravná zkouška 1 žák neprospěl postupuje 1 žák neprospěl - vyšel ze 7. ročníku 8. roč. - 2 žáci opravné zkoušky 13

14 c) výsledky přijetí žáků do středních škol : Tab. 6 A) víceletá gymnázia: počet žáků počet přihlášených počet přijatých do v 5.roč. celkem do víceletého gymnázia víceletého gymnázia B1) čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení : počet počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých žáků do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory celkem gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ ( vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný KH okres KH okres KH okres KH okres B2) čtyřleté maturitní obory středních škol po 2. kole přijímacího řízení : počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný okres KH okres KH okres KH okres B3) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný B4) učební obory trvající méně než 4 roky po 2. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný

15 d) lyžařský výcvik : neuskutečnil se e) umístění žáků v soutěžích : název počty žáků úspěšnost šk. kolo další kolo Olympiáda v čes. jaz. 9 2 Olympiáda matematika 12 0 Dějepisná olympiáda 7 2 Konverzační soutěž v něm. jazyce 12 1 Klokánek 24 0 Pythagoriáda 23 3 Cvrček 10 0 Benjamín 4 0 Kadet 6 0 Vybíjená ke Dni dětí Část VI. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch i n s p e k c e ČŠI Ve školní roce ČŠI kontrolu nekonala. 15

16 Část VII. Ú d a j e o m i m o š k o l n í ch a k t i v i t á ch a) popis a hodnocení činnosti školní družiny : Pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ je přímo v budově školy vyhrazena učebna Školní družiny, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 18 dětí. Z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Plnění úkolů v celoročním programu : 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh, pletení košíčků z barevných bužírek, 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - ABC, Ohníček, Pojď si hrát Akce ŠD, některé z nich společně s 1. stupněm ZŠ říjen - Člověče nezlob se soutěž, pouštění draka prosinec - Vánoční besídka leden - Puzzliáda únor - Hudební pexeso PC březen - Vítání jara duben - Přeborník jara vítěz jednotlivých sportovních soutěží květen - výstava + divadelní představení Havlíčkův Brod červen - Dopravní soutěž mladých cyklistů a chodců 16

17 b) další aktivity školní výlety: ročník termín místo zajišťuje , Nesměř p. uč. Burešová Zumpfová , 2.+ MŠ Kunětická hora p. uč. Kratochvílová Konopáč p. uč. Nesnídal Horní Bradlo p. uč. Prchalová Marousková ZOO Praha p. uč. Pavlasová , Karlštejn p. uč. Pavlasová Zumpfová exkurze: roč Burza škol Kutná Hora p. uč. Prchalová Lněničková roč Městské muzeum Čáslav p. uč. Pavlasová roč Čistírna odpadních vod Čáslav p. uč. Lněníčková Prchalová Nesnídal roč Město Čáslav, návštěva knihovny p. uč. Burešová Lněničková roč Praha p. uč. Burešová Lněničková vybraní žáci Výstava výtvarných prací Havl. Brod p. uč. Kratochvílová + školní družina Arientová

18 kulturní představení : ročník datum akce zajišťuje Piráti z Karibiku- Na konci světa kino Hozová Výlet (Pavel Novák + skupina Family) divadlo Hozová Princezna Mlsalka divadlo Hozová Harry Potter- Fénixův řád kino Hozová Kino IMAX Praha kino Burešová Lněničková O tučňácích divadlo Hozová akce pořádané školou: ročník datum akce zajišťuje Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová ZUŠ- Vánoční koncert p. uč. Mrázková Olympiáda v čes. jaz. (škol. kolo) p. uč. Hozová Dějepisná olympiáda (škol. kolo) p. uč. Hozová Konverzační soutěž v NJ (škol. kolo) p. uč. Marousková Burešová Konverzační soutěž v NJ (okres. kolo) p. uč. Marousková Burešová Dějepisná olympiáda (okres. kolo) p. uč. Hozová Olympiáda v čes. jaz. (okres. kolo) p. uč. Hozová lll. - lv. měsíc 2008 Plavecký výcvik p. uč. Kučera Pavlasová Kuželová Přednáška o zdravé výživě (pí. Kleinová) p. uč. Prchalová Kuželová , 7., Protidrogová prevence p. uč. Zumpfová (PEER aktivisté gymnázia Čáslav) Lněničková Prchalová Pythagoriáda (okres. kolo) p. uč. Nesnídal , 6., Beseda Lidé v tísni p. uč. Lněničková 18

19 , 2., 3., Beseda Lidé v tísni p. uč. Kratochvílová, p. uč. Pavlasová roč Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová c) další vzdělávání učitelů Tvořivé aktivity ve výuce Nj - Ing. Burešová Iva - Mgr. Marousková Irena Seminář výtvarné techniky - sádrové kachle - Kratochvílová Irena BOZP a PO ve školách - Mgr. Marousková Irena - PaedDr. Dagmar Hozová Školení Po - Mgr. Nesnídal Vladimír - Seminář výtvarné techniky drát. vánoční ozdoby Projekty v Ov Právní předpisy ve školství - Arientová Helena - Mgr. Palošová Marcela - Mgr. Prchalová Miroslava - Mgr. Marousková Irena d) prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na škole Na škole pracuje zájmový kroužek vedený pod Domem dětí v Čáslavi. Ten umožňuje dětem trávit část volného času pod dozorem. pod vedením učitelů řada zájmových kroužků. Ty umožňují dětem trávit část volného času pod dozorem. Budovu školy i tělocvičnu využívají pro svou činnost i další zájmové organizace Sokol, dobrovolní hasiči, Spartak Žleby.Tyto organizace navštěvují také naši žáci. I v tomto školním roce pokračuje ve školní budově výuka na hudební nástroje pod ZUŠ Čáslav. O dění v obci i okolí jsou žáci průběžně informováni z nástěnek. Naše ZŠ také spolupracuje s psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou, která do školy dochází každé pondělí. Probíhá také protidrogová prevence v rámci Rv,Ov a Př. Závažné případy sociál. patolog. jevů nebyly na naší škole zaznamenány. 19

20 e) metodická pedagogická činnost Pedagogická rada Metodické sdružení I. + II. st Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Pedagogická rada Schůzka rodičů budoucích žáku I. ročníku g) spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá průběžně po celý rok. Uskutečňují se individuální pohovory učitelů a vedení školy s rodiči. Dvakrát se konala schůzka rodičů s učiteli. Rodiče mohou se školní psycholožkou konzultovat problémy, které mají se svými dětmi. Škola také nabídla rodičům volný přístup do pedagogického procesu. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali podrobné informace o nástupu do školy na červnové schůzce. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím internetových stránek školy. h) spolupráce školy s obcí Základní škola a Mateřská škola Žleby tvořená třemi součástmi základní škola, mateřská škola a školní jídelna nadále úspěšně spolupracují nejen v oblasti hospodářské, ale i v návaznosti výchovy a vzdělávání mezi mateřskou školou a základní školou. Častá je i společná účast na kulturních akcích. Tato činnost je zajišťována dotací obce ve výši ,- Kč. Dotace je rozdělena do dvou oblastí: ,- Kč na úhradu rozdílu mezi normativem a skutečnou potřebou školy ,- Kč na provoz organizace (úhrada energií, údržba, vybavení, provoz a služby). Vzhledem k nižšímu počtu žáků udělilo zastupitelstvo na škol. rok 2007/2008 škole výjimku z počtu žáků. Rada školy v níž je jeden zástupce zastupitelstva obce spolupracuje se školou tím, že se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícímu státní správu ve školství. 20

21 ch) hodnocení sledovaného roku Vedení školy pokračuje v zaměření na výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se nadále podílí metodické sdružení I. a II. stupně, výměna zkušeností a poznatků mezi učiteli a hospitační činnost zástupkyně ředitele PaedDr. D. Hozové. V rámci odborných seminářů si pedagogičtí pracovníci rozšiřovali a prohlubovali odborné a metodické vědomosti se zaměřením na inovativní metody práce. Zúčastnili se odborných seminářů pro jednotlivé předměty. V letošním školním roce ukončila studium výchovného poradenství na Univerzitě Karlově v Praze výchovná poradkyně Mgr. I. Lněničková. Jednou z priorit dalšího vzdělávání zlepšení jazykových dovedností a metodiky výuky cizích jazyků, se nám daří plnit. Učitelé mají zájem na svém dalším vzdělávání formou jazykových a metodických kurzů. Učitelé nabízí žákům další výběrové aktivity, které doplňují vzdělávací program. Vedení školy nadále věnuje péči o výchovně vzdělávací proces. i) oblast pedagogicko - psychologického poradenství Ve školním roce 2007/2008 pokračovala péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Skupinová reedukční péče byla realizována pro žáky 8. ročníku, individuální reedukce SPU byla zajištěna pro 5 žáků. Průběh reedukční péče a z toho plynoucí podpůrná opatření v rámci výuky byly konzultovány s učiteli a rodiči těchto žáků. Ve spolupráci s PPP v Kolíně úspěšně proběhla integrace žáka s Aspergerovým syndromem. Kromě toho byly realizovány další formy pedagogicko psychologické intervence, a to především: průběžné konnzultace pro žáky, rodiče a učitele, přímé pozorování žáků ve vyučovací hodině a návazně rozbor individuálního přístupu, kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku, konzultace výstupních hodnocení. Školní zralost byla posouzena u čtyř předškoláků, u všech byl doporučen odklad školní docházky. Rodiče nastávajících žáků prvního ročníku se v červnu setklai s třídní učitelkou a školní psycholožkou. Aktivně se zajímali o organizaci výuky v 1. ročníku, o vhodný způsob domácí přípravy na vyučování a o vhodné výchovné přístupy. PhDr. Jana Žítková 21

22 Část VIII. V ý r o č n í z p r á v a o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného přístupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudku soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v oboru pro styk s veřejností. Ve Žlebech dne Mgr. Irena Marousková ředitelka školy 22

23 Část IX. S ch v á l e n í v ý r o č n í z p r á v y Výroční zpráva schválena školskou radou dne Ing. Vlastimil Kožený Olga Musilová Mgr. Miroslava Prchalová 23

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ ŠKOLY ŠTERNBERK zpracovaný podle RVP ZV a přílohy ZV_LMP č.j. 15523/2007-22 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠTERNBERK, OLOMOUCKÁ 76, ŠTERNBERK 785 01 Motto: Každé poznání vychází ze srdce,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2015/2016 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ

PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ADAMOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ školní rok 2013-2014 PaedDr. Dalimila HODAŇOVÁ výchovná poradkyně Rámcový plán činnosti výchovného poradce 1. pololetí

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Životice u Nového Jičína, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2014/2015 Obsah 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika školy,

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace PLÁN PRÁCE ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Charakteristika školského zařízení Základní škola Josefa Bublíka, Bánov, okres Uherské

Více

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova

Vyučovací 1. 2. 3. 4. 5. Celkem. Prvouka 2 2 2 - - 6 Přírodověda - - - 1 2 3 Vlastivěda - - - 2 1 3 Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 Výtvarná výchova 4. UČEBNÍ PLÁN 4.1 UČEBNÍ PLÁN - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace (20) Informační a komunikační technologie (1) Člověk a jeho svět (12) Umění a kultura

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013

MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2012 2013 MATEŘSKÁ ŠKOLA KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2012 2013 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný, psychický a sociální

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA HODĚJICE VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2014/2015 Část I. Základní charakteristika školy a) Název školy: Základní škola Hodějice, okres Vyškov b) Zřizovatel školy: OÚ Hodějice c) Ředitelka

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa školy Hradec

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015

ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Želešice, příspěvková organizace 24. dubna 270, 664 43 Želešice ROČNÍ PLÁN ZÁKLADNÍ ŠKOLY VÝCHOVNÝ PORADCE 2014/2015 Mgr. Dana Kadlčíková konzultační hodiny: St 13 40 15

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 1

Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Dodatek k ŠVP ZV č. 1 Název školního vzdělávacího programu: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ŠKOLA PRO VŠECHNY Škola: Základní škola Liberec, Broumovská 847/7, 460 01 Liberec 6, příspěvková

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program Základní škola Olomouc, Heyrovského 33, příspěvková organizace 4 Učební plán Školní vzdělávací program 4.1 Forma vzdělávání: Denní - běžné třídy 4.1.1 Celkové dotace - přehled Vzdělávací oblast Předmět 1. stupeň Dotace 1. 1. 2. 3. 4. 5. stupeň Jazyk a jazyková komunikace

Více

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova

Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013. Sídliště U Vodojemu 1261, 697 01 Kyjov příspěvková organizace města Kyjova 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy Výroční zpráva ZŠ Dr. Joklíka školní rok 2012/2013 právní forma IČO 48847747 IZO 04884774 identifikátor školy 600115607 vedení školy ZŠ a MŠ

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014

Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka. Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy. Školní rok 2013 2014 Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola Komorní Lhotka Výroční zpráva o činnosti Mateřské školy Školní rok 2013 2014 Mateřská škola Komorní Lhotka 153 Zřizovatel: OÚ Komorní Lhotka Ředitelka: Mgr.

Více

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ

školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie RVP ZV Základní vzdělávání ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ školní vzdělávací program ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDĚLÁVÁNÍ - Kopie ŠKOLA JAZYKŮM OTEVŘENÁ Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Škola, Mánesova

Více

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola

Školy - 7. mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola ŠKOLSKÁ SOUSTAVA Školy - 7 mateřská škola základní škola střední škola konzervatoř vyšší odborná škola základní umělecká škola jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Školská zařízení 7 poskytuje

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 112 103/99-11126 Signatura: ak1ls202 Oblastní pracoviště č. 11 Jihlava Okresní pracoviště Havlíčkův Brod INSPEKČNÍ ZPRÁVA Zařízení: Junior - dům dětí a mládeže,

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky

3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3. 1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník.

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Dodatek k ŠVP ZV č. 2

Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Dodatek k ŠVP ZV č. 2 Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, č.j. 07/239 Škola: Základní škola a mateřská škola Dubicko, příspěvková organizace Ředitelka školy: PhDr. Ivana Křížková

Více

Základní škola a mateřská škola Brtnice

Základní škola a mateřská škola Brtnice Základní škola a mateřská škola Brtnice Program práce ZŠ na školní rok 2013 2014 Program práce školy schválen na pedagogické radě 26. 8. 2013 Mgr. Blanka Čerklová ředitelka školy VIZE 1. Komunitní škola

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ

OBSAH. 4. Školní učební plán 4.1. Školní učební plán 1. stupeň ZŠ 4.2. Školní učební plán 2. stupeň ZŠ OBSAH 1. Identifikační údaje 1. 1. Název ŠVP 1. 2. Předkladatel 1. 3. Zřizovatel 1. 4. Platnost dokumentu 1. 5. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2010 1. 6. Aktualizace ŠVP ke dni 1. 9. 2011 1.7. Aktualizace

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program PLÁN Školní rok: 2014/2015 Ředitelka školy: Mgr. Ilona Vránková Školní metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Petra Nováková Termín seznámení pedagogických pracovníků

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Název školy : Základní škola náměstí Svobody 3 Šternberk, příspěvková organizace Ředitel školy: Mgr. Pavel Konečný Způsob hospodaření školy : příspěvková organizace Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola Chodov, Nejdecká 254, okres Sokolov, příspěvková organizace Školní rok 2014/2015 Výroční zpráva školní rok 2014/2015 1 1. Úvod Ředitelka Základní školy Chodov,

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 PLÁN VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 V Olomouci, 1.9.2010 1. Činnost výchovné poradkyně Funkce výchovné poradkyně je zřizována podle 34 zákona ČNR č. 76/1978 Sb. (ve smyslu

Více

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005

Základní školy. Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Základní školy Podklady pro zpracování výroční zprávy KrÚ JMK o činnostech základních škol ve šk.roce 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy a. Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

Výroční zpráva. školní rok 2010/11

Výroční zpráva. školní rok 2010/11 Základní škola Kralupy nad Vltavou, Komenského náměstí 198 okres Mělník, příspěvková organizace Výroční zpráva školní rok 2010/11 O B S A H: I. Základní údaje II. III. IV. Rámcový popis personálního zabezpečení

Více

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015

SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn. Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 SOŠ a SOU Horšovský Týn, Littrowa 122, 346 01 Horšovský Týn Plán práce výchovného poradce na školní rok 2014/2015 Měsíc XIII. IX. Příprava plánu práce VP, nástěnky VP Převedení žáků s poruchami učení do

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY ZA ROK 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín 756 56, Prostřední Bečva 207 Telefon: +420 571 643 206 E-mail: zakladniskola@prostrednibecva.cz www.zsmsbecva.webnode.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720. Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Svobodná a Mateřská škola Písek, Dr. M. Horákové 1720 Dr. M. Horákové 1720, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 062 112 Termín

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2006/2007 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011

Základní škola Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 Vzděl. Obl. Učební plán pro ZŠS RT od 2010 /2011 ROČNÍK Vzděl. Obory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Rozumová výchova 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 Člověk a Řečová komunikace výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 Člověk

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Výroční zpráva 2006-2007

Výroční zpráva 2006-2007 Základní škola Školní 226 382 41 Kaplice IČO: 00 58 36 69 Výroční zpráva 2006-2007 strana 1 Základní informace o škole Název školy: Základní škola, Kaplice, Školní 226, okres Český Krumlov Datum vydání

Více

Plán akcí ve školním roce 2011 2012

Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Plán akcí ve školním roce 2011 2012 Na školní rok 2011 2012 bylo do mateřské školy zapsáno 25 dětí (11 chlapců a 14 dívek) z toho 6 dětí z Jiříkovic, 15 dětí z Radňovic, 2 z Maršovic a 2 děti z Nové Vsi.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy

Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1. Část I. Základní charakteristika školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2003/2004 1 Část I a) Název školy, adresa: Základní škola Brno, Arménská 21, PO Arménská 573/21, 625 00 Brno tel 547 211 667, tel/fax 547 211 802 e-mail: zsarmen@seznamcz

Více

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Výroční zpráva o činnosti mateřské školy , 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti mateřské školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/2 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2011/2012 V souladu

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015

7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 7. Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2014/2015 Učební plán ŠVP - I. stupeň Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předměty I. stupeň 1. 2. 3. 4. 5. 1. - 5. ročník

Více