Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola"

Transkript

1 Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy 1

2 Schváleno : Výroční zpráva byla schválena pedagogickou radou Na základě školského zákona 561/2004 Sb. předkládá ředitelství Základní školy Žleby následující V ý r o č n í z p r á v u Část I. Z á k l a d n í ch a r a k t e r i s t i k a š k o l y a) Název škola : Základní škola a Mateřská škola Žleby, Školní 190, Žleby b) Součást : Základní škola c) Zřizovatel školy : Obec Žleby d) Ředitel školy : Mgr. Irena Marousková e) IZO - základní školy : školní družiny : f) Typ školy : úplná základní škola 2

3 g) Přehled o počtech ročníků, tříd a žáků : Tab. 1A Ročník Poče t tříd v roč. Poče t žáků v roč. Z toho dívek Celkový počet žáků se zdrav. postižením včetně SVPUaCH Z toho integrovaných žáků s individuálním vzděl. programem Celkem Změny v počtech žáků v 1. pololetí : přestoupili Kukuricová Kamila 8. roč., Šváb Karel 4. roč., Schulzová Denisa 2. roč., Schulzová Nikola 4. roč., Schulz František 4. roč. Změny v počtech žáků ve 2. pololetí : h) Přehled o počtu oddělení a počtu žáků ve školní družině a šk. klubu Tab. B počet oddělení počet žáků školní družina školní klub skutečná a využívaná kapacita ŠD : 20 / 20 dětí provozní doba : hod. po, út, čt, pá hod. st 3

4 a) vzdělávací programy ve školním roce : Základní škola č.j / , 3., 4., 5., 7., 8., 9. ročník RVP ZV: č. j / , ve znění úpravy č. j / a 6. ročník b) učební plány ve školním roce : 1. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku povinné vyuč předměty celkem Český jazyk Cizí jazyk Prvouka Vlastivěda Přírodověda Matematika Tělesná výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Praktické činnosti ( Prac. vyuč. v 5.roč.) Týdenní počet hodin

5 2. stupeň : Názvy předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku ( povinné vyuč předměty) celkem Český jazyk Anglický jazyk Německý jazyk Matematika Obč. výchova Rodinná výchova Výchova ke zdraví Tělesná výchova Zeměpis Dějepis Přírodopis Environmentální výchova Hudební výchova Výtvarná výchova Fyzika Chemie Informatika Praktické činnosti Volit. předmět Týdenní počet hodin

6 c) volitelné předměty v ročník název počet skupin počet zařazených informatika seminář z matematiky seminář z českého jazyka práce s počítačem matematické praktikum

7 N A D S T A V B O V Á Č Á S T zájmové útvary název počet skupin počet zařazených hasičský kroužek ( Ne) ZUŠ pob. Žleby ( Mz) 16 - péče a pomoc zaostávajícím žákům : Většinou se jedná o tyto aktivity : - doučování z matematiky a českého jazyka - příprava žáků 9. r. k přijímacím zkouškám - práce s dětmi s poruchami učení ve spolupráci se šk. psycholožkou - logopedická péče - individuální přístup v hodinách Čj, Nj v třídě - oblast pedagogicko - psychologického poradenství - ostatní nabízené aktivity : Plavecký výcvik - celkem se zúčastnilo žáků 38 v 9 lekcích (1.roč.= 8 dětí, 2.roč. = 8 dětí, 3.roč. 7 dětí, 4.roč. = 9 dětí 5.roč. = 6 dětí) Lyžařský výcvik - neuskutečnil se 7

8 Část III. Ú d a j e o p r a c o v n í c í ch š k o l y počet přepočtených úvazků učitelů : počet učitelů počet přepočtených úvazků interní externí interní externí , struktura pedagogických zaměstnanců dle pracovního zařazení : titul, příjmení, jméno funkce praxe vzdělání Mgr. Marousková Irena ředitelka 7 VŠ PaedDr. Hozová Dagmar zást. řed. 33 VŠ Kučera Josef 38 VŠ Kratochvílová Irena učitelka 1.st. 16 SŠ Kuželová Lenka učitelka 1. a 2. st. 8 SŠ Mgr. Pavlasová Soňa učitelka 1.st. 11 VŠ Mgr. Palošová Marcela učitelka 1 st. 9 VŠ Ing. Burešová Iva učitelka 2.st. 23 VŠ Mgr. Lněničková Ivana učitelka 2.st. 19 VŠ Mgr. Prchalová Miroslava učitelka 2.st. 16 VŠ Mgr. Nesnídal Vladimír učitel 2.st. 27 VŠ Arientová Helena vychovatelka ŠD 29 SŠ Mgr. Zumpfová Kateřina učitelka 1. st. 2 VŠ

9 počet přepočtených úvazků provozních zaměstnanců : počet zaměstnanců přepočtený počet pracovníků školnice 1 1 uklizečky 2 á 0.81 mzdová účetní struktura provozních zaměstnanců dle pracovního zařazení : Buchlová Ivana - školnice - topička od do Justová Eva - uklizečka Zemanová Lenka - uklizečka Viltová Eva - mzdová účetní externí pracovníci : PhDr. Žítková Jana - školní psycholožka Kočová Věra - logopedie Ing. Ronovská Ivana - účetní analýza personálního obsazení školy vzhledem k odborné a pedagogické způsobilosti pedag. pracovníků, jejich praxe a věková skladba : Tab. 2A - I. stupeň : a) celkový počet z toho počet hodin celkový počet z toho počet vyuč. hodin odučených učiteli vyučovacích hodin odučených kromě hodin s odbornou ped.praxí hodin cizích učiteli s odb. cizích jaz. jazyků a pedag. způsob. ( včetně hodin pro výuku cizích dělené výuky jazyků na 1.st b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

10 Tab 2B - II. stupeň a) - Seznam předmětů celkový počet hodin z toho počet hodin vyučovaných daného odučených s odbornou předmětu a pedag. způsobilostí ( včetně hodin dělených) - český jazyk anglický jazyk 9 9 německý jazyk 12 4 matematika občanská výchova 4 4 tělesná výchova 8 8 zeměpis 7 0 dějepis 8 6 přírodopis 8 8 environmentální výchova 1 1 hudební výchova 4 0 výtvarná výchova 6 0 fyzika 6 0 chemie 4 4 rodinná výchova 3 0 výchova ke zdraví 1 1 praktické činnosti 3 3 volit. předměty celkem 6 6 celkem b) počet učitelů praxe do 10 let let let 31 a více let c) - počet učitelů věk do 30 let let 46 - důchod. věk pracující celkem důchodci

11 Část IV. Ú d a j e o z a ř a z o v á n í d ě t í a) školní rok : počet dětí zapsaných do 1. ročníku pro šk. rok : 12 počet realizovaných odkladů šk. docházky : 3 počet žáků osvobozených od povinné šk. docházky : 0 skutečný počet žáků 1. tříd na počátku šk. roku : 10 počet dodatečných odkladů šk. docházky během roku : 1 počet žáků osvobozených od povinnosti docházet do školy : 0 b) Tab. 3 - výkon státní správy : Rozhodnutí ředitele ( typ ) počet odvolání odklad školní docházky 3 0 dodatečný odklad šk. docházky 1 0 rozhodnutí o integraci 0 0 rozhodnutí o zařazení do ŠD 20 0 přeřazení do ZvŠ 0 0 přestup žáka

12 Část V. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch v z d ě l á v á n í ž á k ů a) hodnocení chování žáků v členění podle ročníků v obou pololetích šk. roku : Tab ročník chování chování chování velmi dobré uspokojivé neuspokojivé I. II. I. II. I. II celkem ročník napomenutí důtka důtka počet neomluv. tříd. učitele tř. učitele ředitele hodin I. II. I. II. I. II. I. II celkem

13 b) hodnocení celkového prospěchu žáků podle ročníku v obou pololetích : Tab. 5 A) I. stupeň : ročník počet žáků v ročníku prospělo neprospělo I. II. I. II. I. II vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz vyz celkem vyz vyz B) II. stupeň -- ročník počet žáků v ročníku prospělo prospělo ( v II. pol. s vyznam. před opr. zkouškami ) -- I. II. I. II. I. II celkem pololetí - 1. roč. - 1 žákyně dodatečný odklad 6. roč. - 2 žákyně neprospěly 7. roč - 3 žáci neprospěli 8. roč. - 2 žáci neprospěli 9. roč. - 1 žákyně neprospěla 2. pololetí - 6. roč. - 1 žákyně - opravná zkouška 7. roč. - 2 žáci opravná zkouška 1 žák neprospěl postupuje 1 žák neprospěl - vyšel ze 7. ročníku 8. roč. - 2 žáci opravné zkoušky 13

14 c) výsledky přijetí žáků do středních škol : Tab. 6 A) víceletá gymnázia: počet žáků počet přihlášených počet přijatých do v 5.roč. celkem do víceletého gymnázia víceletého gymnázia B1) čtyřleté maturitní obory středních škol po 1. kole přijímacího řízení : počet počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých žáků do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory celkem gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ ( vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný KH okres KH okres KH okres KH okres B2) čtyřleté maturitní obory středních škol po 2. kole přijímacího řízení : počet přihláš. počet přijatých počet přihláš. počet přijatých do čtyřletého do čtyřletého na matur. obory na matur. obory gymnázia gymnázia ostatních SŠ ostatních SŠ vč. ISŠ, SOU ) ( vč. ISŠ, SOU ) okres jiný okres jiný okres jiný okres jiný okres KH okres KH okres KH okres B3) učební obory trvající méně než 4 roky po 1. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný B4) učební obory trvající méně než 4 roky po 2. kole přijímacího řízení : počet přihlášených z toho počet přijatých z toho do učebních oborů ze r. do učebních oborů ze r okres KH jiný KH jiný okres KH jiný KH jiný

15 d) lyžařský výcvik : neuskutečnil se e) umístění žáků v soutěžích : název počty žáků úspěšnost šk. kolo další kolo Olympiáda v čes. jaz. 9 2 Olympiáda matematika 12 0 Dějepisná olympiáda 7 2 Konverzační soutěž v něm. jazyce 12 1 Klokánek 24 0 Pythagoriáda 23 3 Cvrček 10 0 Benjamín 4 0 Kadet 6 0 Vybíjená ke Dni dětí Část VI. Ú d a j e o v ý s l e d c í ch i n s p e k c e ČŠI Ve školní roce ČŠI kontrolu nekonala. 15

16 Část VII. Ú d a j e o m i m o š k o l n í ch a k t i v i t á ch a) popis a hodnocení činnosti školní družiny : Pro děti z prvního i druhého stupně ZŠ je přímo v budově školy vyhrazena učebna Školní družiny, která je vybavena hračkami a různým pracovním materiálem. Děti se tady v době mezi vyučováním a návratem domů mohou hrát, sledovat televizi či video nebo vytvářet různé výrobky a výkresy. Ve školním roce navštěvovalo školní družinu 18 dětí. Z toho 8 děvčat a 10 chlapců. Plnění úkolů v celoročním programu : 1) společensko prospěšné činnosti osobní hygiena, oblékání, péče o pořádek a čistotu 2) činnost tělovýchovná a rekreační zájmové vycházky, stolní, společ. a tvořivé hry, sportovní hry a soutěže v tělocvičně i v přírodě, zimní sporty 3) pracovně - zájmová činnost práce z přírodních materiálů, barevných papírů, látek, vlny, výroba vánočních a velikonočních ozdob, využití moderních technik při výrobě, výzdoba oken a chodeb v budově školy, vyšívání dle předloh, pletení košíčků z barevných bužírek, 4) estetická činnost lidové tradice, chování v kulturních zařízeních, ilustrace divadelních představení, skupinové malování, nácvik různých kulturních akcí, využití dětských časopisů - ABC, Ohníček, Pojď si hrát Akce ŠD, některé z nich společně s 1. stupněm ZŠ říjen - Člověče nezlob se soutěž, pouštění draka prosinec - Vánoční besídka leden - Puzzliáda únor - Hudební pexeso PC březen - Vítání jara duben - Přeborník jara vítěz jednotlivých sportovních soutěží květen - výstava + divadelní představení Havlíčkův Brod červen - Dopravní soutěž mladých cyklistů a chodců 16

17 b) další aktivity školní výlety: ročník termín místo zajišťuje , Nesměř p. uč. Burešová Zumpfová , 2.+ MŠ Kunětická hora p. uč. Kratochvílová Konopáč p. uč. Nesnídal Horní Bradlo p. uč. Prchalová Marousková ZOO Praha p. uč. Pavlasová , Karlštejn p. uč. Pavlasová Zumpfová exkurze: roč Burza škol Kutná Hora p. uč. Prchalová Lněničková roč Městské muzeum Čáslav p. uč. Pavlasová roč Čistírna odpadních vod Čáslav p. uč. Lněníčková Prchalová Nesnídal roč Město Čáslav, návštěva knihovny p. uč. Burešová Lněničková roč Praha p. uč. Burešová Lněničková vybraní žáci Výstava výtvarných prací Havl. Brod p. uč. Kratochvílová + školní družina Arientová

18 kulturní představení : ročník datum akce zajišťuje Piráti z Karibiku- Na konci světa kino Hozová Výlet (Pavel Novák + skupina Family) divadlo Hozová Princezna Mlsalka divadlo Hozová Harry Potter- Fénixův řád kino Hozová Kino IMAX Praha kino Burešová Lněničková O tučňácích divadlo Hozová akce pořádané školou: ročník datum akce zajišťuje Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová ZUŠ- Vánoční koncert p. uč. Mrázková Olympiáda v čes. jaz. (škol. kolo) p. uč. Hozová Dějepisná olympiáda (škol. kolo) p. uč. Hozová Konverzační soutěž v NJ (škol. kolo) p. uč. Marousková Burešová Konverzační soutěž v NJ (okres. kolo) p. uč. Marousková Burešová Dějepisná olympiáda (okres. kolo) p. uč. Hozová Olympiáda v čes. jaz. (okres. kolo) p. uč. Hozová lll. - lv. měsíc 2008 Plavecký výcvik p. uč. Kučera Pavlasová Kuželová Přednáška o zdravé výživě (pí. Kleinová) p. uč. Prchalová Kuželová , 7., Protidrogová prevence p. uč. Zumpfová (PEER aktivisté gymnázia Čáslav) Lněničková Prchalová Pythagoriáda (okres. kolo) p. uč. Nesnídal , 6., Beseda Lidé v tísni p. uč. Lněničková 18

19 , 2., 3., Beseda Lidé v tísni p. uč. Kratochvílová, p. uč. Pavlasová roč Vystoupení žáků ZŠ p. uč. Kratochvílová p. uč. Pavlasová c) další vzdělávání učitelů Tvořivé aktivity ve výuce Nj - Ing. Burešová Iva - Mgr. Marousková Irena Seminář výtvarné techniky - sádrové kachle - Kratochvílová Irena BOZP a PO ve školách - Mgr. Marousková Irena - PaedDr. Dagmar Hozová Školení Po - Mgr. Nesnídal Vladimír - Seminář výtvarné techniky drát. vánoční ozdoby Projekty v Ov Právní předpisy ve školství - Arientová Helena - Mgr. Palošová Marcela - Mgr. Prchalová Miroslava - Mgr. Marousková Irena d) prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže na škole Na škole pracuje zájmový kroužek vedený pod Domem dětí v Čáslavi. Ten umožňuje dětem trávit část volného času pod dozorem. pod vedením učitelů řada zájmových kroužků. Ty umožňují dětem trávit část volného času pod dozorem. Budovu školy i tělocvičnu využívají pro svou činnost i další zájmové organizace Sokol, dobrovolní hasiči, Spartak Žleby.Tyto organizace navštěvují také naši žáci. I v tomto školním roce pokračuje ve školní budově výuka na hudební nástroje pod ZUŠ Čáslav. O dění v obci i okolí jsou žáci průběžně informováni z nástěnek. Naše ZŠ také spolupracuje s psycholožkou PhDr. Janou Žítkovou, která do školy dochází každé pondělí. Probíhá také protidrogová prevence v rámci Rv,Ov a Př. Závažné případy sociál. patolog. jevů nebyly na naší škole zaznamenány. 19

20 e) metodická pedagogická činnost Pedagogická rada Metodické sdružení I. + II. st Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Pedagogická rada Metodické sdružení Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Metodické sdružení projekt Evropa Pedagogická rada Schůzka rodičů budoucích žáku I. ročníku g) spolupráce s rodičovskou veřejností Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá průběžně po celý rok. Uskutečňují se individuální pohovory učitelů a vedení školy s rodiči. Dvakrát se konala schůzka rodičů s učiteli. Rodiče mohou se školní psycholožkou konzultovat problémy, které mají se svými dětmi. Škola také nabídla rodičům volný přístup do pedagogického procesu. Rodiče budoucích žáků 1.ročníku dostali podrobné informace o nástupu do školy na červnové schůzce. Rodiče jsou o dění ve škole informováni prostřednictvím internetových stránek školy. h) spolupráce školy s obcí Základní škola a Mateřská škola Žleby tvořená třemi součástmi základní škola, mateřská škola a školní jídelna nadále úspěšně spolupracují nejen v oblasti hospodářské, ale i v návaznosti výchovy a vzdělávání mezi mateřskou školou a základní školou. Častá je i společná účast na kulturních akcích. Tato činnost je zajišťována dotací obce ve výši ,- Kč. Dotace je rozdělena do dvou oblastí: ,- Kč na úhradu rozdílu mezi normativem a skutečnou potřebou školy ,- Kč na provoz organizace (úhrada energií, údržba, vybavení, provoz a služby). Vzhledem k nižšímu počtu žáků udělilo zastupitelstvo na škol. rok 2007/2008 škole výjimku z počtu žáků. Rada školy v níž je jeden zástupce zastupitelstva obce spolupracuje se školou tím, že se vyjadřuje k návrhu školního vzdělávacího programu, schvaluje výroční zprávu školy, školní řád, pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícímu státní správu ve školství. 20

21 ch) hodnocení sledovaného roku Vedení školy pokračuje v zaměření na výsledky výchovně vzdělávacího procesu. Na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu se nadále podílí metodické sdružení I. a II. stupně, výměna zkušeností a poznatků mezi učiteli a hospitační činnost zástupkyně ředitele PaedDr. D. Hozové. V rámci odborných seminářů si pedagogičtí pracovníci rozšiřovali a prohlubovali odborné a metodické vědomosti se zaměřením na inovativní metody práce. Zúčastnili se odborných seminářů pro jednotlivé předměty. V letošním školním roce ukončila studium výchovného poradenství na Univerzitě Karlově v Praze výchovná poradkyně Mgr. I. Lněničková. Jednou z priorit dalšího vzdělávání zlepšení jazykových dovedností a metodiky výuky cizích jazyků, se nám daří plnit. Učitelé mají zájem na svém dalším vzdělávání formou jazykových a metodických kurzů. Učitelé nabízí žákům další výběrové aktivity, které doplňují vzdělávací program. Vedení školy nadále věnuje péči o výchovně vzdělávací proces. i) oblast pedagogicko - psychologického poradenství Ve školním roce 2007/2008 pokračovala péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Skupinová reedukční péče byla realizována pro žáky 8. ročníku, individuální reedukce SPU byla zajištěna pro 5 žáků. Průběh reedukční péče a z toho plynoucí podpůrná opatření v rámci výuky byly konzultovány s učiteli a rodiči těchto žáků. Ve spolupráci s PPP v Kolíně úspěšně proběhla integrace žáka s Aspergerovým syndromem. Kromě toho byly realizovány další formy pedagogicko psychologické intervence, a to především: průběžné konnzultace pro žáky, rodiče a učitele, přímé pozorování žáků ve vyučovací hodině a návazně rozbor individuálního přístupu, kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku, konzultace výstupních hodnocení. Školní zralost byla posouzena u čtyř předškoláků, u všech byl doporučen odklad školní docházky. Rodiče nastávajících žáků prvního ročníku se v červnu setklai s třídní učitelkou a školní psycholožkou. Aktivně se zajímali o organizaci výuky v 1. ročníku, o vhodný způsob domácí přípravy na vyučování a o vhodné výchovné přístupy. PhDr. Jana Žítková 21

22 Část VIII. V ý r o č n í z p r á v a o p o s k y t o v á n í i n f o r m a c í Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchova k zajištění jednotného přístupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 C/ Počet rozsudku soudů, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 E/ Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v oboru pro styk s veřejností. Ve Žlebech dne Mgr. Irena Marousková ředitelka školy 22

23 Část IX. S ch v á l e n í v ý r o č n í z p r á v y Výroční zpráva schválena školskou radou dne Ing. Vlastimil Kožený Olga Musilová Mgr. Miroslava Prchalová 23

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola

Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch. Součást Základní škola Z á k l a d n í š k o l a a M a t e ř s k á š k o l a v e Ž l e b e ch Součást Základní škola V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Školní rok : 2008-2009 Předkladatel : Mgr. Irena Marousková, ředitelka školy Č. j.:

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 29. 8. 2013 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Učební plán - 1. stupeň

Učební plán - 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie Člověk a jeho svět Umění a kultura (1) (1) Vyučovací předmět 1. Český jazyk a literatura (35)

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy

Výroční zpráva. za školní rok 2005 /2006. Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 100, okres Svitavy Výroční zpráva za školní rok 2005 /2006 Základní škola Brněnec,Moravská Chrastová 00, okres Svitavy Příspěvková organizace IČO: 750 6 338 IZO: 650 052 366 OBSAH. Základní údaje o škole 2. Přehled učebních

Více

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007

Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ JENEČ školní rok 2006-2007 Výroční zpráva ZŠ Jeneč za školní rok 2006/2007 1. Základní údaje: Název: Základní škola a Mateřská škola Jeneč, okres Praha západ Sídlo: Jeneč, Lidická 265,

Více

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZŠ a MŠ Kateřinice, okres Vsetín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Šárka Muchová, ředitelka školy Kateřinice 26. 8. 2014 Obsah 1 Základní údaje... 3 1.1 Název, sídlo,

Více

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 č.j.: 146/2010 DODATEK K ŠVP PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Dodatek upravuje 5 oblastí: 1. Učební plán pro 9. ročník ve školním roce 2010/2011 2. Poznámky k učebnímu plánu 3. Vysvětlivky k volitelnému předmětu

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu

Přepočtený počet ped.prac. /prac.šj. na třídu /skupinu 1 Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště Zřizovatel,

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

4. Učební plán a organizace vzdělávání

4. Učební plán a organizace vzdělávání 4. Učební plán a organizace vzdělávání 4.1. Systém výuky a učební plány Výuka podle ŠVP probíhá v 1.- 9. postupném ročníku ZŠ. Školní vzdělávací program (dle RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1.období

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA SNŮ, verze 2013/2014 Část B1 UČEBNÍ PLÁN A POZNÁMKY K UČEBNÍMU PLÁNU Učební plán a poznámky k učebnímu plánu Učební plán - rozdělení hodinové dotace předmětů pro 1.stupeň

Více

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Školní vzdělávací program: Škola pro život Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola: Základní a Mateřská škola Štěkeň, okres Strakonice Učební plán 1. stupeň 1. - 5. ročník oblasti předměty

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Nové Město na Moravě, Malá 54 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 6/7 Nové Město na Moravě,..7 Zpracoval: Mgr. Bohuslav Žilka ředitel školy ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Plný název školy:

Více

za školní rok 2012/2013

za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 dle 10 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění a 7 odst. 1, 2 vyhlášky 15/2005 Sb. Název školy: Základní škola a Mateřská škola Záboří, okres

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Školní rok 2007/2008 Předkladatel: GYMNÁZIUM A OBCHODNÍ AKDEMIE MARIÁNSKÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ, RUSKÁ 355 Adresa peněžního ústavu: Komerční banka, a.s., Hlavní 132/52, Mariánské

Více

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk. Bedříšek. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem, náměstí B. Hrozného 12, okres Nymburk Bedříšek Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č. j.: ZŠBH/517/2013 (ze dne 26. 8. 2013) verze 2013/2014

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení

TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZV Název programu: TVOŘIVÁ ŠKOLA Škola tvořivého učení a demokratického myšlení V Litvínově dne 1.9.2015..... Mgr. Pavla Tomášová, ředitelka školy OBSAH ŠVP 1. Identifikační

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-B-6/10-B. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-B-6/10-B Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Adresa: Kamenomlýnská

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy

Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Základní škola a Mateřská škola Křetín,okres Blansko, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti mateřské školy ve školním roce 2009/2010 Část I. Základní charakteristika školy Název právnické osoby

Více

Základní škola Jihlava, Demlova 32

Základní škola Jihlava, Demlova 32 Základní škola Jihlava, Demlova 32 Právní forma: příspěvková organizace IČO: 47366257 Škola sdružuje: a) Základní škola, IZO: 108047610 b) Školní družina a školní klub, IZO: 118700081 c) Školní knihovna,

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa

Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá. Juventa Základní škola a mateřská škola Juventa, příspěvková organizace, Komenského 578, Milovice - Mladá Juventa Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Č.j.: 833/JUV/2014/Min (ze dne 11.7.2014) (účinnost

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Praha 10 - Hostivař Kozinova 1000 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: 1 ZŠ - OŘ /2005 Vypracovala: Schválila: Pedagogická rada projednala dne 20.6.2005 Mgr. Helena Fučíková,

Více

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky

3. U EBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky 3. UČEBNÍ PLÁN 3.1. Systém výuky Výuka podle ŠVP probíhá v 1. 9. postupném ročníku ZŠ. ŠVP (RVP) rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období 1. 3. ročník 2. období 4. 5. ročník 3. období 6. 9. ročník. Žáci

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP.

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060. Minimální časová dotace dle RUP. 4. UČEBNÍ PLÁNY 4.1 Učební plán 1. stupeň běžná třída Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Minimální časová dotace dle RUP Vyučovací předmět Ročník 1. 2. 3. 4. 5. Celkem předměty Z toho DČD Český jazyk

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Z á k l a d n í š k o l a v B o r u, o k r e s T a c h o v VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 V Boru 22.9.2008 Zpracoval : Jaroslav Linek Jana Petriková /hospodaření/ 2. Základní údaje o škole

Více

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT

Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince. Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT Základní škola a Mateřská škola Jince Slavíkova 26, 262 23 Jince Školní vzdělávací program základního vzdělávání TRILOBIT 1 Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Trilobit Školní vzdělávací

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody.

Martin Adamec. Mgr. Milena Apeltauerová. Mgr. Edith Boušová. Mgr. Ivana Gambová. vyučuje předměty dějěpis. konzultační hodiny. dle dohody. Martin Adamec dějěpis Mgr. Milena Apeltauerová logopedická péče ekologický sběr milenaapelt@centrum.cz Mgr. Edith Boušová olympiáda zahraniční zájezdy bousova@zsjablonova.cz Mgr. Ivana Gambová český jazyk

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování

Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn ředitele SOŠ a SOU, Kladno, Dubská ke vzdělávání žáků se specifickými poruchami učení a chování Metodický pokyn stanovuje podrobnosti organizačního zajištění a postupů při vzdělávání žáků

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA DEŠTNÁ, NÁMĚSTÍ MÍRU 44, DEŠTNÁ 378 25 Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ Deštná Školní rok 2013/2014 Vypracoval dne: 02.09.2014 Mgr. Jan Javorský - ředitel školy Schválena

Více

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0

Cizí jazyk Anglický jazyk (Cj) 0 0 3 3 3 9 9 0 UČEBNÍ PLÁN TABULACE UČEBNÍHO PLÁNU Učební plán pro. stupeň: Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Vyučovací předmět Jazyk a jazykové komunikace Člověk a jeho svět Český jazyk a literatura Ročník Celkem z

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

za školní rok 2011 2012

za školní rok 2011 2012 Základní škola Zbraslavice, okres Kutná Hora Zbraslavice 190 285 21 Zbraslavice IČO: 48670804 E-mail: zszbraslavice@sendme.cz Tel., fax: 327 591 134 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011 2012-1

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MĚLNÍK, o.p.s. /CHARAKTERISTIKA typ školy Soukromá střední zdravotnická škola IZO 110009967 zřizovatel Asociace

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015

Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2014/2015 Výroční zpráva o činnosti školy za rok 204/205 Mateřská škola, Liberec, Matoušova 468/2, 460 0 Liberec, příspěvková organizace 4 Obsah. Základní údaje o škole... 3 2. Zabezpečení provozu... 4 3. Personální

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ GYMNÁZIUM FRANTIŠKA PALACKÉHO VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ internet: www.gfpvm.cz INFORMACE O STUDIU ve školním roce 2008/2009 Vážení rodiče, milí studenti! Předběžné informace o nabídce studia ve školním roce 2008/2009

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98

Výroční zpráva o činnosti školy. za za školní rok 2013 1997-2014 98 Výroční zpráva o činnosti školy za za školní rok 2013 1997-2014 98 dle 17 e) dle odst. 10 2 zákona odst. 3 č. zákona 564/90 Sb. č. 561/2004 ve znění platných Sb. novel Název školy: Základní škola, Vodňany,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Holice, Holubova 47 ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006. 1.Základní údaje o škole Základní škola Holice, Holubova 47 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO ROKU 2005-2006 1.Základní údaje o škole Základní škola s 1. 9. ročníkem. Základní škola praktická s 1. 9. ročníkem. Speciální škola se středním

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium)

INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) GYMNÁZIUM, ČESKÉ BUDĚJOVICE, JÍROVCOVA 8 Telefon, fax: 387 319 358 e- mail: gymji@gymji.cz, licht@gymji.cz URL: http://www.gymji.cz INFORMACE O STUDIU (čtyřleté gymnázium) Vážení rodiče, žáci a učitelé

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát PROTOKOL Č. j. ČŠIB-598/11-B o státní kontrole podle ustanovení 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více