SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, Český Krumlov Tel. : , fax :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, 381 01Český Krumlov Tel. : 380 711 315, fax : 380 712 671 E-mail : rampas@spstudio."

Transkript

1 - 1 - SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, Budějovická 58, Český Krumlov Tel. : , fax : ÚZEMNÍ PLÁN obce PĚČNOV ODŮVODNĚNÍ - TEXTOVÁ ČÁST Datum : 05/2008 Číslo zakázky: SP 2007/16 Projektant : Ing.arch. Jiří Rampas, ČKA 02603

2 - 2 - Základní údaje : Název akce : Územní plán obce Pěčnov Objednatel : Obec Pěčnov, se sídlem : Pěčnov 3, Husinec Zodpovědný zástupce : Josef Král, starosta obce IČ : Pořizovatel: Obecní úřad Pěčnov, Oprávněná úřední osoba pořizovatele: Ludmila Borovková Zhotovitel : SP Studio, s.r.o., architektonická kancelář, se sídlem : Budějovická 58, Český Krumlov Zodpovědný zástupce : Ing. Pavel Pecha, jednatel společnosti Osoba oprávněná zastupovat a jednat : Ing. arch. Jiří Rampas IČ , DIČ CZ Zápis do OR : KS České Budějovice, oddíl C, vl Projektant : Ing. arch. Jiří Rampas, ČKA 02603

3 - 3-1/ TEXTOVÁ ČÁST a/ Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem b/ Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu c/ Komplexní zdůvodnění přijatého řešení d/ Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí e/ Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL 2/ GRAFICKÁ ČÁST Výkres číslo : 01 Koordinační výkres 1: Širší vztahy 1: Zábor ZPF a PUPFL 1:5000

4 - 4 - a) Vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů v území, včetně souladu s územně plánovací dokumentací vydanou krajem Řešené území je součástí vymezené specifické oblasti SOB 1 Specifická oblast Šumava. Z hlediska vymezených ploch a koridorů dopravní a technické infrastruktury nevyplývají pro řešené území žádné podmínky, plochy a koridory stávající jsou územním plánem obce respektovány. Správní území obce Pěčnov je součástí ÚP VÚC Jihočeský kraj, v současnosti ve fázi konceptu, jehož zadání bylo s účinností nového stavebního zákona upraveno pokynem pro zpracování návrhu zásad územního rozvoje. S rozpracovanou nadřazenou územně plánovací dokumentací je územní plán Pěčnov v souladu. b) Údaje o splnění zadání a pokynů pro zpracování návrhu Návrh zadání územního plánu byl projednán s dotčenými orgány, sousedními obcemi a krajským úřadem, zadání schválilo zastupitelstvo obce dne Na základě schváleného zadání byl vypracován návrh územního plánu pro projednání s DO. Řešení neobsahovalo varianty a nevyžadovalo posouzení vlivů na životní prostředí. Společné jednání se konalo 14. prosince 2007, stanovisko KÚJČK bylo vydáno dne 27. února Požadavky stanovené v zadání a vyplývající ze společného jednání jsou v upraveném návrhu územního plánu respektovány. c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení Územní plán obce Pěčnov stanovuje zásady věcné a časové koordinace využití území a vytváří předpoklady pro jeho komplexní využití, zejména se zřetelem na ochranu krajinných hodnot území. Závazně je vymezeno množství nových ploch pro obytnou zástavbu v plochách popsaných jako plochy smíšené obytné. To přispívá k posílení obytné funkce jakožto hlavní sídlotvorné složky, tím i k zabránění sociální dezintegraci území.

5 - 5 - Respektováním nadřazené silniční sítě je vytvořen předpoklad naplnění potřeb vyplývajících z širších dopravních vazeb. Navrženo je doplnění technické infrastruktury a lokální systém dopravní infrastruktury silniční dopravy, což je podmínkou naplnění rozvojových tendencí dle územního plánu při současné ochraně environmentálních hodnot území a celkové pohody prostředí. Vyváženě vzhledem k měřítku obce a k rozsahu navrhovaných ploch smíšených obytných územní plán vymezuje i nové plochy občanského vybavení a plochy smíšené výrobní. Cílem je polyfunkční uspořádání území obce a formulování nových ploch, znamenající možnost růstu ekonomické základny a nabídky pracovních příležitostí. Požadavek na zachování krajinných hodnot území, historického odkazu a měřítka sídelní struktury je základem koncepce rozvoje. Územní plán Pěčnov přebírá a závazně vymezuje prvky ÚSES, které v plné míře i respektuje. Zastavitelné plochy jsou v maximální možné míře situovány do existující sídelní jednotky, je využíváno vnitřních rezerv sídla a ploch navazujících na zastavěné území. To zabraňuje nadměrnému rozlévání zástavby do volné krajiny a změně tvářnosti krajiny ve smyslu přílišné urbanizace. Jsou respektovány prvky drobné sakrální architektury v krajině, i když nejsou registrovány v seznamu nemovitých kulturních památek. Řešené území je členěno na plochy s rozdílným způsobem využití ve smyslu vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území. S ohledem na specifické podmínky a charakter řešeného území jsou plochy s rozdílným způsobem využití dále podrobněji členěny, aby bylo možno důsledně uplatnit urbanistickou koncepci územního plánu, včetně ochrany a tvorby krajiny. d) Informace o výsledcích vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území a o stanovisku k vyhodnocení vlivů na životní prostředí Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území nebylo projektantem prováděno, dle 53 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. jde o činnost pořizovatele. Dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání neuplatnil požadavek na zpracování vyhodnocení z hlediska vlivů na životní prostředí.

6 - 6 - e) Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na ZPF a PUPFL Ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování ÚP Pěčnov je zpracována dle metodiky v souladu se zákonem čís. 334/1992 Sb. ze dne o ochraně zemědělského půdního fondu a s vyhláškou čís. 13/1994 Sb. ze dne , upravující podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ( dále jenom ZPF). Jako podkladů pro zjištění údajů pro vyhodnocení důsledků na ZPF bylo použito kopie mapy 1: 5000 Pozemkového úřadu Prachatice s vyznačenými hranicemi bonitovaných půdně ekonomických jednotek ( dále jenom BPEJ ), kopie mapy 1 : souvislé zobrazení pozemkové mapy a kopie mapy 1 : se zákresem meliorovaných ploch. e)1. Zemědělský půdní fond V celém správním území Pěčnov jsou následující BPEJ - včetně zařazení do tříd ochrany zemědělské půdy: I III IV V V V IV II V V

7 - 7 - Příklad kódu BPEJ.. klimatický region.. hlavní půdní jednotka číselná kombinace skeletovitosti a expozice půdy e)2. Klimatický region Kód regionu 8 Symbol regionu Charakteristika regionu MCH Mírně chladný, vlhký Pravděpodobnost suchých vegetačních období 0-5 Vláhová jistota 10 Průměr ročních teplot v C0 5-6 Průměrný roční úhrn srážek v mm Souhrn teplot Souhrn teplot pod e)3. Hlavní půdní jednotky HPJ 34 hnědé půdy kyselé, hnědé půdy podzolovité a jejich slabě oglejené formy v mírně chladné oblasti, většinou na žulách a rulách a na různých jiných horninách; většinou lehké, slabě až středně štěrkovité, s příznivými vláhovými poměry

8 - 8 - HPJ 37 mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až kamenité, v hloubce 30 cm silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy ( kromě vlhkých oblastí ) HPJ 50 hnědé půdy oglejené a oglejené půdy na různých horninách (hlavně na žulách, rulách s výjimkou břidlic, lupků, sioltovců a usazenin karpatského flyše); zpravidla středně těžké, slabě až středně štěrkovité až kamenité, dočasně zamokřené. HPJ 64 glejové půdy a oglejené půdy zbažinatělé, avšak zkulturněné, na různých zeminách i horninách; středně těžké až velmi těžké, příznivější pro trvalé travní porosty, po odvodnění i pro ornou půdu HPJ 67 glejové půdy mělkých údolí a rovinných celků při vodních tocích, středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné zejména pro louky HPJ 68 glejové půdy zrašeliněné a glejové půdy úzkých údolí včetně svahů, obvykle lemující malé vodní toky; středně těžké až velmi těžké, zamokřené, po odvodnění vhodné pouze jako louky. Kombinační číslo 01 - sklonitost úplná rovina, bez projevu plošné eroze - expozice rovina všesměrná - půda bezskeletová až slabě skeletová - půda středně hluboká až hluboká cm

9 sklonitost 3-70 mírný svah - expozice rovina všesměrná - půda bezskeletová až slabě skeletovitá - půda středně hluboká až hluboká cm 15 - sklonitost 3-70 mírný svah - rovina 0-10 expozice všesměrná - půda slabě skeletovitá - půda mělká 30 cm 21 - sklonitost mírný svah - expozice jih ( JZ - JV ) - půda bezskeletová až slabě skeletovitá - půda středně hluboká až hluboká cm 24 - sklonitost 3-70 mírný svah - expozice jih ( JZ - JV ) - půda středně skeletovitá - půda středně hluboká až hluboká cm 41 - sklonitost střední svah - expozice jih ( JZ - JV ) - půda bezskeletová až slabě skeletovitá - půda středně hluboká až hluboká cm

10 sklonitost střední svah - expozice jih ( JZ - JV ) - půda středně skeletovitá - půda středně hluboká až hluboká cm 45 - sklonitost střední svah - expozice jih ( JZ - JV ) - půda slabě skeletovitá - půda mělká 30 cm Třídy ochrany zemědělské půdy - doporučené využití. dle metodického pokynu čj. OOLP / 1067 / 96 ze dne Ve správním území obce Pěčnov se nachází všech pět tříd ochrany zemědělského půdního fondu. Třídy jsou vyznačeny ve výkresu č.03 grafické části odůvodnění. Do I. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zařazeny bonitně nejcennější půdy v jednotlivých klimatických regionech, převážně v plochách rovinných, nebo jen mírně sklonitých, které lze odejmout ze zemědělského půdního fondu jen výjimečně a to převážně na záměry související s obnovou ekologické stability krajiny, případně pro liniové stavby zásadního významu. Do II. třídy ochrany zemědělské půdy jsou situovány zemědělské půdy, které mají v rámci jednotlivých klimatických regionů nadprůměrnou produkční schopnost. Ve vztahu k ochraně zemědělského půdního fondu jde o půdy vysoce chráněné, jen podmínečně odnímatelné a s ohledem na územní plánování také jen podmíněně zastavitelné. Do III. třídy ochrany zemědělské půdy ochrany jsou sloučeny půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností a středním stupněm ochrany, které je možno v územním plánování využít pro event. výstavbu. Do IV. třídy ochrany zemědělské půdy jsou sdruženy půdy s převážně podprůměrnou produkční schopností v rámci příslušných klimatických regionů s jen omezenou ochranou, využitelné i pro výstavbu.

11 Do V. třídy ochrany zemědělské půdy jsou zahrnuty zbývající bonitované jednotky ( BPEJ ), které představují zejména půdy s velmi nízkou produkční schopností včetně půd mělkých, velmi svažitých, hydromorfních, štěrkovitých až kamenitých a erozně nejvíce ohrožených. Většinou jde o zemědělské půdy pro zemědělské účely postradatelné. U těchto půd lze předpokládat efektivnější nezemědělské využití. Jde většinou o půdy s nižším stupněm ochrany s výjimkou vymezených ochranných pásem a chráněných území a dalších zájmů ochrany životního prostředí. e)4. Zábor ZPF V tabulce je uveden a specifikován zábor zemědělské půdy v jednotlivých lokalitách:

12 LOKALITY NAVRHOVANÉ FUNKČNÍ VYUŽITÍ VÝMĚRA LOKALITY V HA DRUH POZEMKU VÝMĚRA ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY V LOKALITĚ PODLE KULTURY CELKEM V ZÚ MIMO ZÚ VÝMĚRA OS TPL BPEJ TŘÍDA OCH RANY ZPF VÝMĚRA DLE BPJ PĚČNOV A 1 Plochy smíšené obytné - A 2 Plochy smíšené obytné - A 3 Plochy smíšené obytné - A 4 Plochy dopravní infrastruktury siln. dopr. - garáže B 1 Plochy smíšené obytné - B 2 Plochy smíšené obytné - C 1 Plochy smíšené obytné - C 2 Plochy smíšené obytné - C 3 Plochy smíšené obytné - D 1 Plochy občanského vybavenítělovýchova a sport E 1 Plochy smíšené obytné - F 1 Plochy smíšené obytné - G 1 Plochy smíšené výrobní 0, 88 O 0, , IV 0, 88 0, 34 O 0, , IV I 0, 06 0, 28 0, 42 O 0, , IV 0, I 0, 26 0,16 O 0, , IV 0, 16 1, 27 O 1, , IV I 0, , 59 O 0, , IV 0, III 0, II 0, 10 0, 42 O 0, , I 0, 42 0, 69 O 0, , I 0, 69 0, 70 TTP 0, , I 0, IV 0, 33 0, 56 O 0, , II 0, 56 1, 18 TTP 1, V IV 0, , 99 O 1, , IV 1, 78 TTP 0, , IV 0, 21 3, 04 O 3, , I 1, IV 0, V 1, 04 H 1 Plochy smíšené výrobní 1, 20 O 1, V 1, 20 H 2 Plochy občanského vybavení 0, 50 O 0, , IV 0, 50 PĚČNOV CELKEM 13, 94 13, , , 94

13 e)5. Meliorované plochy Dle mapových podkladů a informací Zemědělské vodohospodářské správy pracoviště Prachatice jsou do grafické části ÚP Pěčnov zakresleny pozemky, kde byly uskutečněny investice ze účelem zlepšení její úrodnosti (meliorace) Výstavba na těchto plochách bude navržena tak, aby nedošlo porušení meliorační investice a ke změně odtokových poměrů na meliorovaných plochách e)6. Objekty zemědělské velkovýroby Stávající zemědělské jádro v sídle Pěčnov je v současné době bez zemědělského využití a představuje degradované, okolí hyzdící území. Územním plánem je určeno k přestavbě pro plochy občanského vybavení, případně pro plochy smíšené obytné území malých sídel. e)7. Pozemkové úpravy Dle informace Pozemkového úřadu Prachatice nejsou ve správním území obce Pěčnov v době zpracovávání průzkumů ÚP Pěčnov rozpracovány práce na pozemkových úpravách. V grafické části ÚP Pěčnov jsou vyznačeny hranice zastavěného území obce. Zastavitelné plochy jsou ve výkresech též graficky znázorněny včetně označení jednotlivých druhů využití ploch zemědělské půdy. e)8. Závěr Územní plán obce Pěčnov řeší požadavky na nové zastavitelné plochy i na pozemcích všech tříd ochrany ZPF. Zastavitelné plochy však převážně navazují na zastavěné území obce, logickým způsobem doplňují zástavbu v lokalitách, kde již výstavba byla v minulosti zahájena a v nezbytné míře zohledňují i vlastnické vztahy v území, zejména s ohledem na reálnost navrženého řešení. Navržené lokality však nenarušují celistvost obhospodařovaných

14 ploch a možnost jejich řádného využívání. Zábor v I. třídě ochrany ZPF se týká pouze lokality F1, kde jde o doplnění stávající jednostranné ulicové zástavby na zástavbu oboustrannou, což je výhodné hlavně z důvodu urbanistické ekonomie, protože v místě jsou veškeré sítě technické infrastruktury. Zábor ve II. třídě představuje rozšíření stávající plochy občanské vybavenosti rekreace a sportu (lokalita D1), které logicky nemohlo být lokalizováno jinde. Po zvážení podmínek a možností je tedy předložený návrh z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu považován za optimální.

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

ÚZEMNÍ PLÁN KOZLY TEXTOVÁ ČÁST ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU P O Ř I Z O V A T E L M Ě Ř Í T K O M Ě S T S K Ý Ú Ř A D Č E S K Á L Í P A N Á M Ě S T Í T. G. M A S A R Y K A Č P. 1 4 7 0 3 6 Č E S K Á L Í P A PŘÍLOHA ČÍSLO Z P R A C O V A T E L T E N E T, S P O L.

Více

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod

VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA. Úvod VYHODNOCENÍ PŘEDPOKLÁDANÝCH DŮSLEDKŮ ŘEŠENÍ ZMĚNY NA ZPF A POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUKCE LESA Úvod Celkové vyhodnocení předpokládaných důsledků změny č.4 ÚPnSÚ Nové Hutě na zemědělský půdní fond je zpracováno

Více

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín

Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín Návrh zadání změny č. 1 Územního plánu Otín určený k projednání ve smyslu 47, odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU STRAKONICE V K. Ú. HAJSKÁ Obsah Zadání územního plánu obsahuje hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu územního plánu, zejména a) požadavky na základní koncepci

Více

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE

LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE ÚZEMNÍ PLÁN VÍTKOVICE LIBERECKÝ KRAJ ORP JILEMNICE TEXTOVÁ ČÁST květen 2014 Územní plán Vítkovice Objednatel: Obec Vítkovice Liberecký kraj Pořizovatel: Městský úřad Jilemnice Liberecký kraj Zhotovitel:

Více

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í

ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í ÚZEMNÍ PLÁN VŘESKOVICE ZMĚNA Č. 3 N Á V R H Z A D Á N Í Objednatel : Obec Vřeskovice, Vřeskovice 112, 334 01 Přeštice Pořizovatel : MěÚ Klatovy - odbor výstavby a územního plánování Datum : 2/2014 Obsah

Více

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE

KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE ÚZEMNÍ PLÁN DOBRÁ VODA U HOŘIC KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ ORP HOŘICE TEXTOVÁ ČÁST červenec 2013 Územní plán Dobrá Voda u Hořic Objednatel: Obec Dobrá Voda u Hořic Královéhradecký kraj Pořizovatel: Městský úřad

Více

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče

POŘIZOVATEL: OBEC PRASKLICE: PROJEKTANT: Městský úřad Kroměříž. Stavební úřad. Oddělení územního plánování a státní památkové péče 1 POŘIZOVATEL: Městský úřad Kroměříž Stavební úřad Oddělení územního plánování a státní památkové péče OBEC PRASKLICE: určený zastupitel Bc. Jaroslav Kupka, starosta obce PROJEKTANT: S-projekt plus, a.s.

Více

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic

MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ. Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ. B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic B. Změny č. 2 Územního plánu MĚŠIC ODŮVODNĚNÍ Textová část ÚPRAVA PO VEŘEJNÉM JEDNÁNÍ B. Obsah odůvodnění změn č. 2 Územního plánu Měšic Textová část 1.příloha: Vyhodnocení přepokládaných důsledků navrhovaného

Více

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán

O B E C Z L O S Y Ň. 1 Textová část zadání územního plánu 04/2014. Záznam o účinnosti. Správní orgán vydávající územní plán O B E C Z L O S Y Ň Z A D Á N Í Ú Z E M N Í H O P L Á N U Správní orgán vydávající územní plán Záznam o účinnosti označení správního orgánu číslo jednací datum vydání datum nabytí účinnosti Oprávněná úřední

Více

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9

NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN. Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 NÁVRH ZADÁNÍ ZMĚN Územního plánu obce Kotvrdovice, označené Ko1 Ko9 Ko1: Bydlení v severozápadní části obce Ko2: Bydlení na východním okraji Ko3: Bydlení v lokalitě Dvorce Ko4: Bydlení v západní části

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti:

ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST. Záznam o účinnosti. Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov. Datum nabytí účinnosti: ÚZEMNÍ PLÁN ŘEMÍČOV TEXTOVÁ ČÁST Záznam o účinnosti Správní orgán, který ÚP vydal: Zastupitelstvo obce Řemíčov Datum nabytí účinnosti: Pořizovatel: MěÚ Tábor, odbor rozvoje Oprávněná osoba pořizovatele:

Více

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í

P Ř Í C H O V I C E O D Ů V O D N Ě N Í OBEC P Ř Í C H O V I C E KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES PLZEŇ - JIH II. O D Ů V O D N Ě N Í ZMĚNY č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU PŘÍCHOVICE SÍDLO KUCÍNY A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC PŘÍCHOVICE, P Ř Í C H

Více

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem,

c) Vyhodnocení souladu územního plánu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, ZPRÁVA O UPLATŇOVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU JIŘETÍN POD JEDLOVOU V UPLYNULÉM OBDOBÍ (07/2008 10/2014) návrh určený ke konzultaci s dotčenými orgány a Krajským úřadem Ústeckého kraje dle ustanovení 55 odst. 1 zákona

Více

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE

NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Příloha usnesení Zastupitelstva obce Vodice ze dne... č.... o schválení zadání Změny č. 1 Územního plánu Vodice NÁVRH ZADÁNÍ - ZMĚNA Č. 1 ÚZEMNÍHO PLÁNU VODICE Pořizovatel : Městský úřad Tábor, odbor rozvoje

Více

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů

vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů Příloha č. 5 Vyhodnocení společného jednání o návrhu vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů územního plánu Lopeník včetně 1. Základní údaje Územní plán řeší využití pozemků na celém katastrálním území

Více

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský

Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Příloha č.1 schváleného Úpn SÚ Odolena Voda Město ODOLENA VODA kraj Středočeský Územní plán sídelního útvaru Odolena Voda, Čistopis (3) návrhu řešení Textová část Objednatel: Pořizovatel: Město Odolena

Více

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání

Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín. Návrh zadání Územní plán sídelního útvaru Miletín, Rohoznice Změny II. - Miletín Návrh zadání Pořizovatel: Městský úřad Hořice... Zastupitel určený ke spolupráci při pořízení Změn II.:... Technická spolupráce : Městský

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část

příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy odůvodnění územního plánu Sedlečko u Soběslavě textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: květen 2010 vypracoval: Ing. Vlastimil Smítka

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH. metodický pokyn VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ A VYHODNOCENÍ POTŘEBY VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH metodický pokyn Úvod Související pojmy Související legislativní předpisy Vyhodnocení účelného využití

Více

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1

Územní plán Městyse Škvorce. ZMĚNA č. 1 Územní plán Městyse Škvorce ZMĚNA č. 1 I. TEXTOVÁ ČÁST změny č. 1 územního plánu s vyznačením změn Upravený text po veřejném projednání (R 1) I. Textová část změny č. 1 ÚP Škvorec 1 ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTYS

Více

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2).

A. Textová část odůvodnění. B. Grafická část odůvodnění. Změna č. 2006/01.2 Územního plánu města Ostravy (dále jen Změna č. 2006/01.2). POŘIZOVATEL : MAGISTRÁT MĚSTA OSTRAVY ZHOTOVITEL : ÚTVAR HLAVNÍHO ARCHITEKTA MMO URBANISTICKÁ KONCEPCE : BEDŘICH TUTSCH ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : ING. ARCH. PETR VENCELIDES VYDAL : ZASTUPITELSTVO MĚSTA OSTRAVY

Více

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP

Územní plán Žďár nad Sázavou Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Doplněný návrh Textová část řešení ÚP Brno, červenec 2013 Ž Ď Á R N A D S Á Z A V O U Územní plán Textová část řešení Zakázkové č.: 11 03 04 Objednatel: Město Žďár nad Sázavou Pořizovatel: Městský úřad

Více

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST

ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E. okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍ PLÁN L E D N I C E okr. Břeclav I.A TEXTOVÁ ČÁST Pořizovatel: Městský úřad Břeclav, Odbor rozvoje a správy, náměstí T.G.Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav Objednatel: Obec Lednice, Zámecké náměstí 70,

Více

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část

UPLAN, s. r. o., a) postup při pořízení změny. příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část příloha č. 3 opatření obecné povahy návrh odůvodnění územního plánu Radomyšl textová část UPLAN, s. r. o., Vlastiboř 21, 392 01 Soběslav datum vyhotovení: srpen 2010 vypracovali: Ing. Markéta Báčová, Ing.

Více

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1

J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Ú Z E M N Í P L Á N J O S E F O V TEXTOVÁ ČÁST PRÁVNÍ STAV PO VYDÁNÍ ZMĚNY Č.1 Srpen 2012 2 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚP JOSEFOV zahrnující právní stav po vydání poslední změny Správní orgán, který poslední změnu

Více

Obec Lipí. územní plán Lipí

Obec Lipí. územní plán Lipí Obec Lipí V Lipí dne Zastupitelstvo obce Lipí, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen stavební zákon

Více

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA

ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Obec Starý Kolín ÚZEMNÍ PLÁN STARÝ KOLÍN ČISTOPIS PRO VYDÁNÍ DLE 54 ZÁKONA Č.183/2006Sb. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více