za školní rok

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "za školní rok 2006 2007"

Transkript

1 Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Borová Lada 37, IČ: , tel.: , Výroční zpráva o činnosti za školní rok dle 1 odst. 3 zák.č. 561/24 Sb. a 7 9 vyhlášky č. 15/25 Sb.

2 Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Borová Lada 37, Borová Lada Tel.: , (pro MŠ, ŠD a ŠJ), web: ředitelka: Mgr. Alena Braunová vedoucí učitelka MŠ: Ivana Hušková vedoucí školní jídelny: Jana Miková Zařazení do sítě škol: s účinností od (č.j /25-21 z ) Základní škola a Mateřská škola Borová Lada Identifikátor: Odloučená pracoviště: Borová Lada 19 Součásti: Základní škola, Borová Lada 37 Mateřská škola, Borová Lada 19 Školní družina, Borová Lada 19 Školní jídelna, Borová Lada 19 Právní forma: příspěvková organizace Zřizovatel: Obec Borová Lada Borová Lada 38 IZO: IZO: IZO: IZO:

3 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY škola se 17-letou tradicí v regionu -od příspěvkovou organizací sdružující školu základní, mateřskou, školní družinu a jídelnu -ZŠ je organizována jako málotřídní: I. třída (1. a 2. roč.) II. třída (3. a 4. roč.) Motto pedagogů školy: Kultura spočívá v aktivitě myšlení, ve vnímavosti ke kráse lidských citů. Útržky znalostí s ní nemají nic společného. Člověk, který je pouze informován, je nejneužitečnější a nejsmutnější bytostí na světě. A.N. Whitenhead Naše školní desatero: 1/ svobodná škola - založená na svobodné tvůrčí činnosti dětí a na respektování jejich osobnosti (integrace dětí s postižením, péče o talentované žáky, spojování věkových skupin, individuální přístup, prvky alternativní výuky) 2/ škola = místo radosti - kde se děti cítí dobře, místo, kam se těší, kde nevidí ostré hranice mezi světem školním a reálným, kde jim pomůžeme hledat cestu životem a nalézat sebe sama, hra - je samozřejmou součástí každé výchovně vzdělávací činnosti 3/ naznačení cesty ke zdravému životnímu stylu 4/ škola, která se snaží vést děti k citlivosti a vnímavosti, a tím vychovat děti, které si umí vážit okolí i samy sebe 5/ zajistit dětem nenásilný přechod z MŠ do ZŠ a dobrou přípravou a kvalitní úrovní vzdělávání i přechod do škol ve Vimperku (ZŠ, G) či Zdíkově 6/ otevřená škola - bohatá spolupráce s rodiči a s obcí i církví, každodenní kontakt a spolupráce ZŠ, MŠ, ŠD a ŠJ 7/ umění komunikace dokázat vyjádřit svůj názor, umět naslouchat 8/ nadstandart zejm. ve výuce jazyků (AJ a NJ), základy práce s PC, výchova k aktivnímu čtenářství, pěstování vztahu k umění, zvl.k hudbě, enviromentální výchova, zaměření na zimní sporty 9/ spojení výuky s praktic. životem tzn. Učíme se nejen ve škole! 1/ školní a místní tradice Jsem hrdý na svou školu i na svou obec! (aktivní zapojení do všeho dění v obci Borová Lada i v místech, odkud k nám děti dojíždějí: Kvilda, Horská Kvilda, Nové Hutě, slavnosti školy)

4 Základní škola, Borová Lada 37 ZŠ Počet dětí Počet tříd 24 2 Průměrný Průměrný počet počet dětí ve žáků v ročníku třídě 12 4,8 - školní družina - počet zapsaných dětí 21, p. vychovatelka Alena Černá příspěvek rodičů na částečnou úhradu neinvestič. nákladů 13,-Kč - spádový obvod školy - ZŠ T.G.M., ul. 1. máje 268, Vimperk ZŠ Vimperk, ul. Smetanova 45 ( vzdálenost 18 km ) ZŠ Zdíkov, č. 25 pro děti z Kvildy Gymnázium Vimperk, Pivovarská třída (1. a 2. ročník ) - tř. učitelka Mgr. Lenka Petrášková 2. třída (3., 4. a 5. ročník) - tř. učitelka Mgr. Alena Braunová Charakteristika žáků všechny děti z naší školy jsou z vesnic z horských oblastí více než polovina žáků je dojíždějících (možnost autobusového spojení z obcí Horská Kvilda, Kvilda a Nové Hutě) integrace žáků se SPU, ale i dětí s jiným zdravotním postižením (tělesné): IVP, slovní hodnocení, reedukace, náprava řeči, spolupráce s odborníky (PPP, pediatry) výchova a výuka probíhá přirozeně v běžném prostředí (odlišnosti věkové i zájmové, vztahy s vrstevníky postiženými i bez handicapu, různé úrovně schopností) drsnější klimatické podmínky vedou místní obyvatele (včetně dětí) k sounáležitosti a vzájemné pomoci, běžná je otevřenost a spolupráce celých rodin vzhledem k dobrým sněhovým podmínkám se část dětí věnuje závodnímu lyžování děti jsou hrdé na místo, kde žijí, s nadšením se zapojují do života obcí, často kulturu a tradici samy vytvářejí Zvláštní místní podmínky - obec Borová Lada se nachází v Národním parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, je místem s čilým turistickým ruchem ZŠ - klidné místo na kraji obce Borová Lada budova ZŠ asi 1 km za obcí směrem na Horní Vltavici (děti jsou do a ze školy odváděny pedagogy po nové silnici s chodníkem) - postavena v roce 19, v létě 24 nově rekonstruovaná (tepelná čerpadla, nová okna) - 2 třídy (výškově stavitelné lavice, hrací koutek koberec a pomůcky pro doplňkové pohybové činnosti, PC 9 ks volný přístup k internetu a výukovým programům, televize, video, DVD), 1 učebna (anglický jazyk a výtvarná výchova), malá tělocvična, školní hřiště, školní pozemek (využíváno i k aktivnímu odpočinku dětí během velké přestávky) - hygienické zázemí nově rekonstruované chlapecké a dívčí WC, sprchy nejsou - možnost zakoupení nápojů a občerstvení (v rámci projektu Školní mléko ) - materiální vybavení je na velmi dobré úrovni, na tvorbě mnoha pomůcek se podílejí i sami žáci, postupně se dokupují nové moderní pomůcky i z přírodního materiálu (např. Montessori)

5 - bohatá školní i učitelská knihovna (průběžně doplňována) - kvalitní sportovní náčiní, běžkařské vybavení pro všechny žáky ( zakoupeno nové vybavení pro žáky 1. třídy), v zimním období běžkařský okruh u školy (zajišťuje obec) - škola nemá bezbariérový přístup - pro výuku přírodovědných předmětů se nabízí v bezprostřední blízkosti les, louka, potok, řeka... - velká pozornost je věnována žákům s SPU () ŠD, ŠJ a MŠ - v centru obce Borová Lada ( v blízkosti autobusové zastávky) - samostatné prostory pro školní družinu a jídelnu školáků v areálu MŠ ( hlavní prázdniny 25 přestavba a stavební úpravy v budově, euro-okna, tepelná čerpadla, rozšíření ŠD, nová výdejna jídla a školní jídelna pro žáky, nové toalety pro chlapce a dívky) - pro družinové děti společná zahrada s MŠ nové herní prvky na dětském hřišti (dar Obce Borová Lada), šplhadla, sítě, houpačky, průlezky, lavičky, pískoviště, altán, ohniště... Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře žáci s učiteli a ve spolupráci s obcí (projekty např. Dětské hřiště mých snů...) Zajištění bezpečnosti práce, PO a CO pro - zaměstnance - periodická školení pravidelná kontrola stavu zařízení, revizní prohlídky bezpečnostní úpravy na zařízení používání ochran. pomůcek evidence úrazů preventivní lékařské prohlídky traumatologický plán - žáky - respektování vnitřního řádu školy, pravidelná poučení o zásadách bezpečnosti a pravidlech chování na školních akcích, během prázdnin, i při vyučování, vedení k spoluodpovědnosti dětí za své chování (třídní pravidla) evidence školních úrazů... Opravy a přestavby stávajícího zařízení: viz výše, potřebné provozní opravy a práce během celého roku v obou budovách, ve všech zařízeních zajišťuje pravidelně obec Upraven vstup do ZŠ ze silnice nový chodník Oprava střechy, okapů a trámů na půdě, vymalovány poškozené plochy, upravovány ochranné sítě na okna do tělocvičny, namontována chybějící zábradlí Zpracován projekt na hřiště a na nové oplocení u MŠ a ŠD, podán projekt také na nové oplocení ZŠ, úpravu vstupu do budovy (společně s Obcí B. L.) VZDĚLÁVACÍ KONCEPCE 1.stupeň ZŠ - vzdělávací program Základní škola, čj /96-2 od 3. roč. ZŠ je vyučován anglický jazyk v tříhodinové týdenní dotaci

6 Celoškolní projekty Školní slavnosti (vítání prvňáčků, loučení s páťáky, minulost a současnost naší školy školy) Školní časopis Ámos (vydávaný žáky ZŠ) Advent, Vánoce, Velikonoce Turisté vítáni (regionální rozvoj cestovního ruchu, účast v celorepublikové soutěži) Den Země (IS Stožec, enviromentální výchova) Třídím, třídíš, třídíme (enviromentální výchova) Kniha a já (Noc s Andersenem, pasování čtenářů) Svět očima dětí (MDD, malování na chodníky, školní výlet) Miliarda stromů pro planetu Zemi Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Partnerská škola Grundschule Mauth ( projekty Šumava náš domov, Šumava nás spojuje) Partnerství zajišťuje s kroužkem Hrátky s němčinou ředitelka školy Mgr. Alena Braunová a německý kolega Hans Haller. Projekt Šumava 1x za měsíc kroužek NJ vedl německý kolega vzájemná výměna českých a německých knih pro děti pravidelné dopisování, účast na školních slavnostech ( vánoční vystoupení, velikonoční dílna v Borových Ladech, založení GS Mauth) výlety do Bavorského národního parku Integrační program Náprava specifických poruch učení SPU diagnostikována PPP v 5-ti případech 3 žáci integrováni, individuálně vzdělávací programy kombinované hodnocení i na vysvědčeních (slovní a známkami). Individuální reedukaci vedla Mgr. A. Braunová 1x týdně. Spolupráce s rodiči, s PPP v Prachaticích, v případě potřeby i s pediatry. Integrace 1 žáka s tělesným postižením spolupráce s rodiči, dětskými lékaři MUDr. Meluzínem a MUDr. Slepičkovou. Náprava řeči kl. logopedka (PhDr. Tláskalová) v MŠ vede si děti již od předškolního věku, v případě potřeby i ve věku školním. Těšíme se školy akce pro děti z MŠ pravidelné návštěvy dětí z mateřské školy v ZŠ (společné závody, karneval, besídky, předškoláci mohou také pracovat ve školních kroužcích návštěva na začátku a na konci škol. roku, před zápisem a na Den otevřených dveří část výuky společná s diferencovanými úkoly ) péči o zaostávající žáky, ale také o žáky mimořádně nadané zajišťují vyučující nejen přímo při vyučování diferencovanými úkoly a individuální péčí, ale zejména v době po vyučování. (Individuální hodiny doučování nebo přípravy na soutěže p. učitelky, příprava na vyučování ve ŠD p. vychovatelka..., ale také bohatá zájmová činnost školy).

7 Zájmové aktivity Jméno kroužku Vedení Počet dětí Flétnový Mgr. L. Petrášková 8 Angličtina hrou (1.-3.r.) A. Černá 5 Hrátky s němčinou (2.-5.r.) Mgr. A. Braunová 1 Pěvecký sbor Mgr. A. Braunová 2 Hra na nástroj (kytara, Mgr. L. Petrášková 7 klávesy) Vaření H. Prokopová 13 Anglická konverzace (4.-5.r.) A. Černá 8 Reedukace Mgr. A. Braunová 5 Příspěvek na činnost kroužku činí 35,- Kč měsíčně, 1 kroužek má žák navštěvující ŠD zdarma. Reedukace je bezplatná. Na základě uzavřené dohody s p. jáhenem J. Filipem probíhá římskokatolické náboženství také v budově ŠD. Náboženství navštěvovali 3 žáci. Vedení kroužků zajišťovaly všechny vyučující a p. kuchařka školy. Příležitostně (před besídkami) pracoval také kroužek aerobicu pod vedením 1 maminky p. S. Hnátkové Divadelní představení připravuje s dětmi v ŠD p. vychovatelka Minimální preventivní program Školním preventistou je p. učitelka a vychovatelka A. Černá. MPP je založen na mimoškolních i školních výchovně vzdělávacích aktivitách i na přímém působení vyučujících i přizvaných odborníků i rodičů dětí v hodinách. Je zaměřen na zdravý životní styl, prevenci kriminality a sociální klima ve třídě. Pomoc rodičů: beseda o včelách ( p. Hejda), úklid Šumavy a obce Borová Lada (p. Hofmanová, p. Šipan), společný výlet do Prahy, návštěva Otáčivého hlediště v Českém Krumlově, závod Běží celá rodina, sportovní akce, vánoční koncerty, velikonoční dílna aj.

8 Pomoc odborníků: přednášky o NP Šumava s ing. Josefem Šipanem, besedy o knihách s knihovnicí p. Elvírou Běhounovou (Noc s Andersenem), vých. vzd. program Veselý svět (J. Priestler, České Budějovice), Vztahy a kamarádi (občans. sdružení Phénix) oba objednané programy potvrdily, že děti jsou po všech stránkách kvalitně vedeny a žádný další preventivní program není v tomto školním roce dále potřeba (viz výstup sdružení Phénix) Enviromentální výchova Metodičkou EVVO je p. učitelka Mgr. L. Petrášková. Pravidelná návštěva Informačních středisek ve Svinných Ladech a na Kvildě (Adventní projekt Půjdem spolu do Betléma), spolupráce s profesionálními strážci kromě odborného vedení, též společná práce ve strážním obvodu Svinná Lada (projekt Jeden den strážcem NP, Úklid Šumavy), více denní pobyty v IS Stožec s programem, + Den Země, Program Správy NP a CHKO Šumava jak se žilo na Šumavě, Obojživelníci, Hory, Šumavské květiny), návštěva rybí líhně v Borových Ladech aj. dle plánu EVVO vyučující přímo ve vyučovacích hodinách, účast na filmovém festivalu Natur Vision, třídění odpadu ve škole (projekt Třídím, třídíš, třídíme.), školní výlet účast na projektu IS Stožec NP Šumava Ekozemědělství na Šumavě, týdenní projekt EVVO Miliarda stromů pro planetu Zemi 1 ze zasazených jilmů u ZŠ Borová Lada Něco z našeho plánu školy: tématický první týden šťastné pondělí, historické úterý, sportovní středa, múzický čtvrtek, pracovní pátek pravidelné návštěvy divadelních představení v Městském kulturním středisku ve Vimperku, návštěva divadel. souborů i u nás spol. s MŠ, v Malém divadle v Českých Budějovicích, na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově velikonoční dílna na Zelený čtvrtek pro děti a jejich nejmilejší, tradiční zdobení velikonočního stromu v areálu MŠ tvůrčí dílna za účasti dětí i dospělých z Borových Lad a okolí, projekt Velikonoční pečení a zdobení ( také pod vedením rodičů dětí)

9 koncerty pěveckého sboru a flétnového souboru Vánoční koledování u kaple sv. Anny v Borových Ladech, červencové vystoupení pro místní důchodce besídky pro rodiče i veřejnost - vánoční, ke Dni matek společ. s MŠ školní slavnosti - zahájení a ukončení školního roku i pololetí, vítání a pasování prvňáčků, MDD malování na chodnících, Den otevřených dveří, Barevné dny, Vánoce ( Půjdem spolu do Betléma a Velikonoce ve škole (školní projekty) Orientační běh pro ZŠ, MŠ z Borových Lad a škol z Vimperska Lehkoatletický trojboj v Horní Vltavici Lipenský plaváček závody v plavání pro málotřídky Krumlovska a pro nás školní soutěže pěvecká Super Star, literární, dopravní ( + program Policie ČR Ajax, výtvarná, jazyková, recitační exkurze v místní knihovně spojená se čtenářskou soutěží, Noc s Andersenem, Projekt Kniha a já (za pomoci knihovnice p. E. Běhounové) 2 denní školní výlet do Stožce- Ekologická farma Slunečná (projekt Ekologické zemědělství na Šumavě a Jak ovečka ke svému svetru přišla ve spolupráci s IS NP Šumava, tradiční zpracování vlny a tkaní na tkalcovských stavech lyžařské a cyklistické výlety, lyžařský a snowboardový výcvik pod vedením Lyžařské školy Zadov, běžkařské výlety v šumavských stopách Běží celá rodina rodinné závody ve spolupráci s obcí a strážci NP dětský karneval pro všechny děti z obce i okolí s kulturním programem Inky Rybářové drakiáda pro obec Borová Lada a další šumavské obce s ukázkou leteckého modelářství v praxi tradičně úspěšná divadelní nastudování pohádek družinovými dětmi pod vedením p. vych.- A. Černé mikulášská nadílka, vánoční pečení ples školy pod záštitou Unie rodičů (duben 27) pěvecká soustředění se spaním ve škole Natur Vision filmový festival přírodovědných filmů Den Země ve Stožci návštěva rybí líhně v Borových Ladech výchovné programy MPP Veselý svět (J. Priestler), Kamarádi a já (Phénix) Výlet pro němčináře do bazénu v Grafenau, návštěva GS v Mauthu u příležitosti založení školy ve spolupráci s Obcí Borová Lada prodejní výstava knih a obrazů šumavských autorů a beseda s p. spisovatelem V. Kudrličkou v prostorách školy červenec, pouť sv. Anny, bohoslužba u kaple sv. Anny za ZŠ Projekt Turisté vítáni (4.-5. roč.) 2x2. místo v celostátní soutěži, 1x3. místo návštěva Planetária a hvězdárny v Českých Budějovicích okrskové soutěže: Anglická konverzace (3. místo), Šumavský zvonek (1. a 3. místo) výtvarná soutěž k Roku Země 4 umístění v užším kole výlet do Prahy společně s rodiči Národní muzeum, Stará Praha, Pražský hrad ZOO Hluboká nad Vltavou, tvůrčí dílna na St. zámku Hluboká projekt Matematický klokan projekt Kalibro ( Srovnávací testy pro žáky 5. ročníků i Testy evaluační pro děti a rodiče) projekt Miliarda stromů pro planetu Zemi (výsadba javorů v Novém Světě, jilmů u školy a vysetí jedlí za Borovými Lady (s pracovníky LS)

10 p. Pavel Štěpánek, majitel Ekofarmy Slunečná Spolupráce s rodiči a jinými subjekty - spolupráci s rodiči zajišťuje nejen Unie rodičů a Školská rada. Jde o osobní kontakty, náměty a spontánní pomoc ze strany rodičů. Unie rodičů se stala velice příznivou hybnou silou v jednání se zřizovatelem - třídní schůzky 5 x ročně - Den otevřených dveří 1 x ročně - rodiče mohou navštívit školu kdykoliv, zúčastnit se vyučování po dohodě s vyučujícím - rodiče jsou o akcích školy informováni osobně (setkání Unie rodičů), prostřednictvím žáků (notýsek, žákovská knížka) nebo na webových stránkách (Plán akcí), plakáty, zprávami v školním, místním i oblastním tisku - rodiče poskytují bezplatná ubytování a dopravu dětí na akce - projekt S rodiči ve škole (besedy ve výuce, vedení kroužků, příprava programu na besídku, zajištění cen na dětské soutěže, pomoc při organizaci závodů) - akce pro veřejnost (koncerty, Velikonoční dílna, ples školy, závody, drakiáda, karneval...) - Spolupráce s ostat. školami - vimperské základní školy ( společná setkání s učiteli spádové školy (TGM) informace o přicházejících žácích, soutěže pro žáky např. v anglické konverzaci, sportovní ) - málotřídní a vesnické školy ( z Krumlovska - zejm. ZŠ Přídolí, ZŠ Lipno, z naší oblasti - ZŠ: Horní Vltavice, Lenora, Svatá Maří, Strážný, Ktiš, Dub, Stožec, Vacov, ale i málotřídky z Budějovicka aj.), - soutěže pro děti (viz výše), výměna zkušeností na DVPP, porady týkající se managementu školy, projekt na společné DVPP (s Horní Vtavicí uzavřena smlouva o společném vzdělávání) - partners. škola GS Mauth (p. uč. H. Haller, p. ředitel S. Herrmann) projekt Šumava náš domov a Šumava nás spojuje - spolupráce se strážci NP a CHKO Šumava (akce Běží celá rodina, pravidelné úklidy Šumavy, tématiské projekty s IS))

11 - spolupráce s obecní knihovnou (Noc s Andersenem, Kniha a já) - spolupráce s obcí (výstava knih a obrazů šumavských autorů, autogramiády, besedy se šumavskými autory, pouť, podávání žádostí o granty, kulturní komise) - Lyžařská škola Zadov (pravidelné výcviky sjezdového lyžování a snowboardingu) - Lesní správa Borová Lada - Policie ČR (dopravní výchova...) - výzdoba čekárny MUDr. Aleny Hojdarové (Poliklinika Vimperk) - charitativní činnost (sbírka pro občanské sdružení Chrpa Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci, sdružení Sinop pro děti s onkologickým onemocněním) - finanční i hmotná pomoc od sponzorů - Žákovský časopis Ámos (letos již 12 čísel) - pod vedením Mgr. L.Petráškové, distribuce v Borových Ladech i v ostatních pošumavských vsích (všechna čísla jsou uvedena na webových stránkách školy) - Pravidelné příspěvky do místního občasníku Boroviny a Prachatických listů, časopisu NP Šumava Šumava - Webové stránky školy pravidelně obnovovány p. Z. Jančim (ICT koordinátor) PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY ZŠ MŠ ŠD ŠJ CELKEM POČET PG 2,49 2,97,69 --5,196 OST,863, ,268 2,714 ředitelka: Mgr. Alena Braunová (Čj, M), metodik SPÚ učitelka ZŠ: Mgr. Lenka Petrášková (Čj, M, P, Vl, Př, Tv, Hv), metodik enviromentální výchovy, koordinátor ŠVP učitelka ZŠ: Alena Černá (Aj, Vv, Pv), metodik školní prevence ICT koordinátor: p. Z. Janči vychovatelka ŠD: Alena Černá vedoucí učitelka MŠ: Ivana Hušková učitelka MŠ: Mirka Hášová vedoucí školní jídelny a uklízečka MŠ: Jana Miková provozní zaměstnanci: Renáta Miková, Helena Prokopová, od Alena Kučavová mzdová a finanční účetní školy: Anna Myslivcová (do ) od : mzdová účetní Mgr. Simona Hnátková, finanční účetní: Anna Myslivcová

12 ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU Počet dětí přijatých Z toho po odkladu 9 1 Počet odkladů pro škol. rok 26/7 Počet dětí z jiné spádové oblasti Zápis do 1. ročníku se konal 17. ledna 27 v budově školy za vydatné pomoci školáků i za účasti p. vedoucí učitelky z mateřské školy. Tématem zápisu byla indiánská stezka. Bylo zapsáno 9 dětí : 3 z Borových Lad, 4 z Kvildy, 1 z Nového Světa, 1 z Horské Kvildy Individuální péče je součástí každé hodiny VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ Klasifikace chování Chování 1. pololetí žáci velmi dobré 24 uspokojivé neuspokojivé % 1% 2. pololetí žáci 24 % 1%

13 Zameškané hodiny neomluvené zameškané Počet hodin hodiny neomluvené 1. pololetí 2. pololetí Celkem Počet žáků Prospěch Klasifikováni prospěli neprospěli 1. pololetí pololetí Žáci 1. ročníku byli hodnoceni širším slovním hodnocením, 3 žák integrovaní s SPU byli hodnoceni známkami, v českém a příp. anglickém jazyce slovně. Žák integrovaný s tělesným postižením byl hodnocen známkami. pochvaly - na vysvědčení - za reprezentaci školy v oblastních, okresních a republikových soutěžích, za reprezentaci školy na veřejných vystoupeních (uděleno 1 pochval) do žákovské knížky - dle kompetencí třídních učitelů, během celého škol. roku ihned po významné počinu žáka opatření k posílení kázně uděleno 1 napomenutí třídního učitele za hrubé chování ke spolužákům ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ Šumavský zvonek: Marie Hnátková 3. místo v okrskové soutěži Tereza Vostradovská 1. místo v okrskové soutěži Anglická konverzace Turisté vítáni: (projekt Czech Tourismu) Kateřina Jančiová Marie Hnátková Kristýna Tichotová Kateřina Jančiová 2. místo v republikové soutěži 2. místo v republikové soutěži 2. a 3. místo v republikových soutěžích 2. a 3. místo v republikových soutěžích postup do republikového kola Anna Vostradovská postup do republikového kola Marcela Šipanová Ivo Hrazánek Adéla Petráňová Jakub Jelen Markéta Walterová Petr Uhlíř Pavlína Hovorková Josef Šipan Pavlína Hovorková Josef Šipan Lehkoatletický trojboj (medailová umístění) 3. místo v okrskové soutěži

14 Výtvarná soutěž k roku Patrik Maška Petr Uhlíř Země (užší kolo) Robert Neubauer Markéta Walterová Finalisté brněnského kola soutěže Turisté vítáni ÚDAJE O ČINNOSTI ŠKOLSKÉ RADY Školská rada se sešla 2 x, a to a Na obě setkání byla pozvána ředitelka školy. Kromě schválení dokumentů dle Školského zákona (Výroční zpráva za školní rok 25/26, změna ve Školním řádu, návrh rozpočtu školy pro rok 27...) se ŠR podařilo v jednání se zřizovatelem zabezpečit: zřízení přechodu pro chodce před ZŠ + doplnit chybějící dopravní značky u ZŠ, zajistit změnu příjezdu ranního autobusu od Nových Hutí tak, aby i žáci přijíždějící tímto autobusem mohli společně odcházet do ZŠ ( od ), pomoc při snížení poplatku u firmy Mopos za připojení k internetu apod. ŠR je velmi pozitivní silou a výrazným pomocným orgánem pro vedení školy (viz zápisy z jednání). Na škole nadále pracuje Unie rodičů (včele s p.a. Uhlířovou, p. Marcelou Šipanovou a p. Václavem Hovorkou). Schází se pravidelně několikrát do roka, a to nejen při běžných setkáních v rámci třídních schůzek, ale také při různých aktivitách školy. Vyniká spontánní pomocí dětem i pracovníkům školy při veškerém dění ve škole i mimo ni (sponzorské dary věcné i finanční, zajištění dopravy dětí, pomoc při soutěžích, pořádání besed pro děti v rámci vyučování Beseda o včelařství, návštěva Rybí líhně..., společné výlety s dětmi, účast na přípravě veřejných vystoupení, ples Unie rodičů s finančním výtěžkem pro školní výlety dětí, zaplacení školních triček, vstupenek do divadla aj...) výborná spolupráce s rodiči, vzájemná sounáležitost, respektování a spokojenost jsou zřejmé též z výsledků auto-evaluačních dotazníků firmy Kalibro:

15 CELKOVÁ ÚSPĚŠNOST: 1. spokojenost (s prostředím, výukou, školou) 94,2% 2. výchova a vzdělání 88,5% 3. vztahy (zaměstnanci rodič, dítě, děti navzájem, třídní učitel) 91,5% 4. váha vašeho slova (zájem vedení, informace, pravidla) 97,3% 5. zázemí (ŠJ, ŠD, doplňkové aktivity) 88,8% SPOLUPRÁCE S OBCÍ Spolupráce s obcí, obzvláště s paní starostkou i s dalšími členy zastupitelstva, je na výborné úrovni. P. starostka se snaží získat finance do ZŠ a MŠ pomocí grantových programů, obec investovala do zahrady MŠ a ŠD (zakoupila prolejzačky, houpačky, herní prvky aj. v hodnotě 14 tis. korun), společně se snažíme vyřešit oplocení areálů, do projektů jsou zapojeny i školní děti Díky i těmto tradičně korektním vztahům má škola v Borových Ladech nezastupitelné postavení, velmi dobrou perspektivu a je na předním místě v prioritách obce. VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ze strany pedagogů (hlav. ze ZŠ) je obrovský zájem zúčastňovat se školení a seminářů. Jak bylo již výše uvedeno spolupracujeme s podobným typem škol v celém jihočeském regionu - problémy s financováním (školení i cestovních náhrad) stejně jako loni řešeny podáním žádosti o grant (rozvojový program Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ pouze I. stupně ) - společný projekt se ZŠ a MŠ Horní Vltavice, schválená dotace v celkové hodnotě 19 5,- Kč v tomto školním roce jsme se zúčastnili celé řady seminářů pořádaných ZVaS České Budějovice, Strakonice, NIDV České Budějovice, Prázdninová škola Lipnice, Tandem. Tématicky jsem se zaměřili zejména na kurzy zabývající se tvorbou ŠVP, ředitelka školy absolvovala funkční studium F1. Okruhy DVPP: 1. Vyškolení koordinátora tvorby a následné koordinace ŠVP Průřezová témata a klíčové kompetence ve výuce na 1. ts. ZŠ Tvoříme ŠVP pro ŠD Tvorba a realizace ŠVP pro základní vzdělání, zaměřeno na vychovatelky ŠD Čj na 1. st. V praxi podle ŠVP 2. Evaluace pro praxi školy Evaluace v MŠ Evaluace školy Funkční studium pro ředitele školy F1 3. Aktivizující metody a forma práce, které vedou k pozitivnímu klimatu ve škole Hudební pohádka v RVP Rizikové chování dětí a mládeže Nové pojetí výuky na 1. st. ZŠ aneb Proč ne jinak Vzdělávání školních metodiků prevence pro pokročilé

16 4. školení metodiků prevence a metodiků reedukace 5. SPU Žáci s dyslexií a cizí jazyky vzdělávání pracovnic ŠJ Setkávání vedoucích školních stravoven Jihočeského kraje Odborný tisk Kafomet, Počítač pro každého, Moderní vyučování, Věstník MŠMT, Řízení školy (ZŠ) Informatorium školy mateřské (MŠ, ŠD) Výživa (ŠJ) Odborné knihy viz UČITELSKÁ KNIHOVNA Plán dalšího personálního rozvoje pg pracovníků: 1.Alternativní metody ve výuce, projekty, kooperativní vyučování, kritické myšlení 2.ŠVP, průřezová témata, klíčové kompetence, školní koordinátor ŠVP 3.Evaluace školy 4.Integrace a reedukace, hodnocení žáků s poruchami 5.Pozitivní klima ve škole 6.Primární prevence 7.Mezinárodní projekty 8.Jak žádat o granty 9.První pomoc pro zaměstnance školy KONTROLY NA ZAŘÍZENÍ Kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění (v pořádku) Kontrola VZP plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného (v pořádku) Kontrola KHS České Budějovice v MŠ, ŠJ kuchyně a výdejna pro žáky ZŠ, ŠD (v pořádku) , , Kontrola provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení v ZŠ a MŠ (v pořádku), prověrky BOZP v obou budovách (viz zápisy drobné nedostatky řešeny s údržbou OÚ) Kontrola hasicích přístrojů, revize tělocvičného nářadí (v pořádku) Inventarizace majetku ZŠ a MŠ Obec Borová Lada (v pořádku) Kontrola hospodaření a vedení účetnictví finanční výbor Obec Borová Lada (v pořádku) Inspekce ČŠI Jihočeský inspektorát Zjištění a hodnocení informací o vzdělávání žáků v podpoře výchovy ke zdraví Závěr inspekční zprávy: Problematika výchovy ke zdraví je optimálně začleněna do vzdělávacího programu školy. Řízení školy je koncepční, promyšleně směřuje k naplňování cílů zdravého životního stylu. Materiální a personální podmínky výrazně pozitivně ovlivňují dosahování těchto cílů. Život ve škole se řídí jasnými pravidly, které přijímají zaměstnanci i žáci. Ve výuce jsou využívány efektivní metody a formy, jsou respektovány individuální možnosti a schopnosti žáků, hodnotící systém plní pozitivně motivační funkci. Škola dbá na zajištění rovných příležitostí pro žáky.

17 Činnost školy vytváří předpoklady k tomu, aby se správné návyky související s výchovou ke zdraví staly běžnou součástí života žáků. Příkladné jsou všestranné aktivity školy, mimořádná je též spolupráce se zřizovatelem a s rodiči. STÍŽNOSTI během celého školního roku nebyla podána na žádné zařízení ani jediná stížnost PLÁN, VÝHLED, CÍLE hlavním cílem naší školy je kvalitní výchova a vzdělání podporující individualitu a tvořivost dítěte schopného samostatně přemýšlet ve vzájemně propojeném světě. Chceme vytvořit takové podmínky ke vzdělávání i výchově dětí, které budou nejen srovnatelné s plně organizovanou městskou školou, ale dokonce tuto školu předčí: - hlavním prostředkem výchovy a vzdělávání bude opět otevřené učení, kooperativní a projektové vyučování, některé principy kritického myšlení i alternativního školství..., budeme prohlubovat přátelské a rodinné klima ve škole - při zachování všech principů svobody sjednotíme práci všech školních zařízení a budeme usilovat o všestrannou spolupráci - dovršíme práci na našem školním vzdělávacím programu (budeme respektovat potřeby našich žáků, vyzdvihneme přednosti naší školy a minimalizujeme její slabiny) - budeme se snažit znovu obnovit intenzivní vztahy s partnerskou školou GS Mauth, s jejím novým p. ředitelem S. Hermannem, a navážeme na úspěšné projekty Šumava-náš domov, Šumava nás spojuje - pro potřeby evaluace vzděláv. procesu opět objednáme srovnávací testy pro žáky 5. roč. Kalibro, zúčastníme se okresních a okrskových soutěží a olympiád (Matematický klokan, Konverzace v Aj, Jihočeský zvonek aj.), budeme pracovat na republikových (např. Turisté vítáni) a mezinárodních projektech dle podmínek vyhlášení - uspořádáme tradiční akce (ples, karneval, sportovní soutěže, výstavky, besídky atd.) - v září zahájíme plavecký výcvik v Prachaticích (1 lekcí) - budeme i nadále těsně spolupracovat s rodiči (v rámci nových projektů využijeme jejich schopností a dovedností), obcí Borovou Ladou i dalšími, místní knihovnou včele s p. E. Běhounovou, s LS, IS i Správou NP a CHKOŠ, s místními sportovci, hasiči, s LŠ Zadov aj. - navážeme spolupráci s Centrem dřevařství na Modravě - pokusíme se zajistit další zdroje příjmů pro školu ze sponzorských darů - udržíme bohatou základnu mimoškolní činnosti, aerobic povede maminka p. S. Hnátková - budeme pokračovat v obnově fondu učebnic a učebních pomůcek, hraček tak, aby odpovídal 21. století (DVD přehrávač do ŠD, nové CD přehrávače do ŠD i ZŠ, pomůcky Montessori..., pokusíme se podat žádost o grant na interaktivní tabuli..., zmodernizujeme výpočetní techniku) - zahradu v areálu MŠ a ŠD dovybavíme novým herními prvky a zařízeními pro dětská hřiště

18 - budeme i nadále informovat o činnosti školy v příspěvcích do místních a regionálních novin (Boroviny, Prachatické listy, Nová Šumava...) vydávat školní časopis, pracovat na web. stránkách školy - budeme pokračovat ve zvelebování budov škol a jejich okolí - budeme dělat čest malotřídním školám a všem školám na Šumavě!!! NA CO JSME UŽ DNES PYŠNÍ na příjemnou rodinnou a zároveň tvůrčí atmosféru školy útulné prostředí s moderním vybavením na pěkné vztahy mezi dětmi i dospělými na jazykovou a hudební odbornost pedagogů na výbornou spolupráci s MŠ i s dalšími malotřídními školami z Prachaticka, Vimperska Českokrumlovska i Českobudějovicka na aktivní spolupráci se zahraničím na širokou nabídku mimoškolní činnosti a jejich profesionální vedení na skvělé výsledky našich žáků na obrovskou podporu obce na perfektně fungující spolupráci s rodiči na bohatou studnici nápadů a elán učitelů... na A NA TO, ŽE NAŠE ŠKOLA EXISTUJE, FUNGUJE A ROZVÍJÍ SE JIŽ 17 LET A JE I NADÁLE BUDE VÝZNAMNOU SOUČÁSTÍ KRAJE LAD... Finále soutěže Turisté vítáni 2. a 3. místo v republikovém kole

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014

Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří. Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Svatá Maří Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013 2014 Výroční zpráva je zpracována podle vyhlášky ze dne 10. července 2009, kterou se mění vyhláška č. 15/2005

Více

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R.

Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Základní škola Koryčanské Paseky, Rožnov p. R. Zpracovala: Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014 Mgr. Radmila Máchová ředitelka školy 9. 9. 2014 Obsah Obsah... 1 Charakteristika školy...

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA STUDENÁ, OKRES JINDŘICHŮV HRADEC Komenského 446, PSČ 378 56 Studená, tel. 384490020 e-mail:vedeni@zs.studena.cz, reditel@zs.studena.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA

Více

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008

Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva za školní rok 2007/2008 Výroční zpráva je zpracována v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon) a ve znění

Více

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013

Základní škola Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvková organizace Výroční zpráva 2012-13. Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 Výroční zpráva za školní rok 2012-2013 1 O b s a h : I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ 3 II. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 4 III. PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 7 IV. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Senice na Hané, okres Olomouc, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Zpracovala: Mgr. Kateřina Prucková ředitelka školy Rozdělovník: Obec Senice

Více

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014

Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto VÝROČNÍ ZPRÁVA. školní rok 2013/2014 Základní škola Vysoké Mýto, Javornického Litomyšlské Předměstí, Javornického 2, 566 01 Vysoké Mýto 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola název školy adresa školy právní forma IČO 49317032 IZO 049317032 identifikátor

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání. Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Název programu Název školy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Základní škola a Mateřská škola Sazovice, okres Zlín, příspěvková organizace Adresa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a mateřská škola Huntířov, okres Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace www.skola-huntirov.cz zshuntirov@volny.cz Zpracovala a

Více

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína

Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ a MŠ Šenov u Nového Jičína školní rok 2012/2013 Podle zákona č. 561/2004 Sb. Zpracovala: PaedDr. Jana Bělůnková, ředitelka školy Schváleno školskou radou 1 Obsah: A.

Více

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek

1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek 1. základní škola T. G. Masaryka Milevsko Jeřábkova 690 okres Písek o činnosti školy ve školním roce 2012/2013 V Milevsku 9. 9. 2013 Zpracoval: PaedDr. Martin Hrych Obsah 1. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 3

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2013 / 2014 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a mateřská škola Rozsochatec Čj. 66/ 2014 Školní rok: 2013/2014 Hospodářský rok: 2013 2. 9. 2014 Mgr. Hana Hertlová, ředitelka školy Obsah Výroční zpráva:

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, ve znění vyhlášky

Více

za školní rok 2013/14

za školní rok 2013/14 za školní rok 2013/14 Základní škola a Mateřská škola Frymburk Sídlo školy: Frymburk 112 Zřizovatel školy: Městys Frymburk Ředitelka školy: Mgr. Milada Minaříková 2 Obsah: 1. Charakteristika školy a základní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011

Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2010-2011 Základní škola a Mateřská škola Zdíkov A) Organizace vyučování

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Základní škola a Mateřská škola Česká Bělá V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2010/2011 Výroční zpráva je zpracována podle zákona č. 561/2004 Sb., 10, 12 a vyhlášky č.15/2005 7, 8. 1 Obsah: I. Charakteristika

Více

"S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT"

S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT Základní škola Zvole okres Žďár nad Sázavou Zvole 84 592 56 Zvole 777 787 587 zszvole@centrum.cz ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM "S FERDOU MRAVENCEM POZNÁVÁME SVĚT" MOTTO: Cílem výchovy není, aby všechny děti

Více

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12

Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2011/12 Základní škola a mateřská škola Adamov, příspěvková organizace Komenského 4, 679 04 Adamov

Více

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice

Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice Základní škola a Mateřská škola Prosenice příspěvková organizace, Školní č. 49, 751 21 Prosenice V ý r o č n í z p r á v a o činnosti školy ve školním roce 2009 / 2010 zpracovala Mgr. Lenka Dvořáková ředitelka

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Pecka Základní škola a Mateřská škola Pecka Telefon: 493 799166 č.p. 38 Fax: 493 799166 507 82 Pecka E-mail: zs.pecka@seznam.cz www.zs-pecka.cz Výroční zpráva o činnosti

Více

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006

Základní škola, Liberec, Křížanská 80, příspěvková organizace Tel./fax. 482 712 603, email: zs18@volny.cz. Výroční zpráva 2005/2006 Osnova: 1. Charakteristika školy...2 2. Organizace vzdělávání a výchovy...3 3. Údaje o žácích, výsledky výchovy a vzdělání...4 4. Údaje o pracovnících školy, jejich kvalifikaci, praxi a způsobilosti...6

Více

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011

Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Základní škola Kroměříž, Komenského nám. 440, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010/2011 Kroměříž 2011 OBSAH I. Základní data o škole... 2 II. Vzdělávací programy...

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Základní škola a Mateřská škola Rudná pod Pradědem, p. o. Stará Rudná, 793 35 Rudná pod Pradědem IČO 73 84 934, Telefon 733 495 E-mail: zs.rudna@seznam.cz, www.skola.rudnapodpradedem.cz I v malém počtu

Více

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace. Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola Kravaře, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Školní 115, 471 03 Kravaře, okres Česká Lípa VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Zpracoval: Mgr. Pavel Hartman, zástupce

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2007 Výroční zpráva o činnosti školy ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 za školní rok 2006/2007 1) Základní údaje o škole zpracována dle 7, odst.

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE. Výroční zpráva o činnosti ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY 3 LOCHOVICE Výroční zpráva o činnosti Školní rok 2013-2014 1 Školní rok: 2013/2014 Zpracovatel: Mgr. Ivana Eklová 1. Základní údaje o škole 1.1 Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 JUNGMANNOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA Plzeňská 30, 266 01 Beroun 2 - Město, tel.: 311 622 474,fax: 311 512 800 e-mail: sekretariat@jzs.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2012-2013 v Berouně dne 18.9.2013 Zpracoval: Mgr. Ivan

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Masarykova základní škola, Stará Paka, okres Jičín Č.j.:44/09 -VDŠ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2008/2009 Ve Staré Pace dne 15. září 2009 Mgr. Pavel Antoš ředitel školy Školská rada při

Více