Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3"

Transkript

1 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D

2 Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje pro agilní vývoj softwaru 2

3 pro návrh databáze umožňují zrychlit, usnadnit a automatizovat vytváření databází a pomáhají také zlepšovat kvalitu již vytvořených databází zaměřují se zejména na fázi analýzy a návrhu, v menší míře na fázi testování pomáhají vizualizovat a zpřehledňovat návrh databází díky automatizovaným funkcím redukují množství manuálních chyb hlavní funkcí těchto nástrojů je možnost datového modelování prostřednictvím uživatelsky přívětivého grafického rozhraní lze vytvářet tabulky, indexy, procedury, pohledy, triggery a další objekty modelovat vztahy mezi těmito objekty výsledkem jsou potom modely např. ve formě ER diagramu, které je možno dále detailněji specifikovat a následně odvodit i skripty pro vytvoření databáze. 3 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

4 pro návrh databáze příklady funkcí - Forward Engineering možnost generovat všechny potřebné skripty pro vytvoření fyzické databáze na cílový server Transformace modelů Generování DDL skriptu Parametry týkající se velikosti databáze 4 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

5 pro návrh databáze Forward Engineering - Transformace modelů 5 předpokladem správného návrhu databáze přístupem shora-dolů je zachování konzistence mezi modely různé úrovně abstrakce - tzv. princip tří architektur nástroje tak umožňují vytvářet konceptuální, logické a fyzické modely - názvosloví těchto modelů se však může v jednotlivých nástrojích lišit např. logický model u nástroje SQL Developer Data Modeler je omezen jen na technologii relačních databází, a tak je nazýván relačním ne vždy jsou podporovány všechny úrovně návrhu při převodu modelu vyšší úrovně abstrakce do detailnějšího modelu je možno vybrat jen některé objekty, které jsou pro následný model relevantní. Nástroj pak sám vytvoří potřebné cizí klíče, příp. vazby M:N převede do referenční tabulky (za předpokladu relačního návrhu). při převodu do fyzického modelu je nutno zadat i cílový databázový systém a jeho verzi, neboť každý má svá implementační specifika, která se potom promítají i do modelu zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

6 pro návrh databáze Forward Engineering - Transformace modelů ERwin Data Modeler - nastavení specifik databázového serveru SQL nastavení průměrné velikosti tabulky a datových typů pro fyzickou implementaci databáze 6 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

7 pro návrh databáze Forward Engineering - Generování DDL skriptu Nástroje umožňují generovat DDL (Data Definition Language) skript, který je pak možné později spustit na serveru, nebo přímo se připojí na server a provedou příkazy pro vytvoření tabulek, indexů, pohledů, procedur umožní vybrat jen některé prvky diagramu (tabulky, pohledy apod.) nebo konkrétní objekty, pro které je žádoucí vygenerovat skript pokud nástroj umožňuje i nastavení práv (permissions) uživatelů k danému databázovému objektu, generují se i skripty nastavující tato oprávnění 7 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

8 pro návrh databáze Generování DDL skriptu - ERwin Data Modeler dialogové okno Forward Engineer Schema Generation 8 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

9 pro návrh databáze Forward Engineering - Parametry týkající se velikosti databáze Při fyzickém návrhu databáze se velmi často musí řešit i kapacitní otázky týkající se jednotlivých tabulek a indexů. Cílem takové analýzy je zvýšení výkonnosti a zefektivnění správy dat. Nástroje obsahují funkce pro nastavení odhadované počáteční velikosti daného objektu (tabulky, index apod.) a atributů týkajících se nárůstu velikosti např. za měsíc. velikost se nejčastěji vyjadřuje v jednotkách počtu záznamů jakmile je u jednotlivých tabulek a indexů určena jejich velikost, lze odhadnout požadavky na celkovou velikost databáze 9 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

10 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011 ER/Studio Data Architect - dialogové okno Capacity Planning Options specifikace počátečního množství řádků v tabulce nárůst velikosti tabulky 10

11 pro návrh databáze příklady funkcí - Reverse Engineering 11 Mnohé podniky, zejména ty malé, systematický přístup k návrhu databáze odmítají či jej nemohou realizovat ( finanční, časové důvody). Většinou tak vytvoří v poměrně rychlé době konkrétní implementaci databáze, která vyhovuje aktuálním požadavkům. Časem se údržba databáze může prodražit, neboť je nutné provést změny v její struktuře díky měnícím se požadavkům. Databáze není flexibilní, obsahuje duplicity, nepodporuje podnikové standardy, je nepřehledná a stává se tak neefektivní. Podnik se proto může rozhodnout pro použití metody tzv. zpětného inženýrství (reverse engineering), kdy se analyzuje již implementovaná databáze a odvozují se obecnější modely. Takové nástroje musí zahrnovat tzv. DDL extraktory, které umí číst DDL skripty různých databázových jazyků. Mají v sobě dále zakomponovány různé inteligentní analyzátory, které dokáží na základě heuristických pravidel odvodit z těchto DDL skriptů databázové schéma tvořené tabulkami, vztahy mezi nimi apod. Jsou v nich také zabudována i různá integrační schémata, která jsou schopna určit sémantické vztahy a vyloučit duplicity zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

12 pro návrh databáze příklady funkcí - Reverse Engineering Důvody provádění Reverse Engineering Potřeba odvodit ze stávající databáze dokumentaci na vyšší úrovni abstrakce potřeba přenosu existující databáze do jiného databázového prostředí (např. z DB2 do SQL Serveru) v případě aktualizace staré databáze bez dokumentace na novou, kde je možné některé koncepty staré databáze využít 12 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

13 Způsoby generování modelu prostřednictvím Reverse Engineering ze souboru obsahujícího skript v příslušném databázovém jazyce, (většinou obsahuje i příkazy pro tvorbu procedur a definuje přístupová práva) z existující databáze, přičemž je nutné vytvořit síťové připojení k datovému zdroji 13 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

14 ERwin Data Modeler - dialogové okno Reverse Engineer s výběrem cílové databáze 14 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

15 Možnosti při Reverse Engineeringu zvolit, zda se má automaticky vytvářet referenční integrita u sloupců s identickými názvy a datovými typy v různých tabulkách, zda se má automaticky vytvořit primární klíč u tabulek bez klíče, které ale mají primární unikátní klíč. ERwin Data Modeler dokáže odvodit primární klíč v případě, že tabulka v databázi má definován primární nebo unikátní index. Vztahy mezi tabulkami pak odvozuje z indexů. Pokud tabulka obsahuje index, který zahrnuje stejná pole jako index identifikovaný jako primární klíč v jiné tabulce, definuje vztah parent-child. Odvozování se dá také provádět na základě názvů polí pokud tabulka A obsahuje index se stejným názvem jako index v jiné tabulce B, který v ní tvoří primární klíč, je index v tabulce A určen jako cizí klíč do tabulky B 15 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

16 CA Erwin dialogové okno Reverse Engineer s nastavením možností 16 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

17 Výběr prvků zahrnutých do modelu Dále se vybírají prvky, které mají být do modelu vygenerovány. Např. v programu InfoSphere Data Architect je možné zvolit pro import tabulky, indexy, pohledy, rutiny, uživatelsky definované typy, role, uživatele apod. Enterprise Architect umožňuje import existující databáze do modelu přes ODBC připojení. Výhodou je, že kromě filtrování prvků databáze nabízí i výběr konkrétních objektů. Ty jsou pak přeneseny do modelu jako třídy. 17 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

18 Synchronizace změn v modelu a databáze Další funkci, kterou je možné využít v souvislosti s RE, je synchronizace změn v modelu a databázi. 18 Jsou-li například v modelu přidány nové tabulky, funkce Compare and sync v programu InfoSphere Data Architect promítne tyto změny do databáze nástroj umí tyto změny nalézt, vygenerovat ALTER skript a spustit jej. Lze provést i opačnou synchronizaci, tedy přenést změny provedené v databázi do modelu. zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

19 pro návrh databáze příklady funkcí - Export dokumentace Kvalitní nástroje musí mít i možnost parametrické specifikace obsahu dokumentace tak, aby bylo možné ze stejného modelu vytvářet různé verze dokumentace např. pro manažery, analytiky nebo programátory, Enterprise Architect umožňuje generovat dokumentaci textovou ve formátu RTF, která obsahuje formátovaný text a tabulky; interaktivní ve formátu HTML, která vygeneruje pro každou entitu v modelu HTML stránku a všechny propojí pomocí odkazů. SQL Developer Data Modeler umožňuje uložit dokumentaci na lokální disk ve formátu XML exportovat report do tzv. reportovacího repozitáře generovat přehledné reporty obsahující pravidla návrhu, dále reporty s informacemi o bezpečnostních aspektech databáze a další uživatelsky definované reporty 19 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

20 pro návrh databáze příklady funkcí - validace modelu Validace modelu slouží k ověření jeho správnosti dle předdefinovaných pravidel a omezení. Validace modelu upozorňuje na různé chyby, které neodpovídají principům datového modelování nebo byznys pravidlům, a zajišťuje tak soulad s těmito pravidly. Kromě chyb může validace zobrazovat různá upozornění. Validace by se měla provádět po každé změně modelu Většinou nástroj obsahuje i doplňkové informace o chybě (popis chyby) a návrhy na její opravu Důležitou komponentou nástrojů z hlediska validace modelu je tzv. slovník, v němž je obsažena definice datových struktur a vztahů mezi datovými prvky. Díky slovníku tak mohou být odhaleny např. izolované a nedefinované jednotky dat, nekonzistence související s uložením dat jako externího zdroje a dále porušení syntaktických pravidel 20 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

21 ERwin Data Modeler - Model Validation Report konkrétní výsledek validace datového modelu v programu ERwin Data Modeler 21 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

22 pro návrh databáze příklady funkcí - Podpora týmové práce Projektů vývoje databází podporovaných nástroji se zpravidla účastní více než jeden pracovník, což automaticky vede k nutnosti předávání informací a rozpracovaných částí projektu. Stejně tak je nutné zajistit možnost sdílení jednotlivých vytvářených komponent mezi několika vývojáři, kteří potřebují pracovat současně. Je také nutné na stejná data pohlížet z různých úhlů pohledu - podle rolí jednotlivých účastníků Základem pro podporu týmové spolupráce je repository, česky také repositář nebo skladiště. 22 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

23 pro návrh databáze repository Do repository ukládají vývojáři a analytici modely systému, detailní popisy, specifikace a jiné výstupy plynoucí z vývoje systému. Repository je většinou uložena na serveru, a tak je možné sdílet metadata Repository by měla být reprezentací všech relevantních informací o systému, který je vyvíjen a to v konzistentní, úplné formě. Repository představuje centrální místo pro integraci, ukládání a údržbu všech dat o systému a souvisejících procesech (metadata systému). Dále repository slouží pro řízení těchto metadat, umožňuje tak generování reportů, správu uživatelů metadat, provádění dotazů do těchto metadat, používání diagnostických nástrojů atd. Některé nástroje mají repository založenou na textových souborech, většina využívá některý databázový systém. 23 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

24 Klíčové vlastnosti repository Robustnost - zvládnout velké zatížení dané počtem uživatelů a množstvím ukládaných, čtených a upravovaných dat; inteligentní verzování - možnost ukládat dokument (diagram) v různých verzích, možnost zobrazit obraz dat v libovolném okamžiku v minulosti; ukládání dokumentů všech typů nastavení přístupových práv inteligentní sdílení - nutnost souběžného přístupu více uživatelů a řešení problémů s tím souvisejících (nekonzistentní verze, zamykání vývojových větví). 24 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

25 nástroje na podporu tvorby dimenzionálních databází podpora tvorby multidimenzionálních databází, které jsou aplikované v oblasti Business Intelligence je spíše specializovanou funkcí menšího počtu nástrojů 25 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

26 ERwin Data Modeler výběr typu tabulky v dimenzionálním modelu typy tabulky, které umožňuje nastavit dimenzionální model v programu ERwin Data Modeler je možné zvolit typ dimenzionální, faktové tabulky, nebo v případě rozdělené dimenze typ outtriger (u snowflake schématu). 26 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

27 PowerDesigner dimenzionální model ve snowflake schématu Příklad diagramu dimenzionálního modelu obsahuje faktovou tabulkou s objemem prodeje, na který lze pohlížet podle poboček či produktů a jejich kategorií. 27 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

28 Návrh OLAP kostek V některých nástrojích je možné vytvořit z tabulek v dimenzionálním modelu nebo přímo na základě existující databáze OLAP kostku U kostky se pak definuje název ukazatelů (measures), jejich popisky a agregační funkce, která má být použita (sum, count, min, max, avg, distinct apod.). Kostka se pak může vyexportovat do XML formátu či do skriptu, který ji generuje. 28 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

29 Metadata dimenzionálního modelu Dimenzionální model má svá specifika spojená s metadaty, která je nutno shromažďovat. U každého modelu datového skladu či datového tržiště jsou důležitými informacemi: zdroj dat pro daný objekt transformační pravidla popisující převod z tohoto zdroje do datového skladu či tržiště nastavení frekvence a časování aktualizace datového skladu v programu ERwin Data Modeler - Data Movement Rules 29 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

30 Vybrané nástroje pro návrh databáze InfoSphere Data Architect od společnosti IBM, Erwin Data Modeler od společnosti Computer Associates, PowerDesigner od firmy Sybase, SQL Developer Data Modeler od společnosti Oracle, ER/Studio Data Architect od firmy Embarcadero, Enterprise Architect od společnosti Sparx Systems, 30 SQL Power Architect od společnosti SQL Power Group zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

31 Erwin Data Modeler od společnosti Computer Associates řešení umožňující datové modelování, vytváření a správu databáze, datových skladů a datových modelů podniku edice nástroje: Community Edition je volně dostupná a vhodná zejména pro studenty a začínající uživatele Navigator Edition, která funguje pouze v módu pro čtení; Standard Edition zahrnující rozsáhlé funkce pro datové modelování; Workgroup Edition navržená pro modelování v týmu. 31 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

32 Erwin Data Modeler Forward/Reverse Engineering ERwin Data Modeler Standard Edition umožňuje flexibilní tvorbu logického a fyzického datového modelu a převod mezi těmito úrovněmi vytvoření DDL skriptů z modelů, tvorba triggerů, maker a uložených procedur nabízí přizpůsobitelné šablony, kde je možno modifikovat způsob vytváření DDL podporuje dvě metody datového modelování a to IDEF1X, a dále Information Engineering zajímavé možnosti přinášejí tzv. uživatelsky definované vlastnosti u tabulek/sloupců, které mohou být různého typu (příkaz, datum, text nebo seznam). Je tak možno obohatit metadata o informace týkající se data poslední změny, data schválení modelu aj. podpora mnoha databázových systémů - DB2, IDS (Informix), MySQL, ODBC, Oracle, Progress, SQL Server, Sybase, Sybase IQ a Teradata. 32 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

33 Erwin Data Modeler Export dokumentace ERwin Data Modeler Standard Edition zahrnuje prohlížeč reportů, které jsou vytvořené pomocí Crystal Reports. Dokumentaci je tak možno přizpůsobit vlastním požadavkům a exportovat ji do formátu RPT, PDF, XLS, DOC, RTF, XML nebo HTML. Validace modelu Zajímavou funkci v oblasti zajištění správnosti modelu tzv. Domain Dictionary se znovupoužitelnými atributy nebo Naming Standards Editor umožňující vytvořit slovník validních slov, zkratek a pravidel pro použití uvnitř modelu. Oba tyto nástroje umožňují zajistit konzistenci modelů napříč celým projektem a organizací. 33 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

34 Erwin Data Modeler Podpora týmové práce Erwin Data Modeler Workgroup Edition poskytuje velmi užitečné funkce pro práci v týmu možnost využívat centrálního repozitáře, kam jednotliví návrháři mohou ukládat své modely. Repository může být uložena v různých databázových systémech (SQL server, Oracle, Sybase ASE). funkce týkající se souběžné práce více uživatelů na jednom projektu (zamykání modelů, řešení konfliktů mezi více modely od různých uživatelů, spojování modelů) umožňuje kontrolovat a sledovat změny, což zahrnuje verzování modelů/submodelů, vracení změn z historie a dopadovou analýzu těchto změn. 34 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

35 Erwin Data Modeler Podpora tvorby dimenzionálních databází Erwin Data Modeler Standard Edition umožňuje modelování datových skladů - tvorbu star a snowflake schémat. Lze definovat i specifická metadata pro datové sklady v podobě zdrojů dat, transformačních a aktualizačních pravidel. Dalšími nadstandardními funkcemi tohoto nástroje je možnost integrace s jinými nástroji, příp. výměny dat. Umí si tak vyměňovat dat s BI aplikacemi jako Cognos ReportNet QueryStudio nebo Oracle Business Intelligence Answers a dále s jinými nástroji pro datové modelování, ETL nástroji apod.) 35 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

36 Enterprise Architect (Sparx Systems) komplexní nástroj pro analýzu a návrh UML zahrnující všechny aspekty životního cyklu vývoje SW od sběru požadavků, přes jejich analýzu, návrh, testování a řízení změn až k realizaci a údržbě. Jedná se o víceuživatelský, vizuální nástroj s velkou sadou funkcí Edice nástroje Desktop určená pro jednotlivce; Professional zahrnující široké modelovací nástroje pro pracovní skupiny, analytiky a vývojáře; Corporate podporující práci ve velkých týmech. rozšiřující edice (Ultimate, Systems Engineering a Business and Software Engineering) 36 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

37 Enterprise Architect Forward/Reverse Engineering možnost komplexního návrhu pomocí UML návrh databáze - generování DDL skriptů z modelu (mohou zahrnovat uložené procedury, spouště, primární klíče, indexy, pohledy aj) je možné importovat databázové schéma do modelu UML prostřednictvím připojení přes ODBC konektor zajistit synchronizaci mezi živou databází a modelem, kdy je možno kopírovat změny z modelu/databáze do databáze/modelu podporuje databázové systémy DB2, Firebird/InterBase, Informix, Ingres, MS Access (97, 2000, 2003), Access 2007, MS SQL Server 2000, 2005, 2008, MySQL, Oracle 9i, 10g, 11g, PostgreSQL, Sybase ASA a Sybase ASE. 37 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

38 Enterprise Architect Export dokumentace generování dokumentace k modelu ve formátu RTF nebo HTML Validace modelu 4 základní skupiny validačních pravidel: pravidla správnosti struktury (Well-formedness rules) ověřující validitu UML prvků, pravidla kompozice (Composition rules) ověřující například, zda element obsahuje požadovaný počet správných potomků, pravidla správnosti vlastností (Property Validity) jednotlivých UML prvků, pravidla shody s OCL (Object Constraint Language Conformance) kontrolující, zda element vyhovuje OCL omezením, která jsou dodefinována uživatelem v tomto jazyce. 38 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

39 Enterprise Architect Podpora týmové práce Některé edice programu (Corporate, Ultimate aj.) umožňují pokročilou správu modelů v rámci týmů. kolaborace (centralizovaný tým) - všichni účastníci jsou v síti a sdílejí stejný model; kooperace (distribuovaný tým) - účastníci zřídka pracují v rámci jedné sítě, a tak mohou model upravovat offline po nahrání kopie na svůj počítač. Podpora tvorby dimenzionálních databází Žádná edice programu Enterprise Architect nenabízí funkce pro dimenzionální modelování. 39 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

40 PowerDesigner (Sybase) společnost Sybase uvádí, že je jedinečně vybaven pro podporu všech architektonických prostředí, konkrétně pro podporu datové, informační a podnikové architektury společnost na svých stránkách vyzdvihuje flexibilitu tohoto nástroje, široké možnosti pro podporu standardů, analýzu a synchronizaci modelů jedná se o robustní program pro podporu nejen datového modelování, umožňuje i tvorbu dalších modelů (procesních, objektově orientovaných aj 40 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

41 PowerDesigner Forward/Reverse Engineering umí generovat model z databáze nebo souboru se skriptem prostřednictvím ODBC se lze připojit k více než 60 relačním databázovým systémům při generování DDL skriptu je možné rozšířit šablony pro generování a zahrnout do skriptu statistiky (počet jedinečných hodnot ve sloupci, průměrná délka znakových polí apod.) sloužící k optimalizaci databáze. program nabízí na výběr všechny tři úrovně datových modelů (tedy konceptuální, logický a fyzický) a lze vytvářet i dimenzionální modely tvořené faktovými a dimenzionálními tabulkami a OLAP kostky. PowerDesigner umožňuje použít několik notací pro datové modely, kromě standardní IE (Information Engineering) notace podporuje také Barker, IDEF1X a Merise notace. 41 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

42 PowerDesigner Export dokumentace v podobě RTF dokumentu i HTML stránky k dispozici jsou standardní šablony, které je možno upravit, nebo si vytvořit šablony vlastní. Validace modelu funkce pro kontrolu správnosti modelu (check model) výsledky validace lze pak v některých případech automaticky opravit, v každém případě program vždy nabízí k dané chybě nebo varování zobrazení pomocné nápovědy (nabídka Help po kliknutí pravým tlačítkem na konkrétní výsledek validace). PowerDesigner umožňuje komplexní správu obchodních pravidel, do kterých je možno zahrnout další omezení a pravidla modelu prostřednictvím přirozeného jazyka nebo jazyka OCL. 42 zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

43 PowerDesigner 43 Podpora týmové práce PowerDesigner zahrnuje repositář s metadaty nabízí funkce pro sloučení změn v modelech a jejich porovnání podporovanými databázemi použitelnými pro repositář jsou Sybase ASA, Sybase ASE a Oracle bezpečnost repositáře je pak zajištěna formou nastavení oprávnění pro dané role uživatelů. v repositáři je podporováno vytváření vývojových větví, verzování a zamykání modelů. Podpora tvorby dimenzionálních databází vytvářet dimenzionální modely a kostky a to i přímo z fyzického datového modelu. Program sám odvodí faktové tabulky a dimenze. Kromě toho lze vytvářet hierarchické dimenze a vypočítané ukazatele. dále možnost mapování datových zdrojů pro datový sklad či jiný dimenzionální model - prostřednictvím Mapping editoru či karty Mapping u daného objektu. zdroj: Podpora při vytváření databází, semestrální práce VŠE, předmět 4IT450 jaro 2011

44 nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah Astah dříve JUDE je UML modelovací nástroj vytvořený Japonskou společností Change Vision Edice Astah Community Astah UML Astah Professional 44

45 nástroje pro řízení projektu Komerční Microsoft Project Primavera Open-source nástroje OpenProj verze pro Windows, Linux, Mac, k dispozici je i portable verze, která nevyžaduje instalaci Open Workbench druhým nejrozšířenějším open-sourcovým nástrojem pro řízení projektů poskytuje velmi propracovanou podporu projektového plánování a řízení nepodporuje práci ve skupině - v open-source verzi je určen pouze jednotlivým uživatelům je určen výhradně pro platformu Windows 45

46 nástroje pro řízení projektu Open-source nástroje GanttProject patří do kategorie multiplatformních programů a je implementován v Javě lze tedy nainstalovat na jakékoli platformě, kde lze nainstalovat JRE - Microsoft Windows, Linux, MacOSX. program je také možné spustit v módu WebStart Demo TaskJuggler velmi mocný nástroj, který ale nemá uživatelsky přívětivé prostředí veškeré grafy vykresluje na základě zápisu na způsob programového kódu, ne na základě údajů zadaných do jednoduchých tabulek. 46

47 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 47 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

48 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 48 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

49 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 49 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

50 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 50 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

51 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 51 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

52 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 52 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

53 nástroje pro (agilní) vývoj softwaru 53 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

54 Podporované metodiky 54 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

55 Komplexní řešení podporující vývoj SW 55 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

56 Komplexní řešení podporující vývoj SW 56 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

57 Nejlepší nástroje z pohledu 57 Zdroj: Justová, Hanzlová. Seminární práce 4IT421 ZS 2013,

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Metadata MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Co to jsou metadata Chybějící metadata Doplněná metadata Co o metadatech říkají autority Řízení metadata je nepochybně nejdůležitější

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL

VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL VYUŽITÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ A WWW ROZHRANÍ V INTEGROVANÉM KNIHOVNÍM SYSTÉMU KPWINSQL Petr Štefan Václav Trunec, KP-sys, Čacké 155, Pardubice 1 Úvod Firma KP-SYS spol. s r. o. dodává na náš trh integrované

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše

Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Microsoft Access tvorba databáze jednoduše Časový rozsah: 2 dny (9:00-16:00) Cena: 3300 Kč + DPH Úvod do relačních databází. Funkce databázových objektů Microsoft Access. Návrh tabulek, definice základních

Více

Nástroje pro tvorbu wireframes

Nástroje pro tvorbu wireframes Nástroje pro tvorbu wireframes Tento dokument stručně popisuje dostupné nástroje, které slouží pro tvorbu modelů stránek, tzv. wireframes. Michal Pařízek v červnu 2009 vyzkoušel celkem sedm nástrojů, z

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML

2 PŘÍKLAD IMPORTU ZATÍŽENÍ Z XML ROZHRANÍ ESA XML Ing. Richard Vondráček SCIA CZ, s. r. o., Thákurova 3, 160 00 Praha 6 www.scia.cz 1 OTEVŘENÝ FORMÁT Jednou z mnoha užitečných vlastností programu ESA PT je podpora otevřeného rozhraní

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování

2. Modelovací jazyk UML 2.1 Struktura UML 2.1.1 Diagram tříd 2.1.1.1 Asociace 2.1.2 OCL. 3. Smalltalk 3.1 Jazyk 3.1.1 Pojmenování 1. Teoretické základy modelování na počítačích 1.1 Lambda-kalkul 1.1.1 Formální zápis, beta-redukce, alfa-konverze 1.1.2 Lambda-výraz jako data 1.1.3 Příklad alfa-konverze 1.1.4 Eta-redukce 1.2 Základy

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

ProjectWise V8 XM Edition

ProjectWise V8 XM Edition . ProjectWise V8 XM Edition ProjectWise V8 XM Edition Evoluční rozšíření, nikoliv revoluce Hlavní témata XM Edition projekty podpora projektového přístupu, šablony projektů workspaces podpora pracovních

Více

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení.

Základní informace: vysoce komfortnímu prostředí je možné se systémem CP Recorder efektivně pracovat prakticky okamžitě po krátké zaškolení. Základní informace: CP Recorder je v Čechách vyvíjený systém pro sofistikované zaznamenávání telefonních hovorů. V prvé řadě je určen pro optimalizaci služeb, které poskytují u nás stále více populární

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Název materiálu: Open Office

Název materiálu: Open Office Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014

Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Versiondog 3.1.0 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 7/2014 Strana 2 Versiondog 3.1.0 Nová verze systému Versiondog 3.1.0 přináší oproti předchozí verzi 3.0.3 celou řadu nových funkčností. Zásadní změnou

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu:

Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: Ing. Hana Šmídová Název materiálu: VY_32_INOVACE_01_ACCESS_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale

Tovek Server. Tovek Server nabízí následující základní a servisní funkce: Bezpečnost Statistiky Locale je serverová aplikace určená pro efektivní zpracování velkého objemu sdílených nestrukturovaných dat. Umožňuje automaticky indexovat data z různých informačních zdrojů, intuitivně vyhledávat informace,

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT

VY_32_INOVACE_INF3_18. Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT VY_32_INOVACE_INF3_18 Textové formáty PDF, TXT, RTF, HTML, ODT Standardem pro textové soubory jsou následující formáty: Rich Text Format (.rtf), Hypertext Markup Language (.html,.htm) Portable Document

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů

7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů 7. Enterprise Search Pokročilé funkce vyhledávání v rámci firemních datových zdrojů Verze dokumentu: 1.0 Autor: Jan Lávička, Microsoft Časová náročnost: 30 40 minut 1 Cvičení 1: Vyhledávání informací v

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha

Možnosti aplikace: Copyright 2001, COM PLUS CZ, Praha Vyhodnocovací program CP TARIF 2001 umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o odchozích telefonních hovorech,

Více

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD

Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Západočeská univerzita FAKULTA APLIKOVANÝCH VĚD Okruhy otázek ke státní závěrečné zkoušce z předmětu Databázové technologie (DB) Databázové systémy 1(DB1) Databázové systémy 2 (DB2) Případové studie databázových

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů.

Modely datové. Další úrovní je logická úroveň Databázové modely Relační, Síťový, Hierarchický. Na fyzické úrovni se jedná o množinu souborů. Modely datové Existují různé úrovně pohledu na data. Nejvyšší úroveň je úroveň, která zachycuje pouze vztahy a struktury dat samotných. Konceptuální model - E-R model. Další úrovní je logická úroveň Databázové

Více

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců.

Přehledy pro Tabulky Hlavním smyslem této nové agendy je jednoduché řazení, filtrování a seskupování dle libovolných sloupců. Přehledy pro Tabulky V programu CONTACT Professional 5 naleznete u firem, osob a obchodních případů záložku Tabulka. Tuto záložku lze rozmnožit, přejmenovat a sloupce je možné definovat dle vlastních požadavků

Více

Možnosti reportingu v produktech řady EPM

Možnosti reportingu v produktech řady EPM Možnosti reportingu v produktech řady EPM Martin Répal Senior konzultant/manager EPM MCITP, MCP, MOS, MCTS, vtsp, Prince II martin.repal@autocont.cz 1 Jak je to s reportingem? Má SW produkt reporty? Tak

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze

Úvod. Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze Boj se zavlečeným impedančním nesouladem na úrovni databáze ABSTRACT: Impedanční nesoulad může být zmírněn správnou volbou databázové technologie. Článek vysvětluje, co to impedanční nesoulad je a uvádí

Více

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ

POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ POKROČILÉ POUŽITÍ DATABÁZÍ Barbora Tesařová Cíle kurzu Po ukončení tohoto kurzu budete schopni pochopit podstatu koncepce databází, navrhnout relační databázi s využitím pokročilých metod, navrhovat a

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty

Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché. ZENové Reporty Pokročilé techniky tvorby sestav v Caché ZENové Reporty Úvodem Jednoduché sestavy Pokročilé sestavy Ladění Historie ZEN reporty sdílejí podobný princip definování obsahu jako ZENové stránky Byly uvedeny

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti:

ArcGIS for Server. V oblasti správy, vizualizace a zpracování prostorových dat nabízí ArcGIS for Server tyto možnosti: ArcGIS for Server ArcGIS for Server ArcGIS for Server je komplexní nástroj, který představuje platformu pro poskytování GIS služeb umožňujících pořizování, správu a analýzu prostorových dat a jejich vizualizaci.

Více

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23

Semináˇr Java X J2EE Semináˇr Java X p.1/23 Seminář Java X J2EE Seminář Java X p.1/23 J2EE Složitost obchodních aplikací robusní, distribuované, spolehlivé aplikace s transakcemi na straně serveru, klientské aplikace co nejjednodušší Snaha : Návrh,

Více

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer

Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer Mgr. Jan Folbrecht Senior softwarový inženýr, softwarový architekt, manažer SPECIALIZACE Konzultace a školení v oblastech softwarového inženýrství Zavádění vývojových metodik do projektů a vývojových týmů

Více

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace

BI & DWH & MIS nástroj 2. generace Pavel Seibert KOMIX s.r.o. Avenir Business Park Radlická 751/113e, 158 00 Praha 5 tel.: +420 257 288 211 Úvod Pro oblast Business Intelligence je na trhu celá řada osvědčených produktů osvědčených firem

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Použití databází na Webu

Použití databází na Webu 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2010/11/18 11:33:52 $ Obsah Co nás čeká... 3 Architektura webových databázových aplikací... 4 K čemu se používají databázové

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Ukládání a vyhledávání XML dat

Ukládání a vyhledávání XML dat XML teorie a praxe značkovacích jazyků (4IZ238) Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2014/12/04 19:41:24 $ Obsah Ukládání XML dokumentů... 3 Ukládání XML do souborů... 4 Nativní XML databáze... 5 Ukládání

Více

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz

IT v průmyslu. Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím. 21.4.15 Leoš Hons Leo.Hons@mescentrum.cz IT v průmyslu Standardizované komunikační rozhraní mezi MES systémem a jeho okolím Základní informace o MES Centrum Založeno v roce 2012 Organizace nebo spoluúčast na organizaci 15 odborných akcí (semináře,

Více

Příručka pro správu systému

Příručka pro správu systému Příručka pro správu systému Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Zástupce pro ES Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat 10 6422 PJ Heerlen Nizozemsko

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do databází. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do databází Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Co je databáze? Množina záznamů a souborů, které jsou organizovány za určitým účelem. Jaké má mít přínosy? Rychlost Spolehlivost Přesnost Bezpečnost

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů

ABBYY Automatizované zpracování dokumentů ABBYY Automatizované zpracování dokumentů tradiční řešení OCR versus Cloud Jiří Dvořák ECM konzultant Světový leader v produktech pro zpracování dokumentů Individulání uživatelé Malé a střední společnosti

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

1. Generátor výstupních objektů (GVO)

1. Generátor výstupních objektů (GVO) Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová

Databáze MS-Access. Obsah. Co je to databáze? Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Databáze MS-Access Doc. Ing. Radim Farana, CSc. Ing. Jolana Škutová Obsah Principy a možnosti databází. Uložení dat v databázi, formáty dat, pole, záznamy, tabulky, vazby mezi záznamy. Objekty databáze

Více

Databázové systémy úvod

Databázové systémy úvod Databázové systémy úvod Michal Valenta Katedra softwarového inženýrství FIT České vysoké učení technické v Praze c Michal Valenta, 2012 BI-DBS, ZS 2012/13 https://edux.fit.cvut.cz/courses/bi-dbs/ Michal

Více

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009

Compatibility List. GORDIC spol. s r. o. Verze 3.60.5 8.4.2009 Compatibility List Verze 3.60.5 8.4.2009 GORDIC spol. s r. o. Copyright 1993-2009 1 Obsah Obsah 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3.1 3.2 Úvodní informace Podporované databázové systémy Klientské prostředí Tlustý klient...

Více

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2

Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 IČ: 25472593 MK Consult, v.o.s. Drážďanská 493/40, 40007 Ústí nad Labem tel.,fax 47550500408, e-mail info@mkconsult.cz Evidence a správa kanalizace v GIS Kompas 3.2 Základní popis programu Kompas 3.2 Systém

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

ÚVOD DO DATABÁZÍ. Metodické listy pro předmět

ÚVOD DO DATABÁZÍ. Metodické listy pro předmět Metodické listy pro předmět ÚVOD DO DATABÁZÍ Cíl: Cílem tohoto předmětu je získat základní znalosti v oblasti databází, naučit se dotazovací jazyk SQL a naučit se zásady dobrého navrhování databází. Převážná

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Excel a externí data KAPITOLA 2

Excel a externí data KAPITOLA 2 Excel a externí data KAPITOLA 2 V této kapitole: Připojení databáze Microsoft Access Data z webových stránek a z textových souborů Data z databází Program Microsoft Query Práce se soubory typu XML Velkou

Více

Sísyfos Systém evidence činností

Sísyfos Systém evidence činností Sísyfos Systém evidence Sísyfos : Evidence pracovních Systém Sísyfos je firemní aplikace zaměřená na sledování pracovních úkonů jednotlivých zaměstnanců firmy. Umožňuje sledovat pracovní činnosti na různých

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více