4IT450 Podpora CASE při vytváření databází

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4IT450 Podpora CASE při vytváření databází"

Transkript

1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky 4IT450 Podpora CASE při vytváření databází Závěrečná práce týmu CASE jaro 2011 Tým Jana Svitalská (vedoucí týmu) Timur Nigmatullin Radim Klepetko Julie Koroleva Petr Varadinov Roman Lelek Artur Kashapov Datum odevzdání

2 Obsah 1 ÚVOD 4 2 VYBRANÁ FUNKČNOST DATABÁZOVÝCH NÁSTROJŮ CASE FORWARD ENGINEERING TRANSFORMACE MODELŮ GENEROVÁNÍ DDL SKRIPTU PARAMETRY TÝKAJÍCÍ SE VELIKOSTI DATABÁZE REVERSE ENGINEERING ZPŮSOBY GENEROVÁNÍ MODELU PROSTŘEDNICTVÍM RE MOŽNOSTI RE OMEZENÍ RE EXPORT DOKUMENTACE RTF DOKUMENTACE HTML DOKUMENTACE VALIDACE MODELU MOŽNOSTI VALIDACE PRAVIDLA DATOVÉHO MODELOVÁNÍ OBCHODNÍ PRAVIDLA PODPORA TÝMOVÉ PRÁCE REPOSITORY KOLABORACE VERZOVÁNÍ BEZPEČNOST PODPORA TVORBY DIMENZIONÁLNÍCH DATABÁZÍ PODSTATA MULTIDIMENZIONÁLNÍCH DATABÁZÍ NÁVRH FAKTOVÝCH A DIMENZIONÁLNÍCH TABULEK NÁVRH OLAP KOSTEK METADATA DIMENZIONÁLNÍHO MODELU 27 3 VYBRANÉ DATABÁZOVÉ NÁSTROJE CASE ERWIN DATA MODELER (COMPUTER ASSOCIATES) ENTERPRISE ARCHITECT (SPARX SYSTEMS) INFOSPHERE DATA ARCHITECT (IBM) POWERDESIGNER (SYBASE) SQL DEVELOPER DATA MODELER (ORACLE) 35

3 3.6 ER/STUDIO DATA ARCHITECT 36 4 ZÁVĚR 37 5 POUŽITÁ LITERATURA 37 3

4 1 Úvod Návrh databáze je složitý iterační proces, který je však možno automatizovat pomocí moderních nástrojů CASE. Pod zkratkou CASE se skrývá sousloví Computer Aided Software Engineering, jedná se tedy o počítačem podporované softwarové inženýrství. Tato semestrální práce se zaměřuje na nástroje CASE pro návrh databází, které jsou v textu někdy také označovány jako databázové nástroje CASE. Touto problematikou se zabývaly již dvě semestrální práce vytvořené v rámci kurzu 4IT450. První z nich (Filippi et al., 2009) popisuje tři významné nástroje CASE v této oblasti (Oracle Designer, Toad Data Modeler a Sybase PowerDesigner). Druhá z nich (Potančok et al., 2010) zkoumá čtyři vybrané nástroje CASE z hlediska úrovní návrhu v rámci tzv. principu tří architektur. Zaměřuje se zejména na funkčnost těchto nástrojů, která se týká datového modelování. Tato práce má za cíl přinést jiný pohled na tuto oblast nástrojů CASE. Cílem práce je popsat významnou funkčnost 1 těchto nástrojů a srovnat vybrané nástroje z hlediska této funkčnosti. Předmětem a tedy ani cílem této práce není poskytnout vyčerpávající přehled 2 funkcí a nástrojů CASE pro tvorbu databází, spíše je cílem poskytnout pohled na tyto nástroje z hlediska možných a nejpoužívanějších funkcí, které podporují životní cyklus vývoje databází, na konkrétních příkladech nástrojů CASE. V práci je nejdříve analyzována funkčnost databázových nástrojů CASE. Funkce byly vybrané na základě předchozí analýzy databázových nástrojů CASE a to zejména dle jejich přítomnosti ve více nástrojích a dle relevantnosti a užitečnosti pro tvorbu databází. Vybraná funkčnost se tedy objevovala ve více nástrojích CASE, na základě čehož je možno usuzovat, že je její používání časté, nebo je výjimečná pro určitý nástroj, ale zdá se být natolik sofistikovaná a užitečná, že je zmíněna. Druhou část pak tvoří popis vybraných nástrojů CASE, ze kterých vychází první část. Výběr těchto nástrojů spočívá zejména na dodržení dvou základních charakteristik nástrojů CASE kvalitní grafické rozhraní umožňující tvorbu diagramů, modelů a grafů a přítomnost repositáře (úložiště) pro efektivní řízení 1 Funkčností je v práci rozuměn soubor funkcí a možností, které jsou nějakým způsobem praktické či vhodné pro vývoj databázových aplikací 2 Např. datové modelování zde je jen probíráno z hlediska multidimenzionálního modelování, na tomto místě odkazujeme na předchozí práci (Potančok et al., 2010), která tuto funkčnost popisuje dostatečně.

5 vývoje a jeho kontrolu (Agarwal, 2010). Druhým výběrovým kritériem pak je možnost tvorby datových modelů a používání dalších funkcí s tvorbou databází souvisejících. 2 Vybraná funkčnost databázových nástrojů CASE Nástroje CASE umožňují zrychlit, usnadnit a automatizovat vývoj databází a pomáhají také zlepšovat kvalitu již vytvořených databází. Zaměřují se zejména na fázi analýzy a návrhu a menším dílem i na fázi testování. Pomáhají vizualizovat a zpřehledňovat návrh databází. Díky automatizovaným funkcím navíc redukují množství manuálních chyb (Teorey, 2005) Nejstěžejnější funkci těchto nástrojů představuje možnost datového modelování, kdy je možno snadno prostřednictvím uživatelsky přívětivého grafického rozhraní vytvářet tabulky, indexy, procedury, pohledy, triggery a další objekty. Kromě toho lze i modelovat různé vztahy mezi těmito objekty, vznikají tak normální formy, cizí klíče a různé typy vztahů (dědičnost, agregace, kompozice atd.). Výsledkem jsou potom modely např. ve formě ER diagramu, které je možno dále detailněji specifikovat a následně odvodit i skripty pro vytvoření databáze. Jak již bylo výše uvedeno v poznámce, funkčnost datového modelování je v této práci popisována jen z hlediska multidimenzionálního modelování a na tomto místě odkazujeme na dostatečný zdroj týkající se této problematiky (Potančok et al., 2010). Níže následuje popis vybraných funkcí a vlastností databázových nástrojů CASE, které jsou dokládány často praktickými ukázkami z prostředí některých nástrojů. 2.1 Forward Engineering Jedna z nejvíce užívaných funkcí každého dobrého modelovacího nástroje zahrnuje tzv. forward engineering (dále jen FE ). FE v obecném pojetí znamená technologický postup tvorby programového kódu nebo databáze z diagramu abstraktního modelu (Beneš, 2008). V běžné praxi se tedy jedná o převedení neformálních požadavků do formálnější specifikace v podobě různých diagramů, ze kterých se pak odvozuje programový kód nebo databáze. Z hlediska databázového nástroje CASE potom tato funkcionalita představuje možnost generovat všechny potřebné skripty pro vytvoření fyzické databáze na cílový server. Jedná se tedy o tradiční proces přechodu od vysoké úrovně abstrakce, přes logické návrhy databáze až k její fyzické implementaci (Garg, 2009). 5

6 FE je základním stavebním kamenem modelem řízené architektury (Modeldriven architecture, dále jen MDA ). Myšlenkou MDA je provedení návrhu jednotlivých částí systému do příslušných diagramů, které jsou díky své vizuální podobě a znázorněným vazbám lépe čitelné a je tak snazší i rychlejší s nimi pracovat. Tento koncept tak umožňuje standardizovat modely a dále definuje způsob transformace jednoho modelu v druhý (Šveřepa, 2004). FE přístup umožňuje platformní nezávislost návrhu systému. Nejdříve jsou vytvořeny diagramy, které reflektují aktuální požadavky, a později se rozhoduje o jejich fyzickém provedení. Systém je tak přenositelný mezi různými platformami. FE tak umožňuje přímé použití diagramů modelu při realizaci daného systému tak, že je zpracuje buď přímo do kódu zvoleného programovacího jazyka, nebo do diagramů s nižším stupněm abstrakce logicky navazujících v procesu vývoje daného systému. Tyto činnosti není tedy nutné ručně opakovat vývojářem, pouze vždy na každé úrovni zapracovat konkrétní zpřesnění modelu podle stupně abstrakce. Přínosem tohoto přístupu je rychlá tvorba výchozího modelu a automatizovaný postup až ke zdrojovému kódu. V případě generování zdrojového kódu databáze hovoříme spíše o generování kostry výsledné databáze, která odráží zejména modelované vazby a datové typy, nicméně samotný funkční kód je nutno doplnit programátorem Transformace modelů Předpokladem správného návrhu databáze přístupem shora-dolů (top-down přístup) je zachování konzistence mezi modely různé úrovně abstrakce. Většina nástrojů CASE respektuje tzv. princip tří architektur, kdy je možné postupovat od konceptuálního návrhu, který pak je doplňován technologickými specifiky a následně převeden do fyzické realizace databáze. Nástroje CASE tak umožňují vytvářet konceptuální, logické a fyzické modely. 3 Názvosloví těchto modelů se však může v jednotlivých nástrojích lišit (např. logický model je omezen u nástroje SQL Developer Data Modeler jen na technologii relačních databází a tak je i nazýván relačním) a ne vždy jsou všechny podporovány (jen PowerDesigner z námi zkoumaných nástrojů podporuje všechny tři úrovně návrhu). Při převodu modelu vyšší úrovně abstrakce do detailnějšího modelu je možno vybrat jen některé objekty, které jsou pro následný model relevantní. Nástroj CASE pak sám vytvoří potřebné cizí klíče, příp. vazby M:N převede do referenční tabulky (za předpokladu relačního návrhu). Entity v konceptuálním modelu se tak stávají tabulkami, příp. třídami (např. u programu Enterprise Architect), atributy se přemění 3 Některé nástroje CASE umožňují vytváření i tzv. multidimenzionálních modelů a OLAP kostek, o těch je ale více pojednáno v podkapitole

7 na sloupce, příp. operace. U převodu do fyzického modelu je nutno zadat i cílový databázový systém a jeho verzi, neboť každý má svá implementační specifika, která se potom promítají i do modelu. Tato specifika představují zejména syntaktická pravidla a používání datových typů. Příklad těchto specifik demonstruje Obrázek 1 pomocí karty pro SQL Server, kde je možno nastavit mj. průměrnou velikost tabulky a datový typ pro fyzickou implementaci databáze. Obrázek 1 ERwin Data Modeler - nastavení specifik databázového serveru SQL 7

8 2.1.2 Generování DDL skriptu Od fyzického modelu je pak jen krůček k vygenerování DDL (Data Definition Language) skriptů nutných pro vytvoření databáze na konkrétním databázovém serveru. Nástroje CASE umožňují generovat skript, který je pak možné později spustit na serveru, nebo přímo se připojí na server a provedou příkazy pro vytvoření tabulek, indexů, pohledů, procedur atd. Nástroje CASE tak umožní vybrat jen některé prvky diagramu (tabulky, pohledy apod.) nebo konkrétní objekty, pro které je žádoucí vygenerovat skript. Pokud nástroj umožňuje i nastavení práv (permissions) uživatelů k danému databázovému objektu, generují se i skripty nastavující tato oprávnění. Lze tak produkovat i skripty pro tvorbu indexů, triggerů, aktualizačních pravidel a mnoho jiného. Ukázka dialogového okna, které umožňuje tento výběr, představuje Obrázek 2. Obrázek 2 ERwin Data Modeler dialogové okno Forward Engineer Schema Generation Parametry týkající se velikosti databáze Při fyzickém návrhu databáze se velmi často musí řešit i kapacitní otázky týkající se jednotlivých tabulek a indexů. Cílem takové analýzy je zvýšení výkonnosti a zefektivnění správy dat. Nástroje CASE mohou být i v tomto případě nápomocné, neboť některé z nich obsahují funkce pro nastavení odhadované počáteční velikosti daného objektu (tabulky, index apod.) a atributů týkajících se nárůstu velikosti 8

9 např. za měsíc. Tato velikost se nejčastěji vyjadřuje v jednotkách počtu záznamů. Jakmile je u jednotlivých tabulek a indexů určena jejich velikost, lze odhadnout požadavky na celkovou velikost databáze (Embarcadero, 2011a). Obrázek 3 ER/Studio Data Architect - dialogové okno Capacity Planning Options Na Obrázek 3 je zobrazeno dialogové okno Capacity Planning Options, které nabízí program ER/Studio Data Architect. Jak je zde vidět, je možno tato nastavení použít ke specifikaci počátečního množství řádků v tabulce, zadání parametrů týkajících se nárůstu velikosti tabulky (procentuálně nebo počtem řádků), dále slouží k analýze těchto parametrů do budoucna. Také je možno do odhadů týkající se velikosti tabulky zahrnout i indexy a primární klíče. V levém dolním rohu se následně zobrazují hrubé odhady týkající se velikosti tabulky. V případě potřeby ER/Studio Data Architect umožňuje i generovat a tisknout reporty s těmito odhady (Kalis, 2007). 2.2 Reverse engineering V předchozí kapitole jsme si představili možnosti nástrojů CASE v oblasti tzv. dopředného návrhu databází tedy postup od nejvyššího stupně abstrakce až ke 9

10 konkrétní implementaci v podobě databáze v určitém DDL. Mnohé podniky, zejména ty malé, však tento systematický přístup návrhu databáze odmítají či jej nemohou realizovat z důvodů finančních či časových (Blaha, 1999). Většinou tak vytvoří v poměrně rychlé době konkrétní implementaci databáze, která vyhovuje aktuálním požadavkům. Časem se však údržba této databáze může prodražit, neboť je nutné provést změny v její struktuře díky měnícím se požadavkům. Databáze tak není flexibilní, obsahuje duplicity, nepodporuje podnikové standardy, je nepřehledná a stává se tak neefektivní. Podnik se proto může rozhodnout pro použití metody tzv. zpětného inženýrství (reverse engineering, dále jen RE ), kdy se analyzuje již implementovaná databáze a odvozují se obecnější modely. Tento proces vyžaduje intelektuální přístup spočívající ve využití podnikových znalostí a zkušeností a v práci analytika, který ručně prochází DDL skripty databáze. Nicméně tento přístup většinou selhává, neboť původní návrháři mohli již podnik opustit a není nikdo, kdo by se v současné databázi vyznal. V těchto případech se RE neobejde bez podpory automatizovanými nástroji a přichází do popředí nástroje CASE, které disponují touto vlastností (Müller et al., 2000). Prakticky je téměř nemožné se bez těchto nástrojů obejít, pokud má být proces RE úspěšný (Hainaut, 2002). Příslušný nástroj CASE tak pomáhá velmi rychle převést DDL skript databáze do modelu. Je tak redukována manuální práce analytika spočívající ve čtení skriptů a dále se snižuje riziko chybovosti, které je s tím spojeno (Müller et al., 2000). Takové nástroje CASE musí zahrnovat tzv. DDL extraktory, které umí číst DDL skripty různých databázových jazyků. Mají v sobě dále zakomponovány různé inteligentní analyzátory, které dokáží na základě heuristických pravidel odvodit z těchto DDL skriptů databázové schéma tvořené tabulkami, vztahy mezi nimi apod. Jsou v nich také zabudovány i různá integrační schémata, která jsou schopna určit sémantické vztahy a vyloučit duplicity (Hainaut, 2002). Procesem RE je tak možné odvodit ze stávající databáze dokumentaci na vyšší úrovni abstrakce, což redukuje chybovost v případě manuálního zpracování. Dalším důvodem pro použití funkčnosti RE je potřeba přenosu existující databáze do jiného databázového prostředí (např. z DB2 do SQL Serveru) (Silpiö, 2009). Své využití tak RE nalezne v případě aktualizace staré databáze bez dokumentace na novou, kde je možné některé koncepty staré databáze využít (Hainaut, 2002) Způsoby generování modelu prostřednictvím RE Nástroje CASE umožňují v zásadě dva možné přístupy generování modelu: a) ze souboru obsahujícího skript v příslušném databázovém jazyce, který většinou obsahuje kromě struktury databáze i příkazy pro tvorbu různých procedur a definující přístupová práva; 10

11 b) z existující databáze, přičemž je nutné vytvořit síťové připojení k datovému zdroji. Podmínkou pro vygenerování fyzického modelu je samozřejmě definování příslušného databázového systému, na kterém bude model založen. Na Obrázek 4 je tak zobrazeno dialogové okno Reverse Engineer v programu Erwin Data Modeler, kde je vybrán jako cílový databázový systém SQL Server Obrázek 4 ERwin Data Modeler - dialogové okno Reverse Engineer s výběrem cílové databáze Možnosti RE Většinou je možné zvolit volbu, zda se má automaticky vytvářet referenční integrita u sloupců s identickými názvy a datovými typy v různých tabulkách, či zda se automaticky má vytvořit primární klíč u tabulek bez klíče, které ale mají primární unikátní klíč. ERwin Data Modeler například dokáže odvodit primární klíč v případě, že tabulka v databázi má definován primární nebo unikátní index. Vztahy mezi tabulkami pak odvozuje z indexů. Pokud tabulka obsahuje index, který zahrnuje stejná pole jako index identifikovaný jako primární klíč v jiné tabulce, definuje vztah parent-child. Odvozování se dá také provádět na základě názvů polí pokud tabulka A obsahuje index se stejným názvem jako index v jiné tabulce B, který v ní tvoří primární klíč, je index v tabulce A určen jako cizí klíč do tabulky B (Computer 11

12 Associates, 2011a). Dialogové okno, které umožňuje zvolit možnosti týkající se převodu databáze do modelu je znázorněno na Obrázek 5. Obrázek 5 CA Erwin dialogové okno Reverse Engineer s nastavením možností Dále se vybírají i prvky, které mají být do modelu vygenerovány. Např. v programu InfoSphere Data Architect je možné zvolit pro import tabulky, indexy, pohledy, rutiny, uživatelsky definované typy, role, uživatele a mnoho dalšího. Enterprise Architect umožňuje import existující databáze do modelu přes ODBC připojení. Výhodou je, že kromě filtrování prvků databáze nabízí i výběr konkrétních objektů. Ty jsou pak přeneseny do modelu jako třídy. Další funkci, kterou je možné využít v souvislosti s RE, je synchronizace změn v modelu a databázi. Pokud tak například jsou v modelu přidány nové tabulky, při využití funkce Compare and sync v programu InfoSphere Data Architect mohou být tyto změny přeneseny do databáze program umí tyto změny nalézt, vygenerovat ALTER skript a spustit patřičné příkazy v databázi. Funkce umí provést i opačnou synchronizaci, tedy přenést změny provedené v databázi do modelu. Tato funkčnost umožňuje zachovat konzistenci mezi fyzickou implementací a metadaty k databázi. Ukázku synchronizace databáze a modelu nástroje InfoSphere Data Architect je znázorněna na Obrázek 6. V dialogovém okně je možné porovnat datový model a fyzickou databázi. V prvním sloupci lze odkrývat jednotlivé objekty a vidět tak konkrétní hodnoty pro model a databázi. V tomto případě je patrné, že v tabulce 12

13 PRODUCT přibyl v databázi sloupec GROSS_MARGIN, který v modelu není. Vpravo dole se pak nachází tlačítko umožňující zahrnout tuto změnu do modelu. Obrázek 6 InfoSphere Data Architect - ukázka synchronizace modelu a databáze Z výše uvedeného by mohlo vyplývat, že RE v nástrojích CASE znamená převod fyzické implementace databáze či skriptu do některé úrovně datového modelu. Tato dedukce je pravdivá pouze částečně RE umožňuje obecně totiž převod z nižší úrovně abstrakce do vyšší úrovně abstrakce. SQL Developer Data Modeler od společnosti Oracle tak také kromě převodu databáze do fyzického modelu nabízí i transformaci fyzického modelu (nižší úrovně abstrakce) do relačního modelu Omezení RE Silpiö (2009) uvádí i některá omezení této funkčnosti nástrojů CASE. Zejména se jedná o neaktuálnost podporovaných verzí databázových systémů. Dalším omezením může být různý stupeň podpory daného databázového systému v rámci jednoho nástroje CASE. Stává se také někdy, že parser převádějící databázi do modelu ohlásí chybu, na kterou je možno pak reagovat několika akcemi (přeskočení chyby, zastavení zpracování apod.). Důvodem je většinou nesoulad mezi syntaxí ve skriptu nebo databázi a cílovým serverem, který byl vybrán pro fyzický model (Computer Associates, 2011a). 2.3 Export dokumentace Samozřejmostí by v dnešní době měla být schopnost nástroje CASE generovat dokumentaci k databázovému systému podle určitých zadaných pravidel. Kvalitní nástroje CASE musí mít i možnost parametrické specifikace obsahu dokumentace tak, aby bylo možné vytvářet různé verze dokumentace např. pro manažery, analytiky nebo programátory, ale ze stejného modelu. Dokumentace či reporty vytvořené z modelů mohou sloužit i jako kontrakt mezi dodavatelem a zadavatelem řešení a dále zejména usnadňují komunikaci mezi 13

14 analytikem a vývojářem, byznys uživatelem a řešitelem a mnoha různými stakeholdery. Enterprise Architect umožňuje generovat následující typy dokumentace (Sparx Systems, 2011a): a) textovou ve formátu RTF (Rich Text Format), která obsahuje formátovaný text a tabulky; b) interaktivní ve formátu HTML (HyperText Markup Language), která vygeneruje pro každou entitu v modelu HTML stránku a všechny propojí pomocí odkazů. SQL Developer Data Modeler umožňuje uložit dokumentaci na lokální disk ve formátu XML, která se dá pak snadno zobrazit v kterémkoliv textovém programu. Druhou možností pak je export reportu do tzv. reportovacího repozitáře, který umožňuje snadné verzování a systematický přístup v rámci celé organizace. Do něj se ukládají všechny návrhy, diagramy, modely, databázová schémata a další metadata týkající se řešení informačního systému celé organizace. Kromě exportu dokumentace týkající se konkrétního návrhu databáze může uživatel tohoto nástroje CASE generovat i přehledné reporty obsahující pravidla návrhu (různá obecná pravidla modelování, byznys pravidla a další omezení, která musí model splňovat), dále reporty s informacemi o bezpečnostních aspektech databáze (uživatelé a jejich práva, šifrované sloupce, politiky apod.) a další uživatelsky definované reporty (Murray, 2011). Do reportu nemusí být zahrnut jen jeden datový model. PowerDesigner dovoluje přidat i více modelů. Pomáhá tak přehledně mapovat např. to, jak koresponduje nějaká tabulka ve fyzickém datovém modelu s entitou/entitami v modelu logickém (Sybase, 2008) RTF dokumentace Textová dokumentace je kompatibilní s aplikacemi, jako je MS Word a je vhodná zejména pro tisk. Některé nástroje CASE poskytují tvorbu vlastních šablon nebo použití předdefinovaných a např. PowerDesigner nabízí i výběr jazykové mutace pro dokumentaci (angličtina, němčina, francouzština, čínština apod.). Většinou je možno i vybrat objekty, které se mají, nebo naopak nemají zahrnout do dokumentace (např. jaké entity, vztahy apod.), možnosti třídění objektů, úroveň podrobnosti nebo změnu kódovací stránky výsledného textu. Existuje zde také možnost vyexportovat pouze diagramy. RTF reporty obsahují titulní stránku, obsah a samotnou dokumentaci, která je většinou členěna podle typu objektů a zahrnuje souhrnné tabulky pro větší přehlednost. V PowerDesigneru jsou široké možnosti kastomizace reportu vlastním 14

15 potřebám (nastavení vlastností písma, nadpisů, hlavičky, patičky apod.). Většinou je možné zobrazovat v reportu i diagramy ve formě obrázku HTML dokumentace Velkou výhodu HTML dokumentace představuje její interaktivnost jednotlivé entity jsou propojeny hypertextovými odkazy, kde lze nalézt podrobnější informace a odkazy na další entity. Je vhodná pro sdílení na internetu nebo firemním intranetu. Tento typ dokumentace vyžaduje prohlížeč a umožňuje zahrnout snadno i JPG, GIF nebo BMP obrázky částí modelů (Embarcadero, 2011a). Nevýhoda by mohla spočívat v tom, že ji nelze jednoduše - na rozdíl od textové dokumentace již upravovat, je tak vhodná spíše pro uživatele, kteří nemají kompetence model či dokumentaci upravovat, ale potřebují jej nastudovat, případně okomentovat, např. byznys uživatelé (Embarcadero, 2011a). 2.4 Validace modelu Některé nástroje CASE umožňují validaci modelů po syntaktické a logické stránce. Díky tomu lze průběžně ověřovat správnost modelu, snížit tak jejich chybovost a urychlit ladící a testovací část celého projektu tvorby databáze. Tím se stává vývoj databází standardizovaným a kontrolovaným. Validace modelu tedy slouží k ověření jeho správnosti dle předdefinovaných pravidel a omezení. Validace modelu upozorňuje na různé chyby, které neodpovídají principům datového modelování nebo byznys pravidlům, a zajišťuje tak konformitu s těmito pravidly. Kromě chyb však může validace zobrazovat různá upozornění, což mohou být jen drobnější nedostatky, které však nejsou natolik závažné, aby musely být ihned opraveny. Validace by se měla provádět po každé změně modelu a jeho předání do repositáře, případné chyby by měly být opraveny. Většinou nástroj CASE obsahuje i přídavné informace o chybě (popis chyby) a návrhy na jejich opravu (Sybase, 2008). Důležitou komponentou nástrojů CASE z hlediska validace modelu je tzv. slovník, v němž je obsažena definice datových struktur a vztahů mezi datovými prvky. Obsahuje tedy logické souvislosti modelu a tak se používá k jeho kontrole. Díky slovníku tak mohou být odhaleny např. izolované a nedefinované jednotky dat, nekonzistence související s uložením dat jako externího zdroje a dále porušení syntaktických pravidel (Kozelková, 2006). Obrázek 7 prezentuje konkrétní výsledek validace datového modelu v programu ERwin Data Modeler. Jak je vidět, v osmi objektech je dohromady devět 15

16 chyb či varování. Například je zobrazena chyba v indexu, který nemá definován žádný sloupec. Obrázek 7 ERwin Data Modeler - Model Validation Report Možnosti validace Nástroje CASE umožňují automatizovat kontrolu modelu a objektů v něm obsažených. Lze tak vybrat všechny nebo jen některé kontroly a zahrnout do validace všechny nebo jen některé objekty. Ukázka parametrů ověřování modelu je znázorněna na Obrázek 8. Na záložce Options se vybírají pravidla, která mají být ověřena (např. lze ověřit jen unikátnost názvů entit). Je zobrazena i závažnost dané kontroly, přičemž žluté trojúhelníky s vykřičníkem symbolizují pouhá varování, zatímco červená kolečka s křížkem znamenají závažnou chybu. Na záložce Selection je pak možno zvolit jen určité objekty ke kontrole (tabulky, vztahy apod.), to je zejména užitečné v případě, když některé objekty ještě nejsou ve finální podobě a validace by našla proto mnoho chyb. 16

17 Obrázek 8 PowerDesigner - dialogové okno Check Model Parameters Pravidla datového modelování Většina nástrojů CASE má v sobě implementovány základní kontroly principů datového modelování (zejména UML a relačního, i když se objevují i validace dimenzionálního modelování) a dále je možno dodefinovat specifická vlastní pravidla (viz následující podkapitola). Organizace tak mohou vytvářet vlastní metodiky a definovat vlastní pravidla pro modely, které vyhovují jejím potřebám. Obecnými pravidly tak většinou bývá unikátnost názvu objektů v modelu, povinnost alespoň jednoho atributu v entitě a jednoho sloupce v indexu. ERwin Data Modeler například generuje jako chybu případ, kdy jsou některé tabulky bez sloupců, indexů nebo primárního klíče. Dalším závažným problémem datového modelu je sloupec, který nemá nadefinovaný datový typ či se tento typ liší od pole v jiné tabulce, na které se odkazuje. Lze nastavit i ověřování použití neplatných znaků (např. otazník nebo diakritika v názvech tabulek), omezení délky názvů tabulky a sloupců, povinnost vyplnění komentáře u sloupce apod. 17

18 2.4.3 Obchodní pravidla Omezení v modelu, která nevyplývají z obecných pravidel datového modelování, ale spíše z pravidel obchodních, lze dodefinovat v modelu přirozeným jazykem. Obchodními pravidly (business rules) mohou být například různé zákonem stanovená omezení, požadavek zákazníka nebo interní směrnice (Sybase, 2008). PowerDesigner rozlišuje mezi různými typy obchodních pravidel: a) definice textový popis objektu (např. definice pojmu zákazník); b) skutečnost/fakt obecné konstatování (např. klient provádí jednu nebo více objednávek); c) vzorec výpočet používaný v rámci systému (např. výpočet marže); d) požadavek slovní popis nějakého požadavku (např. student se může zapsat jen na jeden termín zkoušky pro daný předmět); e) validační omezení omezení týkající se hodnoty nějakého objektu v systému (např. datum zahájení projektu je menší než datum jeho ukončení); f) OCL (Object Contraint Language) omezení dodatečné omezení hodnoty (např. datum zaplacení by nemělo přesáhnout jeden měsíc od data splatnosti). Dva poslední typy obchodních pravidel se přímo generují do DDL skriptu v podobě constraint příkazu, jak je vidět na Obrázek 9, kde je omezení týkající se data zaplacení, které nesmí překročit 30 dnů od data splatnosti. Výhodou přirozeného jazyka je, že je snadno srozumitelný, oproti zápisu v nějakém formalizovaném jazyce (např. OCL). Nevýhodu však pak představuje nemožnost automatizovat kontrolu těchto pravidel nástroji CASE. Nicméně identifikace těchto pravidel by se neměla v modelu opomíjet a měla by být uvedena u patřičného objektu, aby veškerá omezení model reflektoval. 18

19 Obrázek 9 PowerDesigner - obchodní pravidlo generované ve skriptu 2.5 Podpora týmové práce Projektů vývoje databází podporovaných nástroji CASE se zpravidla účastní více než jeden pracovník, což automaticky vede k nutnosti předávání informací a rozpracovaných částí projektu. Stejně tak je nutné zajistit možnost sdílení jednotlivých vytvářených komponent mezi několika vývojáři, kteří potřebují pracovat současně. Obvykle je zároveň nutné na jedna a tatáž data pohlížet z různých úhlů pohledu, tedy podle rolí jednotlivých participantů: jinou představu si potřebuje utvořit návrhář databáze, jinou tester a jinak chceme i navrženou databázi prezentovat například vedení společnosti nebo významnému klientovi Repository Klíčem pro podporu týmové spolupráce je repository, česky také repositář nebo skladiště. Jedná se o prostor, který slouží k ukládání veškeré práce na projektu. Repositář může mimo jiné výrazným způsobem zvyšovat efektivitu projektů díky tomu, že umožňuje snadno znovu využít veškerých zpracovaných materiálů. 19

20 Do repository tak ukládají zejména vývojáři a analytici modely systému, detailní popisy, specifikace a jiné výstupy plynoucí z vývoje systému. Jelikož je většinou repository uložena na serveru, je možno sdílet tato metadata napříč organizací a tak další participující na projektu je mohou prohlížet (Agarwal, 2010). Repository by měla být reprezentací všech relevantních informací o systému, který je vyvíjen a to v konzistentní, úplné formě. Repository tak představuje centrální místo pro integraci, ukládání a údržbu všech dat o systému a jeho souvisejících procesech (metadata systému). Dále repository slouží pro řízení těchto metadat, umožňuje tak generování reportů, správu uživatelů metadat, provádění dotazů do těchto metadat, používání diagnostických nástrojů atd. Zejména však přináší usnadnění komunikace mezi nástroji a napříč skupinami uživatelů (Welke, 1988). Repository musí být dostatečně robustní ke zvládnutí velkých projektů a mnoha uživatelů najednou. Důležitá též může být přenositelnost repository na jiné platformy. Některé nástroje CASE mají repository založenou na textových souborech, většina využívá některý databázový systém. Mezi klíčové vlastnosti patří: robustnost: je připraven zvládnout (za odpovídající infrastrukturní podpory) velké zatížení stranou počtu uživatelů a množství ukládaných, vyzvedávaných a upravovaných dat; inteligentní verzování: možnost ukládat jeden konkrétní dokument (v tomto případě například diagram) v mnoha různých verzích a také možnost snadným způsobem zobrazit snapshop (obraz) daných dat v libovolném okamžiku v minulosti; ukládání dokumentů všech typů: a tedy neomezení na jeden (či několik) proprietárních formátů, například datových modelů užívaných jednou konkrétní aplikací; nastavení přístupových práv: obvykle je třeba, aby k repositáři mohlo přistupovat více uživatelů, přičemž někteří z nich potřebují data pouze číst, jiní měnit, dalším můžeme dát například práva pro založení celé nové vývojové větve; inteligentní sdílení: s předchozím bodem úzce souvisí i nutnost souběžného přístupu více uživatelů k repositáři a přiléhající problematika (nekonzistentní verze, zamykání vývojových větví). 20

21 I repository by měla mít svůj model,, který obsahuje informace o struktuře a možnostech repositáře: co může být jeho obsahem a jakým způsobem je možné k tomuto obsahu přistupovat a manipulovat s ním. Model repository nachází využití převážně v situacích, kdy je potřeba v jediném repositáři pracovat s různými nástroji od různých výrobců. Díky dostupným metainformacím tak mohou i původně nekompatibilní nástroje spolupracovat. Následující obrázek názorně demonstruje okno pro řešení konfliktů v repositáři nástroje ER/Studio. Obrázek 10 Řešení konfliktů v repositáři programu ER/Studio Data Architect Repositář je základem týmové spolupráce v nástrojích CASE. Z jeho vlastností vycházejí klíčové funkce, které podporu spolupráce zajišťují. Pro přehlednost jsou níže uvedeny výčtem a rozděleny do tří kategorií Kolaborace Možnost souběžné práce více uživatelů na jednom projektu (včetně upozornění, kdo další na projektu / s daným dokumentem právě pracuje). Vytváření jednotlivých (pod)projektů v rámci repositáře pro snazší organizaci práce. 21

22 Inteligentní řešení konfliktů mezi dokumenty, což zahrnuje kombinování nebo sloučení změn do většího projektu. Možnost udržovat strukturu projektu / kategorizovat jednotlivé dokumenty Verzování Zachycování a ukládání všech změn, které na dokumentech proběhly, s neomezenou historií. Možnost kdykoliv přejít k libovolné verzi kterékoliv dokumentu nebo celého projektu v libovolném čase. Funkce pro srovnávání jednotlivých verzí dokumentů a sledování konkrétních změn/rozdílů v nich. Možnost okomentovat každou změnu odeslanou do repositáře. Možnost správy několika souběžných větví téhož projektu (například produkční a vývojová verze) Bezpečnost Dostatečně robustní systém umožňující přidělovat nejrůznější typy práv uživatelům i skupinám (možné rozdělení rolí a zodpovědností při práci s repositářem názorně ukazuje Obrázek 11). Dostatečné zabezpečení dat před neoprávněným přístupem. Ochrana dokumentů před přístupem dalšího uživatele, zamkl-li ho primární uživatel z důvodu aktuálně prováděných úprav (prevence konfliktu). 22

23 Obrázek 11 Možné rozdělení rolí a zodpovědností při práci s repositářem 2.6 Podpora tvorby dimenzionálních databází Specializovanou funkcionalitou menšího počtu nástrojů CASE pro návrh databází je podpora tvorby multidimenzionálních databází, které jsou zejména aplikované v oblasti Business Intelligence (dále jen BI ). Zatímco návrh relačních databázových struktur je standardně podporován většinou nástrojů CASE, návrh multidimenzionálních databází je spíše specializovanou funkcí menšího počtu CASE nástrojů (Wu, 2001). Důvodem může být skutečnost, že BI je poměrně mladou disciplínou, která však v posledních několika letech dosahuje velkého rozvoje a investic ze strany podniků. Do relačních databází jsou data ukládána do dvourozměrných databázových tabulek (sloupec/řádek), mezi kterými jsou definovány relační vztahy vyplývající z aplikační logiky. Probíhá v nich mnoho transakcí v reálném čase a tak bývají tyto databáze nazývány OLTP (On-Line Transaction Processing). Oproti tomu multidimenzionální databáze jsou optimalizovány pro provádění analytických operací nad velkým objemem dat (např. sumarizace a agregace 23

24 informací). To je umožněno denormalizovaným modelem, který většinou obsahuje redundance Podstata multidimenzionálních databází Na začátku je na místě stručně objasnit pojmy související s problematikou dimenzionálního modelování. V rámci řešení datových tržišť a dalších BI komponent se pro návrh databází používají tabulky faktů a dimenzí. Faktové tabulky zachycují sledované ekonomické ukazatele (např. objem tržeb, náklady, výši pohledávek apod.) a jejich primární klíč je většinou tvořen cizími klíči do tabulek dimenzí. Ty obsahují různé pohledy na faktové tabulky (např. z hlediska času, produktů, zákazníků). Dalším důležitým pojmem v oblasti multidimenzionálního modelování jsou star a snowflake schémata. Schéma hvězdy se od schématu sněhové vločky odlišuje v tom, že neobsahuje další dělení dimenzionální tabulky. Dimenze většinou obsahují statická (neměnná) data, ale některé se mohou měnit (např. adresy zákazníků, produkty apod.), takové dimenze se nazývají Slowly Changing Dimension (Computer Associates, 2011a). Podrobnější popis principů multidimenzionálního modelování není předmětem této práce, byly uvedeny pouze základní pojmy, které jsou dále v textu používány Návrh faktových a dimenzionálních tabulek Dimenzionální model může být odvozen z logického či fyzického datového modelu, případně i z SQL dotazu. U některých nástrojů CASE se pouze zvolí dimenzionální notace u logického či fyzického modelu a automaticky dojde ke změnám v zobrazení tabulek a možných vlastností. Primární klíč dimenzionálních tabulek je převeden jako cizí klíč ve faktové tabulce. Důležité je správné nastavení typu tabulky v dimenzionálním modelu. Většina nástrojů podporující tuto funkci dokáže odvodit typ tabulky na základě obecných pravidel. Např. ERwin Data Modeler nastavuje při vložení tabulky standardní hodnotu dimension pro typ tabulky, ale na základě těchto pravidel se tato hodnota automaticky mění: Pokud tabulka nemá žádné rodičovské vztahy (není nadřízenou tabulkou), stává se faktovou. Pokud tabulka je nadřízená (rodičem) faktové tabulky nebo pokud je rodičovskou a zároveň podřízenou tabulkou, stává se dimenzionální tabulkou (v případě star schématu). Pokud tabulka je nadřazená dimenzionální tabulce, stává se tzv. outrigger tabulkou (v případě snowflake schématu) a vzniká hierarchie dimenzí. Typ tabulky lze samozřejmě i ručně nastavit, program ale zahlásí v případě nesprávného přiřazení typu chybu, jako je vidět na Obrázek 12, kdy byl zvolen 24

25 chybně typ tabulky na faktovou, přičemž se jedná o dimenzionální tabulku (je rodičem faktové tabulky). Obrázek 12 Erwin Data Modeler nesprávně nastavený typ tabulky v dimenzionálním modelu Na Obrázek 13 jsou zobrazeny typy tabulky, které umožňuje nastavit dimenzionální model v programu ERwin Data Modeler. Je tedy možno zvolit typ dimenzionální, faktové tabulky, nebo v případě rozdělené dimenze typ outtriger (u snowflake schématu). Obrázek 13 ERwin Data Modeler výběr typu tabulky v dimenzionálním modelu Příklad diagramu dimenzionálního modelu je na Obrázek 14, který obsahuje faktovou tabulkou s objemem prodeje, na který lze pohlížet z pohledu podle poboček či produktů a jejich kategorií. 25

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3

Techniky a CASE nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 Techniky a nástroje vývoje IS přednáškový blok 3 doc. Ing. Alena Buchalcevová, Ph.D buchalc@vse.cz Agenda pro návrh databáze nástroje pro podporu vývoje IS příklad Astah nástroje pro řízení projektu nástroje

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph)

Marketingová komunikace. 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3bph) 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Zdroje Studijní materiály Heleny Palovské

Více

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph)

Marketingová komunikace. 2. a 3. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK3PH (vm3aph) 2. a 3. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Co nás čeká: 2. soustředění 16.1.2009

Více

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Databázové systémy. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Databázové systémy Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Vývoj databázových systémů Ukládání dat Aktualizace dat Vyhledávání dat Třídění dat Výpočty a agregace 60.-70. léta Program Komunikace Výpočty

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Kapitola 4. Úvod 11. Stručný úvod do relačních databází 13. Platforma 10g 23 Stručný obsah 1. Stručný úvod do relačních databází 13 2. Platforma 10g 23 3. Instalace, první přihlášení, start a zastavení databázového serveru 33 4. Nástroje pro administraci a práci s daty 69 5. Úvod

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad

10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad 10. Datové sklady (Data Warehouses) Datový sklad komplexní data uložená ve struktuře, která umožňuje efektivní analýzu a dotazování data čerpána z primárních informačních systémů a dalších zdrojů OLAP

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Obsah předmětu. Požadavky kreditového systému. Relační datový model, Architektury databází 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Požadavky kreditového systému. Relační datový model, relace, atributy,

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA K INTERNETOVÉ VERZI REGISTRU SČÍTACÍCH OBVODŮ A BUDOV (irso 4.x) VERZE 1.0 OBSAH 1 ÚVOD... 3 1.1 HOME STRÁNKA... 3 1.2 INFORMACE O GENEROVANÉ STRÁNCE... 4 2 VYHLEDÁVÁNÍ V ÚZEMÍ...

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství

TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství TÉMATICKÝ OKRUH Softwarové inženýrství Číslo otázky : 24. Otázka : Implementační fáze. Postupy při specifikaci organizace softwarových komponent pomocí UML. Mapování modelů na struktury programovacího

Více

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph)

Marketingová komunikace. 2. soustředění. Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz. Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) Marketingová komunikace Kombinované studium Skupina N9KMK1aPH/N9KMK1bPH (um1a1ph/um1b1ph) 2. soustředění Mgr. Pavel Vávra 9103@mail.vsfs.cz http://vavra.webzdarma.cz/home/index.htm Minulé soustředění úvod

Více

Modelování procesů s využitím MS Visio.

Modelování procesů s využitím MS Visio. Modelování procesů s využitím MS Visio jan.matula@autocont.cz Co je to modelování procesů? Kreslení unifikovaných či standardizovaných symbolů, tvarů a grafů, které graficky znázorňují hlavní, řídící nebo

Více

Příprava dat v softwaru Statistica

Příprava dat v softwaru Statistica Příprava dat v softwaru Statistica Software Statistica obsahuje pokročilé nástroje pro přípravu dat a tvorbu nových proměnných. Tyto funkcionality přinášejí značnou úsporu času při přípravě datového souboru,

Více

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19

Základy databází. O autorech 17 PRVNÍ ČÁST. KAPITOLA 1 Začínáme 19 3 Obsah Novinky v tomto vydání 10 Význam základních principů 11 Výuka principů nezávisle na databázových produktech 12 Klíčové pojmy, kontrolní otázky, cvičení, případové studie a projekty 12 Software,

Více

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží

Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží Základní informace o co se jedná a k čemu to slouží založené na relačních databází transakční systémy, které jsou určeny pro pořizování a ukládání dat v reálném čase (ERP, účetní, ekonomické a další podnikové

Více

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev

Úvod do MS Access. Modelování v řízení. Ing. Petr Kalčev Úvod do MS Access Modelování v řízení Ing. Petr Kalčev Postup při tvorbě aplikace Vytvoření tabulek Vytvoření relací Vytvoření dotazů Vytvoření formulářů Vytvoření sestav Tabulky Slouží k definování polí,

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárodní normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním ICS 03.220.01; 35.240.60 materiálem o normě. Inteligentní dopravní systémy Požadavky na ITS centrální datové

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější konverze dat Ing. Kotásek Jaroslav Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Databázové systémy MS Access složitější

Více

QAD Business Intelligence

QAD Business Intelligence QAD Business Intelligence Vladimír Bartoš, Pavel Němec Konzultanti 13.6.2012 Komponenty QAD BI Analytické tabule pro podporu rozhodování Spolupráce uživatelů nad analyzovanými daty Reporty Generátor analytických

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu

Metadata. MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Metadata MI-DSP 2013/14 RNDr. Ondřej Zýka, ondrej.zyka@profinit.eu Co to jsou metadata Chybějící metadata Doplněná metadata Co o metadatech říkají autority Řízení metadata je nepochybně nejdůležitější

Více

Manuál k programu RIZIKA

Manuál k programu RIZIKA Manuál k programu RIZIKA nástroj k efektivnímu vyhledávání a řízení pracovních rizik Program RIZIKA Program RIZIKA jsou víceuživatelskou aplikací s možností nastavení uživatelských práv pro jednotlivé

Více

Informační systémy 2006/2007

Informační systémy 2006/2007 13 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení Informační systémy 2006/2007 Ivan Kedroň 1 Obsah Analytické nástroje SQL serveru. OLAP analýza

Více

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů

Kapitola 1: Úvod. Systém pro správu databáze (Database Management Systém DBMS) Účel databázových systémů - 1.1 - Kapitola 1: Úvod Účel databázových systémů Pohled na data Modely dat Jazyk pro definici dat (Data Definition Language; DDL) Jazyk pro manipulaci s daty (Data Manipulation Language; DML) Správa

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

xrays optimalizační nástroj

xrays optimalizační nástroj xrays optimalizační nástroj Optimalizační nástroj xoptimizer je součástí webového spedičního systému a využívá mnoho z jeho stavebních bloků. xoptimizer lze nicméně provozovat i samostatně. Cílem tohoto

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

Unifikovaný modelovací jazyk UML

Unifikovaný modelovací jazyk UML Unifikovaný modelovací jazyk UML Karel Richta katedra počíta tačů FEL ČVUT Praha richta@fel fel.cvut.czcz Motto: Komunikačním m prostředkem informační komunity se postupem času stala angličtina. Chcete-li

Více

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík

O Apache Derby detailněji. Hynek Mlnařík O Apache Derby detailněji Hynek Mlnařík Agenda Historie Vlastnosti Architektura Budoucnost Historie 1997 Cloudscape Inc. - JBMS 1999 Informix Software, Inc. odkoupila Cloudscape, Inc. 2001 IBM odkoupila

Více

TM1 vs Planning & Reporting

TM1 vs Planning & Reporting R TM1 vs Planning & Reporting AUDITOVATELNOST? ZABEZPEČENÍ? SDÍLENÍ? KONSOLIDACE? PROPOJITELNOST???? TM1?? COGNOS PLANNING IBM COGNOS 8 PLANNING Cognos Planning Podpora plánovacího cyklu Jednoduchá tvorba

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS)

PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU. Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) PŘÍLOHA Č. 4 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Tvorba software pro reportování stavu projektů (dále jen IS) VERZE: finální DATUM: 6.9. 2013 1 ÚVOD Popis reportů potřebných pro sledování

Více

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27

Stručný obsah. K2118.indd 3 19.6.2013 9:15:27 Stručný obsah 1. Stručný obsah 3 2. Úvod 11 3. Seznamy a databáze v Excelu 13 4. Excel a externí data 45 5. Vytvoření kontingenční tabulky 65 6. Využití kontingenčních tabulek 81 7. Kontingenční grafy

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools Analyst Pack je desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních

Více

PRODUKTY. Tovek Tools

PRODUKTY. Tovek Tools jsou desktopovou aplikací určenou k vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci i s velkým objemem textových dat z různorodých informačních zdrojů.

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Zpráva o zhotoveném plnění

Zpráva o zhotoveném plnění Zpráva o zhotoveném plnění Aplikace byla vytvořena v souladu se Smlouvou a na základě průběžných konzultací s pověřenými pracovníky referátu Manuscriptorium. Toto je zpráva o zhotoveném plnění. Autor:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V.3 2009-11-08 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz

Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Systém elektronického rádce v životních situacích portálu www.senorady.cz Obec Senorady Miroslav Patočka 2006 Obsah: 1. Úvodní informace 1.1 Informace pro uživatele 1.1.1 Přístupnost HTML, PDA, WAP, XML

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Statistica, kdo je kdo?

Statistica, kdo je kdo? Statistica, kdo je kdo? Newsletter Statistica ACADEMY Téma: Typy instalací Typ článku: Teorie Někteří z vás používají univerzitní licence, někteří síťové, podnikové atd. V tomto článku Vám představíme,

Více

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Informační systémy 2008/2009. Radim Farana. Obsah. Nástroje business modelování. Business modelling, základní nástroje a metody business modelování. 3 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní, Katedra automatizační techniky a řízení 2008/2009 Radim Farana 1 Obsah Business modelling, základní nástroje a metody business modelování.

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Softwarová podpora v procesním řízení

Softwarová podpora v procesním řízení Softwarová podpora v procesním řízení Zkušenosti z praxe využití software ATTIS Ostrava, 7. října 2010 www.attis.cz ATTN Consulting s.r.o. 1 Obsah Koncepce řízení výkonnosti Koncepce řízení výkonnosti

Více

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového

Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Wonderware Information Server 4.0 Co je nového Pavel Průša Pantek (CS) s.r.o. Strana 2 Úvod Wonderware Information Server je výrobní analytický a reportní informační portál pro publikaci výrobních dat

Více

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D.

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ. Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STROJNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY ARCHITEKTURA DATABÁZOVÝCH SYSTÉMŮ Ing. Lukáš OTTE, Ph.D. Ostrava 2013 Tento studijní materiál vznikl za finanční podpory

Více

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha

Úvod. Klíčové vlastnosti. Jednoduchá obsluha REQUESTOR DATASHEET Úvod Requestor Service Desk poskytuje kompletní řešení pro správu interních i externích požadavků, které přicházejí do organizace libovolnou cestou. Produkt je zaměřen na vytvoření

Více

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze

4IT218 Databáze. 4IT218 Databáze 4IT218 Databáze Osmá přednáška Dušan Chlapek (katedra informačních technologií, VŠE Praha) 4IT218 Databáze Osmá přednáška Normalizace dat - dokončení Transakce v databázovém zpracování Program přednášek

Více

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný

CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy. Martin Závodný CPM/BI a jeho návaznost na podnikové informační systémy Martin Závodný Agenda Význam CPM/BI Aplikace CPM/BI Projekty CPM/BI Kritické body CPM/BI projektů Trendy v oblasti CPM/BI Diskuse Manažerské rozhodování

Více

Úvod do databázových systémů 6. cvičení

Úvod do databázových systémů 6. cvičení Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Úvod do databázových systémů 6. cvičení Ing. Petr Lukáš petr.lukas@nativa.cz Ostrava, 2012 Modelování databází [1]

Více

TAXexpert5 modul Kartotéka II.

TAXexpert5 modul Kartotéka II. TAXexpert5 modul Kartotéka II. Strana 1 (celkem 11) Základní obrazovka kartotéky Aplikace Kartotéka nahrazuje od verze 5.4.1 stávající modul CRM. Data byla převedena. Základní obrazovka se kromě společných

Více

Databáze pro evidenci výrobků

Databáze pro evidenci výrobků Databáze pro evidenci výrobků Databáze ve formátu Microsoft Access je součástí systému, který řídí automatizovanou výrobní linku. Tabulka tblcharge obsahuje data o výrobcích a je plněna automaticky řídicím

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08

Jiří Mašek BIVŠ V Pra r ha 20 2 08 Jiří Mašek BIVŠ Praha 2008 Procesvývoje IS Unifiedprocess(UP) Iterace vývoje Rysy CASE nástrojů Podpora metodických přístupů modelování Integrační mechanismy propojení modelů Podpora etap vývoje Generování

Více

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI

POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO SBĚR DAT V PROJEKTU SLEDOVÁNÍ DEKUBITŮ JAKO INDIKÁTORU KVALITY OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE NA NÁRODNÍ ÚROVNI Vypracoval Bc. Petr Suchý Dne: 20.1.2009 Obsah Úvod...

Více

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka

Metody tvorby ontologií a sémantický web. Martin Malčík, Rostislav Miarka Metody tvorby ontologií a sémantický web Martin Malčík, Rostislav Miarka Obsah Reprezentace znalostí Ontologie a sémantický web Tvorba ontologií Hierarchie znalostí (D.R.Tobin) Data jakékoliv znakové řetězce

Více

Databáze Bc. Veronika Tomsová

Databáze Bc. Veronika Tomsová Databáze Bc. Veronika Tomsová Databázové schéma Mapování konceptuálního modelu do (relačního) databázového schématu. 2/21 Fyzické ik schéma databáze Určuje č jakým způsobem ů jsou data v databázi ukládána

Více

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz

Databáze II. 1. přednáška. Helena Palovská palovska@vse.cz Databáze II 1. přednáška Helena Palovská palovska@vse.cz Program přednášky Úvod Třívrstvá architektura a O-R mapování Zabezpečení dat Role a přístupová práva Úvod Co je databáze Mnoho dat Organizovaných

Více

InsideBusiness Payments CEE

InsideBusiness Payments CEE InsideBusiness Payments CEE Referenční příručka k novému vzhledu Přístupová cesta do střední a východní Evropy InsideBusiness Payments CEE Potřebujete pohodlný a bezproblémový přístup k úplné nabídce služeb

Více

8.2 Používání a tvorba databází

8.2 Používání a tvorba databází 8.2 Používání a tvorba databází Slide 1 8.2.1 Základní pojmy z oblasti relačních databází Slide 2 Databáze ~ Evidence lidí peněz věcí... výběry, výpisy, početní úkony Slide 3 Pojmy tabulka, pole, záznam

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25

UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 UŽIVATELSKÝ MANUÁL PERSONALIZACE MOJE SODEXO V1.2.1 2010-08-25 1 Obsah dokumentu 1 Obsah dokumentu... 2 2 Personalizovaná objednávka... 3 3 Jednoduchá... 3 4 Standardní... 4 5 Komplexní... 5 5.1 Párování

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI

PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI PRVNÍ ELASTICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM : QI Cyril Klimeš a) Jan Melzer b) a) Ostravská univerzita, katedra informatiky a počítačů, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava, ČR E-mail: cyril.klimes@osu.cz b) DC Concept

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

Databázové systémy trocha teorie

Databázové systémy trocha teorie Databázové systémy trocha teorie Základní pojmy Historie vývoje zpracování dat: 50. Léta vše v programu nevýhody poměrně jasné Aplikace1 alg.1 Aplikace2 alg.2 typy1 data1 typy2 data2 vytvoření systémů

Více

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda

Základy business intelligence. Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Jaroslav Šmarda Základy business intelligence Business intelligence Datový sklad On-line Analytical Processing (OLAP) Kontingenční tabulky v MS Excelu jako příklad OLAP Dolování

Více

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele

Vytvoření portálu odboru strukturálních fondů Ministerstva vnitra a zajištění jeho hostingu na serveru dodavatele MINISTERSTVO VNITRA odbor strukturálních fondů č.j. MV- 82945-5 /OSF Praha dne 24. listopadu 2009 Počet listů: 5 Odpověď zadavatele na otázky ze dne 20. listopadu 2009 k Zadávací dokumentaci na veřejnou

Více

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY RELAČNÍ DATABÁZOVÉ SYSTÉMY VÝPIS KONTROLNÍCH OTÁZEK S ODPOVĚDMI: Základní pojmy databázové technologie: 1. Uveďte základní aspekty pro vymezení jednotlivých přístupů ke zpracování hromadných dat: Pro vymezení

Více

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP

3 zdroje dat. Relační databáze EIS OLAP Zdroje dat 3 zdroje dat Relační databáze EIS OLAP Relační databáze plochá dvourozměrná tabulková data OLTP (Online Transaction Processing) operace selekce projekce spojení průnik, sjednocení, rozdíl dotazování

Více

5 Požadavky a jejich specifikace

5 Požadavky a jejich specifikace 5 Požadavky a jejich specifikace 5.1 Inženýrství (requirements engineering) - proces stanovení služeb, které by měl vyvíjený systém poskytovat a omezení, za nichž musí pracovat - CO má systém dělat, ne

Více

50 Zápisník skupiny. Popis modulu

50 Zápisník skupiny. Popis modulu 50 Zápisník skupiny Uživatelský modul Zápisník skupiny slouží ke strukturovanému (stromová struktura) uchovávání textových informací. Modul umožňuje text základním způsobem upravovat, texty je možné přenášet

Více

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette

PHP framework Nette. Kapitola 1. 1.1 Úvod. 1.2 Architektura Nette Kapitola 1 PHP framework Nette 1.1 Úvod Zkratka PHP (z anglického PHP: Hypertext Preprocessor) označuje populární skriptovací jazyk primárně navržený pro vývoj webových aplikací. Jeho oblíbenost vyplývá

Více

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std.

Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Jak používat statistiky položkové v systému WinShop Std. Systém WinShop Std. využívá k zápisům jednotlivých realizovaných pohybů (příjem zboží, dodací listy, výdejky, převodky, prodej zboží na pokladně..)

Více

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje

Tovek Tools. Tovek Tools jsou standardně dodávány ve dvou variantách: Tovek Tools Search Pack Tovek Tools Analyst Pack. Připojené informační zdroje jsou souborem klientských desktopových aplikací určených k indexování dat, vyhledávání informací, tvorbě různých typů analýz a vytváření přehledů a rešerší. Jsou vhodné pro práci s velkým objemem textových

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče.

Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina atributů patřící jednomu z kandidátů primárního klíče. Primární a cizí klíč Kandidát primárního klíče (KPK) Je taková množina atributů, která splňuje podmínky: Unikátnosti Minimálnosti (neredukovatelnosti) Primární klíč (Primary Key - PK) Je právě jedna množina

Více

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu.

Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Redakční systém JSR Systém pro správu obsahu webových stránek Řešení pro soukromé i firemní webové stránky Systém JSR představuje kompletní řešení pro webové stránky malého a středního rozsahu. Je plně

Více

47 Mapování přístupnosti

47 Mapování přístupnosti 47 Mapování přístupnosti Modul Mapování přístupnosti slouží ke správě výsledků mapování architektonických objektů z hlediska přístupnosti a především k evidenci zjištěných skutečností o mapovaných objektech.

Více

1. Generátor výstupních objektů (GVO)

1. Generátor výstupních objektů (GVO) Název projektu: Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění egovernmentu v ČR Příjemce: Česká republika Český statistický úřad Registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396

Více

36 Elektronické knihy

36 Elektronické knihy 36 Elektronické knihy Uživatelský modul Elektronické knihy slouží k přípravě a publikování informací ve formátu HTML. Tento formát je vhodný pro prezentaci informací na internetu a je široce podporován

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování

X36SIN: Softwarové inženýrství. Životní cyklus a plánování X36SIN: Softwarové inženýrství Životní cyklus a plánování 1 Kontext Minule jsme si řekli, co to je deklarace záměru, odborný článek, katalog požadavků, seznam aktérů a seznam událostí. Seznam aktérů a

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Operátory ROLLUP a CUBE

Operátory ROLLUP a CUBE Operátory ROLLUP a CUBE Dotazovací jazyky, 2009 Marek Polák Martin Chytil Osnova přednášky o Analýza dat o Agregační funkce o GROUP BY a jeho problémy o Speciální hodnotový typ ALL o Operátor CUBE o Operátor

Více

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant

KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO. Petr Štos ECM Business Consultant KOMPONENTY APLIKACE TreeINFO Petr Štos ECM Business Consultant CO JE TO APLIKACE TreeINFO Sada komponent Komponenty rozšiřující sloupce Komponenty rozšiřující pohledy na data Aplikační části Využití jednotlivě

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení

6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6 Objektově-orientovaný vývoj programového vybavení 6.1 Co značí objektově-orientovaný - organizace SW jako kolekce diskrétních objektů, které zahrnují jak data tak chování objekt: OMG: Objekt je věc (thing).

Více

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu

Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu V.9.3. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Vzdělávací oblast: Inormatika a informační a komunikační technologie Vyučovací předmět: Informatika Ročník: 1. ročník + kvinta chápe a používá základní termíny

Více

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008

GeoHosting. Martin Vlk. (vypusťte svoje data do světa) Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 GeoHosting (vypusťte svoje data do světa) Martin Vlk Help forest s.r.o. člen skupiny WirelessInfo 2008 Využívání geografických dat Jak můžeme pracovat s geografickými daty? Práce s vlastními geografickými

Více