Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze"

Transkript

1 Porovnání výše zdanění vybraných paliv spotřební a ekologickou daní. Ing. Josef Březina, CSc Česká zemědělská univerzita v Praze 1. Úvod Česká republika se připravovala několik let na zavedení ekologických daní. Ministerstvo životního prostředí bylo pověřeno vypracovat návrh na zavedení ekologických daní. Vypracovaný návrh zohledňovat míru poškození životního prostředí vybranými aktivitami. Bylo navrženo zavést ekologické daně od s nízkými sazbami a tyto sazby postupně zvyšovat do roku 2015, kdy by bylo dosaženo konečných navrhovaných sazeb. 2. Cíl a metodika Cílem předloženého příspěvku je porovnat míru zdanění vybraných paliv spotřební daní z minerálních ů se zdaněním těchto paliv ekologickými daněmi ze zemního plynu a daní z pevných paliv. Výše zdanění je porovnána s minimálními sazbami požadovanými Evropskou unií a ekologickými daněmi, které byly navrženy Ministerstvem životního prostředí České republiky. Ekologické daně zavádějí nový základ daně, objemové a hmotnostní jednotky, používané ve spotřebních daních, jsou doplněny o výhřevnost paliv. Pro srovnávací tabulky bylo nutno použít stejné jednotky a jako základ daně byla zvolena výhřevnost paliv. 3. Konstrukce ekologických daní Při konstrukci ekologických daní je nutné vymezit předmět zdanění, neboť na předmětu zdanění závisí zdaňovací metoda. Z hlediska třídění daní se nabízejí 2 možnosti zatřídění ekologických daní: Vytvořit zvláštní skupinu ekologických daní s předmětem zdanění poškozování životního prostředí Ekologické daně přiřadit do stávajícího třídění daní jako zvláštní podskupinu skupiny daní ze spotřeby(spotřebitelský výrobek), příp. i daní z majetku ( výrobky opotřebitelné) Třídění daní podle předmětu zdanění při rozšíření o ekologické daně: o důchod o majetek o spotřeba o poškozování životního prostředí Daně s ekologickými aspekty jsou už zavedené daně, které mohou ovlivnit působení na životní prostředí. Jedná se o nepřímé ekologické daně, které zvyšují cenu výrobků, jejichž výroba má negativní vliv na životní prostředí. Tak se snižuje spotřeba i objem výroby. Zdaňování vyprodukovaných škodlivin při výrobě je nahrazeno zdaňováním výrobků.

2 Odlišnost ekologických a spotřebních daní udává tab. 1 Tab. 1 Porovnání spotřebních a ekologických daní Ukazatel Spotřební daně Ekologické daně Účel Výše daňového zatížení Omezit, brzdit nežádoucí spotřebu Stejná pro všechny případy použití, nevýznamná osvobození Omezit škodlivé působení, stimulace k nahrazení jiným výrobkem Různá výše v závislosti na škodlivosti, významná osvobození Sazba Jednotná Různé podle u použití Základ daně Objem, hmotnost Objem, hmotnost, výhřevnost paliva Roční výnos daně Vysoký, stabilní nebo rostoucí Nízký, může být i klesající Je otázkou, proč ekologické daně zavádějí další základ daně výhřevnost paliva. U spotřebních daní je základ daně vázán na jednotku, u které je základem evidence výrobku, což je buď objemová jednotka (litr, hektolitr, 1000 litrů) nebo hmotnostní jednotka ( kg, tuna) a nebo kusy výrobku. Výhřevnost jako základ daně je použita u paliv, které mají velké rozpětí výhřevnosti, což uvádí Tab. 2 Tab. 2 Vybrané výrobky, základ daně a rozpětí výhřevnosti Vybraný výrobek Základ daně vybraného výrobku Výhřevnost Nafta litrů MJ/kg Benzin litrů MJ/kg Uhlí hnědé gigajoule MJ/kg Uhlí černé gigajoule MJ/kg Zemní plyn MWh daň ze zemního plynu MJ/ litrů Tuna daň z minerálních ů Pevné palivo, kde nelze prokázat spalné teplo kg 33 MJ/kg (určuje daňový zákon) Plyn, u kterého nelze vyjádřit spalné teplo MWh 15 MWh /tunu (určuje daňový zákon) U zavedené daně z pevných paliv se musí každý rok dokládat měření spalného tepla akreditovanou laboratoří 4. Stav zdanění paliv v roce 2008 Od 1. ledna vstoupily v platnost následující ekologické daně: - Daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, - daň z pevných paliv, - daň z elektřiny. Některá paliva podléhají podle způsobu použití jednak spotřební dani z minerálních ů a dani ze zemního plynu nebo dani z pevných paliv. Tuto skutečnost dokumentuje Tab. 3

3 Tab. 3 Sazby paliv a elektřiny stav v roce 2008 ( v Kč ), předpis daňovými zákony Palivo, Základ daně Pro spalovací Průmyslové a Teplo, Teplo, motory komerční obchodní neobchodní Daň z minerálních ů litrů y Ekologické daně ( ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny) Benzin bezolovnatý Nafta litrů Těžký topný kg petr litrů LPG kg Zemní plyn MWh 264,80 30,60 Uhlí a koks gigajoule 8,50 8,50 8,50 MWh 28,30 28,30 Pro srovnání výše zdanění je užitečné přepočítat sazby na stejný základ daně. V Tab. 4 byl zvolen základ daně v gigajoulech ( GJ). Jako srovnávací jednotka byla zvolena jednotka tepla, aby bylo možno porovnat zdanění vybraných paliv se zdaněním elektřiny. Tab. 4 Sazby paliv a elektřiny stav v roce 2008 ( v Kč ), přepočet na gigajouly Palivo, Základ daně Pro spalovací Průmyslové a Teplo, Teplo, motory komerční obchodní neobchodní Daň z minerálních ů GJ 275,30 y Ekologické daně ( ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny) Benzin bezolovnatý Nafta GJ 236,90 13,0 13,0 13,0 Těžký topný GJ 236,90 13,0 13,0 13,0 petr GJ 234,10 12, LPG gigajoule ,3 0 0 Zemní plyn GJ 73,55 8,50 Uhlí a koks gigajoule 8,50 8,50 8,50 GJ 7,86 7,86 Evropská unie požaduje splnění minimálních sazeb zdanění paliv a elektřiny ekologickými daněmi. Tab. 5 uvádí požadované minimální sazby pro rok 2008.

4 Tab. 5 Minimální sazby paliv a elektřiny požadované EU ( v Eurech/,) Palivo, Základ daně Pro spalovací Průmyslové a Teplo, motory komerční y obchodní Nafta litrů Těžký topný kg petr litrů LPG litrů Zemní plyn gigajoule 2,6 0,3 0,15 0,3 Uhlí a koks gigajoule 0,15 0,3 MWh 0,50 1,0 Teplo, neobchodní Na Tab. 5 navazuje Tab. 6 která převádí minimální sazby paliv a elektřiny, požadované EU na české koruny při zvoleném kurzu 26,- Kč/Euro Tab. 6 Minimální sazby paliv a elektřiny požadované EU ( v Kč, kurz 26,00 Kč /Euro)) Palivo, Základ daně Pro spalovací Průmyslové a Teplo, Teplo, motory komerční y obchodní neobchodní Nafta litrů Těžký topný kg petr litrů LPG litrů Zemní plyn gigajoule 53,5 7,80 3,90 7,80 Uhlí a koks gigajoule 3,90 7,80 MWh 13,00 26,00 Při porovnání Tab. 6 proti Tab. 3 se ukazuje, že pro zvolený přepočet Česká republika splňuje všechny požadované minimální sazby spotřební daně z minerálních ů i ekologických daní ze zemního plynu, pevných paliv a elektřiny. 5. Příprava zavedení ED v ČR. Několik let pracovalo Ministerstvo životního prostředí na návrhu zavedení ekologických daní v naší republice. Předpokládalo se zavedení od roku 2007, ale byly zavedeny od Obecné principy návrhu ekologické daňové reformy obsahovaly: Zavedení ekologických daní je výnosově neutrální, nové daně budou kompenzovány sníženým zdaněním práce a opatřeními ke zmírnění sociálních dopadů, Ekologickým daním podléhá užití fosilních paliv, tepla, elektřiny a motorových vozidel, Ekologické daně budou zaváděny postupně v letech 2007 až 2015 aby měly subjekty dostatečný čas na přizpůsobení. V návrhu zdanění elektřiny byly rozlišeny zdroje použité k výrobě a pomocí různých sazeb a osvobození byl zohledněn způsob výroby i spotřeby elektřiny. Počítalo se s postupným zvyšováním sazeb během 8 let a v roce 2015 by se dosáhlo plné výše sazeb.

5 Sazby daně jsou vyjádřeny v korunách na 1 kwh vyrobené elektřiny v závislosti na výši externích nákladů pro používané zdroje energie. Jedná se o průměrné externí náklady, v nichž je zahrnuta úroveň znečištění, úmrtnost a nemocnost a změna klimatu vlivem produkce oxidu uhličitého. Sazby daní na elektřinu, podle použitého paliva, v roce 2015 udává tab. 7 Tab. 7 Sazby daně na elektřinu ( Kč/kWh) v roce 2015 Použité palivo Sazba ve stálých cenách Sazba v běžných cenách roku 2005 Hnědé uhlí, lignit, TTO, 1,01 1,30 mazut, e Černé uhlí 0,66 0,90 Zemní plyn 0,20 0,30 Jaderná energie 0,23 0,30 Obnovitelné a alternativní zdroje 0 0 Zdanění fosilních paliv a tepla je v jednom systému. Teplo vyrobené z paliva poškozujícího životní prostředí, je zdaněno ekologickou daní v závislosti na druhu použitého paliva. Orientační sazby uvažované pro rok zavedení ekologických daní a cílové hodnoty uvádí Tab. 8 Tab. 8 Orientační sazby daní pro fosilní paliva užité pro výrobu tepla Použité palivo Rok 2007 Rok 2015 Hnědé uhlí ( Kč/t) Černé uhlí (Kč/t) Zemní plyn ( Kč/1000 m3) Lignit ( Kč/t) Koks ( Kč/t) Pro srovnání navrhovaných sazeb podle Tab. 8 se skutečností v roce 2008 je uveden přepočet na jednotku výhřevnosti gigajoule, což uvádí Tab. 8 v porovnání se sazbami roku Tab. 9 Porovnání sazeb návrhu MŽP se sazbami roku 2008 ( v Kč/GJ ) Použité palivo Sazba podle MŽP v roce Skutečnost roku Černé uhlí 250 8,50 Hnědé uhlí 360 8,50 Zemní plyn 83,30 8,50 Jaderná energie 83,30 0 Obnovitelné a alternativní zdroje 0 0 V Tab. 9 je překvapující vysoká míra zdanění uhlí, která je srovnatelná se zdaněním benzinu a nafty spotřební daní z minerálních ů. Nutno připomenout, že zdanění paliva pro spalovací motory má dlouhou tradici a spotřebitelé a ekonomika přivykla na vysokou míru zdanění těchto produktů, což dokládají i minimální sazby požadované Unií. Na druhé straně můžete hodnotit současnou míru zdanění elektřiny jako hodně nízkou. Od roku 2004 nabízí Pražská energetika svým zákazníkům speciální produkt Made in PREKO. Jedná se o dobrovolnou přirážku ke stávající ceně elektřiny ve výši 0,10 Kč/kWh. Takto

6 získané prostředky jsou určeny na budování obnovitelných zdrojů energie. Přínosem pro firmy je, že mohou prezentovat podporu ekologické výrobě elektřiny. Tato dobrovolná sazba je výši 100 Kč/ MWh, což je násobek sazby daně z elektřiny ve výši 28,30 Kč/MWh ( viz Tab. 3). Se sazbou souvisí efektivnost výběru zavedené daně z elektřiny. 6. Diskuse a závěr. Ekologická daňová reforma se má, podle plánu vlády, realizovat ve třech fázích. V první fázi, která byla zavedena od 1. ledna 2008, došlo ke zdanění energetických produktů a elektřiny. Druhá fáze by se měla začít naplňovat po roce Mělo by se zvyšovat zdanění energií a zvažovat převedení ekologických poplatků na daně a opatření v dopravě pro vyřazování vozidel nesplňujících požadavky na emise. Ve třetí etapě, která má připadnout na léta , se bude uvažovat o zdanění surovinových zdrojů a využívání přírody. Předpokladem ekologické reformy je, aby nezvyšovala daňové zatížení, výnosy z ekologických daní by měly být kompenzovány snížením výnosů stávajících daní. Z hlediska celkového daňového výnosu ( resp. daňové kvóty) by to neměl být problém. Problémem je zavedení kompenzací pro nízkopříjmové skupiny obyvatel, především důchodce, kteří platí nízké přímé daně. Použitá literatura: 1, BŘEZINA, J. : Vybrané aspekty zavádění ekologických daní v ČR. In: Sborník konference Obchod, jakost a finance v podnicích KOF ČZU v Praze, 2007, s , NERUDOVÁ, D. : Daně k ochraně životního prostředí v Evropské unii a v České republice. Daně a právo v praxi č. 10/ , DAŇ ZE ZEMNÍHO PLYNU A NĚKTERÝCH DALŠÍCH PLYNŮ. Část 45 zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. 4, DAŇ Z PEVNÝCH PALIV. Část 46 zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. 5, DAŇ Z ELEKTŘINY. Část 47 zákona č. 261/2007 Sb. o stabilizaci veřejných rozpočtů. Kontakt: Ing. Josef Březina, CSc Katedra obchodu a financí PEF Kamýcká ul Praha Suchdol

7

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households

Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Miroslava Zezulová Ekologické daně a jejich dopad na domácnosti Impact of Environmental Taxation on Households Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Jarmila

Více

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006

ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 ELEKTRA ČVUT FEL Studie Analýza koncepce ekologické daňové reformy Březen 2006 Na zpracování studie se podíleli: Ing. Martin Beneš, PhD. Doc. Ing. Helena Fialová, CSc. Prof. Ing. Oldřich Starý, CSc. Ing.

Více

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ

SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ NÁRODOHOSPODÁŘSKÁ FAKULTA VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE SPOTŘEBNÍ DAŇ Z POHONNÝCH HMOT V ČESKÉ REPUBLICE - KDYŽ VÍCE ZNAMENÁ MÉNĚ Autoři: doc. Ing. Miroslav Ševčík. CSc. Ing. Aleš Rod ODBORNÁ STUDIE

Více

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě

Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě Víceletý program podpory dalšího uplatnění biopaliv v dopravě 1. ÚVOD celosvětovým rozvojem průmyslu v Americe, v Evropě a v některých státech Asie se zvyšuje i znečišťování životního prostředí, především

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ

ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA PARDUBICE ENVIRONMENTÁLNÍ MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ (Vybrané stati k problematice environmentálního účetnictví) Pardubice 2005 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ UNIVERZITA

Více

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5

2 ÚVOD 3 2.1 Zaměření expertního posouzení 4 3 METODIKA PRÁCE 5 ZPRÁVA ENVIROS, s.r.o. - ČERVEN 2014 MĚSTO KOPŘIVNICE EXPERTNÍ POSOUZENÍ OBLASTI UDRŽITELNÁ SPOTŘEBA A VÝROBA V RÁMCI AUDITU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MĚSTA KOPŘIVNICE FORMULÁŘ KONTROLY KVALITY Název publikace

Více

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR

DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR DAŇOVÝ SYSTÉM A DAŇOVÁ SOUSTAVA ČR Daňový systém měl stanoveny následující principy: spravedlivost zdanění stejné podmínky pro různé typy subjektů všeobecnost zdanění zdanění podléhají všechny typy vlastnictví

Více

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2

Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR. Analýza podkladových dokumentů. Pracovní verze 0.2 Aktualizace Strategie udržitelného rozvoje ČR Analýza podkladových dokumentů Pracovní verze 0.2 16. září 2008 2 OBSAH 1. Úvod...3 1.1. Účel dokumentu...3 1.2. Postup přípravy dokumentu...3 2. Informace,

Více

II. Příjmy státního rozpočtu

II. Příjmy státního rozpočtu II. Příjmy státního rozpočtu 1. Celkové příjmy státního rozpočtu Zákonem č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011, ze dne 15. prosince 2010 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu

Více

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR.

Publikace vznikla s podporou Ministerstva životního prostředí ČR. Modely produkčních a odbytových bilancí pro vybrané toky odpadů v komparaci s navržením nástrojového mixu k podpoře prevence vzniku a materiálového využití odpadů Jitka Vlčková a kol. Praha, 2006 Modely

Více

Národní program snižování emisí České republiky

Národní program snižování emisí České republiky Národní program snižování emisí České republiky Zpracovalo: Ministerstvo životního prostředí Vršovická 65 100 10 Praha 10 Česká republika Dne: 11. června 2007 1 Obsah: 1. Manažerské shrnutí 3 2. Analýza

Více

Volební program. Kvalita života

Volební program. Kvalita života Volební program Kvalita života OBSAH: 1. ÚVOD 7 2. MODERNIZACE ČESKÉ SPOLEČNOSTI 10 2.1. ZDRAVÁ EKONOMIKA základ dlouhodobé prosperity 10 Globální prostředí Podpora investic Stát a podnikání Daňový systém:

Více

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM

EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA CHRUDIM EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTSKÉHO ÚŘADU CHRUDIM RNDR. VIKTOR TŘEBICKÝ, PH.D. TÝMOVÁ INICIATIVA PRO MÍSTNÍ UDRŽITELNÝ ROZVOJ, O.S. Praha září 2009 1. Úvod ekologická stopa... 3 1.1

Více

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

III. ODŮVODNĚNÍ. k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů III. ODŮVODNĚNÍ k návrhu vyhlášky, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů 2014 ODŮVODNĚNÍ I. OBECNÁ ČÁST A Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace

Více

Akční plán. na období 2012 2020

Akční plán. na období 2012 2020 Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 2020 Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 www.eagri.cz, info@mze.cz Praha 2012 ISBN 978-80-7434-074-1 Tisk: MS Polygrafie, Mladoboleslavská

Více

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství

Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství Praha, 2004 Ekonomické modely hodnocení komplexních nákladů v odpadovém hospodářství IREAS, Institut pro strukturální politiku,

Více

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc.

Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Univerzita Karlova v Praze Centrum pro otázky životního prostředí U Kříže 8 158 00 Praha 5 ředitel: prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc. Přehled nástrojů regulace dopravního chování 2.3 projektu MD 24/2006-430-OPI/3

Více

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie

Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Věstník NKÚ, kontrolní závěry 297 08/38 Peněžní prostředky určené na programy podpor výroby energie z obnovitelných zdrojů energie a úspor energie Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti

Více

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1

Počet stran / Pages 51 Počet příloh / Annexes 1 Identifikace Identifikace studie Název díla / Title Reference (smlouva / contract) Vypracoval / Processed by Studie o dopadech zateplování budov na spotřebu uhlí a zemního plynu v České republice Ing.

Více

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION

TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES OF THE EUROPEAN UNION Právnická fakulta Masarykovy univerzity Právo a právní věda Katedra finančního práva a národního hospodářství Diplomová práce DAŇOVÉ SYSTÉMY VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE TAX SYSTEMS IN SELECTED COUNTRIES

Více

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020

VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015-2020 VÍCELETÝ PROGRAM PODPORY DALŠÍHO UPLATNĚNÍ UDRŽITELNÝCH BIOPALIV V DOPRAVĚ NA OBDOBÍ 2015 2020 Praha, 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Výchozí stav a současné zaměření politiky a legislativy EU a ČR v oblasti

Více

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel

KONCESNÍ PROJEKT. Centrální zásobování teplem v Kopřivnici. ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Zadavatel KONCESNÍ PROJEKT ve smyslu zákona č. 139/2006 Sb. v platném znění NÁZEV KONCESNÍHO ŘÍZENÍ: Centrální zásobování teplem v Kopřivnici Zadavatel Město Kopřivnice Zpracovatel TEPLO Kopřivnice s.r.o., 01/ 2008

Více

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE

SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SILNIČNÍ DAŇ V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÝCH ZEMÍCH

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý

Projekt komparace daňových soustav ČR a USA. Bc. Daniel Chudý Projekt komparace daňových soustav ČR a USA Bc. Daniel Chudý Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na porovnání daňových soustav České republiky a Spojených států amerických. Práce

Více

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ

Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ Českomoravská konfederace OS Oddělení makroekonomických analýz a prognóz Sociálně ekonomické oddělení V Praze dne 19. dubna 2007 Analýza dopadů reformy veřejných financí stran ODS-KDU/ČSL-SZ I. Úvodem

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ

- 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ - 2 - O B S A H VZOROVÁ SITUACE KOTELNY A ZÁSOBENÝCH DOMŮ 1. ÚVOD 2. VÝCHOZÍ STAV - POPIS, BILANCE, ZHODNOCENÍ 2.1 POPIS VÝCHOZÍHO STAVU 2.2 VÝPOČTOVÉ ÚDAJE - VÝCHOZÍ STAV 2.3 ZHODNOCENÍ BILANCE VÝROBY

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

1.1 Udržitelný rozvoj

1.1 Udržitelný rozvoj 1 UDRŽITELNÝ ROZVOJ, Ekonomické souvislosti ochrany ŽP Cíl: Pro prostudování této kapitoly jste schopni: rozšířit si svoji znalost o další důležité pojmy z oblasti udržitelného rozvoje, pochopit makroekonomické

Více